You are on page 1of 1

คำำแนะนำำพ้ืนฐำนสำำหรับผู้ทำำแบรนด์เคร่ ืองสำำอำง

การตัง้ราคาขายท่ีนิยม
1.ตัง้รำคำตัง้แต่3-5 เท่ำจำกต้นทุนทัง้หมด สำำหรับตลำดอินเตอร์เน็ต
2.ตัง้รำคำตัง้แต่5-10 เท่ำจำกต้นทุนทัง้หมด สำำหรับตลำดท่ีฝำกขำยตำมห้ำงหรือร้ำนสำขำต่ำงๆ

สูตรคิดราคา

รำคำสินค้ำ = ต้นทุน+(จำำนวนเท่ำของกำำไรท่ีต้องกำร x ต้นทุน)


ต้นทุนสินค้ำ = ค่ำสินค้ำ+แพ็จเกจจิง้+ค่ำเดินทำง+ค่ำจ้ำง+ค่ำใช้จ่ำยสำำนักงำน+ค่ำโฆษณำ+ส่วนแบ่งกำำไร

ช่องทางการขายท่ีนิยม
1.เว็บไซต์ร้ำนค้ำ (ทัง้แบบเจ้ำของขำยเองและแบบรับสมัครตัวแทนจำำหน่ำย)
2.ฝำกวำงตำมห้ำงหรือร้ำนสำขำ (ทัง้แบบฝำกวำงและแบบเจ้ำของขำยเองโดยเช่ำพ้ืนท่ี)
3.แค็ตตำล็อกส่งถึงบ้ำนแบบขำยตรง (ทัง้แบบเจ้ำของขำยเองและแบบรับสมัครตัวแทนจำำหน่ำย)

ส่วนแบ่งกำาไรท่น
ี ิยม
1.รับตัวแทนจำำหน่ำยอิสระ โดยให้ส่วนลดขัน
้ ต่ำำท่ี25% สูงสุดไม่เกิน 50%
2.ฝำกขำยตำมห้ำงหรือร้ำนสำขำทัว่ไป เช่น โลตัส บิก ๊ ซี วัตสัน บูทส์ มีค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ขัน
้ ต่ำำ 100,000-
1,000,000 บำท ต่อรหัสสินค้ำ 1 ตัว(SKU) แล้วแต่ทำำเลและสถำนท่ี และต้องให้เครดิตวำงขำยไม่ต่ำำกว่ำ 1 เดือน
ต้องให้ส่วนลด 50%ขึ้นไป สำำหรับห้ำงใหญ่ไม่นิยมรับวำงขำยแบบซ้ือเงินสด ส่วนใหญ่มักขอเครดิต 3 เดือนขึ้นไป

การโฆษณาท่ีนิยม
1.เว็บไซต์ทัว่ไป ทัง้ฟรีและเสียรำยเดือนไม่ต่ำำกว่ำ 500 บำท
2.นิตยสำรผู้หญิงหรือแฟชัน ่ (ค่ำใช้จ่ำยหน้ำละแสนขึ้นไปต่อเดือน)
3.ทีวี (ค่ำใช้จ่ำยคิดเป็ นนำทีละแสนขึ้นไป)