‫دانش خود را متناسب با نیازتان ارتقاء دهید‪.

‬‬

‫فرساران‬
‫آموزش کاربردی اکسل‬

‫‪www.farsaran.ir‬‬

‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬
‫‪Microsoft Excel‬‬

‫ﺣﯿﺪرﭘﻮر‪ ،‬اﻣﯿﻦ‪ - 1353 ،‬ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‪1353 ،‬‬
‫داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ – واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪1384 ،‬‬
‫‪ 627‬ﺻﻔﺤﻪ‪ :‬ﺟﺪول‪ ،‬ﻣﺼﻮر‬
‫ﺿﻤﺎﯾﻢ‪ ،‬واژه ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﻫﺎ‬
‫راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬رﺳﻢ ﺟﺪاول‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و‬
‫ﺗﻮاﺑﻊ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‪ ،‬ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی‪ ،‬ﻣﺎﮐﺮو‬
‫‪ISBN: 964-450-330-9‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﭙﺎ‬
‫‪85‬ح‪7‬اﻟﻒ ‪HF 5548 / 4 /‬‬
‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان‪84-16399 :‬م‬

‫ﻧﺎم ﮐﺘﺎب‪ :‬ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬
‫ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ‪ :‬اﻣﯿﻦ ﺣﯿﺪرﭘﻮر‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ‬
‫ﻧﻮﺑﺖ و ﺳﺎل ﭼﺎپ‪ :‬اول‪ ،‬زﻣﺴﺘﺎن ‪84‬‬
‫ﺗﯿﺮاژ‪ 2000 :‬ﺟﻠﺪ‬
‫روی ﺟﻠﺪ‪ :‬ﯾﺪاﻟﻪ رزاﻗﯽ‬
‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ – واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬
‫ﺷﺎﺑﮏ‪964-450-330-9 :‬‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 65000 :‬رﯾﺎل‬

‫ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر‬
‫ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﺮماﻓﺰار اﮐﺴﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬
‫روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از‬
‫اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﯾﻦ‬
‫ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ‪ ،‬وﻟﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن اﻣﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در‬
‫ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی‬
‫روزﻣﺮه‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬
‫ﮐﺎرﺑﺮدی آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬از اﺳﺘﻘﺒﺎل‬
‫درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰار آﻓﯿﺲ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و آﻣﺎری در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻓﺮاوان اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺘﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در‬
‫ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮدن ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ را‬
‫ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻤﯽ رﻏﺒﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری‬
‫از ﻣﻄﺎﻟﺐ در آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای را‬
‫ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در‬
‫ﺗﺪرﯾﺲ اﮐﺴﻞ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو دﺳﺘﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻼسﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ را ﺑﺎ روش و ﺑﯿﺎﻧﯽ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﮔﺮد ﻫﻢ آوردم‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﮐﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ‬
‫راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪم‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه‬
‫دارای اﺷﮑﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ‪ ،‬از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻮرد‬
‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺗﺎ ﻣﺮا از ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای‬
‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ‬
‫داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی ﺑﯽدرﯾﻎ دوﺳﺖ و اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ‪،‬‬
‫ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را دارم‪.‬‬
‫ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ﺻﺒﻮری و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ‬
‫ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ ﺻﺒﺮ و ﺗﻼش‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺻﺒﺮ و ﺗﻼشاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬
‫اﻣﯿﻦ ﺣﯿﺪرﭘﻮر‬
‫زﻣﺴﺘﺎن ‪84‬‬
‫‪Amin.heydarpour@gmail.com‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ‪.......................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟‪..................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -3‬ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت‪..................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎ‪......................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎب‬
‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‪..............................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -1‬ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﺴﺖ ؟‪...........................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -2‬اﮐﺴﻞ )‪ (Excel‬ﭼﯿﺴﺖ ؟‪........................................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -3‬ﭼﺮا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟‪.....................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﺴﻞ‪...........................................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -5‬ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﮐﺴﻞ‪........................................................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -6‬ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‪.......................................... .........................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -7‬ﻧﺤﻮه ﺧﺮوج از اﮐﺴﻞ‪....................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -8‬اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس‪...............................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -9‬ﻧﺤﻮه ﺗﺎﯾﭗ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪.............................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‪....................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ -1‬ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ‪.................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ -2‬ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‪...........................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ -3‬ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‪.......................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز‪.............................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ -5‬ﻧﺤﻮه ﺳﻮﺋﯿﭻ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز‪..................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ -6‬اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‪.............................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -7‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪..........................................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ -1‬ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪...........................................................................‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ‪......................................................................................................‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪....................................................................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ -4‬ﺧﻮاص ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪.............................................................................................................‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ -1-4‬ﭘﻨﺠﺮه ‪................................................................................Format Cell‬‬

‫‪37‬‬

‫‪-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه )زﺑﺎﻧﻪ ‪.............................(Number‬‬

‫‪39‬‬

‫‪-1-1-1-4‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ )‪ General‬ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ(‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -2-1-1-4‬اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و اﻋﺸﺎری )‪..................................(Number‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ -3-1-1-4‬اﻋﺪاد از ﺟﻨﺲ ﭘﻮل راﯾﺞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر )‪.........(Currency‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ -4-1-1-4‬ﻣﺒﻠﻎ )‪..........................................................(Accounting‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ -5-1-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ )‪...................................(Date‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ -6-1-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ زﻣﺎن )‪..................................(Time‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ -7-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ )‪........(Percentage‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ -8-1-1-4‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺪد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﺮی )‪..............(Fraction‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ -9-1-1-4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ )‪...................(Scientific‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ -10-1-1-4‬ﻓﺮم ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی )‪ Text‬ﯾﺎ ﻣﺘﻦ(‪...........................................‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ -11-1-1-4‬اﻋﺪا ﺧﺎص )‪........................................................(Special‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ -12-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎص )‪........(Custom‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ -2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪....................‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ -1-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ )‪..........(Horizontal‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ -2-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل از ﻧﻈﺮﻋﻤﻮدی )‪..............(Vertical‬‬

‫‪53‬‬

‫‪......................................................Justify Distributed -3-2-1-4‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ -4-2-1-4‬ﺟﺎ دادن ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ )‪.(Wrap Text‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ -5-2-1-4‬ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻬﻨﺎی ﺳﻠﻮل )‪.(Shrink to fit‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ -6-2-1-4‬ادﻏﺎم ﭼﻨﺪﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻫﻢ )‪..........................(Merge Cells‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ -7-2-1-4‬ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻦ )‪.........................................(Direction Text‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ -8-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ )‪.........................................(Indent‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ -9-1-2-4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی )‪..(Orientation‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -10-2-1-4‬دوران ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل)‪........................(Orientation‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ -3-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮع‪ ،‬ﺳﺒﮏ‪ ،‬رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ )زﺑﺎﻧﻪ ‪.....................(Font‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ -1-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻗﻠﻢ )‪..........................................................(Font‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ -2-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ )‪........................................(Font Size‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ -3-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﮏ ﻗﻠﻢ )‪......................................(Font Style‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ -4-3-1-4‬زﯾﺮﺧﻂ دار ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل )‪........(Underline‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ -5-3-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮓ ﻗﻠﻢ )‪...........................................................(Color‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ -6-1-3-4‬ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺮات ﻗﻠﻢ )‪.....................................................(Effects‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ -7-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض‪..........................................................‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ -4-1-4‬ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪...............................................(Border‬‬

‫‪61‬‬

‫‪.............................................................................................Line-1-4-1-4‬‬

‫‪62‬‬

‫‪) Presets -2-4-1-4‬ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ(‪.......................................................‬‬

‫‪62‬‬

‫‪....................................................................................Border -3-4-1-4‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ -5-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ واﻟﮕﻮی ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪............................(Patterns‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ -6-1-4‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪.......................................(Protection‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ -5‬ﺗﻤﺮﯾﻦ‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ -6‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪66‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‪............................................................................‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ -1‬وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل‪.............................................................................................‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ -2‬ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪....................................................................................‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ -3‬ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮاص ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪........................................................................................‬‬

‫‪70‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -4‬ﺣﺬف ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‪....................................................................................................‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ -5‬درج ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‪.......................................................................................................‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ -1-5‬درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ‪....................................................................................................‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ -2-5‬درج ﯾﮏ ﺳﺘﻮن‪..................................................................................................‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ -6‬ﻣﻔﻬﻮم ‪..........................................................................Copy / Cut / Paste‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ -7‬اﻧﺘﻘﺎل‪/‬ﮐﭙﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ -8‬اﻧﺘﻘﺎل‪/‬ﮐﭙﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪...................................................................................‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ -9‬درج ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه‪........................................................................‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ -10‬ﻣﻔﻬﻮم ‪ Redo‬و‪........................................................................................Undo‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ -11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )‪..............................................................................................(Fill‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ -1-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻨﯽ‪...............................................................‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ -2-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد‪.............................................................................‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ -3-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻋﺒﺎرات‪..........................................................................‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ -4-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪...............................................................................................‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ -12‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ‪............................................................................................‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ -13‬ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‪.................................................................................................‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ -1-13‬ﺟﺴﺘﺠﻮ‪............................................................................................................‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ -2-13‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪90‬‬

‫‪ -14‬اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ )ﭘﻨﺠﺮه( ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ‪......................................................‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ -15‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪92‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‪......................................................‬‬

‫‪95‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪..........................................................................................‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ -2‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل‪........................................................................................................‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ -3‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ و ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‪..........................................................................‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ -4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ‪............................................................................‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ -5‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﺷﺪه‪.............................................................................................‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ -6‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی‪..................................................................................‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ -7‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ‪....................................................................................‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ -8‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز‪...................................................................................................‬‬

‫‪100‬‬

‫‪ -9‬اﺑﺰار ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ‪............................................................................................................‬‬

‫‪102‬‬

‫‪ -10‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪103‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‪.......................................................................‬‬

‫‪105‬‬

‫‪ -1‬درج ﮐﺎرﺑﺮگ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪106‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪106‬‬

‫‪ -3‬اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرﺑﺮگ‪.................................................................................................‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ -4‬ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮگ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪108‬‬

‫‪ -5‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‪...........................................................................................‬‬

‫‪108‬‬

‫‪ -6‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪109‬‬

‫‪ -7‬ﺣﺮﮐﺖ روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‪................................................................................................‬‬

‫‪110‬‬

‫‪ -8‬ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‪............................................................................................‬‬

‫‪110‬‬

‫‪ -9‬ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮگ‪..........................................................................................‬‬

‫‪110‬‬

‫‪ -10‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪111‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‪...........................................................‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻏﺬ روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‪.................................................................‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ )‪.........................................................................(Setup Page‬‬

‫‪115‬‬

‫‪ -1-2‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎﻏﺬ‪...................................................................................................‬‬

‫‪116‬‬

‫‪ -1-1-2‬ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻏﺬ‪..............................................................................................‬‬

‫‪116‬‬

‫‪ -2-1-2‬ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺤﻪ‪.........................................................................................‬‬

‫‪117‬‬

‫‪ -3-1-2‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻏﺬ‪...........................................................................................‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ -4-1-2‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ‪...........................................................................................‬‬

‫‪119‬‬

‫‪ -5-1-2‬ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ اول‪..................................................................................‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ -2-2‬ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ )‪ Header‬و ‪........................................(Footer‬‬

‫‪120‬‬

‫‪ -3-2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ‪.......................................................................‬‬

‫‪124‬‬

‫‪ -4-2‬ﻣﺤﺪوده ﭼﺎپ‪....................................................................................................‬‬

‫‪126‬‬

‫‪ -3‬ﭼﺎپ ﮐﺎرﺑﺮگ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪128‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺤﯿﻂ ‪........................................................................................Print preview‬‬

‫‪129‬‬

‫‪ -5‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪131‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‪........................................................................‬‬

‫‪133‬‬

‫‪ -1‬ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪......................................................................................................‬‬

‫‪133‬‬

‫‪ -2-1‬ﺷﺮوع رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‪....................................................................................‬‬

‫‪134‬‬

‫‪ -1-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اول‪ :‬ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‪..........................................................................‬‬

‫‪136‬‬

‫‪ -2-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم‪ :‬ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ‪......................................................................‬‬

‫‪137‬‬

‫‪ -3-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم‪ :‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار‪...........................................................‬‬

‫‪140‬‬

................................................................................‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ -5-3-2-1‬ﻋﻨﻮان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهﻫﺎ‪................................................................‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ -4-2-1‬ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮدار‪...................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪ -4-3-2-1‬راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻤﻮدار‪.............‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ -4-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﺎرت‪........................‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ -6-3-2-1‬ﺟﺪول دادهﻫﺎ‪..‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‪...............................................................................................‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ -1-3-2-1‬ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدار‪.......................‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ -2-3-2-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻮرﻫﺎ‪.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ -1‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪..‬‬ ‫‪153‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‪...................................................................‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ‪......................................................................‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ -2-2‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ‪.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ -6-2‬وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار‪.................................‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدار‪...................................................................‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ -4‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪...............................‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻤﺮﯾﻦ‪..........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪164‬‬ .........................................................................................................‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮدار‪...........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل‪.......................................‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ -5-2‬ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮدار‪..‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ -3-3-2-1‬ﺧﻄﻮط روی ﺻﻔﺤﻪ‪...........................................‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ -3-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ دادﻫﺎ‪.......................................................

.‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ -3-2‬ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت در آدرسدﻫﯽ‪......................................................ABS :‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ -2-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ‪.......‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ -1-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ روز‪..............................................................................................‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ -3-2‬ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ‪...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DAY :‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ -2-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎه‪.........‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ -1-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ‪....................INT :‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -4-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‪.......................................................................‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ -1-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ‪........................SQRT :‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ -9-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ‪...........YEAR :‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪ -4-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﯿﻪ‪..........................................................................................POWER :‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ -7-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ‪.................‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ -4-3‬ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ‪...........................................................................................................................ROUND :‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ -8-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺬر‪........................................................................................................SECOND :‬‬ ‫‪178‬‬ ..............................................................MONTH :‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ -3-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎل‪.........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ -1-3‬ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪ -3-3‬اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ‪...........................................................................................................SUM :‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ -2-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن‪.......................................................................................................................PI :‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -6-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮان‪....................................‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‪................................................MOD :‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -5-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯽ‪.............................FACT :‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -3-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺰء ﺻﺤﯿﺢ‪.....

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -5-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ دﻗﯿﻘﻪ‪..........................................................MINUTE :‬‬

‫‪178‬‬

‫‪ -6-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ‪..............................................................HOUR :‬‬

‫‪178‬‬

‫‪ -3-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎری‪.............................................................................................‬‬

‫‪179‬‬

‫‪ -1-3-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪................................................AVERAGE :‬‬

‫‪179‬‬

‫‪ -2-3-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ‪...............................................................MAX :‬‬

‫‪179‬‬

‫‪ -3-3-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ‪...................................................................MIN :‬‬

‫‪179‬‬

‫‪ -4-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﯽ‪..............................................................................................‬‬

‫‪180‬‬

‫‪ -1-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪..................................................................................LEN‬‬

‫‪180‬‬

‫‪ -2-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪........................................................................LOWER‬‬

‫‪180‬‬

‫‪ -3-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪...............................................................................TRIM‬‬

‫‪180‬‬

‫‪ -4-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪.........................................................................UPPER‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ -5-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ‪...........................................................................................‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ -1-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪.................................................................................AND‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ -2-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪.....................................................................................OR‬‬

‫‪182‬‬

‫‪ -3-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪.........................................................................................IF‬‬

‫‪182‬‬

‫‪ -4‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‪.................................................................................................‬‬

‫‪183‬‬

‫‪ -5‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪192‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‪...............................................................................‬‬

‫‪195‬‬

‫‪ -1‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‪.............................................................................‬‬

‫‪196‬‬

‫‪ -2‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ‪......................................................................................................‬‬

‫‪198‬‬

‫‪ -3‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ‪.......................................................................................................‬‬

‫‪202‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -1-3‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪........................................................................................‬‬

‫‪205‬‬

‫‪ -4‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪210‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺘﺎب‬
‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‪....................................................‬‬

‫‪213‬‬

‫‪ -1‬ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪213‬‬

‫‪ -2‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده )‪...............................................................................(Template‬‬

‫‪216‬‬

‫‪ -1-2‬اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده در اﮐﺴﻞ‪......................................................................‬‬

‫‪217‬‬

‫‪ -3‬ﮔﺮوهﮐﺎری ﯾﺎ ‪..................................................................................Workspace‬‬

‫‪219‬‬

‫‪ -4‬ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ وب‪...................................................................‬‬

‫‪220‬‬

‫‪ -5‬ﺟﺴﺘﺠﻮ‪...........................................................................................................................‬‬

‫‪221‬‬

‫‪ -6‬ﺧﻮاص ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‪................................................................................................‬‬

‫‪223‬‬

‫‪ -7‬ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ‪...................................................................................Email‬‬

‫‪225‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪............................‬‬

‫‪227‬‬

‫‪-1‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﺎ ‪....................................................................................Comments‬‬

‫‪227‬‬

‫‪ -1-1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪..............................................................................................‬‬

‫‪229‬‬

‫‪ -2-1‬ﭼﺎپ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪.................................................................................................‬‬

‫‪229‬‬

‫‪ -3-1‬وﯾﺮاﯾﺶ و ﺣﺬف ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪.............................................................................‬‬

‫‪229‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -2‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده‪................................................................................‬‬

‫‪230‬‬

‫‪ -3‬ﺳﺒﮏﻫﺎ ﯾﺎ ‪.......................................................................................................Style‬‬

‫‪232‬‬

‫‪ -4‬ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ‪............................................Conditional Formatting‬‬

‫‪234‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‪.......................................‬‬

‫‪243‬‬

‫‪ Clipboard -1‬در ‪.......................................................................................Office‬‬

‫‪243‬‬

‫‪ -2‬اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ‪................................................................‬‬

‫‪244‬‬

‫‪ -3‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪.................................................................................‬‬

‫‪251‬‬

‫‪ -4‬ارﺟﺎع ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ‪..........................................................................................TO GO‬‬

‫‪253‬‬

‫‪ -5‬ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ‪...................................................................................................Symbol‬‬

‫‪255‬‬

‫‪ -6‬ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ‪...................................................................AutoCorrect‬‬

‫‪256‬‬

‫‪ -7‬ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎ ‪..............................................................................Spelling‬‬

‫‪259‬‬

‫‪................................................................................................Option Buttons -8‬‬

‫‪262‬‬

‫‪....................................................................................................................Speech -9‬‬

‫‪263‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‪....................‬‬

‫‪265‬‬

‫‪ -1‬ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ‪.................................................................................................‬‬

‫‪265‬‬

‫‪ -1-1‬ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار‪......................................................................‬‬

‫‪268‬‬

‫‪ -2-1‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ‪.........................................................................................‬‬

‫‪271‬‬

‫‪ -1-2-1‬ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ‪......................................................................‬‬

‫‪271‬‬

‫‪ -3-1‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﭘﻨﺠﺮه ‪..................................................Customize‬‬

‫‪272‬‬

‫‪.....................................................................................................Custom View -2‬‬

‫‪273‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ‪.......................................................................................................‬‬

‫‪276‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‪.......................‬‬

‫‪279‬‬

‫‪ -1‬ﺗﮑﺮار ﻋﻨﻮان ﺟﺪاول در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‪..........................................................................‬‬

‫‪279‬‬

‫‪ -2‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ‪....................................................................................................‬‬

‫‪281‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدار‪.................................................................................................‬‬

‫‪284‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‪............................................‬‬

‫‪287‬‬

‫‪ -1‬ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪.............................................................................‬‬

‫‪287‬‬

‫‪ -2‬ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار‪........................................................‬‬

‫‪292‬‬

‫‪ -1-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎ‪.......................................................................................‬‬

‫‪293‬‬

‫‪ -2-2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ دادهﻫﺎ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪294‬‬

‫‪....................................................................................................Trendline -3-2‬‬

‫‪296‬‬

‫‪ -4-2‬ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی‪..........................................................................................‬‬

‫‪297‬‬

‫‪ -5-2‬اﻓﺰودن دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‪....................................................................................‬‬

‫‪298‬‬

‫‪ -3‬ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ‪...........................................................................Chart Type‬‬

‫‪299‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‪....................‬‬

‫‪305‬‬

‫‪ -1‬آراﯾﻪﻫﺎ‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪305‬‬

‫‪ -2‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺎرﺑﺮگ‪...................................................................‬‬

‫‪309‬‬

‫‪ -3‬ﺳﯿﺴﺘﻢ آدرسدﻫﯽ ‪...........................................................................................RC‬‬

‫‪310‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺎمﮔﺬاری روی ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪..............................................................................................‬‬

‫‪313‬‬

‫‪ -5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪............................................................................................................‬‬

‫‪316‬‬

‫‪ -1-5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل‪..........................................‬‬

‫‪318‬‬

‫‪ -2-5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪........................................................‬‬

‫‪318‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -3-5‬ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪.............................................................................................‬‬

‫‪319‬‬

‫‪ -1-3-5‬ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ‪..........................................................................‬‬

‫‪321‬‬

‫‪.........................................................................Error Checking -2-3-5‬‬

‫‪326‬‬

‫‪ -3-3-5‬اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ‪.............................................................................................‬‬

‫‪327‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞدادهﻫﺎ‪.............................................................................‬‬

‫‪331‬‬

‫‪ -1‬ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺪف )‪..........................................................................(Seek Goal‬‬

‫‪332‬‬

‫‪ -2‬ﺳﻨﺎرﯾﻮ )‪............................................................................................(Scenarios‬‬

‫‪334‬‬

‫‪ -3‬ﺟﺪول )‪.........................................................................................................(Table‬‬

‫‪339‬‬

‫‪ -1-3‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﻄﺮی‪...............................................................‬‬

‫‪341‬‬

‫‪ -2-3‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﺘﻮﻧﯽ‪...............................................................‬‬

‫‪343‬‬

‫‪ -3-3‬روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه‪.................................................................................................‬‬

‫‪346‬‬

‫‪ -4‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰء )‪...........................................................................................(Subtotal‬‬

‫‪350‬‬

‫‪ -5‬ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ )‪...................................................................(Consolidate‬‬

‫‪355‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‪...............................................‬‬

‫‪361‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓُﺮم‪.....................................................................................‬‬

‫‪361‬‬

‫‪ -2‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪366‬‬

‫‪ -3‬ﮐﻨﺘﺮل ورود دادهﻫﺎ )‪.......................................................................(Validation‬‬

‫‪374‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻮن )‪....................................................................(Column Text to‬‬

‫‪379‬‬

‫‪ -5‬دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ )‪................................................(Group and Outline‬‬

‫‪383‬‬

‫‪ -6‬دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‪...........................................................................................................‬‬

‫‪386‬‬

‫‪ -1-6‬اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع دادهﻫﺎ‪.............................................................................................‬‬

‫‪387‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -2-6‬اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ )‪........................................(ODBC‬‬

‫‪388‬‬

‫‪ -3-6‬اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ‪...............................................................................Online‬‬

‫‪392‬‬

‫‪ -4-6‬ﺑﻪ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دادهﻫﺎ‪..................................................................................‬‬

‫‪393‬‬

‫‪ -7‬ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ‪ PivotTable‬و ‪............................................PivotChart‬‬

‫‪394‬‬

‫‪ -8‬ﻫﻤﮑﺎری ‪......................................................................................................Online‬‬

‫‪402‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‪............................................................................‬‬

‫‪405‬‬

‫‪ -1‬اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮگ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪405‬‬

‫‪ -2‬اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‪................................................................................................‬‬

‫‪410‬‬

‫‪ -3‬ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ‪....................................................................................................‬‬

‫‪411‬‬

‫‪ -4‬ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﺷﺒﮑﻪ‪..........................................................‬‬

‫‪412‬‬

‫‪ -1-4‬ردﭘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات‪..................................................................................................‬‬

‫‪415‬‬

‫‪ -2-4‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات‪.................................................................................................‬‬

‫‪416‬‬

‫‪ -3-4‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺎﯾﻞ ‪ Share‬ﺷﺪه‪.......................................................................‬‬

‫‪416‬‬

‫‪ -4-4‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ادﻏﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪ Share‬ﺷﺪه‪......................................................‬‬

‫‪417‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ‪...........................................................................‬‬

‫‪419‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‪..........................................................................................................................‬‬

‫‪420‬‬

‫‪ -2‬اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‪............................................................................................................‬‬

‫‪420‬‬

‫‪ -1-2‬وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ‪.............................................................................................‬‬

‫‪421‬‬

‫‪ -2-2‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‪...................................................................................................‬‬

‫‪422‬‬

‫‪ -1-2-2‬رﻧﮓﻫﺎ و ﺧﻄﻮط‪.....................................................................................‬‬

‫‪423‬‬

‫‪ -2-2-2‬اﻧﺪازه‪ ،‬ﻣﻘﯿﺎس‪ ،‬دوران‪............................................................................‬‬

‫‪427‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪.......................................................................................Protection -3-2-2‬‬

‫‪428‬‬

‫‪......................................................................................Properties -4-2-2‬‬

‫‪428‬‬

‫‪......................................................................................................Web -5-2-2‬‬

‫‪429‬‬

‫‪ -3-2‬درج ﻣﺘﻦ در اﺷﮑﺎل‪..........................................................................................‬‬

‫‪429‬‬

‫‪ -4-2‬ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪............................................................................................‬‬

‫‪430‬‬

‫‪ -1-4-2‬اﺑﻌﺎد‪..........................................................................................................‬‬

‫‪430‬‬

‫‪ -2-4-2‬ﺳﺎﯾﻪ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪431‬‬

‫‪ -3-4-2‬ﮔﺮوه‪..........................................................................................................‬‬

‫‪432‬‬

‫‪ -4-4-2‬ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﯿﺎء‪............................................................................................‬‬

‫‪432‬‬

‫‪ -5-2‬ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮو‪..................................................................................‬‬

‫‪433‬‬

‫‪ -6-2‬اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ در اﺷﮑﺎل‪.......................................................................................‬‬

‫‪433‬‬

‫‪ -7-2‬ﭼﯿﺪن اﺷﮑﺎل‪.....................................................................................................‬‬

‫‪434‬‬

‫‪ -3‬ﮐﻠﯿﭗﻫﺎ‪...........................................................................................................................‬‬

‫‪435‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪437‬‬

‫‪ -5‬ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ‪.............................................................................................................‬‬

‫‪437‬‬

‫‪ -6‬داﯾﺎﮔﺮامﻫﺎ‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪438‬‬

‫‪ -7‬اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪440‬‬

‫‪ -8‬اﺟﺰاء ﻓﺮم‪........................................................................................................................‬‬

‫‪443‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‪ :‬ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ‪............................................................................‬‬

‫‪445‬‬

‫‪ -1‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟‪...............................................................................................................‬‬

‫‪445‬‬

‫‪ -2‬ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ‪..................................................................................................‬‬

‫‪445‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم‪ :‬راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ‪................................................................................‬‬

‫‪451‬‬

‫‪ Assistant -1‬در آﻓﯿﺲ‪..............................................................................................‬‬

‫‪452‬‬

‫‪ -2‬اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ‪..........................................................................................‬‬

‫‪453‬‬

‫‪ -1-2‬ﭘﺮﺳﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ )‪...................................................(Answer Wizard‬‬

‫‪454‬‬

‫‪ -2-2‬ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﮐﺴﻞ‪...................................................‬‬

‫‪455‬‬

‫‪ -3-2‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎ )‪..............................................(Contents‬‬

‫‪456‬‬

‫‪ -4-2‬راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ?‪..............................................................What’s This‬‬

‫‪457‬‬

‫‪ -5-2‬راﻫﻨﻤﺎی ‪...........................................................................................Online‬‬

‫‪458‬‬

‫‪ -3‬ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آﻓﯿﺲ‪...........................................................................‬‬

‫‪458‬‬

‫‪ -4‬راﻫﻨﻤﺎی ﻟﻮﺗﻮس‪............................................................................................................‬‬

‫‪459‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﮐﺴﻞ‪..........................................‬‬

‫‪461‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ )‪..........................................................................................................(View‬‬

‫‪462‬‬

‫‪..............................................................................................................Show -1-1‬‬

‫‪463‬‬

‫‪................................................................................................Comments -2-1‬‬

‫‪463‬‬

‫‪.........................................................................................................Objects -3-1‬‬

‫‪464‬‬

‫‪..................................................................................Window options -4-1‬‬

‫‪464‬‬

‫‪ -2‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت )‪................................................................................... (Calculation‬‬

‫‪465‬‬

‫‪...............................................................................................Calculation -2-1‬‬

‫‪466‬‬

‫‪.......................................................................................................Iteration -2-2‬‬

‫‪467‬‬

‫‪............................................................................Workbook options -3-2‬‬

‫‪467‬‬

‫‪ -3‬وﯾﺮاﯾﺶ )‪............................................................................................................(Edit‬‬

‫‪468‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -4‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ )‪...............................................................................(General‬‬

‫‪472‬‬

‫‪ -5‬اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ )‪................................................................(Transition‬‬

‫‪475‬‬

‫‪ -6‬ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ )‪................................................................(Lists Custom‬‬

‫‪476‬‬

‫‪ -7‬ﻧﻤﻮدار )‪..........................................................................................................(Chart‬‬

‫‪477‬‬

‫‪ -8‬رﻧﮓﻫﺎ )‪.........................................................................................................(Color‬‬

‫‪479‬‬

‫‪ -9‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )‪..............................................................(International‬‬

‫‪480‬‬

‫‪ -10‬ذﺧﯿﺮه )‪.......................................................................................................(Save‬‬

‫‪482‬‬

‫‪ -11‬ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ )‪...................................................................(Error Checking‬‬

‫‪483‬‬

‫‪ -12‬اﻣﻼ )‪.....................................................................................................(Spelling‬‬

‫‪483‬‬

‫‪ -13‬اﻣﻨﯿﺖ )‪................................................................................................(Security‬‬

‫‪483‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ‪........................................................................‬‬

‫‪485‬‬

‫‪ -1‬ﻣﺎﮐﺮو ﭼﯿﺴﺖ؟‪..............................................................................................................‬‬

‫‪486‬‬

‫‪ -2‬ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﮐﺮو‪..................................................................................................................‬‬

‫‪486‬‬

‫‪ -3‬ﻧﺤﻮه ﺿﺒﻂ ﻣﺎﮐﺮو‪..........................................................................................................‬‬

‫‪487‬‬

‫‪ -4‬اﺟﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮو‪..........................................................................................................‬‬

‫‪488‬‬

‫‪ -5‬ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯽ‪.......................................................................‬‬

‫‪489‬‬

‫‪ -6‬ﺣﺬف ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮو‪...........................................................................................................‬‬

‫‪489‬‬

‫‪ -7‬ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ ﻣﺎﮐﺮو‪..................................................................................‬‬

‫‪490‬‬

‫‪ -8‬ﻣﺎﮐﺮو ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﮐﺴﻞ‪................................................................................................‬‬

‫‪491‬‬

‫‪ VBA -1-8‬ﭼﯿﺴﺖ ؟‪...............................................................................................‬‬

‫‪492‬‬

‫‪ -2-8‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت در ﺑﯿﺴﯿﮏ‪............................................................................‬‬

‫‪493‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -1-2-8‬اﻧﻮاع دادهﻫﺎ در ﺑﯿﺴﯿﮏ‪........................................................................‬‬

‫‪493‬‬

‫‪ -2-2-8‬ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺑﯿﺴﯿﮏ‪...............................................................................‬‬

‫‪495‬‬

‫‪ -3-2-8‬ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ در ﺑﯿﺴﯿﮏ‪..............................................................................‬‬

‫‪495‬‬

‫‪ -4-2-8‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻌﺮوف در ﺑﯿﺴﯿﮏ‪.......................................................................‬‬

‫‪496‬‬

‫‪ -5-2-8‬دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﮏ‪................................................................................‬‬

‫‪497‬‬

‫‪ -1-5-2-8‬ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻃﯽ‪..............................................................................‬‬

‫‪497‬‬

‫‪ -2-5-2-8‬ﺣﻠﻘﻪ ﺗﮑﺮار‪...................................................................................‬‬

‫‪498‬‬

‫‪ -3-8‬اﺟﺰای ﻓﺮم‪..........................................................................................................‬‬

‫‪499‬‬

‫‪..................................................................................Combo Box -1-3-8‬‬

‫‪499‬‬

‫‪............................................................................................List Box -2-3-8‬‬

‫‪502‬‬

‫‪....................................................................................Check Box -3-3-8‬‬

‫‪502‬‬

‫‪.............................................................................Option Button -4-3-8‬‬

‫‪503‬‬

‫‪................................................................................................Button -5-3-8‬‬

‫‪503‬‬

‫‪ -4-8‬ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﻣﺎﮐﺮو ﻧﻮﯾﺴﯽ‪......................................................................‬‬

‫‪504‬‬

‫‪ -1-4-8‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪.........................................................................................‬‬

‫‪504‬‬

‫‪ -1-4-8-1‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ آدرس ﺛﺎﺑﺖ‪.......................................................‬‬

‫‪504‬‬

‫‪ -2-1-4-8‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ آدرس ﻣﺘﻐﯿﺮ‪.....................................................‬‬

‫‪505‬‬

‫‪ -3-1-4-8‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل‪........................................................................‬‬

‫‪505‬‬

‫‪ -2-4-8‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﺖﻫﺎ‪..........................................................................................‬‬

‫‪505‬‬

‫‪ -3-4-8‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪﻫﺎ‪....................................................................................‬‬

‫‪506‬‬

‫‪ -4-4-8‬دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﯿﺎ‪...................................................................‬‬

‫‪506‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -5-4-8‬ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮرﻫﺎ‪........................................................................................‬‬

‫‪507‬‬

‫‪ -5-8‬ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ‪............................................................................VBA‬‬

‫‪508‬‬

‫‪ -1-5-8‬ردﯾﺎﺑﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.....................................................‬‬

‫‪509‬‬

‫‪ -6-8‬ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ‪.................................................................................................‬‬

‫‪511‬‬

‫‪ -9‬اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ‪........................................................................................................‬‬

‫‪512‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ اﮐﺴﻞ‪.................................................‬‬

‫‪515‬‬

‫‪..........................................................................................Analysis ToolPak -1‬‬

‫‪517‬‬

‫‪......................................................................... Analysis ToolPak VBA -2‬‬

‫‪519‬‬

‫‪..................................................................... Conditional Sum Wizard -3‬‬

‫‪520‬‬

‫‪.................................................................................Euro Currency Tools-4‬‬

‫‪520‬‬

‫‪............................................................................Internet Assistant VBA-5‬‬

‫‪521‬‬

‫‪................................................................................................Lookup Wizard -6‬‬

‫‪521‬‬

‫‪.......................................................................................................................Solver -7‬‬

‫‪522‬‬

‫‪...................................................................Component Object Model -8‬‬

‫‪522‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮑﻢ‪ :‬ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‪.............................................................................................‬‬

‫‪525‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‪.............................................................................................‬‬

‫‪527‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن‪.......................................................................................................‬‬

‫‪531‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‪......................................................................................................................‬‬

‫‪535‬‬

‫‪-4‬ﺗﻮاﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‪................................................................................................................‬‬

‫‪539‬‬

‫‪ -5‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪546‬‬

‫‪ -6‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪548‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪ -7‬ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪558‬‬

‫‪ -8‬ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎری‪....................................................................................................................‬‬

‫‪569‬‬

‫‪ -9‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﯽ‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪585‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ دوم‪ :‬ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‪...............................................................................‬‬

‫‪593‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ‪................................................‬‬

‫‪597‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪.......................................................................................‬‬

‫‪605‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس‪...........................................................................................‬‬

‫‪609‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻧﺼﺐ آﻓﯿﺲ‪................................................................................................‬‬

‫‪611‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﺎد واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ‪........................................................Convert‬‬

‫‪617‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬واژه ﻧﺎﻣﻪ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪621‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫‪ -1‬اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‬
‫ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺗﺪرﯾﺲ اﮐﺴﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ‪،‬‬
‫درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺢ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ‪،‬‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ آن ﻣﺒﺤﺚ درک ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻦ‬
‫اراﯾﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﻣﻨﺪرج داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن آن‬
‫ﻣﻮرد‪ ،‬ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎً از ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﻣﯽرود‪ .‬ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل‬
‫ﮐﻼسﻫﺎﯾﻢ ﻣﺪام روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ً اﮔﺮ در ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ‬

‫‪۲‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ً‪ .‬در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬
‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ً :‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪون‬
‫ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺮوﯾﺪً ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ -2‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟‬
‫ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ دارد‪ ،‬در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدن‪،‬‬
‫ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﮐﺴﻞ‬
‫ﻣﯽﭘﺮدازد‪ .‬در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﯾﻨﺪوز را در‬
‫ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﮐﺴﻞ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش ﮐﺘﺎب از‬
‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ‬
‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را درک ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﺑﺎ اﮐﺴﻞ ﮐﺎر‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ اول‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻮل اول ﺗﺎ ﻧﻬﻢ و‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﺳﻄﺤﯽ و در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺎ دﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ دوم آن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻮل دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ‬
‫در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻌﯽ‬
‫ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه‬
‫ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺜﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮماﻓﺰار‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‪ ،‬ﭘﯿﺶ رود‪.‬‬
‫در ﻫﺮ ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت رﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺜﺎل‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ در آن ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﺘﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از درک ﻣﻄﻠﺐ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﺜﺎل رﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻮل اول ﺗﺎ ﻧﻬﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ًﭘﺮﺳﺶ و‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ً ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬
‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﭘﺎﺳﺦ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﯽ رد ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺲ‬
‫از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬روی ﺳﻮال ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞﻫﺎ از ﺣﻮﺻﻠﻪ‬
‫ﺧﺎرج ﺑﻮد‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻤﺎﯾﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت‬
‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬
‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن‬
‫ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ﺑﯿﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺪون‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮدداری ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ دو ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﭼﭗ و راﺳﺖ‪ ،‬راﺳﺖ‬
‫ﮐﻠﯿﮏ ﻋﯿﻨﺎً ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﭼﭗ ﻫﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ً ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ‪ ‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪای در اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻮاردی را در ﮐﺘﺎب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻧﮑﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪۴‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ‪ ،‬رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﮐﺘﺎب‬
‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﭘﺎرهای از‬
‫ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻢ ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف‬
‫وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و اﻧﺮژی و زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻬﺖ‬
‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎ‬
‫در ﻓﺼﻞ راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ‪ Office‬دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎد‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Assistant‬ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد‪ ،‬ﭘﯿﺎمﻫﺎ‪ ،‬اﺧﻄﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻮاﻻت و ‪ ...‬را ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫از آﻧﭽﻪ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﯿﭻ‬
‫ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ در‬
‫ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ‪ Assistant‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﻤﺎن‬
‫ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در‬
‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫آﻏﺎز ﮐﺎر‬
‫ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬

‫‪ -1‬ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت‪ ،‬دوره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واژه ﭘﺮداز ‪ Word‬را‬
‫ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺤﯿﻂ‬
‫و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن دارﯾﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ‬
‫از اﯾﻦ دﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذﻫﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاﺳﺎس‬
‫اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺤﯿﻂ واژه ﭘﺮداز‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ‬
‫در ‪ Word‬دﯾﺪهاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺟﺪول‬
‫ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪،‬‬
‫ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪۶‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫‪ -2‬اﮐﺴﻞ)‪ (Excel‬ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ‪ VisiCalc‬ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1978‬ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ از آن ﻧﺮماﻓﺰار ﻟﻮﺗﻮس در ﺳﺎل ‪ 1983‬و ﺳﭙﺲ ﮐﻮاﺗﺮوﭘﺮو و اﮐﺴﻞ در ﺳﺎل‬
‫‪1987‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻗﺪرت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و‬
‫ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ‬
‫از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ‬
‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را از دور ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد‪.‬‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ‪ Microsoft Excel‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬
‫‪ Microsoft Office‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﭼﺮا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟‬
‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی‬
‫ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد دارد؟‬
‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺮﻫﺎ‬
‫و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ‬
‫ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎل در آﯾﻨﺪه‬
‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ‬
‫ﺟﺪولﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد از‬
‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وارد ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ‪ ،‬رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬

‫‪ .1‬اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﺟﺪاول ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ‬
‫‪ .2‬ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬آﻣﺎری و ‪...‬‬
‫‪ .3‬اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﺎری‬
‫‪ .4‬ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ(‬
‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ‬
‫ﺳﻪ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷﺪه واﺿﺢﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﺪول دارای ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺎت‬
‫ﮐﺎرﮐﺮد در ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ‬
‫ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ‪ 5‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ اداره ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪ‬

‫ﺳﺎﻋﺎت‬
‫ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﺎه‬

‫ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ‬
‫)رﯾﺎل(‬

‫ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ‬
‫)‪ 3‬درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت(‬

‫ﭘﮋﻣﺎن اﺳﺪی‬

‫‪121‬‬

‫‪15،000‬‬

‫‪1،760،550‬‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﮕﻮ‬

‫‪120‬‬

‫‪12،500‬‬

‫‪1،455،000‬‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻄﻮاﻋﯽ‬

‫‪132‬‬

‫‪9،890‬‬

‫‪1،266،316‬‬

‫ﺟﻮاد زاﻫﺪی‬

‫‪100‬‬

‫‪10،000‬‬

‫‪970،000‬‬

‫رﺿﺎ آﻗﺎﯾﯽ‬

‫‪96‬‬

‫‪13،500‬‬

‫‪1،257،120‬‬

‫ﭘﮋﻣﺎن ﻣﺮدآزاد‬

‫‪98‬‬

‫‪17،500‬‬

‫‪1،663،550‬‬

‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ‬

‫‪1،395،423‬‬

‫‪۸‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫در اﯾﻦ دوره ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ در ﺳﺘﻮنﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺷﺪه و‬
‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ )ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت( ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﮐﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺘﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬
‫ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺟﺪول )ﺳﺘﻮنﻫﺎی اول ﺗﺎ‬
‫ﺳﻮم( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻘﺪار‬
‫ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار آﻣﺎری از ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪) ،‬ﻣﺜﻼً ﮐﺎرﮐﺮد‬
‫ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﻓﺮاد( در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪۲۰،۰۰۰‬‬
‫‪۱۵،۰۰۰‬‬
‫‪۱۰،۰۰۰‬‬

‫ﭘﮋﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩﺁﺯﺍﺩ‬

‫ﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﻳﻲ‬

‫ﺟﻮﺍﺩ ﺯﺍﻫﺪﯼ‬

‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻄﻮﺍﻋﯽ‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻘﮕﻮ‬

‫ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺍﺳﺪﯼ‬

‫‪۵،۰۰۰‬‬
‫‪۰‬‬

‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺟﺪول‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ( ﯾﺎ‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ )ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﺟﺪول ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داده‬
‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮردی ﮐﻪ‬

‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﺳﺎﻋﺖ‬
‫ﮐﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﻓﺼﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﺴﻞ‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ‪ 5‬آﻓﯿﺲ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ‪ Office‬ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و‬
‫ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی‪ 2003 ،(XP) 2002 ،2000 ،97 ،95 ،6‬ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ‪ 97‬ﺗﺎ ‪ 2003‬روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻬﻢ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﮑﯽ‬
‫ﺑﻮدن اﺻﻮل‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﻣﺤﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬
‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻫﻤﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد‬
‫آن ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﮐﺴﻞ‬
‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ MS ) MS Excel‬ﻣﺨﻔﻒ ‪ ( MicroSoft‬ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ‪ Office‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪Excel‬‬
‫را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ‪ MS Office‬را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﯿﺲ در ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ )آﻓﯿﺲ(‪ ،‬روی ﻣﻨﻮی ‪ Start‬وﯾﻨﺪوز در ﻗﺴﻤﺖ ‪Programs‬‬
‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ‪ Office‬از ﺟﻤﻠﻪ ‪ Microsoft Excel‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً آﯾﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان روی ‪ Desktop‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Shortcut‬ﺟﻬﺖ اﺟﺮای‬

‫‪۱۰‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﺳﺮﯾﻊ اﮐﺴﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ‪ Shortcut‬را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺮف‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻣﻨﻮی ‪ Program‬ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد‪ Shortcut .‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪه روی ﻣﻨﻮی ‪ Program‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﯾﺎ در ﻓﻮﻟﺪری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Microsoft Office‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬

‫‪ -6‬ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬
‫ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻨﻮ )‪(Menu‬‬

‫ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ‬

‫ﻧﻮﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬
‫‪Titel Bar‬‬

‫‪Toolbar‬‬

‫ﺭﺋﻮﺱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ‪ ۲۵۶‬ﺳﺘﻮﻥ‬
‫ﻧﻮﺍﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ‬
‫‪Formula Bar‬‬

‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ‬
‫)ﻣﺤﻞ ﻣﮑﺎﻥﻧﻤﺎ(‬

‫ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‬
‫‪Task Pane‬‬

‫ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ‬
‫‪Toolbar‬‬

‫ﺟﻌﺒﻪ ﻧﺎﻡ‬

‫‪Name Box‬‬

‫ﺭﺋﻮﺱ ﺳﻄﺮﻫﺎ‬
‫‪ ۶۵۵۳۶‬ﺳﻄﺮ‬

‫ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ‬
‫‪Sheet‬‬

‫ﻧﻮﺍﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬
‫‪Statusbar‬‬

‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺰرگ را‬
‫ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ اﮐﺴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼﻗﯽ ‪ 65536‬ﺳﻄﺮ و ‪ 256‬ﺳﺘﻮن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬
‫ﯾﮏ ﺳﻠﻮل )‪ (Cell‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻋﺪدی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺪد ‪ 1‬ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و‬
‫ﺑﻪ ‪ 65536‬ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ﺑﺎ ﺷﺮوع از ‪ A‬ﺗﺎ‬
‫‪ 256) IV‬ﺳﺘﻮن( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺋﻮس ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ‪.‬‬

‫‪۱۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺟﻌﺒﻪ ﻧﺎم‪ :‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار دارﯾﺪ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﻫﺮ ﺳﻠﻮل از ﺗﻼﻗﯽ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .Sheet2.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن دوم و ﺳﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارد‪ B5 ،‬ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن = ﻧﺎم ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ RC‬ﺟﻬﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﻠﻮلﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در‬ ‫ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.Sheet3‬ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ‬ ‫دارﯾﻢ‪) .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن‬ ‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻪ ‪ Sheet‬ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ‪ Sheet1.‬ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪدهای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ sheet tabs‬ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ‪ ،‬در اﮐﺴﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ‪ Excel‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ )در ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ (.‬ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﮐﺎری ﺧﺎص درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎص در ﻣﻨﻮﻫﺎی ‪ 9‬ﮔﺎﻧﻪ ) از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﺗﺎ ‪ (Help‬ﭼﯿﺪه‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪ .‬در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺷﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم‬ ‫داد‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪(.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ ‪ Sheet‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺟﺪوﻟﯽ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻮﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮﻫﺎ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ ،‬در ﻣﻨﻮﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﯾﺎ ‪ Workbook‬ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار‪ :‬ﻧﻮار اﺑﺰار ﯾﺎ ‪ Toolbar‬ﺷﺎﻣﻞ آﯾﮑﻦﻫﺎی )ﻧﺸﺎﻧﻪ( ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام‬ ‫ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در‬ .

‬‬ ‫در ﻃﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬اﮔﺮ روی‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد‪ ،‬در‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ درج ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻮار اﺳﺖ‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻧﻮار اﺑﺰاری ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻮارﻋﻨﻮان‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه در وﯾﻨﺪوز ﯾﮏ ﻋﻨﻮان دارد‬ ‫و اﯾﻦ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه اﮐﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل‪ :‬در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫وارد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در روی ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Caps Lock‬را روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻮار‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ‪ CAPS‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ‪ Num Lock‬ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت ‪ NUM‬را ﻫﻢ روی ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻮار ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﮐﻤﻪﻫﺎ روی ‪Keyboard‬‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Scroll Lock ،Caps Lock ،Num Lock‬و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻮار اﺑﺰاری در اﮐﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺎوس ﺑﺮوی ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎﻧﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ از دﮐﻤﻪﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز‪ Hint ،‬ﯾﺎ ‪ ScreenTips‬ﻧﺎم دارد‪.‬در واﻗﻊ اﯾﻦ آﯾﮑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻮ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .

‬در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬درﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎ در ﻃﻮل ﮐﺘﺎب و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻧﺤﻮه ﺧﺮوج از اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫در آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﯾﭗ را‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ .‬اﮐﺴﻞ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫‪ -9‬ﻧﺤﻮه ﺗﺎﯾﭗ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﺎص در ﺟﺪول‪ ،‬از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی‬ ‫ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﮐﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Exit‬از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Alt+F4‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‫‪۱۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‪ :‬اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Office‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫)‪ (Task Pane‬را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ‬ ‫در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ‪ Scroll Lock‬روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫آﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺑﺎ زدن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻪ و ﮐﺎر ﺟﺪی ﺑﺎ اﮐﺴﻞ را ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﺴﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺷﺎرهﮔﺮ‬ ‫ﻣﺎوس دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎوس‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .

‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Enter‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﯽ را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای درج آن در ﺳﻠﻮل ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ‪ Enter‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﮐﻠﻴﺪﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎ‬ ‫ﮐﻠﻴﺪ ‪Enter‬‬ ‫‪Enter‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل روی آن ﻗﺮار دارد )در واﻗﻊ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ( ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎدری در دور آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫رﻓﺘﻦ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل و اﻧﺘﺨﺎب آن‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از‬ ‫اﺗﻤﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬ﻓﺸﺎر داده ﺷﻮد‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪی )ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ و‬ ‫ﺑﺎ ‪ Enter‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‫‪15‬‬ ‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل از ﻣﺎوس ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .

‬در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪ .‫‪۱۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ‪ /‬ﻧﺎﻡ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﺮﺩﻩﺍﻳﻢ )‪(A2‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل رﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ آن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬ﻟﺬا ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﭘﺎک ﺷﺪن‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ آن‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻠﻮل داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ )‪ (Double Click‬ﮐﺮده ﯾﺎ‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ F2‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را وﯾﺮاﯾﺶ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻳﮏ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻳﮏ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫‪17‬‬ .‫آﻏﺎز ﮐﺎر‪ :‬ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ‬ ‫در زﯾﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎوس و ﺳﻠﻮل را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.

‫‪۱۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮل‪ .‬‬ ‫‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﯾﺎ ‪ Workbook‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ (.‬اﯾﺠﺎدﮐﺮده و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺟﺪول ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه و ﻣﺠﺪداً آن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﺮده و ﻣﺘﻨﯽ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .2‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ Xp‬اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻮی ‪ Task Pane‬ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Blank Workbook‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .1‬از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ‬ .‬ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﺑﺮای‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪ .1‬از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Save‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ workbook‬ﯾﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮاردی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫ﻓﺮق روش اول ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﯾﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ‬ ‫در ﻧﻮار اﺑﺰار‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو روش آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮار اﺑﺰار و ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫‪) Task Pane‬در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ‪ XP‬ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺬﮐﻮر( ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻮراً‬ ‫ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎن ‪) Ctrl+N :New‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺪ ‪ Ctrl‬را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ‪ N‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد را در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۲۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ ،Task Pane‬ﭘﻨﺠﺮهای‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﺻﻔﺤﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ‪ Task Pane‬ﭘﺲ از دﺳﺘﻮر ‪ ،New‬در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

‬‬ ‫ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ‪ Save‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Book‬ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫…‪ Book1.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻮﻟﺪر ‪ ExcelICDL‬ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ درﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ File name‬ﻧﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ آن ﻧﺎم در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ‪ Test1‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻗﺮار اﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن ﻗﯿﺪ‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞ روی ‪ My Computer‬در آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻧﯿﺰ‬ .5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Save in‬ﻣﺴﯿﺮی روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ‪ (My Document) Excel‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .Book2.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﻮی روﺑﺮوی ‪ Save in‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ‪ My Computer‬را دﯾﺪه و‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد‪ ،‬را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .3‬‬ ‫‪.Book3.‬درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪File name‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻧﺎم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه )ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ( ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ اﮐﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ .‬ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ‪ Saving‬در ﻧﻮار‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ﻫﯿﭻ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای‪ ،‬در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻧﻮاع اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Save as type‬ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم و ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ‪ My Computer‬ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﯾﮑﻦ‬ ‫اﮐﺴﻞ روی وﯾﻨﺪوز آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬اﻣﺎ در‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ از دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫آن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ذﺧﯿﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‫‪۲۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ و ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ xls‬اﺳﺖ‪ .

‬اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ‪ Excel‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از‬ ‫اﮐﺴﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ؟ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ‪ No‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺎﯾﻞ ﻟﺤﺎظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺎﯾﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار دارد‪ .‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎن ‪Ctrl+S : Save‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد‪ ،‬آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Yes‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻓﺎﯾﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪.

‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .6‬‬ ‫ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ‪ Open‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻮال‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ در روﺑﺮوی ‪ Look in‬ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .2‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻠﯽ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﭘﻨﺠﺮه ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۲۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3‬ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر از اﮐﺴﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً آن را اﺟﺮا‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Open‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً روی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .

‬اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﭘﯿﺶﻓﺮض ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Files of type‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر‬ ‫‪ Save‬ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ Excel ،‬از ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آن ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ‬ ‫ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬اﮔﺮﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﺤﻮه ﺳﻮﺋﯿﭻ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ‪ Close‬ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺧﺎرج‬ ‫ﻧﺸﺪهاﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Close‬از ﻣﻨﻮی ‪ File‬اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را در‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای آوردن اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ‬ .‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً در اﮐﺴﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬در اﻧﺘﻬﺎی‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻮ )در ﺻﻮرت‬ ‫وﺟﻮد( ﺧﻮد ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎن ‪Ctrl+O :Open‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫‪ -4‬ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز‬ ‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Excel‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .

‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﻨﻮی ‪ Window‬در ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﮐﺴﻞ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ‪(.1‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ از ‪ Taskbar‬وﯾﻨﺪوز‪) .2‬ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی اﮐﺴﻞ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻨﻮی ‪Window‬‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام‪ ،‬آن ﻓﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫‪۲۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ‪ Open‬ﻧﯿﺴﺖ )ﭼﻮن ﻗﺒﻼً ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻟﺬا ﺑﺮای آوردن ﻫﺮ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز‪ ،‬در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ )ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺮدن روی آن(‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -6‬اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ذﺧﯿﺮه ﺳﻨﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬در‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ و در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﮐﻪ روی آن ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎر‬ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ‪ Test2‬ﻓﻌﺎل و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ‪ 2‬ﻓﺎﯾﻞ ‪ Test1‬و ‪ Test2‬ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .

‬‬ ‫آﯾﺎ راﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﭘﯿﺶﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.3‬ﻧﺎم ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪،‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ ‪ My Document‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮال‪ :‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﻓﺎﯾﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن روی ﯾﮏ ﻓﻼﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ‪ Save as‬و ﺑﺎ دادن ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻼﭘﯽ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Save in‬از ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬آﯾﺎ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺴﻞ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .1‬از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Save As‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ در ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪ .4‬ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ‪.2‬ﭘﻨﺠﺮهای دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ Save‬ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ‪ Save‬را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات را روی ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﺎم و ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .3‬ﺳﻮال‪ :‬آﯾﺎ دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﺋﯿﭻ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز وﺟﻮد دارد؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن دﮐﻤﻪ ‪ Alt+Tab‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺮدن روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‫‪۲۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬اﯾﻦ اﺟﺰا در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺪولﻫﺎ‪ ،‬ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ اﮐﺴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺭﺍﺱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍﺱ ﺳﻄﺮﻫﺎ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﮎ ﺷﺪﻩ‬ .(65536×256‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه وﺟﻮد دارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬اﯾﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ﻋﻤﻞ درگ ﮐﺮدن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی راس ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎرک ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی راس آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺑﻪﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪا روی ﺳﻠﻮل اول رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ ‪ Shift‬را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺑﻪﮐﻤﮏ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺎرک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‫‪۳۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎی اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ آن روﺑﺮو‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩﮔﺮ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﺴﺦ ﺁﻓﻴﺲ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﺱ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ‪XP‬‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩﮔﺮ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﺱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩﮔﺮ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﺱ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩﮔﺮ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻄﺮﻫﺎ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩﮔﺮ ﻣﺎﻭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ‬ ‫‪ -1‬ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺎرک ﮐﺮدن(‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﺳﻠﻮل‬ ‫اول ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﮐﺮدن دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﻣﺎوس را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‬ ‫)درگ ﮐﺮدن(‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎوس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺎرک‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﮎ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪ -2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺪاول ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl‬و ﮐﻠﯿﮏ ﯾﺎ درگ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧﮓ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ رﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﮐﺮدن را از آن ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺎﻧﺪازد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺰ ﺟﺰء‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑُﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه آن ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‫‪31‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﮐﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫‪ Shift+Space‬و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺘﻮن دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Space‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ‪ Shift‬و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+A‬را ﻓﺸﺎرداده ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻣﺎوس روی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ .‬‬ ‫روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻮد‪ .

‬‬ .‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Row Height‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ در روش‬ ‫اول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺑﺨــﺶ و ﺑﺨـﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه‬ ‫ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ دادن‬ ‫اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬اﻧﺪازه ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬روی ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﺷﺪهاﻧﺪ دﮐﻤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس‬ ‫)‪ (Right Click‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﮐﻪ در اداﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻧﺪازه ﻃﻮل و ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻠﻮل در‬ ‫آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪ .‬‬ ‫روش اول‪ :‬اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Row‬و ﺳﭙﺲ ‪ Height‬را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪33‬‬ ‫روش ﺳﻮم‪ :‬در اﯾﻦ روش اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را روی راس ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎرک ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز آن ﺑﺎ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی )ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ( ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﺷﺎرهﮔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر در آﻣﺪ‪ ،‬در ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺪون رﻫﺎ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺎوس )درگ ﮐﺮدن( آن را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻧﺪازه ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺎ‬ ‫رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎوس اﻧﺪازه ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ‪ .

‫‪۳۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در روشﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺳﻄﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫راس ﺳﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ درگ ﮐﺮدن ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دو روش‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -۳‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ روﺷﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Column‬و ﺳﭙﺲ از زﯾﺮ ﻣﻨﻮی‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Width‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬در اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬‬ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪35‬‬ ‫روش دوم‪ :‬در اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در روش دوم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮنﻫﺎ )از راس( از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ‬ ‫از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎرک ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ Column Width ،‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ AutoFit‬از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Format\Row‬ﺑﺮای ﺳﻄﺮﻫﺎ و از ﻣﻨﻮی ‪ Format\Column‬ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎوس را روی راس ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮز آن ﺑﺎ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪی ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‬ ‫درآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ‪ Double Click‬ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺪازه آن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی آن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬اﻧﺪازه ﺳﺘﻮن ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ‪ Tehran‬در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﻨﺠﺪ‪ ،‬ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‫‪۳۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫روش ﺳﻮم‪ :‬در اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در روش ﺳﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺎوس را روی راس ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز آن ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪی )راﺳﺖ( ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﺎره ﮔﺮ از‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ‪ Tehran‬از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪ Iran‬اﺳﺖ اﮔﺮ‬ ‫روی اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺘﻮن ‪ C‬داﺑﻞﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ درگ ﮐﺮدن‬ ‫را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﭘﺮ در ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .

.‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﭘﻬﻨﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺘﻮنﻫﺎ )ﻏﯿﺮ از ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً‬ ‫دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ در اﮐﺴﻞ دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﻮاص ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻦ و‪ .‫‪37‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﭘﺲ از‬ ‫‪Double Click‬‬ ‫‪Double Click‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد )اﻧﺪازه ﭘﯿﺶﻓﺮض( ﺳﺘﻮنﻫﺎ در اﮐﺴﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Format\Column‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Standard Width‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Format Cell‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در آن ﯾﺎﻓﺖ‪.‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻠﻮل و ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪ .‬‬ ..‬‬ ‫‪ -1-4‬ﭘﻨﺠﺮه ‪Format Cell‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮل را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫روش دوم‪ :‬روی ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه دﮐﻤـﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس را‬ ‫ﻓﺸﺎرداده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Cells‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل را ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاﺻﯽ را ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Cells‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .

‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cells‬دارای ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﺻﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ ‫اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻮد دارای اﻧﻮاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻋﺪد ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ‬ ‫اﻋﺸﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻦ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﻣﯽ از ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺒﺎرﺗﯽ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه از ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را‬ ‫از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪39‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮه ‪) Ctrl+1 :Format Cell‬ﮐﻠﯿﺪ ‪ 1‬از ﺳﻤﺖ‬ ‫ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ(‬ ‫اﮔﺮ در روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ آوردن ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Format Cell‬ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Font‬آن ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه )زﺑﺎﻧﻪ ‪( Number‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ‪.

‬ﺑﺮای ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪Format Cell‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬رﻓﺖ‪.‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -1-1-1-4‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ )‪ General‬ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ(‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ اﺳﺖ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﻮع آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﻮد‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای آن درﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ..‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬زﻣﺎن و‪ .‫‪۴۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﮐﺴﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻮع ﻋﺒﺎرت ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ‪ ..‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺪد‪ ،‬ﺳﻠﻮل را از ﻧﻮع ﻋﺪد درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ Number‬وﺟﻮد دارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻣﺜﻞ ‪ 11/5/1974‬را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪ ،‬اﮐﺴﻞ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را از ﻧﻮع ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد )ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪11 Aug‬‬ ‫‪ ( 1974‬ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻋﺪدی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ‪ .

‬‬ ‫‪ -2-1-1-4‬اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و اﻋﺸﺎری )‪( Number‬‬ ‫ﺳﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ اﻋﺸﺎر‬ ‫ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ )‪ Use 1000 Separator (.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Decimal places‬ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻋﺪد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺣﺎﻟﺖ اول ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و در‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم ﻋﺪد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم اﻣﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻼﻣﺖ در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻪ رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ارﻗﺎم آن ﺳﻪ رﻗﻢ‪ ،‬ﺳﻪ رﻗﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻋﺪد ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Negative numbers‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪41‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪ General‬اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺗﺎن آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.

‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ ﻋﺪد در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﮔﺮ آن را ﺑﯿﻦ ) ( ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ ،‬آن ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ درﺑﺎره دو ﻗﺴﻤﺖ ‪ Decimal place‬و ‪ Negative numbers‬ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﮐﺎﻣﻠﯽ داده ﺷﺪ‪ ...‬ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺮای ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن رﻗﻢ اﻋﺸﺎر‪:‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه )ﺳﻪ رﻗﻢ ﺳﻪ رﻗﻢ(‬ ‫‪ -3-1-1-4‬اﻋﺪاد از ﺟﻨﺲ ﭘﻮل راﯾﺞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر )‪(Currency‬‬ ‫ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮل‬ ‫راﯾﺞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر‪ ،‬اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺻﻠﻪ در اول آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دو‬ ‫ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Symbol‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۴۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ‪:Currency‬‬ ‫‪ -4-1-1-4‬ﻣﺒﻠﻎ )‪(Accounting‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد‪ ،‬ارزش ﻣﺒﻠﻎ )اﻋﻢ از ﺣﺴﺎب ‪ -‬ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﻮدی ‪ (.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﻋﺪد‪ ،‬آن ﻋﺪد ارزش ﭘﻮﻟﯽ )ﻣﺜﻼً رﯾﺎﻟﯽ( ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻋﺪد در ﺳﻠﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ‪ Accounting‬ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺪد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ‪ .

‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ ‪ 3/14/01‬از ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻋﺒﺎرت ‪Type‬‬ ‫وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در‬ ‫آﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺑﺘﺪا روز )اﮔﺮ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﻢ و اﮔﺮ دورﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ دو‬ ‫رﻗﻢ آورده ﺷﻮد( ﺳﭙﺲ ﻣﺎه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ دو رﻗﻢ )ﺑﺪون آوردن دو رﻗﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻼً‬ ‫‪ 01‬از ﺳﺎل‪ ( 2001‬آورده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﺎ ‪ /‬از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻋﺒﺎرت ‪ 2002/12/11‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻋﺪد وارده ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ .‫‪43‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪ -5-1-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ )‪(Date‬‬ ‫ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ را از ﻧﻮع ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺖ آن را در ﻗﺴﻤﺖ ‪Type‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ از ﻧﻮع )‪ (14-Mar-01‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪11-Dec-02‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ‪ 11‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 2002‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷـﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Locale‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺦ آن ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.

‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ‪ Date‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫‪ yyyy/mm/dd‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎهﻫﺎ‪ ،‬زﻣﺎن‪ ،‬ﻋﺪد و ﭘﻮل ﺟﺎری روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮق‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Control Panel‬در ﺑﺨﺶ ‪ Regional Options‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Regional Options‬وﯾﻨﺪوز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺑﻂ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺪاد در وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ﺷﺪه ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼً ﻣﺒﻨﺎی‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺰاء ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و ‪ ..‬‬ ..‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی زﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در وﯾﻨﺪوز ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺰاء ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻼﻣﺖ ‪/‬‬ ‫)ﯾﺎ ‪ ( -‬و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه اﺟﺰاء زﻣﺎن ‪ :‬و اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻋﻼﻣﺖ ‪ .‬ﻟﺬا‬ ‫اﮐﺴﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ زﻣﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ‪ ،‬از ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۴۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -6-1-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ زﻣﺎن )‪(Time‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺟﺰاء ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه زﻣﺎن )ﻋﻼﻣﺖ ‪(:‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺪاد وارده را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪..‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ‪،‬‬ ‫اﻋﺪاد و ‪ .‬ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪ ..‬ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ وﯾﻨﺪوز در ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد ‪ Decimal place‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ را‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﺑﺨﺶ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ‪:Percentage‬‬ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺎﯾﭗ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ را‬ ‫ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ‪،‬‬ ‫اﻋﺪاد ﺧﺎص و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد زﺑﺎن‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰاء در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ )‪(Percentage‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬ﻋﺪد ﻣﻨﺪرج در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫ﻋﺪدی ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب و ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪45‬‬ ‫در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ‪ y ،‬ﺑﺮای ﺳﺎل‪ m ،‬ﺑﺮای ﻣﺎه‪ d ،‬روز‪ ،‬و در ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻣﺎن‪ h ،‬ﺳﺎﻋﺖ‪،‬‬ ‫‪ m‬دﻗﯿﻘﻪ و ‪ s‬ﻧﻤﺎد ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺪد ﮐﺴﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Fraction‬ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﻮع آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ‬ ‫)‪ Up to one digit(1/4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .2x104‬‬ ‫‪12000‬‬ .‬ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ‪ ،‬در آن ﺳﻠﻮل ﻋﺪد ‪ 11.‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:‬‬ ‫)‪1.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻋﺪدی اﻋﺸﺎری در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد‪ ،‬ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.3‬را‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪11 1/3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪ -9-1-1-4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ )‪(Scientific‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪد وارده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ )ﻋﻠﻤﯽ( ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.20E+04 (1.‫‪۴۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -8-1-1-4‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺪد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﺮی )‪(Fraction‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫)ﻋﻼﻣﺖ ‪ /‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ( اﮔﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ از ﻣﺨﺮج آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط )ﻣﺮﮐﺐ( ﻧﻤﺎﯾﺶ داد‪.

‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭙﯽ( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺗﻌﺪاد رﻗﻢﻫﺎ در ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺎوی ﯾﺎ ﮐﺪ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺷﻤﺎره اﺳﺖ‪ .‬‬ ..‬ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل‪ ،‬ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ‪ Special‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﺜﻞ ‪ 12-11-98‬اﮔﺮ ﺳﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﯾﻌﻨﯽ )‪ (General‬ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺰاء ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ روی‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ – ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﻣﺜﻼً‬ ‫‪ (12/11/1998‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺎر اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫‪ -11-1-1-4‬اﻋﺪا ﺧﺎص ) ‪(Special‬‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ از اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ‪ ،‬دارای ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ – از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﯾﭗ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪ Text‬در آورﯾﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Text‬و ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪..‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -10-1-1-4‬ﻓﺮم ﻏﯿﺮ ﻋﺪدی )‪ Text‬ﯾﺎ ﻣﺘﻦ(‬ ‫ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ )ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻋﺪد‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ‪،‬‬ ‫زﻣﺎن و‪ .

‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Custom‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫را رﻓﻊ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه )اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺦ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ ‪ Locale‬ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ( و اﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ -12-1-1-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎص )‪(Custom‬‬ ‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﺪدی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻧﮕﻨﺠﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‫‪۴۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻋﺪاد ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﺞ رﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫از ﻧﻮع ‪ Special -Zip Code‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ 11‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ‪ 00011‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض و از‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر در ‪ Custom‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬‬ ‫? و ‪ #‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ رﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ در ازای ﺻﻔﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ? اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ‪) space‬ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ M . در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪49‬‬ ‫ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﻨﯽ دار‬ ‫ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬‬ ‫] [ رﻧﮓﻫﺎ و ﺷﺮوط داﺧﻞ آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.D.. ﻧﻤﺎد ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮطﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﻋﺒﺎرات روی ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪Delete‬‬ ‫را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آن را‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫@ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ )رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ‪ (string‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ S.‬‬ ‫“ “ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ داﺧﻞ آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.Y‬ﻣﺎه‪ ،‬روز و ﺳﺎل‪.‬‬ ‫.M..H‬ﺛﺎﻧﯿﻪ‪ ،‬دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﺎﻋﺖ‪. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻪ ﻧﻤﺎد .‬ﻫﺮﮔﺎه از اﯾﻦ ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫‪ ?. در ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ‪.635 :‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 0.6‬ﮔﺮد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Custom‬در ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻠﻤﻪ ‪ Ali‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Mr.#‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن ‪ 0‬ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫داده ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫*‪ : #k‬ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺳﻠﻮل ﻋﺪدی را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .#‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر رﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻣﺜﻼً ‪ 1456.635 :‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ .‬‬ ‫‪ ####.‬‬ ‫‪ :Dddd‬روزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Sunday-Saturday‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً ﭘﺲ از درج ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت @ ” ‪ ” Mr.‬‬ .6‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫@” ‪ : ” text‬ﻣﺘﻦ داﺧﻞ “ “ را ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎی @ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ . Ali‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ Ali .‬ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺪد‬ ‫‪ 86‬دارﯾﻢ ‪ ،86kkkkkk‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ *‪ @H‬اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ را در ﺳﻠﻮل ﻣﺜﻞ‬ ‫‪ MS‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ‪MSHHHHH‬‬ ‫)‪ : (#‬ﻫﺮ ﻋﺪدی در ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.[blue][>100‬اﮔﺮ ﻋﺪد ﺳﻠﻮل از ‪ 100‬ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﯽ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ #.‬‬ ‫‪ Mm‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 01‬ﺗﺎ ‪) 12‬ﭼﻮن ﻧﻤﺎد ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ ‪ m‬دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫اﻋﺪاد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دو رﻗﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪(.#‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن ‪ 0‬ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫داده ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻼً‪ 0.‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎد @ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮطﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ داﺧﻞ ﮐﺮوﺷﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ .6‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻣﺜﻼً‪ 0.‫‪۵۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪ M‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 1‬ﺗﺎ ‪) 12‬اﻋﺪاد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪(.‬‬ ‫‪ Mmm‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Jan‬ﺗﺎ ‪Dec‬‬ ‫‪ h:mm AM/PM‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪1:05 AM‬‬ ‫]‪ [red][<100].‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺮات ‪ k‬ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد‪ .59‬ﺑﻪ ‪ 1456.

‬‬ ‫‪ -2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﯽ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در‬ ‫داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cells‬دارای ﯾﺎزده ﺟﺰء اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺮد‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪51‬‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Type‬از ﺑﺨﺶ ‪ Custom‬وارد و ﺑﻪ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬در ﺑﺨﺶ ‪ Alignment‬ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﭗ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ‪(.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫‪ :Fill‬ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Center Across Selection‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﻘﯽ و در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫)‪ :Left (Indent‬ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﭗ ﭼﯿﻦ )اﻓﻘﯽ( در ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﺗﻮﺟﻪ‬ .‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت ‪ Indent‬در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻣﺜﻼً ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺘﻦ ﻻﺗﯿﻦ ﺳﻠﻮل را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل آن از ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﺳﻠﻮل ﺟﺎی‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪(.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﻫﺮﮔﺎه روی دﮐﻤﻪ ﺑﺎزﺷﻮ )‪ (Drop down list‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :General‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ در ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪) .‬‬ ‫‪ :Justify‬ﻋﺒﺎرت را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪) .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫)‪ : Right (Indent‬ﻋﺒﺎرت را از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺳﺖ ﭼﯿﻦ در ﺳﻠﻮل ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫‪ : Center‬ﻋﺒﺎرت را از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ در وﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‫‪۵۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ ) ‪( Horizontal‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد را از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد‪ .

‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ از ﺳﺘﻮن ‪ A‬ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﻓﻮق آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ﺑﺎز ﺷﻮ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -2-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل از ﻧﻈﺮﻋﻤﻮدی ) ‪( Vertical‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد را از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬‬ ‫‪ :Distributed‬ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در ﺳﻠﻮل ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪53‬‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺳﻠﻮل‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺘﻦ ﻣﺎرک ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Top‬ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی در ﺑﺎﻻی ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Justify‬ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Center‬ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Bottom‬ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.

‬‬ ‫‪Justify Distributed -3-2-1-4‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﻠﻮل ﭘﺨﺶ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .‫‪۵۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ :Distributed‬ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در ﺳﻠﻮل ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو ﺣﺎﻟﺖ ‪Justify‬‬ ‫و ‪ Distributed‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ از ﺳﺘﻮن ‪ A‬ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﻓﻮق آورده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.

‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ‪Shrink to fit‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ‪Shrink to fit‬‬ ‫‪ -6-2-1-4‬ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻫﻢ )‪(Merge Cells‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل واﺣﺪ درآورﯾﻢ‪ ،‬از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن دو ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﯾﺪ ‪ CheckBox‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫)‪ (Merge Cell‬را از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮداﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ‪Wrap Text‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ‪Wrap Text‬‬ ‫‪ -5-2-1-4‬ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻬﻨﺎی ﺳﻠﻮل )‪(Shrink to fit‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را آن ﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﺳﻠﻮل ) در ﯾﮏ ﺧﻂ( ﺑﮕﻨﺠﺪ‪.‫‪55‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪ -4-2-1-4‬ﺟﺎ دادن ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ )‪(Wrap Text‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و‬ ‫ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ‪ ،‬آن ﻋﺒﺎرت را در ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل و در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ‪.

‬ﺣﺎﻟﺖ ‪ Context‬ﻣﺘﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ )‪ ( Regional options‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‫‪۵۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ادﻏﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪: 1‬‬ ‫ﭘﺲ از ادﻏﺎم‬ ‫ﭘﯿﺶ از ادﻏﺎم‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪: 2‬‬ ‫ﭘﺲ از ادﻏﺎم‬ ‫ﭘﯿﺶ از ادﻏﺎم‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ آﯾﮑﻦ ﺿﻤﻦ ادﻏﺎم‪ ،‬ﻣﺘﻦ را در وﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در‬ .‬‬ ‫‪ -7-2-1-4‬ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻦ )‪(Text Direction‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت از‬ ‫راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬‬ ‫‪ -8-2-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ )‪(Indent‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Horizontal‬ﭼﭗ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ راﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬در ﻧﺴﺨﻪ ‪ Xp‬و ﺑﻌﺪ‬ ‫از آن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ادﻏﺎم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ وﻟﯽ در‬ ‫ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را ﻧﺪارد‪.

‬‬ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻘﺮﺑﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪57‬‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺘﻨﯽ ﭼﭗ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ‪ Indent‬آن از ﺳﻄﺮ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 4‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ‪:Indent‬‬ ‫‪ -9-2-1-4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی )‪(Orientation‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در ﺳﻠﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -10-2-1-4‬دوران ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل )‪(Orientation‬‬ ‫ﻣﺘﻦ را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه دوران ﻣﯽدﻫﺪ‪ .

‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﻠﻢ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3-1-4‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮع‪ ،‬ﺳﺒﮏ‪ ،‬رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ )زﺑﺎﻧﻪ ‪(Font‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬وﺟﻮد دارد‪ Font ،‬اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Word‬ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‫‪۵۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ )‪ (Degrees‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Keyboard‬و ﺑﺎ ورود‬ ‫ﻋﺪد اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺪدی درﺟﻪ را ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ‬ ‫زﯾﺮ ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ‪ Arial‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -1-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻗﻠﻢ )‪(Font‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Font‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ -4-3-1-4‬زﯾﺮﺧﻂ دار ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل )‪(Underline‬‬ ‫ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی زﯾﺮِ ﻋﺒﺎرت ‪ underline‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬زﯾﺮ ﺧﻂ دار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪Regular‬‬ ‫‪Bold‬‬ ‫‪Italic‬‬ ‫‪Bold Italic‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪.‬‬ .Bold :‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﯾﺎ آﯾﮑﻦﻫﺎ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‪.(Bold) Ctrl+B :‬‬ ‫‪(Italic) Ctrl+I‬‬ ‫‪Italic :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪) :‬ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ(‬ ‫‪ -3-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﮏ ﻗﻠﻢ )‪(Font Style‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی )‪ ،(Regular‬ﮐﺞ )‪ ،(Italic‬ﭘﺮرﻧﮓ‬ ‫)‪ (Bold‬ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺞ و ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ )‪ (Bold Italic‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‫‪59‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪ -2-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ )‪(Font Size‬‬ ‫اﻧﺪازه ﻗﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ‪.‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﺗﺎ ‪A4‬‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ‪ Text‬در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﮏ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Font Style‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻧﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬اﮔﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮدن‬ ‫آن ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫‪ -6-3-1-4‬ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺮات ﻗﻠﻢ )‪(Effects‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ :Strikethrough‬از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻄﯽ ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -5-3-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮓ ﻗﻠﻢ )‪(Color‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻧﮓ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی زﯾﺮِ ﻋﺒﺎرت ‪ ،Color‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‫‪۶۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اول‪Ctrl+U :‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اول‪:‬‬ ‫ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﯾﺎ آﯾﮑﻦ را ﻣﺠﺪداً ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را‬ .‬‬ ‫‪ :Superscript‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان‪ ،‬ﭘﺎورﻗﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ‬ ‫ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪ .

‬در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻋﺒﺎرت ‪ AB‬در ﺳﻠﻮل ‪A1‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ‪ B‬از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Border‬ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺴﻞ ﺳﻠﻮل را از‬ ‫ﻧﻮع ﻋﺪد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﺪاد ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﺎرک و زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ :Subscript‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪﯾﺲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮدن ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪ .‬ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮد را‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬از ﻧﻮع ‪ Text‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪61‬‬ ‫ﻣﺎرک ﮐﺮده و آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4-1-4‬ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪(Border‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ‪ ،Format Cell‬زﺑﺎﻧﻪ ‪ Border‬اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -7-3-1-4‬اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Normal Font‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Preview‬از‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ‪.

‬‬ ‫‪ ،Outline‬دور ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ Inside ،‬ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺒﻼً ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮی رﺳﻢ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ و رﻧﮓ‪ ،‬ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺧﻄﻮط از ﻗﺒﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در‬ ‫ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﻄﻮط ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﻮط را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺧﻂ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ ،None‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط رﺳﻢ ﺷﺪه را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‫‪۶۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪Line -1-4-1-4‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ‪ Style‬ﻧﻮع ﺧﻂ و در ﺑﺨﺶ ‪ Color‬رﻧﮓ ﺧﻂ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪،‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪) Presets -2-4-1-4‬ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ(‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻪ دﮐﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﻢ ﺧﻄﻮط‪ ،‬درﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ،Inside‬ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .

‬‬ .‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪63‬‬ ‫‪Border -3-4-1-4‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دور ﮐﺎدر ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻗﺮار دارد‪ ،‬اﺿﻼع‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫دو ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ‪ 1‬ﺧﻄﻮط دور آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻣﯽزﻧﯿﻢ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی اﺿﻼع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎدر ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﺷﮑﻞ ‪ 2‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎدر ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﮐﺮدهاﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ دور ﺑﺎﮐﺲ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ‪ ،‬دور ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺑﯿﻦ آن‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﻠﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.

‫‪۶۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -5-1-4‬ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و اﻟﮕﻮی ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪(Patterns‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻧﮓ ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻫﺎﺷﻮر زدن داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع اﻟﮕﻮ )ﻫﺎﺷﻮر(‬ ‫رﻧﮓ ﺧﻄﻮط اﻟﮕﻮ )ﺧﻄﻮط ﻫﺎﺷﻮر(‬ .

‬ﺑﺮای‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ارﺋﻪ ﺷﺪه را رﺳﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ -6-1-4‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ )زﺑﺎﻧﻪ ‪(Protection‬‬ ‫ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺪول رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

2‬اﺳﺎﻣﯽ در ﺳﺘﻮن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد‪ .‬‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫‪ Alignment‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Text Direction‬رﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺳﭙﺲ ‪ Right to Left‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در آﻣﺪه اﺳﺖ ؟‬ ‫‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺑﺰاری ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫‪ .‬ﺣﺎل‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ‪ Regional Options‬از ‪Control Panel‬‬ ‫وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ‬ .4‬در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻋﺪاد ﭼﻄﻮر ﺳﻪ رﻗﻢ‪ ،‬ﺳﻪ رﻗﻢ ﺟﺪا‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ؟‬ ‫‪ .‫‪۶۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ‪ 6‬ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ اداره اﺳﺖ‪ .6‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ وﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .3‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪ‪ ،‬ردﯾﻒ و ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ )رﯾﺎل( ﺷﺎﻣﻞ ‪2‬‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫‪ .5‬در ﺳﻠﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ )رﯾﺎل( ﭼﻄﻮر ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ‪ 2‬ﺳﻄﺮ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫‪ -6‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮال‪ :‬ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮل ‪ 1‬داده ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻋﺪاد‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .

‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪Format Cell‬‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺧﻮد را از ﻧﻮع ‪ Text‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Font‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ‪ Format Cell‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮد‬ ‫را در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬از ﻧﻮع ‪ Text‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Superscipt‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ روی ﺳﻠﻮل ﺧﻮد دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 6-1-3-4‬از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺴﻞ ﺳﻠﻮل را از‬ ‫ﻧﻮع ﻋﺪد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﺪاد ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ‪25‬‬ ‫روی ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪67‬‬ ‫ﺳﺎزی روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ‪ 2000‬ﯾﺎ‬ ‫‪ Xp‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در درون ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳﺖ آن اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪای در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ‬ ‫‪ Your Locate‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Regional Options‬را روی ‪ Farsi‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪Double‬‬ ‫‪ Click‬ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ‪ F2‬ﺳﻠﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ‪ 5‬را ﻣﺎرک‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .۳‬ﺳﻮال‪ :‬داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻋﺪد ‪ 25‬را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮدن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 5‬ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت ‪ 25‬را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ زدن دﮐﻤﻪ ‪Enter‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم‪ .

‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ .‫‪۶۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺘﻦ اﺳﺖ‪ .5‬ﺳﻮال‪ :‬اﻧﺪازه ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻮان رﺳﺎﻧﺪن اﻋﺪاد در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﺮا؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﮑﺴﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ‪ ،‬واﺣﺪ‬ ‫اﻧﺪازه ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ‪ .4‬ﺳﻮال‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Border‬ﺧﻂ ﮐﺸﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Orientation‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﺘﻦ داﺧﻞ آن‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻣﻮرب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮑﺴﻞ‪ ،‬از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺿﻼع‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ‪ Merge‬ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رخ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.

‬ﻟﺬا ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﭘﺎک ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻠﻮل داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ )‪ (Double Click‬ﮐﺮده ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ‪ F2‬را ﻓﺸﺎر‬ ‫دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل رﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ آن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ -2‬ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‬ ‫آن ﺳﻠﻮل ﯾﺎ آن ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬را از روی ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ در اﮐﺴﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫در ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺟﺪول ﺑﺴﺎزﯾﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮاص ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ‪Format‬‬ ‫‪ Cell‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﻢ‪ ،‬رﻧﮓ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺧﻄﻮط و ‪ (.‬روش اول اﯾﻨﮑﻪ روی‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ‪ ،‬دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده و ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Clear Contents‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در روش ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Contents‬از زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪ Clear‬در ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Clear‬ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Formats‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺬف ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر داده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delete‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪..‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ 2 ،‬ﺳﻄﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺬف‬ ‫ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪..‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﺮﻫﺎی ‪3‬‬ ‫و ‪ ،4‬آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ All‬در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ )‪ (Clear‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﺧﻮاص ﺳﻠﻮل را ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ .‫‪۷۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫دو روش دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد‪ .

‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه و‬ ‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا اﮐﺴﻞ از ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺎک ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺎ ‪ 4‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .1‬ﭘﺲ از ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫‪ .‬ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎک‬ ‫ﮐﺮدن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪71‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﯾﺎد آوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از راس‬ ‫آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ درگ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻞ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﺎرک ﺷﻮد‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺪون‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن دﺳﺘﻮر‪ Delete‬را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﺲ از ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ .

‫‪۷۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﮔﺮ ﺳﻄﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﺳﻄﺮ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﺳﺘﻮن را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .3‬ﮐﻞ ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -5‬درج ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‬ ‫در اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﻦ دو ﺳﺘﻮن درج ﺷﻮد‪ .‬‬ .‬در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اَﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ‬ ‫در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﻄﺮﻫﺎی ‪ 3‬و ‪ 4‬روی ﺳﻄﺮ ‪ 4‬ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ -1-5‬درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺮ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی راس ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.4‬ﮐﻞ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ‪Ctrl+ -‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﺣﺬف را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راس آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درج ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﻄﺮ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪73‬‬ ‫ﺳﻄﺮ درج ﺷﺪه‬ ‫‪ -2-5‬درج ﯾﮏ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﻦ دو ﺳﺘﻮن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی راس ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی راس ﺳﺘﻮن ‪ D‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺳـﺘﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ‪ D‬و ‪ C‬اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪،‬‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درج ﯾـﮏ ﺳـﺘﻮن ﺑـﯿﻦ‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎی ‪ C‬و ‪ ،D‬روی ﺳﺘﻮن ‪ D‬ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ‪.

‬ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درج ﮐﺮدن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ‬ ‫روی ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎن ‪ Insert‬ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا اﮐﺴﻞ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﻧﺤﻮه درج ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر روش زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‫‪۷۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺳﺘﻮن درج ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﺣﺬف ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﺑﺨﺶ درج ﻫﻢ اﮔﺮ‬ ‫از ﻗﺴﻤﺖ راس ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل درج ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ در آن ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎ ‪ 4‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .

‬در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎم زﯾﺮ روﺑﺮو‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .3‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در ﺳﻄﺮ ‪ 65536‬ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺮﻫﺎ در اﮐﺴﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺮی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درج ﺳﻄﺮی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در‬ ‫ﺳﺘﻮن ‪ 256‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ IV‬اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ درج ﺳﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ درج ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﮔﺮ ﺳﻄﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ درج ﺳﻄﺮ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ درج ﺳﺘﻮن را اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.4‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ﭘﺲ از درج ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬از ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮل درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﭘﺲ از درج ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬از ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮل درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﺳﻄﺮی ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﻠﻮل درج ﺷﻮد؟‬ ‫ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭙﯽ ﺳﻠﻮل درج‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ‪ + ) Ctrl+ +‬ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ( ﯾﺎ‬ ‫‪ + ) Ctrl+Shif+ +‬ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ(‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻞ درج را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪ .2‬‬ ‫‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪.

‬‬ ‫ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن )‪(Paste‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل )‪(Cut‬‬ ‫)‪(Clipboard‬‬ ‫ﮐﭙﯽ )‪(Copy‬‬ ‫در اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬اﺷﮑﺎل و ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ‪Ctrl+C :Copy‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ‪:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ‪Ctrl+X :Cut‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ‪Ctrl+V :Paste‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫‪ -7‬اﻧﺘﻘﺎل‪/‬ﮐﭙﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ‬ ‫دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آﻧﻬﺎ زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Copy‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻟﺮزان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد( و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روی‬ ..‫‪۷۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -6‬ﻣﻔﻬﻮم ‪Copy / Cut / Paste‬‬ ‫ﺣﺘﻤﺎً در آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ )‪ (Clipboard‬در وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل در داﺧﻞ آن ﺣﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن را از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﯿﺪ‪..‬را ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮار داده‬ ‫و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .

‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﺑﺰﻧﯿﺪ‬ ‫و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آﻧﻬﺎ زده و‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Cut‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ‪ Copy‬را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ Paste‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‪:‬‬ ‫و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ‪ Cut‬را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ ،Paste‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‪:‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪77‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه روی آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﺷﻮد رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ‬ ‫ﻣﺎوس را زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دو ﺳﻠﻮل ‪ A2‬و ‪ A3‬اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬را روی آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻠﻮل ‪ C4‬ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ دو‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﺎرک ﺷﺪه در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ C4‬و ‪ C5‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Paste‬ﮐﭙﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‬ ‫روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬ .

‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫‪ -8‬اﻧﺘﻘﺎل‪/‬ﮐﭙﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻄﺮﻫﺎ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده )از راس( و‬ ‫ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آﻧﻬﺎ زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Copy‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻟﺮزان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد(‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮاص و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ در ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺼﺪ رﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از‬ ‫ﻓﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪..‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روی‬ ‫راس ﺳﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه روی آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﺷﻮد‪ ،‬رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ‬ ‫راﺳﺖ ﻣﺎوس را زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‫‪۷۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﭙﯽ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ‪ 8‬از ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا رﻓﺘﻪ )ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاص‬ ‫دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( و دﮐﻤﻪ ‪ Format Painter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﯾﮑﻦ ‪ Format Painter‬ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ (..‬ﺳﭙﺲ روی ﺳﻠﻮل درگ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاص ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ Copy/Cut‬ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ‪ ،‬ﻧﻮع ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﺳﺒﮏ‪ ،‬ﺧﻂﻫﺎ‬ ‫و‪ .‬‬ ‫ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ‪ Cut‬ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎوس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎوس را روی ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺤﺪوده ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺑﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫درآﯾﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاص ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎک ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ‪Format‬‬ ‫‪ Painter‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرک‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ‪ ،‬ﺧﻮاص ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.

‫‪79‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻄﺮﻫﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ‬ ‫دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آﻧﻬﺎ زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Cut‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻣﺖ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺒﻼً روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺖ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه در‬ ‫ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺮ ‪ 5‬ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻟﯽ در اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ‪ Delete‬ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪Paste‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ردﯾﻒ ‪ 4‬ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺳﻮم )ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ردﯾﻒ اول( ‪ Cut‬ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از‬ ‫‪ Paste‬ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎره ‪ 2‬از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪ .

‬‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫‪ .‫‪۸۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -9‬درج ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه‬ ‫در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﯽاﻓﺘﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .1‬روی راس ﺳﻄﺮ ‪ 3‬ﻣﯽروﯾﻢ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را زده و ‪ Insert‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬روی ﺳﻄﺮ ‪ 7‬رﻓﺘﻪ )ﭘﺲ از درج ﺳﻄﺮ در ﮔﺎم اول ﺳﻄﺮ ‪ 6‬ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ‪ 7‬ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و روی راس آن دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس ﻣﺎوس را زده و ‪ Cut‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬روی ﺳﻄﺮ ﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺮی ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً درج ﺷﺪه ﻣﯽروﯾﻢ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس‬ ‫را ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻄﺮی ﮐﻪ ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬ﮐﺮدهاﯾﻢ را ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺮ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮن درج ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻄﺮ ‪ 6‬ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎرت ‪C‬‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺮ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ‪.4‬روی راس ﺳﻄﺮ ‪ 7‬ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫‪ Delete‬را ﻣﯽزﻧﯿﻢ‪.

‬‬ ‫‪ -10‬ﻣﻔﻬﻮم ‪ Redo‬و ‪Undo‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد دارد‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در رﺳﻢ ﺟﺪاول اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‬ ‫از ادﻏﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬روی ﺳﻄﺮ ‪ 3‬رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ‪ Cut‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Insert cut Cells‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮ اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻄﺮﻫﺎی ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ‪ Copy/Cut‬ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‬ ‫روی ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert cut Cells‬را ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ Cut‬ﺷﺪه و‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert copied Cells‬را ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درج ﺳﺘﻮنﻫﺎی ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬ﺷﺪه از روش ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .1‬ﺑﻪ روی ﺳﻄﺮ ‪ 6‬رﻓﺘﻪ و روی راس آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Cut‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ‪ Copy/Cut‬ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert cut Cells‬را ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ Cut‬ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert copied Cells‬را ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﭙﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ دو‬ ‫ﺳﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪81‬‬ ‫ﺣﺎل راه ﺳﺎدهﺗﺮی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ‬ .‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ادﻏﺎم ﺷﺪه )‪ (Merge‬در اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺎری آن ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Merge‬ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد‪ .

‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ آن ﻫﻢ ﺗﺎ ‪ 16‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ‪ Fill‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Z‬ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺟﻠﻮ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ‪ Undo‬ﺷﺪه( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Y‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ‪ Redo‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در اﺑﺘﺪای ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ‪ Redo‬و ‪ Undo‬وﺟﻮد دارد‪.‫‪۸۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Z‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ‪ Undo‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ‪ Fill‬ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.2‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد‪.‬ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد‪ ،‬روی‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاردی را ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻠﻮل و‪ ..‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫‪Redo‬‬ ‫‪Undo‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )‪(Fill‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﮐﺴﻞ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﺪ‪ .4‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪.‬اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Z‬ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Ctrl+Y‬ﻣﺠﺪاً ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.3‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻋﺒﺎرات‪.‬‬ ‫روش ‪ Fill‬ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻣﺎرک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک‬ .‬‬ ‫‪ ..1‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﯿﻨﺎً در ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮔﺮه ﻋﻤﻞ درگ را ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺎوس را ﺑﮑﺸﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -1-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻨﯽ‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‪ ،‬ﺳﻠﻮل ‪ A1‬را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ‪ Fill ،E1‬ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ‪ Fill‬ﮐﺮدن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ‪ Fill‬ﮐﺮدن‬ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪83‬‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﮔﺮهای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎوس را روی آن ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪ +‬درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Fill‬ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ Fill‬ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮه ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ‪ Iran‬ﭘﺮﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا )‪(A1‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎوس را روی آن ﺑﺒﺮﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪ +‬در ﺑﯿﺎﯾﺪ‪.

‬‬ ‫)ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺑﺮای ﺟﺪاول ﺑﺎﺷﺪ‪(.‬‬ .‫‪۸۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﻣﺎرک ﮐﺮدن و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Fill‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد را ‪ Fill‬ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد ﺑﺎ ﮔﺎم ‪ 5‬ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺎرک و ﺳﭙﺲ ‪ Fill‬ﮐﺮدن دو ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ‪ 1‬و ‪ ،2‬ﺑﻪ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪاد را ﺑﺮای ‪ 10‬ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺎم ‪ ،1‬ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮه‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﻢ دو ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫‪ 1‬و ‪ 6‬ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪاد را ﺑﺮای ‪ 10‬ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺎم ‪ ،5‬ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ‪ .

.‬‬ .‬ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻋﺒﺎرات‬ ‫در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ‪ Fill‬ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺳﻠﻮل‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ‪ 1-11‬ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ -3-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻋﺒﺎرات‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم روزﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎهﻫﺎ و‪ .‬ﺑﺮای اﮐﺴﻞ دارای ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ...‬ﻣﺜﻼً در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ‪ Fill‬ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ‪ Sun‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ و دﯾﺪن ﺳﺮیﻫﺎی‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom List‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد‪ .‬‬ ‫‪ -12‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻗﺴﻤﺖ ‪ 3-11‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮیِ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ اﮐﺴﻞ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‫‪۸۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -4-11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ ﯾﺎ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺰء‬ ‫ﺳﺮیﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬‬ .‬ﻟﺬا‬ ‫ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‬ ‫روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ NEW LIST‬ﻗﺮار دارﯾﺪ‪ ،‬ﺳﺮی ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‬ ‫)‪ (List entries‬وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .

‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻟﯿﺴﺖ ‪ Custom lists‬و زدن دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺮی را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪87‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪List entries‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﯾﺘﻢ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺧﻂ‬ ‫ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ‪ ،‬آﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪی را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ‪ Import list from cells‬را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Fill‬ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.

‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺧﺎص ﺑﮕﺮدﯾﺪ‪ .‫‪۸۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1-13‬ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ‬ ‫در ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻮردی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻃﺮف اﮐﺴﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮردی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺴﻞ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ ، Find Next‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی رﻓﺘﻪ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( و آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Find‬از ﻣﻨﻮی ‪ ،Edit‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Find what‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Find Next‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﻧﺒﺎل ﻋﺒﺎرت ‪ amin‬ﺑﮕﺮدﯾﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎرت ‪ amin‬وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻔﺎوت ‪،amin ،Amin‬‬ ‫‪ Ramin ،Varamin‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ .

‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Search‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ By Row‬ﻋﻤﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ و ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ By Column‬ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً‬ ‫دﻧﺒﺎل ‪ Amin‬ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺘﻮی ‪ amin‬ﮐﻪ ﺣﺮف اول آن ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Match Case‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪Ctrl+F :‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ‪ options‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮی ‪ amin ،Amin‬ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Within‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﻓﻌﻠﯽ )‪ (Sheet‬ﯾﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد )‪ (Workbook‬در ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،Look in‬اﻧﺘﺨﺎب ‪ Formulas‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ در‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل‬ .‬ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Options‬را زده و ﺳﭙﺲ از‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺨﺶ ‪ Match entire cell contents‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرت‬ ‫‪ Ramin‬ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﺒﺎرت ‪ amin‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ (.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪89‬‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Find‬ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ ‪ amin‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ را‬ ‫ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ‪) ،‬ﻧﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ‪ amin‬در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .

‬اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Replace All‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ .‫‪۹۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرت در ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Replace‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ‪ Find Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ از روی اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ‬ ‫روی ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪی )ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ( ﻣﯽرود‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ روی ﻓﻠﺶ ﮐﻨﺎری دﮐﻤﻪ ‪ Format‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪،Choose Format From Cell‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روال ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Find what‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺷﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Replace with‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﺑﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Replace‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻋﺒﺎرات دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل‬ ‫اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Find Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﺮ روی اوﻟﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ در آن ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﻣﯽرود‪ .‬ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ‪Comment‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2-13‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Value‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Format‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را‬ ‫در ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎص ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Format‬ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Format Cell‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ Comments‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫)ﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎ( ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .

‬اﮔﺮ روی ‪ Task Bar‬وﯾﻨﺪوز‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻨﻮی ‪ Window‬اﮐﺴﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دو ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﺑﺎز دارﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬از ﻓﺎﯾﻞ ‪ Book1‬دو ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی‬ ‫‪1‬و ‪ 2‬ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﻨﺠﺮه اول ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪Ctrl+H :‬‬ ‫‪ -14‬اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ )ﭘﻨﺠﺮه( ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New Window‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Replace‬از ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Replace‬در ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪91‬‬ ‫دﺳﺖ ﮐﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Find‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

‬‬ ‫‪ .‬ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔـﺮ ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ‪) Protect‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ( ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protection‬در ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .3‬ﺳﻮال‪ :‬در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﻮال ‪ 2‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻞ ﮐـﺮدم وﻟـﯽ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﭘُﺮی در ﺳﺘﻮن آﺧـﺮ ﻧﺪﯾـﺪم‪ .‬ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻄﻤﺌـﻨﻢ ﮐـﺎرﺑﺮگ در ﺣﺎﻟـﺖ‬ ‫‪ Protection‬ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.2‬ﺳﻮال‪ :‬ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐـﺎرﺑﺮگﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در آن‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺘﻮﻧﯽ درج ﮐﻨﻢ‪ .‬اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣـﺸﮑﻠﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﺖ‬ .‬ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﯾﮏ ‪Sheet‬‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن درج ﺳـﻄﺮ ﯾـﺎ ﺳـﺘﻮن در آن ‪Sheet‬‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ ﻟﻄﻤـﻪای ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ وارد ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘُﺮی وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿـﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺘﻮن آﺧﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ واﻗﻌـﺎً ﺳـﺘﻮن آﺧـﺮ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی آﺧﺮ ‪ Hide‬ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪) .‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑـﻪ ﻓـﺼﻞ‬ ‫دوازدﻫﻢ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ‪) IV‬آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﻫـﻢ‬ ‫‪ (65536‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‫‪۹۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -15‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارم ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮلﻫـﺎی آن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﻌﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی درج ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﻢ‪ .

‬آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻧﻤﺎدی ﺟﻬـﺖ ﺧﻨﺜـﯽ ﻧﻤـﻮدن اﯾـﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .‬آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در ‪ Find‬و ‪Replace‬‬ ‫ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .4‬ﺳﻮال‪ :‬از وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﯾـﺎد دارم ﮐـﻪ از ﻧﻤﺎدﻫـﺎی * و ? ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻼﻣـﺖﻫـﺎی‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف ‪ A‬ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺒـﺎرت *‪ A‬را در ﭘﻨﺠـﺮه ‪ Find‬ﺗﺎﯾـﭗ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎدﻫـﺎ‬ ‫‪ wildcard‬اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد‪ .5‬ﺳﻮال‪ :‬ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻗﺒـﻞ داده ﺷـﺪ را اﻣﺘﺤـﺎن ﮐـﺮدم و ﻧﺘﯿﺠـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪93‬‬ ‫ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳـﻠﻮلﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮﯾﻘـﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ‬ ‫‪ 12-1-1-4‬از ﻓﺼﻞ دوم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رﻧـﮓ آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ‬ ‫رﻧﮓ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷـﺎره ﮐﺮدﯾـﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫رﻧﮓ ﻗﻠﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Number‬را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻧﻤﺎد ~ اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫‪ .

‫‪۹۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻧﻮاراﺑﺰاری در اﮐﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪،‬‬ .‬ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ً ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ ً در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ آﯾﮑﻦﻫﺎی )ﻧﺸﺎﻧﻪ( ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد‪ .‬اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﺻﻮﻻً در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دوﺳﺖ دارﯾﻢ آن ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻞ راﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی روی ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬در واﻗﻊ اﯾﻦ آﯾﮑﻦﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار اﺑﺰار در اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Toolbars‬از ﻣﻨﻮی ‪ ،View‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در اﮐﺴﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻮاراﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫اﮔـــــﺮ ﻣـــــﺎوس را روی‬ ‫ﮔﻮﺷــﻪﻫــﺎی ﻫــﺮ ﯾــﮏ از‬ ‫ﻧﻮارﻫــﺎی اﺑــﺰار ﺑﺒﺮﯾــﺪ ﺗــﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻣـﺎوس ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ‬ ‫درآﯾﺪ‪ ،‬ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آن‬ ‫ﻧﻮار را ﺣﺮﮐﺖ و در ﺟـﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ از ﺻــﻔﺤﻪ ﻗــﺮار‬ ‫دﻫﯿﺪ‪.‫‪۹۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻟﺬا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺮای آوردن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ Standard‬و ‪ Formatting‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮار‬ ‫اﺑﺰار و ﻣﻨﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ‪.

‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﺷﺪه‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Page Break Preview‬از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ و ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻬﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ روی ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪View‬‬ ‫روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Status Bar‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬از روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻬﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Task Pane‬را از ﻣﻨﻮی ‪ View‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪..‬‬ ‫‪ -4‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ View‬روی ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Full Screen‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻬﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل روی ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪View‬‬ ‫روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Formula Bar‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪..‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت )ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﻮﻫﺎ( ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار‪ ،‬ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ و ‪ .‬ﺑﺮای ﺧﺮوج از‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪداً روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Full Screen‬از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﯾﺎ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Close Full Screen‬ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‫‪۹۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮔﺮ روی وﯾﻨﺪوز ﺷﻤﺎ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Page Break Preview‬از ﻣﻨﻮی ‪ View‬روی ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Normal‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎر زﯾﺎد در اﮐﺴﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ زﻣﺎن در ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دو اﻣﮑﺎن‬ ‫‪ Split‬و ‪ Freeze Panes‬در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Split‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺣُﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ از ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎی روی آن ﻗﺮار دارد‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬‬ .

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪99‬‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﻂﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ‪ Split‬ﻗﺎﺑﻞ درگ ﮐﺮدن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮارﻫﺎی ‪ Split‬را ﺑﺪون ﻣﻨﻮ و از ﻃﺮﯾﻘﻪ درگ ﮐﺮدن زﺑﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ‬ ‫زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ‪ Split‬ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻂ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ‪ Freeze‬و ‪ Split‬در ﻣﻮرد ﺟﺪاوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ‪ Split‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ‪ Split‬اﮔﺮ روی ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Split‬ﺑﻪ ‪ Remove split‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫از ﺣﺎﻟﺖ ‪ split‬ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول از دﯾﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻫﻤﯿﺸﻪ در روﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪ Freeze‬ﯾﺎ ‪ Split‬را از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ‪ Freeze‬اﮔﺮ روی ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Freeze Panes‬ﺑﻪ ‪ Unfreeze Panes‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ روی آن ﺻﻔﺤﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Freeze‬ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.

‫‪۱۰۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻓﺮق ‪ Split‬ﺑﺎ ‪ Freeze Pane‬در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ‪ Split‬در ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﻞ ﺟﺪا( وﻟﯽ در‬ ‫‪ Freeze Pane‬در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ(‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -8‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز‬ ‫در ﻓﺼﻞ ًﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞً در ﺑﺨﺶ ً ﻧﺤﻮه ﺳﻮﺋﯿﭻ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Arrange‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی در اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز ﺧﻮد را در‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Windows of Active workbook‬ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه روﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫دارد و در ﺧﻮاص ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺛﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد‪.‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪101‬‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﯽ‬ ‫ﭼﯿﺪﻣﺎن اﻓﻘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﺸﺎری‬ ‫ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻤﻮدی‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺪداً ﭘﻨﺠﺮهای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ )ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی دﮐﻤﻪ‬ ‫از ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،Unhide‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ را ﻣﺠﺪداً آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ Hide‬از اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺳﺒﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ روی آن‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New Window‬از ﻣﻨﻮی ‪ Window‬ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی از ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد‪ .

‫‪۱۰۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -9‬اﺑﺰار ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Zoom‬و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Custom‬از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺪدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ‬ ‫ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻣﺎوسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ دارای دﮐﻤﻪ ‪ Scroll‬ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه‬ ‫داﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl‬و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻏﻠﺘﮏ وﺳﻂ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺰرگ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ روی ﻧﻮار اﺑﺰار‪:‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Selection‬در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ .

‬آﯾﺎ ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 1‬از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬در اﮐﺴﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار و ﻣﻨﻮی‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ -10‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻣﺒﺤﺚ ‪ Custom View‬در ﺑﺨﺶ دوم از ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺳﯿﺰدﻫﻢ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺪﻣﺎن از اﮐﺴﻞ ﺧﺎرج‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ وارد اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮال‪ :‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻮار اﺑﺰار ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ‪ View‬را‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهام ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬در ﻣﻮرد ﻧﻮار اﺑﺰار ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Customize‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﮐﻠﯿﮏ روی آﻧﻬﺎ ﻧﻮار اﺑﺰاری ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب آن ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‫‪۱۰۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﭙﯽ در ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ )‪ Workbook‬ﯾﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ( ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ )‪ (Sheet‬اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ‪ Sheet‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ )ﺷﯿﺖ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻧﺎم آن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ روی زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ )‪ (sheet tabs‬ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ .

‬ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﯿﻦ دو‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۱۰۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1‬درج ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎرﺑﺮگ دﯾﮕﺮ‪ ،‬روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺳﻤﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آن را در اول اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Insert‬‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ‪ New‬از ﻣﻨﻮی ‪File‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Rename‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﯽ و ﻣﺎرک‬ ‫ﺷﺪه در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درج ﮐﻨﯿﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﮐﺴﻞ ‪ Worksheet‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.

‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ‪ Sheet1‬ﺑﻪ ﻧﺎم )‪ Sheet1(2‬ﻗﺒﻞ از ‪Sheet3‬‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و‬ ‫از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ … ‪ Move or Copy‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد را از ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Before sheet :‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﮐﺎرﺑﺮگ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﭙﯽ )‪ (Copy‬ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮی از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Create a Copy‬را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ‪Move or‬‬ ‫‪ Copy‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل )‪ (Move‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ در روی زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ درگ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Move‬ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫از ﻣﻨﻮی ‪ To book‬ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Delete‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺬف ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬وﮔﺮﻧﻪ ‪ Cancel‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﺠﺪداً ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ Hide‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unhide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﻟﯿﺴﺖ ‪ Before sheet :‬ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -5‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Sheet‬و ﺳﭙﺲ از زﯾﺮﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Hide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۰۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Move‬ﮐﻨﯿﺪ از‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ )‪ (move to end‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Select All Sheets‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl‬را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﮐﭙﯽ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫‪109‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ‪ Sheet1‬و ‪ Sheet2‬ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬زده ﺷﻮد ‪ Sheet1‬آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق‬ ‫اﺳﺖ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ(‪ ..‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳﺖ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم‬ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ‪ Sheet1‬و‪ Sheet2‬را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻠﻮل ‪ A1‬از ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درآورﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮل ‪ A1‬در ﻫﺮ‬ ‫دو ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ آﺧﺮ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ اول‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪ Ctrl+PageUp :‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻌﺪی و ‪Ctrl+PageDown‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫‪ -8‬ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Sheet‬و ﺳﭙﺲ ‪ Background‬از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‫‪۱۱۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Ungroup Sheets‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﭼﺎپ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻧﺪارد و در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Sheet‬و ﺳﭙﺲ ‪ Tab Color‬از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬رﻧﮓ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺣﺮﮐﺖ روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫‪111‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮگ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Tab‬‬ ‫‪ Color‬ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪.2‬ﺳﻮال‪ :‬ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ دارم ﮐﻪ در آن ﺷﺶ ﺷﯿﺖ وﺟﻮد دارد‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻮار ‪ Scroll‬اﻓﻘـﯽ‬ ‫اﺟﺎزه دﯾﺪن ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﺮﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪﻫـﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 7‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ روی ﺷﯿﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪازه ﻧﻮار اﻓﻘﯽ‬ ‫‪ Scroll‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬آﯾـﺎ راﻫـﯽ‬ ‫ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷـﮑﻞ روی ﻣـﺮز ﻧـﻮار ‪ Scroll‬ﺑـﺮده و‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬درآﻣـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫درگ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻮن اﺻﻮﻻً روی‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﯿﺖﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ sheet tabs‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -10‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول از ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Sheet tabs‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ View‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪Options‬‬ ‫)ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ (Options‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﺨـﺎب آن‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ .

‫‪۱۱۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

.‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﺳﻢ ﺟﺪاول ﮐﻤﮏ‬ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﯿﺪن‬ ‫ﺟﺪاول‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫اﺻﻮﻻً ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﺟﺪاول‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و‪ .‬ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫اﻧﺪازه ﺟﺪول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ‪ ،‬اﻃﻼع از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪاول درون ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮع‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬در رﺳﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺪاول ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ‬ ‫ﭼﺎﭘﮕﺮی ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ‪Printer‬‬ ‫از ‪ ،Control Panel‬ﭼﺎﭘﮕﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎن اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻏﺬ روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﺟﺪاول ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ..

‫‪۱۱۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﻢ ﺟﺪاول ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﮐﺎر روی آﻧﻬﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﻮل و‬ ‫ﻋﺮض ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ‪ Remove Page Break‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Page Break‬از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﺑﺮای ‪ Print Preview‬در ﻧﻮاراﺑﺰار‪:‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﺗﺎن را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎپ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﻓﻌﻼً دﮐﻤﻪ ‪ Close‬را در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ‪ Esc‬را روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ‪Print‬‬ ‫‪ ،Preview‬ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن‬ ‫آن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودهای از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺎی‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print Preview‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﭼﯿﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ و ﺧﻂ دﯾﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻄﻮط ﻣﺮز ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ در روی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودهای از ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ را در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.

‬در اداﻣﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ ،‬در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زﺑﺎﻧﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬ﮐﺎرﺑﺮد دﮐﻤﻪ ‪ Print Preview‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و در‬ ‫اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Print‬ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺎ ﭼﻬﺎر زﺑﺎﻧﻪ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ‬ .‬اﻣﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Options‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای آوردن اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Page‬‬ ‫‪ Setup‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪115‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫ﺧﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ از راﺳﺖ‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ )‪Setup‬‬ ‫ﺧﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫‪(Page‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫‪ Page Setup‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬ﺳﻪ دﮐﻤﻪ ‪ Print Preview ،Print‬و‬ ‫‪ Options‬وﺟﻮد دارد‪ .

.‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Options‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع‪ ،‬ﻓﺮم و ‪ .‫‪۱۱۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی دارد ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ .‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬وارد‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ‪ Page‬ﺷﻮﯾﺪ‪..‬‬ .‬‬ ‫‪ -1-1-2‬ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Orientation‬از زﺑﺎﻧﻪ ‪ Page‬دو ﻗﺴﻤﺖ ‪) Portrait‬ﻋﻤﻮد( و ‪Landscape‬‬ ‫)اﻓﻘﯽ( وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو‪ ،‬ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ -2-1-2‬ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Fit to‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪Adjust to‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری‬ ‫ﺷﻤﺎ را در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﻓﻘﻂ از ﻋﺮض ﯾﺎ ﻃﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Page‬از ﺑﺨﺶ ‪ Scaling‬ﺳﺮاغ ‪Adjust to:‬‬ ‫رﻓﺘﻪ و ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ‪ %100‬اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Fit to‬ﻓﻘﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و‬ ‫ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻂﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ .

‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ درازا‬ ‫ﭘﻬﻨﺎ‬ .‬در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Adjust to‬ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺪول از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﺎ و درازا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ fit to‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‫‪۱۱۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪1‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪1‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪2‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪6‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎپ در ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬ ‫وﻟﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺟﺪول را از ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎ داد‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎپ ‪ 3‬ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺟﺪول ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ و واﺿﺢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .

‬‬ .‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮی ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮار دادن در داﺧﻞ آن ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪.‬اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ در‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮارد‬ ‫ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮی از ﭼﺎﭘﮕﺮﺗﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻮارد ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪119‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ fit to‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺧﻂ ﭼﯿﻦﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ‪ ،‬از روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺤﻮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3-1-2‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫اﮔﺮ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Page‬ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ‪ Paper size‬را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬واﺣﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ ‪ dpi‬ﯾﺎ‬ ‫‪) Dot Per Inch‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﮏ اﯾﻨﺞ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4-1-2‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Print quality‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬در ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮی ‪ Header‬و ‪ Footer‬ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و‬ ‫ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ..‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۲۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -5-1-2‬ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ اول‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ را‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ‪ ،‬اﯾﻦ روش را ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﯾﺎ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ‪ Footer‬ﯾﺎ ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدً‪.‬‬ ‫در ﺗﻮﺿﯿﺢ ‪ Header‬و ‪ Footer‬ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ را در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض ‪ AUTO‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Header‬ﯾﺎ ‪ Footer‬درج ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬از ﺷﻤﺎره ‪ 1‬ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ First page number‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت از ﭼﻪ ﻋﺪدی‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ )‪ Header‬و ‪(Footer‬‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻً در ‪ Word‬ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ‪ ..‬ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ روی دﮐﻤﻪ …‪ Custom Header‬و‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ روی …‪ Custom Footer‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﮐﺴﻞ اﻣﮑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ‪ Word‬دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﻣﺠﺪد اﺷﺎره‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ًﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ و در ﺑﺎﻻی آن ﺗﮑﺮار ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺟﺪول‪ ،‬ﻧﺎم ﻃﺮاح‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ‪ Header (.‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Header/Footer‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ‬ ‫را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ‪ Header‬ﯾﺎ ‪ Footer‬اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺼﺪاق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫وﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺎﻏﺬ‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺖ‪ ،‬وﺳﻂ و ﭼﭗ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‫‪121‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از دﮐﻤﻪﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ‪ ،‬دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد‬ ‫درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ‪ Header/Footer‬ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Pages‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Page‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Header‬ﯾﺎ ‪ Footer‬ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻋﯿﻨﺎً در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۲۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.1‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‪ ،‬در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد درج‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺳﭙﺲ روی ‪ Print Preview‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻮردی را ﻗﺒﻼً ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺎرک و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪،‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎره آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫دﻫﺪ‪ .

.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻓﻮق را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫‪ Print Preview‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ]‪ &[Picture‬ﻋﮑﺴﯽ را در ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ دﮐﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎرهای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻧﺪازه‪ ،‬وﺿﻮح و‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ]‪ & [File‬درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ‪.6‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ دو ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Path]&[File‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم و ﻣﺴﯿﺮ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ )ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ( اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪123‬‬ ‫)ﻣﺜﻞ ‪ ( 3 of 3 ،2 of 3 ،1 of 3‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫دﮐﻤﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 2‬ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Page] of &[Pages‬را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Time‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﺎن‬ ‫ﭼﺎپ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهای‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ‬ ‫دو ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ]‪ &[File‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم و ]‪&[Path‬‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬را روی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد درج ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد زﻣﺎن ﺟﺎری ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد درج ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.4‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ]‪ &[Date‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﭼﺎپ اﺳﺖ‪ .8‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ]‪ & [Tab‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ..9‬ﺑﺎ زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ]‪ & [Picture‬در ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ آرم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ( را در ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮار در ﺻﻔﺤﺎت درج ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﻮارد ‪ 9‬و ‪ 10‬از ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﺑﻪ اﮐﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ ‪ 9‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.

‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪول ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ را از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ Top .‬‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Header‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎﻻ‪،‬‬ ‫‪ Bottom‬ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ Left ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭼﭗ و ‪ Right‬ﻓﺎﺻﻠﻪ از راﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻈﯿﺮ ‪ Word‬اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻨﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‫‪۱۲۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﺮ ﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ در آﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ Word‬ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ‪ Word‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎرﺑﺮد رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎری دارد‪ ،‬ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ‪ Page Setup‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Margins‬وﺟﻮد دارد‪ .

‬‬ ‫‪Header‬‬ ‫‪TOP‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ دارد ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺟﺪول وﺟﻮد دارد‪ .‫‪125‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‪ ،‬ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ آورده ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ Right‬و‬ ‫‪ Left‬ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭼﭗ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ از راﺳﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪Left‬‬ ‫‪Right‬‬ ‫‪Footer‬‬ ‫‪Bottom‬‬ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻠﺖ را در‬ ‫ﻣﻮردی ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ‪.

‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺧﺎرج از‬ ‫ﺟﺪول ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ‪Vertically‬‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺪول از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی در وﺳﻂ دو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ‪Print‬‬ ‫‪ Preview‬وﺟﻮد دارد‪.‬اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺮای ‪ Header‬از ‪ Top‬و ‪ Footer‬از ‪ Bottom‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ و‬ ‫ﭘﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪول ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺧﺼﻮص آن وﮔﺮﻧﻪ در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در‬ ‫آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪول را از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی‬ ‫در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ‪ Margin‬ﺑﺨﺶ ‪) Horizontally‬اﻓﻘﯽ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4-2‬ﻣﺤﺪوده ﭼﺎپ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬وارد زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫‪ Sheet‬ﺷﺪه ودر ﻗﺴﻤﺖ ‪ Print Area‬دﮐﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری در وﺳﻂ دو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﭗ و‬ ‫راﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ‪.‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮدی در وﺳﻂ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﺷﺪه در وﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪول از‬ ‫ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‫‪۱۲۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪول در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﭗ اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Vertically‬را اﻧﺘﺨﺎب و ‪ Print Preview‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .

‬ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬در ‪ Page Setup‬اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print Preview‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ Print Area‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ‬ ‫ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد رﻓﺘﻪ و آن ﻣﺤﺪوده را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﺟﺎ در ﭘﻨﺠﺮهای اﯾﻦ دﮐﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ‪ ،‬روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ رﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪127‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮوﮐﺎر‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ .‬‬ ‫روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print Area‬رﻓﺘﻪ‬ ‫و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Set Print Area‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬در ﺑﺨﺶ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ‬ ‫ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Enter‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺤﺪوده ﭼﺎپ‪ ،‬از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print Area‬رﻓﺘﻪ و از‬ ‫ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Clear Print Area‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی‬ ‫اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺘﺮل روی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ .‫‪۱۲۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3‬ﭼﺎپ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺻﻔﺤﻪ را ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد‬ ‫را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺎدل‪Ctrl+P :‬‬ ‫)در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ‪:‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪(.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ‪ Print‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺑﺨﺶ ‪ Printer‬از ﻗﺴﻤﺖ ‪Name‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮ‪ ،‬ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Copies‬در روﺑﺮوی ﻋﺒﺎرت ‪ number of copies‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪای‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﺎپ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺤﯿﻂ ‪Print preview‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﻤﺎﺋﯽ از ﮐﺎرﺑﺮگ در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ از ‪ Print preview‬ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در‬ ‫ﺑﺨﺶ )‪ Page(s‬ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ‪Collate‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ از ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺎپ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ و از‬ .‬‬ ‫ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫از ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫اﮔﺮ )‪ Active sheet(s‬در ﺑﺨﺶ ‪ Print what‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ روی‬ ‫آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‫‪129‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Print range‬در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ All‬ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ‪ 3‬ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در ‪ 2‬ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ‪ Collate‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ دوم‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ‪ Collate‬در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺑﺘﺪا از ﺻﻔﺤﻪ اول ‪2‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬وﻟﯽ اﮔﺮ ‪ Entire workbook‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ‪ ،‬ﻣﺤﺪودهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Selection‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪوده ﻣﺎرک ﺷﺪه را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Page Break Preview‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪) .‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ‪ Close‬از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج و وارد ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬در ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺎپ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ )اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﺟﺪول ﺑﻪ وﻓﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ(‪ .‫‪۱۳۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﺰرگﻧﻤﺎﺋﯽ‬ ‫‪Page setup‬‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ‬ ‫ﭼﺎﭖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫از ﺻﺤﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫اوﻗﺎت در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ‪ Print Preview‬رخ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﻣﺠﺪداً وارد ﻣﺤﯿﻂ ‪ Print Preview‬ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺪ ‪ Normal View‬را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻋﺎدی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Margins‬ﺧﻄﻮﻃﯽ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازه ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎوس ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫دﻫﯿﺪ‪.‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 5‬از ﻓﺼﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎرم(‪ .‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻮال‪ :‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ‪ Print Preview‬ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪوﻟﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط را در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن از ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ ‪ Print Preview‬اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Zoom‬ﺟﺪول ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻟﯽ‬ ‫در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﺷﮑﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎپ ﻗﻄﻌﺎً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮی ﮐﺎﻏﺬی در‬ ‫اﻧﺪازه ‪ A3‬ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.1‬ﺳﻮال‪ :‬ﭼﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎﻏﺬ را روی ‪ A3‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﺎﭘﮕﺮی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ -5‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬‬ .

‫‪۱۳۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

4‬ﻣﺤﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار )‪(Location‬‬ .2‬ﻣﻨﺒﻊ دادﻫﺎ )‪(Source Data‬‬ ‫‪ .‬اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﮐﺴﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر روی دادهﻫﺎ اﺳﺖ‪ .1‬ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار )‪(Chart Type‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.3‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار )‪(Chart Options‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار در اﮐﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﯽ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی دادهﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد‪ ،‬رﺳﻢ ﻧﻤﻮداری از دادهﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎری در ارﺋﻪ‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪.

‬‬ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺪول در ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﺮده و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Next‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽروﯾﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Back‬ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Finish‬ﮐﺎر رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬ﺷﺮوع رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬و‪ B‬را در دوازده ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫آﻧﭽﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‫‪۱۳۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﻔﺘﮕﻮ )‪ Wizard‬ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻌﺠﺰهﮔﺮ( ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .

‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ .‬‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮداری از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬در دوازده ﻣﺎه ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪135‬‬ ‫در ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻈﻮری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺧﺼﻮص آن‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫راس ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن( ﺑﻮده و ﺟﺪول‬ ‫دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮداری از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮداری‬ ‫ﺑﺮای آن رﺳﻢ ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪(A1:B13) .‬‬ ‫ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪ .‬‬ ‫‪ -1-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اول‪ :‬ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار )‪ (Insert/Chart‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﺎم ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ‪ :‬ﻧﻮع ﭼﺎرت‬ ‫درﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Chart Type‬اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‫‪۱۳۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻮع ﭼﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Next‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﻧﻮع ‪ Column‬و‪ Bar‬و‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ Line‬و )‪ XY(Scatter‬و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و درﺻﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮداری ﻧﻈﯿﺮ ‪ Pie‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه و در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Chart sub-type‬اﻧﻮاع آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .

‬‬ ‫‪ -2-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم‪ :‬ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻨﺠﺮه ﮔﻔﺘﮕﻮی رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﺷﻮد‪ ،‬در ﮐﺠﺎی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺮار‬ ‫دارﻧﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪137‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‪ ،‬در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪ ،‬ﻧﻮع‬ ‫ﻧﻤﻮدار ‪ Column‬و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫دوم را در اﺑﺘﺪا اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﺑﺘﺪای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای‬ ‫آن رﺳﻢ ﺷﻮد را ﻣﺎرک و ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ دادهﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی‬ ‫‪ Data range‬وﺟﻮد دارد و در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ازای آﻧﻬﺎ‬ ‫رﺳﻢ ﺷﻮد‪ (A1:B13) ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻧﻤﻮدار در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .

‬‬ ‫در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎرک ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺑﯿﻦ ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪول ﺣﺎوی دو ﺳﺮی از دادﻫﺎ )ﺑﺮای دو ﻣﺤﺼﻮل ‪A‬‬ ‫و‪ (B‬ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ دو ﺳﺮی از دادهﻫﺎ را در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﮐﻞ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎی‬ ‫درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ‪) .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ )ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ( در ﻣﺤﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮدی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در‬ ‫رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺟﺎی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Row‬را از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Series in‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‫‪۱۳۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮔﺎم دو از ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده‬ ‫داده ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺳﻄﺮی ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار از دﯾﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺮی را در‬ .

‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ روی ﻣﺤﺪوده ﺟﺪول ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ دادهای ﺑﺮای ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ‪Data range‬‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪139‬‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(‪ .‬‬ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮداری ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Data range‬ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫در ﺧﺼﻮص زﺑﺎﻧﻪ ‪ Series‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻟﺬا در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را در ﻗﺴﻤﺖ ‪preview‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -3-2-1‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم‪ :‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ دارد‪ .‫‪۱۴۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬را‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )‪ A1‬ﺗﺎ ‪ (B13‬و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Column‬از ‪ Series in‬دﮐﻤﻪ ‪Next‬‬ ‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Next‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺷﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Options‬ﻧﺎم دارد‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ .‬‬ ‫‪ -2-3-2-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻮرﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ‪ Chart Options‬روی زﺑﺎﻧﻪ ‪) Axes‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ( ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،Category (X) axis‬ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﻗﺮار داده‬ ‫ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ -1-3-2-1‬ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدار‬ ‫اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ‪ Chart Options‬روی زﺑﺎﻧﻪ ‪) Titles‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻨﻮان( ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Chart title‬ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻤﻮدار و در ﺑﺨﺶ ‪ Category (X) axis‬ﺑﺮای ﻣﺤﻮر‬ ‫اﻓﻘﯽ و در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Value (Y) axis‬ﺑﺮای ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی آن ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬اﯾﻦ دو‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Second‬‬ ‫‪ category(x) axis‬و ‪ Second Value (Y) axis‬ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Value (Y) axis‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.

‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ روی ﻫﻤﯿﻦ‬ .‬ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ از زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬ﺑﺮای ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﯾﺎد و ‪ Minor gridline‬ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻂﮐﺸﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ‬ ‫)ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل( ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ Time-Scale .‬‬ ‫‪ -3-3-2-1‬ﺧﻄﻮط روی ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ‬ ‫‪ Gridlines‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬و‬ ‫‪ Category‬در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻮردی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ‪ Automatic ،‬ﻣﺤﻮر را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﺧﻮد ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ Category .‬‬ ‫ﺑﺮای دو ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارد‪.‫‪۱۴۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Category (x) axis‬ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ Automatic .‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ Major gridline .‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Gridlines‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Options‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای‬ ‫دﯾﺪن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت‪ ،‬ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪143‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﮔﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎ در روی ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Placement‬ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ‪) Bottom‬ﭘﺎﯾﯿﻦ(‪) Corner ،‬ﮔﻮﺷﻪ(‪) Top ،‬ﺑﺎﻻ(‪Right ،‬‬ ‫)راﺳﺖ(‪) Left ،‬ﭼﭗ(‪ ،‬ﻣﮑﺎن راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻤﻮدار را در روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Legend‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Options‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪legend Show‬‬ ‫ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب آن‪ ،‬در ﻣﻮرد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن راﻫﻨﻤﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل‬ ‫راﻫﻨﻤﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ را ﻣﻌﺮف ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4-3-2-1‬راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻤﻮدار‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﺟﺪول‪ ،‬در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻧﮓﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .

‬‬ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Series name‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ )در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ (A‬روی ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ‪ Category name‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎم‬ ‫آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎ( روی ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Value‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی دادهﻫﺎ در ﻣﺤﻞ‪ ،‬روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺮارداده ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‫‪۱۴۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -5-3-2-1‬ﻋﻨﻮان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهﻫﺎ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data Labels‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Options‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهﻫﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را روی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻧﻤﻮدار را‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.

‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ درﺻﺪی ﻧﺪارد‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﯾﺮهای ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬‬ ‫‪ -6-3-2-1‬ﺟﺪول دادهﻫﺎ‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Show data table‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ازای آن‬ ‫ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ را در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺪول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ Bubble size‬ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺒﺎبﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪) .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ Percentage‬ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎی رﻧﮓﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ‪Label‬‬ ‫‪ Contains‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Legend key‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Label Contains‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد )ﻣﺜﻞ ﻧﺎم و‬ ‫ﻣﻘﺪار(‪ ،‬اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﭼﺎرت ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Separator‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ .‬ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Chart Type‬را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪(.

‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‫‪۱۴۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Show data table‬ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪول و ‪ Show legend keys‬ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ راﻫﻨﻤﺎی ﻫﺮ آﯾﺘﻢ از ﺟﺪول‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺎن آﯾﺘﻢ در درون ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪول ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -4-2-1‬ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار دﮐﻤﻪ ‪ Next‬را ﻓﺸﺎر‬ ‫داده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن رﺳﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮدار روی ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ اﺳﺖ‪ .

‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ رﺳﻢ آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﻨﺪان‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﻧﯿﺴﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪147‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدار در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫آن اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﮐﺮدهاﯾﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Finish‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .(Sheet1‬از ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮ در ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ As new sheet‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ‪ (Chart1‬اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻤﻮدار در آن ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ از رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی آن اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.

‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮداری ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬و ‪B‬‬ ‫رﺳﻢ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی ﻧﻤﻮدار زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Source Data.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪..‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‫‪۱۴۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﺿﻼع ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس در ﻫﺘﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه‪:‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‬ ‫اﮔﺮ روی ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﻨﺒﻊ دادﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ روی ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﻮدار دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Source Data.‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺷﺶ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ در دور آن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪..‬‬ ‫اﮔﺮ از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart Type....‬‬ ‫در واﻗﻊ ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮدن ﻣﺎوس روی ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدار را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .‬ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬ ‫)ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ دور ﻧﻤﻮدار( آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻞ ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ ..

..‬‬ .‬اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Chart Options...4‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬و ‪ B‬را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ‪ Source Data.‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -4-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﺎرت‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره دو ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ روی ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﻮدار‬ ‫دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻧﯿﺰ از ً ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮل ‪ ً A‬ﺑﻪ‬ ‫ًﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Data range‬ﮐﻪ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻞ ﺟﺪول را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ..‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن‪،‬‬ ‫… ‪ Format‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺰء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن‬ ‫ﺟﺰء روﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪..‬‬ ‫‪ -6-2‬وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ وﯾﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .‬را در ﻣﻮرد ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Axis‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ رﻧﮓ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺰ‪ ،‬ﻗﻠﻢ و ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮدار ﻣﺜﺎل‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‫‪۱۵۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -5-2‬ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس و اﻧﺘﺨﺎب … ‪ Location‬ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮدار را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫زﯾﺒﺎﺗﺮی در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺒﺤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦ در‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺎزﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺮوژه را ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‫‪151‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺩﯼ‬ ‫ﺁﺫﺭ‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﻴﺮ‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺎﻩهﺎی ﺳﺎل‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰاء در وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎزﻫﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‬‬ ‫ﻓﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫‪30%‬‬ .‬ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﻮداری ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۵۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫‪30‬‬ ‫ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی‬ ‫‪10‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫‪20‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای درﺻﺪی اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﯿﺪ درﺻﺪ در درون‬ ‫ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻠﻨﺖ ‪ %‬ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دﻗﺖ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬وﻟﯽ ﻓﻌﻼً اﯾﻦ ﺟﺪول را دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ .‬‬ ‫‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬ﺑـﺮای ﮐﻮﭼـﮏ ﮐـﺮدن‬ ‫ﻓﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر‪ ،‬روی ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎ واﻗﻊ در ﻣﺤﻮر اﻓﻘـﯽ ﮐﻠﯿـﮏ راﺳـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و از‬ ‫ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Axis‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐـﺴﻞ در ﻓﺮﻣـﻮل ﻧﻮﯾـﺴﯽ و رﺳـﻢ ﻧﻤـﻮدار‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﻘﺼﺪ )ﻧﻤﻮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮل( ﭘﯿـﺮو ﻣﺒـﺪا اﺳـﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ ‪Font‬‬ ‫رﻓﺘﻪ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬وﻟـﯽ اﮔـﺮ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻠﺖ آن را در ﺑﺨﺶ ‪ 1-2‬از ﻓﺼﻞ ﺑﯿـﺴﺖ و‬ ‫ﺳﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.2‬ﺳﻮال‪ :‬آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ اﯾﺠﺎد ﮐـﺮدهام را ﺑـﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼً ‪ Word‬اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .‬ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ )ﻣـﺜﻼً‬ ‫‪ (Word‬ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻋﻠـﺖ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد ﮐﻠﯿـﮏ ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ آن را ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻤﻞ ‪ Copy‬ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .3‬ﺳﻮال‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐـﻨﻢ‪ ،‬ﻧـﺎم ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎهﻫـﺎ در‬ ‫ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺎمﻫـﺎ را ﯾـﮏ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﯽﺑﯿـﻨﻢ‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐـﺎر ﮐـﺮدهام‪ ،‬زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .

‫‪۱۵۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن دوم و ﺳﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارد‬ ‫‪ B5‬ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل در اﮐﺴﻞ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -1‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در اﮐﺴﻞ دارای ﯾﮏ ﻧﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ‬ ‫و ﺳﺘﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل در آن‬ ‫ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .

6‬ﻋﻼﻣﺖ & )ﺗﺮﮐﯿﺐ( دو ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ‪.2‬ﻋﻼﻣﺖ ‪ -‬ﺗﻔﺮﯾﻖ‬ ‫ﻣﺜﻞ‪=A1*A2 :‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ‬ ‫در اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در روی ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Formula bar‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۵۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن = ﻧﺎم ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آدرسدﻫﯽ‪ ،‬آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .4‬ﻋﻼﻣﺖ ‪ /‬ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﻣﺜﻞ‪=A1^A2 :‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﻼﻣﺖ ‪ +‬ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﺜﻞ‪=A1-A2 :‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﻼﻣﺖ * ﺿﺮب‬ ‫ﻣﺜﻞ‪=A1/A2 :‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ = ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫"‪="IRAN" & "TEHRAN‬‬ ‫‪IRANTEHRAN‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫آدرس ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ )ﻧﻪ ﻋﺪد( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ را ﺑﯿﻦ دو‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ " " ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.5‬ﻋﻼﻣﺖ ^ ﺗﻮان‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را‬ ‫ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﻼﻣﺖ = درﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل در آن ﺳﻠﻮل را دارﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺜﻞ‪=A1+A2 :‬‬ ‫‪ .‬در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه آدرسدﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻧﺘﺰ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار ‪ 4×a×c / 2×a‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ از ﻣﻘﺪار ‪ -b+b^2‬ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‫‪157‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Enter‬از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﻗﯿﺪ در ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آدرسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﻠﻮل درج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:1‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻋﺪد ‪ 25‬ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ‪ A1‬را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫دﻫﯿﻢ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل اول اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺿﺮب و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روی ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ‬ ‫‪=A1*2‬‬ ‫زدن ﻋﻼﻣﺖ = ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل را‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻘﺪم در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺎرات داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺪم ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺗﻮان‪ ،‬ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل دوم‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪− b + b 2 − 4ac‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫‪2a‬‬ ‫= ‪ x‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺒﺎرت‬ ‫زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1) X=-b+b^2-4×a×c / 2×a‬‬ ‫)‪2) X=(-b+b^2-4×a×c) / (2×a‬‬ ‫ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ دو ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .

‫‪۱۵۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪Enter‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:2‬‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﮋﻣﺎن اﺳﺪی‬ ‫ﻃﯽ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺟﺪول‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد‪.

‫‪159‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ روی ﺳﻠﻮل ‪ A10‬ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪=A4+A5+A6+A7+A8+A9‬‬ ‫ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪=A4+A5+A6+A7+A8+A9‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮل ‪ A11‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪=(A4+A5+A6+A7+A8+A9)/6‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ارﻗﺎم ﻗﺒﻼً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪=A10/6‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬و ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد وی در ﺳﻠﻮل ‪ A10‬ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻔﺘﮕﯽ او ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ A12‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪=A10*A2‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ در درون ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.

‬روی ﺳﻠﻮل ‪ A3‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ‪ =A1&A2‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺟﺪول را در اﮐﺴﻞ رﺳﻢ و ﺳﭙﺲ ﮔﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺮ از‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪Microsoft Excel‬‬ ‫‪=A1&" "&A2‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ‪ -‬در ﺑﯿﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪Microsoft-Excel‬‬ ‫‪=A1&"-"&A2‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:4‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﻮﺷﺶ داده‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ درج ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دو ﻋﻼﻣﺖ " " ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻦ دو‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﺪول ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ‪ 5‬ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﻋﺘﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‫‪۱۶۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:3‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻋﺒﺎرت ‪ Microsoft‬و در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻋﺒﺎرت‬ ‫‪ Excel‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫)‪=B6*C6*(1-A2‬‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ را در ﺳﻠﻮل ‪ A6‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪161‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺮ اول را در ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ A6‬ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﻔﺮ اول ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪= B6*C6 .‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﺨﺺ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ )‪ (B6‬در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد )‪ (C6‬و‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬ﮐﺴﺮ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن در ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت )‪ (A2‬ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺳﻮال‪ :‬آﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد‬ ‫زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ؟ آﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل وﺟﻮد دارد ؟‬ .B6*C6*A2‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺣﻘﻮق از روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺳﻠﻮل ‪ A6‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺨﺺ را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ‪ A6‬ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.

...‬‬ ..‫‪۱۶۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻓﺼﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )‪(Fill‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﻼً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ E1‬دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﻣﻮل ‪ F5*2‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل را ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮل در ﺟﻬﺖ ﭼﭗ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮل در ﺟﻬﺖ راﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ F5‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫‪ Fill‬ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ‪ F7 ،F6 ،F5‬و ‪ .‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪..‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ F5‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ‪ Fill‬ﺷﺪه ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ‪ I5 ،H5 ،G5‬و ‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ F5‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫‪ Fill‬ﺷﺪه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ‪ C5 ،D5 ،E5‬و ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮل در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪..‬ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‬ ‫آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن =ﻧﺎمﺳﻠﻮل (‬ ‫آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ‪ A2‬ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد‪..‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺳﻠﻮل ‪ A6‬ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫)‪ (=B6*C6-B6*C6*A2‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A7‬ﺗﺎ ‪A10‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪= B7*C7-B7*C7*A3‬‬ ‫‪= B8*C8-B8*C8*A4‬‬ ‫‪= B9*C9-B9*C9*A5‬‬ ‫‪= B10*C10-B10*C10*A6‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ درﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ B6‬و ‪ C6‬ﺑﺮای ﺳﻄﺮﻫﺎی‬ ‫ﭘﺎﭘﯿﻨﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻣﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ‬ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ F5‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫‪ Fill‬ﺷﺪه ﺑﺎﻻی آن ‪ F2 ،F3 ،F4‬و ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮل ‪ E1‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺳﻄﺮ اول‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪(.‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺪارد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ..‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪163‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭼﭗ و راﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪) .

‬روش دﯾﮕﺮی از آدرسدﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ آدرس ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن را ﺛﺎﺑﺖ و دﯾﮕﺮی را ﻧﺴﺒﯽ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬‬ .‬در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﻮع آدرسدﻫﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‫‪۱۶۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ راﻫﯽ وﺟﻮد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ آدرسدﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎم ﺳﻄﺮ و ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬در اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻋﻼﻣﺖ ‪ $‬ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ‪ $‬ﻧﺎم ﺳﺘﻮن‪ = $‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮل‬ ‫‪$A$2‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آدرس ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ‪ A2‬دﯾﺪه ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ A6‬را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪= B6*C6-B6*C6*$A$2‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A7‬ﺗﺎ ‪ A10‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪= B7*C7-B7*C7*$A$2‬‬ ‫‪= B8*C8-B8*C8*$A$2‬‬ ‫‪= B9*C9-B9*C9*$A$2‬‬ ‫‪= B10*C10-B10*C10*$A$2‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬آدرس ﺳﻠﻮل ‪ A2‬در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻘﯿﻪ آدرسﻫﺎ‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در آدرس دﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪ ،‬آدرس ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ آدرسدﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ‬ ‫ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻋﻮض ﺷﻮد‪ ،‬در اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﻋﻼﻣﺖ ‪ $‬ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن‪ = $‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ‪ F5‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﭼﭗ و راﺳﺖ‪ ،‬آدرس ﺳﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪. F$5 :‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آدرس در‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ . $F5 :‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آدرس ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ،‬آدرس ﺳﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن‬ ‫روی آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل( و‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ F4‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﻋﺪد‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻓﺮﻣﻮل اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮدﯾﻢ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ -3-2‬ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت در آدرسدﻫﯽ‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ آدرسدﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺳﻄﺮ ﻋﻼﻣﺖ ‪$‬‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺎم ﺳﻄﺮ‪ $‬ﻧﺎم ﺳﺘﻮن = ﻧﺎم ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ‪ F5‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت آدرسدﻫﯽ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺮﻣﻮل اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫‪ B6*C6-B6*C6*$A$2‬ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ B6*C6-B6*C6*%5‬ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﻧﺒﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺐ اﯾﻦ روش‬ .

‬در اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫دراﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ و‬ ‫آدرسدﻫﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم داد‪ .‬اﯾﻦ روش ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد‬ ‫اﮐﺴﻞ دارد‪ ،‬ﻗﺮاردﻫﯿﺪ ﺗﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ‪.‬وﻟﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﯿﺴﺖ و‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻮض‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻓﺮای اﻋﻤﺎل اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ‪ .‬در ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت(‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺪد روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ﺛﺎﺑﺖ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت( را در ﻣﺤﻞ وارد‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -1-3‬ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮی دﻫﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ از آدرس ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۱۶۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮﺑﺎر در ﻓﺮﻣﻮل دﺳﺖ ﺑﺒﺮد‪ .‬‬ .

‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪:‬‬ ‫)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ( ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ‪ .‬ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ اﻣﻼﯾﯽ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ و ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی آن اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Numbers‬وﺟﻮد دارد‪ . از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪا‬ ‫ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪) ،‬ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ‪) .‬در زﯾﺮ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ Number‬را روی ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪Number‬‬ ‫‪Number‬‬ ‫‪Customize‬‬ ‫‪Regional Setting‬‬ ‫‪Windows 98 :‬‬ ‫‪Control Panel‬‬ ‫‪Regional Options‬‬ ‫‪Windows 2000 :‬‬ ‫‪Control Panel‬‬ ‫‪Regional & language Options‬‬ ‫‪Windows Xp :‬‬ ‫‪Control Panel‬‬ ‫‪Number‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪167‬‬ ‫ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ دارای ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﺎ آرﮔﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮاغ‬ ‫‪ List separator‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ . )ﺳﯿﻤﯽﮐﺎﻟﻮن( ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه از ﻫﺮ ﮐﺪام‬ ‫از اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد‬ ‫روی ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ را روی ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﮐﺎﻣﺎ( و ﮔﺎﻫﯽ روی ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎوت را در ‪ Control Panel‬وﯾﻨﺪوز در ﺑﺨﺶ ‪ Regional Options‬ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﺎ .‬ﻧﻤﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .

A5‬ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫‪ A1:A5‬ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻤﺎد ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬‬ ‫‪ -3-2‬ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﯾﺎ .‫‪۱۶۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی‬ ‫‪ A1.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ درﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ‪ .‬‬ ‫ﯾﺎ .A2.‬‬ ‫‪ .A3.‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.1‬ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ و ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺤﯿﺢ آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Function‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.A4.

‬‬ ‫ﺑﺮای ﺷﺮوع‪ ،‬در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ A15‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻋﺪدی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﻮاﺑﻊ‪ ،‬ﻫﯿﭻ روش ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ A15‬را در ﺳﻠﻮل ‪ A16‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻊ در داﺧﻞ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد )‪(A16‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Function‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Insert Function‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﺑﻊ در آن ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪) .‬ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ (.‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺪد ﺗﻮاﺑﻊ‪،‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪169‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ‪:Insert Function‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو روش اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎ را در ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد‪ ،‬ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ‪ .

‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Or Select a Category‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﺑﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪۱۷۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ‪. Total‬ﯾﺎ ‪ Sum‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ ‪ Search for a function‬اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت را ﺗﺎﯾﭗ و دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬در ﻟﯿﺴﺖ ‪ Select a function‬ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻌﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎم‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت ‪ Sum‬در ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت‬ ‫‪ Add .‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‬ .‬‬ ‫روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﺟﺰء ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺖ )در ﻣﻮرد اﻧﻮاع اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد(‪ .

‬‬ ‫ﺣﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ‪ Sum‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫)اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﭘﻨﺠﺮه آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ(‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده واﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬از ‪ Number2‬ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=Sum(A1:A15‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺪاد در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﻣﺤﺪوده ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ A15‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آن ﺣﺴﺎب ﺷﻮد‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺣﺘﻤﺎً ﻋﺒﺎرت ‪ Sum‬را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪171‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﺟﺰء ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ Number 1‬ﻗﺮار دارد )در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ در‬ ‫ﻣﻮرد اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،(.‬ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی ‪ Number2‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪی ﮐﺎدر دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Number3‬را‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Math & Trig‬از اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از روش ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻻﺗﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬‬ .

‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ .‫‪۱۷۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬ﺟﺰء ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎری اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﯿﻦ آن ‪ Average‬اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=Average(A1:A15‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻨﺠﺮه ‪ Insert Function‬در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪.‬روی ﺳﻠﻮل ‪ B1‬ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ = را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺎوس روی ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬آدرس ‪A1‬‬ ‫ﺑﺪون ﺗﺎﯾﭗ‪ ،‬در ﻓﺮﻣﻮل آورده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﭗ آدرس‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎوس ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬آدرس را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ ‫در ﻓﺮﻣﻮل درج ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫آن ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬ﺣﺎل ﻋﻼﻣﺖ ‪ +‬را ﺧﻮد ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و‬ ‫ﻣﺠﺪداً روی ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ‪ A2‬ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫درج ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ دو ﺳﻠﻮل ‪A1‬‬ ‫و ‪ A2‬را در ﺳﻠﻮل ‪ B1‬ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آن ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Insert function‬ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮاﺑﻊ را ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﺳﻠﻮل را ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﻠﺶ ﮐﻨﺎری اﯾﻦ ﻧﻤﺎد‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬اﮔﺮ در ﺳﻠﻮل زﯾﺮﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺪد از ﻣﺤﺪوده اﻋﺪاد‬ ‫را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ درج ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ‪ (A16‬و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎد‬ ‫‪ ،Sum‬ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫‪ -3-3‬اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای راﺣﺘﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮاﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ‪ Or Select a Category‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Insert Function‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‫‪173‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻣﺜﺎل دوم از ﺑﺨﺶ ‪ 2‬در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻣﺜﺎل را ﻣﺠﺪداً‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫‪Most Recently Used‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪All‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫‪Financial‬‬ .‬در آن‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬از ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺟﺒﺮی ﺷﺶ ﺳﻠﻮل ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ‪ .

‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪=ABS(A1‬‬ ‫)‪=ABS(A2‬‬ .‬‬ ‫‪ -1-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ‬ ‫‪ -1-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ‪ABS :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﺑﻊ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۷۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن‬ ‫‪Date & Time‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ‬ ‫‪Math & Trig‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎری‬ ‫‪Statistical‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪Lookup& Reference‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫‪Database‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﯽ‬ ‫‪Text‬‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫‪Logical‬‬ ‫‪Information‬‬ ‫‪ -4-3‬ﭼﻨﺪﺗﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ‪.

‫‪175‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ‪FACT :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.A2) :‬ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻗﺮار دارد را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﺪد داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ‪ A2‬را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=FACT(A1‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ -3-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺰء ﺻﺤﯿﺢ‪INT :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺰءﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=MOD(A1.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪=INT(A1‬‬ ‫‪ -4-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‪MOD :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -5-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯽ‪PI :‬‬ ‫ﻋﺪد ‪ Π‬ﯾﺎ ‪ 3.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ MOD(A1.14‬را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .A2‬‬ .‬اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ آرﮔﻮﻣﺎن ﻧﺪارد‪.

856‬‬ ‫)‪=Round(A1.3‬‬ ‫‪ -8-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺬر‪SQRT :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺬر اﻋﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.2‬‬ ‫)‪=Round(A1.0‬‬ ‫)‪=Round(A1.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=Power(A1.A2‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪ -7-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ‪ROUND :‬‬ ‫ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪=SQRT(A1‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.26548‬‬ ‫)(‪=2*A1*PI‬‬ ‫‪ -6-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮان‪POWER :‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻋﺪد از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.9‬‬ ‫‪2.‫‪۱۷۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪2.1‬‬ ‫)‪=Round(A1.86‬‬ ‫‪2.

‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=SUM(A1:A3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫)‪=SUM(A1.A3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -2-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن‬ ‫‪ -1-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ روز‪:‬‬ ‫‪DAY‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻣﻘﺪار روز آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -2-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎه‪:‬‬ ‫)‪=DAY(A1‬‬ ‫‪MONTH‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﻣﺎه آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‫‪177‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺬر از ﻋﻤﻠﮕﺮ ^ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=(7-4^3)^(1/5‬‬ ‫‪ -9-1-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ‪SUM :‬‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.A2.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪=MONTH(A1‬‬ .

‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ‪:‬‬ ‫)‪=MINUTE(A1‬‬ ‫‪HOUR‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻋﺖ آن را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫)‪=HOUR(A1‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪ -4-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﯿﻪ‪:‬‬ ‫)‪=YEAR(A1‬‬ ‫‪SECOND‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺛﺎﻧﯿﻪ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=SECOND(A1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -5-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ دﻗﯿﻘﻪ‪MINUTE :‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‫‪۱۷۸‬‬ ‫‪ -3-2-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪YEAR‬‬ ‫از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺳﺎل آن را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.

3333‬‬ ‫)‪=AVERAGE(A1.A3‬‬ ‫‪7.3333‬‬ ‫‪ -3-4-3-2‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ‪:‬‬ ‫‪MAX‬‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را از ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -3-3-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ‪:‬‬ ‫)‪=MAX(A1:A3‬‬ ‫‪MIN‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را از ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‫‪179‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎری‬ ‫‪ -1-3-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪AVERAGE‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻋﺪاد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.A2.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪=MIN (A1:A3‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=AVERAGE(A1:A3‬‬ ‫‪7.

‫‪۱۸۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -4-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﯽ‬ ‫‪ -1-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫‪LEN‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫)"‪=LEN("IRAN‬‬ ‫‪LOWER‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮوف ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ IRAN :‬دارای ‪ 4‬ﺣﺮف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫"‪"IRAN‬‬ ‫)"‬ ‫‪=TRIM(" IRAN‬‬ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪=LEN(A1‬‬ ‫اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﮏ ﻣﺘﻦ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ را‬ ‫داﺧﻞ ﻋﻼﻣﺖ " " ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)"‪=LOWER("IRAn‬‬ ‫‪iran‬‬ ‫)"‪=LOWER("IRAN‬‬ ‫‪iran‬‬ ‫)"‪=LOWER("IraN‬‬ ‫‪iran‬‬ ‫)"‪=LOWER("iran‬‬ ‫‪iran‬‬ ‫‪ -3-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫‪TRIM‬‬ ‫ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ دو ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.

A2=6‬‬ ‫‪FALSE‬‬ ‫در ﻋﺒﺎرت اول ﻫﺮ دو ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ TRUE‬وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ FALSE‬ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=AND(A1>1.A2=5‬‬ ‫‪FALSE‬‬ ‫)‪=AND(A1=1.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)"‪=UPPER("iran‬‬ ‫‪IRAN‬‬ ‫)"‪=UPPER("iRan‬‬ ‫‪IRAN‬‬ ‫)"‪=UPPER("iRaN‬‬ ‫‪IRAN‬‬ ‫)"‪=UPPER("IRAN‬‬ ‫‪IRAN‬‬ ‫‪ -5-4-3‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫‪ -1-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪AND‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ ﺟﺒﺮ ﺑﻮل ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻋﻄﻒ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت " و" از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ‪ AND‬ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﺒﺎرت دوم‪ ،‬ﺷﺮط اول ﻧﺎدرﺳﺖ و در ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم ﻫﺮ دو ﺷﺮط ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ )‪(False‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -4-4-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫‪181‬‬ ‫‪UPPER‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮوف ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.A2=5‬‬ ‫‪TRUE‬‬ ‫)‪=AND(A1>3.‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ درﺳﺖ )‪ (TRUE‬ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ )‪ (FALSE‬اﺳﺖ‪.

A2=5‬‬ ‫‪TRUE‬‬ ‫)‪=AND(A1>3.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ ،TRUE‬وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ FALSE‬ﻣﯽﺷﻮد‪.A2=5).‬ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ درﺳﺖ )‪ (TRUE‬ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ )‪ (FALSE‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫)‪=OR(A1>1.0.‫‪۱۸۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪OR‬‬ ‫ﺑﺮای ﻋﻄﻒ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت " ﯾﺎ " از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ . درﺳﺖ .A2=6‬‬ ‫‪FALSE‬‬ ‫‪ -3-5-4-3‬ﺗﺎﺑﻊ ‪IF‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻃﯽ و دارای ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﻟﺐ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫) ﻧﺎدرﺳﺖ .A1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪=if(AND(A1>=2.0.A1‬‬ .A2=5‬‬ ‫‪TRUE‬‬ ‫)‪=AND(A1=1.0.A1‬‬ ‫)‪=if(A1>1. ﺷﺮط(‪IF‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﮔﺮ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ درﺳﺖ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫)‪=if(A1>2.

‬‬ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ روش ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد‪.c‬در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ B1‬ﺗﺎ ‪ B3‬ﻗﺮار دارد‪ .‫‪183‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -4‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﺒﺎرات رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪ .b.‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ‪ x‬در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮل ‪ B4‬رﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫واردﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:1‬‬ ‫‪− b + b 2 − 4ac‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫‪2a‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=(-b+SQRT(b^2-4×a×c))/(2×a‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آدرس‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ a.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻓﺼﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ را‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬اﻣﺎ‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی !‪) NUM‬ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ ﺑﺨﺶ ‪ -3-3-5‬از ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(‬ ‫ﺷﻮد‪ .b.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:2‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺳﺎﻋﺘﯽ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬ .c‬ﻣﻘﺪار ‪ x‬ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻋﺪد زﯾﺮ رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ‪.‫‪۱۸۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫)‪=(-B2+SQRT(B2^2*-4*B1*B3))/(2*B1‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫)‪=(-b+SQRT(b^2-4×a×c))/(2×a‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ a.

$A$2.‫‪185‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A6‬ﺗﺎ ‪ A10‬ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪= B6-C6-B6*C6*$A$2‬‬ ‫‪= B7*C7-B7*C7*$A$2‬‬ ‫‪= B8*C8-B8*C8*$A$2‬‬ ‫‪= B9*C9-B9*C9*$A$2‬‬ ‫‪= B10*C10-B10*C10*$A$2‬‬ ‫ﺣﺎل ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.$A$2.0‬‬ ‫)‪=B10-C10.B7.‬ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫‪ 35،000‬ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻔﺮ و اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪35،000‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ $A$2‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .B10-C10*IF(B10>=35000.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﻋﺒﺎرت‬ ‫زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪IF(B6>=35000.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ‪ A10‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=B6-C6-B6*C6*IF(B6>=35000.0‬‬ .0‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ‪ IF‬ﺷﺮط ‪ B6>=35000‬را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻘﺪار ‪$A$2‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺿﺮب ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ 0‬را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .0‬‬ ‫)‪=B7-C7-B7*C7*IF(B7>=35000.0‬‬ ‫)‪=B9-C9-B9*C9*IF(B9>=35000.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺷﺮﻃﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 35،000‬ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از وی ﮐﺴﺮ‬ ‫ﻧﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ 35،000‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.0‬‬ ‫)‪=B8-C8-B8*C8*IF(B8>=35000.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ‪ if‬آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .$A$2.$A$2.$A$2.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت*‪=B6-C6-B6*C6‬‬ ‫در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد )ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎی …‪ (B6.$A$2.

‬‬ ‫ﺑﺎ درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪول اﺻﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A7‬ﺗﺎ ‪ A11‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ .‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬درﺻﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺳﻠﻮل ‪ A3‬ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ درج ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺟﺪول ﺑﻪ آن‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد و آدرسﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ درج ﺳﻄﺮی در زﯾﺮ ﺳﻄﺮ دوم و‬ ‫درج ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ 35،000‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ٪5 ،‬و از‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ‪ ٪3‬ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺴﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺳﻄﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫آدرس ﻧﺴﺒﯽ آدرسدﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‫‪۱۸۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:3‬‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺪول ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺻﺎدق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺮای ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ A7‬ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A8‬ﺗﺎ ‪ A11‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪ .

$A$2.‬‬ ‫)‪IF(AND(B7>=30000.‬‬ ‫)‪IF(B7>=30000.IF(C7>60.$A$2.B10-C10*IF(B10>=35000.‬در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺷﺮط ‪ IF‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮط ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ ٪5‬ﺑﺮای اﻓﺮادی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ ، 30،000‬ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻی ‪ 60‬ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ ٪3‬درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻓﺮﻣﻮل اﺻﻠﯽ و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ آن‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺪول ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪. $A$3) . .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:4‬‬ ‫ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺪول ﻣﺜﺎل ‪ 3‬را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .$A$2.$A$3‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮ در ﺗﻮ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺷﺮط دوم ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺷﺮط اول ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.$A$3‬‬ ‫)‪=B10-C10.$A$3‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﺷﺮط ‪ IF‬ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫‪ ٪5‬و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ‪ ٪3‬از ﻓﺮد ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ(‪.$A$3‬‬ ‫)‪=B9-C9-B9*C9*IF(B9>=35000.2‬ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻄﻒ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ ‪ AND‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .$A$2.$A$2.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪187‬‬ ‫)‪=B7-C7-B7*C7*IF(B7>=35000. .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ‪ IF‬را‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ‪ B7‬ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ‪ .$A$2.$A$2. .‬ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻫﺮ دو‬ ‫ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ ٪5‬ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪. $A$3‬‬ . C7>60).$A$3‬‬ ‫)‪=B11-C11.B11-C11*IF(B11>=35000.$A$3‬‬ ‫)‪=B8-C8-B8*C8*IF(B8>=35000. . .‬‬ ‫ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪ IF .

‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ A8‬ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪٪3‬‬ ‫درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ ٪5‬ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ درج ﻓﺮﻣﻮل ‪ =B2-C2‬در‬ .‬‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫)‪IF(OR(B7>=30000.$A$2.‬در ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ‪:‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ورود ﺳﺎﻋﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ . C7>60).‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد‬ ‫روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺗﻔﺎﺿﻞ زﻣﺎن ﺧﺮوج از ورود اﺳﺖ‪ .‫‪۱۸۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:5‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﺎل ‪ 4‬را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ ٪5‬ﺑﺮای اﻓﺮادی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی‬ ‫‪ 30،000‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 60‬ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺎت ورود و ﺧﺮوج ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮدی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ . $A$3‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ ‪ OR‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﮐﺴﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ زﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:6‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺷﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮط ‪ IF‬ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ‪ A7‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.

‬ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻮن ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد روزاﻧﻪ‪ ،‬زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو‬ ‫ﻧﺒﻮدﯾﻢ وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮوز ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻃﻮل‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 03:37‬اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را از ﺟﻨﺲ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻘﻒ آن را ‪ 24‬درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد روزاﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺳﻠﻮل از ﺟﻨﺲ زﻣﺎن از‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺪداً از ﺻﻔﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫)‪=Sum(A2:A7‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪189‬‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ A2‬و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A3‬ﺗﺎ ‪ ،A7‬ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ روز ﻓﺮد را در ﻃﻮل‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻣﺎن ﺳﺮو ﮐﺎر‬ ‫دارﯾﻢ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﺎدل آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪8:30‬‬ .‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد‪ ،‬در روی ﺳﻠﻮل ‪A3‬‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ ‪ Sum‬ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.

‬در زﯾﺮ ﺟﺪول ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺗﺎﺑﻊ ‪ Hour‬از زﻣﺎن داده ﺷﺪه ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ‪ Minute‬از زﻣﺎن‬ ‫داده ﺷﺪه ﻋﺪد ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪=Hour(B2)+Minute(A2)/60‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﺑﻊ ‪ Hour‬و ‪ Minute‬در ﺑﺨﺶﻫﺎی ‪ 5-2-3-4‬و ‪ 6-2-3-4‬از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع زﻣﺎن‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪،‬‬ .‫‪۱۹۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎدل ‪ 8/5‬ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ‪ 510‬دﻗﯿﻘﻪ و ‪ 9:45‬ﻣﻌﺎدل ‪ 9/4‬ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ‪ 564‬دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ‪12:00‬‬ ‫ﯾﺎ ‪ 00:00‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪ / 60‬ﻋﺪد دﻗﯿﻘﻪ( ‪ +‬ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺖ = ﻋﺪد زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم‪ ،‬ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺘﻮن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ ﺗﺎ در آن‬ ‫ﺳﺘﻮن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ آن‬ ‫اﻋﺪاد را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﺎدل‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ B2‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪191‬‬ ‫ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬رﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮل را‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Number‬از ‪ Time‬ﺑﻪ ‪ Number‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫|‪|5.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻤﻊ در ﺳﻠﻮل ‪ A8‬ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت )‪ ، =Sum(A2:A7‬ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ‪ 51/62‬ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﻌﺎدل ‪ 52‬ﺳﺎﻋﺖ و ‪ 0.‬ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ 12:20‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ‪ ،‬زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن‪ ،‬از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ‪ m‬دﻗﯿﻘﻪ و ‪ h‬ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪.5m-30h‬‬ .2‬دﻗﯿﻘﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:7‬‬ ‫در اﻧﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪ .62*60=37.

‬ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬وﻟـﯽ اﮔـﺮ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻠﺖ آن را در ﺑﺨﺶ ‪ 1-2‬از ﻓﺼﻞ ﺑﯿـﺴﺖ و‬ ‫ﺳﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ ‫))‪=ABS(5.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑـﺴﯿﺎری از‬ ‫ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻄﻠﻮب و ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ .‫‪۱۹۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﭘﯿﺎدﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬زاوﯾﻪای در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐـﺴﻞ در ﻓﺮﻣـﻮل ﻧﻮﯾـﺴﯽ و رﺳـﻢ ﻧﻤـﻮدار‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﻘﺼﺪ )ﻧﻤﻮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮل( ﭘﯿـﺮو ﻣﺒـﺪا اﺳـﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ‬ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ ‪ minute‬و ‪ Hour‬ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء‬ ‫ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ ABS‬اﺳﺖ‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫـﺎی ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 4-3‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Copy‬و ‪ Paste‬اﮐﺴﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ .5*Minute(A1)-30*Hour(A1‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.2‬ﺳﻮال‪ :‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Copy‬و‪ Paste‬ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣـﺎوی ﻓﺮﻣـﻮل ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ را ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﯿﺰ در آن‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫آن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ‪ F1‬ﺗﺎ ‪ F12‬روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭘــﺲ از زدن دﮐﻤــﻪ ‪Enter‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد‪.‬اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ وﻗﻮع اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﺑﻊ )‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮد دﻧﺒﺎل دﮐﻤﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ F-Key‬ﯾﺎ ‪ Function Key‬ﺑﮕﺮدﯾﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪193‬‬ ‫ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺳﻠﻮل دﯾﮕـﺮ‪،‬‬ ‫روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻣـﺎرک‬ ‫ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﻮل و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ‪ Copy‬ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮم؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﻣـﯽﺷـﻮد وﻟـﯽ ﻓﻌـﻼً‬ ‫دﮐﻤﻪ ~‪ Ctrl+‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬ﯾﺎ .‬‬ ‫‪ .‬اﺣﺘﻤﺎﻻً‬ ‫از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪(.3‬ﺳﻮال‪ :‬ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻧﺘﯿﺠـﻪ‪ ،‬ﺧـﻮد ﻓﺮﻣـﻮل در ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .5‬ﺳﻮال‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺪا ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را در ‪Regional Options‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهام وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮐﺴﻞ اﯾﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾـﺪ‬ ‫ﺑﮑﻨﻢ؟‬ .4‬ﺳﻮال‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬از دﮐﻤﻪ ‪ F4‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺮای‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﻢ اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .( اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ‬ ‫ﻋﻤـﻞ ‪ Paste‬را روی ﻧــﻮار ﻓﺮﻣــﻮل اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﺪ‪ .

‬اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎرهای ﻧـﺸﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ 9‬از ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در‬ ‫آن ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿـﺴﺘﻢ وﯾﻨـﺪوز ﺗﺒﻌﯿـﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‫‪۱۹۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را در اﮐﺴﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫دادهﻫﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﺮماﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ در واﻗﻊ از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ از داﺧﻞ آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻋﻬﺪه ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮآﯾﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﮐﻤﯽ درﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ‬ ‫در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻗﺪرت ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ اﮐﺴﻞ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﮐﺴﻞ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﮕﻬﺪاری‬ .‬ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ MS SQL ،Access‬و ‪Oracle‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .

..‫‪۱۹۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺧﻮد را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهدادهای دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ از دادهﻫﺎ را در اﮐﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺳﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﺳﺪی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪280،000‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺣﻘﮕﻮ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪310،000‬‬ ‫اﻣﯿﺮرﺿﺎ‬ ‫ﭘﻮرﻗﺮﺑﺎن‬ ‫‪23‬‬ ‫‪200،000‬‬ ‫ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫ﻣﺮدآزاد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪290،000‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫آﻗﺎﯾﯽ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪220،000‬‬ .‬‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ‪ :‬ﺑﻪ دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬ﺳﻦ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و‪ .‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎرهای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫داده‪ :‬ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﮐﻮرد‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ..‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬ﺳﻦ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و‪.‬‬ ‫ﺟﺪول‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ رﮐﻮرد ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪..‬ﯾﮏ رﮐﻮرد از او اﺳﺖ‪.

‬اﯾﻦ ﺟﺪول دارای ‪ 10‬رﮐﻮرد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دارای ﯾﮏ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آن )ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻞﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺳﺎلﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺣﻘﻮقﭘﺎﯾﻪ( ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪول ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل رﺳﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪197‬‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ‪ 5‬رﮐﻮرد از ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮردﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 4‬ﻓﯿﻠﺪ‬ ‫ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬ﺳﻦ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ‪ :‬ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ‪ ،‬درﮔﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮردﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ )‪ (256‬ﻓﯿﻠﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪...‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ اﮐﺴﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺳﺎﻋﺎت ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش و ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ‪ ،‬درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‬ ‫را در دﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺪول در اﮐﺴﻞ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬در ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎی آن )‪(65536‬‬ ‫رﮐﻮرد درج ﮐﻨﯿﻢ‪ ..

2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Sort‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۱۹۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن دادهﻫﺎ‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم‬ ‫داد‪ ،‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﯿﻠﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.1‬اﺑﺘﺪا ﮐﻞ ﺟﺪول را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ روی ﺟﺪول ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن رﮐﻮردﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫دو ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺪول از دادهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .3‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دادهﻫﺎی ﺟﺪول ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ )ﺳﺘﻮن(‬ ‫ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪول‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎص از ﺟﺪول ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﺮوﮐﺎری‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪ .‬‬ .

‬‬ ‫در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ‪ Ascending‬ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻌﻮدی ) از ﮐﻢ ﺑﻪ زﯾﺎد ﯾﺎ از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ(‬ ‫ﯾﺎ ‪ Descending‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰوﻟﯽ ) از زﯾﺎدﺑﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ( ﺑﺎﺷﺪ‪.7‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪول ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺪ و ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺟﺪول ﻗﺮار اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫و ﺑﻌﺪ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Sort by‬اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﻓﯿﻠﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ‪ Sort‬ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ )‪ (Then by‬ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .5‬‬ ‫‪.‬در ﺳﻪ ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺟﺪول ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺟﺪول را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.

‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﮋﻣﺎناﺳﺪی و‬ ‫ﺣﺴﯿﻦﺣﻘﮕﻮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ دو ﻫﻢ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﮋﻣﺎناﺳﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫ﺣﺴﯿﻦﺣﻘﮕﻮ ﻗﺮار دارد ﭼﻮن ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی‪ ،‬روی ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻟﻒ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻘﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ح ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﺖ اﻧﻮش ﻓﺮزادﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اول از ﻫﻤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ دوم ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی‪ ،‬ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺟﺪول‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺪول ﻣﺜﻼً ﻓﻘﻂ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬در واﻗﻊ ﻻﯾﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎوی )ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن ﻻﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ( اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ‪.‫‪۲۰۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ) اﺑﺘﺪا اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺣﺮف اول آن ﺑﺎ ﺣﺮف اول اﻟﻔﺒﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ‪،‬ﺗﻬﺮان و ﯾﺰد (‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Sort‬دﮐﻤﻪ ‪ Options‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪201‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ رﮐﻮردﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دارای ﻋﻨﻮان ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Header row‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ‬ ‫رﮐﻮرد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ‪ Sort‬ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﺪوﻟﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺮ اول ﻧﯿﺰ ﺟﺰء رﮐﻮردﻫﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ No header row‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﺟﺪول ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ روی ﺳﻠﻮل ﺣﻘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪول‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ ..‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻞ‬ ‫ﺟﺪول ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫دادن ﭘﻨﺠﺮهای‪ ،‬در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎرک ﺷﺪه از‬ ‫ﺟﺪول ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻫﻨﮕﺎم‬ ..‬در‬ ‫واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ردﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺻﻌﻮدی‪:‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻧﺰوﻟﯽ‪:‬‬ ‫در اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺟﺪول روی ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺪ )ﺳﺘﻮن(‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Normal‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻟﺖ ‪) Normal‬ﺣﺮوفاﻟﻔﺒﺎ(‬ ‫ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ روز‪ ،‬ﻣﺎه و‪) .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﮐﺴﻞ وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ -‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 12‬از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Sort‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺎم ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﮐﻞ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﺳﺘﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد‪ .

‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Orientation‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی )‪ (Sort top to bottom‬ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ‬ ‫)‪ (Sort left to right‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن دادهﻫﺎ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ )رﮐﻮردﻫﺎ( زﯾﺎد ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﯿﺪاﮐﺮدن رﮐﻮرد ﯾﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺪاﮐﺮدن رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی از رﮐﻮردﻫﺎ از درون ﺟﺪول و در واﻗﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪.3‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در روی ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺟﺪول )ﻋﻨﻮان ﺟﺪول( دﮐﻤﻪﻫﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ .‬‬ ‫‪ .‫‪۲۰۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوفاﻟﻔﺒﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺮیﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد‪.1‬روی ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺟﺪول را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،Case sensitive‬در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی‪ ،‬ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﺑﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Filter‬رﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Auto‬‬ ‫‪ Filter‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ رﺳﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺪول‬ ‫را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪.

‬ﻫﺮ ﯾﮏ‬ ‫از اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ را دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ‪.‬‬ .‬اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺟﺪول ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺴﺖ رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪203‬‬ ‫اﮐﺴﻞ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺪول در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺪول را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫از ﺧﻂ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ روی دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﮑﺮاری از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ‬ ‫رﻧﮓ آﺑﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺠﺪداً روی ﺳﺘﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ All‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﯿﻠﺪ از ﺟﺪول ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮی ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‫‪۲۰۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫از ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﺪیﭘﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد و در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪیﭘﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .

‬اﯾﻦ‬ ‫درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ روش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻦ روش‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ‪.1‬روی ﻓﯿﻠﺪﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ ‪ Filter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.3‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬از ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﯿﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪول‪ ،‬از ﻣﻨﻮی ‪ Filter‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Show all‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪ -1-3‬ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن ﺳﻔﺎرﺷﯽ‬ ‫روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪ ،‬روﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺪاول ﺑﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪205‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ از ﺟﺪول ﭘﺎک ﺷﻮد و ﺟﺪول ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫داده ﺷﻮد از ﻣﻨﻮی ‪ Filter‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show all‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ روی ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ‪ 1357‬را از ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرﺷﯽ روی ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﯿﻠﺪ‬ ‫را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﺪول ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ‪ 1357‬را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‪ .2‬از ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ‪ .

4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﺑﺎﻻ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع‬ ‫ﺷﺮوط ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن در آن ﻗﺮار دارد‪ .‬از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮان دو ﺷﺮط ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ‪ or‬ﯾﺎ‬ ‫‪ and‬درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪.5‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬زﯾﺮ ﻋﺒﺎرت ‪ Show rows where:‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم‬ ‫ﻓﯿﻠﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ Equals‬ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ‬ ‫‪ Does not equal‬ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ‬ ‫‪ is greater than‬ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از‬ ‫‪ is greater than or equal‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ از‬ ‫‪ is less than‬ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از‬ ‫‪ is less than or equal‬ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ از‬ ‫‪ begin with‬ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺎ‬ ‫‪ dose not begin with‬ﺷﺮوع ﻧﺸﻮد ﺑﺎ‬ ‫‪ end with‬ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫‪ dose not end with‬ﺧﺘﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ‬ .‫‪۲۰۶‬‬ ‫‪.‬اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﯾﮏ ﺷﺮط‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﺟﺪول‪ ،‬ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1357‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ 1357‬دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺷﺮط ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻗﯿﺪ ﺷﺮط‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Custom‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ‪ 1357‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪.‬اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ 1357‬را اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺷﺮط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .8‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ‪ .1357‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺷﺮط ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ‪is greater then‬‬ ‫اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻗﯿﺪ ﺷﺮط ‪ 1357‬ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ آن در ﻣﺤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻢ ﺗﺎﯾﭗ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮط‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .6‬‬ ‫‪.

3‬ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ‪ Custom‬ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .2‬روی ﮐﻠﯿﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﺷﺮط ﺑﻌﺪی )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2،900،000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( روی ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ رﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Custom‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۲۰۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺟﺪول ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ‬ ‫ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 2،900،000‬رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد‪.1‬اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪول‪ ،‬از ﻣﻨﻮی ‪ Filter‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Show all‬‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺷﺮط اﺳﺖ )ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( و ﭼﻮن‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻄﻒ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ or‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.5‬‬ ‫ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺷﺮط ‪1‬‬ ‫ﻋﻄﻒ ‪ 2‬ﺷﺮط‬ ‫ﺷﺮط ‪2‬‬ ‫‪.‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻓﻮق‬ ‫ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .

‬اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ(‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی از ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﺬاری روی دادهﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﺮط ﺣﻘﻮقِ زﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2،900،000‬رﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ‪is less then‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در داﺧﻞ ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﺒﺎرت‬ ‫‪ 2،900،000‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد‪ .7‬‬ ‫ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﺟﺪول ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﺮط دوم ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻘﻂ روی ﺟﺪول ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ اول اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ روی ﮐﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ از روی ﺟﺪول ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪) .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪.

‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول رﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭼﮏ ﮐـﻨﻢ‪ .‬ﭼـﻪ‬ ‫راﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎده اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﺟـﺪول ده‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ دارد‪ .1‬ﺳﻮال‪ :‬ﺟﺪوﻟﯽ دارم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد رﮐﻮردﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳـﺖ‪ .‬در رﮐﻮردﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﻋﻨﻮان ﺟﺪول را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺨﺼﺎت رﮐﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻓﯿﻠـﺪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﺴﯿﺎر ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ‪.2‬ﺳﻮال‪ :‬اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻋﻄﻒ ﺑﯿﻦ ﺷﺮط دو ﻓﯿﻠﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت "و" اﺳﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟــﺪﯾﻦ ﺗﻬـﺮان‬ .‫‪۲۱۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 2،700،000‬و‬ ‫‪ 3،000،000‬رﯾﺎل ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ دوﻋﺪد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎوی ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺷﻮد‪.‬ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺑﺨـﺶ ‪ 7‬از ﻓـﺼﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎرم را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ‪ Split‬ﯾـﺎ ‪ Freeze‬ﺑـﻪ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در ﺟﺪول ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪211‬‬ ‫"ﯾﺎ" اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮ روی ﺟﺪول ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪ .‬ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل زدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ‬ ‫‪ Advance Filter‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓـﺼﻞ ﻫﺠـﺪﻫﻢ در ﻣـﻮرد آن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت‬ ‫ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دو ﺷﺮط ﺑـﺮای دو‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺘﺮ روی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن )ﻓﯿﻠﺪ( ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت " و" ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ‪ .‬‬ .‬در واﻗﻊ ﺷﺮط "ﯾﺎ" ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻫـﺮ‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ در ﺑﺨﺶ ‪ Custom‬از ‪ Filter‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ .

‫‪۲۱۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ Task Pane ،‬ﭘﺲ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬در ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫‪ Office‬ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ‪ .‬ﻟﺬا اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ Search‬ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪.‬ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در زﻣﺎن اﺟﺮای اﮐﺴﻞ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ‪New‬‬ ‫از ﻣﻨﻮی ‪ File‬روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪ -1‬ﻗﻄﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫در ﻓﺼﻮل ﭘﯿﺶ و ﻃﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Task Pane‬و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی‬ ‫آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .‬‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫روی ‪ Task Pane‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روی‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .

‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪ .3‬ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔـﺮ‬ ‫از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻧﯿـﺎزی‬ ‫ﺑﻪ ‪ Task Pane‬ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽـﻪ در ﻓـﺼﻞ اول ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ‪،‬‬ .‫‪۲۱۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ‪Task Pane‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.1‬ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠـﯽ ﻟﯿـﺴﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.6‬در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده در اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬اﯾـﻦ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪215‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻓﺮﻣـﺎن ‪ New‬را از ﻃﺮﯾـﻖ ‪ Shortcut‬ﯾـﺎ ‪ Toolbar‬اﺟـﺮا ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .5‬در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.4‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ Open‬را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﯾـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎز‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ دو ﻋﻤﻞ ‪ New‬و ‪ Save‬را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ‬ ‫اﮔﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺎﯾﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ ﺗﮑﺮاری وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و دﮐﻤﻪ ‪ Create New‬را ﺑﺰﻧﯿـﺪ‪ ،‬ﻓﺎﯾـﻞ ﻗﺒﻠـﯽ از ﺑـﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽرود و ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.com‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫روی ﺳﯿﺴﺘﻢ )‪ ،(General Templates‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ )در‬ ‫ﺻﻮرت وﺟﻮد( )…‪ (Templates on my web site‬و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )‪ (Templates on Microsoft.‫‪۲۱۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬رﺟـﻮع‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم(‬ ‫‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی‬ ‫آﻣﺎده اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .9‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Task Pane‬در ﻫﺮﺑﺎر اﺟﺮای اﮐﺴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷـﻮد‪.‬در ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﯾﮏ از ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻨﻈـﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻘـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(‬ ‫‪ -2‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده )‪(Template‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻓﺼﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴﻞ )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫داﺷﺘﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬در ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪) Task Pane‬در ﻧﺴﺨﻪ ‪ (Xp‬ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻮع ‪ Blank Workbook‬ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد‪ .8‬ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻗـﺪام ﮐﻨﯿـﺪ‪) .‬در آن‬ ‫ﻓﺼﻞ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ‪ Blank Workbook‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.7‬اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾـﮏ ﺷـﺒﮑﻪ ﻗـﺮار‬ ‫دارﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ General Templates‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﻪ اول اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﯾﻌﻨﯽ ‪ Workbook‬ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده آن را‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ در راﺑﻄﻪ‬ .‬‬ ‫‪ -1-2‬اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده در اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ و‬ ‫ﺟﺪول ﺧﺎص زﯾﺎد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫‪ New‬را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪217‬‬ ‫اﮔﺮ وارد زﺑﺎﻧﻪ ‪ Spreadsheet Solutions‬ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎدهای ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪول‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ را ﭘﺎک و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Save As‬ﺟﺪول را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻮر ‪ Copy‬و ‪ Paste‬ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻻﺗﯿﻦ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .

xlt‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ‪ Template‬ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ‪ .‫‪۲۱۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ را اﯾﺠﺎد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ‪Template‬‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪ Template‬در اﮐﺴﻞ ‪ xlt‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﯿﺮه ‪ ،Template‬ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫دﻫﯿﺪ‪) .‬ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻧﺎم‬ ‫)ﻣﺜﻼً ‪ (Hozoor‬روی آن ﻗﺮار داده و دﮐﻤﻪ ‪ Save‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ‪ ،‬ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ‪ New‬را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫‪ ،Blank Workbook‬در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 1‬ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد را‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺟﺪول از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺟﺪوﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﻓﺮاد در اﮐﺴﻞ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Save‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Save as type‬ﮔﺰﯾﻨﻪ )‪ Template(*.‬ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Task Pane‬ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ﻗﺒﻠﯽ آﻓﯿﺲ ﻇﺎﻫﺮ‬ .‬ﺣﺎل از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ ‪ Template‬ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ﻓﺎﯾﻞ ‪ Template‬در‬ ‫ﻓﻮﻟﺪر ‪ Microsoft\Template‬ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ از ﻧﻮع ‪ Workspace‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ از‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ‪ Open‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Save‬ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه‬ ‫ﮐﺎری ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ‪Sheet‬‬ ‫اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در‬ ‫اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ General Template‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ General‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Template‬وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ‬ ‫‪ Workbook‬ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ -3‬ﮔﺮوهﮐﺎری ﯾﺎ ‪Workspace‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ‪ Workbook‬از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ‪ Sheet‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ‪ Workbook‬را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ‪ Workspace‬ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ‪ Workbook‬را ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Workspace‬ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Save Workspace‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Workbook‬ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در وﯾﻨﺪوز‪ Xls ،‬و‬ ‫ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Workspace‬ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد‪ Xlw ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪219‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺟﺪول‬ ‫ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ‪ Save As‬ﮐﺮدن آن ﻧﺪارﯾﺪ‪ .‬ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﻟﺐ ‪ Blank Workbook‬دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺎب‬ ‫اﻓﺮاد را در ﻣﺎه ﺟﺎری در آن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺗﻌﻠﻖ دارد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎز و‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎز و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺮد در ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ از ﻧﻮع ‪ Workspace‬آﯾﮑﻦ آن‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﮐﺴﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‫‪۲۲۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ از ﻧﻮع ‪ Workspace‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪Workbook‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ وب‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ‪ Web‬آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﻣﻨﻮی ‪ File‬رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Save as Web Page‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺧﻮد دارﯾﺪ را‬ ‫در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ‪ Web‬ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ html‬ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎ )‪ (Static‬ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )‪ (Interactivity‬ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Add Interactivity‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -5‬ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی ‪ File‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬اﻣﮑﺎن ‪ Search‬اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Find‬ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 1-13‬از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Interactivity‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ‪ IE‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 5‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪221‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ File name‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ html‬ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وب اﺳﺖ‪ ،‬ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ دو ﻧﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دو ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و‬ ‫ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Web Page Preview‬از ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Search‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روی ‪Task Pane‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮوط‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‬ ‫اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روی ‪) Advance Search‬ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪.‫‪۲۲۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ‪ Excel‬ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ‪ Office‬ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪Office‬‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.

‬را در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪223‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Property‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع ‪ Search‬ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Size‬دﻧﺒﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺧﺎص ﺑﮕﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Property‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Size‬‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوط ﻣﺴﺎوی‪ ،‬ﻧﺎﻣﺴﺎوی‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ‪،‬‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Value‬ﺷﺮط ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Condition‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﺷﺮط ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮردی ﮐﻪ در ‪Property‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Search in‬ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Result should be‬ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ ‪ Office‬ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪..‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Remove‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮط را از ﺑﯿﻦ ﺷﺮوط ﺣﺬف‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Remove All‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮوط ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ از‬ ‫ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮط ﯾﺎ ﺷﺮوط ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Restore‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ‪ Creation date‬ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ( را در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮط ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻄﻒ ‪ And‬و ‪ Or‬ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮوط‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ..‬‬ ‫‪ -6‬ﺧﻮاص ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻣﻨﻮی ‪ File‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Properties‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎم ﺧﻮد‪ ،‬ﻧﺎم‬ ‫ﮔﺮوه‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه و ‪ .

..‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Save preview picture‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬از دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Preview‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻓﺎﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮان روﯾﺖ ﮐﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ..‬در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻻت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﯾﺎ ‪ Save‬ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ‬ ‫را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ Preview‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Summary‬اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻨﻮان‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬ﻧﺎم‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬آدرس وب و ‪ .‬ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(‪.‫‪۲۲۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮع‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺰ و‪ ..‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ General‬وﺟﻮد دارد‪.

.‬اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ‪ Office‬را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ .‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Custom‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ و زدن دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را‬ ‫ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Delete‬ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه‬ ‫را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد‪.‬را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪..‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ‪Mail‬‬ ‫روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ‪ Mail‬روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ‪ Contents‬اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺎﻣﯽ و ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ‪Email‬‬ ‫اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Send to‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Email‬ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‬ ‫‪225‬‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ‪ Statistic‬آﻣﺎری از زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭼﺎپ را در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.

‫‪۲۲۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ‪ Mail‬و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﯿﺶﻓﺮض روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ‪ MS Outlook‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ‪ Mail‬و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Outlook‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .

‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮلﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﺎ ‪Comments‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺧﺎص ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺟﺪول‪ ،‬ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻗﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮل ﺧﺎص‬ ‫ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری در ﺟﺪول ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ‪ .‬‬ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺳﻮم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر روی ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﯾﻢ‪ .

‬‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض در داﺧﻞ ‪ Comment‬ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی‪ ،‬ﮐﻪ در‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ‪ Office‬وارد ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ‪ .3‬در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۲۲۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Comment‬در اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮل ‪ B4‬ﺣﺎوی ‪ Comment‬اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ ﮐﻤﯽ‬ ‫دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻠﻮل‪ ،‬از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﭘﺲ از ورود ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺴﻤﺖ ‪) Comment‬ﻣﺜﻼً ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ‪ Box‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ Comment‬از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد‪ .2‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺻﻔﺤﻪ در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺧﺎص در روی ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎوس روی آن ﺳﻠﻮل‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺨﺶ ‪ 4‬از‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪.‬در روش دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comment‬را از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪(.‬اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .1‬روی ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert Comment‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪ -2-1‬ﭼﺎپ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﭼﺎپ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 2‬از ﻓﺼﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﻮ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Insert Comment‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ‪ Edit Comment‬ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ‬ ‫‪ Comment‬و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delete Comment‬ﺑﺮا ی ﺣﺬف ‪ Comment‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -3-1‬وﯾﺮاﯾﺶ و ﺣﺬف ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را ﺣﺬف ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن‬ ‫ﺳﻠﻮل رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comments‬از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺑﺮگ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﯾﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن ﺳﻠﻮل رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آن ﻓﺸﺎر داده و از‬ ‫ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show Comment‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪229‬‬ ‫اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﺎوس را ﺑﻪ روی ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ‪ Comment‬ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .‬‬ .

‬ﮐﺎدر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪) .‬درﺣﺎﻟﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ‪ Comment‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Comment‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ..‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ(‬ ‫‪ -2‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺪاول‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ AutoFormat‬در اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺪول ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص‬ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎوس را روی ﮐﺎدر ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ Shape‬درآﯾﺪ‪ ..‫‪۲۳۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫روش دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comments‬از‬ ‫زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Clear‬در ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻧﺤﻮه‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪ Format AutoShape‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاردی‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ‪ ،‬ﺧﻄﻮط و ‪ .

‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺟﺪاول ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫دﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده از‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺪودهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ AutoFormat‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﻪ در آن اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ آن ﻣﻮارد از ﺧﻮاص ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ .‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪231‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬در آن ﻗﺮار دارد‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﮐﻤﻪ ‪ Options‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪوده‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ‪ AutoFormat‬ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام و زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Ok‬ﻣﺤﺪوده ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.

‬‬ ‫اﮐﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶﻓﺮض را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی اﮐﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ‪ ..‬‬ ‫‪ -3‬ﺳﺒﮏﻫﺎ ﯾﺎ ‪Style‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ‪ ،‬ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂﮐﺸﯽ )‪(Broder‬‬ ‫ﺑﻮده و ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ‪ Arial‬و ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض‬ ‫ﭼﭗﭼﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Style‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ‪ Font‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ‪Font‬‬ ‫ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‫‪۲۳۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬اﯾﻦ ﺳﺒﮏ‪ ،‬ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد‬ ‫درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﯿﻦ رﺳﻢ‬ ‫ﺟﺪاول ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﺒﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ‪ ..‬را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ‪ Normal‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬در آﻣﺪهاﻧﺪ‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ دارای ﺳﺒﮏ‬ ‫ﭘﯿﺶﻓﺮض ‪ Normal‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Style name‬ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد درﻧﻈﺮ دارﯾﺪ را‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Modify‬رﻓﺘﻪ و‬ ‫در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ ‪ Normal‬روی دﮐﻤﻪ ‪ Modify‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ‪ Format‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﮐﺴﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را‬ ‫در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Style‬ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪233‬‬ ‫در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Style name‬ﻧﺎم ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Normal‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Style‬ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ‬ .

‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎز را دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد )از ﻣﻮارد ﺷﺶﮔﺎﻧﻪای را‬ ‫ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬در ﺑﺨﺶ ‪ Modify‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ( را ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Style‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Style includes‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را از‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ را ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺧﺎص‬ ‫دارای ﯾﮏ ‪ Format‬و ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﯾﮕﺮ ‪ Format‬دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ‪ Normal‬ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﻓﺎﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ رﻓﺘﻪ و از ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ ،Style‬دﮐﻤﻪ ‪ Merge‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Style name‬ﺳﺒﮏ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ‪Conditional Formatting‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﮐﺴﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ﯾﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺳﺒﮏﻫﺎی‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﺣﺎل از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Style name‬ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‫‪۲۳۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Style‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺳﺒﮏ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Format‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Conditional Formatting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪235‬‬ ‫ﻣﺜﺎل اول‪:‬‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.3‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺟﺪول را رﺳﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A3‬ﺗﺎ ‪ A8‬را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺶ از ‪ 3،000،000‬رﯾﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻮر و آنﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ‪ 2،000،000‬ﺗﺎ ‪ 3،000،000‬رﯾﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﺎرﺑﺮگ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ آن‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎدر‪ ،‬آن را از روی ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮطﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ‪ between‬در آورده و در ﺣﺎﻟﺖ ‪ greater then‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ " ﺑﺰرﮔﺘﺮ از " ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮط‪ ،‬در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﻋﺪد در ﮐﺎدر وارد ﺷﻮد‪.‫‪۲۳۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎدر روﺑﺮوی ﺷﺮط ﺑﻪ ﺟﺎی دو ﺗﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻮن در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ وﻟﯽ در‬ ‫ﻣﻮرد ﺷﺮط ‪) between‬ﺑﯿﻦ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻋﺪد ﻣﻄﺮح ﺑﻮد‪.‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮط ﺑﺰرﮔﺘﺮ از‬ ‫‪ 3،000،000‬رﯾﺎل را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی دﮐﻤﻪ ‪ Format‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای‬ .4‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮط ‪ (Condition 1) 1‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی اول در‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ‪ Cell Value Is‬ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫اﺳﺖ‪ .5‬ﻋﺪد ‪ 3،000،000‬را در داﺧﻞ ﮐﺎدر روﺑﺮوی ﺷﺮط ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .6‬ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﺮط را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮط ﻓﺮﻣﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬ﺣﺎل ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Format‬در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ color‬از زﺑﺎﻧﻪ ‪ pattern‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺜﺎل رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و‬ ‫‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ patterns‬رﻓﺘﻪ و در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ pattern‬ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪. Patterns‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ ازای ﺷﺮط ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 5‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .8‬ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﺮط دوم‪ ،‬در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ(‬ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮط ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪between‬‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در دو ﮐﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺷﺮط ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫‪ 3،000،000 .‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪237‬‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ‪ Format Cell‬ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Conditional Formatting‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪Preview of‬‬ ‫… ‪ format‬ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ Border.‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Conditional Formatting‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪) . 2،000،000‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪Font.‬‬ ‫‪ .

‬اﻧﻮش ﻓﺮزاد ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺣﻘﮕﻮ واﺟﺪ ﺷﺮط اول ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﻨﺎ اﺻﻐﺮزاده در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺮطﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ‪ .9‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‫‪۲۳۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻄﻮاﻋﯽ‪ ،‬ﭘﮋﻣﺎن ﻣﺮدآزاد و ﭘﮋﻣﺎن اﺳﺪی ﺷﺮط‬ ‫دوم ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .‬ﺑﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺎﺷﻮر زده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺳﯿﻨﺎ اﺻﻐﺮزاده را ‪ 2،750،000‬رﯾﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دو ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Delete‬و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل دوم‪:‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺟﺪول ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪239‬‬ ‫اﮔﺮ در ﺟﺪول ﺧﻮد و در ﺳﻠﻮل ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد‪ ،‬اﻋﺪاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ‪ Conditional formatting‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻠﻮل‬ ‫ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Conditional formatting‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮط‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A3‬ﺗﺎ ‪ A8‬را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Conditional formatting‬ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺠﺪداً‬ ‫‪ Conditional formatting‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Conditional formatting‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮوط ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق‪ ،‬اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺮوط ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ .

3)=0‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A3‬ﺗﺎ ‪.‬ﻟﺬا در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Conditional formatting‬در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول‪ Formula Is ،‬را ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ Cell Value Is‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ روش ‪ Formula Is‬ﻓﺮﻣﻮل از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮای‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪ . <.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺷﺮط = ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺪاد ‪ A3‬ﺗﺎ ‪ A8‬ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.7‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬و ﻣﻘﺪار ‪ True‬ﯾﺎ ‪ False‬را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ .3‬ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده )ﻣﺤﺪوده ﻣﺎرک‬ ‫ﺷﺪه( ﺑﺮ ‪ 3‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .3‬ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﺪد ‪ 10‬ﺑﺮ‬ ‫ﺳﻪ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮوط ﺑﻪ روش ‪ Formula Is‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺎﺷﺪ )>< ‪ (=.>.6‬روی دﮐﻤﻪ ‪ Format‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪. A8‬‬ ‫‪ .3)=0‬‬ ‫‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.5‬ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی در‬ ‫اﺑﺘﺪای آن‪ ،‬در ﮐﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ Formula Is‬ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۲۴۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه را داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار داده و در‬ ‫اﺑﺘﺪای آن‪ ،‬ﭘﯿﺶ از ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻋﻼﻣﺖ = ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A3‬ﺗﺎ ‪ A8‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.4‬در واﻗﻊ ﻋﺪدی ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﺮ ﺳﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪MOD(A3:A8.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)‪=(MOD(A3:A8.3‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺷﺮط ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت‬ ‫)‪ ،MOD(A3:A8.‬اﮔﺮ‬ ‫از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ‪ MOD‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬ ‫ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﻮد‪ . >=.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل )‪ MOD(10. <=.

‬‬ ‫)‪=((A3:A8)/30>100000‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای )ﺑﯿﻦ دو ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺮاﻧﺘﺰ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎوی در‬ ‫اﺑﺘﺪا( و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﺎ .‬‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺮاری ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺳﻮم‪:‬‬ ‫در ﺟﺪول ﻣﺜﺎل دوم ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روزی ‪ 100،000‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رﻧﮕﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ .‬ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ ،‬ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻓﺮﻣﻮل از روش ‪) ،Formula Is‬ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﺪ( اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ‪ Formula Is‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را در ﮐﺎدر روﺑﺮوی‬ ‫آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آراﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫‪241‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ روش‪ ،‬ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮط دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫درک اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ B3‬ﺗﺎ ‪ C8‬را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً روش اول ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﺪاد‪ ،‬در ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪A3‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ A8‬ﺑﺮ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪ 100،000‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻠﻮل واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.

‫‪۲۴۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ از ﺑﺎر دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪ Cut‬ﯾﺎ ‪ Copy‬را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ‪ ،‬روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد )در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ Task Pane‬و در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮاراﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد(‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪاد‪ ،‬ﺑﺮای دﯾﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Office Clipboard‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪ Clipboard -1‬در ‪Office‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪ Cut‬ﻣﻮردی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮار داد‪ .‬ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻞ‬ .‬ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﻧﺴﺨﻪ ‪ 24 ،Xp‬و در‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ‪ 2000‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ‪ 12‬ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮرد را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺻﻔﺤﻪای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ( در آن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ Office‬ﺑﺮای رﻓﻊ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ 97‬ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮارد ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد را دارد‪ .

‬اﻣﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮی در اﮐﺴﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪۲۴۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Paste‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ ،‬رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ روی ﯾﮑﯽ از‬ ‫آﻧﻬﺎ‪ ،‬آن را در ﻣﺤﻞ ‪ Paste‬ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﯽ را‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Copy‬ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻮﻧﺖ و ‪ Border‬آن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد )ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن( ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ .‬‬ ‫‪ Clipboard‬در وﯾﻨﺪوز ‪XP‬‬ ‫‪ Clipboard‬در وﯾﻨﺪوز ‪2000‬‬ ‫‪ -2‬اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫در آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی‬ ‫‪ Copy/Cut‬و ‪ Paste‬ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﺘﻘﺎل داد‪ .

‬‬ ‫ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Paste Special‬از ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste Special‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روی ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ رﻓﺘﻪ و دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده و‬ ‫ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste Special‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻮر ‪ Copy‬ﯾﺎ ‪Cut‬‬ ‫ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste Special‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ :Formulas .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ :All .‬اﮔﺮ ﺳﻠﻮل ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن‬ ‫دﺳﺘﻮر ‪ Paste‬ﻋﺎدی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪(.‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪245‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص آن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Paste Special‬ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.1‬ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪) .2‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ‪ Paste‬داده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫از اﻣﮑﺎن ‪ Paste Special‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫‪ :Formats‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ Format‬ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا )ﻣﻮارد ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ در‬ ‫‪ (Format Cell‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .9‬‬ ‫‪ :Values‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .7‬‬ ‫‪.‫‪۲۴۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ :Comments‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ )‪ (Comment‬روی‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪) .‬اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ در ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل )ﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮل(‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا‪ ،‬در ﻣﻘﺼﺪ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :All except border‬اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا‬ ‫ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاص ‪ Border‬آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .8‬‬ ‫‪.‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ دارای ‪ Border‬ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻂ ﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :Column widths‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ‪ Paste‬ﮐﺮدن‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از‬ ‫ﺧﻮاص ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Paste Special‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬از ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاص ‪ Validation‬آن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.4‬‬ ‫‪.‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ‬ ‫ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ(‬ ‫‪ :Validation‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮادادن ﺷﺮوط‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ورود اﻃﻼﻋﺎت در‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫‪ :Formula and number formats‬اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﻮل و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل در ﺑﺨﺶ ‪ Number‬از‬ ‫‪ ،Format Cell‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﮕﺎم ‪ Paste‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comment‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد‬ ‫ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ‪.10‬اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬ﮐﺮدن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه آن در ﺑﺨﺶ ‪ Number‬از‬ ‫‪ ،Format Cell‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.13‬اﮔﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬ﺟﺎی ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در زﯾﺮ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ :PasteLink .11‬ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﮕﺮ )‪ :(Operation‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Paste Special‬وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ آدرس‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ( ﺑﻪ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :Skip blanks‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Transpose .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪247‬‬ ‫‪ :Value and number formats .‬‬ ‫‪ :None‬ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﮕﺮی در ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ Paste‬دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ :Subtract‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا از ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ :Add‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ :Multiply‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا در ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻋﺪد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Paste‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻧﺸﻮد‪، ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد‪ .‬‬ ‫‪ :Divide‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.12‬اﯾﻦ دﮐﻤﻪ درﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Paste‬از ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ ،Paste Special‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ All‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .

‬ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ ‪ Copy‬ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ B2‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Value‬و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ Paste Special‬در ‪ ،E2‬ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ‪20‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ E2‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ Copy‬ﺷﺪه و ‪ E2‬ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﻘﺼﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ Paste Special‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Formula‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮل ‪ B2‬ﺑﻪ آن‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‫‪۲۴۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫دﯾﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ‪ 20‬از ﺳﻠﻮل ‪ B2‬از ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ‪: E2‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ ﻣﺒﺪﺍ‬ ‫‪D2*5‬‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ‪: B2‬‬ ‫‪A2*5‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:2‬‬ ‫در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ‪ E2‬را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:1‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ B2 .

‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Copy‬ﺳﻠﻮل ‪ B2‬از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Format‬از ‪ Paste Special‬آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ E2‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ‪ E2‬دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﻟﯽ ‪ Format‬ﺳﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪Paste Special‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:4‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻠﻮل ‪ E2‬ﻣﻘﺪار ‪ 5‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻠﻮل ‪ B2‬رﻓﺘﻪ و آن را‬ ‫‪ Copy‬و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی ‪ E2‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ‪ Paste Special‬رﻓﺘﻪ و از ﻗﺴﻤﺖ ‪Paste‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Values‬و از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Operation‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Add‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪249‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:3‬‬ ‫در ﺳﻠﻮل ‪ E2‬ﮐﻠﻤﻪ ‪ IRAN‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫‪Paste Special‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﯽ‬ ‫داﺧﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﺷﯿﺎ در اﮐﺴﻞ( ‪ Copy‬ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste Special‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دﯾﺪﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺣﺘﻤﺎً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Word‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور‬ ‫‪ Paste Special‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Paste Special‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .‫‪۲۵۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪Paste Special‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:5‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Transpose‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ C4‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ F1‬ﺗﺎ ‪ A3‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج از ﻣﺒﺤﺚ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد‪ .

‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪251‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ را در اﮐﺴﻞ از ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﯾﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮنﻫﺎ از ‪ B‬ﺗﺎ ‪ E‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Unhide‬ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ از راس ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن درگ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس‪ ،‬از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪) Hide‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‪ ،‬از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Unhide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .D‬ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unhide‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ‪ C.

‬ﯾﻌﻨﯽ‬ .‬روش ﺟﺎﻟﺐ و ﺳﺎدهﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای‬ ‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد و آن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ‪ .‫‪۲۵۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ 1‬و ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪A‬‬ ‫ﮐﻪ دوﻃﺮف ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن از روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ روی راس ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﮐﻨﺎری آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬درآﯾﺪ‪ . در ﺑﺨــﺶ ‪ Custom‬از زﺑﺎﻧــﻪ ‪ Number‬در ﭘﻨﺠــﺮه ‪Format Cell‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را از دﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﯾﻢ‪ ...‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ و رﻓﺘﻦ روی ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫‪ Unhide‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از‬ ‫ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unhide‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺑﺮای ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺑﺮای ﺳﻄﺮﻫﺎ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ 12-1-1-4‬از ﻓﺼﻞ دوم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﺒـﺎرت .

‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺒﻠﯽ در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در‬ .‬وﻟﯽ در ﻫﺮ دو روش ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت‬ ‫ﺳﻠﻮل از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Formula Bar‬ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ روی ﺳﻠﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Reference‬آدرس‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ‪Ctrl+G‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ‪ Go To‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪253‬‬ ‫ﻣﺜﻼً اﮔﺮ رﻧﮓ ﺳﻠﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رﻧﮓ ﻗﻠﻢ را ﻧﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی ‪Object‬‬ ‫ﻫﺎ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﺷﯿﺎ در اﮐﺴﻞ(‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و ‪ .‬ﺑﺮای ﭘﻨﻬـﺎن ﻧﻤـﻮدن ﮐﺎﻣـﻞ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ روی ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ‪ A27‬و زدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روی ﺳﻠﻮل ‪ A27‬ﻣﯽروﯾﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬ارﺟﺎع ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ‪GO TO‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی ‪ Edit‬وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ GO To‬اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺟﺎع از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﺮﻣﺎن ‪ Go To‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺳﺪ‪ ..‬ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ..

‫‪۲۵۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ‪ Go To‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Go To‬ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Reference‬آدرس ‪ A1:B7‬را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﺪوده ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ B7‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﻣﺤﺪودهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ ،Reference‬ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬آن ﻣﺤﺪوده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرک ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Go To‬دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Special‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻠﻮل را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ آدرسﻫﺎ در ‪ Go To‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت آدرس ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ( در ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comments‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎرک‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Constants‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ‬ .‬ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎً ﺷﻤﺎ‬ ‫در ارﺟﺎﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻠﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﯾﺪ‪.

‬در ﻧﺴﺨﻪ ‪ Xp‬ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ و راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎدﻫﺎ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ‪ Word‬ﻫﺴﺖ در داﺧﻞ‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮد درج ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ‪Symbol‬‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Word‬آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ‪ ،Wingdings 3 ،Wingdings 2 ،Webdings ،Symbol ،MS Outlook‬ﺟﺰء‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً روی اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎوی ﻧﻤﺎدﻫﺎی‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ .‬ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ‪ Xp‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫‪ ،Office‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﻧﻤﺎد اﮔﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ‪ Windigs‬ﯾﺎ ‪ Symbol‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻤﺎد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪255‬‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮل( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Formulas‬ﻫﺮ ﻧﻮع از‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬آن ﺳﺮی از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﻟﺨﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻤﺎد ﺧﺎص‬ ‫ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻮﻧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Objects‬ﮐﻠﯿﻪ اﺷﯿﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎرک‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.

‫‪۲۵۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -6‬ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ‪AutoCorrect‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ‪ AutoCorrect‬ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Excel‬ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ‪ Office‬ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪AutoCorrect‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Word‬اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫وﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ AutoCorrect‬در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً‬ ‫در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ AutoCorrect‬از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ AutoCorrect Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪.

1‬اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show AutoCorrect options buttons‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دﮐﻤﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ AutoCorrect‬روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .(Hyperlink‬ﺣﺎل ﻣﺎوس را روی آن ﺳﻠﻮل ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .‬ﯾﮏ دﮐﻤﻪ آﺑﯽ‬ ‫رﻧﮓ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع از دﮐﻤﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ 8‬ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ(‪ .yahoo.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً در ﮐﺎرﺑﺮگ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ‪ .com‬ﭼﻮن ﯾﮏ‬ ‫آدرس وب ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﯾﺎ ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪257‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ‪ AutoCorrect‬وﺟﻮد دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی آن ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد‬ ‫‪ AutoCorrect‬در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪. www.

‫‪۲۵۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻟﻐﻮ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ ‫‪AutoCorrect‬ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ .‬ﻣﺜﻞ ‪ Sunday‬ﺑﻪ ﺟﺎی ‪.‬ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ‬ ‫)‪ (c‬را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎد © ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .6‬اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Replace text as you type‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .3‬ﺑﺰرگ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ) ‪Capitalize first letter‬‬ ‫‪ (os sentences‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ AutoCorrect‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻼً‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ‪ Tehran‬ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ tEHRAN‬ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد‪ . Sunday‬‬ ‫‪ .5‬ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﺷﻦ ﺑﻮدن دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Caps Lock‬ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺮف‬ ‫اول آن ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد‪ ،‬از دﮐﻤﻪ ‪ Shift‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .2‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Correct Two Initial CApitals‬ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دو ﺣﺮف‬ ‫اول آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ‪ Tehran‬ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫‪TEhran‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ )‪ (Capitalize names of days‬ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﺣﺮف از اﺳﺎﻣﯽ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬اﮔﺮ در‬ ‫‪ AutoCorrect‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Correct accidental use of cAPS Lock key‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد‪.

‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪259‬‬ ‫آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در دو ﺳﺘﻮن ‪ Replace‬و ‪ With‬آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺿﻤﻦ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Add‬آن را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻈﯿﺮ ‪ Word‬اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ‬ ‫در اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻏﻠﻂﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ‬ ‫ﻣﺘﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد‪ .‬‬ .7‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ AutoFormat Az You Type‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Internet‬‬ ‫‪ and network paths with hyperlink‬آدرسﻫﺎی وب و اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﻧﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ(‬ ‫درآورﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎ ‪Spelling‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ‪ Office‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Spelling‬را اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ‪ F7‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .8‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Smart Tags‬اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻮاع دادهﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎص در ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ‪ Outlook‬وﺟﻮد دارد‪.

‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Not in Dictionary‬اﻋﻼن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫در دﯾﮑﺸﻨﺮی ‪ Office‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬‬ ‫در دﮐﻤﻪ ‪ Undo Last‬آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻋﻤﺎل ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Add to Dictionary‬آن را ﺑﻪ دﯾﮑﺸﻨﺮی ‪Office‬‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ Change‬اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﯽرود‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ AutoCorrect‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ‪ Spelling‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪AutoCorrect‬‬ ‫)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ( را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﮐﺴﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‫‪۲۶۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﻼً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ اﮐﺴﻞ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ‪ Exccel‬ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬از ﻃﺮف اﮐﺴﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﺎً اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در دﯾﮑﺸﻨﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و زدن دﮐﻤﻪ ‪ Change‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮردی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ‪Suggestions‬‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ در دﯾﮑﺸﻨﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺎن داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ‪ Add Words to‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮑﺸﻨﺮی ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Options‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ‪ Spelling‬ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Change All‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻂﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺻﻔﺤﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﯾﮑﺸﻨﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ‪ Office‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ‪ Dictionary Language‬اﯾﻦ دﯾﮑﺸﻨﺮیﻫﺎ را ﺑﺮای ﻏﻠﻂﯾﺎﺑﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Ignore once‬در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه زده ﺷﻮد‪ ،‬از ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ‬ ‫ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻠﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﯾﺪ و ‪ Ignore All‬از ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻂﻫﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ‪ Spelling‬را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪261‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Language-Specific‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺮهای را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Suggest from main dictionary only‬ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫دﯾﮑﺸﻨﺮی اﺻﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪ :Ignore Internet and file addresses‬ﻏﻠﻂ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آدرسﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫و ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ :Dictionary Language‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮑﺸﻨﺮی‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ :Ignore words with numbers‬ﻋﺪم ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Ignore words in UPPERCASE‬ﻏﻠﻂ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.

‬‬ ‫‪ :Format Same As Below .‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺎص ﻣﺜﻼً ‪ Paste‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﺳﻂ ‪ Paste Options‬در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ وﺟﻮد دارد در ﻗﺴﻤﺖ ‪Paste‬‬ ‫‪ Special‬آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ‪ .‬در زﯾﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ‪Option‬‬ ‫‪ Buttons‬ﻫﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.2‬ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻄﺮ درج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺤﺘﻮی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ درج ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد‬ ‫زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ :Format Same As Above .‬‬ .‬‬ ‫‪ :Paste Options‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ‪ Paste‬را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓِﻠﺶ ﮐﻨﺎری آن‪ ،‬ﻣﻨﻮﻫﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاردی را در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .1‬ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻄﺮ درج ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﻨﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ در آن ﻣﻨﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ‪ Paste‬ﮐﺮدن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺎ در ﻓﺮﻣﻮل و‪...3‬ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ :Clear Formatting .‫‪۲۶۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪Option Buttons -8‬‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬ﻧﺮماﻓﺰار آﻓﯿﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Option Buttons‬اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ Option Buttons .‬‬ ‫‪ :Insert Options‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ درج‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ‪ Normal‬ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﺖ در ﺳﻠﻮل‬ ‫ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درج ﺷﺪه‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫‪Speech -9‬‬ ‫اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫‪263‬‬ ‫‪ :Error Options‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ در ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﻻﺗﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد‪ .‬‬ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show Text To Speech Toolbar‬از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ ، Tools‬ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ Speech‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :Auto Fill Options‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪ (Fill‬ﯾﮏ ﺳﺮی از‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ‪ Copy Cell‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﺳﻠﻮل‪Fill Series ،‬‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی‪ Fill Formatting Only ،‬ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون‬ ‫ﻣﺤﺘﻮی آن و ‪ Fill Without Formatting‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل‬ ‫ﺑﺪون ﺧﻮاص‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﮐﺴﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬وﻟﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮐﺴﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪ :AutoCorrect Options‬درﺑﺎره ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎد‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪ .

‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫وﯾﻨﺪوز ﻣﻌﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻠﻮل ﺟﺎری ﺷﺮوع و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺎﯾﭗ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪد‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﭗ در آن ﺳﻠﻮل ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪﯾﻢ‪.‬ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن دﻗﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ‪ Speech‬ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺘﺐ‬ ‫وﯾﻨﺪوز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺴﻞ را ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرت ‪) Speech‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ راﻫﻨﻤﺎی‬ ‫اﮐﺴﻞ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ‪ Control Panel‬وﯾﻨﺪوز‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Speech‬وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ .‬اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ By Rows‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪی ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و‬ ‫‪ By Columns‬ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪.‫‪۲۶۴‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Speak Cells‬ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮوع‪ ،‬و ﺑﺎ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Speak on Enter‬ﻋﻤﻞ ورود‬ ‫‪ Stop Speaking‬ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﺎدآوری‪ :‬ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮاراﺑﺰار‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮاراﺑﺰار در ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Toolbars‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد‪.‬‬ .‬اﻣﺎ‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮاراﺑﺰار دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1‬ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮاراﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را روی ﺻﻔﺤﻪ آورده ﯾﺎ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﯾﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Customize‬‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ .

‫‪۲۶۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Toolbars‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ New‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻮاراﺑﺰار ﺧﻮد را‬ ‫در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‬ .‬روش دﯾﮕﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫آﯾﮑﻦﻫﺎ روی اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Commands‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﻧﻮاراﺑﺰار ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن آﯾﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻮارﻫﺎی‬ ‫اﺑﺰار ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬روی اﯾﻦ ﻧﻮار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫ﻋﻤﻞ درگ ﮐﺮدن و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺬف آﯾﮑﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روی‬ ‫ﻧﻮاراﺑﺰاری ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ روی ﻧﻮارﻫﺎی اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ . Copy‬ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﯾﮑﻦ ‪Paste‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن‪ ،‬روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار داد‪. Save.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮاراﺑﺰاری ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Toolbars‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‬ ‫)‪ (Commands‬ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻨﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ آﯾﮑﻦﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delete‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد‪.‬ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درگ‬ ‫ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﻧﻮاراﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪267‬‬ ‫)‪ (Categories‬ﻣﻨﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن‪ ،‬آﯾﮑﻨﯽ را از زﺑﺎﻧﻪ‬ . New.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ روی ﻧﻮاراﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم‪،Custom1‬‬ ‫آﯾﮑﻦﻫﺎی ‪ Open. Cut.

‫‪۲۶۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Commands‬ﺑﻪ روی ﻧﻮاراﺑﺰار ﻓﻌﻠﯽ اﮐﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫داده ﺷﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬و ﭘﺲ از آن‪ ،‬روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﮐﺮدن‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد‪ .‬‬ ‫‪ -1-1‬ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار‬ ‫اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬ﺑﺎز اﺳﺖ و روی زﺑﺎﻧﻪ ‪ Commands‬ﻗﺮار دارﯾﺪ‪،‬‬ ‫روی ﯾﮑﯽ از آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاراﺑﺰار )ﭼﻪ ﻧﻮاراﺑﺰاری ﺧﻮد اﮐﺴﻞ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Description‬و‬ ‫‪ Modify Selection‬در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دﮐﻤﻪ ‪ Description‬ﯾﮏ‬ ‫راﻫﻨﻤﺎ در ﻣﻮرد آﯾﮑﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﮐﻤﻪ ‪Modify‬‬ ‫‪ Selection‬ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ روی‬ ‫ﻓﻠﺶ ﻣﻮﺟﻮد روی ﻋﻨﻮان ﻧﻮار اﺑﺰار ﮐﻠﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺣﺬف دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ازای ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ روی دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delete‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﮑﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را از ﻧﻮار اﺑﺰار ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬ﺑﺎز اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن دارد‪.

‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪269‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name‬ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی‪ Copy Button Image‬و ‪ Paste Button Image‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﯾﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Hint‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎی ‪ Hint‬اﮐﺴﻞ ﺑﺮای دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ Edit Button Image‬ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫آﯾﮑﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Hint‬دﮐﻤﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‪ ،‬ﻣﺎوس را روی دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪ .

‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫‪ Assign Hyperlink‬دﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ آدرس ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﺪ‪) .‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Merge and Center‬را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۲۷۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Change Button Image‬ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪Text‬‬ ‫)‪ ،Only (Always‬ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﻨﻮ و ﻧﻮار اﺑﺰار ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب )‪ Text Only (in menu‬اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن ﮔﺰﯾﻨﻪ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ‪Image and‬‬ ‫‪ Text‬ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ(‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﺗﺎ دوازده ‪ Modify Selection‬در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫در ﻣﻨﻮ و ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺖ‪ Default style .‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم( و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ‪ Macro‬را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Assign Macro‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ را ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪Default style‬‬ ‫)‪Text Only (Always‬‬ ‫‪Image and text‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ‪ Reset‬و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ‬ ‫‪ Reset Button Image‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ .

‬‬ .‬ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮاراﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺬف‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪ -1-2-1‬ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫در ﻟﯿﺴﺖ ‪ Categories‬از زﺑﺎﻧﻪ ‪ Commands‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Built-in Menus‬‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Commands‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻨﻮﻫﺎی آﻣﺎده ﻗﺮار دارد‪.‬اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﻧﻮاراﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب‪،‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﻮ ﯾﺎ ﻧﻮاراﺑﺰار ﺧﺎص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫درگ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ‬ ‫)ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻧﻮاراﺑﺰار( دﯾﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﺑﺨﺶ ‪ Commands‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺳﭙﺲ روی ﻫﺮ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس روی‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ دﯾﺪﯾﺪ را روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﻧﻮار اﺑﺰار را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ‪ Built-in Menus‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ‪ Categories‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New Menu‬را اﻧﺘﺨﺎب و آن را ﺑﺎ درگ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ -2-1‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Commands‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬ﻗﺮار دارد‪،‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ File‬ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫درگ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ‪ Commands‬را داﺧﻞ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ .‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‫‪۲۷۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3-1‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﭘﻨﺠﺮه ‪Customize‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Option‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻓﻠﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﻮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را در‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻧﻮاراﺑﺰار ‪ Standard‬و ‪ Formatting‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در دو ردﯾﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﮐﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ‪.

‬‬ ‫‪ Custom View‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ‪ Filter‬ﺷﺪه )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ( و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در‬ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﻞ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻠﺶ ﮐﻮﭼﮏ در اﻧﺘﻬﺎی‬ ‫ﻣﻨﻮ ﺑﺮوﯾﺪ و روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯽاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ data Reset my usage‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از ﻣﻨﻮﻫﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﻨﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را‬ ‫درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show ScreenTips on toolbars‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪Hint‬‬ ‫دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪273‬‬ ‫ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Always show full menus‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪Options‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show full menus after a short delay‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ‬ ‫از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﻮ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻨﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬‬ ‫و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ‪ Menu animations‬ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن را ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Custom View -2‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در اﮐﺴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻧﺪرت‬ ‫از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎن ‪ Custom View‬اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﻮﻫﺎ راﺣﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ List font names in their font‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ در ﻧﻮاراﺑﺰار را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Other‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Large icons‬آﯾﮑﻦﻫﺎی اﮐﺴﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.

‬را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ‪)View‬ﻧﻤﺎ(‬ ‫و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺠﺪد‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬‬ .‬ﺳﭙﺲ وارد‬ ‫‪ Page Setup‬ﺷﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻔﺤﻪ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‫‪۲۷۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Page Setup‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ‪ Print Area ،‬و ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ‪ Custom View‬ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺣﺎل از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom View‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪...‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در‬ ‫‪ Custom View‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را زده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮروی ﻧﻤﺎی )‪ (View‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺎم ‪ Test1‬را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر‬ ‫دﻫﯿﺪ‪ .

‬ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ‪ Filter‬ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻣﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﺘﻮﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ‪ Unhide‬ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ‪ Hide‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Hidden rows.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮوﯾﺪ و آن را از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Hide‬در آورﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ را ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻌﺪ از آن روی ﺟﺪول‬ ‫‪ Filter‬ﺑﮕﺬارﯾﺪ )اﮔﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ( و‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺟﺪول را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻧﻤﺎی ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ‪. columns and filter setting‬در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ‪Page Setup‬‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ‪ Test2‬دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫‪ Test1‬را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬از ﻟﯿﺴﺖ ‪ Test1 ،View‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Show‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪275‬‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print setting‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه درﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‬ ‫‪ Page Setup‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬در ﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Custom View‬رﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Test2‬اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬از ﻣﻨﻮی ‪ View‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Custom View‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﮑﻦ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪Test2‬‬ ‫ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ آﯾﮑﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار‪ ،‬روی ﻣﻨﻮی ‪ View‬و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Toolbars‬و ﺳﭙﺲ ‪Customize‬‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Customize‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ را راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ روی آﯾﮑﻦ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً روی ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ Standard‬ﯾﺎ‬ ‫‪ Formatting‬ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﺑﺎره ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪداً روی ﻫﻤﯿﻦ دﮐﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۲۷۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﭼﭗ ﺑﻪ‬ ‫راﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ‪ View‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه آن را از ﻟﯿﺴﺖ ‪ Views‬اﻧﺘﺨﺎب و دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Delete‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﺣﺎل وارد زﺑﺎﻧﻪ ‪Command‬‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی ﻗﺴﻤﺖ ‪ Format‬رﻓﺘﻪ و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Sheet Right-to-left‬را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ درگ آن را روی ﯾﮑﯽ از ﻧﻮارﻫﺎی‬ ‫اﺑﺰاری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻗﺮاردﻫﯿﺪ‪.3‬ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Custom View‬از ﻟﯿﺴﺖ ‪ Test2 ،View‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Show‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﮑﻨﯽ را ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮاراﺑﺰاری ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .

‫ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪277‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Commands‬ﭘﻨﺠﺮه ‪Customize‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .

‫‪۲۷۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮدن‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺳﻄﺮﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد‪ .‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﮑﺮار ﻋﻨﻮان ﺟﺪاول در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ‪ ،‬ﺳﻄﺮ اول ﺟﺪول‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﻏﺬ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ‪ ،‬ﺳﺮﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺻﻔﺤﻪ و ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﭼﺎپ‪ ،‬آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﺴﻞ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪول و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت از ﻣﺮز ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﭼﺎپ ﺟﺪول‪ ،‬ﻋﻨﻮان آن ﻋﯿﻨﺎً در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Sheet‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم ‪ Rows to repeat at top‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )ﺑﺎ‬ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫رﺳﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ‪ ،‬ﮐﺎری ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﺑﺨﺶ‬ ‫‪ Columns to repeat at left‬ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ‬ ‫ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎی آن از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ اول آن در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬‬ .‬ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬وارد ﻣﺤﯿﻂ ‪ Print preview‬ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﯿﻨﺎً‬ ‫ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‫‪۲۸۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﮐﻤﻪ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ( ﮐﻪ در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫‪ Rows to repeat at top‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‪ ،‬ﺳﻄﺮ اول در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﮑﺮار‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ :Draft quality‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﭼﺎپ ﺗﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ را‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﺷﺪه وﻟﯽ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Gridlines‬اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ‪ Border‬ﺧﻂ‬ ‫ﮐﺸﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Gridlines‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪوده را ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺧﻮد اﮐﺴﻞ ﺧﻂﮐﺸﯽ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪ :Black and white‬اﮔﺮ از ﭼﺎﭘﮕﺮ رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﻪ را ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ از‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪281‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Print‬از زﺑﺎﻧﻪ ‪ Sheet‬در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Draft quality‬ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﻞ در ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ارﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺴﺎﺳﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‬ .

‫‪۲۸۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪،#DIV/0‬‬ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪At end of sheet‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎپ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﯾﺎدآوری‪ :‬اﮔﺮ از ﻓﺼﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ ‪ Comment‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در روی ﻫﺮ ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show Comments‬اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ :Cell errors as‬اﮔﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﻮط ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬رﻧﮓﻫﺎ و اﺷﯿﺎ‬ ‫)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﺷﯿﺎ در اﮐﺴﻞ( ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ‪ Comment‬در ﮐﺎرﺑﺮگ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻻت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ‪ Print Preview‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ‪View‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Comments‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ‪Show‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Comment‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ درج‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬از ‪ Comment‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ :Row and column headings‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راس ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮگ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬اﮔﺮ از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﺷﻮی‬ ‫‪ Comments‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ None‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﭼﺎپ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ As display on sheet‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .

‬‬ .‬‬ ‫‪ :displayed .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ :#N/A ..‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪283‬‬ ‫?‪ #NAME‬و ‪) .‬‬ ‫‪ ..‬از ﻧﺴﺨﻪ ‪ XP‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در اﮐﺴﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page setup‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ارﺳﺎل ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻋﺒﺎرت ‪ =B1/0‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ‪ #DIV/0‬در ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ(‬ ‫ﮐﻪ در روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﻧﯿﺰ‬ ‫در روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .1‬ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺷﻮد‪.‬ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‪Print preview‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ :<blank> .‬‬ ‫‪ :Page order‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.4‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺎ ﻋﺒﺎرت ‪ #N/A‬ﭼﺎپ ﺷﻮد‪.3‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺎ ﻋﺒﺎرت ‪ --‬ﭼﺎپ ﺷﻮد‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ‪ Cell errors as‬در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Page Setup‬آﻣﺪه‬ ‫و ﮔﺰﯾﻨﻪ >‪ <blank‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Print preview‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ و‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎپ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ .2‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺎ ﺳﻠﻮل ﺧﺎﻟﯽ ﭼﺎپ ﺷﻮد‪.

‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺎپ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 4‬ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ اول‪Down.‬ﺑﻪ ﻃﻮری‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﺷﺪه در آن از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ . then over :‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دوم‪Over.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدار اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دو راه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‫‪۲۸۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری از دو‬ ‫ﺑُﻌﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫دو ﺣﺎﻟﺖ ‪ Page order‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪. then down :‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدار‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت در ‪ Print Preview‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎرت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬روی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Page Setup‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬‬ .‬ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺠﺰا ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪،‬‬ ‫راه دوم اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ‪ ،‬ﻓﻘﻂ روی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ‬ ‫‪285‬‬ ‫ﯾﮏ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ‪Location‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ Sheet‬ﻣﺠﺰا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﭼﺎپ ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ‬ ‫آﻧﭽﻪ در ‪ Page setup‬ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﯾﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﮑﺎﻧﺎت زﺑﺎﻧﻪ ‪ Chart‬ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ‪ Page Setup‬داده ﺷﺪ‪.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫‪ Chart‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Sheet‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوت‬ ‫‪ Page Setup‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎﻧﻪ ‪ Sheet‬زﺑﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ‪Chart‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺗﮏﺗﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Print preview‬ﻧﺘﯿﺠﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.

1‬ﭼﺎپ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪) Draft‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 2‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ(‬ ‫‪ :Print in black and white .2‬ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ :Custom .2‬ﭼﺎپ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ‪.3‬اﻧﺪازه ﭘﯿﺶﻓﺮض‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ )‪(Printing quality‬‬ ‫‪ :Draft quality .‬‬ .1‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ :Scale to fit page .‫‪۲۸۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدار ﭼﺎپ ﺷﺪه )‪(Printed chart size‬‬ ‫‪ :Use full page .

B‬را رﺳﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ A.‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ در‬ ‫اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪ .‬‬ .‬اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ را ﻣﺠﺪداً‬ ‫ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ ،‬ﺟﺎی ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ درج ﺷﻮد‪.

‬اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دادهﻫﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺟﺪول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ و ﺟﺪول‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺪوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ روی آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ( اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از‬ ‫روی زﺑﺎﻧﻪ اول ﭘﻨﺠﺮه ‪ Source Data‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ Data Range‬ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دادهﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روی زﺑﺎﻧﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ ‪ Series‬و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ ،Add‬ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دادهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ راس ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺟﺪول دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‫‪۲۸۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪ .

‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪289‬‬ ‫در ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name‬و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﯾﺮ روی‬ ‫ﻧﻤﻮدار از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Value‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮیﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را از ﺑﺨﺶ ‪Category (X) axis labels‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻤﻮدارﺗﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد‬ ‫زﺑﺎﻧﻪ ‪ Series‬ﺷﺪه و ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Series‬وﺟﻮد دارﻧﺪ را ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Remove‬ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم را ﺑﺮای ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ رﺳﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮداری ﺑﺮای دو ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬و ‪ B‬ﺑﺎ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Next‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮوﯾﺪ‪ .

2‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Value‬اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ‪ A‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪(B2:B13) .3‬آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Category (X) axis labels‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪(C2:C13).‫‪۲۹۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ درآﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺳﺮی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫‪ A‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .1‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name‬ﻧﺎم ﺳﺮی را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬روی ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ‪ A‬در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪.(B2‬‬ ‫‪ .‬‬ .

‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪291‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﺳﺮی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ‪ B‬را‬ ‫ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.

.‬‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرتﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Chart‬ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ‪ ،‬ﻓﻮﻧﺖ‪ ،‬اﻟﮕﻮآﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻮی ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺰا ﭼﺎرت ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ را‬ ‫درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‫‪۲۹۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2‬ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ وﯾﺮاﯾﺶ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار از ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫روی ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ وﯾﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﮏ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﯿﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ‪ AutoShape‬ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ را در‬ ‫ﻣﻮرد اﺟﺰاء ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻣﯿﻠﻪای ﯾﺎ ﻗﻄﺎع ﻧﻤﻮدار ‪ Pie‬و‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﮐﻪ … ‪ Format‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺰء اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺟﺰء‪ ،‬روﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ..‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.

‬اﮔﺮ ﺳَﺮی ﺑﻪ‬ ‫زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ‪ Scale‬آﺷﻨﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد روی ﻣﺤﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در روی ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Axis‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪293‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺩﯼ‬ ‫ﺁﺫﺭ‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﻴﺮ‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺎﻩهﺎی ﺳﺎل‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی از ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 20‬و ﺑﺎ ﮔﺎم ‪2‬‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا زﺑﺎﻧﻪ ‪ Scale‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ دادهﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ روی اﺟﺰاء ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ( و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Data Series‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮه ‪ ،Format Data Series‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ Logarithmic scale‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ )‪ (Y‬ﯾﺎ )‪ (X‬ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﺤﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Crosses at‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع رﺳﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Y Error Bars‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی دادهﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ روی ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪.‫‪۲۹۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Value(Y) axis scale‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ را در ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻋﺪاد در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Minimum‬و ‪Maximum‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Values in reverse order‬ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس‬ ‫و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ )ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮدار ﮐﺎرﺑﺮد دارد( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ ‪ Category (X) axis cross at maximum value‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﻮر را از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Pattern‬ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﻣﺤﻮر‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺧﻄﻮط‬ ‫)در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Lines‬اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ( و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن را )‪ (Tick mark‬را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ Display unit‬واﺣﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺤﻮر ﺑﺎ واﺣﺪ ﺑﺰرگ )‪ (Major‬ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ )‪ (Minor‬ﺑﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Major unit‬و ‪ Minor unit‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل‪ ،‬دو ﺳﺮی داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Axis‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺮی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Error amount‬ﺧﻄﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻋﺪدی )‪ ،(Fixed value‬درﺻﺪی )‪ ،(Percentage‬اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ‪Standard‬‬ ‫‪ (deviation‬ﯾﺎ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Custom‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Series order‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Data Series‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮیﻫﺎ و در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Options‬ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ )‪ (Gapwidth‬ﻫﺮ داده از ﺳﺮی و ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫دو ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ )‪ (Overlap‬ﺳﺮیﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ و‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ را در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ‪ Minus‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد‪.‬اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫روی ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ‪ None‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫اﮔﺮ روی ﻣﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Format Data Series‬‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺗﮏﺗﮏ اﺟﺰای‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪295‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Display‬ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‫‪۲۹۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Format Data Point‬را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاص‬ ‫آن ﻣﯿﻠﻪ ﺧﺎص را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Trend/Regression type‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ و آن را روی ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﮐﺴﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺟﺰاء‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﮏﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .5‬ﻧﻤﺎﺋﯽ )‪(Exponential‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪Trendline -3-2‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻤﻮداری ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Chart‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪ .1‬ﺧﻄﯽ )‪(Linear‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮاﻧﯽ)‪(Power‬‬ ‫‪ .3‬ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای )‪(Polynomial‬‬ ‫‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ‪) Add Trendline‬ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻂ( اﺳﺖ‪ .2‬ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ )‪(Logarithmic‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮاص آن را‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬وﻟﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬اﺻﻮل در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ‪ .6‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک )‪(Moving Average‬‬ .

‬‬ .‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻧﻤﻮدار ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻟﺬا اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪297‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬ ‫اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬‬ ‫‪ -4-2‬ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی‬ ‫اﮔﺮ از ﻧﻤﻮدار ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻣﻨﻮی ‪ Chart‬ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ در‬ ‫ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ 3-D View‬ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ روی ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart Type‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻧﻤﻮدار ﻧﻮع ‪ ،Column‬ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ اﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮدار از ﺟﻤﻠﻪ دوران‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ارﺗﻔﺎع و ‪ .‬‬ .‫‪۲۹۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺣﺎل ازﻣﻨﻮی ‪ Chart‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ 3-D View‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻠﻤﻮس و واﺿﺢ اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‪..‬‬ ‫‪ -5-2‬اﻓﺰودن دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ و در ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در رﺳﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی آن ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Source Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ..‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی داده ﺑﻪ‬ ‫دادهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ‪ Chart‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Add Data‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺪوده دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ .

‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮداری رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی‬ ‫ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﻮدار و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart Type‬ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ‬ .‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪299‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺤﺪوده دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد )دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮﻧﯽ )‪ (Columns‬ﯾﺎ ﺳﻄﺮی )‪ (Rows‬ﺑﻮدن دادهﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫دادهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳـﺮی )‪ (New Series‬ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﯾﮏ ﺳﺮی‬ ‫))‪ (New point(s‬از دادهﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ‪Chart Type‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ Chart Type‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Series Name (Y Labels) in First Row‬ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Replace existing categories‬ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Categories (X Labels) in First Column‬ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Apply to selection‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Options‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ ،Chart Type‬زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﺎرت ﺧﻮد روی ‪ Data Series‬ﻧﻤﻮدار )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‬ ‫ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار( ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ‪ Chart Type‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از‬ ‫ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart Type‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪۳۰۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Type‬در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Options‬ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Type‬اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روی ﺳﺘﻮنﻫﺎی آﺑﯽ‬ ‫رﻧﮓ ﻧﻤﻮدار )ﺳﺘﻮن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ‪ (A‬ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ Chart Type‬ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار را ‪ Line‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Apply to‬‬ ‫‪ ،selection‬دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل‬ ‫ﮔﺮدد )ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮدار(‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ‪A‬‬ ‫)ﺳﺮی آﺑﯽ رﻧﮓ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ درﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ 1‬اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض در ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺸﺎر و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ‪ Press and Hold to View Sample‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Type‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻧﻤﻮداری ﻏﯿﺮ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻً در زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫‪ Custom Types‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Chart Type‬آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﺧﺎص را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Set as default chart‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬آن ﻧﻤﻮدار ﺧﺎص ﭘﺲ از اﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪301‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺩﯼ‬ ‫ﺁﺫﺭ‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﻴﺮ‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺎﻩهﺎی ﺳﺎل‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Default formatting‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Options‬ﭘﻨﺠﺮه ‪Chart Type‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﮐﺴﻞ ﺑﺎزﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Select from‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Built-in‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.

‬ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Custom Types‬رﻓﺘﻪ و از ﻗﺴﻤﺖ ‪Select from‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ User-defined‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ‪User-‬‬ ‫‪ defined‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‫‪۳۰۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﮐﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮداری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ‬ ‫آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی آن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Chart Type‬ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو دﮐﻤﻪ ‪ Add‬و ‪ Delete‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .

‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬

‫‪303‬‬

‫ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name‬و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را در‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Description‬وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ‬
‫‪ Chart type‬از ﻗﺴﻤﺖ ‪ User-define‬اﺿﺎاﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار را از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Description‬ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬
‫‪ Sample‬از زﺑﺎﻧﻪ ‪ Custom Types‬ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪۳۰۴‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‬
‫ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و‬
‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬
‫در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﮐﺴﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ‬
‫ﻣﻔﺼﻞ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬
‫اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽروﯾﻢ‪.‬‬

‫‪ -1‬آراﯾﻪﻫﺎ‬
‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای آدرسدﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﻧﻤﺎد ‪:‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهای از دادهﻫﺎ‪ ،‬آراﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﯾﮏ آراﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دراﯾﻪﻫﺎی آن ﯾﮏ ﻣﻘﺪار وﺟﻮد‬
‫دارد‪) .‬در واﻗﻊ اﮐﺴﻞ ﯾﮏ آراﯾﻪ دو ﺑﻌﺪی ﺑﺰرگ ‪ 65536×256‬اﺳﺖ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫ﻣﺤﺪودهای از دادهﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ‬
‫ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﺮاری ﺳﺮوﮐﺎر‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺴﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آراﯾﻪ‬

‫‪۳۰۶‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫دارد‪ ،‬در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی داﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ از آراﯾﻪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل و‬
‫ﺣﻞ آن از دو روش‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد آراﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 5‬ﺟﻨﺲ در ﻣﺤﺪوده ‪ B2‬ﺗﺎ ‪ F2‬و ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ‬
‫در ﻣﺤﺪوده ‪ B3‬ﺗﺎ ‪ F3‬درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﻮل ‪ A3‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ اﺟﻨﺎس‬
‫ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه‪ ،‬درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ‬
‫ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪:‬‬
‫‪=B2*B3+ C2*C3+ D2*D3+ E2*E3+ F2*F3‬‬

‫اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس‪ ،‬آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ روش‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ 5‬ﻋﺪد ‪ 50‬ﺟﻨﺲ داﺷﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪ .‬آن وﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪول‪،‬‬
‫ﺳﻄﺮی را ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﺪ آراﯾﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در واﻗﻊ ‪ 2‬آراﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻃﻮل ‪5‬‬
‫دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب درآﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬
‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ‪ B2:F2*B3:F3‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ‪ B2‬ﺗﺎ ‪ F2‬ﯾﮏ آراﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ‬
‫ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن در آراﯾﻪ ‪ B3‬ﺗﺎ ‪ F3‬ﺿﺮب ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬
‫)‪=Sum(B2:F2*B3:F3‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬

‫‪307‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮل ‪ A3‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻃﻮﻻﻧﯽ اول ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬وﻟﯽ ﭘﺲ از وارد ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Enter‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﭘﯿﺎم‬
‫ﺧﻄﺎی !‪ #VALUE‬ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﯽ آراﯾﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل داده‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از روش آراﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ‬
‫آراﯾﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی زدن دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬
‫‪ Ctrl+Shift+Enter‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮل درﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ‬
‫روی ﺳﻠﻮل ‪ A3‬رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ‪ ،F2‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و‬
‫ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl+Shift+Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﻣﻮل در ﺑﯿﻦ دو ﻋﻼﻣﺖ }{ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬
‫آراﯾﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬
‫})‪{=Sum(B2:F2*B3:F3‬‬

‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آراﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج‬
‫ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد‪.‬‬
‫اﮔﺮ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ‪ Merge‬ﺷﺪه‬
‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون آدرسدﻫﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺧﺎﺻﯿﺖ آراﯾﻪ در اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ ‪ ،Sum‬ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ آراﯾﻪ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫)}‪=SUM({1,2,3,4‬‬
‫‪10‬‬
‫در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ آراﯾﻪ ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ }{‬

‫ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ آراﯾﻪ ‪ 4×3‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻼﺣﻈﻪ‬

‫‪۳۰۸‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑُﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ; )ﺳﯿﻤﯽ ﮐﺎﻟﻮن( و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬
‫ﺑُﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮﻋﺪدی در ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ " "‬
‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪mlv‬‬

‫‪5‬‬
‫‪a‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ab‬‬
‫‪1‬‬

‫}"‪{2,5,7;3,"a",9;"ab",6,0;1,2,"mlv‬‬

‫در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل واﻗﻊ‬
‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درک اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫آراﯾﻪ و دﮐﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ Ctrl+Shift+Enter‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺶ آراﯾﻪﻫﺎ را‬
‫ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪:‬‬

‫اﮔﺮ در ﺳﻠﻮی ﻣﺜﻞ ‪ A7‬ﻓﺮﻣﻮل ‪ =A1*2‬را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ‪) 4‬ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ﻣﻘـﺪار‬
‫ﺳﻠﻮل ‪ A1‬در ﻋﺪد ‪ (2‬در ﺳﻠﻮل ‪ A7‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷـﻮد‪ .‬اﻣـﺎ‬
‫اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻓﺮﻣﻮل ‪ =A1:C4*2‬را ﺗﺎﯾﭗ و ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄـﺎی !‪#VALUE‬‬
‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫـﺎی ‪ A1‬ﺗـﺎ ‪C4‬‬

‫‪309‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬

‫را ﭘﺲ از ﺿﺮب در ﻋﺪد ‪ 2‬در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ‪ A7‬ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﻏﯿـﺮ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده )آراﯾﻪ( ﻣﻮاﺟﻪاﯾﺪ‪ .‬ﺣﺎل روی اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﻮل دﮐﻤـﻪ‬
‫‪ F2‬را زده و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ Ctrl+Shift+Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار‬
‫ﺳﻠﻮل ‪ A7‬ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 4‬ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫}‪{ =A1:C4*2‬‬
‫در واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اوﻟﯿﻦ اﻧﺪﯾﺲ از آراﯾـﻪ درﻋـﺪد ‪ 2‬درون ﺳـﻠﻮل ‪ A7‬ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﻣﺤﺪوده ‪ A7‬ﺗﺎ ‪ C10‬را ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺳﻠﻮل ‪ ،A7‬ﻣﺎرک و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬
‫‪ F2‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ رﻓﺘـﻪ و ﮐﻠﯿـﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ‪ Ctrl+Shift+Enter‬را ﺑﺰﻧﯿـﺪ‪ .‬ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺴﯿﺎر‬
‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻌﺎدل‪ ،‬در ﻋﺪد ‪ 2‬را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪Enter‬‬

‫‪Shift‬‬

‫‪Ctrl‬‬

‫ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ OFFSET ،LOOKUP ،MATCH‬و ‪) ...‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ‬
‫ﯾﮑﻢ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻧﮕﻨﺠﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗـﻊ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪ -2‬آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺎرﺑﺮگ‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ‪ ،‬در ﻣﻮرد آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫داده ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ‪ ،‬در ﻣﻮرد آدرسدﻫﯽ‬
‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺎﻻﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ در ﻓﺮﻣﻮل‬

‫‪۳۱۰‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل از ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ )ﻓﺎﯾﻞ( دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺳﺎل اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه در دوازده ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪا ذﺧﯿﺮه‬
‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﯾﮏ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪا‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق‬
‫ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ را آدرسدﻫﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای آدرسدﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ! ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ‪ Sheet1‬ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺿﺮب ﺳﻠﻮل ‪ A1‬از اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺳﻠﻮل ‪ B7‬از ‪ Sheet2‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬
‫‪=A1*Sheet2!B7‬‬

‫ﺑﺮای آدرسدﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫ﻧﺎم ﺳﻠﻮل!' ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ]‪.xls‬ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ[\ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞ '‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ‪ Sheet1‬ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺿﺮب ﺳﻠﻮل ‪ A1‬از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺳﻠﻮل‬
‫‪ B7‬از ‪ Sheet2‬در ﻓﺎﯾﻞ ‪ test‬از ﻓﻮﻟﺪر ‪ MyFolder‬از دراﯾﻮ ‪ D‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬
‫‪=A1* 'D:\MyFolder\[Test.xls] Sheet2'!B7‬‬

‫‪ -3‬ﺳﯿﺴﺘﻢ آدرسدﻫﯽ ‪RC‬‬
‫ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آدرسدﻫﯽ در اﮐﺴﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ روش دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻮه‬
‫آدرسدﻫﯽ ﻧﺎم ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ آدرسدﻫﯽ ‪ A1‬ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﺴﻞ‬
‫وﺟﻮد دارد و آن روش ‪ RC‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ روش‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮی ‪Tools‬‬
‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ General‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪R1C1 reference‬‬
‫‪ style‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ‬

‫‪311‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬

‫)…‪ (A,B,‬از اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای آدرسدﻫﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی روش ﻗﺒﻞ )ﻧﺎم‬
‫ﺳﺘﻮن‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺳﻄﺮ( ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬
‫آدرسدﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ‪:‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن ‪C‬ﺷﻤﺎره ﺳﻄﺮ ‪ = R‬آدرس ﺳﻠﻮل‬
‫ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺳﻄﺮ ‪ 7‬ﺳﺘﻮن ‪ 2‬ﯾﺎ ‪ $B$7‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪A1‬‬
‫‪B7= R7C2‬‬

‫آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ‪:‬‬
‫]‪ = R[n]C[n‬آدرس ﺳﻠﻮل‬
‫دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺤﻮه آدرسدﻫﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه‬
‫و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺮ از آدرس ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ درک آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ‬
‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در آدرسدﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ آدرسدﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ n‬در آدرس ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در داﺧﻞ ﺳﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪:1‬‬
‫در ﺳﻠﻮل ﺳﻄﺮ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن دوم )‪ (R1C2‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ در آن‬
‫ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺮ ‪ 1‬و ﺳﺘﻮن ‪ (R1C1) 1‬در ﻋﺪد ‪ 2‬ﺿﺮب ﺷﻮد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت روی ﺳﻠﻮل ‪ R1C2‬ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬

‫‪۳۱۲‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫‪=RC[-1]*2‬‬

‫در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ‪ n‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺮ‪ ،‬وﻟﯽ ‪ n‬ﺳﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬
‫ﻋﺪد ‪ -1‬اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻠﻮل ‪ . R1C2‬اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ‪ Fill‬ﺷﺪن اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ از آدرسدﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫زﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Fill‬ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬
‫‪=R1C1*2‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪:2‬‬
‫ﺣﺎل در روی ﺳﻠﻮل ‪ R3C1‬ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ در آن‬
‫‪ R4C1‬ﺑﺮ ‪ R1C2‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد )‪ .(=R4C1/R1C2‬ﺑﺎ آدرسدﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬
‫]‪=R[1]C/R[-2]C[1‬‬

‫در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ )‪ (R4C1‬ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﯽ آدرسدﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن‬
‫ﺳﻠﻮل ‪ R3C1‬ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻄﺮی در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﻗﺮار دارد‪ n ،‬ﺳﻄﺮ ﻣﻘﺪار ‪ ،1‬و ﭼﻮن ﺳﺘﻮن ﺳﻠﻮل ‪ R4C1‬ﺑﺎ ‪ R3C1‬ﯾﮑﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ n ،‬ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺪار ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﮐﻪ ‪ R1C2‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ n‬ﺳﻄﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ‪ 2‬ﺳﻄﺮ از ﺳﻄﺮ ﺳﻠﻮل ‪R3C1‬‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ -2‬و ‪ n‬ﺳﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن راﺳﺖﺗﺮ از ﺳﺘﻮن ‪ R3C1‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ 1‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪:3‬‬
‫در ﺳﻠﻮل ‪ R4C2‬ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ‪ R3C1‬از‬
‫‪ R1C2‬ﮐﻢ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪=R[-1]C[-1]-R[-3]C‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ‪ 2‬ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻤﺎً اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺜﺎل ﺳﻮم ﻧﺪارﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬

‫‪313‬‬

‫ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل‬
‫ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد‬
‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪای از‬
‫اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﻓﺼﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪ .‬در ﻣﺎﮐﺮو ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای وارد‬
‫ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ دﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن دارﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوف‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ وارد‬
‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻧﺎمﮔﺬاری روی ﺳﻠﻮلﻫﺎ‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آدرس‬
‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺎد دارد‪ .‬ﺑﺮای‬
‫راﺣﺘﯽ در اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﯽ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی‬
‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﯿﺪ آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬از ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‪ ،‬اﺑﺘﺪا روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای آن ﻧﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻗﺮار‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Name‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از زﯾﺮﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه‬
‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Define‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬

‫‪۳۱۴‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬

‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Refers to :‬آدرس‬
‫ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Names in workbook:‬ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‬
‫را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ‪ Name in workbook:‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﯾﺎ‬
‫‪ Close‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﻞ و در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name box‬ﺑﻪ ﻧﺎم‬
‫ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﺎم‬
‫و ﻫﻢ از آدرس اﯾﻦ ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ‪ R‬ﯾﺎ ‪ C‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺪد ﯾﺎ ﻧﻤﺎد ﺷﺮوع ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ‪(A5‬‬
‫‪ .4‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻏﯿﺮ از _ )‪ (Underline‬و ‪ .‬و \ در‬
‫ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬
‫ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name Box‬ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آدرس ﺳﻠﻮل‪ ،‬ﻧﺎم‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ‪ R‬ﯾﺎ ‪ C‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺣﺮف ﻣﺬﮐﻮر‬
‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ آدرسدﻫﯽ ‪ RC‬دارای ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ آدرس ﺳﻠﻮﻟﯽ را در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آن ﺳﻠﻮل‬
‫ﻧﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎی آدرس در ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬
‫ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Name‬در ﻣﻨﻮی‬
‫‪ ،Insert‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Apply‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮهای ﺣﺎوی ﻟﯿﺴﺖ‬
‫ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬
‫ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻧﺎم ﯾﮏ‬
‫ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﻮل‪،‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬

‫‪315‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Paste‬از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Name‬رﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ زدن ‪ Apply‬آن را در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺪوده در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺤﺪوده ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ A10‬را ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ‬
‫‪ Series1‬روی آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺪوده‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی )‪ Sum(A1:A10‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل )‪ Sum(Series1‬را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودهای از دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ )ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ( ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Label‬از‬
‫زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Name‬ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ‪Existing‬‬
‫‪ label range‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‬‬ ‫)‪=(-b+SQRT(b^2-4*a*cc))/(2*a‬‬ ‫‪ -5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻄﺎﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ آن ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد‪ . c‬ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫‪− b + b 2 − 4ac‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫‪2a‬‬ ‫در ﺳﻠﻮل ‪ B4‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را داﺷﺘﯿﻢ‪:‬‬ ‫)‪=(-B2+SQRT(B2^2*-4*B1*B3))/(2*B1‬‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت درﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس‬ ‫ﻣﻌﺎدل ﺿﺮاﯾﺐ ‪ a.‫‪۳۱۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ 1‬از ﺑﺨﺶ ‪ 4‬ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬ .‬ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺎمﮔﺬاری روی ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آدرس ﺳﻠﻮلﻫﺎ روی آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺬارده و در ﻓﺮﻣﻮل از آن ﻧﺎمﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻨﻮی ‪Tools‬‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Formula Auditing‬ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ‪ B1‬را ‪ ،a‬ﺳﻠﻮل ‪ B2‬را ‪ b‬و ﺳﻠﻮل ‪ B3‬را ‪) cc‬ﭼﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ‪ c‬ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ( ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ . b.

‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪317‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ رﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد و در ‪ A2‬ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﻠﻮل ‪ A3‬و ﺳﻠﻮل ‪ A4‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ‬ .

‬‬ ‫‪ -2-5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‫‪۳۱۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪=A1+(A2+A3+A4)*A1‬‬ ‫‪ -1-5‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ A5‬دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ‪Formula Auditing‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Trace Precedents‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮی ‪ Formula Auditing‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Remove‬‬ ‫‪ All Arrows‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ‬ .

‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮل ‪ A5‬در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد از آدرس ‪ A2‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ‪) .‬ﺑﻬﺘـﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺎنﻫﺎ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ(‬ ‫‪ -3-5‬ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی ﯾﮏ‬ ‫ﺣﺮف ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪319‬‬ ‫اﺳﺖ روی ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ‪ Formula Auditing‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Trace‬‬ ‫‪ Dependents‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ‪ A2‬روی‬ ‫آن )ﺳﻠﻮل ‪ (A2‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .

‬ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪Ctrl+~ :‬‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Formula Auditing Mode‬را در ﻣﻨﻮی ‪ Formula Auditing‬از اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۲۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ در آن رخ داده اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و از‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Formula Auditing‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Trace Error‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ‪ ،‬در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Formula Auditing Mode‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.

‬‬ ‫در ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿﮏ‬ .‬اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد را در ﺧﻮد دارد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪321‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺎد ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show watch window‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Add watch‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد را در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -1-3-5‬ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎ رخ داده اﺳﺖ ﻣﯽروﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮی‬ ‫‪) Option Button‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 8‬از ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Add watch‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ‪ A3‬ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Watch window‬اﻓﺰوده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Add watch‬ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪Delete watch‬‬ ‫ﻣﻮاردی را ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺣﺬف ﮐﺮد‪.

‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show Calculation steps‬ﭘﻨﺠﺮهای را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر را آن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫داده ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫داده ﺷﺪ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ زدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ ،Step in‬ﻣﻘﺪار ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ دار ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ زدن ‪Step Out‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ‪ Evaluate‬ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Evaluation‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد زﯾﺮ ﺧﻂ دار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫‪۳۲۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Help on this error‬راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎی رخ داده ﺷﺪه را ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪Evaluate‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ دار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد‬ ‫ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد‪.‬‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎوس را روی ‪ Option Button‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد آن‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ Hint‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ .

‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Edit in formula bar‬ﻓﺮﻣﻮل را در ﺣﺎﻟﺖ وﯾﺮاﯾﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ رخ ﻧﺪاده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻗﺴﻤﺖ ‪Formula Auditing‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Evaluate Formula‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را‬ ‫ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﺎص ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮار و ﻣﺸﺎﻫﺪه ‪ Hint‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ‪ ،Screen Tip‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﮐﺪام را‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Ignore Error‬در ﻣﻨﻮی ﺧﻄﺎ‪ ،‬از اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪323‬‬ ‫اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Show Formula Auditing Toolbar‬ﻧﻮاراﺑﺰاری را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای راﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪،‬‬ ‫درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .

‫‪۳۲۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Error Checking options‬در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب آن ﭘﻨﺠﺮهای را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ در‬ ‫آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻟﺬا اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آن ﮔﺬر ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﺩ ﺧﻄﺎ‬ .‬‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی‬ ‫ﭘﯿﺶﻓﺮض در آن ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Setting‬ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب… ‪ Enable Background‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﺪم‬ ‫ﻇﻬﻮر ‪ Option Button‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ )ﻣﻨﻮی ﺧﻄﺎ( در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﻮی ﺧﻄﺎ‪ ،‬در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻮل ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Error Indicator Color‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.

‬‬ ‫‪ :Formula omits cells in region‬اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﻠﻮل از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫و ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Formulas referring to empty cells‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬اﮔﺮ در‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Text date with 2 digit years‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺳﺎل ‪ 2‬رﻗﻤﯽ اﯾﺠﺎد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :Reset Ignored Errors‬اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Ignore Error‬ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ :Number stored as text‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ‬ ‫آن ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در درون آن ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Unlocked cells containing formulas‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ‪ Lock‬ﻧﺒﺎﺷﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ(‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪325‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ :Evaluates to error value‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ )‪(warning‬‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ :Inconsistent formula in region‬اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آدرسدﻫﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ﻧﻤﺎد ﺧﻄﺎ را‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ‪.

‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Error in cell‬ﻧﺎم ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎ رخ داده و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آن‬ ‫ﮔﺰارش داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ Error‬ﺧﻄﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ‪ Edit in Formula Bar‬ﻓﺮﻣﻮل را در ﻧﻮار ﻓﺮﻣﻮل ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﻣﯽآورد و ‪ Show Calculation Steps‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Evaluate Formula‬را‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد‪Ignore .‫‪۳۲۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪Error Checking -2-3-5‬‬ ‫اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺻﻼح ﺧﻄﺎﻫﺎ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد‪،‬‬ ‫‪ Error checking‬اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن‪ ،‬ﮐﺎدری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز‬ ‫آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ Help on this error .‬دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Next‬و ‪ Previous‬ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺑﺮگ را درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪Options‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﻮرد ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ .‬اﮔﺮ از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Error Checking‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.

3‬ﺧﻄﺎی !‪#DIV/0‬‬ ‫در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ رخ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮل ‪ A65539‬در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﭘﻬﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺪد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .2‬ﺧﻄﺎی !‪#VALUE‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .1‬ﺧﻄﺎی ‪#####‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در واﻗﻊ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .4‬ﺧﻄﺎی ?‪#NAME‬‬ ‫در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﻧﺎم ﯾﺎ آدرس ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫‪327‬‬ ‫‪ -3-3-5‬اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ‬ ‫در ﺣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ آﺷﻨﺎ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺴﺮی ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺮج‬ ‫ﮐﺴﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد‪.‬در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪای از‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﺪی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬از ﭘﻬﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﯾﮏ ﻋﺪد ﺿﺮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .

6‬ﺧﻄﺎی !‪#REF‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آدرسدﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫داد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل دﺧﯿﻞ در آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .7‬ﺧﻄﺎی !‪#NUM‬‬ ‫در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬در ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬در آن ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺮ داﺷﺘﯿﻢ‪:‬‬ ‫})‪{=Sum(B2:F2*B3:F3‬‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت })‪ {=sum(B2:F2*B3:E3‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺪوده آراﯾﻪﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ‪ F3‬وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ در ‪ F2‬ﺿﺮب‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ‪ #N/A‬ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪.8‬ﺧﻄﺎی !‪#NULL‬‬ ‫ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺪودهای را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬر ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻨﻔﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۲۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻣﻮل ‪ =A1*2‬را در‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ B1‬وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .5‬ﺧﻄﺎی ‪#N/A‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آراﯾﻪﻫﺎ‬ ‫رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﺘﻮن ‪ A‬ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آراﯾﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺪوده آراﯾﻪ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در دو ﺳﻠﻮل‪ ،‬دو ﻓﺮﻣﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل آدرس‬ ‫ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪329‬‬ ‫)‪Sum(A1 A5‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬ﻣﺜﻼً در ﺳﻠﻮل‪ A1‬ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪=A2*17‬‬ ‫ﺣﺎل در ﺳﻠﻮل ‪ A2‬ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪=A1-1451‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬دو ﺳﻠﻮل ‪ A1‬و ‪ A2‬ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ‪ Circular reference‬ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﺜﻼً زﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻼﻣﺖ ‪ :‬را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.9‬ﺧﻄﺎی ‪Circular reference‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد‪ ،‬آدرس ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺷﻮد‪ ،‬ﺧﻄﺎی ‪ Circular‬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.

‫‪۳۳۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬اﻣﺎ دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ‪ .1‬ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺪف )‪(Goal Seek‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞدادهﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ و در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ ،‬اﮐﺴﻞ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ دارد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻨﺞ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ SPSS‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺟﻮع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻ دارد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ اﺑﺰاری را‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ داراﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از‬ ‫ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬اﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ .‬در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار‬ ‫دﻫﺪ‪.

‬ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ‬ ‫در ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل )‪ =A1+A1*(A2+A3+A4‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‫‪۳۳۲‬‬ ‫‪.‬ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‪A2 ،‬‬ ‫ﺳﻮد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ A3 ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ‪ A4‬ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﮐﺴﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﯾﮏ ﻋﺪد ﺧﺎص ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ A4‬ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ A1 .2‬‬ ‫‪.‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ .5‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮ )‪(Scenarios‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺟﺰء )‪(Subtotal‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(Table‬‬ ‫ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن )‪(Consolidate‬‬ ‫‪ -1‬ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺪف )‪(Goal Seek‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪدی ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮق داد‪ .3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪333‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻋﺪد ‪575‬‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Goal Seek‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.6‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Set cell‬ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻘﺪارش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫)ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﻌﻨﯽ ‪ (A5‬درج ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آدرس ‪ A5‬ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در‬ ‫ﻣﺤﻞ درج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .1‬روی ﺳﻠﻮل ‪) A5‬ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل( ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ‪.‬ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.‬ﺑﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫‪ A2‬و ‪ A5‬ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪.‬ﭼﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬روی ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ A5‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ .5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ To value‬ﻣﻘﺪار ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ ‪) 575‬ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ( را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.4‬‬ ‫‪.‬ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم و در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ By changing cell‬ﻣﺘﻐﯿﺮی )در اﯾﻨﺠﺎ ‪ (A2‬ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻘﺪار‬ ‫آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Goal Seek‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ .

‬ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهای ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎی ورود ﻣﮑﺮر دادهﻫﺎ در ﻫﺮﺑﺎر‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫اﯾﻦ دادهﻫﺎ را در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﺟﺪول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺟﺪول ﻣﺜﺎل ‪Goal‬‬ ‫‪ Seek‬را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ(‪.‬‬ .‫‪۳۳۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻮد ‪ ٪6‬ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﻨﺎرﯾﻮ )‪(Scenarios‬‬ ‫ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺮی داده ﻣﺸﺨﺺ و آﻣﺎده را‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪول ﮐﺮده و ﻫﺮﺑﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ‪580‬‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ‬ ‫دادهﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ ٪3 ،٪12 ،500‬و ‪) ٪2‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ‪ A2‬ﺗﺎ ‪ (A4‬و ﺑﺎر‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ‪ 2٪ ،٪13 ،515‬و ‪ 2٪‬ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام از‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .

‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ را ﺑﺮای ﺟﺪول‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.1‬از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Scenarios‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪335‬‬ ‫اﯾﻦ روش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ( ﯾﺎ ﺳﺮیﻫﺎی آﻣﺎده‪ ،‬زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.

‬را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ Comment‬اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ درﻧﻈﺮ دارﯾﺪ‪ ،‬آن را‬ ‫وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ (S1‬و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺴﻤﺖ ‪Changing cells‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ ،A4‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮیﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ (.6‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Scenario name‬ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Changing cells‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻓﻌﻼً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺪارﯾﺪ(‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن ﻃﺒﻖ‬ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ ‪Hide‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protect‬ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪) .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Protection‬اﮔﺮ ‪ Prevent changes‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ‪) Protect‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫دادهﻫﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .5‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.‫‪۳۳۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪.

7‬ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ روی ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪،Scenarios‬‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد آن را در ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐِ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 6‬ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ‪ 2‬ﺳﺮی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ‪ ٪3 ،٪12 ،500‬و ‪) ٪2‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ از ‪ A2‬ﺗﺎ ‪ (A4‬و ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ‪ 2٪ ،٪13 ،515‬و ‪ 2٪‬را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ‪ S2‬و ‪S3‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﭘﺲ ااﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،1‬دﮐﻤﻪ ‪ Close‬را‬ ‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪337‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮیﻫﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﻓﻘﻂ دﮐﻤﻪ ‪ ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .

‫‪۳۳۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻟﯿﺴﺖ ‪ Scenarios‬ﻫﺮﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Show‬را‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ‪ Edit‬اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Summary‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ‬ ‫ﮔﺰارش از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ‪ Summary‬و ‪ PivotTable‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ‬ ‫‪ A4‬ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ .‬دﮐﻤﻪ ‪ Merge‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺻﻮرت وﺟﻮدِ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ در ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ )اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ(‪ ،‬آن‬ ‫را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Summary‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ ‪ Summary‬ﺧﻼﺻﻪای از‬ ‫ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺪول و در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫در ‪ Table‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ‪ 2‬ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Table‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل دارد اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻧﺪﮐﯽ‬ ‫ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ روش وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از ﻣﺰاﯾﺎی‬ ‫اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در آن واﺣﺪ در ﺻﻔﺤﻪ و در ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺮﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮی از دادهﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت از ‪ Summary‬اﺳﺘﻔﺎده‬ .‬‬ ‫‪ -3‬ﺟﺪول )‪(Table‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد‪،‬‬ ‫‪ Table‬اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪339‬‬ ‫‪ PivotTable‬در ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .

2‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﺘﻮﻧﯽ‬ ‫‪ .‬‬ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.3‬روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه‬ ‫روش اول و دوم از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫دارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت‬ ‫ﺳﺮیﻫﺎ زﯾﺎد وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎﺷﺪ روش ‪ Table‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ‪ Scenario‬و ‪ Goal Seek‬ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪول‬ ‫را در ﻫﺮ روش اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Table‬ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آراﯾﺶ ﺟﺪول‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۳۴۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .1‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﻄﺮی‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ Table‬در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬اﻣﺎ روش ﺳﻮم ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎری دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .

‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ازای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮد از ‪ 10‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 20‬درﺻﺪ ﺑﻪ روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺳﻄﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‫‪341‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪ -1-3‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﻄﺮی‬ ‫در اﯾﻦ روش رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی آن‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬‬ ‫‪ .‬ورودیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی در ﺟﺪول ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ( ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﺪودهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و در ﺑﻨﺪ ‪ 3‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرک ﮐﺮد‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪C3=B3+B3*(B4+B5+B6‬‬ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮل ‪ C3‬ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬ﺟﺪول ﻣﺜﺎل را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در آورﯾﺪ‪ .

‬‬ ‫ورودی ﺳﻄﺮ‬ ‫ﻣﺤﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ .‫‪۳۴۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬دهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺎرک ﺷﻮد‬ ‫‪ .3‬ﻣﺤﺪوده ‪ C2‬ﺗﺎ ‪ M3‬را ﻣﺎرک ﮐﺮده )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ( و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Table‬‬ ‫را از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬آدرس ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار داده ﺷﻮد‬ ‫)‪ ($B$4‬را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی را در ﺑﺎﻻ و‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ درآﯾﺪ‪.4‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از روش ورودی ﺳﻄﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ‪ Row input cell‬وارد ﺷﻮد‪ .

5‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -2-3‬روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ ورودی ﺳﺘﻮﻧﯽ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﭘﯿﺶ‪ ،‬رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪343‬‬ ‫‪ .‬ورودیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ در‬ ‫ﺟﺪول ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ .

‬‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪D2=B3+B3*(B4+B5+B6‬‬ ‫‪ .‫‪۳۴۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ( ﻣﺤﺪودهای‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﻨﺪ ‪ 3‬ﻣﺎرک ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ازای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮد از ‪ 10‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 20‬درﺻﺪ ﺑﻪ روش ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.2‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی را در ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وارد‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .1‬ﺟﺪول ﻣﺜﺎل را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در آورﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮل ‪ D2‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﺪداً ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .

‫‪345‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩﯼﻫﺎﯼ ﺳﺘﻮﻥ‬ ‫ﻣﺤﺪ‪.3‬ﻣﺤﺪوده ‪ C2‬ﺗﺎ ‪ D12‬را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Table‬‬ ‫را از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬آدرس ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار داده‬ ‫ﺷﻮد )‪ ($B$4‬را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ .4‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از روش ورودی ﺳﺘﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ‪ Column input cell‬وارد ﺷﻮد‪ .‬دهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرک ﺷﻮد‬ ‫‪ .

‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ورودی ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ و دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی در ﺟﺪول ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫داﺷﺖ‪:‬‬ .5‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‫‪۳۴۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -3-3‬روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه‬ ‫در اﯾﻦ روش رﻓﺘﺎر دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی آن‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .

‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮل ‪ D3‬ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .1‬ﺟﺪول ﻣﺜﺎل را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬در آورﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ازای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮد از ‪ 10‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 20‬درﺻﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ 525 ،520 ،515 ،510 ،505 ،500‬و‬ ‫‪ 530‬ﺑﻪ روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪347‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ( ﻣﺤﺪودهای‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﻨﺪ ‪ 3‬ﻣﺎرک ﮐﺮد‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪D3=B4+B4*(B5+B6+B7‬‬ .

‬دهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺎرک ﺷﻮد‬ ‫‪ .‫‪۳۴۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .3‬ﻣﺤﺪوده ‪ D2‬ﺗﺎ ‪ K13‬را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Table‬را از ﻣﻨﻮی ‪Data‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ورودیﻫﺎی ﺳﻄﺮ‬ ‫ورودیﻫﺎی ﺳﺘﻮن‬ ‫ﻣﺤﺪ‪.2‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ وردی ﺳﺘﻮﻧﯽ را در‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی ﺳﻄﺮی را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ درآﯾﺪ‪.‬‬ .

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪349‬‬ ‫‪ .4‬از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ‪ Row input cell‬و ‪ Column input cell‬وارد ﺷﻮد‪ .5‬دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬آدرس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫آن ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ )‪ $B$4‬ﺑﺮای ﺳﻄﺮی و ‪ $B$5‬ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﯽ( را وارد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪ .

‬در اﯾﻦ روش‬ ‫اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ )ﺳﻄﺮﻫﺎ( ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬ﺟﻤﻊ ﺟﺰء )‪(Subtotal‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‪ ،‬روش ‪ Subtotal‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از‬ ‫ﻓﺮوش ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮرد از ‪ 5‬ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﯽ اﺟﻨﺎس ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ را در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ورود اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮوش‪ ،‬ﻧﺎم‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮑﯽ ﺟﻨﺲ )ﻓﯽ( در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ‬ ‫وارد ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺘﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺖﮐﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﺪاد‪ ،‬ﺿﺮب در ﻓﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎ را ﺑﺮای روش دو ﻣﺘﻐﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از روش ﺳﻨﺎرﯾﻮ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ‪ 70‬ﺳﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫ﺑﻮدﯾﺪ‪.‫‪۳۵۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ روش ‪ Table‬ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪ .

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪351‬‬ ‫ﺣﺎل در اﻧﺘﻬﺎی روز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺎری از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺟﺪول ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺘﻮن ﻧﺎم ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪) .2‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺲ در ﭘﺎﯾﺎن روز‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد اول )ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ( ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.1‬اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ‪ ،Subtotal‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن )‪ (Sort‬ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻓﯿﻠﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ زﯾﺮﺟﻤﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ ‪ -‬ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ(‬ .‬‬ ‫‪ .1‬ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺲ‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﺟﺪول ﺧﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۵۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ ،Use function‬ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ را از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج و ﻓﯿﻠﺪ ﺗﻌﺪاد را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪(.2‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روی ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Subtotal‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.3‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ At each change in‬ﻓﯿﻠﺪی ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺟﻨﺲ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬از آﻧﺠﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ‪ Sum‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Add subtotal‬ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪) .

‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ Group and Outline ،‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫دادهﻫﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻄﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار داده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و رﯾﺰ اﺟﻨﺎس ﭘﻨﻬﺎن و ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪353‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﻧﺘﻬﺎی ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﺳﻄﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﻨﺎس آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﻧﺘﻬﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﺟﺪول‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه )‪(Grand Total‬‬ ‫ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺪ دوم ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﯽ ﻫﺮ‬ ‫ﺟﻨﺲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ‪Subtotal‬‬ ‫ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﺪ‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ‪ Page break between groups‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻫﺮ ﮔﺮوه )در اﯾﻨﺠﺎ رﯾﺰ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺠﻤﻮع( در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪا‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮوه ﺑﻌﺪی در ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.2‬ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫‪ Subtotal‬ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.1‬ﻣﺠﺪداً روی ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Subtotal‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Subtotal‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ زﯾﺮ ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ‪ At each change in‬ﻫﻤﺎن ﻧﺎم‬ ‫ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﯽ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻟﺬا از ‪ Use function‬ﺗﺎﺑﻊ ‪ Average‬و از ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫‪ Add subtotal to‬ﻓﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد را از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Replace current subtotal‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫‪ Subtotal‬ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ‪ Subtotal‬ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪۳۵۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Summary below data‬در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه )در اﻧﺘﻬﺎی‬ ‫رﯾﺰ اﻗﻼم ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ( ﺧﻼﺻﻪ آﻣﺎری دادهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و در‬ ‫ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ در اﺑﺘﺪای آن ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Remove All‬ﮐﻠﯿﻪ ‪Subtotal‬ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﺣﺬف‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫)ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﺣﺬف و‬ ‫‪ Subtotal‬ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪(.

‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺟﻨﺲ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﻄﺮ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﭘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﺻﻔﺮ درج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم )ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه( ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﺟﻨﺲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن آﻣﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ در اﮐﺴﻞ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺟﻨﺎس را در آن درج ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﻨﺎس و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .1‬ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ رﺳﻢ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫اﺟﻨﺎس‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻫﻔﺘﻪ را در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﺳﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ W4 ،W3 ،W2 ،W1‬ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﻼم در ﻫﺮ ﺷﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ آن را‬ ‫ﺑﺎ روش ‪ Consolidate‬ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﮐﺎرﺑﺮگ اول‬ ‫ﺟﻨﺲ ‪ B‬در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬ﻗﺒﻞ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ(‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ‪Consolidate‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪355‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ )‪(Consolidate‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Consolidate‬ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن‬ ‫دادهﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .

2‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ در اﻧﺘﻬﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ )‪ (W4‬ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ WConsolidate‬درج‬ ‫ﻧﻤﻮده و در آن ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‫‪۳۵۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪W2‬‬ ‫‪W4‬‬ ‫‪W1‬‬ ‫‪W3‬‬ ‫‪ .

‬ﭼﻮن‬ ‫دراﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ‪ Sum‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪357‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.8‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Function‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ‪ W3 ،W2‬و ‪ W4‬اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﻗﻼم ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.‬‬ .5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را زده و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .7‬‬ ‫‪.3‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه‪ ،‬در ﮐﺎرﺑﺮگ ‪،WConsolidate‬‬ ‫ﻣﺤﺪوده ‪ B2‬ﺗﺎ ‪ B7‬را ﻣﺎرک ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Consolidate‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺟﻤﻊ اﻗﻼم در ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﺑﺮگ ‪ WConsolidate‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب وارد ﮐﺎرﺑﺮگ ‪ W1‬ﺷﺪه و ﻣﺤﺪوده ‪ B2‬ﺗﺎ ‪ B7‬را ﻣﺎرک‬ ‫ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ )‪ (All references‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.

‫‪۳۵۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺤﺪوه ‪ C2‬ﺗﺎ ‪ C7‬ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﯿﺴﺖ ‪ All references‬در‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Consolidate‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه‪ ،‬و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺑﺮگ ‪ WConsolidate‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺑﺮگ ‪ WConsolidate‬ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪول را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪاول‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ‪ A1‬ﺗﺎ ‪ B7‬ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫‪ B2‬ﺗﺎ ‪ B7‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ‪ Top Row‬و ‪ Right Column‬از ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Use label in‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Consolidate‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده‬ .

‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،Create link to source data‬در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﺟﺪول‪ ،‬ﺑﻪ ازای ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ داده ﯾﮏ ﮔﺮوه )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ (Subtotal‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮔﺮوه ﺑﻪ رﯾﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ 6‬از ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ(‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Browse‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دادهﻫﺎ را از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دادهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪) .‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ‬ ‫‪359‬‬ ‫‪ C1‬ﺗﺎ ‪ C7‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺪوده ‪ C2‬ﺗﺎ ‪ C7‬و اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،Top Row‬ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم اﻗﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺟﺪول درج ﻣﯽﺷﺪ‪.

‫‪۳۶۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪:‬‬ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهای از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓُﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓُﺮم‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮐﺴﻞ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی‬ ‫را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺪول درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮع‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﻠﺪ و رﮐﻮرد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎت‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی از ﮐﺎر ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫در ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫آن ﻓﺼﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن دادهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ .

‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ را‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﻣﺤﺪوده ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ )ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﺳﻠﻮل ﻓﻘﻂ‬ ‫روی ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﯿﺮد(‪.‫‪۳۶۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ .1‬ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در روی ﺟﺪول ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .3‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Form‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن رﮐﻮرد در ﺟﺪول ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر زدن دﮐﻤﻪ ‪Find Prev‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ‪.4‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در داﺧﻞ ﻓﺮم‪ ،‬ﻣﺸﺨﺼﺎت رﮐﻮرد اول‬ ‫از ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏِ ﺗﮏﺗﮏ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درج ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮم‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Find Next‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺪول ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﮐﻮردﻫﺎی‬ ‫ﺑﻌﺪی رﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‫‪363‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪول‬ ‫ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ از ‪ 32‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ Form‬ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ رﮐﻮرد از ﺟﺪول ﻗﺮار دارﯾﺪ‪ ،‬اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪ Delete‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬رﮐﻮردی‬ ‫ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮم دﮐﻤﻪ ‪ New‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .

‬ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد دﮐﻤﻪ ‪ New‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓُﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﯾﮏ رﮐﻮرد‬ ‫ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ را در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ وارد و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Find Next‬ﯾﺎ ‪Find‬‬ ‫‪ Prev‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺮم‪ ،‬اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﯾﮏ رﮐﻮرد اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Enter‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ در‬ ‫ﺣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ درج از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از درج ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ در اداﻣﻪ دو ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ روی ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی رﮐﻮردی ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ وﻟﯽ دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫روی دﮐﻤﻪ ‪ Restore‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﮐﻮرد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﺮم اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ Criteria‬ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ رﮐﻮرد در داﺧﻞ ﺟﺪول وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Find Next‬و ‪ Find Prev‬ﺑﻪ روی رﮐﻮرد ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﮐﻮردی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را دارﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫زدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﮐﻮرد ﺑﻌﺪی ﻣﯽرود و اﻃﻼﻋﺎت آن‬ ‫رﮐﻮرد را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﮐﻮردی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮم ﺳﺮاغ آن رﮐﻮرد رﻓﺘﻪ و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎ در‬ ‫ﺟﺪول ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ رﮐﻮرد ﯾﺎ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﮐﻮرد‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺎﯾﭗ‪ ،‬دﮐﻤﻪ ‪ Restore‬روی ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮم روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪول ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺧﺎص ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫‪۳۶۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺪول ﺧﻮد در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮد‬ ‫را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آن دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .

‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی دﮐﻤﻪ ‪ Criteria‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﯿﻠﺪ ﺳﺎل‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ رﻓﺘﻪ و ‪ 1353‬را در آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ﺗﻬﺮان را وارد‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ‪Find Prev‬‬ ‫را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬از ﻗﺒﻞِ رﮐﻮردی روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اوﻟﯿﻦ رﮐﻮرد‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪365‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:1‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮادی را در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ‬ ‫‪ 1353‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ ‪ Find Next‬ﯾﺎ ‪ Find Prev‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻋﻼﻣﺖ * ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎ م ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ(‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋﻣﺎن اﺳﺪی و ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﮕﻮ ﮐﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫زدن دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Find Next‬ﯾﺎ ‪ Find Prev‬ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ ‪ Find Next‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﯿﻠﺪی ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻓﯿﻠﺪی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ روی آن ﺑﻮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬اﮔﺮ ﺷﺮوط ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﯿﻠﺪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﻓﺘﻪ و در آن ﻋﺒﺎرت م*‬ ‫را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن ‪ Criteria‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Find Next‬ﯾﺎ ‪ Enter‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬از ﺑﻌﺪِ رﮐﻮردی ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻮرد‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Criteria‬ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ را‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ را‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮطﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ‬ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی ‪ Criteria‬ﻋﻨﻮان اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ‪ Form‬ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی دﮐﻤﻪ ‪ Criteria‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:2‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮادی را در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف م ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب )ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮑﻢ(‪ ،‬در ﻣﻮاردی از‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ‪ ،‬ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ روش ‪ Custom Filter‬ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ‬ ‫اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ ،Advance Filter‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﺪول اﺳﺎﻣﯽ ‪ 9‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺪودهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Criteria‬ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﺷﺮوط اﺳﺖ‪ .‫‪۳۶۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ Form‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ روش‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ‪،‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮطﻫﺎ ﭘﺎک ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Find Next‬ﯾﺎ ‪ Find Prev‬ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرﺷﯽ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ‪ Advance Filter‬ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺪول را دﻗﯿﻘﺎً در‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺷﺮط‪ ،‬ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﺎر‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﺬاری ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪ ،‬اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻋﻼوه‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی در زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪ Filter‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ از ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ )ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ(‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻧﺤﻮه ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﺬاری روی دادهﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪ .

‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻣﻼﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ‬ ‫آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﯾﺎ در ﮐﺎرﺑﺮگ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪367‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ازای ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول دادهﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫)‪ (Criteria‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻣﻼی ﻓﯿﻠﺪ ‪ Name‬در ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺑﺎ‬ .‬ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﻗﯿﺪ ﺷﺮوط ﻓﯿﻠﺘﺮ در آن‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮد‪.‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺪول را در ﺳﻄﺮ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺪول و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﺟﺪول‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .

‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:1‬‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ‪ A‬ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی زﯾﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮوط ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‫‪۳۶۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺟﺪول ﻣﺤﺪوده ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺪ ‪ Name‬ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ‬ ‫‪ Wildcard‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ?‬ ‫‪ ~ .‬‬ .1‬ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای >< ‪> .‬‬ ‫در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺟﺪول اﺻﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ دارای‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺜﻼً *~‪ A‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "*‪ "A‬اﺳﺖ وﻟﯽ *‪ A‬ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ A‬ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪.4‬ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ? و * ‪ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪. <.1‬در ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Name‬ﻋﺒﺎرت *‪ A‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ *ﯾﺎ ؟ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ًﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽً ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ~ ،‬ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی‬ ‫رزرو ﺷﺪه ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬‬ ‫‪ . =.‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﺴﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺘﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .2‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرارﮐﺘﺮ *‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪ .3‬اﮔﺮ روی ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 2‬را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺪارﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ List range‬ﻣﺤﺪوده ﺟﺪول )‪ A1‬ﺗﺎ ‪ (C11‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﮐﻤﻪ‬ ‫از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Criteria range‬ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر )‪ A13‬ﺗﺎ ‪ (A14‬را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺪول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Copy to‬ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪) ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪369‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪول از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد‪ ،‬از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Filter‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Show‬‬ ‫‪ all‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ‪ Advance Filter‬دو ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اوﻟﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫دوم‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ .2‬روی ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Filter‬از‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Advance Filter‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unique record only‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ‬ ‫در ﺟﺪول وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از اﯾﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۷۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:2‬‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ‪ M‬و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 25‬ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ "و" ﻋﻄﻒ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﺮای‬ ‫ﻗﯿﺪ ﺷﺮط در ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ًﯾﺎ ً ﻋﻄﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ در‬ ‫زﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺪ در ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﻗﯿﺪ ﺷﺮطﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪ 1‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:3‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ‪ Mohammad‬و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ‪ E‬ﺷﺮوع ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:5‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ 25‬ﺳﺎل و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪ 22‬ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:4‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ‪ 25‬ﺳﺎل ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎً ‪ 30‬ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﭘﺲ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای‬ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ ‪ 2 Age‬ﺷﺮط وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "و" ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻄﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:7‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﺘﺮ‬ ‫ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم آدرسدﻫﯽ ﻣﺤﺪوده‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آدرس‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آدرس ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺜﺎل روی‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ D2‬رﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫)‪=C2>AVERAGE($C$2:$C$10‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ D1‬و ‪ D2‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Advance Filter‬ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪:6‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ‪ H‬ﯾﺎ ‪ K‬ﯾﺎ ‪ M‬ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ‪ 27‬و‬ ‫‪ 25‬و ‪ 30‬ﺳﺎل ﺑﻮده‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ‪ Lia‬ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در روی اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺲ از ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول و در ﺳﻄﺮ ﺷﺮوع رﮐﻮردﻫﺎ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای رﮐﻮرد اول ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪ .‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪371‬‬ ‫ﻓﯿﻠﺪ ‪ Age‬دو ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮطﻫﺎ در داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل دارﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦﻫﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در ﺣﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد‪ .

‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮوط ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻋﻄﻒ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ ‪ And‬و ‪ Or‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻋﻄﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪول ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ .‫‪۳۷۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ‪ Criteria range‬در ﭘﻨﺠﺮه ‪،Advance Filter‬‬ ‫ﻣﺎرک ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ‪) D2‬ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﺷﺮط( ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺪ و وزن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن را ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻋﺪد وزن از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻗﺪ ﻣﻨﻬﺎی ﻋﺪد ‪ 100‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ‪.‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫)‪=And(C2>AVERAGE($C$2:$C$10).‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮی در اﯾﻦ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ‪ D1‬و ‪D2‬‬ ‫)ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻی ﺳﻠﻮل ﺷﺮط ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪول( را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎرک ﮐﻨﯿﺪ‪. C2<>0‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪.

‬‬ ‫‪B2>C2-100‬‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ‪ Enter‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮ اول اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد‪ ،‬ﻋﺒﺎرت ‪ True‬ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺷﺮط وزن از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻗﺪ ﻣﻨﻬﺎی ‪ 100‬ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪.‬‬ .‬ﺣﺎل ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﺮ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺤﺪوده‬ ‫‪ A1:C8‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ‪ List range‬و ﻣﺤﺪوده ‪ D1:D2‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده‬ ‫‪ Criteria range‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬دﻗﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺟﺪول ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻗﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Advance Filter‬ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ‪ A1:D8‬ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ در‬ ‫ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻠﻮل ‪ D2‬وارد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Advance Filter‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪373‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺪ اول ﺟﺪول‪ ،‬ﭘﺲ از ﺳﺘﻮن آﺧﺮ درج ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‫‪۳۷۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3‬ﮐﻨﺘﺮل ورود دادهﻫﺎ )‪(Validation‬‬ ‫در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎﺻﯽ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ‪.‬واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد در ورود اﻃﻼﻋﺎت دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺮات آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬‬ .

‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ‪ Hint‬در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺧﺎص‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ را از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ورود اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺳﻠﻮلﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬آﮔﺎه ﮐﺮده و از آن‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ‪ ،‬او را از ﺧﻄﺎی‬ ‫رخ داده آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Validation‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪375‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ورود دادهﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Allow‬از اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد‪ .1‬ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ(‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود اﻋﺪاد‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﻠﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺟﺪول اول ﺑﺨﺶ ‪ 2‬ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪) Whole number .‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Setting‬ﺷﺮاﯾﻂ ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎرک ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﻘﺪار ‪ Allow‬در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻓﺮض ‪ Any value‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪.‬ﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد در آن ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ )‪ (C2:C10‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺨﺶ ‪ ،Data‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوﻃﯽ‬ .

‬‬ ‫‪ :Date‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ Data‬ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :Time‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ Data‬ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪Between‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) Decimal‬اﻋﺸﺎری(‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و‬ ‫اﻋﺸﺎری در ﺳﻠﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Ignore blank‬اﮔﺮ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﭼﯿﺰی ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺸﻮد و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺧﻄﺎﯾﯽ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬ ‫‪ :Text length‬در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻮل ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل وارد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ‪ Data‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۷۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺪاد وارد ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ Clear All‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺣﺬف و ‪ Allow‬را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪Any value‬‬ ‫ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫… ‪ Apply these changes‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Validation‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪.6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :List‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در زﯾﺮ ‪ ،Data‬ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )‪ (Source‬ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﻣﺤﺪودهای‬ ‫از ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در‬ ‫آن ﻟﯿﺴﺖ )ﻣﺤﺪوده( وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.7‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه در ﭼﻪ ﻣﺤﺪودهای ﺑﺎﺷﺪ و ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺨﺶ ‪ ،Data‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوﻃﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﻋﺪادی ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪..‬‬ .

‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪377‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Input Message‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ در‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Title‬ﻋﻨﻮان و در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Input message‬ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﯾﭗ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ‪ Assistant‬ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫‪ Hint‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ … ‪ Show input message‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪Title‬‬ ‫‪Input message‬‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Error Alert‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.

‬‬ ‫‪ :Warning‬در ﺻﻮرت ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ‬ ‫دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ No ،Yes‬و ‪ ،Cancel‬در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از او ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ‬ ‫)‪ (Yes‬ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ و ورود ﻣﺠﺪد )‪ (No‬ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف )‪ (Cancel‬از ورود داده‬ ‫ﺳﻮال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Title‬ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎ و در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Error message‬ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Style‬ﻧﺤﻮه ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﺻﻮﻻً ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‫‪۳۷۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ … ‪ Show error alert after‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ورود‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در زﺑﺎﻧﻪ ‪ (Setting‬ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ :Information‬ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Ok‬و ‪ ،Cancel‬ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮ را از‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ رخ داده اﺳﺖ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Stop‬ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ Retry‬و ‪ ،Cancel‬از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد )‪ (Retry‬ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.

‬‬ ‫)‪Iran.‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را در داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و در‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﯿﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ‪ 2‬ﻣﺜﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‫‪379‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪ -4‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻮن )‪(Text to Column‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:1‬‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در ﺳﻠﻮل ‪ A1‬آن‪ ،‬ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﺳﻮل ‪ A1‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫…‪ Text to Columns‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ . Tehran 0098(21‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﺳﻪ ﺳﻠﻮل از ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﮐﺪ ﺗﻠﻔﻦ آن در ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺴﻤﺖ ‪ Delimiters‬ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Other‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪۳۸۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delimited‬ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ از ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن‬ ‫و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Fixed width‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ‪،‬‬ ‫ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ‪Data‬‬ ‫‪ preview‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Delimited‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ‪ Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬ﭼﻮن دادهﻫﺎی ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫‪ Comma‬و ‪ Space‬از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Delimiters‬از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺪاﯾﯽ‬ ‫ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Treat consecutive as one‬ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ دو ﺳﻤﺒﻞ‬ ‫ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ‪ Comma‬و ‪Space‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ‪ ،(Iran‬ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﯽ درج ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Destination‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه را از‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪381‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Text qualifier‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫دو ﻋﻼﻣﺖ ' ﯾﺎ " ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻦ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﻣﺘﻦ در ﺳﻠﻮل اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ none‬از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data preview‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Column data format‬ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ‪ Advance‬ﭘﻨﺠﺮهای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و اﻋﺸﺎر را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب )‪ Do not import column (skip‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﺪ‪.

prn.‫‪۳۸۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪:2‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻨﯽ را از ﺧﺎرج اﮐﺴﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫آن اﻧﺘﻘﺎل داد‪.‬‬ .‬ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﮐﺴﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Notepad‬وﯾﻨﺪوز را اﺟﺮا ﮐﺮده و در آن ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ‪.txt.*.‬‬ ‫ﺣﺎل وارد اﮐﺴﻞ ﺷﺪه و دﮐﻤﻪ ‪ Open‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎد ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرات – اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Other‬را اﻧﺘﺨﺎب و در آن ﻧﻤﺎد – را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.*.csv‬اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮوﯾﺪ و آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Text to Column‬ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪Tehran-Tehran‬‬ ‫‪Gilan-Rasht‬‬ ‫‪Markazi-Arak‬‬ ‫‪Mazandaran-Sari‬‬ ‫‪Khoozestan-Ahwaz‬‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬از ﻗﺴﻤﺖ ‪ File of type‬ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ را‬ ‫)‪ ،Text Files(*.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪383‬‬ ‫‪ -5‬دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ )‪(Group and Outline‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺟﻤﻊ ﯾﮏ ﺟﺪول را‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬دادهﻫﺎی ﻫﻢ رده در ﯾﮏ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ‪+‬‬ ‫و – رﯾﺰ دادهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روی دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪ ،‬در ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Group and Outline‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬وﺟﻮد دارد‪.‬ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه دارای ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ اول ﻧﺎم‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻻﯾﻪ دوم ﻧﺎم اﺳﺘﺎن و ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﻧﺎم ﺷﻬﺮ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از دﯾﺪ‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ اول ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪوده ‪ B2‬ﺗﺎ ‪ C9‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Group‬از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪Group and‬‬ ‫‪ Outline‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Rows‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺣﺎل ﻣﺤﺪوده ‪ C3‬ﺗﺎ ‪ C5‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺠﺪداً ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‫‪۳۸۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه دادهﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در‬ ‫ﺑﺎﻻی دادهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﻧﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ( از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Group and Outline‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Setting‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Summary rows below detail‬را از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج‬ ‫ﺳﺎزﯾﺪ و دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪385‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺪوده ‪ C7‬ﺗﺎ ‪ C10‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺠﺪد اﻗﺪام ﺑﻪ ‪ Group‬ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ‪ Group‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Column‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Ungroup‬ﮔﺮوه را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ روی آن ﻗﺮار دارد ﻗﻄﻊ و ﮔﺮوه‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻫﯿﭻ زﯾﺮﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ﮐﻞ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻫﺮ زﯾﺮﮔﺮوه را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و‬ ‫از زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪ Group and Outline‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Clear Outline‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Auto Outline‬ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Setting‬از زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪Group and Outline‬‬ .

‬‬ ‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼﻣﺖ – و ‪ +‬در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻮن‪ ،‬ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ اﮐﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮏ داده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ‬ .‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.1‬دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‪ :‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪ Access‬ﯾﺎ‬ ‫‪ MS SQL‬ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ اﺻﻮﻻً دو ﻧﻮع‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻏﯿﺮ از دادهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت وب و ‪ ..‫‪۳۸۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Summary columns to right of detail‬از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬دادهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺒﺪا ﺧﻮد اﯾﺠﺎد و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ‪ ..‬ﻣﻨﺘﻬﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪ -6‬دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وارد اﮐﺴﻞ ﺷﻮد‪ ،‬داده ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم دارد‪ .

‬‬ ‫‪ -1-6‬اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع دادهﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ اﮐﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬و زﯾﺮﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Import External Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Import Data‬را اﻧﺘﺨﺎب و از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد رﮐﻮردﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪(.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺟﺪاول و ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫در آن ﻣﺤﺪوده ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ‪Existing worksheet‬‬ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪387‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاول ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬‬ ‫‪ .2‬دادهﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت ‪ Online‬در وب‪ :‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از‬ ‫ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﺧﺎرﺟﯽ داﺧﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت آن را از اﮐﺴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫در آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ‪ Access‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ را در‬ ‫ﺧﻮد دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﺲ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.

‫‪۳۸۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫)ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮﺟﻮد( ﯾﺎ ‪) New worksheet‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ‪) Create a PivotTable report‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ( ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰارش ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ‪ Query‬در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ‬ ‫اﮐﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد در واﻗﻊ ﯾﮏ ‪ Query‬ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪Edit Query‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ‪ SQL‬اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ‪ ،ODBC‬ﯾﮏ ‪ Query‬و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی‬ ‫‪ OLAP‬را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‪ ،‬از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ‪ Tour ،‬ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ‪Query‬‬ ‫در ﻣﻨﻮی ‪ Import External Data‬وﺟﻮد دارد‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Properties‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎ وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2-6‬اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ )‪(ODBC‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در )‪ Data Source(ODBC‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫)‪ Control panel‬ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،(Administrative tools‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ ،Import Data‬از ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New Database Query‬در زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪Import External‬‬ ‫‪ Data‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪389‬‬ ‫‪ (On-Line Analytical Processing) OLAP‬ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ‪SQL‬‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ‪ T-SQL‬ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺪاول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺤﻮه‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن روش ﻧﮕﻬﺪاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ‪ Cube‬ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ Table‬و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردهﺑﻨﺪی‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪول و ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،Column in your query‬ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻧﺪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺪول‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ‪ 2‬ﻓﯿﻠﺪ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.

‫‪۳۹۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﺮای رﮐﻮردﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Next‬و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫ﮐﺮدن دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺎ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ .‬در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫دﺳﺘﻮر ‪ Where‬در ‪ Query‬ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ‪ A‬ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪391‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Next‬و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Return Data to‬‬ ‫‪ Microsoft Excel‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Microsoft Query‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ از‬ ‫آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ‪ OLAP Cube‬ﺑﺴﺎزﯾﺪ )اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪(.‬‬ .

‬‬ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ ،Address‬آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Go‬ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‫‪۳۹۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -3-6‬اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ‪Online‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت وب‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ New Web Query‬را از ﻣﻨﻮی ‪ Import External Data‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ‪ CNN‬در ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫روی آن‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫آﻣﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﺶ ‪ MORE TOP STORIES‬اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪393‬‬ ‫در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Import‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Properties‬ﭘﻨﺠﺮه ‪ Import Data‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫‪ Options‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ New web query‬وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬درک آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪای آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻘﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ ،Import Data‬ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺖ روی ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ درﻫﻨﮕﺎم ‪Import‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ‪ Load‬ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ‬ ‫ﮐﻪ درک اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺗﺼﺎل ‪Online‬‬ ‫ﮐﺮدن دادهﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4-6‬ﺑﻪ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دادهﻫﺎ‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﯾﺖ ‪ CNN‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟‬ .‬‬ ‫ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .

‬اﯾﻦ روش ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻢ از دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ‪ Online‬اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬آن را در ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺪول دارای ﭼﻬﺎر ﻓﯿﻠﺪ اﺳﺖ‪.‫‪۳۹۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﻪ روز ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده وﺟﻮد دارد و آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Refresh Data‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی ﺟﺪول را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از‬ ‫دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشﮔﯿﺮی در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ PivotTable‬ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و ﮔﺰارشﮔﯿﺮی از دادهﻫﺎ دارد‪ ،‬ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫آﯾﮑﻦ ﻧﻮاراﺑﺰار‪:‬‬ ‫‪ -7‬ﮔﺰارشﮔﯿﺮی ﺑﺎ ‪ PivotTable‬و ‪PivotChart‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﮐﺴﻞ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشﮔﯿﺮی از دادهﻫﺎی ﺟﺪاول‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.

‬‬ ‫‪ .1‬روی ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.2‬از ﻣﻨﻮی ‪ Data‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ PivotTable‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .C‬در‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺟﻨﺲ در آن ﻣﺎه اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪395‬‬ ‫دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﺪول‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ 6‬ﻣﺎهِ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ‪ A.‬‬ ‫‪ .B.‬از ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﮔﺰارش را‬ .‬ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ زﯾﺮ را در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ در اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ رﯾﺰ آن در ﯾﮏ ﺟﺪول دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮداری از آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﺷﻮد‪.

‫‪۳۹۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺟﺪول ﯾﺎ ﻧﻤﻮدار درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬اوﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ‬ ‫‪ Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ :Microsoft Excel list or data base‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﺪول در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ اﮐﺴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل(‪ .‬‬ ‫‪ :External data source‬اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﮐﺴﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ داده‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬رﺟﻮع ﺷﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ(‪.‬‬ .‬در ازای زدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Next‬ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪3‬‬ ‫در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Next‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Get Data‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪) .‬‬ ‫در زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫‪ :Another PivotTable report or PivotChart report‬اﮔﺮ ﻗﺒﻼً ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ‪ Pivot‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Next‬و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن از ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ( اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪداً اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی از‬ .‬اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﺻﻔﺤﻪای دادهﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﯾﮏ ﺟﺪول واﺣﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬در ﺣﺎﻟﺖ اول در ‪ PivotTable‬ﯾﺎ ‪ PivotChart‬دادهﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ )ﻣﺤﺪوده(‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺪول واﺣﺪ در‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ‪ .‬ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺤﺪوده در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﯾﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎﺷﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪397‬‬ ‫‪ :Multiple consolidation ranges‬اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ و زدن دﮐﻤﻪ ‪Next‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ .‫‪۳۹۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺟﺪول ﯾﺎ ﭼﺎرت دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ‪ Range‬ﻣﺤﺪود ﺟﺪول ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ‪ Next‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارش در ﯾﮏ ﺷﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫)‪ (New worksheet‬ﯾﺎ ﺷﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ )‪ (Existing worksheet‬اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Finish‬ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ روﺷﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﺪوﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺧﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنﭼﻪ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 1‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬از اﺑﺘﺪا روی ﺟﺪول ﺧﻮد ﻗﺮارداﺷﺘﯿﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ‪ .3‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪی ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﮐﺎر روی ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬اﻣﺎ راه ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Layout‬و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 5‬و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺎن ‪ Wizard‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.

‬اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data‬ﻋﺒﺎرت ً ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ً Sum of‬و ً ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ‪ ً Sum of‬را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻤﻊ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪399‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺰارش در وﺳﻂ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫دِرَگ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺟﺪول ﮐﻪ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .5‬ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Layout‬ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﻃﺒﻖ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺪ ﻧﺎم ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Row‬و‬ ‫ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Column‬و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ‪ Data‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‫‪۴۰۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪Hide‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﺪ را از ‪ Data‬ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﭘﻨﺠﺮه ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫‪ Finish‬را ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.6‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﺑﺨﺶ ‪ ،Layout‬ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫روی ً ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ‪ ً Sum of‬داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه از ﻟﯿﺴﺖ ‪ Summarize by‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫روی داده ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ‬ ‫‪ Number‬ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮﻣﻮل و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Options‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .

‬‬ .‬اﮔﺮ روی ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺟﺪول ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪401‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 7‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .7‬اﮔﺮ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫در ﺟﺪول درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و زدن دﮐﻤﻪ ‪Add to‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ )‪ (Area Row‬ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی )‪(Add Column‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ‪.

‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ PivotTable‬اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮔﺰارشﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪ .‬‬ ‫دﮐﻤﻪ‬ ‫در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ‪ PivotChart‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮداری از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻬﯿﻪ و ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ‪ PivotTable‬وﺟﻮد داﺷﺖ‪ ،‬ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ روی ﻓﯿﻠﺪ اول ﻫﺮ رﮐﻮرد )ﻧﺎم ﺟﻨﺲ( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و دﮐﻤﻪﻫﺎی‬ ‫رﯾﺰ دادهﻫﺎی ﻫﺮﮔﺮوه ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ در ‪ PivotTable‬و ‪ PivotChart‬وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ روﺗﯿﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬‬ ‫را ﺑﺰﻧﯿﺪ‬ ‫اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻫﻤﮑﺎری ‪Online‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ NetMeeting‬آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ‪ ،‬از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪Start‬‬ ‫‪Programs‬‬ ‫‪Accessories‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ NetMeeting‬ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Communications‬وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار دارد‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ .‫‪۴۰۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﻠﺶ ﻣﻮﺟﻮد روی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪول را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫)‪ (Format Report‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎی‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺪول را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺮی اﻟﮕﻮی آﻣﺎده آراﺳﺖ‪.

‬ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ(‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪ Schedule Meeting‬ﻧﺮماﻓﺰار ‪ Outlook‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن اﯾﻦ اﺗﺼﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ‪ Appointment‬ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪) .‬ﺟﻬﺖ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ‪NetMeeting‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﮐﺴﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راه دور ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬وارد زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪Online Collaboration‬‬ ‫ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Meet Now‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ وی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ‬ ‫اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﺪا ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬ﭘﻮﺷﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪(Outlook‬‬ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪403‬‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راه دور ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ روﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ‪ Desktop‬آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺎر روی آن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎ دادن آدرس ‪ IP‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ وی روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ ) .

‫‪۴۰۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ .

‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ روی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﺟﺰ زﺑﺎﻧﻪ ‪ Protection‬در آن ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Lock‬ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Hidden‬آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻓﺼﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻪ در‬ ‫اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Lock‬آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪ ،‬ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Hidden‬آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﻬﺎ از دﯾﺪ‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪ -1‬اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﮑﺎری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺳﻠﻮل ﺣﺎﻟﺖ ‪ Lock‬و‬ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ‪) Protection‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه( ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .

‬‬ .‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺟﺪول‬ ‫زﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺘﻮن ‪ B‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ را در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1. A3. A2.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺎرک ﮐﺮده و اﯾﻦ دو‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫‪۴۰۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﮐﺪام ﺳﻠﻮل ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Hidden‬را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Protection‬ﭘﻨﺠﺮه ‪Format‬‬ ‫‪ Cell‬ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪. A4‬وارد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ روﯾﺖ و دﺳﺘﮑﺎری‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.

‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮلﻫﺎ و رﻓﺘﻦ روی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Allow all users of this worksheet to‬ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ در ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ‪ A5‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﺮدو ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Lock‬و ‪ Hidden‬را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺧﻮاص ‪ Protection‬ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاص در‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Tools‬ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protection‬رﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﻮی‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protect Sheet‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪407‬‬ ‫از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Lock‬اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ B1:B5‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪ Protect‬ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Password to unprotect sheet‬ﮐﻠﻤﻪ‬ ‫ﻋﺒﻮری را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1:A4‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از زﺑﺎﻧﻪ ‪Protection‬‬ ‫از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Lock‬را از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬ﺑﺎ ورود ﻣﺠﺪد ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮگ در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protect‬ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ Protect Sheet‬ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Unprotect Sheet‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﮑﺎن روﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬روی ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Lock‬آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ )‪ (B1:B5‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protect‬ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protection‬از‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ‪ Tools‬ﺑﺮوﯾﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ‪ A1:A4‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ورود‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﺳﻠﻮل ‪ A5‬ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ‬ ‫‪ Hidden‬آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ‪ ،‬رﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل داﺧﻞ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن‬ .‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﺑﺎﻧﻪ‬ ‫‪ Protection‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آﻧﭽﻪ ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protect Sheet‬ﺑﺮوﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫روی ﺟﺪول ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،Ok‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‫‪۴۰۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ درﻃﯽ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺟﺪول ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‪ .

‬ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦ روش در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺪا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از زﯾﺮﻣﻨﻮی ‪ Protection‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Allow‬‬ ‫‪ Users to Edit Ranges‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در آﻓﯿﺲ ‪ Xp‬اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Format Cell‬ﺧﻮاص ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ‪Protect‬‬ ‫ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﯾﺎ روﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ‪ Protect‬ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ‬ ‫ﻋﺒﻮر ‪ Protect‬را داﻧﺴﺘﻪ و آن را ‪ Unprotect‬ﮐﻨﻨﺪ‪.‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪409‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ )اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ‪ Protect‬ﮐﺮدن‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺑﺎﺷﯿﺪ( ﺑﺎ دادن ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﺗﺎﺋﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protect‬ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر زدن دﮐﻤﻪ ‪ ،New‬ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ‪ Unlock‬ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Protect Sheet‬ﮐﺎرﺑﺮگ را ‪ Protect‬ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ ،Permissions‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد را در اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Windows‬ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﺠﺮه ‪ Protect Workbook‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﯾﺎ ‪ Minimize‬ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ‪ Workbook‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ‪ Protect‬ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮگ‪ ،‬ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﺎم و‬ ‫ﻣﮑﺎن آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در‬ ‫زﻣﺎن ‪ Protect‬ﮐﺮدن‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Structure‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ Protect Workbook‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪(.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Password‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را‬ ‫وارد ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای ‪ Protect‬ﮐﺮدن ﯾﮏ ‪ Workbook‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protect Workbook‬را از ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Protection‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و آدرسدﻫﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻤﻪای ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ زد‪ .‬‬ .‬ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ‪ Unprotect‬ﮐﺮدن ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ )‪ (Workbook‬از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫‪ ،Unprotect Workbook‬ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر روی ﺷﯿﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪) .‫‪۴۱۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ‪ 2003‬ﻧﺮماﻓﺰار ‪ ،Office‬ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ‪ ،Permissions‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ‪ File‬اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ را از دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻨﻮز روﺷﯽ ﺑﺮای ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد‪.‬ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ‪ Workbook‬ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ Protect‬درآورﯾﺪ‪.

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪411‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Tools‬از ﭘﻨﺠﺮه ‪ ،Save‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ General Options‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ .‬از ﻫﺮ دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Protect Sheet‬و‬ ‫‪ Protect Workbook‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮی درﻫﻨﮕﺎم ‪ Save‬ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ از ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد‪.

‬اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز‬ ‫ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Password to open‬داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وارد‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن و دﯾﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ‪ Advance‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﺤﻮه ﮐﺪﺷﺪن ﮐﻠﻤﻪ‬ ‫ﻋﺒﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪.‫‪۴۱۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﻧﻮع ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ ورود ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ ورود ﻣﺠﺪد‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬اﻣﺎ ‪ Protect‬ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﺮدن‬ ‫آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ‬ ‫)‪ (Read only‬ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ‪.‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪Password to‬‬ ‫‪ modify‬داده ﺷﺪ را وارد ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺟﺪا از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ‪ Protect‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ‪ Open‬اﻣﻨﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .

‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دﮐﻤﻪ ‪ Save‬را ﻣﯽزﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻔﺮات دﯾﮕﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Share Workbook‬در ﻣﻨﻮی‬ ‫‪ Tools‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬در واﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ از اﺷﺘﺮاک ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺠﺪداً ﻃﯽ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫… ‪ Allow changes‬را از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان اﮐﺴﻞ ﭘﺲ‬ ‫از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ … ‪ Allow changes‬و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ‬ ‫روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ‪) Share‬اﺷﺘﺮاک( ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪413‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ‪ Share Workbook‬در ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ اﮐﺴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬آن ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه زﺑﺎﻧﻪ ‪ Advance‬ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری وﺟﻮد‬ ‫دارد‪.‬ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Don’t keep change history‬ﻣﯽﺗﻮان از ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد‪.‫‪۴۱۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Who has this workbook open now‬ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Conflicting changes between users‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ )ﻣﺜﻼً ‪ 2‬ﮐﺎرﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ( از‬ .‬در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫‪ Track changes‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ) ‪Keep changes‬‬ ‫‪ (history for … day‬و اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Update changes‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ‪ Save‬ﺗﻮﺳﻂ وی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‬ ‫)‪ (When file is saved‬ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ‪Automatically every … minutes‬‬ ‫ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد‪.‬ﮐﺎرﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ او‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ و زدن‬ ‫دﮐﻤﻪ ‪ Remove User‬ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ‪.

‬از اﮐﺴﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ ‪ Highlight‬ﮐﻨﺪ‪...‬‬ .‬‬ ‫‪ Track changes while.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Highlight which changes‬از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻪوﻗﺖ )‪ (when‬و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻪ ﮐﺴﯽ )‪ (Who‬و ﮐﺠﺎ )‪ Highlight ،(Where‬ﺷﻮد‪.‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪415‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد )‪ (Ask me which changes win‬ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اول ﺗﻐﯿﯿﺮ را‬ ‫داده اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪(The changes begin saved win).‬‬ ‫‪ -1-4‬ردﭘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ‪ Include in personal view‬ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ و‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ Highlight changes on screen‬ﺗﻐﯿﯿﺮات را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ‪List‬‬ ‫‪ changes on a new sheet‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Track changes‬از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Highlight‬‬ ‫‪ changes‬و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬‬ ‫‪ -3-4‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺎﯾﻞ ‪ Share‬ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Protect Shared‬از زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪ ،Protection‬دﯾﮕﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ Highlight changes‬ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ رد ﮐﺮدن ﺗﮏﺗﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺰﺋﯿﺎت‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫آنﭼﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ‪.‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮ در زﯾﺮ ﻣﻨﻮی ‪ Track changes‬از ﻣﻨﻮی ‪ ،Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫…‪ Accept or Reject changes‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .‫‪۴۱۶‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -2-4‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ در ﻓﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.

‬ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻌﻠﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ‪ Ok‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﮐﺴﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ادﻏﺎم اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻞ ادﻏﺎم در آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد )ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ( را ﺑﺎزﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ‪ Tools‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪Compare and Merge‬‬ ‫…‪ Workbooks‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی دو ﻓﺎﯾﻞ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﮑﺎن ورود ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺒﻼً از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫‪ Share Workbook‬ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ادﻏﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪ Share‬ﺷﺪه‬ ‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ‪ Share‬ﺷﺪهای‬ ‫دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ‪ Share‬ﮐﺮدن‪ ،‬ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﺪام‬ ‫را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪ Share‬ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ .‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ‬ ‫‪417‬‬ ‫ﺑﺎ دادن ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را ﺑﺪاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ را از ‪ Protect‬ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﭘﻨﺠﺮهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪Select File to Merge Into‬‬ ‫‪ Current Workbook‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ‪ Open‬اﺳﺖ‪ .

‬‬ ‫ﭘﺲ از ادﻏﺎم‪ ،‬ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ادﻏﺎم در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درج ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ ‪ Highlight‬ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‫‪۴۱۸‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ از ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن ﻣﺎوس‬ ‫در ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl‬و ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺎوس‪ ،‬اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ‪ Share‬ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Save as‬ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪.

‬اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫‪ -2‬اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫‪ -3‬ﮐﻠﯿﭗﻫﺎ‬ ‫‪ -4‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ ‫‪ -5‬ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ‬ ‫‪ -6‬دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎ‬ ‫‪ -7‬اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫‪ -8‬اﺟﺰاء ﻓﺮم‬ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰاء‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺰء اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺷﯽ ﯾﺎ ‪ Object‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫در اﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪ ،‬روی ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی‬ ‫اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در اﮐﺴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪ .‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ اﮐﺴﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬اﺟﺰاء در‬ ‫اﮐﺴﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ -2‬اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان در اﮐﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ و اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ اَﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‫‪۴۲۰‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫‪ -1‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺼﻮل‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ‪.‬‬ .‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﻮاراﺑﺰار ‪ Drawing‬روی ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻂ‪ ،‬ﻓﻠﺶ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬داﯾﺮه روی ﻧﻮار اﺑﺰار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫اﺷﮑﺎل در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Autoshapes‬از اﯾﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪ Autoshapes .‬ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب آن‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس روی ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪ +‬در ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن‬ ‫روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﻞ )‪ (shape‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻫﺮ اﻧﺪازه رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‫‪421‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ‬ ‫روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ‪ ،Autshape‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Autoshapes‬از زﯾﺮ‬ ‫ﻣﻨﻮی ‪ ،Picture‬در ﻣﻨﻮی ‪ Insert‬اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ُﺑﻌﺪ و دوران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ازای اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬ﻟﻮزی زرد رﻧﮓ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮای دوران‪ ،‬ﯾﮏ داﯾﺮه ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮ‬ .‬‬ ‫‪ -1-2‬وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ را روی ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه‪ ،‬دوران و ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﺑﻌﺎد آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫‪ Autoshapes‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫داﯾﺮه ﺳﺒﺰ )دوران(‬ ‫ﻟﻮزی زرد )ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد(‬ ‫داﯾﺮه ﺳﻔﯿﺪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه(‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬دور ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪ .

‬در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ درگ ﮐﺮدن‬ ‫روی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‪.‫‪۴۲۲‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬‬ ‫راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮑﻞ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‬ ‫اﮔﺮ روی ﻫﺮﺷﮑﻞ دﮐﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده و از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ …‪ Format Autoshape‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‬ ‫روی ﻧﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درگ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎوس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ اﺷﮑﺎل دارد‪.‬در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎوس ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ‪ ،‬دﮐﻤﻪ ‪ Ctrl‬را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ‪.‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ درگ در روی ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫آن را روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬‬ .

‬اﻣﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Fill Effects‬و ‪ More Color‬اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺷﮑﻞ را ﺑﺪون رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ‪ Automatic‬ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Color‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪No Fill .‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪423‬‬ ‫‪ -1-2-2‬رﻧﮓﻫﺎ و ﺧﻄﻮط‬ ‫در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Colors and Lines‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط و رﻧﮓﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮی ‪ Color‬را ﺑﺎزﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ More Color‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Standard‬آن ﺑﻪ‬ ‫رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Custom‬رﻧﮓﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ‪.‬‬ .

‫‪۴۲۴‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﻞ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Fill Effects‬از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Color‬ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر زﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ‪ ،Texture‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Gradient‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ )‪ (Transparency‬و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﺤﻮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪ‬ ‫)‪ (styles Shading‬رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای اﺷﮑﺎل ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ .

‬ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ،‬روی دﮐﻤﻪ ‪ Select Picture‬ﮐﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهای ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﮑﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫و در زﺑﺎﻧﻪ ‪ Picture‬ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻄﺢ‬ ‫آن ﺷﮑﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر‬ .‫ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ‬ ‫‪425‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ‪ ،Pattern‬اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﺎﺷﻮر زدن ﺷﮑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻫﺎﺷﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Foreground‬رﻧﮓ ﺧﻄﻮط ﻫﺎﺷﻮر و در ﻗﺴﻤﺖ ‪Background‬‬ ‫رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﺷﻮر ﺧﻮرده را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.

‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺒﺐ دﯾﺪهﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ‬ ‫آن ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Lock Picture aspect ratio‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه‬ ‫‪ Shape‬ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ‪ Shape‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه‬ ‫در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.‬ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ درﺻﺪی ‪ Transparent‬ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺷﮑﺎل زﯾﺮ آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ وﻟﯽ داﯾﺮه ‪ Transparent‬ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ Rotate fill effect with shape‬در ﮐﻠﯿﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ‪Fill Effects‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ رﻧﮓ