P. 1
Dethi TuyensinhL10 Toan ChuyenHCM2011

Dethi TuyensinhL10 Toan ChuyenHCM2011

|Views: 4|Likes:
Published by wakemeup143
toan
toan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: wakemeup143 on May 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

SỞ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO

THANH PHỐ HỒ CHI MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRUNG HOC PHO THÔNG CHUYÊN
NÃM HOC 2010-2011
ĐE CHINH THUC KHOA NGAY 21/06/2010
Môn thi: TOAN ( chuyên)
Thoi gian lam bai : 150 phut
(không kê thoi gian giao dê)
Câu 1: (4 diêm)
1) Giai hê phuong trinh §
2) Giai
phuong
trinh :§
Câu 2: ( 3 diêm)
Cho phuong trinh x2 2 ( 2m ¹ 1) x ¹ 4 m2 ¹ 4 m 3 ÷ 0 ( x la ân sô )
Tim m dê phuong trinh co
hai nghiêm phân biêt § thoa
§
Câu 3: (2 diêm )
Thu gon biêu
thuc: A֤
Câu 4: ( 4 diêm )
Cho tam giac
ABC cân tai A nôi tiêp duong tron (O).Goi P la diêm chinh
giua cua cung nho AC.Hai duong tháng AP va BC cát nhau tai M.Chung
minh ráng :
a) §
b)MA.MP ÷BA.BM
Câu 5 : ( 3 diêm )
a) Cho phuong trinh
§( x la ân sô va m,
n la cac sô nguyên).Gia su phuong trinh co cac nghiêm dêu la sô nguyên.
Chung minh ráng § la hop sô
b) Cho hai sô
duong a,b
thoa §.Tinh P÷§
Câu 6 : ( 2 diêm )
Cho tam giac OAB vuông cân tai O voi OA÷OB ÷2a.Goi (O) la duong
tron tâm O ban kinh a.Tim diêm M thuôc (O) sao cho MA¹2MB dat gia tri
nho nhât
Câu 7: ( 2 diêm)
Cho a , b la cac sô
duong thoa .Chung minh §
HET1
+y=1
x+1
2
+5y=3
x+1
( )
2
2 2
2x -x +2x -x-12=0
( )
1 2 1 2
, x x x x <
2
1 2
x = x
7+ 5+ 7- 5
- 3-2 2
7+2 11
· ·
ABP=AMB
2
2x +mx+2n+8=0
2 2
m +n
100 100 101 101 102 102
a +b =a +b =a +b
2010 2010
a +b

2 2 2
a +2b 3c

1 2 3
+
a b c
SỞ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
THANH PHỐ HỒ CHI MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRUNG HOC PHO THÔNG CHUYÊN
NÃM HOC 2010-2011
KHOA NGAY 21/06/2010
Môn thi: TOAN ( chuyên)
Câu Huong dân châm Điêm
Câu 1
( 4 d)
Câu:1: ( 4 diêm
1) Giai hê phuong trinh
§
§§§§§§§
0,5 x4 d
2) Giai phuong
trinh : §
Đát §, pt tro thanh:
t2 ¹ t - 12 ÷ 0 §t÷3 hay t÷-4
t ÷3 ÷~§
t÷ -4 ÷~§ ( vô
nghiêm)
Vây pt co hai nghiêm la x ÷- 1 , x ÷3/2
0,5 d
0,5 d
0,5 d
0,5 d
Câu 2
(3 d)
Câu 2 : (3 diêm )
Cho phuong trinh x2 2 ( 2m ¹ 1) x ¹ 4 m2 ¹ 4 m 3 ÷ 0 ( x la ân sô )
(*)
Tim m dê phuong trinh co hai
nghiêm phân biêt § thoa §
`÷§, voi moi 1 
Vây (*) luôn co 2
nghiêm phân biêt voi moi m
0,5 d
÷2m-1 ; ÷2m¹3
§§§
§§
0.5 d
0,5 d
1,5 d
Câu 3 Câu 3 : ( 2 diêm)
Thu gon biêu thuc:
A֤
( 2 d)
X•t M ÷§1
+y=1
x+1
2
+5y=3
x+11
+y=1
x+1
2
+5y=3
x+1

2
2y= 2
x+1
2
+5y=3
x+1
 −
− −


3y=1
2
+5y=3
x+1


1
x=
2
1
y=
3
( )
2
2 2
2x -x +2x -x-12=0
2
2 t x x = −

2
3
2 3 1
2
x x x hay x − = ⇔ = − =
2
2 4 x x − = −
( )
1 2 1 2
, x x x x < 2
1 2
x = x
( ) ( )
2
2
2 1 4 4 3 4 0 m m m + − + − = >
1
x
2
x
2
1 2
x = x

2m 1 22m 3 − = +

( )
( )
7
2 1 2 2 3
2
5 2 1 2 2 3
6
m
m m
m m
m

= −
  − = +
⇔  
− = − +
 

= −


7+ 5+ 7- 5
- 3-2 2
7+2 11
7+ 5+ 7- 5
7+2 11
Câu 4
( 4 d)
Ta co M ~ 0 va § , suy ra
M ÷
A÷-(-1)÷1
1 d
1 d
Câu 4 : ( 4 diêm)
Cho tam giac ABC cân tai A nôi tiêp duong tron (O).Goi P la diêm chinh
giua cua cung nho AC.Hai duong tháng AP va BC cát nhau tai M.Chung
minh ráng :
a) §
b)MA.MP
÷BA.BM
a) ( s d s d) ÷( s d s d)÷ s d ÷§ 2 d
b) §
1 d
MAC MBP (g-g)
§
1 d
Câu 5
( 3 d)
Câu 5: ( 3 diêm)
a)Cho phuong trinh §( x la
ân sô va m, n la cac sô
nguyên).Gia su phuong trinh co cac nghiêm dêu la sô nguyên. Chung minh
ráng § la hop sô
Goi §la 2 nghiêm cua phuong
trinh §§,§
0,5 d
§÷§
֤
0,5 d
§la cac sô nguyên lon hon 1
nên § la hop sô
0,5 d
2
14 2 44
2
7 2 11
M
+
= =
+
2
22
· ·
ABP=AMB
x
x
=
=
M
P
O
C
B
A
·
1
2
AMB =
»
AB−
»
PC
1
2
»
AC−
»
PC
1
2
»
AP
·
ABP
» » · · ·
PA PC CAP ABP AMB CM AC AB = ⇒ = = ⇒ = =
. . .
MA MC
MA MP MB MC MB AB
MB MP
⇒ = ⇒ = =
2
2x +mx+2n+8=0
2 2
m +n
1 2
, x x

1 2
2
m
x x + = −
1 2
. 4 x x n = +
2 2
m +n
( ) ( )
2 2
2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 2 4 4 4 16 x x x x x x x x x + + − = + + +
( ) ( )
2 2
1 2
4 . 4 x x + +
2 2
1 2
4, 4 x x + +
2 2
m +n
b)Cho hai sô duong
a,b thoa §.Tinh P÷§
Ta co§
§§
§a÷b÷1 1 d
§ P÷§÷2 0,5 d
Câu 6
( 2 d)
Câu 6: ( 2 diêm)
Cho tam giac OAB vuông cân tai O voi OA÷OB ÷2a.Goi (O) la duong tron
tâm O ban kinh a.Tim diêm M thuôc (O) sao cho MA¹2MB dat gia tri nho
nhât
Đuong tháng OA cát (O) tai C va D, voi C la trung diêm cua OA.Goi € la
trung diêm cua OC
*Truong hop M không tr•ng voi C va D
Hai tam giac O€M va
OMA d‚ng dang ( do
§)
§ 1 d
* Truong hop M tr•ng voi C : MA÷CA÷2.€C÷2.€M
* Truong hop M tr•ng voi D: MA÷DA÷2.€D÷2.€M
Vây ta luôn co MA÷2.€M 0,5 d
MA¹2.MB÷2(€M¹MB)§ 2.€B ÷ háng sô
Dâu ƒ÷„ xay ra khi M la giao diêm cua doan B€ voi duong tron (O)
Vây MA ¹2.MB nho nhât khi M la giao diêm cua doan B€ voi duong tron
(O)
0,5 d
Câu 7
( 2 d)
Câu 7 : ( 2 diêm)
Cho a , b la cac sô duong
thoa .Chung minh §
0,5 d
Ta co:§
§
( dung)
a¹2b §
§ (
dung) 0,5 d
T… (1) va (2) suy ra
§ ( do §)
1 d
2010 2010
a +b
100 100 101 101 102 102
a +b =a +b =a +b
( ) ( )
0 0 101 101 101 101 0 0
0= − + = + − a b a b
10 10 10 10
a +b a +b

( ) ( ) ( ) ( )
100 100 101 101
1 1 1 1 a a b b a a b b − + − = − + −


2010 2010
a +b
· ·
1
,
2
OM OE
MOE AOM
OA OM
= = =
1
2.
2
ME OM
MA EM
AM OA
⇒ = = ⇒ =


2 2 2
a +2b 3 c

1 2 3
+
a b c
( ) ( ) ( )
1 2 9
1 2 2 9
2
a b b a ab
a b a b
+ ≥ ⇔ + + ≥
+ ( )
2 2
2 4 2 0 2 0 a ab b a b ⇔ − + ≥ ⇔ − ≥
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2
3 2 2 2 3 2 a b a b a b ≤ + ⇔ + ≤ +
( )
2
2 2
2 4 2 0 2 0 a ab b a b ⇔ − + ≥ ⇔ − ≥
( )
2 2
1 2 9 9 3
2
3 2
a b a b c
a b
+ ≥ ≥ ≥
+
+
2 2 2
2 3 a b c + ≤

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->