You are on page 1of 2
S E J M RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1844 Warszawa, dnia 3 kwietnia 2009

S E J M RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

VI kadencja

Druk nr 1844

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2009 r.

Prezydium Sejmu - po zasi!gni!ciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia

Sejmowi wniosek w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych.

MARSZA"EK SEJMU

/-/ Bronis#aw Komorowski

W N I O S E K w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza nast!puj$ce zmiany w sk#adach osobowych komisji sejmowych:

Komisja Gospodarki:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Bartosza Ar#ukowicza (Lewica)

Komisja Infrastruktury:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Witolda Klepacza (Lewica)

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Grzegorza Pisalskiego (Lewica)

Komisja Ochrony "rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le#nictwa:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Henryka Go#!biewskiego (Lewica)

wybiera si! do sk#adu Komisji:

  • - pos#a Witolda Klepacza (Lewica)

Komisja Skarbu Pa$stwa:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pose# Mari! Zub! (PiS)

wybiera si! do sk#adu Komisji:

  • - pos#a Jacka Tomczaka (PiS)

Komisja Sprawiedliwo#ci i Praw Cz!owieka:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Jacka Tomczaka (PiS)

wybiera si! do sk#adu Komisji:

  • - pos#a Mariusza Kami%skiego (PiS)

Komisja Zdrowia:

odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:

  • - pos#a Zbigniewa Matuszczaka (Lewica)