You are on page 1of 5

Isi kandungan Penghargaan Bab 1: Masalah Kajian Pengenalan Latar belakang kajian Pernyataan Masalah Kerangka konsep Objektif

dan soalan kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Penerangan Terminologi Rumusan Bab 2: Tinjauan Literatur Pengenalan Literatur Berkaitan Kajian berkaitan Rumusan Bab 3: Metodologi Kajian Pengenalan Reka bentuk kajian Populasi dan sampel Alat kajian Teknik pengutipan data Kaedah analisis data Rumusan

Semasa menbincangkan tentang kesilapan bahasa. . Berdasarkan teori kecergasan pelbagai oleh Howard Gardner. Daripada kenyataan di atas. Menurit Mackey (1965). dan kecergasan tersebut adalah berbeza-beza antara individu yang lain. masalah kesilapan bahasa dalam kalangan murid sebenarnya masih boleh ditangani. Tidak dapat dielakkan untuk melakukan kesilapan semasa semasa belajar sesuatu bahasa. malahan juga dengan kajian dan tinjauan tentang masalah yang dihadapi lalu mencadangkan langkah penyelesaian yang berkesan. bahasa rasmi atau bahasa penghantar ilmu. Kesilapan bahasa memang tidak dapat dielakkan dalam mempelajari bahasa. maka jelaslah peranan kita sebagai guru. Seorang guru bukan sahaja perlu berilmu pengetahuan tinggi.Pengenalan Kesilapan merupakan sesuatu kebiasaan dan ia telah menjadi satu bidang kajian yang penting dalam pedagogi dan pembelajaran. Berdasarkan kenyataan ini. kita perlu melihat semasa penggunaan bahasa tersebut sama ada dalam bentuk bahasa kebangsaan. Kesilapan bahasa ialah kepesongan atau ketidak selarasan daripada Bahasa Melayu Baku. bahasa baku ialah penyebutannya. Latar belakang kajian Menurut Ray (1963). perbendeharaan ditentukan katanya oleh dan morfologi-sistaksisnya sesuatu bahasa yang penggunaan aspek-aspek golongan pengguna-pengguna pemerintah yang menggunakan secara rasmi di samping dalam buku-buku ilmiah dan dalam interaksi pengajaran-pembelajaran menerusi pendidikan rasmi. beliau menyatakan terdapat kecergasan linguistik dalam setiap individu. beliau menyatakan bahawa kita perlu sedar kanak-kanak sejak dilahirkan telah mempunyai kebolehan menguasai bahasa.

Bagaimana cara pelaksanaan? Guru mereka bentuk soalan yang berkaitan dengan unsur kata sendi yang hendak diuji. apakah peranan kita sebagai guru? Adakah ia berakhir apabila murid-murid tersebut meninggalkan alam persekolahan? Pernyataan Masalah Untuk mengkaji mutu penguasaan bahasa Melayu dari segi tatabahasa dalam kalangan pelajar cina di peringkat tahap dua sekolah rendah yang sedang mengikut pendidikan formal di Sekolah Rendah Kebangsaan Semambu. 1. ketiga dalam kalangan murid cina tahun 4. Guru merujuk kepada pelbagai buku latihan. Apakah strategi yang digunakan oleh guru untuk? Guru menggunakan teknik soal selidik. kedua dan Objektif dan soalan kajian Tujuan am kajian ini adalah untuk meneliti mutu kemahiran bahasa Melayu dari segi bahasa tulisan dalam kalangan pelajar Cina di peringkat sekolah rendah darjah empat yang sedang mengikuti pendidikan formal di Sekolah Jenis Kebangsaan Semambu. 2. Guru menjalankan ujian pendek untuk mendapatkan data. iaitu membaca. menulis dan mengira? Berdasarkan kenyataan ini. dan mengenal pasti tahap pelajar darjah empat.Tahukah anda bahawa terdapat sebilangan murid yang telah menghadiri sekolah rendah selama enam tahun atau lebih tetapi masih belum boleh menguasai kemahiran 3M. . Kerangka konsep Ia adalah untuk menguji penguasaan kata ganti nama diri pertama.

awak. Kata ganti nama diri orang kedua: anda.Kepentingan kajian Hasil kajian ini adalah penting dan bermanfaat untuk maksud-maksud yang berkaitan dengan penguasaan kata ganti diri nama. Membantu pengajaran Bahasa Melayu dalam menentukan teknik mengajar yang lebih berkesan. Membantu pengajaran Bahasa Melayu dalam menyediakan rancangan pelajaran dan bahan pengajaran yang lebih sesuai dan sempurna. Memberi maklumat kepada pengarang buku teks dan perancangan bahasa Melayu 5. engkau. dan ia berkategorikan kepada kata gandi diri pertama. Batasan Kajian Kajian ini cuma mendapat data daripada murid-murid cina tahun 4 di Sekolah Jenis Kebangsaan Semambu. 1. Membantu pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dalam menentukan sukatan pelajaran Bahasa Melayu. dan kamu 3. beta. aku. kami dan kita 2. Membantu murid-murid di peringkat sekolah rendah untuk memperoleh kelulusan atau kecemerlangan Bahasa Melayu dalam peperiksaan UPSR. 2. patik. kedua dan ketiga. 3. 1. Bidang tatabahasa yang hendak diuji ialah aspek penggunaan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri orang ketiga: . 4. Kata ganti nama diri orang pertama: saya.

beliau. dia. mereka dan –nya Penerangan Terminologi Rumusan Bab 2 Tinjauan Literatur . baginda.Ia.