UJIAN 2: SOALAN 1

Penaksiran

Proses membuat keputusan berdasarkan kepada satu peraturan atau piawaian. 6/9 (ujian penglihatan) 8/100 0 100 (IQ test)

Pengujian

Suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan.

skala bernombor

berkategori

ekstrovert introvert

Ujian

Alat ukur untuk mendapatkan bukti emperik. Ianya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria Ujian Aptitud Ujian Penilaian

Pengukuran

Satu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu.

Penilaian Rujukan Norma Proses sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Penilaian Rujukan Kriteria Formatif Sumatif Dilaksanakan secara berterusan bagi menilai sejauh mana keupayaan atau kemahiran yang sudah dikuasai. Rekod anekdot Rekod berterusan Senarai semak Penaksiran portfolio Proses mengukur dan menilai pencapaian pelajar terhadap keupayaannya menguasai kemahiran-kemahiran kompleks yang sukar diukur menerusi ujian bertulis. Rekod pensampelan masa dan peristiwa

Penilaian

Penaksiran autentik

Penaksiran prestasi