You are on page 1of 3

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIÊT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-SXD Huế, ngày tháng năm 2008

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết trường hợp khiếu nại việc xác lập sở
hữu toàn dân khu nhà đất số 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí Thanh,
phường Phú Hiệp, thành phố Huế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số
3536/UBND-NC, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh, về việc yêu cầu Sở
Xây dựng kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Phan Thị Đông đề
xuất hướng xử lý báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế và căn cứ vào quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng xin báo cáo trường hợp này cụ thể như sau:
1. Về nhân thân người khiếu nại:
Bà Phan Thị Đông (người đứng đơn khiếu nại), là con của ông Phan Duy
Quát (đã chết), hiện thường trú tại nhà, đất số 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí Thanh,
phường Phú Hiệp, thành phố Huế.
2. Nguồn gốc, quá trình quản lý và sử dụng nhà, đất số 106 (số cũ 82)
Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế :
Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Xây dựng và do các cơ quan chức năng cung
cấp thì ngôi nhà này thuộc chủ quyền của ông Bùi Huy Tín, mang biểu địa chính
số: F 161, năm 1964 đã bán lại cho ông Phan Duy Quát, văn tự mua bán được lập
vào ngày 22 tháng 02 năm 1964 do Chủ tịch Hội đồng Hương chính, phường Phú
Mỹ của chế độ cũ xác nhận và được phê duyệt của Ty Điền địa Thừa Thiên. Hiện
nay thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 18 với diện tích 1.292,32m 2 thuộc số nhà
106 (số cũ 82) đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế.
Đây là khuôn viên đất gồm 09 hộ gia đình đang sử dụng trong đó hộ bà
Phan Thị Đông ở số 106/5 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế. Năm 1968, ông
Phan Duy Quát đã cho con gái là Phan Thị Đông toàn quyền sử dụng và từ đó đến
nay gia đình bà Đông sử dụng vào mục đích để ở.
Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/2006/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc bán
nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994
của Chính phủ trong năm 2006. UBND phường Phú Hiệp đã thông báo cho các hộ
tại khu vực này lên kê khai và tại thời điểm này không có hộ nào có giấy tờ liên
quan đến thửa đất mình đang sử dụng. Nên ngày 21 tháng 11 năm 2006, UBND
phường Phú Hiệp đã có Báo cáo số 48/BC-UB về việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn
thành việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nội dung báo cáo ghi rõ khuôn viên
1
này “ không xác định được đối tượng. Từ sau năm 1975 hiện nay có 09 hộ sử
dụng. Đất không có tranh chấp khiếu nại. Đề nghị xác lập sở hữu Nhà nước”. Đến
ngày 21 tháng 12 năm 2006 UBND thành phố Huế có Công văn số 2345/UBND-
NĐ về việc đề nghị thiết lập quyền sở hữu Nhà nước các căn nhà hiện nay UBND
phường, xã đang quản lý. Theo Công văn của UBND thành phố Huế thì Sở Xây
dựng có Tờ trình số 1576/TT-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2006 trình UBND tỉnh
xác lập sở hữu Nhà nước tại khu nhà, đất số 106 (số cũ 82) đường Nguyễn Chí
Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế để có cơ sở để bán nhà theo Nghị định
61/CP của Chính phủ. Để quản lý tốt nhà đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
ngày 29 tháng 6 năm 2007 UBND tỉnh có Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc
xác lập sở hữu toàn dân khu nhà, đất số 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí Thanh, thành
phố Huế.
Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc xác lập sở hữu Nhà nước đối
với khu nhà, đất nói trên, Bà Đông đã xuất trình giấy mua bán của bố bà là ông Bùi
Huy Tín với ông Phan Duy Quát (bố của bà Đông) và bà đã khiếu nại Quyết định
số 2996/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác lập sở hữu toàn
dân khu nhà, đất số 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế và UBND
thành phố Huế yêu cầu gia đình bà đăng ký kê khai để mua nhà hóa giá theo Nghị
định 61/CP của Chính phủ.
Hiện nay, trong gia đình bà Đông gồm 12 nhân khẩu, đã tách ra làm 03 Hộ
khẩu thường trú riêng biệt nhưng vẫn sinh sống tại địa chỉ này và cả 03 hộ này đã
ở ổn định liên tục từ trước đến nay, gia đình đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo
quy định của Nhà nước.
3. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Luật Đất năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi
hành Luật Đất đai.
4. Kết luận và kiến nghị;
Qua xem xét hồ sơ, nguồn gốc, quá trình quản lý và sử dụng khu nhà đất nói
trên. Sở Xây dựng nhận thấy:
Khu nhà, đất này thuộc diện vắng chủ không rõ nguồn gốc và trong sổ hồ sơ
Địa bộ chưa thể hiện việc đoạn mãi, tách thửa của ông Phan Duy Quát và ông Bùi
Huy Tín, nhưng trên thực tế năm 1964 ông Tín đã làm giấy chuyển nhượng cho
ông Quát; diện tích nhà là 47 thước (có nhà nằm trên đất) và diện tích đất khoảng
chừng 175 thước với số tiền là 3500 đồng (theo giấy chuyển nhượng mà bà Đông
cung cấp). Năm 2006, UBND phường Phú Hiệp yêu cầu các hộ ở khuôn viên này
kê khai về nhà, đất thì bà Đông đã không xuất trình giấy tờ chuyển nhượng của bố
bà với ông Tín, đến khi UBND tỉnh ra Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc xác
lập sở hữu toàn dân khu nhà, đất số 106 (số cũ 82) Nguyễn Chí Thanh, thành phố
Huế, bà mới xuất trình giấy tờ chuyển nhượng nói trên và khiếu nại quyết định của
UBND tỉnh.

2
Từ những căn cứ pháp lý trên và đối chiếu với quá trình quản lý, sử dụng,
Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận quyền sở hữu nhà và
quyền sử dụng đất tại số nhà 106E Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành
phố Huế cho đương sự.
Sở Xây Dựng xin báo cáo UBND tỉnh và cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
-UBND tỉnh TT.Huế; PHÓ GIÁM ĐỐC
-Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hoà, PCT UBND tỉnh;
-GĐ và các PGĐ Sở;
-Thanh tra Sở;
-Lưu VT.