oruKubUri 4Sutiytu kazuk

ആലുവ സംവാദtില്‍ വഹാബി പ◌ൗേരാഹിതയ്െt തളcി ഹദീസ് ര്ശdിkുക:
``eെന്റ ആtാവ് ആരുെട aധീശത tിലാേണാ aവന്‍ സാkി, മര്‍യമിെന്റ
പുര്തന്‍ ഈസാ നീതിമാനായ േനതാവും ഭരണകര്‍tാവുമായി iറ ിവരും. കുരിശ്
തകര്‍kും, പnിെയ െകാലല്ും, പരസ്പരം സഹകരണമുണ്ടാkും, വിേദ ഷം
iലല്ാതാkും, പണം aേdഹtിനു മുmില്‍ ര്പദര്‍ശിkെpടും. പേk aത് aവിടുn്
സ ീകരിkിലല്. പിnീട് eെന്റ ഖബറിനടുtുനിn് eെn `ഓ മുഹmദ്' en്
വിളിcാല്‍ ഞാന്‍ utരം െചyും''.
സ ല്‍പം ദീര്‍ഘമായ ഈ ഹദീസിെന്റ aവസാന ഭാഗമാണ് സുnീപkം െതളിവായി
udരിcത്. ത ളുെട വാദം സമര്‍tിkാനാവശയ്മായ ഭാഗം ആ വാചകtിലാണ്
uത് enത് െകാണ്ടാണ് aതുമാര്തം udരിcത്
mRupfi kazuk m6EL
!> KubUrik] kuriwutk{6il| pkrM nirIwVrvaxikLay k0YUzisvuM
eexvniEWXvuM s\Tapi6a[ EvHi jihax\ nf8uM.<@> p9iey ekal|il|
pkrM KbRaraXnyuef Epri} KuER AfukLuef kSu8i} jaR6Iw\ek7i
kIwyiel pzM k7tinuEwWM Afien eka9uti9uM nbi <s> Ena©\Ena
}6a[ k}pic/ xivsvuM kuER Afieneka9\ n7uc/6\ 2Rc/iviSuNuM
<PIhivuli8u> <#> prs\prM shkrzmuHa6u9 2Osanbi6u pkrM
prs\prM Pit\nyuM PsaxuM ekalpatkvuM 4ÆiEnER bix\1tay j[m
xinM vEr Evliek7i rHayi kSi6uM.<$> vixVawEm 3Ha6U vixVawmuHa
6a[ 4tñM vEryuM EpakuM <%> pzM KubUrikLuef mu9i} `px{wi6
e„fuM 1t\ A{8iEyaef Epa6ñila6uM. <^> pi9If\ 2Osan bi<1>
yamuh0x\ 49uviLi6uM <2Osanbi nbiyazEl|a 2Osa nbi6u
mu1\jistayi nbiey kazanuM nbiyi}ni9u Ek]6anuM wR2y/ay
karYN] Ecaxic/u mn°ila6anuM saXi6uM 1t\ekaH\ tE9 2Osa
nbi <1> ta[ kazu9 tni6u8rM En{6uEner ki7u9 nbiey
yamuh0x\ 49uviLic/a} 1vief oru `pw\nvuM 2l|a 2Osanbi6u
38rM ki7u9t\Epael KubUri6uM `ptY=mayi mu1\jistayi 38rM
ki\7ukyaez…i} KubUri nbiyi}ni9uM Ecaxic/u mn°ila6u9ti}
A{6azivief EctM. 1Nienyaez…i} KubUrik] nbi<s>Eyaf\
Epayi wR2y/ay karYN] Ecaxic/u 38rM mn°ila6iya} oerañ
KubUriyuM 2OBUmiyi} kazil|El|a?
2ni KubUri 4Sutiytukazuk.
സ ല്‍പം ദീര്‍ഘമായ ഈ ഹദീസിെന്റ aവസാന ഭാഗമാണ് സുnീപkം െതളിവായി
udരിcത്. ത ളുെട വാദം സമര്‍tിkാനാവശയ്മായ ഭാഗം ആ വാചകtിലാണ്
uത് enത് െകാണ്ടാണ് aതുമാര്തം udരിcത്
pc/nuzyaz\ KubUri pRQt\ hxIsie˙ AxYBag8u- oerañ karY
vuM KubUri ecy/u9il|a 49uma`ml|a 4l|akarYNLiluM 2Osanbi <1>

minu 4tiru ma`tmaz\ KubUri sVIkri6u9t\ 1t\ekaHaz\ hxIsie˙
AxYBagM KubUrik7t\. kHiEl| hxIsi} pRyu9u 2Osanbi pzM
ekafu8aluM sVIkri6il|a <2ni KubUri pRyE7 l=N] vilyuAdM©rkaRuk] kaÆ KmRuvinu 1Rbik] ekafu8tEl|> ma`tEma
pzM vaNa[ rHu eekyuM, b6ñuM, ep7ikLumayi ,KubUrik] ERaÆ\
cuñu9u. ml„uRM sVla8\ ngRie˙ Bag8\ pze„7ikarzM vSi nf6a[
saXi6u9il|aaaa KlI} KubUri Ekafik] 4tIm6Luef Epru pRQu
piri6u9u. 1vnuM KubUriEnta6LuM AdM©r kaRuk] vaNiytinu
EwWM ba6i pzM pz6aruef m6eL 2Mg\LIW\ di`gik] pFi„i6a[
eclvSi6u9u 4Efa KubUrikEL m1\xniluM m{6siluM kHve˙ m6eL
2Mg\LIWuM di`giyuM k©YU7RuM pFi„i6anel|Efa nIeyae6 ytIM m6Luef
Epru pRQ\ Arae˙ pzM pizuNu9t\. ytImie˙ pzM ti9u9 2Oku
bUrikLazE`t 2Osanbiyuef hxIsumayi nf6u9t\ nazmiEl| KubU
rikEL mahiM nu{ mOlvi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful