FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL Jenis Sekolah Kurikulum No. Uru t 1.

: SMA : KTSP Alokasi Waktu Jumlah soal Penulis : 2 x 45 menit : 100 soal : Sri Chuma’ngiyah Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kompetensi Dasar Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media

Bahan kelas/ semester Kelas X/semester gasal

Materi Cerita

Indikator soal ; Siswa dapat memahami isi cerita dengan tepat

Bentuk tes

No. Soal

Indra lagi asyik ngelapi sepedhane. Kabeh 1 PG diresiki ora ana kang keliwatan. Sela-selaning ruji uga ora keri. Tangan kiwane nyemproti nganggo cairan pengilap logam. Tangan tengene banjur ibut nggosoki nganggo suwekan kaos tilas sragam bal-balane. Rujine bola-bali digosok. Indra mesam-mesem. Dheweke ngilo ing slebor sepedhane kang kincling melingmeling. Wayangane pancen katon cetha nanging wujude malih dadi pating plethot urut karo wujude slebor sepedha. Sirahe Indra dadi dawa. Raine dadi lucu. “Wis jam setengah pitu, Ndra. Ndang mangkat mengko telat!” simboke Indra ngelingakekaro madhahi tela pohung ana ing bagor. Sedyane arep digawa menyang pasar. “Ya iya, iki ya wis arep mangkat. Njaluk sangune, Mbok!” indra wangsulan karo ngadeg, nguncalake gombal suwekan ana pojokan. “Kae anane mung limang ewu. Aku lagi arep adol tela iki ana pasar, muga-muga wae mengko langsung dadi dhuwit,” wangsulane Mboke Indra karo ubet-ubet naleni bagor isi tela

pohung. “Mung limang ewu? Semono kuwi kanggo tuku apa, Mbok?” Indra mecucu. Ora let suwe Indra wis nyangklong tas ireng lecek. Ing pinggir ana gambar tengkorake. Sepedha banjur dicengklak, ora suwe Indra banjur nggeblas. Ibune gedheg-gedheg karo unjal ambegan. Miturut cerita ing dhuwur, watake indra yaiku .... a sumeh b jujur c nesunan d apikan e sabar Kunci : C Tokoh utawi paraga saking pethikan cerita ing 2 PG nginggil yaiku .... a Mbakyune Indra lan indra b Mboke Indra lan Mbakyune Indra c Budhene Indra lan Mboke Indra d Mboke Indra lan Indra e Mbakyune Indra lan Budhene Indra Kunci : D Latar papan wonten cerita wau yaiku .... 3 PG a b c d e Pasar Ngomahe Indra Bengkel motor Tegalan Terminal

2.

Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media

Kelas X/ semester gasal

Cerita

; Siswa unsur tepat

dapat intrinsik

mengidentifikasi dalam cerita denan

3.

Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media

Kelas X/ semester gasal

Cerita

; Siswa unsur dalam dengan tepat

dapat intrinsik cerita

mengidentifikasi

Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Cerita . Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Cerita ... kadadeyanipun ing 4 PG wekdal .. a Wiwitane crita – thukule pradondi – (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – wiwitan mendhane pradondi – wusanane crita b Wiwitane crita – thukule pradondi – (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – wiwitane crita – wiwitan mendhane pradondi c Wiwitane crita – wiwitan mendhane pradondi – wusanane crita – thukule pradondi (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) d Gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – wiwitane crita – wiwitan mendhane pradondi – wusanane crita – thukule pradondi (konflik) e Wiwitane mendhane pradondi – gedhegedhene pradondi (puncak konflik) – thukule pradondi (konflik) – wiwitane 5 PG .4.. a b c d e Kunci : C Bocah turu Bangun esuk Bocah mangkat sekolah Among tani panen Wong padha sholat 5. Siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita dengan tepat Kunci : B Miturut cerita ing nginggil... Siswa dapat menyebutkan cengkorongan cerita dengan tepat Urut-urutaning cengkorongan cerkak ingkang limrah inngih menika .

Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Geguritan kanthi irah-irahan semester gasal Mlakua Apa Anane .. Siswa dapat mengidentifikasi tema geguritan dengan tepat.crita – wusanane crita Kunci : A 6.. 7 PG .. Kang aku sumeleh nyelehake pangarep-arepku marang katresnan lan kawigatenmu sing semu yen nyatane amung semene cuthele lelakonku. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Geguritan kanthi irah-irahan semester gasal Sedyaku . Siswa dapat mengidentifikasi kata-kata sukar dalam geguritan dengan tepat Mlakua apa anane tanpa tembung tanpa ukara ujare pujangga: landhepe tembung ngluwihi landhepe pedhang pitur panyukur ukara iku peprenesan kang kaarakit kanthi pulasan warnrna ngalembana golek ati ngundamana nglarani utawa malah dadi wisa kang ampuhe ngluwihi wisane ula sawa tegesipun tembung wisa wonten ing geguritan ing nginggil inggih menika. ... a Bisa b Oleh c Racun d Rangka e Dawa Kunci : C Wis. 6 PG 7. . . ..

a b c d e Geguritan Tembung Macapat Langgam Parafrase 8 PG 9. . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Geguritan . Siswa dapat mengidentifikasi makna parafrase geguritan dengan tepat. . a Katresnan b Pangurbanan c Kabudayan d Pendidikan e Kesedhihan Kunci : A Ngandharaken malih sawijining teks utawi karangan arupi wujud ingkang beda supados mangertos maknanipun. . . Siswa dapat Kunci: A jmBuapjeruk\ Parikan menika terasanipun. a b c d e Purwakanthi swara Purwakanthi basa Purwakanthi lumaksita Purwakanthi lumrah Purwakanthi sastra 10 PG 10. Tetembungan menika 9 PG kalebet tuladhanipun . . Siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam purwakanthi dengan tepat Kunci : E Bungah susah iku lumrah. semester gasal parikan lan tembung entar . . . . Memahami Kelas X/ Paribasan.8. . dipunwastani. . . . . . . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Paribasan. purwakanthi. . Temanipun geguritan Sedyaku inggih menika.

. . . Siswa dapat mengidentifikasi makna tembung entar dengan tepat. . Paribasan menika 12 PG ngemot teges. a b ala c d Pakulinan ala ora bisa ilang yen durung mati Durung nyambut gawe nanging wis duwe pepinginan werna-werna Kabeh gegayuhan kudu nganggo pangorbanan Ora ngrungokake guneman sing . semester gasal parikan lan tembung entar . Siswa dapat mengidentifikasi makna paribasan dengan tepat Kunci : D Jer basuki mawa bea. . Jembar dhadhane tegesipun. purwakanthi... purwakanthi. semester gasal parikan lan tembung entar .geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media semester gasal purwakanthi. 12. parikan lan tembung entar mengidentifikasi makna parikan dengan tepat. . a b c d e Sugih Pinter Dhadhane gedhe Mempeng nyambut gawe Sabar 11. . . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Paribasan. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Paribasan.. a Dadi murid ingkang sregep b Dadi guru kudu sabar c Aku melu apa entuk d Aku ngelu amarga mumet e Luwih becik kang prasaja Kunci: C Pak Yanto iku pancen priyayi kang jembar 11 PG dhadhane.

Siswa dapat memaknai kata sukar dengan tepat Kunci: A Sesampunipun garwanipun Ki Putri Pembayun lajeng dados walaka 13 PG Wanabaya menawi piyambakipun menika sayektosipun Putri Pambayun. a b c d e Kalawarti Ariwarti Dina warta Pawartos Pawarta dina 15.15 PG . Siswa dapat Kunci: A Mas Ranto saiki sadesa karo aku. . . Siswa dapat membedakan berbagai jenis surat kabar dengan tepat Kunci : B Layang kabar ingkang medalipun saben kala 14 PG mangsa (seminggu sepisan. Atar-ater sa. Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya Kelas X/ semester gasal Contoh cerita pengalaman . . a b c d e Ngajak Ngapusi Jujur Kandha Ethok-ethok 14. sasasi sepisan. Tembung walaka tegesipun. . lsp) dipunwastani.e Kabeh pegaweyan kudu dicoba dhisik bisa orane 13. Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya Kelas X/ semester gasal Macam-macam surat kabar . . Menceritakan Kelas X/ Ater-ater sa- . . . .

Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Pengertian tembang . . . Siswa dapat mengidentifikasi lawan kata suatu kata dengan tepat Kunci : B Kula ajrih wau dalu dioyak-oyak hansip. .. a b c d e Kabeh Separo Nunggal Siji Padha siji 16..berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya semester gasal mengidentifikasi makna kata yang telah mendapat imbuhan sadengan tepat ing tembung sadesa menika ngemu teges. . .. a b c d e Kunci : A Tembang Suluk Campursari Kakawin Titi laras . 16 PG Tembung tembung. Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya Kelas X/ semester gasal Tembung kosok balen . a b c d e Wani Ndelik Lingsem Wedi Isin ajrih kosok balenipun kalihan 17. Siswa dapat memahami pengertian tembang dengan tepat Kunci : E Tetembungan kang rinonce kadya dene kembang 17 PG dipunsebat .

a b c d sregep males susah beda .. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam tembang macapat dengan tepat dadi bocah kudu bisa ngecakke budi pakerti ro wong tuwa kudu bisa matur becik lan ngajeni mring Gusti Mahasuci sregep ngibadahe tuhu lan mring sapadha-padha andhap asor merak ati ngono iku laku kang banget utama pada ing nginggil kalebet tembang macapat . Siswa dapat mengartikan katakata sukar yang terdapat dalam tembang macapat dengan tepat Kunci : C Tegesipun tuhu wonten ing tembang nginggil 19 PG menika yaiku ... Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Tembang macapat ... Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Tembang macapat . a b c d e Pocung Sinom Kinanthi Dhandhanggula Pangkur 18 PG 19..18.

. a b c d e Pakarti ingkang Pakarti kedah ingkang dipunlakoni kedah dening bocah dipuntindakake tiyang sepuh Becike tiyang sepuh marang anak Laku ingkang becik tumrap kaliyan manungsa Pakarti bocah marang bocah 21... 8i. a b c d e 10 8 9 6 7 22.. 12i 8a. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Guru gatra .. 7i. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ Guru wilangan semester gasal dan guru lagu .. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Tembang macapat . 8i. 8i. 8i.. 7i. Siswa dapat mengetahui isi dari tembang macapat dengan tepat sembrana 20 PG Kunci : C Isinipun tembang ing nginggil inngih menika . 7a. 8i. Siswa dapat menyebutkan guru lagu dan guru wilangan tembang macapat dengan tepat Kunci : D Guru lagu kaliyan guru wilangan saking 22 PG tembang ing nginggil inggih menika .e 20. 8a. Siswa dapat menyebutkan guru gatra dengan tepat Kunci : A Guru gatra saking tembang ing nginggil inggih 21 PG menika . 8u. 8u. 8o. 8a. 12a . a b 8a. 7a...

7i.. 8a. 8i. . 12e 24. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Surasane tembang macapat 8a. a b c d e Aja umuk mundak keblasuk Aja umuk mundhak keblusuk Aja umuk mundhak ketekuk Aja umuk mundhak keblasuk Aja umuk mundak ketekuk 25 PG 25. 7a. 8u. 8u.. 8i. Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Wacana beraksara Jawa Kunci : C . 8a. 8a. 8a. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai wacana wayang beraksara Jawa Kunci : C s[fw tulisan menika dipunwaos . 7a.. 12a 8a. . Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Wayang . surasane a prasaja tembang macapat b sengsem dengan tepat c ngandhut pitutur d nantang e seneng Kunci : D . 7a. 8i. kejaba .. 8i. a Sadewa b c d e Arjuna Nakula Wrekudara Yudhistira . Siswa dapat ajaumukMunDkKetekuk\ 24 PG membaca aksara waosan tulisan aksara Jawa ing nginggil inggih jawa dengan tepat menika. 8e. 8u. 12a 8a. 7i. 8i. 7i. 8i. 8i. Siswa dapat Surasanipun tembang ing nginggil inggih 23 PG menyebutkan menika.c d e 23..

dengan tepat a yudisTir b nkul c a/jun d bsuk/n e s[fw Kunci : C Menawa lagi numpak kendharaan aja pisan. . Siswa dapat Kunci : E Gaya bahasa ingkang awujud ukara ingkang 29 PG . a b c d e Suta Lebda Dwija Kiblat Tanaya 29. Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Rimbag bawa Ma . Siswa dapat mengidentifikasi berbagai wacana wayang beraksara Jawa Kunci : A Janaka menika menika. .27 PG pisan tanganmu kumlawe. Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Wayang .26. Tembung ingkang kagaris ngandhap menawi dipunrimbag. Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ Tembung semester gasal dasanama . asma sanesipun inggih 26 PG 27. . . Siswa dapat mengidentifikasi tembung dasanama dengan tepat Kunci : B Dasanamanipun guru inggih menika . . . Mengarang dengan Kelas X/ Gaya bahasa . . . . . a b c d e Kuma + lawe Klawe + um Kum + lawe Kumla + we Ku + mlawe 28 PG 28. Siswa dapat mengidentifikasi kata yang mendapat sisipan –um.

AgusTus\. Mengarang dengan tema bahasa. Siswa dapat mengidentifikasi t=gl\ . Mas. Kunci : D Angka Jawa . e Gunung iku ngamuk ngetokake wedhus gembel. .. a phlwn\ . a b c d e Asindeton Eufimisme Antitesis Hiperbola Polisindeton 30. tatag ngadhepi perkara. finTenMenikfipunWsTnifinTen\ ... . tanguh. bahasa dalam a Parjo anake bisa mikul dhuwur kalimat dengan mendhem jero tepat b Ngatos-atos.. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Gaya bahasa . lare menika radi cilik aten! c Neng ngendi bisa ditemoni wong lanang sing satriya lan prawira tur tanggung jawab? d Negara butuh wong lanang sing teteg. Siswa dapat Tuladhan gaya bahasa asindeton ing ukara 30 PG menemukan gaya ngandhap yaiku .gl.tema bahasa. ... sastra dan budaya Jawa semester gasal mengidentifikasi gaya bahasa dengan tepat ngandhut tembung-tembung kang tegesipun badhe sami lan digadheng ngangge tembung panggandheng dipunsebat .

. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Gaya bahasa . Mengarang dengan tema bahasa. a Atitesis b Hiperbola c Personifikasi d Ironi e Polisindeton Kunci : B Tulisan beraksara Menulis wacana beraksara Jawa Jawa k=arnBebu[fnBecikHikulkuautm menawi kaserat latin dadosipun inggih menika.angka dalam aksara Jawa dengan tepat 31. mentransliterasika n aksara Jawa ke dalam aksara latin dengan tepat a b c d utama e Kang aran bebuden becik luhur iku utama Kang aran bebuden luhur laku utama Kang aran bebuden becik iku laku utama Kang tumindak becik iku laku utama Kang aran tumindak luhur iku .. Siswa dapat . Ukara wau migunakaken gaya bahasa .. Siswa dapat menemukan gaya bahasa dalam kalimat dengan tepat b [r[po/msi c riyy d km/fikn\ e sumPhpemud Kunci : D Kabecik-kabecikan kang wus dakwenenhake 31 PG pranyata kokwales nganggo tumindakmu kang banget nglarake ati. . .

Menulis wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Tembung dasanama Para warga mliginipun yuswa subur dipunsuwun 33 PG ndherek a b c d Akehe Biasane program KB. Mliginipun dasanamanipun inggih menika. . .32. . Siswa dapat mengidentifikasi makna paribasan dengan tepat Kunci : B Sedaya gegayuhan kedah ngangge pangorbanan. . Siswa dapat mengidentifikasi makna parikan dalam aksara Jawa dengan tepat . a b c d e Kunci : A je/bsukimw[by becikKetitikHlketr r[wr[wrnTsMl=ml=putu= an[kPolhbpkep]dh pitikWlikSbke[bon\ Menulis wacana beraksara Jawa Parikan . . Siswa dapat mengidentifikasi tembung dasanama dengan tepat jen=gulli.[ko[waj. Umume Kabehe . . Menulis wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Paribasan . a lli b gul c gLli d ssi e genDis\ Kunci : A 33. . 32 PG Paribasan ingkang trep inggih menika. . . .

Siswa dapat mengidentifikasi basa jawa ngoko Kunci : B Ing ngandhap menika ingkang kalebet 35 PG tuladhanipun basa krama alus inggih menika. . . Ukara menika menawa dipunowahi dadod ngoko alus inggih menika. tegesipun. .e 34. wargane akeh kang 34 PG kajangkit Demam Berdarah. . Siswa dapat mengidentifikasi basa Jawa krama alus dengan tepat 36. . a Bapak nimbali aku supaya ora nonton TV wae b Menawi kepareng kula badhe nyuwun ngampil sepedhanipun c Aku ditimbail bu guru supaya ora tumbas bolpen d Simbah nembe sare nalika kula nembe siram e Kula dikongkong ibu supaya kula tumbas lombok Kunci : B Kula dipundhawuhi bu guru supados tumbas 36 PG buku. a b c d e Pulo Akeh Panggonan Alat tetukangan Laladan Tembung tlatah 35. Menulis wacana beraksara Jawa Kelas X/ Basa Jawa ngoko semester gasal alus . Siswa dapat mengidentifikasi makna suatu kata dengan tepat Khususe Kunci : E Ana ing tlatah Yogyakarta. . . . . . . Menulis wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Wacana argumentasi . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Basa krama alus . .

. a 38. Siswa mampu memaknai kata sukar dengan tepat Aku didhawuhi bu guru supaya tuku buku b Kula dipundhawuhi bu guru supaya tumbas buku c Kula didhawuhi bu guru supaya tumbas buku d Aku didhawuhi bu guru supaya mundhut buku e Kula dikengken bu guru supaya mundhut buku Kunci : C Ngupakara tanaman hias jenis anthurium perlu 37 PG cara a b c d e Nandur Ngopeni Nyiram 38 PG mirunggan. . . Siswa dapat menyebutkan fungsi seni pertunjukan tradisional Jawa dengan tepat Kunci : D Salah satunggaling tuladha karya sastra Jawa modern inggih menika . . . . . . a b c d Wayang purwa Kakawin Geguritan Suluk . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Artikel karya sastra Jawa . .alus dengan tepat 37. Menulis wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Tembung dasanama . . Ngingu Nggulawentah Tembung ngupakara tegesipun. . .

. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Geguritan .. Memahami geguritan yang dibacakan atau Kelas X/ semester gasal Geguritan . a b c d e Geritan Gegurit Ritan Guritan Gurit semester gasal sastra Jawa 40. .. Siswa dapat mengidentifikasi nama pengarang geguritan dengan tepat Kunci : D Sinten ingkang nganggit geguritan Mlakua Apa Anane? a Y. . .e 39. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Artikel karya semester gasal sastra Jawa ... . Siswa dapat mengidentifikasi makna geguritan Kunci : A Gatra kaping pinten ingkang ngandharaken menawi landhepe kaya pedhang? a 1 b 2 c 3 d 4 e 1 lan 3 Kunci : A “yen nyatane amung semene cuthele lelakonku. .” 41 PG 42 PG .M Soelardi Any Asmara Mangkunegara IV 40 PG 41 . Rini. Puspo b c d e Rosyidah R. Siswa dapat mengidentifikasi makna geguritan dengan tepat 42. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui media Kelas X/ Artikel karya . Siswa dapat memaknai kata sukar dengan tepat Mijil 39 PG Kunci : C Geguritan saking tembung.. .

semester gasal parikan lan tembung entar . . a b c d e Kidung Macapatan Parafrase geguritan Naskah Teks 43. . . . . a wis musna b wis entek c muspra d wis ilang e wis bubrah Kunci : B Tegesipun tembung gurit inggih menika. . . . . . a b c d e Parikan Purwakanthi Wangsalan Pepindhan Cangkriman 45 PG 45. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Paribasan. Siswa dapat mengidentifikasi makna parikan dengan tepat Kunci : B jmBuapjeruk\ Parikan iki terusane. .melalui berbagai media dengan tepat Tegesipun tembung cuthele saking pethikan geguritan ing nginggil inggih menika . semester gasal parikan lan tembung entar . . purwakanthi. Siswa dapat mengidentifikasi purwakanthi dengan tepat Kunci : A Unen-unen ingkang runtut. Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai Kelas X/ Paribasan. Siswa dapat mengidentifikasi makna geguritan dengan tepat 43 PG 44. . runtut swara kalihan 44 PG sastranipun dipunwastani. . . Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ semester gasal Geguritan . a Dadi murid ingkang sregep b Dadi guru kudu sabar c Aku melu apa entuk . purwakanthi. . . .

Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ Wacana . . Memahami dan menanggapi wacana beraksara Jawa Kelas X/ semester gasal Wayang . kanthi dioncori sawah sing maune cengkar dadi subur kanggo ningkatake kemakmurane rakyat jalaran sing mbiyene mung panen pisan bisa dadi panen pindho ping telu. . sastra. Mengarang dengan tema bahasa. Siswa dapat membaca aksara Jawa dengan tepat semester gasal beraksara Jawa d Aku ngelu amarga mumet e Luwih becik kang prasaja Kunci : C ajaumukMunDkKetekuk\ waosan tulisan aksara Jawa ing nginggil inggih menika. . Siswa dapat mengidentifikasi berbagai wacana wayang beraksara Jawa Kunci : C rgi[lLpnDwai=gihmenik. Siswa dapat mengidentifikasi paragraf deduktif dengan tepat Kunci : A Embung iku akeh banget manfangate antarane kanggo ngoncori sawah.media 46. dan budaya Jawa Kelas X/ Paragraf semester gasal Deduktif . a b c d e Aja umuk mundak keblasuk Aja umuk mundhak keblusuk Aja umuk mundhak ketekuk Aja umuk mundhak keblasuk Aja umuk mundak ketekuk 46 PG 47. kanggo ngingu iwak. . a Sadewa b c d e Nakula Werekudara Yudhistira Arjuna 47 PG 48. 48 PG . Kanthi kali dibendung bisa kanggo nyegah arane banjir lan uga bisa wisata sinambi mancing iwak.

Mengarang dengan tema bahasa. Siswa dapat menggambarkan ciri-ciri dari cerkak dengan tepat 51. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Cerkak . sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Cerkak . Siswa dapat menjawab sebuah persamaan istilah dengan tepat 50. kajawi… a Plot b Latar utawa setting c Tokoh d Judul e Ekonomi Kunci : E Ukara wonten ing ngandhap menika ngginakaken basa karma alus. Mengarang dengan tema bahasa.. a Dongeng b Pacelathon c Puisi d Cerpen e Geguritan Kunci : D Ing ngandhap menika kalebet titikan saking cerkak. kajawi…. Mengarang dengan tema bahasa. a Warga ingkang ketaman linghu sampun pikantuk bantuan b Dhumateng tiyang sepuh punika kedah ngaosi c Semburan lumpur panas ing Sidoharjo punika sanget ngajrih-ajrihi d Pak Lurah mengko ora bisa rawuh amarga lagi tindak e Budhe sampun maringi kabar manawi 49 PG 50 PG 51 PG . Siswa dapat mengidentifikasi kalimat berbahasa jawa tingkat tutur krama alus dengan tepat Paragraf menika kalebet jinising paragraf … a Induktif b Deduktif c Ineratif d Campuran e Bebas Kunci : B Cerkak wonten ing basa Indonesia uga dipun wastani….49. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Basa krama alus .

sengsem b Manis. Tembang …. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ Tembang semester gasal macapat . Menika watakipun sengsem. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah parikan dengan tepat 54.” 52 PG 53 PG 54 PG 55 PG . kasmaran. enom e Lair.52. a Asmarandana b Sinom c Pangkur d Kinanthi e Dhandhanggula Kunci : A Maryanto : “Mas Hendro. Mengarang dengan tema bahasa. Siswa dapat menggambarkan ciri-ciri dari tembang Asmarandana dengan tepat 55. Mengarang dengan tema bahasa.sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Pacelathon . a Paribasan b Parikan c Cangkriman d Wangsalan e Geguritan Kunci : B Badhe nyekar macapat menika kedah mangertosi watakipun tembang. gula c Mungkur. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ Tembang semester gasal Asmarandana . pungkur d Anom. wonten pawartos menawi pusat semburan lumpur panas ambles 4meter. Siswa dapat menggambarkan ciri-ciri dari tembang sinom dengan tepat 53. Siswa dapat mengidentifikasi kapan peristiwa mbenjang minggu badhe tindak mriki Kunci : D Wontenipun tembang menika kedah gadahi ‘sasmita’. mijil Kunci : D Sak peteng-petengeguwa lawa Isih peteng guwa wewe Sak seneng-senenge pilihane wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Rumpakan ing nginggil menika aranipun …. Wonten ing ngandhap menika pundhi ingkang kalebet sasmitanipun tembang sinom? a Asmara. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Parikan .

17 September 2006 b Senin.00 WIB. Ana sawijining paribasan kang tansah ngelingake manungsa yaiku ajining dhiri dumunung saka lathi. aku kok dereng ngerti?” Maryanto : “kalawingi Minggu.” Kapan amblesipun pusat semburan lumpur? Amblesipun pusat semburan lumpur iku … a Minggu.sesuai dengan konteksnya itu terjadi berdasar pacelathon dengan tepat 56. 10 September 2006 Kunci : A Njaga lathi 56 PG Ing madyaning pasrawungan. Memahami dan menanggapi berita yang dibacakan atau melalui berbagai media Kelas X/ Paribasan dalam semester gasal teks . 16 September 2006 d Jum’at 22 September 2006 e Minggu. kok aku ora krungu kabar?” Maryanto : “Watawis jam 11. Siswa dapat membuat kesimpulan paribasan yang ada dengan tepat Hendro : “kapan dhik. Wonten ing nginggil wau menapa ingkang dipunwastani ajining dhiri dumunung saka lathi? a Sing pinter anggone pasrawungan b c d e Delok dhiri saka pasrawungan Pribadi kang didelok saka omongan Pribadi tumindak Pribadi kang didelok saka busana Kunci : C kang didelok saka . wis mesthi lathi kudu tansah kajaga. 17 September 2006” Hendro : “jam pira ta dhik. Kita bisa padha ngatiati aja nganti lathi ngetokake ukara sing bisa marakake salah tampa. 17 September 2006 c Setu.

Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Unen-unen . Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ Guru gatra dalam semester gasal tembang .57. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ Istilah dalam semester gasal tembang . Siswa dapat memberikan contoh unen-unen dengan tepat Kunci : D Gambuh Wantah Pl 6 Kuwi wong ngembang tebu Glegas-gleges polahe ka lantur Kembang suruh ting blasah uwuh tan becik Cengengas cengenges iku Nora pantes linakonan 58 PG 59. Siswa dapat Cacahing larik saben menerangkan dipunwastani … pengertian guru gatra dengan tepat a Guru lagu b c d e Guru wilangan Guru tembang Guru gatra Guru macapat satunggal pada 57 PG 58. Siswa dapat mengidentifikasi tembang macapat gambuh dengan tepat Unen-unen ingkang trep kangge nggambaraken wosipun tembang gambuh kala wau inggih menika … a Digdaya tanpa aji b Ajining awak ana ing tumindak c Ajining dhiri ana kedaling lathi d Ajining sarira ana ing busana e Aji godhong jati aking Kunci : B Gambuh Wantah Pl 6 59 PG Kuwi wong ngembang tebu Glegas-gleges polahe ka lantur Kembang suruh ting blasah uwuh tan becik Cengengas cengenges iku Nora pantes linakonan .

. Melagukan dan memahami ajaran moral tembang macapat Kelas X/ semester gasal Sekar macapat . Siswa dapat menyebutkan tata Kunci : B Jarik lurik suwek pinggire 61 PG …………………………. . Ceceg-ceceg wonten ing nginggil menika supaya dados parikan wipun isi ingkang trep inggih menika? a Tiwas dilirik jebul adhine b Amarga wis lawas c Aja gela yen ora teka d Golek ngilmu kudu sabar e Aku pengin dadi guru Kunci : A Ing ngandhap menika tuladha ingkang kedah 62 PG . Melagukan dan memahami ajaran Kelas X/ Tembang .60. Siswa dapat menyebutkan jumlah tembang dengan tepat Tiyang ingkang boten kajen wonten ing pasrawungan kados dene ingkang sampun dipun rembag wonten tembang gambuh wau kadosdene? a Kembang tebu b Kembang suruh c Uwuh d Drenges e Kembang tiba Kunci : A Cacahipun sekar macapat inggih menika 60 PG wonten. Siswa dapat melengkapi contoh parikan dengan tepat 62. Mengarang dengan tema bahasa. sastra dan budaya Jawa Kelas X/ semester gasal Parikan .. a b c d e 9 10 13 12 11 61.

dan budaya Jawa Kelas X/ Basa Jawa ragam semester gasal ngoko lugu . a Ngertos lagunipun sekar b Ngertos watakipun sekar c Manut karepe bae d Ngertos guru wilangan lan lagu e Ngertos tegesipun tembung Kunci : C Adhiku mau mangan bubur kacang ijo. Kelas X/ semester gasal Cerita rakyat 64 PG 65. Ukara kasebut ngginakaken basa jawa ragam… a Ngoko alus b Krama alus c Ngoko lugu d Krama ndesa e Krama madya Kunci : C Crita rakyat menika gadhah sifat lokal. Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya Mengarang dengan tema bahasa.. kajawi. Kelas X/ Unsur-unsur semester gasal dalam cerkak ... Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerkak dengan tepat 65 PG 66. wektu lan swasana ingkang dumadi salebeting cariyos. Menceritakan Kelas X/ Cerita legenda . Siswa dapat 66 PG . sastra. ingkang ugi dipusinebat… a otonimisme b daerahisme c religiusme d kultural e fantastis Kunci : D Papan. Siswa dapat menganalisis sifat dalam cerita rakyat dengan tepat 63 PG 64. dipunwastani … a plot b watak c setting d penokohan e alur Kunci : C Crita fiksi wonten ing perangan ingkang 63. Siswa dapat mengidentifikasi kalimat berbahasa Jawa sesuai dengan tingkat tuturnya dengan tepat .moral tembang macapat semester gasal macapat cara nembang dengan tepat dipunmangertosi menawi badhe nyekar tembang macapat.

a Buku b Koran c Majalah d Radio e kitab Kunci : C Unsur-unsur kang mbangun crita saka sajroning crita kasebut diarani … 67 PG 68 PG 69 PG 70 PG . Kelas X/ semester gasal Basa ngoko alus . sastra Kelas X/ Unsur intrinsik semester gasal dalam cerkak . Ukara menika ngginakaken basa … a ngoko lugu b madya krama c ngoko alus d krama alus e karma Kunci : C Siti nyilih kalawarti marang Pakdhe Harta. Siswa dapat menjawab pengertian kalawarti dengan tepat 69. Kelas X/ semester gasal Kalawarti 70. Mengarang dengan tema bahasa.berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya 67. Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa ssuai dengan konteksnya Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sseuai dengan konteksnya Memahami dan menanggapi berita yang dibacakan atau melalui berbagai media semester gasal mengidentifikasi pengertian legenda dengan tepat Kelas X/ semester gasal Cerita rakyat . wonten ing ngandhap menika ingkang kalebet jinising crita rakyat kajawi… a legenda b cerkak c fabel d mite e sage Kunci : B Wis jam telu sore bapak durung kondur. Siswa dapat mengetahui mujudaken sejarah dipunwastani… a legenda b babad c fabel d serat e mite Kunci : A Crita rakyat menika dipun perang wonten 4. Tembung kalawarti tegese…. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis cerita rakyat dengan tepat 68. Siswa dapat mengidentifikasi kalimat berbahasa Jawa ragam ngoko alus dengan tepat .

Tembung ngrembaka tegesipun… a lestari b moncer c ana d disenengi e tambah maju lan gedhe Kunci : E 71 PG .dan budaya unsur-unsur intrinsik dalam cerkak dengan tepat Kelas X/ semester gasal Kata-kata sukar . Memahami dan menanggapi berita yang dibacakan atau melalui berbagai media a unsur interior b unsur ekstrinsik c unsur inside story d unsur semiotik e unsur intrinsik Kunci : E Mangga tansah kagulawenthah budayaning bangsa amrih ngrembaka. Siswa dapat menerangkan kata-kata sukar dalam kalimat dengan tepat 71.