You are on page 1of 2

SỞ XÂY DỰNG TT.

HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THANH TRA SỞ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ- XP-TTrXD Huế, ngày............tháng............năm 200

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 của BXD)

CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;


Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô
thị và quản lý sử dụng nhà;
Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-UBND, ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Thanh tra Sở Xây dựng;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số..................../BB-TTrXD, ngày.........tháng
...........năm 200 của Thanh tra Sở Xây dựng.

Xét nội dung, tính chất vi phạm hành chính

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xử phạt đối với:
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Bằng các hình thức sau đây:


- Phạt tiền:.......................................................................đồng, trong đó:
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Phạt bổ sung:
- Tịch thu:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

- Tước theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan đã cấp tước quyền sử dụng:
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Các hình thức xử lý:


.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3..................................................................................................................................................................................................
có trách nhiệm nộp tiền phạt theo Điều 1 Quyết định này tại Kho bạc Nhà nước
số:.................................................................................................................................................................................................................................
đồng thời thi hành nghiêm chỉnh các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc
phục hậu quả nêu tại Điều 2 (nếu có) của Quyết định này.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định này nếu................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

không tự nguyện thực hiện Quyết định xử phạt này, sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
.........................................................................................và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.

THANH TRA XÂY DỰNG


Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu:VT, TTrXD.