సతవ జయ


ఒక ఊ రల ఒక ఆవ పచగ  సూ
! ఉం$%. పక'నున* అడ- నుం. ఒక /0దప
2  అక'డక3
వ. ఆవ4 చంపబ67ం$%. ఆవ త/ి9ంచు:;4, “ఓ ప మ@AజB, ఊల CA:;క .న* లDగదూడ
ఉం$%. అ$% CA ాల :FసGH ఎదురJ చూసూ
! ఉంటLం$%. CMను ఇప9ే OPQR CA దూడక3 ాలS ఇ.
వTేUా!ను. ఆ తరJOాత నను* చం/ి Vవ Wను. నను* నమXY తప9క వTేUా!ను” అ4 బWమ[ం$%,
ప4. అ7
ే ప:\ ఏ మ[త^ం నమYకం కలSగలDదు. అ7CA ఏల[_` ఒప9క3ం$%. దూడక3 ాలS ఇ.
మం. బXదు2లS చ/ి9, W_ వTేaి “ఓ పAజB, Vవ ఇప9డ3 నన* చం/ి W4” అ4 :Fం$%. /0దప
2 
కb
c రమృగం అ7CA $ా4:\, ఆవ 4జB7e పటf ఆశరం OMaిం$%. Gచు:;4 ఆవను చంపక3ంా
“Vవ OPQR, V దూడ
hCM @7_ా ఉండ3” అ4 పం/ి /iaిం$%. సతం, 4జB7e అాయంనుం
:Aాడ
A7, మ!!

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful