You are on page 1of 56

"Norbaitek

uste duenean
bizitzaren
zentroa dela,
bizitzak irentsi
egin dezake"
Juan Izuzkiza
Juan Zelaia sariaren
2007ko azaroaren 30a > Egubakoitza > VII. urtea > 311. zenbakia > Doan banatzekoa www.goiena.net irabazlea > 09

G2a GOIENKARIAko
komikigileekin
berriketan > 43-44
LAPURRETAK
Eraikitzen diharduten etxeetatik
50 galdara lapurtu dituzte > 05
ARETXABALETA
Herriko Plazaren itxura erabat
aldatuko dute datorren urtean > 31
ESKORIATZA
Kontratazioetan irregulartasunak
egin diren susmoa du Udalak > 34

EUSKARA > EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA


MARKEL OLANO > BISITALDIA

Euskararekiko motibazioa Diputatua


Antzuolan
Euskararen Eguneko ardatz egon da
Diputatu nagusi
ABENDUAK 3 Astelehena da EKIMEN UGARI Bailarako ia DEBAGUNE Ibarreko euskara Markel Olanok eta
Euskararen Nazioarteko Eguna; herri guztietan antolatu dituzte elkarteen bilguneak 'Ez zoratu, Pedro Iturbe alkateak
hala ere, ospakizun ekitaldiak ekimenak eta nagusiak Bergaran euskarari ebatu' leloa aukeratu elkarlanerako bidea
aste bukaeran hasiko dira eta Arrasaten izango dira du aurtengo egunerako > 02-03 sendotu dute > 15

Bergarako
araztegia 2008.
urte hasieran
hasiko da ur
zikinak garbitzen
Ibarreko saneamendu lane-
tan aurrerapauso garrantzi-
tsuak ematen dihardute. Ber-
garako Mekolalde auzoko
araztegia aurten amaituko
dute eta 2008. urte hasieran
jarriko dute martxan. Berga-
ra, Antzuola eta Elgetako
urak jasoko dituzte araztegi
horretan, eta behin garbitu
ondoren, Deba ibaira isuriko
dituzte. Debagoieneko sane-
amendu lan guztiak 2011rako
amaituko dituzte, Epeleko
araztegia lanean hasi eta gero.
Debagoienak 130.000 bizila-
guneko eremuari dagozkion
ur zikinak arazteko gaitasu-
na izango du. > 04 MEKOLALDEKO ARAZTEGIA 2005. urtean hasi zen Jaurlaritza araztegi hori eraikitzen eta 11,5 milioi euroko aurrekontua izan du. JASONE ZABALA

AURKIBIDEA

Debagoiena > 04-08


Elkarrizketa > 09
Iritzia > 10-11
Gutunak > 12
Herriak > 15-39
Kirola > 40-42
Kultura > 45
Sailkatuak > 46
Eskelak > 47
Denbora-pasa > 48
Gazteak > 50
Komunikazioa > 51
Telebista-Irratia > 52
Non-zer > 54-55
GOIENKARIA
02 ASTEKO GAIA 2007ko azaroaren 30a

EUSKARA > EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Euskarari bultzada
emateko ekimen ugari
egingo dira astelehenean
IBARREAN Leintz Arcelor, Soraluce, GKN-Lazpiur, rako euskararen egoera ere azter- Besteak beste, Txantxikuko ek prestatutako bertso saioa
FIT Automocion eta Geyser Gas- tuko dute. Ekitaldia hasi aurretik, Lehen Hezkuntzako ikasleek hiz- eskainiko dute Zuazola institu-
Gatzagan izan ezik, tech. Aroztegi aretoan izango da umeendako jolasak izango dira ki jolasaren bidez aurtengo leloa tu aurrean.
Debagoieneko ekitaldia, 19:00etan. Munibe plazan, 17:30ean. asmatuko dute. Arratsalde par-
Urtero arlo ezberdinak jorra- tean, ikastolako Ttak ikasleen ARETXABALETAN, KANTU-POTEOA
gainontzeko herrietan tzen ditu Bergarako Euskaltzale- OÑATIN, IKASTETXEETAN euskara taldeak antolatuta, jaial- Loramendi euskara elkarteak,
en Bilguneak. Aurten enpresa Oñatin ikastetxeetan baino ez dia egingo dute gaztelekuan. Ber- Udal Euskaltegiak eta Berrike-
izango dira ekitaldiak, aukeratu du. Hala, enpresa horien dira ekimenak antolatu. Txantxi- tso paper lehiaketako sari ema- tan-ek ere kantu-poteoa antola-
euskalgintzak, lana txalotu eta beste batzuei bide ku ikastola eta Errekaldeko Haur tea, bideoak eta musika emanal- tu dute Aretxabaletan. Herriko
bera jarraitzeko gonbita egingo die Hezkuntzako umeek eskulanak dia izango dira. Errekaldekoek, Plazan bilduko dira, 19:30ean,
gaztetxeek eta Berbak. Omenaldiaz gain, Berga- egingo dituzte astelehenean. berriz, herri kirolak eta ikasle- eta poteoan hasi aurretik, euskal-
ikastetxeek antolatuta
E K I M E N A K D E B AG O I E N E A N
MIRIAN BITERI > BERGARA
Datorren astelehenean, abendua- > ARRASATEN > ARETXABALETA
ren 3an, Euskararen Nazioarte- Ekimen ugari izango dira bihar, Kantu-poteoa egingo dute
ko Eguna da. Hala, debagoienda- zapatua, Herriko Plazan. Grafiti astelehenean, 19:30ean. Herriko
rren artean euskararekiko moti- erakustaldia, euskalgintzaren Plazan egin dute hitzordua.
bazioa eta sentiberatzea erakusketa, gaztaina erreak eta
bultzatzeko asmoz, ekimen uga- txalapartariak izango dira, > ESKORIATZA
ri izango dira datozen egunotan besteak beste, 17:00etan hasita. Astelehen goizetik soka bat jarriko
ibarrean. Gehienak astelehene- Euskalgintzako partaideek dute Herriko Plazan, euskararen
an izango dira. egindako ekitaldi batekin amaitu- gaineko ekarpenak eskegi ahal
Bada, Arrasaten zapatura ko da. izateko. Arratsaldean lan bilera
aurreratu da ekitaldien hasiera. Astelehenean, Euskararen egongo da 18:00etan, eta ondoren
Hala, grafiti erakustaldia izango Egunean, triki-poteoa egingo dute gaztaina erreak jango dituzte.
da Herriko Plazan, 17:00etan. Eus- Zahar Berrikoek. Merienda egongo
kalgintzaren erakusketa ikusi da ondoren AEDren txokoan. > ANTZUOLA
eta liburu batean euskararen gai- Domekan egingo dituzte Antzuo-
neko ekarpenak ere jarri ahal > BERGARA lan ekimenak. Zurrategin dago
izango dituzte plazara joaten dire- Bergaran haurrendako jolasak jarrita hitzordua, 18:00etan.
nek. Gaztaina erre eta musikarik izango dira astelehenean, Taloak eta pintxoak izango dira,
ez da faltako. Ondoren, 18:30ean, 17:30ean, Munibe plazan. Aroztegi zuzeneko musikarekin alaituta.
ekitaldia egingo dute euskalgin- aretoak, bestalde, ekitaldi nagusia
tzako partaideek. hartuko du 19:00etan. Euskara > ARAMAIO
Astelehenerako, berriz, triki- planak martxan jarri dituzten Hiru egun iraungo dute San Martin
poteoa antolatu dute Zahar Berri- herriko sei enpresa omenduko eskolak antolatutako ekimenak.
koek. Portaloian bilduko dira ditu Berbak, Bergarako Euskaltza- Astelehenean kontakizunak
18:30ean. AEDren txokoan amai- leen Bilguneak. nagusituko dira eta martitzenean
tuko dute, merienda eginda. berba jolasak eta jaialdia.
> ONATI Eguaztenean Euskal zaletasu-
BERGARAN, ENPRESEI OMENALDIA Txantxiku ikastolak eta Errekalde naren eguna izango da. Magic
Bergarako Berba taldeak ere egi- Herri Eskolak Euskararen Eguna Klown antzerki taldearen ikuskizu-
tarau zabala antolatu du astele- ospatuko dute astelehenean. na izango da 18:00etan.
henerako, Pausoz pauso... nor- Hainbat ekimen izango dira.
malkuntzaruntz lelopean. Beste- Txikienek eskulanak egingo dituzte > ELGETA
ak beste, euskara planak abian eta herri kirolak eta musika ez dira Gaztetxekoek euskararen gaineko
jarri dituzten herriko sei enpre- faltako Lehen eta Bigarren leloa duen pankarta jarriko dute
sa omenduko ditu. Hain zuzen, Hezkuntzako ikasleendako. udaletxeko balkoian astelehenean. EUSKARAREN EGUNA ARRASATEN Umeak eta nagusiak ederto ibili ziren joan den urteko Euska

A I PAG A R R I A K

Euskalgintza eratu Boligrafoak emango Ikastetxeetan ez dira AEDk 25 urte egingo Euskararen Legeak
gura da Eskoriatzan ditu Debagunek ekimenak faltako ditu datorren urtean 25 urte bete ditu
Eskoriatzan lan bilera egingo dute Aurreko urteetan bezala, Debagu- Elgeta eta Antzuolako ikastetxee- Arrasateko Euskaldun Dezagun 1982. urteko azaroaren 24an
astelehen arratsaldean. Horren nek boligrafoak banatuko ditu tan izan ezik, ibarreko gainontzeko elkarteak zilarrezko ezteiak egingo Euskararen Erabilerarako eta
asmoa euskalgintza eta kulturgin- berriro ere Euskararen Egunean. ikastetxeetan ekitaldiak izango ditu datorren urtean. 1983an, Normalizaziorako Legea onartu
tza azpibatzordea martxan jartzea 3.000 bat oparituko dituzte dira astelehenean, Euskararen Arrasaten euskararen erabilera zuen Legebiltzarrak. Hainbat
izango da. Arrasate, Aretxabaleta, Oñati eta Nazioarteko Eguna dela-eta. txikia zela ikusita, euskaldunon arlotan aurrerapausoak emateko
Horretarako, herriko zenbait Bergarako Derrigorrezko Bigarren Denetarik egongo da. Euskal beharrak asetzeko sortu zen. balio izan duela onartu dute
lagun gonbidatu dituzte, eta Hezkuntzako ikasleen artean. jolasak eta ipuin kontalariak Hasieran euskararen egoerari euskalgintzako eragileek. Bada,
euskararekiko sentsibilitatea duen Aurtengo egunerako aukeratu- egongo dira batzuetan; musika eta buruzko ikuspegia lantzea adostu oraindik egiteko asko geratzen
edonori eta eskaintzeko zerbait tako leloa Ez zoratu, euskarari dantzak ere bai; eta beste batzue- zen, egoera zein zen jakiteko. Gaur dela gaineratu dute. Bestalde,
duenari irekita dago. Lan bilerari ebatu da. Hirugarren aldia da tan, berriz, eskulanak egingo egun lau lan-ildo nagusitan lanean Euskadi Irratiaren urteurrena ere
18:30ean emango zaio hasiera, horrelako ekimen bat antolatzen dituzte ikasleek. Txokole-janak eta dihardu: kultura, sentsibilizazioa, izan zen hilaren 23an. Mende
Eskoriatzako kultura etxean. duena Debagunek. gaztaina erreak ez dira faltako. gazteak eta euskaldun berriak. laurdena bete du honek ere.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
ASTEKO GAIA 03

tzaleen argazkia atera eta atxiki- arratsalderako egin dute hitzor- E L K A R R I Z K E TA


mendu mezua irakurriko dute. dua Zurrategin: taloak eta txis-
Kantu-poteoa irauten duen bitar- torra pintxoak salduko dituzte.
tean, liburuxkak banatuko dituz- Arrieta anai-arrebak giroa alai-
te. Udaletxe zaharreko atarian tzeaz arduratuko dira.
emango diote amaiera ekitaldia- Elgetako gaztetxekoak, bestal-
ri, txistorra janez eta azken kan- de, pankarta bat egiteaz ardura-
tuak abestuz. tuko dira. Astelehenean udaletxe-
ko balkoian jarriko dute pankar-
ESKORIATZAN, LAN BILERA ta hori.
Eskoriatzan, bestalde, soka bat
jarriko dute Herriko Plazan, eus- ARAMAION, SAN MARTIN ESKOLA
kararen gaineko ekarpenak eske- Ibarreko herri gehienetan astele-
gitzeko. 09:30etik aurrera jarri henean izango dira ospakizunak,
ahal izango dira. Arratsalde par- baina Aramaion hiru egun iraun-
tean, berriz, lan bilera egingo dute go dute. Euskararen Egunean
kultura etxean, euskalgintza eta kontakizunak prestatu eta konta-
kulturgintza azpibatzordea eratze- tu beharko dituzte ikasleek. Eta
ko asmoz. 18:00etan emango zaio arratsaldean ipuin kontalaria
hasiera. Ordubete geroago, gaztai- izango da liburutegian. Martitze-
na erreak jateko aukera egongo nean berba jolasak eta jaialdia
da Inkernu tabernan. izango dira eta eguaztenean,
berriz, euskal zaletasunaren egu-
ANTZUOLA ETA ELGETA na izango da. Egun horretan, eus-
Antzuolan Euskara batzordeak karaz berba egiteko elkarri ani-
eskutitz bat bidaliko die herriko muak eman diezazkieten zenbait
tabernei, egun horretan euskal ekimen izango dira. Antzerkiare-
musika eta euskarazko hedabide- kin amaituko da guztia.
ak jar ditzaten eskatzeko. Gazte- Leintz Gatzagan, azkenik, ez
txean ere bat egingo dute Euska- dute ezer berezirik egiteko asmo-
raren Egunarekin. Eta domeka rik astelehenean. Geyser Gastecheko Euskara batzordeko koordinatzaile Koldo Guridi, bulegoan.

Koldo Guridi > Geyser Gastecheko Euskara batzordeko koordinatzailea

"Euskara guztion patrimonioa da eta gure


betebeharra da euskararen alde lan egitea"
M.B. > BERGARA horietako bat da. Horrez gain, euska- etab. Azken finean, guztion parte-har-
Bergarako Geyser Gastech enpresa- raguztion patrimonioa da eta gure bete- tzea bilatzen dugu; izan ere, denok
ren lana txalotuko du datorren aste- beharra da euskararen alde lan egitea. dugu zer esana eta zer egina. Horren-
lehenean Bergarako Berbak. Euska- Arrazoi hauek bultzatuta hasi ginen. bestez, maila desberdinetan bada
ra planarekin denbora luzeen dara- ere, ahalik eta jende gehienak parte
man enpresa da. Hango Euskara Horrelako planak beharrezkoak dire- hartzea nahi dugu.
batzordeko koordinatzaile Koldo Guri- la iruditzen al zaizu?
direkin izan gara. Bai. Premiazkoa da, gainera, euskal- Nola hartu duzue enpresaren jarre-
duntze planak langile guztien iritzia- ra txalotua izango den berria?
Noiz jarri zen abian euskara plana rekin egitea, euskararen erabilera Oso ondo. Tankera honetako erre-
Geyser Gastech enpresan? handiagotzeko, hizkuntza normaliza- konozimenduak beti etortzen dira
2002ko urtarrilean erabakia har- tu eta enpresaren hizkuntza erreala ondo. Lan mota hauek kasu askotan
tu zen, eta 2002ko uztailerako eus- bilakatzeko. bihotzetik egiten dira, eta aparteko
kara planaren diseinua egin genuen. poza ematen dute. Bestalde, oraindik
Gaur egun planaren inplementazioa- Nola eragiten die plan horrek enpre- eta poz handiagoa ematen du ikuste-
rekin gabiltza eta ordutik hona, biga- sako langileei? ak Bergaran azkeneko urtean enpre-
rren plan estrategikoan murgilduta Lana euskaraz egiteko aukera sa gehiago murgildu eta inplikatu
gaude. Bestalde, urtero egiten ditu- ematen zaie, antolatzen diren ekin- direla euskalduntze prozesuan.
gun ekintzak sailkatzeko gestio pla- tzetan parte hartzen. Hitz baten esan-
na egiten dugu, eta hura enpresako da, aukerak ematen zaizkie nahi duten Bada, oraindik asko geratzen dira pro-
sail guztietara zabaltzen da. Beraz, hizkuntzan lan egiteko. zesu horretan sartzeke. Zer esango
esan dezakegu euskara plana enpre- zenieke horiei?
sako egituran egoteaz gain enpresa- Eta zuzendaritzari? Euskara guztiona dela eta orain
ko sail guztietara zabaltzen dela. Eragin nabarmena dauka plan artean iraun badu, hemendik aurre-
estrategiko eta gestio planeko eraba- ra ere gure nortasunaren ikur izate-
Zer dela-eta euskara plana martxan ki eta akordioak bultzatuz, partida eko- ko ahalegina egin behar dugula eta
jartzea? nomikoak definituz eta euskararen enpresek ere horretan badutela zer
Enpresan kontzientziazioa eta inpli- inguruan egunerokotasunean eredu- esana. Beraz, egingo nieke gonbitea
kazioa bultzatzen dugu arlo sozietario- garri izanez, bakoitzaren lanean, bile- eta esan, denon artean indarrak batu-
araren Nazioarteko Egunean, Arrasaten. GOIENKARIA aren bidez, eta euskalduntze plana retan eta hitzaldi informatiboetan, ta egin behar dugula aurrera.

GERLARI HANDIA
Testua: Pello Añorga
SSANGYONG KYRON 4x4 BERRIA
Marrazkiak: Jokin Mitxelena Mercedes-Benz Motorrarekin:
200 Xdi 141 ZP
-5/7 urtekoentzat- 270 Xdi 165 ZP

[...] beti gerla guztiak irabazten


zituen Gerlari Handia.
Ezpata zorrotza atera eta oihukatu Olaso pol. 27 - ELGOIBAR
zuen: “Barrabilarik baldin badau- Tel.: 943 74 41 10
kak, azal hadi nire ondora!” [...}
tik
0 €- Frantzia pas. 14 - DONOSTIA
Zer gertatuko den jakin nahi baduzu,
.90 ra Tel.: 943 29 22 66
eskatu Olentzerori liburua. 27 aurre
Sarroeta pas. 13 - MARTUTENE
Tel.: 943 46 92 99
04 DEBAGOIENA GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a

SANEAMENDUA > DEBAGOIENEKO ARAZTEGIAK D E B A R R O KO A R A Z T E G I A K

Mekolaldeko araztegia
> DEBA
Araztegia eginda
dago. Mutriku
Deba

2008. urte hasieran > MUTRIKU


Araztegia eginda
dago. De
ba

jarriko dute martxan > ELGOIBAR


Araztegia eginda
dago.
Elgoibar
> MEKOLALDE ba
De
Araztegia jardun normalean lanean hasterako sei ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOA Araztegia
Aurreko astean bertan, erakun- bukatzear dago.
eta hamabi hilabete bitartean pasatuko dira deen arteko akordioa sinatu 2008 hasieran Eibar
Soraluze
zuten, urari dagozkion hainbat martxan.
azpiegituraren lanak finantza-
Ibarreko saneamendu lanak 2011n bukatuko tzeko. Akordio hori Eusko Jaur- > EPELE
dituzte, Epeleko araztegia martxan jarritakoan laritzak, Diputazioak, Gipuzko- Eraikitzen
ako Ur Partzuergoak eta Añarbe dihardute.
eta Txingudiko mankomunita- 2010ean bukatuta. Bergara
AINTZANE IRIZAR > BERGARA Epeleko araztegira Eskoria- teek sinatu zuten. Hain zuzen, Antzuola

ba
Ibarreko saneamendu lanetan tza, Aretxabaleta, Arrasate eta 2003an sinatu zuten beste baten

De
aurrerapauso garrantzitsuak Oñatiko ur zikinak iritsiko dira. jarraipena da. Orduko hartan,
ematen dihardute. Bergarako Debagoieneko saneamendu 2.000 biztanletik gorako herri eta
araztegia, Mekolalde auzoan, aur- lan guztiak Epeleko araztegia hirien saneamenduaren gaineko
tengo partean amaituko dute eta martxan jartzen dutenean amai- akordioa sinatu zuten. Epele
2008. urte hasieran jarriko dute tuko dira. Oraingo akordioak 101 milioi
Arrasate
martxan. Eusko Jaurlaritzako Bitartean, baina, lan gehiago euroko inbertsioak egiteko auke-
arduradunek azaldu dutenez, bai- ere egingo dituzte; garrantzitsue- ra emango du, 32 proiektutan.
na, sei eta hamabi hilabete bitar- nak Antzuolako eta Elgetako Horietatik bi gure ibarrekoak Egindako araztegia
Oñati

ba
teko denbora beharko dute araz- kolektoreen lanak dira. dira: batetik, Antzuolako kolek-

De
Araztegia egiten
tegi hori jardun normalean lane- torearen lanak egiteko bi milioi Leintz Gatzaga Urkulu
an hasteko. Izan ere, araztegi bat eta erdiko aurrekontua aurrez Deba ibaia eta
bere ibaiadarrak
bukatu eta hilabete batzuetan DEBA IBARRA ikusten dute. Ariztiberri base-
hainbat egokitzapen egiten joan rriaren ingurutik Bergararaino- Iturria: Eusko Jaurlaritzako
behar izaten dute, sortzen diren Gipuzkoako ibairik ko kolektorea egin behar dute. Ingurumen Saila (Kutsadura
mailarenak, 2006ko
beharren arabera. Elgetako kolektoreko lanetan,
Bergara, Antzuola eta Elgeta- kutsatuena geroago bestalde, hiru milioi euro inber-
urtarrileko datuak).

ko urak jasoko dituzte Mekolal- eta garbiago dago tituko dituzte.


deko araztegian, eta behin araz- Antzuola zein Elgetako kasue-
tu edo garbitu ondoren, Deba Debabarrenean gurean baino tan, lanen kostuaren %75 Eusko
ibaira isuriko dituzte. aurreratuago daude saneamen- Jaurlaritzako Ingurumen Sailak
Elgetan araztegi txiki bat egi- duari dagokionez. Dagoeneko hartuko du bere gain; gainerakoa,
tea ere aztertu du Eusko Jaurla- martxan daude hiru araztegi: bestalde, Gipuzkoako Foru
ritzak, baina, azkenean, alde bate- Mutrikukoa, Debakoa eta Elgoi- Aldundiak.
ra laga dute aukera hori. Meko- barkoa.
lalderaino kolektorea eramatea Eusko Jaurlaritzako iturrien 130.000 BIZTANLE
lan konplexua izango da; horre- arabera, dagoeneko igarri egiten Epele eta Mekolaldeko arazte-
gatik aztertu zuten araztegia da uraren kalitatearen hobekun- giak amaituta daudenean,
Arizmendi Kooperatiba Elkartearen
herrian bertan egiteko aukera. tza Deba ibaian. Dena dela, 130.000 bizilaguneko eremuari Batzar Nagusirako deialdia
Mekolaldeko araztegiak 11,5 ibaiak guztiz berreskuratzeko dagozkion ur zikinak arazteko Arizmendi Kooperatiba Elkarteko Estatutu Sozialetako 30. artikuluak
milioi euroko aurrekontua izan urteak pasatu beharko dira; izan gaitasuna izango du Debagoie- dioenari jarraituz, Kontseilu Errektoreak 2007ko urriaren 25ean egoitza
du eta Eusko Jaurlaritzako Ingu- ere, urpean, hondoan, hondakin nak. Mekolaldekoak 40.000 biz- sozialean egindako bileran adostu du Arizmendi Kooperatiba Elkarteko
rumen Sailak finantzatu du. Pri- asko dago geratuta eta hori, tanleko eremu baten urak araz- bazkide guztiak Ohiko Batzar Nagusi honetara deitzea, kooperatibaren
desa eta Amenabarrek osatuta- berez, naturaren eraginez garbitu teko gaitasuna izango du eta interesetarako onuragarria delakoan.
ko aldi baterako enpresa elkar- behar da. Epe luzerako helburua Epelekoak 90.000 biztanleko ere-
teak eraiki du. 2005. urtean hasi da. Gainera, faunaren bizi muarena. Debagoienak 63.000 DEIALDIA
zituzten lanak eta bi urte pasa iraupena ziurtatzeko ur-ertz bat biztanle ditu. Baina indus- Eguna: 2007ko abenduaren 13a.
behar izan dituzte lanok amai- naturalak eta babespeak ere trietako, komertzioetako eta toki Lekua: San Viator Txiki guneko aretoa.
tzeko. berreskuratu beharko dira. publikoetako urak ere jasoko Ordua: Lehen deialdia: 18:15.
Denbora luzea eramaten du dituzte eta horiek ere gehitu Bigarren deialdia: 18:30.
EPELEKOA, 2010ERAKO horrek, naturalki lortu behar behar zaizkie. Hiri eta industria
Epeleko araztegia, bestalde, 2010. delako. Garbiago badago, hondakinak garbitzeko diseina- GAI-ZERRENDA
urterako amaituko dute eta 2011n behintzat, gure ibaia. tuta daude araztegiak.
LEHENA.- Aurreko Batzar Nagusiaren aktaren onespen-txostena-
martxan jartzea espero dute.
ren irakurtzea. Aktaren onespenerako bi bazkideren izendapena.
Aurtengo otsailean hasi dira
lanekin. 32 milioi euroko aurre- BIGARRENA.- 2006-2007 ekitaldiko sozietate-kudeaketa azter-
kontua dute Epeleko araztegia- tzea eta, hala balegokio, Urteko Kontuak (Balantzea, Galera eta
ren lanek. Espainiako Gober- Irabazien Kontua eta Txostena), baita kudeaketa-txostena ere,
nuari dagokio Epelekoa eraiki- onartzea.
tzea, Ingurumen Ministerioari, HIRUGARRENA.- 2006-07 ekitaldiko emaitzen banaketa.
hain zuzen ere, Iparraldeko Kon-
federazio Hidrografikoaren esku- LAUGARRENA.- 2007-2008 ekitaldirako aurrekontuaren aurkezpena.
tik; izan ere, interes orokorreko BOSGARRENA.- Estatutu Sozialen 26. artikuluen aldaketa eta
proiektu izendatu zuen Madrilek berregindako testuaren onarpena1.
Epeleko araztegia.
SEIGARRENA.- Organo Sozialen Berriztapena: Kontseilu Soziala.
Aurrekontua, Mekolaldekoa-
rekin alderatuta, oso handia da, ZAZPIGARRENA.- Kontseilu Errektorea ahalduntzea.
Epeleko proiektua askoz konple-
ZORTZIGARRENA.- Galde-erantzunak.
xuagoa delako. Izan ere, proiek-
tu horretan sartzen da Zubilla-
gatik araztegiraino egingo duten
tunela ere. Hain zuzen ere, kolek- Mercedes Iñarra Trojaola
torearendako tunel hori 1,4 kilo- Lehendakaria Aretxabaleta, 2007/10/26
metro luze izango da. Mekolaldeko araztegiko lanak, bukatzear. MONIKA BELASTEGI
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
BERRIAK DEBAGOIENA 05

LAPURRETA > PROFESIONALEK EGINDAKO LANA DIRUDI GREBA OSASUNEAN

Asteon ere
Elgetako Uruburuko obratik 30 lanuztea
galdara lapurtu dituzte egin dute
Osakidetzan
Uruburun egin dituzten M.B. > ARRASATE
Debagoieneko ospitaleko eta
etxe familiabakarretatik osasun etxeetako langileek
eta bi bizitzakoetatik lanuztea egin dute berriro
ere asteon, lan hitzarmena
lapurtu dituzte eskatzeko asmoz. Hiru ordu-
koa egin zuten, eguaztenean.
Sindikatuen arabera, iba-
Bergarako San rreko ospitaleko langileen
%76k egin du lanuztea; Osaki-
Antonion egiten ari detzak, berriz, langileen
diren etxeetatik ere 20 %28,49ak egin duela dio. Zen-
bait datu ere eman ditu azken
galdara lapurtu dituzte horrek, hala nola, programatu-
ta zeuden bi operazio-gela
11:00ak arte geldi egon zirela
L.Z./M.B.> ELGETA eta mediku kontsultak egin zi-
Elgetako Domingo Iturbe kalean rela, nahiz eta erizain eta admi-
eraikitzen ari diren etxebizitzetan nistrazioko langilerik gabe.
egin zuten lapurreta joan zen aste URUBURU Etxebizitza familiarretatik eta bi bizitzako etxebizitzatik eraman zituzten aste bukaeran galdarak. M.B.
bukaeran. Etxebizitza familiaba- OSASUN ETXEAK
karretako eta bi bizitzako etxee- Ibarreko osasun etxeei dago-
tako galdarak eraman zituzten. ondo utzi zutela eta astelehen Bergarako San Antonion, Urtea- Elgetako lapurreta oraindik sa- kienez, Arrasatekoan lanuz-
Etxe horiek egiten ari den goizean, lanera sartzean, lapurre- ga kalean egiten ari diren etxebi- latzeke dagoela jakinarazi dute Er- teak %95eko jarraipena izan
Irualde Bat enpresa eraikitzaile- taz ohartu zirela azaldu dute zitzetan. Artzamendi ari da etxe tzaintzatik. Bergarako lapurreta- duela adierazi dute sindika-
ak azaldu duenez, "leihoak apur- enpresa eraikitzailetik. Guztira horiek egiten eta 20 galdara lapur- gatik salaketa jarrita dagoela eta tuek. Bergarakoan eta Are-
tu, etxebizitzetan sartu eta gal- 30 galdara eraman zituzten. tu dizkiotela baieztatu du. Kasu gertatutakoa ikertzen ari dela dio- txabaletan %60koa, Eskoria-
darak desmuntatu dituzte. Tor- horretan ere leihoak apurtuta te. Bada, oraindik egileaedo egile- tzan %87koa eta Oñatin
lojuak banan-banan aterata BERGARAN 20 GALDARA sartu ziren etxebizitzetan. Artza- ak nor izan daitezkeen ez dakite- %27koa izan dela ere jakina-
lapurtu dituzte". Hala, "profesio- Ez da lehenengo aldia galdarak mendik salaketa jarri du dagoe- la. Elgetakoari dagokionez, salake- razi dute sindikatuek.
nalek egindako lana dirudi", gai- lapurtzen dituztela gurean. Due- neko. Aseguru etxea egingo da ta jartzeke dagoenez, ikertzekorik Azken horien gainean ez
neratu du. Zapatu eguerdian dena la bi aste ere lapurreta egin zuten lapurreta horren kargu. ez dagoela aipatu dute. du daturik eman Osakidetzak.
GOIENKARIA
06 DEBAGOIENA BERRIAK 2007ko azaroaren 30a

50. URTEURRENA

Bihar hasiko
dira Fagor
Arrasateko
ekitaldiak
50. urtemuga
ospatzeko, lehen
ekitaldia egingo dute
Amaia antzokian
JASONE ZABALA > ARRASATE
Bihar emango zaie hasiera
Fagor Arrasateren 50. urte-
mugako ospakizunei, Amaia
antzokian.
Guztiok ereindako hazia
AUKERA ZABALA Liburuen kasuan esaterako, zein adinekoendako gomendagarriak diren zehazten da katalogoan. lelopean, Fagor Arrasateko
langile eta bazkideentzat
bakarrik izango da, eta bi zati
EUSKARA > AISIALDIA izango ditu lehen ekitaldi
horrek: lehenengo, ikus-

Gabonen atarian, euskarazko


entzuneko bat egongo da. Ber-
tan, 23 lagunek sorreraz, bila-
kaeraz eta gaur egungo egoe-
raz iritzia emango dute;

produktuen katalogoa kalean dago bigarrenik, Fagor Arrasateko


lehendakari Joxean Alusti-
zak hitzaldia egingo du Fagor
Arrasateko historiaren ingu-
ruan. Horrekin batera, ome-
Debagoieneko udalek 2004a ezkero kaleratzen razko produktu ekoizle eta bana- Era askotako produktuak jaso naldia egingo diete sortzaile-
tzaileek eskain ditzaketen datuak dituzte: jostailuak, jokoak, libu- ei, eta baita lore eskaintza eta
dute, euskarazko produkzioa bultzatzeko dira: "Orain datu zehatzik ez badu- ruak, aldizkariak, bideoak, musi- aurreskua dantzatu ere. Egu-
gu ere, haiek adierazten dute antze- ka, informatika produktuak, filma na amaitzeko, bazkaria izan-
maten dela katalogoaren eragi- arrakastatsuak eta abar. Produk- go dute Uarkapen.
Interneten ere eskuragarri daude aurtengo na: eragiten duela produktuon tuen salneurria eta hainbat kasu- Ekitaldiekin jarraituz,
eskaria handitzen". tan zein adinekoendako gomenda- abenduaren 1etik 15era
gomendioak, Gabonei begira: 'www.katalogoa.org' garria den zehazten da. TACI Arrasatetik Arrasate-
ra izeneko erakusketa egon-
EDU MENDIBIL > BERGARA Debagoieneko udal guztiek par- N O L A E S K U R AT U AISIALDIAREN GARRANTZIA go da Kulturaten, eta herri-
Aurten ere euskarazko aisialdi te hartzen dute eta harrera bikai- Arduradunen arabera, euskaraz tar guztientzako egongo da
produktuen katalogoa argitaratu na jaso du katalogoak gurasoen Gabonen atarian eskolatzearekin bakarrik ez da ikusgai.
dute Debagoieneko udalek, elkar- eta gaztetxoen artean. ziurtatzen umea euskaldun oso
lanean. Hain zuzen ere, ume eta gaz-
heltzen den gida izango denik: "Umearen aisialdia BESTE EKITALDI BATZUK
Nafarroako Euskara Zerbi- tetxoei aisialdiko euskarazko pro- Liburuak, diskoak, mahai-jokoak oso inportantea da euskara bere- Egongo diren beste ekitaldi
tzuak hasi ziren katalogoa argi- duktuen eskaintza ezagutzera eta abar jasotzen dira aurtengo ganatzeko eta gurasoei hauxe adie- batzuen artean, abenduaren
taratzen, 1997an. Gipuzkoako ematea da helburua, euskarazko katalogoan eta eros daitezke razi nahi diegu: aukera handiak 21ean Uarkapen jokatuko
udal batzuei ideia gustatu eta produktuen eskaera ugaltzeko, halako produktuak egoten diren daudela umeari euskal heziketa diren pilota partiduak nabar-
2001ean zabaldu zen probintzia- merkatua dinamizatuz eta indar- ohiko dendetan. Gabonen atarian emateko, nahiz eta haiek euska- men daitezke. Baita ere urta-
ra. Ondorengo urteetan zabal- tuz. katalogoa kaleratzea ez da raz ez jakin". rrilaren 2tik 5era Gabonetako
duz joan zen eta Debagoieneko Bergarako Udaleko Euskara kasualitatea. Bertan aurkituko Katalogoa eskoletan banatuko umeen jolasparkea eta otsai-
udalak 2004an hasi ziren katalo- Zerbitzuko iturrien arabera, balo- dituzue adin bakoitzerako aisialdi dute. Interneten ere eskuragarri laren 23an Mikel Urdangarin
goa argitaratzen. Hasieratik raziorako tresna nagusia euska- produktu egokienak. dago: www.katalogoa.org. abeslariaren kontzertua.

Hezurren kalitatea zain ezazu.


Hezur-dentsitometria orain Arrasaten.

ARRASATE
Zerkaosteta 17
CONSULTORIO Policlinica Gipuzkoa
943 79 20 18
Donostia: 943 30 82 08

GINECOLOGICO Eibar: 943 12 10 21


Irun: 943 61 78 88
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
BERRIAK DEBAGOIENA 077

EKONOMIA > MCC-REN 2006KO DATUAK


euskara plazara
DEBAGUNE-REN BULETINA

MCC, Gipuzkoako lehen


enplegatzailea 2006an
MCCren 83.601
enplegatuetatik,
36.697 langilek Euskal
Autonomia Erkidegoan
garatu zuten jarduera
2006an, enplegu
osoaren %3,8
2008ko egutegiaren azala. DEBAGUNE

EDU MENDIBIL > ARRASATE


Euskal Autonomia Erkidegoko
enplegu osoaren %3,8 MCCk sor- Debagunek 2008ko egutegia
tua zen 2006ko amaieran. Koope-
ratiba eta elkarte partaidetue- aterako du ibarreko irudiekin
tan MCCk zituen 83.601 enplega-
tuetatik, 36.697 langilek EAEn DEBAGUNE > BERGARA
garatzen zuten jarduera. Nafarro- EROSKI TALDEA Banaketa arloan erreferente nagusietako bat da. GOIENKARIA Urtero bezala, aurten ere Debagunek 2008ko egutegia ate-
an 3.966 langilek jardun zuten iaz; rako du. Orain arte ateratako egutegiak argazki zaharrez
Erkidegoko enplegu osoaren osatutakoak izan dira, eta aurten ere hala izaten jarraitu-
%1,4, hain zuzen ere. fabriketako sei langiletatik batek Eroski Taldea dira: iaz 12.299 lan- ko duen arren, berritasun bat izango dute.
Industria sektorean areagotu MCCn jardun zuen iaz. gileri eman zieten enplegua bi Argazki zaharraren ondoan gaur egungo argazkia egon-
egiten da MCCren garrantzia, erakunde horiek. go da. Debagoieneko zazpi herritako plazak, kaleak... lehen
enpresetako enplegua %8,6 bai- EUSKADIKO KUTXA ETA EROSKI MCCren jarduera guztiak nola zeuden eta orain nola dauden eta nola aldatu diren
tzen EAEn eta %2,6 Nafarroan. Industriakoak ez diren sektore- kontuan hartuta, Gipuzkoako ikusteko aukera izango da bertan.
MCCk Gipuzkoan du presentzia- etan garapenaren protagonista lehen enplegatzailea izan zen kor- Herriei dagokienez, Oñatiko hiru argazki agertuko
rik handiena industrian (%16,1): nagusiak Euskadiko Kutxa eta porazioa, 21.010 enplegurekin. dira, Arrasateko beste hiru, Bergarako bat, Gatzagako bat,
Aramaioko bat, Aretxabaletako bi eta Antzuolako bat. Bi
argazki izango dira hilabete bakoitzeko. Azalean ere bes-
te bi joango dira, Bergarakoak, eta azkeneko orrian 2009ko
egutegia egongo da formatu txikian, eta bertan Aretxaba-
EAE-ANV > SALAKETAK letako beste bi argazki egongo dira. Guztira, beraz, 28 argaz-
ki.
Agertuko diren herrietatik adibide bezala esan, Oña-

EAEk Aralarren jarrera tin, udaletxea, plaza nagusia eta eliza agertzen direla argaz-
kietan; Arrasaten, berriztatu berria den Biteri etorbidea;
Bergaran, Espoloia; Aretxabaletan, herri erdialdean dago-

salatu du Aretxabaletan
en Durana kalea; Antzuolan, Herriko Plaza; Gatzagan, ber-
tako Gatz Museoa, eta Aramaion, autobus geltokia dagoen
kalea.
Debagunekoek argazkiak lortzeko hiru bide erabili
dituzte. Argazki zaharrei
Debagoieneko EAEko dagokienez, Debagoieneko
herrietako udal artxiboeta- Hilabete bakoitzean
zinegotziek gogor tik ateratakoak dira batzuk, bina argazki egongo
kritikatu zuten eta herrietako jendeak era-
dira, bat zaharra
mandakoak beste batzuk.
Aretxabaletako Aralar Eta argazki berriei dagokio- eta bestea berria
nean, aldiz, hainbat euska-
alderdiaren jarrera, ra elkartek lortutako argaz- Egutegiak
baita Oñatiko EAEren kiak dira egutegian jarri
abenduaren 5ean
dituztenak.
egoera ere ipiniko dituzte
NON LORTU EGUTEGIAK salgai Durangoko
Egutegia eskuratu nahi due- azokan
A. IRIZAR/A. BARRUSO > ARETXABALETA nek, abenduaren 5ean
Debagoieneko Eusko Abertzale Durangoko azokan izango
Ekintza alderdiko zinegotziek du aukera, Topaguneak jarriko duen standean, eta azoka-
eta alkateek agerraldia egin zuten ra joaten ez direnek herri bakoitzeko euskara elkarteetan
martitzenean Aretxabaletan, ere izango dute aukera egutegiok lortzeko. Hain zuzen ere,
Oñati eta Aretxabaletako EAE- euskara elkarteko bazkide direnei dohainik banatuko diz-
ko kideek bizi duten egoeraren kiete egutegiak, eta bazkide ez direnek, 3 euroren truke lor-
aurrean babesa agertzeko. ARETXABALETAN Agerraldia egin zuten EAEko ibarreko ordezkariek. ARRITXU BARRUSO tu ahal izango dituzte. Guztira 3.700 egutegia aterako dituz-
Gogor kritikatu zuten Oñati te kalera, 3.000 bazkideen artean banatzeko izango dira, eta
eta Aretxabaletako udalen egoe- beste 700 egutegi jarriko dituzte salgai.
ra; besteak beste, Aretxabaleta- arren, beste alderdi batzuen kon- laren aukeraz berba egiten. Auke-
ko Aralarrendako izan ziren kri- plizitateari esker aurrera atera ra ederra izan dute horrelakoak EUSKARAREN EGUNA
tikak. Egotzi zieten ausardiarik zutela, eta hauxe gaineratu zuen: aplikatzeko, Alderdiaren Legea- Ezin dugu ahaztu Euskararen Eguna abenduaren 3an izan-
eza, "bai PSOEren politika faxis- "Kontra daudela diotenek ere ren kasuan, esaterako, baina kei- go dela, eta Debagunek Ez zoratu, euskarari ebatu leloa auke-
tari aurre egiteko, baita ekaine- nahiago izan dute legearen aban- nuetatik haratago ez da inor joan". ratu du egun horretarako. Leloaren esanahia dela-eta, eus-
an agindu zutena ez dutela bete- tailak aprobetxatzea, Madrili Angel Bergaretxe EAEren karaz egitera bultzatu nahi da, ahal den egoera guztietan.
ko onartzeko" ere. aurre egitea baino". Zera gaine- Aretxabaletako zerrenda-buruak Egun horri lotuta, boligrafoak banatuko dituzte Arra-
Arrasateko alkate Ino Gal- ratu zuten EAEkoek: "Azkenal- adierazi zuen herritarren hitza sate, Bergara, Aretxabaleta eta Oñatiko DBHko ikasleen
parsorok adierazi zuen Alder- dian behin baino gehiagotan errespeta dadin lanean jarraitu- artean; guztira 3.000 boligrafo banatuko dituzte.
dien Legea Madrilen egin zuten entzun dugu desobedientzia zibi- ko dutela eta lortu egingo dutela.
GOIENKARIA
08 DEBAGOIENA BERTATIK BERTARA 2007ko azaroaren 30a

gure artekoak etxeko leihotik

MINI COOPER CLUBMAN > Orain dela pare bat aste egin du Mini etxeak
automobil berriaren aurkezpen ofiziala. Gainerako Miniekin alderatuta,
handiagoa eta luzeagoa da Cooper Clubman.

Virginia Rivas > Ribeloga autoetako arduraduna

"Egonkortasun handia dauka, Goiatz Arana > GOITBko erredaktore burua

automobil txikia izan arren" Narru gorritan utziko


gaituzte oraingoan
L
AINTZANE IRIZAR > ESKORIATZA apurretak. Aspaldian ez dut beste konturik entzuten.
Orain arte Mini etxeak merka- Uda inguruan dezente furgoneta lapurtu zituzten, noiz-
tuan dituen automobilik ezagu- nahi eta edozein tokitatik. Matrikulak aldatu eta Espai-
nenekin (Mini Cooper eta Mini niatik ateratzen ei zituzten. Urrian eta azaroan kobre hariak
One) alderatuta, automobil mode- kilometroka lapurtu dituzte, ehunka etxe telefonorik gabe
lo berria handiagoa da, luzea- utziz. Eta hilabete honetan bertan Ertzaintzak merkata-
goa. Virginia Rivas Ribeloga etxe- riak ohartarazi ditu, atzerritar itxurako bi gizonezko den-
ko arduradunak hauxe esan digu: dan sartu eta bietako batek alarmak estaltzen dituelako,
"Beste modeloekin alderatuta, besteak dendaria distraitzen duen bitartean. Helburua:
aldaketa nagusia da karrozeria- gauez arazo barik ostea. Azken
rena, aldaketa estetikoa, disei- asteetan, berriz, Elgetan eta
nuarena". Bergaran egiten dabiltzan etxe "Ez daitezela
Orain dela pare bat aste baka- batzuetatik galdarak eraman
rrik merkaturatu dute, oraintxe dituzte, 50 guztira... Eta jarrai-
etorri, baina
egin dute automobilaren aurkez- tu nezake. etortzekotan,
pen ofiziala. Etxean ere eskrupulorik kanpoan
Forma karratuagoa du auto- gabe sartzen dira, ordea! Gure- gaudenean"
mobil berriak eta espazio handia- Virginia Rivas, Ribelogako arduraduna, Mini berriarekin. GOIENKARIA an lapurreta egin dutenetan
goa du barruko aldean, bai bidaia- urduritu egin izan naiz, kontro-
riendako, bai maletategian; latuta izan gaituztela pentsatu-
gehienez 930 litroko edukiera MOTORRA ETA SEGURTASUNA ta. Baina, tira, lehen sikiera, etxe-jabea kanpoan zen bitar-
dauka. Segurtasunari dagokionez, siste- tean osten zuten; gaur, berdin zaie! Eta halako batekin etxe-
Aipatzekoa da, bestalde, dise-
Cooper Clubman ma osoa dauka. Hauxe gainera- an topo egiten baduzu, zer? Aurre eginez gero kontatu ez
nuarekin eta erosotasunarekin 1.6 120 ZP tu du Rivasek: "Egonkortasun duzu egingo, deskuidatuz gero! Ez daitezela etorri, baina
lotuta, lau ate dituela Clubman Prezioa 21.500 eurotik hasita handia dauka, automobil txikia etortzekotan, kanpoan gaudenean, (mesedez)!
automobilak, eta ate bereziak, Luzera 3,93 metro izan arren; izan ere, proportzio-
gainera. Batetik, maletategia Zabalera 1,68 metro an, automobil zabala eta baxua
zabaltzeko bi ate dauzka, alboe- Maletategia 930 litro(1) da; oso erosoa da gidatzeko, ez da > Entzundakoak > Gertakariotako
tara zabaltzen direnak. Bestetik, Kontsumoa 5,5 litro /100 km(2) batere mugitzen". entzunda, ahaztu behar askoren egileak Europa
kopilotuaren aldean bi ate dauz- Abiadura 201 km/h(3) Motorren aukerari dagokio- zaigu lasaitasuna zer ekialdekoak direla
ka: aurreko atea, kopilotuarena, 0tik 100era 9,8 seg. nez, dieselezko bakarra dago (1.5 den. Berriz ere ibili saltzen digute. Nik ez
normal zabaltzen da, gainerako CO2 isurketak 132 g/km 110 ZP) eta gasolinazko bi (1.6 120 beharko dugu lasterka nuke inor zigortu nahi
automobiletan bezala; atzeko ZP eta 1.6 175 ZP). edo atzera begira, aurrez epaitu gabe eta
(1) Gehienezko edukiera
aldeko atea, baina, atzeraka zabal- (2) Batez besteko kontsumoa, hiri Azkenik, diseinuaren gaine- norbaitek jarraituko epaitzea ez da nire
tzen da. Horrela, bidaiariak ero- barrukoa eta errepidekoa kontuan an, Rivasen hitzak: "Mini auto- gaituen beldur. Amorra- egitekoa, baina pentsatu
sotasun handiz sar daitezke atze- hartuta mobilak dira automobil disei- garria, baina egia. beharko dugu zerbait.
(3) Gehienezko abiadura
ko aldeko eserlekuetara. nuaren erakusgarri onena".

begi-bistan izen propioak

Harkaitz Andoni Aitor


Letamendi Zubizarreta Mendizabal
ESKIATZAILEA FUTBOL JOKALARI OHIA PILOTARIA

Euskadiko Mendi Chernobil elkarte- Lau t'erdiko Elgeta-


Federazioak orain- ak hango umeak ko DV txapelketa
go astean egin du udan etxean jasotze- jokatzen dihardu
mendiko eskiaren ko kanpaina abian Mendizabal antzuo-
euskal selekzioaren jarri du. Aurpegi larrak eta finaler-
aurkezpena. Aitor ezagun bat izango dietarako txartela
Murua hautatzaile- da kanpainaren pro- eskuan dauka.
aren aginduetara tagonista, Andoni Abenduaren 6an
Arrikrutzekoak El Arrikrutz kobazuloko gidariak jardungo duten bost Zubizarreta futbo- jokatuko du. Hibai
Kantabriako El Soplao kobazuloa Har ezazu parte: eskiatzaileen arte- leko atezain ohi are- Bolinaga arrasate-
Soplaon (Kantabria) ikusten egon dira, koba turistiko- Argazkia eta azalpentxoa an bi oñatiar ditugu: txabaletarra, hain arrak ere egun
2006/01/28 en arteko elkarlanarekin ja- bidali honako helbidera: Aitor Otxoa eta justu. Hiru urtean horretan jokatuko
Argazkia: Ikerne Altube. rraituz. Irudian oñatiarrak beste goienkaria@goiena.com Arkaitz Letamendi, jaso du etxean Txer- du finalerdietako
Testua: Aintzane Irizar. kobazulo batzuetako gidariekin. hain zuzen ere. nobilgo neskato bat. partidua.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
ELKARRIZKETA DEBAGOIENA 09

Pasa den astelehenean eman ñeko Pamiela argitaletxeak rekin egiten den lehiaketa da. rarrak, Paranoiaren hozberoa
zuten aditzera Juan Zelaia VII. antolatu eta Kulturaren Aldeko Bada, debagoiendar batek ira- (Nintendorena) saiakerarekin.
saiakera sariaren irabazlea. Iru- Euskal Fundazioaren laguntza- bazi du, Juan Izuzkitza berga- Horren inguruan jardun dugu.

Juan Izuzkitza > Juan Zelaia VII. saiakera sariaren irabazlea

"Juan Zelaia saiakeran lortutakoa nire


lehen lana eta lehen saria izan da"
JASONE ZABALA > BERGARA
Juan Izuzkiza (Bergara, 1968) da
Juan Zelaia VII. saiakera sariaren
aurtengo irabazlea, eta 9.000 eu-
roko saria jaso du. Bergaran bizi den
arren, Durangoko Fray Juan de Zu-
marraga institutuan dihardu filo-
sofia irakasle. Saiakera idaztearen
kontua kasualitate hutsa dela esan
digu.

Lehenik eta behin zorionak,


Juan.
Eskerrik asko. Juan Zelaia
saria lortzea zaila da, eta oso
pozik nago.

Nork eta nola animatu zintuen


lehiaketa honetan parte har-
tzera?
Sinkronia bat dago honen
guztiaren atzean. Kasualitateak
esanguratsu bihurtzen ditugu-
nean gertatzen da hau. Niri hiru
edo lau kasualitate tokatu zitzaiz-
kidan jarraian, eta egoera honek
aurkeztera animatu ninduen.
Berez, Euskalerria Irratirako
Iruñean kolaboratzaile lanak egi-
ten nituen, eta filosofiarekin zeri-
kusia zuen tarte bat egiten
genuen Peio Argiñarenak eta
biok. Pasa den urtean sari hau
Xabier Agirrek irabazi zuen eta
hura ere irrati saioko kolabora-
tzailea zen. Halako batean, Ola-
garro Euskalerria Irratiko tek-
nikariak eta Argiñarenak, Juan
Zelaia sarira aurkeztera anima- Juan Izuzkitza bergararra, Juan Zelaia saiakeran jasotako diploma eskuetan duela. JASONE ZABALA
tu ninduten, Xabier Agirrek ira-
bazi bazuen nik ere aukera hori
izan nezakeelako. Baina gaia pix- zuzendu zizkidan. Hala ere, epai- tzak irentsi egiten gaitu. Bizitza Behin hasita jarraituko duzu
ka bat alde batera utzi nuen. mahaiko presidenteak esan zidan bizitza da eta gure interpretatze- mundu honetan?
Gero, kurtsoa amaitzear zegoe- oraindik ere saiakeran bazeude- AURKEZTEKO ARRAZOIA ko era beste gauza bat da. Inter- Hainbeste kointzidentzia ger-
nean ikusi nuen saiakeran par- la zuzentzeko gauza batzuk, bai- "Hiru edo lau pretatzeko era horrek ezin du bal- tatu eta gero saria jasotzean, para-
te hartzeko epea amaitzear zego- na hori normala zela. Beraz, uste dintzatu bizitza bera,eta honen noia asko pizten da, hazi egiten
kasualitate tokatu
ela. Baldintzak betetzen nituela dut euskara aldetik akats batzuk inguruan doa saiakera. da, eta zure buruari esaten diozu
ikusi nuen, eta nire buruari esan egon daitezkeen arren, eduki zitzaizkidan jarraian, Antolakuntzari dagokionez, ez duzula idazten jarraituko. Bai-
nion: 75 orri ez dira hainbestera- aldetik zerbait ona ikus beharko eta horrek animatu esan, kapituluka doala. Hasiera- na batek daki. Hala eta guztiz ere,
ko; gainera, orain uda dator, zutela saria niri emateko. Gaine- ninduen aurkeztera" ko kapituluetan agertzen da argi ez dut uste jarraituko dudanik.
emaztea haurdun daukat. Emaz- ra, inoiz ezer idatzi gabekoa naiz. paranoia zein den, non dagoen Kasualitatez aurkeztu nintzen,
teak berak ere animatu ninduen. Hau da halako zerbaitera aurkez- arazoa... Kapituluak aurrera joan eta hortxe uzten dut gaia. Norbai-
ten naizen lehen aldia. 'PARANOIAREN HOZBEROA' ahala, paranoiaren agertze hori tek animatzen banau, beharbada
Zergatik uste duzu irabazi "Guk ez ditugu ez da hain argia, eta paranoia bera bai, baina dedikazioa eta gogoa
duzula? Zertan datza Paranoiaren Hoz- askoz ere finagoa da, eta horre- behar da horretarako.
erabakiak hartzen, nahiz
Alde horretatik nahiko pozik beroa (Nintendorena) saiakera? gatik askoz ere arriskutsuagoa.
nago. Euskara maila ez dut oso Aurreko erantzunaren gaine- eta guk halaxe dela uste Paranoia arriskutsua den zati Noiz argitaratuko da lana?
ona saiakera on bat egiteko. Bada- an doa lana. Filosofia irakasle dugun" honetan, nik gako batzuk ematen Nik uste dut otsailerako dago-
kit euskarazko arazoak egon dire- naizen neurrian, honen inguruan ditut paranoia desarmatzeko, bai- ela aurreikusita argitaratzea.
la. Laguntza jaso dut Bergarako doa saiakera. Guk ez ditugu era- na paranoia desarmatu duzula Lehen, Durangoko azoka egune-
ETORKIZUNA
Udal Euskaltegiko Maria Dolores bakiak hartzen, nahiz eta guk uste duzunean, berriz ere para- an argitaratzen zen, baina hain-
lete irakaslearen eskutik. Lana baietz uste dugun. Paranoia orde- "Nire gogoz ez naiz beste noian erortzen zara eta amaitu ezi- beste libururen artean galduko
entregatu behar nuen egunean nagailuko joko bat bezala har- saiakera edo antzekorik nezko joko baten sartzen gara. den beldurrez, Pamiela argitale-
farmazia batean elkartu nintzen tzen dugu, eta Nintendo joko Azken konponbide bezala zera txekoek pentsatu dute aurkezpe-
egitera animatuko;
harekin. Komentatu nion lana horren marka izango litzateke. aipatzen dut: bizitzak agian ez due- na data zehatz baten egitea Duran-
aurkeztu behar nuela eta ea umo- Paranoia da, azken finean, norbai- norbaitek esanda la zentzurik, eta ez dela ezer ger- gokoaren ondoren, eta eman behar
rerik bazeukan, abuztua zela kon- tek uste izatea edozeren zentroa beharbada bai" tatzen dena, harropuzkeria dela. zaion garrantzia ematea. Orain-
tuan hartuta, nire lana zuzentze- dela, modu honetan zentzua eman- dik zehaztu gabe dagoen arren,
ko. Hasi zen irakurtzen, pixka bat go dioelako bizitzari... Baina, hori Zuretzat idaztearen paranoia urtarril edo otsail alderako egin-
zoratu zen eta akatsik potoloenak gertatzen denean, jeneralean, bizi- orain hasiko dela uste duzu? go da aurkezpena, Iruñean.
10 IRITZIA GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a

herritarrak galdezka

MAKATZENAKO pertsonaren bati txakur batenga- Aretxabaletako Udalak due-


PILOTALEKUAN ARGIRIK EZ tik zerbait gertatuz gero nor da la hiru urte onartu zuen anima-
Arrasateko irakurle batek hona- erantzule? liak edukitzea eta babestea arau-
ko galdera helarazi digu: zergatik tzen duen udal ordenantza.
zabalik ez dituzte pizten Makatzena auzo- Kezka azaldu duen bergararrak Hainbat kapitulu ditu eta sei-
ko pilotalekuko argiak? Irakurle- azaldu digunez, Urkulun zebilen garrenean, animaliekin leku
Oskar Elizburu ak azaltzen duenez, arratsaldee- paseatzen, azaroaren 15ean, eta publikoetan nola jokatu behar
tan du pilotan egitera joateko lotu gabe zeuden bi txakurren era- den jasotzen du. Zehazki 25. arti-
aukera, baina goiz iluntzen due-
'Pixka bat' zenbat da?
ginez lurrera erori eta min hartu kuluak honela dio: "Txakurrek
nez pilotan ezin egin geratzen da. zuen. Horren aurrean, txakurren derrigorrez lepokoarekin eta uha-
Dio pilotalekuak badituela argiak, gaineko arautegiak dioena jakin larekin lotuta ibili beharko dute

P
ixka bat es mucho leloak jokoz kanpo laga ditu hainbat eus- baina beti daudela itzalita. nahi du. Erantzunaren bila Are- bide publikoetan eta pertsonak
kaldun, euskaldungai eta erdaldun. txabaletako udaletxera jo dugu. dabiltzan gainerako leku guztie-
Arrasateko Udaleko Obra eta tan. Muturrekoari dagokionez,
- Ai, ene! Beti gaizki esan ete dogu hori ere? –bere artean, larri, Zerbitzu Sailean egin dugu ira- berriz, erabilpena nahitaezkoa
Bedoñako amonatxoak. kurlearen galdera: Zergatik ez Galdera egiteko: izango da, bakarrik, Animaliak
- Ostras! Irakasleak gaizki azaldu zigun hori! –4. urratsean dituzte pizten Makatzena auzo- Zerbaitetaz arduratuta Edukitzeko Erregimen Juridi-
astero 10 orduz AEKn ikasten diharduenak. ko pilotalekuko argiak? Udaleko bazaude eta gai horren koaren 50/1999 Legeak arautzen
- ¡Leche! Y yo que creía entender algo! Siempre había relacio- sail horretan erantzun digute- gaineko informazio gehiago duen animalientzat".
nado pixka bat con una pizca. –Olarten 50 urtez bizi den erdaldu- nez, egokiena da herritarrak ida- jaso nahi baduzu, bidaligu- Animaliak eragin ahal dituen
nak. tzia aurkeztea udaletxean dituen zu galdera eta geu jarriko kalteei dagokienez, honela dio 34.
Pixkanaka-pixkanaka baina eten gabe lan egiteak emaitza onak kezka, galdera, zalantza eta aba- gara harremanetan artikuluak: "Animalia bide publi-
ematen dituena jakina da, eta pixka bat bakoitzak laguntzen due- rrekin, gero eurek erantzuna dagiokionarekin. Galdera koetan egon edo ibiltzen bada, eta
na ere bai. Pixka bat ugari behar da, baina aurrera egiteko eta emateko. egiteko bideak: norbaiti eta ondasun publiko zein
bakoitzak bere neurrian egin behar • Telefonoz: 943 25 05 01 pribatuei kalterik eragiten badie,
du ahalegina. • Faxez: 943 25 05 13 jabea izango da erantzulea".
Azken 25 urtean izan dugun "Pixka bat es TXAKURREK KALEAN LOTUTA • Postaz: Goienkaria. Irizar Bestalde, zigor erregimena
Euskararen Legeak eta bera era- mucho' leloak jokoz IBILI BEHAR DUTE jauregia. Barrenkalea 33. ere jasotzen du udal ordenantza
biltzeko hizkuntza politikek hori
kanpo laga ditu Bergarar batek txakurren gaine- 20570 Bergara. horrek. Arau-urratzeak hirutan
egin dute, hain zuzen ere, pixka bat, ko arautegia dela-eta kezka azal- • Posta elektronikoz: sailkatzen dira: arinak, larriak
apur bat, pittin bat besterik ez! hainbat euskaldun" du du eta honako galderak egin goienkaria@goiena.com eta oso larriak. Urratzeak 43 euro-
Legean aipatzen dena ere ez da dizkigu: txakurrek kalean lotuta tik 21.565 eurora arteko isunekin
bermatzen: euskara eskubidea da, "Euskara eskubidea joan behar dute ezinbestean? Eta zigor daitezke.
baina nahi ez duenarendako ez da da, baina nahi ez
betebeharra, duela gutxi epaile
bati entzun diogun bezala. duenarendako ez da
Pixka bat gutxi da euskarak betebeharra, epaile marrazkiz
daukan egoera kontuan hartuta, bati entzun bezala" Unai Busturia
ez geratu lortu dugunarekin (eta
ez da gutxi lortu duguna 25 urte
hauetan) eta pausoa arindu deza-
gun.
Bidea luzea da oraindik eta osorik burutu beharrekoa da. Esku-
bideak bermatzea, ezagutza eta erabilera sustatzea, euskara pres-
tigiatzea eta lanerako zein eguneroko bizimodurako baloratzea,
baliabideak jartzea, horretan dabiltzan elkarte eta erakundeekin
elkarlanean aritzea; hori guztia da hizkuntz politika egoki batek
egin behar duena eta hori da instituzioek egin beharreko gutxie-
nekoa, haien pixka bat hori.
Besteok ere ipiniko dugu gure apurra, jakina!

Argiraratzailea Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea • Nafarroa etorbidea 2 • 20500 ARRASATE
Lehendakaria Estepan Plazaola Zuzendari nagusia Inazio Arregi
Zuzendaria Eneko Azkarate Erredaktore burua Monika Belastegi Sailetako arduradunak Edu Mendibil
(Herriak), Aitziber Aranburuzabala (G2a), Xabi Urtzelai (Kirola), Alex Azkarate (Diseinua), Mireia Larrañaga (Publizitatea)
Erredakzioa Iker Barandiaran, Mirari Altube, Aintzane Irizar, Mirian Biteri, Larraitz Zeberio, Arritxu Barruso, Jasone
Zabala Oinarrizko diseinuaGoio Arana MaketazioaAlex Azkarate, Kepa Martelo PublizitateaMireia Larrañaga,
Amaia Mundiñano, Ziortza Martín, Imanol Elortza, Itxaso Berezibar Testuen zuzenketa Sergio Azkarate Harpidetza
eta banaketa Marta Leturia Administrazioa Agurtzane Gaintzarain, Ane Berezibar, Marilu Unamuno.
EGOITZA NAGUSIA
BERGARA 20570 Barrenkalea 33 • Tel.: 943 25 05 01/02 • Faxa: 943 25 05 13
Posta-e: goienkaria@goiena.com
ORDEZKARITZAK
ARRASATE 20500 Otalora Lizentziaduna 31 • 132 posta-kutxa • Tel.: 943 71 25 11 • Faxa: 943 71 23 89
Posta-e: arrasate@goiena.com
blog
ARETXABALETA 20550 Durana 11 • Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54
Posta-e: aretxabaleta@goiena.com
Publizitatea Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 79 21 00 • Faxa: 943 79 22 93
Posta-e: publi@goiena.com Soinketa, urte bete baino lehen akabatuko ikasgaiek ezin dutela beren
ditu kolesterolak. funtsaren berri eman, Filosofia
Harpidetza Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 79 21 00 • Posta-e: harpidetza@goiena.com
Lege Gordailua: NA-3329/2000 • ISSN: 1577-1210 • Tirada: 19.400 ale • Difusioa: 19.056 ale. Matematika, Kasu bakar batean dirudi baliatu ezean.
OJD erakundeak
ikuskatutako astekaria
Filosofia zilegi Soinketari orduak
kentzeak: baldin ordu horiek
Esaterako, Matematikan,
ikasleek arazoak ebazten
Filosofiari emango balitzaizkio. dituzte, baina itsu-itsuan.
LAGUNTZAILEAK
Markos Zapiain Zeren Filosofiak gaur egun Zertara datoz horrenbeste
www.eibar.org/blogak/zapiain duen ordu kopuruak ez baitu ariketa, zein da problemen
behar bezala erakusten berez zentzua? Historiako Matemati-

S
oinketa orduei eutsi behar duela izan ikasketen kari handienak oso gizon
beharko litzaieke. Nerabe- bihotza. Halatan, ordutegiaren apasionatuak izan dira, eta bizi
Eusko Gipuzkoako Arrasateko Bergarako Oñatiko
Jaurlaritza Foru Aldundia Udala Udala Udala
en zaletasun berriak aldaketa berri honek ikasgaien izan dituzten pasioak batik bat
sedentarioak dira: zappinean berregituratze orokor bati bidea filosofikoak izan dira: espazioa,
etzanik, eseririk txatean. Pizza eman beharko lioke, ikasgai infinitua… Ordea, Institutuko
jaten dute gainera aldi berean, bakoitzaren oinarri filosofikoa ekuazio eta integral hutsekin
eta doneteak. Frexkatzeko garatze aldera, eta oinarri biografia apasionatu horiek
Aretxabaletako Eskoriatzako Antzuolako Aramaioko Elgetako Leintz Gatzagako premia larria dute gure gazteen horien arteko lotura ahal baztertzen dira, lur hartu barik
Udala Udala Udala Udala Udala Udala hormonek eta gantzek. Ez bezain argi eta sistematikoena. airean biraka dabilen bizikleta-
GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo kolboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik. badira apur bat mugitzen, 20 Kontua da Filosofiaz gainerako gurpila antzo. Matematikaren
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
IRITZIA 11

plazara zer deritzozu?


www.goiena.net
Bihar, abenduak, 1, Hiesaren Kon- Rodriguezen iritziz, oraindik zere- bi. Rodriguezek dioenez, gizakiok
trako Nazioarteko Eguna da. 26 gin handia dago birusari aurre egi- ez gara kutsatzen garenagatik, egi- Zer eros daiteke
urte dira, dagoeneko, gaitza gure teko, eta informazioa eta preben- ten dugunagatik baizik. Ez ahaz- Gobernuak
artean dagoela, baina Ainhoa tzioa dira horretarako giltzetako teko moduko baieztapena. umeengatik
Ainhoa Rodriguez *
ematen dituen
2.500 euroekin?
26 urte hiesarekin elkarbizitzen > ZAINTZA ZERBITZUA
Diru laguntza hori baino

U
rtero bezala, aurten ere tsatu behar. Zenbat pertsona gehiago eskertuko nuke nik
abenduaren 1ean Hiesa- ezagutzen ditugu hiesaren biru- 0 eta 3 urte bitarteko
ren Kontrako Nazioarteko sak jota daudenak? Zenbatek umeendako doako zaintza
Eguna ospatuko dugu. aitortzen du publikoki? Egia zerbitzu publikoa. Eta
Dagoeneko 26 bat urte dira esan, gutxik. Eta arrazoia oro- noski, orain dagoen zerbi-
hiesa ezagutu genuela. 26 urte korrean gizarteak eurenganako tzua nabarmen hobetuz.
beldurrez, ezjakintasunez eta duen errefuxean datza. Mireia
lagun eta ezezagunen heriotzaz Gizartearen errua, gure
beteak, baina zorionez badirudi errua da pertsona horiek isile- > LAGUNTZATXOA
argi pixka bat ere ikusteko adi- an eramatea beraien gaixotasu- Egunerokoan behar diren
na denbora izan dugula. na. Ez dago zertan aireatu gai- gauzak erosteko laguntza-
Gaiaren sentsibilizazioak tza duzunik; noski, bakoitzaren txoa da, baina txoa diot,
bultzaturik, hainbat ekitaldiren bizian bakoitza delako zuzenda- esnea, pixoihalak... eta
antolaketan parte hartzen dute ri. Baina adierazi nahi dudana halakoak denbora tarte
zenbait elkartek eta udalek eta da lotsatu egiten naizela sortu labur baterako erosteko
orokorrean estatuko osasun dugun gizartearekin, lotsa biru- baino ez duelako ematen
batzorde eta komunikabideek. saren atzean dagoen gizon zein laguntza horrek.
Badirudi guztiok dakizkigu- emakumea ikusteko gai ez gare- Marian
la kutsatzeko bideak zeintzuk lako, horren ordez kutsatutako

??
diren, babes gabeko sexu harre- bat ikusten dugulako. Eta tris- > UMEAK IZAN?

?????
?

manen bidez, kutsaturiko odo- tura sentitzen dut aurreiritzi Ez dakit ba halako ekimene-
?

larekin kontaktu zuzena edukiz gabeko eta goxotasunez beteri- kin herritarrok animatuko
edota haurdunaldian birusare- ko ingurune bat eskaintzeko gaituzten seme-alabak
kin kutsatutako amak seme-ala- dugun zailtasunarengatik. Natu- izatera. Agian Frantziako
bari transmitituz, esaterako. raltasunez tratatu ordez estigma- laguntzak emango balituzte.
Gutxi batzuek dakite, ordea, OXEL ARRIETA tizatu besterik ez ditugulako egi- Ana
lehen kasuak homosexualengan ten pertsona horiek. Zergatik
izan zirela, pixka bat berandua- joera hau? Koldarkeria hau? Kol- > BADA ZERBAIT
go heterosexualengan ere detek- duko azken bazterreraino zabal- darkeria hiesaren proba egite- Ez da asko, baina bada
tatu zela hiesa, baina orain 11 tzea falta zaigu. Asko egin da bai, "Medikamentuei esker, ko, koldarkeria gure bikotekide- zerbait. Nire garaian –eta ez
urtera arte antirretroviral deri- baina informatzeaz gain pertso- hiesa ez da gaixotasun ei antisorgailua erabiltzeko esa- naiz amonatxo bat– ez
tzon terapia edo medikamentua nak hezi behar ditugu gai honen teko orduan. zegoen halako laguntzarik.
ez zen eskuragarri egon. Horri inguruan. hilgarritzat hartzen, eta Hiesa prebenitu eta sendatze- Ea goraka doazen.
esker gaixoen bizi kalitatea Prebentzioa da gai honi horren ondorioz, ko txertoak ikertzen jarraitzen Mirian
hobea da eta bizi iraupena ere aurre egiteko modu onena. Hie- prebentzioa ahuldu egin dute adituek eta guk bien bitar-
luzeagoa da. Hala eta guztiz ere, sak ez gaitu lehen bezala beldur- da lehen munduan" tean gure esku daukagun baka-
orduro 600 pertsona inguru tzen, zeren lehen munduan, rra erabili beharko dugu birus
kutsatzen dira munduan eta behintzat, medikamentuei esker honi aurre egiteko: informazioa, DATORREN ASTEKOA:
dagoeneko 36 milioi pertsonak ez baita gaixotasun hilgarritzat "Lotsatu egiten naiz hezkuntza eta prebentzioa. Hasi zara Gabonetako
dute gaitza. hartzen eta horren ondorioz pre- birusaren atzean dagoen Ez ahaztu, hiesak ez du gizar- opariak erosten?
Nahikoa dakigula esateko bentzioa ahuldu egin dela esan gizon edo emakumea te mailaz, adinaz edo generoz
prest gaude orduan? Nik uste dezakegu. Baina hortik salbu
ikusteko gai ez garelako" ulertzen; ez zara kutsatuko zare- Eman zure iritzia
ezetz, datuei begiratuz gero. gaudela pentsatzera diferentzia narengatik, egiten duzunarenga- www.goiena.net atarian.
Orokorrean munduari begi- handia dago. tik baizik. Datorren astean
ratuz egiten diren kanpainak ez Inguruan hiesa duen jende argitaratuko ditugu
dira nahikoa. Oraindik hiesa gutxi edo agian inor ezagutzen hemen erantzun
zer den, nola transmititzen den ez dugulako gure ingurunean *Ainhoa Rodriguez, gizarte hezitzai- interesgarrienak.
eta nola ekidin dezakegun mun- kasurik ez dagoela ez dugu pen- lea eta Gehituko kidea

-top koplak
Julen Iriondo
esentziari buruzko galderari xuxurlario mintzo xurrumurru ren aurrean’ atxilo eta burua
ezin zaio hizkuntza matematiko- disimulatua. Horrek hazi makurraraziz eraman dituzten
aren bidez ihardetsi. Matemati- egiten du eguna goizetik, puztu ‘gaizkileetatik’ pare bat askatu Aurrera txuri-urdinak
karen esentzia ezin du Matema- barrua. Harik eta irrati nahiz dituztela, tortura erraziotxoa
tikak azaldu, Filosofiak baino. gosaritako komentario, larruan ezarri eta gero?
(...) Dena den, ariketa fisikoa eguneko nobedadeekin topo Hainbat epaiketa martxan Txinatarrak bai, txinatarrak ez Zamora, Satrus ta Arkonada
gure gazteria usteltzen ari den egiten duzun artio… Kk- jarri nahi dituztela? Lehen gabiltza gira ta bira ez ipiñi nostalgiko
kuadrillismoa eta komunikake- zaharra! Gosarikoa xurrupatu talde gutxi baziren, Udalbiltza arazorik ba ote legoke haiekin berriz ez dugu eta
ria gainditzeko ere erabil liteke. eta banoa!... ere epaileen aurrera darama- amerikarrak balira. Ligarik irabaziko.
Eta, betikoan! Nobedaderik tela? Jaurlaritzak eta sozialis-
badugu ala…? Parisko borro- tek hitzartu dituztela aurre- Anoetari Shangai jartzea Urtarrilean jakingo dugu
Nobedaderik ez kak? Bushen bilera faltsoak? kontuen saltsak? Ez dago omen litzake tristea nor dugun presidentea
Judutar soldaduen ‘deskuido- nobedade zirkinik ere… Real Sociedad izena ere baina bitartean komeni da
Pello Zabala ak’? Iraken eta inguruko Martxa hontan, guri emango ez da ba oso geurea. puntuak ateratzea.
www.berria.info/blogak/pellozabala herrietako sarraski ta sarras- digu nobedade galanta…
kitxo egunerokoak? Josune Zenbati? Askori? Hor egon Aspalditik izan da Reala Betirako ez dira izango

G
oizari neurria hartzea Arriaga eta Jerome Sanchezi daiteke zorioneko nobedadea. atzerritarrez betea gure taldearen minak
gustatzen zait. Argiari tokatu zaiela oraingoan? Kale- Ai, mordoskatxo bati emango orain aldatu daitekeena da onean legez txarrean ere
tamainatxoa, haizeari borrokaren aitzakitan, ‘kame- balie, sikiera!... diruaren kolorea. aurrera txuri-urdinak!
GOIENKARIA
12 GUTUNAK 2007ko azaroaren 30a

Horra istorio emanak aurrera A. ANVk bere


zerrendako laugarrena
digute Euskal Y proiektua
errepide sareko trafikoa
eredua, ez die herritarren
beharrei erantzuten. Tren
aldeko talde bat sortu genuen.
Urtero aste kultural bat
berri bat proposatzen du udalerako,
besterik gabe.
arintzeko. Diskurtsoa, finean,
betikoa da, porlanaren kultura
honek ez ditu herriak elkar-
tzen, banatzen eta diferentziak
antolatzen dugu, herriko
jaietan txosna bat ipintzen
Josu Sarasua Bidezkoa baina hutsala, oinarritzat duen eta betikoen areagotzen baizik, gutxi dugu, euskararen alde lan
Aretxabaleta ordea, erdibide praktikoa ez negozioa mantentzeko derrigo- batzuek erabiltzeko, eta egiten dugu. Jendea, gazteak
zen hain urrun, inteligentzia rrezkoa den garapen zoro hau gehiengoaren kalterakoa da. batez ere, gure taldean parte
Atxabaltan ANVri botoa eman politiko minimoa duenak justifikatzeko moldatuz doana, Proiektu honek ez dakar hartzeko helburuarekin
zioten 839 lagunei zuzendua, badaki Loreg legea ANVren baina betikoa. Oraingoan Euskal Herriaren bertebra- apuntatzen da, baina ahalegin
gauzak argitze aldera, halabe- zerrendako pertsona batekin makroproiektu honen bultza- zioa, erkidegoa soilik kontu- handia egin behar dela
harrez, gorrotorik gabe eta aplikatzea EHn eta estatu tzaileak, eta noski, etekinen tan hartzen duelako. ikusten dute eta, azkenean,
autokritika izpi batez egina. mailan pelotazo mediatiko irabazleak, Eusko jaurlaritza Beste behin instituzioek taldea uzten dute. Inork ez
"Ez gaituzte udalean nahi" bortitza dela biharamunean, (PNV) eta Madrileko Gobernua jendarteko debatea bahitu zuen esan erraza izango zenik.
esan zuten, "ausardia falta ordezkari horrek ez luke (PSOE) dira. dute, ondorio atzera ezinak Guk, hasieran, txosna ipini
izan zaie" erantzuna, gaindie- iraunkortasunik udalean ez Proiektua guztiz ezkutuan dakartzan makroproiektu genuenean, denetik jasan
zinezko inflexio puntuaren eta udal gobernuak ere; beraz, eramaten ari dira, gaur egun, honek hain beharrezkoa zuen behar izan genuen: sabotajeak,
testigu dira berbok, hain ongi udalean parte hartzea bada oraindik ere, trazatuaren debatea. Ahal izan duten mehatxuak… baina euskara
hasi eta konponezinean helburua, nola uler daiteke barruan dauden udalak, eta moduan herri kontsultak gure bihotzean dago eta ez
bukatua. hauen jokaldia? Bada, beste kaltetuak diren herritarrek ez galarazi dituzte, eta hala ere, gara geldi geratuko.
Istorioa udal hauteskunde- behin ere zuen ordezkariek dute inongo informaziorik kontsultak egin ahal izan Hori dela eta, guretzat
ak baino hilabete batzuk gorengo exekutibaren etxeko eskuratu. Instituzio ezberdi- direnean ezezkoa borobila Euskararen Egunak balio
lehenago hasten da, ANVko lanak egiten dihardutelako, ez nak proiektuaren aldeko izan da. handia du.
zerrendak (oraindik egin Atxabaltarako konponbide kanpainak egin eta kontrako Ezker Abertzaletik Abia- Badirudi, gaur egun,
gabeak) legez kanporatu ala bila, lehentasun politikoak mugimendua kriminalizatzea- dura Handiko Trenaren herriko jendeak gurekiko
ez, antzerki mediatiko erdian goitik datoz beti, Udalean rekin batera trabak ipintzen proiektuaren luzamenduaren jarrera hobetu duela, ez dute
Atxabaltako Aralarrek parte hartzearena sekunda- ari dira informazioa eskuratu beharra aldarrikatzen dugu, saiakera handirik egiten
herrian ezker abertzalea bloke rioa zela antzeman zitekeen. ahal izateko. jendarteko eztabaida zabala euskararen aurrean, baina ez
bakar batean aurkezteko Aralarko exekutibak beste Herri honek duen orografia burutu ahal izateko, jerri gaituzte lehen bezain gaizki
ahalegina egin zuen. Batasu- horrenbeste egin zuen, Atxabal- eta trazatuaren inguruko kontsultaren aurre-pauso ikusten.
neko herrialdeko ordezkariak tako Aralarren proposamena biztanle dentsitatea kontuan gisa. Zorionez, Erribera ingu-
etorri ziren mintzakideak zapuztu. Ez egin eta ez egiten hartuta, begi-bistakoa da Honegatik guztiagatik bat ruan euskara aurrera doa eta
haiek zirela esanez eta herrian utzi, goitiko betoa ez dut kalteak, bai ekologikoak, bai egiten dugu AHT gelditu! gero eta euskara talde gehiago
proposamenik ez egiteko asimilatu, nireak egin du ingurumenekoak, bai sozio- Elkarlana taldeak datorren sortzen ari dira.
exijituz. Halere, Atxabaltako inguruotan. Espero zen ekonomikoak, konponezinak abenduaren 15erako, arratsal- Gure herriko eskolan,
ANVkoek jakin zuten asmoen moduan azken proposamen izango direla: deko 5:30ean, Arrasaten deitu esaterako, bertara joaten
berri. baina beste behin itsustuari uko egin zion ANVk. Mazela osoak moztuko dira, duen manifestazioarekin, eta diren ume gehienek aukera-
eskuak loturik aurreko Akabo. Azkenean exekutiben ezpondak, trintxerak, tunelak herritarrei bertara joateko tzen dute euskara ikasgaitzat.
legealdi osoan bezala, oraingo- arteko gerran kakaztuak eta zubiak egingo dira, eta deia luzatzen diegu. Nafar batzuei hori ez zaie
an ez genuen erantzunik jaso. guztiok eta aukera historiko honek suposatzen duen lur eta gustatuko, baina euskara
Ondoren eta tamalez, A. ANV galdua. Baina gauzak diren harrien mugimenduarekin Nafarroan pixkanaka aurrera
legez kanpo utzi zuten, baina bezala kontatu behar dira. ibarbide osoak betetzea doa, eta gu pozten gara.
udal hauteskundeetan garbi Horrenbeste agerraldi eta aurreikusten da. Erreka- Pixkanaka Hona etorri nintzenean
gailendu ziren. Biharamuneko
Aralarren idazkiak bi xede
diskurtso progre entzunagatik
oraingoan ere zozoak beleari
bideak aldatuko dira, Udala-
txekoa moduko akuiferoak eta
aurrera beldurra ematen zidan euska-
raz hitz egiteak, baina gero
garbi zituen, publikoki ipurbeltz eta ipurbeltzetik Angiozarrekoa bezalako Javier Martinez Aznal konturatu nintzen Nafarroan
zoriontzea eta zerrenda emateko arriskua. Mendekota- bailarak txikituko dira, landa Bergara beti kexaka aritzen nintzela,
kanporatuaren parte-hartzea sunak uxatu behar hurrengo- lurrak, larreak eta basoak han ezin genuelako euskaraz
bideratzeko borondate argia rako, independentzia eta galduko dira, lur eremu asko Datorren astelehenean nafa- hitz egin, eta, hemen, aukera
azaltzea, elkar ulertze eta sozialismoa behetik gorako apurtu eta zatituko ditu rrok data garrantzitsua nuenez, hitz egiteko momentu
errespetu truke. Bilera eta bidean ondoen, lehenik trazatuak, eta honek guztiak daukagu. Ez da bakarrik San ona zela. Orduan, beldurra eta
elkar hartze anitzen ondoren norberaren baitan eta azkenik eragin zuzena izango du gure Francisco Javier eguna lotsa kentzea erabaki nuen.
hirukoak hitzarmena onetsi pankartan. Azala eta mamia floran eta faunan eta dagoene- izango, baita Euskararen Orain, hanka sartzen badut, ez
eta sinatu zuen. Bertan, elkarrengandik urrunegi ko makalduta dagoen baserri- Eguna ere. Nik ez dut festarik zait inporta; euskaraz hitz
besteak beste, zerrenda direnean zaila da iraultza tarren ekonomian. Populatuak izango, Bergaran bizi bainaiz, egitea da inportanteena.
kanporatuaren parte hartze kolektiboan sinestea; ume- dauden guneetan ere eragina baina ez zait inporta, Euska- Euskaldun berri nafar askori
eta gobernu eraketa plantea- zurtz politiko egoera honetan, handia izango da (zaratak…). ren Eguna da eta. gauza bera gertatzen zaie,
tzen zen legezkoak ziren bide aukera ezin hobea dut nire Hau guztia gutxi balitz, Niretzat, oso inportanteak baina euskaldun zaharrek
zirrikituak baliatuz. Dagokien baitako iraultza zorrozteko. dena aurrera eramateko dira biak, baina nafar lagundu egin behar digute
erabaki ahalmenaz ari ginen derrigorrezkoak dituzte batzuentzat bigarrena soberan lotsa eta beldurra kentzen,
baita Loreg legeaz ere noski, harrobi eta porlandegi berriak, dago. denok batera gure altxorra
ez zen horretarako sortua izan ingurumena oraindik gehiago Duela bi urte nire herritik babesteko, behin ikasi eta gero
baina balio zezakeen. Elkar AHT gelditzera kaltetuz, eta eragin paisajisti- hona etorri nintzen, eta ez inork ez digu-eta burutik
ulertzera behartuta geunden
zinez, egoera politikoak ere
goaz! koa erraldoi bihurtuz.
Ezin dugu ahaztu, beste
nuen aldaketa handirik
sumatu, hemen etxean bezala
kenduko.

eskatzen zuen eta ariketa Jesus Mari Garitano alde batetik, horrelako bainago. Bi herriak ez dira
politiko sinplea zen parte (Ezker Abertzalearen izenean) garraiobide batek kontsumi- hain desberdinak, euskaraga-
hartzearena; guk zerrendak Bergara tzen duen energia kopuru tik izango ez balitz. Nire
erre (dimititu) eta zuek, zuen handia, eta honek suposatuko herrian ez da euskaraz hitz ZUZENKETA
zerrendaz kanpokoa jarri, 839 Errepide sareko trafikoa duena; zentralen produkzioa egiten, Erriberan dago; hala
izen aukeran… erdibide arintzeko, batez ere N-1ekoa, handitzea, eta ondorioz ere, batzuetan entzuten da Joan den asteko GOIENKARIAn, 310.
errazagorik? Ordezko pertso- autopista eraikitzea beharrez- poluzioa gehitzea. kalean, euskara talde bati zenbakian, Herriak sailaren azaleko
na izendatzea Aralarko koa zela esan ziguten, eta era Euskal Y proiektua Eusko esker. albistean huts bat egin genuen. Hain
hegoaldeko exekutibaren esku berean Debagoienarentzat Jaurlaritzak inoiz burutu Orain dela hamar urte, justu ere, ibarreko udalek aurtengo
dagoenez, denbora behar zen ezinbestekoa zela. Gaur esaten duen proiekturik handiena da, lehenengo aldiz, gure herrian Gabonetan kalean argiak ipintzeko
beronek onar zezan, ez baitzu- digute Hondarribiko airepor- eta honen kostuak urte euskara ikasteko aukera izan gastatuko duten diru kopuruaren gai-
ten begi onez ikusten. Bitarte- tua handitu eta Pasaiako askotarako hipoteka suposatu- genuen, IKA euskara taldeari neko albistean, Antzuolak Gaboneta-
an A. ANVkoei presioa egitea kanpoko Portua egiteaz gain, ko du, beste arlo batzuetan esker. Hasieran, hamabost bat ko argietan 6.000 euro gastatuko
baino ezer hoberik bururatu beharrezkoa dugula Gasteiz, (hezkuntza, osasungintza,…) lagunek parte hartu genuen, dituela argitaratu genuen. Datu oke-
ez, eta ordurako beste herri Bilbo eta Donostia elkartuko egin beharreko inbertsioak baina denborarekin talde hori rra da. Antzuolako Udalak arginda-
askotan "guk Arritxabaletan dituen Abiadura Handiko Tren kaltetuz. txikitzen joan zen. Hau guztia rraren kostua besterik ez du gasta-
egin nahi dutena nahi dugu" sarea (AHT), eta berriz ere Hau ez da, inondik inora, ikusita, eta euskara zabaltze- tuko. Udaletxeko balkoian besterik ez
exijitzen hasiak ziren. Hartu ezinbestekotzat aurkezten jendarteak eskatzen duen tren ko asmoarekin, euskararen dute argiak jarriko Gabonetan.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen Barrenkalea 33 Telefonoa: Faxa: Posta elektronikoa:
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak. 20570 BERGARA 943 25 05 01 943 25 05 13 goienkaria@goiena.com
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
PUBLIZITATEA 13
GOIENKARIA
14 PUBLIZITATEA 2007ko azaroaren 30a
Herriak
> ARRASATE > BERGARA > ELGETA > LEINTZ GATZAGA
Agerre-Santa Sirimiri tabernak Gabonen aurretik Soran etxea
Teresa gunea eskuratu du lehen arrandegia ostatu bihurtzeko
Arrasate > 18-23 Bergara > 24-29 Aretxabaleta > 31-32 Oñati > 33 eraberritzeko saria pintxo zabaltzeko asmoa lanak martxa
Eskoriatza > 34-35 Antzuola > 36 Aramaio > 37 Elgeta > 38 Leintz Gatzaga > 39 lehen fasea > 18 lehiaketan > 25 agertu dute > 37 onean doaz > 39

ANTZUOLA > DIPUTATUA HERRIAN IZAN DA

Alkatea eta diputatua pozik azaldu


dira abiarazi duten elkarlanarekin
PROIEKTUAK Herriko
proiektu eta asmoen
berri eman zioten
Udaleko arduradunek

UDALBATZAREKIN
Eguerdian elkartu zen
udalbatza osatzen
duten zinegotzi
guztiekin

HERRIRIK HERRI
Gipuzkoako herri
guztiak bisitatuko
ditu Olanok

AINTZANE IRIZAR > ANTZUOLA


Atzo, eguena, Antzuolan egon
zen Markel Olano, Gipuzkoako
ahaldun nagusia. Goizean,
10:30ak aldera iritsi zen Herriko
Plazara. Hantxe zituen zain Uda-
leko ordezkariak, berarekin
batzarra egiteko: Pedro Iturbe,
alkatea; Mamen Jauregi, Gizar-
te Ongizateko batzordeko ardu-
raduna; Juanlu Aranburu, Kirol
eta Gazteria batzordeko teknika- SAGASTIN Balio askotariko Sagastiko zentroa bisitatu zuten lehendabizi Udaleko ordezkariek eta Markel Olanok. A.I.
ria; eta Valen Moñux, aparejado-
rea, hain zuzen ere.
lako agintariak ez daude geldi; ESANAK autobiaren bide-trazadura alda- Sagastiko balio anitzeko zen-
HERRIZ HERRI, GIPUZKOA OSOAN gainera, ikuspegi egokiarekin tzeko eskatu dio Udalak Diputa- troa izan zen beste gai garrantzi-
Markel Olanok adierazi zuenez, dihardute proiektuak bultza- zioari. Bestalde, autobiako lane- tsu bat. Hantxe jarriko dituzte
agintaldi hasieran agindutako tzen", adierazi zuen Olanok.
"Pozgarria da tan sortzen diren lur soberakinak kulturari eta gizarte ongizatea-
moduan, bere asmoa da Gipuz- Pedro Iturbe alkatea ere pozik ikustea Antzuolako Ipurtikara eramateko ere eska- ri dagozkion hainbat zerbitzu.
koako herri guztiak bisitatzea, azaldu zen, ahaldun nagusiare- tu zioten Olanori, hantxe indus- Azkenik, baserrietara ura erama-
egitasmo, erronka eta arazoak kin batzarra egin eta gero. Horre-
agintariek esku trialdea garatzeko. Errepideekin teko proiektuaren berri eman
bertatik bertara ezagutzeko. la berba egin zuen: "Herriz herri artean proiektu jarraituta, Sagasti auzoaren pare- zioten Olanori.
"Alkateek deitzen digute, gurekin bisitak egiteko diputatuak mar- an, saihesbidean, Diputazioak Batzarraren ondoren, udale-
berba egin nahi dutela eskatze- txan jarri duen egitasmoa oso
sendoak dituztela" egiteko asmoa duen biribilgune- txea atzean laga eta martxan dau-
ko; nik nahiago dut alkateekin positiboa iruditzen zaigu. Gaine- Markel Olano > Gipuzkoako aren gainean ere jardun zuten; den proiektuetako lanak ikus-
euren herrietan elkartzea, horre- ra, batzarra oso probetxugarria ahaldun nagusia proiektu horri bultzada emateko ten ibili ziren herrian zehar; bes-
la, herriak in situ ezagutu ahal izan da; balio izan digu lau urte- eskatu zioten Udalekoek. teak beste, errepideetako lanak,
izango ditudalako, eta hori oso rako plangintza eta elkarlana "Batzarra oso Herriko kirol instalazioen Sagastiko zentroa, Telleria etxea
interesgarria da". Debagoienean zehazten hasteko". gainean, Pedro Iturbe alkateak eta frontoia.
egiten duen era horretako biga-
probetxugarria izan Olanori adierazi zion, Debagoie- Azkenik, eguerdian, udalba-
rren bisita izan da atzokoa; irai- PROIEKTUAK ETA ESKAERAK da; balio izan digu lau neko eta inguruko gainerako tza osatzen duten zinegotzi guz-
lean Oñatin egon zen. Hainbat gairen gainean berba herrietako instalazioekin aldera- tiekin egin zuen batzarra Olanok.
Antzuolaren gainean esan egin zioten herriko ordezkariek.
urterako plangintza tuta, Antzuolakoak eskasak eta Horrela, denak ezagutzeko auke-
zuen proiektu oso sendoak dituz- Hasteko eta behin, aurreko aste- eta elkarlana kaskarrak direla eta gai horre- ra izan zuen eta zinegotziek ere
tela esku artean Udaleko ardu- an udalbatzak Beasain-Durango tan ere Diputazioaren laguntza euren kezkak eta ikuspegiak
radunek, arlo askotan, eta hori autobiaren gainean hartu zuen
zehazten hasteko" eskatzeko aprobetxatu zuen atzo- diputatuari azaltzeko aprobetxa-
ikustea pozgarria dela: "Antzuo- erabakiaren berri eman zioten; Pedro Iturbe > Antzuolako alkatea ko Olanoren bisita. tu zuten batzar hori.
GOIENKARIA
16 ATARIA 2007ko azaroaren 30a

zerbitzuak eguraldia

G U A R D I A KO FA R M A Z I A K
TENPERATURAK
ARRASATE DEBAGOIENEAN EUSKAL HERRIAN
Egubakoitza, 30
Zapatua, 1
Domeka, 2
Ruiz
Etxeberria
Azkoaga
Maala 31
Zarugalde 42
Ferrerias 1
943 79 14 09
943 77 16 30
943 79 15 15 Asteburuan giro txarra izan-
MINIMOA
Domeka, 25 2 oC
Astelehena, 3 Azkoaga Iturriotz 17 943 79 79 99 MAXIMOA
Martitzena, 4
Eguaztena, 5
Eguena, 6
Corcuera
Irizar
Amezua
Maisu Aranbarri 1
Erguin 15
Santa Marina 32
943 79 22 26
943 79 12 39
943 79 09 74
go da nagusi. Zapatuan, arra-
tsaldean zehar, atertzeko joe-
ra hartuko du eta poliki-poli-
Eguena, 22 16 oC
ASTEKO
BERGARA
Egubakoitza, 30
Zapatua, 1
Mozos
Urritikoetxea
Iparragirre 2
Oxirondo 4
943 76 12 15
943 76 11 74
Zapatua, 1
Abenduko lehen eguna, laino-
tsu eta motel aurkeztuko zai-
ki hodeiak ere desagertzen
joango dira. Mendebaldeko
haize bizia ibiliko da, ipar-
EURIA (l/m2) 32 L
Domeka, 2 Urritikoetxea Oxirondo 4 943 76 11 74 Max. Min. Euria
gu. Fronte hotz bat pasatuko mendebaldekoa nagusituz.
Astelehena, 3 Zabala Barrenkale 25 943 76 16 87 Eguaztena, 21 16 ºC 6 ºC - l/m2
Martitzena, 4 Guallar San Antonio 5 943 76 11 05 da gure lurraldetik eta ondo- Domekan eguraldiak pixkat
Eguaztena, 5 Estella Matxiategi 5 943 76 19 63 Eguena, 22 16 ºC 7 ºC 14,7 l/m2
rioz, zerua hodeitsu eta euri bat hobera egingo du.
Eguena, 6 Mozos Iparragirre 2 943 76 12 15 Egubakoitza, 23 11 ºC 7 ºC 4,6 l/m2
giroa nagusituko da.
Zapatua, 24 8 ºC 7 ºC 3,9 l/m2
OÑATI
Domeka, 25 9 ºC 2 ºC 8,6 l/m2
Egubakoitza, 30 Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22
Zapatua, 1 Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22
Astelehena, 26 9 ºC 8 ºC 0,2 l/m2
Domeka, 2 Barrenetxea Kale Zaharra 1 943 78 01 22 Martitzena, 27 9 ºC 8 ºC - l/m2
Astelehena, 3 Garate Kale Barria 42 943 78 05 58 Bergarako San Juan auzoan jasotako datuak.
Martitzena, 4 Garate Kale Barria 42 943 78 05 58
Eguaztena, 5 Juldain Kale Barria 6 943 78 11 28
Eguena, 6 Anduaga San Lorentzo 3 943 78 21 16 Domeka, 2
Giroa hodeitsua domekara-
ILARGIA ABENDUAN
ARETXABALETA ko, tartean zaparradak izate-
Egubakoitza, 30 Anitua Arriola Belorrieta auzoa 1 943 08 11 43
Zapatua, 1 Anitua Arriola Belorrieta auzoa 1 943 08 11 43 ko arriskuarekin. Ipar-mende-
Domeka, 2 Anitua Arriola Belorrieta auzoa 1 943 08 11 43 baldeko haizea. Tenperatura
Astelehena, 3 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99 maximoak 10 ºC-ren bueltan. Ilbehera Ilberri Ilgora Ilbete
Martitzena, 4 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99 1 9 17 24
Eguaztena, 5 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Eguaztena, 6 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99

TELEFONO JAKINGARRIAK U R B A N OA K
oharrak eta deialdiak
((112)) ARRASATE
SOS DEIAK Gorostizatik Eroskira (2 Linea ) ARRASATE 14a, Euskadiko Kutxan BERGARA bitartean. Hileko pre-
OSASUNA ETA LARRIALDIAK 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 eta 21:00. > Santa Luzia ospatuko (3035 0009 1400 90081141) > Kilometroetako DVDa zioa da 31,95 euro baz-
Osakidetza (Larrialdia)............................943 46 11 11 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Arimazubi, Ale- dute Abaroa elkartean edo 630 40 62 89 zenba- eska daiteke kideendako eta 41,95
DYA (Antzuola) ........................................943 78 71 57 cop, Uribarri, San Andres, Garibai, ospitalea, Bite- Abenduaren 13an kira deituta. Eskariak egin gainerakoendako.
Gurutze Gorria (Elorregi).......................943 76 55 76 ri, Legarre, Musakola eta Eroski.
Suhiltzaileak ..........................................943 78 28 00 ospatuko dute, 18:30ean behar dira Aranzadi-
Ertzaintza ...............................................943 53 47 20 Eroskitik Gorostizara (2 Linea ) bazkideendako prestatu BERGARA ko idazkaritzan aben- BERGARA
Osasun Etxeak 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
Arrasateko ospitala ...........................943 03 53 00 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35 eta 21:35. duten luntxarekin. Par- > Kilometroak 07ko zoz- duaren 1a baino lehen > Jardun elkarteak koor-
Antzuola..............................................943 76 62 23 IBILBIDEA: Eroski, J. Bengoa, S. Teresa, C. Obre- te hartu nahi duenak ketako zenbakiak (943 76 90 71). Gero, ba- dinatzailea behar du
Aramaio..............................................945 44 53 40 ro, Obenerreka, Makatzena, Iñarra, S. Frantzis-
Aretxabaleta........................................943 71 19 59 ko, Muxibar, Zarugalde, Erguin A eta Gorostiza. izena eman beharko du Bonu-laguntzare- natuko dituzte abendu- Berriketan proiek-
Bergara...............................................943 03 54 00 abenduaren 5a bi - kin batera zozkatu aren 17tik 21era bitar- turako eta haurren eus-
Elgeta..................................................943 03 54 00 Gorostizatik Eroskira (1 Linea )
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, tartean elkartearen bu- ziren bi egonaldietako tean eta ordaindu ere kara errefortzuetara-
Eskoriatza............................................943 71 44 52
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 eta 21:30. legoan. Bazkide txartela saridunak azaldu ez orduan egin beharko ko koordinatzailea
Oñati ...................................................943 03 54 30 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Zarugalde, Muxi-
bar, S. Frantzisko, Iñarra, Makatzena, Obene- erakutsi beharko da direnez, ordezko zen- dira. Prezioa da 12 euro. behar ditu. Zortzi ordu-
Udaltzaingoak
Antzuola .............................................943 76 62 46 rreka, C. Obrero, Galizia, Bengoa eta Eroski. gonbidapena jasotzeko. bakien berri eman dute ko jarduna da. Beha-
Arrasate...............................................943 79 14 39 Eroskitik Gorostizara (1 Linea ) Aranzaditik. Zenba- ARRASATE rrezkoak dira euska-
Aretxabaleta........................................943 71 18 63 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, OÑATI kiok dira 2.591 eta > Tenis eta igeriketan raz jakitea eta harre-
Bergara................................................943 77 91 06 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 eta 21:05.
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07 IBILBIDEA: Eroski, Musakola, Legarre, Maala, Ospi- > Oñati-Arantzazu auto- 13.455. Sari bakoitza da izenematea zabalik m a n e t a r a k o
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 talea, Garibai, San Andres, Arimazuri, Alecop, bus zerbitzua datorren bi lagunendako egonal- Mojategiko tenis erraztasuna izatea.
Oñati ....................................................943 78 04 11 Uribarri, Erguin A eta Gorostiza. urte osoan egongo da dia Getariako Saiasge- pista berrietan izango Interesatuek bidali
GARRAIOAK
BERGARA Aurtengo abendua- taria hotelean. dira tenis eskolak, 15 curriculuma Jardun
PESA.........................................................902 10 12 10 ri dagokionez, 2an, 8an, urtetik gorakoendako. elkartera (Errotalde
Taxiak San Lorentzo/San Juandik irteerak
Arrasate ...............................................943 79 12 22 07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40,
9an, 16an, 23an eta 30ean ARRASATE Astelehen eta eguazte- jauregia, z/g, 20570 Ber-
Aramaio..............................................945 44 50 33 12:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, egongo da autobus zer- > Truke Merkaturako jos- netan 16:15ean izango gara), hilaren 23a bai-
Aretxabaleta........................................943 77 12 64 19:00, 19:40 eta 20:20. Geralekuak: S. Juan (Torun-
Bergara ................................................943 79 12 22 bitzu berezia Arantza- tailuak batzen ari dira dira eskolak; martitzen no lehen. Argibide
sa), Amillaga (Manso), S. Lorentzo (Soraluzen),
Eskoriatza ...........................................943 71 40 59 Matxiategi (Mizpildi okindegia), Zurradero, San zurako. 2008ari dago- Abenduaren 15ean eta eguenetan, berriz, gehiago: 943 76 36 61.
Oñati....................................................943 78 03 65 Antonio (Zumelaga), Martoko gainean, Zubiau- kionez, urte osoan egon- eta 16an egingo dute 17:30ean, 18:30ean eta
DEBAGOIENA rre, Ozaeta (Brunet), Labegaraieta (Ekonoma-
toan) eta Zabala jatetxea. go da, domekero. azoka. Ordurako jos- 19:30ean. Prezioa da 44 DEBAGOIENA
Mankomunitatea....................................943 79 33 99 tailuak batzeko hain- euro bazkideendako > Txikilandiarako begi-
Hiltegia (Zubillaga)..................................943 78 15 12 Labegaraieta/Olabarrenetik irteerak
Nekazaritza ganbera ..............................943 76 10 15 07:20 , 08:30 (Olatik), 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, BERGARA bat hitzordu egin dute: eta 54 gainerakoenda- raleak behar dira
Zerga Bulegoa........................................943 76 58 63 12:00, 13:50 (Olatik), 14:25 (Olatik), 16:20, 17:00 > 1989ko kintoek bazka- gaur, hilak 30, Santa ko. Igeriketari dagokio- Urtarrilaren 2tik
Hondakindegi alternatiboak (Olatik), 17:35, 18:25, 19:20, 20:00 eta 20:30. Gera- ria egingo dute Marinako ludotekan nez, bakarkako esko- 5era bitartean ospatu-
Arrasate ...............................................943 77 11 43 lekuak: Labegaraieta, Ozaeta, Zubiaurre, Mar-
Bergara...............................................943 76 44 42 toko, San Antonio, Espoloia (Mintegi), San Pedro, Abenduaren 24an eta abenduaren 4an eta lak izango dira, onura- ko da Txikilandia,
Oñati....................................................943 78 36 67 Arrurriaga (Konde), Zubieta, Mugertza, San egingo dute. Hitzordua 5ean, Okendokoan. dunak aukeratzen Arrasaten, eta harako
Kiroldegiak Lorentzo, Amillaga eta San Juan.
Aramaio ..............................................945 44 53 35 egin dute 08:30ean Guztietan, 17:00-19:00 duen ordutegian, betie- dei egin du Txatxilipur-
Arrasate ...............................................943 77 16 77 ARAMAIOKO AUTOBUSA Zabala jatetxe parean, ordutegian. re, 07:15etik 17:30era dik. Interesatuek izena
Aretxabaleta........................................943 71 26 28 eta handik kantuan eman dezakete aben-
Bergara................................................943 76 56 41 Arrasate Aramaio Gasteiz
Elgeta..................................................943 76 82 84 abiatuko dira erdigune- duaren 10era bitarte-
07:00 07:15 08:00
Eskoriatza............................................943 71 53 28 10:00 10:15** rantz. Izenematea da ARRASATE an, Txatxilipurdin.
Oñati.....................................................943 71 63 75 11:00 11:15
Kultura Etxeak abenduaren 12ra arte. > Ezkontza zibila udaletxean egin nahi dutenek Curriculuma eta argaz-
Antzuola .............................................943 76 60 65 12:00 12:15** 13:00
15:15 15:30 16:15 Horretarako 25 euro BAZen egin beharko dute eskaria aurrerantzean kia eraman behar dira.
Aramaio ..............................................945 44 53 74
Arrasate...............................................943 77 01 05 17:20 17:35 sartu behar dira Euska- Ezkontza eguna kontuan hartuta gehie-
Aretxabaleta ........................................943 71 10 27 18:30 18:45** 19:30 diko Kutxan ireki nez 12 hilabeteko aurrerapenarekin egin ahal BERGARA
Bergara................................................943 77 91 58 19:00 19:15
Eskoriatza...........................................943 71 46 88 21:10 21:25** duten kontuan. Dirua izango dira eskaerak. Horretarako aurkeztu > 1982koek bazkaria
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 Gasteiz Aramaio Arrasate sartzean komeni da beharko dira ezkontideen eta lekukoen nor- egingo dute
Oñati....................................................943 78 03 53 07:50 08:05
08:30 09:00 09:15 zehaztea izen-abizenak. tasun agiriak. Bestalde, BAZetik gogorarazi Abenduaren 15ean
Udalak
Antzuola .............................................943 76 62 46 10:15 10:30 dute ezkontza espedientea Erregistro Zibile- egingo dute, Agorrosi-
Aramaio ..............................................945 44 50 16 11:15 11:30 BERGARA an, Bake Epaitegian, tramitatu behar dela. nen. Izenematea da
Arrasate .............................................943 79 09 00 13:10 13:45 14:10
Aretxabaleta........................................943 71 18 62 16:20 17:00 17:20 > 1983ko kintoek bazka- abenduaren 10a baino
Bergara ...............................................943 77 91 00 17:35 17:50 ria egingo dute lehen. Horretarako 30
Elgeta ..................................................943 76 80 22 19:15 19:30
19:30 20:10 20:25 Abenduaren 22an euro sartu behar dira
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 Izardun orduak, eskaeraren arabera, auzoeta- egingo dute, Tarfuton. 943 25 05 01 Banko Santanderreko
Oñati ....................................................943 78 04 11 koendako. Bezperan deitu: 629 54 59 23 Izena emateko azken 00495397862895130005
goienkaria@goiena.com
eguna da abenduaren zenbakian.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
ATARIA 17

kale inkesta 5 galdera...

Arazorik baduzu eguneko 24 orduak euskaraz bizi izateko? Malu


Pardo
Larringan autoeskola
Aretxabaleta
Espainiako zirkulazio

1. zuzendaritzak abendua-
ren 6tik aurrera arauak
betetzen ez dituzten gidarien-
tzako zigorrak gogortu egingo
ditu. Zer iruditzen zaizu neu-
rria?
Domingo Lopez Kontxi Kortabarria Nora Altuna Maite Arana Edurne Uribarren-Iturrieta Aurrekoak baino astunga-
Erretiratua Langilea Langilea Langilea Langilea rriagoa iruditzen zait. Arau-urra-
Aramaio Aramaio Aramaio Aramaio Aramaio tze asko egiten dira, ez da ezer
errespetatzen. Gidatzeko baime-
Ez daukat inongo arazo- Herrian denekin egiten Arazoa daukat euskaraz Elkarrizketa normal bat Ez. Posible da Aramaion na kendu arren, jendeari ez zaio
rik. Gainera, ni erdaraz dut euskaraz. Aramaion egin behar dudanean. ez. Gai batzuetan bai, adi- euskaraz aritzea. Ez axola. Poltsikoan min egiten du
baino hobeto moldatzen gehienek euskaraz daki- Umeekin errazago egiten bidez umeekin ari naize- dakien jendea ere badago, isun handia ordaintzeko orduan,
naiz euskaraz. Herritar te. Gainera, ni baserrian dut, jende nagusiarekin nean, baina nagusiekin eta orduan erdarara baina azkar ahazten da. Adminis-
guztiekin egiten dut, gai- bizi naizenez, kalera erdarara errazago jotzen ez. Dena euskaraz eus- jotzen dut, gehienbat lagu- trazio bidea oso geldoa da.
nera euskaraz, eta nor- gutxitan jaisten naiz. Bai- dut, eta lagun taldearekin kaldun zaharrek egiten nekin nagoenean. Dende-
baitek ez badaki, orduan na egoten naizen lekue- askotan erdaraz egiten dute, eta niri asko kosta- tan eta udaletxean, adibi- Neurri horiek balioko
erdaraz egiten dut. tan, euskaraz egiten da. dugu, euskaraz jakinda. tzen zait. dez, beti euskaraz.
2. dute gertatzen diren
istripuak gutxitzeko?
Gidariak ez badira kontzien-
tziatzen, jai dago. Neurriak
gogortzen badituzte, jendea
txaloak usteak uste errespetatzen hasiko da. Auto-
Jasone Zabala eskolara gidabaimena ateratzen
datozenei beldurra ematen die
arauak ez betetzearren kartze-
Nik benetan lara joatearen kontuak. Istri-
puak oraindik ere asko dira, eta

nahi nuen jendea horretaz kontzientzia-


tzea da kontua.

finala Debagoienean jendeak

3. errespetatzen al ditu

P
ilota kontuetan arauak?
aditua izan edo ez, Penagarria da. Debagoieneko
denok dugu faborito gidariek ez dituzte arauak erres-
bat etzi, domekan, jokatuko petatzen. Behin eta berriro
den finalerako. Hau ez da arauak errespetatzen dituena
futbola, eta hori nabaritzen harrapatu beharrean, arau-urra-
da, nire etxean behintzat tze txiki bat egin duenari seku-
bai. Futbola edo saskibaloia lako isuna ipintzen diote. Bestal-
baldin badago, telebista de, esan beharra dago hemengo
katea ziztu bizian aldatu errepideak orokorrean nahiko
behar da; bestela, amaren eskasak direla.
haserre aurpegia segituan
duzu aurrez aurre. Ez Halako neurriek ez al
txinoen Errealak, ezta
Kerejetaren Baskoniak,
ezerk ez du balio nire
4. dute kontrako efektu-
rik sortuko?
Ez dut uste. Gidariek ikusten
amaren atentzioa deitzeko. badute benetan ipinitako neurri
Beno, gauza bat bada, esku berriak aurrera eramaten dire-
GOIENKARIA pilota. Ostiral gauetan edo la eta isunak gogortzen direla, jen-

Otalorako kale berriztatua zabalik domeka arratsaldeetan ez


dago inongo arazorik
deak errespetatu egingo ditu.

telebista piztu eta dagoen Neurri horiek ez al dira


Joan den astean zabaldu zuten Aretxabaletako Otalora kalea. Hilabete asko iraun dute han-
go lanek eta hauts handia atera dute, eta horrek auzokideen haserrea sortu du. Azkenean,
bada, zabaldu dute eta noranzko bakarrekoa izango da: Arrasatetik Aretxabaletara doaze-
pilota partida ikusteko.
Orduak ez du axola, gauer-
dia izanda ere, hortxe
5. izango Estatuaren diru
kutxak betetzeko?
Dirua lortzeko badaude bes-
nendako, hain zuzen ere. Lore politez apaindu dute eta kaleari itxura politagoa eman diote. egongo gara biok partiduko te bide batzuk. Nire ustez, hau
azken tantoak ikusten, guztia jendeak egiten dituen arau-
jarraitzaile sutsuenak urratzeak ekiditeko egiten da,
asteko datua bezala. Hori bai, Titin III.a, eta ea horrela zerbait lortzen den.
Barriola, Olaizola II.a,
Xala..., puntakoak diren

9.000 pilotariak behar dute izan;


bestela, jai dago. Alde
horretatik lasai nago bi
egun barru jokatuko den
finalerako. Badakidalako
Hori da Juan Izuzkiza ber- egun horretan amaren
gararrak irabazi duen euro ondoan egonda eta telebista
kopurua Juan Zelaia VII. piztuta izan arren, ez
saiakera sarian. Saiakera- dudala haserre aurpegirik
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
ren titulua Paranoiaren hoz- ikusiko. Hau da nik bene-
diruz lagundutako aldizkaria
beroa (Nintendo) da, eta dato- tan nahi nuen finala.
rren otsailean ikusiko du Barriola-Titin III.a berriz,
argia. biok nahi duguna.
ARRASATE
GOIENKARIA
18 2007ko azaroaren 30a

OBRAK > AGERRE-SANTA TERESA ZERBITZUAK

Hilerriko
Agerre-Santa Teresa gunea hainbat
gorpuzki,
eraberritzeko lehen fasea ateratzear
1997ko bigarren
Galizia kaleko seihilekoan
aparkalekutik hasi eta lurperatutakoak
Santa Teresako aterako dituzte
ikastolara arteko zatia
U.M. > ARRASATE
egingo dute orain Arrasateko Udalak hartuta-
ko erabaki bi argitaratu ditu
asteon Gipuzkoako Buleti-
Besteak beste, lehen nak. Haren arabera, batetik,
aldiz "pareta berde" San Kristobal hilerriko hain-
bat gorpuzki ateratzen hasi-
bat eraikiko dute ko dira urtarrilean. Hain
zuzen ere, San Kristobaleko
hilerriko nitxoetan 1997ko
UBANE MADERA > ARRASATE bigarrengo seihilekoan lurpe-
Agerre-Santa Teresa hirigunea ratutako hildakoen gorpuz-
berriro urbanizatu eta eraberri- kiak ateratzen hasiko dira
tzeko proiektua lantzen dabil 2008ko urtarrilaren 15etik
Arrasateko Udala. aurrera.
Lan horiek lau zatitan egin-
go dituzte: Galizia kaletik Santa ABENDUAREN 31
Teresa ikastolarainoko zatia era- Hori horrela, nitxo horieta-
berrituko dute lehenengo; Age- tik atera behar dituzten gor-
rreri dagokiona ondoren; Donez- puzkiekin zer egin 2007ko
tebe Portukoa gero; eta azkenik, abenduaren 31rako adierazi
Santa Teresa. beharko zaio Udalari; beste-
Orain, lehen zatiarekin hasi- la, gorpuzki horiek hilerria-
ko dira, Galizia kaletik hasi eta ren hezurtegi komunean
Santa Teresako ikastolaraino utziko dituztela jakinarazi
doan zatiarekin, hain zuzen ere. du Udalak.

UDABERRI INGURUAN HASI SANEAMENDU ZERGAK


Hori bai, lehenengo eta behin, zati Bestetik, Gipuzkoako Buleti-
horretako obren gaineko proiek- nean asteon jakinarazi dute,
tua eta aurrekontua egokitu egin baita ere, 2007ko 3. hiruhila-
behar ditu Udalak (urtarrila beteko edateko ura hornitze-
bukaerara arteko epea utzi du ko eta saneamendu zerbitzua-
proiektuak aurkezteko). Injelan ren tasaren ordainagiriak
enpresa arduratuko da horrekin. ordaintzeko borondatezko
Eta gero, proiektua bera adjudi- PARKINGA Gaur egungo aparkalekuan (lehengo bolatokian) parkinga eraikitzea posible ikusten du Udalak. U.M. epea zabaldu dutela. Hain
katu egin beharko du. zuzen ere, joan den azaroaren
Labur esanda, horrek esan 19an zabaldu zuten eta urta-
gura du udaberrian, "maiatz- rekin eta geotestilekin eginda- liko dugu. Autobideetan eta hala- kalearen barruko aldeetara sar- rrilaren 19ra arte izango da
ekain inguruan hasiko direla koa. Han dagoen berdegunea ko lekuetan egoten dira halako tzeko guneetan irisgarritasun zabalik.
obrak"; hala adierazi du Izaro ukitu egin beharko dugunez, paretak". baldintzak hobetu gura ditugu, Tasa horiek ordaintzeko
Agirrek, Hirigintza Saileko obra inpaktu hori murrizteko", adi- Bestalde, obra hori egin ahal Galizia eta Agerre kaleen artean borondatezko epe hori buka-
teknikariak. tzera eman du Agirre teknika- izateko, oinezko zumardiarekin dauden desnibelak egokitu", kon- tzean ordaindu barik dau-
Egin behar dituzten lanei riak. Pareta berezi hori "berde lotzeko dauden inguruko eskai- tatu du Agirrek. den zergak gainkarguarekin
dagokienez, berriz, askotarikoak geratzen da eta, gainera, gero lerak eta arrapalak egokitu egin Horrekin batera, besteak bes- kobratuko ditu Udalak.
izango dira. begetatu egin daiteke, landarez beharko dituzte. te, euri urak batzeko saneamen-
hornitu", azaldu du udal tekni- du sistema berria ipiniko dute.
ESPALOI BERRIA kariak. Eta hauxe ere gainera- IBERDROLAREN HARIA LURPERATU Halaber, Iberdrolaren argindar
Adibidez, Galizia kaleko aparka- tu du: "Arrasaten halako zer- Errepide inguruan egin beharre- haria, Agerre kaletik Galizia kale-
lekutik hasi eta Santa Teresako bait erabiltzen den lehen aldia ko obra horiez gainera, bestela- ko transformadoreraino doan > OBRAK
ikastolarainoko errepide zatia izango da, proba moduan erabi- koak ere egingo dituzte: "Galizia haria lurperatu egingo dute. Monterron pareko
egokitu egingo dute.
Batetik, zoruan dauden gal- APARKALEKUA EGITEKO AZTERKETA
zebrabidea altxatu
tzada-harriak kendu eta haien DAT U O R O KO R R A K Oro har, Agerre-Santa Teresa egingo dute
lekuan zolatu egingo dute erre- eraberritzeko, baina, hainbat Arrasateko Udaleko tokiko
pidea. Eta bestetik, zati horretan Auzoa eraberritzea eta urbanizatzea aparkaleku kendu egin beharko gobernu batzarrak oraingo
bi metroko espaloia sortu gura dituzte. Horren alternatiba astean onartu du Monterron
du Udalak, "oinezkoak babeste- Oro har, Agerre-Santa Teresa hirigune osoa eraberritu eta berriro moduan udal taldeak eskaera jauregiaren parean zebrabi-
ko". Hain zuzen ere, Santa Tere- urbanizatu gura du Udalak: "Orain dagoena hobetu gura dugu; ezin egin du azter dezaten ea auzoan dea altxatzeko obrak egiteko
sako ikastolatik aurrera dagoen izango da espazio berririk sortu, parke edo berdegunerik, adibidez, gaur egun dagoen aparkalekuan proiektua, gidariek oinezko-
espaloiarekin lotuko dute berria. dagoena berritu gura dugu", adierazi du Izaro Agirrek, Obra Saileko udal (lehengo bolatokian) parking bat ak hobeto ikus ditzaten. Obra
teknikariak. Hark kontatu du lau fasetan egingo dituztela lanak. Orain eraikiko balute, bizilagunek pla- horren barruan, inguruko
"PARETA BERDEA" abiarazi duten prozesua lehen faseko lanen gainekoa da: Galizia-Santa zak erosteko interesik izango espaloiak egokitu egingo
Espaloia egin ahal izateko, bai- Teresa. Gainerako hiru faseetan honako guneak eraberrituko dituzte: luketen. Izan ere, Udalak posible dituzte.
na, ondoko berdeguneari zatia Agerre, Doneztebe Portuko eta Santa Teresa. Han inguruko irisgarritasun ikusten du gune horretan bi solai- Ia 17.000 euroko inber-
kendu beharko diote. Horrez gai- baldintzak hobetu, oro har, eskailerak aldatu eta espaloiak handitu bi ruko aparkaleku bat eraikitzea. tsioa egingo du Udalak obra
nera, pareta bat eraiki beharko metroraino. Horrez gainera, azpiegiturak (ura, saneamendua, arginda- Ideia jasota dute Hirigintza horretan. Obra Sailetik esan-
dute, baina ez da edozein mota- rra…) berritu egingo dituzte, ikusten dituzten premien arabera. Behin Sailean, orain hura garatzea fal- dakoaren arabera, lanak aha-
tako pareta izango hura: "Pare- obra horiek bukatuta, udalerriko gainerako auzoen artean, Santa Marina- ta zaie, hau da, bizilagunen arte- lik eta lasterren hastea da
ta berde bat egingo dugu, lurra- Hondarribia hirigunea eraberritzea bakarrik faltako litzateke. an azterketa egitea. Udalaren helburua.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
BERRIAK ARRASATE 19

GIZARTEA > EZKONTZA ZIBILAK

Ezkontza zibiletarako baimena


eskatzeko epea egokitu egin dute
Ezkontza eguna Batetik, jakinarazi du hemendik otsailean ezkondu gura zuten biko-
aurrera alkatetzan barik, Biztan- teen artean, ez zuten astirik iza-
kontuan hartuta, 12 leen Arreta Zerbitzuan egin behar- ten-eta, eskabidea garaiz aurkez-
hilabeteko ko dutela ezkontza eskabidea. teko. Horrexegatik erabaki du
Bestetik, jakinarazi du, ezkon- Udalak urtebeteko epea uztea, bai-
aurrerapenarekn egin tza eguna kontuan hartuta, gehie- na ezkontza dataren arabera, eta
nez jota 12 hilabeteko aurrerape- ez urte naturalaren arabera.
ahal izango da narekin egin ahal izango dela Bestalde, Udalak jakinarazi
ezkontza eskabidea ezkontza eskabide hori. du, eskabidea aurkezteko ezkon-
Horri dagokionez, orain arte tideen eta lekukoen nortasun agi-
eskabidea egin ahal zen bakarrik riak ere aurkeztu behar direla.
UBANE MADERA > ARRASATE urte naturalaren barruan, hau da, Halaber, gogorarazi du ezkontza
Udalak ohar baten bitartez ezkon- urtea hasten zenetik, urtarriletik espedientea Erregistro Zibilean
tza zibilekin lotutako bi berrita- aurrera, urte horretako eskaerak (Bake Epaitegian) tramitatu behar
sunen berri eman gura die herri- egin behar izaten ziren. Baina dela eta ezingo dela ezkontzarik
tarrei; laster indarrean sartuko horrek arazoak eragiten zituen, ospatu baldin eta horren trami-
diren berritasun biren berri. adibidez, urtarrilean bertan edo tazioa bukatuta ez badago.

MIREN ARREGI

POLITIKA > PRESO POLITIKOAK


Abaroako nagusiei omenaldia
Abaroako bazkide nagusiek omenaldia jaso zuten eguaztenean; esker

Bigarren eskuko jantzi eta osagarrien azoka, on xumea adierazi zieten eurek gizarteari emandakoa eskertzeko.
Bestelakoen artean, Ino Galparsoro alkatea eta Ander Rodriguez
Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia izan ziren ekitaldian. Nagusiei
preso politikoen aldeko ekimenak gauzatzeko dagokienez, 90 bazkide zeuden deituta eta 37k hartu zuten oparia.

Material asko batu


dute, baina gehiago > OBRAK
eramanez gero, Adjudikatu dute Santa Barbara parkean
argiteria hobetzeko proiektua
onartuko dute; Iluntz
Santa Barbara parkearekin lotutako proiektua oraingo asteko
edo Irati tabernara tokiko gobernu batzarrean adjudikatu dute, Hain zuzen ere, zibu-
eraman behar da ru-zaburuak dauden jolasguneko eta Santa Barbara parke barru-
ko bidetxoko argiteria hobetu eta handitu egin gura du Arra-
sateko Udalak.
U.M. > ARRASATE Hori horrela, tokiko gobernu batzarrean erabaki zuten Uron-
Beste urte batez, eta Gabonak ger- do enpresari adjudikatzea argiztapena hobetzeko lan horiek.
turatzen direla aprobetxatuta, 30.600 euro pasatxo inbertituko ditu Udalak farola berriak ipin-
bigarren eskuko jantzi eta osa- tzen. Eta lanak ahalik eta lasterren bukatuko dituztela iraga-
garrien azoka antolatu du Porta- rri dute, izan ere, gura dute Gabonetarako guztia txukunduta
loira Topaguneak. Preso politi- utzi. Ondorioz, bi hilabeteko epe-muga zehaztu dute.
koen aldeko elkarte horrek aben-
duaren 15-16ko asteburuan
egingo du azoka, 11:00etatik
20:00ak bitartean. AZOKA Iazko azokara material ugari eraman zuten herritarrek. PORTALOIRA TOPAGUNEA > ELKARTASUNA
Batutako dirua erabiliko dute Datorren astean dira bigarren eskuko jostailuak
euskal preso politikoen aldeko eramateko azkeneko hitzorduak
ekimenak gauzatzeko. Horrez ORAINDIK ERAMAN DAITEKE moduan, jantziak eta osagarriak
gainera, azokaren bitartez preso- Portaloira Topagunetik jakinara- (gerrikoak, poltsak, zapiak…) Aurtengo Jostailuen Truke Merkaturako jostailuak batzen jarrai-
en eskubideak ere aldarrikatu zi dute dagoeneko material dezen- eraman behar dira, eta oinetako- tuko du Txatxilipurdi elkarteak datorren astean. Hain zuzen ere,
gura dituzte; hau da, gaixo dau- te batu dutela. Edozelan ere, ak ere onartzen dituzte; hori bai, azkeneko hitzorduak izango dira. Kasu horretan, Okendoko ludo-
den presoak aske uztea; zigorra- gehiago eramanez gero, oraindik guztia egoera onean badago. tekan da hitzordua. Jostailuak eraman behar dira arratsaldean,
ren hiru laurdenak beteta dituz- onartuko dutela ere gaineratu Batutako materiala oso pre- 17:00etatik 19:00ak bitartean. Jostailua eramaten duenari, txar-
tenak aske uztea eta oro har, eus- dute. Iluntz edo Irati taberneta- zio merkean salduko dutela ira- tel bat emango diote trukean. Gero, txartel hori erabili beharko
kal preso politikoak Euskal ra eraman behar da materiala, garri dute, asko jota 10-15 euro- du trukatu eta haren partez jostailu bat hartzeko. Jostailuen Tru-
Herriratzea. 12:00etatik aurrera; esandako ren truke. ke Merkatua abenduaren 15ean eta 16an egingo dute.

Metal aroztegia eta PVC Pelukak eta ilea berreskuratzeko


, Z ORUA K, ARMAI Leihoak eta itxierak
AK RU sistema berri eta pertsonalizatua
TE

AK

Egur aroztegia
LEIHOA K, A

Leihoak
Ateak
Armairu enpotratuak
Armairu-fronteak
ZAHARBERRITZEAK Mota guztietako zoruak
PVC, ALUMINIOA, EGURRA Lixatua eta bernizatua Garagartza auzoa
Erakusketa eta biltegia: Osagarriak Tel.: 943 79 76 58
Kale txiki 3 behea (Musakola)
Tel. eta faxa: 943 77 11 20
Neurrira egindako alfonbrak ARRASATE ILE APAINDEGIA
Gortinak, mahaiak eta aulkiak Otalora Lizentziaduna 5
Tel.: 943 79 12 74
GOIENKARIA
20 ARRASATE KULTURA 2007ko azaroaren 30a

Igor de Quadra > Antzezlea MUSIKA

"Taula gainean Asteburuko


3.60 aretoko
aktore bakarra naiz, musika
baina erabiltzen emanaldiak
Punk kontzertua
ditudan objektuek izango da gaur;
bihar, berriz,
bizia hartzen dute" elektro DJ saioa
A.ARANBURUZALA> ARRASATE
A. ARANBURUZABALA > ARRASATE Nori gomendatuko zenioke? Aste bukaera honetan ere
Debagoieneko euskara elkarteek Publiko guztientzako apro- askotariko estiloentzako
antolatutako I. Kultur Zirkuitua- posa dela esango nuke. Oso ikus- lekua izango da 3.60 aretoan.
ren barruan, Igor de Quadra Bil- leria ezberdinaren aurrean Gaur, egubakoitza, hiru punk
boko aktoreak Methology antzez- antzeztu izan dudan lana da, bai- talderen kontzertua izango
lana egingo du gaur, egubakoitza, ta haurren aurrean ere. Gaiak da; horien artean, Londresko
Kulturaten, 22:30ean. Publiko guz- helduendako badirudi ere, nork The Restarts taldea; bihar,
tientzat da. bere erara ulertzen du, oso bisua- berriz, Lalas disko jartzaile-
la/ikusgarria da-eta. aren emanaldia izango da.
Methology antzezlan kurioso
moduan iragarri dute. Zerga- Taularen gainean bakarrik PUNK KONTZERTUA
tik da kuriosoa? izango zara. 80ko hamarkadan Londresen
Hainbat teknika edo hizkun- Bai, hezur-haragizko aktore jaiotako The Restarts taldea
tza eszeniko lantzen dituen bakarra naiz, baina inguruan izango da gaur 3.60 aretoan
antzezlana da; hau da, mimo edo objektu asko ditut, horien artean egingo den punk kontzertuan
keinu zatiak daude, eta baita ber- telebista bat eta nire antza duen parte hartuko duen taldeeta-
ba egindako zatiak ere. Horrez paperezko panpina bat. Bizia har- Igor de Quadra antzezlea Methology lanaren irudi baten. IGOR DE QUADRA riko bat. Bederatzi lan argi-
gain, objektuak eta soinuak ere tzen dutela esan daiteke. taratuta eta taula gainean
erabiltzen ditut. eskarmentu handia duen tal-
Publikoarekin ere jolasten aurrez ikastaro batzuk eginda nia sortu nuen. Edinburgoko dea da. Europa, AEB eta Kana-
Zer kontatzen duzu? duzu. nituen arren, Londresen egin Fringe jaialdi ezagunean izan dan egindako biren ostean,
Aktore baten bidaia surrea- Bai, publikoarekin komuni- nituen lehen antzerki ikasketa ginen eta, horrez gainera, Bel- Euskal Herrian dira orain,
lista eta absurdoa azaltzen dut, katzen saiatzen naiz. Modu ezber- serioak, Paristik joandako Inter- gikako Pinokkio Prize saria kaleratu berri duten Outsider
Nor naiz ni? galdera korapilatsua- dinetan hitz egiten diot: batzue- national School Mime-n, hain eskuratu genuen. diskoarekin. Londreskoak
ri erantzun nahian, errealitate eta tan zuzenean hitz egiten diot eta zuzen ere. punk filosofiaren ikur dira;
ametsaren tartean kokatuz. Akto- beste batzuetan, berriz, erabiltzen Egun zer duzu esku artean? horren erakusle, besteak bes-
rearen eta pertsonaiaren arteko ditudan objektuen bitartez. Eskolako Ange Fou konpai- Antzerki eskolak ematen ditut te, kantuetako mezuak dira.
harreman eskizofrenikoa da. nian egin zenuen lan. Bilboko Kukutxa gaztetxean. Gasteizko Akrata eta
Egun Bilbon, baina urtetan Bai, horrela da; konpainian Horrez gain, eskultore batekin Madrilgo Trayuka taldeak
Kontu serioa dirudi. Londresen bizi izandakoa zara. antzezten eta eskolan eskolak ikuskizun bat prestatzen ari naiz. ere izango dira, 22:30ean hasi-
Ez, horixe! Umorearekin Bai, hamar urtean bizi izan ematen ere jardun nuen sei bat Zoritxarrez, baina, antzerkiak ez ko den kontzertuan. 90eko
jolasten dut. Barre egingo duzue- nintzen Londresen. Han hasi urtean. Ondoren, Belgikako nes- dit jateko nahikorik ematen, eta hamarkada erdialdean sor-
lakoan nago. nuen aktore ibilbidea. Hemen ka batekin Falsa Imago konpa- beste ogibide bat ere badut. tutako Akratak 2002. urtean
kaleratu zuen lehen lana;
2004ean, berriz, Subversion X
taldearekin batera Gasteiz-
ko gaztetxean grabatutako
MUSIKA > IZASKUN MURGIA LIRIKA ELKARTEAREN 'EL DÚO DE LA AFRICANA' ZARZUELA zuzenekoa aurkeztu zuten.
Eta 2006. urtean jaio zen hiru-

Aurtengo zarzuelaren azken bi emanaldiak


garren lana.
Kide aldaketa askoren
ostean, 2005ean hasi ziren
gogor entseatzen gaurko ema-
Lirika elkarteak 'El dúo na zuzendariak ere bide beretik naldiko hirugarrenak:
erantzun du: "Oso pozik nago, oso Madrilgo Trayuka. Disko bat
de la africana' kritika onak egin dizkigute-eta. dute kalean.
Taula gainetik barre algara han- Gaurko hitzorduaz gain,
zarzuelaren azken diak entzuten ziren, domekan bihar, goizaldeko lauretan
emanaldiak egingo bereziki". musika elektronikoaz goza-
Gaur eta bihar egingo dituz- tzeko aukera egongo da DJ
ditu gaur 20:00etan ten bi emanaldiek ere harrera ona Lalasen eskutik.
eta bihar 19:30ean, izango dutela erakusten du sarre-
ra salmentak; dagoeneko ia guz-
Amaia antzokian tiak agorturik daude.

ZARZUELA BARREGARRIA
A. ARANBURUZABALA> ARRASATE El dúo de la africana-k antzerkia Guk egindakoak:
Izaskun Murgia Elkarte Liriko- antzerkiaren barruan, aspaldiko
ko kideak gustura daude aurre- topikoa jasotzen du, opera zarzue-
- Sukalde altzariak
ko aste bukaeran El dúo de la afri- laren barruan kasu horretan. - Horma-armairuak
cana zarzuelak izan zuen harre- Querubini opera zuzendari miz-
rarekin. Horrela azaldu du Tere kinaren taldeak Meyerbeerren
- Trastelekurako
Gonzalez elkarteko zuzendariak: Africana lana egiteko dituen zail- armairuak
"Orain arteko estreinurik onena tasunak dira istorioaren abia- 'EL DÚO DE LA AFRICANA' Zarzuelaren une bat. JOSETXO ARANTZABAL
izan da. Ez dakit zein den arra- puntu, baina tartean istorio asko Erakusketa berria
zoia, urteotako eskarmentua aka- nahastuko dira; besteak beste,
so. Jendea oso gustura egon zen, amodiozkoak. alderatuz berritasun asko ditu: ari dagokionez, berriz, oraingo- Ekutio kalea pab. 14-15
barre asko egin zuen. Hori zen, Elkarteak egin duen zortziga- batetik, protagonistei dagokie- an komikotasuna ez du pertso- Uribarri auzoa 4
hain zuzen ere, gure helburu rren zarzuela da. Gonzalezen esa- nez, batzuek lehenengo aldiz izan naia batek ekartzen, egoera bera Tel. faxa: 943 79 01 82
nagusia". Mertxe Salaberri esze- netan, orain arte egindakoekin dute-eta horren ardura; istorio- da oso-osorik barregarria.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
PUBLIZITATEA 21

ANTROPOLOGIA IKERKETA:
EUSKALDUNAK ZORATUTA DAUDE!
E
zinezkoa da. Alperrik da, ez
dago hori ulertuko duenik.
Praktikan jarri ditut Leipzige-
ko unibertsitatean ikasitakoak, Mali-
nowskiren teoriak, Levi-Straussen
ideiak, Pello Zabalaren tenporak.
San Agustin bera fedegabetuko luke
ikerketa honek. Aita Barandiaranek,
txapela jaurti eta hip-hopa abestea-
ri ekingo lioke.
Esango duzue bada, zerk deses-
peratzen nauen. Zerk ateratzen nauen
nire onetik. Ogibidez antropologoa
nauzue eta nire doktoretza tesia eus-
kaldunen hizkuntza ohiturei buruz
egitea erabaki nuen. Sinpatikoak
egiten zitzaizkidan, Europako azken
indigenak diote. Europako lehen
zoroak gehituko nuke nik.
Afrikara joan nintekeen, Asiara
hobeto, baina Arrasate izeneko leku
baten amaitu nuen. Mondragón.
Hasiera baten uste nuen euskaldu-
nek euskaraz egiten zutela. Euska-
ra-dun ez? Ba hemen unibertsoa
bera baino konplexuagoa den erre-
alitate bat dago.
Noiz hitz egiten du euskaldunak
euskaraz? Norekin hitz egiten du eus-
kaldunak euskaraz? Goenkale noiz Arrasate herrian egin dute antropologia ikerketa.
amaituko den jakitea baino zailagoa
da horri erantzutea. Zaldibarreko dirua inbertitzen da. Asko behin eta direna berberak, sutan jartzen dira laniaz hitz egin politikaz. Edo guz- tarioak gaztelaniaz.
biribilguneari buelta ematea baino berriz egoten dira justizia gaztela- ordea euskara gutxiesten edo mes- ti hau nahasturik. Baina beno, ez zaituztet komen-
konplikatuagoa. niaz dagoela eta protestan. Manifes- pretxatzen bada. Galdetu bestela, Egunen araberako zerbait izan tario hauekin aspertuko. Ongi eza-
Hasiera batean uste nuen euska- tazioak, kanpaldiak eta antzekoak Wall Street Journaleko kazetariari. zitekeela ere uste izan nuen bolada gutzen duzue zein den egoera. Nik
ra haurrekin eta txakurrekin egiten egin ohi dituzte. Baina beste batzuk, Ez dago ez pauta, ez irizpide ez batez. Baina azkar konturatu nintzen., nire tesiaren emaitza besterik ez
zela soilik. Datu hori eskuratu nuen euskarazko sententzia, ohar edo lege antzeko ezer. Euskaldunen artean berdin diola astearte izan ala larun- nuen plazaratu nahi, 3 urte luzetako
lehen behaketetatik. Dena den, behin bat euskaraz irakurtzean kexatu egi- noiz egiten den euskaraz eta noiz ez bat. Bost axola ostegun edo igande. ikerketen fruitua, esaldi bakar bate-
batek esan zidan txakur bati euska- ten dira euskaldunak izanda ez dute- Stephen Hawkinen teoria batek ere Euskaraz hitz egitea debekatzen an laburbildu daitekeena: euskaldu-
raz egiteagatik jaso zuela isun bat lako tutik ulertzen. ez luke ebatziko. Bi euskaldunek, badiete, sutan jartzen dira euskaldu- nak burutik jota daude. Pitzatuta. Ero-
behin. Euskaldunen kontraesanak ETB 1eko pelikuletako itzulpe- egun berean, euskaraz hitz dezake- nak. Ehun mila pertsona Egunkaria- tuta. Zoratuta. Euskaldun sentitu eta
izango dira, batek daki. netaz kexatzen dira euskaldun gehie- te eguraldiari buruz, gaztelaniaz ren itxieraren manifestazioan. Sanz erdaraz hitz egiten dute. Herritar
Haurrei euskaraz egiten zaie, nak, ez omen dago konparaziorik gaz- gorrotatu, euskaraz maitatu, gazte- entzun, Nafarroa euskaldun. Mani- batzuk euskaraz hitz egitean batzu-

"Ez zoratu,
hauek euskaraz erantzuten dute. Bai- telaniazkoen eta euskarazko bikoiz- laniaz ogia erosi, euskaraz komen- festazioko leloa euskaraz, jendeak tan lotsatu egiten dira, beste asko gaz-
na, haurrek euren artean erdaraz egi- keten artean. Hauek berak, kexatzen tatu errealaren azken partida, gazte- manifestazioan zehar eginiko komen- telaniaz hitz egiteagatik gaizki sen-
ten dute. Hori gutxi balitz, gaztela- titzen dira, errudun. Eta nik, antro-

euskarari ebatu!"
niaz hitz egiten duten gurasoek errie- pologo xume honek, nire buruari
ta egiten diete gaztelaniaz egiten galdetzen diot: ez ote litzateke dena
duten haurrei. errazago euskaraz hitz egingo balu-
Euskaraz ikasten duenak, gaz- te beti?
telaniaz egiten du lan. Justizian ez
da eskatzen epaileek euskaraz jaki- Hans Neueshaus
tea eta gero hauek euskalduntzen Antropologoa

Amari euskaraz, anai-arrebei erdaraz, lagunartean euskaraz,


bikotekideari erdaraz, umeei euskaraz, bilobei euskaraz,
zaintzaileari erdaraz, lankideari euskaraz, koinatuari erdaraz,
koinatari erdaraz, okinari euskaraz, medikuari erdaraz,
ertzainari erdaraz, tabernariari euskaraz, egunkaria erdaraz,
diskoak erdaraz, irratia euskaraz, haserrea erdaraz, txisteak erdaraz,
pasadizoak euskaraz, epaitegian erdaraz, bankuan euskaraz,
bileretan erdaraz, pelikulak erdaraz, txikiteoan erdaraz, . . .

EZ ZORATU, EUSKARARI EBATU!


GOIENKARIA
22 ARRASATE KIROLA 2007ko azaroaren 30a

PILOTA > BAQUE SARIA


> ATLETISMOA futbitoa zaldibar
10. Atletiada egingo
dute domekan
Anoetan
Arrasateko eta Aretxabale-
Bolinaga ez da Baque EMAITZAK
Cipris-Lasagabaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
THC-Equs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

sariko finalean izango,


HLB 108-Iturriotz Tab.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
tako atletak Anoetan izango Abokajarro-Ekaitz Taberna . . . . . . . . . . . . . 6-7
Iriztu Taberna-Kalapatxak. . . . . . . . . . . . . . 6-6
dira domeka goizean, 10. Atle- AT Celaya-Bar Kokots . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
tiadan. Alebin, infantil eta Cicatrus-Total Disaster . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
Saukelu Abian-Betrayer. . . . . . . . . . . . . . . 2-10

baina eskura du DVkoa


kadete mailetako atletek har- McAwen Dauen-Dribling . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
tuko dute esku, eta egunotan Iluntz-Dublin Irish Pub . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
gogor entrenatzen ibili dira
Mojategin, podiuma lortze- PARTIDUAK
ko. Atleta askok lehenengo Abenduak 1, zapatua Epaileak
aldiz hartuko dute parte las- Eguaztenean jokatu 09:00 HLB 108-Kalapatxak Cicatrus
terketa batean; 34 atleta joan- 10:00 Cicatrus-Dribling HLB 108
go dira Anoetara. zuen Ibai Bolinagak 11:00 Dublin Irish Pub-Saukelu Ab. Dribling
12:00 McAwen Dauen-Iluntz AT Celaya
Baque sariko 13:00 Abokajarro-Bar Kokots
16:00 Betrayer-AT Celaya
Iluntz
Equs
17:00 Cipris-Equs Total Disaster
finalerdia; Jaunarena 18:00 Iriztu Taberna-Total Dis. Cipris
> ERRUGBIA
Arrasateko neskek izan zuen aurrean, eta Abenduak 2, domeka Epaileak
10:00 THC-Ekaitz Taberna Iturriotz Tab.
Getxo hartuko dute pilotari leitzarrak 18-8 11:00 Iturriotz Tab.-Lasagabaster THC
12:00 Dribling-Saukelu Abian Antolatzai.
zapatuan irabazi zion 13:00 Cicatrus-Bar Kokots Antolatzai.

Mikel Kerexetak zuzentzen


duen taldeak Getxo hartuko SAILKAPENA
du zapatu arratsaldean Moja- XABIER URTZELAI > ARRASATE P J
tegin (17:00). Arrasateko nes- Hain zuzen ere, Jaunarena da 1. McAwen Dauen . . . . . . . . . 12 4
kek beste jardunaldi gogor bat Ibai Bolinagak Diario Vasco-ko 2. Dublin Irish Pub . . . . . . . . 10 4
3. Cipris . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4
izango dute aurrean. Senior Txapelketan duen bikotekidea. 4. THC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4
mailako taldeak, berriz, Uni- Baina eguaztenean kontrario 5. Ekaitz Taberna . . . . . . . . . 9 4
versitarios taldearen zelaian izan zuen Baque sariko finaler- 6. Iriztu Taberna . . . . . . . . . . 8 4
7. Betrayer. . . . . . . . . . . . . . . 7 4
jokatuko du Bilbon, domeka dian, eta aurrelari leitzarrak ez 8. Lasagabaster. . . . . . . . . . . 6 4
eguerdian. zuen barkatu (18-8). Arrasateko 9. Dribling . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
10. Saukelu Abian . . . . . . . . . . 6 4
Zapatu goizean, berriz, taldeko entrenatzaile Mauri 11. HLB 108 . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
Arrasateko gaztetxoek errug- Zubillagak partidu aurretik ere 12. Iluntz . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
bia izango dute multikirolean. adierazi zuen Bolinaga justu 13. Iturriotz Taberna. . . . . . . . 4 4
14. Kalapatxak. . . . . . . . . . . . . 4 4
samar dagoela eskuetatik, ez 15. Abokajarro . . . . . . . . . . . . 3 4
dagoela beste batzuetan bezain 16. AT Celaya . . . . . . . . . . . . . . 3 4
17. Cicatrus . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
indartsu, eta Iurretan bistan 18. Equs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
> PILOTA geratu zen hori: "Konfiantza 19. Bar Kokots. . . . . . . . . . . . . 3 4
Arrasateko barik dabil, eskuetan behar bai- 20. Total Disaster . . . . . . . . . . 0 4

pilotariek Bergaran no trapu gehiago ipinita. Min


jokatuko dute bihar dauka eskuetan, eta partiduan
igarri egin zen hori. Jaunarenak
Kopa hasiko dute
Gipuzkoako txapelketa 6-7 tanto egin zizkion sakez, eta
asteburuan
barruan, Arrasateko taldeko horrela ezin da irabazi". BOLINAGA Arrasateko pilotaria, iazko herri arteko txapelketan. J.A. Ligako norgehiagokekin
pilotariek Bergaran izango Hain zuzen ere, pilotariek batera, domekako azken bi
dute bihar arratsaldean hitzor- adin horietan izaten dituzten partiduak Kopa Txapelke-
dua –16:30ean hasita–. partidu kopuruek ez dute lagun- DV-KO FINALA, GERTU dela. Hau da, sasoiko ez egon takoak izango dira, final-
Arrasateko pilotariek Ber- tzen lesio batetik ondo erreku- Abenduaren 6an jokatuko dute arren neurria ematen duela; hamaseirenetako lehenen-
garakoak eta Euskal Jolas tal- peratzeko: "Pilotari guztiak dabil- Jaunarenak eta Bolinagak Dia- gutxirekin, asko egiteko gauza go partiduak. Guztira
dekoak izango dituzte aurre- tza berdin, baina norberak ika- rio Vasco Txapelketako finaler- dela, alegia. Gainera, oso ezber- zortzi taldek jokatuko dute
an, baina ez dira partidu baka- si egin behar du neurria ipintzen, dia. Partidu horretarako, baina, dina da buruz buru jokatu, edo aurre-fase hori, lauk
rrak izango, beste hainbat eta dena jokatu beharrean, Zubillaga baikor dago: "Jaunare- bikoteka. Buruz buru jokatzera- domekan eta beste lauk
herritako taldeek ere Berga- batzuetan ezetz esaten", adiera- na oso ondo dabil, eta Bolinagak koan, ondo ez dagoenak ez dau- datorren astean.
ran jokatuko dute-eta. zi du Zubillagak. gauza bat dauka ona: pilotaria ka ezer egiterik".

SASKIBALOIA > LEHENENGO MAILA

MUk azken hiru partiduak irabazi dituen


Baskonia izango du aurrean bihar
Denboraldiko zuen-eta MUri aurre egingo zion tzen. Joan den astean Atletico
taldeak. Bihar, berriz, Baskonia San Sebastian taldea 79-67 men-
lehenengo porrota izango da Iturripen (18:00); gas- dean hartuta batu zuen Basko-
ahaztu eta Baskoniaren teiztarrak joan den astean nafa- niak hirugarren garaipena segi-
rrek erakutsi zutena berrestera dan. Bistan da Baskonia ez dela
bolada ona eteten datoz, MU ez dela menderaezina. denboraldi hasiera makal hura
Baina oraingoan etxean jokatu- izan zuen taldea; hala, estrope-
ahaleginduko da MU ko du Arrasateko taldeak, eta zu egin berri duen taldeak behe-
hor, Kintana, Gamarra, Mallabi tik gora datorrena hartuko du.
eta konpainia are eta indartsua- Gainera, TAU Ceramica taldea-
X.U. > ARRASATE goak dira. rekin entrenatzen den Ander
Joan den astean amaitu zen Mon- Gartzia bergararra ere izango da
dragon Unibertsitatearen bolada ADI EGOTEKO ARRAZOIAK Iturripen, Baskoniarekin joka-
ona. Zazpi partidu irabazi eta Merinoren aginduetara dauden tzen –ikus 40. orria–.
gero, Valsay Ardoik zortzigarre- jokalariek, honezkero, mesfidan- Biharkoarekin batera, Mon-
nean eman zuen kolpea. Hala tzaz begiratuko diote Baskonia- dragon Unibertsitateak kontra-
ere, porrot horregatik inor ez da ri. Izan ere, gasteiztarrak sailka- rio gogorrak izango ditu Gabonak
behar baino gehiago asaldatu, penaren erdian egoteak ez du iritsi artean; lidergoa ez galtzea
lehenago edo geroago iritsi behar talde horren egungo egoera isla- da helburua. IÑIGO BIAIN Santutxuarren aurrean (Ocaso Berrio Otxoa), lehian. JOSETXO ARANTZABAL
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
HERRITARRAK ARRASATE 23

Kanpotarrak Arrasaten bere ustez

Evelyn Huenchullan > Txiletarra


Arrasaten bizi da

"Euskaldun Jose Riviere

kulturarekin asko Txartel


identifikatzen naiz" bakarraren
hobekuntza

G
JASONE ZABALA > ARRASATE eneko ohitu egin naiz eta asko ipuzkoako Batzar
Evelyn txiletarra da. Bost urte dara- gustatzen zaizkit. Zopa eta maka- Nagusiek pauso bat
matza Arrasaten bizi izaten, senar rroiekin ez dut arazorik izan, gehiago eman dute
Entxo eta alaba Iratirekin. Gure Txilen ere jaten direlako, nahiz Debagoieneko autobus-txar-
artean oso gustura dagoela esan eta modu ezberdinean gertatu. tel bakarraren gaian. Otsai-
digu, eta Arrasaten geratzeko asmoa Jan aldetik esan daitekeen bes- letik aurrera, Lurraldebus
dauka. te gauza bat ogiarena da, han kilo- garraioetan, egiten den lehen
ka saltzen dela eta hemen ez". bidaiatik aurrera saritu egin-
Evelyn Txiletik Andorrara jo go zaio deskontu txartelaren
zuen lehendabizi 2001ean. Han, ANTZERAKO PAISAIA jabe den edonori. Honetara-
hainbat jatetxetan lan egin zuen, Txileko eta hemengo paisaiak ko, aurrekontuen onespenen
eta orduan ezagutu zuen Entxo nahiko antzerakoak dira. Evely- araberako neurri batzuk
arrasatearra, bere senarra. Hura nen arabera, "Txilen hegoaldea onartu dituzte.
eta Entxo Andorratik Salou alde- oso berdea da eta euri asko egi- Pentsio baxuak jasotzen
ra joan ziren, eta Saloun urte erdi ten du, eta urtaroak hobeto naba- Evelyn Huenchullan, alaba Iratirekin. dituztenei txartela dohainik
pasa ondoren Arrasatera buel- ritzen dira". bideratuko dietela diote, bai-
tatu ziren, Entxoren gurasoen Kulturari dagokionez, esan, na ez dute esaten pentsioak
etxera. Hori 2002. urtean izan Evelynen abizena, Huenchullan,
zen, eta urte hartan bertan bi indigenen abizena dela eta Txi- "Txileko hegoaldea "Hemen jendea, Txilen ez
gauza garrantzitsu gertatu ziren len badagoela Nahuelbuta izene- berdea da, hemengoa bezala, harro dago "Pentsio baxuak
Evelynen bizitzan: alde batetik, ko indigenen natura parke bat. jasotzen dituztenei
gurasoen etxetik irten eta beste Evelynek aipatzen duen beste bezala, baina urtaroak euskalduna izateaz, eta
etxe batera joan ziren bizi izate- gauza bat merkataritza-etxeak hemen baino hobeto ni horrekin oso txartela dohainik
ra eta azaroan Irati alaba jaio dira, Txilen ez baitago bat ere ez. nabaritzen dira" identifikatuta nago" bideratuko dietela
zen. Hizkuntzari helduz, euska- diote”
Evelyni hemengo janariaga- raz ez dakien arren oso identifi-
tik galdetuta, hauxe esan digu: katua sentitzen da hemengo ego- izateaz eta euskaraz hitz egiteaz, gian apuntatzekoa naiz". Fami-
"Ez dago alde handirik Txileko erarekin: "Ni indigena jatorrikoa eta ni horrekin guztiorrekin oso liartekoei dagokienez, Arrasate- zenbatekoa izan behar duen,
eta hemengo janarien artean. izanda, ikusten dut Txilen indi- identifikatua sentitzen naiz. ra etorri zenetik bi aldiz egon da ezta txartelak noiz arte izan-
Gainera, Aretxabaletako Josu gena izatearen garrantzia gal- Nahiz eta euskaraz ez jakin, ala- Txilen. Hain zuzen, bi anaia eta go duen balioa.
tabernan egiten dut lan, eta hasie- tzen ari dela eta errepresioa nahi- ba Iratirekin euskaraz egin behar gurasoak ditu han, eta, faltan Aztertzen ari diren beste
ran, behintzat, txipiroiak ikusi ko handia dela. Hemen, berriz, dut derrigorrez eta hark ere hala- sumatzen dituen arren, gustura kontu bat pentsiodunentzako
ere ezin nituen egin, baina dago- jendea harro dago euskalduna xe egiteko esaten dit. Euskalte- dago gure artean. txartel bereziak ateratzea da.
Jakin nahi dut Eusko Tren-
bideak-en salneurrien behe-
rapenez gozatzen duten pen-
tsiodun eta erretiratuek txar-
txutxu-mutxua
tel bakarrean beherapen
berberekin jarraitzeko zein
formula erabiliko duten.
Modu berean, bide honetatik
jarraituz jakin nahiko nuke
Debagoieneko erretiratu eta
pentsionistek Gipuzkoako
beste herriekin konparatuz
jasaten dugun bidegabekeria
ezabatuko duten. Ikusten da,
Joan den azaroaren Arabako foru diputatu Aran-
txa Tapiari ez zaiola batere
17an ospatu zuten axola zer gertatzen zaigun.
1956ko arrasatearrek Beste egun batean hitz egin-
euren eguna go dugu honetaz.

Urtero egiten duten moduan, aur-


ten ere, 1956. urtean jaiotako
arrasatearrek euren eguna ospa-
tu zuten. 70 bat lagun bildu ziren
14:00etan Herriko Plazan. Herri-
ko elizako eskaileretan argazkia
atera zuten eta handik bazkaltze-
ra joan ziren. Bazkaria batzokian
izan zuten, eta oso ondo bazkal-
((112 ))
du eta kontu ugari elkarri konta-
tu ondoren, Koldo Gaztañagak
SOS DEIAK
bere akordeoi eta abestiekin dan-
tzan ipini zituen, arratsaldea eder-
ki sartu arte. Gran Reserva 56 ize-
narekin bataiatu zuten lagun tal-
dea. Datorren urtean ere aurten
bezain ondo pasatzea espero dute
guztiek. FOTO IMAGEN
BERGARA
GOIENKARIA
24 2007ko azaroaren 30a

HEZKUNTZA > ARANZADIREN ETA SAN MARTINEN ARTEKO AUZIA


> HEZKUNTZA
Umeen kantuak eta

Ikastetxeen espazioen gaineko jolasak lantzeko


ikastaroa urtarrilean
Udaleko Euskara batzordeak,

ikerketa egitea eskatu dute herriko ikastetxeen laguntzaz,


umeen jolasak eta kantuak
ikasteko eta ipuin kontaketa
lantzeko saioak antolatu ditu.
Ikastaroa 14 ordukoa da
Mozio alternatiboa eta euskaraz zein gazteleraz
egiteko aukera dago. Irakas-
aurrera atera zuten lea Ana Carpintero irakasle
EAEk eta Aralarrek bergararra izango da. Izena
emateko epea abenduaren
astelehenean 14ra arte dago zabalik eta
matrikulak 24 euro balio du.
%85eko asistentzia dutenei
Aranzadik Seminarioan ordaindutakoaren erdia
ordainduko zaie. Urtarrile-
dituen espazioen an hasiko da ikastaroa. Argi-
gaineko txostena eskatu bideak Udaleko Euskara zer-
bitzuan (943 77 91 66).
zuen San Martinek

EDU MENDIBIL > BERGARA > ZABORRAK


EAJren eta EAren babesarekin Puntu Berde
San Martin ikastetxeak aurkez- Mugikorra izango da
tutako mozioaren aurrean, mozio
bihar azokan
alternatiboa aurrera atera zuten ASTERO BILKURAK San Martin ikastetxeko irakasleek eta gurasoek azaroaren 17an egindako elkarretaratzea. GOIENKARIA
EAEk eta Aralarrek astelehene- Hamabostean behin sukalde-
ko osoko bilkuran. ko olioa eta bestelako honda-
Onartutako testuan zera jaso- mahaia lehenbailehen osatuko PLANIFIKAZIOA ESKATUZ Udalak dirulaguntzak emateko kinak jasotzera datorren Man-
tzen da: "Hezkuntza Sailak San da, Hezkuntza Saila eta eskola San Martineko Gurasoen Elkar- orduan, San Martin kontuan iza- komunitateko Puntu Berde
Martin, Martinez Irala eta Erre- biak ordezkatuta izango direla- teko Iñaki Arriolaren ustetan, tea eskatzen dugu. Eta eskolara- Mugikorra bihar, zapatua,
ge Mintegian Aranzadi ikastolak rik. Udala ere ordezkatuta egon "eskolaratze arazoa baino finan- tze arazoa geuk dugu, gela falta izango da Oxirondoko azokan,
erabiltzen dituen eta erabili ahal liteke". EAJ, EA eta PSE-EE alder- tzaketa arazoa da. Ikusteko dago dugulako. Epe luzera soluzioa 09:00etatik 13:00etara.
izango dituen espazioen inguru- dietako zinegotziak abstenitu sare pribatuko edo kontzertatu- badugu, 2012an Martinez Irala Sukaldeko olio erabiliaz
ko azterketa teknikoa egingo du". egin ziren onartutako testuan. ko ikastetxe batek zelan finantza- berreskuratuko dugulako. Bitar- gain, fluoreszenteak, bateriak,
Era berean, "epe motz eta ertai- Auzia eskolaratze-arazoa dela tzen duen lagapenean jasotako tean Martinez Irala konpartitze- toner kartutxoak, erradiogra-
nerako irtenbideak lantzeko lan jasotzen da bertan. eraikinean egin beharreko lanak. ko planifikazioa egin behar da". fiak, pilak, telefono mugiko-
rrak, termometroak, etxe tres-
na elektriko txikiak, disolba-
tzaileak (ontzi itxietan),
garbitasun produktuak, pesti-
GABONAK > ERAKUSLEHIO LEHIAKETA zidak eta antzerakoak edota
aerosol ontziak jasotzen ditu

Erakusleiho lehiaketa: abenduaren 12rako Puntu Berde Mugikorrak.

gertu egon beharko dute erakusleihoek


Udalak eta Bedelkarrek deituta, hiru erakusleihoek. Denda bakoitzak ditu. Abenduaren 19an emango
saltzen dituen ohiko artikuluak dituzte aditzera aurtengo saridu-
erakusleihorik onenak sarituko dituzte eta agertu beharko ditu erakusleiho- nak, Udalak kultura etxean,
bakoitzak 250 euro eta garaikurra eskuratuko ditu an eta epaimahaiak, besteak bes- 15:30ean, deitutako prentsaurre-
te, publizitate-mezuaren imajina- koan.
zioa, originaltasuna eta eraginkor- Lehiaketak irauten duen egu-
E.M. > BERGARA aintzakotzat hartuko dira, aurrez tasuna izango ditu kontuan. netan erakusleihoak argiztatuta
Ohikoa denez, Udalak eta Bedel- izena eman beharrik gabe. Baldin- edukitzea komeni da. Era bere- Etxetresna elektrikoak
kar dendarien elkarteak erakus- tza bakarra hauxe da: abendua- HIRU SARI an, erakusleihoak apaintzeko eta argiztapena
leiho lehiaketa deitu dute Gabo- ren 12tik urtarrilaren 7ra bitar- Hiru erakusleihorik onenak sari- gorosti, goroldio, erratz eta izei
nei begira. Bergarako merkatari- tean (biak barne) erakusketara- tuko dituzte eta bakoitzak 250 naturala ez erabiltzea eskatu dute Masterreka 2. BERGARA
tza-establezimendu guztiak ko prestatuta egon beharko dute euro eta garaikurra eskuratuko Udalak eta Bedelkarrek. Tel.: 943 76 26 10
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
BERRIAK BERGARA 25

GABONAK > ARTISAU FERIA

Artisau feria egingo dute


lehenengoz, abenduaren
21etik 24ra Muniben
Herriko giroa lantzen dituen Inazio Madina- la, larrugintza, ehungintza, txo-
beitiak hartuko dute parte, ber- txongiloak, xaboiak, bisuteria
suspertzea eta, aldi gararrei dagokienez. Antzuolako lanak eta egurrezko jostailuak
eta Arrasateko artisauak ere eto- izango dira ikusgai.
berean, Gabonetako E.M.

erosketak, neurri baten


rriko dira eta Gipuzkoatik, Nafa-
rroatik eta Lapurditik ere bai, tar-
Abenduaren 24an, artisau
produktuekin osatutako saskia
Pintxorik onena, Sirimirikoa
tean Larrauleko Carlos Irazu, zozketatuko dute. Txartelak sal- Zapatuan San Antonioko patata ferian jokatutako pintxo lehiaketan
behintzat, Bergaran enborrak erabiliz altzariak egi- gai daude hainbat tabernatan, Sirimiri taberna nagusitu zen, Etxalar eta Ariznoaren aurretik. Hamai-
egitea bultzatu nahi ten dituena. Ferian, zeramika, tai- euro baten truke. ka tabernak jardun zuten lehian eta Sirimiriko bakailao-brandadak
eraman zuen lehen saria. Eguaztenean, plaka oroigarria eman zieten
dute antolatzaileek Gure Ametsako Patxi Uribesalgok eta Jesus Jauregik Sirimiriko Ana
Laskuraini eta Inazio Larrañagari. Agurne Barruso alkatea eta Enara
Minguez zinegotzia ere gonbidatu zituzten eguazteneko ekitaldira.
EDU MENDIBIL > BERGARA
Artisau feria egingo dute Berga-
ran abenduaren 21etik 24ra. Inau-
gurazioa hilaren 21ean 19:00etan > HEZKUNTZA > ONGIZATEA
izango da, Munibe plazan. Egu- Keinu hizkuntza Adineko pertsonak
bakoitzetik astelehenera bitarte- ikastaroa urtarrilean, zaintzen ikasteko
an hamaika postu jarriko dituz- Aransgiren eskutik ikastaroak abenduan
te bertan. Antzuolako Artiloreko
Manuela Ghevio dugu antolatzai- Udaleko Gizarte Ongizate Sai- Zure nagusiak maite dituzu-
leetako bat. Haren hitzetan, laren laguntzaz, keinu hizkun- nez hobeto zaintzen ikasi lelo-
"Gabonen atarian herria girotzea tza ikastaroa antolatu du pean, Diputazioko Gizarte Poli-
da kontua, eta feriarekin hauxe Aransgi eskolak. Urtarrilean tikako Departamentuak men-
lortu nahi da: herritarrak hemen hasiko dira eskolak, Aransgik dekotasuna duten adineko
geratzea eta erosketak neurri Boni Laskurainen duen egoi- pertsonak zaintzeko ikastaro-
batean behintzat herrian egitea, tzan: hasierako mailan, esko- ak antolatu ditu. Abenduaren
merkataritza-etxe handietara lak martitzenero izango dira, 10ean, 12an, 14an, 17an eta 19an
joan barik. Udalaren partetik 19:00etatik 21:00etara. Sakontze izango dira, erretiratuen egoi-
laguntza osoa jaso dugu". maila ere eskainiko dute. tzan, 15:00etatik 19:00etara.
Ikasle kopurua mugatua da Erlaxazioko eta komunika-
HERRIKO ARTISAUAK (debagoiendar guztiek har zioko teknikak, laguntza tek-
Besteak beste, Angiozarko Elexa- dezakete parte) eta senitarte- nikoei buruzko arloak eta lege
mendiko artisauek, Zilargi taile- koek eta lagunek dute lehenta- eta etika alderdiak jorratuko
rrekoek eta makilak egiten dituen suna. Matrikulak 85 euro balio dituzte. Argibideak udaletxe-
Emilio Gutierrezek eta pilotak ARTISAUAK Hamaika postu jarriko dituzte Munibe plazan. ARTXIBOA du. Argibideak: 943 76 27 03. an, 943 77 91 65 zenbakian.

ZABALA
J •O
ATETXEA STATUA
BERGARA
MARMOLERIA
PEDRO SALEGI OSA

Sukalde eta bainu enzimerak

Labegaraieta, Ibarra 14
BERGARA.
Tel.: 943 76 20 07 - 76 42 57 Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47
Faxa: 943 76 04 77
1929az geroztik zure zerbitzura

KAI BERRI
TABERNA
Musika ona eta giro hobea!

Gosariak
9:00etatik aurrera
Kruz Gallastegi 3 Bergara
GOIENKARIA
26 BERGARA KULTURA 2007ko azaroaren 30a

MUSIKA > ANDOAINGO ABESBATZA

Andoaingo Alberto Agirre


abesbatzaren kontzertua
Bihar, zapatua, 19:45ean egingo dute
kontzertua Santa Marina parrokian
JASONE ZABALA > BERGARA Bergaran egongo dira andoain-
Bihar, zapatua, 19:45ean, kon- darrak.
tzertua eskainiko du Andoain- Hain zuzen ere, bi zati izan-
go Alberto Agirre abesbatzak go ditu biharko saioak: lehe-
Santa Marinako elizan. nengoan, abesbatzak organo-
aren laguntzarekin abestuko
ELKARTRUKEA du; eta bigarren zatian, orga-
Kontzertu hori maiatzean Ari- no barik abestuko dute. Abes-
tzeta abesbatzak Andoainen batzaren zuzendaria 1998.
eman zuen kontzertuaren urtea ezkero Joxean Paskua
elkartrukearen ondorioa da, da, eta hark zuzenduko du
eta oraingo honetan, beraz, biharko kontzertua.

LUIS LASKURAIN Luis Laskurain, Bergaran daukan pintura estudioan. JASONE ZABALA

PINTURA > LUIS LASKURAINEK ERAKUSKETA EGINGO DU MANHATTANEN

Luis Laskurainen lanak,


New Yorken ikusgai ALBERTO AGIRRE ABESBATZA Bihar eskainiko dute kontzertua. GOENKARIA

Datorren urteko otsailean egongo dira haren ditu, kolore eta konposizio asko-
tarikoak; izan ere, klasikotasu-
koadroak ikusgai New Yorkeko Ezair galerian netik ihes egin nahi du Laskurai-
nek horrekin. > DIAPOSITIBA EMANALDIA
JASONE ZABALA > BERGARA munduan zehar erakusteko, edo- Gaur arratsaldeko zazpietan Jon Arretxeren
Luis Laskurain bergarar pinto- zeinek ezin dezake egin halako- BESTE ERAKUSKETA BATZUK diapositiba emanaldia egongo da Osintxun
reak datorren otsailean erakus- rik, eta horregatik zorte oneko Aurretik, baina, beste erakuske-
keta egingo du Manhattaneko sentitzen naiz". Erakusketa otsail ta batzuk egingo ditu. Abendua- Osintxuko auzotarrek antolatutako Gaztañatan programazioa-
Ezair galerian. Duela urtebete guztian zehar egongo da zabalik. ren 23an, Bergarako estudioko ren barruan, Jon Arretxe idazle bizkaitarrak Amazonia, oihana
Madrilen egon zen erakusketa bat Oraindik ez daki zehazki zenbat ateak irekiko ditu, ikusi nahi eta jendea izeneko diapositiba emanaldia eta hitzaldiaegingo du
egiten eta hango lagun baten koadro eramango dituen berta- duenarentzat, eta urtarrilaren Osintxuko ludotekan, 19:00etan. Jon Arretxek berak idatzitako
bidez aukera hori egokitu zaio: ra, baina 6 eta 12 artean egon dai- 9tik 20ra Oñatiko kultura etxean Tuparen seme-alabak liburuan oinarriturik dago, Amazonia alde-
"Aukera ezin hobea da nire lanak teke. Natura hilak erakutsiko egingo du beste erakusketa bat. an 95. urtean egindako bidaian, hain zuzen.

JOXAN
ARRAINDEGIA
AZPEITXI Kabutzia
Jatetxea ARRAINDEGIA

Fraiskozuri 6
Aranerreka 13 behea. Bergara BERGARA
943 76 55 00 Tel.: 943 76 56 62
Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29

Ikastaro teoriko trinkoak euskaraz eta gaztelaniaz


Ziklomotorreko lizentzia astebetean. AZTERKETARIK GABE!
Izena ematean, %10eko deskontua Gazte Txartelarekin
Puntuak berreskuratzeko aukera

Gainditu motorraren azterketa teorikoa 16 urte bete aurretik!


Eta autoarena 18 urte bete aurretik!
943 76 16 63 BERGARA
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
PUBLIZITATEA 27

BOLU SUKALDEAK

Gremioen koordinazioa
Aurrekontua
konpromiso barik.

Bolu 22. Bergara. Tel./ Faxa: 943 76 27 02


bolusukaldeak@euskalnet.net • www.euskalnet.net/bolusukaldeak

ZURE
BITZURA!!
ZER

Mota guztietako instalazioak

943 76 00 00
Koldo Eleizalde, 8.
BERGARA
GOIENKARIA
28 BERGARA KIROLA 2007ko azaroaren 30a

MENDIA > BIGARREN ESKUKO MATERIAL AZOKA


> FUTBOLA labegaraieta
Bergarak Amara
Berri hartuko du
Agorrosinen
Pol-Polekoak abenduaren 5era EMAITZAK
Errota-Gain-Los Blus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-0
Irubide-Komando Piperrak . . . . . . . . . . . . . 2-6
Irailaren 22a ezkero ez du Ber-
garak partidurik galdu, eta
sailkapenean ondo igarri da
arte egongo dira batzen eskiko Carboneros-El Mapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Irish Pub-Hamaika Jintxi . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Belengua-Tiki-Taka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Niu Tim-Deportivo Oriente. . . . . . . . . . . . . 15-2

hori. Manu Diazen mutilek


boladari eutsi gura diote Ama-
ra Berri taldearen kontra
eta mendiko materiala PARTIDUAK
Abenduak 2, domeka, barruan Epaileak
(zapatua, 15:00, Agorrosin). 09:30 Niu Tim-CM Errota-Gain Irish Pub
10:30 Irish Pub-Irubide Niu Tim
BTLSk, berriz, Gazteak Material guztia batuta, 11:30 Belengua-Carboneros Los Blus
taldea hartuko du Ipintzan 12:30 Los Blus-Hamaika Jintxi Carboneros
(zapatua, 17:30). abenduaren 10ean 17:00 El Mapet-Komando Pip. Tiki-Taka
18:00 Tiki-Taka-Deportivi Oriente K.Piper.
egingo du Bergarako
mendi elkarteak SAILKAPENA
> SASKIBALOIA P J
Garaipen beharrean urteroko azoka, eta
1. CM Errotagain . . . . . . . . . . 18 6
dago Candy, azken bost egun iraungo du 2.
3.
Irish Pub . . . . . . . . . . . . . .
Carboneros . . . . . . . . . . . .
13 6
6
12
postuan azoka horrek 4. Komando Piperrak . . . . . . 12 6
5. Belengua . . . . . . . . . . . . . . 11 6
Bederatzigarren postuan 6. Los Blus . . . . . . . . . . . . . . . 10 6
7. Tiki-Taka. . . . . . . . . . . . . . . 10 6
dagoen Ordiziaren kontra 8. Niu Tim . . . . . . . . . . . . . . . 6
9
jokatuko du Candyk astebu- XABIER URTZELAI > BERGARA 9. Irubide . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
ruan. Joan den astean liderra- Eski denboraldia hastear dagoe- 10. El Mapet. . . . . . . . . . . . . . . 3 6
11. Hamaika Jintxi. . . . . . . . . . 1 6
ren kantxan 13 puntuko alde- nean aprobetxatzen du Pol-Polek 12. Deportivo Oriente. . . . . . . -3 6
agatik galdu zuten (69-56), eta urteroko eskiko eta mendiko
sailkapeneko azken postutik materialaren azoka egiteko; orain
gora egin ezinda, mahonero- da momentu onena. Iazko eski Hainbat sorpresa
ek garaipen bat behar dute, denboraldia amaituta, askok esan Labegaraietako
lehenbailehen. zuten aurten material berria txapelketan
estreinatuko zutela, baina orain
arte ez dira gogoratu. Eta, azokan Orain arte jokatutako sei
egoera onean dagoen materiala jardunaldietan bistan
> KARATEA erosi ahal izango dute, prezio geratu da aurten inoiz
Amasorrain eta Urkia merkeagoan. baino parekotasun
Gipuzkoako Herritarren artean harrera ONDO DAGOENA Egoera onean dagoen materiala bakarrik eraman. GOIENKARIA handiagoa dagoela, ia
txapelketan laugarren ona izaten du merkatu horrek, astero egoten da-eta
jendeak geroago eta gehiago eros- ezustekoren bat. Aurreko
Shotokan karate elkarteko bi ten ditu bigarren eskuko gauzak. BOST EGUNEKO AZOKA Material guztia batutakoan, jardunaldian, esaterako,
ordezkari laugarren postuan Bestalde, eskiatzaile asko ia urte- Mendi elkartekoak aste barruan Pol-Polekoek bost eguneko azo- Hamaika Jintxi taldeak
sailkatu dira Gipuzkoako txa- ro material berria estreinatzera materiala batzen ibili dira, eta ka antolatuko dute, abenduaren sailkapeneko bigarren
pelketan: Joane Amasorrain ohitu dira, eta Bergaran dagoe- astelehenean, hilak 3, lan horri 10etik 15era arte. Aste barruan, lekuan dagoen Irish Pub
eta Jon Urkia. Bi bergarar neko erabiltzen ez duten materia- helduko diote, eguaztenera arte. 19:00etatik 20:30era arte egongo taldearen kontura
horiek Gipuzkoako selekzioa lagatik euro batzuk eskura ditza- Kontuan hartu, egun horietan da materiala salgai eta hilaren eskuratu zuen txapelketa-
ordezkatu zuten Bizkaiko III. kete. Hala, dagoeneko erabiltzen 19:00etatik 20:30era arte egongo 5ean, zapatuan, 18:00etatik ko lehenengo puntua. Ez
karate kopan, eta selekzio ez diren eski taula, txamarra, direla mendi elkartean materia- 20:00ak arte egongo dira lanean. dadila inor lokartu,
guztien artean gipuzkoarrak praka eta bestelakoak Pol-Polera la batzen. Informazio gehiago 943 Gabonetan batek baino gehia- badaezpada ere.
laugarren izan ziren. eramateko eskaera egin dute. 76 48 51 telefonoan. gok egingo du estreinaldia.

Gizarte laguntzarako prestakuntza

Tokia: Bergarako UNED.


Iraupena: 225 ordu (urtarriletik irailera, abuztuan izan ezik)
Hizkuntza: gaztelania

Datak eta ordutegiak:


2008ko Ikastaroaren hasiera: urtarrilaren 11n
Eskola eguna eta orduak:
PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 2008 urtarrila Ostiraletan 17:00etatik 21:00etara,
ETENGABEKO PRESTAKUNTZARAKO PROGRAMA eta zapatuetan 9:00etatik 14:00etara

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILE-DIPLOMA Matrikula epea: azaroaren 16tik abenduaren 21era.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA


4. promozioa Bergarako UNED. Gizarte laguntzan Trebatzeko Eskola.
Tel.: 943 76 90 33
Matrikula internet bidez egiteko: www.uned.es/ca-bergara

zer nahi duzu bihar?


GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
HERRITARRAK BERGARA 29

nire bidaia hura bere ustez

Ana Txurruka
Danubioko bidea bizikletan > 2006ko abuztua

"Bizikletaz bidaia luze hura egitea oso Lander Juaristi

aberasgarria iruditu zitzaidan, gomendagarria" Erantzunak


JASONE ZABA > BERGARA ruan honakoa esan zigun Anak: tzen du Danubiok, Buda eta Pest. oraindik ere
Anak beti izan du bidaiatzeko gogoa,
asko gustatzen zaio eta oso abentu-
"Gutxi zaindutako hiria iruditu
zitzaigun, batez ere kanpoaldeko
Ibilbideak antolatzen dira itsa-
sontzietan eta pare bat orduz han-
eraikitzeko
razalea da. Horrela, 2006ko abuz- auzoak, baina hala eta guztiz ere txe ibili ziren. Ibaiak izugarrizko

B
tuan, bederatzi laguneko talde batek polita zen. Erdialdean barroko zabalera dauka hiri horretan: erria naiz euskalgin-
uda bizikleta gainean eman zuen, estiloko eraikuntza ugari ikuste- "Musika ondare handia dago, eta tzan, bi urtez mintza-
Danubioko ibaiak egiten duen ibilbi- ko aukera izan genuen, eta hiriko bigarren eskuko dendetan buelta- praktika egitasmoetako
de berbera egiten Europako hainbat sinboloa den gaztelua baita ere. ka ibili ondoren, kalean jotzen teknikari izan naiz. Bestalde,
lurraldetan zehar. Hango prezioak Alemania eta Aus- zegoen gizon bati biolina erosi aitortzen dut nire militantzia
triakoak baino baxuagoak dira nion. Lapurtutako bizikletaren beste erronka batzuetara bide-
Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako eta jan eta edan soberan egin hutsunea bete zidan hark". ratu izan dudala eta ez euska-
lankideek eta unibertsitateko lagu- genuen. Horren adibide esan deza- Etxera itzultzean, baina, izu- raren aldeko mugimenduan.
nek egin zuten bidaia. "Hamaika Ana Txurruka. kegu treneko langile batek komen- garrizko sorpresa eman zioten Dena den, azken urte haue-
mapa begiratu ondoren, Danubio tatu zigula hilean 200 euro irabaz- Anari bidaia berarekin egin zuten tan euskara eta euskal hiztu-
ibaiak Alemania, Austria, Eslova- ten zituela. Han, lo egiteko auke- guztiek; izan ere, Vienan lapurtu- nak izan ditut egunero buruan,
kia eta Hungarian zehar egiten rak urriak zirenez, azkar pasa tako bizikleta bera oparitu zioten: eta urteetan euskararen alde
duen ibilbidea egitea erabaki "Bertakoentzat arrunta genuen herrialdea eta Hungarian "Nire eskerrik handienak eman ibilitako eta dabiltzan pertso-
genuen; guztira 1.300 kilometro ohi da bizikletaz sartu ginen". Hungarian ere aurre- nahi dizkiet opari eder hau egin nek egiten dituzten galderak
inguru", azaldu zigun Anak. ko paisaia grisa errepikatzen zen, didaten lagunei". egin dizkiot nire buruari.
Kilometro asko izan arren, ez
mugitzea herri batetik urtetan zehar jasandako baldintza Eta egindako bidaia gomen- Erantzunik ez. Zalantzak
zuten izan Alemania eta Austria bestera" desegokiak direla eta. datuko lukeen galdetuta, hauxe mila. Argi, gauza gutxi eta
zeharkatzeko arazo handirik, bide- Taldekoek bidaia Budapesten esan digu: "Benetan bidaia
ak oso ondo adierazita eta presta- "Bratislava gutxi amaitu zuten, eta han, atseden gomendagarria iruditzen zait ,
tuta baitzeuden; izan ere, Anak
zaindutako hiria iruditu hartu eta turismoa egiteko auke- eta hara joan ginen guztioi, bizi- "Dena den, azken
komentatu digunez, "bertakoen- ra ere izan zuten: "Parlamentua, kletak gauza interesgarri asko urte hauetan
tzat arrunta ohi da bizikletaz mugi- zitzaigun, batez ere, merkatua eta opera bisitatzea ikusi eta bizitzeko aukera ema-
tzea herri batetik bestera. Eslova- kanpoaldeko auzoak" merezi du". Hiria bi zatitan bana- ten duela uste dut".
euskara eta euskal
kian eta Hungarian, berriz, mapa- hiztunak izan ditut
ren laguntza beharrezkoa egin egunero buruan"
zitzaigun".
Bidea laua eta lasaia da, eta
naturaz gozatzeko aukera ematen buru-buelta ugari. Hizkuntza
du, betiere Danubio ibaiaren ertze- hiztunok egiten dugu aberats,
tik. Egunean 80 kilometro inguru hizkuntzaren atzean badago
egiten zuten, eta adostutako hel- herri bat, historia bat, mundua
mugara iristeko zailtasunak izan ulertzeko era bat? Benetako
zituzten, bidean zeuden taberne- borroka, komunitate hori bizi-
tan garagardoa edatearen erruz. rik mantentzea izan beharre-
Bidean ikusitakoari dagokio- an, gizartearen erronka berriei
nez, esan daiteke Alemanian eta aurre egiteko modu propioa
Austrian ondo mantendutako Erdi sortzean datzala pentsatu izan
Aroko herriak dituztela; besteak dut. Gizarteak nahi baino
beste, Ulm, Gunzburg eta Regens- borroka gehiago eskaintzen
burg. Gastronomiaz gozatzeaz dizkigu, eta injustiziak asko
gain, musikaz ere gozatu zuten: dira egunerokotasunean, zer-
Linzen eta Vienan, esaterako. gatik ez erabili hizkuntzaren
atzean ezkutatzen den hori
VIENAN EZBEHARRA gauzak aldatzeko? Zergatik ez
Vienan ezbeharra izan zuten: "Bizi- egin aurre euskara-tasunetik
kleta lapurtu zidaten. Lapurrak etorkinen egoera latzari? Zer-
bere bizikleta zaharra utzi zidan gatik ez erabili hizkuntza inte-
nirearen trukean". Disgustua han- grazio tresna moduan? Zer
dia izan zen, baina bidean aurre- eskaini dakioke euskara jen-
ra jarraitu zuten. Ondoren, Eslo- deak etorkizunari? Galderak
vakiara iritsi ziren: Bratislavara, mila, erantzunak eraikitzeko
hain zuzen ere. Herri horren ingu- Ana (behean ezkerretik hasita bigarrena), beste bidaia-kideekin batera. daude oraindik.

INDUSTRIA
HORNIDURAK

Eskaintza bereziak:
PROFESIONALA • BEROKUNTZA
GABONAK (brikolajea eta etxeko tresneria)
Bidekurutzeta 8 • BERGARA • Tel.: 943 76 28 67 • Faxa: 943 76 94 31
GOIENKARIA
30 PUBLIZITATEA 2007ko azaroaren 30a

Karaoke Ikuskizuna

Kantariko saioak telebistan


Martitzenetan, Eguenetan,
20:15ean 20:15ean
Errepikapena: Errepikapena:
eguaztenetan, 13:47ean eguaztenetan, 13:47ean

Telebistan noiz agertuko zaren jakiteko irakurri Asteleheneko Goienkaria.


Asteleheneko Goienkaria etxean jasotzeko deitu
902 36 38 51 telefonora.

BABESLEA ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK
GOIENKARIA

ARETXABALETA
2007ko azaroaren 30a
31

HIRIGINTZA > HERRIKO PLAZAKO LANAK

Herriko Plazaren itxura guztiz


eraberrituko dute datorren urtean
Oraingo zuhaitzak eta dun aulkian dabiltzanek zein
ume-aulkiek samurrago igotzeko.
eserlekuak kenduko Gainera, maila berean jarriko
dituzte, baita pergola dituzte arkupeak eta plaza.

ere; milioi bat euroko ZUHAITZ ETA ESERLEKU BERRIAK


Orain dauden zortzi platanondo-
aurrekontua daukate ak kendu egingo dituzte: "Izan ere,
eta bederatzi hilabete lurzoru guztia hondatzen dabil-
tza zuhaitzen sustraiak", adiera-
iraungo dute lanek zi digu alkateak. Eta eserlekuak
ere desagertu egingo dira orain
dauden lekutik. Berriak aurrera-
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA go ekarriko dituzte, ia plaza erdi-
Herriko Plaza birmoldatzeko ra: "Plazaren perimetroa manten-
asmoa aurreko agintaldiko Uda- du egingo dugu, baina txikiagoa
lak azaldu zuen, eta orain urtebe- izango da gero, eserleku eta zuhai-
te proiektua idazteko enpresa bat tzak aurrerago egongo direlako.
hartu zuen. Bada, astelehenean Hala, ez da hain hutsik ikusiko
egindako osoko bilkuran lanekin eta samurrago beteko dugu", argi-
aurrera egitea onartu zuen udal- tu zigun alkateak. Argitasun han-
batzak eta orain, lehiaketa deial- diagoa izateko arkuak kendu
dia argitaratuko dute lanok zei- egingo dituzte, eta lauki itxura
nek egin erabakitzeko; datorren HERRIKO PLAZA Perimetroa mantendu egingo dute, baina eserleku eta zuhaitzak ia plaza erdiraino ekarriko dituzte. M.A. hartuko dute etxeek.
urte hasieran esleituko dituzte. Lanok lehenbailehen esleitu,
eta 2008ko lehen hiruhilabetean
IRISGARRITASUNA HOBETU aldatzea. Hori aprobetxatuta, guz- Donostiako Asmatu enpre- ri dagokionez. Hala, plaza barre- hastea gurako luke Udalak. Bede-
Saneamendu lanak egitea dauka tiz eraberrituko dute plaza, eta sak egin du proiektua, eta alda- nean dagoen harrizko pergola ratzi hilabete iraungo dutela
aurreikusita Udalak Herriko Pla- itxura berria izango du datorren keta garrantzitsuak egingo diz- bota egingo dute, eta arrapala aurreikusi dute, eta 1.074.292
zan; hau da, bertako ur hodiak urte bukaerarako. kiote, batez ere irisgarritasuna- hobeak jarriko dituzte gurpil- euroko aurrekontua daukate.

UDALA > OSOKO BILKURA

Emakumeenganako indarkeriaren
aurkako adierazpena onartu zuten
Gero eta informazio gutxiago ematea eta egunkarien bitartez berri izatea
egotzi zioten udal gobernuari gainerako alderdietako zinegotziek

M.A. > ARETXABALETA teagoek jasaten dutela aipatu zuten, eragin zuela akatsa, eta 48 ordu pasa-
Ohiko osoko bilkura egin zuen eta alderdi guztien atxikimendua tu aurretik kentzeko ardura duela
udalbatzak astelehenean eta hain- jaso zuen adierazpenak. Udalak. Bukatzeko, gero eta infor-
bat gai onartu zituzten. Emakume- Eskaeren tartean, Ainhoa Saga- mazio gutxiago jasotzea egotzi zion
enganako indarkeriaren aurkako rribai zinegotziak salatu zuen PSE- Sagarribaik udal gobernuari, eta
adierazpena irakurri zuten; hilaren EEren aurka egindako pintadek kontuak prentsan agertu aurretik
25ean egindako elkarretaratzean hamar egun egin zituztela kendu jakinarazteko. Beste alderdiek bat
irakurritakoa, hain zuzen. Biolen- barik. Alkateak erantzun zion Zer- egin zuten eskaerarekin, eta alka-
tzia sexista gero eta emakume gaz- bitzu Sailaren koordinaziorik ezak teak hala egingo zuela esan zien. UDALBATZA Asteleheneko osoko bilkuran zinegotzi guztiak elkartu ziren. M.A.

((112 ))
SOS DEIAK
MANTENDU DEBAGOIENA
EDERRA!
TATUATU ZAITEZ!
Iralabarri plaza 1, behea
Aretxabaleta
Tel.: 610 85 91 54
www.myspace.com/raijintatoo
GOIENKARIA
32 ARETXABALETA 2007ko azaroaren 30a

KULTURA
> KIROLA
Urbiara irteera
Murrukixorekin, Kanpaiak
domekan
zelan jo
Urbiara irteera antolatu du
Murrukixo MEk domekara-
ko, abenduak 2. Familia giro-
ikasten
an izango da irteera, umeak
gurasoekin, eta ez dago aurrez
hasita daude
izenik eman beharrik. Areantzan elkartzen
09:45ean aterako dira
Azbe lantegi aurretik, nor dira, astelehenetan,
bere automobilean. Arantza- sei auzotako
zun autoak utzi eta Urbia-
rantz joko dute. Asmoa da zortzi lagun
Urbiako aterpetxean bazkal-
tzea, eta hantxe ematen dute- M.A. > ARETXABALETA
na jango dute. Hala ere, gura Irailean aurkeztu zuten kan-
dutenek ogitartekoak eroan pai-jole eskola Areantza auzo-
ditzakete. 16:30ak ingurura- an, eta urriaren bigarren
ko itzultzea aurreikusi dute. astea ezkero kanpaiak zelan
PARAPENTEA Jon Iriarte arrasatearrari atera zion argazkia Xabi Urtzelaik uztail arratsalde baten. XABI URTZELAI jo ikastaroa egiten dabiltza.
Astelehenero elkartzen dira
Areantzako auzo salan; hau
> EUSKARA MENDIA > ARGAZKI LEHIAKETA da, sasoi baten doktrina ema-
Euskararen Eguna ten zuten txokoan. Sei auzo-
ospatzeko ekitaldiak
astelehenean Murrukixo: Xabi Urtzelairen tatik etorritako zortzi lagun,
hain zuzen.
Ordenagailua erabiltzen
Euskararen Nazioarteko Egu-
na da astelehenean, abendua-
ren 3an, eta hainbat ekitaldi
argazki ikusgarria egutegian dute ikasteko: "Pantaila
aurrean eta mahai gainean
eskuak astinduta, kanpai joal-
antolatu dituzte Loramendi di ezberdinen erritmoak
EEk, Udal Euskaltegiak eta Kurtzebarri tontor MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA Kurtzebarri tontorretik 300 harrapatzen ibiltzen gara",
Barriketan taldeak. 19:30ean Argazki lehiaketa deitu zuen bat metro behera eginda atera azaldu digu Julen Abasolo
elkartuko dira Herriko Pla- ingurutik atera zuen Murrukixo Mendizale Elkarteak zuen argazkia Urtzelaik, uztaile- ikasleak. Joaldi gaitzenek
zan eta euskaltzaleen argaz- argazkia uztaileko datorren urteko egutegia egite- ko arratsalde baten. Parapente- denbora luzeagoa eskatzen
kia aterako dute; gero, atxi- ko. 12 lagunek bidali zituzten an bota zen Jon Iriarte lagunari diete: "Letxuga kanpai eta
kimendu mezua irakurriko arratsalde baten argazkiak, gehienek launa eta argazkiak ateratzeko asmoarekin errepikak, esaterako". Elizpe-
dute. 19:50ean, kantu-poteoa baten batek gehiago ere bai. Eta igo zen, gero GOIENKARIrako an daukaten tramankuluan
hasiko dute, kantu liburux- Xabi Urtzelai arrasatearrarena erreportajea egiteko. ariketak egiten hasita daude;
kak lagun dituztela, eta Bazkideek etxean hautatu du epaimahaiak. hala, ikasitako erritmoak
20:30ean, udaletxe zaharreko BAZKIDEEI ASTEAN BANATU kanpandorrean aurkituko
atarian txistorra janda buka- jasoko dituzte datozen KURTZEBARRITIK ATERATA Dagoeneko kartazaletan sartuta dituzten postura eta distan-
tuko dute ospakizuna. egunetan; gainerakoek Urkulu urtegi gainean dabilen dituzte egutegiak, eta datorren tzia berdintsuetan jotzeko.
parapentea ageri da Urtzelairen astean bertan hasiko dira bazki-
Murrukixon dituzte argazkian: "Benetan ikusgarria deei banatzen. Hala ere, bazkide DOMEKETAN JOKO DITUZTE
da, eta hautatzen ibili ginenon- ez den herritarren batek gura iza- Hurrengo pausoa kanpaietara
> HEZKUNTZA dako gustukoena izan zen", azal- nez gero Murrukixoko lokalean joatea izango da. Horregatik,
Giza balioen astea du digu Murrukixoko presiden- du eskura, martitzenetan, hauxe jakinarazi gura dute:
egiten dabiltza teak, Iñaki San Miguelek. 19:00etatik 20:00etara. "Kanpai hotsak merezi duen
errespetua kontuan hartuta
Kurtzebarri eskolan jakinarazi abendutik aurrera,
Haur eta Lehen hezkuntzetan ez jai guztietan baina hilean
giza balioen astea egin dute hiru edo lau aldiz, jaieguneta-
Kurtzebarri eskolan, eta gaur AISIALDIA > GAZTELEKUA ETA LUDOTEKA ko –zapatu, domeka, zubiak–
bukatuko dute gaztaina erre eguerdi aldera kanpai jotzen
jaia eginda. Jostailu, Gabon
eta kontsumoaren gaineko Abenduaren 2an hasita, domeka arratsaldero ibiliko garela Areantza eta gai-
nontzeko auzoetan".
hausnarketak egin dituzte Hori horrela, esandako
bost egunean.
Atzo, ostera, Udazkenari
zabalik ludoteka, 8 eta 12 urte artekoendako egunetan eta eguerdi aldera
entzungo diren kanpai hotsek
Agur jaia ospatzekoak ziren 'Zentzua erabiliz ligatu' M.A. > ARETXABALETA zabalik, eta askotariko ekital- ez dute euren esanahirik edu-
ikasle, irakasle eta gurasoak. Domeka honetan hasita, aben- diak antolatuko dituzte. Orain- kiko. Eta hau gaineratu du
Urtero legez, lekaixo lehiake- izeneko tailerra egingo duak 2, domeka arratsalde guz- goan, elkar ezagutzeko jolasak Abasolok: "Lehenengo egune-
ta egin behar zuten, eta Larrin tietan zabalduko dute ludoteka 8 egingo dituzte, baita txantxa jola- takoak seguru asko ez dira
dantza. Gaztainak eta buzkan-
dute gaur eta bihar eta 12 urte arteko gaztetxoenda- sak ere. Eta hurrengoan, aben- ondo jotakoak izango. Aurre-
tzak jan zituzten berotzeko. gaztelekuan ko. 17:30etik 19:30era egongo da duak 16, filma ikusiko dute. ratu ahala hobetuko dugu; ea
jendeak ere antzematen duen".
GAZTELEKUKO EGITARAUA
Atxagazte gaztelekuan, ostera,

GARBITTU KOOP. ELK.


Zentzua erabiliz ligatu izeneko
tailerra egingo dute gaur eta
bihar. Prebentzio eta Gazteria
zerbitzuek antolatu dute, eta gaz-
Garbiketa orokorrak eta mantentze-lanak telekuan izango da, 18:00etatik
19:30era. Domekan, euskararen
Obra bukaerako garbiketak aldeko lelo lehiaketa egingo dute.
Auzotarren komunitateen eta garajeen garbiketak Abenduaren 7an, egubakoi-
tza, Durangoko azokara joango
Kristalen garbiketak dira, eta 8an, txistorra jana egin-
go dute Herriko Plazan. Abendua-
Errekabarren 3- Behea ARETXABALETA ren 15ean gaztelekua apainduko
dute Gabonei begira, eta 16an,
Tel: 943 79 01 28 / Mugikorra: 629 45 02 21 zinemara joango dira, Gasteize-
garbittu@euskalnet.net ra. 22an eta 23an, ostera, eskula-
nak egingo dituzte gaztelekuan. Kanpaiak jotzen. GOIENKARIA
GOIENKARIA

OÑATI
2007ko azaroaren 30a
33

LIBURUA > ARRASATEKO KOOPERATIBISMOA


> AUTOBUS ZERBITZUA
Arantzazura joateko

Kooperatibismoaz idatzi autobusak domekero


egongo dira 2008an
Oñatiko Udalak antolatuta,

dute ETEOko lau irakaslek 2007ko abenduan eta 2008ko


urtarriletik aurrera ere,
domekero autobus zerbitzua
egongo da Arantzazuko San-
tutegira joateko. Hala, aben-
Holandan kaleratu aste batzuk kaleratu zuten, duko zubiari begira, dome-
Techne Press-ek argitaletxea- kan, abenduaren 9an, izango
berri den liburu bateko ren eskutik. da autobus zerbitzua.
kapitulua idatzi dute Oñatin hiru geltoki egon-
HAINBAT EREDU AZTERGAI go dira: San Lorentzon, Abe-
ETEOko lau irakaslek The Challenge of Social Innova- nidan eta postetxe parean.
tion in Urban Revitalization libu- Handik zuzenean Arantzazu-
ruan, lurralde ezberdinetako ko Santutegira joango da auto-
Idatzitako kapituluan, kasuak aztertzen dira. Guztira busa. Bueltarako geltokiak
bederatzi tokitako esperientziak ere berberak izango dira.
Arrasateko azaltzen dira. Besteak beste, Txartel bakoitzaren prezioa
kooperatibismoa Montreal, Liverpool, Jerusalem, 0,50 euro izango da ibilbide eta
Nikaragua, Peru, Frantzia, Her- pertsonako.
aztertzen dute behereak eta Arrasateko espe-
rientzia kontatzen da bederatzi ORDUTEGIA
kapituluetan. Oñatitik Arantzazura orduro
MAIDER ARREGI > OÑATI Hala, bederatzi kasuetan, egongo da autobusa, 07:30etik
Oñatiko Enpresa Zientzien lurralde baten indarberritzea 19:30era. Arantzazutik Oñati-
Fakultateko (ETEO) lau ira- gertatu da gizarte ekimen berri- ra, berriz, 08:00etatik 20:00eta-
kaslek The Challenge of Social tzaileen eskutik. Prozesu ra bitartean orduro.
Innovation in Urban Revitali- horien konplexutasuna azal-
zation izeneko liburuan parte tzen duten zenbait teoria ere
hartu dute. Holandan argitara- jasotzen dira.
tu den liburuan Arrasateko ETEOko lau irakasleek Thin- > AUTOBUS ZERBITZUA
kooperatibismoaren gaineko king abaut transfer from the Txandako dendetan
kapitulu bat idatzi dute lau ira- Mondragon experience izeneko sariak banatuko
kasleok. kapitulua idatzi dute. Bertan, dituzte abenduan
Luxio Ugarte, Herve Gre- Arrasateko esperientzia azal-
llier, Jean Michael Larrasquet tzen da, haren garapenaren Abenduko lehen hamabostal-
eta Sain Lopezek idatzi dute gakoak, gaur egungo jarduera dian, Txanda elkarteak
kapitulua. Argitalpena, hain eta etorkizunean bideratuko sariak dituzten txartelak
zuzen, Amsterdameko Delft duten garapena. Horretaz gain, banatuko ditu. Txandako den-
University of Technology Uni- hezkuntza, ikerketa, lurralde detan banatuko dira eta 17k
bertsitateko Paul Drewe, Juan eta esperientziaren garapena- diru sariak dituzte. Horieta-
Luis Klein eta Edward Hulsber- ren arteko erlazioak ere azter- ko batek 500 euro ditu eta gai-
gen-ek editatu dute. Orain dela tzen dira liburuan. AZALA Argazkian, ETEOko lau irakaslek parte hartu duten liburaren azala. MAIDER ARREGI nontzeko 16ek, berriz, 50 euro.

KULTURA > MUGARIK GABEKO LURPEA INAUTERIAK > LUZAIDEKO DANTZAK

'Mugarik gabeko lurpea' ekimenak lurpeko Luzaideko dantzak


mundua ezagutzeko aukera eskaintzen du antzeztuko dituzte aurten
Ekimen horretaz Herritar guztiei ala ikusita, baztertu egin zuten
urte askotan zehar Aratustee-
gozatu nahi dutenek egin gura diete tako zapatuan egin izan den
hainbat abantaila deialdia Oñatz dantza saioa.
Otsailaren 2an egingo diren
izango dituzte Euskal taldeko partaideek Luzaideko dantzen saiorako
entseguak eguaztenetan
Herriko hainbat koba 20:00etatik 21:00ak arte izango
bisitatzeko orduan MIREN ARREGI > OÑATI dira, eta zapatuetan berriz,
Azken urteotan egin ez bada ere, 12:00etatik aurrera Errekalde-
aurten, duela urte batzuk egi- ko lokaletan. Parte hartu nahi
MIREN ARREGI > OÑATI ten zen moduan, herritarrek duten herritarrek lau dantza
Euskal Herriko lurpea ezagutze- parte hartzeko deialdia egin du ikasi beharko dituzte, eta Luzai-
ko ekimena da Mugarik gabeko Oñatz dantza taldeak otsailaren deko Inauterietako erreperto-
lurpea izenez aurkeztu dutena. 2an izango den Luzaideko Inau- rioa osatzen duten gainontze-
Ekimen hori Euskal Herriko teriak ikuskizunean parte har- ko dantza guztiak Oñatz dantza
hainbat koba edo leizek elkarla- tzeko. Hainbat era eta tokitako taldeko kideek egingo dituzte.
nean antolatu dute: Urdazubi- ARRIKRUTZ Mugarik gabeko lurpea ekimenaren barruan dago Oñatiko koba. Inauteriak antzeztu izan dira Herritarrei egindako lana era-
Urdax, Sara, Zugarramurdi, urte luzetan zehar Oñatin, kusteko eguna, esan bezala,
Pozalagua, Mendukilo eta Oña- Oñatz dantza taldearen eskutik, otsailaren 2a izango da eta par-
tiko Arrikrutz dira ekimenaren horretan parte hartzeagatik. Hala, kobako sarrera erosi oste- tartean guztiontzat ezagunak te-hartzaileek goizean eta arra-
bultzatzaileak. Kontuak kontu, Aukera paregabea, beraz, gure an, liburuxkari zigilua jarriko diren Lantzeko Inauteriak, iau- tsaldean dantzatuko dute. Baz-
senidetutako koba horiek guztiek herriaren barrunbeetara bidaia diote. Hori eginda, ekimen horren ziak, iñude eta artzainak eta gal- karitarako aukera ere izango
liburuxka bat atera dute, eta libu- egiteko eta horiek ezagutzeko. parte diren gainontzeko koba darariak. Duela bost bat urte da, noski.
ruxka horrekin, aipatutako guztietan %20ko deskontua izan- antolatu zuten azkenekoz inau- Oñatz dantza taldekoek
kobak bisitatzeagatik deskontua LIBURUXKA NOLA ERABILI go du bisitariak. Hori bai, libu- teriak antzezteko ekimena. Bai- herritar guztiei dei egiten die-
egingo zaio bisitariari; eta gaine- Koba horietako batera joaten den ruxka bakoitza pertsona baka- na gero eta herritar gutxiagok te ekimen horretan parte har-
ra, koba guztiak bisitatutakoan guztiari Mugarik gabeko lurpea rrak erabil dezake. Azkeneko parte hartzen zuela ikusita eta tzeko; izan ere, egun horri inda-
opari bat ere emango zaio ekimen delako liburuxka emango diote. koban oparia ere banatuko dute. ekimena indarra galtzen ziho- rra eman gura diote berriz.
ESKORIATZA
GOIENKARIA
34 2007ko azaroaren 30a

OSOKO BILKURA > AURREKO AGINTALDIKO FAKTURA BATZUK HELDU DIRA

Kontratazioetan irregulartasunak
egin duten susmoa dauka Udalak
Aurreko agintaldiko
faktura batzuk heldu
dira, batzordeetatik
pasa ez zirenak

Alkateak Hirigintza
batzordea deitu du
astelehenerako,
arazoa argitzeko

IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA


Eguaztenean ohiko osoko bilku-
ra egin zuten udaletxean. Hain-
bat gai aztertu zituzten eta, bes-
teak beste, Juan Carlos Bengoak
zinegotzi kargua utzi duela jaki-
narazi zuten. Horrez gain, osoko
bilkuran minutu bateko isilunea
egin zuten astean hil den Tomas
Madinabeitiaren omenez. Madi-
nabeitiak hainbat lan egin zituen
Udalarendako.

AURREKO AGINTALDIKOAK
Baina bestelako gai bat jarri
zuten mahai gainean. Asteon
hainbat faktura heldu dira Uda- SAN JUAN KALEA Osoko bilkuran aipatutako fakturak Frixi enpresarenak dira, eta San Juan kaleko lanei dagozkie. IKER BARANDIARAN
letxera, diru kopuru handikoak.
Udaleko idazkariak jakina-
razi zuen faktura horiek aurre-
ko agintaldian Frixi enpresari Horrekin lotuta, azaldu zuten faktura direla eta horietako bakoi- publikora ateratzea, eta kopu- aurreko agintaldiko Hirigintza-
egindako kontratazioenak dire- faktura horiek San Juan kaleko tza oso gutxigatik ez dela heltzen ruak horiek baino apur bat txi- ko arduradunak deituko dituzte-
la. Are gehiago, alkateak azpima- lanen gaineko kontzeptua dute- 30.000 eurora. kiagoak besterik ez zirela. la. GOIENKARIAk aurreko agin-
rratu zuen kontratazio horiek ez la, eta guztira ia 180.000 euro ba- Alkateak argitu zuen 30.000 Alkateak jakinarazi digu aste- taldiko Hirigintza batzordeenga-
dutela diru partidarik izan, eta tzen dituztela. Horren harira, euroko kontratazioa egitekotan lehenerako Hirigintza batzordea na jo du, baina astelehenera arte
ez direla batzordeetan onartu. idazkariak azaldu zuen guztira sei derrigorrezkoa dela lehiaketa deitu duela, eta batzar horretara ez dute azalpenik emango.

ANTZERKIA > TXALO ANTZERKI TALDEAREN 'LA GOTA GORDA'

'La gota gorda' umorezko


antzezlana gaur Huhezin
Gimnasioan bat egingo Bi protagonistek, Gillermok Bi aktoreak oso ezagunak dira
duten enpresa-gizon eta Balentinek, gimnasioan egi- Euskal Herrian. Tolosako Jose-
ten dute topo astean hainbat aldi- ba Usabiaga bere benetako ize-
baten eta langabezian tan. Bata, kirolak lagunduko dio- nagatik baino Goenkale-ko Txi-
dagoen mutil baten lakoan, tabakoa eta alkohola utzi mista moduan da ezagunagoa.
ondoren denbora-pasa doa gim- Horrez gain, aspaldidanik Pox-
arteko komedia nasiora; bestea, aldiz, lan bila polo, Mokolo eta Konpainia pai-
dabil eta bere asmoa fisikoki ezin lazoekin ere lanean dabil, Goen-
hobe egotea da. kale-n hasi aurretik.
I.B. > ESKORIATZA Usabiagarekin batera Amez-
Antzerkia bueltan izango da ESTAMENTU DESBERDINEKOAK ketako Iker Galartza izango da
Huheziko areto nagusian. Gaur, Bi protagonistak oso desberdinak Huheziko areto nagusian. Galar-
egubakoitza, Txalo antzerki tal- dira: negozio-gizon bat eta artis- tza Poxpolo, Mokolo eta Konpai-
deak La gota gorda ikuskizuna ta izan gura duen mutil gazte bat... nia pailazoekin lan egindakoa
egingo du unibertsitateko ager- Oso bestelako bi mundu, baina da eta Goenkale-n gidoilari eta
tokian, 22:30ean, gazteleraz. Ez gimnasioan eta agertokian elkar- aktore ibilitakoa da. Tomas per-
dute sarrerarik kobratuko. tu beharrekoak. tsonaia antzeztu zuen Goenkale-
Joseba Usabiaga eta Iker Bakoitza estamentu sozial n. Gerora, berriz, ETBko Vaya
Galartza aktoreek esku hartuko zehatz batekoa da, eta ohitura eta semanita saioan ere lanean ibili
dute komedia arin horretan. premia desberdinak dituzte. izan da. AKTORE EZAGUNAK Iker Galartza eta Joseba Usabiaga Tximista. GOIENKARIA
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
ESKORIATZA 35

HISTORIA > HEGOAMERIKAKO SENDI BOTERETSUENETAKOA IZAN ZENAREN HISTORIA

Azkarretazabal sendiaren
abenturak ikertu dituzte Andres Agiriano. GOIENKARIA

Arkarazoko Kaiñenako
Juan Azkarretazabalek OMENALDIA
Ameriketara jo zuen
XVI. mende hasieran Andres
Agirianok
Juan konkistatzaile
ezaguna izan zen eta
101 urte
Pedro semea negozio-
Udaleko ordezkariek
gizon oso aberatsa
omenaldi xumea
egingo diote
IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA
Arkarazoko Azkarretazabal etxe- Bolibarko baserrian
an (gaur egungo Kaiñena) jaio-
tako Juan Azkarretazabal edo I.B. > ESKORIATZA
Juan de Mondragonek XVI. men- Gaur, egubakoitza, Andres
de hasiera aldera jo zuen Leintz Agirianok 101 urte beteko
ibarretik Ameriketara. Hala uste ditu. Bolibar elizateko Karo-
dute historialariek. Militar eta bi baserrian bizi da Zezilio
kolonizatzaile oso esanguratsua semearekin eta beste hain-
bilakatu zen. Gerora, haren seme bat seniderekin. Agiriano
Pedrok Potosiko (gaur egungo ondo dago osasunez eta
Bolivian) zilarrezko harrobiak burua oso argi du.
ustiatu zituen eta Hegoamerika- Basoan eta egurrekin lan
ko gizon aberatsenetakoa bihur- egin izan du hainbat urtean,
tu zen. eta lasai bizi da Bolibarren.
Juanek testamentua idaztera- Udalak omenaldi xumea
koan eskatu zuen diru kopuru egingo dio gaur goizaldean.
handi bat Eskoriatzan ospitale Horretarako, ordezkari ba-
bat egiteko baliatzea, berak Esko- tzuk igoko dira Bolibarrera.
riatza jaioterritzat zuen-eta. Eta
haren bi bilobak Leintz ibarrera
bueltatu ziren eginkizun hori
burutzera. Aipatutako ospitalea
(XVII. mendekoa) gaur egun > ERAKUSKETA
Huheziko eraikin zaharra da. Jostailuen gaineko
erakusketa jarriko
EUSKOSAREKO MINTEGIAN
Familia horren hiru belaunal-
dute astelehenean
dien gaineko historia jaso duena OSPITALEA Gaur egungo Huheziko eraikin zaharra ospitalea izan zen aurretik, XVII. mendean. IKER BARANDIARAN Udaleko Gazteria Zerbitzuak
Arrasateko Ana Isabel Ugalde ira- jostailuen gaineko erakuske-
kaslea da. Ugalde Artearen His- ta egingo du datorren astean
torian espezializatuta dago eta mintegian aurkeztu zuen Ugal- delakoek lortu zuten guztiare- presente izan zuten. Juanek kultura etxean.
beste ikerketa baten ondorioz dek. Udaberritik gaur egunera kin", azpimarratu digu Ana Isa- indiar batekin Pedro semea izan Erakusketa hiru egune-
Azkarretazabal familiaren berri arte ibili da Ana Isabel Ugalde bel Ugaldek. zuen. Pedrok ondasun itzela egin an egongo da ikusgai, astele-
izan zuen. Hala, Euskal Herriko ikerketa hori egiten, eta egilea zuen; eta Pedroren bi semeek henetik eguaztenera bitarte-
hainbat artxibategi, Madrilgo eta bera zur eta lur gelditu da fami- GERLARI ETA NEGOZIO GIZONAK Euskal Herrira jo zuten XVI. an, hain zuzen ere. Haren
Sevillan Indietako Artxibategia lia horren gainean deskubrituta- Juan Azkarretazabalek Hegoa- mendearen bukaeran horien tuto- ordutegia 17:00etatik 20:00eta-
kontsultatu ditu, familia horren ko guztiarekin: "Hainbat datu merikan zegoela deitura aldatu re Bernardo Mostrencorekin. ra bitartekoa izango da.
ibilbide eta pasarteek erakarrita. eta data ezin izan ditut egiazta- zuen, eta horren ordez De Mon- Euren eginkizuna zen Eskoria- Gazteria Zerbitzuaren
Ikerketa hori Euskosarek tu... Asko orduko testiguen esa- dragon jarri zuen. Konkistatzai- tzan ospitalea eraikitzea eta hori asmoa da bestelako jolasak
antolatutako Euskal Herria nak, jasotakoak, dira, baina harri- le eta gerlari amorratua izan zen, abian jarri zuten, nahiz eta bi erakustea eta haien onura
Mugaz Gaindi izeneko laugarren tuta gelditu naiz Azkarretazabal eta Gaztelako erregeek ere oso semeak oso gazte hil ziren. eta kalteak azaltzea.

Konponketak: Txapa, Margoa,


Mekanika

Bigarren eskuko autoen salerosketa,


inyektoreen konponketa eta I.A.T
aurreko azterketa

Aingeru ibiltokia 31 • ESKORIATZA • Tel.: 943 71 50 61 • Faxa: 943 71 31 45


ANTZUOLA
GOIENKARIA
36 2007ko azaroaren 30a

Tomas Madinabeitia > Apaiza Umeak eskolaratzeko proiek-


tua, bestalde, zelan dago?
bere ustez

"Kongoko Kansenya Pozik gaude lortutakoarekin.


Bidaia honetan ikusi dugu gau-
zak ondo doazela. Kansenya
lurraldera ura eramateko lurraldeko Kapiri herrian jarri
zituen eskola gehienak Sainz de

proiektua bukatu dugu" Bilbao apaizak, baita inguruko


beste herri batzuetan ere. 2.000
bat ume hartzen dituzte eskola Ugaitz Iturbe
horietan. Gure ardura orain da
AINTZANE IRIZAR > ANTZUOLA Algortako apaiz bat misiola- irakasleei ordaintzea, estatuak
Tomas Madinabeitia ezaguna da ri zegoen Kongon, Kansenya eskola horien ardura bere gain
herrian, parrokoa izan zen eta. Kon-
gon izan berri da Bittor Arbulu
lurraldean. Hura zen Alfonso
Sainz de Bilbao eta orain dela
hartzen duen bitartean. Diruzale
antzuolarrarekin batera. Berbal- bi urte hil zen. Hark abiarazi Tomas Madinabeitia, Kongon. A.I. Besteak beste, Anelkarrek hipokritak
dia egin dute biek oraingo astean, zituen proiektuok. Andres Arbu- lagundu dizue proiektu horiek

E
hango proiektuen berri emateko. luk egin zuen harekin harrema- aurrera eramaten. urek daukate boterea,
na eta Andresen bitartez Bitto- Bai. Iaz ere Bittor eta biok joan Bai, eta oso eskertzekoa da eta eurek dute dirua.
Kongotik itzuli berri zarete. rrek. Azken horrek konpromi- ginen Kongora eta iturri bat jarri Anelkarren eta antzuolarren Baina asko duenak
Zela joan da bidaia? soa hartu zuen ura Kansenyara genuen Kansenyan. Aurten, lan laguntasuna. Eskolen proiektuan gehiago nahi izan ohi du,
Oso ondo; ura bideratzeko bideratzeko proiektuarekin harekin bukatzera joan gara; bes- lagundu digute, batez ere. eta esaldiari indarra eman
proiektua amaitutzat eman dugu bukatzeko. Nik, berriz, umeak te zazpi tokitan jarri ditugu itu- nahian-edo, jo eta su ari
eta eskolarena ere ondo doala iku- eskolatzeko proiektuaren ardu- rriak, baita 10.000 litroko bi edu- Aurrera begira ze beste proiek- dira denon artean ezarri-
si ahal izan dugu. ra hartu nuen nire gain. kiontzi ere. Momentu garrantzi- tu dituzue? tako diru publikoa euren
tsua da; izan ere, orain dela Eskola gehienak dauden poltsikoetara eraman
Zela hasi zineten proiektu Ura bideratzeko proiektua hamasei urte hasi zen Sainz de herrira, Kapirira, ura eramatea nahian.
horietan lanean? amaitu duzue, hortaz. Bilbao proiektu horrekin. da gure hurrengo erronka. Horretarako desinforma-
zioa eta gezurra dira euren
tresnarik eraginkorrenak.
Abiadura Handiko Trenare-
kiko politikan, ahal den
GABONAK > GABONETAKO ARGIETARAKO AURREKONTURIK EZ gutxien berba egin eta ahal
den azkarren eraikitzea dute

Udaletxeko balkoian jarriko ardatz, baina kontua ez diho-

dituzte Gabonetako argiak "AHTren politikan,


ahal den gutxien
Abenduaren 10ean batzuk erabiliko dituzte Herriko
berba egin eta ahal
Plazari Gabon kutsua emateko.
piztuko dituzte argiak Udaletxeko balkoian zintzilik den azkarren eraiki
udaletxean, eta lau jarriko dituzte argitxo batzuk. nahi dute”
Horrela, aurten argindarra-
astean egongo dira ren kostua bakarrik izango dute.
Abenduaren 15etik Erregeak akie nahi bezain ondo, eta
pasatu arte egongo dira piztuta. oraindik bukaerako gastua
A.I. > ANTZUOLA izan daitezkeen 10.000 milioi
Aurreko urteetako ohiturarekin DIRUA JOLASGUNERAKO euroetatik, eraikitze lanak
apurtu nahi izan du aurten Uda- Udaleko arduradunek adierazi A.I. hasi besterik egin ez den hone-
lak. Gabonetako argiak jartzeko dute Gabonetako argietan tan, 280 milioi euro darama-
6.000 euro inguruko aurrekontua aurrezten duten dirua bideratu- tzate.
bideratu izan dute aurreko urte-
etan; iaz zerbait gehiago gastatu
ko dutela eskola aurreko jolas-
gunea konpontzera. Hainbat
Garabidekoak herrian izan dira Denbora gutxi dago, bai-
na garaiz gabiltza! Informa-
zuten. enpresari eskatu zieten aurre- Garabide elkarteak hizkuntza eta herrien arteko I. truke programa tu zaitez, egia mahai gainean
Bada, Udalak erabaki du kontua; 9.000 euro inguru gasta- antolatu du; asteon Antzuolan izan dira programa horretako kideak. jartzea baita lotsagabe hauei
gutxieneko kostua izan behar tuko dituzte eskola aurreko jolas- Udaletxea eta Goizper bisitatu dituzte; Udala, UEMAko kide delako min gehien ematen dien
dutela Gabonetako argiek;hain gunean zoru berria jartzen eta eta Goizper, EMUNen lanaren erakusle moduan. Garabide elkartearen arma.
zuzen, Udalaren beraren argi dauden jolasak konpontzen. helburua da kooperazio linguistiko eta identitarioa sortzea. Eta dena aurrerapenaren
eta sostenibilitate edo jasan-
garritasunaren izenean egi-
ten dutenei, esan, euren nego-
zioaren izenean egingo bali-
> ABIADURA HANDIKO TRENA tuzkete egiten ari diren
AHT Gelditu! Elkarlana taldeak berbaldia txikizio guztiak eta sortzen ari
antolatu du abenduaren 4rako, martitzena diren injustizia sozial guztia-
ak, honako artikulu honek ez
AHT Gelditu! Elkarlana taldea osatu berri dute herrian, aurreko lukeela orain daukan titulu-
astean iragarri bezala. Dagoeneko hasi dira lanean, eta berbal- rik izango.
dia antolatu dute datorren asterako. Martitzenean, abenduak 4,
19:30ean, Olaran etxean, egingo dute berbaldi hori. Hizlariak izan-
go dira Mila Elortza eta Hilario Manzanedo, AHT Gelditu! Elkar-
lana taldeko kideak. Berbaldiaren izenburua, honakoa: AHTren
gaineko informazioa: trazadura eta eraginak.

JABI ETXANIZ
> PRESOAK
Apirilean atxilotu zuten Unai Lamariano
((112 ))
antzuolarra aske geratu da oraingo astean SOS DEIAK
Indarkeriaren aurka, kale agerraldia Oraingo asteko martitzenean aske laga dute Unai Lamariano pre-
soa, 10.000 euroko bermea ordainduta. Antzuolarra da Lamaria-
Aurreko asteko domekan Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako no, aspaldiko urteetan Donostian bizi den arren. Apirilean atxi-
Nazioarteko Eguna zela-eta, kale agerraldia egin zuten plazan, domeka lotu zuten, ETAri laguntasuna ematea egotzita. Ordutik hona Val-
eguerdian. 60 bat lagun elkartu ziren. Bide batez, Ciudad Juarezko demoroko (Madril) espetxean egon da preso. Martitzen iluntzean,
(Mexiko) feminizidioaren aurkako 107 sinadura batu zituzten. Honako 20:30ean, hain zuzen ere, irten zen espetxe horretatik eta goizal-
webgunean ere sina daiteke: www.mujeresdejuarez.org. deko ordu bietan iritsi zen Donostiara.
GOIENKARIA

ELGETA
2007ko azaroaren 30a
37

ARRANDEGIA > ARRANDEGIA ZABALTZEKO LIZENTZIA ESKATU DUTE IKUSKIZUN POLEMIKOA


bere ustez
Leo Bassik
Elgetako arrandegia emanaldia

Geaxi Ezpeleta
martxan jartzeko aukera du bihar
Espaloian
32 urtez Eibarko merkatu plazako Dominguez arrandegian lan egindako
L.Z. > ELGETA
Istripuak Puri Piñeirok zabaldu gura du negozioa abenduaren 11n Leo Bassik bihar, zapatua,
egingo du Instintos Basicos
baino LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA izeneko emanaldia Espaloian.

gehiago Badira bi urte Garbiñe Ormae-


txeak Salbador kaleko arrande-
Albiste izan da ikuskizuna
azken asteotan; izan ere, ber-
gia itxi zuela. Ordutik hona tan behera uzteko eskaerak

G
aztea naiz bai ni ere. eguen goizetan soilik eros dai- jaso ditu Udalak. Hainbat baz-
Beste asko eta asko teke arrain freskoa Elgetan, Elo- kide eta antzerkizalek egin-
bezala gaztea. Adin poli- rrioko arrain saltzaile batek fur- dako galderari erantzuna
ta bertatik pasa direnen esa- gonetan ekartzen duena, alegia. emanez, Espaloitik adierazi
netan. Ikasketak amaitu, lan Baina badirudi laster izango dute antzezlana normaltasun
mundura salto egin, indepen- dugula atzera arrandegia osoz egingo dela: "Segurtasun
dizatu (ahal bada behintzat, herrian. Puri Piñeiro eibarta- neurri guztiak egongo dira",
ez da hain erraza-eta), nork rrak agertu du negozioa martxan esan dute. "Ez izan dudarik,
bere bizitza bideratzeko adin jartzeko intentzioa: "46 urte ditut etorri eta izan zu zeu epaile.
buelta, hain zuzen ere. Hone- eta langabezian gelditu naiz Ez utzi inork zure iritzia
kin elkartu, bestearekin batu, Eibarko merkatu plazako Domin- goberna dezan". Sarrerak
erabakiak hartu. guez arrandegia itxi dutenean", erritmo politean saltzen ari
Duela egun gutxi albiste adierazi dio GOIENKARIAri. direla gaineratu dute.
txar batek tristuraz eta amo- "Elgetako lokala ikusi dut eta 22:30ean izango da.
rruz bete zituen jende asko- txikia bada ere nahikoa iruditzen
ren barrenak. Bizitzako adin zait lehenengo pausoak emateko". BI URTEZ Eguen goizetan soilik egon da arrain freskoa herrian erosteko aukera. L.Z.
eder honetan zegoen gazte Abenduaren 11n zabaldu
gura du arrandegia Piñeirok,
Gabonak data onak baitira UDALA TRAMITEAK EGITEKO PREST lizentzia emateko", azaldu du > IPUIN KONTALARIA
"Neurriak hartzen arrain salmentarako. Haren Elgetako Udalean pozik hartu Oxel Erostarbe alkateak. "Izan Gaur, liburutegian
hasteko ordua da. asmoa da arraina Mercabilbao- dute albistea eta prest agertu ere, garrantzitsua iruditzen zai- 10 urtetik gorako
tik ekartzea eta arrandegia mar- dira negozio berri hori mar- gu herriak dituen zerbitzuak umeendako saioa
Ezin da guztia titzenetik zapatura zabaltzea, txan jartzeko tramite guztiak areagotzea. Hortik aurrera, bai-
'istripu' hitzaren goizeko ordutegian. Inaugura- lehenbailehen egiteko: "Udale- na, herritar guztion esku egon- Ipuin saioa egingo du gaur
atzean ezkutatu” zioa ere egin gura luke, behin tik ahalegin guztia egingo dugu go da komertzio hori eta herri- Elgetan Kandelen Argipean
lokala txukundu eta bere beha- burutu beharreko tramite guz- ko gainerako guztiak bultzatu taldeko kide batek. Emanal-
rretara egokitu ostean. tiak lehenbailehen egin eta eta mantentzea". dia Udal Liburutegian egin-
baten heriotza Elorrion. Bizi- go dute, 18:00etan hasita.
tzako atarian pausoak ematen Arrazoien bila izeneko
ziharduen gazte baten herio- kontakizuna egingo du Bego-
tza. Lan istripua. Istripua? ña ipuin kontalariak. Ekintza
Arduradun gabeko istripua? 10 urtetik gorako umeei
Magnesio bustia, leherketa zuzenduta dago.
itzela, gorpu kiskalia eta asko-
rentzat bizitza hautsia. Eta
Elgetako Athletic
istripua? Istripuarena baino
itzal beltzagoa du kasu honek
zaleek egin dute > BOLETA TXAPELKETA
ere bere atzean, beste askoren eratze-batzordea Gaur 23:00etan
antzean. hasiko dute boleta
Istripu hitza ahaztu eta txapelketa
neurriak hartzen hasteko Elgetako Athleticen lagunarteak
ordua da. Ezin da guztia badu zuzendaritza batzordea. Felix Gaur, barikua, emango diote
istripu hitzaren atzean ezku- Irizar da presidentea, Satur Ramos hasiera urteroko Gabonetako
tatu. Produkzioa eta eteki- presidenteordea, Asier Castelos boleta txapelketari, bolato-
nak baino gauza garrantzi- idazkaria eta Jose Monterroso kian. Gainerako saioak aben-
tsuagoak badaude lantoki diruzaina. Bokalak Javi Gamarra, duaren 15ean, 22an eta 29an
barruetan. Aitor Zamakona, Sebastian egingo dituzte, 23.00etan.
Nora eta lanera joan eta ez Arantzabal, Jose Ramon Sarasua Saio bakoitzak bere saria
itzultzea baino amaiera tris- eta Jose Antonio Urizar dira. izango du. Azken saioan, gai-
teagorik imaginatzea zail egi- Bazkide egiteko bolatokian utzi nera, erregulartasun txapel-
ten zait. L.Z. behar dira izena eta telefonoa. ketako sariak banatuko dira.

POL-POL Aldoka KONDE


ANTIA PANADEROKUA
Taberna HARATEGIA URDAITEGIA
Maldoka
Txahal, idi,
txerri, bildots,
untxi eta TABERNA
baserriko oilaskoak. Burdiñate 1
943 76 02 57
943 76 07 78. Bergara Toki Eder plaza 3
Matxiategi 8. BERGARA Kruz Gallastegi
943 76 14 87
Tel.: 943 76 15 09 BERGARA
BERGARA
ARAMAIO
GOIENKARIA
38 2007ko azaroaren 30a

Manex Agirre > Bertsolaria


> AUZO ALKATEAK
Izendatu dituzte
"Oso giro ona topatu dagoeneko Ibarrako
bi auzo alkateak
nuen Etxabarrin eta Jose Carretero izango da
hemendik aurrera Ibarra

bertso saioak auzoko Ibargoia, Iturrizuri


eta Aita Gabirel kaleetako
eta Bizente Goikoetxea plaza-

afalostean izateak ko auzo alkatea. Nardeaga


eta Pedro Ignacio Barrutia
kaleetakoa eta Santakruz aba-

asko lagundu du" dearen plazakoa, berriz, Fer-


nando Perez izango da. Hori-
xe izan zen Aramaioko Iba-
rra auzoko bizilagunek joan
den domekan emandako boto-
ARRITXU BARRUSO > ARAMAIO izateak asko laguntzen duela ekin erabaki zutena. Aukera-
Manex Agirre bertsolari aramaio- giro hori lortzen. Bertsotan has- keta horiekin izendatuta dau-
arra Gasteizen jokatuko den Ber- teko momentua iristen denera- de, beraz, Aramaioko auzo
txoko bertso txapelketaren finale- ko giroa berotuta egoten da. alkate guztiak. Udalak auzo
an izango da bihar. Txapelketak alkateekin harremana bul-
hiru kanporaketa izan ditu eta hila- Elkarteetan egiten diren afa- tzatu nahi du. Horretarako
ren 17an Etxabarri Dibinan eginda- losteko saioak ala aretoetako lantaldea osatu du herriko
ko kanporaketan sailkatu zen ara- txapelketak, zeintzuk dituzu auzo alkate guztiekin eta lokal
maioarra finalerako. Txapelketa gustukoen? bat ere utziko die.
guztian zehar oso giro ona egon dela Nik uste dut biak ere beha-
azaldu digu eta Gasteizen txapela rrezkoak direla. Zeharo desber-
lortzeko gogor lan egingo duela dinak dira, giroa asko aldatzen
aitortu du Agirrek. da batetik bestera. Baina aurre- > ZINEMA
ra egiteko beharrezkoa da bie- 'Pipi Galtzaluze'
Finaleko kartelean zure ize- tan ere eroso sentitzea. Gaine-
na ikustea espero zenuen? ra, uste dut bata bestearekin
filma kultura etxean
Ez, ez nuen espero. Egia esan, osatu egiten direla. Manex Agirre. GOIENKARIA
ikusgai domekan
finalean izatea ez duzu sekula Aramaioko txikitxoek zine-
espero. Gainera, bertsotan hasi Zer moduz joan da orokorre- marekin hitzordua daukate
aurretik ez dut horrelakoetan an txapelketa? Zer azpimarra- tsatu. Ni ahalik eta ondoen egiten domeka honetan ere. Pipi
pentsatzen. Gero bai, bertsotan tuko zenuke? "Saioetako giroa ahaleginduko naiz eta gero ikusi Galtzaluze filma botako dute
hasita, orduan hasten naiz Duda barik, saioetako giro egin beharko da... kultura etxean arratsaldeko
buruari bueltaka, botatzen ditu- ona. Oso saio politak izan dira
azpimarratuko nuke, oso bostetan. Telebistan eta libu-
dan bertsoek ematen didaten orain arteko guztiak. saio politak izan dira Finalean zeinek ematen dizu ruetan horrenbestetan iku-
inpresioaren arabera. orain arteko guztiak " beldur handien? sitako neskato xelebrearen
Bihar finala jokatuko da Gas- Ez dago beldurrik. (Barre) Ez gorabeherak ikusteko auke-
Eta zer inpresio zeneukan teizen; zer moduz ikusten duzu dakit, denok ezagutzen dugu elkar. ra izango dute, beraz. Pipi,
hilaren 17ko kanporaketan ? zure burua finalerako?
"Egia esan, oraingoz ez Baina bueno, hark ere GOIENKA- Galtzaluze kapitainaren ala-
Egia esan, oso ondo sentitu Ba ez dakit. Ikusi egin behar- daukat ardura handirik RIA irakurtzen duenez, Jokin ba, munduko beste neskato-
nintzen. Giro oso ona topatu ko da nola doan guztia. Egia esan, eta ez dut finalean Labayen arrasatearrari botako ak ez bezalakoa da: gizon
nuen Etxabarri Dibinan. Uste oraingoz ez daukat ardura handi- askorik pentsatu" dizkiot oraingoan loreak. Orain gihartsuak baino indartsua-
dut, gainera, afalosteko saioak rik eta ez dut horretan askorik pen- arte oso lan ona egin du. goa, pertsona nagusiak bai-
no bizkorragoa, eta, sinesgai-
tza bada ere, ez dauka ohera
joateko inolako ordurik. Oza-
ba Txikia, Pipiren zaldiare-
UDALBATZA > OSOKO BILKURA kin, Nilson Jauna tximinoa-
rekin eta Pipiren lagun Kiko

Osasun zerbitzuak eta Anitarekin barre alga-


rak ziurtatua daude.

aztertuko dituzte > KULTURA


'Lankidetza
Osakidetzarekin harremanetan jarrita, herriko argazkietan jasota'
osasun zerbitzuen azterketa orokorra egingo da erakusketa Santiñan
Abenduaren 9ra arte Santi-
ñan ikusgai egongo da Lanki-
Udaletxeko arkupeetan postontziak jarriko detza argazkietan jasota era-
kusketa. Arabako Aldundiak
dituzte elkarte eta baserriendako eta Gasteizko Udalak antola-
tutako ekimena da hori. Aste-
ARRITXU BARRUSO > ARAMAIO netan ipini gura dute Aramaio- gunetan 17:30etik 19:30era
Eguaztenean azaroari dagokion ko osasun zerbitzuen azterketa bitartean egongo da zabalik
osoko bilkura egin zuten Ara- orokorra egiteko. erakusketa. Asteburuetan,
maion eta, besteak beste, osasun OSOKO BILKURA Azaroko osoko bilkura egin zuten eguaztenean. A.B. berriz, 12:30etik 14:00etara.
gaiak izan zituzten hizpide. Izan POSTONTZIAK Lankidetzaren gaiarekin
ere, osasun etxetik Udalari eska- Osoko bilkuran onartu zuten, lotuta, eta herriko gaztetxoei
tu diote margotze lanak eta bestetik, udaletxeko arkupee- EAJ-KO ZINEGOTZIA Eguaztenean egindako osoko bil- begira, tailerrak ere egingo
berrikuntzak egitea. Hori horre- tan postontziak jartzea. Izan Iñaki Nafarrate EAJko zinego- kuran, baina, hiru eserlekuak dituzte. Atzo, dantza tailerra
la, Udala epe laburrera osasun ere, herritik urrun dauden base- tzi ohiak dimisioa aurkeztu zue- beteta ikusi ahal izan genituen. egin zuten eskolako gimnasio-
etxekoekin bilduko da, haiek rri batzuetan arazoak izaten netik alderdi horrek Aramaioko Juan Miguel Loiti, EAJren an eta astelehenean eskulan
dituzten eskaerak entzun eta dituzte posta jasotzeko. Kultu- udalbatzan daukan hirugarren zerrendan laugarrenak, beteko tailerra egingo dute kultura
bertako egoera aztertzeko. ra etxean dagon elkarte bakoi- eserlekua hutsik egon da. Azke- du aurrerantzean orain arte etxean. Azkenik, abenduaren
Herrian pediatra baten beharra tzak ere postontzi bat izango du neko osoko bilkuran, urriari hutsik egon den postua. Loitiren 4an herri desberdinetako
ere ikusten du Udalak. Horregai- elkarte bakoitzaren posta zegokionean, esaterako, EAJko kargu-hartzea izan zen osoko bil- musikekin kontzertua egingo
tik, Osakidetzarekin harrema- bereizteko. bi zinegotzi bakarrik egon ziren. kuraren lehenengo puntua. dute kultura etxean.
GOIENKARIA

LEINTZ GATZAGA
2007ko azaroaren 30a
39

LANAK > SORAN ETXEA HIRIGINTZA

Txabolen
Soran etxea ostatu bihurtzeko gaineko
ordenantza
lanak, aurreikusitako moduan aldatu dute
Herrian bertan ere
Teilatua bukatzen egin ahal izango
dabiltza eta aurrealdea dituzte orain
Gabonetarako
M.A. > LEINTZ GATZAGA
bukatuta egongo da Txabola eta estalpeak eraiki-
tzea arautzen duen udal orde-
nantza aldatzea erabaki zuen
Ostatua eta jatetxea udalbatzak orain dela hilabe-
te inguru. Ordenantza haren
datorren urteko arabera herrian bertan ezin
irailean zabaltzeko zitekeen txabolarik egin,
gutxienez 200 metrora egon
asmoa dute ugazabek behar zuten. Hori, baina, alda-
tu eta gutxienezko distantzia-
rik ez jartzea erabaki zuen.
MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA Eusebio Villar alkateak era-
Dagoeneko urtebete pasatu da baki haren arrazoia azaldu
Soran jauregia konpontzen hasi digu: "Ortu gehienak herri
zirenetik. Orduan urte eta erdi- inguruan dituzte gatzagarrek,
ko lanak aurreikusi zituzten, eta eta txabola ere bertan behar
Monse Valerio ugazabak martxa dute lanabes eta gainerako-
onean doazela baieztatu digu. ak gordetzeko. Baimenik
eman ezean modu txarrean
HABE IKUSGARRIAK egiten dituzte; hortaz, baime-
Soran jauregia edo Indianokoa SORAN JAUREGIA Aldamioz beteta dauka aurrealdea ostatu bihurtuko duten Soran jauregiak. M.A. na eman eta behar bezalako-
egoera benetan eskasean zegoen ak egitea hobe izango dela
orain dela urte eta erdi. Udalak pentsatu dugu".
saltzeko asmoa azaldu zuen jau- ingururako aurrealdea guztiz guztia mantendu dugu, eta habe- nendako jangela, laneko batzarre-
si aurretik, eta Gaztainuzketako bukatuko dute. Egia esan, berri- ak ikusgarri geratu dira", adie- tarako egongela jangela txiki KALTEORDAINIK EZ
mendi etxeak kudeatzen dituen tuta dago aurrealdea, baina mar- razi du Valeriok. batekin, taberna eta ugazaben Aldatutako ordenantzan
Monse Valerio eta Loren Larra- gotzea geratzen zaie langileei. bizilekua. Sotoan, ostera, biltegia zehaztu dute, gainera, inoiz
ñaga bikoteak erosi zuen. Euren Orain aldamioz beteta dago eta IRAILEAN, ZABALIK eta komunak jarriko dituzte. Eta lanen bat egiteko –hodiak sar-
asmoa zen konpondu eta ostatu ez da ondo ikusten; behin mar- XVIII. mendean eraikitako jau- datorren urteko irailean zabal- tu, kaleak txukundu…– txa-
bihurtzea. Hala, azaro inguruan gotuta, beharbada kendu egingo regi dotorea da Soran, baina tzea gura dute Valerio eta Larra- bola bota beharko balute Uda-
hasi zituzten zaharberritze lanak, dituzte", argitu digu Valeriok. aurretik beste bat egon zen ber- ñaga bikoteak: "Udarako balite- laren aginduz, kalteordainik
eta urtebete geroago martxa one- Barrualdeari dagokionez, tan. Santiago kalean dago, eta las- ke bukatuta izatea, baina iraile- eskatzeko aukerarik ez dute-
an doazela ziurtatu digute: "Tei- egurrezko habeak eta lurzorua ter ostatua izango da. Hamar an zabaltzea erabaki dugu". la izango ugazabek.
latua bukatzen dabiltza eta Gabon berritu dituzte: "Ahal izan dugun logela izango ditu, 70en bat lagu- Soran jauregiko ostatua zabal- Ordenantzari egindako
tzerakoan Gaztainuzketako men- aldaketak ikusgai daude uda-
di etxeen kudeaketa utzi egingo letxean azaroaren 16a ezkero.
dute: "Biak mantentzeak lan han- Eta herritarren batek alega-
dia eskatuko liguke, eta ez dugu zioren bat jarri gura izanez
ZERBITZUAK > GASA jarraituko Gaztainuzketan. gero, abenduaren erdira arte
Horrek ez du esan gura itxi egin- izango du epea. Halakorik ez
Astelehenean bete zituzten gas-deposituak, go direnik", argitu du. Udalarenak
dira mendi etxeak, eta hark era-
bada gertatzen behin betiko
onartuta geratuko da orde-

eta herritarrek alta eska diezaiokete Repsoli baki beharko du zer egin. nantza berria.

Argibideak eskatu edo


alta emateko > BATZARRA > BERBALDIA
telefono zenbakia Batzarra egingo du Minbiziaren gaineko
Gurelek astelehenean, berbaldia, Katxalinen
jarri du Repsolek batzordea aldatzeko eskutik, abenduaren 11n
herritarren eskura:
Gurel guraso elkarteak batzarra Bularreko minbiziaren gaineko
901 17 01 70 egingo du astelehenean, aben- berbaldia egingo du Katxalin
duaren 3an. 18:30ean izango da, elkarteak, Bularreko eta Gineko-
Toki Eder elkartean, eta elkarte- logiako Minbiziagatik Eraginda-
M.A. > LEINTZ GATZAGA ko bazkide guztiei egin diete dei ko Emakumeen Elkarteak, hain
Astelehenean, azaroak 26, bete hurreratu eta ekarpenak egin zuzen. Udal Gizarte Zerbitzuak
zituen Repsol enpresak herria- ditzaten. antolatu du ekitaldia Katxaline-
ren gainaldean dauden bi gas- Gai nagusi bi izango dituzte kin batera eta abenduaren 11n
deposituak. Urtebete itxaron berbagai: zuzendaritza batzor- izango da, martitzena, 18:00etan,
behar izan dute gatzagarrek dearen aldaketa eta Gabonak. kultura etxean.
gasa iristeko, baina neguan etxe- GAS-DEPOSITUAK Astelehenean bete zituzten herriaren gainean dauden biak. M.A. Batzordeko bi kideri alde egitea Bularreko minbizia lehenbai-
an izango dute batzuek: lehenen- egokitzen zaie –presidente eta lehen atzemateak duen garran-
go fasean gasaren hodiak sartu diruzainari–, eta ordezkoak hau- tziaren gainean jardungo dute
zizkietenek, hain zuzen. te batzuek eta alta eskatu guztiek. Bestalde, bigarren faseko tatu beharko dituzte. Ondoren, Katxalin elkarteko kideek. 50
Repsol enpresak telefono zenba- gasaren lanak egiteko deialdia karguen banaketa ere egingo urtetik gorako emakumeei zuzen-
HERRITARREI ARGIBIDEAK ki bat jarri du herritarren zerbi- egin du Udalak, eta abenduaren dute. Bestalde, Gabon jaietan dua dago bereziki berbaldia, bai-
Orain etxe barrura sartu behar tzura edozein argibide eskatzeko 12an bukatuko da eskaerak aur- egingo dituzten ekitaldiak anto- na gaiaren garrantziaz jabetuta
dute gasa, eta, horretarako, ins- eta alta eskaerak egiteko. Hona kezteko epea. Urtea bukatu aurre- latuko dituzte: jaiotza jarri edo Gatzagako emakume guztiei egin
talazio lanak egin beharko dituz- zenbakia: 901 17 01 70. tik erabaki gura du zeinek egin. ez, Olentzerorekin irten… diete gonbidapena.
40 KIROLA GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a

Ander Gartzia > TAU Ceramicako jokalaria

"Neven Spahijak
kantxaratzeko agindu
zidanean, segituan
erantzi nuen jertsea"
XABIER URTZELAI > GASTEIZ tzera joaten naiz; hortaz, egune- Taldekideak ahalegindu ziren
Gasteizko Buesa Arenan izan gara an hiru entrenamendu izatea baloia niri ematen, eta bai, erre-
aste barruan, TAU Ceramicako joka- gogorra izaten da. Asteburuetan, botera neukan guztiarekin joan
lari Ander Gartzia bergararrarekin berriz, talde nagusiarekin egoten nintzen. Motza egin zitzaidan,
berbetan. Lehenengo urtea du tal- naiz, eta ahal dudanean Basko- baina zaleak txaloka nituela kan-
de gorenean, eta dagoeneko jaso niarekin jokatzen dut. txaratu nintzen, eta oso hunki-
du entrenamenduetan egindako garria izan zen.
lanaren saria: Euroligan debuta Zein da TAU Ceramican egin
egitea. Orain, ACB ligan ere gura behar izaten duzun lana? Seguru hura izango duzula
ditu minutuak. Funtsean, taldeari entrena- partidu gogoangarriena, bai-
tzen laguntzea da nire lana, eta na egongo da besterik.
Zelan iritsi zara Europako tal- alde horretatik ahal dudan guz- Euroligan jokatutako beste
de indartsuenetako batean tia egiten dut. norgehiagoka bat, Grezian. Han
jokatzera? Eta gero, entrenatzaileak joka- zegoen giroa sekulakoa zen, zela-
Bueno, hori izan da txikita- tzeko aukeraren bat edo beste ko presioa kontrarioarendako!
tik izan dudan ilusioa, ametsa, ematen badit, ba hori aprobetxa- 15.000 lagun abesten... Atsede-
eta amets hori egia bilakatu da tzen ahalegindu. naldian ere ez ziren isiltzen.
orain. Eguneroko lanari esker
lortu dut helburu hori. ACB Ligan oraindik ez, baina Zer sentitzen du aulkian dago-
dagoeneko Euroligan egin duzu en jokalariak?
Zer moduz orain arte taldean debuta, Vidi Vici Bolognaren Normala den moduan, joka-
egin dituzun hilabete hauetan? kontra. Partidu hartatik ze tzea izaten da helburu nagusia,
Taldekideek oso ondo hartu oroitzapen duzu? horretarako egiten dugu-eta lan.
naute, taldeko juniorra naiz, eta Oso oroitzapen ona. Markagai- Aulkian nagoenean taldekideak
bromak egiten dizkidate. Talde- luan taldeak alde handia zuen eta animatzen ditut, badakit-eta
ko giroa daukagu; esaterako, minutu baten faltan entrenatzai- euren lana ondo egiten badute
Boulebardera joaten gara egune- leak kantxaratzeko esan zidan. jokatzeko aukera gehiago izan-
ro denok bazkaltzera, eta uste dut Berehala erantzi nuen txandala, go ditudala.
kantxan ere igarri egiten dela eta urduri samar nengoen.
hori. Maila goreneko jokalariekin
Bazenuen debuta egiteko espe- entrenatzen zara egunero, zure
Zelakoa da Ander Gartziaren rantzarik? jokoan ere igarri egingo da
egunerokoa? Bai, beti izaten da esperantza. hori.
Egia esateko, nahiko gogo- Gainera, erraz irabazten ari Azken batean, Europako joka-
rra. Goizean bi orduko entrena- ginen, eta banekien hura momen- lari onenetako batzuk ditugu tal-
mendu saioa egiten dugu, eta tu aproposa izan zitekeela. Bai- dean, eta egia da asko nabilela
normalean nahiko lan fisikoa na minutuak joan ahala geroago ikasten. Urte garrantzitsua da
izaten da, gimnasioa... Eta, arra- eta aukera gutxiago nituen, entre- niretako.
tsaldeko lan-saioan baloiarekin natzaileak jokatzera irteteko esan
ibiltzen gara gehiago, edo kontra- zidan arte. Eta zelan ikusten duzu etorki-
rioak aztertzeko bideo emanal- zuna? TAU Ceramican joka-
diak eta horrelakoak izaten ditu- Eta kantxan egindako minu- tzea gaitza da, eta jokalari gaz-
gu. tuan, pase on bat eman eta te batek minutuak behar ditu.
Eta, batzuetan beheko katego- errebote batean borrokan iku- Bai, egia esateko, ez dakit
riako taldeari, Baskoniari, lagun- si zintugun. datorren urtean non egongo nai- Ander Gartzia, aste barruan, Gasteizko Buesa Arena pabiloian egindako elkarrizketan; astele

KO N T U A N H A RT Z E KO zen. Oraingoz, taldeari dauka-


dan guztia ematea da gura duda-
"Taldekideek oso ondo
Kadete mailako bigarren urtean egin zuen na, ilusio handiarekin nabil, bai-
na egia da ni moduko jokalari gaz- hartu naute; gainera,
Gartziak Bergaratik Gasteizera te batendako ezinbestekoa dela talde giro oso ona
minutuak jokatzea. daukagu gure artean,
18 urte bete berri, Ander Gartziak (Bergara, 1989) dagoeneko badaki
Euroligan jokatzea zer den. Urte gutxi dira Gartziak Bergarako Datozen urteei begira, ez dakit
eta kantxan ere igarri
saskibaloi kantxan jokatzen zuela, eta Europan estreinaldia egin berri ACB Liga edo kategoria txikia- egiten da hori"
du. Kadete mailako bigarren urtean egin zuen Gasteizera, eta oraindik goko ligak ikusten dituzun ger-
ere ia-ia gazte mailako jokalaria da; taldekideek esaten dioten tuago.
moduan, taldeko juniorra. Horrelakoetan jokalariak
"Batzuetan Baskonia
Gasteizen, Baskoniako maila txikienetan jokatu du, eta Euskadiko anbizio apur bat izan behar due- taldearekin jokatzen
selekzioarekin ere izan da. Aurten talde gorenari, TAU Ceramicari, la uste dut, eta maila gorenari, dut, eta oraingo
entrenatzen laguntzeko igo dute gora, eta profesional batek daukan ACBri begira egon. Datorren zapatuan Arrasaten
bizimodua jarraitzen du Gartziak ere: entrenatu, atseden hartu, urtean, esaterako, oso ondo egon-
ikastetxeren batera joan Baskoniaren ordezkari moduan gazteekin go litzateke ACBko talde txikia-
jokatu ahal izango dut,
egotera... Egun batetik bestera –eta lana gogoz eginda– Europa mailan goren batek fitxatzea, orain bai- MUren kontra"
dagoen talde indartsuenetako batean dago Gartzia. Hankak lurrean no minutu gehiago jokatu ahal
izanda, badaki etorkizunean Gasteizen jokatzea oso gaitza izango dela, izateko. Baina ez dakit horreta-
baina dagoeneko Buesako zaleak zutiarazi ditu, eta txalo artean hartu rako aukerarik izango dudan;
dute. Ander Gartzia X.U. dena dela, lehen esandako
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
KIROLA 41

TALDEKIDEEN GAINEKO IRITZIA


> MENDIKO ESKIA
> NEVEN SPAHIJA Aitor Otxoa eta Arkaitz Letamendi oñatiarrak
(ENTRENATZAILEA) Euskadiko mendiko eskiko selekzioan
Oso entrenatzaile ona da.
Kantxa barruan jokalarion Euskadiko Mendi Federazioak martitzenean aurkeztu zuen men-
gainean egoten da, baina diko eskiko denboraldi berria. Eta, aurkezpenean izan ziren
kantxatik kanpora broma selekzioko kide diren Aitor Otxoa eta Arkaitz Letamendi. Guzti-
giroan ibiltzen da. ra bost lagunek osatuko dute selekzioa, eta tartean daude Oñati-
ko bi eskiatzaileak.
> PABLO PRIGIONI Iaz hika-mikak izan ziren federazioaren eta lasterketak anto-
Izugarrizko jokalaria da latzen dituzten lagunen artean, baina badirudi atzean geratu dire-
Prigioni; nire ustez, Europako la eztabaidak, eta kirol hori bultzatzeko saiakera egingo dute aur-
base onenetakoa. Eta oso tipo ten. Horretarako, harrobia lantzeko deialdia egin diete 15 eta 25
jatorra. urte bitarteko eskiatzaileei. Izena ematen duten gazteak Luz Ardi-
denen elkartuko dira, abenduaren 27tik 30era arte.
> IGOR RACOCEVIC
Guztiok ezagutzen dugu
Racocevic, eta badakigu ze
maila duen. Akaso, boladaka > ESKUBALOIA
jokatzen du, eta batzuetan ez Bergarak Bilbon jokatuko du zapatuan eta Ford
du maila onena ematen. Baina Mugarri Arrasatek Donostian domekan
ondo jokatzen duenean...
Portugaleteren kontra batutako bi puntuei esker bosgarren lekuan
> SERGI VIDAL dago Ford Mugarri Arrasate, eta Arrasatekoek oraindik atzera-
Taldean daukadan lagun tutako norgehiagoka bat dute jokatzeko. Bederatzi jardunalditan,
handiena da Sergi. Defentsan Fertxuren eta Balerdiren mutilak 12 puntu batzeko gauza izan
egiten duen lana azpimarratu- dira. Ondo hasi dute denboraldia, baina biharko kontrario Egia
ko nuke. Servi Chapek (19:00) hobeto egin ditu etxeko lanak: dagoeneko
hamasei puntu dituzte, eta hirugarren daude sailkapenean.
> ZORAN PLANINIC Bergarak ere etxetik kanpora jokatuko du asteburuan, Bil-
Oso jokalari elegantea da; bon, Escolapios taldearen kontra (domekan, 12:30). Sailkapena-
entrenamenduetan ere gauza ren erdian dago Bilboko taldea, eta Bergarakoak etxetik kanpo-
ikusgarriak egiten ditu ra lortutako lehenengo garaipenaren bila joango dira.
baloiarekin.

> LUCHO FERNANDEZ


Ni bezala, hura ere gogor
entrenatzen dabil, jokatu ahal > FUTBOLA
izateko. Luchori konpetentzia Mondrak eta Aretxabaletak Hondarribia eta
apur bat egiten ahalegintzen Euskalduna hartuko dituzte asteburuan
naiz, biok postu berean
jokatzen dugulako. Hamabosgarren postuan dagoen Hondarribia hartuko du Mon-
drak asteburuan. Arrasateko taldeak azken asteetan izan dituen
> MIRZA TELETOVIC gorabeherak direla-eta, Mondrak inoiz baino gehiago behar ditu
Iaz nahiko motel amaitu zuen hiru puntu horiek.
denboraldia, baina aurten Aretxabaletak, berriz, sailkapenean gertu duen Euskalduna-
ilusio handiarekin dabil, oso ren bisita izango du domekan. UDA zazpigarren dago (19), eta pos-
indartsu ikusten dut. tu bat atzerago dago Euskalduna (18). Azkenik, Oñatiko taldeak
etxetik kanpora jokatuko du, Eibartarrak taldearen zelaian. Kon-
> SIMAS JASAITIS trario hori atzealdean dago, eta oñatiarrek jarraian eskuratuta-
Min hartuta egon da, eta ez du ko laugarren garaipena daukate buruan.
urtea gura moduan hasi.
Baina poliki-poliki hasi da
aurrera egiten, eta ondo dabil
entrenatzen. Ea minutu
gehiago dituen.

> JAMES SINGLETON


Zorte oso txarra izan du,
belauna hautsi zuen-eta.
Baina entrenamendu eta
partiduetara animatzera
etortzen da, eta hori eskertu
ehenean GOITBn izango da, Harmailatik saioan. XABIER URTZELAI egiten da.

> TIAGO SPLITTER


moduan, orain gura dudan gauza Bai, bai, han izango naiz. Tau Akaso, gurekin jokatuko duen
bakarra taldeari lagundu eta gehia- Ceramicak domekan jokatuko du azken urtea da, NBAra salto
go ikastea da. Iurbentia Bilbao Basket taldea- egiteko. Oso jokalari ona da,
ren kontrako derbia, eta Arrasa- eta aurten erakutsi behar du
Maila goreneko saskibaloia alde teko partidua zapatuan izango daukan guztia.
batera utzita, aipatu duzu noi- denez ez dut arazorik izango. Gai-
zean behin lehenengo mailako nera, Mondragon Unibertsitatea > PETE MICKEAL
Baskoniarekin jokatzen duzula; lider dago sailkapenean, eta gu Oso jokalari indartsua da, eta
taldeak igarri egingo du kan- bosgarren lekuan gaude; taldea- entrenamenduetan harengana
txan zaudela. ri laguntzera joango naiz, eta ea indarrez joaten ez denak ez
Bueno, egunero entrenatzen partidu hori irabazteko gauza dauka ezer egiterik.
naizenez, hori igarri egiten da. Eta garen...
Baskoniarekin jokatzen dudane- > LINTON JOHNSON
an ere beti ahalegintzen naiz tal- Eta ahaztu aurretik, maila gore- Singleton min hartuta GOIENKARIA
deari laguntzen; betiko taldekide- neko saskibaloiaz nekatzen dagoelako etorri da Linton,
ak ditut han, eta ilusioarekin joa- zaren egunean, Arrasaten edo eta jokalari ona dela erakus- Gipuzkoako Txapelketa eskura
ten naiz eurekin jokatzera. Bergaran esku zabalik hartuko ten dabil.
zaituzte. Aitor Alcaide aretxabaletarrak eskura dauka Gipuzkoako Txapelketa.
Gainera, asteburuan Iturripen (Barre). Bergarako taldean egin > WILL MC DONALD Bihar jokatuko dute azken jardunaldia Billabonan, eta Aretxabaleta-
jokatuko du Baskoniak, Mondra- nituen saskibaloiko lehenengo urte- Konponduta daude hasieran koa lehenengo postua defendatzen ahaleginduko da. Jokatutako sei
gon Unibertsitatearen kontra. ak, eta orain ere lagunak ditut han izan zituen arazoak, eta jardunalditan Alcaidek 5 puntu eskuratu ditu, eta bihar, hirugarren
Jokatzeko asmorik bai? jokatzen. taldeari laguntzen dabil orain. postuan dagoen Eduardo Sanz izango du aurrean.
GOIENKARIA
42 KIROLA 2007ko azaroaren 30a

ATLETISMOA > DONOSTIAKO 30. MARATOIA


asteburuko hitzorduak

Iker Larrea antzuolarra FUTBOLA


Bigarren maila
Sevilla-Reala
Domeka. 12:00. Ipintza.
Kadete maila
Arizmendi-Ilintxa
Escolapios-Bergara
Domeka. 12:30. Bilbo.

Emakumezko seniorrak

azkarrena maratoian Zapatua. 18:30. Sanchez Pizj.

Preferente maila
Eibartarrak-Aloña Mendi
Zapatua. 15:30. Unbe.
Zapatua. 11:15. Almen.
Bergara B-Aretxabaleta B
Domeka. 10:00. Ipintza.
Infantilen ohorezko maila
Zuazo-Verkol Aloña
Domeka. 10:45. Barakaldo.

Lehen maila territoriala


Arrasate-Decotena Pulpo
Mondra-Hondarribia Aretxa.Arizmendi-Zumaiako Domeka. 10:30. Iturripe.
X.U. > BERGARA Zapatua. 16:30. Mojategi Domekan. 11:00. Ibarra.
Aretxabaleta-Euskalduna Bigarren maila territoriala
Berrogeita hamar debagoienda- Bergara-Usurbil
Domeka. 16:30. Ibarra. Infantilen ohorezko maila,
rrek amaitu zuten joan den dome- kopa eta jaitsiera Zapatua. 19:15. Labegaraieta.
kan Donostiako maratoia. Lehen erregionala Urola-Arrasate Amenabar-Aloña Mendi
Bergara-Amara Berri Domeka. 12:15. Argixao. Domeka. 13:00. Zubikoa.
Aurrez, Ritxar Fernandez genuen Zapatua. 15:30. Agorrosin.
ordezkari indartsuena, baina 28. ARETO FUTBOLA Gazte maila, gizonezkoak
Elgoibar-Antzuola
kilometroan bertan behera utzi Domeka. 16:30. Mintxeta. Euskadiko Txapelketa Aloña Mendi-Arrasate
Goierri-Eskoriatza Zapatua. 16:00. Zubikoa.
zuen proba, eta Iker Larrea
Bigarren erregionala Zapatua. 16:00. Urretxu.
antzuolarrak hartu zion errele- Aretxabaleta-Anaitasuna Gazte maila, emakumezk.
Zapatua. 17:30. Ibarra. Lehenengo maila Com.Elgoibar-Verkol Aloña
bua. Larreak 2:38:32 segundotan Domeka. 11:00. Olaizaga.
Urki-Elgeta Pub Shepherd-Aloña Mendi
egin zituen 42 kilometroak. Zapatua. 18:00. Billabona. Bera Bera-Citroen Arrasate
Zapatua. 15:30. Unbe.
Aipatu, helmugara iritsi ziren Zapatua. 17:30. Donostia.
Mondra-Eibartarrak Hirugarren maila
50 lasterkari horietatik 23 Berga- Domeka. 11:30. Mojategi. ERRUGBIA
UDA Izotz-Yone Boutique
rakoak direla. Eta, ezin ahaztu BTLS-Gazteak Zapatua. 18:00. Aretxabaleta. Seniorrak
Bixente Pagaldairen balentria: Zapatua. 17:30. Ipintza. Universitario-Arrasate
SASKIBALOIA
30.aldiz iritsi zen helmugara. BERGARAKO KOADRILA Lasterketa amaitutakoan egindako erretratua. Aitor Eraña Domeka 12:00. Bilbon.
Ohorezko mailako gazteak, Lehenengo maila
igoera fasea MU-Baskonia Emakumezkoak
Hondarribia-Aretxabaleta Zapatua. 18:00. Iturripe. Arrasate-Getxo
D O N O ST I A KO M A R ATO I A N D E B AG O I E N DA R R E N M A R K A K Zapatua. 15:30. Ondartza. Zapatua. 17:00. Mojategin.
Beasain-Bergara Gizonezko seniorrak
41. Iker Larrea (Antzuola) 2:38:32 407. J.R Gutierrez (Arras.) 2:59:39 1264. Raul Mendiaraz (Arrasate) 2:59:39 Zapatua. 16:00. Igartza. Candy-Ordizia PILOTA
64. Roberto Zurro (Bergara) 2:42:12 409. Iban Agirrebeña (Bergara) 2:59:18 1308. Jose Galdos (Oñati) 3:26:44 Zapatua. 16:00. Bergara. Gipuzkoako Txapelketa
86. Xabier Iribekanpos (Arras.) 2:42:47 487. Ruben Ramos (Arrasate) 3:01:55 1390. Miguel Gorgoñon (Oñati) 3:28:37 Ohorezko mailako gazteak, Donibane-MU Gaur, 20:00, Bergaran:
168. Bittor San Jose (Aretxab.) 2:50:41 502. Aitor Elkoro (Bergara) 3:02:12 1664. Rufino Ayastui (Oñati) 3:37:04 kopa eta jeitsiera Domeka. 12:00. Pasaia. Bergara2-Oiarpe
176. Mikel Larrañaga (Antzuola) 2:51:24 550. Aitor Larrea (Bergara) 3:04:07 1709. Pello Martin (Oñati) 3:39:23 Aloña Mendi-STO.Tomas Liz. Bergara1-Erniope
184. Javier Moreno (Bergara) 2:52:05 568. Josu Bideburu (Aramaio) 3:04:38 1754. Sabino Azkarate (Bergara) 3:42:11 Zapatua. 15:30. Azkoagain. Aloña Mendi-Novamark
Zapatua. 17:45. Zubikoa. Bergara-Azkoitia.
188. Jabi Ibarra (Bergara) 2:52:09 636. Angel Blazquez (Arrasate) 3:07:01 1765. Jose Manuel Larrea (Berg.) 3:44:28 Elgoibar-Mondra
193. Eduardo Moreno (Bergara) 2:52:16 681. Aitor Ayala (Eskoriatza) 3:09:15 Gaur, 20:0, Aretxabaletan:
1846. Bixente Pagaldai (Bergara) 3:46:59 Zapatua. 15:30. Bikuña. Emakumezko seniorrak Aretxabaleta-Hernani.
197. Iñaki Muxika (Bergara) 2:52:36 684. Joaquin Gonzalez (Bergara) 3:09:54
744. Fernando Uribesalgo (Aretx.) 3:11:25 1910. Shane Curley (Bergara) 3:49:28 Eskoriatza-Oiarso
203. Asier Osinaga (Oñati) 2:52:39 Gazte maila Gaur, 20:00, Eskoriatzan:
212. Xabier Elkoro (Bergara) 2:53:20 842. Gaizka Aranburu (Oñati) 3:14:07 1911. Carlos Aldai (Bergara) 3:49:54 Zapatua. 18:00. Intxaurtxue.
1951. Alberto Larrea (Oñati) 3:51:57 Aretx.Arizmendi B-Bergara Eskoriatza-Lapke.
218. Arkaitz Ruiz de Loiz. (Berg.) 2:53:20 918. Jesus Egino (Bergara) 3:15:43 Zapatua. 15:30. Azkoagain.
234. Aitor Eraña (Bergara) 2:54:11 945. Xabier Garitano (Bergara) 3:17:13 1988. Modesto Caceres (Antzuola) 3:55:17 ESKUBALOIA Zapatua, 16:30, Bergaran
242. Jose Antonio Akizu (Berg.) 2:54:12 961. Alberto Ozaeta (Arrasate) 3:17:34 2033. Pablo Arejolaleiba (Oñati) 3:56:42 Arrasateko1-Bergara4
Ohorezko mailako Euskadiko Txapelketa Arrasateko3-Euskal Jolas
258. Aitzol Guridi (Oñati) 2:55:22 974. Xabier Zenitagoitia (Bergara) 3:18:16 2034. Azibar Orueta (Oñati) 3:56:45 Egia Servi-Ford Mugarri
2092. Josu Errasti (Antzuola) 4:01:31 kadeteak, igoera fasea Aretxabaleta2-Bergara1
281. Ander Garitano (Bergara) 2:56:03 976. Amalio Galan (Arrasate) 3:17:42 Bergara-Añorga Zapatua. 19:00. Donostia.
391. Igor Lazkano (Eskoriatza) 2:58:57 1153. Igor Basauri (Bergara) 3:23:31 2093. Jon Kortabarria (Antzuola) 4:01:34 Bergara3-Lagunak
G2a
> LEIRE
ALTUBE
Txirrindularia
izandakoak
gaur egun
Zubikoa
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA kiroldegian
spinning eskolak
> AKORDEOIAK > KANPAINA ematen ditu.
Datorren astean 'Wall Street Journal' Mendia, trikitia,
munduko akordeoi egunkariko bertsoak eta
jotzaile onenak artikuluaren aurka bidaiatzea ditu
Arrasaten > 45 sinadurak > 51 zaletasun > 50

GOIENKARIAn hiru
marrazkigilek
dihardute: Mikel
GOIENKARIAko irudigileak
Arroiabe, Alex Ugalde
eta Unai Busturia

Hirurek euren kasa


ikasi eta txikitatik dute
marrazteko ohitura

Betiko arkatzaz gain,


irudiak egiteko
ordenagailua ere
erabiltzen dute

AITZIBER ARANBURUZABALA > BERGARA


GOIENKARIAn, beste agerkari
askotan moduan, idatzizko arti-
kuluezgain, argazkiak eta marraz-
kiak daude. GOIENKARIAn hiru
irudigile daude. Eurekin izan
gara, marrazkien atzean dauden
artistak ezagutzeko asmoarekin.

Mikel Arroiabe
ARETXABALETA, 35 URTE

Bihar beteko ditu Arroiabek 35


urte. Biologia ikasketak eginda,
irakaslea da ogibidez; Arabako
Errioxako Oiongo San Bizente
ikastolan matematika eta natur
zientzia eskolak ematen ditu.
Lanegunetan Oionen bizi da, bai-
na aste bukaera guztietan itzul-
tzen da jaioterrira.

MARRAZKI ZALETASUNA
Txikitatik du marraztea gustu-
ko: "Olio eta akuarelak ere egin
ditudan arren, benetan gusta-
tzen zaidana marraztea da", azal-
du du Aretxabaletako ilustra-
tzaileak. 1994an argitaratu zituen
lehen komikiak, Aretxagazeta
aldizkarian. Horrez gainera,
Napartheid, Euskaldunon Egun-
karia eta Arrasate Press aldizka-
rietan ere hainbat kolaborazio
egin zituen.
Arroiabek, baina, ez du ager-
karietarako bakarrik marraztu:
"Lan egin dudan ikastola guztie-
tarako marraztu dudala esango
nuke. Arizmendiko Argitxoren
irudia pentsatu gabe ateratzen
zait dagoeneko; horrez gain,
hainbat Araba Euskaraz eta
Kilometroak jai baterako ere
egin ditut irudiak". Aipatzekoa
da, era berean, 2001. urtean Arra-
sateko Oskar Mayorrekin bate-
ra egin zuen Urkuluko txorien
gaineko liburua.
GOIENKARIA
44 KULTURA 2007ko azaroaren 30a

(43. orrialdetik dator) Bere marrazkiak erakustea


gustuko duela dio: "Asmatu ditu-
Bere kasa ikasi zuen aretxa- dan istorioak erakustea gustuko
baletarrak marrazten. Gustuko dut. Atsegina da zure irudi bate-
marrazkilariei buruz galdetuta, kin norbaitek barre egin duela
izen bakarra esaterik ez duela entzutea", azaldu du Ugaldek.
erantzun du. Orokorrean, ordea,
Napartheid aldizkariko lehenen-
go belaunaldia gustuko zuela Unai Busturia
erantzun du. ARRASATE, 31 URTE
Bere marrazkiak horrela defi-
nitzen ditu: "Orokorrean gure Bilbon jaiotakoa, 8 urterekin hel-
gizartea den modukoa islatzen du zen Debagoienera. Ikasketak
saiatzen naiz, ahal den eta natu- zirela-eta, Bilbon eta Bartzelonan
ralen eta beti gai sozialen bat sar- bizi izan zen 2000. urtea bitarte-
tuaz. Arteak helburu soziala izan an. Egun, Arrasaten bizi da. Ariz-
behar duela uste dut". mendiko artistika eskolako ira-
Irudigile moduan haurren- kaslea da eta, era berean, EHUn
tzako ipuinak ilustratzearekin ikasten jarraitzen du.
amesten du; egunen baten lortu-
ko duelakoan dago. MARRAZKI ZALETASUNA
Txiki-txikitatik marrazten du
GOIENKARIA-N LANEAN eta oraindik ere, 5 urterekin
GOIENKARIAn, sortu zenetik egindako irudiak gordeta ditu.
marrazten duela azaldu du: "Are- Marrazki zaletasuna nondik UNAI BUSTURIA Irakurleak gogoan izango duen gaia aukeratzen ahalegintzen dela dio Busturiak. Horien artean
txagazeta-ren jarraipena izan zen datorkion ez daki, baina gelako oso gustuko du Arrasate Musikalen egoitzaren egoera irudikatzeko egin zuen ilustrazioa. Horrela azaldu du
niretako. Hiruzpalau urtean apaletan irakurtzen ikasi baino Marrazkiz atalerako duen teknika: "Asteko gertakari nagusiak aztertuta, hainbat gairi buruzko zirriborroak egiten
Olatz eta Patxi komiki zinta egin lehen komikiak zituela dio: ditut eta egokien ikusten dudana garatzen dut gero. Arkatzez egindako ziriborro landu bat lortutakoan, eskaneatu
nuen eta azkenaldian asteroko "Hasieran marrazkiak baino ez eta ordenagailuan beltzez errepasatzen dut. Beltza garbi dagoenean, amaitzeko grisak ematen dizkiot".
iritzi artikuluak ilustratzen ditut. nituen ikusten. Oso gogoko dau-
Horrez gain, beste lan batzuk ere kat 6 bat urterekin aitak opari-
egin ditut; Gabon kantuen libu- tu zidan Capitán Trueno-ren
ruxka, besteak beste". komiki bilduma".
Ilustrazio solteez gain, Bus-
turiak Numenak izeneko mitolo-
Alex Ugalde giari buruzko bi komiki liburu
BERGARA, 33 URTE argitaratu ditu Arrasateko Julen
Rivasekin: "Trilogiaren bi atalak
Egun Bilbon bizi da jaiotzez ber- kalean daude dagoeneko. Lan
gararra den Ugalde komikigilea. handia eskatzen du; 2009an izan-
Liburu biltegi batean egiten du go da hirugarrena". Lana eta
lan. Ugalderen zaletasunak ikasketak direla-eta, oso lanpe-
marraztea eta komikiak irakur- tua dago eta horregatik, bada,
tzea dira. garai baten parte hartzen zuen
lehiaketak alde batera utzi ditu;
MARRAZKI ZALETASUNA hala ere, oso gomendagarriak
Marrazki zaletasuna anaiaren direla gaineratu du.
bitartez datorkiola azaldu du: Asko dira gustuko dituen ilus-
"Txikitan Jabi anaia etengabe tratzaileak, marrazteko duten
marrazten ikusten nuen eta mailagatik zein adierazteko
anaiak egiten zituen irudiak duten gaitasunagatik, horien
kopiatzen nituen nik.". Marraz- artean: Guarnido, Springer, Loi-
ten ikasteko izan duen eskola sel, Blain... Besteen lanari begi-
egindako akatsak zuzentzea izan ratuta asko ikasten dela dio.
dela dio: "Komikiari buruz daki- ALEX UGALDE Ugaldek oso gustuko du sakelako telefonoari buruzko komiki tira hori. "Gustura geratu nintzen
dan apurra akatsetatik ikasi dut; GOIENKARIA-N LANEAN marrazki eta kontatutako istorioarekin", esan du bergararrak. Akziozko istorioak marraztea ditu gustuko. Erabiltzen
oraindik ere asko egiten ditut". Ugalderekin tartekatuz, GOIEN- duen teknikari dagokionez, hauxe azaldu du: "Kontatu nahi dudana argi dudanean, arkatzez egiten dut lehenengo
GOIENKARIAn izan ezik, komi- KARIArako Marrazkiz atalean zirriborroa, detaile gehiagorekin marrazten dut gero, luma edo errotuladore batekin errepasatuz jarraian. Amaitze-
kiak egiteagatik apenas ordain- jarduten du: "Gaurkotasuna duen ko, arkatza borratu eta eskaneatu egiten dut. Noiz edo noiz Photoshop programa ere erabili izan dut".
saririk jaso ez duela dio; horrez irudi bat sortzeak esna egoten
gain, lehiaketetan parte hartu laguntzen dit", dio Busturiak.
eta horietako bat ere irabazita-
koa dela gaineratu du.
Bill Zienkiewitz, Mike Migno-
la eta Cadelo dira gustuko dituen
marrazkilariak. Oso estilo ezber- "Irudigile moduan,
dinak gustatzen zaizkiola dio:
errealistetatik hasi eta eskema-
haurrentzako ipuinak
tiko eta estilizatuak bitarteko ilustratzearekin
guztiak. Beste egunkari batzue- amesten dut"
tako ilustratzaileen lanak begi-
ratzen dituela gaineratu du: "Eta Mikel Arroiabe
baita umore grafikoa egiten dute-
nak ere; horien artean, Zaldieroa,
Alvarez Rabo edo Mauro Entrial-
"Txikitan, anaia Jabiri
goren lanak". kopiatzen ikasi nuen
Marrazkigintzatik bizi izate-
arekin amesten duen arren, oso
nire lehen marrazkiak
zaila dela dio. Etorkizuneko egiten "
proiektuen artean, Interneten Alex Ugalde
bitartez liburuak ilustratzea du
helburu.
"Gogoan dut 6 urte
GOIENKARIA-N LANEAN
Berrigara-n egin zituen lehen nituela aitak oparitu
komikiak: "Madrilera joan nintzen zidan 'Capitán MIKEL ARROIABE Arroiabek irudi horrekin ilustratu zuen Pobrezia Zero plataformako kideak idatzitako iritzi
gero bizi izatera; etxera itzulita- artikulua. "Lehenengo munduan ondo bizi ahal izateko hirugarrena jan dugu, eurentzako ezer utzi gabe", azaldu
koan, GOIENKARIAn marrazte-
Trueno'-ren bilduma" du egileak. GOIENKARIArako ilustrazio horiek egiteko ordenagailua erabiltzen du: "Iritzi artikulua irakurrita,
ko proposamena egin zidaten". Unai Busturia ideia nagusia ateratzen dut eta Photoshop programaren bitartez egiten dut gero zuri-beltzean irudia".
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
KULTURA 45

LEHIAKETA > ARRASATEKO AKORDEOI LEHIAKETAK

Munduko akordeoiaren hiriburu


bilakatuko da Arrasate datorren astean
Abenduaren 6tik 9ra A KO R D E O I L E H I A K E TA

munduko akordeoi > GIPUZKOAKO 27. LEHIAKETA


jotzaile onenak Euskal Herritik eta Espainiatik
etorritako akordeoi jotzaileen
etorriko dira bilgunea. Maila handiko musikari
gazteak izango dira.
> XX. AKORDEOI JAIALDIA
Lehiaketak hainbat Atal hau akordeoiaren festa
handia da. Ez da lehiaketa, eta
atal biltzen ditu bere atalik jendetsuena izan ohi da.
baitan, tartean > ORKESTREN V. LEHIAKETA
Akordeoien beste ikuspegi
nazioarteko lehiaketa bat,akordeoi taldeena.
>II. UDALAITZ LEHIAKETA
Beste estilo bateko musika entzun
MIREN ARREGI > ARRASATE ahalko da. Jazza, musika herrikoia
"Munduko akordeoiaren hiribu- eta tradizionala.
ru bilakatuko da Arrasate aben- > XV. NAZIOARTEKO ARRASATE
duaren 6tik 9ra bitartean". Hala HIRIA LEHIAKETA
adierazi zuten Hauspoz-eko, Eus- Munduko akordeoi jotzaile
kal Herriko akordeoi elkarteko AKORDEOI LEHIAKETA Hauspoz-eko Urko Etxebeste eta Aitor Furundarena Arrasateko Udaleko ordezkariekin. M.A onenak. Guztira 22 etorriko dira.
kideek, Arrasateko akordeoi
lehiaketako aurkezpenean.
Aurreko urteetan bezala, aben- Euskal Herriko akordeoi Gipuzkoatik, Euskal Herritik eta na duen atala; izan ere, ez da na eta indartsuena, XV. Nazioar-
duaren 6tik 9ra munduko akor- elkarte Hauspoz-ek eta Arrasate- Espainiako Estatutik etorriko lehiaketa eta akordeoi jotzaileen teko Arrasate Hiria lehiaketa.
deoi jotzaile onenak hartuko ditu ko Udalak elkarlanean antolatu diren akordeoi jotzaileen bilgu- harrobiaren oinarria ikusi ahal Aurten goi mailako 22 akordeoi
lehiaketa horrek; aurreko edizio- duten lehiaketa horrek hainbat nea izango dena. Lehiaketa iza- izango da. Hirugarren atala Akor- jotzaile etorriko dira munduko
etan bezala, maila handiko eta atal ditu bere baitan; izan ere, bost nik, maila handiko musikari gaz- deoi Orkestren V. Lehiaketa da; hainbat tokitatik. Mundu maila-
kalitate musikal bikaineko par- lehiaketa nagusi egiten dira akor- teek jardungo dute. XX. Akorde- bertan, akordeoi taldeak arituko ko musikari onenak izango dira
te-hartzaileak ikusteko aukera deoi jaialdian: batetik, Gipuzko- oi Jaialdia deritzona da beste atal dira. Laugarrena II. Udalaitz gure artean, irakasle onenen ikas-
egongo da. ako 27. Akordeoi Lehiaketa, bat. Hura da kutsu pedagogikoe- Akordeoi Lehiaketa da; eta azke- leak izan direnak, hain zuzen.

KONTZERTUA > APOCALYPTICA ETA WASP JAM-EN ABESBATZAK > GIPUZKOAKO ABESBATZEN FEDERAZIOA

Txelo doinuak bihar Abesbatzen 25


urteak, liburuan
Jam aretoan entzungai Federazioaren 25. dituen batzorde zuzentzaile des-
berdinek gauzatu dituzten ekin-
Finlandiako talde urteurrena dela eta, tzak eta, bukaerako atal batean,

berezi Apocalypticak Gipuzkoako federazioak antolatu edo buru-


tu dituen ekintzak ere jasotzen
kontzertua eskainiko abesbatzen gaineko dira; nabarmentzekoak dira
Euskal Herrian koru zuzenda-
du bihar Jam aretoan nondik norakoak ritzako ikastaroak abian jarri
eta abenduaren 6an, bildu dituzte liburuan izana edota koruen arteko topa-
ketak bultzatu izana.
bestalde, WASP Liburuaren bukaeran,
M.A > DEBAGOIENA azken 25 urtetan Gipuzkoan
taldekoak izango dira Gipuzkoako Abesbatzen Federa- izan diren abesbatza guztien
zioa 1982-2007, hogeita bost urtez (federatuak eta ez federatuak,
kantuan delako liburua argita- desagertuak, gaur egunekoak...)
M.A> BERGARA ratu berri du Gipuzkoako Abes- argazkia eta historia ere bildu
Gutxitan ikusten diren talde batzen Federazioak, hura sor- du Juan de Izetak.
horietako bat ikusteko aukera tu zela 25 urte bete diren hone-
egongo da bihar, 21:30ean hasi- tan. Liburuaren aurkezpena DEBAGOIENEKO ABESBATZAK
ta, Bergarako Jam aretoan; izan joan den zapatuan egin zuten Asko dira liburuan azaltzen
ere, Apocalyptica taldea igoko APOCALYPTICA Taldeak biolontxeloarekin egiten du musika. GOIENKARIA Donostiako Foru Aldundian. diren Debagoieneko abesbatzak:
da oholtza gainera. Egiten duten 1982tik 1986ra federazioko Aretxabaletako abesbatza, Ari-
musikaren oinarri bakarra txe- lehendakari izan zen eta ondo- tzeta, Bergarako musika esko-
loa da, perkusioaz edo bateriaz zuzen, 20:30ean, WASP taldea ra taldeen bertsioak moldatze- ren Euskal Herriko Abesba- lako abesbatza, Bergarako Orfe-
lagunduta. Benetan dira bere- igoko da agertokira. Los Ange- agatik egin dira ezagun mundu tzen Federazioko idazkaria ere oia, Gabero, Ganbara Txiki, Goi-
ziak eta landuak talde horrek lestik datoz eta heavy metal eta guztian. Biharko emanaldirako izan den Juan De Izeta da libu- kobalu (eta hura osatzen duten
eskaintzen dituen doinuak; izan rock gogorra egiten dute. sarrerak 25 euro balio du. rraen egilea. abesbatza guztiak), Gorosarri
ere, abesti ezagunen bertsioak Liburuan bildu dituzte abesbatza, Oñati abesbatza, Oña-
egiten dituzte eta txeloaz baka- APOCALYPTICA TALDEA WASP TALDEA Gipuzkoako azken 25 urteeta- ti Gazteak abesbatza, Oñatiko
rrik baliatzen dira, gainera, Apocalyptica taldea Cello Hou- 1978an Los Angelesen sortuta- ko abesbatza guztiak, federa- Ganbara abesbatza, San Viator
moldaketak egiteko. Biharkoaz se Band izenarekin sortu zen ko taldea ikusteko aukera egon- zioa sortu aurreko urteetan abesbatza eta Txantxiku Ikasto-
gain, datorren eguenean ere bes- Helsinki-n 1992an. Kantu eta lan go da abenduaren 6an, 20:30ean Gipuzkoan eta Euskal Herrian la abesbatza. Liburua salgai
telako kontzertu bat entzuteko propioak egiten dituzte, baina hasita. Heavy metala eta rock kantu koralak izan dituen dago 20 eurotan, federazioaren
aukera ere egongo da: hain Metallica, Sepultura eta Pante- gogorra lantzen dute. aurrekariak, federazioak izan egoitzan, Tolosan.
GOIENKARIA
46 IRAGARKI SAILKATUAK 2007ko azaroaren 30a

Citroen C4 Coupe beltza salgai. Biola berri-berria salgai. Yama-


DEBA 138 ZP. Diesela. 55.000 km. ha VV7 (15). Deitu arratsaldez

INMOBILIARIA
Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com
ETXEBIZITZAK SALGAI
GARAIA
INMOBILIARIA
Telesforo Aranzadi 2
T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37
BERGARA
• Artekale, 82m2, ondo
IRAGARKI SAILKATUAK Estra guztiak. Oso egoera one-
an. 13.000 euro. 627 93 55 74.
Ford Transit Conect furgoneta
salgai. TDCI 90 ZP. Zuria.
2003koa. 90.000 eta 100.000
edo gauez. 686 54 28 98.
Citroën C15 autoarentzako elu-
rretarako bi gurpil saltzen ditut.
80 euro. 630 60 90 53.

Bergara:
• Artzamendi, 80 m2, oso ondo
kilometro artean. 10.300 euro. Errepideko bizikleta salgai, Zeus
• Zabalotegi 80 m2. Eguzkitsua.
• Zabalotegi, 80 m2, ondo 1. ETXEBIZITZAK 3. LOKALAK 5. IRAKASKUNTZA 7. ANIMALIAK 9. HARREMANAK etxekoa, 56 neurrikoa. Shima-
• Simon Arrieta 80 m2. Eguzkitsua. • Ibargarai, 80 m2, oso ondo 699 37 15 11.
• Martoko 92 m2. Prezio ona. • Artekale, 70 m2, oso ondo 101. SALDU 301. SALDU 501. JASO 701. SALDU 901. AGURRAK no 105. Egoera onean dago.
• Osintxu 80 m2. Berritua. • Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua 102. EROSI 302. EROSI 502. EMAN 702. EROSI 902. HARREMANAK Jeep Wrangler. 147 ZP, 2003koa, Sigma BC 800 abiadura neur-
• Ibargarai. 40 m2. Berria. • Ibarra, 130 m2, aukera ona 103. ERRENTAN EMAN 303. ERRENTAN EMAN 503. BESTELAKOAK 703. EMAN 903. DEIAK
• Bidekurutzeta 60 m2. Berritua. • Zubieta 70 m2, ondo 104. ERRENTAN HARTU 304. ERRENTAN HARTU 704. BESTELAKOAK 904. BESTELAKOAK beltza, oso egoera onean. Ez da gailua oparitzen dut. Telefo-
• Zubieta 75 m2. Txokoarekin. • Matxiategi, 65 m2, ondo 105. ETXEAK OSATU 305. BESTELAKOAK mendian erabili eta ikuskapen noa: 667 08 93 09.
• Iraburu 84 m2. Terrazarekin. • Arrizuri, 97 m2, garajearekin 106. BESTELAKOAK
• Zubieta 60 m2. Prezio ona. • Aranerreka, 87m2, ondo
guztiak pasa ditu. 14.000 euro
• San Juan. Bifamiliarra. (negoziagarria). 679 10 95 23. Gitarra elektrikoa salgai. B.C.
• Zubiaurre 70 m2. Berritua.
• Bidekurutzeta, duplexa, berritua
• San Anton Abad, 70m2, oso ondo
2. GARAJEAK 4. LANA 6. MOTORRA 8. DENETARIK 10. RELAX Rich. Warlock modeloa. Anpli-
• Martoko 53 m2. Igogailuarekin. • Etxebizitza berrien eraikuntza 201. SALDU 401. ESKAINTZAK 601. SALDU 801. SALDU Ktm 125sx Krosera salgai, ego- fikatzailea ere salgai. Marshall.
Antzuola: Madura, Masterreka eta Zubiaurren. 202. EROSI 402. ESKAERAK 602. EROSI 802. EROSI
• Buztinzuri 76 m2. Prezio ona. 203. ERRENTAN EMAN 403. BESTELAKOAK 603. ALOKATU 803. EMAN era oso onean. Konpromiso Berriak dira. 679 21 35 07.
SORALUZE
• Aiherra 123 m2. Duplexa. • Baltegieta, 83m2, berria 204. ERRENTAN HARTU 603. KONPONDU 804. HARTU barik proba daiteke. 605 75 54
205. BESTELAKOAK 604. BESTELAKOAK 805. TRUKATU 57 edo 943 76 38 87. Hozkailua salgai. Gasarekin,
Elgeta:
• San Roke 90 m2. Berritua.
ANTZUOLA 806. GALDU bateriarekin edo elektrizitate-
• Duplex berria, erdialdean. 807. AURKITU
• Salbador 90 m2. Igogailuarekin. • Eguzki auzoa, 85 m2, erdi berritua. 808. BESTELAKOAK
Nissan Terrano (II). 55.000 km. arekin doa, 12 w-koa. 200 euro.
• San Roke. Prezio ona.
ELGETA
Oso egoera onean. Beti garaje- 630 60 90 53.
• San Roke, 75 m2, ia berria. an gordeta. 652 72 15 56.
Eguazten eguerdira arte (12:00) jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. Kanapedun ohea salgai, kol-
Opel Vivaro Combi 2.5 Cdti, 140 txoi eta guzti. 150 cm. Berria

943 25 05 01
Bergara. Ibarra kalean etxebi- ZP. 2006koa. Bost plazakoa da. dago, ia erabili gabe. 500¤
1/ ETXEBIZITZAK zitza salgai, berritua eta bizi- Prestatutakoa: mahaia, ohea, euro. 626 17 51 08.
tzeko gertu. Berogailua. Jantzi- urarendako edukiontzia, biga-
rren bateria. 35.000 km. Ber- Mahai obalatua salgai. 1,36x0,90
ta. Bikote eta pertsona baka- cm, luzagarriekin. 200 euro,
101. SALDU rrarendako oso egokia. 50 m2. mearekin. 649 17 67 74.
Aretxabaleta. 60 m2. Bi gela, 186.000 euro. 635 71 04 55. sailkatuak@goiena.com Renault Clio RL 1.1, SS-AL. Gur-
negoziagarriak. 617 17 15 88.

egongela, bainugela, sukalde- pil berriak, 58.000 km, 500 Mahaia. Egongelako mahai bat
Bergara. Simon Arrieta plazan salgai. 90x90 neurrikoa. Gere-
jangela, despentsa, berogailua. etxebizitza salgai. Herriko erdi- PARTIKULARREN IRAGARKIAK DOAN JARRIKO DITUGU; GAINERAKOAK 18 EURO (+BEZ-A) ORDAINDU BEHARKO DIRA MODULUKO. euro. 665 72 66 58.
Berrituta eta jantzita. Oinezko- PREZIO BEREZIA: EGUBAKOITZETAKO ETA ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N, BIETAN ARGITARATUZ GERO, 25 EURO (+BEZ-A).
ziondo kolorea dauka eta kris-
gunean. 57 m2. Bi logela, tras- Seat Toledo Turbodiesela sal- talezkoa da. Berria. 99 euro. 653
endako aldean. 198.300 euro. telekua eta igogailua. Telefonoa: GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
679 80 18 80. gai. 1.700 euro. Negoziagarriak. 72 22 54.
649 63 11 74. 639 96 29 51.
Aretxabaleta. Berritua. 79 metro Michelin Pilot Primacy 4 pneu-
Bergara. Zabalotegiko dorrean. tziarekin. Deitu telefono hone- Suzuki Vitara 2.0 Hdi, egoera matiko-estalki salgai. 205/55
koadro. Sukaldea, egongela, 3 Guztiz jantzita. Hiru logela. 690 103. ERRENTAN EMAN BERGARA BERGARA
logela, komuna, 2 balkoi eta gan- tara: 620 76 36 22. onean. 647 29 93 44. R16. 1.000 km. 606 94 35 50.
68 37 88. Arrasate. Arrasate erdian. 65
bara ditu. Altzariz hornitua.
Berogailua eta igogailua. Lora- Bergara. Zabalotegin etxea sal- m2, berrituta, bikote batenda- Zerbitzaria San Lorentzon Bergara. Mutil gaztea igeltse- Volkswagen California salgai,
1996koa. 189.000 km. Estrak:
O r d e n a g a i l u a , AMD-athlon
2200. 100 gigako disko gogo-
ro eta arotz lanak egiteko edo
mendi kale inguruan dago eta gai. Hiru gela, egongela, sukal- ko aproposa. 630 22 27 86. behar da etxebizitza salgai. pertsona nagusiak zaintzeko aire girotua, estalkia, lau bizi- rra, 500 mb RAMean, 17 haz-
argitsua da. Prezio interesga- dea eta bainugela. Telefonoa: kleta eramatekoa, CDa lau boz- bete, 350 euro. 630 60 90 53.
rria. Telefonoa: 635 75 83 43 edo 653 70 84 04.
Arrasate. Etxea errentan ema-
ten dut Erguin auzoan. 635 73
lanaldi erdirako. Guztiz jantzia. prest. Deitu ezazue telefono
honetara: 671 06 16 91. golairurekin. Ez da TDI. 14.000
665 70 41 29. 04 63. euro. 636 28 00 07. Ostalaritzako makineria, mahai,
Bergara. Zubiaurre kalean etxea Debagoiena. Emakume gaztea aulki eta halakoak saltzen ditut,
Arrasate. Duplexa salgai Ota-
lora kalean, Arrasate erdialde-
salgai. Berritua. Berogailua eta
ganbara. 619 41 39 72.
Arrasate. Gesalibarren. Hiru 659 05 63 82 669 53 97 03 lan egiteko gertu. Telefonoa: 688 Volkswagen California Tdi 102 negozioa itxi dudalako. 649 84
logela, sukaldea, komuna eta 64 64 26. ZP furgoneta. 95.000 km. 67 09.
an. Egongela, bi logela, sukal- Elgeta. Etxebizitza salgai, biga- egongela. 943 79 80 70. 2001ekoa. 27.000 euro. Telefo-
dea, bi komun eta 20 m2-ko Debagoiena. Emakumea gertu noa: 649 34 82 92. PlayStation II eta bolantea sal-
rren solairua. Igogailua dauka, Arrasate. Jantzita dago. Uniber- tu ezazue telefono honetara: lanak, ostalaritza, nagusiak edo adinekoak edo haurrak zaindu gai. Bost joko eta memoria txar-
terraza. Etxe nahiko berria (12 hiru gela, sukaldea, komuna
urte). 696 79 43 89. tsitatetik oso gertu, Uribe auzo- 652 73 46 19. umeak zaintzen. Sandra. 680 nahiz garbiketa lanak egiteko. tela opari. 150 euro. Telefonoa:
eta ganbara. Aukera onean hila- an. 658 70 91 54. 60 18 24. Gauez edo egunez orduka. 695 649 54 45 93.
Arrasate. Erdialdean aparta- bete honetan. 137.032 euro Bergara. Bolun gela bat erren-
Arrasate. Logela bat ematen da tan ematen da. 670 85 86 68. Arrasate edo Aretxabaleta. Nes- 74 05 54. Torlojutzeko puntak salgai. Pre-
mentua salgai. Zeharo berritu- (22.000.800 pta). 645 71 76 25.
ta. 645 73 04 69. errentan, sukaldea erabiltzeko ka lanerako gertu. Sukalde Debagoiena. Emakumea gertu 7/ ANIMALIAK zioa adostu egin daiteke. 685
Elgeta. Lau urteko etxebizitza aukerarekin. Hartzen duena Legazpi. Itxaropen auzoan. laguntzaile lanetan eskarmen- 71 39 85.
Logela bat alokatzen da pertso- arratsaldez etxeak garbitzeko.
Arrasate. Etxebizitza salgai salgai. Hiru logela, bi bainuge- neska bada, hobe. Telefonoa: tua. Ana. 625 17 98 03. 943 76 04 18 edo 676 87 64 08.
erdialdean. Eraikin berria. 94,50 la, sukaldea, egongela-jangela, na batentzat; emakumezkoa 701. SALDU Ume -k ot xe a. Mutsy-Urben
943 79 82 43.
m2. Hiru logela, bi komun, sukal- garaje-trastelekua. 239.000 nahiago. Mesedez, deitu 18:00eta- Arrasate. Aldi baterako edo- Debagoiena. Mutil gaztea lan Cocker ingeles bat saltzen da, Rider. 120 euro. 647 10 48 00.
dea eta egongela. Igogailua eta euro. 655 45 07 26. Bergara. Boni Laskurain kale- tik aurrera. 649 92 19 48. zein lanetarako gertu. Bai goi- egiteko gertu. 688 65 33 01. emea. Urtebete egitera doa.
an. Eguzkitsua, altzariekin. 628 zez zein arratsaldez. Telefonoa: Ume-motxila. Deiter-Baby-City.
berogailua. 686 24 97 48. Errioxa. Alesanco herrian etxe- Txertoa jarrita eta parasitoak 30 euro. 647 10 48 00.
26 65 77. 616 32 90 12. Txakurrak paseatzeko gertu,
bizitza salgai. Etxabea da (bajo). Arrasaten edo Bergaran. Tele- kenduta dago. 300 euro. Tele-
Arrasate. Etxebizitza salgai. San fonoa: 696 11 01 94.
Andresen. 57 metro koadro. Bi logela, bainugela, garajea, Eskoriatza. Etxe berria erren- Arrasate. Emakume batek adin- fonoa: 696 38 10 07.
Guztiz berritua. Bi logela, egon- trastelekua, terraza, igerilekua. tan ematen da herri erdian. 2/ GARAJEAK dunak edo umeak zainduko Debagoiena. 2 urteko zaldi ara- 803. EMAN
gela, bainugela eta sukaldea. 24 m2. Prezioa: 126.200 euro Hiru logela. 655 70 46 90. lituzke, eta garbiketa lanak ere biarra salgai, kartarekin. 647 64
Kanpoaldera begira. Igogailua BEZ-a barne. Ibon. Telefonoa: egingo lituzke. 943 79 13 10. 02 81. Gurpil-aulkia, nagusien taka-
678 35 96 08. Eskoriatza. Guztiz jantzita. 943 201. SALDU taka, egurrezko somierra eta
eta sotoa. 620 15 12 12. 71 46 27. Arrasate. Emakumea gertu adi-
Gasteiz. Txagorritxu inguruan Aretxabaleta. Santa Kruz kale- neko pertsonak edo haurrak
5/ IRAKASKUNTZA Euskal artzain txakurrak salgai, koltxoia debalde ematen dira.
Arrasate. Grupo San Juanen 15 astekoak, iletsuak. Arraza- 636 34 18 47.
etxea salgai. Eguzkitsua, 60 etxebizitza salgai. Bi logela, ko 27an garajea saldu edo erren- zaintzeko, goizez zein arratsal- dunak, artzaintzarako edo lagun
m2. Igogailua, ganbara eta egongela-jangela, sukaldea eta 104. ERRENTAN HARTU tan ematen da. 630 46 36 71. dez. 636 91 91 81. 501. JASO egiteko ezin hobeak. Telefo- Komikiak ematen dira. “Cimoc”,
sotoa. 619 25 46 69. bainugela. Berogailua eta igo- noa: 605 70 04 75. “Zona84”, “Totem” eta “Vibo-
Aretxabaleta. Etxe bat alokatu Bergara. 37 metro koadroko Arrasate. Emakumea gertu egu- Aretxabaleta. Irakasle baten bila ra”. Aretxabaleta. 600 80 18 41.
gailua. Bista onak. Telefonoa: garajea salgai Zubiaurren. 606 nean bi orduz garbiketak egi-
Arrasate. Malvinetan. Hiru loge- 630 57 70 99. nahi dugu, lau pertsonarentza- nabil, DBHko hirugarren mai-
la, bi bainugela, egongela, sukal- ko. Presazkoa. Ainhoa. Telefo- 65 97 82. teko.Rosi. 943 77 16 01. lan diharduen 14-15 urteko gaz-
dea eta ganbara handia. Bode- Nafarroa. Urederra inguruan noa: 943 71 20 80. te bati eskola partikularrak 703. EMAN 806. GALDU
Arrasate. Emakumea prest dago
ga eta garajea. Ikuspegi ede- bi solairuko etxea salgai. 123 emateko. Batez ere matemati- Artzain txakurkume emea opa-
Arrasate. Etxebizitza errentan nagusiak gauez zaintzeko. Bai-
rrak eta eguzkitsua. 330.000 metro karratu. Berritua. 185.000 203. ERRENTAN EMAN ta garbiketa lanak egiteko taber-
ka. Astean bi egunean, egun ri egiten dut. Hiru hilabete ditu. Bergara. Azaroaren 1ean, arra-
euro. 685 70 78 03. euro. 943 76 00 03. hartuko genuke. 686 69 41 40. bakoitzean ordubete. Telefo- tsaldean, DS kontsola galdu
Arrasate. Uarkapen garaje itxia na edota elkarteetan. Esperien- 606 21 10 71.
Arrasateko neska batek etxea noa: 943 79 84 97. nuen Matxiategiko ziburueta-
Arrasate. Uribe auzoan etxebi- Oñati. 120 m2-ko duplexa sal- errentan ematen dut. 110 euro tziaduna. 696 11 01 94 edo 943 ko bidean. Eskertuko da. 617
errentan hartuko luke, Arrasa- 77 16 73. Txakur txiki bat oparitzen da,
zitza salgai. 4 logela, 2 komun, gai. Herri erdian. Bizitzera sar- hileko. 699 49 14 32. Arrasate. Irakasle bat behar emea eta kanela kolorekoa. 21 34 23.
egongela eta sukaldea. 88 metro tzeko moduan. Argitsua eta ten, Aretxabaletan edo Eskoria- dugu DBHko 4. mailako ikasle
tzan. 699 06 31 76. Oñati. Errekalde auzoan. Ibilgai- Arrasate. Garbiketa lanetarako Txertoa jarrita eta parasitoak
koadro. Orain dela hiru urte material ederrekin egina. Hiru bati eskolak emateko. Mezua kenduta dauzka. 696 11 01 94. Bergara. Urrezko eraztuna gal-
luendako soilik. 616 71 53 29. eta adineko pertsonak zein utzi. 943 79 17 45. du nuen Martoko eta Espoloia
berritutako sukaldearekin, eta logela, bi komun, sukaldea, Debagoiena. Etxea hartuko nuke umeak zaintzeko emakumea
goitik behera jantzita. 55 milioi egongela eta estudioa. 420.000 errentan. 691 41 69 52. bitarteko bidean. Eraztunak
gertu, egunez edo arratsaldez. Bergara. Elektroteknia eskolak “Elisa 2-10-63” inskripzioa dau-
pezeta. 699 74 54 09. euro. 676 39 36 93. 636 91 93 81.
Eskoriatzan edo Aretxabaletan jasoko nituzke. Deitu 19:00eta- 704. BESTELAKOAK ka. Eskertuko da. 659 77 01 71.
Arrasate. Zerrajera kalean. 110 Oñati. Duplexa salgai eraiki- 2 neskek etxebizitza errentan tik aurrera. 626 32 04 72.
3/ LOKALAK Arrasate. Lan bila dabilen muti- Setter ingeles arrazako txakur Oñati. Azaroaren 19an Olakua
metro koadro. Hego-mende- tzen diharduten etxebizitzan. hartuko lukete. 650 89 76 64 la naiz: zerbitzari, iturgin lagun-
baldera begira. 945 15 40 22. Lehen eta bigarren solairuak. emea galdu zen azaroaren auzoan panpina bat galdu
edo 636 03 63 09. tzaile, margolari edota sukal- 10ean Hiruerreketa inguruan,
Garajea eta trastelekua dauz- 502. EMAN genuen. Untxi bat, Trudi mar-
Arrasate. Zigarrolan etxebizitza ka. 670 85 85 41. Etxea edo apartamentua har- 303. ERRENTAN EMAN deko laguntzaile moduan jar- Araba eta Gipuzkoa arteko kakoa. 666 55 41 12.
salgai. 53 m2. 3 logela, egon- tuko nuke errentan urtarriletik dun dezaket. Baita pertsona Aretxabaleta. Ingeleseko esko- mugan. 10 hilabete ditu, zuria
Bergara. Koadrilentzako loka- nagusiak zaintzen ere. Telefo- Urrezko eskumuturreko bate-
gela, bainugela eta sukaldea. Oñati. Etxebizitza salgai San aurrera Bergaran edo inguruan. lak alokatzen dira. Tamaina lak ematen ditut. Telefonoa: da eta belarrietan pintta gorriak
Altzariekin. Guztiz berritua eta Lorentzo auzoan. Jantzita eta Pertsona batendako. 617 14 71 noa: 666 75 73 21. 943 79 03 83. ditu. Norbaitek ikusi badu, mese- ko txapa galdu nuen. Inskrip-
askotarikoak. 943 76 11 21. zio bat du: “Ander. 10-07-07”.
oso egoera onean. 615 75 96 36. bista politekin. Hiru gela, bi 25 edo 943 78 61 91. Bergara-Arrasate. Garbiketa dez deitu. 943 79 73 12 edo 685
bainugela, egongela, estudioa, Goi mailako ingeniari indus- 72 46 86. 687 43 17 14.
Arrasate erdialdean logela bate- Oñati. Bikote batek etxebizitza lanak egingo nituzke. Aste buka- trialak eskola partikularrak ema-
bi terraza, sukaldea eta garaje eran eta jaiegunetan lan egite- Zilarrezko eskumuturrekoa gal-
ko apartamentua errentan ema- itxia. 652 74 08 30. hartuko luke errentan. Telefo- ten ditu Arrasaten. Maila guz-
ten da. Dena berritua. Berogai- noa: 655 70 30 37. ko prest. 696 38 10 07. tiak: unibertsitatea, zikloak, du nuen azaroaren 9an Arra-
luarekin. Deitu 21:00etatik Oñati. Kale zaharrean 100 m2- 4/ LANA Bergara. Emakume bat gertu batxilergoa, DBH, matematika, saten, Uarkape eta Arbolapeta
aurrera. 943 08 19 10. ko etxea salgai. Hiru logela, fisika, marrazketa, teknologia, artean. “Aritz” eta “Maria del
garbiketa lanak egiteko eta 8/ DENETARIK Carmen” izenak grabatuta dauz-
ganbara terrazarekin. Telefonoa: umeak zein nagusiak zaintze- kimika, elektrizitatea... Arreta
Bergara. Etxebizitza salgai 657 79 43 29. 105. ETXEAK OSATU 401. ESKAINTZAK pertsonalizatua. Deitu telefono ka. Balio sentimentala. Telefo-
Zubiaurren. Guztiz berrituta. ko. Esperientziarekin. Telefo- noa: 687 36 02 58.
Aretxabaleta. Etxebizitza osa- Aramaio. Aerobikeko irakaslea noa: 646 76 53 64. honetara: 630 71 35 83. 801. SALDU
Hiru logela, egongela, sukaldea Oñati. San Lorentzon, eguzki-
eta bainugela. Berogailuarekin tsua. Hiru gela, bi bainugela, tzeko pertsona baten bila gabil- behar da urte osorako. 665 72
62 83. B e r g a r a . Emakumea gertu ‘Lur’ entziklopedia. 1993ko “Lur
eta ganbara handiarekin. egongela, sukaldea eta ganba- tza. 636 05 36 18. sukaldari laguntzaile, garbike- Hiztegi Entziklopedikoa” sal- 807. AURKITU
210.354 euro. 686 42 73 01. ra. 312.000 euro. Garaje itxia Aretxabaleta. Marrazkigintzako ta lanak eta adineko pertsonak gai. Prezioa adostu egin daite-
Arrasate. Etxebizitza osatzeko Nokia poltsikoko telefonoa aur-
Bergara. Duplex berria (6 urte). aukeran (20 m2). 656 74 80 47. pertsona baten bila gabiltza. 636 eskolak emateko pertsona bat edo haurrak zaintzeko. Telefo- 6/ MOTORRA ke. 655 74 41 60.
behar da. 635 70 20 74. noa: 628 52 34 06. kitu dut Untzillako elkartean.
125 m2: sukalde hornitua, bi Oñati. Zubillaga auzoan. 79 m2. 05 36 18. Astrolon teleskopioa salgai. Aretxabaletako Udaltzaingoan
logela (beste bi egiteko auke- Hiru logela, sukaldea, sala, B e r g a r a . Emakumea gertu Telefonoa: 943 79 41 31. dago. 943 71 18 63.
ra), bi bainugela, jangela han- Arrasate. Lagun baten bila nabil 601. SALDU
komuna eta ganbara. 41 miloi, etxea osatzeko. 200 euro hile- sukaldari laguntzaile, garbike-
dia, trastelekua, hiru balkoi, negoziagarriak. 635 71 41 39 edo 402. ESKAERAK ta lanak eta adineko pertsonak BMW F 650 GS motorra salgai. Automobilerako umearendako
gas naturala, igogailua, ante- ro. 652 73 46 19. eserlekua salgai. 943 79 41 31.
943 08 13 25. Aretxabaleta. Emakume batek edo haurrak zaintzeko. Telefo- 2.500 kilometro ditu, bi urte eta 808. BESTELAKOAK
na parabolikoa. Garaje plaza Arrasate. Logela bat errentan noa: 664 38 49 76. hainbat osagarri. Oso egoera
itxia aukeran. 943 53 26 81 edo Soraluze. Etxebizitza salduko zaharrak gauez edo umeak zain- Autorako jarlekua. Umeendako.
ematen dut sukalderako esku- duko lituzke. 943 79 84 97. onean dago. 6.400 euro. Tele- Baby-Confort. 0-15 kilo. 50 euro. Rock talde batek baxu-jotzailea
699 49 14 14. nuke erdialdean: hiru logela, bidearekin. Neska bada hobe. Bergara. Emakumea lanerako fonoa: 636 85 74 43. behar du. Tendentziak: Sonic
sukaldea, egongela eta komu- gertu. Esperientzia daukat per- 647 10 48 00.
Bergara. Etxea saltzen dut, 300 euro. 696 11 01 94 edo 943 Arrasate edo Aretxabaleta. Nes- Youth, Fugazi... Arturo. 628 09
na. Egoera onean. 168.284 euro. 79 82 43. ka gertu arratsaldeetan lan egi- tsona nagusiak eta haurrak Benimar autokarabana salgai. Autorako bi bozgorailu. 60 euro. 56 51.
Simon Arrieta plazan. Hiru loge- 687 08 33 00. zaintzen. 618 93 59 29. 5000 ld, 127 zaldiko Fiat Duka- Estreinatzeko. 617 13 17 51.
teko. Zerbitzari lanetan eskar-
la, egongela handia, sukaldea, Arrasate. Pertsona bat behar mentua. Maria. 629 23 93 87. to 2,8 motorra, kaputxina, 6 per- Ugarrixa elkarteak bazkideak
komuna eta bi balkoi ditu. Dena Torrevieja. Guztiz jantzita. 67 dugu etxea osatzeko. 200 euro Bergara. Mutil bat gertu pertso- tsonarentzako. 1999koa, guztiz Baserritar blusa. 7-9 urteko behar ditu Bergaran. Hileko
kanpora begira. 299.900 euro. metro karratu. Prezioa adostu (ura, kalefakzioa eta argia) hile- Arrasate edo Aretxabaleta. Nes- na nagusiak zaintzeko eta gar- hornitua, 23.000 euro. Telefo- bitarteko mutiko batentzako. kuota bakarrik ordaindu behar
635 73 87 55. daiteke. 671 60 82 81. ro. Unibertsitatetik gertu. Dei- ka lanerako gertu. Garbiketa biketa lanak egiteko. Esperien- noa: 635 71 41 39. 943 79 41 31. da. 609 59 19 23.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
BERRI-ZAKUA 47

Ibai Etxaniz eta Eneritz Uri-


zarbarrena elgetarrak pasa
den zapatuan, hilaren 24an,
ezkondu ziren Itziarko elizan.
Jarraian, Salegi jatetxean egin
Agapito Gutierrez eta Felisa Lafuente arrasatearrek urrezko zuten bazkaria senitarteko eta Arrasateko Eneko Galdos eta Onintza Belategi bihar, aben-
ezteiak egin dituzte gaur. 50. urteurrena ospatzeko, bihar, aben- lagunekin. Ondo pasa eztei duak 1, ezkonduko dira Arrasateko udaletxean. Gero, bazkaria
duak 1, meza izango dute Arrasateko parrokian eta ondoren baz- bidaian eta musu bat lagunen Zelai-Zabal jatetxean egingo dute familia eta lagunekin. Zorio-
karia Saran. Zorionak eta ondo pasa, familiako guztien partetik! eta familiaren partetik! nak, familiaren partetik, eta izan zoriontsuak!

URTEURRENA ESKER ONA ESKELA

Jesus Jesus
Bitxori Elkoro Aranberri Elkoro Aranberri
Urzelai Kortabarria
Bergaran hil zen 2007ko azaroaren 27an, 67 urte zituela. Bergaran hil zen 2007ko azaroaren 27an, 67 urte zituela.

Lehen urteurreneko meza domekan,


abenduaren 2an, 11:00etan, Mila esker gertutik zein urrundik
Garagartzako San Miguel elizan. Elkarrekin pasatako
— ondoan izan zareten guztioi.
Nahiz eta gure ondotik opor egun eder guztiak gogoratuz.
Eskerrik asko bihotzez.
orain urtebete alde eginda egon,
jakin ezazu gure bihotz bihotzean zaudela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, Jaizkibel kanpineko lagunak.


Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean.
aldez aurretik eskerrik asko Dixaneko sendikoen izenean. Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean.

ESKELA ESKELA ESKER ONA

Iñaki Iñaki Iñaki


Olabarria Arana Olabarria Arana Olabarria Arana
Bergaran hil zen 2007ko azaroaren 23an, 53 urte zituela. Bergaran hil zen 2007ko azaroaren 23an, 53 urte zituela. Bergaran hil zen 2007ko azaroaren 23an, 53 urte zituela.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei
Zu joan zara, Elkarrekin momentu
eta samin-agurrak
baina zuk utzitakoa alai eta biziak pasatu dittugu.
bidali zenizkigutenoi,
gurekin gelditzen da. Ondo izan, Iñaki.
eskerrik asko sendikoen izenean.

Lagun koadrila. Tio Martin, tia Lide eta Barrenkaleko lehengusu-lehengusinak.


Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean.
Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean. Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean.

ESKER ONA ESKER ONA ESKELA

Jacinto Irene Tomas


Ziarsolo Alberdi Arriola Zugasti Madinabeitia Medrano
Donostian hil zen 2007ko azaroaren 21ean, 73 urte zituela. Aretxabaletan hil zen 2007ko azaroaren 28an, 75 urte zituela.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei Hileta-elizkizunetara etorritakoei Joan zara iluntasunean,


eta samin-agurrak eta samin-agurrak zoriontasuna izan bidelagun
bidali zenizkigutenoi, bidali zenizkigutenoi, bidaia ezezagunean.
eskerrik asko sendikoen izenean. eskerrik asko sendikoen izenean. Betiko gure bihotzean.

Zure lagunak.
Bergaran, 2007ko azaroaren 30ean. Aretxabaletan, 2007ko azaroaren 30ean.
Aretxabaletan, 2007ko azaroaren 30ean.

Babeslea:
hildakoak ESKELAK
GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu,

• Miguel Torres Rubio. Arrasaten, azaroaren 24an. 96 urte. deitu telefono honetara eguen eguerdia baino lehen:

943 25 05 01
Edo zatoz ordezkaritza batera, eguazten eguerdia baino lehen:
• Jose Mari Ezpeleta Uribetxeberria. Aretxabaletan, azaroaren 25ean. 77 urte. Arrasate Goiena: Otalora lizentziaduna 31. 943 71 25 11 / Goiena: Nafarroa etorbidea 2. 943 79 21 00.
Bergara Goiena: Barrenkalea 33. 943 25 05 01. Oñati Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65
Aretxabaleta: Goiena: Durana 11. 943 79 86 21. Aramaio: Kintelena janari denda: Nardeaga 11. 945 44
50 22. Elgeta: Mariasun janari denda: Salbador 26. 943 76 81 90. Antzuola: Itzar liburu denda:
• Maria Dolores Elgarresta Zubeldia. Bergaran, azaroaren 26an. 82 urte. Kalebarren 1. 943 76 60 62.
Eskelaren prezioa: 87 euro.
Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn,
Hileta eta beilatoki zerbitzuak
• Manuela Granado Valor. Arrasaten, azaroaren 26an. 90 urte. bietan, argitaratuz gero, 100 euro. Momentu txar horietan sortzen diren
Goienkaria: astero, 45.000 irakurle.
galdera, kezka eta arazo guztiei
• Jesus Elkoro Aranbarri. Bergaran, azaroaren 27an. 67 urte. aurre egiteko zuei laguntzeko ireki berria da
Amillaga 27, Bergara
• Pascual Vitoria Vitoria. Arrasaten, azaroaren 28an. 79 urte. Tel.: 617 44 21 55 – 943 76 94 73 / Faxa: 943 76 94 76
Zerbitzua Debagoiena osorako
• Tomas Madinabeitia Medrano. Eskoriatzan, azaroaren 28an.
GOIENKARIA
48 DENBORA-PASA 2007ko azaroaren 30a

bila-bila 7 hitz gezidunak soluzioak

Aletegia t Soldata t Eremutarra t


Ezin Asiako
Ezkutatua
hobe estatua
t t

t
* Irudiko
fruitua
Erdi Ameri-
kako estatu
t t

t
Ez estua Bizkiak

Zerbait Q bat + ik
Baleuka
gabe utzi
t
Jeroglifikoa: Kubatik.
t

t
Errep., frui-
tu mota
Lehena eta
azkena
t
t

t
Dantza
Röntgen
mota
Guri,
Ukapen
bazenute
t
t

t
Emakume Katea, bo-
izena kalik gabe
Musika
Sufrea
nota
t
t

t
Bizkaiko
Begirada
herria

sudokua hieroglifoa hizki salda

Nondik datoz purorik goxoenak ? 5 txakur arrazen izenak


1 6

5 2 A O T S O G O D R
9 7 1 3 U A N I A Z T R E
H E G A A A O R T

Q ik
8 6 7
A T A A T N O B T
1 4 6
U I D Y O E E O E
3 5 2
H N K L A B E X S
6 9 7 5
I O G E N I A E H
2 4 X S M T O T O R A
1 8 T N A M R E B O D

bono fotoa

Super BMk emandako


50 euroko erosketa-txartela
zozketatuko du GOIENKARIAk asmatzaileon artean!

ERANTZUNA .................................................................................................
.........................................................................................................................
IZEN-DEITURAK..............................................................................................
TELEFONOA ....................................................................................................
Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO
Goienako edozein egoitzara

La Fama turroia
gogorra edo biguna, 200 g-ko tableta

2,75 €
3 eramanda, bakoitzak 1,83 €
Super BMn beti eskaintzarik onenak!

AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEA


Nola du izena argazkiko elizak?
Bergarako JOSE VICENTE SANTAMARIArendako izan da erosketa-txartela. Zorionak!
Galderaren erantzun zuzena: Oinaztarrak.
Argazkia eta galdera > Jose Felix Diaz de Tuesta
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
PUBLIZITATEA 49
GOIENKARIA
50 GAZTEAK 2007ko azaroaren 30a

Leire Altube > Spinning irakaslea

"Gutxitan ikusiko nau inork etxeko


sofan etzanda ezer egin gabe"
Neska ipurtarina da Leire Altu- batean geldirik egon ezin dena. egun ere bizikleta ez du apar- hantxe egin dugu hitzordua,
be oñatiarra. Beti gauzak egi- Kirolzalea da, txirrindularitzan te. Oñatiko kiroldegian ema- "nire bigarren etxean", Altubek
teko gogoa duena eta leku buru-belarri ibilitakoa, eta gaur ten ditu spinning eskolak, eta berak esan digunez.

IRATI AGIRREAZALDEGI > OÑATI Oñatiko kiroldegian spinning


Oñatiko kiroldegian ordu asko ema- eskolak ematen dituzu orain.
ten dituen arren, lagun arterako ere Iaz fabrikan jardun nuen, bai-
ateratzen du denbora eta "lagunen na kiroldegikoa eskaini zidaten
lagun ona" dela esan digu. Gurekin eta bertan dihardut, gustuko lane-
berba egin eta bere berri kontatze- an. Eskolak emateaz gain, ordu-
ko ere hartu du tartea. tegiak antolatzeaz, monitoreak
aurkitzeaz... arduratzen naiz.
Kirolzalea zara. Bizikleta zer
da zuretzat, lan tresna ala Lanak uzten dizunean zertan
aisialdirako zerbait? ematen duzu denbora librea?
Txirrindularia izandakoa Mendian ibiltzea dut gogoko
naiz eta garai hartan zaletasuna eta azkenaldian bizikletan baino
baino zerbait gehiago zen nire- gehiago ibiltzen naiz. Aste
tzat bizikleta. Utzi ostean, noize- barruan Araotz ingurura joaten
an behin, denbora librean, irte- naiz, Urbian jende asko ibiltzen
ten nintzen ibiltzera. Orain, lau delako. Lagunekin, mutilarekin
paretaren artean, kiroldegian eta etxekoekin egoteko ere apro-
ibiltzen naiz. Hortaz, lan tresna betxatzen dut aisialdia.
bada, baina gustukoa; eta orain-
dik noizean behin kanpoan ere Bidaiazalea ere bazara.
ibiltzen naiz bizikletan. Telebistako dokumentalak
ikusita Afrikara animaliak ikus-
Txirrindulari modura txapel- tera joatea zen nire ametsa, eta
ketetan ibilitakoa zara. Nola lehen soldatarekin Tanzaniara
gogoratzen duzu garai hura? joan nintzen safari bat egitera.
Gauza onak eta txarrak Orduan hango tribuak ezagutu
zituen, baina oro har oroitzapen eta gerora Kamerunen eta Sene-
onak gordetzen ditut. Txirrindu- galen egon nintzen. Perura eta
laritza diziplina handiko kirola Argentinara ere bidaiatu dut,
da eta niri libre ibiltzea gustatzen baita Europan barrena ere.
zait, gauzak gogoaren eta dudan
aldartearen arabera egitea; hor- Oraindik jotzen duzu trikitia?
taz, gogorra zen. Baina era bere- Umetan akordeoia jotzen
an, jende asko ezagutu nuen, nuen eta beti izan ditut gustuko
lagun asko egin nituen garai har- musika eta trikitia. Lehengusi-
tan eta pertsona modura garatzen na batek trikiti eskolak ematen
ere lagundu zidan. Nirekin garai ditu, harekin hasi nintzen soinu
hartan ibili zirenetatik, oñatia- txikia jotzen ikasten eta astean
rren artetik Markel Irizarrek behin joaten naiz eskoletara.
jarraitzen du eta kanpokoen arte-
an Durangon taldekide nituene- Beste zaletasunik baduzu?
tatik batzuek profesionaletan Txikitan gustuko nuen olioe-
dihardute: Agurtzane Elorriaga, kin margotzea, baina gero albo-
Eneritz Iturriagaetxeberria... ra utzi nuen zaletasuna. Hala ere,
badut berriz hasteko gogoa. Dene-
Txirrindularitza, hala ere, ez tarik egitea gustatzen zait. Gutxi-
daukazu erabat utzita. Nola tan ikusiko nau inork etxeko
hasi zinen spinningean? sofan etzanda ezer egin gabe.
Lehiako txirrindularitza bai,
utzia dut, baina oraindik ordu Bertso eskolan ere hasi zara.
asko ematen ditut bizikleta gai- Zapatuetan tabernak ixten
nean. Gasteizen ikasten nenbile- zituztenean, kalean bertsotan
la gurasoen kontura bizi nintzen amaitzen genuen parranda. Ber-
eta pentsatu nuen diru apur bat tso eskolakoek animatu eta erdi
ateratzeko zerbait egitea. Aero- txantxetan hasi ginen. Oraindik
bik monitorea zen lagun batek paperean gertatzen ditugu bertso-
animatuta aerobik eskolak ema- ak. Gipuzkoako Txapelketa ere
ten hasi nintzen gimnasioetan eta ez dut jarraitu, aste bukaeretan
era berean spinning eskolak har- ikastaroak izaten ditudalako:
tzen nituen. Ikusi ninduten eta bodycombat, bodypump...
nik neuk eskolak emateko pro-
posamena egin zidaten. IRATI AGIRREAZALDEGI Etorkizunean kirol monitore
jarduteko asmorik baduzu?
Markelen Lagunarteak anto- P E RT S O N A L A Orain artean sekula ez dut
latutako spinning saioan ere pentsatu horretatik bizi izatea,
jardun zenuen. Herria: Oñati. Adina: 30 urte. Ikasketak? Gorputz ka talde bat? Tapia eta Leturia. Bidaiatzeko leku oso gogorra delako eskolak ema-
Esperientzia polita izan zen. eta Kirol Ekintzen Sustatzailea (Tafid); Kirol Ira- bat: Afrika; lehen soldatarekin hara joan nintzen tetik bakarrik bizi izatea; baina
Kiroldegiko ikasleendako berri- kasle-ikasketak eta Psikopedagogia. Maniarik? Udan eta maiteminduta itzuli nintzen. Parrandarako toki orain lan hau egokitu zait eta gus-
kuntza izan zen, eta gustura ibi- zein neguan galtzerdiak janzten ditut lotarako. Txi- bat? Oñati. Amets bat? Mugarik gabeko denbora tura nago; hortaz, ideia ez dut baz-
li ginen. rrindulari bat? Marco Pantani nuen gogoko. Musi- tarte bat libre izan eta munduari buelta ematea. terrera utziko.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
KOMUNIKAZIOA 51

teknologia berriak

> INPRIMAGAILUA
Casio CW-E60: zure CD eta DVDak etiketatzeko
inprimagailu termikoa kaleratu dute
Grabatzen ditugun CD eta
DVDak etiketatzeko sistema
asko daude, baina hau da
kalitate handien ematen duena.
Inprimagailua termikoa denez
ez du behar CD berezirik.
Dakarren softwarearekin
edozein True Type letra tipo
eta irudi erabil daiteke.
200 DPIko bereizmena du
eta ordenagailura USB bidez
konektatzen da.
Inprimagailuaren salneu-
rria 40 euro da. Tinta termiko Inprimatzeko azkarra da,
kartutxo bat zazpi euro eta zortzi milimetro segundo-
hiru, 17. ko abiadura du.

> BIDEOKAMERA
Jarraikako formatuan grabatzen duten definizio
EUSKARAZ Elkarlanaren webguneko hizkuntza nagusia euskara da, baina espainola eta frantsesa ere erabiltzen ditu. GOIENKARIA handiko Sonyren bi kamera profesional
Sonyk definizio handiko bi
EUSKARA > KANPAINA kamera aurkeztu ditu: HVR-
Z7U eta HVR-S270U modeloak.

'Wall Street Journal'-eko


Biak ere jarraikako forma-
tuan grabatzeko gai dira.
Lenteak aldatzeko sistema
dute. Carl Zeiss 12x optika

artikuluaren aurka daukate eta 1080 eta 1080i


(HDVn), baita DVCAM eta
DVn ere. Biek aldi berean DV
eta memorian (aukeran) graba

sinadura eman daiteke dezakete.


Salneurria ez dute aditzera
eman. Bi modeloak otsailean
HVR-Z7U eskuan eramate-
ko da eta HVR-S270U
jarriko dituzte salgai. sorbaldan eramateko.
'Wall Street Journal'-ek Johnson-ek izenpetutako Eus- egiteko, ongi pasatzeko... Eta bes-
kal inkisizioa: zelan esaten da te edozein hizkuntzatan egin dai-
azaroaren 6an artzaina euskaraz? delako arti- tekeen guztirako."
argitaratu zuen 'Euskal kuluari erantzuteko aukera ema-
> ORDENAGAILUA
ten du Euskosare.org-ek, hain ARTIKULUA
inkisizioa: zelan esaten zuzen ere. Artikulua, jatorrizko ingelesezko Alienware Area-51 m15x eta m17x, prestakuntza
da artzaina euskaraz?' Hala, erantzuna bidaltzeko, bertsioan, irakur daiteke handiak behar dituzten jokozaleentzako
www.euskosare.org/ene/2007/wsj www.euskosare.org/ene/2007/arti
delako artikuluarekin /guestbook_add_entry_form hel- cle_wsjhelbidean. Artikulu horre- Alienwarek Area-51 m15x eta
bidera jo behar da, eta han, bi tan, Keith Johnson-ek euskararen m17x modeloak aurkeztu ditu.
desadostasuna adieraz aukera daude: atxikimendu- inguruko hainbat egoera eta iri- Alienware m17x modeloak
daiteke Internetez mezuarekin adostasuna agertzea tzi batzen ditu: besteak beste, lan- 17 hazbeteko pantaila, Dual
eta mezua Wall Street Journal-era postuan jarraitzeko euskaraz Nvidia GeForce 8800m GTX
bidaltzea edo adostasuna agertzea ikasi behar duten irakasle batzue- txartel grafikoa, Blu-Ray/DVD
LEIRE KORTABARRIA > BERGARA baina mezua ez bidaltzea. na; euskara irakasle batena; Jose- birgrabagailua eta 640 GBko
Euskararen Nazioarteko Eguna Mezua hauxe da: "Euskara ba Arregirena eta Leopoldo Barre- disko gogorra dauzka. Alienwa-
ospatuko dugu astelehenean, erabiltzen dut lanean barre egi- darena. Titulurako erabili diren re m15x modeloak 15 hazbeteko
abenduak 3; horren harira, Eus- teko, haserretzeko, adiskidetze- paragrafoetan, kazetariak hau pantaila, Nvidia GeForce
kosare.org-ek hasitako kanpaina ko, akordiotara iristeko... Lagu- idazten du: "Aireportu, zientzia, 8800m GTX txartel grafikoa,
baten parte hartzeko aukera nekin eta familiarekin komuni- errenazimendu, demokrazia, Blu-Ray birgrabagailua eta 320
dago, Wall Street Journal egun- katzeko. Ikertzeko eta ikasteko. gobernu, independentzia, adibi- GBko disko gogorra dauzka.
kariak argitaratutako euskara- Esna eta lo, amets egiteko. Nire dez, hitz berriak dira, euskara tra- Datorren urteko lehenengo
ren inguruko artikulu polemiko seme alabekin jolasteko, pozteko, dizionalean sustrairik ez dutenak; hiruhilekoan salgai jarriko Bi modeloen teklatuak LED
bati erantzuteko. Egunkari maitatzeko, zigortzeko, eztabai- aldiz, artzain esateko hamar hitz dituzte bi modeloak. Salneu- bitartez urdin edo gorri
horretan, azaroaren 6an, Keith datzeko... Ligatzeko, maitasuna daude, abere motaren arabera". rria finkatzeke dago. koloreetan argitzen dira.

Zure negozioaren erakusleihoa Interneten


www.goiena.net-eko blog komertzialak
www.goiena.net/blogak Eta baita ere:
/aebpn /denetik /gertu /lorelan /pando
www.aizue.com
/aiastui /dragon-oriental /gorkataxi /korozabaleta /puerta-ingles
www.amgautoak.com
/aretxargi /dukiena /gurea /kizkur /richimaier www.baster-aldejatetxea.com
/argi-plastik /ego /guztizeder /markiegi /tabernaberri www.ehmff.com
/arregi /ekilore /hamaika /maulanda /udalaitz www.gelatzu.com
/atai /ekin /itxaseder /mayte /urdeki www.goikobenta.com
/azkarate /elejalde /irudisport /merkeopari /ugartearotza www.haurtxoa.com
/bastida /ezkutuorly /ixaun /multiopticas /urbieta www.klorofila.com
/briz- /galgorri /izeder /ohiak /urko www.landaluze.com
www.lilura.com
aseguruak /gallastegi /jracing /ogizun /vitoria
www.toldoslete.com
/BZ-sistemas /ganesha /joseba /okipark /zainduz www.uxarte.net
/bolusukaldeak /garaia /lamaino-etxeberri /otzeta /ziripot
GOIENKARIA
52 TELEBISTA-IRRATIA 2007ko azaroaren 30a

'ILUNPEAN' > EGUBAKOITZA, 22:15


berriak GOITBko
programazioa
> 'KANTARI'
Astean hasi dira
Joxe Iriarte 'Bikila' izango da Egubakoitza, 30

'Ilunpean' saioan gaur


13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
Kantariko emanaldiak Calimero. 13:45Gaurkoak. 13:47Kantari. 14:15Ani-
GOITBn malia. 14:45Albiste aurrerapena. 15:15Berbaire.
Grabazioen ostean, hasi dira 15:45Gaurkoak. 15:47Musikantoi. 16:15Ur eta lur.
dagoeneko Goiena Telebis- 60ko hamarkadan 16:45 Albisteak. 17:15 Calimero. 17:45Gaurkoak.
tan Debagoienean Kantari 17:47Ilunpean. 18:15Erreportajea. 18:45Albiste-
ikuskizuneko saioak eskain- ETA erakundean ibili ak. 19:15Ikusmira. 19:45Berriak. 20:15 Marrazki
bizidunak: Calimero. 20:45Berriak. 21:15Errepor-
tzen. Saioak martitzenetan zen eta Zutik-eko tajea. 21:45Gaurkoak. 21:47Gertutik. 22:15Ilunpe-
eta eguaztenetan eskainiko
dira, 20:15ean, albistegien arduradunetako bat an. 22:45Berriak. 23:15Musikantoi. 22:45Gaurko-
ostean, hain zuzen. Dagoene- ak. 23:30Klip 28. 00:15Emisio amaiera.
ko eskaini dira oñatiarren
da gaur egun
eta aretxabaletarren saio Zapatua, 1
bana eta datorren astean GOIENKARIA > ARRASATE
08:00 Emisio hasiera 08:05 Marrazki bizidunak:
eskoriatzarrak eta arrasate- Joxe Iriarte Bikila Errenterian Horry, Calimero eta Trikitraka trikitron. 11:00Ikus-
mira. 11:30Ikusten. 12:00 Astekoak. 12:15Klip.
arrak ikusteko aukera eskai- jaio zen, baina Oiartzunen bizi
12:30 Gertutik 13:00 Eltze beroa 13:30 Errepor-
niko zaizue. Ez galdu aukera! da gaur egun. Bere bizitzako den-
tajea. 14:00Berbaire. 15:00Kantari. 17:00Marraz-
boraldi luzeak klandestinitatean
ki bizidunak. 19:00Hitz bitan. 19:30Klip@. 20:00Ur
eman ditu. 60ko hamarkadan
eta lur. 20:30Jentilen etorrera. 21:00Berbaire. .
ETA erakundean ibili zen, eta
> 'ZAHARRAK BERRI' 22:00Erreportajea .22:30Ilunpean. 23:00Musikan-
horretaz gain Liga Comunista
toi. 23:30Jazmina. 00:00 Emisio amaiera.
'Zaharrak berri' Revolucionaria talde armatua-
saioan zozketak ren buru ere izan zen. LKIko sor-
Domeka, 2
egiten jarraitzen dute tzaileetariko bat, IV. Internazio-
08:00 Emisio hasiera. 08:05 Marrazki bizidunak:
nalean ere aritu zen, Euskal
Calimero, Horry eta Trikitraka trikitron. 11:00Kan-
Dakizuen bezala, Zaharrak Herriko ordezkari gisa, eta hain-
tari. 12:00Ur eta lur. 12:30Berbaire.13:00Ikusten.
berri saioa gure nagusiei bat liburu ere idatzi ditu. Bizi-
13:30Tolosako abesbatzak. 14:00Jentilen etorre-
zuzendutakoa da. Eguaztene- pen ugari dituen gizonak Iker
ra . 15:00Musikantoi. 15:30Errepoetajea. 14:00Ilun-
tan 20:15ean Goiena Telebis- Barandiaranekin berba saioa
pean. 16:30Marrazki bizidunak. 19:00Eltze beroa.
tan eskaintzen dute. Dato- izango du eta gertuagotik ezagu-
20:00 Ur eta lur 20:30 Erreportajea. 21:00 Musi-
rren asteko tertulian, gure tzeko aukera eskainiko digute. JOXE IRIARTE GOIENKARIArako egindako argazkian. IKER BARANDIARAN
kantoi. 21:30Animalia. 22:00Astekoak. 22:00Ger-
nagusiekin, garai zaharreta-
tutik. 23:00 Teknopolis.23:30Ilunpean. 00:00
ko jostailuen gainean jardun-
Musikantoi.00:30Emisio amaiera.
go dute.
Gogora ezazue saioak
Astelehena, 3
irauten duen bitartean 943 00 'ERREPORTAJEA' > ASTELEHENEAN, 21:47 aukeratu ditu hurrengo
13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak: Cali-
08 34 telefonora deituta sariak erreportajea egiteko. Hala,
mero. 13:45Gaurkoak. 13:47Erreportajea-Ttipi
eskuratu ahal izateko zozke-
tan parte har dezakezuela. Eskualdeko ospitaleko gaixoak era sistematikoan,
larritasunaren arabera sailkatzen
TTapa. 14:15Eltze beroa. 14:45Berriak. 15:15Ilun-
pean 15:45 Gaurkoak. 15:47 Berbaire.16:15Ber-
larrialdi zerbitzuak dituen triaje sistema zuzenean
ezagutzeko aukera eskainiko
baire. 16:45 Berriak. 17:15 Calimero. 17:45Gaur-
koak. 17:47Hitz bitan. 18:15Ikusten. 18:45Berriak.
> ARRASATE IRRATIA ezagutu ahalko dituzue zaizue Goiena Telebistan.
Larrialdi zerbitzuek barrutik
19:15 Gertutik. 19:45Berriak. 20:15 Marrazki bizi-
dunak: Calimero. 20:45 Berriak. 21:15Harmailla-
Ekonomiaren gaineko nola funtzionatzen duten ere tik. 21:45Gaurkoak. 21:47 Erreportajea. 22:15
irratsaio berria GOIENKARIA > ARRASATE sistema direla eta, Osakidetzak ikusi ahalko duzue eta horretaz Kirolari. 22:45Berriak. 23:15Harmaillatik.
Eskualdeko ospitaleko gaixoen Arrasateko ospitalea aukeratu guztiaz gain ospitaleak dituen
martitzenean, 107.7an 22:45Gaurkoak. 23:3028 Klipa. 00:15Emisio
segurtasuna eta etengabeko du eredu gisa, Euskalit fundazioa errekurtsoak eta baliabideak ere amaiera.
Ekonomia kontuak lantzeko arreta, zerbitzuen informatizazio Gasteizen egiten ari den ezagutuko dituzue. Horretarako,
irratsaioa estreinatuko dugu aurreratua eta larrialdi Europako kalitatearen astean bertako mediku eta langileekin Martitzena, 4
datorren astean. Aitor Izagi- zerbitzuetara iristen den parte hartzeko. Aipatutakoa egongo da Julen Iriondo, zuzen- 13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
rre eta Ainhoa Zenigaonain- gaixoaren larritasun egoera aitzakia hartuta, Julen Iriondok zuzenean sistemaren berri eman Horry.13:45Gaurkoak. 13:47Erreportajea. 14:15
dia ekonomilariek gidatuta, zientifikoki baloratzen duen triaje ospitaleko larrialdi zerbitzuak dezaten. Astelehenean, 21:47an. Harmaillatik.14:45Berriak. 15:15Gertutik. 15:45
Igo Euriborrera! saioan, egu- Gaurkoak. 15:47 Kirolari. 16:15Eltze beroa
neroko bizitzan berebiziko era- 16:45Berriak. 17:15 Horry. 17:45Gaurkoak. 17:47
gina duten ekonomia kontuak 28 Klipa .18:15Musikantoi. 18:45Berriak. 19:15
landuko dituzte. Irratsaioa da Marrazki bizidunak: Horry. 19:45Berriak. 20:15
martitzenean, 11:30ean.
telebegi arrasate irratia
Kantari 20:45Berriak. 21:15Teknopolis. 21:45Gaur-
Bestalde, astelehenean, Edorta Arana > www.goiena.net/blogak/hamaika FM 107.7 koak. 21:47 Berbaire 22:15Animaliak. 22:45Berriak.
ordu berean Teknonerriak 23:15Ikusmira. 22:45Gaurkoak. 23:30Erreporta-
saioa izango da, Imanol Soria- jea. 00:15Emisio amaiera.
Zapatua
noren gidaritzapean.
Sacatan sacatum 10:00 Asteko gainbegiratua.
Marino Lejarreta Ilunpean saioan, Eguaztena, 5
Danbaka.com eta Kantari saioetako musika 13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
kontuak, hirugarren adinekoen gainekoak

L
ehenago ere irratian entzun izan dudan Asier Zaharrak Berri saioan eta beste. Calimero. 13:45Gaurkoak. 13:47Kantari. 14:15Eltze
> ARRASATE IRRATIA Arrieta ikusten dut orain Ordu txikitan saioak berioa. 14:45Berriak. 15:15Berbaire. 15:45 Gaur-
Gospel ikuskizunera publizitateari eskaintzen dion tartean. Aberasgarria Domeka koak. 15:47Animaliak. 16:15 Teknopolis. 16:45
da iragarkien atzealdean begiratu ahal izateko klabe 10:00 Asteko gainbegiratua.
joateko sarrerak Berriak. 17:15Calimero. 17:45Gaurkoak. 17:47Ger-
zozkatuko ditugu batzuk edukitzea, horien artean nola eginak dauden, tutik. 18:15Harmailatik. 18:45Berriak. 19:15Marraz-
nortzuei zuzenduak diren... Harritzekoa da telebistako Astelehenetik ki bizidunak. 19:45Berriak. 20:15 Zaharrak berri.
Abenduaren 23an gospel ikus- spotei umeek noraino erreparatzen dieten ikustea.
eguaztenera
10:00-12:00 Igo Autobusera . 20:45 Berriak. 21:15 Ikusten. 21:45Gaurkoak.
kizuna izango da Udal Antzo- Hegaluze marka batek famatu egin duen singlearen Albistegia 21:47Zu kazetari. 22:15Ur eta lur. 22:45Berriak.
kian. Bada, Udalak dagoene- letra ulertezina behintzat ikasia dute programa horretan Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa) 23:15 Teknopolis. 22:45Gaurkoak. 23:30 Jazmina.
ko jakinarazi digu sarrerak ageri diren ume guztiek. Niri baino gehiago gustatuko ei Ilunpean
Teknoberriak 00:15Emisio amaiera
oparituko dizkigula gure zaizkie iragarki horretan ageri direnen aurpegi serioak, Igo Euriborrera!
entzuleen artean zozketatzeko. ingurune gris eta inpertsonala eta produktuarekin inongo Kantaka Eguena, 6
Hori bai, parte hartzeko hona- loturarik ez duen estetika. Zaharrak Berri
Astearen errepasoa 08:00 Emisio hasiera 08:05 Marrazki bizidunak:
ko galderari erantzun behar Melodia gainetik kendu ezinean nenbilela, beste Zozketak Horry, Calimero eta Trikitraka trikitron. 11:00Ikus-
zaio: zer esan gura du txikopli- zerbait etorri zitzaidan burura. Carod-Rovira Jose Luis Zorion agurrak mira. 11:30Ikusten. 12:00 Astekoak. 12:15Klip.
txokaberbak? Arrasateko eus- deitu zuten haien tankerakoek ikasia izango ote dute (parte hartzeko:
943 71 17 31 irratia@goiena.com) 12:30 Gertutik 13:00 Eltze beroa 13:30 Errepor-
karako berba bat da. Erantzu- sacatan sacatum tan tan que sumunbe que sumunbe 11:55 Arrasateko albisteak, labur. tajea. 14:00Berbaire. 15:00Kantari. 17:00Marraz-
nak bidaltzeko bi bide daude: estribilloa? Ala, askotan euskararekin gertatzen den 12:05 Euskadi Irratiko albistegia ki bizidunak. 19:00Hitz bitan. 19:30Klip@. 20:00Ur
943 71 17 31 telefonoa edo irra- bezala, nerbioak galdu eta en español, en español, mentalki 12:10 Izarren ordua: abesti ezagunak eta lur. 20:30Jentilen etorrera. 21:00Berbaire.
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
tia@goiena.comhelbidea. Zoz- bada ere, oihukatzen hasita egongo ziren honezkero? 14:00 Igo Autobusera! (errep.) 22:00Erreportajea .22:30Ilunpean. 23:00Musikan-
keta, abenduaren 20an. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00albistegi laburra. toi. 23:30Jazmina. 00:00 Emisio amaiera.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
PUBLIZITATEA 53

IGANDEAN INAUGURAZIOA
ABENDUAK 4an, ASTEARTEAN LANEAN
GOIENKARIA
54 NON-ZER 2007ko azaroaren 30a

Azaroak 30 abenduak 5
MONIKA BELASTEGI
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa
eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com
Tel.: 943 25 05 01/02 • Faxa: 943 25 05 13

ELGETA
Musika Musika Bertsolaritza > Leo Bassi aktore ezagunak
emanaldia egingo du
Iaz izan zen lehenengoz
Bassi Elgetan eta aurten
errepikatu egingo du. Orain-
goan Instintos ocultos delako
ikuskizunarekin dator.
Bihar, zapatua, 22:30ean, Espaloian.

Hitzaldiak
ARETXABALETA
> 'Begiak bizitzaren leiho'
delako hitzaldia
BERGARA ARRASATE GASTEIZ Basotxo erretiratuen
> WASP taldeak kontzertua egingo du Jam > 'El dúo de la africana' zarzuelaren > Bi debagoiendar bihar jokatuko den elkarteak antolatu du hitzal-
aretoan abenduaren 6an, 20:30ean beste bi emanaldi aste bukaeran Bertxoko sariketaren finalean dia eta Manuel Solorzanok
Dominator World Tour delakoaren Arrasateko Izaskun Murgia elkarte Jokin Labaien arrasatearra eta egingo du.
barruan Bergaran geldialdia egingo du lirikoak zarzuela berria prestatu du. Manex Agirre aramaioarra beste lau Abenduaren4an, martitzena,
WASP taldeak. Disko berria aurkeztera Aurreko asteburuan estreinatu zuten eta bertsolarirekin batera arituko dira nor 17:30ean, Basotxo erretiratuen elkartean.
etorriko dira, Dominator izeneko lana, hain oraingoan beste bi emanaldi egingo baino nor gehiago bihar, zapatua,
justu ere. Hamahirugarren lana da hori eta dituzte: gaur, egubakoitza, 20:00etan, eta Bertxoko sariketako finalean. Errexala ANTZUOLA
abenduan kaleratuko dute. bihar, zapatua, 19:30ean. elkartean izango da hori, 22:30ean. > AHTren gaineko berbaldia AHT
Gelditu! Elkarlana taldekoekin
Hizlariak izango dira Mila

Musika BERGARA
> Disko jartzaileek saioa egingo
ARRASATE
> Disko jartzaileek saioa
Gaur, egubakoitza, 22:30ean,
unibertsitatean.
Elortza eta Hilario Manzanedo
eta berbaldiaren izenburua da
dute Go-Jamen eta Jamen egingo dute 3.60 aretoan AHTren gaineko informazioa:
OÑATI Pablo Akaros eta Haitz Lalas disko jartzaileak ELGETA trazadura eta eraginak.
> The Warlocks taldearen disko jartzaileak arituko dira jardungo du. > Ipuin kontalari saioa egongo Abenduaren 4an, martitzena,
kontzertua bihar, zapatua, 23:00etan, Go- Bihar, zapatua, 04:00etan. da liburutegian 19:30ean, Olaran etxean.
Psikodeliaren maisuek Jamen. Eguaztenean, berriz, 10 urtetik gorako umeenda-
Heavy deavy skull lover Net 24, AlexUnder eta Damian BERGARA ko da emanaldia. LEINTZ GATZAGA
izeneko laugarren lana Schwartzek jardungo dute > Apocalyptica taldeak kon- Gaur, egubakoitza, 18:00etan. > Bularreko minbiziaren
aurkeztuko dute Oñatin 00:00etan, Jamen. tzertua egingo du gaineko hitzaldia
egingo duten saioan. Gaztema- Biolontxelorik heavyenak ARRASATE Katxalin elkarteko kideek
niak 2007ren barruan dago BERGARA entzuteko aukera izango da > Igor de Quadra mimoak egingo dute berba eta nahi
kontzertua. Bat baino gehiago > Disko jartzaileek saioa Jam aretoan. Helsinkiko emanaldia egingo du duten guztiendako irekia da.
aho zabalik geratuko da Los egingo dute Ziripot tabernan taldeak Worlds Collide azkene- Methology delako ikuskizu- Abenduaren 11n, martitzena,
Angelesko taldeak egiten duen Ibai eta Papi disko jartzai- ko lana aurkeztuko du. na egingo du. Irudietan, 18:00etan, kultura etxean.
musikarekin. leek jardungo dute. Bihar, zapatua, 21:00etan. objektuetan eta mimoan
Gaur, egubakoitza, 22:30ean, Bihar, zapatua, 23:00etan, Ziripot oinarritutako antzezlana da.
gaztelekuan, tabernan. Bere burua ezagutu nahi duen Erakusketak
Antzerkia aktore batek bidaia subrealis-
ARRASATE BERGARA ta eta absurdoa erakutsiko du BERGARA
> The Restarts britainiarrek > Gasteizko bi taldek kontzer- ESKORIATZA Igor de Quadrak lan horretan. > Margo erakusketa berria
kontzertua egingo dute tua egingo dute gaztetxean > 'La gota gorda' delako antzez- AEDk antolatu du saioa Nahikari tabernan
Londresko The Restarts Exhale eta Eorann taldeek lana Txalo antzerki taldearekin Debaguneko kultura zirkui- Juan Gonzalez de la
taldearekin batera, kontzertu egingo dute gaztetxeko Iker Galartza eta Joseba tuaren barruan. Cuestaren margo erakusketa
berean, Trayuka eta Akrata emanaldi hori. Usabiaga dira antzezlaneko bi Gaur, egubakoitza, 22:30ean, ikusgai egongo da aste bukae-
taldeek jardungo dute. Bihar, zapatua. 22:30ean. aktoreak. Kulturaten. ratik aurrera.
Gaur, egubakoitza, 22:00etan, 3.60 Abendu bukaera arte.
aretoan.
PROPOSAMENA ELGETA
ATXONDO > Idoia Azkarate margolariaren
> Golpe de Estado oñatiarrek erakusketa
kontzertua egingo dute DEBAGOIENA Bergarako marrazkilariak
Infernuko Panpinak eta > Euskararen astelehenean irekiko du
Artobixarra taldeekin batera Egunerako ekitaldi erakusketa.
egingo dute emanaldia. Abenduaren 21era arte, Espaloia kafe
Gaur, egubakoitza, 22:00etan,
ugari antolatu dituzte Antzokian.
gaztetxean. Abenduaren 3an,
astelehena, Euskararen ESKORIATZA
ARRASATE Eguna izango da. Horren > Euskal jostailuen erakusketa
> The Zucchinis taldeak kon- harira, euskalgintzan egingo dute
tzertua egingo du diharduten ibarreko Erakusketaren helburua
Gure Leku tabernan egingo taldeek eguna ospatzeko eta da gurasoei eta haurrei euskal
du taldeak saioa. euskararen normalizazioa jostailuak ezagutzera ematea.
Gaur, egubakoitza, 23:00etan. aldarrikatzeko askotariko Abenduaren 3tik 5era, 17:00-20:00
ekitaldiak antolatu dituzte. ordutegian, kultura etxean.
BERGARA Ekitaldiok bihar, zapatua,
> Andoaingo Alberto Agirre eta astelehenean egingo ESKORIATZA
abesbatzak saioa egingo du dituzte, herriaren arabera. > 'Eskoriatzako mendi buzoiak
Bergarako Aritzeta abesba- Arrasaten, esaterako, iruditan'
tzak Andoainen egindako grafiti erakustaldia egingo Horixe da Juan Luis
kontzertuaren trukea da dute eta gaztaina erreak Zubizarretaren argazki
emanaldi hori. emango dituzte bihar erakusketaren izenburua.
Bihar, zapatua, 19:45ean, Santa Herriko Plazan, 17:00etan. Abenduan barrena egongo da ikusgai,
Marina parrokian. Inkernu tabernan.
GOIENKARIA
2007ko azaroaren 30a
NON-ZER 55

BERGARA prestatuta abenduaren 12tik


> Filatelia eta musika erakus- urtarrilaren 7ra bitartean.
keta batean batuta
Batetik, Bergarako Filate-
lia Elkarteak zigiluak eraku-
tsiko ditu, eta, bestetik,
Bergarako Udal Musika
Erabakia abenduaren 19an emango
dute aditzera.

BERGARA
> Umeen jolasak, kantuak eta
Zinema
Bandak argazkiak erakutsiko ipuinak lantzeko ikastaroa
ditu. Umeendako euskal jolasak ARAMAIO GASTEIZ YELMO ÁBACO
KULTURA ETXEA CINEPLEX-GORBEIA BOULEVARD
Abenduaren 16ra arte, Aroztegin. eta kantuak eta euskarazko GURIDI
Pipi Galtzaluze Bee Movie Bee movie
ipuin kontaketa lantzeko Bee Movie 12:15, 16:00, 18:00, 20:00, 16:00, 18:05, 20:15, 22:20,
Domeka: 17:00. 18:00, 20:15, 22:30.
ARRASATE saioak dira. Eskarien arabera 22:00, 00:00. 00:30.
Diario de una niñera Hitman
> 'Azala-azalaren kontra' euskaraz edo gaztelaniaz 18:00, 20:15, 22:30.
Hitman
BERGARA 12:15, 16:10, 18:10, 20:10, 16:10, 18:15, 20:25, 22:25,
delako erakusketa emango dira eskolak. Izene- AGORROSIN Rec 22:10, 00:10. 00:45.
Gaztesareko Sextabaida matea da abenduaren 14ra Michael Pequeña Miss 18:00, 20:15, 22:30. Diario de una niñera The Nanny diaries
gunetik antolatutako erakus- arte. Sunshine Hitman 12:15, 16:20, 18:25, 20:30,
keta da; Euskal Herriko Izenematea da Udaleko Euskara
Clayton ** Zapatua eta domeka: 18:00, 20:15, 22:30. 22:35, 00:40.
15:50, 18:00, 20:20, 22:40,
01:00.
16:30ean eta 19:30. Canciones de amor
gazteen eta sexualitatearen Zerbitzuan: 943 77 91 31. Michael Clayton Canciones de amor
18:00, 20:15, 22:30. en Lolita's Club en Lolita's Club
inguruko eztabaidaren harira Zuzendaria: Tony Gilroy. 12:15, 16:20, 18:20, 20:20, 16:05, 18:20, 20:30, 22:45,
ELGETA Beowulf 22:20, 00:20.
egindako argazki erakusketa. Aktoreak: George Clooney, Tilda 01:00.
Hilaren 30era arte, Kulturaten. Ospakizunak Swinton, Tom Wilkinson.
AEB. 2007.
ESPALOIA
Babe, txerritxo
18:00, 20:15, 22:30.
Encantada, la histo-
Habitacion sin salida
12:15, 16:15, 18:15, 20:15,
Rec
16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
ausarta ria de Giselle 22:15, 00:15.
119 min. Domeka: 17:30. 18:00, 20:15, 22:30. 00:30.
BERGARA ARRASATE Beowulf
¿Por que la mujeres 12:15, 15:30, 17:40, 19:50,
Michael Clayton
> Nieves Medela arrasatearra- > Gaztaina jana egingo dute george Clooney, Ste-

G siempre queremos 17:00, 19:25, 22:15.


22:00, 00:10.
ren lanak Nahikari tabernan Arrasateko Herri Eskolakoek ven Soderbergh, mas? FLORIDA-GURIDI Beowulf
Encantada
Arrasateko margolariak Arrasateko Herri Eskolako Sydney Pollack eta Eguaztena: 21:00. Canciones de amor 12:15, 15:55, 18:05, 20:15, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30,
en Lolita's Club 22:25, 00:35. 22:00, 00:45.
olio-lanak zintzilikatuko ditu Guraso elkarteak antolatu du Antony Minghella zinema 17:30, 20:00, 22:30.
Rec Encantada: la
Nahikariko paretetan. eta herritar guztiak daude munduan pisu handia duten OÑATI El orfanato historia de Giselle
KULTURA ETXEA 17:40, 19:10, 20:40, 22:15,
Azaro bukaerara arte. gonbidatuta. izenak dira eta guztiak 17:30, 22:30. 00:00. 15:50, 18:10, 20:30, 22:45.
Gaur, egubakoitza, 17:00etan, Herriko Michael Clayton proiektua- El orfanato La camarera La sombra del reino
Egubakoitza eta zapatua: La sombra del reino
Plazan. ren barnean daude. Filmak 20:00. 18:20, 20:30, 22:40, 00:50. 15:50, 18:05, 20:25, 22:40,
Lehiaketak zerikusi handia du 70eko
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.
Leones, por corderos
17:30, 22:30.
Stardust
12:15, 16:30, 17:50.
01:00.
El orfanato
hamarkadan egiten ziren
BERGARA Bestelakoak thriller-ekin. Halako filme-
Erase una vez... un
cuento al reves
Luz de domingo
20:00.
El orfanato
20:10, 22:20, 00:30.
16:05, 18:15, 20:20, 22:25.
La torre de Suso
> Amodiozko gutunen 16. tan pertsonaia bakar bat Zapatua eta domeka: La torre de Suso La habitacion de
16:05, 18:15, 20:20, 22:10,
17:00. 22:25.
lehiaketa deitu du Jardunek ESKORIATZA ahalegintzen zen korporazio 17:30, 20:00, 22:30. Fermat
Ohikoa den moduan, lan > Gabonetako marrazkia handien edo gobernuen azpi- Luces al atardecer Once 12:15, 16:30, 18:30.
Gauerdiko saioak, eguba-
Eguena: 20:00. 18:00, 20:15, 22:30. Promesas del Este koitz eta zapatuan.
guztiek jatorrizkoak, argitara- egiteko hitzordua egin dute jokoak desegiten. Argumen- 20:30, 22:30, 00:30.
Mi hermano es hijo Eguena, ikuslearen eguna.
gabeak eta euskaraz idatziak Egin zure Gabonetako tuak nahiko konplexuak iza- unico Tierra
EIBAR
izan behar dute. Lehiaketan, marrazkia izenburuarekin ten ziren, datu eta pertso- UNZAGA 18:00, 20:15, 22:30. 12:15, 16:35, 18:35, 20:35.
1993an edo lehenago jaiotako marrazkiok egiteko hitzordua naia asko agertzen zirelako. 13 rosas Un cruce en el Elizabeth: La Edad de
edozein pertsonak har dezake egin dute. 4 eta 12 urte bitarte- Aipatutako ezaugarriak Egubakoitza: 19:30, 22:15. destino Oro
Zapatua eta domeka: 18:00, 20:15, 22:30. 22:35, 00:45.
parte. Lanek gutun forma izan ko neska-mutikoendako Michael Clayton-en agertzen
17:00, 19:30, 22:15 Las 13 rosas
beharko dute eta DIN A-4 deialdia da. Gero, txokolate dira, baina tamalez Tony Astelehena, martitzena 12:15, 15:35, 18:00.
orrian, eskuz zein ordenagai- jana ere egongo da. Gilroyren filmak ez du due- eta eguaztena: 19:30, Leones por corderos
22:15. 20:25, 22:25, 00:25.
luz idatzita aurkeztu ahal Bihar, zapatua, 16:30ean. Marrazkiak la 30-40 urte egiten ziren
izango dira. Luzera ezin frontoian margotuko dituzte. Txokolatea, lanen sendotasunik erakus- Ratatouille
12:15, 15:40, 17:55.
izango da bi orrialde baino berriz, plazan banatuko dute. ten.
Michael Clayton
gehiagokoa izan. Bestalde, Michael Clayton filmak 20:20, 22:30, 00:40.
SMS bidezko mezuen lehiake- ELGETA goian aipatutako eskema Los seis signos de la
ta ere deitu dute. Argibide > Bigarren eskuko azokarako mantentzen du, konplexua luz
12:15, 16:45.
gehiagorako deitu Jardun materiala batzen dihardute da, baino nahasia. Filmean
Movida bajo el mar
elkartera (943 76 36 61) edo Udalak bigarren eskuko denborak aurrera eta atze- 12:15, 16:40.
www.jardun.net webgunera gauzen azoka antolatu du ra egiten du, eta flash-back
ere jo daiteke. Beti bezala, sari abenduaren 15erako. Hala, erabilera horri ez diot zen- Gauerdiko saioak, eguba-
banaketa ekitaldia San etxean ahaztuta ditugun tzu handirik aurkitzen; isto- koitz eta zapatuan.
Valentin egunean, otsailaren liburu, disko eta jostailuak rio nagusian beste istorio Eguerdiko saioak, dome-
kan.
14an egingo dute, kultura udaletxera eramateko dei egin txiki batzuk sortzen dira: Astelehena, ikuslearen
etxean. dute, nahiz eta bestelakoak ere George Clooneyk bere seme- eguna (jaiegunak izan
ezik).
Gutunak aurkezteko mugaeguna da jasoko dituzten. Udaletxeko arekin edo anaiekin dituen
urtarrilaren 6a. teknikariek materiala sailkatu harremanak, esaterako.
eta gauza bakoitzari prezioa Pentsatzen dugu istorio
jarriko diote. Azoka egunean horiek garrantzia izango
Ikastaroak batutako dirua Mexikoko dutela istorio nagusian, bai-
Eskasa:* Balekoa:** Ona: *** Oso ona:**** Bikaina:*****

Ciudad Juarezko emakume na azkenean hor erdian


ARETXABALETA elkartearendako izango da. geratzen dira pisu handirik Ratatouille ***** El sueño de Casandra **** 1939. urteko apirilaren 1ean, tropa
AEB, 2007. Zuzendaria: Brad Bird. EB, 2007. Zuzendaria: Woody frankistak Madrilen sartuko dira.
> Kontakt-inprobizazio ikasta- Abenduaren 13ra arte batuko dute hartu barik. Halako osagaie- Marrazki bizidunak. Allen. Aktoreak: Ewan McGregor, Errepresio luze eta gogorra pairatu
roa antolatu du Jaiki elkarteak materiala. kin ez da zaila momentu 110 min. Colin Farrell, Tom Wilkinson. beharko dute Errepublikaren alde-
Remy sagu mokofina da, eta ez da 108 min. koek. 13 emakumek borrokan jarrai-
Abenduaren 15ean eta 16an batzuetan istorioaren haria konformatzen zaborrontzietako Ian eta Terry anaiek bigarren eskuko tuko dute, eta Francok haiek fusila-
izango da ikastaroa. Trinkoa OÑATI galtzea, baina ez konplexua jakiekin. Parisko jatetxe onenetako belaontzi bat erosi dute. Biak aktore tzeko aginduko du.
izango da eta hastapen eta > Arrikrutz kobazuloa ezagu- delako, baizik eta Tony Gil- baten chefa izan nahi du. gazte batekin maiteminduko dira.
Bestalde, Howard osaba azalduko da Saw IV
sakontze mailak emango tzeko bisitaldiak royk modu nahasian konta- eta legea haustera behartuko ditu. AEB, 2007. Zuzendaria: Darren
Adios pequeña, adios
dituzte. Olaff Kehlerrek Azaroarekin batera tu duelako. AEB, 2007. Zuzendaria: Ben Horrek eragina izango du haiengan. Lynn Bousman. Aktoreak: Tobin
emango ditu eskolak eta ordutegi berria du Arrikrutz Michael Clayton nahiko Affleck. Aktoreak: Casey Affleck, Bell, Lyriq Bent.
Michelle Monaghan. El orfanato *** 108 min.
izango dira kirol etxeko kobak. Hain justu, otsailera film arrunta da, eta ez du 114 min. Espainia, 2007. Zuzendaria: Juan Kerry detektibearen hilketaren oste-
gimnasioan. Prezioa da 30 bitartean, 10:00-14:00 eta 15:00- ezer berririk kontatzen. Per- Patric Kenzie eta Angie Gennaro Antonio Bayona. Aktoreak: Belen an, FBIko Strahn eta Perez agenteak
detektibeak bahitutako lau urteko Rueda, Fernando Cayo. ikertzen hasiko dira, Hoffman detek-
euro langileendako eta 25, 17:00 ordutegian sartu ahal tsonaia bat korporazio han- tibearekin batera. Gauzak korapilatu
haur baten bila dabiltza, Boston 100 min.
gainerakoendako. izango da kobazulo barrura. dien kontra aritzen ikustea hirian. Ikerketaren ondorioz, beren Laura hazi zen umezurtz etxera itzu- egingo dira Rigg komandantea bahi-
Izena eman behar da Aretxabaletako Prezioari dagokionez, helduek gustuko dutenak edo Geor- harremana, printzipioak eta bizia liko da, haur ezinduendako egoitza tzen dutenean.
arriskuan jarriko dituzte. bat irekitzeko asmoz. Haren semea
Azkena tabernan hilaren 12a baino lehen. 8 euro ordaindu beharko ge Clooney aktorea gustuko fantasiazko jokoetan sartuko da. Stardust **
10 euro aurreratu behar dira. dituzte; erretiratu eta 5 eta 10 duten ikusleak, agian, pozik El caso Wells ***** Baina Laura ez da eroso sentituko, AEB, 2007. Zuzendaria: Matthew
urte bitarteko haurrek, 6 euro; aterako dira zinema areto- AEB, 2007. Zuzendaria: Andrew zerbaitek bere familia mehatxatzen Vaughn. Aktoreak: Claire Danes,
Lau. Aktoreak: Richard Gere, duela pentsatuko baitu. Charlie Cox, Robert de Niro.
BERGARA eta 0 eta 4 urte bitartekoek, tik. 130 min.
Claire Danes, Ray Wise. Las trece rosas *
> Erakusleiho lehiaketa deitu berriz, doan dute. Taldeei Gainerakoak, berriz, 101 min. Espainia, 2007. Zuzendaria: Emilio Erresuma Batuko herrixka batek
du Udalak, Gabonen atarian dagokienez, 6 euro ordainduko nahiko hotz aterako dira. Errol Babbagek Gobernuarentzat lan Martinez-Lazaro. Aktoreak: Pilar lurralde magiko batekin egiten du
egiten du, eta sexu delituak egin Lopez de Ayala, Veronica muga, baina inor ez da bertara sar-
Herriko denda guztiak dute, gutxienez 15 lagunekoak Niri ere halaxe gertatu zait. dituztenei gertutik jarraitzen die. 17 Sanchez, Marta Etura, Nadia de tzen. Gazte batek bere maiteari
hartuko dira aintzat, aurrez baldin badira. urteko neska gazte bat desagertu Santiago. esango dio eroritako izar bat berres-
Antonio Zabala egin da, eta hori ikertu beharko du. 122 min. kuratuko duela, eta han sartuko da.
izena eman barik. Erakus- Aurrez txanda hartzeko deitu 943 08
leihoek egon beharko dute 20 00 edo 943 25 10 24 zenbakira.
2007-11-30
EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 01/02 • Faxa: 943 25 05 13 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 79 21 00 • Posta-e: harpidetza@goiena.com

Ceciaga, ehun urteko ibilbidea


SANTAMASETAN Arrasateko Ceciaga URREZKO EZTEIAK Rosarito Zeziagak AURKI ITXIKO DUTE Dendako ateak
dendak mendea beteko du datorren mende erdia darama dendako datorren urtean itxiko dituzte, nekatuta
abenduaren 22an, Santamasetan salmahaiaren beste aldean daude-eta Rosarito eta Loli Zeziaga

MIRIAN BITERI > ARRASATE Lolik hartu zuten dendaren ardu-


Santamas egunean, abenduaren ra. Lehenengoak urrezko ezteiak
22an, ehun urte beteko ditu Arra- egin ditu dagoeneko dendan eta
sateko Ceciaga dendak. Gipuz- bigarrenak, berriz, ia 40 urte.
koako merkatarien elkarteak "Gaztetatik gaude hemen. Gogo-
2005. urtean eman zion mende ratzen naiz lagunak idazkariak
bat bete izanaren ziurtagiria. zirela eta aste bukaeretan jai zute-
Bada, oker zebilen: "Joan ginen la. Guk sekula ez dugu aste buka-
esatera data txarto zegoela, bai- era bakar bat ere izan", diote.
na ziurtagiria egina zegoela-eta
eramateko esan ziguten. Dendan DENDA ITXIKO DUTE
daukagu jarrita", jakinarazi du Nekatuta daude eta "ondorengo-
Rosarito Zeziagak, Loli ahizpa ek dendarekin jarraitu gura ez
ondoan duela. dutenez", Ceciaga dendako ateak
Saltokia hainbeste urtez zaba- laster itxiko direla jakinarazi
lik egoteko arrazoia "lan asko egi- dute. "Udaberriko arropa erosita
tea eta konfiantza guztia eduki- dugu eta, beraz, jarraituko dugu,
tzea" dela azaldu dute ahizpek. baina askoz jota urtebete gehia-
Jendea ezagutzeak ere asko go egongo gara. Pena ematen digu,
laguntzen duela esan dute. "Edo- baina ez dago besterik", dio Lolik.
nor pasa da noizbait Ceciagatik. Batera erretiratuko dira. "Per-
Gainera, inguruko jende asko tsona batendako lan handiegia
etortzen da gurera", adierazi du dago hemen", adierazi du Lolik.
Lolik. Horren harira, batzuetan, Aspertzeko astirik ez dute izango.
txikitan egondako norbait sar- Rosaritok ordenagailua erabil-
tzen dela gogoratu du Rosaritok. tzen ikasiko du. Loli, berriz, ama-
Mende batean hiru belaunal- ma izan da orain dela gutxi eta ilo-
di ezberdin pasa dira dendatik. barekin egoteko aprobetxatuko
Haren aitaitak zabaldu zuen eta du. Horrez gain, "aspertzea zer den
izeben ondoren, Rosaritok eta jakin gura dut", aipatu du. DENETARIK Rosarito eta Loli Zeziagak denetarik dute dendan. Irudian, neguko osagarriak esku artean dituztela. M.B.

ahobero iturri onetik piperrautsa ai, ene!


Mikel Irizar > www.goiena.net/blogak/piperrautsa
"Zure etxean Reala, Athletic, Eibar
paperik gabeko eta Debagoieneko
neskak lehiatuko dira
25 irrati urte
etorkinek egin dute
futbol txapelketan
E
sanaren faltan ez zen inor jakin gabe geratuko:
lan. Ez da horrela?" Euskadi Irratiak 25 urte bete ditu kanpai buelta
Rudy Giuliani > Politikoa Emakumeen lauko txapelke- artean. Eta nik poza hartu dut, oso gogoan baitut
ta jokatu da aurten, bigarre- EITBren lehen alea sortu aurreko basamortua. Ez ditut
AEBetan hauteskunde kan- nez. Reala, Athletic, Eibar gutxietsiko Loiola, Segura eta beste irratiak. Meritu
painan murgilduta daude. eta Debagoieneko selekzioen handiko lana zen haiena, baina irrati publikoak beste
Etorkinen gainean hitz egin norgehiagoka ikusi ahal izan- anbizio bat ekarri zuen, agintearen bulkada lagunga-
dute hautagaiek aste honetan. go dute zaleek. Esan bezala, rria. Ur azpiko lehenengo
New Yorkeko alkate ohi Rudy bigarren aldia da horrelako 25 urte geroago, estimu handian dut Euskadi Irratia. jatetxea zabaldu dute
Giulanik etorkinen sarrera txapelketa bat egiten dena. Izan ditu gorabeherak, baina gaur oso maila onean dago.
murriztuko duela esan du eta Iaz hiru talde lehiatu ziren: Egunero entzuten dudan irrati bakarra da eta aski zait Ithaa deitzen da ur azpian dago-
Mitt Romney hautagaiari lepo- Reala, Eibar eta Debagoie- behar beste informazio jasotzeko. Hori asko da euskaraz en lehenengo jatetxea. Maldiva
ratu dio etxean ilegalak har- neko neskek osatutakoa, hain bizi nahi duenarentzat. Baina, gainera, zinez uste dut uharteetan dagoen Hilton Resort
tzea. Etorkinek ez al dute lan zuzen ere. Aurten, berriz, EITB talde osoan Euskadi Irratia dela produkturik & Spa hotelarena da.
eta bizitza duina izateko esku- Athleticekoak ere sartuko duinena eta lehiakorrena. Zorioneko gu.
biderik, ala? dira norgehiagokan. http://tinyurl.com/36lz6f