1.Em chú ý là em làm EFA ó dây là EFA scales, không phái EFA mô hình.

Em làm EFA dê kiêm chúng scales 5 nhân tô
TAM có oki ó VN hay không. Cho nên khi làm EFA, em CÀN chon sãn trong options 5 nhân tô. Sau dó kiêm chúng xem 5
nhân tô dó có giông vói 5 nhân tô ban dâu không (các items), nêu items nào vùa nãm ó nhân tô 1, lai chay sang 1 nhân tô
khác thì loai di.
Sau dó, trên co só này, luu lai nhüng nhân tô phù hop (kê cá tên goi lân nôi hàm) và kiêm djnh các giá thuyêt. Giá sú
truòng hop bj lân lôn quá nhiêu items thì dãt tên tông hop, ví du DSD và LÌ nhu ví du tai email truóc cúa cô. Tóm lai là giá
thuyêt không có gì thay dôi vì nôi hàm cúa các nhân tô vân vây. Mô hình mói thuòng là mô hình gián luoc (bj bó bót nhân
tô) so vói moo hình cü, chú ko có su thay dôi hoàn toàn.
2.Khi kiêm tra alpha cronbach, cân loai dân tùng items dê dat duoc 0.7, tôi thiêu vân châp nhân 1 nhân tô 1 items (goi là
unidimension), truòng hop bât khá kháng. Trong truòng hop vân duói 0.6 thì hoãc phái bô sung sô luong câu trá lòi, hoãc
phái test lai scales, chú alpha không cho phép kêt luân BÒ nhân tô di vì sô nhân tô dó fix rôi. Alpha chi nói rãng scale cúa
em không dám báo chât luong vê nôi hàm thông tin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful