You are on page 1of 1

Druk nr 1846

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ORRONY NARODOWEJ ORAZ KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I


RODZINY

o rz"dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy


o zaopatrzeniu emerytalnym #o$nierzy
zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1743).

Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po


zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa! powy#szy projekt ustawy w dniu 3 marca
2009 r. - do Komisji Obrony Narodowej oraz Polityki Spo!ecznej i Rodziny do pierwszego
czytania.
Komisje: Obrony Narodowej oraz Polityki Spo!ecznej i Rodziny po przeprowadzeniu
pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia
2009 r.

wnosz$:

Wysoki Sejm uchwali% raczy projekt ustawy z druku 1743 bez poprawek.

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2009 r.

Zast"pca Przewodnicz$cego Komisji Przewodnicz$cy Komisji


Polityki Spo!ecznej i Rodziny Obrony Narodowej

/-/ Magdalena Kochan /-/ Janusz Zemke

Sprawozdawca

/-/ Anna Ba&kowska