Bµi ph¸t biÓu Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 20 của BCH trung

ương khóa X và chương trình hành động số 32 của Thành ủy KÝnh thưa:………………………………………………… ………………………………………………………………… … KÝnh ………………………………………………………… ……
Thực hiện kế hoạch số 83-KH/TU ngày 06/3/2013 của Thành uỷ Hà Nội về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 21/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Chương trình hành động số 32–CTr/TU, ngày 04/4/2008 của Thành uỷ Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 và chương trình hành động số 32-CTtr/TU, ngày 4/4/2008 về thực hiện nghị quyết số 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thực hiện, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, chương trình hành động; Chỉ thị 22- CT/TW, ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” và triển khai Chỉ thị số 15 CT/TU ngày 20/7/2009 của Thành ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dạy nghề trên địa bàn Thành phố” đến cán bộ chủ chốt, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trấn địa bàn Huyện. Huyện Có 22 đơn vị hành chính xã và thị trấn, 393 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với trên 7.000 CNVC-LĐ, Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có những chuyển biến tích cực và phát triển tương đối toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đều ở mức 2 con số, cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch mạnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, du lịch, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng/người/năm.

thưa:

…………………………………………………………………

nên số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh kèm theo sự gia tăng số lượng. bồi dưỡng. xây dựng tổ chức công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp còn bộc lộ không ít hạn chế. y tÕ. có đông công nhân lao động.3% Lao động chủ yếu chuyển dịch từ nông nghiệp nông thôn sang lao động công nghiệp.Huyện có chính sách thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất. thiếu nguyên tắc trong quản lý. chất lượng. xây dựng đội ngũ công nhân lao động. nhất là công tác phát triển Đảng viên mới. xã hội của Huyện. trong những năm qua. dịch vụ du lịch. Chúng ta còn có những vấn đề cần quan tâm để tập trung lãnh đạo. hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế. tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp Đảng. bậc 5.8%. trình độ trung cấp chiếm 25. Công nhân lao động trẻ (dưới 30 tuổi) chiếm 36%. yếu kếm đáng lo ngại tổ chức doanh nghiệp không chặt chẽ. đã có trên 450 đoàn viên ưu tú được Huyện ủy kết nạp vào Đảng. CNVCLĐ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng. Với những yêu cầu hệ trọng trên tôi đề nghị các tổ chức đảng và các đồng chí cán bộ chủ chốt trong đảng bộ huyện . m«i trưêng vµ qu¶n lý nhµ nưíc th«ng qua phong trµo thi ®ua yêu nước trong CNVC-L§ tham gia vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi quan träng. chưa có doanh nghiệp sản xuất. công đoàn thường xuyên theo rõi. ®æi míi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i cho hé n«ng d©n qua ®ã gãp phÇn quan träng trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i đạt năng xuất cao. văn hoá.3% có trình độ đại học. làm thay đổi diện mạo nông thôn trªn ®Þa bµn HuyÖn. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ đạt được trong 5 năm qua. Trong công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. CNVC-LĐ đã tích cực tham gia xây dựng n«ng th«n mới. CNVCLĐ Huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo. đơn vị chưa nhận thức rõ vai trò quan trọng trọng viêc xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phong trµo thi ®ua liªn kÕt phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· më ®ưîc nhiÒu líp tËp huÊn khoa häc kü thuËt. chỉ đạo đó là: Một số cán bộ. Đội ngũ cán bộ Đảng viên. cơ quan. gi¸o dôc ®µo t¹o. dịch vụ nên trình độ chuyên môn. bậc 6 chiếm 21. có trình độ phổ thông trung học chiếm 47. tăng nhanh các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. tay nghề còn hạn chế. đường lối đổi mới của Đảng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động phát triển nhanh song chất lượng còn hạn chế. xây dựng cơ bản. CNVC-LĐ ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Nhà nước. Nhìn chung.6% và 5.

giới thiệu đoàn viên ưu tú để Huyện ủy xem xét kết nạp Đảng. sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động để tích cực thực hiện nghị quyết. đơn vị mình bảo đảm nghêm túc. để đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. xây dựng cơ quan vững mạnh. đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thường xuyên động viên. tin học. nâng cao trình độ chuyên môn. nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ . ngoại ngữ. yêu cầu nội dung nắm vững những quan điểm. góp phần cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đến cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. và thời gian tới ch¾c ch¾n CNVC-L§ vµ tæ chøc c«ng ®oµn HuyÖn nhµ sÏ ph¸t huy m¹nh mÏ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®ưîc kh¾c phôc mäi khã kh¨n thö th¸ch. ®¶m b¶o ®i s¸t c¬ së vµ ngêi lao ®éng. kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua “ Lao động giỏi” “ Lao động sáng tạo” phong trào Thi đua “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” thật sôi nổi các hoạt động xã hội. chất lượng. kế hoạch. Tiếp tục bồi dưỡng. những công việc phải làm. hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trong CNVC-LĐ. v ư¬n lªn giµnh nhiÒu thµnh tÝch to lín h¬n n÷a. giám sát ccủa các cấp ủy đảng. Ban thưêng vô HuyÖn uû tin tưëng r»ng víi kÕt qu¶ ®¹t ®ưîc trong thời gian qua. b¶n lÜnh chÝnh trÞ. Bốn là: Phải thường xuyên tham gia góp ý kến xây dựng Đảng. Nhiệm vụ của Huyện trong thời gian sắp đến là hết sức nặng nề. trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng. của thành ủy tại địa phương cơ quan. tăng cường công tác kiểm tra. Ba là. Năm là: X©y dùng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức c«ng ®oµn vòng m¹nh thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. ra søc thi ®ua lao ®éng s¸ng t¹o. Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích ý nghĩa.v¨n ho¸ . Hai là: xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. .x· héi mµ nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé HuyÖn Mü §øc lÇn thø XXII ®Ò ra. Chủ động xây dựng chương trình. ngµnh vµ ®Þa phư¬ng. hướng dẫn của trung ương. khuyến khích. tư tưởng chỉ đạo. hiệu quả.Một là: ngay sau hội nghị này các đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiếp tục học tập triển khai thực hiện nghị quyết 20 NQ/TƯ và chương trình hành động số 32 của thành ủy và các văn bản. tạo điều kiện cho CNVC-LĐ tích cực học tập. cã như vËy míi kh¶ng ®Þnh ®ưîc sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ lùc l ưîng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nưíc.

KÝnh thưa c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý. KÝnh thưa c¸c vÞ ®¹i biÓu héi nghÞ. hiện đại hoá đất nước”./. . Ban thưêng vô Liªn ®oµn lao ®éng Thµnh Phè Hµ Néi ®· quan t©m chØ ®¹o. t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì huyện ủy và c¸c cÊp c«ng ®oµn HuyÖn Mü §øc thùc hiÖn tèt nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. Chóc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc chúc các đại biểu về dự hội nghị mạnh khỏe thành đạt Xin tr©n träng c¶m ¬n. Thay mÆt Ban thưêng vô HuyÖn uû xin tr©n thµnh c¶m ¬n các ban xây dựng đảng thành ủy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful