JABATAN PERPADUAN NEGARA     DAN INTEGRASI NASIONAL   JABATAN PERDANA MENTERI             KEMENTERIAN PELAJARAN          MALAYSIA         
   

        BUKU PANDUAN   KELAB RUKUN NEGARA 
         
               

KANDUNGAN      1.  Prinsip‐Prinsip Rukun Negara      2.  Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara    3.  Pendahuluan    4.  Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara    5.  Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara    6.  Modus Operandi Kelab Rukun Negara    7.  Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara    8.  Sumber Kewangan    9.  Kesimpulan    10.  Peraturan Kelab Rukun Negara      10.1  Pendahuluan      10.2  Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara        10.3  Peraturan        11.  Lampiran B  ‐   Aktiviti          Kelab Rukun Negara      12.       Lampiran C  ‐            Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti    Kelab Rukun Negara 

   
2

Rukun Negara 
    Pengisytiharan   
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA    mendukung cita‐cita hendak    mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh  masyarakatnya;    memelihara satu cara hidup demokratik;    mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran  Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;    menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐tradisi  kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;    membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  sains dan teknologi moden;    MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan  seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita  tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut:    • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  • KELUHURAN PERLEMBAGAAN  • KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG  • KESOPANAN DAN KESUSILAAN 

3

Lima Prinsip Rukun Negara    Lima Prinsip Rukun Negara  Harus Menjadi Cara Hidup Kita  Bukan Sekadar Ikrar Sahaja  Sekali Sekala Dibaca Semata    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Chorus:    Amalkanlah Rukun Negara  Dalam Hidup Harian Kita  Tanpa Mengira Tua Muda  Mengekalkan Warisan Kita    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Lima Prinsip Rukun Negara    Ikrar:  Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang‐Undang  Kesopanan Dan Kesusilaan    Itulah Lima Prinsip Rukun Negara  4 .

  Lagu Ciptaan  Lirik Oleh                                                                        5 : Dato’ Wah Idris  : Dato’ Cosmas J. Abah     Dato’ Azman Amin Hassan  .

1  Peristiwa  rusuhan  kaum/etnik  pada  13  Mei  1969  telah  mengganggugugat  keamanan  dan  kestabilan  negara  pada  ketika  itu  dan  tindakan  serta  merta  telah  diambil  untuk  mengisytiharkan  darurat  di  seluruh  negara.  maka  terbentuklah  Rukun  Negara     yang  telah  diisytiharkan  oleh  DYMM  Seri  Paduka  Baginda  Yang  di‐Pertuan  Agong  pada  31  Ogos  1970  menjadi  pegangan.  ketaatan  dan kecintaan kepada bangsa dan negara.  Majlis  Perundingan  Negara  telah  memutuskan  bahawa  Malaysia  yang  terdiri  daripada  rakyat  berbilang  kaum  memerlukan  satu  ideologi  negara  yang  boleh  diamalkan  oleh  seluruh  rakyat  ke  arah  membentuk  sebuah  negara  yang  bersatu  padu.2  Berikutan  dengan  peristiwa  itu  juga.  sistem  kerajaan  berparlimen  telah  digantung  dan  seterusnya  Majlis  Gerakan  Negara  (MAGERAN)  telah  ditubuhkan  untuk  mengembalikan  keamanan.  Dengan  pengisytiharan  tersebut.  Berdasarkan  kepada  keputusan  tersebut.     1.1.  PENDAHULUAN    1.  MAGERAN  telah  menubuhkan  Majlis  Perundingan  Negara  di  bawah  Peraturan‐ Peraturan  Perlu  Majlis  Perundingan  1970  yang  berfungsi  untuk  membincangkan  serta  meneliti  isu‐isu  perpaduan  nasional  dan  mencari  jalan  bagi  menyelesaikan  masalah‐masalah  berkaitan  dengan  hubungan  antara  kaum.  menegakkan  semula  undang‐undang  negara serta memupuk suasana harmoni dan percaya mempercayai  di kalangan rakyat.  Melalui  beberapa  perbincangan  dan  mesyuarat.  6 .  panduan  dan  amalan  oleh  seluruh  rakyat  Malaysia  ke  arah  pemupukan  dan  pengukuhan  semangat  perpaduan.

3 Dalam  usaha  menyuntik  kesedaran  dan  penghayatan  murid‐murid  mengenai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara.  Malah  sebelum  itu. para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip  tersebut  supaya  mereka  benar‐benar  dapat  memahami  serta  menghayatinya  agar  dapat  diamal  dan  dijadikan  budaya  hidup  seharian.  1.  Inisiatif  ini    dilaksanakan  melalui  Surat  Pekeliling  Ikhtisas  Bil.    Menerusi  Kelab  Rukun  Negara ini.    2.  7 LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA  .A.1 Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  (KRN)  ini  telah  diilham  dan  disarankan  oleh  Y.2 Selaras  dengan  saranan  tersebut.B  Dato’  Seri  Abdullah  Bin  Haji  Ahmad  Badawi  (ketika  itu  selaku  Timbalan  Perdana  Menteri)  semasa  merasmikan  sambutan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  2000  di  Melaka.  beliau  telah  menyeru  agar  seluruh  rakyat  Malaysia  sentiasa  berpegang  kepada  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  untuk  menjamin  perpaduan  dan  kemakmuran  negara  terus  berkekalan.  ketika  merasmikan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  1999  di  Pahang.  maka  Kelab  Rukun  Negara  yang  telah  diperkenalkan  di  sekolah‐ sekolah  dan  di  Institusi  Pengajian  Tingggi  (IPT)  dimantapkan  dan  diperkukuhkan  lagi  selaras  dengan  keputusan  Mesyuarat  Jemaah  Menteri pada 11 Ogos 2004.      2.  pihak  Kementerian  Pendidikan  pada  masa  itu  telah  mengambil  inisiatif  untuk  menubuhkan  Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah‐sekolah  menengah  seluruh  negara.    2.

  maka  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi  Nasional.3  Menyubur  dan  mempertingkatkan  kesedaran  kerohanian  akan  kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.    3. dan    3.  Memberi  pengertian  dan  kefahaman  tentang  lima  prinsip  Rukun  Negara.4  Menjadikan  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  sebagai  satu  amalan  cara  hidup  yang  berterusan  bagi  melahirkan  masyarakat  yang  mempunyai  jati  diri.  tiada  sebarang  garis  panduan  yang  terperinci  dikeluarkan  untuk  dijadikan  sebagai  panduan  pengurusan  dan  pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.  berwawasan.  Walau  bagaimanapun.  Jabatan  Perdana  Menteri  (JPNIN.2  Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara.1  3.  bermaruah. 8 OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA  .  3.  bersatu  padu.3 Atas  kesedaran  untuk  mengukuhkan  perhubungan  kaum  dan  meningkatkan  penghayatan  masyarakat  terhadap  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara.  bersikap  terbuka  dan  beretika  sejajar  dengan  wawasan  negara.    2.17/2000:  Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  Di  Sekolah‐sekolah  bertarikh  16  November  2000  kepada  semua  Pengarah  Pendidikan  Negeri.  sejak  Kelab  Rukun  Negara  ditubuhkan.    3.  setia.  JPM)  telah  dipertanggungjawabkan  untuk  mewujudkan  kerjasama  erat  dengan  pihak  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  dan  Kementerian  Pengajian  Tinggi  bagi  tujuan  tersebut  (Keputusan  Mesyuarat  Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004).

4.    MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA  Peranan  yang  perlu  dimainkan  bagi  mewujud  dan  memperkukuhkan  Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐    JABATAN    1. Jabatan  Perpaduan  Negara Dan  Integrasi  Nasional              Ketua Pengarah  Bahagian Perpaduan  Masyarakat Dan  Integrasi Negara  TANGGUNGJAWAB            Garis Panduan  Cadangan aktiviti   Kepegawaian /  Fasilitator  Bahan cetak  Promosi  Kewangan  Pemantauan  Pelaporan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN      9 .

Kementerian  Pelajaran  Malaysia         Ketua Pengarah  Pelajaran Malaysia  Pengarah Bahagian  Sekolah  Pengarah Bahagian  Pendidikan Guru  TANGGUNGJAWAB        Pengarah Jabatan  Perpaduan Negara  Dan Integrasi  Nasional Negeri  Pengarah Pelajaran  Negeri     Arahan   Kewangan  Cadangan dan  pelaksanaan aktiviti  Pemantauan  Pelaporan  Garis Panduan  Cadangan aktiviti   Kepegawaian /  Fasilitator  Bahan cetak  Promosi  Kewangan  Pemantauan  Pelaporan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN    3.  JABATAN    2. Pejabat  Perpaduan  Daerah  /Bahagian/  Pejabat  Pelajaran  Daerah/     Bahagian                        Pegawai Perpaduan  Daerah/Bahagian   Pegawai Pelajaran  Daerah/Bahagian      Pelaporan  Penyelarasan  10 . Jabatan  Perpaduan  Negara Dan  Integrasi  Nasional  Negeri /Jabatan  Pelajaran  Negeri      4.

Sekolah          Pengetua/Guru Besar  Guru Penasihat   TANGGUNGJAWAB      Penubuhan kelab  Pelaksanaan aktiviti Pemantauan  Pelaporan  Sumber Kewangan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN    11 .    JABATAN    5.

  dari  semasa  ke  semasa  Jabatan  ini  juga  akan  terus  merancang  dan  merangka  pelbagai  aktiviti  lain  yang  difikirkan  lebih  berkesan.    PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA  5.  penghayatan  dan  pengamalan  (4P)  Rukun  Negara  di  kalangan  murid.3  Selain  daripada  aktiviti‐aktiviti  yang  dinyatakan  di  atas.5.  12 Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang‐Undang  Kesopanan dan Kesusilaan  .  Selain  daripada  matlamat  untuk  memperkenal  dan  menyedarkan  murid  tentang  kepentingan  Rukun  Negara.  pemahaman.  manakala  Cadangan  Perancangan  Tahunan  Aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  adalah  seperti di Lampiran B.  Bagi  mencapai  matlamat  ini.  kelab  ini  juga  akan  dijadikan  sebagai  salah  satu  strategi  utama  ke  arah  pengukuhan  semangat  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan  murid  pelbagai  kaum.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  diwujudkan  di  sekolah‐sekolah  akan  melaksanakan  pelbagai  aktiviti  yang  berteraskan  kepada  pengukuhan  pengetahuan.  aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  akan dirangka dan dilaksanakan  berlandaskan kepada lima prinsip  Rukun Negara iaitu:    *  *  *  *  *    5.    5.2  Antara  aktiviti‐aktiviti  yang  boleh  dilaksanakan  melalui  Kelab  Rukun  Negara  ialah  seperti  di  Lampiran  A.

  peranan  Kelab  Rukun  Negara  dari  semasa  13 KESIMPULAN  Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai.  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan murid.  pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta.1 Peruntukan  daripada  pihak  pentadbiran  sekolah  (menggunakan  peruntukan kokurikulum sedia ada).  6.      6.6     7.    6.4 Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah. dan  6.    Bagi  mencapai  matlamat  untuk  membina  bangsa  Malaysia  yang  bersatu  padu  selaras  dengan  wawasan  negara.  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang  unggul  di  negara  ini.  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  yang  akan  ditubuhkan  di  sekolah  juga  digalakkan  untuk  melaksanakan  aktiviti  yang  menjurus  kepada  peningkatan  penghayatan  dan  pengamalan  nilai‐ nilai  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara  serta  pengukuhan  semangat  patriotisme.mantap  dan  relevan  dengan  situasi  semasa.  Selain  itu.2 Peruntukan  daripada  Ibu  Pejabat  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi Nasional.  Sumbangan  daripada  agensi‐agensi  kerajaan.3 6.  Justeru.  .  6.5 Perkongsian  bijak  dengan  agensi‐agensi  kerajaan.  6. Jabatan Perdana Menteri.  pertubuhan‐ SUMBER KEWANGAN  pertubuhan bukan kerajaan dan swasta.

  penghayatan dan pengamalan (4P) terhadap falsafah Rukun Negara perlu  dipertingkatkan  terutamanya  di  kalangan  murid  untuk  menjadikan  mereka  sebagai  rakyat  yang  lebih  bertanggungjawab  dan  prihatin  dalam  sebuah  negara  majmuk.  pemahaman.  Bagi  mencapai  matlamat  ini.      14 .  Pengetahuan.  Jabatan  Perpaduan  Negara    akan  mewujudkan  kerjasama  erat  dan  berterusan  dengan  Kementerian Pelajaran Malaysia.ke  semasa  akan  diperkemas  dan  diperkukuhkan  lagi  supaya  pencapaian  matlamat  tersebut  dapat  direalisasikan.

3  Kelab  yang  ditubuhkan  di  sekolah  akan  dipantau  oleh  satu  jawatankuasa  yang  dibentuk  di  peringkat  kebangsaan  dan  negeri.1 Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua  sekolah rendah dan menengah.    15 PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA  PENDAHULUAN  . jawatankuasa ini juga bertanggungjawab kepada  perancangan  aktiviti.      1.     1.1  Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  melantik  Jawatankuasa  Penaja  di  peringkat sekolah masing‐masing.PERATURAN‐PERATURAN KELAB RUKUN  NEGARA    1.  Selain memantau.2  Pelaksanaan  kelab  ini  di  sekolah  rendah  dan  menengah  akan  dikendalikan  oleh  murid  dengan  bimbingan  guru  kelab/pihak  sekolah.2  Jawatankuasa  Penaja  tersebut  hendaklah  mengemukakan  satu  permohonan  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah  masing‐ masing.    1.  peraturan  dan  segala  perkara  yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara.    2.    2.    2.  garis  panduan.

4  Jawatankuasa  Penaja  hendaklah  dibubarkan  setelah  terbentuknya  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  sekolah  melalui  mesyuarat  agung.      3.5  Jawatankuasa  hendaklah  mengemukakan  secara  bertulis  kepada  Pengetua/Guru  Besar  dalam  tempoh  14  hari  laporan‐laporan  seperti berikut:‐    i) ii) iii) iv)   2.    Peraturan 1:  Nama Pertubuhan    1.  .  Jawatankuasa  ini  perlu  memanggil  satu  mesyuarat  agung  untuk  menubuhkan  Kelab  Rukun  Negara  dan  memilih  ahli‐ahli  jawatankuasa.   Senarai aktiviti utama kelab.3  Setelah  menerima  kelulusan  daripada  pendaftar. dan  Laporan Kewangan.  Pengetua/Guru  Besar.  2.    2.6  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  perlu  mengadakan  mesyuarat  sekurang‐kurangnya 3 kali setahun.  Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung.  16 PERATURAN  Perlembagaan kelab.1  Kelab  Rukun  Negara  ini  boleh  ditubuhkan  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Penubuhan  Kelab/Persatuan  Sekolah  1997.2.

  menghayati  dan  mengamalkan Rukun Negara.1    2.2   Menyemai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara di kalangan murid.    2.4 Mendidik  murid  supaya  memahami.    Peraturan 2 : Objebtif    2.2  Nama  pertubuhan  ini  ialah  ‘Kelab  Rukun  Negara’  dan  diikuti  dengan nama sekolah masing‐masing.  1.1.1.3  Mempertingkatkan  kesedaran  dan  pemahaman  murid  tentang kepentingan Rukun Negara kepada negara.1.    2.   17 .    2.  hormat‐menghormati.    1.    2.1.1   Memperkenalkan  Rukun  Negara  kepada  murid  supaya  mereka  dapat  mengetahui  dan  memahami  falsafah  serta  prinsip‐prinsip Rukun Negara.  toleransi  dan  Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk:  kerjasama antara kaum.3  Alamat  pertubuhan  adalah  alamat  sekolah  di  mana  kelab  tersebut  ditubuhkan.5 Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan  di  kalangan  murid  berasaskan  sikap  saling  percaya‐ mempercayai.1.

3      3.7  Mempertingkatkan  kefahaman  dan  menghormati  budaya.2  Keahlian  Kelab  Rukun  Negara  mestilah  terdiri  daripada  pelbagai  kaum  dan  tidak  boleh  dipelopori  oleh  satu  kaum  sahaja  kecuali  bagi  sekolah‐sekolah  yang  muridnya  terdiri  daripada  satu  kaum  sahaja.    3.1 Saling  hormat‐menghormati  di  antara  satu  kaum  dengan  kaum  yang  lain  sama  ada  dalam  kelab  mahupun  di  mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan.1  Semua  murid  sekolah  rendah  dan  menengah  adalah  digalakkan  menjadi  ahli  Kelab  Rukun  Negara.1.  2.  mereka  hendaklah  terlibat  secara  aktif  dengan  aktiviti‐aktiviti  yang  dilaksanakan  oleh  kelab ini.1.3.  .6   2.   18 Ahli  kelab  adalah  tertakluk  kepada  peraturan  kelab  dan  berjanji  mentaati perkara‐perkara berikut:‐  Mempertingkatkan penghayatan agama yang dianuti.            Peraturan 3 : Keahlian    3.  Justeru.    3.  adat resam dan pantang larang kaum‐kaum di Malaysia.

1.   3.3.                                           .3 Setiap  ahli  dilarang  mempengaruhi  ahli  atau  orang  lain  membuat  propaganda  yang  boleh  memecah‐belahkan  masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.1  Kepercayaan Kepada Tuhan        19 ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan.3.      Peraturan 4 : Aktiviti    4.3.      3.    3.3.  3.    3.6  Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga  menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia.4  Setiap ahli  dilarang  mengamalkan  diskriminasi  antara  kaum  dan  seterusnya  memantau  agar  amalan  tersebut  tidak  diamalkan.5  Setiap  ahli  dilarang  menyentuh  atau  membicarakan  secara  terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum.2 Setiap ahli  dikehendaki  melibatkan  diri  dalam  setiap  aktiviti  yang dilaksanakan oleh kelab.3.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  ditubuhkan  harus  melaksanakan  aktiviti‐aktiviti  berdasarkan  kepada  lima  prinsip  Rukun  Negara  seperti berikut:‐    4.

1.     20        .1.2  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara        Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme.2.          4.1.         4.    Peraturan 5 : Pentadbiran    5.5  Kesopanan Dan Kesusilaan    ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai     ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undang‐    undang.3  Keluhuran Perlembagaan  .4.  Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  –  Peringkat  Kebangsaan    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  menggubal  dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan.1.      4.4  Kedaulatan Undang‐Undang        4.                     tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.1 Program/aktiviti  lain  yang  difikirkan  sesuai  seperti  dalam  Buku  Panduan Kelab Rukun Negara.1.

           Ahli       ‐               .Jawatankuasa ini adalah seperti berikut :          1.      Setiausaha      ‐      ‐    5.      Timbalan  Pengerusi  ‐          4.   Penaung    Bersama                              2.  Pengerusi    ‐    ‐      ‐    ‐    Menteri di Jabatan Perdana Menteri    Menteri Pelajaran Malaysia              Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia    Ketua Pengarah  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional    Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia  Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran  Malaysia    Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional      Pengarah Bahagian Sekolah   Kementerian Pelajaran Malaysia    Pengarah  Bahagian Perpaduan Masyarakat  dan Integrasi Negara    a)  Bahagian Perpaduan Masyarakat dan    Integrasi Negara    b)   Bahagian Sekolah    Kementerian Pelajaran Malaysia    c)  Bahagian Pendidikan Guru    Kementerian Pelajaran Malaysia    d)  Jabatan Penerangan Malaysia      e)  Bahagian Teknik dan Vokasional  21 3.

  Ahli      ‐  ‐  .    f)        5.  Di  samping  itu.2.  peranannya  juga  adalah  dalam  melaksanakan  dan  memantau  pengendalian  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  daerah  dan  sekolah‐sekolah.  Setiausaha    ‐    iv.    Jawatankuasa ini adalah seperti berikut:    i.      Penaung    ‐  Exco Perpaduan  Pengarah Pelajaran  Jabatan Pelajaran Negeri/  Pengarah   Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional (JPNIN)  Negeri  Penolong Pengarah JPNIN   Negeri  Ketua Unit Kokurikulum   Jabatan Pelajaran Negeri  Ketua Sektor Pengurusan     Pembangunan Kemanusiaan   Jabatan Pelajaran Negeri    Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian  22 Pengerusi bersama  ‐                    iii.  Kementerian Pelajaran Malaysia  Jabatan Perpaduan Negara  dan Integrasi Nasional Negeri  Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  Negeri.    ii.

4    Penasihat    Pengerusi  Bersama    Setiausaha    ‐    ‐    ‐    Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/  Pengarah JPNIN Negeri    Pegawai Pelajaran Daerah/  Pegawai Perpaduan Daerah    Penyelia Kokurikulum  Pejabat Pelajaran Daerah  Pembantu Pembangunan Masyarakat  JPNIN  Ahli  ‐  Pengetua/Guru Besar (yang dilantik)  Jawatankuasa Peringkat Sekolah   Keanggotaan  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  sekolah adalah seperti berikut:    i)    ii)  iii)    iv)    v)    vi)    Penaung    Penasihat  Penyelaras    Pengerusi    Timbalan Pengerusi    Setiausaha    ‐   ‐ ‐   ‐   ‐   ‐   Pengetua/Guru Besar    Penolong Kanan Kokurikulum    Guru Penasihat    Seorang murid    Seorang murid    Seorang murid  23 .    2.    3.3            ‐  Pegawai Perpaduan Daerah/Bahagian  Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian  1.          5.          5.            5.

  Merapatkan  hubungan  dengan  Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain.  Berhubung  dengan  Pejabat  Perpaduan  Negeri  /  Daerah  /  Bahagian  untuk  mendapatkan  bahan  penerbitan  dan  sebagainya.  Mempengerusikan  ketiadaan Pengerusi.  Jawatan  Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar.  Setiausaha.    Bertanggungjawab kepada Pengerusi.  Membantu Pengerusi mentadbir kelab.  Lain‐lain tugas pentadbiran kelab.  vii)    viii)    ix)    x)        Penolong Setiausaha    Bendahari    Ahli Jawatankuasa    Juru Audit Dalam    ‐   ‐   ‐   ‐   Seorang murid    Seorang murid    10 orang murid    2 orang   (seorang guru dan seorang murid)  Jawatan  Pengerusi.  Timbalan  Pengerusi.  Penolong  Setiausaha  dan  Bendahari  adalah  Jawatankuasa  Eksekutif  yang  dilantik  melalui  Mesyuarat  Agung  Tahunan  yang  perlu  diadakan  sebelum  31  Mac  setiap  tahun.  Mempengerusikan mesyuarat kelab.      Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa   Pengerusi          ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Bertanggungjawab  ke  atas  keseluruhan  perjalanan kelab.  kelab  semasa  24   Timbalan Pengerusi      ‐  ‐  ‐  ‐  .  Menyusun dan merangka aktiviti kelab.

    Mencatat minit mesyuarat.  Menghadiri  mesyuarat  kelab  apabila  dipanggil.  Mengusahakan sumber kewangan kelab.  Membantu  pengerusi  menjalankan  aktiviti kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi.  Menyimpan  dan  merekodkan  segala  fail‐ fail kelab.  Menjalankan  tugas  Setiausaha  semasa  ketiadaan Setiausaha.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi.  Membantu  Pengerusi  menambah  keahlian kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.    Membantu  Setiausaha  menjalankan  tugas‐tugas kesetiausahaan.    Bertanggungjawab  menguruskan  urusan  kewangan kelab.  Menyediakan  laporan  kegiatan  dan  aktiviti.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.      Setiausaha          ‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Membantu  Pengerusi  merancang  aktiviti  kelab.  Menyimpan  dan  merekodkan  segala  urusan kewangan kelab.    Bertanggungjawab  sepenuhnya  kepada  Pengerusi/Timbalan Pengerusi.  Menguruskan urusan surat‐menyurat.  Penolong Setiausaha      Bendahari          AJK            ‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  25 .  Membantu  Jawatankuasa  Eksekutif  menjalankan urusan kelab.

1 Setiap  Kelab  Rukun  Negara  hendaklah  mengadakan  mesyuarat  agung  pada setiap tahun.    8.    7.  Peraturan 7 :  Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara    7.3 Apa‐apa  tajaan  atau  kutipan  derma  bagi  setiap  kelab  di  sekolah  hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar      Peraturan 8 : Mesyuarat Agung    8.2   a) Memilih Jawatankuasa Kelab.2 Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  menyimpan  atau  menyebabkan  supaya  disimpan  suatu  akaun  yang  sewajarnya  dan  hendaklah  menyimpannya  di  bawah  jagaannya  bagi  tempoh  tidak  kurang  dari  enam  bulan  setelah  berakhir  tiap‐tiap  tahun  kewangan  dan  hendaklah  sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar.1 Akaun  bagi  tiap‐tiap  kelab  di  sekolah  dan  hendaklah  di  bawah  kawalan Pengetua /Guru Besar.  26 Peranan Mesyuarat Agung  .  Juru Audit Dalam        ‐    Memeriksa  dan  mengesahkan  penyata  perbelanjaan  Kelab  Rukun  Negara  sekurang‐kurangnya dua kali setahun.    7.

  9.  meminda  dan  menambah  mana‐mana  peraturan  yang  terkandung  di  dalam  buku  ini  pada  bila‐bila  masa  dan  tanpa  terikat  kepada  mana‐ mana pihak.                              27 .   Hal‐hal lain.b) c) d) e)   Peraturan 9:    Membentangkan Laporan Tahunan Kelab.  Menerima dan meluluskan usul dan resolusi.  Membentangkan Penyata Kewangan Kelab.1 Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  berhak  untuk  membatal.

                                                  28 .

  Sudut khas dalam  kelas dan pejabat.  • • • • TINDAKAN    Pengetua/ Guru Besar  Semua murid  AJK Kelab Rukun Negara  Pegawai Perpaduan  Daerah (Pemantauan)  • • • • • •   2.      Di pintu masuk  hadapan sekolah.  Kumpulan pembaca  ikrar terdiri daripada  pelbagai kaum.    3.PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN    BIL    1.    MEMPAMERK AN   PRINSIP‐ PRINSIP  RUKUN  NEGARA      NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI      Supaya murid  sentiasa  mengingati  prinsip‐prinsip  Rukun Negara.  Hari Korikulum  Majlis rasmi.  Mural di dinding  Papan kenyataan    Semasa majlis sekolah.  • • • •   • • Pengetua/Guru Besar  AJK KRN    Menyemai rasa  cinta dan bangga  terhadap raja dan  negara  • • • •   Pengetua/Guru Besar  AJK KRN      29 . Setiap perjumpaan  kelab. (KPM)   Setiap  perhimpunan  sekolah.  AKTIVITI    LAFAZ IKRAR  RUKUN  NEGARA  OBJEKTIF    Supaya murid  sentiasa  menghayati  falsafah serta  prinsip‐prinsip  Rukun Negara  • STRATEGI   PELAKSANAAN  Arahan daripada  Kementerian Pelajaran  Malaysia.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan  Bulan  Perpaduan.

      • • • • • TINDAKAN    Semua murid  AJK KRN    5.      1.  Mendedahkan nilai‐nilai  sejagat dalam agama. Menggalakkan  penggunaan ICT untuk  mencari bahan.  3.  AKTIVITI    FORUM‐  MEMAHAMI  KEPELBAGAIAN  AGAMA  OBJEKTIF    1.  Memperkenalkan nilai‐ nilai sejagat dalam agama.  Sempena Bulan  Kemerdekaan /  Bulan Perpaduan  Peringkat Daerah.    STRATEGI   PELAKSANAAN  • Menjemput ahli  panel yang  mewakili agama  masing‐masing.  Menghormati  kepercayaan agama lain.  Mengasah minda dan  mencungkil bakat murid  2.      Menjemput panel  penceramah  bertauliah  daripada JPNIN.  KPM dan Jabatan  Penerangan  Malaysia.    PERTANDINGAN  PIDATO/DEBAT  PERPADUAN  DAN INTEGRASI  NASIONAL      1.    2.    CERAMAH‐  Penerapan nilai  sejagat dalam  agama  • Pengetua/Guru  Besar  PIBG  JPNIN    6.  Memupuk minat  membaca.  2.      Pertandingan  terbuka kepada  setiap murid.  Menghormati penganut‐ penganut agama lain.    • • • • • •   KPM  JPNIN  Sekolah  AJK KRN  •                       30 .  Menerapkan unsur‐unsur  positif dalam kehidupan.  Negeri dan  Kebangsaan.BIL    4.  3.

 Krismas.    • •     8. Murid  digalakkan  melibatkan diri di  dalam aktiviti‐ aktiviti yang  dianjurkan.  Deepavali.  Batu Caves  Selangor.  AKTIVITI    LAWATAN KE  RUMAH‐RUMAH  IBADAT    OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Menganjurkan  lawatan ke rumah‐ rumah ibadat  yang dibuka  untuk  lawatan/seperti di  Masjid  Negara/Putrajaya.BIL    7.  Perak. Hari  Gawai dan Pesta Kaamatan. Tahun Baru Cina.  Mendapatkan  kebenaran  bertuulis daripada  ibu bapa. Menyemai  perasaan/sikap  menghormati prinsip  kebebasan beragama  di kalangan setiap  warganegara.    • • • • TINDAKAN    Sekolah  AJK KRN  1.   2.  Program  dianjurkan dalam  bulan‐bulan  berkaitan. Sam Poh  Tong di Ipoh.    Mengadakan  majlis sambutan di  sekolah.      MERAIKAN HARI  PERAYAAN  PELBAGAI KAUM        Mendedahkan murid  kepada pelbagai hari  perayaan seperti Hari Raya  Aidilfitri.    •     Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  •       31 . Mengenali secara  lebih dekat rumah‐ rumah ibadat  penganut agama lain.  Mendapat  kebenaran  daripada rumah‐ rumah ibadat.

  bengkel dan  sebagainya. forum.  AKTIVITI      PERTANDINGAN  PENYEDIAAN  FOLIO/BUKU  SKRAP  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Pertandingan  Buku Skrap  tentang  kepercayaan  kepada Tuhan. Memberi kesedaran  dan keinsafan  kepada murid  tentang kesan  terhadap alam sekitar  akibat daripada  perbuatan manusia. Menggalakkan  penggunaan ICT  untuk mencari  bahan.  • • •     Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  JPNIN              32 .      BAHAN  PENERBITAN      Mempertingkatkan  kerohanian dan nilai‐nilai  murni di kalangan murid.  forum. Memupuk sikap  mencintai dan  menghargai  anugerah Tuhan di  kalangan murid.  bengkel  dan  sebagainya.      Mengadakan  ceramah.    2.    • • •     10.BIL    9.  Sebelum dan  selepas Hari  Perayaan Agama.      KEM BINA  INSAN      Mempertingkatkan  kerohanian dan nilai‐nilai  murni di kalangan murid.      3.  Mengumpul  bahan‐bahan  berkaitan dengan  keindahan dan  kemusnahan alam  ciptaan Tuhan.      Mengadakan  ceramah.      Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  JPNIN      11.    • • • • TINDAKAN    Guru  Agama/Guru  Pendidikan  Moral  AJK KRN  1.  contoh: pada hari  Maulidur Rasul.

  Sambutan Bulan  Perpaduan.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Majlis rasmi.  PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA    BIL    1.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  • Semasa majlis  sekolah.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • • • • • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  Semua murid  AJK Kelab  Rukun Negara  (KRN)  Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan)      LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara    • • • • • •             33 .  Setiap perjumpaan  kelab.      2.  Hari  Kokurikulum.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.

  3.  BIL    3.    STRATEGI   PELAKSANAAN  • Lawatan ke Istana.  Lawatan semasa  Persidangan  Parlimen dan  Dewan Undangan  Negeri.  Muzium DiRaja  dan Muzium  Negeri  Lawatan Integrasi  semasa Hari  Keputeraan  Agong.  Dijalankan di  peringkat sekolah.        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • • TINDAKAN    Semua murid  AJK KRN  • • • •                     34 .      4. BUKU  SKRAP/FOLIO  SALASILAH  KESULTANAN  2.  AKTIVITI    LAWATAN  OBJEKTIF    Memberi  pendedahan  mengenai  Sistem  Pemerintahan  Raja  Berperlembagaan. NEGERI  Menyemai rasa cinta dan  bangga kepada Raja dan  Negara.    Memberi  pendedahan  mengenai  sistem  pemerintahan  negeri‐ negeri di Malaysia.   • Bersifat  pertandingan  Kerja kumpulan.      PERTANDINGAN  1.

  Nyanyian lagu  Jalur Gemilang  dan patriotik  Tayangan gambar  berunsurkan  patriotik untuk  semua kaum.    PENGKISAHAN  SEJARAH  NEGARA OLEH  TOKOH‐TOKOH  NEGARA DAN  TEMPATAN    1.  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Mengadakan  majlis pelancaran  Kempen Kibar  Jalur Gemilang  dan Bendera  Negeri.  Dijalankan di  peringkat sekolah.  Sempena  Sambutan Bulan  Kemerdekaan.  Majlis rasmi yang  lain.  Ahli KRN  menyertai  Perbarisan  sempena ulang  tahun Hari  Kemerdekaan.    2.      • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN    • • 35 .  AKTIVITI    KEMPEN KIBAR  JALUR  GEMILANG DAN  BENDERA  NEGERI  OBJEKTIF    Menyemai dan memupuk  semangat patriotisme di  kalangan murid. Menghargai  jasa‐jasa  pemimpin negara.      •   Bersifat  pertandingan  Kerja kumpulan.    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN  •   • • • • • •   6.BIL    5. Mengingati  dan  menghayati  sejarah  dan  pembangunan  negara.

    2. Mencungkil bakat.    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN  1. Memupuk  perasaan  cintakan negara.      PERTANDINGAN  1. Menghargai  jasa‐jasa  pemimpin  tempatan  dan pejuang negara.  Menyediakan  bahan.  • • •   8.    3.  KEBUDAYAAN/    KESENIAN DAN  2. Mengenali  dan  menghayati  sejarah  negara.BIL    7.  AKTIVITI    PAMERAN  (Sejarah Negara)    OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Mengadakan  pameran.  Mengadakan  lawatan ke  pameran yang  dianjurkan oleh  agensi‐agensi lain.      • Menguruskan  pertandingan:‐  a) puisi  b) drama        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN                                  36 . Membentuk  keyakinan  WARISAN  diri.

Memupuk semangat  patriotik dan  menyuburkan  semangat perpaduan  di kalangan murid.    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN  d) e) f) g) h) • i)   9.  pentomen  dan  sebagainya.    2.    • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN                  37 .    KARNIVAL  PATRIOTIK    1.BIL          AKTIVITI  OBJEKTIF    3. Menyemarakkan  jati  diri murid.  sajak. Memberi  pendedahan  kepada  murid  tentang  kebudayaan  dan  kesenian  kaum‐kaum  lain.      Koir.    STRATEGI   PELAKSANAAN  c) mencipta lagu  patriotik  menyanyi  tarian  buku skrap  cerpen  kata bestari  kenegaraan  pertandingan  pertandingan lain  yang difikirkan  sesuai dan selaras  dengan prinsip‐ prinsip Rukun  Negara.

  • Semasa majlis  sekolah.  Majlis rasmi.  Hari  Kokurikulum.      2.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan)      LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara    • • • • • • • • • • •           38 .  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Setiap perjumpaan  kelab.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN    BIL    1.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.

        KUIZ /  PERBAHASAN  (PERLEMBAGAAN)  1.    • • • TINDAKAN    Semua murid    AJK KRN    JPNIN  • •   4. Mempertingkatkan  kefahaman  murid  mengenai  sistem  perundangan  negara.  AKTIVITI    CERAMAH  OBJEKTIF    Memberi  kesedaran  dan  kefahaman  tentang  keluhuran  perlembagaan/pembentuk an  perlembagaan/kontrak  sosial. Memberi peluang  kepada murid  menyaksikan  proses sistem  perundangan  Negara dijalankan.  • Menganjurkan  lawatan ke Sidang  Dewan Undangan  Negeri/Parlimen        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN      5.  Salah satu aktiviti  Kursus  Kepimpinan/  Perkhemahan.    LAWATAN  KENEGARAAN    1.    2.  • Menganjurkan  lawatan  pertandingan  peringkat  sekolah/daerah    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN                  39 .    STRATEGI   PELAKSANAAN  • Semasa kempen/  minggu kesedaran  sivik.    2. Menilai/menguji  tahap pengetahuan  murid tentang  perlembagaan. Memupuk  kemahiran  pengucapan awam.  Salah satu aktiviti  Bulan Patriotisme.BIL    3.

  Kerjasama dengan  agensi kerajaan /   swasta. Memupuk sifat‐ sifat kepimpinan  berlandaskan  prinsip‐prinsip  Rukun negara.    2.    PERMAINAN  BERASASKAN  PRINSIP KETIGA  RUKUN NEGARA  • Permainan Mencari  Harta Karun  (Treasure Hunt)  ’Clue’ yang  digunakan  berdasarkan sistem  perlembagaan  negara.    BIL    6. Meningkatkan  pengetahuan murid  tentang sistem  perlembagaan   negara.      OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Aktiviti luar  sekolah/ceramah  motivasi. Memupuk  perpaduan  dan  nilai  kerjasama. Menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  tentang  sistem  perlembagaan  negara.  AKTIVITI    PERKHEMAHAN  (MOTIVASI)    1. Menggalakkan  integrasi kaum.    2.      1.    3.      •   • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN    •             40 .    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN      • •   7.  Pelaksanaan  agensi‐agensi  kerajaan/swasta.

 negeri dan  kebangsaan  Berkala    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN      1.      1. Menghayati  sistem  perlembagaan  negara.    3.    2.      • •   9. Kesedaran tentang  isu‐isu semasa  perlembagaan  negara.    2.  AKTIVITI    PERTANDINGAN  MENULIS    OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Pertandingan  Menulis Esei  Cerpen / Puisi  peringkat sekolah.    DRAMA / SKETSA  • Dalam bentuk  pertandingan.    3.  Berkala      •   • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN                  41 .  daerah. Mencungkil bakat‐ bakat dalam  bidang berkaitan. Menggalakkan  integrasi kaum.    4. Memupuk  kemahiran kreatif  menulis tentang  isu‐isu  perlembagaan  negara.BIL    8. Memupuk  daya  kreativiti. Sebagai  pemangkin  percambahan  fikiran.

    3.  AKTIVITI    FORUM  PERLEMBAGAAN    OBJEKTIF  STRATEGI  PELAKSANAAN  • Dianjurkan di  peringkat sekolah.    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN      1. Kesedaran  tentang  isu‐isu  semasa  dalam  sistem  perlembagaan. Memperjelaskan  isu‐isu  semasa  yang  timbul  (kurang  difahami/keliru)        • • •   11.    PERTANDINGAN  BUKU SKRAP    1.      • •   • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN      42 .    2.    Memupuk  daya  kreativiti murid. Perkongsian  pengetahuan  dan  pengalaman.                                • Bersifat  pertandingan.  Kerja kumpulan  Peringkat sekolah.BIL    10.    2.  Kerjasama dengan  agensi luar. Meningkat  pengetahuan  tentang  perlembagaan.

Memupuk  kesedaran  kebangsaan  yang  merangkumi  Prinsip  Rukun  Negara.    BULAN  KEMERDEKAAN    1.          • • .  AKTIVITI    PAMERAN  KENEGARAAN    OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Kerja keumpulan  untuk  mengendalikan  pameran.    43 . Kesedaran  isu‐isu  semasa  dalam  sistem  perlembagaan.  Contoh:  Pertandingan  mencipta lagu  patriotik. Memupuk  semangat  setia  dan  cintakan negara               • Kerja keumpulan  untuk  mengendalikan  pameran.  •   • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN    • • .  TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN    1. melukis  poster dan lain‐ lain.    2.    13.  Menonjolkan  pencapaian  individu/syarikat  yan berjaya.  Menonjolkan  pencapaian  individu/syarikat  yan berjaya. Mengetahui  tentang  latar  belakang  kronologi  penggubalan  perlembagaan  Malaysia.BIL    12.  Menganjurkan  aktiviti‐aktiviti  yang boleh  menyemarakkan  semangat  patriotisme.    2. Memupuk  daya  kreativiti murid.  Melibatkan PIBG.  Melibatkan PIBG.    4.    3. Menghayati  idea  kebebasan  dan  demokrasi.

    15. Memberi kesedaran  dan kefahaman  tentang  pembentukan  perlembagaan/kelu huran  perlembagaan/kont rak sosial    2.BIL    14.    44 .    2.  •   Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN  • JPNIN    • .    BULAN  KESEDARAN  PERLEMBAGAAN  • Mempamerkan  naskhah  Perlembagaan  Negeri/Persekutua n dalam Pusat  Sumber Sekolah  dan di papan  kenyataan.                • .  TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN        1. Memberi  kebebasan  membahas  isu  penting  untuk  pembangunan  negara.              1. Perkongsian  pengetahuan dan  pengalaman. Memperjelaskan  isu‐isu yang timbul  yang kurang  difahami/keliru.  AKTIVITI    MENGADAKAN  AKTIVITI ALA  MINI PARLIMEN  DI SEKOLAH    OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Melibatkan semua  murid  Peringkat antara  sekolah. Mencungkil  bakat  murid  sebagai  pemimpin negara.  Menganjurkan  ceramah mengenai  perlembagaan  daripada agensi‐ agensi yang  terlibat.    3.

Meningkatkan  pengetahuan dan  kefahaman murid  tentang  perlembagaan   negara.BIL    16.  Hadiah disediakan  oleh JPN  KPM/JPNIN.  AKTIVITI      KUIZ KELUHURAN  PERLEMBAGAAN  OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Penyeragaman  dalam penyediaan  soalan kuiz.                                                45 .      •         .  TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN        1.

  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan)      LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara    • • • • • • • • • • •           46 .      2.  Setiap perjumpaan  kelab.  Majlis rasmi.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG    BIL    1.  Hari  Kokurikulum.  • Semasa majlis  sekolah.

    MINGGU  KESEDARAN SIVIK    1.    2.  Mempamerkan  keratan akhbar di  papan kenyataan. Mengetahui cara‐ cara penggubalan  dasar‐dasar dan  peraturan  tertentu.    3. Majlis  Perbandaran.      • • TINDAKAN    Semua murid    AJK KRN  1.  AKTIVITI    KEMPEN  MENDAULATKAN  UNDANG‐UNDANG  NEGARA DAN  PERATURAN  SEKOLAH    OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Syarahan semasa  perhimpunan  sekolah. Menghayati nilai‐ nilai murni.    2. Pemahaman  terhadap tugas‐ tugas  penguatkuasa  undang‐undang.  Pertandingan  buku skrap  pertandingan  melukis/fotografi. Menghayati cara  undang‐undang  dipraktikan.  • • •   Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    Agensi  Berkaitan            47 .BIL    3. Memberi  kesedaran  tentang  kepentingan  undang‐undang  serta  penghayatan  terhadap tugas‐ tugas  penguatkuasa.        • •   4.  Pihak Berkuasa  Tempatan dan  AADK.            • Menganjurkan  pameran dengan  kerjasama agensi‐ agensi yang  berkaitan seperti  PDRM.

BIL         

AKTIVITI     

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Tayangan  Multimedia/slaid  berkenaan tugas‐ tugas unit  penguatkuasa  undang‐undang.  Bahan dibekalkan  oleh Unit‐unit  Majlis  Perbandaran/Piha k Berkuasa  Tempatan/PDRM/ JPJ/Jabatan  Penerangan  Malaysia.      Menganjurkan  lawatan ke  Mahkamah  Penguasa  Tempatan.  Lawatan ke  institusi‐institusi  pemulihan seperti  Pusat  Serenti/sekolah  pemulihan akhlak  dan sebagainya.  •

TINDAKAN     

     

  5. 

  LAWATAN 

  1. Kesedaran  tentang implikasi  melanggar  undang‐undang.    2. Melihat sendiri  cara‐cara  pentadbiran  tempat  berkenaan.                   

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

   

     
48

BIL    6. 

AKTIVITI    PERMAINAN  (EXPLOLAW)   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Permainan  mengenali  peraturan  sekolah/undang‐ undang negara.  Kerjasama dengan  agensi kerajaan /  swasta.      •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN 

1. Menggalakkan  interaksi murid  pelbagai kaum.    2. Memberi  pengalaman  tentang  pelaksanaan  undang‐undang.           

                                         
49

PRINSIP 5: KESOPANAN DAN KESUSILAAN   
BIL    1.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari  Kokurikulum.  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      2.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.  • Semasa majlis  sekolah.  Setiap perjumpaan  kelab.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan) 

    LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara   

• • •

• •

         
50

  Ceramah  mengenai  kesopanan dan  kesusilaan untuk  pemimpin‐ pemimpin murid:‐  Pengawas  Ketua Kelas  Pengerusi/AJK  Kelab/  Persatuan  • • TINDAKAN    KPM    JPNIN      JPN    Biro Tata  Negara  1. Mempertingkatkan  kesedaran murid  tentang nilai‐nilai  murni dalam  masyarakat.        • • • • •  Forum mengenai     adat resam pelbagai  kaum/budaya/  agama.    2. Memperkenalkan  dan memupuk  prinsip‐prinsip  Rukun Negara di  kalangan murid.  AKTIVITI    SEMINAR /  FORUM/  CERAMAH    OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Menjemput  penceramah dari  agensi kerajaan/  swasta dan lain‐ lain.  Pertandingan  Syarahan  (wujudkan piala)  di peringkat  sekolah/daerah.BIL    3.                  51 .

  Anak  Yatim  dan  sebagainya. Memberi pengertian  dan menerapkan  nilai‐nilai murni bagi  mengukuhkan  semangat perpaduan  kaum.    2.  BIL    4.  Contoh:‐  a)  Adat  Resam/  Pantang Larang  b) Permainan  Tradisional/  Sukaneka  c) Kebudayaan        • •   Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  Menganjurkan    lawatan  ke  Rumah  Orang  Tua.  AKTIVITI    LAWATAN    1. Menyemai dan  memupuk nilai‐nilai  murni seperti kasih  sayang.            5. Memberi keinsafan  dan kesedaran  semasa melakukan  lawatan ke institusi‐ institusi yang  berkenaan.          • Penerangan budaya  antara kaum. simpati dan  hormat‐menghormati  di kalangan murid.    PERKHEMAHAN  (MOTIVASI)    3.        • • OBJEKTIF  STRATEGI  PELAKSANAAN  TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN        52 .

  • • • • •   Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    Ibu Bapa    Murid                          53 .      2. Menggunakan laras  bahasa yang sesuai    dengan semua  peringkat umur. Menentukan  pertuturan yang baik  terbaik  bertutur  dan  berbudi bahasa.  AKTIVITI    KEMPEN  BERBUDI  BAHASA    OBJEKTIF  STRATEGI  PELAKSANAAN  • • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  Memilih  murid  yang  1. Memupuk sikap  beradab sopan  dikalangan murid.  Ibu  bapa  dan  murid  akan  melaksanakannya  di  rumah  untuk  seluruh keluarga.      3.  di kalangan murid.        Memupuk dan mengeratkan  kasih sayang yang  mendalam antara ahli  keluarga.BIL    6.    HARI  KELUARGA/  HARI IBU BAPA  • Pendedahan  dan  panduan  kepada  ibu bapa dan murid  di  peringkat  sekolah.            7.

      • •   Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN        3.    Mengeratkan hubungan  antara murid berbilang  kaum.AKTIVITI‐AKTIVITI LAIN    BIL    1. Mempromosikan Kelab  Rukun Negara di  kalangan murid  pelbagai kaum.    Meningkatkan minat  murid untuk menjadi  ahli Kelab Rukun  Negara.  • • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN            2.    BULAN  PENGHAYATAN  RUKUN NEGARA    Mengingatkan murid  tentang kepentingan Rukun  Negara dalam mengekalkan  keharmonian kaum di  negara ini.      OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Peringkat sekolah.  AKTIVITI    HARI TERBUKA  KELAB RUKUN  NEGARA    1.  Pelbagai aktiviti ke arah  meningkatkan  penghayatan Rukun  Negara di kalangan  murid dilaksanakan.    2.  Contoh: gerai  jualan dan  pameran.  • Pameran Kelab  Rukun Negara.  Peringkat  kebangsaan    • •   KPM    JPNIN    •           54 .  • Sekurang‐ kurangnya satu  bulan.    PROGRAM  PERTUKARAN  MURID KE  SABAH/SARAWA K/LABUAN/  SEMENANJUNG.

    SUKAN    1. Memahami dan  menghayati adat  resam sesuatu  kaum.    KARNIVAL  KESENIAN DAN  KEBUDAYAAN  PERPADUAN    Memupuk  semangat  •          Persembahan /  pertunjukkan  cintakan  kesenian  dan  tarian/ nyanyian  kebudayaan  ke  arah  tradisional.    • •   5.    • •   Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN        6.BIL    4.  •          Pameran budaya     adat resam  pelbagai kaum.  menyatupadukan  rakyat  pelbagai kaum. Memupuk semangat  setiakawan dan  perpaduan di antara  murid.  • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN      1. Menggalak dan  memupuk semangat  kesukanan di  kalangan murid.    2.  •           Berkonsepkan  2.  AKTIVITI    LAWATAN  INTEGRASI    OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Lawatan antara  sekolah/daerah/  negeri/wilayah.  Rumah Panjang  Baba dan Nyonya. Contoh:  kaum.    •  Menganjurkan:‐  i)  Larian  Perpaduan  ii)  Permainan  Tradisional/Sukan eka      • •   Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN          55 .  Perkampungan  Melayu dan  sebagainya. Memahami dan  Homestay  menghayati adat  (Program Anak  resam sesuatu  Angkat).

  AKTIVITI    PROGRAM PRA  LATIHAN  KHIDMAT  NEGARA  OBJEKTIF    Memupuk  semangat  • perpaduan  dan  sahsiah  yang  tinggi di kalangan murid.      STRATEGI  PELAKSANAAN  Gotong royong di  Rumah Orang  Tua/Anak  Yatim/Kawasan  Rekreasi/Rumah  Ibadat dan  sebagainya.  • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    NGO    KPM    JPNIN    JLKN  • • • • • •           Memberi  sumbangan  dalam  kerja‐kerja  kebajikan  anjuran  agensi  kerajaan/swasta.BIL    7.                                            56 .

                        LAMPIRAN C  CADANGAN PERANCANGAN  TAHUNAN AKTIVITI KELAB  RUKUN NEGARA                                    57 .

Mesyuarat  penaja/  1.    ● Membuat  hebahan  ●  Poster  ●  Promosi  ●  Kain rentang  ●  Borang  keahlian  ●  Pengumuman  dalam  perhimpunan  sekolah  ●  Kempen    Guru  Penasihat  Kelab                58 .      3. Nyanyian lagu    kebangsaan  Sila rujuk Lampiran B  ’Negaraku’ dan    lagu negeri. Mengemukakan  aktiviti  tahunan/kewan gan  kepada  Pengetua/  Guru  Besar.CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB  RUKUN NEGARA    (ARAHAN:  Semua  aktiviti  yang  dilaksanakan  MESTILAH  berdasarkan  kepada  lima  prinsip Rukun Negara)        Bulan  Aktiviti  Objektif Strategi  Tindakan Pelaksanaan    1. 3. Melantik  Agung KRN  Jawatankuasa  Kelab Rukun  Negara.  2. Merangka  aktiviti tahunan. Lafaz ikrar  Rukun    Januari  Negara  Sila rujuk Lampiran B        2.

  untuk  2.    ●  Pertandingan  buku skrap. Merangka  menetapkan  aktiviti tahunan.  (rujuk Lampiran B)    4.  ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab     ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK KRN  ●  JPNIN                        59 .    1.Bulan    Februari    Aktiviti  1.      3.  tarikh  dan  masa    yang  sesuai  untuk  mengadakan  ceramah.  Nyanyian lagu  kebangsaan  ’Negaraku’ dan  lagu negeri. Mesyuarat  Jawatankuasa  Kelab Rukun  Negara.    Objektif Strategi  Pelaksanaan  Sila rujuk Lampiran B  Tindakan   Sila rujuk Lampiran B      Membincang dan  mengelolakan  aktiviti  sekolah/negeri. Lafaz  ikrar   Rukun  Negara      2. Ceramah Rukun  Negara (Latar  belakang)    ● Kertas kerja  ceramah Rukun  Negara. Melantik    Memaklumkan  Jawatankuasa  kepada  JPNIN  Daerah/Negeri  Kelab Rukun  Negara.

Pertandingan Buku  Memupuk  Skrap  kreativiti murid. Sambutan Perayaan  Tahun Baru Cina  (tarikh sambutan  mengikut  kesesuaian)      Sila rujuk Lampiran B    Pertandingan.  ●  Guru      Penasihat  Kelab      6.  melalui pihak  Ibu    KPM  Pejabat        7. Hari Thaipusam      Sila rujuk Lampiran B  8.                              60 .    5. Pertandingan  Mencungkil bakat  ● Anjuran JPNIN   ●  Guru      di kalangan murid  Ibu Pejabat  Penasihat  menulis rencana    Kelab  mengenai  dalam bidang  perpaduan nasional  penulisan rencana  ●  Syarat‐syarat  ●  AJK KRN  pertandingan  ●  JPNIN  (Peringkat  mengenai  kebangsaan.)  perpaduan dan  akan diedarkan  Negeri/    integrasi nasional.  kerja  berkumpulan.

  4.  (tarikh  pertandingan  mengikut  kesesuaian.  pertandingan debat  perpaduan dan  integrasi nasional  peringkat sekolah. Pertandingan debat      perpaduan dan  integrasi nasional  peringkat sekolah.  Lafaz  ikrar   Rukun    Negara      2.)    Objektif Strategi  Pelaksanaan  Sila rujuk Lampiran B  Tindakan   Sila rujuk Lampiran B  Sila rujuk Lampiran B  Sila rujuk Lampiran B                          61 . Mesyuarat  . Nyanyian lagu  kebangsaan  ’Negaraku’ dan  lagu negeri      3.Bulan    Mac    Aktiviti  1.

W      ●  Guru          (Maulidur Rasul)  Penasihat    2.A.BULAN  April  AKTIVITI / PERAYAAN  TINDAKAN Mei  Jun  1. B. Kempen Kibar Jalur Gemilang    4. Ulang tahun kemerdekaan negara    3. Bengkel Kelab Rukun Negara Peringkat  Kebangsaan    1. Hari Keputeraan Sultan Johor    ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab    ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab    Ogos  1.  Sambutan Bulan Perpaduan peringkat  ●  Guru      kebangsaan  dan  Negeri  (boleh  dibincang  Penasihat  bersama dengan JPNIN/Daerah/Bahagian)  Kelab  2. Hari Keputeraan Sultan Johor  ●  AJK Kelab    1. Perayaan Hari Dayak (Gawai)  ●  Guru        2.  Hari Wesak  ●  AJK Kelab    3. Hari Keputeraan Nabi Muhammad  S. P. Hari Keputeraan Sultan Perak  Kelab    3. Hari Keputeraan Tuanku Yang di‐Pertuan        Besar Negeri Sembilan    3. T. Peristiwa Israk dan Mikraj                    62 . Pelancaran Perayaan Bulan Kemerdekaan    2. Hari Keputeraan S. Y. Pesta Kaamatan  (Pesta Menuai)  5.  Hari Ulang Tahun Keputeraan Tuanku  Raja Perlis  4. Yang di‐Pertua Negeri  Pulau Pinang    2. Harijadi T. Yang di‐Pertuan   Penasihat       Agong  Kelab      ●  AJK Kelab    Julai    1.

 Y. Yang di‐Pertua Negeri        Sabah    4. Harijadi T. T. Harijadi T. Umat Islam menjalani ibadah puasa    1. Y. T. Yang di‐Pertua Negeri        Sabah    4. Hari Pembentukan Malaysia (16 September       1963)    3. Umat Islam menjalani ibadah puasa    TINDAKAN ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab    Oktober  ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab            63 . Y. T. Yang di‐Pertua   NegeriSarawak    2. Harijadi T. Yang di‐Pertua Negeri      Sarawak    2.BULAN  September  AKTIVITI / PERAYAAN  1. Y. Harijadi T. Hari Pembentukan Malaysia (16 September       1963)    3. T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful