INSTITUT PERGURUAN KAMPUS ILMU KHAS, JALAN YAACOB LATIFF, 56000 KUALA LUMPUR.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEM 2 (AMBILAN JANUARI 2011) __________________________________________________________

MURID DAN ALAM BELAJAR

NAMA PELAJAR NO KAD PENGENALAN KUMPULAN

: FATIN FARHANA BINTI KAMARUDDIN (910209-14-5458) : 910209-15-5458 : G 2.4

KOD MATAPELAJARAN : EDU 3103 NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : ENCIK CHIN MEI KEONG : 30 SEPTEMBER 2011

Ausubel berpendapat sesi p&p haruslah dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. menurut Choong Lean Keow (2011). Hal ini disebabkan oleh menurut Choong Lean Keow (2011). Jerome Seymour Bruner dan David Ausubel Menurut Choong Lean Keow (2011). . daya pemikiran yang kreatif juga diperlukan agar proses pembelajaran berjalan dengan berkesan dan menyeronokkan. ahli-ahli kognitivis menekankan kepada proses mental. ikonik dan simbolik. Teori yang telah dipilih bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam kelas ialah teori kognitif. menilai dan mengingat. pembelajaran yang dipelajari masa kini berasaskan kepada pembelajaran sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan aktiviti p&p ialah pendekatan deduktif iaitu pembelajaran daripada umum ke khusus. Teori kognitif telah dipelopori oleh Wolfgang Kohler. Matematik dianggap bersesuaian dengan penggunaan teori pembelajaran kognitif kerana melibatkan proses pemikiran seperti membuat keputusan. menilai dan mengingat. perbezaan wujud hasil daripada perbezaan dari segi latar belakang dan tahap motivasi mereka. setiap orang dikehendaki untuk menepati masa dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya selama sepuluh minit bagi sesi p&p masing-masing. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang dilakukan telah menggunakan Matematik sebagai subjek dan pemfokusan kepada ‘Ciri-ciri Bentuk dan Ruang’. Ini bermakna. Aktiviti p&p yang dilakukan melibatkan 15 orang murid tahun empat. menganalisis. behavioris.iaitu konstruktivis. kognitif. penyelesaian masalah. Selain itu. penyelesaian masalah. Didapati setiap individu mempunyai perbezaan antara satu sama lain. Ketika melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas. sosial dan humanis. Selain itu.FATIN FARHANA BINTI KAMARUDDIN REFLEKSI Berdasarkan kepada lima teori pembelajaran yang dipelajari. Guru perlu mengetahui mod pembelajaran yang berbeza sama asaq enaktif. Antara proses yang terlibat ialah seperti membuat keputusan .

iaitu proses ini bersifat aktif dan dipengaruhi oleh pengetahuan sedia ada murid. Oleh itu. Contohnya. kekuatan ini hendaklah dipraktikkan ketika mengajar kelak dalam menjadi seorang guru yang berprofesional tinggi. berdasarkan kepuasan .Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dalam bilik darjah. Selain itu. ‘faktor yang paling mempengaruhi pembelajaran murid-murid kita ialah pengetahuan sedia ada mereka. bertanyakan kepada murid bentukbentuk yang terdapat di dalam bilik darjah dan murid menjawab meja berbentuk segi empat tepat manakala kipas berbentuk bulat. setiap kali murid berjaya memberikan jawapan yang betul pujian akan diberikan bagi meningkatkan keyakinan murid dan meransang murid untuk mencuba lagi memberikan jawapan yang betul. Oleh itu. Menurut Choong Lean Keow (2011). Menurut Mok Soon Sang (2009). proses asimilasi berlansung apabila pengalaman sedia ada murid dikaitkan dengan pengetahuan baru.’ Guru hendaklah bijak dalam menghubungkaitkan pengalaman sedia ada murid-murid dengan proses p&p agar p&p bejalan dengan lebih lancar dan bermakna. Antara kekuatan yang telah dikenal pasti ketika melakukan proses p&p ialah dapat mengaitkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlansung dengan pengalaman sedia ada murid-murid. kekuatan lain yang dikenal pasti ialah kerap memberikan penghargaan kepada murid-murid sebagai peneguhan ketika proses p&p berlansung. Bruner bersetuju dengan Mazhab Behavioris yang mementingkan penggunaan peneguhan dan terdapat perbezaan dalam teori Bruner iaitu kanak-kanak mengambil inisiatif sendiri untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan didorong oleh intrinsik ingin tahu. pembelajaran masa kini hendaklah berasaskan kepada pembelajaran sebelumnya disamping proses pembelajaran yang melibatkan pemprosesan maklumat. Contohnya. didapati terdapat pelbagai kekuatan dan kelemahan yang telah dikenal pasti dan beberapa cadangan sebagai langkah mengatasi perlu dilakukan untuk keberkesanan proses p&p di kemudian hari di samping bagi memperkembangkan profesionalisme keguruan. Oleh itu. Kekuatan dan kelemahan telah dikenal pasti melalui respon yang telah diberikan oleh rakan-rakan. menurut teori pembelajaran kognitif. muhasabah diri dan pengulangan rakaman yang telah dirakam oleh rakan-rakan. Menurut Ausubel melalui Choong Lean Keow (2011).

yang diperoleh daripada aktiviti pembelajaran. guru boleh memperbanyakkan bentuk bahan-bahan maujud. Semua konsep Matematik yang baru harus diperkenalkan melalui contoh-contoh konkrit. segi tiga. (Mok Soon Sang. Selain itu. kubus. Melalui prinsip ini jelas menunjukkan peneguhan bukan dihasilkan melalui ransangan luar tetapi motivasi dalaman. alat bantu mengajar memainkan peranan yang penting untuk menyampaikan konsep Matematik dengan berkesan. Dalam usaha mempertingkatkan profesionalisme keguruan. isi-isi pembelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu daripada konkrit ke abstrak. Peneguhan yang diamalkan dalam aktiviti p&p ini hendaklah diteruskan ketika mengajar suatu hari nanti kerana mempunyai profesionalisme keguruan. Bruner mencadangkan penggunaan prinsip pengajaran daripada konkrit kepada bentuk abstrak. ‘murid-murid sekolah rendah hanya memahami matematik melalui pengalaman konkrit. mudah ke kompleks dan daripada bahan konkrit. . dan tahap asas ke canggih. bulatan. bahan maujud yang telah digunakan ketika langkah pertama iaitu bahagian penerangan ialah model bahan maujud yang berbentuk contoh-contoh dua dimensi dan tiga dimensi seperti segi empat tepat. Berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif Piaget. Menurut Mok Soon Sang (2009). peneguhan yang dihasilkan akan bertambah kuat. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Bruner berdasarkan prinsip sekuen yang kedua menekankan guru hendaklah mengikut pemeringkatan isi pelajaran murid iaitu berdasarkan konkrit kepada abstrak. Kekuatan lain ketika berlansungnya proses p&p ialah mengajar daripada konkrit ke abstrak. berdasarkan prinsip struktur. Bruner turut mencadangkan penggunaan Kurikulum Pilin (Spiral Curriculum) di sekolah iaitu berdasarkan konkrit ke abstak. Oleh itu. kuboid dan sfera. Perkara ini telah dikenal pasti ketika menunjukkan dahulu bentuk model dua dimensi dan tiga dimensi sebelum menjurus kepada ciri-ciri dua dimensi dan tiga dimensi. 2009) Selain itu. Menurut Mok Soon Sang (2009).’ Ketika melakukan proses p&p di dalam bilik darjah. penggunaan bahan maujud turut dilakukan dalam proses p&p agar isi pembelajaran dapat diperoleh semaksimum yang mungkin oleh murid-murid.

murid-murid akan lebih mudah memperoleh pengetahuan sekiranya mereka menemuinya sendiri. didapati strategi berpusatkan murid telah diamalkan ketika aktiviti p&p selaras dengan saranan pelopor teori pembelajan kognitif. guru hendaklah menyedari abhawa setiap murid mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada enaktif.2011) Kekuatan lain yang telah dikenal pasti ialah dapat mengenal pasti perbezaan individu yang terdapat pada setiap murid-murid. Berdasarkan respon rakan sekelas menyatakan bahawa ketika proses p&p berlansung. Oleh itu penggunaan pembelajaran mengikut mod berbeza telah dilakukan iaitu dengan menggunakan mod enaktif ketika penerangan tentang ciri-ciri beserta bahan maujud dan mod ikonik ketika mengira bucubucu bentuk bersama para murid bagi memenuhi kehendak murid yang berlainan.( Chong Lean Keow.Dari segi strategi pembelajaran pula. Ausubel menekankan kepada pembelajaran yang bermakna dan kurang bersetuju dengan pembelajaran yang bersifat hafalan. Guru bertindak sebagai pengatur maklumat yang hendak disampaikan bagi memudahkan murid untuk mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan sedia ada. Menurut Ahmad Subki Miskon dan Syed Ismail Syed Mustafa (2011). sebagai seorang guru pengawasan kelas amat dititikberatkan. Disamping itu. ikonik atau simbolik. Menurut Chong Lean Keow (2011). bahan maujud telah ditunjukkan dan murid-murid diminta untuk mengira bucu dan sisi yang terdapat pada bahan maujud tersebut. kekuatan lain ialah berjaya mengaitkan pembelajaran yang bermakna daripada pembelajaran yng berbentuk hafalan. Contohnya. dalam proses p&p. Oleh itu. Menurut Bruner. murid tidak diminta menghafal ciri-ciri bentuk dua dimensi atau tiga dimensi sebaliknya menyatakan bersama-sama ciri-ciri yang terdapat pada bahan-bahan maujud yang ditunjukkan selain mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sedia ada murid. Selain itu. suara amat lantang dan jelas selain wujudnya komunikasi dua hala antara guru dan . Menurut Chong Lean Keow (2011). Contohnya ketika proses p&p. guru hendaklah berusaha membantu murid memahami sesuatu konsep dan perkaitan antara isi pelajaran dengan pertalian antara pengalaman baru dengan pengalaman lama. guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses p&p.

bagi mempertingkat profesionalisme keguruan. Menurut Choong Lean Khoo (2011). Oleh itu. Setiap kebaikan pasti ada kekurangan dan setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. perkara ini haruslah dititikberatkan untuk menjadi guru yang berjaya. didapati kaedah ini menggunakan kaedah deduktif dan telah diguna pakai bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan mengingat kembali. David Ausebel telah mengkaji tentang penggunaan ‘advance organisers’. kemudian diikuti dengan penerangan ciri-ciri dua dimensi secara umum. Berdasarkan kepada teori pembelajaran yang digunakan iaitu teori kognitif. Begitu juga dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini. murid juga diminta untuk mengangkat tangan sekiranya ingin menjawab soalan bagi mengawal kelas. Oleh itu. Antara kelemahan yang telah dikenal pasti ialah penyampaian proses p&p dengan menggunakan pendekatan induktif. persembahan dalam bentuk audio-visual tidak dapat dimainkan. Oleh itu. Contohnya ketika memberi penerangan. Penerangan tentang ciri-ciri segi tiga diberikan terlebih dahulu. Perkara ini dirujuk apabila guru meminta murid mengira sisi dan bucu yang terdapat pada bentuk dua dan tiga dimensi juga sesi soal jawab apabila guru meminta murid melambangkan bentuk-bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dengan benda yang terdapat disekeliling. variasi dalam teknik p&p dapat membantu dan memudahkan murid-murid untuk memahami tentang sesuatu konsep. Hal ini mengurangkan variasi teknik dalam proses p&p. guru hendaklah mempelbagaikan teknik pengajaran untuk menarik minat . Hasilnya.murid soalan yang diberikan mendahului jawapan. Proses ini melibatkan murid untuk bergerak daripada prinsip generalisasi kepada kejadian spesifik. Kelemahan turut berlaku apabila sesi pembelajaran terpaksa dimulakan lewat daripada waktu yang telah ditetapkan kerana masalah ketiadaan elektrik. Selain itu. pembelajaran haruslah menggunakan pendekatan dari mudah ke kompleks dan dari umum ke khusus iaitu deduktif agar memudahkan penerimaan murid-murid tentang sesuatu ilmu yang baru diperoleh. Kaedah ini bermula daripada umum ke khusus. proses p&p hanya melibatkan penerangan secara manual sahaja. Berdasarkan kepada teori pembelajaran kognitif yang melibatkan kepada pemikiran dan proses mental.

Oleh itu. kurikulum hendaklah disusun mengikut turutan dan setiap unit pembelajaran hendaklah berkait. proses p&p yang berlansung turut tidak menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara jelas. dan demonstrasi. bercerita. Penerangan yang diberikan turut tidak berjalan dengan lancar apabila terdapat dua tiga perkataan tersalah guna. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan ialah sebelum memulakan proses p&p. Kelemahan yang telah dikenal pasti ialah tidak mengaitkan nilai-nilai murni yang diperoleh melalui aktiviti penerangan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara lansung. strategi. Disamping itu. Berdasarkan teori pembelajaran Ausubel juga mendapati bahawa. kita hendaklah melakukan persiapan awal dengan mengulang kaji subjek pembelajaran yang akan diajar di samping menentukan pendekatan. Berdasarkan Choong Lean Keow (2011). beberapa cadangan mengatasi telah dikenal pasti bagi mengelakkan masalah yang sama berulang lagi. kaedah dan teknik yang bakal digunakan agar proses p&p berjalan dengan lancar. Perancangan awal yang dilakukan juga dapat mengelakkan .murid-murid untuk belajar di samping memudahkan murid untuk memahami tentang sesuatu konsep. Perkara ini telah dikenal pasti berlaku apabila penerangan tentang ciri-ciri dua dimensi diberikan selepas ciri-ciri segi tiga dan segi empat diberikan. Selain itu. Disamping itu. perbincangan. kaedah sumbangsaran. terdapat beberapa orang rakan yang berpendapat bahawa ketika sesi p&p berlansung seakan sedikit tidak serius ketika menyampaikan pengajaran. Unsur-unsur nilai murni hendaklah dinyatakan bagi mendidik murid-murid dengan nilai murni melalui pembelajaran secara tidak lansung. Oleh itu bagi mempertingkatkan profesionalisme keguruan perkara ini hendaklah dielak dan diperbaiki kelak. guru hendaklah menyusun maklumat yang disampaikan agar muridmurid berupaya mengaitkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. Contohnya. kekurangan turut dikenal pasti dalam proses p&p ialah wujudnya masalah dalam penyusunan ayat.

kita hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang setiap perkara khususnya subjek yang diajari. bercerita. Guru hendaklah mempunyai pelan kedua (back up planning) sekiranya aktiviti pertama tidak dapat dilansungkan atas sebab-sebab tertentu. Oleh itu. antara teknik dan kaedah yang boleh digunakan ialah seperti sumbangsaran. Hal ini kerana. Menurut Choong Lean Keow (2011). perbincangan. emosi. Selain itu. sekiranya ketiadaan eletrik dan alat audio-visual tidak dapat dimainkan.daripada kekalutan yang mungkin berlaku ketika proses p&p contohnya. Pembacaan turut dapat memperkembangkan kosa kata. kita hendaklah mempunyai menvariasikan teknik dan kaedah pengajaran. diharap secara sedikit demi sedikit dapat mencipta peribadi . Masalah seperti penyusunan ayat dapat diatasi. melalui pembacaan bukan sahaja dapat meluaskan ilmu sekaligus dapat membendung daripada masalah ketandusan idea dalam menyampaikan ilmu. sebagai seorang guru hendaklah segera berfikir seperti menukar kelas lain ataupun menggunakan bahan bantu mengajar yang lain sebagai oengganti. mod ikonik berasaskan imej dan mod simbolik yang berasaskan bahasa. Menurut Choong Lean Keow (2011). kelemahan dan cadangan penambahbaikan yang telah dikenal pasti. murid-murid yang lahir bukan sahaja cemerlang dari segi pembelajaran tetapi seimbang dari segi jasmani. Bagi memperkembangkan profesionalisme keguruan. Oleh itu. Hal ini bertujuan mendidik murid-murid agar mengamalkan nilai-nilai murni sekaligus memupuk sahsiah dan jati diri yang tinggi dalam kalangan murid. Selain itu. rohani. setiap murid mungkin pada mod pembelajaran yang berbeza seperti mod enaktif yang berasaskan tindakan. pembacaan yang luas hendaklah dijadikan amalan. Berdasarkan kepada kekuatan. Contohnya. demonstrasi dan penyelesaian masalah. guru juga secara tidak lansung hendaklah mengaitkan nilai-nilai murni dalam proses p&p. Sebagai seorang guru. sebagai seorang guru hendaklah segera dalam melakukan sesuatu tindakan. Hal ini perlu bagi memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Oleh itu. intelek dan sosial. pengulangan isi yang sama dan isi pembelajaran yang tidak teratur.

insan guru yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru disamping proses p&p yang dilaksanakan dapat memperkembangkan profesionalisme keguruan. .

Dilayari pada 3 Oktober 2011 http://www. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Ismail Said. Ed-3. Murid dan Alam Belajar.utm.html.RUJUKAN Abdul Rahim Abdul Rashid.pdf. pada 3 Oktober 2011 http://eprints. 2011. Dilayari pada 3 Oktober 2011 Dilayari . 2011 .com/doc/16429506/Implikasi-Teori-Pembelajaran-Kognitif-DalamProses-Pengajaran-Dan-Pembelajaran Dilayari pada 3 Oktober 2011 http://teoripembelajaran. Kuala Lumpur: German Daily Ahmad Subki Miskon dan Syed Ismail Syed Mustapa. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn Bhd Choong Lean Keow. Pandual Latihan Mengajar. 2010. Perkembangan Kanak-Kanak.com/2010/08/implikasi-teori-pembelajaran-kognitif. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd Mok Soon Sang.my/6258/1/2.scribd. Kaedah Pemelajaran Koperatif Sekolah Rendah.blogspot.html.com/2008/04/pembelajaran-menurut-aliran-kognitifja. 1992. Ed-2.blogspot. 2009. Murid dan Alam Belajar. Puchong: {enerbitan Multimedia Sdn Bhd http://syufaal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful