HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH DENGAN KOMUNITI KE ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

NAMA AHLI KUMPULAN:
      AMBROSE JENGGIENG ANAK CHELOK PAULINE ANNA ANAK JOHN SITI NADZIRAH BINTI YUSOF HELENI SUFIANA BINTI YAHYA SILLA ANAK EDWIN CORINA MON

 Keadaan ini berlaku kerana pengurusan sekolah dan komuniti setempat perlu saling bekerjasama demi kebaikan kedua-dua belah pihak.HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH DENGAN KOMUNITI KE ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  Kejayaan pengurusan sesebuah sekolah bukan hanya bergantung kepada kekuatan sumber manusia dan sumber bukan manusia yang terdapat di sekolah sahaja bahkan juga melibatkan komuniti setempat. .

• Menurut Gonder (1981) kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak.• Sekolah memperoleh faedah berbentuk sokongan moral. kerjasama antara sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. • Oleh itu. bantuan kewangan dan sumbangan tenaga bakti daripada komuniti manakala komuniti pula memperolehi faedah dari aspek peningkatan penguasaan ilmu dalam kalangan anak-anak mereka. .

"A school is a reflection of the community it serves. At the same time. • Kepentingan hubungan ini juga diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia seperti mana menurut Sufean Russin (2002) pihak kementerian telah menubuhkan jawatankuasa mengkaji taraf pelajaran di sekolah-sekolah yang menyerahkan laporannya pada tahun 1982. dan Muther (1992). Stone." • Kenyataan ini menunjukkan sekolah dan komuniti tidak dapat dipisahkan kerana hubungan kedua-dua pihak ini saling bergantungan antara satu sama yang lain.• Menurut Poston. a community is a reflection of its schools. .

Kewujudan dasar dan akta ini menunjukkan peranan komuniti untuk membantu pihak sekolah diiktiraf oleh KPM . 2001). Selain daripada itu Akta Pendidikan 1996 turut memperuntukkan penubuhan PIBG di semua sekolah dan peraturan-peraturan pendidikan telah menggariskan tujuan penubuhan PIBG (KPM.Jawatankuasa ini telah mengenal pasti salah satu aspek besar yang penting dalam peningkatan taraf pelajaran di Malaysia ialah melalui kerjasama masyarakat dalam pembangunan sekolah.

• Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al. "The bottom line of any school community relations program is to help the children learn better. (1992) iaitu. The school needs the community and the community needs the school". "You cannot build a great school alone. And they learn if parents are involved Therefore. • Antara faedah tersebut ialah seperti mana menurut Gallagher. Bagin. dan Moore (2005). a good school-community relations program should encompass the concept of partnership between the school and the parents " . • Pengiktirafan sebegini sudah tentu menunjukkan terdapat faedah tertentu hasil hubungan yang erat antara sekolah dan komuniti.

dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. Watson. . bertindak secara beretika dan altruistik. Schaps. Battishich. dan Lewis (2000) murid-murid yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. • Memandangkan terdapat faedah seumpama ini hasil kewujudan konsep hubungan sekolah dan komuniti maka peranan utama perlu dimainkan oleh pihak pengurusan sesebuah sekolah bagi memastikan konsep ini berjaya dilaksanakan.• Menurut Solomon. • Peranan utama ini diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah kerana kejayaan menggerakkan ahli organisasi dan komuniti setempat adalah bergantung kepada pengurusan sekolah.

pengurusan sekolah merupakan satu aspek yang sangat penting ke arah perkembangan sekolah. • Kepimpinan sekolah tidak akan dapat menggerakkan semua kakitangan ke arah mencapai matlamat institusi tanpa wujudnya satu bentuk pengurusan yang baik.• Menurut Ahmad Kilani (2003). • Selain daripada itu menurut beliau lagi pengurusan sekolah yang cekap tidak membatas peranannya untuk memudahkan urusan pentadbiran dan penyediaan alat bantu mengajar tetapi pihak pengurusan juga berperanan memenuhi keperluan masyarakat ke arah membina masyarakat yang berpendidikan .

• Huraian sebelum ini menunjukkan kepentingan pengurusan sekolah melaksanakan konsep hubungan sekolah dan komuniti. penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah adalah amat terhad kepada projekprojek kecil sekolah seperti gotong-royong dan mengutip derma. • Namun demikian dilihat suasana semasa menunjukkan persefahaman antara ibu bapa dan sekolah agak renggang. • Mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). .

• Selain itu situasi yang ditunjukkan oleh pengalaman lepas yang negatif dengan tekanan kerja dan kewangan akan mengurangkan masa dan peluang untuk ibu bapa berinteraksi dengan sekolah. permuafakatan yang menyeluruh antara masyarakat dan sekolah amat kurang walaupun pelbagai tujuan permuafakatan telah digariskan di dalam Akta Pendidikan 1996.• Sehingga kini. .

• Ibu bapa yang mengalami tekanan kerja dan masalah kewangan tentu akan memikirkan cara mendapatkan sesuap nasi dan mengabaikan keperluan emosi dan pelajaran anaknya (Berger. 1983). tidak semua ibu bapa boleh menghabiskan masa melibatkan diri dengan aktiviti bersama guru atau aktiviti di sekolah. • Oleh itu. kita sebagai bakal guru perlu menangani masalah ini daripada berterusan. • Mengikut Driebe dan Cochran (1996). .

.KESIMPULAN • Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat atau sebaliknya pula seperti aur dengan tebing amat penting untuk pembangunan pendidikan negara kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful