You are on page 1of 2

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-SXD Huế, ngày tháng năm 2008


Về việc báo cáo giải quyết, khắc phục
việc thi công công trình tại số 02
Nguyễn Trường Tộ.

Kính gửi: Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 461-CĐ/VPTU của Văn phòng Tỉnh
ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2008, Sở Xây dựng xin báo cáo
trường hợp này như sau:
Công trình xây dựng Siêu thị và Cao ốc văn phòng tại số 02 Nguyễn Tri
Phương, thành phố Huế trước đây là của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông
Đà. Sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen
– Huế làm chủ đầu tư, được khởi công theo Giấy phép xây dựng số 32/GPXD ngày
13 tháng 12 năm 2006 của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. Trong quá trình thi công
phần móng đã làm ảnh hưởng đến công trình nhà lân cận cụ thể làm rạn nứt nhiều
chổ trong 02 căn nhà cấp IV của Giáo xứ “Hai căn nhà này do Nhà thờ xây dựng
năm 1990, Hội đồng Giáo xứ giao cho ông Trung để ở và được quyền sử dụng
trong thời gian làm nhiệm vụ Từ”. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng Giáo xứ, ông
Lê Văn Trung đã làm đơn khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại trên.
Ngày 04 và ngày 20 tháng 06 năm 2008 UBND phường Phú Nhuận đã tiến
hành giải quyết vụ việc trên theo đơn khiếu nại của ông Trung. Qua buổi làm việc
tại phường, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen – Huế đồng ý hỗ trợ
cho phía gia đình ông Trung với số tiền là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) để sửa
chữa lại nhà cấp IV nhưng ông Trung không có ý kiến gì. Gần một tháng sau ông
Trung tiếp tục gửi đơn khiếu nại cho nhiều cấp chính quyền để được giải quyết bồi
thường thiệt hại trên. Ngày 18 tháng 7 năm 2008 Thanh tra Sở Xây dựng đã có
buổi làm việc với Hội đồng Giáo xứ theo nội đơn của ông Trung. Theo Linh mục
Lê Thanh Hoàng, Cha Quản xứ cho biết: “ Hai căn nhà này là nhà Từ giao cho
ông Lê Văn Trung ở, ông Trung có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa. Về phía nhà
thờ sẽ mở rộng khuôn viên sân vườn phía trước, khi đó sẽ tháo dỡ nhà Từ này. Còn
việc hư hỏng trên ông Trung sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng”.
Ngày 23 tháng 7 năm 2008 Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức mời hai bên để tiến
hành giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải, tự thỏa thuận bồi thường. Qua buổi
làm việc hai bên đã không thống nhất được các ý kiến của nhau.
Ngày 18 tháng 9 năm 2008, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 1107/BC-SXD,
báo cáo kết quả kiểm tra và hướng giải quyết sự việc trên như sau:
Hai bên không thống nhất được ý kiến đã đưa ra, nên căn cứ quy định của
pháp luật hiện hành. Cụ thể:
- Căn cứ khoản 1 Điều 78 Bộ Luật Xây dựng quy định: “Trong quá trình thi
công trình xây dựng công trình, nhà thầu thi công phải có trách nhiệm:
1
1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị,
tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề;...”
- Căn cứ khoản 2 Điều 267 và Điều 268 của Bộ Dân sự Việt Nam quy định:
“...Trong trường hợp công trình có nguy cơ đe dọa sự an toàn bất động sản liền kề và
xung quanh thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; nếu gây
thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường”.
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự
xây dựng đô thị quy định: “...Việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị
thiệt hại tự thỏa thuận; Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì bên thiệt
hại có quyền khởi kiện đòi bồi thường tại tòa án”.
Đến ngày 03 tháng 10 năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn
số 4939/UBND-QH, về việc kiến nghị liên quan đến xây dựng công trình siêu thị
và cao ốc văn phòng tại 02 Nguyễn Tri Phương. UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:
“1. Theo quy định, việc khiếu nại của ông Lê Văn Trung thuộc thẩm quyền của
tòa án; đề nghị Ông nộp đơn khiếu nại tại tòa án để được giải quyết theo đúng quy định.
2. Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Huế kiểm tra việc
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi xây dựng công trình nêu trên; trường
hợp vi phạm, tiến hành xử phạt theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý
theo đúng quy định của pháp luật.
3. Quá trình thi công công trình, nếu có nguy cơ đe dọa sự an toàn bất động
sản liền kề, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen – Huế thực
hiện ngay biện pháp khắc phục.
Như vậy, căn cứ các quy định trên, thì việc khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại
của ông Trung thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”.
Vậy, Sở Xây dựng xin báo cáo Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở XD;
- Lưu VT.