You are on page 1of 4

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIÊT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-SXD Huế, ngày tháng năm 2008

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết trường hợp xin hợp thức hóa một
phần nhà, đất số 329 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số
14/UBND-NC, ngày 2 tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh, về việc yêu cầu Sở
Xây dựng kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đối với nhà,
đất tại số 329 Huỳnh Thức Kháng, Phường Phú Hòa, thành phố Huế.
Qua kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế và căn cứ vào quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng xin báo cáo trường hợp này cụ thể như sau:
1. Về nhân thân người khiếu nại:
Bà Lê Thị Kim Hồng (người đứng đơn xin hợp thức hóa nhà đất), là con
dâu của ông Hoàng Đồng Tịnh và bà Trương Thị Hoài (đã chết), hiện thường trú
tại nhà, đất số 329 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế.
2. Nguồn gốc nhà, đất số 329 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế:
Khu nhà, đất mà bà Lê Thị Kim Hồng xin hợp thức hóa có diện tích đất là
388 m2 nằm chung trong khu nhà, đất số 329 (số cũ 233) đường Huỳnh Thúc
Kháng, thành phố Huế có diện tích là 1.362 m2 đất. Toàn bộ khuôn viên nhà, đất
này vợ chồng ông Hoàng Đồng Tịnh và bà Trương Thị Hoài đã mua lại của ông
Hoàng Viếng vào năm 1952 - Văn tự đoạn mãi được lập vào ngày 10 tháng 8
năm 1952, đã trước bạ tại Huế. Toàn bộ khuôn viên có 2 khu nhà: Khu nhà ở 2
tầng dùng để ở và tiếp khách; khu nhà thứ 2 dùng để sản xuất, có kiến trúc theo
kiểu nhà xưởng. Ông Hoàng Đồng Tịnh và bà Trương Thị Hoài đã sử dụng khu
nhà, đất này để kinh doanh dịch vụ vận tải và làm gara sửa chữa xe ô tô đến ngày
giải phóng Huế.
3. Quá trình quản lý và sử dụng:
Vào tháng 10 năm 1976 hưởng ứng chủ trương của Phường Phú Hòa về
việc đóng góp để thành lập Xí nghiệp hợp tác thủy tinh Tiền Phong & để tạo
công ăn việc làm cho gia đình, nên bà Trương Thị Hoài đã giao một phần nhà,
đất rộng 388 m2 nằm trong tổng diện tích 1362m2 đất để làm phân xưởng, coi
như là đóng góp cổ phần và là thành viên sáng lập để giải quyết việc làm cho các
con (phần nhà, đất này lúc đầu được định giá là 30 ngàn đồng, sau đó nhà nước
định giá lại còn 15 ngàn đồng tương đương với 3 cổ phần theo quy ước của Xí
nghiệp hợp tác).

1
Đến ngày 10 tháng 01 năm 1979, thực hiện chính sách cải tạo XHCN đối
với nhà đất cho thuê ở các đô thị của các tỉnh phía nam, UBND tỉnh Bình Trị
Thiên đã ban hành Quyết định số 1 QĐ/UB quản lý phần nhà, đất với diện tích
388m2 nói trên và tiếp tục giao cho Xí nghiệp hợp tác thủy tinh Tiền Phong quản
lý, sử dụng sản xuất kinh doanh. Đến năm 1985, con bão số 8 đã làm hư hỏng
thiệt hại nặng đến nhà xưởng và sau đó đã được Sở Xây dựng đồng ý cho Xí
nghiệp thủy tinh Tiền Phong bỏ kinh phí đầu tư sửa chữa và không lấy tiền thuê
mặt bằng của nhà nước.
Trong những năm 1989, 1990 Xí nghiệp làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, ngừng hoạt
động kinh doanh, công nhân phân tán, tài sản thanh lý để giải quyết công nợ, tuy
nhiên sau đó Xí nghiệp vẫn không có khả năng thanh toán được nợ và làm thủ
tục xin giải thể. Để giải quyết tình hình trên, ngày 11 tháng 01 năm 1991 Xí
nghiệp tổ hợp tác thủy tinh Tiền Phong, gồm: Chủ nhiệm Xí nghiệp hợp tác,
Trưởng ban kiểm soát Xí nghiệp, có mời đại diện UBND phường Phú Hòa cùng
với bà Lê Thị Kim Hồng (con dâu bà Hoài) đã lập văn bản thỏa thuận về việc
chuyển nhượng phần kiến trúc do Xí nghiệp đã xây dựng trên phần đất mà bà
Hoài đã chuyển nhượng đền bù hoa màu trước đây. Nội dung cam kết thỏa thuận
các điều khoản như sau: “Điều 1: Văn phòng và nhà kho của XN hợp tác thủy
tinh Tiền Phong với thành quả trên đất trong phạm vi diện tích 294m2 là của Xí
nghiệp nay chuyển nhượng cho bà Lê Thị Kim Hồng hiện trú tại 233 Huỳnh
Thúc Kháng; Điều 2: Hai bên đã thỏa thuận với giá cả chuyển nhượng là 10
triệu đồng, số tiền trên bà Hồng đã trao đủ và Xí nghiệp hợp tác thủy tinh Tiền
Phong đã nhận đủ; Điều 3: Xí nghiệp hợp tác thủy tinh Tiền Phong đã trao tất
cả giấy hồ sơ giấy tờ có liên quan đến mặt bằng nói trên cho bà Lê Thị Kim
Hồng; Điều 4: Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng và trao nhận tiền đủ có xác
nhận của cán bộ UBND phường. Kể từ ngày 11/1/1991 quyền sở hữu về dãy nhà
trên là của bà Lê Thị Kim Hồng.” Văn bản chuyển nhượng này đã được chủ tịch
UBND phường Phú Hòa ký xác nhận vào ngày 12 tháng 01 năm 1991. Sau khi
nhận chuyển nhượng, bà Hồng đã quản lý và sử dụng liên tục khu nhà, đất này
và ở ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp.
Hiện nay thửa đất này đã nhập lại với thửa đất của bà Hồng đang sử dụng
thành thửa đất chung có số hiệu là 95, tờ bản đồ số 02, diện tích là 1362m2.
4. Cơ sở pháp lý:
Quyết định số 111/CP ngày 14 ngày 4 tháng năm 1977 của Hội đồng
Chính phủ về việc ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối
với nhà, đất cho thuê ở các Đô thị của các tỉnh phía Nam;
Quyết định số 297-CT ngày 02 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở;
Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội về
việc nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các

2
chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01
tháng 7 năm 1991;
Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của
UBTV Quốc Hội về việc quy định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể
về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách
cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.
5. Kết luận và kiến nghị;
Qua xem xét hồ sơ, nguồn gốc, quá trình quản lý và sử dụng khu nhà đất
nói trên. Sở Xây dựng nhận thấy:
Trong quá trình thành lập Xí nghiệp tổ hợp tác Xí nghiệp hợp tác thủy tinh
Tiền phong bà Trương Thị Hoài đã giao một phần nhà, đất rộng 388 m 2 nằm trong
khuôn viên nhà, đất của mình (phần nhà, đất này lúc đầu được định giá là 30 ngàn
đồng, sau đó nhà nước định giá lại còn 15 ngàn đồng tương đương với 3 cổ phần
đóng góp theo quy ước của Xí nghiệp hợp tác). Phần nhà, đất này dùng để đóng cổ
phần vào Xí nghiệp hợp tác thủy tinh Tiền phong và là thành viên sáng lập để giải
quyết việc làm cho các con, chứ không phải là cho Xí nghiệp hợp tác thủy tinh
Tiền Phong thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên sau đó thực hiện
chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh nên nhà nước đã ra quyết
định quản lý và tiếp tục giao cho Xí nghiệp tổ hợp tác thủy tinh Tiền Phong quản
lý và sử dụng. Qua quá trình sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp hợp tác thủy tinh
Tiền Phong đã làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, ngừng hoạt động kinh doanh và đến năm
1991 thì giải thể và đến ngày 11 tháng 01 năm 1991 thì lập văn bản chuyển
nhượng lại toàn bộ tài sản nhà xưởng trên phần đất mà bà Hoài đã đóng góp cổ
phần trước đây. Văn bản chuyển nhượng này đã được UBND phường xác nhận
cùng với các điều khoản thỏa thuận như đã nói trên. Sau khi nhận chuyển nhượng,
bà Lê thị Kim Hồng (con dâu bà Hoài) đã quản lý, sử dụng liên tục khu nhà, đất
này và ở ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp.
Như vậy, căn cứ khoản 1 điều 5, Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11
ngày 2 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định:
“ Trường hợp nhà đất mà người đang trực tiếp sử dụng có các giấy tờ chứng
minh thuộc một trong các đối tượng dưới đấy và người đang trực tiếp sử dụng được
thực hiện các quyền & nghĩa vụ theo quy định của pháp luật:
a, Người là chủ sở hữu nhà đất tại thời điểm Nhà nước có văn bản quản lý;
c, Người mua, nhận tặng cho, chuyển đổi nhà, đất ngay tình;
d, Người thừa kế hợp pháp của một trong những người quy định tại các
điểm a, b và c khoản này;”
Căn cứ khoản 3, điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng
10 năm 2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 của Quốc
hội và Nghị quyết số 755 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định:
“ Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà, đất có giấy tờ chứng minh
việc mua bán, chuyển đổi ngay tình và hiện nhà, đất không có tranh chấp về quyền
3
sở hữu thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở
hữu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.
Từ những căn cứ pháp lý trên và đối chiếu với quá trình quản lý, sử dụng,
Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận cho bà Lê Thị Kim
Hồng được hợp thức hóa quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với diện
tích 388m2 đất nói trên.
Sở Xây Dựng xin báo cáo UBND tỉnh và cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
-UBND tỉnh TT.Huế; PHÓ GIÁM ĐỐC
-Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hoà, PCT UBND tỉnh;
-GĐ và các PGĐ Sở;
-Thanh tra Sở;
-Lưu VT.