P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 2|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

םירועיש פ"ע לכ םימלצה

ףד] [ב"ע 'מ
ר"א קחצי רב ףסוי ר"א ןנחוי ומוקמב לש מ"ר מ"היפב 'יע .'וכ ם"במרהל ומוקמבד לש מ"ר ויה
תורוצ ויהש תודבענ א"פ הנשב ויהש ןיממ תורוצ תוכיישה לזמל עודי שמשהשכו הטונ לצא ותוא
לזמ םידבוע התוא מ"רו ,הרוצ רז ראשב תורוצ וטא התוא .הרוצ
ז"יאד 'קו ןושל מ"רד 'מה רז ראש תומוקמ וליאו .'וכ ירבדל ם"במרה ומוקמב לש מ"ר אפו
רז ראש תורוצ וטא םתוא ק"ועו .םימלצ המ 'כלד !ירצ הזל הריז ןויכ מ"רד שייח .אטועימל
םנמא מ"היפב ספדנה אתיא 'מב רזד לע לכ תורוצה יפל ןתצקש ןייושע לבא ,ןדבעל
תרודהמב ברה חפאק בותכ ןויכד מ"רד שייח אטועימל ןכל ותעדל לכ םימלצה םירוסא ינפמ
תצקמש ןייושע דובעל א"פ עמשמו ,הנשב תמאב ז"יאד הריז אלא ןמ ןידה שייחד מ"ר
.אטועימל
ז"יפלו פ"לי תעדל 'מה ם"במרה מ"רד רסא לכ םימלצה וריעב םושמ שייחש טועימל םידבענה
א"פ הנשב רזו ראש תומוקמ ןיאש םהב ןימ םימלצ הלא וטא .ומוקמ
תטיש ן"במרה תריזב מ"ר
מ"רו שייחד אטועימל רז ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ ישוקה .'וכ ראובמ המ ןינע המ שייחד
מ"ר המל ,אטועימל רזד ראש תומוקמ וטא .ומוקמ
ן"רב 'יעו איבהש םשב ן"במרה מ"רלד שייחד אטועימל לכ תומוקמה ןיאש הנמ םהלש עודי
םירוסא ןמ ןידה ןכו לכ םימלצה םיאצמנה !רדב םירוסא אנידמ ןויכו ,ט"המ אבורד אמלעד
רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ןנירזד אטועימ םושמ ונייהד ,אבור
תומוקמה םיעודיה רתיהל םהש" וטא #טועימ תומוקמ םניאש םהש ,םיעודי אבור .אמלעד
ן"רהו השקה לע שוריפ הז ז"יאד עמשמ ןושלמ רמאקד 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא
.ומוקמ
םנמא הארנ ן"רהד ומצע עיצהשכ תטיש ן"במרה תצק קיתמה התוא בתכש ,אישוק ל"זו ןויכו
אבורד אמלעד רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ותוא םושמ רוסיא
!שמנה ותואמ םוקמ הארנו ,ל"כע ותנוכ רזד וטא בור םלועה ןיאש עודי םש םא ותואו ,ןידבוע
רוסיא בורד םלועה ירה !שמנ הממ ןנישייחד אטועימל ונייהד ומוקמ לש כ"או .מ"ר וליאכ ירוסח
ארסחמ ירבדב ק"הו 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא בור םלועה רוסאש םושמ ששח ותוא
לבא .םוקמ ףוס רבד ן"רה אל ל"חינ הזב אלד הארנ ול סימעהל לכ הז ןושלב .'מה
אלולו אניפתסמד תמאבד ,אנימא ןייעמה ירבדב ן"במרה ומצע הארי אלש בתכ ירבדכ ן"רה
מ"רד ,ומשב רז תומוקמה םיעודיה רתיהל וטא בור אלא ,םלועה בתכ ל"זו !כלה ןויכ אבורד
אמלעד ריסא אנידמ 'יל וליפא םוקמב ןיאש רז ,ןידבוע ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ .ל"כע
ירה הריזהד ראשב תומוקמ ונייה" תומוקמ םיעודיה איה #רתיהל וטא ותוא םוקמ ונייהד ומוקמ
1
לש אלו ,מ"ר וטא בור םלועה םשש רואיבהו .קפס הזב "עאד ,טושפ בורד םלועה רוסא קפסמ
לבא ,מ"רל ז"יא אלא אששח קפסמ תמחמ כ"או ,טועימ ס"כוס םא ונאב רוזל תומוקמה
םיעודיה רתיהל וטא ראש ששחה ,תומוקמ אוה אמש הנהי ראשב תומוקמ עראיו ול םלצ
הזו ,דבענה אל עראי א"כ טועימב כ"או ,תומוקמ ס"כוס הריזה איה וטא טועימ והזו ,תומוקמ
כ"שמ ן"במרה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה רתיהל וטא ותוא ק"קו" .םוקמ היהד ול רמול
וטא ןתוא ןכו ,תומוקמ היה 'מב ל"צ ל"צו ,ןכ וזד אפו הנוכה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה
רתיהל וטא טועימ תומוקמ םידבועש םש אימוד ומוקמד לש דועו .מ"ר ןנירזדאד וטא טועימ
תומוקמ ילואש םה אימוד ומוקמד לש רוזנ ,מ"ר וטא ומוקמ לש מ"ר #.שממ
אלא ז"יא 'כלד ןבומ כ"אד המ חיורה ן"במרה לכב תוכירא ןויכ ,וירבד הריזהד מ"רל איה וטא
כ"א ,ומוקמ ס"כוס המ הז ןינע ותטישל ןנישייחד .אטועימל
ןכא ע"ע ןושלב ן"במרה םש ל"זו ןנברו אל ישייח טועימל אלו ירז ימנ אלד ,ללכ ןנירז אתלימב
אלד חיכש ןל םושמ אטועימ וניאו .ל"כע ןבומ המ אב ן"במרה ףיסוהל כ"שמב אתלימב" אלד
חיכש תמאבו ."ןל ן"רה אל קיתעה הז .ללכ
הארנו תנוכד ,הזב ן"במרה רמול יאדובד !ייש רוזל וטא ןה ,טועימ מ"רל ןהו ז"יאו .ןנברל ןינע
והייתולפל יא ןנישייח אלא .אטועימל לכמד רוסיא ,םוקמ וניאש חיכש ונייה ,ןל רוסיא רשא
אלמלא הריזה בור םלועה אל היה עופ וב אלו היה חיכש רוסיא הז םלצא ונאו ,ללכ םיצור י"ע
הריז וז שדחל םהל רוסיא שדח אל ,ירמל ואר םימכח רוזל "הכב וטא טועימ ןיאד .תומוקמ
רעצה שדחל רוסיא שדח ירמל הוש םוקמב לכד הלוכ ןיא הריזה אלא תמחמ טועימ .תומוקמ
לבא רוסיא תמאבד חיכש בורל לארשי ןמ אל ,ןידה תמחמ הריז אלא ארקיעמ אנידד וליפאו
םושמ אלא ,קפס שיד תומוקמ םימייוסמ ןיאד םש קפס ללכ היהו יואר םשש היהי הזב ,רתומ ןויכ
ה"אלבד רוסיאה חיכש לצא בור לארשי יואר תואיו רוזל ם תומוקמב םיעודיה רתיהל וטא
טועימ תומוקמ .תורוסאה
תעדל ,ןכלו מ"ר שייחד אטועימל ןכלו בור םלועה ה"אלב םיכירצ והנל רוסיא םימלצ ןמ ,ןידה
רוסיאהו חיכש לצא לכ ןה ,לארשי תמחמ תומוקמ ןיאש עודי והמ הנמה םהש ,םש בור ,םלועה
דועו םד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל ירה םיכלוה !רדב םשו ם םה םיכירצ שושחל טועימל
ןמ אצמנ ,ןידה רוסיאד םימלצ אוה רוסיא חיכשה ןכלו .לכל מ"ר ל"ס םד םתואב תומוקמ םשש
עודי יאדוב ןיאש ןידבוע שי ,םש ונל רוזל רסאלו םהימלצ וטא ומוקמ לש רוסיאבד .מ"ר חיכשה
שי רוזל וליפא וטא .טועימ
לבא ןנברל אלד ישייח כ"או ,טועימל אלמלא הריזה בורב םלועה אל היה הונ רוסיא םימלצ
לכבד ,ללכ םוקמ ויה םיכמוס לע בורה םתסד םימלצ אלו ,םירתומ היה רוסיא םימלצ חיכש
םלצא םאו .ללכ ונאב רוזל וטא ומוקמ לש מ"ר ונייה ולאכ םישדחמ רוסיא שדח אלד היה חיכש
ללכ תמדקמ הריזו ,אנד וזכ אל ואר רוזל וטא טועימ .תומוקמ
ז"יפלו אחינ ןושל ןושלו 'מה ן"במרה מ"רד רז וטא ן"רהד ,ומוקמ השקה הזמ לע ,ן"במרה
נ"שמפלו תעד ן"במרה תמאבד הריזה מ"רל איה וטא אלא ,ומוקמ מ"רד אחינ רוזל 'יל םושמ
רוסיאש םימלצ בישח ולצא רוסיא ןויכ ,חיכשה םילירש וב !רדב בורבו כ"אשמ ,תומוקמ ןנברל
וניאד רוסיא אל" ,חיכשה ןנירז אתלימב אלד חיכש ןל םושמ ."אטועימ
הארנו עויס ונירבדל הממ בתכש ן"במרה מ"רלד אצומה םימלצ !רדב ששוח ןתואל ןכו ,תומוקמ
ריע ןיאש הנמ םהלש עודי ששוח לכל ק"קו .םימלצה המל ריכזה אצומה םימלצ ירהו .!רדב
2
יפל תנבה ן"רה וירבדב ונא םינד לע תריז םימלצ לש םירייע םיעודיה רתיהל וטא תורייע םהש
המו ,קפס ןינע יכלוה םיכרד טרפבו .ןאכל ן"במרהד םידקה ששחה יכלוהד םיכרד .הליחת
תמאבו" ן"רה רדיס םירבדה םידקהד ,!פיהל תומוקמ םיקפוסמה אצומל םימלצ רשא .!רדב
רדס הז אוה רתוי ןוכנ יפל ותנבה ירבדב לבא #.ן"במרה ראובמל קייודמ רקיעד ,בטיה תנוכ
ן"במרה ראבל םד אלמלא הריזה רוסיא םימלצ יוה רוסיא הזלו ,חיכשה רתוי רקיע ראבל
וליפאד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל רשא" םהילע ונא םיאב םיליר #רוזל םיחיכשו רוסיאב
ירהש ,הז םהשכ םיכלהמ !רדב םה םיכירצ שוחל םימלצל דועו .םיאצמנה לפטכו םהשכד ,הזל
םיעימ םירייעל ןיאש הנמה םש עודי כ" םה םיכירצ והנל רוסיא אצמנ .םימלצ רוסיאש םימלצ
חיכש ןכלו .םלצא יואר רוזל ורסאייש םימלצב ם םמוקמב עודיה וטא ,רתיהל ומוקמ לש ,מ"ר
.ל"נכו
$
ע"ע .םש ן"רב לע 'קהש ן"במרה בתכש מ"רלד לכב םוקמ ןיאש עודי םהנמ םהימלצ ,םירוסא
ירהו ףא מ"רד שייח ונייה ,אטועימל ןוכ טועימ םינטק םיאצמנ סירס אוהש טועימ לבא ,מ"כב
ןאכ יהנ ומוקמבד לש מ"ר ויה םידבוע םהל א"פ הנשב לבא ת"כיהמ קיזחהל רוסיא ומוקממ לש
מ"ר םושל םוקמ רחא הארנו .ללכ רואיב ותיישוק ן"רהש ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמד לש מ"ר
ףא אוהש טועימ לבא ןויכ ןנישייחד אטועימל ןכל חכמ ומוקמ לש מ"ר ןניקפסמ ם ראשב
לעו .תומוקמ הז ן"רה 'קה ןיאד ןאכ ןינע אהל המד ,מ"רד שייחד מ"ר אטועימל ונייה םוקמב
ונאש ונמצעמ םיקפוסמ אמש ןטק הז אוה ונאו ,סירס ןיאב עירכהל קפסה חכמ בורה םניאש
הזב ,םיסירס ל"ס מ"רל ם 'ישייחד טועימל לבא .םיסירס ןאכ אלוליא ומוקמ לש מ"ר אל ונייה
םיקפוסמ ראשב תומוקמ קר ,ללכ וישכע וניצמש ומוקמב לש מ"ר םידבועש ונא םיאב קפתסהל
ם ראשב אצמנ ,תומוקמ תדילש קפסה ראשב תומוקמ אוה חכמ ומוקמ לש לעו ,מ"ר הז
השקמ ן"רה !יאד ררועתי קפס םוקמב רחא חכמ ומוקמ לש ירה ,מ"ר ןיא םוש רשק סחיו ןיב
ומוקמ לש מ"ר ראשל ןיאו ,תומוקמ חכב ומוקמ לש מ"ר ררועל קפס ראשב לשמו .תומוקמ
המל רבדה המוד וליא היה ונל תיב אוהש תקזחב קודב ברעב ונאצמו ,חספ תיב רחא ונבשחש
ותוא קודבל תמאבד וניא יכו ,קודב כ"ושמ רערעתת ותקזח לש תיבה .ןושארה
לבא תעדב ן"במרה ל"יש תדילד קפסה המ ונאש םיקפוסמ ראשב תומוקמ ז"יא חכמ ומוקמ לש
תאז ,מ"ר תרמוא ןיאש ומוקמ לש מ"ר ררועמ אלא ,קפסה אוה !רדב יולי אתלימ ,אמלעב
םנמאד אלמלא וניאר ומוקמ לש מ"ר אל ונייה םיעדוי שיש הנמ לבא ,הזכ וישכע ונאש םיעדוי
שיש םיהונ ןכ כ"א לכב םוקמ ונא םיקפוסמ ונימצעמ אמש שי םהל הנמ קר .הז ונאש םיאב
עירכהל קפס הז חכמ הזבו ,בורה וקלחנ מ"ר םימכחו םא ןנישייח .אטועימל
ק"הוע .ב ן"רה אלד ןחכשא שייחד מ"ר אטועימל א"כ אבורב אתילד לבא ,ןמק אכה אוה אבור
אתיאד ירהש ,ןמק ונא םיאור ונינפל תא ומוקמ לש מ"ר אוהש טועימ יפלכ ראש תומוקמ ונאש
םיעדוי ןיאש םידבוע .ןכ
1
דועו שי ףיסוהל !כלד םידקה ן"במרה רוסיא אצומ םימלצ !רדב רוסיאל תומוקמ אוהד ,םיקפוסמה רתוי טושפ
יאדובד ,ארוסיאל מ"רל אצומה םימלצ !רדב !ירצ שוחל אמש ואב ומוקממ לש לבא .מ"ר רוסיא םימלצ תומוקמב
ןיאש עודי םהנמ אל ארירב אמשד ,כ"כ ןיא קיזחהל רוסיא ומוקממ לש מ"ר ראשל תומוקמ וליפאו ,ללכ מ"רל
שייחד ן"רהו .אטועימל תמאב השקה ןכ לע ן"במרה ירהו .#'קל 'יע" יפל ונירבד תמאב המ שדיחש ן"במרה
תורייעבד תוקפוסמה םיכירצ שוחל אמש םישוע ומוקמכ לש וניא ,מ"ר !רצנ רקיעל רקיעד .ושוריפ ן"במרה 'יפ אוה
ןויכד רוסיאד םימלצ חיכש םיכלוהשכ ,לכל ןכל ,!רדב רוסיאב חיכשה שי רוזל וטא ןנירזו ,טועימ מ"כב וטא ומוקמ
לש כ"או .מ"ר המ ףיסוהש םד ראשב תורייע ןיאש עודי םהנמ םיכירצ ז"יא ,שוחל אלא תפסות אחורל .אתלימד
3
הארנו ן"במרהד ן"רהו הזב ראבתנד ,והייתטישל ן"רהד ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמש לש מ"ר
אוה ררועמש קפסה ראשב תומוקמ םושמו ןנישייחד לעו .אטועימל הז השקמ ן"רה ,תוישוק 'ב
אדח ומוקמד לש מ"ר ןיא הב חכ ררועל קפס דועו ,ל"נכו ,א"וקמב השקמ וליפאד ל"תא ןויכד
ןנישייחד אטועימל טועימה לוכי ררועל קפס לבא ,א"וקמב ונייה אקוד טועימ בושח ונייהד טועימ
אוהש דנ אבור אתילד לבא ,ןמק טועימ ודנכש דמוע אבור אתיאד ןמק אוה טועימ שלח 'יפאו
מ"ר אל שייח ןכלו .הל ומוקמ לש מ"ר ןויכ אוהש טועימ הדנש דמוע אבור אתיאד אוה ,ןמק
טועימ שלח יאדובו וניא לוכי ררועל .קפס
לבא ן"במרה הארנ ל"סד תדילד קפסה ראשב תומוקמ אוה !רדב יולי אתלימ ןויכד ,אמלעב
ונאש םיעדוי שיש הנמ הזכ ןכל ונימצעמ ונא םיקפוסמ לכב םוקמ םוקמו אמש !כ אוה .םהנמ
אלא ונאש םיאב עירכהל קפס הז חכמ ונייה ,אבור ןויכד ונאש םיאור בורש תומוקמה ונאש
םיעדוי םהמ ןיא םיהונ אמתסמ ,ןכ ןכ אוה לכב םלועה קרד טועימ תומוקמ שי םהל הדובע ,וז
לבא הז אוה יאדוב אבור אתילד הזבו ,ןמק שייח מ"ר .ק"ודו ,אטועימל
רקיעבו . רבדה כ"שמ ן"רה אכהד אוה אבור אתיאד ןמק יב #%דל" 'יעל 'מב 'יעד ,ע"לי
תוניב תיב יקיינוא רסאד רמאקו ,מ"ר םושמ 'מב בורש םילע לש התוא ריעה ןיטחשנ ,ז"על
ל"מל 'מה 'קמו אבור וליפא טועימ ימנ ירהד מ"ר שייח ש"ייע ,אטועימל המ !ירצו .'יתש ןיבהל
ד"יפל ן"רה מ"רד שייח אקוד טועימב אתילד םתה 'כלד ,ןמק אוה טועימ אכיאד ןמק ונייהד בור
םילעה התואבש .ריעה
ל"צ 'כלו אבורד אתיאד ןמק ונייה בור י"עש אמתסמד ,השירפ שרפ ןמ לבא ,בורה בור וניאש
חכמ השירפ אוה רדב אבור אתילד ת"ושב 'יעו .ןמק תדמח המלש ע"הא ד"כ 'יס אבומ הבושת
ד"ווחהמ ד"רותו אבורד אתיאד ןמק ושוריפ בורהש אב ונינפל ןידל א"אש ןודל לע הכיתחה
ונינפלש אלב ןודל ם לע בורה תוכיתח ונאש םינד םהמש ל"זו ,שריפ אבורד %םש אתילד ןמק
ונייה אתילד ןמק ןוכ ,אנידב בור תומהב ןניא תומהבש ,תופירט תורחא ןיא ןילדמ קפסה אלו
ןיאב וליפאש ,ןידב אל היה קר המהב תחא םלועב היה הב קפס הז םא איה הרשכ וא ,הפירט
כ"אשמ בורב ןירדהנס וא עשתב תויונח וליאד היה קר תונח תחא אל היה םוש שישכו ,קפס דוע
השענ קפס םא וזמ וא לכו ,וזמ שיש רתוי לידמ קפסה ןלוכו ,רתוי ןיאב ןידב ונינפל רמול םא וזמ
וא וזמ .ש"ייע 'וכ
ןכו אוה אהב תיבד יקיינוא םד םא אל היה אלא הניב תחא ריעב היה הב ותוא ונאו ,קפס םיאב
עירכהל קפסה חכמ המ רתויד תוליר םש טוחשל אלש םשל והזו ,ז"ע אבור אתילד .ןמק
לבא כ"א השק המ ן"רהד בישח היל אכה אבור אתיאד ירהד ,ןמק אכה ימנ ונאשכ םיקפוסמ
ראשב תורייע םא םידבוע םימלצל א"פ ונאו ,הנשב םיאב עירכהל קפסה חכמ המ ונאש םיאור
בורש תורייע ןיא םישוע ומוקמכ לש ירה ,מ"ר ןיא ןאכ השירפ ןיאו תורייעה תועודיה תואב ,ןידב
םו םא היה קר ריע םלועב 'א היה ונל קפס יפלו ,הז ורד לש ד"ווחה היה הז !ירצ בשחהל
אבור אתילד .ןמק
ל"צ 'כלו ן"רהד ל"ס רד רחא רואיבב קוליחה ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ,ןמק
אבורד אתיאד ןמק אוה בור עודיש ונל ירהש ,יאדוב בורה טועימהו םה וליאו ,ונינפל אבור
אתילד ןמק אוה בור וניאש עודי ונל יאדוב קר הרעשהב אתנבואבו י"הקב 'יעו" .אבילד ןילוח 'יס
בתכש 'ו ארבס וז &רתל אישוק ןכלו #.תרחא ריפש השקמ ןויכד קפסהש ררועתמ קר חכמ וריע
4
לש ירהו ,מ"ר וריע לש מ"ר אוה טועימ כ"א ,יאדו טועימ הז וניא בושח שוחל הל ןיאו החכב
ררועל קפס .ללכ
'
ן"רה .םש ןויכד 'יפ מ"רד שייח כ"א ,אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ןכלו ,אתיאד שי שוחל
םלוקלקל לש ינב ומוקמ לש לבא ,מ"ר ןנברל אלד ישייח אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ,אתילד
ןכלו ןיא רוזל םושמ םלוקלק ןויכ םניאש אלא .אטועימ
הומתו המד ןינע אהד ,ז"לז ל"סד ןנברל אטועימד ןאמכ אתילד ונייה םוקמבד קפס תורשפאה
אוהש ןמ טועימה ימכ וליאכו .וניאש יאדוב אוה ןמ לשמלו .בורה ןטק ןויכ בורד א"נב םניא
םיסירס תורשפאה אוהש סירס בשחנ ןאמכ המו .אתילד הז ןינע ינבד ,ןאכל ומוקמ לש מ"ר
יאדוב םנשי אלא ,םלועב ונאש םינד םא םיכירצ שוחל םלוקלקל לש א"נב םהש טועימ .םלועה
אוהו ןינע רחא .ירמל
הליחתו יתבשח םד אהב ןטקד אמש אצמי סירס הנוכה מ"רד שייח םאד !לינ רתב אבור כ"א
היהי פ"כע תצקמ םיסירס םלועב ויהיש ןכלו ,םילקלוקמ שי שוחל לבא .אטועימל הארנ הזד
וניא ירהד ן"רה ןייצ ירבדל מ"רלד 'מה ןנירמא !ומס אטועימ הקזחל כ"אשמ ונייהו ,ןנברל יאדו
ותואבד קפס מ"ר ל"ס דצהד לש טועימה ימכ ונשיש ןנברו ל"ס ימכד .וניאש
דוע ל"ק ירהד ומוקמ לש מ"ר תמועל ראש תומוקמ יוה אבור אתיאד שיד ,ןמק בור תומוקמ
ונינפל דבלמ" תומוקמה םניאש םהש #ונינפל בור דנכ ומוקמ לש כ"שמכו ,מ"ר ן"רה ומצעב
ירהו ,הינימ 'יעל ן"רה םש דסיי מ"רד אל שייח אטועימל א"כ אטועימב אתילד לבא ,ןמק
אטועימ אתיאד ןמק יוה ימכ וניאש וליפא הזמו .מ"רל ישה ן"רה לע ירהו ,ן"במרה התוא אישוק
השק ם לע אשוריפ .ע"צו ,הידיד
ר"א הדוהי רמא לאומש יטרדנאב לש םיכלמ ן"במרב 'יע .ונינש ברד הדוהי רמא לאומש אב
קולחל לע קחצי 'ר ר"ב ל"סו ,ףסוי אמעטד מ"רד אל םושמ רזש וטא אלא ,ומוקמ םושמ
רזש םושמ טועימ תומוקמ םידבועש יטרדנאל לש ד"יר 'סותבו .םיכלמ ברלד 'יפ הדוהי רמא
לאומש ןיא ומעט לש מ"ר םושמ שייחד אטועימל א"כ ,ללכ םושמ ל"סד וימד יבישחד יחלפ והל
ןנברו ירבס אלד .יחלפ
2
ק"פ 'מב 'יעו ןילוחד ל"נמ 'קמד רתב 'ילזאד אבור יתיימו ירחאמ םיבר חנית 'קמו ,תוטהל אבור אתיאד ןמק
לבא אבור אתילד ןמק תרתוח 'מהו ,ןלנמ רחא רוקמ אבורל אתילד ןמק ףוסבלו אל םש 'יעו ,ל"חכשמ י"שרב 'ב
תונושל יפל תנקסמ ל"נמ 'מה תמאב ןידל אבור אתילד ןושל ,ןמק אוהד 'א ןושלו ,ס"מללה תמאבד 'ב לכה דמלנ
ירחאמ םיבר תוטהל אנקסמלו ןיא םיקלחמ ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ןמק אמשו .ש"ייע שי תולתל 'ב
תונושלה םירואיבה 'בב רדב אבור אתילד יפלד ,ןמק ורד לש ד"ווחה אצמנ אבורש אתילד ןמק ודוסיב אוה וס
רחא לש בור רשאמ אבור אתיאד אלו ,ןמק רבתסמ ףלימל והייוורתל דחמ כ"עא ,ארק אבורד אתילד ןמק אוה
לבא .ס"מללה יפל ארבסה ונבתכש תעדב ן"רה ירה אבור אתילד ןמק אוה םצעב רבד םע 'א אבור אתיאד ,ןמק
קר אבורבש אתיאד ןמק בורה רתוי קזח םושמ אוהש עודי ונל יאדוב אלו הזלו ,הרעשהב ריפש ל"י תנקסמלד 'מה
ןיא םיקלחמ .!כב
5
ד"יר 'סותה 'יפ 'כלו הומת אהד יוה 'יעל אטישפ אלד 'מל וקלחנ מ"ר םימכחו תואיצמב יא
ןכלד ,יחלפ תוטישפב 'מה 'קמ ט"מ ד"יר 'סותהו ,םימכחד ומצע ראיב םושמ אמתסמד א"שמ
מ"ר םידבועש םתוא א"פ הנשב אוה רבד הארנה םיניעל !יאו וקלחי םימכח לע כ"או ,הז ש"מ
וישכע רמאקד בר הדוהי רמא לאומש וקלחנש מ"ר םימכחו םא תמאב םידבוע .יטרדנאל
הארנו ארקיעמד היה רובס יריימד 'מה ראשב םימלצ כ"או רבד הארנה םייניעל אוה םא
םידוס םהל ןכלו המב 'מה 'קמ יילפ מ"ר לבא .םימכחו וישכע שדיחש בר הדוהי רמא לאומש
יטרדנאבד לש םיכלמ כ"א ,יריימ תמאב ז"יא הארנ םייניעל ללכ םא םידבוע רשפאד ,םהל המד
םיוחתשמש םהל אוה !רדב דובכ הזבו ,אמלעב וקלחנ מ"ר .םימכחו
ה"דות ד"רב ,יטרדנאבו השק אהד ןנת ןמקל" ףד אצמ #.אמ תינבת די וא תינבת לר ירה ולא
ןירוסא ןושלו אצמ עמשמ קושב וא המל 'ק .הדשב ועבק אישוקה לע אפיס ירה ,'ינתמד ם
אשירמ התואד הנשמ ןנתד ,השק אצומה ירבש םימלצ ירה ולא אה ,םירתומ םימלצ םימלש
ראובמכו .מ"רכו ,םירוסא ירבדב שיר שיקל אמשו .#%אמ" 'קל רתוי ל"חינ עובקל 'סותהל
אישוקה אפיסמ שרופמד 'ינתמד םש אצמד תינבת די וא תינבת לר ז"רה וליאו ,רוסא אשירב
וניא שרופמ םאד אצמ םימלצ םימלש ירה םה קר ,םירוסא אקיודמ ראובמ רתויבו .ןכ 'ישד
ןנחוי 'רד #םש" 'קל 'סותה תמאב רבס ןנברכ 'ינתמד וליפאו םימלצ םימלש לכו ,םירתומ
הנשמה אל איתא אלא אקוידל ירבשד ז"ע .םירוסא
לבא המל 'ק אל השקה דוע י"שרפלד וניא רוסא אלא יטרדנא לש םיכלמ כ"א תינבת די וא
תינבת לר יאמא הרוסא ירהו וניא רכינ אוהש יטרדנא לש לבא .םיכלמ ל"י הזמד אל היה השק
םהל םנמאד ,'סותהל יטרדנא לש טוידה וא לשומ אמלעב ןיא וב לבא ,ששח תינבת די וא לר שי
שוחל אמש אב יטרדנאמ לש הרוסאו ,םיכלמ .קפסמ
ק"השמ ,םש איוסמ תבשד םתה 'מהד ,הומת #%בע" שפחמ רויצ לש ז"ע אלב יעבו ,ןוכתמ
המקואל יטרדנאב לש וטושפבו ,םיכלמ םושמ ראשבד תורוצ ןויכ הוחתשהש הל אמתסמ האשע
תוהלא ל"והו ז"ע ןכלו .שממ יקומ הל יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמד דסד דובכל 'יל ,אמלעב
קר !ירפד ס"שה כ"אד ז"יא הדובע ללכ ואלו םולכ התעמו .איה הומת המ םישקמ 'סותה
םתהמ לע אכהד ,י"שרפ אל רמאק אלא 'מה יטרדנאבד לש םיכלמ אכיא יחלפד הל ( ונייהו
ומוקמב לש מ"ר ראובמכ ה"ד 'קל 'סותב רמא הבר ( כ"ושמו ןנירז ראשב לבא ,תומוקמ
םימלצ לש ראש א"נב ןיא םיליר דוסל םהל המבו .ללכ הז רתוס תבשב 'מהל טקנד
םימלצבד לש ראש א"נב וליא דס יאדוב 'יל ואשע םאד ,הולא אל ןכ המל דס ,ללכ 'יל
כ"אשמ יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמ דסד םושמ 'יל .דובכ
ןכו ראובמ י"שרב ןירדהנס אתיאד #%אס" םתה ןיעכ איוסה י"שרפו ,תבשב םש ה"ד" אל אזחד
אטרדנא דיסו ל"זו #היל הארש תומד ויהש ןיליר תושעל תומדב !למה האורהו ותוא הוחתשמ
ול דובכל !למה םימעפו ןידבועש ותוא הזו האר דחא היהש דבענ אלו עדי אוהש דבענ הוחתשהו
ול .ל"כע
6
הליחתו יתבשח ראבל ק"מטשב 'יעד ,םתיישוק תותירכ ק"מ 'קהש #תוטמשהב ." םאד 'מה
אל ולבק הולאב ואל םולכ ש"מ ,אוה קרוזהמ ןבא סילוקרמל ותוזבל ןכו רעופה ומצע רועפל
מ"מד בייח ןויכ וזש יריימ 'מהד 'יתו .התדובע אלש דבענ יטרדנאה כ"או ,םלועמ םא וניא
ולבקמ הולאל ז"יא ז"ע כ"או .ללכ ל"י וזד ם ןכלו ,'סותה 'יש ריפש םיאיבמ היאר כ"עד יטרדנא
לש םיכלמ וניא דבענ םאד ,ללכ היה דבענ כ"א וליפא םא אל היה ולבקמ הולאב היה .בייח
לבא ז"יא קיפסמ ללכ םד י"שר 'ישל יטרדנאד לש םיכלמ דבענ ונייה אקוד לע חתפ ,הנידמה
ומוקמבו לש כ"או ,מ"ר ם ק"מטשה 'ישל ל"חכשמ יטרדנא אלש דבענ םלועמ ראשב ,תומוקמ
וליפאו ומוקמב לש מ"ר םניאשכ םידמוע לע חתפ .ע"צו .הנידמה
רבכו .ב ונאבה ירבד י"שר ןירדהנסב ראובמד שרפמד יטרדנאהד תמאב דבענ קר אוהש אל
הידידלו ,עדי השקת ק"מטשה 'וק ש"מ קרוזמ ןבא לבא .סילוקרמל וטושפב !ירצ קלחל י"פע
המ ראובמש ירבדב י"שר אוהד אל עדי ודבעש וליאד ,יטרדנאל עדי אוה יטרדנאש הז אוה ז"ע
כ"א אל היה ליעומ המ אלש ולבק יוהד ,הולאב קרוזכ ןבא לבא ,סילוקרמל ןויכ אוהש אל עדי
יטרדנאהש יוה ז"ע םו אל ולבק הולאב ןכל ןיא היוחתשהה תבשחנ השעמ הדובע יהוזו .ללכ
תיישוק ס"שה יא אלד ולבק הולאב ואל םולכ ב"צו" .איה דוסי תתולפ י"שר #.ק"מטשהו
אלא ע"צ 'כלד םאד אתיא אוהד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א ל"מל רמימל 'מהל ואלד םולכ ,אוה
ונייה היוחתשההש הניא וזד ,םולכ איה תמאב שודיח לוד רמול הוחתשמהש ז"על ילב עדיש
אוהש ז"ע הניא תבשחנ הדובע קלחלו ,ללכ ןיב הז ןיבל קרוז ןבא המלו ,סילוקרמל !רצוה 'מה
שודיחל ירה ,הז וטושפב היה לוכי תושקהל םאד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א אוה קסעתמ טושפו
.רוטפד
תאז" תרמוא ל"מלד שדחל 'מל ארבס תיטרפ היוחתשהד ,ז"עב אלב העידי אוהש ז"ע הניא
תבשחנ ל"פת ,היוחתשה םושמ רוטפה יללכה ת"הכד הלוכ קסעתמד #.רוטפ
לבא תמאב י"שר ותטישל שיר תותירכ בתכש סנכנהד האמוטב ק"מהיבל רבסו אוהש תיב
תסנכה בייח אוה 'כלד 'קד ,ןברק רזעיחאב 'יעו .קסעתמ "ח" ראיבש #ז"נ 'יס י"שרד םש 'ישל
רייצש #.טי" ןיד קסעתמ קסעתנש הכיתחב לש רתיה הלעו ודיב הכיתח לש תטישו ,רוסיא י"שר
רוטפד קסעתמ אוה אקוד "הכב היהש קסעתמ הכיתחב לבא ,תרחא םא העט התואב הכיתח
תעד י"שר אוהש וש אלו הזו .קסעתמ אלד ןירדהנס 'סותהכ מ"כבו #%בס" ובתכש םאד ןיוכתנ
!ותחל תא שולתה אצמנו התוא הכיתח איהש רבוחמ רוטפ םושמ התעמו .קסעתמ י"שר 'ישל
ףא םא אוה אל עדי יטרדנאהש דבענ ןיא ןאכ רוטפ ןכלו ,קסעתמ ריפש !רצוה ס"שה ארבסהל
תשדוחמה לכד היוחתשה אלב העידי איהש ז"ע הניא תבשחנ .הדובע
לבא םתטישל 'סותה אל יוה ל"חינ שרפל אוהד ,ןכ אל עדי ודבעש תא תעדלד ,יטרדנאה 'סותה
הז היה בשחנ קסעתמ המל 'קיו הל רמול 'מהל ואלד םולכ אוה ( היוחתשההש 'יפ הניא םולכ
( ל"פת אוהש רוטפ ןידמ ןכלו .קסעתמ םישרפמ םלועלד 'סותה יטרדנאה אל הדבענ ןכלו ,ללכ
רמאק ס"שה םאד אוה אל ולבק הולאב ואל םולכ אוה ( יטרדנאהש 'יפ ומצע וניא םולכ וניאש
ז"ע הזמו .ללכ וחיכוה יטרדנאד 'סותה וניא .דבענ
אלא מ"מד םתחכוה הניא תנבומ אמשד םתסב יטרדנא ןנישייח דבענש פ"כע" לע חתפ הנידמה
ומוקמבו לש לבא #מ"ר םש 'מה יריימ יטרדנאב אלש .ע"צו ,דבענ
7
ןנחלא 'רו ,םש בשיימ ה"פ 'וכ !כב אחינ יכד קייד הל היתלימב יברד ןנחוי אה םימלצ ןמצע
ןירוסא אמתסו יברכ ריאמ אל יצמ רמימל אמתסד יברכ ריאמ אפיסמ תינבתד די לרו איההד
איתא וליפא ןנברכ תישירפדכ אפיסד 'יפ . רשפא יריימד איתאו ,םירפכב וליפא לבא ,ןנברכ
קוידה אשירמ אוה הנשממ אל 'יפולד ,הריתי !ירטציא ירבשד םימלצ אהד ,םירתומ וליפא
ירבש ז"ע אלא ,םירתומ אקוידל םימלצד םימלש םירוסא ראובמכ ,מ"רדכו ןכלו ,#%אמ" 'מב
כ"ע יריימ אנוב יילפד הב מ"ר .ןנברו
לבא ד"וסב 'יע ושקהש 'סותה רפל " ת יכד רמאק ןמקל אמתס רכ " מ ה " מ רמימל אמתס וליפא
ןנברכ ירהש אל וריתה אלא הומתו .יטרדנא קוידהד אוה הנשממ הריתי ל"נכ כ"או יריימ
יטרדנאב הזבד ק"ועו .יילפ יאמא אל ושקה לע ת"ר כ"עד איתא ם ןנברכ ירהד ינתק אצמ
ונייהד קושב וא וליאו ,הדשב ת"רל אל וריתה אלא לע חתפ .ע"צו .הנידמה
ףד] א"מ [א"ע
איוס ז"עד הרבתשנש
רמא .א לאומש וליפא ירבש ם"וכע י"שר 'יע .'וכ בתכש ןויכד הרבשנש בוש ןיא ןידבוע .התוא
ןושלו הז אוה ףוס 'מהמ ןיקרפ ןיאד ןידבוע .םירבשל
רמא 'ב 'מע 'מבו שיר שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
יאו אמינ והזד ם אמעט כ"או ,לאומשד היהי ראובמ ירבדמ י"שר םעטהד השפנד אל הלצא
אוה םעט םע 'א אה ןיאד ןידבוע .םירבשל
תמאבו שרופמש ןכ ירבדב י"שר ףוס ןיקריפ וקלחנד םש בר לאומשו ז"עב הרבתשנש םא !ירצ
רמאקו ,לוטיב אמיל 'מב אהב ילפמק ס"מד ןידבוע םירבשל ס"מו ןיא ןידבוע י"שרפו ,םירבשל
לאומשלד צ"יא לוטיב םושמ השפנד אל הלצא ירה ,'וכ אידהל י"שרלד לכה ט"הד ,'א אפו
ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
לבא .ב הארנ יילפ 'סותהד ל"סו ןהד תורבס 'ב תרבס ,תודרפנ שיר שיקל השפנד 'קל אל
ונייהד ,הלצא ןויכד הרבשנש בוש ןיא םיחטוב הב םישאיתמו תרבסו ,הדבעלמ לאומש ףוסב
ןיקריפ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל חלפמל עמשמדכו ,םירבשל תמאב 'מב
ומכו ,#%נ" 'קל .ראבתיש
הנהד םש 'מב ףוסב ןיקריפ שי ק"ל ,תונושל ' ברד לאומשו יילפ יא םידבוע ןושל ,םירבשל 'ב
ע"וכלד םידבוע םירבשל אלא יילפד םא םידבוע ירבשל ןושלבו .םירבש שי ' יקוליח ,אסרי
תסרי י"שר ש"סו ע"וכלד םידבוע ןיאו ,םירבשל םידבוע ירבשל יילפו ,םירבש ירבשב םירבש לש
םיקרפ םירבחתמה י"ע לבא ,טוידה ן"במרב ןייוסב ראובמ שיד תרחא 'י ןושללד ע"וכל ' ןיא
םידבוע םירבשל אלא יילפד םירבשב לש .םיקרפ
םינושארה 'קהו יפל ןושל ע"וכלד 'ב םידבוע םירבשל י"שר 'ילו" ןכ אוה ם ןושלל כ"א #' !יא
רמאק לאומש ןייוסב ירבשד ז"ע .םירתומ
8
ש"ייעו י"שרב תמאבד 'יתש !הל אנשיל אמעט לאומשד ריתהש ירבש ז"ע אוה םושמ ןנילתד
יוהש םרבש וניאד ,ומצעב חיכש רבתשיש .וילאמ
ז"יפלו כ"שמ י"שר ןייוסב אמעטד לאומשד םושמ השפנד אל הלצא ונייה 'וכ אנשילהכ אמק
םש יילפד תעדו ,םירבשב לאומש ןיאד םידבוע לבא .םירבשל !דיאל תונושל 'ב ע"וכלד םידבוע
אמעט ,םירבשל לאומשד ןאכ ריתהש ירבש ז"ע אוה כ"שמכ י"שר םש ןנילתד ורבישש .םידיב
לבא םתהד 'ית 'סות ףוסב קרפה יריימ הרשאב הכרדש רשנל ןימסיק םיפנעו רידת ןיאו ןיחינמ
הדבעל ונייה ,כ"ושמ ש"לד םתה רמול השפנד אל הלצא כ"א 'קו .'וכ ט"המ רוסאנ וליפא ירבש
לבא .םירבש הארנ רורב ל"ס 'סותהד םנמאד םתה הרשאב ש"ל ללכ רתיהה השפנד אל
ןויכ ,הלצא הכרדש רשנל אלא ,דימת איוסהד םש הנד רתיהב רחא ןיאד ,ירמל םידבוע
ונייה ,םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל םירבשל ( ןושלכ #%נ" 'מה ( הזבו שי קוליח ןיב
םירבש ירבשל .םירבש
ז"יפלו שי ןאכ תויוס 'ב ןייוס ,תודרפנ אכהד יריימ ז"עב הרבתשנש אלש הכרדכ הזבו תעד שיר
שיקל הלטבד הילאמ ירמאד השפנ אל הלצא ובתכו .'וכ לאומשד 'סותה ל"ס שירכ םו" .שיקל
חכומ !נהל ינשיל לאומשד ל"ס םידבוע איוסהו #.םירבשל םתהד יריימ הרשאב הכרדש ,רשנל
ןכלו ש"ל םתה ללכ רתיהה השפנד אל קר ,הלצא יילפ בר לאומשו יא אליז והל אתלימ חלפמל
וא ,םירבשל ירבשל .םירבש
הנהו . ןייוסב השקמ לאומשל 'מה אהמ אצמד תינבת די תינבתו לר ירה ולא אהו ,ןירוסא
םירבש &רתמו ,והנינ לאומש הנשמהד יריימ ןידמועב לע דיהד 'סותה 'יפו .ןסיסב לרהו ורבשנ
ןפואב םילוכיש ןיידע דומעל ןכלו ,ע"נפב ןויכ םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם םדועב םירבוחמ
םו ורבשנ ןפואב הזכ םילוכיש דומעל ע"נפב ןכל םה יפלו .םירוסא םהירבד הארנ א"שמד
הנשמב ב"ויכד דבענ ונייה דבענד וליפא רבוחמב .םלצל
ימ 'ק 'כלו םקחד רמול 'סותהל םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם ודועב וזש ,רבוחמ ארבס 'כל
ידו ,הקוחר היה םהל רמול ןויכד םהש םידמוע ע"נפב םו םה םיבושח ע"נפב ירהש ב"ויכ דבענ
ןכל םה לבא .םירוסא ל"נהל ראובמ דאמ םתטישל 'סותד אמעטד לאומשד ריתהש ירבשב ז"ע
וניא םושמ ןיאש םידבוע אלא ,םירבשל אמעט לאומשד שירכ שיקל םושמ ירמאד השפנ אל
הלצא ןכלו .'וכ השקוה םהל המ יל םילוכיד דומעל לע ןסיסב לבא ס"כוס אל וליצה תא .םמצע
ןכלו וכרצוה שרפל תמאבד ם ודועב רבוחמ ויה םידבוע דיהל לרהו ןכלו ,ע"נפב דיהשכ לרהו
ורבשנ ןפואב ןיידעש םילוכי דומעל ע"נפב םירמוא דיהש לרהו ( םהש םילילא ע"נפב ( וליצה
תא אלו ,םמצע .ולטבתנ
הנהו .ד י"שר ןידמועד 'יפ לע ןסיסב ונייה לע םוקמ ןקותמה ןהל ןויכ והניבתואד םתה יאדו יחלפ
!ירצו .והל ןיבהל כ"א המל אקוד תינבת די תינבתו המלו ,לר אל רסאנ ם ראשב לבא .םירבש
אוה טושפ ראובמכ םושמ ,הנשמב ב"ויכד לבא ,דבענ ראשב םירבש ןיאד ב"ויכ דבענ וליפא
ןידמוע לע ןסיסב אל ןנישייח יחלפד .והל
!ירצו ןיבהל ירה בר ל"ס ןידבועד םירבשל וליפאו ןימסיק יפלו ,אמלעב ןושלה ינשה םו ןושלה
ישילשה ם #י"שר 'יל" לאומש ל"ס ירה ,ןכ םד ראש םירבש אלו ,םידבענ קר תינבת די תינבתו
יאמו .לר רמאק הנשמה קרד תינבת די תינבתו לר םידבענ .ב"ויכ
לבא קוליחה םתהד ,טושפ ףוסב קרפה איוסב ןיאד םידבוע ןודינה ,םירבשל םא ןיידע םידבוע
םירבשל חכמ ואבש לספהמ םיקיזחמו ,לודה רבשה התואב תוהלא ומכ םדוק הזבו .הרבשנש
9
כאכיא ד"מל םידבועד םירבשהש ,םירבשל הזבו .םתקזחב ןיא קוליח ןיב םסיק ןיבל תינבת די
.לרו
כ"אשמ שרופמד 'ינתמב ירבשד םימלצ רמל" .םירתומ תיאדכ רמלו ,'יל תיאדכ וא ,'יל םושמ
קפס וא ,אקיפס םושמ ןיאש םידבוע וא ,םירבשל םושמ אמתסמד ורביש יוה מ"מו #.םידיב
רמאק הנשמה אצמד תינבת די תינבתו לר ןידמוע לע ןסיסב ירה ולא כ"ע .םירוסא ןיא רוסיאה
םושמ םידבועש דיל וא לרל םושמ אבש ןמ לספה כ"אד .לודה ראש םירבש אלא .ימנ םושמ
תינבתהש די תינבתהו לר יבישח םלצ רוסאה דצמ ומצע םידמועשכ" לע םוקמ ןקותמה ,#םהל
ןויכ ב"ויכש דבענ איוהו .א"וקמב ז"ע .השדח
)
לבא .ה תעדל ןידמועד 'סותה לע ןסיסב ונייה רבשנד ןפואב הזכ דמועש ורוסיאו ,ע"נפב םושמ
"הכבד אל ושאיתנ דובעלמ דיל וא יכ ,לרל םירבוס דיהש וא לרה וליצה תא כ"א .םמצע הז
אל !ייש א"כ ז"עב הרבתשנש לכד ,הילאמ הרתיה םושמ השפנד אל לבא .הלצא םא הרביש
יוה םידיב יאדוב הלוכש הלטבתנ אלו ,ירמל ןכתי רמול אלש לטיב דיל .לרלו
ןכלו והיימעטל 'סותה אל ל"חינ המב י"שרפש !הלד אנשיל לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
המ ריתהש לאומש ירבשל ז"ע אוה םושמ אמתסמד יוה םרביש אל 'סותהלד .םידיב ןכתי ,הז
כ"אד ט"מ אק הרסא הנשמה תינבתל די תינבתו לבא" .לר י"שרל הז ףאד ,אחינ לטיבש ז"על
לבא ,םידיב וישכע ובישוהשכ דיה לרהו םמוקמב ןנירמא ורזחד דובעל דיל לרלו איוהו ,ע"נפב
ז"ע וכרצוהו #.השדח שרפל 'סותה םלועלד אמעט לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ השפנד
אל שירכו ,הלצא וליפאו .שיקל !נהל ינשיל ףוסב קרפה לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
םתה הרשאב הכרדש רשנל ש"לו הב אמעט השפנד אל .הלצא
ת"או מ"מ יפל ק"לה לאומשד ל"ס ןיא ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל כ"א ,אתלימ
ט"מ הרסא הנשמה אצמב תינבת די וא תינבת יהנ ,לר תינבתבד די תינבתו לר םידמועה" לע
ש"ל #ןסיסב רתיהה השפנד אל לבא ,הלצא ןיידע ריתנ םעטמ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל אליזד
והל ל"צו .אתלימ תינבתבד די תינבתו לר םילירש םדבעל ע"נפב אל אליז והל דובעל ם
פ"כע ,םירבשל ןפואב הז ןידמועש לע ןסיסב ןיאו םיארנ .רבשכ
אצמנ .ו תטישד תויוסה 'בד 'סותה ןיקסוע תורבס 'בב ןייוס ,תודרפנ ןידב השפנ אל הלצא
ט"המד םישאייתמ איוסו ,הדבעלמ ןמקלד ןידב ןיא ןידבוע םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל
םעטהו .םירבשל אלש הרכזוה ןייוסב ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל תוטישפב םושמ ןייוסד טקנ
תנקסמכ םתה 'מה ע"וכלד ןידבוע םירבשל יילפו" קר ירבשב םירפס 'יכו ,םירבש ונלש ב"לב
םעטהו .#םש אלש הרכזוה םתה ארבסה השפנד אל הלצא אוה ומכ וראיבש םושמ 'סותה
3
אלא ז"יפלד השק !יא ,יל ל"ס י"שרל ןנישייחד תינבתב די תינבתו לר םידבועש םהל תרותב םלצ ע"נפב ב"ויכד
ירהו ,דבענ י"שר 'יש ומצע מ"רד 'יעל אל רסא אלא יטרדנאב לש ירהו ,םיכלמ תינבת די וא לר וניא יטרדנא לש
חניתו .םיכלמ ב"ויכד 'סותה 'יפל דבענ ונייה ויהש םידבענ םדועב םירבוחמ םלצל ןויכו ורבשנש ןפואב םיארנש
םימלש םניא םישאייתמ וליאכד ,םדבעלמ דיה לרהו וליצה תא אחינ ,ןמצע ןנישייחד אמש האב תינבתה די וא לר
יטרדנאמ לש םיכלמ היהש לבא .דבענ י"שרפל ת"יפא אבש יטרדנאמ לש ירה ,םיכלמ ותוא יטרדנא לטבתנ ( וא
םושמ ןיאש םידבוע םירבשל וא םושמ ןנילתד ורבישש יוה םידיב ( לכו רוסיאה אוה םושמ ודימעהש תא דיה וא
לרה לע סומיב ע"נפב םידבועו התוא ע"נפב ב"ויכד כ"או ,דבענ ןיא ןאכ תרות יטרדנא לש ק"ועו .םיכלמ !יא ןכתי
ב"ויכד ונייהד ,דבענ םידבועש א"וקמב תינבתל די וא ירהו ,לר ז"יא יטרדנא לש .םיכלמ
תעדלו י"שר ל"צ תינבתד די וא לר אעיר תרוצמ םדא תרוצד ,םלש לשומ םישוע קרו ,דובכל יטרדנא לש םיכלמ
בא יחלפ 'יתוביבח לבא ,'יל תינבת די וא תינבת לר איה הרוצ תילילא ןיאד ,םצעב םישוע תינבת די וא לר א"כ
לש .לילא
10
םתהד יריימ הרשאב הכרדש רושנל קייודמו .דימת דאמ ןייוסבד אל רכזוה קוליח ןיב םירבש ןיבל
ירבש םושמ ,םירבש ןינעלד ארבסה השפנד אל הלצא המ יל םירבש המ יל ירבש .םירבש
לבא תטיש י"שר לכהד ארבס ט"הד ,תחא ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא
לאומשו .'וכ ריתהש ירבש ק"לל ,ז"ע ונייה םושמ ןיאד םידבוע ןושללו ,םירבשל םושמ 'ו 'ב
אמתסמד יוה ל"צו .םרביש ל"בשרד ריתהש שוריפב ז"ע הרבתשנש הילאמ ל"ס ןיאד ןידבוע
.םירבשל
לבא .ז תטיש י"שר ההומת ירהש 'כל אבוה #%נ" 'מב אתולפה םא ןידבוע םירבשל ןינעל
סומיב אמשד ,םפנש ם םש אליז והל אתלימ קר ,ש"ייע ןדש אמשד 'מה אקוד ז"עב אליז והל
אתלימ וא ,יפט פ"כעו ,!פיהל םצע ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל !ייש ם ירהו ,סומיבב סומיבב
ש"ל ללכ רמול השפנד אל הלצא ירהש 'וכ ןיא ןידבוע סומיבל קר אוה ןישמשמ ."עצו .אמלעב
*
הנהו .ח ף"ירה קספ לאומשכ ןנחוי 'רכו ראיבו ן"רה םושמ השקוהש ול י"שר 'וק ףוסב ןיקריפ
ע"וכל 'ירמאד ןיא ןידבוע םירבשל !יאו כ"א ל"ס לאומשל ירבשד ז"ע י"שר 'יתו ,םירתומ אמעטד
לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ ןילותש ם"וכעהש םרבש ןכלו ,ל"נכו קספ ף"ירה לאומשכ
ז"יאו רתוס פ"שמל ןנחוי 'רכ םאד ןניעדי יאדוב הרבתשנש הילאמ איה הרוסא אלדו" שירכ שיקל
ירמאד השפנ אל הלצא בושו .#'וכ ן"רה 'קמ ירהד תנקסמ אנשילב 'מה ארתב ףוסב קרפה
ע"וכלד ןיא םידבוע םירבשל ן"רהד" סר הינשה 'יהכ יפלד ב"לה יילפ םיקרפב םילוד ןיעכ
#םירבש ( םו ף"ירה ףוסב קרפה איבה אנשילה ארתב ( !יאו כ"א קספ ף"ירה ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ םתהד 'יתו .הרוסא ףוסב קרפה יריימ רקיעשב ז"עה תמייק אקודו "הכב ןיא
ןידבוע םירבשל ןיאד ןיחינמ רקיע ז"עה ידכ דובעל תא לבא ,םירבשה ןנחוי 'ר שירו שיקל יריימ
ןיאשכ רקיע ז"עה תמייק "הכבו םידבוע .םירבשל
הארנו והזש ןיעכ תטיש שיד 'סותה ןאכ םיריתה 'ב םינוש אדחבו והיינימ אלא ,יס יילפד 'סות
ן"רהו סחיהב ןיבש ט"מ ,תויוסה 'ב ןייוסב אל רכזוה ארבסה ןיאד םידבוע ףוסבו ,םירבשל
ןיקריפ אל רכזוה ארבסה השפנד אל יפלד .הלצא אל 'קל 'מה 'סות ריכזה ארבסה השפנד אל
הלצא םושמ יריימד הרשאב תרשונה םיפנע דימת ןכלו ש"ל םש ארבסה השפנד אל הלצא .ללכ
וליאו !פיהל ט"מ אל וריכזה ןייוסב ארבסה ןיאד םידבוע םירבשל הז אל וראיב אידהב 'סותה
לבא ארבתסמ םהש םיסרו ב"להב ע"וכלד ןיא םידבוע ירבשל םירבש ז"יפלד #ש"ס 'יכו" אצמנ
תנקסמ םתה 'מה םידבועד ןכלו ,םירבשל ןייוסב אל וקקזנ רתיההל ןיאד םידבוע םירבשל
וכרצוהו אמעטל השפנד אל .הלצא
וליאו ן"רה סרו ףוסב ב"להב םש ע"וכלד ןיא םידבוע ןכלו ,םירבשל השקוה ול !יא רסא ןנחוי 'ר
המל ,ןייוסב אל רמאנ ןיאד םידבוע ןייוסד 'יתו ,םירבשל יריימ ןיאשב רקיע ז"עה לכו ,תמייק
ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל אוה אקוד רקיעשכ ז"עה תמייק ןיאד" ןיחינמ התוא דובעל תא
ןכלו .#םירבשה !רצוה שיר שיקל אמעטל השפנד אל ןנחוי 'רו ,הלצא קלוח לע ארבס וז .רסואו
4
הליחתמו יתבשח םד י"שרל שי אלא ,תורבס 'ב אריבסד והל והייורתד יכירצ ונייה ,רתיהל השפנד אל הלצא
ט"המו םישאיתמ דובעלמ םירבשל דצמ םיאבש לספהמ םו ,לודה אתליז והל אתלימ דובעל םירבשל דצמ םמצע
םעטמו הז םניא ןידב םימלצ יתשו .אמלעב תורבסה תומילשמ סומיבבו .ז"אז אוהש ישמשמ ז"ע !ייש קר !ה אמעט
אתליזד והב אתלימ שמתשהלמ .וב
לבא השק רמול םד ,ןכ ואלב אמעט אליזד והב אתלימ ת"כיהמ ודבעיש םירבשל דצמ ןויכ ,םמצע ןיאש ב"ויכ דבענ
והז 'כלד ,א"וקמב לכ קוליחה ןיב תינבת די תינבתו םירוסאד ,לר ןידמועשכ לע םושמ ,ןסיסב ב"ויכש םידבענ
א"וקמב יוהו םלצכ ןיבל ,ע"נפב ראש םירבש וליפאד ןידמוע לע ןסיסב .םירתומ
11
וליאו ןינעל אישוקה המל ,הכופהה ףוסב קרפה אל רכזוה ארבסה השפנד אל הזב ,הלצא
ראבמ ן"רה ברד לאומשו םתה ל"ס ןנחוי 'רכ אלד ןנירמא השפנ אל המו ,הלצא ריתהש לאומש
ןייוסב אצומב ירבש ז"ע ונייה םושמ ןנילתד ם"וכעהש ומצע .םרבש
אלא השקש ד"יפלד ן"רה אצמנ ארבסהד ןיאד םידבוע םירבשל הניא ארבס תיללכ ןיאש םכרד
דובעל םירבשל אלא ,ללכ אוה ארבס תיטרפ רקיעשב ז"עה תמייק ןיאש ןיחינמ תא רקיע ז"עה
ידכ דובעל תא ונייה ,םירבשה תואיצמד רקיע ז"עה ענומ םתוא דובעלמ תא לבא .םירבשה
ז"יפל ןיא 'כל ארבס וז ןינע סומיבל םפנש השקיו ,ללכ איוסהמ ףדד יתיימד #%נ" אתולפל םא
םידבוע םירבשל ןינעל סומיב .םפנש
ןכא ן"במרב 'יע הארנש רהזנש בתכו ,הזב סומיבד יבל רקיע ז"עה יוה םירבשכ רקיעשכ ז"עה
אלא ,תמייק וירבדד םיכירצ רואיב ןויכד לכש רתיהה םירבשב אוה ןיאש םיחינמ תא רקיעה ז"ע
םידבועו תא המ ,םירבשה הז ןינע .סומיבל
ןכא ןושלב 'יע ן"במרה בתכש !ותב וירבד ל"זו ןויכש ףוש ז"עה תמייק הל ןה המו ,ןידבוע
רבשנש הנממ לטב אוה ןיאש ,םהל םידבוע םיתשל ףול ז"עה אוהו ,םירבשלו וניא יושע ריזחהל
הל תא !כיפל ,םירבשה אוה דועו ,ןלטבמ רמימד רמא ןיא ז"ע הצפח ןתואב םירבש .ל"כע
ראובמו וירבדמ אהבד ןיאד ןידובע םירבשל םילולכ ינש אדח ,םינינע ןיאד םידבוע םירבשל םמצע
םישולתה ןיאד םידבוע דועו ,םיתשל םד ןיא ופוס ףיסומו .םרבחל ן"במרה ירמאד ןיא ז"ע הצפח
ןתואב הארנו ,םירבש הזש תפסות םעט המל ןיא ופוס הארנו .םרבחל איוסהד המדמד סומיב
םפנש ןידל ןיא םידבוע ונייה ,םירבשל דצמ הז ןיאד ופוס ונייהד ,םרבחל אמעט ןיאד ופוס רבחל
רבשה ףול םושמ ,ז"עה אליזד אתלימ רבחל הל אוהו ,םירבש המ ורמאש התואב איוס אליזד
והל אתלימ חלפמל ינשו .םירבשל םירבדה בתכש ןיאד ,ן"במרה ופוס םרבחל םו רמימ רמא ןיא
ז"ע הצפח הארנ ,םירבשב והזד םירואיב 'ב אהב אליזד והל אדח ,אתלימ אליזד והל ם"וכעל
םמצע רבחל םירבש דועו ,ז"על ירמאד ז"עלד המצע אליז אה פ"כעו .אתלימ הז ריפש המוד
סומיבל ומכד ,םפנש אליזש והל דימעהל ז"עה לע סומיב !כ ,םופ אליז והל רבחל רבש .ז"על
לבא יא ואל יכה היה ופוס רבחל םירבשה ריפשו ,ז"על היה ראשנ .ל"קו ,ורוסיאב
ה"דות ובתכ .רמא לאומשד תיא היל ל"רד ל"רו תיא היל לאומש 'יפ ,לאומשד תיא שירד 'יל
שיקל יקופאל י"שרפמ ףוסב ןיקריפ ןכו תעד ף"ירה לאומשד לוכי רובסל ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ הרוסא מ"מו אצומה ירבש ז"ע רתומ םושמ ןנילתד אמתסמד אל רבשנ וילאמ
אלא יוה ןכו .ורבש שיר שיקל תיא היל לאומשד יקופאל אלד אמית ןנישייחד אמש ורבש .לארשי
לעו כ"שמ ל"בשרד תיא היל לאומשד ואיבה היאר 'סותה תכריפמ ןנחוי 'ר לבא 'קל לע כ"שמ
לאומשד תיא היל שירד שיקל אל 'כל ואיבה היאר רתויבו .ללכ הומת ףוסב 'סותד ןיקריפ ואיבה
ירבד י"שר אמעטד לאומשד םושמ אמתסמש יוה ושקהו ,ורבש וילע אהד לאומש שירו שיקל
יאק דחב הטיש ל"רלו יאדוב וליפא הרבתשנ הילאמ וניאו] .ירש ןבומ המל וכרצוה חיכוהל הז
השעמהמ ןודד ירה והז רקיע ארמימ שירד שיקל ירמאד השפנ אל הלצא ליזאו [.ע"צו 'וכ 'ישל
ןאכ לאומשד תיא היל שירד הומתו ,שיקל המ אישוק איה וז לע י"שר ןויכ אל 'סותהש ואיבה םוש
היאר הזל לאומשד ל"ס .ל"בשרכ
ד"וסב 'יעו .ב לאומשל 'קה 'סותה יאמא טקנ ירבש 'ינתמ םימלצ םושמו אתובר אפיסד אברדא
היה הל הנשמהל טקנמל ירבש ז"ע םושמו אתובר אשירד חכד אריתהד ד"סד 'יתו .ףידע שיד
12
םעט לוד קלחל תינבתב די לרו ןיב ירבש ז"ע ןיבל ירבש םימלצ ירבשבד ז"ע שי רתוי םוקמ
רמול ןויכד םידבועש ול רידת ןכל םידבוע ם דיל לרלו ודועב לבא ,רבוחמ המב אלש ריכזה
ירבש ז"ע אשירב אל ונדספה יכ שי דומלל ונתנשממ ונייה" ןידמ ירבש ןיאד #םימלצ קלחל
םירבשב םהירבדו ,ש"ע םימותס עמשמד ירמאקד ןיאש הנשמה הכירצ ונעימשהל רתיה ירבש
ז"ע אוהד עמשנ אליממ רתיהמ ירבש !יאו ,םימלצ אוה עמשנ אליממ ירהו אברדא והז תתולפ
לאומש ל"בשרו םע .ןנחוי 'ר
הנהו . תעד ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ הרוסא המו הנשמהש הריתה ירבש םימלצ ונייה
םעטמ קפס אקיפס אמש אל םודבע אמשו םולטב .םידיב
תטישל 'קו ןנחוי 'ר כ"א ט"מ תינבת די תינבתו לר ןויכ ,םירוסא יריימ 'ינתמד םימלצב רתיההו
אוה םושמ קפס אקיפס אמש םולטב אמשו םורבש ירה ,םידיב קפס אקיפס הז !ייש ם תינבתב
די תינבתו ירהש ,לר וליפא אמינ יריימד ןידמועב לע ןסיסב ירה ושריפ 'סותה ןינע ןידמוע לע
ןסיסב רבתשנש ןפואב לוכיש דומעל ע"נפב הארנו םלש ןכלו ןויכ ודבעש ותוא ע"נפב ודועב
רבוחמ םו וישכע אוה םלש ןנירמא אלד ולטבתנ דיה לרהו המכו ונראיבש םתרבס ירמאד 'יעל
דיהד לרהו תמאב וליצה תא לכו .ןמצע הז הרבתשנב הילאמ לבא םא רבש תא ז"עה םידיב 'כל
טושפ הלטבתנש ירמל םו דיה לרהו םלועמו ,ולטבתנ אל ונעמש קוליח כ"או ,הזב קפסה
אקיפס אמשד אל םודבע ל"תאו םודבע אמש םולטב םידיב !ייש ם יבל תינבת די .לרו
םנמא י"שר ןינע 'יפ ןידמוע לע ןסיסב ןפואב רחא םודימעהש לע סומיב כ"או שי ששח םידבועש
ותוא הידידלו מ"קל ששחד הז !ייש וליפא םא ולטיב םידיב מ"מד אמש יו רחא ודימעה לע
סומיב דבועו ןכו .ותוא א"בטירהל ןידמוע 'יפש לע ןסיסב וניאש רבש ללכ אלא !כ השענ
לבא .הליחתמ .'ק 'סותהל
לבא הארנ רורב שיר" 'קל 'ישל 'סותד ה"ד 'ב 'מע אהו םירבש המל 'קהש #והנינ 'מה 'קמ
תינבתמ די לרו לאומשא ירה ם אלמלא ירבד לאומש השק אשיר אפיסל אשירבד וריתה ירבש
םימלש אפיסבו ורסא תינבת די תרבסד 'יתו .לרו ןשקמה אלמלאד ירבד לאומש היה ל"שפא
אפיסהד יאק ירבשא הארנו .ז"ע תעדלד והז 'סותה תמאב תטיש לכד ,ןנחוי 'ר ירבש םימלצ
םירתומ םושמ קפס וליפאו ,אקיפס תינבת די תינבתו הנשמהו ,לר הרסאש תינבתב די תינבתו
לר ונייה ירבשב .ז"ע
ז"יפלו" ףא ןנחוי 'רד רימחמ ןינעל ירבש לבא ,ז"ע אצוי הזמ אלוק ירבשב הידידלד ,םימלצ
רתיהה ירבשב םימלצ כ"ע םושמ קפס אקיפס אמש הלטיב יוה כ"או ,םידיב וליפא תינבת די
תינבתו לר לש םימלצ הנשמהו ,םירתומ הרסאש תינבת די תינבתו לר יריימ לשב תרבסכו ,ז"ע
ןשקמה לע #.לאומש
אלא .ד ירבדש םש 'סותה םישק !יא ל"שפא ןשקמהלד ( ןכו ןנחוי 'רל ( אה תינבתד די תינבתו
לר יריימ ירבשב אה ,ז"ע כ"א המל אקוד תינבת די לרו ירהו ,םירוסא אריבס והל לכד ירבש
ז"ע .םירוסא
היהו ל"שפא םתסבד םירבש וניא רכינ םהש לש לבא ,ז"ע תינבתב די תינבתו לר ל"חכשמ
רכינד אוהש לש כ"שמכו .ז"ע ןאכ 'סותה בטיהד שי עדיל םירבש לש םימלצ אלדמ טקנ ידימ
ןאכ 'סותהו" .והיידיב ואב ראבל ז"יע יפל לאומש ל"סד הנשמהד הטקנ ירבש םימלצ 'יעמשאל
רוסיאד תינבת די תינבתו לר אוה וליפא לשב אלו ,םימלצ קר תינבתב די לרו לש ירהו ,ז"ע המ
מ"קפנ !יאד ,הזב עדנ םא איה די לש םלצ וא לש הזלו .ז"ע וראיב תינבתד 'סותה די לש ז"ע
ונייה טקנד ידימ תינבתו ,הידיב די לש םלצ ונייה אלד טקנ ידימ ףאו .הידיב רשפאד טקנד ידימ
13
הדיב ל"צ ,הינשה לכד אלד ןניעדי איהש לש הניד ,ז"ע תינבתכ לש תינבתו .םלצ די לש ז"ע ונייה
די שיש הדיב מ"מו .ידימ השק חנית תינבת לבא ,די תינבת לר השקו .ל"אמ רמול הנשמהד
יריימ אצמב תינבת די תינבתו לר ןושלד ,דחיב הנשמה איה תינבת די וא תינבת םו ,לר 'סותה
וריכזה ןושל .ע"צו ,הז
פ"כע ז"דע פ"לי ירבד ןשקמהד ,ל"נה 'קל 'סותה לע לאומש רבס ירבשד ז"ע הזבו ,םירוסא
יריימ אפיסה תינבתד די תינבתו י"עד ,לר טקנד הידיב ידימ רכינ איהש לש .ז"ע
דוע היה ל"שפא תנוכ םש 'סותה ףאד ,א"עב ןשקמהד ילפ לאומשא ל"סו ירבש ז"ע ,םירוסא
ונייה ל"ילד ארבסה השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רתיהה ןיאד םידבוע םירבשל יילפד ףוסב 'יב
יא ,ןיקריפ אליז והל אתלימ חלפמל תיא ,םירבשל והיימעטל 'סותהו" .ריפש 'יל םהד םינינע 'ב
נ"שמכו ,םינוש לבא #.'יעל תינבת די לרו ב"ויכד דבענ אל אליז והל אתלימ רבסו .והניחלפמל
השקמה והזד רואיב אקודד ,הנשמה ירבש םימלצ םושמ ,םירתומ קפס לבא ,אקיפס ירבש ז"ע
אלד ,םירוסא השפנ 'ירמא אל אלא ,הלצא מ"מד ונייה אקוד תינבת די תינבתו אלד ,לר אליז
והל אתלימ .והניחלפמל
אליממו ם תעד ןנחוי 'ר שרפתת א"שמו ,ןכ ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ ונייה ,הרוסא אלד
הרתוה י"ע םצע ל"ילו ,הריבשה תרבס ל"בשר השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רוסיאה אוה אקוד
םירבשב אלד אליז והל אתלימ ונייהד ,וניחלפמל תינבת די תינבתו והזו ,לר ןיד אפיסה .'ינתמד
+
לבא השקמ 'קלד 'ק ל"בשרל 'מה לארשימ הפישש ז"ע ןיב וכרצל ןיב הכרצל איהד הייופישו
יאמאו ,ןירוסא יוהת ז"עכ הרבתשנש ןכו .הילאמ הממ יילפד יסוי 'ר ןנברו םא דבאמ ז"ע י"ע
קחושש הרוזו ירמאקד ,חורל ןנבר ףא איה השענ יאמאו ,לבז יוהת ז"עכ הרבתשנש .הילאמ
&רתמו שיר שיקל הריז וטא ז"ע דיב עמשמו .לארשי ןנחוי 'רד אוה !ירפד שירל לבא ,שיקל 'רל
ןנחוי צ"יא &וריתל ירהו .הז יפל ונירבד ם ןנחוי 'רל יהנד ,השק ל"ילד ארבסה השפנד אל
אה ,הלצא מ"מ ל"ס ןיאד ןידבוע תלוז ,םירבשל דיב לרו .ע"צו ,ב"ויכו
פ"כע .ה והז ןנחוי 'רל תיאד אמעט 'יל קפסד ירבשבד ,אקיפס םימלצ ןנילת יוהש ,םרביש
אליממו אה אצמד תינבת די תינבתו לר כ"ע יקומ ז"עב לבא .ל"נכו לאומש ל"ס םד ירבש ז"ע
םירתומ אלו םעטמ קפס אקיפס אלא םושמ וליפאד הרבתשנ הילאמ םירבשה םירתומ השפנד
אל הלצא הידידלו .'וכ אפיסה אצמד תינבת די וא תינבת לר םירוסא יריימ וליפא לשב ,םימלצ
ראובמכ םעטו ,'מב קוליחה ןיב תינבת די לרו ןיבל ראש םירבש אוה םושמ םיקומד הל
ןידמועב לע ןסיסב המכו" וראיבש םידבענד 'סותה ע"נפב םהשכ םירבוחמ םו וישכע םה םימלש
ןכלו ןיא םהב ארבסה השפנד אל הלצא המכו ונראיבש .#'יעל
ןויכו לאומשלד הנשמה תשרפתמ תינבתב די לרו לש םימלצ כ"א חכומ רתיההש םימלצב וניא
םעטמ קפס אמש ,אקיפס אל םודבע אמשו קפסד ,םולטיב אקיפס הז היה !ייש וליפא תינבתב
די אלא ,לרו כ"ע לאומשד תיל היל קפס אקיפס םעטו ,הז רתיהה ירבשב םימלש םושמ השפנד
אל אליממו ,הלצא ירבשד ז"ע ימנ םירתומ םד םהב !ייש ארבסה השפנד אל .הלצא
5
אחינו הזב תיישוק ןנחוי 'רד #%נ" 'קל 'מב 'יעד ,תרחא שירו שיקל ירמאד והייורת סומיב םפנש רתומ וליפאו
ד"מל םידבוע םירבשל אהד 'קו ,ש"ייע 'וכ ןנחוי 'ר שירו שיקל והייורת ל"ס םידבוע ירהש ,םירבשל ןנחוי 'ר רסא ז"ע
הרבתשנש םו ,'ילאמ שיר שיקל אל ריתה א"כ םושמ השפנד אל אלו ,הלצא םושמ ןיאש םידבוע כ"או .םירבשל
השק ןושל וליפאו" 'מה ד"מל םידבוע אהד ,"םירבשל ןנחוי 'רל שירו שיקל ע"וכ אריבס והל לבא .ןכ ראובמל
תעדב ז"יא 'סותה רשפאד ,חרכומ אלד רסא ןנחוי 'ר א"כ דיב לבא ,לרו ראשב םירבש ןיא םידבוע םו ,םירבשל
שיר שיקל רשפא !רצוהש אמעטל השפנד אל הלצא ידכ ריתהל דיה .לרהו
14
והזו כ"שמ ןאכ 'סות ד"וסב אלד היה !ירצ ירבש 'יעמשאל ז"ע שיד דומלל ונתנשממ ןיאש קלחל
ומכ שריפש םעטה ירבדב ןושלהו ,לאומש םותס לבא הארנ םתנוכ ןויכד לאומשלד ןיא רתיהה
ירבשד םימלצ םעטמ קפס אקיפס כ"אד" ם תינבת די לרו ויה ל"צ אלא #םירתומ םושמ
ארבסה השפנד אל ןכל ,הלצא הידידל תמאב ןיא קלחל ןיב ,םירבשב ירבש םימלצ ןיבל ירבש
םד ,ז"ע ירבשב ז"ע שי תא רתיהה השפנד אל םימייסמו .הלצא ומכ" 'סותה שריפש ל"צא"
םעטה #ונשריפש ירבדב ונייה ,"לאומש ומכ ושריפש שירב םהירבד אמעטד לאומשד אל םושמ
םילותש ולטיבש םידיב א"כ םשמ ל"סד .ל"בשרכ
והזו ם כ"שמ ד"אב 'סותה קיסמו" ה " ה ףאד ירבש תדובע םיבכוכ ןירתומ ןיאו קלחל ,"םירבשב
לאומשלד 'יפ םעט רתיה ירבש םימלצ וניא םושמ קפס אקיפס א"כ םושמ ירמאד השפנ אל
אליממו ,הלצא ןיא קלחל םו ,םירבשב ירבש ז"ע םירתומ .ט"המ
ר"וש ש"ארה 'סותבד שרופמ ןכ לאומשד ל"יל קפס ל"סד ,אקיפס רחאד ורסאש םימלצ ווה
ז"עכ .שממ
התעמו .ו &רותמ המ ונישקהש ובתכ 'סותהד 'יעל ד"רב לאומשד תיא היל אלו ,ל"בשרד ואיבה
הזל םוש לבא .החכוה ל"נל ראובמ םתחכוה םאד אתיא אמעטד לאומשד םושמ ןנילתד ורבשש
םידיב כ"א ש"מ תינבת די לרו םימלצד םאד ,םירוסאד אתיא ורבשד םידיב כ"א ם תינבת די
לרו ויה חניתד] .םירתומ ןנחוי 'ר תינבתד 'פמ די לרו ונייה ז"יעד ריכמ אוהש רבש ז"ע אלו רבש
לבא ,םלצ לאומשל שרפמד תינבתד די לרו ונייה לש םימלצ אלא [.ל"אמ כ"ע אמעטד
לאומשד םושמ ל"סד ל"בשרכ הרבתשנד הילאמ ירש השפנד אל תינבתו ,הלצא די לרו םירוסא
םושמ םידבענש ע"נפב ןידמועו לע ןסיסב כ"או ןיא םהב רתיהה השפנד אל הלצא ירהש דיה
לרו מ"מו" .ולוצינ ע"צ המל אל 'סותה וראיב #.היארה
לבא י"שר תמאב ףוסב" 'יפ אמעטד #ןיקריפ לאומשד םושמ אמתסמש יוה ורבש ,םידיב
ראובמלו השקי 'כל הידידל כ"א ט"מ תינבתד די לרו לבא ,ןירוסא תמאב י"שר הימעטל 'יפד
ןידמועד לע ןסיסב ונייה םודימעהש לע סומיב כ"או ףא יוש דחא ורבש םידיב לבא כ"חאד 'יזח
אב אוה וא יו רחא ובישוהו תא דיה וא לרה לע סומיב הדבעל אליממו הרזחד הרסאנו איוהד
ז"ע .ק"ודו ,השדח
ףד] א"מ [ב"ע
תטיש ם"במרה ירבשב םימלצ
ם"במרב 'יע ז"פ ז"ע 'לה ז"ה ל"זו ימלצ תדובע םיבכוכ םיאצמנה םיכלשומ םיקושב וא !ותב
תואטורה ירה ולא ןירתומ ןיאו !ירצ רמול ירבש לבא ,ןהימלצ אצומה די תרוצמ בכוכ וא לזמ וא
הלר וא רבא הירביאמ !לשומ ירה הז רוסא האנהב ליאוה עדיו יאדוב הזש רבאה ןמ תרוצ
תדובע םיבכוכ תדבענה ירה איה הרוסיאב דע עדויש ול ידבועהש םיבכוכ הידבוע הולטב .ל"כע
תוישוקהו וירבדב אדח ,ובר המ ראובמש וירבדב םאד אצמ םימלצ םימלש םיכלשומ ירה םה
אנמ ,םירתומ היל רתיה םימלצ םיכלשומ םניאשכ הנשמבו ,םירובש אל ןנת א"כ ירבש .םימלצ
דועו עמשמד וירבדמ םד ירבשב םימלצ ןיא רתיהה א"כ םהשכ לבא ,םיכלשומ ה"אלב ,םירוסא
15
אנמו היל קוליח ל"צ 'כלו .הז והזד שוריפ הנשמה ותעדל אצמד ירבש םימלצ ונייה םאצמש
קושב וא ןיב לבא .תואטורה כ"עד 'ק שיר שיקל ל"סד ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ אל !כ
הידידלד ,שריפ המ יל םיכלשומ המ יל םניא םיכלשומ ס"כוס ז"עה הלטבתנ י"ע הרבתשנש
ירמאד השפנ אל הלצא הידידלו ,'וכ כ"ע אצמ וניא 'ינתמד שרפתמ אצמש םתוא יהנו .םיכלשומ
ם"במרהד אל קספ שירכ שיקל ןידב ז"ע הרבתשנש הילאמ לבא מ"מ ןינעל שוריפ אצמ 'ינתמד
אנמ ןל תוושל .אתולפ
ק"וע כ"שמ ם"במרה אצומהד די וא לר לש בכוכ וא לזמ ירה םה והז ,םירוסא ותוא ןידה בתכש
ם"במרה ח"פב א"יה ל"זו תדובע םיבכוכ הרבשנש הילאמ הירבש םירוסא האנהב דע ,הולטביש
!כיפל אצומה ירבש תדובע םיבכוכ ירה ולא ןירוסא האנהב אמש אל הולטב ידבועה םיבכוכ
המלו ,ל"כע הנש םירבדה .םיימעפ
ק"וע !יא ללכב איבה ם"במרה ןיד ירבש םימלצ קרפב ירהו ,'ז ןיד ירבש םימלצ םהש םירתומ
ודוסי ןידמ שירל ,לוטיב שיקל םושמ ז"עש הרבתשנש הילאמ הליטב ןנחוי 'רלו ,וילאמ םושמ
קפסש לוטיב איצומ ידמ קפס ירהו .ז"ע ם"במרה אל בתכ ןיד לוטיב דע ןאכו ,ח"פב 'קל ז"פב
יריימ וזיא תורוצ ןה תקזחב המו ,ז"ע ןידל ירבש םימלצ .ןאכב

רשא לע ןכ הארנ ם"במרהש היה ול שוריפ רחא לכב ומכו ,איוסה .ראבתיש
םידקנו הזל הנהד 'אה ,תומדקה 'ב אפיסב תינבתד 'ינתמד די תינבתו לר םירוסא םושמ ב"ויכש
תדבענ י"שרפ הנוכהש ם"וכעהש םידבוע תרוצל די לרו לבא .ע"נפב ירבדמ ם"במרה ראובמ
אידהל היהש ול שוריפ רחא הזב ונייהד י"עד שיש םש תרוצ די וא לר ( תעדלו ם"במרה ה"ה
לכל רבא םלש ( לוכי ריכהל וזש תרוצ בכוכ וא לזמ ונייה ,תדבענה ריכמש וזש ןמ תורוצה
תומסרופמה המדקההו .תודבענה ורמא 'מבד ,הינשה המרת לאומש ןידמועב לע 'יעו ,ןסיסב
י"שרב א"בטירבו 'סותו םישוריפ םינוש לבא ,הזב הארנ ם"במרהש שריפ ןידמוע לע ןסיסב
ןידמועש לע םדמע םמוקמב אלו וכלשוה קושל וא והזו ,תואטורל אתועיר אלש םולטיב וליאד
םולטיב ויה םיכילשמ .םתוא
םדקהבו יתש ולא ראבנ איוסה !ותמו !כ ראבתת ם"במרה 'יש הליחתמ 'מה .ד"סב הטקנ
תוטישפב המד ורמאש הנשמב אצומה ירבש םימלצ ירה םה םירתומ אל יריימ ןידמועב ןידמועב
לע ןסיסב ונייהד אלא ,םמוקמב והזד ,םיכלשומב תוטשפ ןושל שוריפהו .אצומה טושפה הנשמב
אצומהד ירבש םימלצ ( ןויכ םניאש אלא קפס םו ,ז"ע המב םאצמש םיכלשומ שי םילר רבדל
אלש ודבענ וא" ולטבתנ וא ושאיתנ #םדבעלמ ( ירה םה אפיסו .םירתומ רמאק 'ינתמד לכד הז
ירבשב םימלצ וניאש ריכמ יאדוב םהש לבא ,ז"ע םא אצמ תינבת די וא תינבת לר ה"הו" לכ
רבא ריכמו #םלש וזש תינבת תרוצ תדבענה ירה ולא הזבו ,םירוסא וניא ליעומ המ םאצמש
םיכלשומ ןויכד איהש ז"עמ תיאדו אל ןיליקמ כ"כ !ומסל לע המ םאצמש םיכלשומ תולתלו
םולטיבש ןיאד ,םייוה קפס איצומ ידמ .יאדו
איבמו ארמימ 'מה לאומשד לקימד רמול וליפאש ירבש ז"ע שממ ירה הלא ונייהו ,םירתומ
םיכלשומב ל"סד ,ל"נכ לאומשל ןויכד םאצמש םיכלשומ םילוכי תולתל לקהל וליפא ז"עב .שממ
ונייהו וא םושמ ל"סד המש םהש םיכלשומ בישח היאר תיאדו םולטיבש וא ,םידיב םושמ ל"סד
שירכ שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ ירמאד השפנ אל הלצא כ"או 'וכ יוה יאדוכ .םולטיב
השקמו לע 'מה לאומש כ"אד יאמא ינתק אשירב אצומה ירבש םימלצ אה לאומשל וליפא
ירבש ז"ע שממ &רתמו .םירתומ םושמ אקד יעב ינתמל אפיס אצמ תינבת די הזו ,'וכ ל"חכשמ
םימלצב לכד ,אקוד ארמוחה תינבתד די תינבתו לר ז"יעד ריכמ איהש הרוצ וליאו ,תדבענ ז"עב
16
שממ וניארש הדבענש המ יל די לרו המ יל ראש אלא .םירבש השקמד ס"כוסד 'מה אה
תינבתד די לרו אפו השק לאומשד ,לאומשדא ריתה וליפא ירבש ז"ע לכ ,שממ ןכש תינבת די
תינבתו &רתמו .לר המרת לאומש ןידמועב לע שוריפ ,ןסיסב לאומשד אל ריתה ירבש ז"ע א"כ
לבא ,םיכלשומב הנשמה יריימ םידמועב לע ןסיסב םמוקמב םניאו םיכלשומ הזבו ,ללכ תמאב
אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ אלו תינבתב די תינבתו לכו ,לר ןכש אל ירבש .ז"ע
,
ירבדלו לאומש ונדמל אדח ,תולוק 'ב ירבשד ז"ע םיכלשומה םירתומ והזו" וניד לש ,#לאומש
דועו ירבשד םימלצ םירתומ וליפא ןידמועשכ לע ןסיסב לאומשלד" והז ןיד וניאו .#הנשמה רוסא
אלא יתרתב ונייהד ,אתועירל ירבש ז"ע ןידמועה לע ןסיסב לאומשלו" .םמוקמו והז ןיד אפיסה
אצמד תינבת די .#לרו
כ"חא איבמ ןנחוי 'ר 'חמ 'מה שירו שיקל ז"עב הרבתשנש ןנחוי 'רו .הילאמ השקמ שירל שיקל
אשירמ #%אמ" אצומהד 'ינתמד ירבש םימלצ ירה םה אה ,םירתומ ירבש ז"ע הליחתו .םירוסא
&רתמ ל"בשר םלועלד ם ירבש ז"ע קר ,םירתומ הנשמה האב קיידל אה םימלצ םירוסא
םירוסא םותסלו אלא .מ"רכ מ"מד השקמ אפיסהמ #.במ" אצמד תינבת די תינבתו לר
יאמלו ,םירוסאד שוחינ ןויכ ז"עד הרבתשנשנ הילאמ &רתמו .הרוסא אה המרת לאומש ןידמועב
לע !ירצו .ןסיסב ןידמועבד ,שרפל לע ןסיסב אל ריתה אהד ,ל"בשר ןנירמאד אמתסמד ושאיתנ
ירמאד השפנ אל הלצא והז 'וכ לבא ,ןילכשומב םניאשכ ןיכלשומ אלא ןידמוע לע ןסיסב והז
אתועיר אמשד אל ושאיתנ יפלו .הדבעלמ הז תמאב ם אשירה צ"יאו ,אחינ המל הליחת 'יתש
אבד םותסל ןויכד ,מ"רכ יריימד ןידמועב לע ןסיסב תמאב אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ קפסד"
איצומ ידמ אלו #קפס ירבש .ז"ע
ונדמלו םא ןכ תקולחמד ןנחוי 'ר שירו שיקל אוה אקוד אלו ,םיכלשומב םידמועב לע 'רו .ןסיסב
ןנחוי ל"ס וליפאד םיכלשומב תילד ,רוסא !ה 'יל ארבס אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל הלצא
םו .'וכ ןיא תולתל םורבישש ןיאד ,םידיב קפס איצומ ידמ שירו .יאדו שיקל ריתמ םיכלשומב
אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל לבא ,הלצא אל ןידמועב לע ןסיסב אכיאד .אתועיר
ןנחוי 'רלו ונדמל ירבשד ,אדח .תורמוח 'ב ז"ע וליפא ,םירוסא ןויכ ,דועו .ל"נכו ,םיכלשומב 'רד
ןנחוי אל םיקומ הנשמהל ןידמועב לע אלא ,ןסיסב אטשפכ םאצמד כ"א ,םיכלשומ ראובמ םד
ירבשב םימלצ אל ןנירש א"כ םאצמב .םיכלשומ
ןכלו קספ ם"במרה ירבשד םימלצ םירתומ אקוד םהשכ תינבתו ,םיכלשומ די תינבתו לר םהש
יאדו ז"ע םירוסא וליפא םושמ .םיכלשומב קספד .ןנחוי 'רכ
ןיידעו ע"לי המב ריתהש ם"במרה וליפא םימלצ םימלש אהו ,םיכלשומ הנשמב ןנת ירבש ,םימלצ
אמשו ןיא ריתהל א"כ אכיאד ,םירבש אתוביטל ' .#םימלצ ,םירובש ,םיכלשומ"
אמשו ל"י ם"במרהד ודמל ירבדמ הליחתד 'מה !ירפ ןנחוי 'ר שירל שיקל !המ אבב אצמד
ירבש אה ,םימלצ ירבש ז"ע יתכאו" .םירוסא אל קיסא יריימד ןידמועב לע ל"בשרו #.ןסיסב &רית
םלועלד ם ירבש ז"ע טקנו ,םירתומ ירבש םימלצ קיידל אה םימלצ םמצע םירוסא .מ"רדכ
6
םעטו ,קוליחה םא לאומש ל"ס ז"עד הרבתשנש הילאמ טושפ ,הרוסא ירבשד ז"ע םידמועה לע ןסיסב ,םירוסא
ןיאד קפס לוטיב םידיב איצומ ידמ יאדו קרו .ז"ע םיכלשומב ריתה לאומש איוהד היאר םולטיבש םאו .םידיב לאומש
ל"ס ל"בשרכ ז"עד הרבתשנש הילאמ מ"מ ,תרתומ ירבש ז"ע םידמועה לע ןסיסב ל"סדכו ,םירוסא ל"בשרל ומצע
ראובמכ המד ,'מב ןידמועש לע ןסיסב יוה אתועיר אלד ושאיתנ קרו ,הדבעלמ ירבש םימלצ םירתומ פ"כעד יוה
קפס לוטיב איצומד ידמ קפס .ז"ע
17
ראובמו םימכחלד םימלצ םמצע ראשו .םירתומ םישרפמה םישרפמ ונייהד םימלצ יילפד והב
מ"ר ןיאד ,ןנברו םדיב לקמ וא רופיצ לבא .'וכ ם"במרה אמש וליפא 'יפ םימלצ םירוסאה ןנברל
( שיש םדיב לקמ וא רופיצ ( ריתמ ןויכ ,הנשמה םאצמש פ"כעד .םיכלשומ םניא אלא קפס
7
,
ןויכו םיכלשומש ז"רה מ"ולי אלד ןכלו .ודבענ םיקומ הנשמהל מ"רלד ,מ"רכ וניא ליעומ המ
םהש ירהד ,םיכלשומ מ"ר רז ראש םימלצ וטא םימלצ כ"או ,ומוקמבש המ יל אצמש םימלצ
המ ,םיכלשומ !ייש מ"ולי ריתהל םימלצ תמאבש ןניעדי םניאש םידבענ אלא ןנירזד והב וטא
םימלצ םוקמבש .רחא
ףאו ל"בשרד אוה םיקומד הנשמהל לבא ,מ"רכ רשפא םד ןנחוי 'ר הדומ עמשמדכו ,הזל
!שמהמ !ירפד 'מה ןנחוי 'רלו מ"רדמ עמשנ ןנברל עמשמד .'וכ םד ןנחוי 'רל הנשמה איתא
ל"נכו .מ"רכ םימכחלד לכ םהש םיכלשומ ןיא רוסאל שיד ,םימלצ םש מ"ולי אלש ריפשו .ודבענ
קפס ם"במרה וליפאד םימלצ םימלש םיכלשומ .םירתומ
ןינעלו ק"השמ !יא איבה ם"במרה ןיד הז ז"פב ןויכ ןיידעש אל ראבתנ יניד לוטיב ז"פבו ,ללכ
יריימ וזיאב תורוצ ןה תקזחב לבא .ז"ע ל"נל ראובמ תמאבד דוסי רתיהה אצמב ירבש םימלצ
וניא דצמ םהש םירובש א"כ דצמ םהש ןניזחדכו ,םיכלשומ וליפאד אצמב םימלצ םימלש
םיכלשומ המד ,םיריתמ םאצמש םיכלשומ יוה מ"ולי ז"יאש הרוצ ז"יאו .תדבענה ןינע .לוטיבל
ראובמו דאמ המ ם"במרהש רזח לע ןיד ירבש ז"ע ז"פב כ"חאו לכד ,ח"פב יפל 'א ז"פבד ,ונינע
יריימ הנחבהב ןיב הרוצ תדבענה הרוצל הניאש רמאקו ,תדבענ םימלצבד םיכלשומה שי לקהל
םניאש הרוצ לבא ,תדבענה םא אצמ תינבת די תינבתו לר ריכמש איהש לש הרוצ תדבענה וז
יאדו ז"ע איה ןיאו םוקמ לקהל ףא איהש וליאו .תכלשומ ח"פב יריימ ןידב םאד 'יעמשאו ,לוטיב
הרבתשנ הילאמ ז"יא ןכלו ,ןנחוי 'רכו ,לוטיב אצומה ירבש ז"ע ירה ולא ןכלו .םירוסא ז"פב טקנ
תינבת די ח"פבו ,לרו טקנ ירבש ז"ע לכהד ,םתס יפל ז"פבד ,ןינעה יריימ אלש האר התוא
תדבענ לבא ריכמ יפל התינבת וזש ןמ תורוצה תומסרופמה והזו ,תודבענה "הכבד 'יעמשאד ןיא
םוקמ לקהל רמולו ןויכד אצמש התוא תכלשומ אמתסמ אל וליאו .הודבע ח"פב יריימ ז"עב
תיאדו אלא םצעד 'יעמשאו ,הרבתשנש המ הרבתנש אל אבישח .ק"ודו ,לוטיב
ןינעב תייאר ינפ תיבה
מ"ב 'מב ר"א #%זפ" יאני ןיא לבטה בייחתמ רשעמב דע האריש ינפ ףיליו ,תיבה הל ארקמ
יתרעבד שדקה ןמ הנשמהמ #%חפ" 'מה 'קמו .תיבה א"פ" תורשעמ םיאושקהד #ה"מ םיעולדהו
קיסמו ,וסקפישמ וסקפישמ .תיבב
םישרפמה 'קהו אהד אפיס איההד איה 'ינתמ המב םירבד םירומא !ילומב קושל לבא !ילומב
ותיבל לכוא םהמ יארע דע עייש ירה ,ותיבל שרופמ אשירהד ןיאושקהד ןיעולדהו וסקפישמ יריימ
הדשב אלו .תיבב
7
עמשמדכ ירבדמ ם"במרה הינימ 'יעל םש םו .ו"ה תמיתס ם"במרה ריתהד ירבש םימלצ עמשמ וליפא שי םדיב
לקמ וא רופיצ רשפאו .'וכ יולתש המב איבהש א"בטירה אתולפ #%מ" םא שישכ םדיב לקמ ם 'יעב 'וכ ןידמוע לע
חתפ יולתו .הנידמה םאד ,הזב וניא אלא קפס כ"א מ"רדמ ששוחש םתסב מ"מו ,םימלצ אקוד ןידמועשכ לע חתפ
עמשנ ,הנידמה םימכחל שישכ םדיב לקמ לבא .'וכ םא אוה כ"א ,יאדו ןיא דומלל מ"רדמ ם"במרהו .םימכחל 'ישל
קספש אקודד ןידמועב לע חתפ .הנידמה
18
א"בטירה 'יתו מ"ב" ש"ארהו #םש תורשעמ" םד #םש אשירהב !ירצ תייאר ינפ תיבה לבא יס
תיבב אפיסו ,הדשבש ל"מק !ילומבד ותיבל !ירצ עיהל ותיבל .ריעבש
לבא ש"רה תורשעמ" ןיבה #םש הנשמה הטשפכ !ילומבד קושל צ"יא ב"הפר 'וקהו ,ללכ
איוסהמ מ"בב ןפואב 'ית ראוביו ,רחא .ה"יא 'קל
ןרמו א"רה רלטק ל"צז ת"וש" תנשמ ןרהא 'ר א"ח ראיב #'מ 'יס תרבס ש"ארה א"בטירהו שיד
םיניד 'ב ב"הפרב כ"הזמ 'אה יתרעבד שדקה ןמ ןניפליד ,תיבה הינימ תולחד בויח תורשעמ אוה
י"ע ןידמ 'בהו ,ב"הפר רמ הכאלמ אלד בשחנ רמ דע עייש לא !ילומבו .תיבה קושל צ"יא
ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ קר חכמ הזלו ,כ"הזה יס תיבב כ"אשמ ,הדשבש !ילומב ותיבל !ירצ
ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ הזלו אל יס תיבב ומכ ,הדשבש !ילומב תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש
ןורחאל ראובמכ הנשמב ב"פ םש "מ ם"במרבו ד"פ רשעמ א"יה !ירצד עייש תיבל אוהש ףוס
.ותממ
לבא הארנ ז"יאש חרכומ רואיבב ירבד ש"ארה א"בטירהו ל"יד תמאבד תיב הדשבש ריעבשו
לכה ןיד ןידמ 'א רמ הכאלמ אלא !ילומבד קושל ףוס ותממ אוה תיבה הדשבש םשמש !ילומ
נ"יא ,קושל !דיאל אסי לכהד כ"הזמ תולחד בויחה אוה י"ע ב"הפר אלא תיבהד ןינעל הז אוה
אקוד תיבה ע"עו .תיפוסה .!שמהב
פ"כע .ב ונדמל ירבדמ ש"ארה א"בטירהו וליפאד !ילומב קושל !ירצ ב"הפר קר" יסד תיבב
לבא ,#הדשבש ןייוסב 'סותב ה"ד" ובתכ #הסינכמו !ילומבד קושל ש"ל אניד איעשוא 'רד
!ילומשכד קושל צ"יא ראובמו ,ב"הפר םיקלוחש לע ש"ארה ל"סו ,א"בטירהו .ש"רהכ

ע"עו . מ"ב 'מב םש השקמד אתיירבמ אינתד ונרו רשעמל בייחל וילע םושמ לבט רמתשמ
והזיאו ,ןתכאלמ רמ ןתכאלמ תכאלמ ד"סו ,ןתסנכה ונייהד ןתסנכה וליפא &רתמו ,הדשב ,אל
ןתסנכה תיבל הז אוה רמ תיעביאו .ןתכאלמ אמיא יכ רמאק יבר יאני םיתיזב םיבנעו ואלד ינב
ןרו ,והנינ לבא ןיטח ןירועשו ןרו אידהב ביתכ היב .כ"ע
יפלו א"עבאה אצוי ןיטיחבד םירועשו ביתכד והב ןרו צ"יא ב"הפר ידכ בייחל יסו חורימב .הדשב
כ"אשמ &וריתל ם"במרהו .ןושארה "פ תורשעמ קספ &וריתהכ ןושארה לכהד !ירצ ,ב"הפר
ד"בארהו קספ א"עבאהכ רבדד ביתכד היב ןרו וא בקי ( ונייהד ןד שורית רהציו ( צ"יא .ב"הפר
ראובמו דוע תעדש ד"בארה רבדד שיש ול ןרו אוה אל קר ןיטיח םירועשו אלא ם שורית ,רהציו
ביתכד והב ןכו ,בקי תעד ן"במרה מ"ב הריתיו .םש וזמ איה ש"רה 'יש ק"פ" תורשעמד לכד #םש
רבד שיש ול ןרו וניד ןיטיחכ וליפאו ,םירועשו ןיאושיק ןיעולדו .ש"ייע
ז"יפעו ש"רה 'ית תיישוקל םינושארה ל"נה וליאד איוסהמ מ"בב חכומ םד !ילומב קושל !ירצ
וליאו ,ב"הפר הנשמב ןיאושקהד וסקפישמ קלחמ הנשמה !ילומבד קושל בייח וסקפישמ וליאו
!ילומב ותיבל ח"יא דע ועיש ונאבה 'יעלו" .ותיבל ש"ארה 'ית א"בטירהו םד !ילומב קושל
!ירצ תייאר ינפ תיבה הדשבש ש"רה 'יתו #.פ"כע יפלד א"עבאה אחינ ןיאושקד ןיעולדו שי םהל
ןרו ןכלו םכילומב קושל צ"יא אלא" .ב"הפר ראשנש ש"רה אישוקב לע המ ורמאש איוסב
מ"בד הליחתמ יאמד וסקפישמ וסקפישמ לבא ,תיבב פ"כע בתכ יפלד תנקסמ רבדד 'מה שיש
ול ןרו ינאש #.אחינ
ד"יפלו .ד ש"רה ןיאושקד ןיעולדו שי םהל ןכלו ,ןרו צ"יא מ"מו ,ב"הפר ירה ןנת םאד ןכילומ
ותיבל ח"יא דע עייש ראובמו ,ותיבל וליפאד רבדב שיש ול ןרו צ"יאש ב"הפר ונייה אקוד
19
!ילומב לבא ,קושל !ילומב ותיבל ןיידע !ירצ אלא .ב"הפרל השק 'כלש ןיבהל ארבסה הזב ןויכד
רבדבש שיש ול ןרו אל רמאנ כ"הזה יתרעבד שדוקה ןמ כ"א ,תיבה ש"מ םכילומשכ .ותיבל
םא ,פ"נממו ןיד ב"הפר רמאנ רבדב שיש ול ןרו כ"א וליפא !ילומב קושל ימנ ומכו" רבדב ןיאש
ול םאו ,#ןרו ןיד ב"הפר אל רמאנ רבדב שיש ול ןרו כ"א וליפא !ילומב ותיבל ימנ .אל
תנשמבו ןרהא 'ר םש בתכ ראבל הזב םנמאד רבדב שיש ול ןרו אל רמאנ כ"הזה יתרעבד
שדוקה ןמ לבא ,תיבה מ"מ םכילומשכ ותיבל !ירצ ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ ןויכ והזש ףוס
.ותממ
לבא השק יל הזב הנהד ןיטיח םירועשו שי םהל ןרו כ"או צ"יא ב"הפר א"כ !ילומב כ"או ,ותיבל
אה איעשוא 'רד כ"ע יריימ !ילומב רמאקו ,ותיבל איעשוא 'ר םאד םסינכמ &ומב הנהו .ח"יא
םינושארב ורמאנ םירואיב םינוש !יא ליעומ &ומה עונמל רבודיו ,בויחה הזב לבא ,ה"יא 'קל תעד
ש"רה ומצע םש םושמ &ומהש הסכמ תא האובתה אלש הארת תא ינפ הנהו .תיבה ארבס וז 'כל
!ייש םא ןיד ב"הפר אוה הזב ,כ"הז ל"י !ירצד הייאר לבא ,שממ םא אתיא ורואיבל לש ר"ה
ןרהא ל"צז רבדבד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר א"כ םושמ רמ אלו ,הכאלמ תמחמ כ"הזה 'רד
השק ,יאני דאמ עומשל היהיש קוליח ןיב םא האובתה הלומ וא .הסוכמ
ןכו שי תושקהל ם ירבדב ובתכש ,ןייוסב 'סותה כ" !ילומבד קושל צ"יא םו ,ב"הפר והדידל
השקי איוסהמ מ"בד חכומד הנימ םד !ילומב קושל !ירצ כ"עו .ב"הפר !ירצ קלחל לע !רד
ש"רה רבדד שיש ול ןרו מ"מו .ינאש שרופמ ירבדב ד"רב 'סותה םעטהד !ירצש ב"הפר אוה
אנידמ יאני 'רד ןיאד לבטה בייחתמ רשעמב דע האריש ינפ וליאו ,תיבה יפל רואיב לש ר"ה
ןרהא ל"צז וניא ןינע יאני 'רדל יכ יאני 'ר יריימ ב"הפרב והזו ,כ"הזמ אקוד רבדב ןיאש ול ,ןרו
ןאכו יריימ רבדב שיש ול תמאבד ,ןרו וניא ללכב קר ,כ"הזה !ילומב ותיבל !ירצ ב"הפר תמחמ
רמ .הכאלמ

רשא .ה לע ןכ הארנ ראבל תרבס ש"רה ןפואב ל"סד ,רחא המד רבדש שיש ול ןרו צ"יא
ןיא ,ב"הפר רואיבה הזב הרותהד העיקפה ונממ ןיד אלא ,ב"הפר !פיהל לכד שיש ול ןרו ןרוה
בישח .תיבכ
תמאבו הזש רבתסמ כ" יפל המ ל"סד ש"רהל םד ןיאושיק ןיעולדו יבישח שי םהל ףא ,ןרו
ןיאש םהב םוש כ"הז אלד ביתכ םהב ןרו אלא ,ארקב ל"נכ ש"רהד שרפמ לכד םישועש ול ןרו
כ"א ןרוה אוה .תיבכ
התעמו ראובמ דאמ לכד הז !ילומב הזב ,קושל ל"י ןרוהד אוה לבא ,תיבכ !ילומב ותיבל כ"א
ףא ןרוהש אוה תיבכ לבא ז"יא ףוס ותממ יוהו !ילומכ תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש תיבל
והזו .ןורחאה ןיד הנשמה ןיעשוקהד ןיעולדהו םא םכילומ קושל צ"יא ב"הפר יסד המב םסנוכש
םד ,הדשב הז בישח לבא ,תיבכ !ילומב ותיבל !ירצ םאיבהל ותיבל שממ והזש ףוס .ותממ
תמאבו" ימד דאמ תרבסל ש"ארה א"בטירהו !ילומבד קושל יס תיבב !ילומבו ,הדשבש ותיבל
!ירצ ותיב #.ריעבש
ןויכו לכהש ןידמ אליממ ,ב"הפר םאד אוה הסוכמ &ומב וניאו האור ב"הנפ ומכו ,רוטפ ראיבש
ש"רה אהל אחינו .איעשוא 'רד תטיש לעו ,ש"רה !רד הז תטיש .ןייוסב 'סותה
לכ .ו הז ןיאושקד ,ש"רה 'ישל ןיעולדו יבישח שי םהל ןרו ןכלו ןכילומשכ קושל צ"יא ב"הפר
הנשמהו ,ללכ וסקפישמד שרפתמ הטושפכ וליפאד וסקפישמ לבא .הדשב תטיש ש"ארה
א"בטירהו ןיאושקד ןיעולדו יבישח ןיא םהל ןרו ר"ש 'ישכו" אקודד ןד שורית רהציו יבישח שי
20
םהל לכבו #ןרו אנו םיכירצ וסקפישמו ,ב"הפר ונייה וסקפישמ המו ,תיבב תקלחמש הנשמה
ןיב !ילומ קושל ןיבל !ילומ תיבל ונייה !ילומבד קושל יס תיבב .ל"נכו ,הדשבש
שיו והדידל 'יעל םא יפל א"עבאה רבדד שיש ול ןרו צ"יאד םא ,ב"הפר והז וליפא וכילומב
וא ,תיבל אמליד אקוד וכילומב .קושל

לבא שי איבהל היאר ירבדמ א"בטירה ומצע ל"נמ 'קהש שיש בויח מ"ורת ת"המ םיתיזב םיבנעו
ןויכ ,ללכ שוריתד רהציו ןויכד 'יתו ,ביתכ ארקד יתרעבד שדוקה ןמ תיבה !ירצמד ב"הפר אל
המקותמ שוריתב ירהש ,רהציו שי םהל כ"ע ,ןרו אוהד םקותמ םיתיזב םאו .םיבנעו אתיא
!ילומבד ותיבל !ירצ ב"הפר וליפא רבדב שיש ול ןרו כ"א אלזא .ןבומכ ,היארה
רתויו שי איבהל היאר הנהד י"שר יפל 'קה א"עבאה רבדד 'מב שיש ול ןרו צ"יא כ"א ,ב"הפר
יאמ רמאק איעשוא 'ר סינכמד האובתה &ומב הלש ירה ,רוטפו וניא יולת ב"הפרב 'רד 'יתו .ללכ
איעשוא אל ל"ס םו .א"עבאהכ ן"במרה א"בטירהו ונד אישוקב וצריתו ,וז לע יפ ראוביו ,םכרד
הנהו .'קל םא אתיא !ילומבד ותיבל !ירצ ב"הפר וליפא רבדב שיש ול ןרו כ"א אישוק ארקיעמ
אלא ,אתיל כ"ע חכומ ל"סד ינהל םינושאר רבדבד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר .ללכ
הזמו] שי תושקהל לע המ ראיבש תנשמב ןרהא 'ר תא תרבס ש"ארה א"בטירהו !ילומבד קושל
!ירצ ב"הפר לבא ,כ"הזמ !ילומב ריעל !ירצ ב"הפר תמחמ רמ כ"אד ,הכאלמ יהנ ורמאש
רבדבד 'מב שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר הזבו המקותמ אתיירבה והזיאד ןנר לבא ,'וכ אמש ונייה
אקוד !ילומב קושל צ"יאד ב"הפר א"כ כ"הזמ הזב אתא כ"הזה ןרוד ביתכ והב עקפמו
כ"הזהמ יתרעבד שדוקה ןמ לבא .תיבה !ילומב ותיבל !ירצש ב"הפר תמחמ רמ הכאלמ ל"נמ
א"בטירהל רבדד שיש ול ןרו צ"יא רבכו .ב"הפר ונבתכ ןיאש ורבסה לש ר"ה ןרהא ל"צז
חרכומ ירבדב ראובמלו ,א"בטירה שי היאר אלש [.וירבדכ
הארנו .ז ראובמד ז"יפל כ"עד י"שר ן"במרהו א"בטירהו תיל והל ארבסה ונבתכש תעדב ש"רה
המד רבדש שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר אוה םושמ ןרוהש בישח כ"אד .תיבכ יאדוב היה רבתסמ
!ילומבד ותיבל אל יס ןרוב יהנד אוהד תיבכ לבא ז"יא ףוס כ"או .ותממ המ השקוה םהל
!נהל םינושאר א"עבאהמ לע אה ,איעשוא 'רד וטושפב אחינ א"עבאהד יריימ !ילומב 'רו ,קושל
איעשוא יריימ !ילומב .ותיבל
אלא כ"ע תילד והל ארבס ל"סו ,וז רבדד ןיאש ול ןרו צ"יאד ב"הפר ז"יא םושמ ןרוהש בושח
אלא ,תיבכ םושמ רבדבד שיש ול ןרו ללכב אל רמאנ ןיד ןכלו ,ב"הפר אטישפ והל ןיאד קוליח
הזב ןיב !ילומ קושל ןיבל !ילומ .תיבל
ידזאו .ח ש"רהד ,והיימעטל הימעטל וליפאד ןיאושק ןיעולדו יבישח שי םהל הידידלד ,ןרו אה
רבדד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר וניא כ"הז אלא ארבס המכו ונראיבש ןרוהד בישח .תיבכ
א"שמו" ןרוד 'מב אידהב ביתכ והב פ"ה הרותהד הבישחה תא ןרוה תיבכ יב ה"הו ,ןד לכל
רבד שיש ול אליממו #.ןרו !ילומבד ותיבל וניא ליעומ אוהד !ילומכ תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש
תיבל לבא .ןורחאה ן"במרה א"בטירהו והיימעטל אקודד ןד שורית רהציו יבישח שי םהל ,ןרו
והדידלד המ רבדש שיש ול ןרו צ"א ב"הפר אוה כ"הזמ ארקד ןרוד עיקפמ ארקמ ןמד ,תיבה
ןכלו ןיא קוליח הזב ןיב םא !ילומ קושל וא .ק"ודו ,תיבל
21
מ"ב 'מב השקמ #%חפ" לע יאני 'ר !ירצמד הפר " ב הנשמהמ ןיאושקהד ןיעולדהו ,וסקפישמ
&רתמו תנוכד הנשמה וסקפישמ םש 'סותב 'יעו .תיבב !יא 'קהש ליעומ וסקפיש ירה ,תיבב
סוקיפה אוה רמ ןתכאלמ או " כ םא ןסקיפ תיבב אצמנ המדקש הפר " ב רמל !יאו ,הכאלמ
בייחתנ יע " מו ,ז " ש סינכמהמ האובת &ומב הלש יאד " ח ןויכ הפרש " ב המדק וליפאו ,חורימל םא
חרימ חא " כ ןכד" תעד 'ישכ 'סותה שר " י וליפאד םא חרימ חא " כ תיבב האובתבד 'יתו .#רוטפ יא " ז
!רדה סינכהל םדוק רמ אשמ ,הכאלמ " כ ןיאושיקב .ןיעולדו
] יפל 'כלו ארבסה ונבתכש ר"המ 'יעל ןרהא צז " ל בתכש תעדב ש"ארה א"בטירהו שיד םיניד 'ב
ב"הפרב !ילומבד קושל !ירצ ב"הפר כ"הזמ הזלו" יס תיבב לבא #הדשבש !ילומב ריעל !ירצ
ב"הפר ם םושמ רמ הכאלמ הזלו" !ירצ ותיב היה ,#ריעבש םוקמ &רתל תיישוק ןפואב 'סותה
אהד ,רחא ןיאושיקד ןיעולדו יריימ !ילומב המו ,קושל !ירצש הפר " ב אוה הזמ " הזבו ,כ רשפא
אלד תפכיא ןל םא הפרה " ב המדק רמל הכאלמ וא ןויכ ,!פיהל םניאש ןינע לז " ןיאו ,ז םוש
רשק ןיב ןיד רמ הכאלמ ןיבל ןיד הפר " אשמ .ב " כ אה איעשוא 'רד םירעמד םדא לע ותאובת
יריימ !ילומב ,ותיבל !ירצד הפר " ב ןידמ #ם" רמ או ,הכאלמ " כ חורימה הסינכהו תיבל לכה אוה
ןידמ רמ הזבו ,הכאלמ רשפא !ירצד אקוד רדס הז חורימ חאו " כ הסינכ תיבל ידכ רמיתש
הכאלמה [.הכרדכ
לבא רה " ש תורשעמ םש תיישוק 'ית ןפואב 'סותה אהד ,רחא יאד " ח סינכמב &ומב הלש ונייה
םושמ &ומהש הסכמ תא האובתה ןיאו םש אשמ ,היאר " כ ןיאושיקב ןיעולדו וליפא םא אל סקיפ
ןיידע מ " מ ירה םיאור תא הנפ " .ב
דוע שי הטיש תישילש הזב אוהו וניברב הנוי תוכרב בתכד #%אל" לכד אוהש &ומב יוה לכאמכ
המהב וניאו ליעומ הפר " לעו .ב !רד הז בטירב 'יע " א ןייוסב םאד סינכה &ומב יא " ז הארנו .ןד
והדידלד אחינ תיישוק אהמ 'סותה וסקפישמד םתהד ,תיבב ם םדוק סוקיפ יהנ אלד הרמנ
ןתכאלמ לבא מ " מ י " ל םניאד ללכב לכאמ .המהב
שרבו " י וניצמ הריתס הזב ןייוסבד שרפ " י רוטפהד סינכמשכ &ומב אוה תמחמ ןורסח רמ
ןכו ,הכאלמ ראובמ שרב " י םיחספ הדנבו #.ט" לבא .#%וט" שרב 'יע " י תוחנמ ) ד #%זס " ה &ומב
הלש זו " ל ןיעכ לכאמ המהב לכאמו המהב רוטפ ןמ רשעמה ל " א &ומב הלש אלש הארי ינפ
תיבה כע " ןושלה 'כלו .ל ןושארה אוה וניבר 'יפכ הנוי בטירהו " ןושלהו ,א ינשה אוה רה 'יפכ " .ש
יקיפא 'יעו] םי ח " ב 'יס כ " [.ט
י"שר 'יע מ"ב השקהש #%חפ" יפל א"עבאה םש 'מב רבדבד שיש ול ןרו צ"יא כ"א ,ב"הפר
ק"מ איעשוא 'ר םירעמד םדא לע ותאובת א"בטירב 'יעו .'וכ ראיבש ותישוק י"שרד ותטישל
המרעההד הליעומ םד םא חרמי כ"חא םאו ,רטפיי אתיא רבדבד שיש ול ןרו בייח י"ע חורימ
דוחל וליפא הדשב כ"א טושפ םד חורימ תיבב המו ,ליעוי הליעוה .ותמרעה
לבא א"בטירה תמאבד 'ית יריימ אלש חרימ קר ,תיבב הרז טעמ לבא ,טעמ םא חרימ תיבב
תמאב !ירצ 'כלו .בייח ןיבהל כ"א רקיעה היה !ירצ איעשוא 'ר רמול םירעמש אלש המו ,חרמל
ןינע הסנכהה תיבל .ןאכל
22
םנמא ם ן"במרב בתכ ןכ איעשוא 'רד יריימ אלשכ חרימ ללכ קר הרז טעמ ןכא ,טעמ ראובמ
דוע וירבדב תמאבד ם רבדב שיש ול ןרו בייחד י"ע חורימ דוחל ה"ה בייחש י"ע ב"הפר דוחל
וליפא אלב אדחבו ,חורימ והיינימ ןכלו ,יס !ירצ סינכהל &ומב ידכ ב"הפרהש אל .בייחת
חכומו ן"במרהד שרפמ המד הסנכההש &ומב הליעומ אלש בייחתי ז"יא םושמ אלש כ"אד ,חרימ
בוש ןיא םוש מ"קפנ פ"נממד ,ב"הפרב םא חרימ ירה בייחתנ דימ םאו אל חרימ כ"א ם
ב"הפרה הניא אלא .הליעומ ל"צ וא תעדכ ש"רה א"פ" תורשעמ &ומהש #ה"ה הסכמ תא
האובתה אלש הארת תא וא ,תיבה תעדכ וניבר הנוי תוכרב" י"עד #%אל &ומה בישח לכאמ
המהב ןיאו ב"הפר הליעומ לכאמב םהו] .המהב תונושל 'ב י"שרב תוחנמ נ"שמכו #%זס" [.'יעל
לבא חורימ תמאב יכ ,צ"יא ב"הפר תבייחמ .ע"נפב
תצקו הארנ עירכהל תעדש ן"במרה וניברכ אלו ,הנוי כ"שממ ,ש"רהכ ן"במרה םאד סינכה
האובתה &ומב הלש כ"חאו האיצוה ריסהו &ומה רזחו הסינכהו ח"יא רבכד וליאו .הרטפנ תרבסל
ש"רה אל 'כל היה םש ב"הפר הליחתמ .ללכ
א"בטירב 'יעו ןייוסב בתכ ן"במרהכ םאד אל חרימ ליעומ ב"הפר לבא ,בייחל אקוד הנידשכ
ףא ,פ"כע אלש והזו ,חרימ רמאקד הסינכמש &ומב ונייה אלש עמשמו .הניד כ" לע !רד וניבר
!ירצש ,הנוי ריסהל &ומה ה"אלבד אל בישח יוהד ,ןד לכאמ .המהב
-
הנהו ם"במרה "פ תורשעמד קספ חורימד דבל וניא ליעומ וליפא רבדב שיש ול ונייהו ,ןרו אלד
קספ א"עבאהכ םו ,ללכ ראובמ וירבדב שרפמש אהל איעשוא 'רד םאד סינכמ &ומב הלש
רוטפ אוה םושמ ןורסח םו ,חורימ קספ םאד חרימ כ"חא בייח אלא איעשוא 'רד יריימ הרוזש
טעמ טעמ אלו ליחתה רומל תא יפלו .לכה ותטיש השקי ק"מ איעשוא 'ר םירעמד סינכהל
וטושפב ,&ומב אל היה ול רמול אלא םירעמש אלש ל"צו ,חרמל המרעההש איה תמאב אלש
חרמל אלא תורזל טעמ אלא ,טעמ טושפד וניאש הצור תושעל ןכ &וחב יכ הצור סינכהל תא
לכה ןכל ,תיבל םירעמ סינכהל תא לכה םדוק חורימ כ"חאו הרוז טעמ טעמ יפל .!רוצה
וניצמנ םידמל תוטיש ' י"שר 'יש ,הזב יפלד א"עבאה יולת חורימב דבל אלו ב"הפרב 'רו .ללכ
איעשוא רמאד םירעמש סינכהל תיבל אלב חורימ ( כ"חאו חרממ ראובמו ,תיבב !ירצד חורימ
8
לבא הארנ 'כל חיכוהל תטישש א"בטירה מ"בב הניא אלא ,ן"במרהכ ל"ס יפלד א"עבאה רבד שיש ול ןרו יולת
חורימב דבל ןיאו ול ןיד ב"הפר הנהד ,ללכ לע המ ורמאש םש 'מב יכ" רמאק יאני 'ר םיתיזב 'קה "םיבנעו
א"בטירה ל"נמ םיתיזד םיבנעו םיבייח רשעמב ת"המ ןויכ ,ללכ ארקד יריימ שוריתב רהציו ונייהד ןיי ןויכד 'יתו ,ןמשו
ארקד יתרעבד ןמ שדקה ןמ תיבה !ירצמד ב"הפר כ"ע אל יריימ ןייב ירהש ,ןמשו ןרוב בקיו והנילת אנמחר צ"יאו
כ"ע ,ב"הפר אלד המקותמ אלא םיתיזב םיבנעו םידמועה םאו .הליכאל אתיא ל"סד ן"במרהכ וליפאד רבדב שיש
וב ןרו ב"הפר תבייחמ פ"כע אלשכ חרימ כ"א םלועל אמינ ארקד יריימ םיתיזב םיבנעו םידמועה ןיקשמל אלו
הרמנ ןתכאלמ מ"מו ב"הפר אלא .ןתעבוק כ"ע ל"סד א"בטירהל רבדד שיש ול ןרו וניא יולת ב"הפרב אלדו ,ללכ
.ן"במרהכ
לבא כ"א השקי ירבדמ א"בטירה ומצע ז"עב בתכש שרופמ םאד הניד ריסהש" &ומה אלו #הנממ החרימ ליעומ
ב"הפר והזו ,ובייחל אידהב .ן"במרהכ
ל"ישו אקודד ןדב !ייש תואיצמ השענש ןד לבא אל החרימ הדימעהל "הכבו ,ירכב ב"הפר לבא .תבייחמ םיתיזב
םיבנעו לכ אלש ןכרד תב בקיבו אל ורמנ ללכ יוהו םדוקכ ןויד ןיאו ב"הפר וליאו ,ןתעבוק רחא ןכרדש ירה בייחתנ
ןידמ ןרו ריפשו .בקיו רמאק א"בטירה ןידהש יתרעבד שדקה ןמ תיבה אל ל"חכשמ א"כ םיתיזב םיבנעו םידמועה
הליכאל ןיאש םהל אלא .בקי יתכאד ל"נמ 'ק ארקד יתרעבד ןמ שדקה יאק םיתיזא םיבנעו אמש ,ללכ אל יאק
אלא ם .ןדא ירבדב א"בטירה מ"בב עמשמ ןדבד אפו אל ל"חכשמ ןיד ע"צו ,ב"הפר
.
23
כ"חאו ונייה ,ב"הפר &וריתהכ ןושארה אלדו ,'מב &וריתלו .א"עבאהכ הז !ירצ חורימ כ"חאו
לבא ,ב"הפר םא האר ינפ תיבה כ"חאו חרימ אל .בייחתנ
ם"במרהו כ" קספ אלד ןכלו ,א"עבאהכ קספ ם רבד שיש ול ןרו ח"יא א"כ י"ע מ"מו ,ב"הפר
!ירצ חורימ אלא ,כ" דועבד י"שרש ל"ס םאד המדק ב"הפר בוש וניא ליעומ תעד ,חורימ
ם"במרה יסד ם חורימב רחאש איעשוא 'רו ,ב"הפר יריימ אלשכ חרימ ללכ אלא הרז טעמ
.טעמ
ן"במרה 'ישו א"בטירהו א"עבאהלד בייח וא י"ע חורימ דבל וא י"ע ב"הפר אלא ,דבל לוכיד
םירעהל סינכהלו האובתה &ומב זאד ב"הפרה הניא אמתסמו ,תבייחמ ונייה תרבסכ וניברה הנוי
םושמ אוהש לכאמ ןכו ,המהב עמשמ ירבדמ א"בטירה ז"עב םדוקד תרסה &ומה וניא ןד ןכלו
ןיא ב"הפר תלעומ .וב
י"שר ה"ד ד"אב ,הסינכמו יכו רדהמ והל חרממו והל !ותב תיבה אל יעבקמ ינפד תיבה אוה
יעבקד אלו !ות תיבה ףילידכ םתה ולכאומ !ירעשב וליפאו וחרימ הדשב וסינכהו !רד תו
תופיפרקו ןנירמא תוכרבב ףד" אלד #%הל יעבקמ .ל"כע
הנה ק"מטשב 'יע מ"ב םש איבהש אתולפ םא אל חרימ !ותב תיבה איצוהו חרימו &וחב הרזחו
סינכהו םא תעד ,בייח וניבר לאומש מ"מד רוטפ ןויכ ב"הפרהש הנושארה התיה תעדו ,רוטפב
וניבר םירפא .בייחד
ןכו תוחנמ 'סותב 'יע בתכש #%זס" םשב וניבר םירפא םאד חרימ !ותב תיבה בוש ח"יא ,םלועל
עמשמו פ"כע םאד ואיצוה םדוק חורימ וחרימו &וחב כ"שמכו ,בייח ק"מטשה .ומשב
ב"צו םעט קוליחה ןויכד וניאד רטפנ י"ע המ היארהש הנושארה התיה רוטפב כ"א המ יל םא
חרימ םינפב ואיצוהו רזחו המו ,וסינכהו יל םא ואיצוה םדוק וחרימו &וחב ןינעל 'כלד ,וסינכהו
חורימה ומצע ןיא קוליח ןיב חורימ &וחב ןיבל חורימ .ת"צו ,םינפב
ןכא כ"שמב י"שר םאד חרימ םינפב ח"יא םושמ !ותש תיבה וניא ע"לי ,עבוק המל הז 'יל אה
וליפא םא !ות תיבה היה עבוק ירה רבכ האר ם תא !ות תיבה םדוק ומכו ,חורימ תייארש ינפ
תיבה וניא עבוק המדקשכ חורימל נ"ה תייאר !ות .תיבה
חכומ 'כלו תעדש י"שר םאד חרימ םינפב רזחו ואיצוהו וסינכהו תמאבד היה ןכלו ,בייח השקוה ול
וליפאד םא חרימ םינפב אלו ואיצוה ללכ ירה פ"כע האר תא !ות הזלו ,תיבה ראיב !ותד תיבה
וניא .םולכ
אצמנ תוטיש ' תעד ,רבדב י"שר וליפאד םא חרימ םינפב ואיצוהו רזחו וסינכהו תעדו ,בייח 'ר
םירפא אקודד םא ואיצוה םדוק חורימ חורימהו היה &וחב אוה ליעומד וסינכהל תעדו ,תינש 'ר
לאומש וליפאד הז וניא ליעומ לכו ב"הפרש הנושארה התיה רוטפב בוש .ח"יא
הנהו י"שר בתכ םד םירעהשכ וסינכהו &ומב הלש וניא רתומ א"כ תליכאב יארע אלו תליכאב
אלד ,עבק ףידע םדוקמ לבא .חורימ תוחנמ 'סותה םש ובתכ םשב םירפא 'ר ןויכד חרימש
24
םינפב בוש אל בייחתי תימלוע "הכבו אל ורז לע תליכא ראובמלו .עבק י"שר ותטישל תמאבד
אל רטפנ תימלוע ירהש ןיידע לוכי ואיצוהל ןכלו ,וסינכהלו יאדוב רוסאד תליכאב .עבק

ףד] ב"מ [א"ע
ה"דות אבו ןהכ &יצהו םיחספב 'סותה .וב ופיסוה היהד ןהכ הטוש אלד היה הז !רוצל .תמה
ראובמו םתטיש ןיאד ןהכ אמטמ םיבורקל א"כ !רוצל ח"נמב 'יעו .תמה איבהש #ד"סר 'צמ"
אתולפ הלתו ,הזב םא 'יל רוסיאה הרתוה וא ח"נמהו .היוחד כ"שממד 'כ ם"במרה האמוטד
היוחד לצא םיבורק ראובמ אלד ירש אלא !רוצל ע"ליו ,תמה הזב ירהד ם"במרה 'יש ב"פ 'יע"
תוליבא מ"הסו ,ו"ה ע"מ תאמוטש #ז"ל םינהכ םיבורקל אוה םושמ ונושלמו ,תוליבא מ"הסב
עמשמ ןכלד בייח אמטיהל וליפא וניא הצור ידכ אלש שלחי ןיד אלו ,תוליבא בתכ בייחש םושמ
!רוצ כ"או ,תמה עמשמ אברדאד בייח אמטהל לכב אנו וליפא אלש !רוצל מ"מו ,תמה יוה
רדב בויחהד ,היוחד אמטהל אוה אתלמ בויחהו ,תוליבאד תוליבא החוד רוסיאה .אמטיהל
הנהו ןהכד 'כ 'סותה הטוש היה לבא י"שר בתכ היהד םכח הרומו אמשו ,הארוה תעד י"שר ןויכד
ןניקסמד אלד וא ,אמטנ םושמ יוהד קפס אקיפס וא םושמ יאדוד כ"א ,והורר ט"המ ירש ם
וא 'סותהו .הליחתכל ל"סד כ"ושמד ןיא ריתהל וא ,הליחתכל ל"ס ןויכד לכש ותנוכ התיה תעדל
םא רכז םא הבקנ יפלו ,אוה ותנוכ ירה היה .אמטימ
ה"דות ד"וסב ,עדיל אשיר אתיירבד רוב ןיליטמש וב םילפנ רוהט שוריפ ןילירש ליטהל וב םילפנ
הלעו יתיימ השעמ ותחפשב לש !הל 'ק .קיצמ תרירד 'מב 'ית הדלוח הניא אלא םעטהו ,קפס
וריתהש ןהכל &יצמה היה םושמ הליחתמד היה קפס םא חור המ ,הליפה הנעי אשירל
אתיירבהד רובד ןיליטמש וב םילפנ עמשמד יאדוד ת"יפאו .םיליטמ םד אשירה שי שרפל
םיליטמש וב קפס יתכא ,םילפנ השק המל אפיסמ 'מה 'קה אלו ,אתיירבהד קחודבו .אשירהמ
אשירהד היה אטישפ ןל יריימד קפסב קר ,םילפנ !ה השעמ ותחפשד לש קיצמ היה ד"ס יריימד
הליטהש יאדו .לפנ
הנהו ם"במרה בתכ רובד ןיליטמש וב םילפנ ןיאד ,אמט קפס איצומ ידמ הנהו .יאדו ןיא וכרד לש
ם"במרה איבהל םיניד םניאש םישרופמ עמשמו ,ל"זחב וזד התיה תסרי ם"במרה אשירב !הד
כ"א 'קו ,אתיירב !הל &ורית יאדוד 'מב המ ,והורר הנעי !הל אשיר רובד םיליטמש וב םילפנ
.ע"צו ,אמט
ה"דות הנה .ינפמ םיחספב 'סותה וחיכוה כ"עד היה רובה וליאד ,י"הר היה ר"הרב המ השקמ
אמינד 'מה ןיא קפס איצומ ידמ ירה ,יאדו ת"יפא ןיאד קפס איצומ ידמ יאדו ונייה וניאד איצומ
ירמל יאדוהמ ןוכו" רבחב תמש ןיאש קפסה השרפה ( ףא אוהש קפס לירה כ"שמכ 'סותה (
25
איצומ הממ הליחתמש היה יאדו ראשנו ,#לבט קפס לבא .לבט ידמ קפס אל כ"או .אקפנ
ר"הרב וקיפס אלא .אמט כ"ע ןאכד היה .ר"הר
לבא ןאכ 'סותה ובתכ הליחתמ תמאבד רובה היה מ"מו ,ר"הר השקמ היהיד 'מה ףא ,אמט
שי 'כלד קפס םא ושאר ליהאה לע יריימד ,לפנה ושארש לש ןהכה היה אלממ לכ ללח .רובה
אה 'קו מ"מ אכיא קפס אמש והורר ףאו ,הדלוח ןיאד קפס איצומ ידמ יאדו לבא ידמ אקיפס
אל היהו ,אקפנ וקיפס .רוהט
בתכו ם"רהמה כ"עד ןאכ 'סותה ל"ס םאד ןיא קפס איצומ ידמ אל ,יאדו קר ןיאש קפסה איצומ
ירמל אלא ,יאדוהמ וליפא קפס ראשנו ,וניא יאדוה לע יוהו ,ונתיא וליאכ יאדו אל אלא" .והורר
מ"מד ושקה שיד 'סותה קפס םא ושאר לש ןהכה ליהאה לע ןיאד ,תמה קפס הז אב איצוהל
וכרצוהו ,יאדומ &רתל ושארד היה אלממ לכ #.רובה
כ"חא ובתכ ןאכ 'סותה תמאבד היה רוב כ"א 'קו .י"הר המ &רתמ היהד 'מה קפס לפנ קפסו
ירה ,והורר י"הרב לכ תוקיפס התאש לוכי תוברהל ןכו .םיאמט עמשמד 'ק וליאד 'מב היה
קפס איצומ יאדו היה אחינ המ ירהו ,והורהיטש פ"כע אוה קפס האמוט ל"צו .י"הרב ןאכד היהש
קפס לירה ףידע וליאו ,יפט היה קפס הז איצומ ידמ יאדו היה בשחנ יאדו .רוהט
תצקו אצויד ,שודיח יפל ירבד דצהלד ,ןאכ 'סותה קפסד הדלוח איצומ יאדו יאדו םילא ,לפנ
קפס הדלוח ןויכ" אוהש קפס היהיש #לירה יאדו דצהלו .רוהט קפסד הדלוח וניא איצומ ידמ
יאדו אברדא ,לפנ ןיא קפסה רערעמ יאדוה ללכ יוהו יאדו .אמט
םש ד"וסב םתסד רוח םיצרש שי םהב !כ .ט"ופ אסריה ז"יפלו .ונינפל שי ןאכ ןויכד ,&ורית
םתסד רוח םיצרש שי וב ןכל ,ט"ופ אל התיה האמוטה תעקוב לבא .הלועו א"שרהמ סרו
םתסד רוח םיצרש ןיא םהב אוהו ,ט"ופ קלח ןויכ ,אישוקהמ םתסד רוח םיצרש ןיא םהב ,ט"ופ
המל אל התיה האמוטה תעקוב ןכו .הלועו אוה תמאב םיחספ 'סותב השקמד וחיכוהו ,ןכ ןכ
אלד היה רוחב וליאד ,ט"ופ היה וב ט"ופ היה איבמ תא האמוטה !ותל .רובה
אלא ןאכ 'סותהד אל וריכזה החכוה עמשמו ,וז ארבסמד ירמאק םתסד רוח םיצרש ןיא וב ,ט"ופ
הזו המית אברדאד אמתסמ הדלוח סלדרבו םיהוב ןכו .חפט תמאב המת ל"שרהמה לע ירבד
לבא .םיחספב 'סותה ש"ס 'יל ארבסמד ,אחינ 'סותב ירמאק םתסד רוח םיצרש שי וב ,ט"ופ
ונייהו תרבסכ .ל"שרהמה
אלא ש"ס 'ילד !יא 'ק ל"ס היהד 'סותהל וב כ"א ,ט"ופ היה !ירצ איבהל תא האמוטה !ותל
ןכו .רובה י"שר 'ישל 'ק םיחספב בתכש כ" רובהש היה וב ל"שרהמב 'יעו .ט"ופ י"נפו .םש
ם"וכע לטבמ ז"ע ולש לשו י"שר 'יע ,וריבח ה"ד ולש לשו וריבח ,ל"זו ןיב ןהינשש ןידבוע האריל
תחא ןיב הזש דבוע רועפל הזו סילוקרמל . אהו תדובעד םיבכוכ תרתומ י"ע לוטיב אקפנ ןמקל
ןינמ #.בנ" דבועל םיבכוכ לסופש ותנוכו ,ל"כע 'וכ המל ושרדש םש יליספ םהיהלא יוהש לוכי
לוספל ז"עהל שיו .הלטבלו המל 'יעל רטנ י"שר דע ןאכ ראבל ירה ,הז לכ איוסה ז"עד
26
הרבתשנש ססובמ לע ןינע הז יוהד לוכי לטבל ז"עהל ןכלו ל"ס שירל שיקל םאד הרבתשנ
הילאמ אוהו שאיתמ הדבעלמ םו ,הלטב ןנחוי 'ר הדומ הרבישב םידיב ןכלד ירבש םימלצ
םירתומ קפסד לוטיב איצומ ידמ קפס לכבו ,ז"ע הז היה י"שר !ירצ ראבל יוד לוכי לטבל .ז"ע
המלו ןיתמה י"שר דע .ןאכ
הארנו ראובמ הזמ י"שרד ל"ס שיד םיניד 'ב לוטיבב אדח ,ז"ע ןיד ונייה ,שואי יוהד דבועה תא
ז"עה שאיתמ הדבעלמ הזבו .בוש אל רמאנ וליפאד הז דבוע רועפל הזו קרד ,סילוקרמל דבועה
רועפל אוה לוכיש שאיתהל דובעלמ תא ז"יעו ,רועפה תצקו .הרתוה שי קיידל ןכ ןושלמ י"שר
הליעמב אהא #.די" שירד שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ י"שרפו ,תרתומ םש רמימד רמא
ם"וכעה איה אפו אל הלצמ עמשמו ,ש"ייע 'וכ ןניעבד ם"וכעה א"הב ונייהד ,העידיה ם"וכעה
הדבועה .אקוד
.
דועו שי ןיד ם"וכעד ,רחא לוכי לטבל ז"ע י"ע השעמ הזבו ,לוטיב שדחתנ
לטבמד וליפא ז"ע לש וריבח ונייהד וליפא הז דבוע רועפל הזו דבוע ראובמכו ,סילוקרמל 'מב
.#%דס" 'קל
הזו !שמה ירבד הליחתד ,י"שר ראיב אתיירבה ם"וכעד לטבמ ז"ע ולש לשו ונייהד ,וריבח וליפא
הז דבוע רועפל הזו דבוע ראובמכו ,סילוקרמל ירהו .#םש" 'קל 'מב הז דעד ,שודיח אכה יריימ
איוסה ןידב ונייהד ,שואי יוהש דבועה ז"על לוכי שאיתהל הדבעלמ ז"יעו לבא ,הלטב ןאכ
שדחתנ וליפאד וניא הדבוע לוכי תושעל הב השעמ ראיבו ,לוטיב י"שר שודיחד הז דמלנ ארקמ
יליספד .םהיהלא
$/
לבא .ב ד"בארה 'יחב 'יע אהא 'יעל רמאד ל"בשר ז"ע הרבתשנש הילאמ בתכ ,הליטב יריימד
םוקמב םיברהש םייוצמ םש אמתסמד האר ותוא ףאו ,יו וניאש וילעב לבא ל"ייק יוד לטבמ ז"ע
לש כ"חאו" .וריבח ד"וסב קיסמ צ"יאד האריש ותוא יוה אלא אמתסמ שרופמו #.הלטבמ
וירבדב םד ןינעל שואי רמאנ !ה אניד לטבמד ז"ע לש ונייהד ,וריבח וליפא הז דבוע רועפל הזו
.סילוקרמל
$$

!ירצו ןיבהל רד 'כלד שואיה אוה המ שאיתמש ןכו ,הדבעלמ עמשמ היהד #.מ" 'קל 'מב ד"ס
םאד הדבאנ ול ז"עה כ" הליטב ןידמ אלא ,שואי ראבמד וניאד 'מה הלטבמ רמימד רמא
דבועש םיבכוכ רחא הניאצמי חלפיו פ"כעו ,הל ראובמ רדד שואיה אוה המ שאיתמש
המו .התדובעמ !ייש הז הזשכ דבוע רועפל הזו םלועמד ,סילוקרמל אל היה .הדבוע
אמשו שי ינש םינפוא לש אדח ,שואי המ שאיתמש הזבו ,הדבעלמ יריימ והזו ,ל"נה 'מה אקוד
יוב דבועה דועו .התוא אנו שאיתמשכ הקיזחהלמ הזו ,הולאב אניד שירד שיקל רמאד השפנ
9
אקפסמו יל םא רדה הזב י"עד שאיתנש הדבעלמ הלטב הביסה וא ,תרסואה םצעד המ שאיתמש הדבעלמ דוע
יוה השעמ מ"קפנו .לוטיב םא !ירצ לכש םידבועה התוא ומכו ,השאיתי ז"עב הוחינהש הידבוע תעשב ד"וא ,םולש
יד המב דחאש ןמ הדבועה שאיתמ םאד .הדבעלמ אמינ רדד שואי אוה הרסחד הביסה כ"א ,תרסואה ןניעב לכש
םידבועה התוא לבא .ושאיתי יא אמינ המד שאיתמש הדבעלמ יוה השעמ רבתסמ ,לוטיב יסד דחאש ידבועהמ
.ושאיתי
10
תצקו עמשמ וליאד ןיד שואי וניא דמלנ יליספמ וניאד ,םהיהלא ןידמ לוטיב אלא ,ללכ ארבס הרסחד הביסה
וניאו .תרסואה .חרכומ
11
הזו חרכומ כ"שמפל הליחתמ האריש 'יעבד ותוא יריימו ,יוה ל"בשר דמועש םוקמב םיברהש םייוצמ וליאו ,םש
יוה ןניעב שאיתיש יוה דבועה התוא אקוד כ"א המ ליעוי דמועש ר"הרב אמש ותוא יוה דבועה התוא אל רבע .םש
רתויבו יפל המ ראובמש וליפאד #םש" 'קל 'מב םינש םידבוע אלא ,רועפל הזש דבוע רועפל ינשהו ,דחא רועפל
כ" ,רחא יוה ללכב ז"ע לש .וריבח
27
אל הזו ,הלצא !ייש וליפא הזב דבוע רועפל הזו דבוע םד" .סילוקרמל דבועה רועפל קיזחמ
תא סילוקרמ עודיכ ,הולאל הזש היה םכרד לסכ #.ומל
דועו ל"י י"פע קויד ןושל ד"בארה םש 'קל בתכש ןויכד הדבאנש ונממ שאיתנו אמתסמ ,הלטבמ
עמשמו יל ק"הד ןויכד הדבאנש ונממ אלו לכוי הלטבמ ,הדבעל ם רקיעו .הולאמ לוטיבה אוה
המ ולטבמש .הולאמ
היביתיא יסוי 'ר רמוא קחוש הרוזו חורל ן"במר 'יע .'וכ ןנחוי 'רלד 'קהש ימ אחינ ירה ם ןנחוי 'ר
הדומ םצעבד לכ לטבתנש הדבעלמ ראובמכ ,ירש הנשמב הוחינהב #%נ" הידבוע תעשב ,םולש
ןכו ראובמ אצומב #.מ" 'מב ז"ע קושב אלמלאד וניאש שאיימ האצומהש חלפי הל התיה
לכו ,תרתומ תקולחמ ןנחוי 'ר שירו שיקל אוה הרבשנב םא תמאב שאיתמ רמאד השפנ אל
הלצא ד"וא דבוע ם םירבשל וא בשוח הכיתהל הריזחהלו לבא .התומדקל ןאכ קחשנש ירמל
כ"א יאדוב שאייתמ הדבעלמ כ"או ם ןנחוי 'רל התיה ל"צ יריימד 'יתו .תרתומ יוהש וניא עדוי
קחשנש יוהו שואיי אלש לבא ,תעדמ שירל שיקל השקמ ןויכד 'מה ל"סד לוכישכ 'יפאד
הריזחהל איה הליטב כ"א אוה לוטיבכ םידיב צ"יאו וירבדו .ותעד םימותס םאד רבשנב אוה
לוטיבכ םידיב שירל שיקל כ"א קחשנב היהי לוטיבכ םידיב םאו ,ןנחוי 'רל ןנחוי 'רל אוה ללכב
שואי אלש תעדמ קחשנשכ נ"ה שירל שיקל .רבשנשכ
הארנו הלטבמשכד ,ותנוכ םידיב ןוכ הסחפ לח לוטיבה אצפחב לש ז"עה ןכו ,המצע הרבתשנב
הילאמ תעדל שיר שיקל ירמאדכ השפנ אל הלצא ירה ,'וכ הז לוטיב םצעב דצמ אצפחה לש
הניאד ,ז"עה היואר הזלו .דובעל אל ןניעב תעד לבא .ם"וכעה ןנחוי 'רל ל"ילד אמעט השפנד
אל כ"א ,הלצא ם םא הקחשנ ירמל ירה ז"עה דצמ המצע היואר אלא ,דובעל יוהש שאיתמ
לוטיבו ,הדבעלמ הז אוה דצמ יוה רמוש ובלב אלש הזלו ,הדבעל ןניעב .ותעד
הליחתו יתבשח הזש יולת תתולפב י"שר ד"בארהו ונראיבש םא ,'יעל שואי לוטיבו יוה םירד 'ב
וא רד לבא ,דחא תמאב הארנ וניאד יכ ,יולת ירבדמ ן"במרה עמשמ אלד ילפ לע ד"בארה
שואיד !ייש וליפא הזב דבוע רועפל הזו .סילוקרמל
$'
אלא וליפא אמינ םד שואי ודוסיב אוה ןיד
ונייהד ,לוטיב ולטבמש ובלב מ"מ ,הולאמ קולח אוה ולטיבמ ולטיבשכד ,םידיב םידיב לוטיבה
אוה אצפחב לש ז"עה המצע ןכו ,הסחפנש הרבתשנב הילאמ שירל שיקל ז"עה דצמ המצע
תלטבתמ הניאד היואר דוע כ"אשמ ,דובעל שואיב אמלעב לוטיבה לח אקוד י"ע תבשחמ
לוטיבה לש ןניעבו ,שאיתמה תעד .אקוד
י"שר ה"ד היאפשו קרזימד ,ןירתומ בירז והל אלו חלפ והל ע"לי .ל"כע הפיששכ ם"וכעה הכרצל
ןויכ ןיאד םש המל ,לוטיב ןיאפשה היהד .םירתומ רשפא רמול ףאד ןיאד םש לוטיב יבל ז"עה
ירהש ,המצע אב לבא ,התופיל פ"כע יוה לוטיב לבא .םיאפשב ןושל י"שר עמשמ 'כל םד
ןיאפשה ןיא םירתומ םושמ לוטיב אלא םושמ םיקרוזד ,שואי םתוא אלו םידבוע .םתוא
12
ירהש איבה ירבד ד"בארה ז"עד הרבתשנש הילאמ יריימ דמועב םוקמב םיברש םייוצמ ידכ דלונש תולתל הארש
התוא יו הלטיבו הזו .ובלב יאדו ש"ל א"כ ד"בארה 'ישל יסד לכב דבוע םיבכוכ אמלעב צ"יאו הדבועה .אקוד
ן"במרהו אל קלח לע ד"בארה דצמ אלא ,הז דצמ רחא עמשמד !שמהמ איוסה צ"יאד תעד יוה .ללכ
28
השקו כ"א וליפא הפיש לארשי ימנ ריתנ תא פ"כעד ,םיאפשה ם"וכעה ןיאו" .םישאיתמ רמול
םושמ הריז עמשמ 'מבד ,אברד קרד שיר שיקל תיא הריז 'יל לבא ,וז ןנחוי 'רל #.צ"יא
ת"יפאו תנוכד י"שר ןידמ אלו ,לוטיב אב י"שר אלא ראבל המל יופישה בישח לוטיב ,םיאפשה
ןויכ השועש הזלו ,התופיל ראבמ ןויכד י"עד יופישה קורזי תא אליממ ,םירבשה אוהד השעמ
לוטיב יבל לבא .םירבשה ס"כוס השקי ןויכ לד חלפ והל כ"א תמאב ליעוי ןידמ כ"או ,שואי בוש
השקי ל"נכ וליפאד הפיש לארשי ימנ ריתנ ןידמ .שואי
חנית ן"במרה 'ישל ל"י יוהד שואי אלש לבא .תעדמ י"שר 'ישל הליעמ" רתיהד #.די ז"ע
הרבתשנש הילאמ איה םושמ יוהש הלטבמ אלו ,ובלב שח י"שר המל אוהש שואי אלש תעדמ
וא" םושמ וזיאמד הביס ש"ל ןאכ שואי אלש וא ,תעדמ םושמ ןנילתד אמתסמד יוה עדוי ,#הזמ
כ"א ןיידע .ע"צו ,השק
29

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->