எனவளா வ தவேள

(யாமின
யாமின)
யாமின

அ லி ஏறியவ க 

!வ

ேவ"தி# த!

ேசைல தைலபா( அைத ைடவாேற நிறவள கத+ சா
த#வாய,( ஓ வ ஏறினா ஓ" இைளஞ!
வ த ேவகதி( இவ ேம( அபேய வ,ழ கத+ தானா சாதி ெகா2டா!
இ#வ#

ெந3றிேயா4 5 ெகாள ஏ3கனேவ வ,ய" ேபானதி( க4ப,(

இ# தவ தைல வலி ேவ6 க4ைப ஏ3றிய!
"ேயா8! அறிவ,(ல உன?! இபயா மா4 மாதி: வ ேமல வ,!வா??"
எற ெப2ைண உ36 ேநாகினா! சி: தா<கவ,(ைல!
"நா பா54 ேபசி5ேட இ#ேக! ந= பா54 >? மாதி: சி:கிற! உைன
தா யா!"
சி:ைப ய6 க54ப4தி ெகா2ேட
"சா:...சா:...! ேமட !" எறா!
"ஆமா

ஆஹ ஊDனா சா: ெசா(லி4<க! என வ எ<க தா

மா54வ<கேளா??"
=
எ6 தைலய,( அ ெகா2டவைள ேமலி# கீ Fவைர
ேநாகினா!
அழகான பHைச ேசைலய, க

ேராஜா Jவா (ச36 வா ெத: த ேபா

ேராஜா தா) அேபா மல" த மலரா நிறவைள அைண ெகாள ைகக
பரபரத!
அவ பா"ைவய,( ேமM

Nடானவ ச36 ேன ெச6 நி3க அேபா

வ,டாம( அவ ப,னழைக ரசிதைத க2ணாய,( பா"தவ தைலய,(
அ ெகா2டா!
"ச:யான காOச மா4 ேபால!" எ6 அவ PPக வ,QPவ,3 சி:
தா<கவ,(ைல!
என ேபH? ேப?கிறா! ச:யான வாயா தா ேபால! எ6 அவைள

ரசிதவாேற வர நிமிட<களா த அ த ேநரதி3 ப,ற ஓடாத ைறயாக
அ த தளதி( இ# த மணெப2 அைற Rைழ தா!
உேள Rைழ அவ கதைவ சா3ற அ வைர ைககைள ப,ைச 
ெகா2# த அவள தா
"ேஹ ெகாOசமாH?

அறிவ,#கா த= உன! இபயா ேநர

கழிH? வர! இ த

ேநர வ தா மாப,ைள வ5ல
=
என நிைனபா<க??"
"ஒ

நிைனக மா5ட<க!" எ6 அவசர அவசரமா த ேசைலைய

கழ5னா வ?மதி!
"ஏ ேல5?"
"ஐேயா அ மா வ,ேட அதா வ 5ேட ல? நிHசயதா"த

தாேன! எனேமா

க(யாணேக ேல5டா வ த மாதி: திகிற!"
"எனேமா மதவ<க நிHசயதா"த
உேனாட நிHசயதா"த

மாதி: Uலா ெசா(ற! இைன 

! உ<க அபா ெத:Oசா உைனV

எைனV

ெகாேன ேபா5#வா#!"
"அதா நா ெசான மாதி: ெசா(ல ெசாேன ெசானயா??"
"அ அவசிய

இ(லாம மாப,ைள வர ெகாOச

ேநர

ஆ உ<க

அபாேவ ெபா6ைமயா தயாராக ெசானா#!"
அவசர அவசரமா ேசைலைய ?3றியவ பாதி க5 இ#
"ேச! இ

ேபாேத

மாW வரைலயா?" எ6 க5லி( சா தா

"என மாW அஹ??"
"அதா மா மாப,ைள!" எ6 ப4தி# தவைள இர24 ேபா54 ஒ!<கா 
டைவைய அவ க5வ,5டா" அவள தா!
தயாராகி க2ணா இ# த ெப2ண, கதி3 தி#Q கழிதவ"
அவள Hசிய,( த

பதிக கத+ திற த!

வ தவ" ராஜேசக" வ?மதிய, த ைத!
"என அ மா+

ெபா2P

இ

ெகாOசி கைலயா??" எ6 

னைகதவாேற வ தா"!
வ?மதிய, சி: யா:ட

இ# வ த எ6 இவைர பா"தா( ெத: 

ெகாளலா ! அபேய அபாைவ உ: ைவதி# தா! அதனாேலேய
அ மாவ,3 அவ எறா( ெரா ப ப,:ய !
வ?மதி ஒேர ஒ# த<ைக ெபய" ந=ரஜா!
அகாைவ 6 தனதி( மிOசி வ,4வா! இ#வ# இர24 வ#ட<க
தா இைடெவள அதனா( வ5(
=
அ ரகைள ப, !
"மாப,ைள ெர! ெபா2ைண Uப,5றா<க! வா மா!" எ6 மகைள அவ"
அைழக வ?மதி ம6பV

ேவ"த!

அ6 தி#மண ஏ3பா4 ெசயவா? எ6 ெப3ேறா" ேக5டேபா
"ஏ3கனேவ ெரா ப ேல5!" எற மகள பதிைல இ#வ#ேம ச36

எதி"

பா"கவ,(ைல!
ம3ற ெப2கைள ேபா( "இப எனபா அவசர ?" எ6 மக ெசா(வா எ6
எதி" பா"தி# த ெப3ேறா# எப இ#
அைற ஆர ப,த ேதட( படல

எ6 ெசா(லவா ேவ24 ?

கைடசிய,( மாப,ைள ேபா5ேடா+ட

வ ெப2 நிறன" ெப3ேறா"!
அவ என ெசா(ல ேபாகிறாேளா? எ6 பய ெகா2#க நிHசயதி3
ஏ3பா4 ப2P<க உ<க ஓேக னா என
அவ"க இ#வ#

மயக

ஓேக! எ6 அவ ஓவ,ட

ேபாடாத ைற தா!

ெப2 நறாக தாேன இ#கிறா? எற ச ேதக
இேதா இேபா நிHசயதா"த

Uட வ த!

இ வைர மாப,ைள எப இ#பா" எ6 Uட

ேதறிய! ஏேதா ஒ# :(M அப ெசானா( உ2ைமய,( :(லாக
இ# தா( Uட எப இ#பாேனா? எற ஆவM

ேச" அவைள பாடா

ப4திய !
ெப3ேறா" எபV

ஒ# மமதைன தா பா" ைவதி#பா"க ஜாலியாக

க!ைத ந=5ட ேவ2ய தா! எ6 ேமைட ஏறியவ அ<ேக நி6
ெகா2# தவைன பா"க XHேச 5 ேபான!
உ<கேக ெத: தி#
மாப,ைள!

எ(லா

நாம லி( பா"த வ,QP தா

அவைள பா" "என ?" எ6 #வ

உய"தியவைன பா" "ஹி ஹி

ஹி..............! எ6 வ?மதி இளக வ,QPைவ ப3றி ெசா(ல ேவ24ேம அவைன
ம54

தனேய வ,5# தா( வய,3ைற ப, ெகா24 சி:தி#பா!

வ?மதி தா மாப,ைள யா" எ6 ெத:யாேத தவ,ர அவ இவைள
நறாக ெத:V !
ேபா5ேடாவ,( இவைள த( தலாக பா"தவ அேபாேத இவளட

சர2ட"!

இன ெசா(ல ேவ24மா?? வ,QP வ?வ, வாFைக எப கைல க5ட
ேபாகிற அ தா ந ைடய இ த எனவளா வ தவேள கைத!
ெர ஜு5! கைத இன சரெவயா ஆர ப !
ேமைடய,( இ# தவ தா த மணாளனா?? எ6 வ?மதியா( ந பேவ 
யவ,(ைல! ேச! இவைன ேபா காOச மா4 அ இ எ6 தி5
வ,5ேடேன?? ஒ# ேவைல ேக5#ேமா?? ேச! ேச! ேக5#கா! எ6
தனேக சமாதன
எ(லா

ெசா(லி ெகா2டா!

அவைன காP

வைர தா அவன பா"ைவய,( என இ# த?

எ6 ெசா(ல யா ஆனா( அைனைதV

ேக54 வ,5ேட! எ6 அ

ெசா(லாம( ெசான!
தாைய அ#கி!
"அ மா! நா தா ெபா2P மாப,ைள ெத:Vமா?? எ6 அவ
அைனய, காைத கக
"ஒ! ந(லா ெத:Vேம! " எ6 அவள ம6ற
ச:யான பா கா எ6 அவ ம6பV
இ ைற அவ தாV

இ# பதி( வ த!

"ஹி ஹி ஹி...............!" எ6 இளக

அவ ைண : தா" (எ(லா

"தபா எ4காத=<க த ப, அவ ெகாOச

இளபதி( தா) 

6 !" எறவ" இவள ைகைய

கி(லி ேபசாம நி(M எ6 ைறதா"! 

வா ேபா அவ அைமதியாக இவ றமா நக" வ தவ

" ந=<க தா ெபா2P என ந(லாேவ ெத:V ! அேத மாதி: மாப,ைள
ேபா5ேடா Uட பாக மா5ேட ந=<க க(யாண ச மதிHச

என

ெத:V ! அதனால தா அப பா உ<க கி5ட காOச மா4 தி54
வா<கிகி5ேட!"
எ6 அவ Uற வ?மதிய, க

ேபான ேபாைக பா" அவ சி:

தா வ த!
யா#

ேக5காம( ெமவா

"சா:! மனH?4<க!" எறவைள பா" நா அைதெய(லா

ெப:யதா

எ4ெகாளவ,(ைல எபதா ஒ# னைகைய ெசMதினா!
ஏேனா த( பா"ைவய,ேலேய அவைன மிக+

ப, வ,5ட வ?மதி!

அளவா னைக க2கள( 6 மின ேகாைம நிறதி( வசீ கரமா
மZ ைசேயா4 ஆ2ைமேயா4 இ# த அவைன க2ெகாளாம( பா" ெகா2ேட
இ# தா!
ச36 ேநர

ெபா6

"ந=<க எைன ைச5 அகற என 4Hசி# ஆனா ெகாOச
ேபா5ேடாைவV

பாத=<கனா ந(லா இ# ! இ(ேலனா ந ம நிHசய

ேபா5ேடாவ பாகறவ<க எ(லா

ெபா2P ஒற க2ேணா நிைனபா<க!"

எ6 சி:காம( அவ ேஜாகக இவ சி: வ த! ஆனா( ய6
அடகி ெகா2டா! இ(ைல அத3 ேவ6 அ மாவ,ட

ேடாW வா<க ேவ2

இ# ! "க(யாண ெபா2P என ப(ல கா5கி54??" எ6!
எனேமா த ?த திர

பறிக ப5டதா நிைனதா! ஆனா( அேத சமய

இவேனா4 வாF தா( வாFைக ?வாரWயமா இ#
தி# ப அவைன காண அவ
அ த னைக ஆய,ர

எ6

ேதாறிய!

இவைள பா" ெம(ல னைகதா!

அ"த<கைள Uறின!

காத( வயப4வ எ6 ேதாழிக Uறியேபா சி:தி#கிறா!
எப தா ஒ#வைன க2ட உடேன காத( வ#கிறேதா எ6? அனா( இ6
அத3கான அ"த 

: த! பா"பவைன பா"தா( காத( வ#

ெப2ேண உன

தனா(! எ6 ேதாழிக கி2ட( அத அ6 வ,ைளயா5டா
ேதாறினாM

அ த நா இ6 தாேனா? எ மனைத மயக வ தவ இவ

தாேனா? எ6 ேதாறிய!
வழக

ேபா( எ(லா ச பரதாய<க

ெப24 கழ2ட! இ# தாM
இ தா ந 

வைடV 

இ#வ#

ஒ# னகVடேன இ#க ேவ2ய க5டாய !

இ திய கலாHசாரதி( கQடமான அேத ேநர

வ,ஷய ! ேகாலாகலமா ெகா2டா4வ ஒ# ற
இெனா# ற

ரசைன:ய

மனைத மகிFவ,தாM

உட( அசதிய,( ப4தா( நாைக நா எழேவ யா!

அப தா அசதி அவ"கைள ?ழ3றி அத!

எனடா ஒ# சாதாரண நிHசயதி3 ேபாயா இ8வள+ அசதி? எ6 ந=<க
நிைனகலா !
அப ஒ6

இ த நிHசய

சாதாரணமா இ(ைல! இர24 4 ப<கேம

தமிFநா5( பணவசதிய,( மிக கியமான வ:ைசய,( இ# தைவ!
மாப,ைளயாக54

ெப2ணாக54

இ#வ#ேம ெச(வா ெசழிபான 4 பதி(

இ# வ ததா( ெதாழி( பா"5ன"க, த<கைள ேபா( ெச(வ த"க, ேதாழ"க,
ெத: தவ"க, அறி தவ"க எ6 U5டேம ஆய,ர<கைள தா2ய!
ெசா(லவா ேவ24

எப நட தி#

நிHசய

எ6?? உ<க

க3பைனய,ேலேய ெத: ெகா2#ப\"க!
இேதா ஒ# வழியா நிHசய 

+ வ தாய,36! எேபாதட வ,4வா"க 

டைவைய ]கி ெகா24 ஓடலா

எப ேபா( காதி# தா வ?மதி! தி^"!

எ6 இ4 பதிய,( ஏேதா ஊற! அ8வள+ தா "வ(!"
=
எ6 வறி5டா!
=
ந(ல ேவைலயாக நிைறய ேப" கிள ப, வ,5# தா"க! இ# தெதனேவா
ெந#<கிய உறவ,ன"க தா!
"என?? என??" எ6 தா ஓ வர! இ4 பதிய,( பா"தவ அ<ேக
ஒ# காகித

ெசா#க ப5# தைத பா" வ,QPைவ பா"தா!

அவ க2கேளா "ள =W வ?மதி எைன ேபா54 ெகா4 வ,டாேத!" எ6
ெகOசிய! 
தாைனயா( இ4ைப மைறதவ தாைய பா" "இ(ல மா ஒ
கா(ல ஏேதா ஊறின மாதி: இ# த! ேவற ஒ
பா"ேத அ ேகப,!" எ6 சமாளக அவளட

இ(ல!

இ(ைல! இப தா
வ த தா

"இெனா# தடவ கதின உன ெகாேன ேபா544ேவ!" எ6 மிர5
ெசறா"!
அவ"க ெசற ப,ற "சா:! எனால தாேன தி54 வ,! த!" எ6 வ,QP
மன ேகார!
"இெத(லாேம என பழகி ேபான தா!" எ6 னகVடேன அவைன வ,54
அவ அைற ெசறா! அவன # ைப ரசிதவ எனவாக இ#
எ6 அைனவ#

ெசற ப,ற பா"க அதி( ஒ# ந ப" இ# த!

"ள =W மதி! உ கி5ட ேபச ! ேபா ப2P!" எறி# த!
அைத பா"தவ ஓ" இள 

னைக இதழி( வ  ெகா2ட!

"பா# டா சா# அள எ கி5ட ேபசமா !" எ6 தானாகேவ 
ல ப,யவ ேபாைன ைகய,( எ4தா(! ந பைர ேபா54 கா( ப5டைன
அ! 

ஏேதா ஒ6 த4த! த ப, அத3 என அவசர ?

ெகாOச

காக தா வ,4ேவாேம! எ6 நிைனதவளா ேபாைன கீ ேழ

ைவதா!
ஆனா( அவேம ச36 வ#தமா தா இ# த! உேள இ# த ஏேதா
ஒ6 அவனட

ேப?! எற! ஆனா( இெனா6 ேவ2டா

எற!

க(யாணைத ேவ6 ஆ6 மாத<க தள ைவ வ,5டா"க! எ6 ஒ# பக
அவ வ#தமா தா இ# த! ஆனா( க(யாணதி3 அவ
தன

நடக ேபாகிற வ,ஷய<க எகசக

எ6 அறியாம( தன

வ#<கால கணவைன ப3றிய கன+டேன உற<கி ேபானா வ?மதி!

அ4த நா காைல!
காைலய,ேலேய எ! தயாரானவைள பா"த தா
"ேஹ வ? நி(M! இப எ<க ெகள ப,5ட??"
"ஐேயா அ மா! ேபா

ேபாேத வா??"

"ேக5ட ேகவ, பதி(!"
"ேவைல!"
"எ த ேவைல?"
"அ மா அ மா ள =W மா! இ ெரா ப ெப:ய க ெபன! க(யாண தா
ெநைறய ைட
"அெத(லா

இ#ேக அ வைர
ஒ

நா ேவைல ேபாேற மா ள =W!"

ேவ2டா !"

"இ(ல நா ேபாேவ!"
"வர வர உன ெரா ப அடமாய,4H?!" எ6 தா மக ேபHசி இைடேய
வ தா" ராஜேசக"!
"இ<க என அ மா+

மக

இைடேய வாவாத ??"

"அபா பா#<க பா! இைன ஒ# ெப:ய க ெபனல என இ2ட"8V!
அ மா ேபாகேவ2டா ெசா(றா<க! க(யாண தா ைட

இ#ேக அ

வைர

ேபாேற பா! ள =W!" எ6 ழ ைதயா அவைர ெகாOச!

"ச: ச: ேபாக54

வ,4 மZ னா!" எ6 மைனவ,ைய சமாதன

ெசதா"!

"என<க ந=<க ??"
"வ,4 அவ

பHச ப வணாகாம
=
ேவைல ேபாக54

மாப,ைள வ5ல
=

Uட அவ ேவைல ேபாகP வ,#பப5ட ஓேக ெசா(லிடா<க!
அபற

என அவ ேபாக54 ! ந(ல க பன ேவற ெசா(ற!"

"ஆமா ! ராஜேசக" ெப:ய ப,சினW ேம அவ" ெபா2P இெனா#த" கி5ட
ேபா ேவைல பாறதா??"
"அேய அவ க _5ட" பHசி#கா ^ அ ச ம தமா தா ேவைல பாகP !
நா க5டட

க3றவ அ+

ெபா6 வ# ! பய
"அபா+

ெபா2P

இ(லாம ேவற எடல ேவைல பாதா தா

இ# !"
எேக4

ெக54 ேபா<க!" எ6 தா உேள ெச(ல

"ேத<W அபா!" எ6 அபாவ,ட

ஆசி ெப36 கிள ப,னா!

ஒ# ேவைல அ த க பனய, ெபயைர ெசா(லி இ# தா( அவ அ<ேக
ெச(M

வா அவ இ# தி#கா!

அ த அMவலகதி( மா"ப,( இைழதி# த தைரய,( ேதவைதயா ஊ" 
வ த த மதி தானா? எ6 வ,QPவா( இ

ந ப யவ,(ைல! இவ

இ<ேக என ெசகிறா? எ6 அைறய,( இ# ேத த ேதவைதைய
காெமராவ, வழிேய பா"தவ அவ அைறய தின
வ தி#

ேத"+ ெசய

நப"களைடேய உ5கார சி:தா!

அ மண, த அMவலகதி3ேக ேவைல வ#கிறா"களா ?? எ6 சி:தவ
ேபாைன எ4 ந பைர ?ழ3றினா!
அ த பக

அவன மாமனா" ைலன( வர

"மாமா! நா வ,QP ேப?ேற!"
"ஆஹ ெசா(M<க மாப,ள! என வ,ஷய ??"

"இ(ல என பதி வ?மதி எ+ேம ெத:யாதா??"
"எ<க மாப,ைள அவ தா எைதVேம ேகக மா5ேட ெசா(லி5டாேள! ஏ
மாப,ள? ஏதாவ ப,ரHசைனயா??"
"அெத(லா

ஒ

இ(ல மாமா!" எறவ அவ அ<ேக ேவைல

ேத"வாக வ தி#பைத Uறினா!
"ஐேயா! அவ உ<க க பனகா வ தா?? எ<க கி5ட க ெபன ேபர Uட ெசா(லல
ெசா(லி இ# த த4தி#ேபா ! மனH?4<க மாப,ைள !"
"என ந=<க மனெப(லா

ேக54கி54! மாமா வ?மதி எ<க க ெபனல

ேவைல ெசயற உ<க ஏதாவ ஆ5ேசபைனயா??"
"ேச! ேச! என மாப,ைள? அப எ(லா

எ+

இ(ைல!"

"அப நா அவைள எ க ெபனல ேவைல எ4கலா ல??"
"அ வ மாப,ைள! மதவ<க ஏதாவ!"
"யா#

எ+

ெசா(ல மா5டா<க! நா என ச:சமமா ஒ# பதவ,ய தா

த#ேவ! அபற
ெகாOச

எ(லா வ,ஷயலV

பழகன மாதி:V

இ#

ந=<க என ந பலா ! அவ Uட

நா<க ஒ#தர ஒ#த" ந(லா 

:Oசிகலா ! அதா!"
"ெரா ப ச ேதாஷ

மாப,ைள! தாராளமா ேவைல ெவH?ேகா<க!"

"ேத<W மாமா!" எ6 ேபாைன அைனதவ உளதி( ]கல

ெபா<கி

வழி த!
"ஹூஹூஊஊஊ ............" எ6 ேச:( ?3றியவ ேபா ெச வ?மதிைய
ம54

த அைற அ

ப ஆைணய,5டா!

இ<ேக வ?மதி உேள உதறிய
"எ 

உ<கைள அவ" aமி3 வர ெசானா"" எ6 ெசான

த தியதன! அ<கி# த அைனவ#
எனேமா ெசத!

ைகக

இவைள ஒ# மாதி: பா"க அ ேவ6

உதறியபேய "எWகிVW மZ " எ6 கதைவ த5ட!
உடனயாக ேச:( அம" ஒ# ைபலா( கைத மைறதா! "எW க
எற ரைல ேக5ட

இ!"

உேள Rைழ தவ அம" தி# தவைன பா"த

அதிகமா உதறினா!
அ#கி( வ த

"ள =W சி5 ட+!" எற ர( ம54

பா"க யவ,(ைல க 

!வ

தா ேக5ட ஆைள

ைபலா( மைறக ப5# த!

"சா"! எேனாட பேயா ேட5டா!" எ6 அவ ைபைல ந=5ட!
"அெத(லா

ேவ2டா ! அ<க இ#க ெச( ல இ# ெர5 கல" ைபைல

எ4<க!" எற ர( ஏேதா ப:Hசயமா ப5டாM

அைத ஒகி அ<ேக

ெசறா!
ப, பகமாக வ தவ அவைள அபேய அைணக அ8வள+ தா பய ேத
ேபானா! வா வ,54 கதற ேபானவ க2ணாய,( வ,QPைவ பா"க அைத
தவ," அவ ைககைள வ,ளகி தளனா!
"என இ வ,ைளயா54!" எ6 க

?<கியவள ேதாகள( ைகைய

ேபா54!
"என ெரா ப Hச வ,ைளயா54!" எறா!
"இெத(லா

என ப,கா!" எ6 அவ அவ ைககைள வ,ளக

"ேவற என ப,

உ<க?" எ6 ைககைள க5 ப8யமா நிறவைன

பா" ைறதா!
"ந=<க இ<க என ப2ற=<க??" எறவைள பா" வா வ,54 சி:தா!
அவைளV

அறியாம( அவைன ரசிதவ ?தா: தைரைய பா"க

"அைத நா ேககP

ேமட ! இ எ க ெபன!" எ6 வ,QP Uறியைத

ேக54 அச4 வழிய நிறா வ?மதி!
வ,QP அைத த அMவலக

எ6 ெசான

வ?மதியா( அச4 வழிய தா 

த!
ேச! இைத Uடவா ெத: ெகாளாம( இ<ேக வ ேத எ6 த
தைலய,ேலேய ஒ6 ேபா54 ெகா2டா!

அைத பா" சி:தவ அவ இர24 பக 

ைககைள தா<கி அவ

அ#கி( வர ம#24 வ,ழிதவைள பா"க வ,QPவ,3 இ

சி:

ஏறிய!
"இ Uட எைன பாதி ெத:Oசிகாம எ ேபா5ேடாைவV
மதி எைன க(யாண

பாகாம எப

ப2ண,க ச மதிHச??" எ6 வ,QP ஒ# மாதி: 

ரலி( ேக5க அவ வா"ைதக பதி( கா36 தா ெவளய,( வ த!
அவள தவ,ைப க24 னைக வ,லகியவ
"இப ெசா(M!" எறா!
"அ வ ....!"
"வ ....!"
"இ(ல சின வய?ல இ# ேத எ(லா

அ மா அபா தா என

ேத" ெத4பா<க! அ தா என சிற தாத+
வ,ஷய

அல ம54

இ#

க(யாண ற ெப:ய

நா தானா ேத" ெத4 தபாய,ட Uடாதி(ல!"

"அ இப அ மா அபா பாத மாப,ைள பதி எைதV
ெத:Oசிகாம எப இ#பா Uட ெத:Oசிகாமலா க(யாண
ச மதிபா<க?"
"அதா ெசாேனேன என வ,ட எ அபா அ மா ேத"+ எப+ேம ெபW5
தா!"
"அபா நா

ெபW5 ெசா(ற?" எ6 அவ அதிரயா தாக தைல 

ன தா!
"அ மா தாேய இ த ெவக
தடவ பாதப எபெய(லா

ெவ<காய

எ(லா

இ<க ேவ2டா ! என த(

தி5ன?

no .1 மா4 மாதி: வ ேமாேற!
no .2 அறிவ,#கா
no .3 காOச மா4!"
எ6 அவ எ2ண,ைகய,( ஈ4பட அவ ைககைள ப3றி த4தவ
"ஐேயா! அ தா சா: ேக5ேடேன!"

"ெவ6

சா: ேபாமா?? ேவற எ+

இ(ைலயா??" எ6 அவ ைழய

"என??" எ6 அவ ைறதைத பா"
"ஆஹ அ ெவ6
"ேவணா ந=<க

சா: ெசானா ேபாமா?? த2டைன க2பா உ24!"
எைன நாM தி54 தி5ேகா<க!" எ6 காைத ெபாதி

ெகா2டா!
"ஆஹா இ ந(ல கைதயா இ#ேக! க5க ேபாறவன தி5ன உன
வாFநா !க த2டைன தா!"
"என வாFநா !கவா?? அப என ெகா4ைமயான த2டைன தர
ேபாற=<க??" எ6 பாவமா கைத ைவ ெகா24 ேக5டா!
"அவா எ வ#<கால மைனவ,ேய! எ(லா

எ Uடேவ இ#க ெகா4ைமயான

த2டைன தா!"
"அHேசா! இ ] த2டைணய வ,ட ெரா ப ெகா4ைமயா இ#ேக!" எ6
பய த ேபா( நக ய6 யாம( சி:தா வ?மதி!

ச36 ேநர

அதிகமா அவள உத5 ேம( ப த அவ பா"ைவய,(

?தா:தவ அைமதியாக வ,QP+

தைன ?தா: ெகா2டா!

"ச: ச:! த2டைன இ த நிமிஷல இ# அம( ப4த ப4கிற!" எ6
ேபா ெச மதி....சா: வ?மதிற ேப# ஒ# அபாய,ெம5 ஆ"ட" ெர
ெசய ெசானா!
ேபாைன கீ ேழ ைவ எ(லா

ஒ# பா"மாள5 தா! இைனல இ# ந=

எ அசிWெட5! ெசர5ட:! எ 

இ(லாத ேநரல ெடசிஷ ேமக"

எ(லாேம ந= தா!
எ6 Uற #வ, தைலய,( பன<காைய ைவத ேபா( உண" தா வ?மதி!
"இ(ல வ,QP! என இ ெரா ப ெப:ய ெபா6! என அபவ
இ(ைல!" எ6 த4மாறியவைள ைக ப, அைழ வ அவ ேச:(
அம"தியவ!

"நா இ#ேக டா உன! அபற

என பய ! எ வ#<கால

ெபா2டா5 நா ெசா(லி தேர எ(லாைதV !" எ6 னைகதா!
அ த னைக ஆய,ர

ந ப,ைக ஊ54வதா பதிM னைகதவ ச:

எ6 தைலயா5னா!
ச: வா எ6 அவைள ைக ப, அைழ ெசறவ அைனவ#
அறிக

அவைள

ெசதா!

"இனேம( இ<க நா

இவ<க

ஒ தா!" எறவைன க2 வ,:

பா"தா!
தி#மணதி3 ேப த ேம( இ8வள+ அபா இ#பவ தி#மணதி3
ப, எப தா<வா? எ6 அவ உள

பரவசமைட க2க கல<கிய!

அவ கனதி( த5யவ நா இ#கிேற உன! எ6 ெசா(லாம(
ெசானா!
அவள ேவைல அைன

அவ க2 ேன இ#ப தா! அவ

உ2டான எ(லா க ெபனகளM

அவ நி"வாக

அ5டவைனைய க24 அவ மயக

ெசய ேபாடப5# த

வராத ைற தா! அவன

சாதைனகைள பா"த ப,ற அவ ேம( இ# த அேபா4 மதி

Uய!

தன இைடயறாத பண,கள( ச36 இவகாக ஒகியவ ம3றவ3ைற அவ
கவனக ேநர<கைள மா3றி அைமதா!
அ த சில ேநர<க இவைன காண யாேத எ6 மன
தின

இவ கைத பா" ெகா2# தாேல ேபா

ேசா" த ேபா
எ6 ேதாறிய

அவ!
ஏ எேற :யாத இ த உண"+ அவ தியதா!
கிள 

ேபா அவைள இ! அைணதவ "ஐ ல8 V மதி!" எ6 Uறி

ெந3றிய,( இதF பதிதா!
அதி( தைன மற நிறவ ஒ# னைகைய ப:சா அள
வ53
=
த கா:ேலேய அப,னா!
ம தி: வ,5ட ேபா( வ த மகைள பா"த ெப3ேறா# தலி( சி:
தா!
அவைள உMகி எனெவ6 ேக5க
?தா:தவ "அபா! அ மா இைன நா ேபாேனல ஒ# க ெபன! அ

வ ...அவ" இ(ல அவ".......க ெபன!"
"எவ"??"
"அதா பா! அவ".......!"
"ஓ! அவரா?? ச: ச:!" எ6 த ைதV
இ# ேத இவ"க வ,ஷய

கி2டலக பெக6 தா சி:ததி(

ெத:V

எப : த அவ! ேபா<க பா!

எ6 ேசாபா ஷைன அவ" ேம( வசி
= வ,54 ெவ5கதி( சிவ த கைத
மைறக த அைற ேநாகி ஓனா மதி எ6 வ,QPவா( அைழகப4

அழ நாயகி!
இ<ேக ெப3ேறா:ட

மா5 ெகா24 வ?மதி ெவ5கப54 உேள ஓ ெச6

கதைவ சா3றிய அேத ேநர

த வ5(
=
கதைவ திற ெகா24 உேள

வ தா வ,QP!
வ தவ N5ேகைச அபேய ேசாபாவ,( ேபா54 வ,54 அம" அபேய
அதி( சா கன+லக

ெசறா!

மக எேபாேம வ த
க2டைதV

க2ட இடதி( ேபா4

அைனைதV
தாV

த அைற ெச(வா அ+
பழக

இ(லாம( இப

அவ அறேவ இ(ைல

அதனத இடதி( தா ைவபா! இ6 என வ த? எ6

த ைதV

ெத:யல! என

ஒ#வைர பா" ஒ#வ" க2களாேல ேக54 ெகாள என
ெத:யல! எப தா இ#வ: பதிலா இ# த!

ச: இ#<க நாேன ேக5கிேற எ6 தாயா"
"ஏதாவ ேவPமா வ,QP?" எ6 ேக5க
"D

மதி.....!" எறவ ச5ெட6 தா ெசான உைர நாைக க

ெகாள அவன தாV

த ைதV

ஒ#வைர ஒ#வ" பா" னைக

ெகா2டன".
அவ அ#கி( வ அம" த அவன தாயா" ல5?மி எகிற தனல5?மி அவ
கனதி( ெச(லமா த5
"என மகேன? அத3 வ#<கால மைனவ, ேவ24
ெசவ அதா க(யாணதி3 இ

ஆ6 மாத

எறா( நா<க என
இ#கிறேத! ேவP னா

ேபா ப2ண, ேப? பா அ த ெபா2P கி5ட!" எ6 Uற தைலைய ேகாதி 
னைகதா வ,QP.

"என மகேன சி:கிற?? எனடா அவ<க அபா அ மா ஏதாவ
ெசா(வா<க பாறியா? நா ேவணா ேபசவா?" எ6 மகன3 ப: 
வ தா" அவன த ைத மகாலி<க !
"அ அவசியேம இ(ைல பா." எற மகைன உ36 பா" "அபனா??"
"மதி! அதா வ?மதி எ Uட தா இன இ#க ேபாறா"
"அபனா என டா அ"த
"D

D

வ54
=
U554 வ ெவH?க ேபாறியா?"

! ஏ3கனேவ அவ ந ம ஆப\W வ தாH?"

"என ஆப\W கா? அ<க எ டா வ தா?"
"ந ம ஆப\Wேன ெத:யாம இ2ட"வ,V அ5ெட5 ப2ண வ தி#க பா!"
"என ெபா2P பா அவ? மாப,ைள ேபா5ேடா தா பாகல என
பறா# Uடவா ெத:Oசிகமா இ#பா? ந(ல ெபா2P<க இ த கால
ெபா2P<க." எ6 Uறிய தாயா# ஒ# னைகைய ப:சள
"இ(லமா அவ ெரா ப வ,தியாச ! இப இ#க ெபா2P<க ெமாத(ல
அழகி#கா அபற

பண

இ#கா ேபா ப,னாேய அைலயறா<க அப

ப5டவ<க மதிய,ல இவ என ெரா ப வ,தியாசமா ெத:யறா. ஐ ல8 ெஹ"
மா!" எ6 மக Uற இ#வ#ேம வா வ,54 சி:தன"
"க(யாண அைலயW பாகற னா யாைரயாH?
பறியா ேக5ட அைத எ(லா

ல8 

5டாக தா ப2Pவா<க

யாேரா ெசான<க! அ யா# ெத:Vமா ல5?மி?" எ6 த ைத அவைன வார
"டா5.....!" எ6 அச4 வழி தா!
"பா# டா! எ மக

ெவ5க

எ(லா

படறா. எ மகைன ெவ5கபட ெவHச

எ ம#மக ஒ# ேஜ!" எ6 அவ" ]கலிக தாV

மக

பலமாகேவ

சி:தன"!
"ச: வ?மதிய ேவைல ெவH?க ேபாறியா என?? அவ<க வ5ல
=
எ+
ெசா(ல மா5டா<களா?"

"இ(ல மா. அ த பக

கிc சின( தா. மாமா ஓேக ெசா(லிடா#!"

"ராஜேசக" ெரா ப ந(ல மாதி: தா. அ த ெபா2ைண எனவா அேபாய5
ப2ண,ய,#க? ஒ# ந(ல ேபாW5 4டா எ4 ேவைலல எ(லா

ேபா5றாத

எேனாட ேகW கெர5 னா அவைள உ Uடேவ இ#கற ெசர5ட: ேவைல
மாதி: தா ஏதாவ ேபா5#ப!" எ6 த ைத Uற வ,ர(கைள உய"தி "ெச5
ெப"ெச5 கெர5!" எறா மக
"எப பா இெத(லா ?"
"ப,ன ந= யா" மக? எ மகனாHேச! எ ெசர5ட:ய ல8 ப2ண, இ(ல நா
க(யாண

ப2ண,கி5ேட ந= ெகாOச

வ,தியாசமா க(யாண

ப2ண,க

ேபாற ெபா2ண ெசர5ட:யா ேவைல ெவHசி#க அ8வள+ தா
வ,தியாச
"அபா+

எ6 Uற! 
ைள

எைன வலிகைலனா ]க

ெசர5ட: தா!" எ6 க
மைனவ,ைய ெகாOசி சாமதான

வராேத ஆமா நா

வாய மைனவ,ய, அ#கி( ெசறவ"
ெசய ஆர ப,க அவ"கள அழகான காதைல

பா" னைகதவ எ! த அைற ெசறா.

அ<ேக ெசற ப,ற
கா( அM ப+

மன

Uட க5லி( ப4தவ எ! ெச6 க

ைக

வரவ,(ைல! தைலயைனைய இ6க அைணதா!

"அ நா உ மதி இ(ைலயடா மைடயா!" எ6 ல வதா ேதாற
இதழய,( ஓ" னைக தவF த!
எைன என ெசதாய? இப ப, ப,தவ ேபா( ஆகி வ,5டாேய எ6
எ2ண,யவ அ<ேக வ?மதிV

இேத நிைலய,( தா இ#கிறா எபைத

அறியாமேல காத( கனவ,( XFகி ேபானா!
காதM

தா எதைன ஷதி?? நறாக இ#

ைக ப,ய,( சிகிய ப,ற மனேதா4 மதிையV
மயக

மனத"க எ(லா

அத

ம!<க வ,4கிற அ த

எ6ேம ெதளயாததா! அதி( இ# யா#ேம ெதள+ ெபற

வ,# பாததா!
காதM ம54ேம அப ஒ# ஷதி!
கா3றி(லா இடதி( Uட காத(  வ,4

எ6 ? மாவா ெசானா"க?

இதைன ேகா நப"க மதிய,( உனகாகேவ ப,ற தவைள காP
த#ணதி( ேதா6

அ த ரசாய,ன மா3ற

தா காத(! அறியாத ப#வதி( வ தாM

தா காத(. அ த :யாத மயக
ச: அ6ப வயகள( வ தாM

ச: காத( எ6ேம தவறானதி(ைல அைத மனத"க தா தவறாக நிற

Jசி

வ,4கிறா"க! மனத"க உ2ைமயான அப,றி அதி( இ# வ,4ப54
பழிைய ]கி காத( ேம( ேபா54 வ,4கிறா"க!
இேதா எ அைனV
ைவதி#

த ைதV

இ த வயதி( Uட ஒ#வ" ேம( ஒ#வ"

இ த அழியாத அ தா உ2ைமயான காத( அைத ேபாலேவ

]ைமயான அைப! காதைல! மதி ப:சா அளக ேவ24
சபத

எ6 மனதி(

எ4 ெகா2டா!

அ4த நா எேபா வ,V
கிட

எ6 தவ

இ த இனய தவ, அவ அபவமா இ# த!

இ#க+
ஏமா3ற

எேபா அவ கைத கா2ேபா 

யாம( அேத ேநர

ஒ6

ெசய யாத ேபா ஏ3ப4

Uட ஒ# ரசைனைய தா இ# த! அ த ரசைனைய அPவவா

அபவ, ெகா2# தா வ,QP!
காதலி( இரெவ(லா

கசி #கி காைல த இைணய, க

காண

வ,ைரவாகேவ கிள ப, நிற மகைன பா"க ெப3ேறா" இ#வ#ேம சி:பா
இ# த!
"என மகேன எேபா

அ மா வ எ!பற வைர 

ப"ணனா இ#ப

இைன என வ,யகாைலலேய??"
"அெத(லா

ஒ

இ(ல பா! ந ம க ெபனயா ேன3ற னா ராபகலா

உைழக ல?? அதா!" எ6 மக Uற வ,! வ,! சி:தா" த ைத.
"க ெபனயா வளகவா இ(ைல காதல வளகவா?" எ6 அவ" கி2டலக
அவைர ைறதா வ,QP.
"எைன ஏடா ைறர? உ2ைமைய ெசானா கசதா??"
"அெத(லா

ஒ

இ(ல.. நிஜமாேவ க ெபனல மZ 5< இ#!"

"அபயா? எ த ராெஜ5 வ,ஷயமா?"
"அ....அ....வ ....D

ந ம அ த க ெபன அதா உ<க ெர24 ஒ#த"

அவ" ேப# Uட...!" எ6 இ!த மகைன பா"
"ேட ேட ெரா ப சா ராண, ேபாடாத! இனேம( உனகி#க ஒேர மZ 5<
வ?மதிதா என ெத:V ."
"அ மா பா#<க மா..!" எ6 மக தாய,ட
"ஐேயா ெகாOச 

ைறய,ட

? மா இ#<கேள..அவ சாப,ட54 ." எ6 அைன

வகால வா<கினா"
"ஆமா ஆ6 வய? ள சேபா"54 அ மாைவ Uப,டறா." எ6 அவ"
ேமM

வார

"என சாபா4

ேவ2டா

ஒ

ேவ2டா ." எ6 எ! ெசற மகைன

தா கதி அைழக மகேனா காதி( வா<காதைத ேபால கிள ப,னா
"ஐேயா ெகாOச

ெசா(M<க அவ சாப,டாம ேபாறா!" எ6 தா

வ#தப5டா".
"ேட வ,QP...!" எ6 த ைத அைழத

நிறவ தி# பாம( எனெவ6

ேக5டைத பா" சி:தவ" "க25ேராலா இ# ெசானாM
உ அப இப இ# தாM

ெகாOச

ேக5காத வய?

லிமி5டாேவ இ#<க பா அபற

க(யாண னாேய எைன தாதவாகிடாத...!" எ6 அவ" Uற
தி# ப, ைறதவ வ,4 வ,4ெவ6 ெவளேய ெசறா.
கணவைர இர24 ேபா5ட ல5?மி "நா அவைன சாப,ட ெசா(M<க
ெசான ந=<க அவைன ெவ6ேபறலேய இ#கீ <க!"
"அெத(லா

உ ைபய வ,வரமா தா சாடாம ேபாய,#கா. அ<க ேபா

ம#மகேளாட சாப,ட ப,ளா." எ6 Uறி நைகதவைர வ,ழி வ,: பா"தா"
ல5?மி.
கா:( வ அMவலக

இற<கியவ ேம( XH? கீ F XH? வா<கிய

"ேச! இ த அபா என எைன எப பா"தாM

கி2ட( ெச ெகா2ேட

இ#கிறா". நா எனேவா வழிOசா மாதி:...."
எ6 வராபா
=
நிைனதவைன அவன மனசா5சி தைலய,( த5 "ேட
உ2ைமயாேவ ந= அப தாேன டா!" எற

வ2
=
வராேபா
=
"நா ஒ6

அப இ(ைல ேவ24

இைற !க நா அவளட
"ந= ம54

எறா( பா"

வழியாம( இ# கா54கிேற எற.

அப இ# 5ட சாதிH?4வ வ,QP எ6 த5 ெகா4த மனசா5சி

ச36 ேநரதி3ெக(லா

அவைன பா" கா: 

எ6 அவ நிைனகேவ

இ(ைல!
எ(லா

வ?மதிைய காP

வைர தா.

க# நிற ைசன" ேசைலய,( ந=ல ப,ன( இைடய,( அைச தாட அவைள
க2டவ அபேய _W ேபான. தைலய,( த5ய மனசா5சியா(
?தா: இய(பா இ#க யறவ அ ம54 

கிற கா:யமா

இ(ைல.
எ8வள+ தா அவWைத ப4வ?
அைறய மZ 5< இயாதி இயாதி வ,ஷய<கைள ப3றி ேப?கிேற ேப"வழி
எ6 அக அ#கி( வ தவ நி6 ெகா2#க க# ேசைலய,(
ெவைள பதியா அவ இைட அவைன ?2 இ!த.
த ெச வ,5ேடேனா பாைல Jைன ைவ ப5ன கிட எறா(
அ இ#மா? அப தா இேபா எ நிைலைமV

ஆகி வ,5ட எ6

எ2ண,யவனா வ?மதிய,ட
"ஏ மதி ேசல தா கா54வ,யா?? இ த ச(வா" லா

ேபாடா மா5ய??" எ6

ேக5டத3
"ஏ இ த டைவ ந(லா இ(ைலயா??" எ6 அவ இ த பக
பக

அ த

தி# ப, கா5ட "?த !" எ6 கீ ேழ கவ,F தா.

அவ தைலைய நிமி"தி "ஏ உ<க ேசைலனா ப,காதா??" எ6 ேக54
அவ க

வாட! அத3 ேம( ெபா#காதவனா

மனசா5சி கா: ப,ய ேபா

அைத ைட ெகா24

"ஐேயா! அதி(ைலடா ெச(ல ! ந= இப எ னா ேசைலல அழகா வ தா
எனால க25ேரா( ப2ண யலேய" எ6 ைக வைளயதி3 அவைள
ெகா24 வர அவ ைககைள வ,லகியவ
"சா" இ ஆப\W! ந=<க எ தலாள!" எறா
"ஆனா வாFைகல ந=<க தாேன ேமட

என தலாள!" எறவ மZ 24

அவைள அைணக இ ைற அவ ைககைள அவளா( வ,ளக யாம(
ேபான

"ஐேயா வ,4<க...!" எ6 அவ ெநளய னைகதவ D ம D

! எ6

தைலயா5 த ம6ைப ெத:வ,தா.
"யாேரா எ<க அபா கி5ட எைன ந ப, உ<க ெபா2ண ேவைல
அ<க ெசான<க யா" பா அ த ந(லவ"?" எ6 ேக54 அவ கி2ட(
ெசய
"நா தா நாேன தா! ஆனா எ<க அபா என ெசானா" ெத:Vமா? மகேன
அப இப இ#! ஒ

தப,(ைலனா#."

"ந(ல அபா ந(ல மக!" எ6 அவ தைலய,( அ ெகாள தி^" எ6
கத+ திற த
ச5ெட6 இ#வ#
அ த பக

வ,லக வ த :சஷ ெப2! அவசரமா வ,லகி இவ

நகர வ,QPேவா வராத ேபாைன எ4 கா ெகா4 ஏேதா

ப\5ட" வ,54 ெகா2# தா.
இைத பா"த அ த ெப2ண,3

ச: வ?மதி

ச: சி: தா<க 

யவ,(ைல.
ச36 ேநர

ெபா6 ைவதவ அவ சி:பைத பா"க "என? கதவ த554

வரP ெத:யாதா??" எ6 கா தா.
"இ(ல சா" ந=<க தா ெப( அ4H? வர ெசான =<க அதா!" எ6 அவ
ெசான ப,ற தா தா மதிைய அைணததி( கவனகாம( அ த மண,ைய
அ!தி வ,5ட ெத: த.
"ச: ச: ேபா<க! இன மண, அHசாM
மன ேக54 ெசற

கதவ த554 வா<க" எறவ அவ

மதிைய பா" அச4 வழி தா ைக க5 ெகா24

அவ காெமைய ரசி ெகா2# தவ தைலய,( த5 என இெத(லா ??
ேதைவ தானா எ6 ைசைக ெசதா.
"ேபாக54

வ,4 ந= இ<க வா!" எ6 க2ணா( அைழதவைன ெந#<கியவ

ச36 ]ரமாகேவ நி3க
"கி5ட வா மதி!" எறா.
"D

! எறவ வ,ைளயா54 ேநர

ஓவ" இன ஆப\W ைட

ேபா<க ேபா

ேவைலய கவன<க எறவ த அைர ெச(M 

தி# ப,

"அ எப வ,QP வரதா ேபால இ த ஒ54 ஓ5ற?" எ6 ஒ#ைம தாவ,
கி2ட( ெசய
"அ! யார ேப" ெசா(லி Uட? எ6 ரதியவ அகபடாம( அவ
அைறய,( இ# த அைற ெச(M

வழிேய ஓ மைற தா.

வ,QPவ,3 இ த இனைமயான காத( அபவ
ெகா2ேட த வாFைக ெச(ல ேவ24
நடக ேவ24 

தியதா. அவைள பா"

அவ ைக ப,தவாேற த கா(க

எ6 உடலி( இ# த ஒ8ெவா# அP+

ஏ<கி தவ,த. ஒ# நிமிட

அவகாகேவ 

னைகதவ அ த னகVடேன த

ேவைலய,( XFகி ேபானா.
மதிய ேநர

த அ#கி( வ?மதி வ நிற Uட ெத:யாம(!

த அ#கி( வ ெசாடகி5டவைள நிம" பா"தவ த ேவைலைய X
வ,54 அவைள க24 னைகதா.
"என சா" ேவைல வ 5டா அபேய XFகி ேபாய,டற=<க? மண, என
ெத:Vமா? சா5ற எ2ணேம இ(ைல ேபால?"
எ6 அவ Uறிய ப,ற தா மண,ைய பா"தா அ இர24 எ6
கா5ய.
"இப ந= வ ெசான அபற

தா பசிேய ெத:V. ச: ச: வா ேபா

சாடலா !"
"ம6பVமா?"
"அபனா?"
"நா ஏ3கனேவ சா5ேட பா!"
"அளயா?"
"ஹேலா சா" ந மள எ(லா
இ#

டா ஒ# மண, சாடா தா சாட மாதி:

ந=<க தா ஒ# மண, ேநர

ேபா சா4<க!"

ஆகிV

இ

சாடல ேபா<க சா"

"அ பாவ,! ேபா சா4

ேபா எைனV

"எ<க ேபா சா5ேட? எ(லா

Uப,54 இ#கலா ல?"

எ a ல தா"

"a சாபா4 ெகா24 வர ெசா(லி சா5ற அள+ ெப:ய ஆளாய,^<க!
D

!" எறவைன ைற

"நா ஒ

அபெய(லா

ெசா(லல வ5ல
=
இ# சாபா4 எ454

வ ேத." எ6 அவ Uறி க வ,! வ,! சி:தா வ,QP
"இப எ சி:ற=<க?"
எ6 அவ பல ைற ேக54

வ,டாம( சி:தவைன இ4ப,( ைக ைவ

அவ ைறக வா மZ ைக ைவ அைமதி ஆனா!
"ஏ சி:ற=<க ெமாத(ல ெசா(M<க அபற

நா

Uட ேச" 

சி:ேற." எறவைள பா"
"இ(ைல இ
மZ 24

இ த லOH பாW ]ற பழக

ேபாகைலயா?" எ6

கி2டல சி:தா.

"ஐேயா ெமாத(ல நி6<க! என ெவள சாபா4 ஒகா அதா!" எ6
அச4 வழி தா.
"எபேயா என வ,5454 சாட ல என சாபா4 ேவ2டா ." எறவைன
பா"
"ஆமா

ேந வைர எ Uட தா சா^<களா ?"

"அ ேந இ இைன! காைலல Uட சாடல ெத:Vமா?"
"அப ேபா சா4<க!" எ6 த அைற ேநாகி நட தவள ைக ப,
த4தவ
"எ<க ேபாற?"
"எ a !"
"பசி மதி!"

"அHேசா! பாபா பசிதா? நா ேவணா இ4ல உ5கார ெவH? சாபா4
ஊ5ட5டா?"
"என ட ஓேக!" எ6 அவ Uறி இ4ைப காண அைத மைறதவ
"ந(லா நாM ேபா4ேவ. ஒ!<க ேபா சா4<க." எ6 னைகதபேய
த அைற ெசறா.
அைற ெசறவ !வ
வ,ைளயா54தன

அவ 6 க

வ,#பப தன வரேபா
தனட

அவ நிைனேவ அவன

ஆைசயாக+

அவைள ரசிக ெசதன அவள 

#ஷ ராமனா ம3ற ெப2களட

ஒ<கிV

நட ெகாகிறாேன எ6 நிைன நிைன

ச ேதாஷ ப5டா!
எ(லா
ேநர

த வ,#பபேய நடபதி( ச ேதாஷிதவள ச ேதாஷ
Uட ந=கா எ6 அவ ச36

ச36 ேநர

ெகாOச

எதி" பா"கவ,(ைல.

ெபா6 அவ அைறய,( எ5 பா"தவ வ,QP யா#டேனா

ேபான( ]கலமா ேபசி சி:ப ெத: த. 
!வமா அவ உேள வர அவைள பா"தவ ச36
மZ 24

ேபான( ஈ4பட அப யா:ட

க24 ெகாளாம(

இ8வள+ ?வாரசியமா ேப?கிறா

எ6 ெத: ெகாள அவ ஆவ( அதிக:த.
ெம(ல அ#கி( ெசறவ யா#? எ6 ைசைகய,( ேக5க
"ச36 ெபா6!" எ6 ைசைக ெசதவ ேமM

சி: ேபசினா!

இேபாைத இவ ேபாைன ைவக ேபாவதி(ைல எ6 நிைனதவ த
அைற ெச(ல அ<ேகV

அ யாரா இ#

எற ேகவ, தா

ம2ைடைய ைட த.
"ேச! உன ெகாOசமாவ அறிவ,#கா?? இப தா ஒ# வ,ஷயைத ெத: 
ெகாள அவசர ப4வதா? எ(லா

அவனாகேவ ெசா(வா!" எ6 மனதி3

கவாளமி5டவ ேவைலய,( கவன

ெசMத யல அவ அைற கதைவ

திற ெகா24 வ த வ,QPவ, கதி( இ# த ச ேதாஷதி3
அளவ,(ைல.
வ தவ அவ அ#கி( வ "ஒ# ஹாப, நி_W!" எ6 Uற
ேவ24

எேற ேவைலய,( கவனமா இ#ப ேபா( நதா

"உைன தா மதி!" எறவைன நிமி" பா"காம( "D

! ேக

ெசா(M<க..!" எ6 அவ Uற அவளட
"என ெமாத(ல பா# அபற
"இப என ெசா(லP

இ# ைபைல 4<கியவ

ைபைல பா"கலா !" எறா

உ<க?" எ6 அவ க4க4க

"ஓ! அ மண, அப நா க24கைல ேகாவமா??" சா: டா! ஒ# கியமான
ேபா கா( அதா!" எறா.
"ச: இ#க54 ! எ6 அவ ைபலி( XFக
"நா தா சா: ெசா(ேறல?" எ6 ேவ24

எேற கைத பாவமா

ைவ ெகா2டவைன பா" சி:தா.
"அபாடா சி:H?5யா? எ Wவ5
= ெச(ல !" எ6 கனதி( ைக ைவ
ெகாOச அைத வ,லகியவ
"இப ெசா(M<க! என 5 நி_W?"
"ஊ"ல இ# வ"ஷா வரா!"
"யா" அ த வ"ஷா?"
"எ மாமா ெபா2P! V எW ல இ# வரா..... நா

அவ

ெரா ப

கிேளாW!"எ6 Uறியவன கதி( இ# த ச ேதாஷதி3 எதி" மைறயா
அவ கதி( இ# த ச ேதாஷ

மைற த.

அவன கதி( இ# த ச ேதாஷைத பா"தவ ச5ெட6 ?தா: 
கதி( சி:ைப Jசி ெகா24 கவனக ெதாட<கினா.
"ச: ச: ெகள ...!" எ6 ைக ப, இ!தவைன த4
"எ<க?" எறா.
"ஏ"ேபா"4! ஆ இப தா ெசான<க அவ இ

ெகாOச ேநரல

வ 4வா வா சீ கிரமா ேபா அவைள ப, அ ப2ண ."
"என ப, அபா?"

"அதா மா :சீ 8 ப2ண . வா வா சீ கிர

ஜ(தி கேரா........!" எ6 அவசர

ப4தினா.
"நா எ அ<க?" எ6 தய<கியவைள வ,ேனாதமா பா"
"ந= எகா? ஹேலா ேமட

ந=<க தா எ வ#<கால மைனவ, நியாபக

இ#கா? நா Uடா வரP . உைன பா"தா வ"ஷு ெரா ப ச ேதாஷ ப4வா!"
எ6 அவ Uற அவ க

இ#2ட

"வ"ஷுவா?" அ த அள+ ெந#கமா? எ6 நிைனதவ அ<ேக ேபான ப,ற
தா உ2ைமய,( எ8வள+ ெந#க

எ6 ெத: த.

ஏ"ேபா"( ?3றி க2கைள ெசMதியவ ஒ#திைய பா"த 

அபேய

பளHெச6 ஆகா அவ அ#கி( ெசறா. அ த ெப2 தி# ப,

இ# ததாேலா எனேவா இவ க

ெத:யவ,(ைல இவ

எனடாெவறா( ப,னா பா"ேத அறி ெகா2டாேன! எ6
எ2ண,யவ ஏேதா ?#ெக6 திய இதயதி(. 
ய6 அைத ஒகி கதி( னைகைய Jச யல வ,QP ெசத
கா:யதா( அ ?தமா மைற த.
ப, பகமா ெச6 அவ ேதாள( ைக ைவதவ அவ தி# ப,ய
அபேய இவைன அைண ெகாள ஒ# ைற அவைள ]கி ?3றியவன
கனதி( தமி5டா அ த மாட" Vவதி.
எ(லா#

இவ"கைளேய பா"க வ?மதி தா அசி<கமா ேபான. ேச!

இபயா ம3றவ"க நட ெகாவ? எ6 அவ க
?#<கிய அவ த

ேகாவதி(

ெகா4தைத வ,ட இவ அைத ஏ36 ெகா2டைத

தா அவளா( தா<க யவ,(ைல தன இடமா இ# தி# தா( அ!தி#பா.
அவ இ4ப,( ைக ைவ வ,QP இவ அ#கி( அைழ வர இவ
மயகேம வராத ைற தா.
இபV

ஒ# ெப2ண,#பாளா? எ த ஒ# ெப2Pேம பா" ெபாறாைம ப4

அளவ,3 அபேய த<கதி( ேதா எ4தா" ேபா( ஒ# ெபா ேமன
அவ கதி( இ# த ேதஜW க2பா எவைரV

தி# ப, பா"க ெசV

இப ஒ#திைய ைவ ெகா24 இவ ஏ எட க(யாணதி3
ச மதிதா? எ6 ம2ைட ழ ப,ய அவ.
இ#வ#ேம ெவ அ#கி( வ வ,ட ச36 இய(பா இ#க யறா
இவ அ#கி( வ த

"ேஹ வ"ஷு! எப எ ெசலd? எ வ#<கால மைனவ,!" எ6 இவைள
?3றி ைக ெகா4தவன ைகைய ெமவா வ,ளகினா. ஏேதா க பள JH?
ஊ"வ ேபா( இ# த.
அைத ெப:தா ஏ36 ெகா
வ"ஷுவ, க2கள( ஒ# நிமிட

நிைலய,( வ,QP இ(ைல
ேதாறி மைற த எனெவ6 வ?மதி 

:யவ,(ைல ேகாபமா? வமமா? ெபாறாைமயா? எ எ6 றிப,54 ெசா(ல 
யாத அள+ வ,தியாசமான ஒ6 அவ க2கள( ெத: த வ?மதி.
"ேசா Wவ5!
=
ெரா ப அழகா இ#கா<க!" எ6 அவ ேமலி# கீ F வைர
பா"க அவ பா"ைவ அவ வா"ைதக எதிரா இ# த. ஒ#
ச ரதாய தா ெசா(கிறா எப வ?மதி நறாகேவ : த
ப,ேன இ#காதா? தின
ப,ற நாென(லா

க2ணாய,( த கைத பா"தி#பாேள.....!

எப அழகா ெத:ேவ?

எ6 நிைனதவ அவ சி6 வ,5டதா தா ேதாறிய.
வ?மதி அ8வள+ நிற
ெசா(லலா

இ(ைல ச36 உய" ரக ேகாைம நிற

எ6

ஆனா( வ தவ ?2ய பா( நிறமா அபேய ெஜாலிதா.

"ச: வா<க ேபாகலா ! எ6 அவ அைழக.....!
"எ<க?" எ6 வ,சிதிரமா ேக5டா வ?
"என ேகவ, இ? வ54
=
தா! வ"ஷு வ தி#கா இ(ல அ மா U554
வர ெசானா<க"
"ஆப\Wல ெநைறய ேவைல இ#ேக!"
"அெக(லா

ஆ இ# வ?." எ6 ெசா(ல இவ பெகற! இ

வைர மதி எ6 ெகாOசியவ தி^" எ6 வ? எ6 அைழக இவ
எனேமா ேபா( ஆன. அவைள அைனவ#
ஆனா( இவ ம54

வ? எ6 அைழப தா

தா வ,தியாசமா மதி எ6 Uப,5டா இேபா

இவ வ த ப,ற அ+

ேபானதா? எ6 அவ ஐேயா! எ6 ஆன.

"ஆப\சா? உ<க ஆப\Wல தா ேவைல ெசயறா<களா?" எ6 அவ ஒ# பா"ைவ
ெசMத அதி( கீ ேழ ம2P ைத வ,ட மா5ேடாமா? எறி# த
வ?மதி இவ

வா திற எ+

நிற அவ எனேமா ெசத.

ெசா(லாம( கதி( னகVடேன

"இ(ல நா ேபாேற! ந=<க ந(லா எஜா ப2P<க. ேஹ8 எ ைநW ேட!"
எ6 Uறியவைள வ36த அவ வாதிற 

அவ அவசரமா காைர

ேநாகி நட தா. ச: எ6 ப, ெதாட" தவ கா:( ஏ6 

வ"ஷு எற அ த வ"ஷா அவைன ெகாOசினா " வ,QP ந ம ெமாத(ல
வ54
=
ேபாலாமா? என வ5ல
=
இ#கவ<கள பாக ஆைசயா இ#."
எ6 Uற
"இ(ல வ"ஷு.. வ?மதிய ஆப\Wல 5ரா ப2ண,54.... அபேய......!" எ6 அவ
இ!க அத3 "பரவாஇ(ைல வ,QP ந=<க ெகள <க இ<க பகல தாேன
ஆப\W நா ேபாய,டேற." எ6 அவ பதிMகாக காதி#காம( ஒ#
ஆ5ேடா ப, கிள ப,னா.
அவ கதிய காதிேலேய வா<காம( ெசறவைள பா"க வ,QPவ,3 ஒ#
மாதி: ஆன
ேகாவ, ெகா2டாேளா? எ6 அவ க

வாட அத3 வ"ஷு "அெத(லா

உ<க ப,யாசி பதிரமா ேபா4வா<க வா<க சா"!"
எ6 ைக ப, வலி ெசறா.
அவ

ஒ# னகVடேன வ2ைய கிளப,னா

வ"ஷா+

வ,QP+

சி6 வயதி( இ# ேத ஒறா வள தவ"க

இ#வ#ேம உட ப,ற தவ"க எ6 யா#

இ(லாம( ேபாக ஒ# வ,த

ேதாழைமVடேன பழகின" ஆனா( ெப:யவ ஆனா ப, அ வ"ஷாவ, மனதி(
காதலா மாறிய தா எதி"பாராம( நட த வ,ஷய .
இேபா அவ ெவளநா5( ப ெகா2#க வ,QPவ, தி#மண ெசதி
அவ ேபரதிHசியா இ# த. ஏ நிHசயதி3 ெசா(லவ,(ைல? எ6
ெப3றவ"களட

அவ ேகாவபட "உன எஸா

இ# த ெசானா ந=

உடேன கிள ப, வ 4வ தா ெசா(லல" எ6 Uறியவ"கைள ெவ5
ேபா4

அளவ,3 ேகாவ

வ த அவ.

ெசதி கிைடத அ4த ெநா கிள ப, வ,5டா.
இ<ேக வ ஏ"ேபா"ேலேய வ?மதிைய பா"த ேவ6 எ: த. பா"பத3
பளHெச6 கதி( ஒ# ேதஜ?ட இ# தவைள பா"க ப3றி ெகா24 வ த
எறா வ,QP அவ ேதா ேம( ைக ேபாட அ இ#மட<கா ஆன.
இ த ப,றவ,ய,( வ,QPவ,3 மைனவ, எ6 ஒ#தி இ# தா( அ நா தா.
எ6 மனதி( நிைனதவ அவ தி# ப, னைகக பதிM கைத
இய(பாகி னைகதா.
வ53
=
வ த

அ த இடைதேய ஒ# வழி ெசவ,5டா வ"ஷா. அ த

இடேம அவ வ த ப,ற தி#வ,ழா ேபா( கலகலபான.
அைனவ#

அ இ எ6 வா<கி வ தவ வ,QPவ,3 ஒ# ஷ"5

வா<கி வ தி# தா.
அதிலி# த ஆ<கில எ!க "ந= தா எ வாFவ,( காத( எற வா"ைத
அ"த

க3ப,தா" எ6 இ# த. அைத ெப:தா எ4 ெகாளாதவ

"ெரா ப அழகா இ# வ"ஷு!" எ6 வா<கி ெகா2டா.
மன 

!வ

வ?மதி ேகாப, ெகா2டாளா? எ6 தவ,தவ அவைள

ச திக கிள ப 3ப4

ேபாெத(லா

அவைன த4 ஏேதா கியமா

ேப?வ ேபா( ந அவைன ேபாக வ,டாம( த4தா வ"ஷா.
இ<ேக ஆ6 மண, ஏ! மண, எ6 அவ தி# ப, வ#வா ஏ ஒ# ேபா
ஆவ ெசவா எ6 கா ெகா2# த வ?மதி ஏமா3ற

தா

மிOசிய.
க2ண"= 5 ெகா24 வ தவ ேவைளய,M 
5 ேபா5ட Jைன ேபா( அ<ேகV

இ<ேகV

க2ைண ைவதி# தா. இத3 ேமM

ஈ4பா4 ெச(லவ,(ைல.

நட தவ ேபான மZ ேத

தாமதிக யா எ6

எ2ண,யவளா கதி( வழி த க2ண =ைர ைட ெகா24 ெவளய,(
வ தவ ஒ# ச(V5 அ வா5Hேம நகர வ53
=
ஆ5ேடா ப,
கிள ப,னா. அ ேவ6 ேகாபைத பல மட<காகிய ேந36 ேபா( இ6
அவேன வ5(
=
வ,4வா எ6 அபா கா" அபவா? எ6 ேக5டத3
"ேவ2டா !" எ6 வ,54 வ தா.
இேபா தனேய ஆ5ேடாவ,( ெச(ல தாள யாத ேகாபதி( க2க 
ளமாகிய. ய6 தைன க54 ப4தி ெகா2டா.
இ<ேக அத3 ஆ6 மண,ெக(லா

வ#

மக வராததா( மாமனா"

ம#மக ேபானக வ,QPவ,3 இமா அவ வ53
=
ெச(லவ,(ைல? எ6 பய
வா5Hேமனட

J2ட. ேநேர ஆப\? ேபா அ

வ,சா:க அவ அ மா இேபா தா கிள ப,னா"க எ6

Uறினா அதிேலேய அவ தனகாக காதி# த :ய அவ என
ெசவ எேற :யவ,(ைல!
"எப ேபானா<க?" எ6 ேக5டத3 ஆ5ேடாவ,( அ+

இ(லாம( க

ேவ6 வா இ# த அ!த மாதி: ேவற இ# தா<க அவ ெசா(ல
வ,QPவ,3 தைனேய நாM ேபா54 ெகாளலா
அவ வ54
=
ெச(ல எபV

எ6 இ# த.

ஓ" அைர மண, ேநரமாவ ஆ

ேபாகவ,(ைல எறா கிள ப,வ,டலா

அத3 ேம(

எ6 நிைனதவ அத3

அவசியமி(லாம( அவ வ வ,5டா! எற ெசதி அவ த ைத Xல
வ த அேதா4 ேச" ஏதாவ ப,ரHசைனயா? வ தவ சாப,டாம( Uட உேள
ெச6 அைறைய சாதி ெகா2டா எற ெசதி கிைடக நாைள அவ
ஆப\சி( ெப:ய Jைஜ இ#ப நறாகேவ ெத: த. அவ சாப,டவ,(ைல
எப ேவ6 மனைத ஏேதா ெசய அவைள காண ெச(லலா

எ6 நிைனதா(

மண, ேவ6 எ5ைட தா2 இ# த. இத3 ேம( அ<ேக ேபாவ ச:ய,(ைல

எ6 அவ

சாப,டாமேல ப4க ெசறா.

கனவ,( Uட மதி தா வ தைன தனேய தவ,க வ,5டத3 க2ண =ேரா4
ச2ைடய,5டா. ]கி வா: ேபாட எ! தவ தா ெசத ப,ைழயா(
நி மதிV

]க

அ<ேக அேத ேநர

ெதாைல த.
வ?மதி க2ணரா(
=
தைலயைனைய நைன

ெகா2# தா.
இரெவ(லா

அ! காைல வாய க

ஜுரமா வ தவைள காண

சகிகவ,(ைல. அப வ24 ேபாய,# தா.
அவைள பா"த வ,QP+

பதறி தா ேபானா.

காைல சீ கிரேம அைற வ தவ ேநர

ஆகிV

த அைற வராதவைள

காண அவ அைற Rைழய தைலைய ைககள( தா<கியப
உ5கா" தி# தவள க

வா ேபான மலரா ேசா" தி# த.

"மதி......எனடா.......எனாH??" எ6 அகைறயா வ தவைன தவ,"
ேவைலய,( Fகியவைள த4 கைத நிமி"தினா.
உட( அனலா ெகாதிக
"என இப ?4? ஜுரமா? எ6 ேக5டவ பதிலளகாம( இ# தா
"ஜுரமா இ#

ேபா ஏ டா ஆப\? வர? வ5ல
=
ெரW5 எ4க

ேவ2ய தான! ஹாWப,5ட( ேபானயா? எ6 அகைற மைழைய அவ
ெபாழிய அவ எைதVேம ேக5பதா ெத:யவ,(ைல.
"ேட வ,QP உ ஆ ெசம ேகாவதி( இ#கா.......!" எ6 மனசா5சி
ந(லவனா எHச:ைக ெசய
"ேஹ என பா# டா ெச(ல ! எ கி5ட ேப? டா ள =W.......!" எ6
ெகOசினா.
அேபா

அவ அைமதியா இ#க

"ச: ேந நா ப2ண ெரா ப ெப:ய த தா சா:! ெரா ப ெரா ப சா:
என என த2டன ேவணா தா!" எ6 அவ ம2ய,5டவைன
பா"த

அவைளV

அறியாம( அவ கதி( ஓ" இள 

னைக Jத.

ஆனா( ஏ3கனேவ ேசா" இ# தவள னைகய,( Uட ஜ=வேன இ(ைல.
மன எனேவா ெசய அவைள வ36தி ம#வமைன அைழ ெசறவ
அவ ஊசி ேபா54 ம# வா<கி ெகா24 வ53
=
அைழ வ தா.

எதி"ப5ட அவ அைனய,ட

ம# கைள த தவ அவ ஜுர

எ6 Uற

அவைள ெதா54 பா"தவ"
"இ த ெபா2ண என ப2ற? ஜுரேதாடவா காைலல ெகள ப, ேபான?" எ6
க ெகாள உடேன க

வானா வ,QP

அவைள க தா இவனா( தா<க யவ,(ைலயா? எ6 நிைனத தாயா#
ேத" ெத4த ம#மக க2பா த மகைள நறா பா" ெகாவா
எற ந ப,ைக வ த. அவ#ைடய அமதிேயா4 அவைள அைற அைழ
ெசறவ ப4க ைவ ேபா"தி வ,5டா. கிள 

ேபா ெந3றிய,( அவ 

தமிட அவ அபேய க2கைள க: ெகா24 வ த.
மி#வா கனதி( த5 "ேட ெரW5..!" எ6 Uறியவ ஒ# னைகைய
ப:சள வாச( ேநாகி நட தா.
ெசறவைன தி# ப பா"க வ,# ப, அைழதவ அவ தி# ப,யேம
அபேய க

வானா

அவ அண, தி# த ேந36 வ"ஷா அவ ப:சளத -ஷ"5 அ த
வாசகதி3 கீ ேழ வ, ல8 வ"ஷா! எறி# தைத அவ ெப:தா எ4
ெகாளவ,(ைல ஆனா( வ?மதி ?#ெக6 ைதத.
இைத எப இ8வள+ ேநர

கவனகாம( வ,5ேட எ6? ைக ந=5 இ த 

ஷ"5 யா" த தா? எ6 ேக5க
"ஓ! இவா? ேந வ"ஷா வா<கி54 வ த ந(லா இ#ள?" எ6 Uறி
அவ தைலயா5ட ஓ" னகVடேன ெவளேயறினா.
அவள ச ேதாஷைத தட எ4ெகா24.
ஆப\W வ தவ மதிய,(லாம( எனேவா ேபா( இ# த. இப தாேன
ேந36 நா இ(லாம( அவ தவ,தி#பா எ6
நிைனக ேவைல ?தமா ஓடவ,(ைல. ச36 ேநரதி3ெக(லா
கிள ப வ?மதி அவனட

வ54
=

ேபச வ,# ப, ஆப\? ேபா ெசதா. அவ

அேபாேத ெச6 வ,5டா எற ெசதி ேக5ட

மனதா( மிக+

ேசா" ேத

ேபானா.
எ(லா

நாடக ! எ ேம( அகைற இ#ப ேபா( ந எைன இ<ேக

ெகா24 வ வ,54 ெசறவ ேநேர வ53
=
வ"ஷாைவ பா"க
ெசறி#கிறா எ6 நிைனதவ அ த நிைனேப அவைள
அPவPவா ெகாற.

இ<ேக வ53
=
வ தவ மனேம ச: இ(ைல.
ேச! தன ெசா தமானவ உட( நிைல ச: இ(லாத ேபா

பகதி(

இ# கவன ெகாள யவ,(ைலேய எ6 ெநா தவ எதி"
ப5டா வ"ஷா.

தாயராகி நிறவைள க2டவ கதி( னைகைய Jசி ெகா24
"என வ"ஷா எ<கயாவ ெவளய ேபாறியா? எ6 ேக5க இ4ப,( ைக ைவ
"எ(லா

உைன பாக தா கிள ப,ேன.அள ந=ேய வ 5ட ச: ச: வா

ேபாலா ."
"எ<க?"
"Xவ, ேபாய,54 அபேய Wேகா+"
"என Xவ, Wேகாவா?"
"ஆமா

ஆப\W வ உைன U4 வரலா இ# ேத அள ந=ேய

வ 5ட! என ஒ# ேவைல மிHச " எ6 அவ Uற வ,QPவ,3 ேச!
ஆப\சிேலேய இ# தி#கலா

ேவைல எ6 Uறியாவ த4தி#கலா

இேபா என காரண

ெசா(லி தப,ப? எ6 ேயாசிதவ.

"இ(ல வ"ஷு ெகாOச

தைல வலி அதா சீ கிர

ஆனா(

வ 5ேட."

"என தல வலியா?" எ6 அவைன ெந#<கி "நா ேவணா ைதல

ேதHசி

ப,H? வ,ட54மா?" எ6 அகைற கா5னா.
"ஐேயா அெத(லா

ேவ2டா

ெகாOச

ப4தி# தா ச:யா ேபா4 ." எ6

அவ Uற
"ச: வ,QP ந= ேபா ெரW5 எ4ேகா!" எறவள க

வா ேபான

வ,QPவ,3 தா<க யவ,(ைல
அவ அ#கி( வ ேதா ேம( ைக ேபா54
"சா: டா." எ6 அவ Uற
"அெகன பரவாய,(ல இப U554 ேபானா தா உ24 நாைள
க(யாண அபற

நா எ<க உ Uட வர? எ(லா

தா U554 ேபாவ" எ6 க

ந= உ மைனவ,ய

வாயவ நகர 3பட அவைள த4தவ

"ச: வா ேபாகலா !" எ6 வ,QP Uறிய

அபேய ள திகலா

ேபால இ# த அவ ய6 தைன அடகியவ

"தல வலி ெசான?!"
"சா: வ"ஷு உ கி5ட ெபா ெசா(ல என மன? வரல உ2ைமயா
ெசா(ல னா வ?மதி தா ஒட ச: இ(ல அதா ெகாOச

அெச5டா

இ# ேத"
ஓ! அ மண, உட ச:ய,(ைலயா? அதா ஐயா இப வ24 ேபா
வ,5டா" ேபால எ6 நிைனதவ அபேய ?" எ6 ேகாவ

ஏறிய

அைத கா5ட வ,# பாம(
"என ஆH? அவ<க?"
"ஒ

இ(ல சாதாரண ஜுர

தா" எ6 அவ Uற னைகதவ

"அதா ெசா(லி^<கேள சா" சாதாரண ஜுர
எ6 அவைன பா" னைகக அவ

தா அபற

என? சிய" அ!"

பதிM னைகதா.

"ச: ேபாகலாமா?" எ6 அவ ேக5க
"ஓ! தாராளமா" எறவ அத ப,ற மதிைய மற ேத ேபானா எ6 தா
ெசா(ல ேவ24
ேநர

என தா இ# தாM

கழிப அவ

சி6 வய பழக

வ"ஷா+ட

இனைமயா தா இ# த.

அ த இனைமVடேன வ53
=
தி# ப,யவ அசதிய,( அபேய உற<கிV
ேபானா.
ஆனா( இவ ேபான3காக காதி# த வ?மதி ேநர

ஆகிV

ேபா

ெசயாததா( இவேள வ53
=
ெதாட" ெகாள அவ வ"ஷ+ட சினமா+
ெசறி#ப அ பலமான. அ ம54

அறி இவ"க தி#மணதி3

வ தி# த ெபாறைம ெகா2ட ேதாழி ஒ#தி ேவ6 அவைன வ"ஷ+ட 
Wேகாவ,( பா"தைத மறகாம( ப3றைவக அ8வள+ தா த கைத.
வ,QPைவ ப3றி ஒ# த="மானதி3ேக வ வ,5டா.
அவைன ெபா6த வைர எ(லா ெப2க
வ"ஷாவாக54

இர24 ேப:ட

ஒ6 தா வ?மதியாக54

மாறி மாறி காத( லZ ைல :வதா தா

நிைனதா. அேவ அவ Uச+

ெசத.

இப ஒ#வைன ேபா ந(லவ எ6 நிைன அவைன ேநசிக ேவ6
ெசதாேய 5டா மனேம! எ6 தைனேய ெநா தா.
இப நா உட( நலதி( இ(ைல எ6 ெத: 

Uட இெனா#

ெப2Pட சினமா Wேகா எ6 ?36பவ எப ந(லவனா இ#பா?
எ(லா

எைன ெசா(லேவ24

அபா அ மா பா"தவ நறாக தா

இ#பா எ6 க2ைண X ெகா24 ச மதிதத3 என இ ேதைவ
தா. எ6 நிைனதவ உடேலா4 ேச" மனைதV

வைத ெகா2டா.

அ6 !வேம ேயாசைனய,( இ# தவ இர+ !வ

ச36

உற<கினா இ(ைல.
அவ க

அகைறயான ேப?

ஆைச வா"ைதக

ேதாறி அவைள இ ைச ெசத ேபா
அதைனV

எ6 எ(லா

அதிக வலிைய த தெதனேவா அ

ந எப தா. தைன ேபால க

Uட பா"கமலா

ச மதிதா? இ(ைலேய!
எ(லா

எ கைத பா" தா. பா"க+

நறாக இ#கிறா பணகா:

ேவ6 எ6 தைலைய ஆ5 இ#பா. தைன த( நா அவ பா"த
ேவ6 இேபா நிைனவ,3 வ அவ ேமலான தபான அப,ராய<கைள
U5ய. ஒ# ைற த க24ப,க ஆர ப,த மன ெதாட" சின
சின காரண<கைளV

தவறாகேவ எ4

ஆைசயா நட ெகா2ட அைனைதV

அப தா அவ தனட
அவ மZ தான தகள ப5யலி(

ேச" ெகா2# தா.
இர+ தாமதமாக ]<கியதா( காைல ச36 ேநர
ஆன ெத: த

அய" உற<கியவ ேநர

ஆப\சி வ,ைர தா. இ# தின<களாக பா"த அழ க

க2 இ(லாம( ேபாகேவ அேபா தா வ?மதிய, நிைன+ வர
அவ ஒ# ேபா Uட ெசயாத நிைனவ,( வ த. ேநேர ேபாகலா
எறாேலா ேவைல ேவ6 தைல ேம( இ# த கிைடத ேநரதி( ேபா
ெசத ேபாெத(லா

அவைடய தாயா" தா ேபசினா"க அவளட

ேபசேவ யவ,(ைல. ச: ேவைல த
நிைனவ,( ேவைல ஓடாம( காலதாமத
நா5க ஓவ,ட Xறா

ேபாகலா

எறா( அவ

ஆன தா மிHச . இபேய இர24

நா இ6 எபV

அவைள பா" நறாக

இ# தா( உட அைழ ெகா2ேட ேவைல ெச(ல ேவ24
நிைனதி# தவ அ<ேக அப ஒ# அதி"Hசி காதி#
ச36

?தமா

எ6
எ6 அவ

நிைனகேவ இ(ைல.

த வாFேவ திைச தி# ப U4

எ6 வ,QP நிைன Uட பா"காம(

இ#க உ2ைமய,( அப தா நட த.
அ6 காைலேய வ நிறவைன வ,சிதிரமா பா"தா" வ?மதிய, தாயா".
ஒ# னைகVட பழ
திண,க

ஹ"லிW எ(லாவ3ைறV

அவ அவ" ைகய,(

"அவ இப ஒட ச:யாV4H? த ப,." எறா".
"இ#க54

ஆ அபப தா<க." எறவ க2கைள நாலாற

ெசMதி

"மதி இ(ைலயா ஆ?" எ6 ேக5க
"மதியா?" எ6 அவ" வ,சிதிரமா ேக5ட+ட தா நாைக க ெகா2டா.
"இ(ல வ?மதி இ(ைலயா...." எ6 அச4 வழி தவைன பா" சி:
உள தயாராகரா பா. இ#<க உ<க க ஏதாவ ெகா24 வேர" எ6
உேள அவ" ெச(ல அ4த நிமிட

மதிய, அைற வ,ைர தா.

தயாராகிராளா? அப எறா( இன எட தின

வ#வா எ6 

]கலேதா4 ெசறவ அ<ேக அதி"Hசி தா காதி# த.
ஆேள அைடயாள

ெத:யாம( க

எ(லா

ேசா" க2க எ(லா

உேள

ேபாய,# தவைள காணேவ யவ,(ைல.
ஒ# சாதாரண ஜுர
ெமவா சத

இ த அள+கா பாதிைப ஏ3ப4

எ6 வ,ய தவ

இ(லாம( அவ அ#கி( ெச6 அைணக அபேய

வ,ைரதா.
ப,தவ யாெர6 ெத:யாதா? என? ெத: ததா( தா தா<க யவ,(ைல.
அவனட

இ# வ,லகியவைள பா"

"என டா ஆேள அைடயாள

ெத:யாத மாதி: ஆய,5ட?" எ6 அகைற

மைழைய ெபாழி தா.
ஒ# வ,ரதி னைகேயா4 அவைன ஏறி5டவ கிள வதி( 3பட
"ஒட இ
மதி ஒ
"ச பள

ச:யாகைலனா இ

ெகாOச நா ெரW5 எ454 வா

ப,ரHசைன இ(ைல" எறவைன நிமி" 

பாராம(

வா<கற ெமாதலாள ேவைல ேபாகா5 ேவைலய வ,54

]கி4வா"" எ6 ெசானவைள பா" சி:தா
"ஆனா இ த ெமாதலாள ந= ேவைல வரா5V

ச பள

ம54

இ(ைல

அவைரேய த#வா#" எ6 அவ அைணக இ ைற பலமாகேவ தளனா.
அவள நடவைகக எ(லா

வ,சிதிரமா இ#க என ஆய,36 உன

எபைத ேபா( பா"தா.
"நா ஒ

உ<க ஆப\? ேவைல வரல!"

"ப,ன?" எறவன ரேல ேவறா ஆகி வ,5# த.
"நா ேவற ஒ# எட ேவைல ேபாேற"
"எ கி5ட ஏ ஒ# வா"ைத Uட ெசா(லல?"
"ெசா(ற அவசிய
"அவசிய

ஏ3படல!" எறவைள நிமி"தி

இ#! வா ேபாகலா " எ6 ைக ப, இ!தவைன உதறியவ

"நா எ அ<க?"
"ந= இ(லாம எனால இ#க யல மதி."
"நா இ(லாம ம54மா? இ(ைல.........." எ6 இ!தவைள வ,ேனாதமா
பா"தா
"இ என ேகவ, ேவற யா" இ(லாம எனால இ#க யா?"
"வ"ஷா!" எ6 அவ Uற நைகதா.
"ஓ! வ"ஷேவாட நா இ#ேக எ ெச(ல ேகாபமா?" அதனால தா
இ த ராமாவா?" எ6 அவ சி:க அத3கான எதிெராலி ச36

அவ 

கதி( காணம( ேபாகேவ அவ சி: மைற த
"மதி ஆ" V சீ :யW?" எறவைன கவனகாம( ெவளேயற யறவைள ைக
ப, த4தவ
"என பதி( ேவP . வ"ஷாைவV

எைனV

"உ<க நடவக அப தா இ#"
"அப எனமா நா<க தபா நட கி5ேடா ?"
"நட கி5டவ<க ெத:யாததா?"
"ெத:யாததால தா ேக5ேற!"

தபா நிைனகிறியா?

"அைத ெசா(லி என நாேன ேகவலப4திக வ,# பல"
"இ8வள+ ]ர

ேபசியாH? இன சா என வ ட ேபா? ெசா(M "

எறவன ரலி( இ# த இ6க
"ந=<க

வ"ஷா+

அவைள எனேவா ெசய

வ,# ற=<கனா க(யாண

ப2ண,க ேவ2ய தாேன

ந4+ல என ஏ ெபா ைம மாதி: இல இ! வ,^<க?"
"நா<க வ,# பேரா உன யா" ெசானா?"
"யா" ெசா(லP

அதா உ<க நடவைகேய ெசா(Mேத! நாM ேப# 

னா க5 ப,கற
ெவளப4திகற 

த 

4கற . ஷ"5 ல உ<க காதல

இ<க நா உட ச:ய,(லாம இ#ேக ெத:O?

சினமா Wேகா ?தற

இ ேப" எ(லா

என?"

எ6 அவ ேக5க அபேய இ ேபா நிறா.
"அபா எ<கள ச ேதக படற" எ6 அவ ேக5க பதி( ெசா(லாம( நிறவைள
த பக

தி#ப,

"நா உன எ உய,ரா ேநசிHேச வ?மதி ஆனா ந= இ8வள+ சீ பா
ேயாசிப நா ெநனH? Uட பாகள!" எறவன ரலி( இ# த ஏேதா
ஒ6 அவ உனட
"நா

வ"ஷா+

இ# வ,லகி வ,5டா எ6 ெசா(லாம( ெசான

சின வய?ல இ# ேத ெந#<கிய ந2ப"க அதனால

அவைள எனால வ,லக யா. நாM ேப" னா க5 ப,க V
யார ெத:Vமா? மன?ல எ த வ,க(ப

இ(லாத ேபா தா. இேவ உைன

அ த மாதி: எனால அைணக யா ஏனா உ ேமல இ#கற காத(
அவ ேமல இ#கற ெவ6

ேதாழைம" எ6 அவ Uற அவ க2க

கல<கி இ# த அவைள எனேவா ெசத.
"அபற

என ஷ"5 யாராவ அபா தரா<க அைத ேவ2டா வ,லக 

Vமா?" அவ ெகாழ த மாதி: க
மன? Jரா ந=ேய இ#

வா ேபானாேல தா அைன

ேபா Uட சினமா 

Hேகா

மனேச இ(லாம

U5 ேபாேன. ஆனா ப,னா Wைப ெவH? பாகற அள+ ந= இ8வள+
ேகவலமானவ நா நிைனகேவ இ(ைல எறவன ெவ6 அவ
வா"ைதகள( அப5டமா ெத: த."
வ?மதி

த தவ6 நறாகேவ :வதா அைத உண" தவளா அவ

க2கள( க2ண"= ெப#க தி# ப, ெகா2டவ

"இப ஏ இ த அ!காHசி 5ராமா? அ!தா ந= த ெசயல ஆய,4மா?
ந ம பாேத ஒ# வார

தா ஆ ஆனா அள என உ ேமல

வள த அத=தமான காத(னா உன எ ேமல வள த ச ேதக
வ?மதி?" எறவன ரலி( இ# த வ#த

தானா

தா<காம( அவ ேதாகள(

அவ ைக ைவக அைத த5 வ,5டவ
"என ெதாட இன உன எ த உ:ைமVேம இ(ைல. என உ ேமல இ# த
காதல ந= சாக?5ட இப நா உ காதல அப ஒ உன எ ேமல
இ# தா சாகக ேபாேற"
எ6 Uறியவைன க2 கல<க பா" நிறா.
"இன உன

என க(யாண

எ(லா

நடகாத வ,ஷய

ஆனா ந= யாேராட

ேச ெவH? எைன தபா நிைனHசிேயா அவைளேய க(யாண

ப2ண, உ

க2 னாேய வாF கா5ேற பா#!" எ6 ெசா(லி வ,54
ெவளேயறியவைன த4க Uட பல

இ(லா அபேய ெதா ேபா

அம" தா.
தா ெசத சின தவ6 இப த வாFைவேய சீ "ைல

எ6 அவ

கனவ,( Uட நிைன பா"கவ,(ைல.
தைன இ ேபா( அவ ச ேதகிதி# தா( தன

எப வலிதி#

எ6 நிைன ேபா தா த தவறி அள+ !வமா : த. 
: ெதன ப,ரேயாஜன

அத3கான கால

தா கட வ,5# த.

இன அவேனாடான த வாF+ இேறா4 அWதமன

ஆகி வ,5ட எற

கசபான உ2ைமைய ஏ36 ெகா24 தா த=ர ேவ24 .
8 வ#ட<க ப,ற.............
அ! ெகா2# த த மகைள எப சாமதான

ெசவ எ6 :யாம(

வ,ழி ெகா2# தா வ?மதி.
"வ, 5 அ மா ெசானா ேககP ! WUM ைட

ஆH? டா வ 

ரW ேபா54ேகா வா........" எ6 அவ ெகOசி ெகா2#க அ த சின ெப2
கா(கைள தைரய,( உைத அ! ெகா2# தா. 
ழ ைதய, அ#கி( வ தவளட

இ# ]ர ஓய ழ ைதைய ப,க 

யாம( தி2டானா. இ தின

நட

U தாேன.... பழகி வ,5ட

அவ ஒ# வழியா ேதா5ட ேவைலைய கவன

ேவM அ2ணைன 

ைண அைழ த மகைள தயா" ெச பள அப,னா.

WU( ேவன( மகைள ஏ3றி வ,54 நகர ரப5டவள ேசைலைய இ!த 
ழ ைத அவைள அபேய க5 ெகா24
"சா: ம மி!" எற
ஒ# இள
மக 

னைகVட அதைன அைன ெகா2டவ கனதி( தமிட

அைனய, கனதி( த சின இதFகளா( தமி5டா. ைக

அைச த மகைள அப, வ,5டவ வ53
=
வ எ(லா
ேவைல கிள ப வழக
மகளா( தின

ேபா( தாமத

ச: ெச

ஆன.

இ ஒ# ெதா(ைல எேபா

ேநர

கட அதனா(

ேவகமா வ2ைய ஒ5 ெச(ல ேவ2 இ# த. இ6

அேத கைத தா.

"கட+ேள ச:யான ேநரதி3 எைன ெகா24 ேபா ேச" வ,4!" எ6
ேவ2யவ ஒ#வா# ஐ நிமிட தாமததி( ஆப\ைச அைட தா.
ந(ல ேவைல ெரா ப தாமத

ஆகவ,(ைல. எ6 அவசரமா வ த

இ#ைகய,( அம" தவ அ6 ேவைல வழக
இ# த. எ(லாவ3ைறV
அ!

ெகா2# 

மZ 24

சத

பள ெச(ல தாேன அ! ஆ"பா5ட

அ மா வ#ைககாக இ ேநர 

னைகேயா4 காதி#

வ4
= வ தவ ழ ைத வ5(
=

ேக5க அவசரமா உேள ெசறா. இ என

வழக மாறா? எேபா
சாய திர

ேபா( தைல ேம(

எ(லா

நட !

வ53
=
ெவளய,( 

ழ ைத இ6 ஏ அ! ெகா2#கிறா? எற

ேகவ,ேயா4 உேள Rைழய அ! ெகா2# த மக அைனைய பா"த
அ#கி( வராம( உேள எ! ஓனா.
ேசாபாவ,( த ைகைபைய ைவ வ,54 உேள வ,ைர தவ ெப:ய மசி
ேபா( கா(கள( க 

ைத அ!

த ஆ6 வய மகைள பா" 

னைகதா.
"அHேசா...ஏ டா த<க

அழற=<க? ^Hச" அHசா<களா??" எ6 அ#கி( வ த

அைனய, ைகைய வ,லகிய மகைள ]க 3பட அவ வராம( ர24
ப,தா.
"நாைள ம மி வ ^Hசர ந(ல ஷு 

ஷு அேபனா .....ஓேகவா 

5? வா<க ஹ"லிW சாப,டலா !" எ6 மகைள அைழக அவ
"என ஒ

ேவ2டா

ேபா......!" எ6 த மழைல ரலி( ம6தா.

"ஏ டா 5? ம மி ேமல ஏதாவ ேகாவமா? ம மி சா: ேகக54மா?" எ6
மகைள ெகாOசியவைள நிமி" பா"தவ
"ம மி ேமல ேகாவ

இ(ல டா ேமல தா!" எ6 ழ ைத Uறி க+

அபேய வ,ைர ேபானா வ?மதி.

"டாயா?" எ6 அவ ேக5க
"ஆமா! எ6 ஆேமாதிதா ழ ைத.
"எ த டா?"
"எ டா தா! நா பாேத!" எற ழ ைத
"ஐேயா 5 நா தா ெசாேனல டா உ<க ெநைறய ெபா ைமலா
வா<க ெரா ப ]ர

ேபாய,#கா#." எறவைள தைலயா5 ம6த ழ ைத

"நா பாேத டா தா என பாகேவ இ(ல ]கேவ இ(ல!" எ6 ழ ைத
அழ வ<க இவ யாைரேயா பா" அ!கிறா எ6 நிைனதவ எ8வளேவா 
ய6

சமாதான

ெசய யவ,(ைல.

ேவைல  வ 

ச36 ஓெவ4க யவ,(ைலேய எ6 ெநா தவ 

ழ ைதைய வ,54 ெவளய,( ெச6 தைலைய ைககள( தா<கி அமர அவ
அ#கி( வ த ழ ைத
"சா: மா தல வழிதா?" எ6 மழைல ெமாழிய,( ேக5டா.
அைண ]கி தமி5டவள கனைத வ# அவள வ, 5 
தமிட இ த ெஜம

ஒறி3 இவ ஒ#திேய ேபா

எ6 ேதாறிய

அவ. 
ழ ைத க

ைக கா( அM ப, ஹ"லிW 4பா5யவ தா 

அM ப, ேசைல க5 ெகா24 ேகாவ,M கிள ப,னா. 
ழ ைத தன ஒ# ெபா ைம வா<கி த தா தா வ#ேவ எ6
அcெம5 ேபா54 ெகாள ச: வா எ6 ஒ# னைகVடேன அதைன
அைழ ெகா24 கிள ப,னா.
அம" ெகா24 அைனைய ெக5யா அ அைண ெகாள அவ 
கதிM 

னைக தவF த.

இ ேபா( சமதா இ#
ெச(லமா அைழ

ேநர<கள( வ,ேனாதின (வ, எ6 அவ

அவ மக) நறாக தா இ#கிறா ஆனா(

சமய<கள( அபாைவ ேக54 அ!

ேபா தா அவளா( சமாளக 

யவ,(ைல.
ஒ# ம8லைர க5 ெகா24 சினOசி6 ெபா ைம ேபா( இ#
பா"தா அவ இ#

மனகவைலக எ(லா

மகைள

கா3றிேலேய கைர 

ேபா . ஆனா( இேபா பள ெச6 அ<ேக வ#
ஆர ப,த தா இ த அபா ராண . இ6 ெகாOச
அபாைவ பா"ேத எ6 ெசா(ல+

அபாகைள பா"
அதிக பயாகேவ ேபா

அவள கவைல அதிக:த. இ

எதைன நா சமாளப? எ6 பய தவ த3ேபாைத அ த எ2ணைத
ஒகி வ,54 ேகாவ,ைல அைட தா.
மன#கி சாமிைய ேவ2யவ ழ ைத த=ப ஆராதைன ெதா54 ைவ
ெகாOச

தி#ந=6

ைவ வ,5டா. மZ 24

தி# ப, ஐய:ட

J வா<கியவ

ச36 கிள மகள( சின 4மிய,( ைவக நிைன தி# ப பகதி(
இ# தவ காணம( ேபாய,# தா. ஐ நிமிட

ஒ# இடதி( நி3க மா5டாேள!

ச:யான ெர5ைட வா(. எ6 ல ப,யவ
"வ,.........வ, 5" எ6 அைழத வ2ணேம அ த ெப:ய ேகாவ,ைல
மகைள ேதயவ2ண

?3றி வ தா.

இ<ேக ஒ#வ த கா(கைள அபா.....! எ6 ஓ வ அைண ெகா2ட 
ழ ைத யா"? எ6 ழ ப, ெகா2# தா.
த கா(கைள "அபா......!" எ6 ஓ வ க5 ெகா2ட ழ ைதைய
வ,சிதிரமா பா"தா வ,QP.
யா#ைடய ழ ைத இ? எ6 அவ ?36 

36

பா"க ழ ைத த

ப,O? ைககளா( அவ ேப2ைட ப, அவைன அவ பக
கீ ேழ ன தவ "யா# டா த<க

தி# ப,னா.

ந=? யா" Uட வ த=<க? என ஏ அபா

ெசா(ற=<க?" எ6 ேக5க
ெப:ய மசி ேபா( "அபாைவ அபா தாேன U4வா<க உன ஒேம
ெத:யல ேபா பா!" எற
அத மழைல ேபHசி( மன
இ

ெகாைள ேபானாM

அவ ேபHெசனேவா 

திரா 

ழ ைதைய ]கியவ "உ ேப# எனமா?" எ6 ேக5க
தைலய,( அ ெகா2ட வ, "ந=V

அ மா+

தாேன ேப" ெவHசீ <க

அள மற 5யா பா? எறா.
ச:யான வாயா தா எ6 னைகதவ "யாேராட வ த மா?" எ6 ேக5க
"அ மா Uட தா பா அ மா அ<க சாமி கி5ட..." எ6 Uறியவைள ]கி
ெகா24 நடக edhir ப5டவைள க24 அதி"Hசிய, உHசதி3ேக ேபானா.
இவைன பா" வ?மதி

அதி"Hசி தா எறாM 

ழ ைத அவ ைகய,(

இ#க அ ேவ6 அவ ெப:ய அதி"Hசியா இ# த.
அபாைவ பா"ேத எ6 மக ெசான இேபா : த இேத ேபா(
அவனட

ஏேத

உளறி ெகா5 இ#பாேளா? எ6 எ2ண,யவ

அவசராமா அ#கி( வர 
ழ ைத அவைள க24 வ,QPவ, க!ைத இ6க ப3றி அவ கனதி( 
தமி5டா
"அ மா பாதியா அபா வ தாH?..... இன நா

அபாவ U554 WU(

ேபாேவேன...." எ6 ]கலிதா.
"சா:..... எ6 அவ அவசரமா ழ ைதைய அவனட 
ழ ைத அவனட

இ# வா<க பா"க

இ# வர ம6தா.

எ8வளேவா ய6

அட ப,தவைள ேகாப

அதா. ழ ைத அழ வ<க+

ெகா24 இர24 அக Uட

இவ ைகைய ப3றி த4தவ ச36 ேநர

இைம சிமி5டாம( அவைள பா"க இவளா( அ<ேக நி3கேவ யவ,(ைல.
"ழ ைதய ஏ அகிற மதி...சா: வ?மதி? நா U554 வேர" எ6 அவ
நடக
"இ(ைல ேவ2டா .....!" எ6 த4தவைள ச5ைட ெசயாம( நட தா
கா:( அவ ழ ைதைய அமர ைவக "நா வ2 ெகா24
வ #ேக...ழ ைதய தா<க!" எறவைள ைக க5 பா"தவ
"வ தா U554 ேபா! ஆனா அகாம Uப,4 " எ6 Uற ழ ைத இ
தைன அவ ப,ேன ஒள ெகா2ட.
"வ, இப அட

ப,Hசா அ மா ப,கா......!" எ6 அவ Uற ழ ைத

"அ மா ள =W மா அபா+

வர54

மா!" எ6 ெகOசிய

ஒ# சி:ட

அவ வ2ய,( ஏறி அமர ேவ6 வழி இறி த வ2ய,( ஏறியவ
அவ ேன ஓ5 ெச6 வ53
=
வழி கா5னா. மன
ேபாய,# ததா( உடலிலிM

நிைறயேவ த4மா3ற

த4மாறி

அவ வ2ைய ஓ5ட 

யாம( த4மாறினா. ஒ# வழியா வ5ைட
=
அைட கதைவ திற தவள
ப,னா( ழ ைதைய ]கி ெகா24 வ தா. ழ ைத அவைன வ,54 ச36
நக" தா இ(ைல அவேளா4 ேநர
வ?மதி தா பத3ற
ெசா(ல+

ெத:யாம( அவ வ,ைளயா ெகா2#க

அதிக: ெகா2ேட ேபான. ழ ைத எைதV 

யாம( தவ, ெகா2#க ழ ைத ஒ# வழியா சாப,54

அபேய அவ ேமேலேய ]<கினா(. அவ ைகய,( இ# வா<கி ெகா24
உேள ெச6 ப,ைளைய ப4ைகய,( கிடதியவ இன இவ
எனெவ6 பதி( ெசா(வ? எ6 ஒ#வழியா ெதா2ைடைய ெச#மி
ெகா24 தி# ப அைற வாசலிேலேய ைக க5 நிறா வ,QP.
அவ வ வ,ளைக அைண அவைன தா2 ெச(ல கதைவ சா3றி

அவ

வ ேசாபாவ,( அம" தா.

"ச: இப என நட என ெசா(றியா?" எறவைன காண யாம(
நி3க
"உைன தா வ?மதி ெசா(M!" எற அவ அத5டலி( நிமி" தவள க2க
கல<கி இ# த அைத பா" எனேமா ேபா( ஆனாM

உ2ைம !வ

அறிV

எ6

வைர ச36 ெபா6ைமயா தா இ#க ேவ24

எ2ண,யவனா அைமதி காக
"என மனH?4<க! எ ெபா2P கி5ட உ<கைள அபா ெபா
ெசா(லி5ேட!"
"அதா ஏ3கனேவ ெத:Vேம ேமல ெசா(M..."
"அவ அபா இ(ைல.......!"
"அவ# என ஆH??"
"அ...அவ" வ உய,ேராட இ(ைல......அதா உ<க ேபா5ேடாைவ கா5......."
"ெபா ெசானாM

ெபா# த ெசா(M வ?மதி.....அவ" உய,ேராட இ(ைலனா

அவ" ேபா5ேடா கா5ட ேவ2ய தாேன எ எேனாடத கா5ட ?"
"அவ" ேபா5ேடா..... இ(ல..........! க(யாண

ஆன ெகாOச நாலேய இற 5டா<க

....."
"ஏ க(யாண

அப ஒ# ேபா5ேடா Uடவா எ4கல?"

"அ.......இ(ைல!" எ6 அவன சரமா:யான ேகவ,க அவ பதி(
இ(லாம( திணற அவ ைக Q இ6கிய
எ! அவ அ#கி( வ தவ அவ ேதாகைள த பல

ெகா2ட ம54

அ!தி
"ெகாOச

உ ெபாைய நி6தி54 உ2ைமைய ெசா(றியா?" எ6 க2கள(

ெரௗதிரட அவைள உMக
"நா ெசா(ேற த ப,...!" எ6 ேக5ட ரலி( அவளட
கவனைத தி#ப,னா வ,QP..!

இ# த

அ<ேக நி6 ெகா2# த ேவM அ2ண த3ேபா வ?மதி இ#
ஒேர ெசா த .
"அ2ணா....ெகாOச

இ#<க....!" எ6 த4தவைள பா" ைக Uப,யவ"

"மனH?4<க மா..! எப வாF த ெபா2P இைன இப
இ#கீ <க....உ<க

ஒ# ந(ல வாFைக அைமய

ெசா(ேற....!" எ6 வ,QPவ, பக
"த ப, வ?மதிய மா இ

அதனால தா

தி# ப,யவ"

க(யாணேம ஆகல! அ த 5 ெபா2ண

இவ<க தெத4 வள"கரா<க..."எ6 Nைற ேத<கா ேபா( உ2ைமைய
ேபா54 உைடதா"!
அதி"Hசிய,( தி# ப, வ?மதிைய அவ காண அவ க2 கல<கி நி6
ெகா2# தா.
"நா அ மா வ5ல
=
தா சின வய?ல இ# இ#ேக உ<க Uட க(யாண
ஏ3பா4 ப2ணப அவ<க எ8வள+ ச ேதாஷ ப5டா<க என ெத:V .
அேத ேபால க(யாணைத ந=<க நி#தின அபற
நா<க ம6பV

எ<க வ?மதி அ மாைவ

பாகைல தா ெசா(லP . அைன ஆேள

மாறினவ<க தா க(யாண ற ேபHச Uட எ4க Uடா ெசா(லிடா<க.
வ5ல
=
வ36த இ த ெபா2ண தெத4 U554 வ 5டா<க...!
அகபற

வர எப வ# ? அயா+ பய<கர ேகாப . த ெபா2P

கி5ட அகபற
அ மா+
எ(லா

ேபசேவ இ(ைல. XP வ#ஷ

இ#

அயா+

காலமாகி! ஒ# ஆசிெட5ல இற 5டா<க. அ த ெசா ெசாகத
வ,54 பா<ல இ த பாபா ேப"ல ேபா5454 இப வ?மதி அ மா

ேவைல ேபா தைனV

த ழ ைதையV

பாறா<க! எ6 அவ

Uறி க அ<கி# த X6 ேப: க2கேம கல<கி இ# த.
அைனைதV

Uறி வ,54 ேவM ெவளய,( ெச(ல நக"வைதV

மற 

அபேய சிைலயா நிறா வ,QP.
தி# ப, நிறவன அ#கி( வ தவ ெம(லிய ரலி( ேபச ஆர ப,தா
"உ<கைள இப ஒ# த"மச<கடல மா5 வ,5ட எைன மனH?4<க.
இதனால உ<க வாFைகல எ த பாதி
நா

எ ெபா2P

வ#ேமா ந=<க பயபட ேவ2டா .

இ த எடத வ,5ேட ேபாய,டேறா . க(யாண

அப ந=<க 

4த ேபா5ேடாவ எபேயா பா54 இதா அபவா அவ ேக
ேபா நா

அேபாைத சமாளக ஆமா ெசா(லி5ேட ஆனா இப அ

இப உ<கைள த"மச<கடமான நிைலைமல ெகா24 வ நி6 நா
நிைனகல! நா<க நாைளேக இ த ஊ"ல இ# ேபாய,டேறா " எ6 
தவ தி# ப 3பட
"சா: மதி" எ6 வ த அவன வா"ைதகள( அவ ெதா2ைட அைடத.
தி# பாம( நிறவள அ#கி( வ தவ "ந= இப இ#ப நா
ெநனகேவ இ(ைல"
"எனெகன? நா ந(லா ச ேதாஷமா தா இ#ேக" எறவைள தி#ப,
அவ க2கள( இ# த க2ணைர
= 
ைடதவ
"பாதாேல ெத:V!" எ6 6வ( ெசதா.
"ஆனா ஏ மதி இப? க(யாண

Uட ப2ண,காம?" எற அவ ேகவ,

எனெவ6 பதி( ெசா(வ?
நா உைன ம54

தா ேநசிேத எனா( உைன ேபா( இெனா# 

ைணைய ஏ3க யா எறா?" மனதி( நிைனத வா"ைதகளா வராம(
தைடப5டன.
"பதி( ெசா(M மதி" எறவைன பா"
"ந=<க ப5ட கQட

இன யா#

பட ேவ2டா தா ேவற ஒ

எ6 ச5ெடன அவ Uறி வ,ட அவ க

இ(ைல"

வாய

அவ எதி"பா"தெதனேவா நா உைன ேநசிேத எனா(
இெனா#வைன தி#மண
அைண நா

ெசய யா எ6 U6வா உடேன அவைள

உைன ேபா( தா உைன இ

மறக யாம(

தவ, ெகா2#கிேற எ6 ெசா(ல நிைனதவ ஏமா3ற

தா.

அதைன கா5 ெகாளாம( அைமதியா இ# தவன ேபா அத.
அைத எ4தவ
"D

ெசா(M<க.....இ(ல இைன நா வ54
=
வர மா5ேட. ெகாOச

ேவைல இ#. ச: ெவH?டேற" எ6 அைணதா.
ஒ! வ5லி# 
=
அலார

அ வ,5டதா? எ6 எ2ண,யவ வ"ஷா

இவகாக வ5(
=
காதி#பதாக க3பைன ெச ெகாள யாம(
அபேய தைலைய Mகி ேபசினா

"இ(ல ந=<க இ<க இ#கற ந(லதி(ைல ந=<க கிள <க" எறா.
"ஏ? ஏ ந(லதி(ல?"
"பாகறவ<க தபா ேப?வா<க!"
"இல தபா ேபச என இ#? நா தா வ,ேவாட அபாவாHேச" எ6
Uற அவ தா ெசத தவறி3 தைலய,( அ ெகாளலா

ேபால

இ# த.
"அ உ2ைம இ(ைல."
"ஏ ந= Uட தா அவ அ மா இ(ைல அதனால என? நா

உன

மாதி:ேய ஒ# 4ளேக5 அபாவா இ# 54 ேபாேற" எறவ எப 
:ய ைவப எ6 :யாம( வ,ழிதா.
"தய+ ெசO? இன ஒ# தடவ அப ெசா(லாத=<க வ,வ எேனாட ெசா த 
ழ ைதயா தா நா நிைனேற அவ இைத பதி எ த
NFநிைலய,ைலV

ெத:ய Uடா ெத:Oசா அபற

நா உய,ேராடேவ இ#க

மா5ேட" எ6 அவ க2க கல<க
அவ க2ணைர
= 
ைட "அெத(லா

ஒ

ெத:யா. இன அவ என

ெபா2P மாதி: தா" எறவன ைகைய த5 வ,54
"என நா<க உ<க சின வடா
=
இ#கP ெசா(லாம ெசா(ற=<க
அதாேன!" எறவைள பா"தவ ேசா" ேபானா
இ த எ54 வ#டதி( இ

இவ ச36

மாறேவ இ(ைல எ6

எ2ண,யவ தைன இப காய ப4கிறவ அத வலி என ெவ6 
:ய54

எ6 எ2ண,

"அெகன? உ ெபா2P ேமல உன அப,# தா ந= அப இ# தா
ஆகP " எ6 Uறியவைன எ: வ,4வைத ேபா( பா"தா.
"அ அவசியேம இ(ைல. இைன வைர
இ(லாம தா வளேத இனV

வ,வ நா அபா

அபேய வளக V " எ6 Uறியவைள

பா" ெவ2ப3க மின சி:தா வ,QP
"அப ெநனHசா அ உ 5டா தன . ேவணா ஒ# ெடW5 ப2ண, பாேற
நாைள ஒ# நா !க நா இ<க வரல நாைள ஒ# நா ந= வ,வ

சமாள?5டா அபற

நா இ த பக

Uட எ5 பாக மா5ேட. இ சதிய

" எ6 Uறி த வ,சி5< கா"ைட ேடப, ேம( ைவ வ,54 ேபானா.
அைத கிழி ைப ெதா5ய,( அவ ேபாட ச36

சைளகாம(

இெனாைற எ4 ேமேல ைவ வ,54
"5 ைந5!" எ6 Uறி ெவளய,( ெசறா.
அபேய ேசா" ேபா அம" வ,5டா வ?மதி "ேச! த வாFவ,( ம54
ஏ இப எ(லா

நடகிற? ெசைனய,( இவ இ#கிறா எ6 தாேன

இ<ேக ெகாைடகான( அ#கி( வ நா
ெகா2#கிேறா

எ மக

ச ேதாஷமா வாF 

இேபா இவ ஏ இ<ேக வ தா?" எ6 தைலய,( ைக

ைவ ெநா ெகா2# தவ ]க

ெம(ல அவைள த!வ,ய எேபா

எேற ெத:யவ,(ைல.
அ4த நா காைல மக வ "அபா....அபா......." எ6 க

வைர

அறியவ,(ைல அவ. 
ழ ைதய, அ#கி( ெச6 "எ! 5யா 5? வா<க ஹா"லிW
சாடலா ...!" எ6 அவ ைக ந=5ட அவ ைகைய த5 வ,5ட ழ ைத
"Dம

என அபா தா ேவP

அபா....அபா....."எ6 வ4
= !வ

அபா எ<க?

ஓட அவ தைலேய ?3றிய

"வ, 5 அபா இ(ைலடா...அபா ம6பV

]ரமா உ<க ெபா ைம

வா<க ேபாய,#கா# " எ6 Uறிய தா தாமத
ஆ"பா5ட

ெசவா எ6 அவ ச36

எ8வளேவா ய6

அவ அ!ைகV 

ழ ைத அப ஒ#

நிைன Uட பா"கவ,(ைல.
கதறM

நி3காம( ேபாகேவ பய ேத

ேபானா வ?மதி.
எ த கா"ைட வா<கி ேந36 கிழி ேபா5டாேலா அேத கா"ைட ேத எ4
அ6 மதியேம அவ ேபா ெசவா எ6 அவ

Uட நிைன

பா"தா இ(ைல. ஆனா( உ2ைமய,( நட தெதனேவா அ தா.
வ?மதி தன ேபா ெசவா எ6 வ,QP எதி"பா" தா இ# தா.
ஆனா( பாதி நா Uட மகைள சமாளக யவ,(ைலயா? எ6 அவ
சி: தா வ த.
எபேயா நா நிைனத நட வ,5ட எ6 ]கலிதா.
ேபான( அவ ரைல ேக5ட

அவன எ2ண<க இைவ.

யா" எ6 ெத:யாதைத ேபா( நதவ

"யா" ந=<க?" எ6 ேக5க அவ அபேய ப3றி ெகா24 வ த.
எ(லா

எ ேநர

இவனட

இப மா5 ெகா24 அவWைத பட ேவ24

எ6 எ2ண,யவ
"நா தா..." எறா
"நா தானா? என எ ெபா2டா5யா?" எ6 அவ நக( அக
"நா ஒ

உ<க ெபா2டா5 இ(ல வ?மதி" எ6 அவ Uற

ேபாைன ைககளா( Xயவ
"அைத தா நா

ெசாேன!" எ6 ெசா(லி மZ 24

"D

ெசா(M! என வ,ஷய "

ஒ6

ெத:யாதைத ேபா( ேக5பைத பா# எ(லா

ேபசினா

ெத: ெகா24 தாேன

ேந36 கா"ைட ைவ வ,54 ேபானா எ6 ெகாதிதவ
"அ...இ<க வ,.....ந=<க இ(லாம........." எ6 அவ இ!க னைகதவ
"ேபாைன ைவ இேதா ெகள ப, வேர!" எ6 :சீ வைர தா<கிய,( ைவதா.
இ<ேக அவ கதி( அைற த ேபா( இ# த. அம" தவ த
ைககைள ப,ைச தா.
ேச! எ8வள+ அவமான

இதைன நா நா ஆைசயா வள"த ெப2

வ,ேனாதின இ6 அவ எைன வ,ட இவ கியமா ேபா வ,5டா
எ6 எ2ண,யவ அபேய ெக6 க2கள( ந=" ேகா"த.
இவைன Uப,54 இ#கேவ Uடா எ8வள+ எளலா நிைனதி#பா
தைன ப3றி? இேபா வ தா( Uட என ேந36 ெப:தா வராபா
=
ேபசினா
இ6 என ஆன பா"தாயா? எ6 ேகவலமா ஒ# பா"ைவ பா"தாேள
ேபா

தா றி ேபாக! எ6 நிைனதவ இெனா# மனேமா "இேபா

உ வரா
=
தானா கிய ? அ<ேக ழ ைதைய பா"! அபா....... அபா.........எ6
அவ கதறி ெகா2#கிறா அவ ஏதாவ ஒெறறா( ந= தா<வாயா?
உ<க இ#

ப,ரHசைன உ<கேளா4 அத3 இ த ப,O? ழ ைத என

ெசத? அத3 தா பாச

ேபா( த ைத பாச

வரா
=
பா" ெக4 வ,டாேத! அபற

அவசிய

உனகி#

தானா வ#வைத ந=
ஒேர ெசா த

இ(லாம( ேபா வ,4 " எ6 எHச:க க2கைள ைட ெகா24 
ழ ைதய,ட

ெசறா. 

ழ ைத இ

அ!ைகைய நி6தாம( "அபா...அபா..." எ6 ]கதி( 

ன<கி ெகா2#க அத தைலைய ெமைமயா வ#யவ
"வ, 5....எ ெச(ல

ல ெகாOச

]< டா அபா ேபா

ப2ண,5ேட இேதா இப வ 4வா# வ, 5ய பாக.."
எ6 அவ ெசா(ல
அவ ைகைய த5 வ,5ட ழ ைத "ேபா ந= ெபா ெசா(ற என ெத:V
அபா வரமா5டா#.......!" எ6 அதிகமா அழ ெதாட<கினா.
எ(லா

ைக நிைறய ெபா ைமகட வ,QP வ நி3

வைர தா. அத

ப,ற அ த ப,O? ழ ைத கதி( ஏ3ப5ட ச ேதாஷதி3 அளேவ இ(ைல
எ6 தா ெசா(ல ேவ24 .
ஓ ெச6 "அபா......!" எ6 அவ க!ைத க5 ெகாள பா"
ெகா2# தவேக எனேமா ேபா( ஆன.

"ஹா வ, 5...ஏ டா த<க

அ!த=<க?" எ6 அவ ேக5க

"ேபா பா உ ேபH? i! ந= என வ,5454 ேபாறல" எ6 ைக க5 ெப:ய
மஷி ேபா( அவ தி# ப, நி3க
"சா: டா இன ேபாக மா5ேட ஓேக வா?" எறவைன ஆைசயா அைண
ெகா2ட ழ ைத! அவ

தா. வ?மதி தா தா தன வ,டப5டதா

ேதாறிய.
எனேவா தனகா இ# த ஒ# ெசா த
ேபா( அவ மனதி( ஓ" பார 

தைன வ,54 ப,: ேபானா"

ஏ3ப5ட. அைத ெவளய,( கா5ட வ,# பாம(

வா அவ சைமயலைற நாட வ,QPவ,3 தா அவ மனநிைல

எனவாக இ# 
ழ ைதய,ட

எ6 : த.

அவ எைதேயா Uற

அவ க காப,V 

ழ ைத ஹ"லி?மா வ தவளட

ெந#<கிய 

ழ ைத அவ டைவைய வலிக
"என டா ெச(ல ?" எ6 கீ ேழ அம" தவள கனதி( தமி5ட
பதிM அவ 

தமி54 "இ தா வ, ஹ"லிW எ6 ெகா4க அைத

அட ப,காம( வா<கியவ
"அ மா சா: மா....நா இன அட
மா5ேட.....அபற ...அபற

ப2ண மா5ேட! சமதா இ#ேக.....அழ

எனபா?" எ6 வ,QPவ,ட

ேக5க

காப, ெகா2# தவ ைரேயறி வ,5ட.
வ?மதிV

பெக6 சி: வ,ட வ,QP அச4 வழி தா.

"ேஹ வாM இபயா ேபா54 4ப?" எ6 அவ ழ ைதைய ரத அ
அவனட

அகபடாம( ஓய.

இ#வ#

வ,ைளயா4வைத ரசிதவ இ தா ஓ" !ைமயான 

4 பதி3 உள சதி ேபால! காணேவ எ8வள+ அழகா இ#கிற? எ6
நிைனதவ அவ த ைதைய நிைன க2 கல<கிய. ழ ைதைய ]கி
ேபா54 வ,ைளயா ெகா2# தவ ஏேதHைசயா இைத பா"க அவ
அறியாம( தி# ப, க2கைள ைடதவ ப, பக ேதா5டதி3 வ,ைர தா. 
ழ ைதைய இறகி வ,54 "வ, ெகாOச ேநர
வ,ைளயா4வ,யா 
ழ ைதV
ப, பக

இ த ெபா ைமேயாட

டா ேபா ம மி கி5ட ேபசி54 வேர ச:யா?" எ6 ேக5க

சமதா "ஓேக டா" எற.
வ?மதிைய ேத வ,: தவ அவ உட( M<வதி( இ# ேத

அ!வைத கிரகி ெகா2டா.
"என மதி இ?" எ6 ேதாகள( ைக ைவதவன ைககைள வ,லகியவ
நகர 3பட அவ ைககைள ப,தா
"உ கி5ட தா ேகேற. இப எ அழற?"
"ஒ

இ(ல ைகைய வ,4<க." எறவைள ச36

மதிகாம(

"ெசா(M மதி" எ6 அதிேலேய நிறா
இவ ெசா(லாம( வ,ட ேபாவதி(ைல எ6 ெத: வ,ட "ஒ
அபா அ மா ஞாபக

இ(ல

வ 4H? அ8வள+ தா" எ6 ெசானவள ைகைய

வ,டாம( அவ ேதாைள ெதா54 அ<கி# த ஓ" தி5( அமர ைவதா.
பகதி( அவ

அமர க

தி#பாம( உ5கா" தி# தவைள பா"கேவ

எனேமா ேபா( ஆன.
"எப ஆH??" எ6 ேக5க
"அதா ேவM அ2ணா ெசானா<கேள!"
"ெதளவா ெசா(M மதி" எ6 ேக5டவைன எ: வ,4வைத ேபா( பா"தா.
"எ(லா

ந=<க

"என நா

இெனா#த#

தா காரண ."

இெனா#த#மா?"

எ6 ேக5டவைன பாராம( அவ அைமதியா இ#க
"ெதளவா ெசா(M " எ6 ேக5டவன ர( ச36 க4ைமயா! த வ,ழி ந=ைர 
ைட ெகா24 ெசா(ல ெதாட<கினா அவைடய அைனV

த ைதV

இ த உலகைத வ,54 ேபான கைதைய.

க2ணைர
= 
ைட ெகா24 ேபச ஆர ப,தவள க2கள( இ# த ேகாவ
அவைன ?5ட!
"ஆமா ந=<க தா எ<க அபா அ மாைவ ெகான!"
"நா என ப2ேண?"
"ந=<க எ+ேம ப2ணைலயா? க(யாணத நி6தி மனசள+ல எ அபா
அ மாைவ சாக4H?^<க"
"என க(யாண

நினதனாைலயா?"

"ஆமா !"
"அப பா"தா உலகல எ த அபா அ மா+ேம உய,ேராட இ#க யா.
எ(லா ெபா2P<க 

த( மாப,ளேயாடவா க(யாண

நட?"

எ6 திமிரா ேபசியவைன எ: வ,4வ ேபா( பா"தா.
"உ2ைம தா எ(லா ெபா2P<க 

த( வரேன அமOசிடா ஆனா

அகாக நிHசய

ஆனா ஒ# ெபா2P க(யாண

ெபதவ<கைளV

அ த ெபா2ைணV

நி5டா அ

எ8வள+ பாதி உ<க

ெத:Vமா?" எ6 வ,ழி ந=ேரா4 ேக5டவைள பா"
"எனேமா தெப(லா

எ ேமல தாற மாதி: ெசா(ற! எ ேமல

ச ேதகப5ட ந= அ நா உன ெகா4த த2டைன தா ந ம க(யாண
ர அகாக நா உ<க அபா அ மா சா+ காரண ெசா(ற எ(லா
ெரா ப அதிக "
"ஆமா அதிக

தா! உ<க ேமல நா ெவHச காத( அதிக

தா" எ6 அவ

Uற ச5ெட6 அவ தி# ப, அவைள பா"தா அ த க2க அவனட
எைதேயா ெசா(ல தவ,தன.
"ஆமா அதிக

தா. உ<கள இெனா# ெபா2P Uட ஒனா ேச" பா"க 

யாம நா தவ,Hச அதிக
அதிக

தா. உ<க கி5ட அைத ெவளப4தின வ,த

தா! அகாக என ெகைடHச த2டைன அதிக

தா. அதிக

தா

ேபாமா?" எ6 கத:யவள அ#கி( வ தா.
"இப எ அழற?"
"அழாம? ந=<க ப2ண ெரா ப சின வ,ஷய

மாதி: ெசா(லி ஈஸியா

தப,H?காத=<க. என ெசான =<க? ந=<க எ அபா அ மா சா+ காரண 
ெசான அதிக தாேன? நட தைத ெசா(ேற அபற

ந=<க காரணமா

இ(ைலயா உ<கேக ெத:V "
எ6 அவ Uற ைக க5 ெபா6ைமயாகேவ ேக5டா. அப ெப:தா என
ெசா(லி வ,ட ேபாகிறா எற அல5சிய
அேத அல5சிய பா"ைவைய அவளட

அதி( நிைற தி# த.

ெசதியவ

"எ வ54
=
ந=<க வ 54 ேபான கைடசி நா நிைனவ,#கா?"
"ந(லாேவ...!"
"ஆமா

அைத எப மறக V ?நா Uட ஏேதா சாதாரண ேகாவ

தா

ேகாவல தா ஏேதேதா ேபசி^<க ெநனHேச ஆனா ந=<க வ 54 ேபான
அ4த நா க(யாண ரத பதி உ<க அபா எ<க அபா ேபா ப2ண,
ெசா(லி இ#கா#. நா எ ைபய கி5ட எ8வளேவா ேபசி பா"5ேட
அவ ப,வாதமா இ#கா என மனH?4<க! அைன வ த எ<க

அபா த( ஹா"5 அ5டா."
எ6 அவ ெசான 
கதிM

க5 இ# த அவ ைகக ெம(ல தள" தன

ெம(ல 3ற உண"Hசி ஏற வ<கிய.

தா க(யாணைத நி6திய ம6நா த ைத தனட

இவ அபாைவ ப3றி

ஏேதா ேபச வர
"இ<க பா#<க பா இன வ?மதிற ேபேரா இ(ல அவ<க 4 பைத பதிேயா
எ கி5ட எைதV

ேபசாத=<க மZ றி ேபசினா நா இ த வ5லேய
=
இ#க

மா5ேட!" எ6 த ைதைய தவ,"த இ6 நிைனவ,( ஆய.
அவன க மா3ற<கைள கவனகாம( ேமM
"ந=<க அப ெசOசி54 ேபான அபற

ெதாட" தா.

என க(யாண ேமல இ# த

ந ப,ைகேய ேபா4H?. அபா அ மா எ8வளேவா ெசா(லிV

நா ேவற

க(யாண ச மதிகைல மZ றி அவ<க என மாப,ைள பா"க
வ,ேனாதினய தெத454 வ 5ேட. அ ேவற அவ<க மனகவைல.
ஒ# வைகல நா

அவ<க சா+ காரண

ஆய,5ேட" எ6 நி6தியவ

க2ண"= வதா. அவ க2ணைர
= 
ைடக எ! த ைககைள ெவவா
சிரமப54 அடகி ெகா2டா.
"அபற

அ த இெனா# ஆ ேவற யா#

இ(ல எ த<ைக தா. என வ,ட

சின ெபா2P அவ அதிகமாேவ ெச(ல 

4ேதா . காேலj

ேபானா....ஒ# கிறிWதவ ைபயைன ல8 ப2ணாலா .....அகா க(யாண 
Oச

ெசா(லலா ெநனHேச....இப அவ க(யாண

ப2ண,கிற மாதி:

ெத:யல அதனால வ5ட
=
வ,54 ேபாேற....நா<க ெவளநா5ல ெச5( ஆக
ேபாேறா என ேதட ேவ2டா ெல5ட" எ!தி ெவH?54 வ5ைட
=
வ,54
ேபா5டா....ேபாய,5டா ெசா(றத வ,ட பகிர<கமா ெசா(ல னா ஓ5டா
தா ெசா(லP " எ6 க அவ எனேமா ேபா( ஆன.
"ெபத ெர24 ெபா2P<கேளாட வாFைகVேம சீ ரழிOசி ேபானா எ த அபா
அ மா தா ச ேதாஷமா இ#பா<க? வாFைகேய ெவ#டா<க. ேகாவ,M
ேபாேற வ2 எ454 ேபானா<க தி# ப வரல. அபா வ2 ஓ54
ேபா ெசக25 அ5டா வ ெர24 ேபேராட உய,ைரV
உடைல எ க2 னா ேபா5ற வைர 

4சி4H?. அவ<க

நா ந பல. அவ<க

இற 5டா<க....த<ைக தகவ( த தா ெசதி
கிைடத...!வரயவ,(ைல....!வ# கிேறன kு...! XP வ:ல ஒ# ெசதி
அப,5டா.....!ெகா(லி ேபாடற

ஆள(லாம எ அபா அ மாைவ

அனாைதயா....! ]கி54 ேபானா<க...!"
எ6 ேத ப,யவள ேதாகள ைக ைவதவ அவ அ த ேநரதி( எ த
வ,தமான கQடதி( இ# தி#பா எ6 நிைன வ# தினா. அதிM
இத3 தா

ஒ# காரணமா இ# வ,5ேடாேம! எற 3ற உண"Hசிேய

அவைன எனேவா ெசத.
"சா: மதி...! நா இப எ(லா

நட நிைனகல என மனH?4"

எறவன ைககைள த5 வ,5டவ
"சா:யா? சா: ெசானா? இற ேபான எ<க அபா அ மாைவ உ<களால மZ 54
ெகா24 வ ட Vமா? இ(ல சாகHச எ உண"+கைள தா மZ 5க 
Vமா?" எ6 ேக5டவ என பதி( ெசா(வ எ6 ெத:யாம(
வ,ழிதா.
"நா இப எ(லா

நட எதி" பா"கைல மதி...!"

"மதியா? எைன அப Uட உ<க யா" உ:ைமைய த த? ேபா
என ெசOசெத(லா

நா ப5டெத(லா

எ+ேம இ(ைல. இழக நா தயாரா+

ந=<க

ேபா . இன இழக எ கி5ட
இ(ைல. தன நிHசய

ஆன ஒ#

ெபா2P ெசதாளா ெபாழHசாலா Uட பா"க வரமா இ# 54 இப எ
ம6பV

எ வாFைகல வ த=<க? அைன சவா( வ,54 ேபான மாதி:

உ<க ேதாழிய க(யாண

ப2ண,கி54 ச ேதாஷமா இ#கீ <க இ(ல? நா

எப இ# தா என? எைனV

எ ெகாழ ைதய பதிV

ந=<க கவைல பட

ேவ2டா ! ேபா<க இ<க இ# . அபா....அபா அவ அ! ெசதானா Uட
ேச நா

சாகேற...நா

சாகேற......!" எ6 தைலய,( அ ெகா24

அ!தவள ைககைள ெமைமயா ப3றி த4தா.
அவளட

எைதேயா ேபச அவ வா திறக "அ மா ேபாW5!" எற ர(

அவ"கைள கைலத.
அவ ைககள( இ# தைன வ,4வ, ெகா2டவ ெவளய,( வ 
அதைன வா<கி எனெவ6 ப,: பா"க அபேய தைலய,( இ வ,! தா"
ேபா( அம" வ,5டா.
அவ ைகய,( இ# அதைன வா<கியவ

அதி( க2கைள ஓ5ட என

ெசா(வ எ6 ெத:யாம( அைமதி காதா.
தி^" எ6 இப ஒ# ெசதிைய எதி" பாராதவ என ெசவ எ6
அறியாம( திணறினா.அவ இனேய
ேவ24

எ6 ெவ4தா வ,QP.

ஓ" ஆ6தலா வாFவ,( இ#க

அ த NFநிைலய,( வ?மதி அப ஒ# ெசதிைய எதி"பா"கவ,(ைல. அ+
ெசா த த<ைகேய இப எ

ேபா அவ நிைல ெசா(லவா ேவ24 ?

மனதி( ைதபைத ேபால தா ஆன.
வ,QP+ேம இைத ஏ3க யவ,(ைல.
கதைத அவளட

கா5

"என மதி இ? உ த<ைக....ேச! மஷ<க ஏ தா இப இ#கா<கேளா?"
எ6 அவ Uற அைத ெசா(ல ந= ெப:ய ேயாகிய! எபதா அவனட
பா"ைவைய ெசMதினா.
"இப என ப2ண ேபாற?" எற அவன ேகவ, பதி( தராம(
அைமதியாகேவ இ# தா.
அவ நிைல அவ :யாம( இ(ைல. வ?மதிய, த<ைகைய நிைனகேவ
ேகவலமா! பணதி3காக ெசா த அகா எ6 Uட பா"காம( இப ஒ#
அபா2டமான பழிைய இவ ேம( ேபா5#கிறாேள எ6 நிைனகேவ ெநOச 
றிய அவ.
அ த ேபாW( வ த வகீ ( ேநா5^W தா!
அவ த<ைக இேபா ெசைனய,( தா இ#கிறாளா . ெசாதி( தன தர
ேவ2ய ப<ைக வ?மதி தராம( ஏமா36வ ம54

அ(லாம( !வைதV

அவேள ெகாைள அக பா"பைத ேபால+ . அ ம54

இறி த ைத

இறபத3 வ?மதிைய வ5ைட
=
வ,54 ரதியைத ேபால+

காரணமாக

அவ தபான உற+ ெகா24 தகாத வழிய,( ப,ைள ெப3ற தா எ6
த ைத ஆகேவ ! ெசா

தன தா எ6 உய,( எ!தி ைவதி#பதாக

அதி( றிப,5# த.
வ,5டா( அ த காகிதைத ? lறா கிழி வ,4
ேகாவ

அள+ அவ

வ த.

"இத நா ? மா வ,ட மா5ேட மதி. நால நர ப,(லாம எதைன ெபா? ேச!
அவ ம54
இெத(லா

தா வகீ ( கிைடபாரா? நாம

ஒ# ந(ல வகீ லா ெவH?

ெபா ந=aப,Hசிடலா ." எறவைன வ,சிதிரமா பா"தா.

"ஏ என இப இ#க ெகாOச நOச ச ேதாஷைதV
எறவள மZ அவ ேகாப

ெக4கவா?"

தி# ப,ய

"இப நா என உ ச ேதாஷைத ெக4கற மாதி: ப2ேற?" எ6 எ: 
வ,! தவைன ச5ைட ெசயாம(
"Xைள ஒ இ# தா உ<கேக ெத:Oசி# . அபா எ!தின உய,(
ெபா நிaப,?4வ<க
=
ஆனா வ,? அவ எ ெகாழ ைத இ(ைல ேகா"5ல

அவ னாேய ெசா(ல ேவ2 இ#

அைத தா எதி"பா"ற=<களா?

எ6 அவ ேக5க பதி( இ(லாம( நிறா. ேச! இைத நா ேயாசிகேவ
இ(ைலேய! எ6
"ச: ந= ெசா(றத ஒகிேற அ இ த வ,ஷயைத அபேய வ,ட
ெசா(றியா?" எ6 ேக5டவைன அல5சியமா பா"
"இ எ ப,ரHசைன நா பாகிேற! ந=<க இல தைலய,ட ேவ2டா " எ6
அ த ேபாWைட ைகய,( எ4 அதி( வகீ ( ந ப# டய( ெசதா
அவ:ட

ச36 ேநர

ேபசி வ,54 ப,ற இெனா# ந ப# ெதாட"

ெகா24 ெதா2ைடைய ெச#மி ேபச ெதாட<கினா.
"நா தா வ?மதி. உனகான எ த ெசாைதV

நா அபக:க நிைனகல. அ

உ ேப"ல பா<ல அபேய இ#. எ ப<ைகV

உனேக த டேற.

ேகஸ வாபW வா<கி4" எ6 வ,54 ேபாைன ைவதா.
இ அைனைதV
ஆதிர

ஒ# ைகயாளாக தனட பா" ெகா2# தவ

தா வ த.

ெப:ய பா: வள( எ(லாவ3ைறV
மைனவ,யா ம54

வ,54 ெகா4கிறா"க. இ ேநர

இவ இ# தி#க ேவ24

எ

நறாக நாM சாதி

இ#ேப. எ6 நிைனதவ ச5ேட6 ]கி வா: ேபா5ட அப
எறா( இவ எ மைனவ,யாக ேவ24

எ6 எ மன

வ,# கிறதா

என? எ6 அவேம ஆHச"யமா இ# த.
தைலைய உMகி ?தா:தவ எ! ெச(ல எதனக அவள ர( அவைன
த4த.
ேபான( ம6பV

யா#டேனா ேபசினா( அ அவள உய" அதிகா: எ6

நறாகேவ ெத: த
"நா வ?மதி ேப?ேற சா"! இன எனால ேவைல வர யா சா".
ெரசிேநஷ ெல5ட" நாேன ப"சனலா எ454 வ தேர! எ(லா

ேந"ல

வ,வரமா ெசா(ேற சா". ச: ெவH?டேற சா"" எ6 ேபாைன ைவதவள
அ#கி( வ அவைள ப3றி தி#ப,னா.
"ேவைலய வ,54? என ப2றத உேதச ?" எறவைன வ,ழி அசராம( க24
"ஊற வ,54 ேபாக ேபாேற!" எறவைள அைறயலா

ேபால வ த.

"உனெகன ைபதியமா?" எ6 உMகியவ ைககைள வ,லகியவ
"ேவற என ப2ண ெசா(ற=<க? ஒ8ெவா#த#

வாFைகல எைன ஓட ஓட

ெவர5னா இப தா ஊ" ஊற ேபாகP " எ6 உேள ெச(ல
எதனதவைள ைக ப3றி த4தா.
"இப அ அவசிய

என வ த மதி? அதா ெசாைத எ(லா

த ட

ேபாற இ(ல ந= ஏ இ<க இ# ேபாகP ?" எறவைன பா" ஒ# வ,ரதி 
னைகைய ெசதியவ.
அ த வ5ைட
=
ஒ# ைற ?3றி பா"
"இ+

எ<க அபாேவாட ெசா தா. நா

எ த<கHசிV

WU( லZ 8 ல

இ<க வ ச ேதாஷமா கழிக எ<க அபா ஆைசயா க5ன. இைன இ த
ெசாேத எ<கள ப,:H?4H?. அவ" உய,ேராட இ# தி# தா இெத(லா

நட ேத

இ#கா." எ6 ெப# XHெசறி வ,54 உேள ெசறவைள பா"கேவ
ப:தாபமா.
ேச! வ,தி ஏ இப இவைள ம54
எ(லாவ3ைறV

?3றி ?3றி அகிற? பாவ

எப தா

சமாளகிறாேளா? இத3கிைடய,( தா ேவ6 அவ ஏேதா

ெசய Uடாத பாவைத ெச வ,5டைத ேபா( மன

தவ, ேபான.

இேபா அவைள ெதா(ைல ெசய அவேம மன
ெவளய,( கா5 ெகாளாத ேபா

வரவ,(ைல.

க2பா உ உைட தா

ேபாய,#பா. வா"ைத வா"ைத எ த<ைக எ ேம( ெரா ப பாச
எ6 அேபாெத(லா
த<ைக ெவ6

அவ ெசான நிைனவ,( ஆய. இேபா அேத

கா? பண

தா ெப:ெத6 அகாைவ கீ Fதரமா ேஜாதைத

அவனாேலேய தா<க யாவ,(ைல பாவ
இவ? எ6 மன

எப தா தா<கி ெகா2டா

அவகாக ப: த.

ஒ# ெப#XHைச ெவளய,54 ெவளேயறியவைன அவைன அறியாமேலேய பா"
ெகா2# தா வ?மதி.
இவ ம54

எட

இ# தி# தா(? இ ேபா( எதைன ய" வ தாM

தா<கி ெகாேவேன. ஆனா( ம3றவேரா4 ேச" இவ

எைன

அனாைதயா அ(லவா தவ,க வ,54 ேபானா. இேபா Uட பா" நா இப
ஒ# கQடதி( இ#கிேற எ6 என ஆ6தலா இ(லாம( ெவளய,(
ெச(வைத! எறவள மனசா5சி அவைள இைரத
"அ 5டா ெப2ேண அவ என இ
நிைனபா? இேபா அவ வ"ஷா எ

உ காதல வ,QP எற

ெப2P கணவ அைத மற 

வ,டாேத! அவ வ54
=
ெச6 அவ 4 பைத கவனகாம( உைன

ெகாOசி ெகா2#க ெசா(கிறாயா? 5டா!" எற.
ெம(ல வ,ழி ந=" தைர ெதாட அ#கி( வ த ழ ைத
"ஏ மா அழற? அபா உன

என

ஐW கிc

வா<கி54 நாைள

வேர ெசானா#! அழாத மா" எற
ஆக ழ ைத அவ மZ 24
அப அவ ெசா( ேக54 ஆ4
மன

ெநா தாM

வ#வா எற ந ப,ைக வ தாகி வ,5ட
ெபா ைம ேபா( ஆகி வ,5டா இவ. எ6

தா க2ண"= வபைதV 

ழ ைதைய அைண ெகாள ம54

தா<காம( ஆ6த( ெசா(M

தா த.

அ4த நா காைல அவசர அவசரமா ெப5 ப4ைகைய எ4 ைவ
ெகா24 அவ கிள ப வ,யலிேலேய வ நி3பா எ6 அவ ச36
எதி"பா"கவ,(ைல.

வ,யலி( கிள ப,னா இவ ெத:யா எ6 நிைன தா அவ ெப5
ப4ைகேயா4 ெவளேயறிய.
ஆனா( வ,QP ெவளய,( வ2ய,( சா த வ2ண
இைத ச36

ைக க5 நி3க வ?மதி

எதி"பாரவ,(ைல.

"அ! டா!" எ6 இவ ைகைய வ,54 தனட

ஓ வ த ழ ைதைய அள

]கியவ ெமைமயா அத கனதி( தமி5டா.
இவைள பா" ெகா2ேட தமிட வ?மதி கதி( எ

ெகா

ெவத.
அ த வ"ஷா இவைன ஒ6ேம ேக5கமா5டாளா? இப காைலய,ேலேய இ<ேக
வ நி3கிறா. எ(லா

எனா( வ த இவ தா அபா எ6 அைற

இவ ேபா5ேடாைவ கா5டாம( இ# தி# தா( இ8வள+ ப,ரHசைனேய இ(ைல.
ேபா ெவளேய எ6 க!ைத ப, தள இ#கலா . இேபா ழ ைதகாக
இவைன ெபா6 ெகாள ேவ2யதா இ#கிற. எ(லா

எ

தைலெய! எ6 மனதி ெநா ெகா2டா.
ேவ24

எேற சதைத உய"தி ழ ைதய,ட

"எ<க டா ெச(ல

ேபாற=<க? ந=V

ேபசினா

அ மா+ ?"

"ஐேயா அபா உ<க கி5ட தா U554 ேபாேற அ மா ெசானா<க
உ<க ெத:யாதா?" எ6 ழ ைத ேக5க
அவைள பா" ஒ# அல5சிய னைகைய ெசMதினா.
"ெத:V

டா 5 அதா உைனV

ம மிV

U554 ேபாக அபா கா"

எ454 வ ேத ந=<க சமத உ5கா#<க நா ேபா அ மாைவ U554
வேர" எ6 ழ ைதைய கா: அமர ைவதா.
வ?மதிய,( அ#கி( வ தவ வMக5டாயமா அவ ைகய,( இ# த ைபைய
வா<க அவ ைறதா.
"என ெரா ப திசாலிதனமா எ கி5ட U554 வேர ெபா ெசா(லி
ெகாழ ைதய U554 இ<க இ# ஓட ப,ளா அஹ? சீ எனேமா ந(லா
தா இ# ஆனா Wcேள ச: இ(லாம ேபாHேச! ெப5ெட" ல ெநW5
ைட !" எறவைன பா"கேவ எ:Hசலா.
"உ<க என தா ேவP ? நாேன அவைள படாத பா4 ப4தி கைடசீ ல
எபேயா ெகளப, U554 ேபாக இ# ேத இப கைடசி ேநரல வ ஏ
எ உசிர எ4ற=<க?" எ6 ெநா தவைள பா" ெவ3றி னைக ஒைற
ெசMதினா.
"ச: அப ெபா ெசா(லி U554 ேபாய,5டா ம54

அவ எைன ேக5க

மா5டாளா? அப எப சமாளப?"
"எபேயா சமாளகிேற சாமி அைத பதி உ<கெகன?"
"இப ெசா(லி5டா எப மா? ந= வ, அ மானா நா அபா அைத
மற டாத!" எ6 Uறியவைன பா" சி:தா.
"என சி:கிற?"
"இ(ல இைத ம54
"அப ம54

உ<க மைனவ, ேக5க

அப ெத:Oசி# " எறா.

என ஆய,ட ேபா?" எ6 வ,QP அல5சியமா ேக5க

"ஓ! வ5(
=
ஐயா ராஜியமா? அத3காக இெனா# ெப2Pட இ# தா( Uடவா
ஒ6

ெசா(லமா5டா மைனவ,? ஒ# ேவைல அவ

அதா இ#வ#

இைத ேபால தாேனா?

ஒ#வைர ஒ#வ" க24 ெகாவதி(ைல ேபால!" எ6

நிைனதவள ெசாடகி5டா.
"க3பைன திைரைய ெரா ப ஓட வ,டாத அ எ8வள+ ேவக

ஓ4 எ54

வ#ஷ னாேய என ெத:V ! இப ேபசாம எ Uட வா!" எறா
அல5சியமா.

"நா வரல!"
"அப நா வ,வ U554 ேபாேற" எ6 அவ Uற அல5சியமா ைக
க5 நிறா.
என எ6 அவ #வ

உய"த

"நா இ(லாம எ ெபா2P

வர மா5டா!" எறவைள பா" வா வ,54

சி:தா.
"ஓ! அபயா? ச:!" எ6 இவ கா: ெச6 ஏற க2ணா வழிேய
"ம மி பா!" எ6 வ, Uறியைத அவளா( ந பேவ யவ,(ைல.
"மவள பா அஹ கா5ற பா? எ6 அவசரமா அவ அ#கி( வ 
ழ ைதைய ப,க யல ழ ைத அவ த ைத உ5கா" தி# த சீ 5( ப,
ேபா "டா அ மா அகிறா!" எ6 ஒள ெகா2ட.
"அவ ழ ைதைய அக யல இதா சா எ6 அவ இைடேயா4
ேச" வலிதவ அவைள த அ#கி( இ! அவ ?தா: 

கதைவ

X காைர எ4தா.
தா எப வ2ய,( ஏறிேனா

எ6 அவ :V 

எ(லா 

ய(

ேவகதி( நட  த.
"வ2ய நி6<க............வ2ய நி6<க ெசாேன! எற அவ
ேபH? அவ காதி( வ,! ததாகேவ ெத:யவ,(ைல.
கதி கதி ஓ தவ தைலய,( ைக ைவ அமர அபா+

ெபா2P

ஒ#வ# ஒ#வ" ைக த5 சி:தா"க.
"எ(லா

இவ ெசா( ப தா ஆ4கிறாயா வா உைன ைவ ெகாகிேற!"

எ6 அவ ழ ைதைய ைறதா.
"ேஹ ெகாழ ைதய ஏ ^ ைறற?"
"என ^ யா?" எ6 பா"தவைள அல5சிய
"ஆமா

ெச 

#ஷ ெபா2டா5ய ^ தாேன ெசா(வா!"

"நா ஒ

உ<க............!" எறவ ச5ேட6 ழ ைதைய பா"

அட<கினா.
"என ெசா(M ெசா(M ெசா(M.........!" எ6 ேவ24ெமேற அவைள
ெவ#ேபதி ேவைக பா"தா.
"எ(லா

எ தைல வ,தி எ8வள+ ]ர

ஆ4கிற="க எ6 நா

பா"கிேற.

இவ இ(லாதப ழ ைதய U554 ேபானா இவ என வ,ள ெவHசா
பாக ேபாறா?" எ6 அவ அல5சியமா நிைனக அவ கதிலி# ேத
அைத பதவ ேபா( ழ ைதய,ட
"வ, 5 அ மா எ<கயாவ உன தனயா Uடா அபா கி5ட ெசா(லாம
ேபாக Uடா என?"
எ6 அவ ெசான தா தாமத 

ழ ைதV

"ச: பா " எ6 ஆேமாதிக

நா மனதி( நிைனத இவ எப ேக5ட எ6 வா திற தவள
வாைய X
"என எ ெகW ச: தா ேபால?" எறவைன பா"காம( க

தி#ப,

உ5கா" தா. 
ழ ைத அவ க!ைத க5 ெகா24 பயண

ெசய பா"தவ மன

ஏேனா வலிய,( தவ,த.
"ேச! இவைள எப எ(லா
இவ பக

பா>5 சீ ரா5 வள"ேத? இப ஒேர நாள(

சா வ,5டாேள! எ6 நிைன வ# தினா.

நிைன+க ப,ேனாகி ெசறன.
"இப தாேன அ மா இ ேவ24மா? அ ேவ24மா? எ6 தைன பா"
பா" கவன ெகா2டாM

அபா வ த+ட அவ" பக

அ மா Uட அ பாவ, நா உன எ8வள+ தா ெசOசாM
தா ஒசதி நாைள உ ெபா2P
உன எ கQட

இப நட 

சா வ,4ேவ!
உன அபா

ேபா ெத:V

என " எ6 ெசான இேபா நிைனவ, ஆய.

அவ க2க கல<வைத க2டவ ழ ைதய, காதி( ஏேதா Uற அ
இவ க!ைத க5 ெகா24 இவ கனதி( பHச எ6 ஒ# த
ைவத. அேதா4 ம54

இறி

"அ ல8 _ ம மி" எ6 Uற அ வைர அத ேமலி# த ேகாப
எ<ேக ேபான எேற ெத:யாம( அவ

எ(லா 

ழ ைதைய அைண தேனா4

இ#தி ெகா2டா.
அ த அைப பா"தவன கதி( ஓ" இள 

னைக ஒ6 நிர தரமா 

ெகா2ட.
அவேம அ த தா ேசய, பாச

இதய

உ#வதா. ெசா(ல ேபானா(

மதிைய ம6த ப,ற அவ வாFைகய,( எ(லாவ3ைறVேம ெவ6க வ<கி
இ# தா. ச ேதாஷ
அ+

சி: எ6 அைனைதV ! றிபா ெப2கைள.

வ"ஷா அப எ6 ெத: த

ெப2கேம அவனட

த வாFவ,( இ# த இர24

உ2ைமயா இ(லாத அவ வலித.

நிைன+க ப,ேனாகி ெச(ல. அ6 வ?மதிய,ட ேகாவப54 வ54
=
தி# ப,யவ க2 ம2 ெத:யாத ேகாவ .
இ8வள+ ேகவலமா தைனV

த உய," ேதாழிையV

ச ேதகிதாேள எ6!

அவைன ெபா6த வைர வ"ஷைவ ேபால ஒ# ெந#<கிய ெப2 அவ வாFவ,(
ேவறா#

இ(ைல ஏ ெப3ேறாேர Uட வ"ஷைவ தி#மண

ெச

ெகாகிறாயா எ6 ேக5டத3 வா வ,54 சி:தா.
"ஏ டா சி:கிற?" எ6 ெப3ேறா" ேக5க
"இ த மாதி: ேபா வ"ஷா கி5ட ேக5றாத=<க அபற
ேகவலப4தி^<க ேமM

கீ !

எ<க ெர25ஷிப 

திபா...! அபற

வரமா5ேட"எ6 வ,ைளயா5டா UறினாM

காபாத நா

தைன ேபா6 தா அவ

ந5ப,3 மதி அளபா எ6 மனதார ந ப,னா. ஆகேவ தா அவளட

சி6

வயதி( இ# த அேத ெந#கேதா4 அவ நட ெகா2ட. அ ம54
அறி த( தலா வ?மதிைய ேபாேடாவ,( பா"த

அவ த மனைத

பறிெகா4தி# தா. இ6 வைர தலா அவைள அ த லி( பா"தைத
அவ நிைன+ ச36

மறகேவ இ(ைல.

க2 Xனா( அவ! க2 திற தா அவ! எ6 வ?மதி தா அவன இதய
காத( சி மாசனதி( ேயறி அம" தி# தா.
ஆனா( அவ தைன வ"ஷேவா4 இைண தவறாக நிைனதைத அவனா(
தா<கேவ யவ,(ைல.
தனவ தைன அதிகமா ேநசிகிறா அதனா( வ த ெபாறாைம எ6
அறியாம( த ேம( ந ப,ைக இ(லாம( ப,ற ெப2கேளா4 ேச" தவறாக
நிைன 

ணளவ எ6 வ?மதிைய தவறா எைட ேபா5டா. அ தா

அவ த தி#மணைத நி6

அள+ ேபாக காரண

ஆனா( அத ப,

அவ இ8வள+ கQட<கைள அபவ,தி#பா எ6 அவ நிைன Uட
பா"தா இ(ைல. 

ழ ைத "அபா.....அபா......" எ6 இர24 ைற Uப,54

அவ

கவனகாம( இ#க தி# ப, எனெவ6 அவைன பா"தவ ெம(ல அவைன
ெதா5டா.
நிைன+கள( இ# மZ 2டவனா அவ இவ பக தி# ப ைகைய 
ழ ைதய,ட

கா5னா.

"அபா...என ஐW கிc

ேவP

பா " எ6 ழ ைத அட

ப,தா.

"ேநா வ,! உன சள ப, " எ6 அைன த4க அவளட

ஓ" 

னைகைய ெசMதி
"அபா உன அபறமா வா<கி தேர டா ெச(ல
"ேராமிW" எ6 வ, அழகா த ப,O? கர

ஓேக வா?"

அவ ந=5ட அவ

அத3 தமி54 ேராமிW எறா.
"ஆமா

இேவ நா ெசா(லி இ# தா இ ேநர

அ! ஆ"பா5ட

ப2Pவா

இப பா#" எ6 அவ ெமைமயா PPத அவ காகள(
நறாகேவ வ,! த.
"அவ இவைர
வ த

அபாகாக ெரா ப ஏ<கி5டா மதி அதா இப சா நா

எ ெசா( ப ேககற

ேமல அப,(ல அ"த

நட கற

காரண

அகாக உ

இ(ைல. ந= இ(ைலனா அவ இ#க மா5டா" எ6

அவ ெமைமயா ஆ6த( Uற அைமதியாகேவ அைத ஏ3றா.
வ2ைய ஒ# ெப:ய ப<களாவ, அவ நி6த இ யா" வ4
= எ6
வ?மதி அதிசய, ெகா2#க ழ ைதேயா ள தி ெகா2# தா.
"அபா....ெப:ய வ4....அ
=
மா ெப:ய வ4..."
=
எ6 அவ உ3சாகதி( இற<கி
ேவாட
"வ, பா....!" எ6 அவ ப,ேன கதிV
"ஒ

ப,ரேயாஜன

இறி ேபான.

ஆகா வ,4! வ5ல
=
ெநைறய ேவைலகார<க இ#கா<க" எ6

அவள உடைமகைள எ4 ெகா24 அவேளா4 நட தா.
வ5
=
ெச(ல தய<கியவ

"இ உ<க வ4
= இ(ைலல" எ6 தய<கியவாேற ேக5க
"ஏ எ வடா
=
இ# தா உள வர மா5யா?" எ6 ேக5டா.
"இ(ல வ"ஷா........" எ6 ேக5டவைள அைறயலா

ேபால வ த

"வ"ஷா......வ"ஷா........எபபா# வ"ஷா ராணமா? அவைள ந= மறகேவ மா5யா?
இ<க பா# மதி இ ந ம வ4
= இ<க வ, ந ம ழ ைத அவல ெபா6த வைர
ந=V

நா

ேகவ,V

தா அவ அபா அ மா! அைத தவ," ந= ேவற எ த
என ேக5காத ேக5டாM

பதி( ெசா(ல என வ,#பமி(ல"

எ6 ேகாபமா வ,QP ேபச அேதா4 அட<கி ேபானா.
அவ ேகாப

க2ட

க2கள( ள

வ தாகி வ,5ட இன எ(லாவ3ைறV

க5னாM

மககாக இ த வ53
=

ெபா6 தா ேபாக ேவ24 . எ6

வ,ழி ந=ைர ைட ேனறினா.
அத பா"தவ மன

வலிதாM

அவைள சமாதான

ெசய+

ஏேதா

ஒ6 த4த.
"ச: ந= ேபா ெரW5 எ4ேகா ேமல ெர2டாவ a " எ6 அவைள
அப,னா.
"ந=<க....அதாவ வ, எ<க.....வ,....." எ6 அவ ர( ெகா4க
"அவ

தனயா a

ெர ப2ண,டேற. ந"ெச: மாதி: கா"iW எ(லா

ெவH?" எறவைன ெவ6பா பா"தா.
"எனால எ ெபா2ண வ,5454 இ#க யா. அவைளV

எ Uடேவ

ெவHசிகிேற" எ6 சி6ப,ைளயா ேகாப,தவைள பா" சி:க தா 
த அவனா(.
"இப இல சி:க என இ#?"
"தனயா அவ இ#பா ந= தா இ#க மா5ேட ெசா(M. ெகாழ ைதய
?த திரமா வள"கP

மலேய ெவHசி# த அவ எ(லா

தா சா" தி#பா." எ6 ெசா(லி ேவ6 பக

ெசறா.

அதி( நா ெசா(ல ேவ2யைத ெசா(லி வ,5ேட இன ஒ6
தா எ + எற ெசதி இ#பதா.

உைன

இ(ைல இ

வலிக தா ெசத அவ. ஆனா( அவ ெசா(வதிM

ஓ" நியாய

இ#கேவ அைமதியாகேவ ெசறா.
ச36 ேநர

ெபா6 தைன ண"+ ப4தி ெகா24 தி# ப,யவ கீ ேழ

ைடன< ேடப, ேம( அபா+
ெகா2#பைதV

மகமாக ஏேதா ேபசி சி:

அவ ைகய,( க மிகி ெமௗW கப,( பா(

இ#பைதV

க2டா. ந(ல ேவைலயாக இவ த ேம( இ# 

ழ ைதய,ட

கா5டாம( இனைமயாகேவ பழகிறா எ6 மன

ேகாபைத

நி மதி

அைட த.
இ ேபா

அவ தனட

எ8வள+ க4ைம நட தாM

தா<கி ெகாளலா

எ6 மனைத ேத3றி ெகா2டா.
ஆனா( வ,QPைவ ப3றி தா அறியாத வ,ஷய<க நிைறயேவ இ#கிறன
எ6 அவ அேபா ெத:யா. அ<கி#

சமயதி( அவைன ப3றி

நிைறயேவ ெத: ெகாள வ தா. அேதா4 அ(லாம( த மனைதV
அபா மக இ#வ: அைபV

தா.

பா"தவாேற அவ ெமவா பகள(

இற<கி வர தி^ெர6 தி# ப,யவ அவ மதி வாமதியா
ேமக<களைடேய மித வ#வ ேபா( தா இ# த.
அவளட

இ# க2கைள வ,ளக அவ படாத பா4 பட ேவ2யதா

இ# த.
அவ"க அ#கி( வ அம" தவ ழ ைதய, தைலைய ேகாதி
"என ேமட

பாேல க மா5^<க எப+

ஹ"லிW தா ப\<க

இைன என சா?" எ6 ேக5க
"அபா தா ெசானா# மி( சாடா தா நா அவர மாதி: ெப#சா
ஆேவனா ....இ(ல பா?" எ6 த ைதைய ைணகி!க அவ பதிேல தரவ,(ைல
அவனட

இ# பதி( வராம( ேபாகேவ வ?மதி தி# ப, அவைன காண க2

இைமகாம( அவ கைத தா பா" ெகா2# தா.
அவ பா"ைவ எனேவா ெசய ச5ெடன கைத தி#ப, ெகா2டா.
ஏ அப பா"கிறா எ6 உ 66பா இ# த. இ த எ54
வ#ட<க ப,ற அவ கதி( ம54

சி6 தி"Hசி அவைன ெகாOச

கனமா கா5யேத ஒழிய அ6 பா"த அேத வசிகரேதா4 தா இ# தா.
தைனV
எ2ண

அறியாம( அவ அழைக வ,யபைத பா" வ,ய தவ த

ேபா

ேபா ப,காததா( எழ 3ப5டா.

அவ ைககைள ப3றி த4தவ
"வ, நா

ம மிV

ெகாOச

ேபச

ந= உ அ த a ேபா அ<க

இ#க ெபா ைமேயாட வ,ைளயாடறியா? உன அ<க சின கா", வேயா
=
ேக W எ(லா

Uட இ#" எறா. ெசான தா தாமத

சி5டா பற 

வ,5டா ழ ைத.
த ைக அவனட

இ#கமா ப,ப54 இ#கேவ மZ ள யாம( தவ,தவ 

ழ ைத நக" த
"ைகய வ,4<க....! ள =W!" எறா.
"ஏ மதி? நா ெதா5டா ஒ# மாதி:யா இ#கா?" எ6 ேக5க சிவ த கைத
அவனட

இ# மைறக படாத பா4 ப5டா.

"யாராவ பா"த தபா நிைனபா<க வ,4<க...!" எறவைள ைக ெகா24
வ தவ
"இ எ ப"சன( a ேபா

வழி அதனால இ த கதைவ தா2

ேவலகார<க Uட வர மா5டா<க...!" எ6 ைககளா( அவைள சிைற ப,தா.
"வ,.....வ,.....வ 4வா...!" எறவள உத4க இேபா த தியதன.
அைத ெமைமயா வ#யவ அைத பா" ெகா2ேட
"அவேளாட a ல அவ எ(லா வசதிV
வ,ைளயாடேவ அவ ைட

ெசO? ெவH?#ேக அ<க

ேபா4 " எ6 அவ இதழி அ#கி( வர

ப, நக" தவ
"வ,QP ள =W......!" எறா.
ஆனா( அவைள வ,4வ,காம( இ
ேதாகள( க

இ#கமா அைணதவ அவ 

ைத

"உன வ,QP Uட நியாபக

இ#கா மதி? என ?தமா மற 5ேயா

நிைனHேச ஆனா நா உைன மறகேவ இ(ைல மதி என ந= ேவP ......ஐ
ந=5 _....அ25 ஐ....." எ6 ெசா(லவ தவ த ச5ைடய,( ஈரைத உண" 
அவளட

இ# வ,லகினா. வ,ழிகள( ந=ேரா4 நிறவள க2ணைர
=
பா"க 

யாம( தவ, ேபானவ. அவ க2ணைர
= 
ைடக யல ச5ேட6 ைக
Uப,னா வ?மதி.
அதி( ைகக அ தரதி( அபேய நி3க சிைலயாகி ேபா நிறா வ,QP.

வ,ழிகள( ந=ேரா4
"ள =W....நா இப யா#

இ(லாத அனாைதயா இ#கலா

கீ Fதனமா எனால நட க யா. அ+

அகாக இப

இெனா#திேயாட

கணவேனாட ைவபா5ற ேகவலமான ெபய" என வர காரணமாய,டாத=<க 
ள =W....இப Uட மதவ<க எைன அப தா நிைனபா<க என
ெத:V

ஆனா எனகாவ நா உ2ைமயா இ#ேப அ த சின ச ேதாஷத

Uட என இ(லாம ப2ண,டாத=<க ள =W....ள =W........" எ6 கத:யவைள
காணாம( தி# ப, நிறா.
ேச! தைன ப3றி எ8வள+ கீ Fதரமா நிைனகிறா? அபயா நா எ6
ெகாOசமாவ ேயாசிகிறாளா? ஏ இவைள ேபா( நா

தி#மண

ெசயவ,(ைல எ6 ஒ# ைறயாவ நிைன பா"தாளா? இ(ைல!
எனடமாவ உ<க இ

தி#மண

ஆகவ,(ைலேய? எ6 ஒ#

வா"ைத ேக5டாளா? க2பா நா தி#மண
நிைனகிறா! அேதா4 இ(லாம( தி#மண

ெச வ,5ேட எ6 தாேன 

த ப,ற

இவேளா4 தவரகா

இ#க நிைனகிேற எ6...ேச! இவ இப இ#க நாேனா இவ ேம(
இ

காத( ச36 

ைறயாம( அவ ேம( இ#

காதைல ெவளப4த

நிைனேதேன எபப5ட 5டாளாக இ#கிேற.
அ6

எைன தபாக தா நிைனதா. இேதா இ6

தா நிைனகிறா. எ54 வ#ட<க இ(ைல இ
ஆனாM

எ!l6 வ#ட<க

இவைள மா3றேவ யா. எைன இ8வள+ ேகவலப4

இவ இ த த2டைன ேதைவ தா. கால
தார

அைத வ,ட ேகவலமாக 

!வ

தா ஒ# இர2டா

ேபா( ஏ அைத வ,ட ேகவலமா அவ ஒ# வா"ைத Uறினாேள

அவாகேவ தைன நிைன காலைத ஒ5ட54

அ தா இவ

ச:யான த2டைன!" எ6 எ2ண,யவனா ெவளேய ெச(ல கதைவ திற தவ
தி# பாம( "நா ேவைல வ,ஷயமா ெவளய ேபாேற வர ராதி: ஆய,4 "
எ6 ெசா(லி வ,54 ேவகமா ெவளேயறினா.
அவ ெச(வைதேய பா" ெகா2# தவ அபேய ெதாெப6 ேச:(
அம" வ,5டா.
"கட+ேள! இ என வாFைக? எ(லா ெப2கைள ேபால+

தாேன நா

ஓ"

இ(லற வாFைக வாழ ஆைச ப5ேட? எ54 வ#ட<க நிHசய,தைத
ேபாலேவ இவேனா4 என தி#மண

நட தி# தா( எ8வள+ ஒ# அபான

கணவ மைனவ,ைய வாF தி#ேபா ? ஆனா( ஏ எ வாFைக ம54
இப யலி( மா5ய க54மரமா சிைத சினாப,னமா ேபான. ச:
ேபான தா ேபான ஒ# 4பா வ,ேனாதினைய த ெத4 அவைள
வாFவ,3ெகா# அHசாரமா நிைன ெகா24 நி மதியாக தாேன வாF 

ெகா2# ேத. ஏ இவ ைக படைத அவ நா அபா எ6
அறிக

ெசய ேவ24 ? ஏ இவைன இ8வள+ வ#ட<க கழி ச திக

ேவ24 ? ஏ இப எ மககாக ஒ# ேகவலமான வாFைக வாழ
ேவ24 ? எ6 அவ மைனவ, இ த வ,ஷய
இ த உலக
ெகா

ெத: அவேளா4 ேச" 

எைன கா: ப ேபாகிறேதா? இைத எ(லா

வயதி( மக

அவ எ+

இ(ைல. அ த வய வ# 

:யா. இ#

இப எ(லா பக

ெசானா( : 

வைர ெசானாM

ஒேர அ மகைளV

இழக தா ேந:4 .

கட( ந=ரா( Nழப54 XH?கா36கா தி2டா4பவ

ேபா( தவ,தா.
அ<ேக ேவைல வ,ஷயமா ெவளய,( ெச(கிேற எ6 ெசறவ ச திக
ெசறெதனேவா அவ 4 ப வகீ ைல காண தா.
அவ:ட

வ?மதிைய ப3றி !வமா Uறியவ இ த வ,ஷயதி(

வ,ேனாதினைய இ!காம( அவ த<ைக அவ ேம( ேபா5ட ேகW ெபா
எ6 நிaப,

ப ேவ2னா". அவ#

க2பா ெவ3றி ந

பக

தா

எ6 Uறி Uய வ,ைரவ,ேலேய அவ"க பதி( ேநா5^W அவதா
Uறினா". அத3 வ?மதிய, ைகெயப
வா<கி த#வதாக+

ேவ24

என+

ெசா(லி த அMவ(கைளV

ேக5க அேத ேபா( 

ெகா24 வ4
=

தி# ப மண, இரவாகி வ,5ட.
அவ சாபா54 ேமைஜய,( வ அமர வழக
தா சைமய( கார ெப2 ம54

ேபா( அவ மண,யத

அ த அைற வ உண+கைள பரப,

அவ ப:மாறி ெச(ல தி# ப,னா.
"வ?மதிV

ெகாழ ைதV

சாடா<களா?" எ6 வ த அவ ேகவ,

"ஆஹ ெகாழ த சா4 ]<கி4H? ஐயா...அ மா தா...." எ6 அவ இ!க
"ச: நா பாகிேற ேபா..!" எ6 அவைள அப, ைவதா.
ஒ# த5( சாபா4 ேபா54 ெகா24 வ தவ ேநரா அவ அைற ெச(ல
கத+ ேலசாக சாத ப54 இ# த
அைத ைக ைவ அவ ெம(ல தள க5லி( உட( M<க வ?மதி
ப4தி#ப நறாகேவ ெத: த. அ!கிறா எ6 பா"பவ"க யாராக
இ# தாMேம ?லபமாக ெசா(லி வ,4வா"க.
அவ அ#கி( ெசறவ அவைள ெதாட தி4கி54 எ! தவள உட( அவைன
க2ட

ெவவா ந4<கிய. க

ேவ6 சிவ த ெச": பழ

ேபா(

அ!ததா( வ<கி
=
ேபாய,# த.
தைன க2ட

பய ந4<பவைள பா" அவ அைணபதா? இ(ல

தவறா நிைனபத3 அைறவதா? எேற ெத:யவ,(ைல. த"மச<கடமான
நிைலய,( இ# தா. 
ழ ைத ேப எறா( ந4வைத ேபால தைன க2டா( இப பயப4கிறாேள
எ6 அவ வ#தமா இ# த. ஆனா( அேத ேநர
அவ நிைனக நிைனக அவைள ஏ3

தைன கீ Fதரமா

மனேமா த ைவ ைக வ,54

ெகா2ேட இ# த.
ஒ# ெப#XHைச ெவளேய3றியவ
"காைலல உைன உ இQட

இ(லாம ெதா5ட த தா என மனH?4.

இன அப நடகா. த(ல சாப,4" எ6 த5ைட அவ ந=5னா.
அவைன ஒ# ைற நிமி" பா"தவ அைமதியா சாபா5ைட ைகய,(
வா<கி ழ ைத ேபா( லப....!லப...! எ6 வ,!<க பா"தவ க 
னைகயா( மல" த.
சில சமய 

ழ ைத ேபால+

சில சமய

கலைவயான உண"+கைள ஏ3ப4

ம<ைகயாக மாறிV

த

இவைள பா"தாேல அவ

வ,சிதிரமா.
அேதா4 ம54
நிகFத V

இறி இவளா( ம54
எ6

தா தனட

இ ேபாற மா3ற<க

ெதளவா ெத:வதா.

ேவகமா சாப,5டதி( அவ வ,க( வர ச5ேட6 ெநOைச தடவ
ேபானவ அவ பய வ,லவைத க24 ைகைய ப, இ! அ த
அைறய,( ஒ# Xைலய,( இ# த த2ணைர
=
எ4 வ அவ ைகய,(
த தா.
அவ உண+ உ2P

வைர அ த இடைத வ,54 நகரவ,(ைல அவ.

அதனாேலேய த சீ கிர 
ய3சிக எனட
தாழி4

சாப,54 தவ த5ைட எ4 ெகா24 எழ

ெகா4 எ6 அைத வா<கி ெவளய,( ெசறவ கதைவ 

"எைதV

ேயாசிகாத நி மதியா ]<....5 ைந5!" எ6 வ,54 ெவளய,(

ெசறா.
அபேய சிைலயா அம" தவ
"ஆமா

எ நி மதி அைனைதV

ெக4 வ,54 இேபா நி மதியா ]<க

ெசானா( எப ]<வ?" எ6 இதய
அகைற எ(லா

ேசா" தா.

பலமாக தா இ#கிற ஆனா( அேத ேநர

அ(லவா வ,ைளவ,கிற...! த வைர இ8வனட

பயைதV

இ# வ,லகி இ#ப

தா ேம( எ6 + ெசதவ அபேய அம" த நிைலய,ைலேய இ#க
எேபா ]<கினா எேற அறியா.

இ<ேக ேவெறா# அைறய,( பா(கனய,( உலவ, ெகா2# த வ,QPவ,3
உண"+க !வ

ெகா தள ெகா2#பதா.

அறி# த வ?மதி
அேபாெத(லா

இறி#பவ

எ8வள+ ேவ6பா4?

நா ெதா5டாேல மல"வா...ஆனா( இேபா? எ வ,ர(

ப5டா( Uட இப பய ந4<கிறாேள எனெவ6 ெசா(வ? ஒேர ஒ#
வ,ததி( ம54

அபேய இ#கிறா. எைன ச ேதகி

எைன கீ Fதனமா நிைனபதி(. அதி( ம54
ஒழிய ேவ6 மா3ற

இ(ைல. அ6 அவளட

மனநிைலய,(

வள"Hசி தா இ#கிறேத
வ"ஷாைவ தி#மண

ெசவதா

ெசாேன தா அத3காக ஒ# ைற Uடவா அப நட தி#மா எ6
ேயாசிக மா5டா?
எ(லா

எைன ெசா(ல ேவ24

இவைளV

இவ ழ ைதV

எபேயா ேபாக54

எ6 வ,டாம(

ெகா24 வ இ<ேக ைவேத இ(ைலயா?

என இ ேதைவ தா! எ6 நிைன

ேபாேத அவ மன

"ஏ அப

ேபாகாம( இப ெகா24 வ ைவ ெகா2டா எ6 இமா 
:யவ,(ைல 5டா! ஏ எறா( ந= இ

அவைள ேநசிகிறா" எ6

சினமாவ,( வ#வ ேபா( அவ ெவளய,( வ நி6 ெககலி
சி:த.
"அெத(லா

ஒ

இ(ைல" எறவைன பா" ம6பV

சி:க

"இ(லாம தா அவைள அைண காைலல ஐ ந=5 _....அ25 ஐ ல8 _ 
ெசா(ல வ தியா?"
"அதா ெசா(லலேய....அபற
ல8 ப2ண,V

என? அள ச ேதக படற ச ேதக ப,சாசா

தா என ப,ரேயாஜன ?"

"அவ ச ேதக படறாேளா ெபாறாம படறாேளா ந= அவைள ல8 ப2ற உ2ைம
தாேன?" எ6 அவ மன
"ஆமா

ைக க5 ேக5க

உ2ைம தா l6 சதவத
=

இ(ைல ேவற ஒ#திய க(யாண

உ2ைம அதனால தா அவைள மறக+
ப2ண,க+

இ(ைல ேபாமா?" எ6

அவ காத
"அப அைத அவ கி5ட ெசா(M...ெசானா தா எத3ேம த="+ கிைட ?
ெமாத(ல உ காதல ெசா(M...அபற

அவ கி5ட எதி"பா"கலா " எ6

ெசா(லி மைற த.
?த:தவ அ+

ச:யா தா ேதாறிய

"உ2ைம தாேன! நா ெசானா( தாேன எ மன

அவ :V

அைத

வ,54 ெசா(லாம( எதி"பா"ப எ த வ,ததி( நியாய ? தலி( என
தி#மண

ஆகவ,(ைல எறாவ ெசா(லி வ,ட ேவ24

அவள பய

அேபா தா

ேபா "

எ6 நிைனதவனா உற<க ெசறா.
அ4த நா காைல எ! ள வ,54 அவ கீ ேழ வர ழ ைதைய தயா"
ப4தி உண+ ஊ5 ெகா2# தா.
அ#கி( வ தவ
"5 மா"ன<...வ, 5." எ6 ழ ைத தமிட ழ ைதV

பதிM 

தமி5ட.
அவ கரதி( இ# த5ைட வா<கியவ அ#கி( இ# த ஒ# WJைன அதி(
ேபா54
"வ, 5...ெரா ப சம தாேன? ந=<க ெப:ய ெபா2ணா ஆய,^<க
இ(ல..இ

அ மா கி5ைடயா சா5ற? ந=<கேள சாடா தா 5 ேக""

எ6 Uறி அவளட

ெகா4க வ,+

"நாேன சாடேற பா...." எ6 த5ைட சமதா வா<கி தானாக சாப,ட 
யறா. ச36 கீ ேழ இைரதாM

அவ ஊவ,கேவ ெசதா.

இ<ேக வ?மதி தா மனதா( ல ப, ெகா2# தா
"எ வள" ச: இ(ைல எ6 ெசா(லாம( ெசா(கிறானா? இ#க54 " எ6
எ! ைக க!வ ெச(ல
"ந= சாயா மதி?" எ6 அகைற ரலி( ேக5டா.
"D

...!" எ6 பதி( அளதவ மZ 24

"நா உகி5ட ெகாOச

ேபச

நகர பா"க

மதி" எ6 அவ ெசான தா தாமத .

"நா உள ேபா54மா பா?" எ6 வ, ேக5க ச5ெடன இ#வ#ேம சி:தன".
"அ எ ெப:ய மஷி....ந= ேபாக ேவ2டா

நா<க ேபாேறா

சா4வ,யா " எ6 அவ கனைத மி#வா கிளனா.
"இ(ல...வ,வ WU(ல வ,ட " எ6 அவ Uற

ந= சமதா

வ, எ! உேள ஓனா
"WU( ேவ2டா

ம மி.........!" எ6 ஓ4 

ழ ைதைய பா" சி:தா.

ஆர ப,தாகி வ,5ட இன கிளவத3 எ பா4 படாத பா4 தா எ6
எ2ண,யவ "வ,....வ, 5....எ ெச(ல

ல?" எ6 ெகாOசி ெகா2ேட

அவ ெசற திைசய,( ெச6 அவ அைறைய அைடய ழ ைதைய
காணவ,(ைல எ<ேக ேபாய,#பா? எ6 அவசரமா தி# ப,யவ வ,QPவ,
ேம( 5 ெகா2டா.
பட படத இதயைத அடகியவ நகர 3பட அவைள ைக ப3றி த4தவ
"வ,...ெவளய வா மா" எறா.
"ேநா டா...WU( ேவ2டா " எ6 ர( ம54

ெவளய,( வர இ<ேக தா

இ#கிறாளா? எ6 அதிசய,தவ
"எ<ேக?" எ6 #வைத உய"தி அவனட

ேக5க அவ க5( கீ F க2ைண

கா5னா.
"எப க24 4Hசீ <க? எற அவ ேகவ, பதிலா னைகதவ
"சின வய?ல நா

அ<க தாேன ஒளO?ேப" எ6 ேப2( ைக வ,54

ஒயாரமா நிறவாேற Uற வ,QP சின ைபயனா ஓ வ,ைளயா54
கா54வைத நிைனவ,( நிைன பா" ச5ெடன சி:தா.

வா வ,54 சி:தவைள பா"தவாேற நிறா. அவ அழ ெகாைள
ெகாவதா. அைணக ]2ய ைககைள ய6 அடகி ெகா2டா
வ,!<வ ேபா( அவ பா"க சி:ைப அடகியவ மZ 24

சி: ப\றிட

ைகயா( வாைய Xனா.
"அப என அடக யாத சி:?" எ6 வ,QP ேக5க
"அ...அ ஒ 
ற<களM

இ(ல" எ6 நகர யறவைள த4தவ அவ இர24

ைக ைவ அவைள சிைற ெசதா

ஒ# ைற அவ பா"ைவ க5( பக 
யாத நிைல அவைள தி#ப,

ெச6 அ<கி# ழ ைத காண

"மதி.....உ கி5ட ேபச ெசான....அ வ ......." எ6 அவ த4மாற
இவ பயதி( ேவ"த.
எ<ேக ேந36 ேபால தா ேவ24

எ6 ெசா(லி வ,4வாேனா? எ6 நகர 

3ப5டவ அ யாம( ேபான.
அவ ேதா ப5ைடைய அ!தியவ
"ஏ இப பயப5ற? நா ஒ

ரா5ஷஷ இ(ைல :Vதா? அ ம54

இ(லாம ந= ெநைனகிற மாதி:......" எ6 ெசா(ல வ தவைன அவ ெதாைலேபசி
மண,ய த4த.
"?.....! எ6 ஒ# ைற சலி ெகா24 அைத எ4தவ அ த பக 
ரலி( ?வாரசிய

ேக5ட

ஆனா.

ேபசிய யா" எ6 ெத:யாத ேபா

அவ ம:யாைத எ(லா

பலமா

இ# த.
ேபா ேபச ைகைய அவ எ4க இ தா த#ண
வ,லகி ழ ைதய,ட

எ6 அவனட

இ# 

ெசறா.

இ<ேக வ,QP ேபசி ெகா2# த வகீ லிட
"வ,QP...ந=<க ெகாOச

தா.

இ<க வர Vமா?" எ6 அவ" ேக5க

"என சா" ஏதாவ ப,ரHசைனயா? எ6 ேக5டா
"அ...ந=<க வா<க ெசா(ேற" எ6 அவ" அைழைப 2க ேயாசைனயா
வ தவன க

இ<ேக அைனV

ப,ைளVமாக ஓ ப,

வ,ைளயா2டைத க24 சி:ப,( வ,: த.
"அபா ள =W...WU( ேவ2டா ....ம மி கி5ட ெசா(M<க" எ6 வ, இவ
காைல க5 ெகா2டா.
"அவைள இ<க 4<க...வர வர அழிHசா5ய

ஜாWதியாய,4H?...ந(லா நாM

ேபாடேற" எறவள ேகாபைத பா" அவ சி: தா வ த.
நா பாகிேற எ6 ைசைக ெசதவ ழ ைதைய ]கி

"வ, 5....ஏ டா WU( ேவ2டா ெசா(ற?" எ6 ெகாOசினா.
"அபா...என அ த WU( கேவ இ(ைல...ேப5 WU(...அ+

ேரகா மிW

அH?5ேட இ#கா...என WU( ேவ2டா " எ6 அவ அழ வ<கினா.
"அHசHேசா...வ, ப, ேக" இ(ைல இப WU( ேவ2டா அ!தா
அபற

எ(லா

உைன சின ெபா2P ெசா(வா<க....ந= என சின

ெபா2ணா?"
"ேநா டா...நா

ம மி மாதி: ப, ேக"" எ6 அவ ைகைய ெப:தா

வ,: கா5ட இ#வ#

ஒ#வைர ஒ#வ" பா" னைகதன".

"அப சமத WU( ேபாகP "
"ேநா டா....ேரகா மிW அபா" எ6 மZ 24

அ<ேகேய வ நிறா 

ழ ைத
"ச: டா உ Uட WUM வ ேரகா மிW கி5ட எ<க வ,வ அகாத=<க
அHசா அபற

நா உ<கள அH?4ேவ ெசா(லி54 வேர. என ஓேக

வா?" எ6 அவ ேக5க ச36 ேநர

ேயாசிதவ

"ஐW கிc ....?" எ6 ைக ந=5னா ஒ# ைற னைக
"ஓேக ஐW கிc
"அப நா

வா<கி தேர" எ6 அவ கர

ேம( தனைத ைவதா.

WUM ேபாேற" எற ழ ைதைய அைண 

தமி5டவ.
"ச: ேபா அட

ப2ணாம ெர ஆகP

அ மா கி5ட ச:யா?" எ6

ேக5டவ த ப< கனதி( தமி5டவ
"ஓேக டா" எ6 அ மாவ,ட

தாவ சி: ெகா2ேட வா<கியவ

"ெரா ப ேத<W" எறா.
அவ ஒ# னைகைய ப:சளதவ
"ெர ப2P நாேன ெகா24 ேபா வ,டேற " எ6 ெசா(லி வ,54 
னைற ெச6 அம" தா.

ேபப:( XFகி ேபாய,# தவைன வ,வ, ர( ஈ"க அைத ம
ைவதவன அழ ெபா ைம ேபா( WU( _னபா"மி( நிற 
ழ ைதைய வ?மதி ஒ# ைற தமி54 வழி அப அைத ஏகமா
பா"தவ2ண

நிறா.

இ ேபா( தன 

தமி54 அவ வழியப,னா எப இ#

அவ ெப#XH? ஒைற ெவளய,ட அைத த="
தாய,ட

"அபா..." எற தா தாமத

எ6

கட+ளா அவ மக

அவ ள திகலா

ேபால

இ# த.
"வசமா மா5னா..." எ6 அவ ெநOசதி( ]கலி ெகா2# தா.
இ<ேக வ?மதி இைத ச36

எதி"பா"காததா( அவ ]கி வா: ேபா5ட.

"ேஹ என ஒைத ேவPமா....ஒ!<க WUM ெகள " எ6 ழ ைதைய
வ,ர5னா.
ேசாபாவ,( ேபா அம" ைக க5 ெகா24 "ேநா...ந= அபா+ கிW த தா
தா நா WU( ேபாேவ...அபா பாவ

ல" எ6 அவ அட ப,க

த"மச<கடமா வ,QPைவ பா"தா.
"ள =W...ஏதாவ ெசா(லி சமாள<க" எ6 ெசதி அதி( இ#பதா.
ஆனா( அவேனா என இத3

ச ம தேம இ(ைல ந=யாH? உ மகளாH?

எ6 Wைடலா நி6 ெகா24 ேவெற<ேகா பா" ெகா2# தா.
இவ அ#கி( வ ைகைய ப,ைச தவ
"வ,QP....ள =W....ஏதாவ ப2P<க..." எ6 ெகOச
"என ெத:யா பா...ந= தரா5 உ ெபா2P அபற
மா5ட....அபற

WU( ேபாக

உ வசதி...." எ6 ஒ<கி ெகா2டா. உ சி:

ப\றி5ட. 
ழ ைதைய எபயாவ ஏமா3றி வ,டலா

எ6 அவ க

வைர ெச6

அவ கனதி( ஒ3றாம( அவ தப,க
வ,ேவா "ம மி....ேநா சீ <....." எறா. அ8வள+ தா வ,QP வா வ,5ேட
சி:தா.

"4 மா..." எ6 அவ கனைத ேத வ,54 ெகா24 அவளட 

கைத

ந=5ட
ேவ6 வழி இ(லாம( த இதFகைள ஒ3றி எ4தா.
"5 ம மி..." எ6 அவ எ! கா" ேநாகி ஓட இவைள பா"தவாேற நிற
வ,QPைவ ச திக யாம( அவ க2க அைலபா தன
வ2 சாவ,ைய ன எ4தவ ச5ேட6 இவைள அைண கனதி( 
தமிட அைத எதி"பாராதவ அபேய த4மாறி ேபானா.
"வேர மதி....உ கி5ட ெநைறய ேபச ....ெவளய ெகாOச

ேவைல இ#

ேபாய,54 சீ கிரமா வ டேற...பா ய"" எ6 வ,54 ெவளய,( ேபானவைன
பா"தப நிறா.
அவ இெனா#திய, கணவ எ6 ய6 நிைனவ,( நி6தினா( ஒழிய
அவைன ேவ3றாளா பா"க யவ,(ைல. அவ , இ த வ4
=
, தா , த<க 
ழ ைதV

எ6 உ2ைமய,ேலேய இ த 4 பமாக தா ேதாறிய

அவ இ# 

நித"சன

அ இ(ைலேய எ6 ம2ைடைய இக வ,ழி

ந=" ெசா(லாமேலேய அத இடதி( இ# ெவளேயறி வழி ேதாய.
அத3 த கரதா( ஆைண ேபா5டவ த அைற ேநாகி ெசறா.
இ<ேக ழ ைதைய பளய,( வ,54 வகீ ைல பா"க ெசறவன நிைன+ 
!வ

வ?மதிேய நிைற தி# தா.

J ேபாற அவ ேமனைய அவ தா<
கன<கள( தமி4
மனதி( J

ேபா

காத( மல"க

ேபா

ச: அவ மி#வான

ச: உடலி( ஏ3ப4

ரசாய,ன மா3ற

இவ தா உனகானவ எ6 ெசா(லாம(

ெசா(வதா.
எபேயா இனயாவ இ த பன ேபா# இேறா4 ஒ# + க5வ,ட
ேவ24

எ6 நிைனதவனா வ2ைய வகீ ள( அMவM ஒ5

ெகா2# தா.
அ<ேக எதி" பாராத ஒ# சிக( கா ெகா2#பைத உணராம(.
வகி( வ5ைட
=
வ,QP அைட த ேபா அ<ேக இ# த இர24 ேஜா யா"
எ6 க24 ப,க ேதைவேய இ(லாம( அ வ?மதிய, த<ைக ம36

அவ

கணவ எ6 நறாகேவ ெத: த.
பா" பல வ#ட<க ஆன ேபா

வ?மதிய, ஜாைட அவ த<ைக 

கதி( நறாகேவ இ# த.
என ேமைல நா54 ெச6 அ<ேக இ# ததா( வ?மதிைய வ,ட நிறதி(
ச36 பள =:5டா. அ#கி( இ# தவனட

அமா" ேமைல நா54 திமி" ம36

அவ அம" தி# த ேதாரைணேய அைத பைற சா36வதா.
அவ"களட 

ெகா4காம( வகீ லிட

வ தவ

"என சா" என வ,ஷய ? என ராள ?" எ6 அவ ைக ந=5ட அைத ப3றி 
Mகியவ"
"இ(ல வ,QP இவ<க உ<க கி5ட ெகாOச
எ6 அவ" Uறி வ,லகி ெகாள இ#வ" வச

ேபச ெசான<க அதா"
தி# ப,னா.

"எW என வ,ஷய ?" எற அவ ேதாரைணய,( இ# த அல5சிய
ெத: த ேபா

ந=ரஜாவ, கணவ ெபOசமி இவனட

நறாக

எ! ைக 

Mகினா.
"ஐ அ

ெபOசமி ந=ரஜா'W ஹWப25" எ6 Uற பதிM அவ

வ,QP+ 

ளகினா (எ(லா

ஒ# ம:யாைத தா)

"எW நா உ<க என ப2ண ?" எ6 ஆ<கிலதி( வ,QP ேக5க
இவ என? ெசவைத எ(லா

ெச வ,54 ஒ6

ெத:யாதைத ேபா(

ேக5கிறா? எ6 அவ"கேள ெசா(ல ெதாட<கின"
ேபசிய எனேமா ந=ரஜா தா
"இ<க பா#<க எ அகாேவ ெசாைத எ(லா
ெசா(M

எ ேப# எ!தி தேர

ேபா ந=<க ஏ ந4+ல வ ெகாழப

ப2ற=<க?" எற அவள

ேகவ, வா வ,54 சி:தா
"என அகாவா? பரவாய,(ைலேய அ த அள+ Uட உன வ?மதி ேமல
மதிப,#கா? இ#க54

ச ேதாஷ

த5 ேக5க யா" ேவணா வரலா

தா. ஆனா அநியாய

ப2ணா அைத

மா...இப வ?மதி இ#க ஒேர ஆதார+ நா

தா ந= அவ ப2ண அநியாய உன

ெத:V

என

ெத:V

அைதேய ஊரறிய ெசய தா வ?மதி ேவ2டா ெசா(லிV
வ,ஷயைத ேகா"4 எ454 ேபாக ேபாேற. அ ம54

இ(லாம உ<க

ேபராைச ப:சா உ<க ஒ# ச(லி ைபசா கிைடக வ,டாமM
ேபாேற." எ6 அவ ேபச ேபச இ#வ: க<க

இ த
ப2ண

ேபயைர தா" ேபா(

ஆன.
"அ எப ந=<க ப2ண V ? இ எ<க அபாேவாட ெசா ....இல
என

ச: பாதி ப<கி#...." எ6 உேள பய தாM

ந=ரஜா உளற

"உ2ைம தா ஆனா ெமாத(லேய அைத ந= அைமதியா ேக54 வா<கி இ# தா
இ த ப,ரHசைனேய வ தி#கா...ஆனா ந= அப ெசயைலேய....பதிலா உ
ெசா த அகா Uட பாகாம அவ ேமல ேசத இ(ல வா: இைரHச பதிM ந=
ெகாOசமாவ பட ேவ2டா ." எ6 வ,டாப,யா ேபசியவைன க24
இ#வ#

ச36 ந4<கி தா ேபானா"க ஆனா( ந=ரஜா வ,4வதா இ(ைல.

"எபV

உ<க ேகW நிகா நா அவ" ெபா2P தா ஆதார

அேத மாதி: அவ இ
இ#கா அ த ஒ# வ,ஷய

க(யாண
ேபா

ஆகைல ஆனா ஒ# ழ ைத
இ த ேகைஸ நா<க ெஜய,க."

எறவ தி# ப ெசா4கி5டவ அவ"க த வச
"அ ெரா பேவ கQட

இ#

தி# ப,ய

ந=ரஜா ஏன ந=<க ெபாயா ெசான வ,ஷய

வ,ஷயல உ2ைமயாய,4H?." எ6 அவ Uற இ#வ#

வ?மதி

அவைன

வ,சிதிரமா பா"தன"
"என :யைலயா? எ(லா
இ#கா? இ#
க(யாண

ெசா வ,ஷய

இ# தாM

தா ந=<க ெசான ஞாபக

பரவாய,(ல நா ஒ# தடவ ெசா(லிடேற. அவ

ஆகாம ஒ# ழ ைத தா ஆய,5டா

ெசாத எ(லா
ஒ# வ,ஷய

அதனால உ<க அபா

உ ேப"ல எ!தி ெவH?5டா# அதாேன ந=<க ெசான. ஆனா
உ<க ெத:யாம ேபான தா ரதி"Qட வசமா ேபாH?.

உ2ைமயாேவ உ<க அபா தா சாகற னா ஒ# உய,( எ!தி
ெவH?54 தா ெசதி#கா#" எ6 அவ ெசான தா தாமத 
க

இ#வர

இ#54 ேபான.

"அ ந= அ த வ5ட
=
வ,54 ஓ ேபான அைன தா எ!தப54 இ#.
என ெத:Oசிக ஆவல இ#கா? வகீ ( சா" அ த உய,ல இவ<க
பH? கா54<க" எ6 அவ Uற அத3காகேவ காதி# தா" ேபா( ஓ"
பதிரைத பக வ<கினா".
அதி( த இைளய மக த<கைள வ,54 இெனா#வைன நா ெசற
காரணதினா( த ெசாக அைன
அ+

த Xத மக எ6 .

அவ ஒ# ழ ைதைய தெத4 வள"பதா( அவ தி#மண

ெச கணவ ஒ ெகா2டா( அவ அ த ெசாைத ம3றவேரா4 பகிர 
V

எ6

ப,ற த ப,ற
அவ

அ த த( ம#மகன ச மதேதா4

அவ"க ழ ைத

தா அ த ெசா அவ தெத4 வள"
ேச#

எ6 

ழ ைத

எ!த ப5# த."

அவ ெசா(லி க ந=ரஜாவ, க

ேபயைர தா" ேபா( ஆன.

"ஆக ெமாத

இ த ெசா உன கிைடகP

னா உ<க அகாவால Uட தர 

யா. அவ அ த ெசாத வ,தேத த தா ம6பV

அைத தி# ப

வா<கி5ேட. ேசா இப உன ேவற வழி இ(லாததால ந=<க இ த வ,ஷயல
இ# தானா வ,லகி5ற தா ெப5ெட"" எ6 அவ ெசா(லி க ச36
ேநர

அ<ேக நி3ப

Uட XH? 54வதா ேதாறி இ#வ#

ப,ன<கா(

ப,ட:ய,( பட அ<கி# ஓேய ேபானா"க.
அைத பா" சி:தவ"
"சபாQ வ,QP...எப இ த உய,ல க24 ப,Hசீ <க? இன அவ<க இ த
ேகைச வ,5ரா ப2றைத தவ,ர ேவற வழிய,(ைல ேகா"4 ேபான க2பா
நிகா " எ6 ]கலிதா".
"D

இப ஒ இ#கற பாவ

ஐ ேவைல எ(லா

வ?மதிேக ெத:யா சா" நா தா சி

ப2ண, க24 Hேச" எ6 அவ சி:க அவ#

அவட இைண ெகா2டா".
"ஆனா ஒ# வ,ஷய

வ,QP எ8வள+ சீ கிர

அ8வள+ ந(ல ஏனா காலதாமத

வ?மதி க(யாண

Uட சில சமய

ஆேதா

ஆப தா" எ6

அவ" Uற
"கவைல படாத=<க சா" Uய சீ கிர

ஒ# ந(ல ெசதி ெசா(ேற" எறவைன

வாFதி வழி அப, ைவதா" அவ"
மி த ]கலட வ54
=
தி# ப இ# தவ அ<ேக எ:மைலயா
ஒ#தி காதி#ப ெத:யவ,(ைல.
ஆனா( உ2ைமய,( அப தா ெகாதி ெகா24 இ# தா வ?மதி. இப
தைன ?3றி இ#

அைனவ#ேம எப ?யநலவாதிகளா இ#கிறா"க

எ6 அவ தனேளேய ெநா ெகா2# தா.
அைத அறியாம( நைக கைட ெச6 வ?மதிய, வ,ரM ெபா#தமா ஒ#
ேமாதிர

வா<கி ெகா24 த காதைல அவளட

ெசா(ல வ4
= தி# ப,

ெகா2# தா வ,QP.
வ5(
=
அவைள க2ட+ட வ,QP+ க
வ?மதி க

மலர அத3 ேந" மாறா

ேகாவதி( ெகாதித.

அைத பா" ச36 ெபா6தவ
"என மதி? ஏதாவ ப,ரHசைனயா? ஏ ேகாவமா இ#க?" எ6 ேக5க

"ஆமா

இவ# ஒேம ெத:யா அபேய நகறைத பா#...." எற

தா தாமத
"ெமாத(ல என ஆH? ெசா(றியா? அபற

எ ேமல ேகாப படலா "

எறவைன ெவறி ேநாகினா.
"எ த<ைக ெசாத தரமா5ேட ெசா(ல ந=<க யா#? அ+

இ(லாம

எ அபா எ!தி ெவHச உய,ைல பதி எ கி5ட ெசா(லாம
மைறHசி#கீ <க...எனடா ஆ4 நைனVேத ஓநா அ!+ேத பா"ேத
இப தாேன எ(லா

வ,வரமா :V எ ேமலV

கா5ன அகைற எ(லா

எ ெபா2P ேமலV

இ தா ேபால...இப ெசாேதாட தனயா

இ#கா ெத:Oசி ேமாப
ப2ண,கி54 அ த ெசாைதV

ப,H? எபயாவ எைன மயகி க(யாண
ந=<கேள அபவ,கலா ெப:ய ப,ளா

ேபால" எ6 க4கா அவ ெபா: ெகா2ேட ேபாக ேசா" ெபா அபேய
ேசாபாவ,( அம" வ,5டா.
ஓ! அத3 தகவ( வ வ,5டதா? எ6 எ2ண,யவனா
"க3பைன ேகா5ைட க5றவ<கைள பா"தி#ேக ஆனா ந= க3பைனய,ேலேய
வாFைகய ஓ54வ ேபால எப உனால ம54

இப எ(லா

ேகவலமா

ேயாசிக V?" எறவைன எ:ப ேபா( பா"தா.
"இ த ^ ேபா5ற ேவைல எ(லா
ப< ேபா54ேவா

இ<க ேவணா

எ<க அபா ெசாத நா<க

இ(ல நா அைத எ த<ைக தான மா Uட 

4ேப அைத ேக5க ந=<க யா#? அவ எைதV

தர மா5ேட ெசா(ல

உ<க என உ:ைம இ#? ஏேதா என உதவ, ெசய வ த=<க
ெநனHேச இப தாேன :V உபரவ

ெசய தா வ தி#கீ <க" எ6

அவ ெசா(லி க ஓ<கி ஓ" அைற ைவதா.
அதி( கீ ேழேய வ,! வ,5டா வ?மதி. மZ 24

அ#கி( வ தவைன க24

பய அவ ப, வா<க
"நா

பா5ேட இ#ேக ெரா ப ஓவரா தா ேப?ற என உ:ைம

தாேன ேக5ட? இப கா5ேற எ உ:ைமைய...எ6 அவ திமிர திமிர த
அைற ]கி ெசறா.
எ8வளேவா ய6

அவனட

இ# வ,4ப4வ ம54 

யாம(

ேபான. "ள =W வ,QP....என வ,5#<க...ள =W..." எற அவள கத(

கா3ேறா4 தா கைர ேபான.
இனைமயா த காதைல அவளட

Uறி ைறப அவைள த மைனவ,யாகி

ெகாள நிைனதவ அைத மற மி#கமா மாறி ேபானா.
அவைள அவள வ,#ப

இறிேய தனவ ஆகி ெகா2டவ தா ெசத

தவைற அேபா உணரேவ இ(ைல ெவறி ெகா2ட சி<க

ேபா( அவ

ேகாவைத அவ ேம( க5 வ,54 ெவளேயறியவ இர+ !வேம வ53
=
வரவ,(ைல.
இ<ேக ஒ# ெப2ணா தா இழக Uடாதைத இழ ைபதிய

ப,தா"

ேபா( அம" தி# தவ உலகேம Nயமா தா ெத: த. ழ ைத அவைள
காண வ த ேபா அவளட

எைதV

கா5 ெகாளாம( கைத சீ " ெச

ேசா" ஊ5 ப4க ைவதா.
ஓயாம( அ! ெகா2# த அைனைய பா" "ஏ ம மி அழற=<க? டா
அHசாரா?" எ6 ேக5ட ப,O? ழ ைதைய ெநOேசா4 அைண
"வ, 5...உன ம மி ப,மா டா ப,மா?" எ6 அவ க2ணேரா4
=
ேக5க
எைதV

அறியாத அ த ப,O? ழ ைத "என ம மி ப,

ெரா ப ப, ...டா தா ஐW கிc
டா...." எற

டாW எ(லா

தா அவ எ(லா

ஆனா டாய

வா<கி த#வா#...ந(ல

உைரத.

"ஆக இன தா இ(லாம( Uட இவ தாராளமா இ#பா த ைத இ# தா(
ேபா

அவ

இ த ழ ைத ேம( அகைற இ#பதா தா

ேதாறிய...வ53
=
அைழ ேபா மைனவ,ய,ட
வள"காவ,5டாM

க2பா தனயாகேவP

ெசா(லி

வள"பா" எ6 அவ

நறாகேவ உைரத. ழ ைதைய எப சமாளப எ6 அவைள கா5M
அவ நறாகேவ ெத:V

எப

உண" தி# தா. ஆகேவ ெவ ேநர

இ த சில நா5கள( அபவ J"வமாக 
ழ ைதைய மா"ப,( அைண

ெகா2# தவ அவ ]<கிய

அவைள அவ அைறய,( ப4க ைவ

வ,54 அவ அ#கி( ஓ" கத

எ!தி ைவ வ,54 ந4 இரவ,( யா#

ெத:யாம( அ த வ5ைட
=
வ,54 ெவளேயறினா. 
ழ ைதைய ப,:ய க

ெதா2ைடைய அைடதாM

இனV

அ"தேம இ(லாதைத ேபா( தா ேதாறிய. இன ஓ" தர 
கைதV

வாFவதி(
அவ

பா"க வ,# பாதவளா அ!த வ2ணேம அ த இடைத வ,54

ெசறா.
ஆனா( தா உ2ைமய,( இவைர ஒ# பாகாபான கரதி(
இ# தி#கிேறா

எ6

அைத வ,54 ெவள வ ஒ# க!கிட

மா5ட

ேபாகிேறா

எ6

அேபா அவ அறியவ,(ைல.

எவ ஒ#வைன பா"கேவ Uடா எ6 நிைனதாேளா அவைன எேபா
கா2ேபா

எ6 ஏ<க+

ேபாகிேறா

எ6 அவ அேபா ெத:யா.

ஆனா( உ2ைமய,( அப தா நட த.
இ<ேக உடலளவ,( ம54ேம த காத( ேதவைதைய தனவ ஆகி ெகா24
வ தவ தா ெசத எ8வள+ ெப:ய தவ6 எ6 ெகாOச

ெகாOசமா

தா உைரக ஆர ப,த. 
தலி( வ5ைட
=
வ,54 ெவளேயறிய

தன ெசா தமான ஓ" கட3கைர

ப<களாவ,3 வ தவ ெகாதி நிைலய,( இ# தா.
அவ என திமி" இ# தா( எேபா பா"தாM
உ#வகப4வா? இவளட

எைன ெக5டவனாகேவ

நா ஏ ந(லவளா இ#க ேவ24 ? இேபா

உ2ைமயாகேவ ஓ" ேக5டவ என ெசவா எ6 கா5 வ,54
வ தி#கிேற. நறாக அபவ,க54 . எ6 தி#தி ெபற நிைனதவன
இதயதி3 ஏேனா அ ஏ3படேவ இ(ைல. பதிலா 3ற உண"+ தா
நிமிடதி3 நிமிட
இரெவ(லா

ஏறி ெகா2ேட ேபான.

ேயாசிதவ தா எ8வள+ ெப:ய பாவ

எ6 !வ

ெச வ,5ேடா

உைரபதா. இ த எ54 வ#ட<களாக எ8வள+ கQட

ப5#கிறா? அவைள ச36 

: ெகாளாம( இப ேகாபதி( ஏேதா

உள#கிறா எ6 தன(ைல மற நட ெகா2ட அவேம
கீ Fதனமா ேதாறிய.
அ ம54

இறி தன இ த எ5 வ#ட காதி#ப,3 பய இ(லாதைத

ேபா( அவ காதைல அவேன ெகாHைசப4தி வ,5டா" ேபா( எ2ண,னா. ஒ#
கீ Fதரமான ெரௗைய ேபா( அவைள பலாகார

ெசதைத நிைனதா(

அவேம Uசிய.
இ(ைல இ த 3ற உண"Hசி எனா( தா<க யவ,(ைல இேதா இேபாேத
இேற அவளட

எ(லா உ2ைமV

ெசா(லி அவ க!தி( தாலிைய

க54கிேற. க2பா நா காதேலா4 அவகாக இதைன வ#ட<க
காதி#பைத ெசானா( எ மதி எைன மனபா எ6 வ, த

வ54
=

தி# ப,யவ கிைடத கா5சி அவைன கிலியைடய ெசத. 
ழ ைத அ!த வ2ண
எ(லா

அம" ெகா2#க பகதி( ேவைலயா5க

ைகைய ப,ைச த வ2ண

இவைன பா"த
ேவைலயா5க

நி6 ெகா2# தன".

வ, ஓ வ இவ காைல க5 ெகாள
இவைன ெந#<கி

"ஐயா....அ மா....." எ6 ஒ# தவ,ட ஒ# கதைத தர+

அைத

பதவ அ த க5டேம இ அவ தைல ேம( வ,! தைத ேபா(

இ# த. இப ஒ# ேப:ைய த தவ6காக அவ த2டைனயா அளபா
எ6 அவ ச36

எதி"பா"கவ,(ைல. அ த ழ ைதைய கா5M

அவள

ப,:வா( இ#மட< தவ, ேபானா எ6 தா ெசா(ல ேவ24 .
அவ மதி அவ கிைடபாளா?
அ த கதைத ைகய,( ைவதி# தவ ச36 ேநர

ஒ6ேம 

:யவ,(ைல. 
ழ ைத ேவ6 அவ காைல க5 ெகா24
"ம மி.....டா ம மி ேவP ...." எ6 அழ அவ ைகV

ஓடவ,(ைல காM

ஓடவ,(ைல.
அவைள ]கி சமாதன

ெசதவ. அ மாைவ U5 வ#வதா வாகள

அவ அைறய,( ப4க ைவதா ைண ஒ# ேவைலயாளட
நறாக கவன ெகாமா6
ெசVமா6

Uறி அவைள

மZ றி அவ அ!தா தன ேபா

Uறியவ.

அ த கதேதா4 ெவளய,( வ தா. 
ழ ைதைய நறாக பா" ெகா<க நா இ<கி# ேபாகிேற. எபைத
தவ,ர அதி( ேவ6 எ+ேம இ(ைல. இைத ைவ ெகா24 அவைள எ<ெக6
ேத4வ?
அ+

இ8வள+ ெப:ய ஊ:( எ6 அபேய கா: Wய:< வலி(
=
ப4

வ,5டா. க2ைண க5 கா5( வ,5ட ேபா( இ# த. மனேமா
"பாவ,...இப ஒ# ெப2ண,3 அநியாய

ெச வ5ைட
=
வ,54 அநியாயமா 

ரதி வ,5டாேய" எ6 கதி( கா: ப,ய.
அத=த ேகாபதி( தா ெசத 5டா தனதி3 அவ எ<ேக ெச6
கQடப4கிறாேளா எ6 நிைனகேவ உள

பதறி த.

இரவ,( ேவ6 ெசறி#கிறா யா" ைகய,லாவ மா5னா( அவைள சிைத
சினாப,னமா ஆகி வ,4வாேன! எ6 பய தவ ந= ஒ6
ச36 

ைற தவ இ(ைல. அவ வ,#ப

அவ"க

இறி தாேன அவைள பலாகார

ெசதா எ6 3ற உண"Hசி தா ஒ8ெவா# நிமிஷ

ேமேலா<கிய.

அவைள எபயாவ க24 ப,ேப எற ஒ# ந ப,ைக மனதி( ஏற அேத
ேவகட

வ2ைய எ4தா.

இ<ேக ழ ைதைய ப,: வ, ெகா2# த ேநரதி( ேரா5( நட 

ெகா2# தவ 
ழ ைதைய ம54

க2ைண க5 கா5( வ,5ட ேபா( தா இ# த.
இறி இேபாேதா வ,QPைவV

ப,: ததினா( மன

ேவதைன ெகாகிற எபைத அறியாமேலேய அவ ெசதைத நிைன
வ# திய வ2ணேம தள" நைட ேபா54 ெகா2# தா.
எ<ேக ேபாவ? எ த திைசய,( ெச(வ? எ6 ெத:யாம( வ,ழி
ெகா2# தவ ஒ# தி#பதி( தி# ப,யேபா சினமாவ,( வ#வ ேபா(
அவைள வாைய ெபாதி ஒ# வ2ய, ]கி ேபா5டன".
ச36 ேநர

என நட த எபைதேய அவளா( உணர யாம( ேபான.

எதிேர இ# தவ"க யா" எ6 வ,ழி பா"தவைள பா" ஒ#வ சி:தா.
"என வ?மதி? நா<க யா# எகாக உன கடதேறா :யைலயா?? 
:யா! ஏனா நா யா# உன ெத:யா...ஒ# ேவைல ெசானா
ெத:V 

நிைனேற. ந=ரஜா அதா உ த<ைகேயாட #ஷ" எ6

அவ Uறிய

அவ #வ மதிய,( H? வ,! த.

"என இவ ஏ ந மள கடத ேயாசிகிறியா?? எ(லா

உ<க அபாவால

தா. பணகார வ54
=
ெபா2P அவல க5கி5டா வாFைகல ெச5(
ஆய,டலா தா உ ப,னா ?திேன ஆனா ந= எ பக
இ(ல அபற

தா உன க(யாண

நிHசய

தி# ப Uட

ப2ண,டா<க ெத:Oச...

ச: ெப:ய மZ தா ந!வ,4? சின ]2( ேபா5ேட..அ கQட
இ(லாம மா5கிH?. ெகாOச நா வ,லகி இ# தாM

ெசா தானா ைக

வ# பா"தா உ<க அபா உய,( எ தைலல ெப:ய ெமாளகா அைரக
பா"தா# வ,5#ேவனா? நா என இளHசவாயனா என?" எ6 வ,ஷைத
ககினா அ த ெபOசமி.
வ2 ஒ# இடதி( நி6த பட இர24 ேபராக இவைள இ! ெச6 ஒ#
வ5
=
வ,54 கதைவ சாதின".
ஒ#வ ெபOசமினட

வ,ைட ெப36 ெச(ல இவ சாவகாசமா இவ அ#கி(

வ தா. ைககேளா4 அவ வாV

ேச" ெபாத ப5# த.

அவ அ#கி( வ தவ அ<கி# த ஒ# ண,யா( அவ காைலV

க5ட ைக

கா(கைள அைசக யாம( ெரா பேவ தவ,தா.
"சா: டா"லி<...என

இப உைன க5 ைவக ஆைச இ(ைல க5 க

தா ஆைச ஆனா அ னா ந= தப,Hசி5டா? அ தா இ த
ஏ3பாெட(லா " எ6 அவ கைத வ#னா. அவ கைத தி#ப,
ெகாள. சி:த பேய அவ அம" தா.
"என டா த<கHசி #ஷ இப ேகவலமா நட றா உன வ#தமா

தா இ# . ஆனா என ப2ற ந= ெசான மாதி: அ த ெசா ெமாத
த தி# தா இ த ப,ரHசைனேய உன இ# தி#கா. ஆனா அதா உ
ெகா4 ஒ#த இ#காேன அ த வ,QP ப2ண ேவைலல எ
கனெவ(லா
ந=V

அபேய நாசமா ேபாH?. பரவாஇ(ைல இப ெசாேதாட ேச"

கிைடக ேபாற ட ச ேதாஷ " எ6 அவ ெககலி சி:க

அவனட

ேபச தவ,தா.

"என மா எ கி5ட ேபசமா? ச: உ ஆைசயா ஏ ெக4பாேன ேப? ஆனா
கதி கிதி ஊற U5ட நிைனகாத அபற

நா ேவற வ,தமா உைன

அடக ேவ2 இ# . என :O?தா? எ6 க2ணதவ எ6 அவ
வாய,( இ# த ண,ைய ம54

அக3றினா.

இ# ைற இ#மியவ தைலைய ப, ச36 த2ண"= 4பா5னா.
அவ இய( நிைல தி# ப,ய .
ச36 XHெச4
"இ<க பா#<க ந=<க ேக5ற எ(லா ெசாைதV

நா த டேற 

ள =W....என வ,5#<க...." எ6 ெசானவைள பா" வா வ,54 சி:தா.
அவைன பா"தவ உ கிலியா ஆன.
அவன உ#வதி3

இேபா ெசதி#

ேவைல

ச36

ச ம தேம

இ(ைல. உ#வைத பா" தா த<ைக வ,! தி#பா ேபால. எ6
எ2ண,யவ அேபா

சைளகாம( அவைன பா"தா.

"ந= 4க நிைனகிற ஆனா அப ெநனHசாM

உனால யாத

மாதி: தாேன உ<க அப அதா எேனாட மாமகார உய,( எ!தி
ெவH?54 ேபாய,#கா" எ6 அவ ெசா(ல
"இ(ல....எ<க அபா அப எ(லா

க2பா எ!தி ெவHசி#க

மா5டா#...அ....அ...க2பா ெபா உய,லா தா இ# "
"யா" கி5ட கா ற எ(லா

வ,சா:Hசி5ேட அ உ2ைமயான உய,(

தா. ச: எ ஆல<க யாைரயாவ நக ெவH? உைன அவ<க
க(யாண

ப2ண, அ த ெசாத அைடயாலா பாதா அ த வ,டாக2ட

வ,QP தா உைன க(யாண
ஒேர ந ப,ைகV

ேபாH?. ந=V

ப2ண,க இ#கா ெத:Oச
அவைன தவ,ர ேவற யாைரV

இ# த

க(யாண

ப2ண,க மா5ேட உ த<ைக Xலமா ெத:Oசிகி5ேட ேசா ேவற வழி
இ(லாம தா உைன கடதேவ2யதா ேபாH?"
எ6 அவ க இவ ம2ைட ழ ப,ய.

என உள6கிறா இவ? வ,QP எைன தி#மண

ெசய இ#கிறானா?

இவ சதியமா ஏேதா Xைள ழ ப, வ,5ட. எ6 தா ேதாறிய
அவ.
"ஐேயா ந=<க நிைனகிற மாதி: இ(ல அவ# ஏ3கனேவ க(யாண
ஆய,4H?.....எைன க(யாண

ப2ண,க மா5டா#..."

எ6 அவ கதற
"யா" கால J ?தற? எ(லா

நா உ<க ப,னாேய ?தி ெத:Oசிகி5ட

வ,ஷய

தா மா...அவ ஏ இ த வ,ஷயல தைலய,5றா அவைன

பதிV

வ,சா:Hேச அப தா அவ உன நிHசய

ெர24 ேப#

ஒ#தர ெநனH? ஒ#த" எ54 வ#ஷ

ப2ண,கமா இ# த உ<க னத காத( கைதV
Uற ஒ# நிமிட

ப2ண ைபய
க(யாணேம

ெத:OசிH?..." எ6 அவ

உலகேம ?3றிய வ?மதி

அப எறா( வ,QP+

தைன ேபாலேவ இ

தி#மண

ெச

ெகாளவ,(ைலயா? அதனா( தா எைன மறக யாம( எனட

மZ 24

வ தானா? எ6 நிைனகேவ க2கள( க2ண"= உ#2ேடாய.
"அ+

இ(லாம அைன வகீ ( வ5ல
=
இ# நா<க கிள 

ேபா...உகி5ட த காதல ெசா(லி க(யாண ச மத

வா<க ேபாேற

கிள ப,னா. அள உைன ]கிடலா பா"தா வ5ட
=
?தி ஏக ப5ட
காவ( ேபா36கா ராWக( அதா ந= ெவளய வர ேநரமா பா க! மாதி:
கா54 இ# ேத." எ6 ெசா(லி க வ?மதி ைகக ம54
க5டபடாம( இ# தி# தா( தைலய,( அ ெகா24 அ!தி#பா. எ8வள+
ெப:ய தவ6 ெச வ,5ேட. ஆர பதி( இ# ேத தனட

உய,ரா

இ# தவைன தவறாகேவ _கி அவைன இ6திய,( கா54 மிரா2யா
மாற+

நாேன காரண

ஆகி வ,5ேடேன" எ6 உேளேய !வா 

ேபானா.
ந(லவனா தனட
ெகாள ]2ேனா

காத( ெசா(ல எ2ண,யவைன தா இப நட 
எற எ2ண

உதித

அவளா( தா<கேவ 

யவ,(ைல.
அ+

இ(லாம( வ"ஷேவா4 அவ தி#மண

ஆகவ,(ைல எற

எ2ணேம அ நா வைர அவ இ# த கவைலைய ந=<க ெசய கலைவயான
உண"+களா( அவள க2க க2ணைர
=
ெபாழிய வ<கின.

அைத க2டவ
"என டா"லி< அள அ!தா எப? இ

நா எ+ேம

ப2ணைலேய!" எ6 ஒ#மாதி: சி:க அவள அ!ைக ேமM

அதிகமான.

"ள =W....என வ,5#....நா....நா....எ வ,QP கி5ட ேபாகP

" எ6 சின 

Fனைதயா அவ ேத ப வா வ,54 சி:தா.
"வ,QPகி5ட தாேன ேபாகலாேம ஆனா அ னா உன எ Uட
க(யாண

சா தி U"த

நடதி54 அபற

ேபாகலா " எற

ேபயைர தா" ேபா( ஆனா(.
"என அப பாற? உன

என

எ(லா

தமிF ெபா2P தாேன அதனால தாலி

தயா" ப2ண . ந=V

க5ன அபற

க(யாண

எ Uட தா வாழ

அப+

ப,:ய Uடாதி(ைலயா அதனால ப"W5 ைந54
அ த ெசா எ(லா

ஆய,4H? ஆதார
ஒ# ேவைல ந= என 

4Hசி5டா ேவற வழிேய இ(ல

என தா" எ6 அவ வ?மதிய, அ#கி( ெந#<க

பய வ,ழிதா.
அத3 அவ ெச( அக "?...!" எ6 சலிதபேய அைத எ4 பா"தா.
திைரய,( ெத: த எைன பா"தவ வ?மதிய, அ#கி( வ அவ வாைய
இ#கமா க5 வ,54 ச36 தள ெச6 ேபாைன கா ெகா4தா.
"ஹா...டா"லி< ெசா(M டா" எறா.
ேபசிய ந=ரஜாவாக இ#ேமா எ6 எ2ண,யவ ர( எ!ப யல
ஏ3கனேவ ேசா" ேபாய,# தவ ைக கா(கேளா4 வாV

க5டபடேவ அ 

யாம( ேபான. 
த வைர னகிV

சத

அவ நிற இடைத எ54வ கQட

தா.

அபேய தள" ேபானா. அபேய ர( ெகா4தா தா என பய?
கணவ ெசா கிைடக ேவ24

எ6 அவ

Uட இ த ெகா4ைமைய

ஊவ,பா எ6 தா ேதாறிய. இப ஒ# தா த ைதய, வய,3றி(
ப,ற வ,54 எப தா

அவ

இ#கிேறா ? எ6 நிைனக அ+

இப ெவ8ேவ6 #வ<களா
ேச" மனைத ப4திய தா பாகி.

ேபாைன ைவதவ அவ அ#கி( வ 
"D

இப உன ந(ல ேநர

ேபால ஆனா இ ெரா ப ேநர

ந=கா...ேபாய,54 சீ கிரமாேவ வ அபற

நா ெசான ெர24ேம

நட " எறா.
அவ ெவளய,( ெச(ல ேவெறா#வ உேள வ அவ அ#கிேலேய
அம" ெகா2டா.
பா"பத3 ர+ ேபா( இ# தவைன பா" ந4<கியவலா அவ மிர24
வ,ழிக அவ அவைள க2காண,த வ2ண
இ<ேக ேஹா5ட( அைறய,( RைழV
"என ந=ரஜா...இப ேநர

கால

ம54ேம இ# தா.

ேபாேத

இ(லாம அவசர ப4திகி54....." எ6 உேள

Rைழ தவ அபேய அச ேபா நிறா.
அழ ெபா3சி3பமா தைன அல<க: ெகா24 நிறி# தா ந=ரஜா.
அ#கி( வ தவ அவைள அபேய ைககள( வைள
"என டா"லி<...என வ,ேசஷ
ேகாப

இைன?" எ6 ேக5க அவனட

ெபா

கா5யவ

"எ கி5ட ேபசாத=<க...இைன எ ப"ேட Uட மற தாH? இ(ல?" எ6
ேக5க அவ தியதா இ# த. என எ(லா
நா எ(லா 

சாக இ#கிற? ப,ற த

இவ ெகா2டாட மா5டாேள எ6 ச ேதக

வர அவ

ேயாசிபைத க2டவ அத3
"என இ த ப"ேட ெகா2டாடறல எ(லா

ந ப,ைகேய இ(ைல ஆனா

இைன நா ெரா ப ச ேதாஷமா இ#ேக ெப" எறா.
"அபயா? ஏ..." எ6 அவ க! வைளவ,( கைத ைததபேய அவ
ேக5க
"எ(லா

இப ஒ# அபான ஹWப5 கிைடHசதால தா. என எ த

ெசா

இ(ைல எ<க வ5ல
=
என ஏமாதின ப,ற

ல8ேவாட இ#கீ <கேள" எ6 அவ கனதி( த
சி: தா வ த ஆனா( அேத ேநரதி( வலிய வ#

Uட எ ேமல அேத
பதிதா. இவ

அழைக ஏ வ,ட

ேவ24 ? அகா த<ைக எ6 இர24 ெபா 5ைட இ4
கிைடக என பாகிய

வாக

ெசேதேனா? எ6 மனதி(ேலேய ]களதவ

"ஒ ெச" எ6 பாaமி ெசறா.
உேள ெச6 ேபாைன எ4தவ ஒ# ந ப# ேபாட அ த பக
ேபாைன எ4தா.

அ த ர+

"ேட...நா வர ெகாOச

ேநர

ஆ

அ வைர பதிர ....எதாவ ஏடாடமா

வ ப2ணா ம2ைடய,ல நாM ேபா4 மய<கி4வா" எ6 Uறி அைண
வ,54 ெவளய,( வ ேபாைன மற மைனவ,ய,( XFகி ேபானா.
இ<ேக இரவான ப,

எ<ேக ேதV

த காத( ேதவைதைய காணம(

தவ,தவ ெகா2#க அவைள அறிV

மா"க

ம54

அவ

கிைடகேவ இ(ைல.
ச5ெட6 அவ ேபா மண, ஒலிக வ5(
=
இ# தானா? த ேதவைத
வ வ,5டாளா? எ6 அவசர அவசரமா எ4தவ அதி( ந பைர க2ட
ேசா" தா.
இ# 

எ4 காதி3 ெகா4

கிைட

வைர Uட அதி( தன அதமா ெசதி

எ6 அறியவ,(ைல அவ.

ேபா வ த ஒ# காவ( நிைலயதி( இ# .
வ?மதி எ

ெப2ைண ெத:Vமா? எ6 ேக5க அதமா வ த அ த

ெசதிைய ேக5ட தா தாமத

கா3றா பற அ த காவ( நிைலய

ேச" தா.
அ<ேக வ?மதிேயா4 ேச" அவ த<ைகV

அவ அ#கி( அம" தி# தா.

வ?மதி அவ ேதாள( சா தி#க ந=ரஜாேவா ப, ப,தைத ேபா( இ# தா.
ேநரா அவளட

ெசறவ க2க கல<கின. இ8வள+ ேநர தவ,ப,3 ப,ற

அதமா த க2க கா5சிைய கிைடத அவ கைத ஆைச த=ர அள
ப#கினா.
அவகாக ஏ<கியவ ேபா( அவ
மனதி( இ# த பய

எ(லா

எ! அவைன அைண ெகாள

வ,லகி அவன மன

ெபா# ஏவ( அறியாம( அவ க 

!வ

அைத பா" ெகா2# த இெனா# வ,ழிக

ேலசான. அ த இட 

த மைழ ெபாழி தா.
நிைற த.

க2கள( ந=ேரா4 அவ ெகா4த த<கேள இதைன ேநர

தைன

காணாம( அவ தவ,தைத பைறசா3ற அ த அப,( அபேய கைர 
ேபானா.
ெநOேசா4 அவைள தா<கியவ ஒ# ைற அவைள இ6க அைண வ,ளகி
அவைளV

அைழ ெகா2ேட அ த இWெபட:ட

ெசறா.

"வா<க மிWட" வ,QP...என இவ<கைள காணாம ெரா பேவ தவ,H?
ேபா^<க ேபால...இவ<க..உ<க..." எ6 அவ" இ!க ஒ# ைற தி# ப,
அவைள பா"தவ.
"எ மைனவ, சா" மனசார....ச5டப இ

ஆகைல அ8வள+ தா"

எறா.
அவைன பா" னைகதா" அ த மனத".
"ெரா ப நறி சா"...இவைள காணாம ெரா பேவ தவ,H? ேபாேட...ந(ல ேவைல
ந=<கேள இவைள க24 4Hசி^<க...."எ6 ெசானவன ெந3றி மதிய,( 
ழப

ஏறிய.

"ஆமா

நா இவைள காP க ைள5 ப2ணேவ இ(ைலேய...ப,ன

எப?" எ6 அவ தி# ப, ந=ரஜாைவ காண அவ க2ண#ட
=
நில
பா"தா.
இ<ேக வ?மதிV
வ,ழிக

அவ த<ைகைய தா பா" ெகா2# தா. அவ

க2ண =:( மித த.

"உ<க வ?மதி காணாம ேபாகல வ,QP அவ<கைள கடதி5டா<க..." எற
ச5ெட6 ேகாவதி( எ! ேத வ,5டா.
"ள =W...ெகாOச

ெபா6ைமயா இ#<க..." எற அவ" ேபHைச கவனகாதவ

"இப தாேன எ(லா
ம54 

:V...ெசா த அகா Uட பாகாம பண

ஒ2P

தா எ(லா ப,ண தின க!<க மாதி: இ த உலகல சில

ெஜம<க வாழ தா ெசV...இைத நா ? மா வ,ட மா5ேட சா"" எ6
ந=ரஜாைவ எ: வ,4வைத ேபா( பா"தா. இேபாேதா அவள அ!ைக
இ#மட<கான.
வ?மதி ச5ெட6 அவ கர
அைமதியா உ5கா#
அம" தாM

ப3ற என எபைத ேபா( பா"தவைன

ப Uறினா.

அவன ெகாதி ெகாOச

அட<கேவ இ(ைல.

அ த ேபாலZ W அதிகா: தா ேபசினா"
"அவ<க ேமல தப,(ல சா" அவ<க தா மிW வ?மதிய காபாதின...!"
எற

ெரா பேவ ழ ப, ேபானா.

"அபற

யா# சா" இவைள கடதின?" எ6 அவ அவசர பட

"அைத தா ெசா(ல வேரேன அள அவசர ப5டா எப? கடதின இவ<க 
#ஷ ெபOசமி". எ6 நட த அைனைதV

ஒ6 வ,டாம( Uறினா".

அைத ேக5டவ ந=ரஜாவ, அ#கி( ெச(ல அவ ைககளா( கைத X
ெகா24 த வாFவ,( நட த அைன யர<கைளV
அவனட

மைலயறிவ,யா

ெகா5 வ,5டா.

அவ கணவைன ப3றி அவ அறியாததா? காத( எற மாய ேபா"ைவய,(
அவைள ப, கவ" ெசறவனாய,3ேற. தா த ைதைய வ,54 அவேனா4
ெசற சில மாத<களேலேய அவன 54 ெவள பட வ<கிய. இ#வதி
நாM மண, ேநர

அவன சி தைன நிைன எ(லா

பணைத ப3றி தா அைத வ,5டா( சபல

பண

பண

எ6

எ6 அவ மனதி( காத( எற

ஒ6 அறேவ இ(ைல எ6 அவ நறாகேவ ெத:ய வ த.
அவ த ெசாைத ப3றி ேக5டா( இேபா தா த ைத த ேம( ேகாபமா
இ#பா"க ெசா எ6 ேபா நிறா( அ அவ கிைடகாமேல ேபா
வ,4

அேவ ஒ# ழ ைத ப,ற ப,ற ெசறா( க2பா மன

இற<வா"க. எ6 எபேயா ெசா(லி சமாளதா. ஆனா( அவ 
ழ ைத இ(லாமேல ேபான. ெசாகாகேவ ழ ைத ேவ24

எ6

அவைள அவ அைழ ெச(லாத டாட" இ(ைல. ெவ5கேகடா அத3காகேவ
மைனவ,ைய அதிக
மன

நானா எ6 Uட ெசா(லலா . எ(லா

ேச" அவ

ெநா ேபாய,# த சமயதி( தா அபா அ மாவ, இற ெசதி

அவைள அைட த. 
3றிMமா ேசா" ேபானா. இ த வ,ஷய

இவ ெத: தா(

தமைகைய க2பா ந4ெத#வ,( தா நி6தி வ,4வா எ6 அவ
நறாகேவ ெத:V . அதனாேலேய அவ அறியாம( வ53
=
ஒ# ெசதி
ம54

அப, வ,54 அைமதியா இ# வ,5டா. ெபா6ைமயா

இ# தவன ெபா6ைம வ#ட<க கடக க3Jரமா கைரய ஆர ப,த. இன
எனவானாM

ச: எ6 மைனவ,ைய U5 ெகா24 மாமனா" இ(ல

அ<ேக ேப:யா அவ"க தா த ைத இற த வ,ஷய
வ,36 ெசற வ,ஷய

வர

வ?மதி ெசாைத

ெத:யவர அத ப, அவன ! ேநர ேவைலV

வ?மதிைய ேத4வதாகேவ ஆன. எ த NFநிைலய,M

தமைக இவனட

ெகாள Uடா எ6 அவ ேவ2டாத கட+ இ(ைல ஆனா( அைதV
தா2 அவ இ<ேக இ#

வ,ஷயைத எபேயா ேமாப

வ,5டா. மைனவ,ைய இ<ேக அைழ

வ தா.

ப,

மா5

அத ப,ற நட தெத(லா

ெத: த தாேன.

ந(ல ேவைலயா அவ வ,QPவ,ட

இ# ததா( தப, ெகா2# தா.

இ6 வ5ைட
=
வ,54 ெவளேயற அ த பாகா

ேபா வ,டேவ ?லபமா

அவைள கடதி வ,5டா.
கடதியவனட

இ# த தமைகைய அவ காபா3றியைத நிைனதா(

தா அவ இ த ெப2ைண ேபா தவறா நிைனேதாேம எ6 உ 
66த.
அ6 வகீ ( வ53
=
ெச6 வ ததி( இ# ேத ெபOசமின நடவைகக
ந=ரஜாைவ ச ேதகதி( ஆFதின. ேநர
ேநர

ேக5ட ேநரதி( ெவளேய ெசறா

ெக5ட ேநரதி( aமி3 வ தா. இவனா( க2பா தமைக

ஆப வ#
எறான

எ6 அவ நறாகேவ ெத:V . அ+
இவன Xைள ஏேதா சதிதி5ட

ெசா இ(ைல

ேபா4வ அவ ெத: 

வ,5ட.
அ6 காைலய,ேலேய அவ அ#கி( அவ காணம( ேபாக+

தா த( 

ைறயா அவ மனதி( ஏேதா ப,ைச த. எைத வ,54 த தாM
வ,ய3காைல ேநர ]கைத ம54

அவ வ,54 தரேவ மா5டா. அ<ேக

ேஹா5டலி( வ,சா:க அவ"களட
கிைடகாம( ேபாகேவ தா அவசர

இ த

உ#பயா எ த வ,ஷய
எ6 அவ ேபா ெச வர

ைவதா. தைன அல<க: ெகா24 நிறா( அவைன ேமாக வைலய,(
வ,ழ ெச எ(லாவ3ைறV

கற வ,டலா

எதி" பா"த ேபாலேவ அைன

எ6 தா அவ அப நட த.

நட த.

வ தவ ேபா ேபச பாaமி ெச(ல பகதி( ளயலைற தவ
அ<ேக இ# த ெவ2ேலட" வழிேய எ(லா

ெதளவா ேக5ட.

அ தா அவைள கிலியைடய ெசத . க2பா அவ கடதிய த
தமைகயா தா இ#

எ6 அவ ெசா(லாமேல ெத: வ,5ட.

அைமதியா அவ ெவளய,( வ தைன சாதாரண

ேபா( கா5

ெகா2டவ. கணவ த வைலய,( வ,ழ அ த நிைனப,( அவ ந பைர
ெடலZ 5 ெசயாம( ேபான தா அவ வசதியா ஆன.
இர+ ேவ6 ச:யா ]<காததி( அவ அபேய அசதிய,( ]<கி வ,ட அ த
ந பைர எ4தவ ேபாலி? ெதாட" ெகா24 நட ைத Uறி அவ
தமைகைய கா

ப ேவ2னா. அவ"க அ<ேக ெச(M 

அவ

எ! வ,ட Uடாேத எ6 அவ பயபட அவ பய த ேபாலேவ அவன
]க

ச36 ேநரதி( கைள த.

அவ ளக ெசற ேநர

a

ெச"வ?
=
ேபா ெச ஒ# காப,ைய வர

ைவதவ மZ 24

அவைன மயகதி( ஆFத தனட

இ# த ]க

மாதிைரகைள அதி( ேபா5டா.
உடேலா4 ைகக

உதறியதி( பா5லி( இ# நிைறயேவ அதி( ெகா5

வ,5ட. ேவ6 ஆ"ட" ெசV
ெகா4

ேநர

இ(லா ேபாகேவ அைதேய கணவ

வ,5டா.

?6?6பா இ#க அைத ப#கியவ அவ ச36 ேநர

இ#க UறிV

ேக5காம( வாடைக ஒ# காைர ஏ3பா4 ெச அைத தாேன ஒ5V

ெச(ல

ந4வழிய,( வ த மயகதி( த ?யநிைனைவ இழ காேரா4 ேச" அவ
உ#2டா. ெப5ேரா( ேட ெவததி( அவ உய,#

ேச" ப,: த.

அவ எM Uட கிைடக வ,(ைல.
வ,ழிகள( ந=ேரா4 நிறவள க2ணைர
=
வ,QP ைடக அவ ைக எ4 
ப,5டா.
"எ(லா ப,ரHசைன

நா தா காரண

எைன மனH?4<க மாமா."

எறவைள அபா அைண ஆ6த( ப4தினா.
த<ைகைய அைண வ,QP ஆ6த( ப4வைத காண வ?மதிய, வ,ழிக
க2ண =:( நிைற த. 
ன வ,ழி ந=ைர ைடதவ அேபா தா அ த மா3ற
"இேதா இேபா

அவ த<ைகைய அைணத வ2ண

அதி( ஆ6த( அளக நிைன

எ2ண

ெத:கிறேத ஒழிய ேவெற த வ,க(ப
வ,க(ப

இ(லாம( வ"ஷாவ,ட 

: த.

தா இ#கிறா

அவ மZ இ#

ப:+

தா

இ(ைல அேத ேபா( தா எ த

இவ ேதாழைமயா இ# தி#க ேவ24 .

அைத : ெகாளாம( எப எ(லா

ச ேதகப54 அவைன ேகவலமா ேபசி

இவைன காயப4தி இ#கிேற?" எ6 நிைனகேவ வ,ழி ந=" ெப#கிய.
சின ழ ைத ேபா( "நா தா எ #ஷன ெகா5ேட மாமா. எைன
ெஜய,(ல ேபா544வா<களா?" எ6 ழ ைத ேபா( பய ந4<கியவைள பா"க
அவ எனேமா ேபா( ஆன.
"இ(ல ந=ரஜா...ஒ

இ(ல. நா இ#ேகல" எ6 அவ ஆ6த(

அளதவ. அவைள அம"தி ச36 த2ண"= த#

ப ேவ2னா.

அேத ேபா( த<ைக த2ண"= ெகா4 வ?மதி ஆ6த( ப4தி ெகா2#க
இWெபட" அ#கி( வ தா.
"சா"...ந=ரஜா வ,ஷய .." எ6 அவ இ!க

"கவைல படாத=<க வ,QP நா

இ ேபால ெபா2P<க அபா தா

யா# ேவP ப2Pவா<க யா# அபாவ,<க எ<க

ெத:V . அ த

ெபOசமி பா !சா கிைடHசா Uட ப,ரHசைன ெப#சா ஆய,#

ஆனா யா"

ப2ண 2ண,யேமா அ எ:Oசி சா பலாய,4H?. ேசா இ த வ,ஷயல உ<க
பக

இ# எ+

கசியாம பாகி5டா ேபா . அைழH?54 ேபா<க" எ6

Uறியவ: ைககைள ப3றி நறி உைரதவ இ#வைரVேம அைழ ெகா24
வ54
=
வ தா.
வ த

வராதமாக காைல க5 ெகா2ட ழ ைதைய ]கியவ அத3 

த மைழ ெபாழிய அைத பா" னைகதா வ,QP.
"உ ெபா2P ந= இ(லாம ஒேர அ!க...ெத:Vமா?சமாளகேவ யல" எ6
சி: ெகா2ேட Uற
"அபயா டா ெச(ல ? சா: டா" எ6 மன ேக5டவளட

இ# வ,லகி

ெச6 அம" த ழ ைத
"நா உ ேபH? கா. ேபா " எ6 கைத ]கி ைவ ெகா2டா. அைத
பா" சி:த ந=ரஜா அ த ழ ைதய, அ#கி( ெச(ல அ அவைள
வ,சிதிரமா பா"த.
"இவ<க யா# டா?" எற ேகவ, பதி( ெசா(ல வ,QP வ# 

"நா உேனாட சிதி க2ணா" எறா ந=ரஜா.
"அகா.... ெகாழ ைதேயாட ெகாOச நா இ<கேய இ#கவா? எ மன?
ெகாOச

ஆ6தலா இ# " எ6 அவ தமைகைய பா" ேக5க

"இன எ<க வ, ம54
U554 ேபா ந=V

இ(ல ந=ரஜா ந=V

ெகாழ ைத மாதி: தா.

இ<க தா இ#க ேபாற எ<க Uட" எற வ,QPவ,

பதிலி( வ,ழி ந=ேரா4 ழ ைதைய ]கி ெகா24 உேள ெசறா.
தி# ப, வ?மதி அவைன ைக எ4 ப,ட அைத ப3றியவ
"அவ Uய சீ கிரேம ஒ# ந(ல வாFைகய ஏ3ப4தி தேர மதி"
எறா. வ,ழி ந=ைர ைடதவைள பா"தப இ# தவ ெமைமயா அவ
ேதாைள
ெதா5டா .

"எேனா4 வா" எபதா க2 ஜாைட கா5 த அைற அைழ ெச(ல
அவேனா4 அைமதியா ெசறா.
த அைறைய அைட த

கதைவ சாதியவ த அ#கி( இ# தவைள

இ#கமா அைணக தலி( ச36 UHசமா இ# தாM

அவ

அ த

அைணப,( இ# த அ அேபா ேதைவ ப4வதா.
"சா: டா மதி...என மனH?4....மனசார ேநசிHச உ கி5ட ேபா நா கா54
மிரா2 மாதி: நட கி5ேட. என மனH?4 டா ள =W" எ6 அவ ேதா
ப5ைடய,( க 

ைத கதறினா.

அ<ேக ஈரைத உண" த

அவ அ!கிறா எப உைறகேவ அவ

வ,ழிந=ைர த தலா க2டவ அதி( இ# த அ

காதM

ேச" 

: த.
"என வ,QP இ சின ெகாழ தயா54 ?" எ6 ெமைமயா அவ வ,ழி
ந=ைர இவ ைடக ைடத கரைத ப3றி அ! த தமி5டா.
த ச5ைட ைபய,( இ# த ேமாதிரைத எ4 அத3 அண,வ,தவ "இனV
உைன ப,:O? எனால இ#க யா மதி...நா உைன ? மா
வ#தப4திேனேன ஒழிய ந= நிைனற மாதி: என...."
"க(யாண

ஆகல. இ

வ?மதிேயாட வ,QPவா தா இ#கீ <க" எ6

அவ ெதாட" தா.
"எப ெத:V ?" எபதா அவ வ,சிதிரமா பா"க
"இ த வ,ஷயைத ந=<க னாேய ெசா(லிய,# தா எைனேகா உ<க
காலல வ,! தி#ேப வ,QP இப எ(லாைதV

மைறH?^<கேள. அ த

ெபOசமி ெசா(லி தா எனேக ெத:V " எ6 க2ண#ட
=
பா"தா.
"இ(ல டா ெசா(ல தா ஆர பல இ# ேத நிைனHேச ஆனா ந=
எைன ெதாட" ெக5டவனாேவ பாக உைன கQட பட ைவக தா
ெசா(லல" எ6 அவ தைரைய பா" Uற அவ கதி( ஓ" வ,ரதி 
னைக ேதாறிய.
அைத பா"தவ எனேமா ேபா( ஆகா
"எ(லா

த இப :V மதி...ள =W இனV

ஏதாவ ேபசி எ கி5ட

இ# வ,லகாத" எ6 இ6கமா அைணதா.
"இ(ல இன அ எனாM 

யா." எறவ

"உ<கைள பதி நா எைனேம தபா நிைனகல வ,QP உ<க ேமல
இ# த காத( அ த த உ:ைம ெரா ப தனலமா இ# 5ேட. அதனால
தா ெபாறாைம, ேகாவ அ ந=<க தா எைன மனகP ."
எ6 அவ ைக எ4 ப,ட அைத த4தவ
"எனடா இ? உன எ(லா உ:ைமV

இ#.அைத நா இப தா 

:Oசிகி5ேட. ஆனா உ ேமல எனகி# த காதல எபேவா :Oசிகி5ேட
ெத:Vமா?" எறவைன ?வாரசியமா பா"தா.
உத4கள( 6 மின
"ஆமா

வ"ஷாவ க(யாண

ப2ண,க ேபாேற ெப:ய சவா( எ(லா

வ,5454 ேபான =<க எனாH??" எ6 ேநர
அவைள அ#கி! ேமM
"நா க(யாண

பா" அவ காைல வா:னா.

இ6கியவ

ப2ண,கலா தா நினHேச ஆனா எ வாFைகல நா

லி5 ல பாத ஒ# ெபா2P அவ அழகாலV

ேகாவதாலV

எைன

மயகி5டா. அவல வ,5454 இெனா# ெபா2ண எனால ெநனH? Uட பாக 
யல" எ6 Uற வா வ,54 சி:தா.
அ த அதர<கள( ஆைசயா அவ தமிட ெவ5கதி( அவ வச

இ# 

வ,லகி ேபா அம" தா.
சி:தபேய வ அவ அ#கி( அம" தவ
"ஆனா ஒேரயா அபV

ெசா(ல யா" எ6 இ!க அவைன க24 

ைறதா.
"அபனா...?" எற ேக5டவளட
"க(யாண 

இ# ஐ த வ,லகி நிறவ

ப2ண,க தா ேபாேன..." எ6 ேமM

இ!க இ ைற அவ

அபேய வா ேபான. அ ெபா6காம( அ#கி( வ தவ வாய

தமாைரயா இ# த அைத ைககள( ஏ தி

"ெகாOச

ெபா6ைமயா ேக மதி." எ6 நட தைத ெசா( ஆர ப,தா.

"உ ேமல இ# த ேகாவல ந= யா" Uட ேச எைன ச ேதகப5ேயா
அவைளேய க(யாண

ப2ண, உைன கQட ப4த நிைனHேச. ஆனா

எனால யல. எப பாதாM

உ நிைன தா உ க , உைன 

த( தலா ச திHச த#ண எ(லா

நியாபகல வ 5ேட இ# .

அதனால க(யாணைத நி6தி5ேட. ஆனா வ"ஷா எ ேமல ஈ4பா4
க(யாணத நி6ன அபற

தா என ெத:OசிH?. எ னா வ 

பரகாள மாதி: நினா. என ெரா ப கQடமா ேபாH? ந ம தா ஏேதா
அவசரல ெவ4ேதா னா இவ

ப,ெர25ஷிப மதிகலேய

வ#தமா இ# த. உ ேமல ! த
ேகாHசிகி54 அவ தி# ப+
க(யாண
நா இ

ெவளநா4 ேபாடா அ<க இெனா#தர

ப2ண,கி5டா. க(யாண
க(யாண

இ(ைல அப தா :Oசி.

ஆனபற

ஒ# தடவ எ கி5ட வ தவ

ப2ண,கைல ெத:Oசி அவளால தா எ

வாFைக பாழாய,4? கQடப5டா. உ ெபாறாைமய அவ
வ,5டதா ஒகி5டா. என :OசாM
ஏக யல. எைன இ# தாM

]2

ந= ப2ண நியாய எனால
ந= எைன ச ேதகப5#க Uடா

தா நினHேச"
"நா ஒ ..." எறவள வாைய Xயவ
"ெத:V
ேநர

அ ச ேதக

இ(ல உ:ைம ேபாரா5ட இப :V. நா நிைறய

ேயாசிகேவ மற 5ேட மதி. ெகாOச

உன இ8வள+ கQட

ெபா6ைமயா ேயாசிHசி# தா

த #க மா5ேட. எைன மனப,யா டா?"

எ6 ஏகமா வ த அவ வா"ைதகைள பா" ெநO?#கியவ 
6 ட எைதேயா ேயாசிக "என ேயாசைன?" எறவைன க2கள( 6 
மின
"மனகலா

ஆனா அ ந=<க எ க!ல XP H? ேபாடP !

என ஓேகவா?" எ6 ேக5க வா வ,54 சி:தா.

"Xெனன? ப ேபாடேற!" எ6 ன அவ க! வைளவ,( த
ஆதார<கைள அவ பதிக. ெவ5க னைகைய சி தியவ2ண
கைர ேபானா.
அவகாகேவ ப,ற தவைள, பைடக ப5டவைள த அடகி
ெகா2டவ த ப,றவ, பயைன ெப3றா" ேபா( இ# த.

அவ

எனவளா வ தவ ந=!
எனகா பைடக ப5டவ ந=!
உேனா4 இ#

நிமிட<க ?கமா..
?கமா..

கQடேமா நQடேமா
அ எவாக இ# த ேபா
ந= த தா( ம54ேம அ இனைமயா.
இனைமயா.
எ6 அவேளா4 ஐகியமானா.
-36 ப,.
ப,. - ேதாழிகேள என இ த கைதV
அைண
அைண ந(M<க

ெவ3றிகரமா அைமய ைண : த

எ நறிக.
நறிக. எனவளா வ தவேள கைத

க2பா உ<க மனதி( இட

ப,தி#

ெதாட#<க த<கள இ த ஆதரைவ.
ஆதரைவ.

எ6 ந கிேற. 
கிேற. ேமM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful