You are on page 1of 19

E X P O S I C I Ó I T I N E R A N T

Pobles abandonats,
Pobles en la memòria
POBLES ABANDONATS, POBLES EN LA MEMÒRIA

D I P U TA C I Ó D E VA L È N C I A
À R E A D E C U LT U R A

Organització
Museu Valencià d'Etnologia

Producció
Unidat de Difusió, Didàctica i
Exposicions

Comissari
Agustí Hernàndez Dolz

Coordinació
Juan Antonio Alcántara Benavent

Museu Valencià d'Etnologia


Unitat de Difusió, Didàctica i
Exposicions
C/ Corona 36. 46003 VALÈNCIA
T. : 9 6 3 8 8 3 5 6 4 . F a x : 9 6 3 8 8 3 5 7 6
itinerants.maletes@dva.gva.es
POBLES ABANDONATS, POBLES EN LA MEMÒRIA

El Museu Valencià d'Etnologia dins


del programa d'exposicions
itinerants que produïx la Unitat de
Difusió, Didàctica i Exposicions,
compta amb l'exposició “Pobles
abandonats, Pobles en la memòria”,
que té com objectiu mostrat als
ciutadans una part important del
paisatge cultural del nostre territori.
POBLES ABANDONATS, POBLES EN LA MEMÒRIA

Esta exposició presenta les


diferents causes de
l'abandonament rural a la
Comunitat Valenciana
(fonamentalment durant el segle
XX) amb fotografies actuals de les
poblacions abandonades o negades
per les aigües, però també rescata
la memòria dels seus habitants,
amb imatges d'arxiu i objectes
re l a c i o n a t s a m b l ' a c t i v i t a t
econòmica i vida quotidiana.
POBLES ABANDONATS, POBLES EN LA MEMÒRIA

L'exposició consta d'un panell


d'introducció, sis mòduls temàtics,
una escenografia i un panell de
conclusions. Així mateix es
complementa amb un interactiu
de memòria oral i arxiu fotogràfic,
amb entrevistes als habitants dels
antics pobles abandonats. Com a
material de difusió per a la
itinerància disposa d'un cartell, un
desplegable i una guia didàctica
dirigida al professorat.
L'exposició s'estructura en cinc blocs temàtics:

1. Abandonament rural: Analitza les causes i conseqüències


de l'abandó rural pròpiament dit durant el segle XX.
2. Contrucción d'embassaments: Passat i present dels
pobles que van ser negats per les aigües com a conseqüència
de la construcció de pantans, com Loriguilla, Benagéber, Campos
de Arenso o Domeño.
3. Catàstrofes: Tant naturals com errors tècnics que han fet
desaparéixer pobles com Marines Vell, Gavarda o Beneixida.
4. Colònies agrícoles i industrials: Durant la segona mitat
del segle XIX es van estendre este tipus de poblacions, que
amb el pas dels anys han anat desapareixent. En alguns casos,
com la Fàbrica Giner de Morella, s'han recuperat les seues
instal·lacions com a centre d'ús públic i turístic.
5. Altres abandonaments al llarg de la història: L'expulsió
dels moriscos l'any 1609 va ser un episodi negre en la història
demogràfica valenciana. Pobles com Xàtiva, Orihuela, Ontinyent,
Gandia o Cocentaina van reduir la seua població a la mitat.
V i s t a g e n e r a l
A b a n d o n a m e n t r u r a l
L'Emigraciò
Construcció d'embassaments
C a t à s t r o f e s n a t u r a l s
Colonies agrícoles i industrials
L ' E x p u l s i ó d e l s m o r i s c o s
Interiors dels mòduls
Escenografia
Vitrines
I n t e r a c t i u
F o t o g r a f i e s e x t e r n e s
interactiu
Elements de l'exposició
- 6 mòduls de 200 x 150 x 240 cm amb 211 fotografies
- 2 mòduls de 120 x 120 cm (presentació i cloenda)
- 1 escenografia de 300 x 300 cm
- 2 siluetes
- 3 vitrines de 100 x 40 x 80 cm
- 1 interactiu amb 6 audiovisuals i arxiu amb 2.000 fotografies
- 6 fotografies de 90 x 70 cm
- 1 cartell de crèdits de 90 x 70 cm
- 1 roller, pancarta exposició
- 28 tarimes de 90 x 70 cm
- 2 peanyes de 40 x 40 x 40 cm
- 39 objectes
- 12 documents