ÝSTANBUL’UN ÝLÇE VE SEMT ÝSÝMLERÝ - I

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR A.Þ. YAYINLARI Maltepe Mahallesi Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri Topkapı-Zeytinburnu / Ýstanbul Tel: 0212 467 07 00 / Faks: 0212 467 07 99 www.kultursanat.org / e-posta: kultursanat@kultursanat.org www.seyyarkitap.com / e-posta: iletisim@seyyarkitap.com SEYYAR KÝTAP 09 Ýstanbul Serisi 04 Yayýna Hazýrlayanlar Selim Çoraklý Alper Çeker Dündar Hýzal Hasan Iþýk Hüseyin Sorgun Þerif Esendemir Nevzat Özkaya Mahmut Güleç Yayýn Danýþmanlarý Prof. Dr. Ýskender Pala Prof. Dr. Ýlber Ortaylý Dr. Levent Yaycý Adnan Özer Ali Ural Enver Ercan Ersin Kalkan Metin Celal Kapak Emre Reisoðlu Baský Şan Ofset Tel: 0212 289 24 24 3. Baský: Mart 2009 Dizgi-Mizanpaj Ýdeha Reklamcýlýk Abide-i Hürriyet Cad. Fudda Apt. No: 224 k.6/11 Þiþli / Ýstanbul Tel: 0212 230 78 64 Faks: 0212 230 37 15 www.ideha.net Copyright © KÜLTÜR A.Þ. ISBN: 9944-370-07-x

2

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

ÝSTANBUL’UN ÝLÇE VE SEMT ÝSÝMLERÝ - I

SEYYAR KÝTAP 2009 / Ýstanbul

3

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ ...........................................................8 Takdim .......................................................10 Giriþ ............................................................12 Ýstanbul'un Her Ýlçe ve Semt Ýsminin Bir Hikâyesi Vardýr...........................................13 Byzantion'dan Ýstanbul'a Ýstanbul'un Ýsim Süreci.................................................15 Ýstanbul'un Ýlçe ve Semt Ýsimleri Nereden Geliyor?.......................................18 1. Adalar Ýlçesi ve Adalarýnýn Ýsim Kökeni ................................................18 Burgazadasý ...............................................20 Büyükada ...................................................21 Heybeliada .................................................21 Kaþýkadasý..................................................22 Kýnalýada ....................................................23 Sedefadasý..................................................23 Sivriada ......................................................24 Tavþanadasý ...............................................24 Yassýada .....................................................25 2. Avcýlar Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................26 Ambarlý ......................................................27 Denizköþkler..............................................28 3. Baðcýlar Ýlçesinin Ýsim Kökeni ..............29 4. Bahçelievler Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................32 Kocasinan ..................................................33
seyyarkitap.com 4

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

Siyavuþpaþa ...............................................33 Þirinevler....................................................33 Yenibosna...................................................34 5. Bakýrköy Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................35 Ataköy.........................................................36 Basýnköy.....................................................37 Florya .........................................................37 Yeþilköy ......................................................38 Zuhurat Baba .............................................40 6. Bayrampaþa Ýlçesinin Ýsim Kökeni .......41 7. Beþiktaþ Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................43 Akaretler ....................................................45 Balmumcu .................................................45 Bebek .........................................................46 Dikilitaþ ......................................................47 Dolmabahçe...............................................48 Fýndýklý .......................................................48 Ihlamur ......................................................49 Kabataþ ......................................................49 Kuruçeþme ................................................50 Levent.........................................................50 Maçka.........................................................52 Ortaköy.......................................................52 Viþnezade ...................................................53 Yýldýz ...........................................................53 8. Beykoz Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................54 Anadolu Kavaðý ..........................................55
5 seyyarkitap.com

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

Çubuklu......................................................56 Göksu .........................................................56 Kanlýca .......................................................57 Paþabahçe..................................................59 Polonezköy.................................................60 9. Beyoðlu Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................61 Ayaspaþa ....................................................63 Aynalýkavak ................................................63 Azapkapý.....................................................64 Cihangir......................................................64 Galata .........................................................65 Galatasaray ................................................67 Gümüþsuyu ................................................67 Hasköy........................................................68 Karaköy ......................................................68 Kasýmpaþa .................................................69 Piyalepaþa..................................................70 Sýraselviler.................................................70 Sütlüce .......................................................71 Þiþhane.......................................................71 Taksim........................................................72 Tarlabaþý ....................................................73 Tepebaþý.....................................................74 Tophane .....................................................74 10. Büyükçekmece Ýlçesinin Ýsim Kökeni ..75 11. Çatalca Ýlçesinin Ýsim Kökeni..............78 12. Eminönü Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ................................................80 Ahýrkapý......................................................81
seyyarkitap.com 6

..............104 Alibeyköy .......94 Sultanahmet .....................................................................................................................................................88 Kumkapý..................................91 Mahmutpaþa ............................................................................98 Yenikapý Ýsmiyle Ýlgili Bir Efsane ....................................................................................................................92 Nuruosmaniye ................88 Laleli .............................97 Yenikapý.....92 Mercan .86 Gedikpaþa ....Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri ..........................................94 Süleymaniye............................................com .................................................................................................87 Kadýrga...........................96 Tahtakale ...............................................................................109 Piyerloti ...107 Otakçýlar................................................................. Esenler Ýlçesinin Ýsim Kökeni ............84 Çatladýkapý ....97 Vezneciler ..............................................................106 Feshane...........................................106 Kemerburgaz ......99 13...........83 Cankurtaran........................................................................................................................102 14.........I Bahçekapý ...82 Beyazýt..................... Eyüp Ýlçesi ve Semtlerinin Ýsim Kökeni ............93 Sirkeci ......................................................................................................................................109 Rami .....................110 7 seyyarkitap.....................................82 Caðaloðlu ..........85 Çemberlitaþ ......................90 Langa ...................................................................

insanlýk tarafýndan üretilen bilgilere ulaþmasý ile olur. düzenli kitap okuma oraný ülkemizde on binde bir civarýndadýr. Düzenli kitap okuma alýþkanlýðý açýsýndan ülkeler karþýlaþtýrýldýðýnda Japonya’nýn %14’ünün. Ýnsaný. Okumak. Okumanýn insan hayatýndaki önemi hepimiz tarafýndan bilinmektedir. aklýný geliþtirmesi. seyyarkitap. tabiattaki diðer canlýlardan ayýran en önemli özellik akýldýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . aklýný geliþtirdikçe daha mutlu bir hayat yaþar. ABD’nin %12’sinin. Ýnsan. insanlarýn deðiþik bakýþ açýlarýný fark ederek dünyalarýný zenginleþtirmelerini saðlar. Sevgili Ýstanbullular.I SUNUÞ Sevgili Ýstanbullular. Okuyan insanlar dünyaya farklý pencerelerden bakmayý öðrenirler. Ýnsanýn. Ancak. Ýngiltere ve Fransa’nýn %11’inin düzenli olarak kitap okuduklarýný görmekteyiz.com 8 .

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak.I Geliþen bir toplum olarak kitap okuma alýþkanlýðýmýzýn geliþtirilmesi bireysel bir görevimizdir. Böylece bir kitap birçok Ýstanbullu tarafýndan okunmakta ve Ýstanbullular ayný kitabý okumanýn mutluluðunu yaþamaktadýr.com . 9 seyyarkitap. Ýstanbul’u bir açýk hava kütüphanesine dönüþtürebilmek adýna “Seyyar Kitap Projesi”ni yürütüyoruz. banklar ve kafelere konulmaktadýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Siz le ri sey yar ki tap la rý mý zýn say fa la rý arasýndaki güzelliklerle baþ baþa býrakarak bol okumalý günler diliyorum. Buradan kitabý alan Ýstanbullu bu kitabý okuyarak okuduðu kitabý baþkasýnýn okumasý için yine Ýstanbul’un toplu kullaným alanlarýna býrakmaktadýr. Bu proje ile her ay üç ayrý kitap. yirmi biner adet basýlarak Ýstanbul halkýnýn ortak kullaným alanlarý olan otobüsler. metrolar. deniz otobüsleri. vapurlar.

Ýstanbul’u anlamak için. dünya tarihinin önemli kavþaklarýnda söz sahibi olmuþ önemli bir kent. gerçekleþtireceðimiz bir mânâ yolculuðu ile pekiþtirmeliyiz.I TAKDÝM Saygýdeðer Ýstanbullular. Gerek tabii güzellikleri gerek kültürel zenginlikleri ve gerekse de imge þehir olarak bizzat varlýðý ile Ýstanbul. ziyafeti rengin.Þ. ziyafetin ve temaþanýn tutkunu olan birçoðumuz.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .’nin Baþkanýmýz öncülüðünde yürüttüðü ‘Seyyar Kitap Projesi’ kapsamýnda þu an elinizde tuttuðunuz Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri-I adlý kitap. Ýstanbul’da var olmak kavramýný da önemli kýlacaktýr. Kuþkusuz bu davetin. Her birimiz güzel yurdumuzun farklý köþelerinden gelip. daveti engin. Ýstanbullunun Ýstanbul’a yolculuðu diye tarif edebileceðimiz bu anlam yolculuðu. Bu yolculuðumuzu. sizi böylesi bir yolculuða davet ediyor. Ýþte. seyyarkitap. temaþasý zengin bir dünya kentidir. Ýstanbul’un sinesine ana kucaðý gibi sýðýndýk. Her sokaðý. Dünyanýn göz bebeði bir kentte yaþýyoruz. kuþkusuz yaþadýðýmýz kentin anlam derinliðine ulaþmak gerekir. Ýstanbul’da yaþamak kadar. yaþadýðýmýz diyarlarý terk eyleyip.com 10 . düþ dünyamýzý zenginleþtiren güzel bir þehirdir. Ýstanbul’da buluþtuk. Ýstanbul. her caddesi ve her semti bin bir sürpriz barýndýran Ýstanbul. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.

bugün yeni isimler ve yeni görünümlerle bizim aramýzdadýr. bugün bizlerden. her zamankinden daha çok anlayýþ bekliyor. yaþatmak duygumuzu geliþtirecektir. caddelere de güzel isimler buluruz.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ýstanbul’un anlam yolculuðuna hep beraber çýkalým ve Ýstanbul’un öyküsünü bir de ondan dinleyelim. sokaklara. her taþý bir destan olan Ýstanbul’u yakalamak kuþkusuz bizim elimizde. Ýstanbul. Sevgi ve saygý. Unutmayýnýz ki. Ancak anlamak için öncelikle anlam katmanlarýna inmek gerekir.com . Genel Müdürü 11 seyyarkitap. geçmiþini bildikçe Ýstanbul’a saygýmýz. Her Ýstanbullunun mutlaka Ýstanbul için bu anlam yolculuðuna çýkmasýnda fayda mülahaza ediyoruz. Yaþadýðýmýz kentlere.Þ. “Her taþý altýn” diyerek geldiðimiz Ýstanbul’da. geçmiþinden devraldýðý mirasý zenginleþtirip. anlamadan anlayýþ göstermek mümkün deðildir. geleneklerimizde yer bulan önemli bir ritüeldir. Çünkü Ýstanbul’u anladýkça. Ýstanbul. O halde buyurun. Ýstanbul’u özenle korumak. sevgimiz de artacak. Ýyi okumalar… Nevzat BAYHAN Kültür A.I Çocuklarýmýza güzel isim koymak.

Diðer kitabýmýzda geri kalan 18 ilçe ve semt isimlerinin kaynaklarýný bulabilirsiniz. Esenler. Beþiktaþ. Biz. Baðcýlar.com 12 . Eyüp) ve bu ilçelerde bulunan semt isimlerinin kaynaklarýný incelemeye çalýþtýk.I GÝRÝÞ Ýstanbul. Ancak günlük koþuþturmalar içerisinde birçoðumuz bu izleri her gün görüyor olsak da. Büyükçekmece. Bayrampaþa. deðerli Ýstanbullularý bir parça olsun meraktan kurtarmak adýna kentin ilçe ve semt isimlerinin nereden kaynaklandýðýný iki kitap halinde hazýrlamayý arzu ettik. Yayýn Kurulu seyyarkitap. Tarihi binlerce yýl öncesine dayanan Ýstanbul bir tane ama içinde her ilçe ve semt isminin farklý bir hikâyesi vardýr. Ýlçe ve semtlerin isimlerinin söz konusu hikâyelerini. Bakýrköy. Eminönü.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Avcýlar. Ýstanbul’da yaþayan pek çok insan merak ediyordur þüphesiz. farkýna varamýyoruz. Beyoðlu. Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliði yapmýþ olan Ýstanbul’un her yerinde derin tarihi ve kültürel izler bulmak mümkündür. barýndýrdýðý tarihî eserler ve kültürel yapýsý itibarýyla ucu bucaðý olmayan bir açýk hava müzesi gibidir. Beykoz. Bahçelievler. Bu kitapta alfabetik sýra ile 14 ilçeyi (Adalar. Çatalca. Buradaki eserleri tetkik etmeye ve yaþanan kültürel hayatý yazmaya bir ömrün yetmeyeceðini herkes kabul etmektedir.

Bebek. Eski ilçe ve semtlerin isimlerinin kaynaklarý da yine olaylar veya þahýslarla ilintilidir. Bizans ve Osmanlý dönemine ait birçok isim de mevcuttur. Halbuki Ýstanbul’un otuz iki ilçesinin ve bu ilçe sýnýrlarý içinde bulunan semtlerin hemen hepsinin kendine mahsus. Sultan II. Beyazýt’ýn semtte kendi 13 seyyarkitap. Kanlýca. Erman Güven’e göre genel olarak bugün. Eyüp ve daha nice ilçe ve semt isimleri günlük konuþmalarýmýzda dilimizden dökülse de çoðumuz bu isimlerin ne anlama geldiklerini ve ilk olarak nasýl ortaya çýktýklarýný bilmiyoruz. Beþiktaþ. kimi çok eskilere giden.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Tarihî bir sütundan. Mesela Beyazýt. bunlarýn çoðunun tarihî olaylar. Beyazýt. içinde yaþadýðýnýz ilçelerin ve semtlerin isimlerine baktýðýmýzda. memleket isimleri. meslekler ve benzeri yerlerden geldiðini görmekteyiz. kimi ise yeni olan birer hikâyesi vardýr. bir meslekten. Üç bin yýllýk bir geçmiþi olan þehrin isimleri de neredeyse üç bin yýllýk bir sürece yayýlmýþ. günlük hayatýnda farkýna varsýn veya varmasýn onun birçok ilçe ve semt ismini telaffuz etmektedir. Bunlar arasýnda antik döneme kadar giden isimler olduðu gibi. bir camiden. yaþam biçimleri.I ÝSTANBUL’UN HER ÝLÇE VE SEMT ÝSMÝNÝN BÝR HÝKÂYESÝ VARDIR Ýstanbul’da yaþayan herkes.com . bir konaktan. meþhur bir kiþiden dolayý ismi konulan ilçe ve semtler de hiç az deðildir.

ya da bir olaydan ilham alýnarak konulmuþtur. Temmuz-Aðustos. Erman Güven.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Bayrampaþa meþhur bir Osmanlý paþasýndan.I Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adýyla yaptýrdýðý bir külliyeden. Taksim Osmanlý döneminde suyun halka taksim edildiði yer olmasýndan dolayý bu isimleri almýþlardýr. Baðlarbaþý ismi meþhur baðlardan. 2005. Þehr-i Ýstanbul Dergisi. 1 Özellikle yetmiþli yýllardan sonra Ýstanbul’un hýzlý büyümesine paralel olarak þehre yeni semtler de eklenmiþtir. Bu semtlerin isimleri de ya orada yaþayan birilerinden. 35. “Ýstanbul’un Semt Ýsimleri”. seyyarkitap. Bunlarý size takdim etmeden önce Ýstanbul’un isim sürecine bir göz atalým.com 14 . 1. Biz herkes tarafýndan bilinen bu isimlerin nereden kaynaklandýklarýný derleyerek sizlere takdim etmek istedik. Sarýyer ismi sarý uçurumlardan. s. Özetlemek gerekirse. Ýstanbul’da bulunan her ilçe ve semt isiminin mutlaka bir gerekçesi ve öyküsü vardýr.

“Vizant. Çünkü Ýstanbul’un hangi yönüne bakarsak 2. “Konstantinepolis. Dergah-ý Mualla. Konstantingrad”.ntvmsnbc.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Âsi-tâne-i Aliyye. “Vizantion”. Islâmbol. Deraliyye. Ýslâmbol” gibi isimlerin yaný sýra hemen her millet kendi dilinde Ýstanbul’a ayrý bir isim vermiþtir. “Bizantiya. Arapça’da. “Çargrad. “Nova Roma. Latince’de.I BYZANTION’DAN ÝSTANBUL’A ÝSTANBUL’UN ÝSÝM SÜRECÝ Ýstanbul. Alma Roma. Nova Roma”.com . Eskomboli”. Mahrûsa-i Saltanat. Esdambol. Südde-i Saadet” ve Türkçe’de. el-Mahsura. Antoninya. Osmanlýca’da “Dersaadet. Mahrûsa-i Konstantiniyye. 2 Ýstanbul her açýdan çok büyük ve gizemli bir hazinedir. Stambul”.com/news/357474. Kustantina el-uzma”. http://www. Ýstanbul’u bütün yönleriyle anlamak için bir ömrün yetmeyeceði açýktýr. Rumca’da. Örneðin. Anadolu Ajansý Haberi. Selçuklular’da. Konstantinepolis. Vikingce’de “Miklagord”. Darü’s-saltanat-ý Aliyye. tarih boyunca farklý medeniyetlere beþiklik ettiði için bu kente isim verme süreci de çok renkli olmuþtur. Megali Polis. “Konstantiniyye. “Byzantion” olarak baþlayan ve bugün son þekli Ýstanbul olan söz konusu isim verme sürecinde. Slavca’da. “Ýstanbul” gibi bilinen farklý isimlere sahip olmuþtur. Kalipolis”. Istinpolin. “Bizantium. “Ýstanbul’un Ýsim Efsaneleri”. Payitaht-ý Saltanat. Ermenice’de. Grekçe’de. Ýstanbul.asp 15 seyyarkitap. Stimbol. Darü’l-Hilâfe-tü’lAliye.

þehrin ismi resmiyette “New Roma” olsa da.I bakalým. þehir halký I. Ýnsan ister istemez. ismi üzerinde de birçok rivayetlerin doðmasýna sebep olmuþtur. karþýmýza farklý bir gizem çýkmaktadýr. Constantinupolis. hatta kýsaltma sadece bununla da kalmayarak halkýn farklý kesimleri farklý kýsaltma biçimleri kullanmýþlardýr. Bu arada farklý bir lehçe olarak “Estanbul” þeklinde kullananlarýn olduðu da rivayet edilmektedir. Ýstanbul’un çok farklý medeniyetlere baþkentlik yapmasý. Þehir 300’lü yýllarda Doðu Roma’nýn baþkenti yapýlýnca. balýkçýlýkla uðraþanlar “Þehre doðru” anlamýna gelen “Eis ten Polin” kýsaltmasýný kullanýrken. “Byzantion. “Çok uzun bir tarihi ve kültürel geçmiþe sahip olan Ýstanbul hakkýnda bilmediklerimiz ne kadar da çok” fikrini kabullenmektedir. Ancak bu ismin uzun olmasý sebebiyle Bizans halký ismi “Polis” (þehir) olarak kýsaltmýþlar. daha seçkin kesim “Stenpol” ismini uygun bulmuþlardýr. Kentin ilk isim babasý Ýmparator I. Stenbul. Estanbul” derken üzerinde oturduðumuz ve içinde yaþadýðýmýz bu güzel þehrin adý en sonunda Ýstanbul olmuþtur. Constantinus.com 16 .Constantinus’tur. Polis. seyyarkitap. Constantinus’a izafe ederek kentin ismini “Constantinus’un þehri” anlamýna gelen “Constantinupolis” olarak kullanmaya baþlamýþlardýr. Söz gelimi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

Cumhuriyete geçiþ yýllarýnda da þehrin ismi üzerindeki tartýþmalar büyük bir hararetle devam etmiþtir.com . 17 seyyarkitap.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ýstanbul 1453 yýlýnda Fatih tarafýndan fethedildikten sonra baþkent yapýlýnca þehir büyük oranda göç almýþtýr. Bu rivayete göre.I Ýstanbul isminin nereden geldiðine dair farklý bir rivayet daha vardýr. O devirde Ýstanbul’un nüfusunu çoðunluk itibarýyla Ýslam dinine mensup Müslümanlar oluþturduðundan. Ancak bu tartýþmalar 1920 yýlýnda Mustafa Kemal Atatürk’ün þehrin ismini resmen “Ýstanbul” olarak belirlemesiyle birlikte sona ermiþtir. Tanzimat dönemine kadar yer yer Ýslambol olarak kullanýlan bu isim zamanla deðiþerek bugün kullandýðýmýz Ýstanbul þeklini almýþtýr. þehrin adý halk arasýnda Müslümanlarýn çok olduðunu ifade etmek için “Ýslambol” olarak kullanýlmýþtýr.

Kýnalýada. Büyükada. coðrafi daðýlýmlarý bakýmýndan merkezi ve çevresel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Büyükada.I ÝSTANBUL’UN ÝLÇE VE SEMT ÝSÝMLERÝ NEREDEN GELÝYOR? Adalar 1. Maltepe ile Küçükyalý’nýn karþýsýnda iki sýra olarak dizilmiþ olan bu adalar Burgazada. Heybeliada.com 18 . Sivriada. Adalarý. Kaþýkadasý. Yassýada’dan oluþmaktadýr. Tavþanadasý.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . ADALAR ÝLÇESÝ VE ADALARININ ÝSÝM KÖKENÝ Yabancýlar tarafýndan daha çok “Prens Adalarý” olarak bilinen ve Ýstanbul’un ilçelerinden biri olan Adalar. Sedefadasý. seyyarkitap. dokuz ayrý adadan meydana gelmektedir.

düzenlemeyle 1846’dan itibaren düzenli vapur seferlerinin baþlamasý. Kýnalýada. Bugün genel olarak Ýstanbul adalarý olarak anýlan adalar. Yassýada ve Sivriada ikinci grubu oluþturmaktadýr. batýlýlaþmayla birlikte Adalarýn da önem kazanmasýný saðlamýþtýr. Tavþanadasý. Yabancýlarýn “Prens Adalarý” olarak anmalarýnýn sebebi ise. Yedinci Daire olarak anýlan Adalar Belediyesi Dairesi olmuþtur. yüzyýla kadar devam eden bu süreç.I Heybeliada. Burgazada ve Kaþýkadasý merkezî grubu teþkil etmektedirler. yabancýlarýn da konut sahibi olmasýna imkân tanýyan. tarih içerisinde “Evliya adalarý. Adalarýn günümüzdeki kozmopolit yapýsý. Kesiþ adalarý.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com . bu geliþmede etkili olmuþtur. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren hýzla geliþmeye baþlamýþtýr. Prens adalarý. Osmanlýlar döneminde kendi haline býrakýlan ve 19. Adalar. batýlýlaþma sürecinin açtýðý çýðýrda þekillenmiþtir. Roma ve Bizans devirlerinde prenslerin ve asillerin buralara sürgün edilmeleridir. 1867 tarihli Vilayet Nizamnamesi’nden sonra ilk kez özel yönetimli bir vilayet durumuna gelen ve Zaptiye Nezareti 19 seyyarkitap. Sedefadasý. Böylece Adalar. Bu özgül geliþme özelliði ile Þehremaneti döneminde Ýstanbul’da 1861 yýlýnda kurulan ilk üç belediye dairesinden biri. Tanzimat ile yürürlülüðe giren. Cin adalarý. Kýzýl adalar” gibi çeþitli isimlerle anýlmýþlardýr. 19. Ruh adalarý. Halki adalarý.

Burgazadasý’ndaki tek tepe Bayrak Tepesi’dir. Kuzeybatý tarafýnda da Aya Yorgi Manastýrý bulunmaktadýr.istanbuladalari. Burgaz ismine kaynak oluþturduðu bilinmektedir.com 20 . Ýstanbul’un diðer ilçelerinden ayýran en önemli özelliði. 3.com/Adalartarihitrk. Eni de ve boyu gibi 2 kilometre olan Burgazadasý.htm seyyarkitap. büyüklük olarak adalar içerisinde üçüncü sýrayý almaktadýr. zengin doðal güzellikleriyle Marmara’nýn incisi ve Ýstanbul’un doðal akciðerleridir.I tarafýndan yönetilen Ýstanbul’un bir kazasý olmuþtur. 3 Adalarý. Adalar. http://www.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Adanýn Kuzey yönünde bulunan ve Osmanlý döneminde çýkan bir yangýndan sonra ortadan kalkmýþ olan Pirgos Kalesi’nin. Ada tarihinde özel bir yere sahip olan Hristos Manastýrý bugüne kadar birçok deðiþimler geçirmiþtir. BURGAZADASI Yuvarlak bir biçime sahip olan Burgazadasý’nýn ilk adýnýn “Panormos” olduðu bilinmektedir. Adalarýn idari statüsü 1867’den beri hiç deðiþmemiþ ve günümüze kadar Ýstanbul’un bir ilçesi olarak kalmaya devam etmiþtir. Ýstanbul’un en sevilen yerlerinden biri olan Burgazadasý’nýn yalý ve köþkleri. güzellikleri ile meþhur olmuþtur. kara baðlantýsý olmamasý ve bir sayfiye (yazlýk) yeri oluþudur.

temiz havasý ve güzellikleriyle deðil.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Adadaki sürgün ve hapis hayatý. Adanýn en yüksek tepesinde Aya Yorgi Kilisesi ve manastýrý bulunmaktadýr. Ruhban (Papaz) Okulu gibi yapýlarýyla da bilinmektedir. Ada. Roma Ýmparatorluðu’nun baþkentini Ýstanbul’a nakleden I. Bahriyesi. Beyadasý olan adanýn ismi Fetih’ten sonra “Büyükada” olarak deðiþtirilmiþtir. Bizans döneminde buraya sürgün edilen prens ve asillerle meþhur olmuþtur. HEYBELÝADA Büyükada’dan sonra adalar içerisinde en büyüðü olan Heybeliada. sadece doðasýyla. 21 seyyarkitap. Büyükada’da ilk yapýnýn. Constantinus zamanýnda baþlamýþtýr. Sanatoryumu.com .I BÜYÜKADA Adalar içerisinde yüzölçümü en büyük olan (5.4 kilometrekare) ada olduðu için “Büyükada” olarak anýlmýþtýr. Biri güneyde bulunan Yücetepe. Bugün Ýstanbul halkýnýn günlük gezinti yerleri arasýnda önemli bir yere sahip olan Büyükada. Meale Demonesi. Eski isimleri. miladi 6. yüksek bürokratlarýn ve varlýklý kesimlerin 1940’lý yýllardan sonra raðbet ettiði bir sayfiye yeri olma özelliðini kazanmýþtýr. devlet ileri gelenlerinin. yüzyýlda inþa edildiði bilinmektedir. diðeri kuzeyde bulunan Ýsa Tepesi adanýn iki önemli tepesidir. Prinkipos.

Ýstanbullularýn önemli gezi yerlerinden olan Heybeliada.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Taþocaðý Tepesi. Deðirmentepe. Burgazadasý’nýn doðusunda bulanan ada. KAÞIKADASI Eski adý “Pita” olan adanýn Kaþýkadasý olarak anýlmasýnýn sebebi. uzaktan bakýldýðýnda adanýn yere býrakýlmýþ bir heybeye benzemesindendir. oldukça küçüktür. Kuzeyden güneye uzunluðu bir kaç yüz metredir. yüzüstü yatýrýlmýþ bir kaþýða benzemesindendir. seyyarkitap. Makarios Tepesi ve Ümit Tepesi olarak dört tepeden meydana gelmektedir. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunmaktadýr.com 22 .I Heybeliada Eski ismi “Halki” olan adaya Türkler tarafýndan Heybeliada denilmesinin sebebi.

Kýnalýada’da.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . 19. 1938 yýlýnda ölümü üzerine varisleri oðlu Þehsuvar Menemencioðlu ile kýz kardeþi Reyyan Þehsuvaroðlu’na geçmiþtir. Hiristos Manastýrý ve üç su sarnýcý önemli yapýlardandýr. 1957 yýlýndan sonra bu isim resmen de tescil edilmiþtir. Yeni sahipleri adayý imar etmiþ. Cumhuriyet döneminden sonra Sedefadasý isminin verilmesi bitki örtüsünün uzaktan bakýldýðýnda sedefe benzetildiði içindir. adalar içinde en küçük olanýdýr. Adaya.com . Fetih’ten sonra kýrmýzýya çalan demir oksitli topraðýndan dolayý Kýnalýada ismi verilmiþtir. Ýstanbul’dan geliþe göre ilk ada olan Kýnalýada’nýn ismi önceleri Proti iken. Rumlarýn cemaat kilisesi olan Panayia Kilisesi. yüz adet villa. Ada. Teþvikiye Tepesi ve Manastýr Tepesi olmak üzere üç tepesi vardýr.I KINALIADA Ýstanbul Adalarý içinde en küçüklerinden biri olan Kýnalýada’nýn Çýnar Tepesi. Adaya bu dönemde ilk olarak Sultan Abdülmecit’in damadý Fethi Ahmet Paþa yazlýk bir köþk inþa ettirmiþtir. yüzyýlýn yarýsýna kadar adada tavþanlardan baþka canlý bulunmuyordu. Kýnalýada Camii. Fethi Ahmet Paþa’dan sonra Saliha Yegane Haným’a kalmýþ. SEDEFADASI Eskiden adada çok Tavþan bulunduðu için Tavþanadasý olarak da bilinen Sedefadasý. 23 seyyarkitap.

s. 179 ve Gustav Sclumberger. kafe. TAVÞANADASI Ýstanbul’a en uzak olan ada aðaçsýz. Bugün ada yerleþime açýk deðildir. çýplak ve kayalýk bir kara parçasýdýr. Tavþanadasý ismi de tavþanlarýn bol olmasýndan dolayý verilmiþtir. 4 SÝVRÝADA Denizin ortasýnda Piramit’e benzeyen yapýsý dolayýsýyla bugün Sivriada olarak anýlan adanýn eni 90. Bizans döneminde yapýlan taþ çýkarmalarý. Ýstanbul. Say Yayýnlarý. Adada. 137-140. Tarih Boyunca Ýstanbul Adalarý II. yüzyýldan kalan bir manastýrýn bazý kalýntýlarý bulunmaktadýr. seyyarkitap. boyu ise 400 metre civarýndadýr.com 24 . Doðu yönünde güzel kumsallý doðal bir liman vardýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Osmanlý döneminde de devam etmiþ ve yakýn zamana kadar da sürmüþtür. Adanýn Bizans döneminde sürgün adasý olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Eni 90 boyu ise 850 metre civarýndadýr. Sedefadasý gibi tavþaný boldur. Üzerinde. 10. 1990. Prens Adalarý. Kentim Ýstanbul Semt Kitaplarý. 1996. Ýstanbullular tarafýndan Yassýada ile birlikte “Hayýrsýzada” olarak adlandýrýlan adalardan ikincisidir. Haritalardaki resmi adý “Balýkçý Adasý”dýr. Ýstanbul. Pars Tuðlacý. 4. lokanta ve vapur iskelesi inþa edilmiþtir.I bir plaj. s. 40 metre yüksekliðinde bir tepe bulunmaktadýr.

YASSIADA Adýný daha çok 1960 ihtilalinde duyuran ve düz bir araziye sahip bulunan adanýn eski dönemlerde ismi “Plati”ydi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Deniz Kuvvetleri’nin adayý boþaltmasýnýn ardýndan Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü buraya taþýnmýþ. Eni 185. Tavþanadasý’nýn ýstakoz ve böcekleri þöhret kazanmýþtýr. lokantalar süratle çoðalýnca. Yassý bir coðrafyaya sahip olduðu için bu isimle anýldýðý ve isminin de buradan geldiði söylenmektedir. 1947 yýlýnda Deniz Kuvvetleri tarafýndan modern bir deniz eðitim tesisi kurulmuþtur.istanbul.com . oteller. Ancak ne hikmetse Yassýada. 5 5. http://www. Ada uzun süre sadece ara sýra uðrayan balýkçýlarýn av yeri olmuþtur. ancak belli bir müddet sonra uzaklýk ve gerekli ihtiyaçlarýn karþýlanmasýný zorlaþtýrdýðý için ada boþaltýlmýþtýr.aspx?pid=324 25 seyyarkitap. özellikle Büyükada’da köþkler.gov.I Meþrutiyet’ten sonra. boyu 740 metre olan Yassýada’ya.tr/Default. Ýstanbullular tarafýndan “Hayýrsýzada” olarak anýlmaktadýr.

1960 yýlýndan sonra bölgeye Anadolu ve Trakya’dan yoðun bir nüfus akýný olmuþtur. güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrelenmiþ Ýstanbul’un geniþ ilçelerinden biridir. Vetova ve Pazarcýk’tan gelerek bölgeye yerleþtirilmiþlerdir. seyyarkitap. kuzeyinde Bahçeþehir beldesi ve yine Küçükçekmece ilçesi. batýsýnda Yakuplu ve Esenyurt beldeleri. 1912 Balkan Savaþý sonunda eski Osmanlý vatandaþý birçok Türk Razgrat. AVCILAR ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Avcýlar ilçesi doðusunda Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece ilçesi. Avcýlar’ýn tarihi Ýstanbul’un tarihi ile özdeþtir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 26 . Ýlk olarak Bulgaristan’dan getirilen Türklerin buraya yerleþtirilmesi ile bir köy oluþmuþtur.I Avcýlar 2. Avcýlar denmesinin sebebi ise.

Rumlardan boþalan yerlere ise 6. büyük bir alana yayýlan Ýstanbul Üniversitesi yerleþiminin de ilçenin geliþiminde büyük önemi vardýr. Londra Asfaltý’nýn saðýnda.gov. Avcýlar. Avcýlar’da sanayi de hýzla geliþip büyümüþtür. eðimle denize inen arazinin üzerine kurulmuþ bir yerleþim birimidir. Avcýlar’ýn alt kýsmýnda. 6 AMBARLI Ambarlý.1987 tarihinde Küçükçekmece ilçesine baðlanmýþ. 04. Firuzköy yolunun saðýnda ve solunda sanayi tesisleri bulunmaktadýr.tr 27 seyyarkitap. Uzun yýllar Bakýrköy ilçesine baðlý olan Avcýlar.I sonbaharda özellikle kuzeyden gelen býldýrcýn sürüleri ve diðer av hayvanlarýnýn burada çok olmasýndandýr. 1924 yýlýnda Ambarlý Köyü Rumlarý 40-50 hane olarak Türkler ile deðiþtirildiler. Çok sayýda sanayi kuruluþlarý oluþmuþ.com .07.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Osmanlý döneminde zengin Rum çiftçi ambarlarýnýn bulunduðu bir yerdi. ilçeye büyük hareket kazandýrmýþtýr. Ambarlý’nýn batýsýnda yakýt dolum tesisleri ve elektrik üreten termik santrali kurulmuþtur. Avcýlar ilçesinin E-5 Karayolu üzerinde bulunmasý. Marmara Denizi’nin kýyýsýnda.avcilar.1992 tarihinde de ilçe olmuþtur. 1970 yýlýndan sonra büyük göç almaya baþlamýþ ve bölgede geniþ bir yerleþim meydana gelmiþtir. http://www. Cumhuriyet sonrasý.

Kentimistanbul Semt Kitaplarý. s. Avcýlar Kitapçýðý.I askerî ambarlar yerleþtirildi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 28 . Semt adýný bu ambarlardan almýþtýr. Zamanla bu sahile yazlýklar ve köþkler yapýldý. seyyarkitap. 7 DENÝZKÖÞKLER Avcýlar ilçesinin Ambarlý’dan sonra ilk yerleþim semti olan Denizköþkler bir zamanlar Ýstanbullularýn denize girdikleri sayfiye yerlerinden biriydi. 7. 5-6. Semtin adý da o dönemlerde yapýlan bu yazlýk ve köþklerden dolayý Denizköþkler olarak kaldý.

Daha önce Bakýrköy ilçesine baðlý olan bir belde durumunda iken. 40 çeþidin üzerinde yetiþtirilen üzüm 29 seyyarkitap. batýda Küçükçekmece.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . BAÐCILAR ÝLÇESÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Ýstanbul’un yeni ilçelerinden biri olan Baðcýlar. Bu yýllarda devlet tarafýndan temin edilen üzüm fideleri halka daðýtýlmýþ. Yerleþimi çok eski dönemlere uzanan Baðcýlar. Çýfýtburgaz adý ile bilinen bu çiftlik arazisini satýn alarak buraya yerleþmiþlerdir. Osmanlý döneminde Rumlarýn yaþadýðý köylerden biriydi ve Çýfýtburgaz ismiyle anýlýrdý.I Baðcýlar 3. 1992 yýlýnda Bakýrköy’den ayrýlarak ayrý bir ilçe olmuþtur. kuzeyde askerî arazi ve Esenler. doðuda Güngören. 1929 yýlýnda Bulgaristan’ýn Varna Vilayeti’nden gelenler. güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrilidir.com .

Baðcýlar ismiyle anýlmýþtýr. þehre giriþ izni alýrlardý.com 30 . Avrupa’dan gelen tüccarlar ve gezginler burada konaklar ve bu konaklama esnasýnda Ýstanbul Þehremini’nden. Hüseyin Aða Çeþmesi ve Demirli Çeþmeleri hâlâ hizmete devam etmektedir. hamam ve su sarnýcý ile küçük bir külliye gibi idi. Burmalý Çeþme. konaklama haný. Ayrýca bu çeþmenin yanýnda yolcularýn cuma ve bayram namazý kýlmasý için minberli bir namazgâh da bulunmaktaydý. 8 Günümüzde Baðcýlar ilçesini oluþturan zeminde tarihî eser yok denecek kadar azdýr. Halkalý Sularý adý altýnda Ýstanbul’a su taþýyan 8.tr/Tarih.htm seyyarkitap. Bugünkü Beltaþ Kumaþ Fabrikasý’nýn altýnda kalan Kaþýkçý Çeþme. http://www. Ayrýca Mahmutbey semtinde Osmanlý döneminden kalma Acý Çeþme.bagcilar. Baðcýlar ilçesinde hâlen askerî saha içinde kalan 2 adet su kemeri mevcuttur. Tarihî Ýpek Yolu güzergâhýnda Mimar Sinan modeli kesme taþtan yapýlmýþ olan Çifte Gelinler Çeþmesi’nde ise birbirlerine ters istikamette hayvanlarýn ve insanlarýn ayrý ayrý su içebileceði bölümler bulunmaktaydý. Bugünkü Tavukçu Deresi üzerinde bulunan ve kesme taþtan yapýlmýþ kemerli bir köprü olan Tavukçu Köprüsü de Baðcýlar’daki tarihî eserlerden biridir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I baðlarý ve meþhur üzüm türleri nedeniyle bölge. Bu çeþmeden bugün herhangi bir kalýntý mevcut deðildir.gov.

http://www.bagcilar.com .bel.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I 17 su yolundan bir tanesi de Baðcýlar’da bulunmakta olup Hekimoðlu Ali Paþa Vakýf Sularý adýyla bilinmektedir.tr/ib1.asp 31 seyyarkitap. 9 9.

batýdan Küçükçekmece’ye. 1960’larda bölgenin güneyinde bulunan Londra Asfaltý’nýn yetersiz kalmasý sonucunda E-5 Karayolu yapýlýnca. Havuzlu Köþk (Siyavuþpaþa seyyarkitap. Söylentilere göre.com 32 . Bahçelievler. BAHÇELÝEVLER ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Bahçelievler ilçesi. söz konusu alanlarda yapýlan evlerin çoðunlukla bahçe içinde tek tip evlerden oluþmasý. güneyden Bakýrköy’e.I Bahçelievler 4. bu yerin Bahçelievler olarak anýlmasýna sebebiyet vermiþtir. Bahçelievler ilçesinde tarihî eserler oldukça azdýr. burada büyük yerleþim alanlarý oluþmuþtur. 1992 tarihinde yürürlüðe giren bir kanunla Bakýrköy’den ayrýlarak ayrý bir ilçe olmuþtur.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . kuzeyden Baðcýlar’a ve doðudan Güngören’e komþudur.

Murat zama-nýnda sadrazamlýk yapmýþ bir Osmanlý devlet adamý olan Koca Sinan Paþa’dan dolayý verildiði söylenmekte ise de ne mü-nasebetle verildiði bilinmemektedir. http://www.I Kasrý). burada ilk yapýlaþma döneminde inþa edilen konutlardan dolayý bu ismi aldýðý rivayet edilmektedir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . E-5 Karayolu üzerinde bulunan Þirinevler’in büyük bölümü bugün yerleþim yeri olarak kullanýlýrken. özellikle E-5 üzerinde büyük markalarýn maðazalarý bulunmaktadýr. 10.tr/2005_tarihcemiz.com . SÝYAVUÞPAÞA Bahçelievler ilçesinin bir semti olan Siyavuþpaþa. adýný 16. Mehmet zamanýnda iki defa sadrazamlýk yapmýþ olan Siyavuþpaþa’dan almýþtýr. yüzyýlda Sultan III. ÞÝRÝNEVLER Bahçelievler ilçesinin önemli semtlerinden biri olan Þirinevler’in.bel.htm 33 seyyarkitap.bahcelievler. Çobançeþme Köprüsü ve Viran Saray (Viran Bosna) kalýntýlarý günümüze ulaþan en önemlileridir. 10 KOCASÝNAN Bahçelievler ilçesinin semtlerinden biri olan Kocasinan isminin III. Siyavuþ Paþa bu semtte Havuzlu Köþk olarak bilinen ve kendi adýyla anýlan bir kasýr yaptýrmýþtýr.

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

YENÝBOSNA Bugün Bahçelievler ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Yenibosna, Ýstanbul’un Trakya doðrultusundaki büyüme alaný içindedir. Ýlk adý ‘Saraybosna’ olduðu bilinen Yenibosna’da yerleþim ‘93 Harbi’ olarak anýlan Balkan Savaþý’ndan sonra, Bosna’dan gelen aileler ile baþlamýþtýr. Farklý bir rivayete göre ise Yenibosna, Osmanlý döneminde Saraybosna yakýnlarýnda yararlýlýk gösteren bir beye týmar olarak verilmesinden dolayý bu adý almýþtýr. 11

11. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi, Anonim, Ýstanbul, Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý, 1994. s.470. seyyarkitap.com 34

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

Bakýrköy

5. BAKIRKÖY ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Bakýrköy, antik çaðlarda, Bizans’ý Avrupa’ya baðlayan ana yol üzerinde kurulmuþ bir þehirdi. Bu anlamda Ýstanbul’un eski yerleþim yerlerinden biri olan Bakýrköy’ün tarihi Bizans dönemine kadar geri gitmektedir. Zikredilen dönemde adý “Hepdoman” olan Bakýrköy, Bizans’ýn son dönemlerinde “Uzunköy” anlamýna gelen “Makrohori” ismiyle anýlmaya baþlanmýþtýr. 1453 yýlýnda Ýstanbul’un fethedilmesinden sonra semtin ismi Makrýköy’e dönüþmüþtür. 1925’te ulusal sýnýrlar içindeki yabancý kaynaklý adlarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda bu semtin adý Bakýrköy olarak deðiþtirilmiþtir. Bakýrköy isminin verilmesini Atatürk’ün istediði bilinmektedir. Sermet Muhtar Alus, Bakýrköy ile ilgili þunlarý söylemektedir:
35 seyyarkitap.com

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

“Makri namýyla bir Rum köyüydü. Makri yerine Bakýr denilmesi eskidir. Okumasý yazmasý az olanlar, bu ismi kullanýrlardý.” 12 Bakýrköy’de En önemli tarihî eserler arasýnda, Bizans döneminden kalma Fildamý Sarnýcý, 17. yüzyýlda yapýlan Baruthane, 1875’te Sultan Abdülaziz tarafýndan yeniden inþa edilen Çarþý Camii ve Çeþmesi, Þifa Hamamý, 19. yüzyýlda yaptýrýlan Bez Fabrikasý (Bakýrköy Pamuklu Sanayi Müessesesi), Yeþilköy yalýlarý, Bakýrköy evleri, kiliseler, köþkler ve Florya Deniz Köþkü sayýlabilir. Hava, kara, deniz ulaþýmý açýsýndan Türkiye’nin en zengin ulaþýmýna sahip Bakýrköy, uluslararasý havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren Atatürk Hava Limaný ile büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. 13 ATAKÖY Bakýrköy ilçesi sýnýrlarý içinde modern bir toplu konut kompleksi olan Ataköy’ün eski adý Baruthane’dir. II. Mahmut tarafýndan burada baruthane yapýlmýþtýr. O zamanlar Ataköy, Ýstanbul’un dýþý sayýldýðýndan dolayý baruthane yapýmý için uygun bir alan olarak görülmüþtür. 1950 yýlýnda Emlak ve Kredi Bankasý bu bölgeye 50-60 bin nüfusun barýnabileceði bir yerleþim yeri kurmuþtur. Yeni yerleþim yerinin adý, Mustafa Kemal’in
12. Sermet Muhtar Alus, Ýstanbul Kazan Ben Kepçe, Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý, 1995, s.153. 13. http://www.istanbul.net.tr/istanbul_ilceler_bakirkoy.asp seyyarkitap.com 36

http://www.asp 37 seyyarkitap.kentimistanbul.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . basýn mensuplarý ve yazarlarýn üye olduðu konut kooperatifi yapýlmasý sebebiyle bu ad verilmiþtir.com/semtler. 15 Florya FLORYA Ýstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Florya semtinin isim kökeni hakkýnda 14.I Atatürk soyadýndan esinlenerek Ataköy konmuþtur. Ýstanbul’un Semtleri Dizisi. Bakýrköy ilçesinin batýsýndadýr.asp 15.istanbul. Eskiden “Zümrütyuva” olarak bilinen semte. Bakýrköy Kitapçýðý. Kentim Ýstanbul.4. 14 BASINKÖY Bakýrköy ilçesine baðlý. http://www.net. Küçükçekmece ilçesi ile sýnýr komþusu bir sahil semti olan Basýnköy.tr/istanbul_ilceler_bakirkoy. s.com .

Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý. s. Bakýrköy ile Florya arasýnda bulunan güzel bir yerleþim birimidir. Diðer bir rivayete göre ise. Son bir rivayet ise þudur: Semt. Reþad Ekrem Koçu’ ya göre. bu semte plaj modasýnýn taþýmasýnda da önemli bir etken olmuþtur. kuzeyde Sirkeci-Halkalý tren yolu ve onun kuzeyinde Atatürk Hava Limaný. seyyarkitap. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi III.com 38 . ismini Fülürye denilen bir kuþun adýnýn Rus þivesi ile Florya’ya dönüþmesinden almýþtýr.I birçok rivayet bulunmaktadýr. Reþad Ekrem Koçu. Semtin sýnýrlarýný güneyde Marmara Denizi. 1994.324. yüzyýldan sonra bölge “Flûrya” olarak adlandýrýlýyordu ve bu adý Florina’dan gelen göçmenler getirmiþti. 16.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ýstanbul. Bazýlarý da Florya’nýn Bizans kökenli “Florion” kelimesinden geldiðini söylerler. Bu ad zamanla “Florya”ya dönüþtü. doðuda Yeþilyurt batýda ise Florya ve “Belediye Dinlenme Kampý” oluþturmaktadýr. 17. 16 YEÞÝLKÖY Geçmiþ dönemlerde adý Ayastefanos olan ve bugün Bakýrköy ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Yeþilköy. Ýskender Çelebi Arnavutluk’un Florina Kasabasý’ndandý ve inþa ettirdiði bahçeye “Florina” adýný verdi. Ayný iddaya göre buraya yerleþen Rus göçmenleri. Marmara Denizi kýyýsýnda.

Evliya Çelebi’ye göre ise “Ayas-tefanos” adý birçok tarih kitabýnda. 17.kentimistanbul. s.com/semtler. Ancak özellikle neden bu ismin seçildiði konusunda saðlam bir bilgi mevcut deðildir. Yeþilköy kitapçýðý. 17 Yeþilköy adý semte 1930’da. Aktaran Ýsmail Hakký Erol.I Yeþilköy Eski bir Rum köyü olan Yeþilköy. özellikle de Tevârîh-i Âl-i Osmanî ’de adýndan uzun uzadýya bahsedilen Ýstanbul’un efsanevî kurucusu Madyan oðlu Yanko’nun oðlu Aya Ýstefan’dan gelmektedir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com . Ýstanbul’un Semtleri Dizisi. Kentim Ýstanbul. ancak günümüze kadar varlýðýný sürdürememiþ kiliseden aldýðý söylenmektedir. ilk adý olan Ayastefanos’u bir Hýristiyan azizi olan Ayos Stefanos’dan ve onun adýna yapýlan. Ýstanbul’un idari yapýsýnýn yeniden düzenlenmesi sürecinde verilmiþtir. http://www.asp 39 seyyarkitap. 2-3.

Fatih’in kuþatmasý sýrasýnda Bizanslýlar su kuyularýný zehirleyince. Osmanlý ordusunun su ihtiyacýný karþýlayan mucizevi kiþi Zuhurat Baba olmuþ .com 40 . Zuhuratbaba semti ismini içerisinde türbesi bulunan Zuhurat Baba’dan almýþtýr. 18 18. http://tr.org/wiki/zuhuratbaba seyyarkitap. Velilerden bir zat olduðu söylenen Zuhurat Baba’yla ilgili olarak çok ilginç bir efsane anlatýlmaktadýr: Efsaneye göre Ýstanbul’un Fethi’nden önce Topkapý surlarý ve çevresini.I ZUHURAT BABA Zuhuratbaba semti. Bakýrköy merkezinin batýsýnda yer almaktadýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Zuhurat Baba ve arkadaþlarý koruyormuþ.wikipedia. Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi ile Bakýrköy Adliyesi bu semttedir.

BAYRAMPAÞA ÝLÇESÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Eski adý “Saðmalcýlar” olan Bayrampaþa ilçesi. Bayrampaþa ilçesi. güneyinde Zeytinburnu. doðusunda Eyüp.I Bayrampaþa 6. Osmanlýlar döneminde Saðmalcýlar adýnda bir köy iken. 1927 yýlýnda Bulgaristan’dan gelen göçmen kafilesiyle büyümeye baþlamýþtýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Saðmalcýlar isminin 1927’de Bulgaristan’ýn Filibe þehrinden göç eden ve yöreye ilk yerleþen bu göçmen kafilesi için saðmal inekler yetiþtirilmek üzere kurulan çiftliklerden dolayý verildiði söylenmektedir. Saðmalcýlar isminin deðiþimini Osmanlý döneminde semtte çýkan kolera salgýnýnda 41 seyyarkitap.com . batýsýnda Esenler ve kuzeyi ile kuzeydoðusunda Gaziosmanpaþa ilçeleriyle çevrilidir.

Bu tarihe kadar Eyüp ilçesinin bir semti olarak geliþmesini sürdürmüþtür.com 42 . Ayrýca Edirnekapý-Rami arasýnda Topçular Camii’nin ilerisinde bulunan Sadrazam Mustafa Paþa Meydan Çeþmesi.asp?id=19&hid=53 seyyarkitap. IV. Saðmalcýlar ismi kolera ile anýlýnca. Bayrampaþa ilçesi. Bayrampaþa ilçesindeki önemli tarihî yapýlar arasýnda bugün Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü olarak kullanýlan bina ve kitabesi bulunmaktadýr.bel. 1990 tarihinde kurulmuþtur.bayrampasa.Mahmud döneminde ünlü hattat Yesarîzâde Mustafa Ýzzet tarafýndan yazýldýðý bilinmektedir.tr/bilgi_diger. mimari özelliklerine ve üslubuna bakýldýðýnda yaklaþýk olarak 1870 yýllarýnda yapýldýðý anlaþýlan Ferhatpaþa Çeþmesi ve Ferhat Çiftliði de Bayrampaþa ilçe sýnýrlarý içinde bulunan önemli eserlerdendir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I çok kiþinin ölmesine baðlayanlar da mevcuttur. Murat’ýn sadrazamlarýndan ve Ýstanbul kaymakamlýðý yapan Bayram Paþa’nýn burada bir çiftlik sahibi olmasýndan esinlenilerek semtin isminin 1978 yýlýnda Bayrampaþa olarak deðiþtirildiði rivayet edilmektedir. http://www. Bayrampaþa ilçesi de sur dýþýnda kalan ilçeler gibi zengin bir tarihî yapýya sahip deðildir. Bu tarihî kitabenin II. 19 19.

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

Beþiktaþ

7. BEÞÝKTAÞ ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Beþiktaþ, Ýstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. Ýstanbul’un fethi sýrasýnda küçük bir Rum köyüydü. Bu dönemde adý “Çift Sütun” anlamýna gelen “Diplokionion” olan Beþiktaþ’ýn kuruluþ tarihi Ýlk çað’da, Argonaues þefi Jason Colchide’ye kadar uzanmaktadýr. Kanunî Sultan Süleyman zamanýnda yapýlan bir plan uyarýnca, yeniden kurulan Beþiktaþ, II. Selim devrinde daha önem kazanmýþtýr. 17. yüzyýlda bugünkü Abbas Aða sýrtlarýna doðru yayýlmaya baþlamýþtýr. Cumhuriyet döneminde ise ilçenin görünümü bir hayli deðiþmiþtir. Otuz yýl öncesinin sakin yeri, günümüzde Ýstanbul’un trafik akýþý içerisinde önemli bir geçiþ noktasý olmuþtur.
43 seyyarkitap.com

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

Beþiktaþ ilçesinin adý çok eski zamanlarda “Taþ beþik” anlamýndaki “Kune Petro” imiþ. Beþiktaþ isminin nereden geldiðine dair ise iki farklý rivayet vardýr. Birinci rivayete göre Beþiktaþ ilçesi ismini Barbaros Hayrettin Paþa’nýn gemilerini baðlamak için diktirdiði beþ taþtan almýþtýr. Rivayete göre Barbaros Hayrettin Paþa Akdeniz’e çýkacaðý zaman gemilerine Beþiktaþ önlerinde demir attýrýp halatlarý baðlamak için de kýyýya beþ taþ direk koydurtmuþ. Bundan dolayý buraya beþ taþ denilmiþtir. Sonradan bu isim dilden dile dolaþarak Beþiktaþ þeklini almýþtýr. Ýkinci rivayet ise bir papazýn bu semtte yaptýrdýðý kiliseye Kudüs’ten getirdiði ve rivayetlere göre Hz. Ýsa’nýn (a.s.) çocukluðunda içinde yýkandýðý “Beþik taþý”ný koydurtmasýndan dolayý verilmiþtir. Ýstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Beþiktaþ’ta önemli tarihî eserler mevcuttur. Resim ve Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, Barbaros Hayreddin Paþa Türbesi, Tuzbaba Türbesi, Yahya Efendi Türbesi, Abbas Aða Camii, Sinan Paþa Camii ve Þadýrvaný, Orhaniye Kýþlasý Camii, Yahya Efendi Camii, Yahya Efendi Tekkesi, Dolmabahçe Camii (Bezmialem Valide Sultan Camii), Bezmialem Valide Sultan Çeþmesi, Dolmabahçe Sarayý, Dolmabahçe Saat Kulesi, Yýldýz Sarayý, Yýldýz Sarayý Saat Kulesi, Çadýr Köþkü, Malta Köþkü, Þale Kasrý, Ihlamur Kasrý, Çýraðan Sarayý, Beþiktaþ Mevlevihaseyyarkitap.com 44

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri - I

nesi, Barbaros Anýtý bu eserlerin en önemlilerindendir. 20 AKARETLER Sultan Abdülaziz, Aziziye Camisi’nin masraflarýný karþýlamak üzere bir vakýf kurmuþ ve vakfa gelir saðlamak için de “gelir getiren” anlamýnda Akaretler yaptýrmayý planlamýþtýr. Bu planý bitirmek ise II. Abdülhamid’e nasip olmuþtur. Bu yüzden semte Akaretler denmiþtir. 21
Balmumcu

BALMUMCU Balmumcu, Barbaros Bulvarý üzerinde yýldýz ile Zincirlikuyu Kavþaðý arasýnda, ayný
20. “Adým Adým Beþiktaþ”, Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý, Ýstanbul, Tarih Vakfý Yayýnlarý, 1998, s.16, 23. 21. http://www.azizistanbul.com/semt.asp 45 seyyarkitap.com

I adý taþýyan kasrýn çevresinde kurulu bir semttir. Rivayete göre: II. Metupress Yayýnlarý. Mahmut döneminde sokaklar ve bahçeler mum ile aydýnlatýlmaya baþladýktan sonra bu bölgede balmumundan mum imal edilmeye baþlanmýþ ve semt ismini buradan almýþtýr. 29. Ne Demek Ýstanbul. Mahmut dönemine ait bir çiftlikten de bahsedilmektedir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . baþta Boðaziçi’nde. Bebek Niye Bebek?. s. Bebek semtinin bilinen en eski adýnýn.com 46 . Ankara. 22 Bebek BEBEK Bebek. Önder Þenyapýlý. Ancak semt ismini bu iki yerden de almamýþtýr. Arnavutköy ile Rumeli Hisarý arasýnda ayný adý taþýyan koyun kenarýnda yer almaktadýr. Ayný ismi taþýyan II. Bu kasýr Abdülaziz dönemine aittir. seyyarkitap. kaynaklarda farklý þekillerde yazýlan “Chal22. 2003.

Evliya Çelebi’ye göre.kentimistanbul. Fatih Sultan Mehmet. okun düþtüðü yere bir taþ dikilirdi. Sabah Gazetesi.asp 24. 23 DÝKÝLÝTAÞ Balmumcu ile Fulya arasýnda bulunan Dikilitaþ’ýn adý buraya Osmanlý döneminde dikilen bir taþtan gelir. Ýstanbul’un Semtleri Dizisi. Baþka bir rivayete göre ise. Ýsim kökeni Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanmaktadýr. Rumeli Hisarý’nýn yapýmý ve kuþatmasý sýrasýnda bölge asayiþini saðlamak için Bebek Çelebi lakaplý bir bölükbaþý tayin etmiþtir.com/semtler. 12 Eylül 1998. Chilai. 24 23. Hýncal Uluç. Bebek Kitapçýðý. s. Asýl adý Mustafa Çavuþ olan bu kiþinin vefatýndan sonra da semt onun adýyla anýlmaya baþlanmýþtýr. Kentim Ýstanbul. Khile. Skallia (iskeleler)” sözcüðünün bozulmuþ bir biçimi olan “Hallai” olduðu ileri sürülmektedir.com . “Ýstanbul’da Dikilitaþ”. 1810 yýlýnda Sultan II. 47 seyyarkitap. Bebek Çelebi. semtte bir köþk ve bir bahçe yaptýrmýþtýr. http://www.I lae. Aktaran Sümeyra Saraç.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Mahmut elindeki bir Þeþhane (Bir cins tüfek) ile 1155 adým uzaktan buraya konulan bir devekuþu yumurtasýný vurduðu için buraya bir taþ dikilmiþ ve semt adýný bu dikili taþtan almýþtýr. Eskiden ok müsabakalarýnda rekor seviyede atýþlarýn anýsýna. 2-3.

Beþiktaþ Kitapçýðý.I Dolmabahçe DOLMABAHÇE Ýstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Dolmabahçe.com/semtler. bir söylentiye göre I.kentimistanbul. http://www. denizin doldurularak üstüne kurulan bir bahçeden dolayý bu adý almýþtýr. Reyhan Çolak.com 48 . Kentim Ýstanbul Semt Kitapçýklarý. 25 FINDIKLI Fýndýklý. Osman zamanýnda burada bulunan körfez doldurularak denizden kazanýlan toprak parçasýdýr. diðer bir söylentiye göre de II. Ahmet. Dolmabahçe semti. Semt isminin yöreyi 25. Salýpazarý’ndan baþlayýp Kabataþ’ta sona ermektedir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .asp seyyarkitap. s-3-4.

O dönemde bölge “Ihlamuraltý Mesiresi” olarak biliniyordu.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . s. Fýndýklý ile Dolmabahçe arasýndaki kýyýyý ve yamaçlarý kapsamaktadýr. “Fýndýklý”. barut deposu olarak kullanýlan Bizanslýlardan kalma bir kilise vardýr.com . Doðu’da Balmumcu-Yýldýz . Rivayete göre. Söz 26. halk tarafýndan bir mesire yeri olarak kullanýlýrdý.I yüzyýllar boyunca kaplayan fýndýk bahçelerinden geldiði söylenmektedir. 309-311. Ýstanbul. Ihlamur semti ismi de buradan gelmiþtir. KABATAÞ Kabataþ semti. bir zamanlar burada bulunan dev bir kayadan aldýðý söylenmektedir. 26 IHLAMUR Batý’da Teþvikiye-Niþantaþý sýrtlarý. Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý. Etmeydaný’nda. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi III . Kabataþ semtinin ismini. Kuzey’de Gayrettepe-Mecidiyeköy arasýnda kalan ve eskiden Ihlamur aðaçlarýnýn da bulunduðu Ihlamur Vadisi. 1994. Konuk evi) anlamýna gelen “Fondaco” kelimesinden geldiðini ve burada böyle bir yapý bulunduðunu yazmaktadýr. Bunun sonucunda kilisenin havaya uçan taþlarýndan biri de buraya düþer. Fransýz tarihçi Hammer ise. Sonradan Güngörmez Kilisesi denilen bu binaya yýldýrým düþmesi sonucu içerde bulunan toplar infilak eder. 49 seyyarkitap. Fýndýklý isminin Ýtalyanca (Han. Aktaran Çelik Gülersoy.

http://www.1491 28.I konusu taþ III. Tercüman. s. Bu yüzden halk bu bölgeye “Koru Çeþme” adýný takmýþtýr. 1982. Beþiktaþ-Ortaköy yolunun bozulup kopmasý sonucunda kesilmiþtir.tr seyyarkitap. Koru Çeþme ismi zamanla Kuruçeþme’ye dönüþmüþtür. 28 LEVENT Levent. taþýn yakýnýnda bulunan yalýsýný tamir ettirirken bu taþý yontturup iskele haline getirir. Böylece suyu kesilen ve uzun bir süre onarýlmayan çeþme halk tarafýndan “Kuru Çeþme” olarak anýlmýþtýr.gov. Birinci rivayete göre Karacaahmet Mezarlýðý’nýn güneybatýsýnda küfeki taþýndan ve kemerli olarak yapýlan çeþmenin suyu. Levent semti27. Ýstanbul. Ýkinci rivayet ise bunun tam tersidir: Buna göre.com 50 . Anonim.uskudar-bld.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . 1950’li yýllarda kurulmaya baþlanmýþ ve hýzla geliþerek Ýstanbul’un en lüks semtlerinden biri olmuþtur. eskiden “koruluk” olan bu bölgede suyu kesilmeyen bir çeþme varmýþ. Selim zamanýna kadar olduðu yerde durur. “Kabataþ” Ýstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi. Daha sonra devlet ricalinden “Köse Kethüda” lakaplý meþhur Mustafa Necib Efendi. 27 KURUÇEÞME Kuruçeþme isminin nereden kaynaklandýðý konusunda iki rivayet vardýr.

güneyde Nisbetiye Caddesi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . “Levent Çiftliði” denmesinin sebebi. Ýstanbul. 18. 1994. “Levent”. yüzyýlda Kaptan-ý Derya Hasan Paþa tarafýndan kurulan “Levent Çiftliði”nden geldiði bilinmektedir. s. Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý. 29 29. Venediklilerin doðu halklarýndan paralý asker ve tayfa olarak istihdam ettikleri gençlere verdikleri “Levantino” deyiminden veya “levée” (askere yazma) sözcüðünden türemiþ olduðu ileri sürülmektedir. burada Leventlerden (Deniz erlerinden) meydana gelen bir muhafýz bölüðünün bulunmasýdýr. kuzeyde Orgeneral Ýzzet Aksular Caddesi ile çevrilidir.35. Yasemin Suner.com . Levent adýnýn. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi IV. Levent sözcüðünün.I Levent nin sýnýrlarý batýda Büyükdere Caddesi. Osmanlý döneminde. doðuda Ebulula Caddesi. 51 seyyarkitap.

Maçka isminin “Maçugah” (niþangah) sözcüðünden türetildiði iddia edilmektedir. “Harbiye’den Þiþliye Bir Devr-i Alem”Alafranga Dergisi. 1994. Diðer bir rivayete göre ise. seyyarkitap. Birinci rivayete göre Rumca’da kalýn sopa anlamýna gelen “Matsouka” kelimesinden gelmiþtir. semtin ismi burada bulunan niþan taþý ile ilgilidir. Bizans’ýn ilk dönemlerin30. Jack Delon.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . s.I MAÇKA Beþiktaþ ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Maçka semt isminin nereden geldiði konusunda iki rivayet vardýr. 22. Sayý 8. 30 Ortaköy ORTAKÖY Osmanlý döneminde padiþahlarýn sayfiye yeri olan Ortaköy.com 52 .

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . 53 seyyarkitap.com . kafe ve restoranlarýyla Ýstanbul’un önemli yerlerinden birisidir. Tarihî çeþmeleri ve turistik otelleri barýndýran Viþnezade. Sultan Abdülaziz’in yaptýrdýðý Yýldýz Sarayý da çok meþhurdur. III. çarþýsý. Beþiktaþ’ýn modern yerleþim yerleri arasýnda yer almaktadýr. Osmanlý döneminden beri ilgi çeken bir yerleþim merkezi olmuþtur. Selim’in annesi Mihriþah Valide Sultan için yaptýrdýðý kasra “Yýldýz” adýný vermesinden gelmiþtir.I den baþlayarak bir balýkçý köyü olarak bilinmiþtir. Güzel boðaz manzarasý. YILDIZ Yýldýz Semti’nin ismi. VÝÞNEZADE Bu semt ismini viþne yetiþtiren Serasker Mehmet Viþnezade’den almýþtýr. Daha sonraki dönemlerde bu bölgeye deðiþik saraylar ve kasýrlar yapýlmýþtýr. Ýsmini de burada bulunan ayný isimdeki köyden almýþtýr. hediyelik eþya dükkânlarýyla.

BEYKOZ ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Coðrafi güzelliði ile eþine az rastlanan ilçelerden biri olan Beykoz’un tarihi M. Beykoz isminin nereden geldiðine iliþkin çeþitli rivayetler vardýr. bu yere krallarýnýn adýný vermiþlerdir. Beykoz isminin Kocaeli beylerbeylerinin Beykoz’da oturmasýna nispetle verilmiþ olduðudur. Beykoz’a geldikleri zaman baþlarýnda Amikos isimli bir kral bulunan Traklar. seyyarkitap. 700 yýllarýna kadar gitmektedir. Yýldýrým Bayezid tarafýndan Osmanlý sýnýrlarý içerisine dahil edilen Beykoz.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I Beykoz 8. Beykoz’da ikamet eden ilk halkýn Traklar olduðu bilinmektedir.Ö. cömert denizi ve yemyeþil ormanlarýyla bir doða harikasýdýr.com 54 . Bu anlamda Beykoz’un bilinen en eski adý “Amikos”tur. Bunlar içinde en bilineni. muhteþem dereleri.

I Farklý bir rivayet de “Koz” kelimesi ile ilgilidir.tr http://www. hem de köy anlamýna gelmektedir. Bu rivayeti kuvvetlendiren en önemli delillerden biri Beykoz’da ceviz aðaçlarýnýn çok fazla sayýda bulunmasýdýr. s. Beykoz isminin de.istanbul.g. kent. Bunu rivayet edenler “Koz” kelimesini ceviz anlamýnda kullanmýþlardýr. 32 ANADOLU KAVAÐI Anadolu Kavaðý. Bu sebeple yöreye binlerce ceviz aðacýný ifade etmek için “Binkoz” adýnýn verildiði ve bu ismin zamanla Beykoz’a dönüþtüðü öne sürülmektedir.tr/istanbul_ilceler_beykoz.asp 55 seyyarkitap. Bu semtin adýnýn kavak kalelerinde de kullanýlan ve sýnýr31. Önder Þenyapýlý.e. 35. 31 Baþka bir rivayete göre ise Beykoz ismi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . http://www.beykoz. “Koz” kelimesi Farsça’da hem ceviz.bel. 32. Osmanlý idaresi altýna girdikten sonra burada inþa ettirilen “On Çeþmeler” isimli çeþmenin yanýnda bulunan büyük bir ceviz aðacýndan dolayý verilmiþtir..net. a. Anadolu Kavaðý isminin burada bulunan dev kavak aðaçlarýndan ve yakýnýndaki Kavak Ýskelesi’nden geldiði rivayet edilmektedir. “Koz” kelimesinin “Köy” anlamýnda kullanýlarak “Bey köyü” þeklinde söylenmesinden kaynaklandýðý rivayet edilmektedir. bugüne kadar doðal güzelliklerini korumuþ ve tarihi zenginliklerle süslenmiþ bir semttir.com .

oðlu Þehzade Selim’i Trabzon’dan Ýstanbul’a getirdikten sonra Çubuklu’da gezerken öfkelenerek elindeki kýzýlcýk çubuðu ile Selim’e sekiz defa vurur. Çubuklu ismi ile ilgili deðiþik rivayetler vardýr. Yeni Mahalle sýrtlarý ve Marmara Denizi ile çepeçevre sarýlmýþ güzel bir boðaz semti olan Göksu. 33 ÇUBUKLU Çubuklu.istanbul. Bölgeye Bizanslýlar döneminde “Kutsal Kuyular” anlamýna gelen “Potamonion” adý 33.asp 34. Beykoz’un en güzel semtlerinden biridir. 34 GÖKSU Anadolu Hisarý. Beyazýt. Semtin “Çubuklu” ismini almasýna açýklýk getirmeye çalýþan bir diðer rivayet ise.bel. Büyük ve Küçük Göksu’nun meydana getirdikleri iki vadi boyunca uzanmaktadýr.net.tr seyyarkitap. II. http://www. Rivayetlere göre burasý eskiden “Çubuklu Bahçe” olarak adlandýrýlan bir semt idi.tr/istanbul_ilceler_beykoz.I gümrük kontrol noktasý anlamýna gelen “kavak” sözcüðünden geldiði de söylenmektedir.com 56 . Selim o zaman bu çubuðu topraða dikerek tutmasý için dua eder. Çubuk tutar ve yemiþ verir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . eskiden buralarda yapýldýðý söylenen çubuk lülesinin semte ismini verdiði yönündedir. http://www.beykoz.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakasýndaki ayaðýndadýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . s. 35 KANLICA Kanlýca Beykoz’un en güzel semtlerinden biridir. Bununla birlikte fethin ilk yýllarý öncesi ve onu takip eden yýllarda da bu güzel bölge mesire yeri olarak kullanýlmýþtýr. Anadolu Hisarý ile Çubuklu arasýnda bulunmaktadýr. “Göksu”.com . 8384-8385. Göksu. 1986. yüzyýllarda görmüþtür. Burada bulunan Osmanlýlardan kalma mezar 35. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi XIII. Semtin adýný buradaki Göksu Deresi’nden aldýðý rivayet edilmektedir. Osmanlý döneminde en büyük ilgiyi 18. ve 19. 57 seyyarkitap. burada yer alan dere ise güzellikler anlamýna gelen “Aretea” diye isimlendirilmiþtir.I Göksu verilmiþ.

wikipedia.I Kanlýca taþlarýnýn üzerinde semtin isminin “Kanlýcak” olduðu yazýlýdýr. Vezirlerden biri her semte kanlý et bulunan direklerin asýlmasýný ve en geç bozulan etin olduðu direðin havasý en temiz semt olacaðýný söyler. Nasýl ölçüleceði konusunda ise vezirlerinden yardým ister.com 58 . kaðnýlarý ile buraya topluca göç eden Türk halkýnýn.org/wiki/Kanlýca seyyarkitap.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Kanlýca büyük arayla birinci olur ve sultan emir vererek buraya Kanlýca ismini verir. bu yöreye önce 36. http://tr. Kanlýca adýnýn nereden kaynaklandýðý hususunda deðiþik birkaç rivayet vardýr. Ancak en çok kabul göreni þöyledir: Zamanýn Osmanlý sultanlarýndan biri bir gün emir vererek Ýstanbul’un havasý en temiz semtinin bulunmasýný ister. 36 Baþka bir rivayete göre ise. Kanlýca ismi Anadolu’dan.

59 seyyarkitap. 37 Paþabahçe PAÞABAHÇE Osmanlý döneminde adý “Ýncirköy” olarak bilinen Paþabahçe’nin bir yerleþim yeri olmasý 1647 yýlýna kadar gitmektedir.com .e. s. burasý. “Kanlýca” olarak anýlmýþtýr. 177. burada yetiþen bir otu yiyen ineklerin sütünün “açýk kan rengi”ne çalmasý sebebiyle. Ýstanbul’un çeþitli yerlerinde birbirinden güzel köþkler yaptýran Sadrazam Ahmet Paþa. Ýlk olarak Sultan Deli Ýbrahim’in sadrazamý Ahmet Paþa’nýn dikkatini çeken bu güzel mekân. Üçüncü bir rivayete göre..I “Kaðnýlýca” adýný verdikleri ve ismin zamanla Kanlýca’ya dönüþtüðü þeklindedir. a. Sermet Muhtar Alus. Paþabahçe civarýnda kendisine 37.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . daha sonra geliþerek bugünlere gelmiþtir.g.

Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. 1994. 1970’li yýllarda Polonyalýlar ülkemizi terk edince buraya Türkler yerleþtirildi. Semt adýný da buradan almýþtýr. Ýsmini. Polonya bu dönemlerde Osmanlý’nýn müttefikiydi.pasabahce. yüzyýlda Abdülmecit’in izniyle Polonyalý göçmenler tarafýndan kurulan Polonezköy.I mükemmel bir yalý inþa ettirmiþtir. http://www. Murat Belge. Beykoz’un þirin bir semtidir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 60 . Bu tarihten itibaren bu bölge Hezarpâre Ahmet Paþa’nýn bu bölgede yaptýrdýðý yalýya binaen “Paþa Bahçesi” olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.htm 39. burayý kuran Polonyalý göçmenlerden almýþtýr. Ýstanbul’un ilginç köþelerinden biri olan Polonezköy’ü 1842 yýlýnda Osmanlý’ya sýðýnan Polonyalýlar kurmuþtur. 337. Ýstanbul. Ýstanbul Gezi Rehberi. 39 38. s.tr/tr. seyyarkitap.k12. 38 POLONEZKÖY 19.

Ancak bünyesinde bulunan Galata gibi semtler hesaba katýldýðýnda tarihî geçmiþi Bizans’a kadar geri götürülebilir. Osmanlýnýn Ýstanbul’u fethetmesinden 61 seyyarkitap.I Beyoðlu 9.com . yeni sayýlabilir. Sarayburnu’nun karþýsýnda geliþen ve tarihî Galata semtinin bir uzantýsý olan Beyoðlu.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ýstanbul’un tarihî yerleri göz önüne alýndýðýnda. BEYOÐLU ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Ýstanbul’un önemli turizm ve sanat merkezi olan Beyoðlu.

esas Beyoðlu. karþýda” anlamlarýna gelen “Pera” adýyla bilinmekteydi. Ýstanbul’un fethinden sonra Pontus Prensi Aleksios Komnenos Ýslamiyet’i kabullenmiþ ve burada oturmaya baþlamýþtýr. s. Beyoðlu isminin nereden kaynaklandýðý konusunda farklý rivayetler vardýr. Beyoðlu. Tarihi boyunca bölgeye ruhunu veren bu gezinti mekâný.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ýstanbul’un en kozmopolit caddesidir. Tünel ile Taksim arasýnda uzanan Ýstiklâl Caddesi’ni içine alan.com 62 . 40. Birinci rivayete göre. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi. Beyoðlu’nun en meþhur yeri “Ýstiklal Caddesi”dir. Ýstanbul. Fetihten sonra bu isim deðiþtirilerek yerine Beyoðlu denmeye baþlanmýþtýr. yani Taksim’den Tünel’e kadar olan yerdir. Giritti bu semtte güzel bir konak yaptýðý için yöre halký buraya Beyoðlu semti olarak tanýmýþtýr. Beyoðlu’na adýný veren bey oðlunun kim olduðu konusunda iki rivayet vardýr. Giritti’nin oðlu Luigi Giritti olduðu yönündedir. bugün bir ilçenin genel adý olsa da. 1995. 218-219. seyyarkitap. Ancak bunlarýn ortak noktasý bu ismin bir “Bey oðlu”ndan geldiðidir. Nur Akýn. Prensin burada bir konaðý olmasý dolayýsýyla semt Beyoðlu olarak anýlmaya baþlanmýþtýr. Kültür Bakanlýðý Tarih Vakfý.I önce Yunanca bir sözcük olan ve “Ötede. 40 Ýkinci rivayet ise adý geçen bey oðlunun Kanunî Sultan Süleyman döneminde Venedik elçisi olan A. "Beyoðlu ".

bu semtin adýnýn fetihten sonra Beyoðlu’na döndüðü ve bunun da bugüne kadar geldiðidir. Semt. Rivayetlere göre eskiden bu-rada Ayas Paþa’nýn bahçe içinde bir konaðý bulunmakta imiþ. Ayaspaþa-Gümüþsuyu Kitapcýðý.com . AYASPAÞA Ayaspaþa.kentimistanbul. Venediklilerce hediye edilen aynalarla süslendiði için verilmiþtir. burada bulunan sarayýn. Kanunî Sultan Süleyman’ýn sadrazamlarýndan olan ve devlete pek çok yararlarda bulunmuþ olan Ayas Paþa’dan almaktadýr. s. http://www. Kentim Ýstanbul Ýstanbul'un Semtleri Dizisi. Önder Þenyapýlý tarafýndan ise konu þöyle aktarýlmaktadýr: 41.asp 63 seyyarkitap. adýný. Taksim Meydaný’ndan doðuda Dolmabahçe ve güneydoðuda Kabataþ’a doðru inen dik yamaçlarý. Enes Keskin. 2 -3. Ýsmin sahile bakan bir kavak aðacýna raptedilmiþ bir aynadan geldiðini söyleyenler de vardýr.I Hangi beyin oðlundan gelirse gelsin. Ýnönü (eski Gümüþsuyu) Caddesi ile Kabataþ arasýndaki bölgeyi kapsamaktadýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com/semtler. Ancak bazý tarihçiler ismin bununla bir ilgisinin olmadýðýný iddia etmektedirler. 41 AYNALIKAVAK Kasýmpaþa-Sütlüce yolu üzerinde bulunan Aynalýkavak adý. bilinen odur ki.

Kavak ise direk mânâsýný taþýyormuþ. Önder Þenyapýlý.I “Kasýr. Arapça’da evli olmayan. Osmanlý teþkilatýnda hafif yaya askeri demek olan Azep kelimesi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . donanma hizmetinde kullanýlan askerlere Azepler denilmekteydi. Yay çekenler. 43.elbruz. Okmeydaný’nýn sýnýrlarý içinde bulunan meyilli bir yere yapýlmýþtýr.com 64 . kemankeþlerin dilinde ‘Ayna’ hedef anlamýna geliyormuþ.php?sayfa=dergi&bolum=15&yazi_id=481 seyyarkitap..e. bekar erkek anlamýna gelmektedir. Bu ismin verilmesinde Haliç Tersanesi’nin yanýnda bulunan Azepler Kýþlasý ile Azep Kapýsý’nýn tesiri vardýr.g. 43 CÝHANGÝR Cihangir semti. Ok atanlarýn. Türkler üstünde ok hedefi olan ayna konan direðe de ‘Aynalý direk’ veya ‘Aynalý kavak’ diyorlarmýþ. Ýstanbul’a ha42. ayna deyince karþýya dikilip ok atýlan hedefi anlarlarmýþ.net/index. http://www. sahile uzanan semtin adý Azapkapý’dýr. Tophane ile Fýndýklý arasýnda bir yerdir. s. a. 50. Anadolu beyliklerinde. Kanunî Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ýn çocuklarý Þehzade Cihangir genç yaþta ölünce.” 42 AZAPKAPI Þiþhane’den Atatürk Köprüsü’ne inerken. Azep kelimesi zamanla Azap þeklini almýþ ve semtin adýna kaynak teþkil etmiþtir.

50. Evliya Çelebi. a. ilk yerleþme dönemlerinde burada var olduðu bilinen süthaneler nedeniyle Grekçe’de “süt” anlamýndaki “Galata” veya “Galaktos” kelimesinden geldiði söylenmektedir. Yapý Kredi Yayýnlarý. Seyehatname II.e. Bu cami semte adýný vermiþtir..” 45 44.com .g. Yücel Daðlý. Önder Þenyapýlý. 2003. bütün saðmal koyunlarýný ve sýðýrlarýný bu Galata’da otlatýp sütlerini saðýp krala getirirlerdi. 45. Bu verimli yerde lezzetli süt elde edildiðinden Galata dediler. Haz. 44 GALATA Galata adýnýn.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . s. 65 seyyarkitap. Ýstanbul. s. Evliya Çelebi’nin semt hakkýnda þu satýrlarý kaleme almasý bu düþünceyi doðrular niteliktedir: “Galata zemini bir yeþillik. hoþ havalý ve verimli bir yer olduðundan.I Cihangir kim bu tepeye “Þehzade Cihangir” adýna bir cami yaptýrmýþtýr.387. Çünkü Yunan dilinde süte ‘Galata’ derler.

com 66 . “karþýda” anlamýna gelen “Peran” kelimesinin de önceleri Cenevizliler tarafýndan “Galata”.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Bizans’ýn ilk yýllarýnda asýl kentten Haliç ile ayrýlan bu kýsma “Peran an Skais” denildiði. daha sonradan da Levantenlerce “Beyoðlu” için kullanýldýðý belirtilmektedir. Bazý yazarlar ise.I Galata Ýkinci bir rivayet ise. Gotlar’ýn Anadolu’ya geçerken denizi bu noktada aþmýþ olmalarýndan dolayý yöreye “Galata” adýnýn verildiðini ileri sürerler. Ayrýca bu adýn bölgeye yerleþen bir Got’tan kaynaklanabileceði. buna baðlý olarak Greklerin önceleri bu alana “Galatou” dedikleri ve bu isseyyarkitap.

Ancak Galatasaray Lisesi’nin burada olmasýndan dolayý adý Galatasaray olarak anýlmýþtýr. Ýstanbul Dergisi.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I min zamanla “Galata”ya dönüþtüðü de iddia edilmektedir. zamanla gümüþ’e dönüþmüþ ve semtin adý da Gümüþsuyu olarak kalmýþtýr.com . 48 GÜMÜÞSUYU Gümüþsuyu isminin “duvar içi su deposu” anlamýna gelen “Gömüþ” kelimesinden türediði rivayet edilmektedir. 1989. 1994.45. 47 Galatasaray’ýn bir semt olmadýðýný söyleyenler de vardýr. Ýncicyan. Celal Esat Arseven. s. Bu iddialara göre semtin adý Beyoðlu’dur. Necdet Sakaoðlu. Ð. Ýstanbul.41. bugünkü Galatasaray Lisesi’nin yerinde bulunan “Galata Sarayý” adlý binadan geldiði söylenmektedir. Gömüþ deyimi.” 49 46. 1976. Semtin adýnýn. http://www. Taksim ile Tünel arasýnda oldukça geniþ bir alaný kapsamaktadýr. Ýstanbul. Eski Galata ve Binalarý. Asýrda Ýstanbul. þimdi kaldýrýlmýþ olan çeþme tepedeki “Gömüþ”ten besleniyordu. Andreasyon. Çeviren: Hrand D.org. Sayý: 8. s. s. 67 seyyarkitap. Vedat Gürer. Necdet Sakaoðlu Gümüþsuyu ismi ile ilgili bir makalesinde þu bilgileri vermektedir: “Gümüþsuyu Askerî Hastanesi’nin duvarýndaki.tr/inetconf7/oturumlar/dns-cg-neyapar-neyapmali. 46 GALATASARAY Galatasaray.inet-tr.doc 49. 48. 18. TTOK Yayýnlarý. Ýstanbul Enstitüsü Yayýnlarý. P. 47. 111. “Ýstanbul Sularýna Þehrengiz”.

“Has Çadýr”ýný. üzerine kurulan köyün “Hasköy” adýný almýþ olduðu yönündedir. bölgenin en büyük kilisesi olan. “Karaim”deki “im” hecesinin düþerek meydana geldiði söylenmektedir. Birincisi.Ð. 51 KARAKÖY Cenevizliler döneminde adý.I HASKÖY Bizans döneminde “Arabant Kasabasý” olarak anýlan Hasköy isminin nereden geldiði ile ilgili üç rivayet vardýr. yani otaðýný bu yörede kurdurmuþ olmasýndan geldiði þeklindedir. 1994. “Hasköy”’e dönüþmüþtür. “Paraskevi Kilisesi”nden dolayý semt uzun süre. “Kiarahori” olan Karaköy isminin burada ikamet eden “Karaim” Yahudileri sebebiyle verildiði bilinmektedir. Fetih’ten sonra Fatih Sultan Mehmet’in. P.com/forum/forum_posts. Ýkinci rivayet.com 68 . daha sonralarý ise halk aðzýnda kýsaltýlýp yuvarlanarak. s. “Parasköy” olarak anýlmýþ. “Hasköy”.asp?TID=63&get=last 51. Bu Yahudi kolu. III. Ýstanbul. Ýncicyan. Selim döneminde burada yaptýrýlan “Has Bahçe”nin sonradan imara açýlmasýyla birlikte.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . http://www. Karaköy ismindeki “Kara” kelimesinin. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi IV .azizistanbul. 50 Üçüncü bir rivayet ise. seyyarkitap. Avrupalý Yahudi cemaatinin ismidir. Karaköy ismi ile ilgili þu açýklamalarý yapar: “Karaim denilen 50. 10.

bu geliþmeyi þu þekilde anlatýr: “Kanunî Sultan Süleyman zamanýnda Ýstanbul’un nüfusu kalabalýklaþýp omuz omuza sökmez olunca. kuzeydoðuda karaya doðru Dolapdere sýrtlarýna týrmanan. s. Aynalýkavak’la çevrili. güneydoðuda Azapkapý. Haliç Tersanesi havuzlarýndan baþlayarak Hasköy’e kadar uzanan.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . eskiden beri Ýstanbul ve Galata’daki karþýlýklý sahillerde oturduklarý için ayný yerlere Karaköy adý verilmiþtir. 69 seyyarkitap. 115. Bölgenin Kasýmpaþa olarak anýlmasýna sebep olan geliþme. padiþah ferman 52. kuzeybatýda Piyalepaþa.” 52 KASIMPAÞA Kasýmpaþa. P.e. Kanunî devrinde cereyan etmiþtir. doðuda Þiþhane. a. Evliya Çelebi.Ýncicyan.I Karaköy Yahudiler. Okmeydaný. Bizans imparatorluðu döneminde Pegai (kaynaklar) olarak bilinmekteydi.. kuzeyde Hacýhüsrev. Tepebaþý. vezirlerden Kasým Paþa’ya.com . bir yerleþim birimidir.g.Ð. Kasýmpaþa ve civarý.

140 seyyarkitap.tr/kimkimdir. “Kasýmpaþa ve Tarihçesi”.” 55 53. Kasýmpaþa þehrini imar etmeye memur oldular. s. http://www. Hil Yayýnlarý. Kasýmpaþa þehrini hakkýyla mamur eylediler. Semte adýnýn bu cami sebebiyle verildiði söylenmektedir.kimkimdir.php?id=674 55.org. Ýstanbul. Ýstanbul’dan Sayfalar. Kanunî Sultan Süleyman döneminde kaptan-ý deryalýk yapan meþhur denizcilerden Piyale Paþa’dan almýþtýr. hatta selvilerin ne zaman yok olduðunu hatýrlayanlar da yaþamýyorlar. Taksim’den Cihangir’e doðru inen caddenin ismidir. Sýraselviler isminin burada bir zamanlar bulunan sýra sýra dizilmiþ selvi aðaçlarýndan dolayý verildiði söylenmektedir. Piyale Paþa 1570 yýlýnda bu semte kendi adýyla anýlan Piyale Paþa Camii’ni yaptýrmýþtýr. PÝYALEPAÞA Semt adýný. Binlerce devlet ileri gelenleri de yardým ederek. Ýlber Ortaylý.asp 54. bölgeye isim olarak verilmiþtir. Ýlber Ortaylý Sýraselviler ile ilgili þu açýklamalarda bulunmaktadýr: “Artýk bu caddenin üzerinde selvi aðacý falan yok.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 70 . 54 SIRASELVÝLER Sýraselviler.tr/semtimiz. http://www.” 53 Bu imar faaliyetleri sonrasýnda cami ve muhtelif binalar yaptýrmýþ olan vezir Kasým Paþa’nýn adý.kasimpasaspor.gen. 1986.I çýkararak.

”Þeþ”. Mecidiyeköy’den çevre yoluna girip Topkapý istikametine giderken. yakýþýksýz kýyafetler için de bu sýfat kullanýlýr. Namlusu yivli ve altý köþeli olduðu için bu isim verilmiþtir. Farsça’da “altý” rakamýnýn ismidir. Sermet Muhtar Alus’a göre Sütlüce’nin olduðu yerde geçmiþ dönemlerde “Süt Membaý” adlý bir Rum köyü varmýþ. “Hane” de malûm “ev “demektir. semt için kullanýlan “Þiþhane” 56.. Semtin isminin de buradan geldiði düþünülür. Halk tarafýndan bu suyun kadýnlarýn sütünü çoðalttýðýna inanýlýrmýþ.g. Haliç Köprüsü’ne girmeden önce sað altta kalan ve Kâðýthane’ye kadar uzanan semtin adýdýr.com . Bugün bu biraz deðiþik olarak “altý kaval. Yivsiz ya da yivleri aþýnmýþ tüfekler için “kaval gibi” bir sýfat kullanýlýr.e. a. 71 seyyarkitap. s.14957. Dolayýsýyla. Birbirine uymayan. 56 ÞÝÞHANE Þiþhane adýnýn “Þeþhane”den geldiði rivayet edilmektedir.I SÜTLÜCE Sütlüce. Bu sözdeki kaval da bu anlamdadýr. Köyün bir köþesindeki bakýr bir kadýn heykelinin memelerinden su akarmýþ. üstü þiþhane” sözünde kullanýlmaktadýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Rivayetlere göre “Þeþhane” eski tüfeklerden birinin ismidir. Sermet Muhtar Alus. Ama semtin isminin “altý ev”le hiç bir ilgisi yoktur.

güneyinde Beþiktaþ.com 72 . Taksim. Ýstanbul’un en iþlek ve en yoðun semtlerinden birisidir. http://www. doðu yönünde Ayaspaþa-Gümüþsuyu semtleri ile çevrilidir.asp?sid=2&aid=1913 seyyarkitap.tr/agora/article. 57 Taksim Cumhuriyet Anýtý TAKSÝM Ýstanbul’un merkez semtlerinden biri olan Taksim. kuzeyinde Mete Caddesi ve Elmadað.com. 57.I isminin “Þeþhane” den bozma bir kelime olmasý muhtemeldir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .hurriyet. batýsýnda Ýstiklal Caddesi ve Sýraselviler.

Daha çok alt gelir gurubunun yaþadýðý bir semt haline gelmiþ olan bu semtin adýný nereden aldýðý konusunda saðlam bir bilgi mevcut deðildir. Böylelikle suyun taksim edildiði bir mekân olan bu semt.com . doðuda Talimhane. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi II. Ýstanbul.wikipedia. 1994 .I Taksim semti ismini I. 58 TARLABAÞI Tarlabaþý kuzeyde Dolapdere Caddesi. Tarlabaþý. 1535’te Fransýzlarla baþlayan ülkeler arasý elçilik bulundurma uygulamasý sonucunda Beyoðlu’na yerleþen sefaretlerde çalýþan üst düzey yöneticilerin ve bunlara ek olarak Beyoðlu’nda yaþayan Levantenlerin ve gayrimüslimlerin iþ yeri ve konutlarýnda çalýþanlarýn ikamet ettikleri bir semt olarak kurulmuþtur. 198. 59 58. Taksim olarak anýla gelmiþtir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . güneyde Tarlabaþý Bulvarý. Mahmut döneminde yapýlmýþ olan meydanýn köþesindeki sivri kubbeli. klasik taþ yapýdan almaktadýr. batýda ise Kasýmpaþa ile sýnýrlanan semtin adýdýr. http://tr. 59. “Taksim Maksemi”. s.Tarlabaþý deðiþen sosyal kültürel yapýsýyla bugün artýk çok farklý bir yapýya bürünmüþtür.org/wiki/Tarlabaþý 73 seyyarkitap. Zikredilen yapýnýn ismi þehre tarihinde ilk defa kuzey ormanlarýndan su getirilip sularýn taksim edildiði bir yer olarak bilinen “Maksem”den gelmektedir.

tophane. Tophane-i Amire”.asp?bl=10&RegNO=171 61. Galata Surlarý’nýn dýþýnda.asp?nereye=YAZIOKU&ID=29 seyyarkitap. yýllarca Þehir Tiyatrolarý’nýn simgesi olmuþtur.org/Sayfala. Burada Ejderhan. ismini Fatih’in burada kurduðu “Tophane-i Amire”den almýþtýr. Balyemez.com 74 .com/istanbul_icerik. Semtte bulunan Tepebaþý Tiyatrosu da.kentimistanbul. adýný coðrafi konumundan almýþtýr. Osmanlýlarda savaþ endüstrisine yönelik yapýlan ilk yapýdýr.I TEPEBAÞI Kasýmpaþa ile Haliç’e inen dik yamaçlar üzerinde yer alan Tepebaþý semti. Boðaz giriþinde “Tophane-i Amire”yi kurdurmuþtur. 60 TOPHANE Tophane. http://www. 61 60. Zorbozan ve Miyane isimleri verilen dev toplar üretilmiþtir. http://www. Ýstanbul’un fethinde toplarýn oynadýðý rolün büyüklüðünü kavrayan Fatih. 1908 tarihinde “Pathe” isimli ilk sinemanýn Tepebaþý’nda açýldýðý bilinmektedir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

Gürpýnar. Esenyurt ve Bahçeþehir olmak üzere 10 belediye ile 45 adet mahalle birimine sahiptir. Tepecik. Büyükçekmece Merkez.Ö. 20 yýl öncesinin küçük bir beldesi iken bugün Avrupa standartlarýnda altyapýsý tamamlanmýþ. kuzeyde Çatalca.Tarihî kaynaklar M. 75 seyyarkitap. Kýraç. 1950’lere kadar tarým merkezi olan Büyükçekmece.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Kumburgaz. Ýstanbul’un fethinden sonra bir sayfiye ve tarým beldesi olarak kullanýlmýþtýr. bu noktadan sonra sanayileþmeye baþlamýþtýr. Mimarsinan. batýda Silivri ilçesiyle çevrilidir.com . Yakuplu. Kavaklý. Büyükçekmece 1980 yýlýndan sonra Türkiye’de baþlayan hýzlý ve modern kentleþme sürecinde yapýlaþmýþ. Büyükçekmece ilçesi. doðuda Avcýlar. güneyde Marmara Denizi. yüzyýlda ilk yerleþimin baþladýðý Büyükçekmece’nin kurucularýnýn Helenler olduðunu aktarmaktadýr. Ýstanbul’un gözde yerleþim birimlerinden birisi olmuþtur. BÜYÜKÇEKMECE ÝLÇESÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Büyükçekmece. 7. Bizans döneminde ismi “Athyra” olarak bilinen Büyükçekmece.I Büyükçekmece 10.

Ýkinci bir rivayete göre ise. yüzyýlda Eyüp Kadýlýðý’na baðlý bir nahiye olduðunu.com 76 . hamamýndan ve kervansarayýndan bahsetmektedir. Önder Þenyapýlý. balýk tutmak için denize açýlan geçitlerde kurulan ve yukarý çekilerek açýlan kavisli setlerden gelmiþtir. bin kadar mamurhanesi. Büyükçekmece’nin en önemli tarihî eseri Kanunî Sultan Süleyman’ýn Zigetvar Seferi’ne çýkarken. http://www. deniz kenarýnda harap bir kalesi. 63 Büyükçekmece daha çok bir sayfiye yeri ve tarým bölgesi olarak kullanýldýðý için tarihî eser yok denecek kadar azdýr.bcekmece. medresesinden. bahçeleri bulunduðunu.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I Büyükçekmece ismi hakkýnda üç rivayet vardýr.47.e. 62 Osmanlý ve Cumhuriyet döneminde Çatalca’ya baðlý bir belde olan Büyükçekmece 1987 yýlýnda ilçe olmuþtur.g. Birincisine göre. Selim 62. geliþkin çarþýsýndan. ancak II. kasaba topraklarýnýn vakýf topraklarý olduðunu yazmaktadýr. ismini kenarýnda kurulduðu Büyükçekmece Gölü’nden almýþtýr. s. baðlarý. üzerinde iki yakayý birbirine baðlayan Mimar Sinan Köprüsü’nün bulunduðu ve köprü yapýlmadan önce geçiþin sallarla yapýldýðý Büyükçekmece kanalýnýn Küçükçekmece’dekine göre büyük olmasý bu isme kaynaklýk etmiþtir.tr seyyarkitap. En son rivayete göre ise Büyükçekmece adý. a. yapýmýný baþlattýðý.bel. 11 adet hanýndan. 63. Ýmaretinden.. Büyükçekmece’nin 17. Evliya Çelebi.

Enver Paþa’nýn av köþkü olarak kullanmak maksadýyla yaptýrdýðý Enver Paþa Köþkü de Büyükçekmece’nin tarihî eserlerinden biridir. Kaymakamlýk binasý önünde yer alan köþkte.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . 77 seyyarkitap. 16. Büyükçekmece ile Mimarsinan arasýnda ulaþýmý saðlayan köprü. Söz konusu köprü Ýstanbul’a 36 km. bugün trafiðe kapalýdýr. Büyükçekmece’deki ikinci en önemli tarihî eser. uzaklýkta Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi üzerindeki geçit üzerinde yapýlmýþtýr. yüzyýlda yapýlan Kervansaray’dýr. Enver Paþa ailesi ile birlikte kalmýþtýr.com .I zamanýnda 1567 yýlýnda tamamlanabilen Mimar Sinan Köprüsü’dür.

Çatalca’nýn baþka bir adý daha olduðunu söyler. burada büyük bir kale yaptýrarak Haniçe adýný vermiþtir. Ona göre bu isim Haniçe’dir. Yüz ölçümü itibarýyla Ýstanbul’un en büyük ilçesi olan Çatalca.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Rumca bir sözcük olup Büyük Ýskender döneminde Ýstanbul’u onaran Kral Yefkur’un kýzýnýn adýdýr. Evliya Çelebi. batýda Silivri ve Tekirdað iline. doðuda Avcýlar ve Küçükçekmece ile Gaziosmanpaþa ve Eyüp ilçeleriyle çevrilmiþtir. ÇATALCA ÝLÇESÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Marmara ve Karadeniz’e kýyýsý olan Çatalca ilçesi. 1371 yýlýnda Osmanlý topraklarýna katýlmadan önceki adý “Matrai” olan Çatalca’nýn Osmanlý dönemindeki ismi “Çatalburgaz”dý. Burasý kýzýnýn yaylaðý olduðu için kral. seyyarkitap.I Çatalca 11. Haniçe. güneyde Büyükçekmece’ye. önceleri sancak ve vilayet iken 1926 yýlýnda ilçe olarak Ýstanbul’a baðlanmýþtýr.com 78 . Daha sonra “Çatal Daðý” eteðinde kurulduðu için “Çatalca” adýnýn verildiði bilinmektedir.

http://www.com .gov.I Üçüncü bir rivayet ise Fatih Sultan Mehmet döneminde Ýstanbul kuþatmasý öncesi uzun süren direniþten ve çetin savunmadan dolayý “Çetince” adýnýn verildiði ve zamanla bu ismin Çatalca’ya dönüþtüðü þeklindedir. 64 64.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .tr/tarihce.catalca.asp 79 seyyarkitap.

güneyden Marmara Denizi.I Eminönü 12. seyyarkitap. Ýstanbul’daki en önemli tarihî yapýlarý içinde barýndýrmaktadýr. EMÝNÖNÜ ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Ýstanbul’un tarihî yarýmadasýnda yer alan en önemli ilçelerinden biri olan Eminönü. Halk arasýnda “Eminlik Önü” diye anýlan semtin ismi zamanla Eminönü þekline dönüþmüþtür. Bu anlamda Ýstanbul kentinin merkezi durumundadýr ve kentin en hareketli bölgelerinden birini oluþturmaktadýr. Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafýnda Fatih Sultan Mehmet döneminden beri “Gümrük Eminliði” binasý bulunmaktaydý. bu semtte bulunan “Gümrük Eminliði” sebebiyle verilmiþtir. Eminönü ismi. batýdan ise Fatih ilçesi ile çevrilidir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 80 . doðudan Ýstanbul Boðazý. kuzeyden Haliç. Eminönü ilçesi.

güneyde ise Marmara Denizi ile çevrelenmiþtir. hem Bizans. Ýstanbul Üniversitesi. Kapalýçarþý. Sultanahmet Camii. http://www. kuzeyde Sultanahmet ve Topkapý. batýda Çatladýkapý. Þehzadebaþý Camii. Doðuda Sarayburnu. Burmalý ve Örmeli Sütun. Laleli Camii. Kentim Ýstanbul Ýstanbul’un Semtleri Dizisi içinde.asp 81 seyyarkitap.com . hem de Cumhuriyet dönemlerinde önemini koruyan bir yer olmuþtur. Yeni Cami. Sultanahmet ve Beyazýt Meydanlarý.I Eminönü. Çatladýkapý ile Sarayburnu arasýnda Cankurtaran semtinin bir uzantýsýdýr. Topkapý Sarayý. “Ahýrkapý”. 66 65. Yerebatan ve Binbirdirek sarnýçlarý bunlarýn önemlilerindendir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Mýsýr Çarþýsý.istanbul. Yerebatan Sarayý. Topkapý Sarayý’nýn has ahýrlarýnýn burada bulunmasýndan dolayý verildiði rivayet edilmektedir.com/semtler. Dilaver Demirað. Aya Ýrini Kilisesi. Çemberlitaþ. Dikilitaþ. Küçükayasofya. Süleymaniye Camii. http://www. Nuruosmaniye Camii. 65 AHIRKAPI Ahýrkapý.tr/istanbul_ilceler_eminonu.kentimistanbul. Sadece ülkemizde deðil.asp 66. hem Osmanlý. dünyada eþi olmayan birçok eser bu semtte bulunmaktadýr. Küçük Ayasofya Camii. Ýstanbul’un en eski saray yerleþmesi olan semtin isminin. Mýsýr Çarþýsý. Beyazýt Camii. Buna göre Marmara’ya açýlan sur kapýsýnýn kuzeydoðusunda yer alan has ahýrlar semtin en merkezî noktasýný oluþturuyordu. Ayasofya Camii. Gülhane Parký.net.

BAHÇEKAPI Bahçekapý semti. Sayý 2. 67 Ahýrkapý’nýn Bizans döneminde Marmara Denizi’ne açýlan kapýlarýn sonuncusu olmasý bu rivayeti doðrular niteliktedir. s.I Farklý bir rivayet ise bu kapýnýn adýnýn Arapça’da “son” anlamýna gelen “ahir” kelimesinden geldiði yönündedir.wikipedia.com 82 . 68. Haliç’in aðzýna gerili zincirin bir ucunun kuleye. tarihî yarýmadanýn merkezinde yer 67. “Kapýlar Þehri”. Kapýnýn yerinin bugünkü Yeni Cami arkasýnda Arpacýlar Caddesi üzerinde olduðu sanýlmaktadýr.29. Aynur Gürsoy. http://tr. Bu kapýnýn çevresindeki nüfusun çoðunluðunu o dönemde Musevîler oluþturduðundan. Bizans döneminde bu kapýnýn yakýnýnda bir kule olduðu. Bizans döneminde bu kapýya “Porta Neorion” denildiði söylenmektedir. diðer ucunun da Galata Kulesi’ne baðlý bulunduðu rivayet edilmektedir. kapýya “Porta Hebraica” ya da “Porta Judeca” denilmiþ. 68 BEYAZIT Ýstanbul’un önemli yerlerinden biri olan Beyazýt. Þehr-i Ýstanbul Dergisi. adýný Ýstanbul’un deniz surlarýnýn Haliç aðzýna açýlan kapýlarýndan biri olan “Bahçe Kapýsý”ndan almaktadýr.org/wiki/Eminönü seyyarkitap.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Mart-Nisan 2005. Türkler tarafýndan ise Çýfýt Kapýsý (Þuhut Kapýsý) olarak adlandýrýlmýþtýr.

M. ortasýndaki dev boyutlu zafer takýnýn üzerinde yer alan bronz boða baþlarýndan dolayý Form Tauri adýyla anýlýyordu. Beyazýt semti. o dönemde. Beyazýt Meydaný’nda bulunan Ýstanbul Üniversitesi’nin kapýsý ve Beyazýt Yangýn Kulesi ise 9. adýný Fatih’in oðlu II. Ýmparator Teodosius devrinde. CAÐALOÐLU Caðaloðlu semti Evliya Çelebi’nin belirttiðine göre. 393 yýlýnda þehrin en büyük meydaný olarak inþa edilen meydan. Osmanlý döneminde ekabir 83 seyyarkitap. Beyazýt semtinin merkezi ise Beyazýt Meydaný’dýr. Bugün zafer takýndan geriye birkaç mermer blok ve sütun kalýntýlarý kalmýþtýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Beyazýt’ýn külliyesinden almaktadýr.S.I Beyazýt almaktadýr. yüzyýla ait yapýlardýr.com .

Caðaloðlu. Cankurtaran semti. kentin kültür merkezi olmasý durumunu bugün az da olsa devam ettirmektedir.com 84 . 69 CANKURTARAN Cankurtaran adýný. Ýstanbul’un en önemli tu69. Bunda semtin saraya yakýn oluþunun önemli bir payý olmalýdýr. semte daha 18. Ancak yayýncýlarýn yoðun olarak bulunduðu semt. Fatih Sultan Mehmet döneminde topçu baþý olan ve Fetih sýrasýnda bu bölgede þehit düþen Cankurtaran Seyyit Hasan Aða’dan almýþtýr. 1990’larýn ortasýna kadar bu þekilde anýlmasýna raðmen birçok büyük gazetenin bu semtten taþýnmasýyla eski etkisini kaybetmiþtir. yüzyýlýn son çeyreðinde sadrazamlýk yapan Cýðalazade Sinan Paþa’nýn sarayý ve hamamýnýn bu bölgede bulunmasý. http://tr. “Cýðalaoðlu” adý daha sonra halkýn aðzýnda “Caðaloðlu”na dönüþmüþtür.org/wiki/Eminönü seyyarkitap. Sulta-nahmet ve Kadýrga ile çevrilidir.wikipedia. 1870’lerden sonra ise Caðaloðlu.I saraylarýnýn bulunduðu bir semtti.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Topkapý Sarayý. semtin “Cýðalaoðlu” adýný almasýna sebep olmuþtur. yüzyýldan itibaren özellik kazandýrmýþ ve burasý Osmanlý bürokrasisinin. sadaret mensuplarýnýn. Türk basýnýnýn merkezi haline gelmeye baþlamýþtýr. 16. Osmanlý Ýmparatorluðu’nun sadaret makamý ve devletin yönetim merkezi olan Babýali’nin varlýðý. paþalarýn yaþadýðý bir bölge halini almýþtýr.

pansiyonlarýn çoðalmasý nedeniyle biraz kimlik deðiþtirmiþtir. Ama bu kimlik deðiþikliði semtin her yerine nüfuz edememiþtir. 1532 yýlýndaki deprem nedeniyle çatlamasýndan sonra bu adý almýþtýr. ÇATLADIKAPI Cankurtaran ile Kumkapý arasýnda bulunan Çatladýkapý semti.aspx?id=202505 85 seyyarkitap. kale bedeni üstünde Jüstinyen Sarayý’nýn harabeleri vardýr. Eski adý demir anlamýna gelen “Sidera” olan kapý. deniz surlarýnýn altýncý kapýsýdýr. Ýstanbul surlarýnýn Marmara kýyýsýndaki kapýlarýndan biri olan Çatladýkapý. ismini burada bulunan bir kapýdan almýþtýr. http://arama. Bu kapýnýn yanýnda. 70 70.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .tr/arsivnews.com.com .I Cankurtaran ristik bölgelerinden biri olan semt.hurriyet.

Porta Ferrata ya da Porta Marina dedikleri Çatladýkapý’nýn önünde cirit oynar.” 71 ÇEMBERLÝTAÞ Beyazýt semti ile Sultanahmet arasýnda yer alan Çemberlitaþ semti ismini burada bulunan Çemberlitaþ’tan almýþtýr.s. Konstantinus Anýtý olarak da bilinen Çemberlitaþ Sütunu.29. Konstantinus’un Çemberlitaþ’ýn temeline Hz. halk da alanýn etrafýna toplanýp müsabakalarý izlermiþ. Aynur Gürsoy. Hz. 330 senesinde Büyük Konstantinius tarafýndan Roma’daki Apollon Mabedi’nden buraya getirilerek dikilmiþtir. Bizanslýlar.g. Çatladýkapý isminin nereden geldiðini þöyle aktarmaktadýr: “Deniz kapýlarýnýn altýncýsý olan Çatladýkapý ya da Çatladýsu Kapýsý’nýn adý yukarýdan aþaðýya doðru çatlak olan bir burçtan gelir. a..) asasýný. Somaki bir kaidenin üzerinde yükselen ve mermer çelenklerle ve tunç çemberlerle süslenen silindir þeklinde dokuz somaki bloktan meydana gelen sütunun tepesindeki ‘Güneþi Selâmlayan Apollon’ heykeli kaldýrýlarak yerine Büyük Konstantinius’un heykeli konulmuþtur. s.Musa’nýn 71.e. seyyarkitap. heykelin bir elinde haçla taçlandýrýlmýþ bir küre. diðer elinde ise mýzrak bulunduðu bildirilmektedir. Nuh’un (a.I Aynur Gürsoy. Çemberlitaþ ilk dikildiði dönemlerde baþ tarafýnda bir heykel olduðu.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 86 .

Gedikpaþa semti adýný.istanbulyeditepe. Mehmet döneminin sadrazamý ve kaptan-ý 72. Mustafa döneminde (1701) demir çemberler içine alýnmýþtýr. Bu sebeple Çemberlitaþ olarak anýlmýþ ve bulunduðu semte de ismini vermiþtir.I Çemberlitaþ (a.) su tasýný ve Hz.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Bugüne kadar 7 bloku kalan Çemberlitaþ 17.s.) daðýttýðý yedi ekmeðin kýrýntýlarýný elleri ile gömdüðü yaygýn bir Bizans inanýþýdýr. http://www.s. bugün daha çok adýný ayakkabý imalat atölyelerinin bulunduðu semt olarak duyurmuþtur.com . 72 GEDÝKPAÞA Gedikpaþa.asp 87 seyyarkitap.com/caglar_boyu_istanbul_eserleri/cemberlitas. Ýsa’nýn (a. II. yüzyýlda çýkan büyük bir yangýnda hasar gördüðü için Sultan II.

Birincisine göre Kumkapý ismini. güneyinde ise sahil yolu ile demir yolu ve Marmara Denizi vardýr.eminonu.php seyyarkitap. 73 KADIRGA Kumkapý ile Çatladýkapý arasýnda yer alan Kadýrga semti.php 74. Limana da. Bizans’ýn son günlerine kadar burasý liman olarak kullanýlmýþtýr. “Kaderga Limaný” denilirdi. 74 KUMKAPI Kumkapý’nýn doðusunda Kadýrga. Kumkapý ismi hususunda iki rivayet mevcuttur. kuzeyinde Gedikpaþa.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Bu liman.com 88 .tr/osmanlidonemi.bel.tr/osmanlidonemi. Bizanslýlar zamanýnda “Kaderga”lar.bel. deniz yoluyla Ýstanbul’a gelenlerin þehre doðrudan giriþ yapabilmelerine imkân verirdi. “Kaderga” küçük gemi anlamýna gelmektedir. Yunanca. burada bulunan doðal limana sýðýnýrlardý. kum taþýyan küçük gemilerin yüklerini bo73. http://www. batýsýnda Yenikapý.eminonu. Osmanlý döneminde de önemini korumuþ tersane ve liman kompleksi olarak kullanýlmaya devam etmiþtir. Kadýrga semti. adýný Bizans dönemin-de burada bulunan “Kadýrga Limaný”ndan almýþtýr. http://www.I deryasý olan Gedik Ahmet Paþa’nýn burada yaptýrdýðý çifte hamamdan almýþtýr.

Dilaver Demirað.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com/semtler. http://www. Kentim Ýstanbul Ýstanbul'un Semtleri Dizisi. s.I Kumkapý þalttýklarý bir iskelenin burada olmasý nedeniyle almýþtýr. 10-11. 75 75.com . Kumkapý Kitapçýðý. Samatya’nýn buradaki iskele kýsmýný kapsamasý ve Samatya’nýn Bizans’taki isminin “Kum” anlamýna gelmesi bu rivayeti güçlendirmektedir.kentimistanbul.asp 89 seyyarkitap. Ýkinci rivayet ise þöyledir: Söz konusu iskelenin bulunduðu bölge muhtemelen kumsal olduðu için burasý bu isimle anýlmýþtýr.

193. Ýstanbul. s. seyyarkitap. 1994. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi V.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com 90 .I Laleli 76. “Laleli”.

78. P. 189-190.e. 91 seyyarkitap. 9. a.g. Ýstanbul. s.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . 1994.com . Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi V. Ð. Ýncicyan. s. “Laleli Baba Türbesi”..I 77.

Sultan I.com 92 . doðuda ise Mercan mahalleleriyle çevrelenmiþtir. Süleymaniye semti 79. yüzyýlda Kanunî Sultan Süleyman’ýn. Kentim Ýstanbul Ýstanbul'un Semtleri Dizisi. Sultanahmet Meydaný’nda etrafýnýza baktýðýnýzda Mýsýr’dan Roma’ya. batýda Molla Hüsrev. Semtin Osmanlý döneminde yerleþim yeri olarak meydana çýkmasý Süleymaniye Külliyesi’nin yapýmýyla baþlamýþtýr. Ahmet tarafýndan burada yapýlan camiden almaktadýr. 83 SÜLEYMANÝYE Yahya Kemal’in “Artarak gönlümün aydýnlýðý her saniyede / Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye’de” diye anlattýðý Süleymaniye Camisi ve Külliyesi’nden ismini alan Süleymaniye. Bizans’tan Osmanlý’ya kadar birçok uygarlýða þahitlik yapmýþ eserleri bir arada görebilirsiniz. Bugün Eminönü ilçesinin bir semti olan Süleymaniye. semte adýný veren külliyeyi inþa ettirmesi ile birlikte bu semt geliþmiþ ve o dönemde önemli semtlerden biri olmuþtur. fakat daha sonralarý Sultanahmet ismiyle anmýþlardýr. Sultanahmet semti. 16.I Sultanahmet âdeta binlerce yýllýk tarihin çok net bir özeti gibidir.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . güneyde Beyazýt. Önceleri buraya halk “Yeni Cami” demiþ. s. 8-9. Ýstanbul’un üçüncü tepesinin Haliç’e bakan yamacýnda kurulmuþtur. adýný. Selman Soydemir. kuzeybatýda Hoca Gýyaseddin. Mahmutpaþa Kitapçýðý. seyyarkitap. kuzeyde Demirtaþ Mahallesi.

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Muhtemelen.I Nuruosmaniye bugün de.com/gezirehberi/camiler_ve_kulliyeler. “kale altý” anlamýna gelen “Tahte’l-kal’a” kelimesinin zamanla deðiþmiþ þeklidir.com .istanbulyeditepe. belki de Eski Saray’ýn surlarý sebebiyle daha aþaðýda yer alan bu semte “Kale altý” denilmiþtir. cami ve çevresinde bulunan külliyenin bazý yapýlarýyla birlikte turizmin öncelik kazandýðý tarihî bir semt olma özelliðini korumaktadýr. Eminönü’nde Rüstem Paþa Camii ve Hasýrcýlar Caddesi arasýnda yer almaktadýr. Mercan veya Beyazýt civarýndaki eski bir sur veya benzeri bir yapý yüzünden. Tahtakale. 84 TAHTAKALE Mahmutpaþa ve Mercan semtleri ile birlikte anýlan Tahtakale semti. http://www. 85 80.asp 93 seyyarkitap.

Bugün bu kapý yol yapýlmasý se81. vezneciler de bu aleti satanlara verilen isimdi.tr/osmanlidonemi. Tren istasyonu semtin merkezi sayýlmaktadýr. semt her iki ilçe üzerinde sayýlmaktadýr. Yenikapý semti Langa semtiyle de iç içe girmiþ durumdadýr. Bu sebeple zikredilen kapý bir dönemler “Langa Yenikapýsý” olarak anýlmýþtýr.eminonu. adýný burada bulunan veznecilerden almýþtýr. Bu semtlerden biri de Yenikapý’dýr.com 94 .bel. Yenikapý ismi. Bundan dolayý bazen bir semtin iki ilçeye baðlý kesimlerinin olduðu bilinmektedir. Yenikapý. Osmanlý döneminde burada “Vezneciler Çarþýsý” bulunuyordu. doðusu Eminönü ilçelerine baðlý olduðundan.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . burada bulunan bir kapýdan dolayýdýr. Vezne. ateþli silahlara konulan barutu ölçmeye yarayan aletin adý. Mustafa Kemal Caddesi’nin batýsý Fatih. http://www.php seyyarkitap.I VEZNECÝLER Eminönü ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Vezneciler. 86 YENÝKAPI Ýstanbul’un birçok semti iç içe girmiþtir. Osmanlý döneminde surlarýn bu bölgesinde açýlan kapýya “Yenikapý” denmiþ ve semtin ismi o günden bu yana böyle kalmýþtýr.

http://www. Yolcu. IV. gaipten haber veririm” diye cevap vermiþ. Murat. meraklanmýþ ve bir soru daha 82. Bir gün yine kýlýk deðiþtirerek Üsküdar’dan bir kayýða binmiþ.I Sultanahmet bebiyle yok olmuþtur. “Bana Üsküdarlý Remmal Ahmet Aða derler.istanbul. Remil atar.com 95 seyyarkitap. kýlýk deðiþtirerek halkýn arasýnda dolaþmaktan ve koyduðu yasaklara uyulup uyulmadýðýný denetlemekten çok hoþlanýrmýþ.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . ne iþ yaptýðýný sormuþ. Kayýkta bulunan bir yolcu ile derin bir sohbete dalmýþ. 87 YENÝKAPI ÝSMÝYLE ÝLGÝLÝ BÝR EFSANE Osmanlý’nýn en yaðýz padiþahlarýndan biri olan IV. Murat.com . Padiþah yolcuya kim olduðunu. Yenikapý denen bu sur kapýsýnýn yerinin “Yenikapý Ýstasyonu” civarýnda olduðu tahmin edilmektedir.

milliyet.html seyyarkitap. IV.I sormuþ.”Tuhaf þey! Padiþah bu kayýðýn içinde görünüyor. Padiþah ben olmadýðýma göre o sizsiniz!” demiþ ve IV.com 96 . Murat’ýn ayaklarýna kapanmýþ. bir daha bakayým da yerini tam söyleyeyim.com.” Attýðý remile gözlerini diken Ahmet Aða. “Elbette söylerim” diyerek remilini atmýþ ve þöyle demiþ: “Benim hesabýma göre padiþah þu anda derya üzere olmalý. Murat.tr/2005/10/22/guncel/gun08. “Madem böyle bir hünerin var.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . remil atarak padiþahýn þu an nerde olduðunu söyleSüleymaniye yebilir misin?” deyince. http://www. Ahmet Aða. bir süre þaþkýn þaþkýn bakýnýp. “Gerçekten hüner sahibiymiþsin” demiþ ve korkudan rengi solan adama 83.

Kaðýtta. katladýðý kâðýdý padiþaha uzatmýþ. Ýstanbul. Mahmutpaþa Kitapçýðý. Muhafýzlar. Remilde gördüklerini bir kâðýda yazarak. Padiþah bu yeni açtýrdýðý kapýdan Ýstanbul’a girer girmez cebindeki katlanmýþ kâðýdý çýkarýp okumuþ ve hayretler içinde kalmýþ. ama bu kez hiçbir þey söylememiþ. 88 84.kentimistanbul. 94-95.com/semtler.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Karaya çýkýnca benim hangi kapýdan geçerek Ýstanbul’a gireceðimi söyle. Kentim Ýstanbul Ýstanbul'un Semtleri Dizisi. 10-11.asp 97 seyyarkitap. ellerinde kazma kürek hemen iþe koyulmuþlar ve kýsa sürede surlarýn o bölümünde yeni bir kapý açmýþlar. Selman Soydemir. IV. Þimdi bir remil daha at bakalým. “Hangi kapýdan gireceðiniz bu kâðýtta yazýlý hünkârým! Ama sizden dileðim.com . s. 85. Murat’ýn açtýrdýðý kapýya.”Yeni kapýnýz hayýrlý uðurlu olsun padiþahým!”diye yazýlýymýþ. kapýdan geçip kente girdikten sonra buna bakmanýzdýr. Ama yapamadýn mý gerisini sen düþün artýk!” Ahmet Aða üçüncü kez remilini atmýþ. bu sebeple “Yenikapý” adý verilmiþ. surlarda hemen bir kapý açmalarýný buyurmuþ. Kayýk karþý kýyýya varýnca karaya çýkmýþ ve yakýndaki surlarda nöbet tutmakta olan muhafýzlara. http://www. “Süleymaniye”. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi VII.” Padiþah kâðýdý alýp cebine koymuþ. s. 1994. Bunu yaparsan ödülün büyük olur.I bir soru daha sormuþ: “Ama daha iþin bitmedi.

10-11.com 98 . s.. “Yenikapý”.e. Selman Soydemir. seyyarkitap.kentimistanbul. a. ESENLER ÝLÇESÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Tarihi çok eski devirlere kadar giden Esenler ilçesi.asp 87. s. http://www.g.I 13.com/semtler. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi VII. güneyde Baðcýlar ve Güngören. 1995.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . batýda Küçükçekmece. Kuzeyde Gaziosmanpaþa. 476. Ýstanbul. doðuda Bayrampaþa ilçeleriyle 86.

devlet bu köyleri yerleþim yeri olarak kabul etmiþtir. Menderes. 99 seyyarkitap. Cumhuriyet döneminde Lozan Antlaþmasý’yla Rumlarýn Litros ve Avas köylerini terk edip. Bu bölgenin en eski ahalisi Litros ve Avas adlarýyla kurulan köylerde yaþayan Rumlardýr. Ýstanbul’un Türkler tarafýndan fethine kadar Bizans köyleri olarak kalmýþtýr. Fevzi Çakmak.com . Birlik. Bizans Ýmparatorluðu’na çeþitli tarým ürünleri yetiþtirerek ekonomik katkýda bulunmuþlardýr. Karabayýr. Havaalaný. Yunanistan’a yerleþmesiyle.I Yenikapý çevrilidir. Esenler bölgesi. Turgutreis. Esenler ilçesi Namýkkemal. Habibler. Davutpaþa. Kazým Karabekir. Fatih. Kemer. Bizanslýlardan kalma bir yerleþim alanýdýr.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Yavuzselim. Litros ve Avas. Çiftehavuzlar. Nenehatun. Oruçreis ve Baþak gibi mahallelerden oluþmaktadýr. Mimarsinan.

Avas Kemeri.I Daha sonra Doðu Makedonya ve Yunanistan’dan gelen göçmenler bu köylere yerleþtirilmiþlerdir. Esenler ilçesi tarihî eser bakýmýndan fazla zengin sayýlmaz.com 100 . Uzun yýllar Litros ve Avas isimlerini koruyan bu köyler.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . EYÜP ÝLÇESÝ VE SEMTLERÝNÝN ÝSÝM KÖKENÝ Ýstanbul’un en önemli dinî mekanlarýndan birine sahip olan Eyüp ilçesi. Ýstanbul surseyyarkitap. 1937-1940 yýllarýnda gerçekleþtirilen deðiþiklikle Litros. Atýþalaný Sebili. 14. Atýþalaný Çeþmesi. Yavuz Selim Çeþmesi ve Nene Hatun Çeþmesi günümüze ulaþan tarihî eserler arasýndadýr. Menderes Çeþmesi (Litros Ayazmasý). Fakat Avas yerine geçen Atýþalaný isminin bölgenin askerî birliklerin ateþ talimlerinin yapýldýðý yer olmasýndan dolayý verildiði anlaþýlmaktadýr. 89 Litros yerine kullanýlan Esenler isminin neden seçildiði konusunda saðlam bir bilgi mevcut deðildir. Esenler. Avas ise Atýþalaný olarak Türkçeleþtirilmiþtir.

Eba Eyyüb el-Ensari’den almýþtýr. 90 Bernard Lewis. Eyüp ilçesi.” 91 Osmanlý’nýn tipik karakterini yansýtan ta88. aþhane.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Peygamberin sancaktarýnýn adýndan dolayý Eyüp denilen bir mahalle vardý. güneyinde Fatih ve Zeytinburnu.com . Osmanlý sultanlarý tahta çýkma ve kýlýç kuþanma törenlerini burada yapmaya baþladýlar. 101 seyyarkitap. burada gömülü bulunan Peygamber Efendimizin (a. Haliç’in kuzeyine düþen bölgede. Temmuz 2005.) sancaktarý Hz.s. kütüphane. imaret. ayný zamanda mezarlýklarý ve doðal güzellikleriyle önemli ve eski bir yerleþim bölgesidir. Eyüp ilçe sýnýrlarý kuzeyde Karadeniz’e kadar uzanmaktadýr. Ýstanbul Efsaneleri. Focus Dergisi Özel Eki. Eyüp ilçesi ismini. Osmanlý dönemi Eyüp semtini þöyle tasvir etmektedir: “Kent surlarýnýn dýþýnda.I larýnýn dýþýnda yer almaktadýr. 44-46. hamam gibi yapýlar yaptýrmýþ ve semt bu külliye etrafýnda þekillenmeye baþlamýþtýr. batýsýnda Bayrampaþa ve Gaziosmanpaþa ilçeleri bulunmaktadýr. Eyüp ilçesinin doðusunda Kâðýthane ve Beyoðlu. Bilindiði üzere Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra hocasý Akþemseddin’in burayý keþfetmesiyle Eyüp Sultan Türbesi ve medrese. s. Fatih Sultan Mehmet. Bu yapý öylesine meþhur oldu ki. Eyyûb’un þehit düþtüðü yerde bir cami ve bir türbe yaptýrdý. Hz.

Bu sebeple bir zamanlar “Altýn Boynuz” olarak adlandýrýlan ve tertemiz olan Haliç alabildiðine kirlenmiþse de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin baþlattýðý Haliç’i temizleme projesi çerçevesinde temizlenmiþtir. 92 ALÝBEYKÖY Alibeyköy semti.com 102 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Ali Bey’in burada bir çiftlik yaptýrdýðý bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ve özellikle de 1930’lu yýllardan itibaren.I Esenler Otogarý rihî yapýlarýn yaný sýra. Ali Bey’e Ýstanbul kuþatmasý sýrasýnda Balkanlar yolu ile gelebilecek Haçlý ordularýný önleyici tedbirler almasýný söyleseyyarkitap. Fatih Sultan Mehmet. yüzyýldan sonra Eyüp’te yer almaya baþlamýþtýr. Eyüp’te birbiri ardýna fabrikalar yapýlmýþ ve Haliç çevresi fabrikalarla dolmuþtur. Feshane gibi batýlý karakterler taþýyan yapýlar da 19. adýný Fatih Sultan Mehmet’in uç beylerinden Ali Bey isimli akýncý beyinden almýþtýr.

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nýn giriþimleri ile çaðdaþ el sanatlarý müzesine döndürülmüþ. Ahmet minberini koydurmuþtur. Semt ismini bu yapýdan almýþtýr.1700’lü yýllarýn baþýnda da merkezdeki Hatice Sultan Camii. Mahmut tarafýndan1833’te kurulmuþtur. Alibeyköy’ün en eski eserleri 1595’te inþa edilen Çoban Çeþme ve Silâhdar yapýlarýdýr.daha sonraki bir proje kapsamýnda restorasyon çalýþ89. yüzyýl ortalarýnda. Evliya Çelebi.tr/tarihiyapi. Hibetullah Sultan tarafýndan inþa ettirilmiþ ve Padiþah III. 93 FESHANE Feshane askerler ve ilim erbabýnýn fes ihtiyacýný karþýlamak amacýyla II.gov. Alibeyköy’ü. “Kýrk kadar evi olan ve 70-80 kadar çýnar aðacý ile süslenmiþ bir mesire yeri” olarak anlatýr. 1967’de belediye olan Alibeyköy.esenler. http://www.I miþ.htm 103 seyyarkitap. 17. bu görevi baþarýyla yerine getirince onun bu hizmetine karþýlýk olarak da Alibeyköy bölgesini kendisine mülk olarak vermiþ ve burayý onun vakfiyesine yazdýrmýþtýr. tekrar Eyüp ilçesine baðlanmýþtýr. mahallelere ayrýlarak. 1980’den sonra.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Kurulduðu dönemlerde “Feshâne-i Âmire” ve bugünkü adýyla Feshane olarak bilinen binanýn önemli bir özelliði onu ayakta tutan kolonlarýnýn Belçika’da döküm olarak imal edilerek getirilmesidir.com .

93 Harbi esnasýnda göç etmiþ 10 hane de Türk bulunmaktaydý. Kemerburgaz. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde bir Rum yerleþim yeriydi. 94 KEMERBURGAZ Orman içi kýrsal yerleþme özelliðini taþýyan Kemerburgaz. Bizanslýlar zamanýnda Pirgos (Yeni Kule) olarak biliniyordu.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Bu esnada Kemerburgaz’da 390 hane Rum.I Eyüp malarý baþlatýlarak iþler hale getirilmiþtir.com 104 . Kemerburgaz’a 1924 senesinde yapýlan nüfus mübadelesi sonucunda Türkler yerleþtirilmiþtir. Itralis (Yeni Burgaz Çayý)’nýn suyunu oradan akýtmýþ ve menbaada bir kule ve bir yazlýk saray inþa ettirmiþtir. bazý kaynaklara göre Theodosine zamanýnda yaptýrýlan su yollarýný I. Bölge seyyarkitap. Tarihi Romalýlar dönemine kadar uzanan Kemerburgaz’da. Andronikos tamir ettirerek.

96 OTAKÇILAR Otakçýlar adýný Fatih Sultan Mehmet’in saltanat çadýrýný buraya kurdurmasýndan almýþtýr.5 km.com . çok temiz havasý ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ estetik yapýlarýyla villa kent görünümüne bürünmüþtür.tr/istanbul_ilceler_eyup. 1975. güneydoðusunda yer alan Eðri Kemer. 92.com/modules.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Çev: Nihat Önal.bel.tr/bpi. Varlýk Yayýnlarý.asp?caid=344&cid=564 http://www. Kemerburgaz.net.php?name=Content&pa=showpage&pid=43 91. doðusundaki Cebeciköy ya da Güzelce Kemeri’dir.istanbul. tarihten bu yana Ýstanbul’un mesire yerlerinden biridir. 7 km. Sadece Kemerburgaz’ýn 1. http://www.I daha sonra Osmanlýlar döneminde inþa edilen su kemerlerinden dolayý.5 km. http://www.asp 105 seyyarkitap. O dönemlerde padiþahýn özel ça90.eyup. kuzeybatýsýndaki Uzun Kemer’in çok az bir bölümünün Roma temelleri üzerine kurulduðu bilinmektedir. Ýstanbul ve Osmanlý Uygarlýðý. Kemerburgaz’da bugün görülebilecek diðer su kemerleri ise þöyledir: Kemerburgaz’ýn 5 km. Ýstanbul. 95 Þehre su taþýyan kemerlerin Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanýldýðý söylenmektedir. s.eyuprehberi. Kemerburgaz yeþil çevresi. Bernard Lewis. kuzeybatýsýndaki Manglava çayýrýnda bulunan Maðlova Kemeri. 150. güneyinde ve Cebeciköy’ün 1.5 km. Ama bugün ayakta olan su kemerlerinin büyük çoðunluðu Mimar Sinan döneminde yapýlmýþtýr. 1. adýný almýþtýr.

http://www. 98 93. Mustafa’nýn vezirlerinden Ramî Mehmet Paþa’nýn burada bulunan Rami Çiftliði’nden almýþtýr.php?name=Content&pa=showpage&pid=11 seyyarkitap.eyuprehberi. bu köyün semtin ismine kaynak teþkil etmediðini görüyoruz. Rivayetlere göre Fatih’in otaðýyla ilgilenen otakçýbaþý savaþta þehit düþmüþ ve buraya gömülmüþtür. adýný II. Ancak.com/modules. Haliç’in manzarasýný buradan seyreden yazarýn anýsýna daha sonra bu kahvehane onun adýyla anýlmaya baþlanmýþtýr. PÝYERLOTÝ Haliç’e hakim bir tepede bulunan bu semte adýný veren Pierre Loti ünlü bir Fransýz yazardýr. “Alibeyköy'ün Tarihi”.com 106 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . Rivayetlere göre semt.I dýrlarýna otað denmekteydi. Farklý bir rivayet ise semtin adýný burada bulunan Otakçýbaþý’nýn türbesi ve mescidinden almýþ olduðudur. 97 RAMÝ Osmanlý döneminde Rami semtinin olduðu bölgede “Hamîdiye Köyü” bulunuyordu. Elçilik deniz ataþesi olarak vazifeli olduðu zamanlarda “Rabia Kadýn Kahvehanesi”ne birçok defa gelerek.

I 94.tr 107 seyyarkitap. http://www.ibb.com .gov.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

htm seyyarkitap.org/tarihce.kemerburgaz.com 108 . http://www.I Kemerburgaz Kemerleri 95.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

I Piyerloti 96.php?name=Content&pa=showpage&pid=41 109 seyyarkitap.eyuprehberi.com .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri . http://www.com/modules.

s. Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi VI. 1994. 260-61.com 110 . Önder Þenyapýlý. s.116. “Piyer Loti Kahvesi”. a. 98..Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .g. seyyarkitap. Ýstanbul.e.I 97.

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: 111 seyyarkitap.I OKURUN ADI .com .

I OKURUN ADI .com 112 .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: seyyarkitap.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: 113 seyyarkitap.com .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I OKURUN ADI .

com 114 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I OKURUN ADI .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: seyyarkitap.

SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: 115 seyyarkitap.I OKURUN ADI .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .com .

SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: seyyarkitap.I OKURUN ADI .com 116 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: 117 seyyarkitap.com .I OKURUN ADI .

I OKURUN ADI .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: seyyarkitap.com 118 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

com .I OKURUN ADI .SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: 119 seyyarkitap.Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .

SOYADI ÝLETÝÞÝM ADRESÝ: seyyarkitap.com 120 .Ýstanbul’un Ýlçe ve Semt Ýsimleri .I OKURUN ADI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful