P. 1
கண்ணால் பேச வா - பாகம் 4

கண்ணால் பேச வா - பாகம் 4

4.0

|Views: 28,423|Likes:
Published by Hansikasuga
Kannaal Pesa Vaa written by Hansikasuga @ SuganthiRamesh.
Kannaal Pesa Vaa written by Hansikasuga @ SuganthiRamesh.

More info:

Published by: Hansikasuga on May 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/08/2015

கMணா0 ேபச வா கMணா0 ேபச வா கMணா0 ேபச வா கMணா0 ேபச வா-4

{by Hansikasuga@SuganthiRamesh}

4

ஓuகாேரOவû ேகாவl0........ ெதüவ கமாü இ@§த@.

பைழய காலgதி0 லி0கராஜா எGபவû சிவெப@மா@dகாக கLµய ேகாவl0
எG@ ேகாவlலிG வரலா_ைற ெசா0லிd ெகாMµ@§தாG அரவl§தG.
ேகாவl@d@ @G இ@§த @ளgதி0 மGகu @uள| வlைளயாµன. அ_ûவா
ைகதLµ8 சிûg@d ெகாMµ@dக...... @ழ§ைதயlG QGனைக
ம_றவûகைளµu ெதா_றிd ெகாMட@.

"ராஜா சீL, ேநஷன0 பாûd எ0லாu எLபடா ேபாற@ ?" Lûயா அரவl§தைனd
ேகLடாu.

"ேபாலாu கா. எ0லாu ஒேர நாuல பாûg@Lடா அ_gத @ைற வlன|ய
எ0க ðLµL_L ேபாறதாu? வlன| இன|ேம நuம ðடg தாG இ@dகL
ேபாறா. ராசிQரg@d@ தி@Lபl அ@Lபற எMணேம இ0ைல.¨அரவl§தன|G இதமான ேப8ðu, அ0ேக நிலவlய ெதüவ கமான @gநிைலµu,
ேலசான சாரேலா_ ðµய தLப ெவLப@u ஒGறாü8 ேசû§@ இனu
Qûயாத ச§ேதாஷgைத மனOவlன|யlG மனதி0 ஏ_ப_gதிய@.

@ளg@ மGகைளL ேபால அவu மன@u @uள|d ெகாMµ@dக........இ§த
நிuமதிµu, ச§ேதாஷ@u எG@u தG வாgdைகயl0 நிைலdக ேவM_u
எG@ மன@d@u ேவMµd ெகாMடாu. அவu ேவM_தைல
ஆேமாதிLப@ ேபால ேகாவl0 மணlµu ஓ0கி ஒலிgத@.

தி@uQu வழியl0 அ_ûவா பlGசீLµ0 கா0ந Lµ @0கிவlLµ@dக....
LûயாQu அைரg @dகgதி0 கM@µ இ@§தாu. வlன| அரவl§தG அ@ேக
@Gனா0 அமû§தி@dக.... ¨உனd@ µைரவl0 ெதûµமா வlன|?" எG@
அவள|டu ேகL_d ெகாMµ@§தாG.

ெதûயா@ எG@ அவu உத_ பl@dகQu..... ¨கg@dக@uG@ ஆைச
இ@dகா? Lûயா @Lபரா µைரO பM@வா? ஓேகGனா ெசா0@..... ெசா0லிg
தர8 ெசா0ேறG.¨

கMகu பள|8சிட சû எG@ ச§ேதாஷமாகg தைலயாLµனாu வlன|.

அதG பlற@ ேநரu கிைடd@u ேபாெத0லாu LûயாQu, வlன|µu µைரவl0
க_@d ெகாuகிேறாu எG@ ெத@gெத@வாü வMµைய எ_g@d ெகாM_
ð_றிd ெகாMµ@dக...... ஆரuபgதி0 தைலµu Qûயாம0 கா@u Qûயாம0
இ@§த காû µைரவl0 ெம0ல ெம0ல Qûய ஆரuபlgத@.நாLகu இய§திர கதியl0 ஓµLேபாக...... ஓரளQ அவu க_@dெகாuளg
ெதாட0கிய@u Lûயா கழM_ ெகாMடாu. தன|யாகேவ இரM_ @G@
@ைற ஓLµவlL_ வ§த வlன|..... ஏேதா ேபாû0 ெஜயlgத ெவ_றி வ ரG
ேபால...... ¨பgதிரமா வ§@LேடG¨ எG@ வ§@ நிGறேபா@ அரவl§த@u,
LûயாQu வl@§@ வl@§@ சிûgதாûகu.

"இ@ மைலLப@தி ேமடu. Lராபld அOவளவா இ@dகா@. ஊ@d@uள
ஓLµdகாL_. அLபதாG எதிûல வûற எgதைன ேபû சாகறாG,
ெபாைழdகறாG@ ெதûµu ¨ எG@ அரவl§தG அவைளd ேகலிµu,
கிMட@மாக வாûd ெகாMµ@§தாG.

" ெரM_ ேப@u ேசû§@ கிMட0 பMற 0கேள ¨ எG@ அவu @கgைத
ð@dக.... திkெரG@ அவu ெச0ேபாG அைழgத@.

பdகg@ வ L_ மேகQ அMணாவlG @ர0 பதLடமாü ஒலிgத@. ேபான|0
அவG ெசா0லிய ெசüதி ேகL_ ¨அuமா¨ எGற @னகேலா_ தைலð_றிd
கீேழ வlழL ேபானவைள தா0கிL பlµg@d ெகாMடாu Lûயா.

வlன|யlG ைகயl0 இ@§த ெச0ைல வா0கி மேகஷிடu வlவரu
கMடறி§தாG அரவl§தG. ேகLட ெநாµயl0 அவG @கu க@g@8
சி@gத@.

வlன|யlG @கgதி0 ந û ெதள|g@d ெகாMேட எGன எGப@ ேபால Lûயா
அவைனL பாûgதாu."வlன| அuமா ேவைல பாûdகற Oð0ல எஜுேகஷன0 மLµ0G@
தி@8சி வைரd@u ேபாயl@dகா0க. ேபாற வழியlல அவ0க ேபான ேவG
ேராLல இ@§@ உ@M_ பuளg@ல கவlg§தி_8சாu. வlன| அuமாQd@
தைலயlல அµபL_ இG@u நிைனQ தி@uபலயாu. தி@8சி கவûGமGL
ஹாOபlட0ல அLமிL பMணl இ@dகா0க Lûயாdகா. ஆdசிடGL ேகO
ஆ8ேச. வlன|d@ மயdகu ெதள|@ச@u அவ ஊ@d@L ேபாக ெரµ
பM@0க. நாG ேதவluமாைவL பாûg@L_ வûேறG. ¨

அரவl§தன|G ேஹாMடா சிLµ அðர கதியl0 வlைர§@ ெகாM_ இ@§த@.
ெம@வாக கM வlழிgதாu மனOவlன|.

"அdகா. ேபாG எ@Qu வரல இ0ைலdகா? எ0லாேம எGேனாட க_பைன
தாேன? அuமாQd@ ஒM@u ஆகல தாேன? ேபாG வரேலG@
ெசா0@0கdகா. ேபாG வரேலG@ ெசா0@0கdகா. ேபாG வரேலG@....¨

உைட§@ ேபாü தைரயl0 சû§@ உLகாû§தவைள எLபµg ேத_@வ@
எG@ ெதûயாம0 தவlg@d ெகாMµ@§தாu ஹûLûயா. வlன| அ@வைதL
பாûg@ அ_ûவாQu அழ ஆரuபldக.... சLெடG@ @gநிைலேய தைலகீழாü
மாறிL ேபான@.

தகவ0 ேகLட@u அதிû8சி அைட§தாû இ§திராணl ேதவl.

"எGன அரவl§தா இ@? நாG ஏG ெசகரLடû ேவ@uG@ வlளuபரu
ெகா_gேதG@ உனd@g ெதûµu இ0ைலயா. ெகா@ச நாளா தாG ஆகாQ
மாறிகிL_ வûறாG@ நிைன8ð ச§ேதாஷLபLேடG. இ§த ேநரg@ல
இLபµயா நடdக@u? இ§த வ Lல எ§த ந0ல@u நடdகL ேபாறதி0ல


அரவl§தா? "

"அெத0லாu அLQறu ேபசலாu ேதவluமா. வlன|ய எLபµg தன|யா ஊ@d@
அ@Lபற@ ? அ0க அவgd@ யா@ேம @ைண இ0ைலேய. எGன
பMற@G@ QûயாமதாG உ0ககிLட வ§ேதG.¨

"ஆமாuபா. அ§தL ெபாM@ தன|யா அ0க ேபாü எGன பM@u? அவ0க
அuமாQd@ நிைனQ தி@uபற வைரd@u த_மா_றமா இ@d@ேம.
பûவதuமாவ @ைணd@ அ@LபேறG. µOசாû@ ஆகற வைரd@u ðடேவ
இ@dகL_u. இ0க சைமய@d@ ேவற ஆu பாûg@dகலாu. நuம காûலேய
அ@Lபlவl_ேவாu. µைரவû கிைடdகறானாG@ பா@Lபா. ஆOபgதிû
ெசலெவ0லாu நாuபேள பாûg@dகலாu. ந ேபாü வlL_L_ மL_u
வ§@_. எLப µOசாû@ பMறா0கG@ பûவதu ேபாG பMணL_u. எGன
ெசüயற@ எGனG@ அ@d@L பlற@ ேபசிdகலாu. சீdகிரu நிைனQ
வ§@Lடா ந0ல@.¨

பlரைம பlµgதவu ேபால பûவதgதிG ைகைய பlµg@d ெகாM_
வMµயl0 ஏறினாu மனOவlன|. எGன ெசüகிேறாu, எ0ேக ேபாகிேறாu
எ@Qu உைறdகவl0ைல.

ெதû§த µைரவைர அவசரgதி_@ ஏ_பா_ ெசü@வlL_ அரவl§தG
@GசீLµ0 அமû§@ ெகாuள...... பlGனா0 பûவதuமாu மµயl0 தைல
ைவg@L ப_gதி@§தாu மனOவlன|. கMகu பாதி ெசா@கி இ@§த
நிைலயl0 மனu ெதள|வl0லாம0 எைத எைதேயா சி§திg@d ெகாM_
இ@§த@. இைடயlைடேய ¨அuமா¨ ¨அuமா¨ எG@ @னகிd ெகாM_
இ@§தாu.வ Lµ0 சைமய@d@ பûவதu இ0ைல எG@ ெதû§த ேபா@தாG
நிர@ச@d@ நட§த வlஷயேம ெதû§த@.

"அரவl§ைத நuபl அ@Lப @µµu. எGகிLேட ெசா0லg ேதாணலயா?"
எG@ ேதவlயlடu எகிறிd ெகாMµ@§தாG.

"எ§த வlஷயg@ல உGைன நuப8 ெசா0ேற? அவG எைதµu நிதானமா
ேயாசி8ð ெசüயறவG. ந அ0க ேபாü எGன பMணL ேபாேற? உG
ேகாபgைத எ0லாu @Lைடd கLµ ெவ8சிL_ ðட இ@§@ உதவl
பMணL ேபாறியா? அLபµேய ேபானா@u எGனG@ ெசா0லிL_L
ேபாேவ? அவgd@ @தலாள|Gனா? இLேபா அரவl§தG தாG அவgd@
@தலாள|. ந இ0ல ஆகாQ. அவைள ஓடஓட வlரL_ன ந அவைளL பgதி
கவைலLபடQu ேவMடாu. அரவl§தG ஒM@u அ0ேகேய இ@dகL
ேபாறதி0ல. அவ0கைள வlL_L_ டாdடû கிLட ேபசிL_ வ§@_வாG.
வlன| இ0க இ@§த வைரd@u காL_மிராMµ மாதிû நட§@dகிL_ இLப
எGன ெராuபQu அdகைறG@ ேபசிdகிL_ இ@dேக.¨

இ§திராணl ேதவlµu ஆgதிரgதிG உ8சd கLடgதி0 இ@§தாû.

"ேபா@u நி@g@0க. இG@u எgதைன நாைளd@ தாG அைதேய
ெசா0லிdகிL_ இ@Lப 0க. நாG இற0கி வர வர ஆளாgd@ @gதிd
காமிdகற 0க. ெச@ச தLQd@ அவகிLட மGன|LQ ேகLடா8ð. இன| இைதL
பgதி யா@ேம ேபசg ேதைவயl0ைல. இL ஹாLபGL அQL ஆL
இேமாஷG. ¨

ேகாபgேதா_ ûµ0 @@d@ ெசG@ அமû§தவைன வlன|யlG நிைனQகu
ெவ@வாü அைலdகழிgதன. ேநாLO எ_dக வ@கிறாயா எG@


ேகLடத_ேக அவள|டமி@§@ பதி0 இ0ைல எGற ஆgதிரgதி0 இ@§தாG.
இLேபா@ ஊ@dேக ெசG@ வlLடாu. மM_u வ@வாளா ? மாLடாளா ?
ஊேரா_ த0கி வl_வாளா? அவu ðûகி0 இ0ைல எGற ெசüதிேய அவG
மன அ@gதgைத அதிகமாdகிய@. ெந_றிையL பரபரெவG@ ேதüg@d
ெகாMடாG.

"அLபµேய அவu ஊேரா_ த0கி வlLடா0 உனdெகGன ஆகாQ ? ேவ@
உதவlயாளரா கிைடdக மாLடாûகu¨ எG@ மனu ெகாdகûLQடG ேகuவl
ேகLட@.

அவைள இ@g@L பlµg@ அைணgதேபா@ அவu வlழிகள|0 ெதû§த அ§த
மிரLசி. வ uQdகாü அவG ெசüதி@§தா@u அ§த ேநரgதி0 ஏ_பLட அ§த
Oபûசu....! தைலைய உ@dகிd ெகாMடாG நிர@சG.

அ0ேக தி@8சியl0 அரசா0க ஆOபgதிûயlG கசகசLQ. அரவl§த@d@
உuேள @ைழயேவ பlµdகவl0ைல. உடG பயணu ெசüத ஆசிûையகgu
அµபL_ ெஜனர0 வாûµ0 ப_dக ைவdகLபLµ@dக....... அGன_ரணl
ம_@u சக ஆசிûைய லலிதாைவ மL_u இGெடGசிO ேகû0
ைவgதி@§தாûகu.

"மேகQ அMணா¨ எG@ ஓµவ§தாu மனOவlன|. அ@@ அ@@ ஓü§@
ேபாயl@§தாu எG@ வ 0கியl@§த இைமகைளL பாûgதாேல ெதû§த@.
வ0கியl0 ேலாG எ_g@ அGன_ரணl வ L_d@ அ@கி0 _g நடgதிd
ெகாM_ இ@LபவG மேகQ.

"ஹேலா மேகQ ..... நாG அரவl§g..... வlன| ேவைல பாûdகற எOேடL
@தலாள|. திkûG@ உ0ககிLட இ@§@ §@O வ§ததால அ§தL


ெபாMைணg தன|யா அ@Lப @µயேல. வlன| அuமா எLபµ இ@dகா0க?
டாdடûO எGன ெசா0றா0க.¨

தGைன அறி@கL ப_gதிdெகாM_ வlவரu அறிய @_பLடாG
அரவl§தG. அத_@u ஆசிûையகu சில@u அவûகைள @g§@ ெகாMடனû.

"நிைனQ இG@u தி@uபல சாû. Oð0ல இ@§@ ேசதி ெசா0ல ஆu
அ@Lபl இ@§தா0க. அ@d@L பlற@தாG நட§த வlஷயu எGனG@
எனd@u ெதûµu. வlன|d@ ேபாG பMணlL_ அவ இ0க வûற வைரd@u
@ைணயா இ@dகலாேமG@ வ§ேதG. வ தி @@dக தகவ0 பரவl
எGனா8ð, ஏ@G@ ேகLடா0க.....ஹQO ஓனû ெரM_ தடைவ ேபாG
பMணld ேகL_Lடா@. ஆOபgதிûல இ@dகா0க. இG@u மயdகu
ெதள|யலG@ ெசா0லியl@dேகG சாû. ந 0கேள இ0க வ@வl0கG@ நாG
எதிûபாûdகல சாû.¨

"நா0க இ§த ெபாMைணL பாûg@dகேறாu சாû. ந 0க ேபாü டாdடû
கிLேட ேபசிL_ வா0க.¨ எG@ சக ஆசிûையகu அரவl§தைன அ@Lபl
ைவgதனû.

காைசd காLµனா0 எ0@தாG காûயu ஆகா@. வாûLபாயlடu ðைளயாக
இ@@@ @பாü நLµய@u..... ¨நாG ðLµL_L ேபாேறG வா0க சாû¨
எG@ மி@§த பணlேவா_ L@Lµ டாdடûடu அைழg@8 ெசGறாG.
அரவl§தன|G ேதாரைணையL பாûgத@ேம ம@g@வûG @கgதி0
மûயாைத ெதû§த@. அGன_ரணlயlG நிைல ப_றி வlசாûgதாG."இGெடGசிO ேகû0 அLமிL ஆன ேலµயா..... LûLமGL
ெகா_gதி@dேகாu. தைலயlல அµபLட@ல நரuQகu ேலசா பாதிdகLபL_
இ@d@. நிைனQ தி@uப ேலL ஆ@u.¨

"LைரேவL ஹாOபlட0ல அLமிL பMண அ@மதி கிைடd@மா? ந 0க
ெபûமிஷG ெகா_g@ µOசாû@ பMணா OெபஷலிOL ெவ8ð LைரேவL
ஹாOபlட0ல பாûg@dகேறாu. Lள O ேடாGL மிOேடd ம.¨

"இ0கேய எ0லா OெபஷலிOL டாdடûO இ@dகா0க சாû. அரசா0க
ஆOபgதிûGனாேல எGனேவா ஏேதாG@ நிைனdகற ெமGடாலிLµ தாG
நிைறய ேப@d@ இ@d@. LளL ûேலµOO யாராவ@ இ@§தா ைகெய@g@
ேபாட8 ெசா0@0க. µOசாû@ பMணl அ@Lபேறாu. நா0க ஒ@
சிdேன8சû காLபl ேபால ðd@ பாûவûL பMணl_ேவாu.¨

நûO ைககாLµய இடgதி0 எ0லாu ைகெய@g@L ேபாL_d
ெகாMµ@§தாu வlன|. எைதµu ேயாசிg@8 ெசüµu நிைலயl0 அவu
இ0ைல. அGன_ரணl கMைணg திற§தா0 ேபா@u எG@ இ@§த@.

நகரgதி0 சிற§த நரuபlய0 சிகி8ைச எ0@ கிைடd@u எG@ வlசாûg@
அவசரமாக அ§த தன|யாû ம@g@வமைனயl0 அ@மதி ெப_@ வ§தாG
அரவl§தG. சக ஆசிûயûகள|டu வlவரu ெசா0ல..........மயdகu ெதள|யாத
நிைலயlேலேய iv, ஆdஸிஜG மாOd உபகரண0கேளா_ அGன_ரணlைய
ஏ_றிdெகாM_ ஆuQலGO தன|யாû ம@g@வமைன ேநாdகி வlைர§த@.

இGெடGசிO ேகû0 அ@மதிdகLபL_ OகாG, ரgதL பûேசாதைன எG@
சகலவlதமான ெடO_கgu மM_u ஒ@ @ைற அGன_ரணld@


எ_dகLபL_d ெகாMµ@dக............ ம@g@வ அறிdைககைள டாdடûகu
ஒG@ ðµ ஆராü§@ ெகாM_ இ@§தாûகu.

அவûகgdகாக ஒ@dகLபLட ஆOபgதிû அைறயl0 பûவத@u,
மனOவlன|µu த0கியl@dக......... காûடாû0 நிG@ மேகேஷா_ ேபசிd
ெகாMµ@§தாG அரவl§தG.

"நாG ராசிQரu கிளuபேறG சாû. நாG சாதாரணd @_uபgைத8
ேசû§தவG. எGனால ெப@சா பண உதவl எ0லாu பMண @µயா@. வlன|
வûற வைரd@u அuமா தன|யா இ@dக ேவMடாேமG@ வ§ேதG. நாG
கிளuபேறG சாû. எ0க வ Lல இ@§@ ெரM_ தடைவ ேபாG
பMணlLடா0க. இ0க வlன|d@ @ைணயா.........¨ எG@ இ@gதாG மேகQ.

"வlன|d@ @ைணயா பûவதuமா இ@Lபா0க. ேடாGL ெவாûû. ந 0க
கிளuப@uனா கிளuQ0க மேகQ. ெசலQd@ ெவ8சிdேகா0க.:¨ எG@
ஆயlரu @பாைய அவG ைகயl0 அ@gதினாG அரவl§தG. @தலி0
வா0கg தய0கியவG தG நிைல க@தி ð8சgேதா_ வா0கிd
ெகாMடாG.

அைறd@u எLµL பாûgதாG அரவl§தG. வlன|µu, பûவத@u ஆgd@
ஒ@ பdகமாü அமû§தி@§தாûகu.

"ஹாOபlட0 ேகGkGைலேய சாLபlடலாu. எ0லாேம dள னா,
ைஹெஜன|dகா இ@d@. டாdடûO µOகஷGல இ@dகா0க. நuபள
ðLபlடற@d@uள சாLபlL_ @µ8சிடலாu. காைலல சாLபlLட@. ஆG த
ேவ வMµய எ0கµu நி@gதாம ெவரLµdகிL_ வ§தா8ð. பûவதuமா
வlன|ய ðLµகிL_ ந 0கgu வா0க.¨அரவl§தG அைறவாயlலி0 இ@§@ நகர @_பட ஓµ வ§@ அவG காலி0
வl@§தாu மனOவlன|. அவu கMகள|0 இ@§@ உ@Mட கMண û
@g@dகu அவG ஷூdகள|G ம@ சிதறி வl@§தன.

பதறிL ேபாü இரMடµ பlGேன நகû§தாG.

"ஏü. வlன|. எGன இ@? எ§திûuமா.....! எ§திûG@ ெசா0ேறG இ0ல.....
பûவதuமா எGன பாûg@கிL_ இ@dகீ0க. @d@0க அவைள.¨

பûவதu அவைளd ைகgதா0கலாகg @dகி8 ேசû0 அமûgத...... அவேளா
இ@ ைககளா@u தG @கgைத @µd ெகாM_ கதறினாu.

தG பாûைவயl0 ெதû§த வாLடgைத மைறg@d ெகாM_ இ§திராணl
ேதவlயlடu ேபðவத_காக ேபாG ெசüதாG அரவl§தG.

"LைரேவL ஹாOபlட0d@ மாgதியா8ð ேதவluமா. இG@u அவ0கgd@
நிைனQ தி@uபல. டாdடûO கிLட ேபசிL_ மgத வlஷயu ெசா0ேறG.¨

அரவl§தG ேதவluமாவlடu ேபசிd ெகாM_ இ@§த ேபாேத ம@g@வûகu
அைழLபதாக நûO வ§@ தகவ0 ெசா0ல........ ம@g@வûகைள ேதµ
வlைர§தாG.

டாdடû அேசாd @வgஸா ச_@ ேநரu ம@g@வd @றிLQகைளேய
பாûgதபµ இ@§தாû. உதவl டாdடûகu தன@ெசய@u, ச0கரராQu அ@கி0


இ@dக எGன ெசா0லL ேபாகிறாûகேளா எGற பயgதி0 @வைரµu மாறி
மாறிL பாûg@d ெகாMµ@§தாu மனOவlன|.

"தி ேபஷGL இO இG தி ேகாமா Oேட@ மிOடû அரவl§தG. ஒ@
ைமG@L LளL dளாLµ0 உ@வாகி இ@d@. ம@§@ மாgதிைரயால அ§த
ரgதd கLµ கைரயற மாதிû LûLமGL ஆரuபl8சி@dேகாu. பL இL வl0
ேடd ைடu. ேபஷMேடாட வயð, மgத ெஹ0g கMµஷGO எ0லாu
ெவ8ð பாûdகறLப ெஹவl ேடாO ெமµசிGO எ0களால ெகா_dக
@µயா@. இ§த Oேட@ல சûஜû ேதைவயl0ைல0கற@ எ0க ஒபlன|யG.
நட§த ஆdசிடGLல பlG க@g@ நரuQகu பலமிழ§@ ேபாயl@d@. அ§த
நரuQகgd@ பைழய சdதி வர@u. அ@ வைரd@u சûஜû பgதி
நிைனdகாம இ@dகற@ ந0ல@. ¨

தைலயl0 இµ வl@§த@ ேபால வlன| பயL பாûைவ பாûg@d
ெகாMµ@dக....... ம@g@வûகu அைறயl0 இ@§@ அவைள ெவள|ேய
அ@LபlவlL_ மM_u ேபசினாG அரவl§தG.

"சாû. அ§த அuமாேவாட உயl@d@ ஒM@u ஆபg@ இ0ைலேய? சûஜû
பgதி நிைனdக ேவMடாuG@ ஏG ெசா0றி0க? அ§த ெபாM@ @Gனாµ
ேகLக ேவMடாேமG@ தாG ெவள|ேய அ@LபlேனG.¨

"ெயO.....ெயO....... ரgதd கLµ ம@§@ மாgதைரயால கைர@சிLடா ஒ@
ûOd@u இ0ைல மிOடû அரவl§தG. இ§த மாதிû கLµகu ெராuப
ெராuப அ_ûவமா கைரயாம ேபாற@u உM_. அLபµ ஏ@u ெநகµவா நாuப
நிைனdக ேவMடாேம. வl ஆû @ஸி0 தி ெபOL ெமµசிGO
அைவலபlu. சûஜû பMற@ல இGெனா@ ûOd இ@d@.... அ@ைவ
சிகி8ைச ேநரg@ல அ§த அuமாQd@ ெச@gதLப_u ெமµசிGO
ஒMேணா ெரMேடா உடனµயா அவ0க @8சிைறLைப அதிகLப_gத


வாüLபl@d@. ேடாGL ெவாû. வl ஹாO ஸ G ேஸா ெமன| ேகசO ைலd
திO. ெமµசிGOைலேய கLµ கைற@சி_u.¨

ைதûயu ெசா0லி டாdடû @வgஸா அவைன ெவள|ேய அ@Lப...... ¨எGன
ெசாGனா0க அரவl§g?".........வlன| படபடLேபா_ அவG @கgைதேய
பாûg@d ெகாM_ இ@§தாu.

"பயLபடற மாதிû ஒM@u இ0ல. பûவதuமாQu, ந µu ேகGkG dேளாO
பMற@d@uள ேபாü சாLபl_0க. நாG ேதவluமா கிLட ேபசிL_ வேரG.¨

இ@கிய @கg@டG ேபசிய அரவl§தைன தி@uபlg தி@uபl பாûgதபµ
ெசGறாu. ம@g@வû ெசாGன அgதைன வlஷய0கgu இ§திராணl
ேதவld@ ெசüதியாக ெதûவldகLபLட@. தி@8சி ஆOபgதிû
@கவûையµu, ெதாைலேபசி எMகைளµu @றிg@d ெகாMடாû ேதவl.

"இ§ேநரu அவ0கgd@ நிைனQ தி@uபl இ@d@uG@ நிைன8ேசG
அரவl§தா. இ§த மாதிû சீûயஸா இ@d@uG@ நாG எதிûபாûdகைல.
இGைனd@ ஒ@ ராgதிû அ0க லாL@ல @u ேபாL_ த0கிdேகா
அரவl§தா. எGன பMணலாu G@ ேயாசி8சிL_ காைலல ðLபlடேறG.
எனdகாக எ0லாgைதµu ெகா@சu ெபா@g@dேகா அரவl§தா.¨

ேதவlயlG ெக@சலான @ர0 அரவl§தைன ேம_ெகாM_ எ@Qu
ேபசவlடாம0 த_gத@. வlன|ைய தன|யாக அைழg@L ேபசினாG.

"நµu, பûவதuமாQu ஹாOபlட0ல இ@0க. நாG ெவள|ேய லாL@ல
த0கிdகேறG. நாைளd@ காைலயlல ேதவluமா ேபாG பMறதா ெசா0லி


இ@dகா0க. ம@பµµu இ0க வ§@ டாdடைரL பாûg@L ேபசிL_ நாG
ஊ@d@ கிளuபl_ேவG வlன|. உG அuமாைவ ந0லபµயா µOசாû@
பM@ற வைரd@u பûவதuமா உGðட இ@Lபா0க. LûLமG_d@
ேதைவயான அLவாGO ெதாைகையd கLµயா8ð. எGேனாட ஏ.µ.எu
காûL உGகிLேட ெகா_g@L_L ேபாேறG... பாOேவாûL ----......
ஆOபgதிû வாச0ல ஏ.µ.எu ெசGடû இ@d@. ேதைவd@ ஏgத மாதிû
µரா பMணldேகா. சாLபா_ பlர8சைன எ@Qu இ0ைல. ேகGkG உuளேய
இ@d@. ேவற ஏதாவ@ ேவ@uGனா பûவதuமா கிLட ெசாGனா
வா0கிL_ வ@வா0க. பயLபடாம இ@dக@u வlன|. ெமµசிGOல தாG
d@û பMண @µµuG@ ெசா0லி இ@dகா0க. வl ஷுL ெவயlL. உனd@
இLேபாைதd@ ேவற உதவl எ@Qu ேவ@மா?"

இ0ைல எG@ தைல தானாü அைச§தா@u அவu பாûைவயl0 ம@Lசி
ெதû§த@. அரவl§தG நாைள கிளuபL ேபாகிறானா? கா@d@d கீேழ _மிேய
ந@வவ@ ேபால இ@§த@. இன| யாû @ைண இ@dகL ேபாகிறாûகu?
எLேபா@ அuமா கM திறLபாûகu ?எgதைன நாLகu? எgதைன வார0கu?
அ@வைர.....?

"எனd@L பயuமா இ@d@.....ந0க ஊ@d@L ேபாக ேவMடாu அரவl§g¨
எG@ ெசா0ல நாd@g @µgத@.

எLபµ8 ெசா0ல@µµu? அdகைற எ_g@8 ெசüகிறாG எGபத_காக ஒேர
அµயாக பlழியவா @µµu? இெத0லாu ெமனdெகL_ ெசüயேவM_u
எG@ அவ@d@g தாG எGன வ§த@?

"ேபாüg @0@. காைலல ேபசிdகலாu¨ எG@ ெசா0லிவlL_8
ெசGறவனேய ெவறிg@L பாûg@d ெகாM_ இ@§தாu. அµவயl_றி0
இனuQûயா பயu ப§தாக உ@Mட@.அG@ இரQ @@வ@u @0க வlடாம0 _தாகர நிைனQகu வ§@
பய@@gதின. பயண அ@LQg தா0காம0 பûவதuமாu உற0கிவlLµ@dக
இரQ வlளdகிG ெம0லிய ஒள|யl0 ைகயl0 இ@§த ஏ.µ.எu காûைடேய
பாûg@d ெகாMµ@§தாu.

பணu மL_u இ@§தா0 ேபா@மா வlன|? இ§த உலகgதி0 ந இG@u
அனாைதயாகg தாG நிG@ ெகாMµ@dகிறாü..... யா@ைடய பணேமா?
@ள|µu உனd@8 சuப§தu இ0லாத@. மன|தாபமான அµLபைடயl0
ெகா_g@வlL_L ேபாகிறாG. உG அuமா கM வlழிd@u வைர
உனdெகG@ யாû இ@dகிறாûகu? உG ேம0 பûதாபu ெகாugu ஒ@
ஜ வ@u நாைள QறLபL_8 ெசG@வlLடா0......?!

ந ஒ@ அநாைத தாG. அநாைத தாG. அநாைத தாG. ெவறி பlµgத மனu
ெசாGனைதேய ெசா0லிd ெகாM_ இ@§த@. பாரமாக இ@§த தைலைய
அ@§தL பlµg@d ெகாMடாu.

அரவl§தG ெகா_gத இ§தL பண@u இ0லாவlLடா0 எைதd ெகாM_
நாG எG அuமாைவ காLபா_@ேவG? ஒ@ேவைள அuமா கMவlழிdகாம0
ேகாமாவlேலேய இ@§@வlLடா0...?

பயu ெந@ைசd கOவ..... ெமாgதமாக உைட§@ ேபாü ேதuபlg ேதuபl
அழg ெதாட0கினாu. பய@u, அ@ைகµu மாறி மாறி வ§@ ேபாக.....
உலகேம @ன|யமாகg ெதû§த@.

"ஒ@ேவைள அuமாQd@ ஏதாவ@ ஆகிவlLடா0.... ெசg@L ேபாüவl_
வlன|. இ§த உலகgதி0 தன|யாக இ@dகாேத. ந µu ெசg@ேபாü வl_.¨


@ழuபld கிட§த மனu ைசgதான|G இ@Lபlடமாü மாறி தா@மாறாü
நிைனdகg @Mµய@.

ம@நாu காைல....."ெசg@L ேபாயl_ வlன|. ெசg@L ேபாயl_ வlன|¨ எG@
மனOவlன|யlG உத_கu உளறிd ெகாMµ@dக........ சgதu ேகL_g
@dகu கைல§@ எ@§தாû பûவதu. வlன|யlG உளறைலd ேகL_ @dகu
ெதாMைடைய அைடgத@.

"வlன|uமா. வlன|uமா.¨ எG@ இரM_ @ைற அைழg@u அவu உளற0
நிGறபா_ இ0ைல. இ§த அதிகாைல ேநரgதி0 யா@d@ ேபாG ெசü@
ெசா0வ@?

ப0 ேதüg@வlL_ ேகGkன|0 இ@§@ காபlயாவ@ வா0கி வரலாu எG@
நிைனgதா0 இLபµ உளறிd ெகாMµ@d@u ெபMைண எLபµ தன|யாக
வlL_8 ெச0வ@ எG@ பயமாக இ@§த@.

அரவl§தG ெசலQd@ ெகா_gதி@§த பணgைத எ_g@d ெகாM_ ெவ@u
கதைவ சாûgதிவlL_ ேகGk@d@8 ெசGறாû பûவதu. அவû ெசGற சிறி@
ேநரgதி0 இரM_ @ைற வlன|யlG அைறdகதQ தLடLபLட@.
ைகLபlµயl0 ைக ைவgதேபா@ கதQ தானாü திற§@ ெகாuள
கMெணதிேர ெதû§த காLசிையd கM_ அதிû§@ ேபானாG ஆகாQ.

கைல§த தைலேயா_ ð@M_ ேபாü தைரயl0 ப_gதி@§தாu மனOவlன|.
கMகu @µd கிடdக வாü மL_u உளறிd ெகாM_ இ@§த@.இ§திராணl ேதவlயlடu அடாவµயாü தி@8சி ஆOபgதிû @கவû வா0கி
பlைளL ஏறியவG.........ஏûேபாûL வ§@ இற0கி கா0 ேடdசி பlµg@,
ஆOபgதிû ேதµ வ§@, அைறd கதைவ தLµய ேபா@....... அவu
ð@Mµ@§த ேகாலேம அவ@d@ காண8 சகிdகாததாü இ@§த@.

"வlன|.... வlன|...... கMணg திற§@ பா@. எGன உளறிகிL_ இ@dேக?"

"ேபாகாத 0க அரவl§g.... எனd@g தன|யா இ@dக பயமா இ@d@...¨
கMகைளg திறdகாம0, எதிேர இ@Lப@ யாெரG@ அறியாம0 ஆகாஷிG
ைகைய இ@dகமாகL ப_றிd ெகாMடாu. அ§தd கேளபரgதி@u ஒ@
நிமிடu கM@µg திற§தவG அவu உuள0ைகைய ேலசாக அ@gதிd
ெகா_gதாG.

"வlன|uமா.... நாG அரவl§g இ0ைல.... ஆகாQ..... கMதிற§@ பா@...¨

ப_றிய ைக ப_றியபµேய இ@dக அவள|டமி@§@ எ§த பதி@u இ0ைல.
ெம0ல தG கரgதிைன அவu பlµயlலி@§@ வl_வlg@d ெகாMடவG
அவைள அலாdகாüg @dகி அ0கி@§த கLµலி0 ப_dக ைவgதாG.

காபl வா0கிd ெகாM_ வ§த பûவதuமாu கதQ திற§தி@dகd கM_
பய§@ ேபாü உuேள எLµL பாûgதாû.

"இ@தாG ந 0க வlன|ய பாûg@dகற லLசணமா? ைபgதியdகாû மாதிû
தைரயlல ப_g@ QலuபlகிL_ இ@dகா?" எG@ ஆகாQ அவûடu சீற.........
அவைன ச_@u அ0ேக எதிûபாராதவû ெவலெவலg@L ேபாü நிGறாû.வlன|யlG @கgதி0 _8சாரலாü ந û ெதள|gதாG ஆகாQ. ெம@வாகd
கMகைளg திற§தவu தGெனதிேர ஆகாஷிG @கu ெதûய......... தாG
காMப@ கனவா நிஜமா எG@ Qûயாம0 மல0க மல0க வlழிg@d
ெகாMµ@§தாu.

ச§ேதகேம இ0லாம0 எதிேர நி_பவG ஆகாQ தாG எG@ Qûய வாû8
ð@Lµd ெகாM_ எ@§தாu. எ@§த ேவகgதி0 தைல ð_றிg
த_மா_றமாü இ@§த@.

"சாû. ந 0க எLபµ இ0க?"..... வாûgைதகu த§தியµg@d ெகாM_ ெவள|ேய
வ§தன.

"@த0ல பயLபடாம உdகா@. ஜOL ெநௗ ஐ ேகu ைப பlைளL. பûவதuமா
அ§த காபl எ_g@ @_0க. @µdகL_u. மgதெத0லாu பlற@ ேபசலாu.¨

"தuபl.... ந 0கgu @µ0க. நாG ேவற வா0கிdகேறG.¨

பûவதuமாu இ@வû ைகயl@u காபlைய ெகா_g@வlL_ அகG@ ெச0ல
அரவl§த@d@ ேபாG ெசüதாG ஆகாQ. @dகu கைல§@ ¨ஹேலா¨ எG@
@ர0 ெகா_gதாG அரவl§தG.

"ஆகாQ ஹியû.... ேகாபg@ல ைலG கL பMணlடாேத.....தி@8சியlல
இ@§@தாG ேபசேறG. எ0கடா Oேட பMணl இ@dேக? "அரவl§தG வlய§@ ேபாü எ@§தாG. ¨வாL....... தி@8சில இ@§@ ேபசறியா?
வlன|ய பாûdகவா வ§ேத ? எLபடா வ§ேத? எLபµ வ§ேத? அuமா
வ§தி@dகா0களா ?"

"ேகuவl ேபா@uடா. தி@8சில இ@§@தாG ேபசேறG. ேவ@uGனா
ெச0டவû ெசd பM@. நாG மL_u தாG வ§தி@dேகG. ஹாOபlட@d@
வMµ அ@LQ. ஐ ேகu ைப பlைளL.¨

"வMµ அ@LபேறMடா. வlன| எLபµ இ@dகா? @0கறாளா?"

"uu.. இLபதாG ெகா@சu ெதள|@சி@d@. நாG @ள|8ð ெரµ ஆக@u. ந
வMµய அ@LQடா. அ0க வ§@ ேபசிdகலாu.¨

அைரமணl ேநரgதி0 அரவl§தன|G காேரா_ µைரவû ஆOபgதிû வாசலி0
காgதி@dக.....

"பgதிரமா பாûg@dேகா0க பûவதuமா. அரவl§g இ@dகற லாLஜுd@தாG
ேபாேறG. ெரM_ ேப@u ேசû§ேத வ§@_ேவாu. ந0க ெரM_ ேப@u
@ள|8சிL_ µபG சாLபl_0க. டாdடûO வ§த பlற@ ேபðேவாu. வlன|.....
@ணLப_gத @µயாத@G@ எ@Qu இ0ைல. பய§@ உளறிகிL_
இ@dகாம ைதûயமா இ@§@ பழக@u.¨

அவG எGன ெசாGனாG எGப@ உைறdகவl0ைல... ஆனா@u த@சா_û
ெபாuைம ேபால தைலயாLµ ைவgதாu. அவG QறLபL_L ேபான பlற@u
பlரைம ந 0காம0 அமû§தி@§தாu. இOவளQ ேநரu தG எதிேர இ@§@


ேபசிd ெகாM_ இ@§தவG ஆகாQதாG எGபைத கMகu பாûgதா@u
மனu நuப ம@gத@. க0@d@u ஈரமா?

தG அைறdகதQ தLடLப_u சLதu ேகL_ கதைவg திற§தாG அரவl§தG.
எதிேர ஆகாQ நிGறி@dக.... @தலி0 வ uQdெகGேற ஒ@வைர ஒ@வû
@ைறLபாகL பாûgதவûகu பlGனû எLேபா@u ேபால சகஜமாகி ஒ@வைர
ஒ@வû அைணg@d ெகாMடனû.

"வlன|ய பாûdகற@dகாக இOேளா @ரu வ@ேவG@ எதிûLபாûdகலடா?"
அரவl§தன|G @கgதி0 மகிg8சி ெதû§த@.

"நாG டாdடû ஷாலின|ய மL பMண வ§ேதG அரவl§g. நாG @.எOல
பாûமாலஜி பMணLப ஷி வாO _யl0 ûசû8 இG LெரயlG L@மûO.
ஜOL ைலd தL பlெரMLஷிL. அவ ேநµO பlேளO தி@8சிG@ ெதûµu.
ேநg@ அவ ெபûசன0 நuபû ேதµ எ_g@L ேபசிேனG. இ0க ஒ@ ெபûய
ம0µ OெபஷாலிLµ ஹாOபlட0ல ேவைல பாûdகறதா ெசாGனா..... பg@
மணld@ அவைளL ேபாüL பாûdக@uடா. ஒ@ டாdட@d@ ெரM_
டாdடரா வlசாûLேபாu. வாL _ @ ேஸ?"

ேபசிd ெகாMµ@§த ேபாேத இ§gராணl ேதவlயlG ெச0 அைழLQ...!

"ஆகாQ தி@8சிd@ தாG வ§தி@dகாG அரவl§g. ேநg@ தி@8சி
ஆOபgதிû அLரO ேகL_g தகரா@ பMணlனாG. ேவற வழி இ0லாம
ெகா_g@ அ@LQேனG. அ0க அவ@d@g ெதû@ச டாdடû யாேரா
இ@dகா0களாu. நாG பாûg@dகேற0கறாG. ந QறLபL_ வûற@Gனா வா
அரவl§தா.¨அரவl§தG தG கLµலி0 கவlg§@ கிட§த ஆகாைஷL பாûgதாG. ெம0லிய
QGனைக அவG உதLµ0 ெநள|§த@.

"ஆகாQ எG @uல தாG இ@dகாuமா. இLபதாG இைதL பgதி ேபசிகிL_
இ@§ேதாu. நா@u அவேனாட ேபாü டாdடû ஷாலின| எGன
ெசா0றா0கG@ ெதû@சிகிL_ கிளuபேறG. அ0க LûயாQd@ ஏதாவ@
உதவl ேதைவLபLடா பாûg@dேகா0க. சிGனd @ழ§ைதய ெவ8சிகிL_
தன|யா இ@dகா. ¨

ெச0லிG ெதாடûைப @MµgதவG.... ¨எGனடா அuமாQd@u, உனd@u
தி@8சி அLரO வா0கற@ல தகராறாேம ? அLபµ சMைட ேபாLடாவ@
இ0க வரேவMµய அவசியu எGனடா? வlன|d@ ேகûேடdகரா நாG
இ@dேகேன.¨

"எ0லாu மன|தாபlமானu தாG. உனd@ இ@dகற மன|தாபlமானu எனd@
இ@dகாதா எGன ? எGகிLடµu ெகா@ச நாu ேவைல பாûgதி@dகா.¨

ஆகாQ @கu தி@Lபாமேலேய பதி0 ெசா0ல....

¨ெவ@u மன|தாபlமானu மL_u தானா ? அ@d@u ேமல ஏதாவ@ இ@dகா?
திkû@ இ§த க0@d@uள ஈரu வ§த@Gனா நuப @µயைலேய "

ஆகாஷிடu இ@§@ எ§த பதி@u வராம0 ேபாகேவ இன| தாG ைதûயமாக
ஊ@d@ கிளuபலாu எGற @µQd@ வ§தாG அரவl§தG."சீdகிரu ேபாü @ள|8சிL_ வா வlன|uமா. சிGனயா வûறLப இ§த மாதிû
உdகா§தி@§தா ம@பµµu எGைனgதாG சgதu ேபா_வா@uமா. சீdகிரu
வ§@_ேவாuG@ உG @Gனாµ ெசா0லிL_g தான ேபானா@. ந
எGனதாG அ@@ ெபாலuQனா@u டாdட@0க எGன ெசா0றா0கேளா
அ@பµதாG நடd@u. ¨ பûவதgதிG @ரலி0 ெப@@8ð இைழேயாµய@.

"எGனால உ0கgd@u கQடu பûவதuமா. ெராuபQu திLµLடாேறா?"
வ@gதமாகd ேகLடாu மனOவlன|.

"அெத0லாu ஒM@u இ0லuமா. எனd@G@ @_uபu, Quைள,
@LµG@ யா@u இ0ைல. ெபûயüயா காலg@ல இ@§@ அவ0க
@_uபgைத அMµதாG வாg§@கிL_ இ@dேகG. ஆகாQ தuபl நாG
பாûg@ வளû§த Quைளuமா. எGைனg திLடற@d@ அ§த Quைளd@
உûைம இ0ைலயா எGன ? இ§திராணl அuமா எ0லா@d@ேம உதவl
ெசüயற @ணu உuளவ0க. எG Q@ஷG ெசgதLபQu காûய8 ெசலQல
இ@§@, காலu @@dக எனd@ ேசா@ ேபாடற வைரd@u எ0லாேம
ஏg@கிLடா0க. அ§தd @_uபg@d@ நாG ஆµð @@dக நGறிdகடG
பLµ@dேகG. ஒ@ வlஷயu தாG Qûயேல வlன|uமா.... யா@d@ேம
இளகாத ஆகாQ தuபl இ0க வ§தி@dகற@ தாG எனd@ ஆ8சûயமா
இ@d@. வயசான காலg@ல எGனால காைலல காபl @µdகாம இ@dக
@µயல. உGைனg தன|யா வlL_L_L ேபான@தாG தLபா ேபா8ð. அ§த
தuபl திkûG@ இ0க வ§@ நிd@uG@ நாG கMேடனா எGன? "

Qலuபld ெகாMேட தG @ணlகைள மµg@ ைவg@d ெகாMµ@§தாû
பûவதu.

காைல உணQ @µ§த பlG எGன ெசüவ@ எG@ ெதûயாம0 இ@வ@u
ஆOபgதிû அைறயlேலேய அைட§@ கிட§தாûகu."அuமாைவL ேபாü பாûg@L_ வûறியா வlன|uமா?"

ஆ@த0 ேதµ மµயl0 ப_g@d கிட§த வlன|யlG தைலைய ேகாதி
வlLடபµ ேகL_d ெகாMµ@§தாû பûவதu.

"ந 0க @ள|8சிL_ இ@§தேபாேத ேபாüL பாûg@L_ வ§@LேடG. உuள
வlடமாLேடG@ ெசா0லிLடா0க. கMணாµ வழியா ெவள|ேய இ@§@
பாûg@L_ வ§ேதG. ெவGµேலஷGல தாG ெவ8சி@dகா0க. காð
தMணlயா ெசலவாயlL_ இ@dகி0ல பûவதuமா. நாG எLபµ இெத0லாu
தி@Lபld ெகா_dகL ேபாேறG? காலu @@dக சuபாதி8சா@u இ§த கடைன
அைடdக @µµமாG@ ெதûயைலேய.¨

"அைதL பgதிெய0லாu சாவகாசமா கவைலLபடலாu. அuமாேவாட
ெமµdக0 ûேபாûLO எ_g@d ெகா_.¨

அைறவாசலி0 நிG@ நிர@சG @ர0 ெகா_dக......... திkெரG@ அவG @ர0
ேகLடதி0 பûவதgதிG மµயl0 இ@§@ ெவலெவலg@ எ@§தாu
மனOவlன|. ெமµdக0 ûேபாûL_கைள வா0கிd ெகாM_ தG வMµd@
வlைர§தவைன @ழLபமாகL பாûg@d ெகாM_ நிGறாu.

நMபûகu இ@வ@u டாdடû ஷாலின|ையL பாûdக8 ெசG@
ெகாMµ@§தனû.

"வlன|. எLபµ இ@dகா? ேநg@ @@dக பlழிய பlழிய அ@@ த ûg@Lடா?""கடG எLபµ கLடற@G@ ேயாசி8ðகிL_ இ@§தா ? ஆOபgதிûdகாக
ெசலQ பMணldகிL_ இ@dேகாேம. அ§த கணdைக எLபµ ேநû
பMற@G@ அவgd@ அ_gத கவைல?"

ம0µ OெபஷாலிLµ ஹாOபlடைல அைட§@ டாdடû ஷாலின|
@ணேசகரைன ேதµ வ§தி@Lபதாக ûசLஷன|0 தகவ0 ெசா0லிd
காgதி@§தாûகu. அ_gத ஐ§தாவ@ நிமிடu அைழLQ வர........¨ேம ஐ கu
இG டாdடû ¨ எGறபµ அவu அைறயl0 @ைழ§தாG ஆகாQ.

"ேஹü....... ஆகாQ நிர@சG. ைநO மLµ0 @ ேமG.¨

இ@dைகைய வlL_ எ@§@ வ§@ ைக @@dகினாu ஷாலின|. அவgைடய
@கgதி@u, @ரலி@u பைழய நMபைன8 ச§திgத @uள0 ெதû§த@.
¨எG@ைடய உயlûநMபG அரவl§g¨ எG@ ஆகாQ தG நMபைன
அவgd@ அறி@கLப_gத........

"ஹேலா....... ஐ ஆu ஷாலின|.¨ எG@ எ§த ப§தாQu இ0லாம0
அரவl§த@d@ ைக ெகா_gதாu. ¨Lள O ேடd µவû சீL¨ எG@
இ@வ@d@u அவûகu இ@dைககைள காMபlgதாu ஷாலின|.

"சuப§தLபLட ெபாMைணd காேணாேம ஆகாQ. ேநg@ ேபாGல அ§த
ெபாM@dகாக உ@கி உ@கி ேபசிகிL_ இ@§ேத. அLபµ யா@Lபா நuப
ஆகாQ மனைச அைச8ðL பாûgத@G@ நா@u ைநL @@dக @0காம
ேயாசி8ேசG.¨ஷாலின|d@ ம_றவûகைள வசீகûd@u பள û QGனைக. Lேராபஷன0 @d
எG@ ெசா0வாûகேள... அLபµ ஒ@ @கu. உத_ சிûd@u ேபா@ நா@u
ேசû§@ சிûLேபG எG@ அடu பlµd@u கMகu.

"ûLேபாûL ெகா_ பாûdகலாu.¨ எG@ ம@g@வd @றிLQகைள ைகயl0
வா0கியவu ஒ@ @ைறd@ இ@ @ைறயாக அைதL பµg@L பாûgதாu.

"ப_ பய0கரமான கLµG@ நாG பய@@gத மாLேடG ஆகாQ. டாdடûO
கெரdடாதாG ûLேபாûL ெகா_gதி@dகா0க. ெவGµேலஷGல இ@dகற
ேநாயாள|ய லா0 µOடGO Lராவ0ல ðLµL_L ேபாற@ ெராuப ûOd.
ஷி இO ஹாவl0 வ சி0 Lரபlu. uuuமu.... எGன பMணலாu ? ேவற
வழியl0ைல நMபேர....ஒ@ வாரu இ0க ஹாOபlட0 வாசgைத
ெபா@g@dகிL_ தாG ஆக@u. இ§த ேடாO ம@§@dேக ந0ல
இuL@OமGL ெதûµu. ெவû ைமG@L Lளாdேக@. நgதி0 _ ெவாû.
ேபஷGL கM திற§த பlற@ µOசாû@ பMணலாேம......uu¨
QGனைகேயா_ அவைன ஏறிLடாu ஷாலின|.

"அ§த ெபாM@ தன|யா இ@d@ ஷா@. ðட ஆu இ@dகற வைரd@u
ைதûயமா இ@Lபா? அெகயlG ஷி வl0 ெகாலாLO..... எLபµ தன|யா
வlL_L_L ேபாற@? எOேடL பgதி நிைனdகாம இ0கேய இ@dக
@µµமா? அரவl§@d@u காபl எOேடL தாG. ேநg@ @@dக அவGதாG
பாûg@L பாûg@ எ0லா உதவlµu ெச@சாG. எ0க ஊ@Gனா பாûg@dக
ஆg0க இ@dகா0க. ெதû@ச டாdடûO நிைறய ேபû இ@dகா0க.
அைல8ச0 இ0லாம இ@d@ேமG@ தாG ேகLேடG.¨

அரவl§தைன வlயLேபா_ ஏறிLடாu ஷாலின|. ¨கிேரL. ந0கgu அ§த
ெபாM@d@ ேகûேடdகரா? நாG அவசியu அ§தL ெபாMைணL
பாûdக@ேம. ெவû லdகி ேகûu _ ஹாO ஸ8 ெவ0வlஷûO. ¨"ேத0dO டாdடû ஷாலின|. ¨ எG@ சி@ QGனைகேயா_ @µg@d
ெகாMடாG அரவl§தG.

"ைரL.... ந ெசாGனபµ ஒ@ வாரu ெவயlL பM@ேவாu ஷா@. @µ@சா
ந அ§த ஹாOபlட0 பdகu வ§@ ேபஷMைடL பாûg@L_L ேபா.
எனdகாக ேநரu ஒ@d@ன@d@ ேத0dO.¨

"ேத0dO எ0லாu இ@dகL_u..... நமd@uள எGன பாûமாலிkO...?
இGைனd@ ல@ðd@ வ L_d@ வாேயG ஆகாQ. கைடசியா @.எOல மL
பMணlன@. ைவ காGL @ கu ேஹாu? ந 0கgu வா0கேளG மிOடû
அரவl§g. LேராபஷG ேவற...... LெரMLஷிL ேவறG@ நிைனdகறவ
நாG....... தLO ைவ ஐ ஆu இGைவµ0 @.¨

"இ@dகL_u ஷா@....... இன| அµdகµ மL பMணg தாேன ேபாேறாu.... வl
வl0 ஜாயlG ஆG சu அதû ேட.¨ ஷாலின|யlடu வlைட ெப_றனû.

"அரவl§g எGனடா பMணலாu? ேபஷMட @O பMண ேவMடாuG@
OLûdடா ெசா0றா? அMடû ெமµdக0 @LபûவlஷG நuப ஊ@d@
ðLµL_L ேபாயlடலாuG@ நிைன8ேசG. ஐ ேடாGL வாGL _ ல O
வlன| அேலாG.¨

"வlன| ேமல அdகைற இ0லாம இOவளQ @ரu ந வர மாLேடG@
ெதûµuடா. ைவ காGL @ Oேட ஹியû ேமG?! எOேடL_d@ ஆu
ேபாLடா8ð. ந அ0க இ0ேலGனா@u ேவைல நடd@u. அuமா தன|யா
இ@Lபா0கG@ நிைனdக ேவMடாu. நா@u, LûயாQu பாûg@dகேறாu.


வாL எ0O பாதûO @? ஒ@ ெபாM@dகாக இ0க Oேட
பMண@மாG@ நிைனdகறியா?"

"uu... ேவற யாராவதா இ@§தா அLபµgதாG நிைன8சி@LேபG. வlன|d@
ெஹ0L பMணற@ல ஈேகா இ0லடா. ¨

"@L... எGன பMணலாuG@ ந ேய @µQ பM@டா. இ0க த0க
வl@Lபமி0ேலGனா எG ðடேவ கிளuQ. ஒMணாேவ ðûd ேபாயl_ேவாu.
அ§த அuமாQd@ நிைனQ தி@uபl_8சிG@ §@O வ@uேபா@
ம@பµµu வ@ேவாu. வாL _ @ ேஸ?"

"ேநா...ேநா... அரவl§g. எனd@ அ@ சûயா படல. அவளால தன|யா சமாள|dக
@µµமாG@ கவைலயா இ@d@. ைரL. ந கிளuQடா. காû எனd@
இ@dகL_u. µைரவû இG@u ஒ@ வாரu இ0க இ@Lபானா ேகg.
@µயா@G@ ெசாGனாGனா பO Qµ8சி ேபாக8 ெசா0@. @ ேகா ைப
பlைளL. அ_gத அைவலபlu பlைளL எ@G@ பா@. டd@G@ லாL@ல
இ@§ேத ஆGைலGல Qd பMணlடலாu. ðûd ேபான@u எG வMµ @O
பMணldேகா.¨

இ@வ@u ேசû§@ வ§தேபா@ தானாக மûயாைத நிமிgதமாக எ@§@
நிGறாu மனOவlன|. பைழய சuபவ0கu எ0லாu மற§@ ேபாü யாேரா
இரM_ ேதவ@தûகைள பாûLப@ ேபால இ@§த@. டாdடû ஷாலின|
ெசாGனைத அரவl§தG ெதûவldக @தG @ைறயாக அவu @கgதி0
நuபldைக ேரைக...!

அG@ மதியேம அரவl§தG கிைடgத வlமானgதி0 பற§@வlLடாG.
µைரவ@u ஒ@ வாரெம0லாu த0க@µயா@ எG@ பO ஏறி ðûd


ெசG@வlட........ லாLஜுd@ ெச0ல வl@Lபu இ0லாம0 மM_u
வlன|ையg ேதµ வ§தாG ஆகாQ.

"ேஸா.. அரவl§g பlைளL ஏறிLடாG. இன| உனd@ எGன ேவ@ேமா...ஐ
மG எGன உதவl ேவ@ேமா..... எGகிLேட தாG ேகLடாக@u. உனdகாகg
தாG நாG இ0க த0கியl@dேகG..... அ§த அளQdகாவ@ QûµuG@
நிைனdகேறG.¨

எLேபா@u ேபால இ@dகமான @கg@டG ஆகாQ ேபசிdெகாMµ@dக.....
வlன|யlG வlழிகள|0 கMண ைரg தாMµய ஒ@ ச§ேதாஷ ேரைக
சGனமாü எLµL பாûgத@.

[ெதாட@u |

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->