You are on page 1of 2

SỞ XÂY DỰNG TT.

HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THANH TRA SỞ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BB-TTrXD

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, hồi............giờ............ ngày...........tháng.......... năm 2009, tại......................................................


...........................................................................................................................................................................................................................

thuộc phường (xã, thị trấn):............................................................................................................................................................


Quận (huyện):.................................................................................................................................................................................................
Đoàn kiểm tra do Ông (Bà):...........................................................................................................................................................
Là:............................................................................................................................................................................................................chủ trì.
Đã tiến hành kiểm tra:.............................................................................................................................................................
Tại:..............................................................................................................................................................................................................................
I. Thành phần tham gia kiểm tra:
1. Ông (Bà): Ngô Đức Tài Trưởng đoàn;
2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Bình Thành viên;
3. Ông (Bà): Nguyễn Thanh Mộng Thành viên;
4. Ông (Bà): Đặng Đủ Thành viên;
5. Ông (Bà): ........................................................................... Thành viên.
- Đại diện cơ quan, đơn vị:……………………………………………………………………………………………………..
- Cá nhân, tổ chức:………………………………………………………………………………………………………………
- Thường trú tại (địa chỉ cơ quan)……………………………………………………………………………………
........………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

- Người đại diện:……………………………………………………Số chứng minh:…………………..………….


- Thường trú tại:……………………………..…………………………………………………………………………………...
........………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

- Nội dung kiểm tra:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Nội dung vi phạm:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Đoàn kiểm tra:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi ………giờ ………. cùng ngày, Biên bản này được
lập thành ……. bản và có giá trị như nhau, được thông qua mọi người rõ và cùng ký
tên dưới đây./.
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NGƯỜI CHỦ TRÌ KIỂM TRA

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA