Страна 1 од 2

ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ

Безжични и Мобилни Мрежи

2

Штип, 27.01.2012
Име и презиме:_________________________________

бр. инд.___________

1. Да се опише процесот на воспоставување на повик (пејџинг-paging) помеѓу
два мобилни корисници А и B. Да се вклучи скица на процесот и да се дадат
доволно детали за да се разбере принципот на воспоставување на повик.
(поени)
2. Објаснете го поимот хендовер и неговата улога.
(поени)
3. Објаснете го принципот на контрола на моќност.
(поени)
4. Да се скицира фреквентна распределба по клетки во мобилен целуларен
систем со фактор на реискористување N=4. Да се нацртаат доволен број на
клетки за да се види како фреквенциите се реискористуваат. Да се пресмета
минималното растојание на кое се наоѓаат две клетки кои оперираат на иста
фреквенција ако радиусот на една клетка е 1 км.
(поени)
5. Даден е систем со фактор на реискористување N=1. Базните станици го
користат фреквентното подрачје помеѓу 960 и 980 MHz. Фреквентното
подрачје се дели на канали со широчина B=200 kHz. Секој од каналите
опслужува 8 корисници во TDMA режим со должина на рамката од T=4 ms. Се
користи BPSK како модулациона шема што значи дека секој корисник праќа 1
бит во временскиот интервал (слот) кој му е доделен. Колку изнесува
максималниот битски проток R во овој систем?
(поени)
6. За дадена мрежна адреса и subnet mask, дефинирај го рангот на хостови,
broadcast адреса, следната мрежна адреса и број на хостови. Пополни ја
табелата.
Network Address in decimal
Subnet Mask in decimal
Network Address in Binary
Subnet Mask in Binary

10
255
0000101
0
1111111
1

31
255
0001111
1
1111111
1

60
252
0011110
0
1111110
0

0
0
0000000
0
0000000
0

First Usable Host IP address in
decimal
Last Usable Host IP address in
decimal
Broadcast Address in decimal
Next Network Address in decimal
Number of host
(поени)
Архитектура на компјутери, испит

(поени) 8. ако брзината на сигналот предмет на модулација е 9600 bps.Страна 2 од 2 7. испит . Да се определи модулациската брзина за модулиран сигнал со 32 различни сигнални – фрекефенциски нивоа. За SNR = 37 dB. колкав е бројот на квантизациони нивоата кој ни се потребни? (поени) Архитектура на компјутери.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful