ΠΡΟΠΑΡΑ΢ΚΕΤΑ΢ΣΙΚΟΝ

ΠΡΟ΢ ΑΡΕΣΗΝ
α
Γολέφλ Αθύπληζης

Περηθιής Κειίδες
Ώ. ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
ΐ. ΒΕ΢ΏΓΧΓΔ....................................΢εθ.3-4
Γ. ΟΜΔΡΟ΢......................................΢εθ.5-25
Α. ΠΡΟ΢ΧΚΡΏΣΕΚΟΕ........................΢εθ.26-84
Β. ΣΡΏΓΕΚΟΕ......................................΢εθ.85-101
΢Σ. ΠΛΏΣΧΝ.....................................΢εθ.102-115
Γ. ΒΠΕΚΟΤΡΟ΢.................................΢εθ.116-117
Δ. ΒΠΕΚΣΔΣΟ΢..................................΢εθ.118
Θ. ΏΠΟΛΛΧΝΕΟ΢ ΣΤΏΝΒΤ΢.............΢εθ.119-120
Ε. ΑΕΏΠΕ΢ΣΧ΢ΒΕ΢................................΢εθ.121-122
ΕΏ. ΠΛΟΤΣΏΡΥΟ΢.............................΢εθ.123-134
Εΐ. ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ.............................΢εθ.135
ΠΡΟ΢ΏΡΣΔΜΏ..................................΢εθ.136-144

Αθιερώνεηαι ζηούς Γονείς μοσ, Δημήηριο καί Αικαηερίνη.

ΐ. ΒΕ΢ΏΓΧΓΔ
Φίθηαημζ ακαβκχζηεξ, παίνεηε. ΢ηυ πνχημ ιμο αζαθίμκ ('Δ Οιδνζηή Πμθζηεία') μ ζηυπμξ πμο
εηέεδ ήηακ-ηαί είκαζ-δ αθφπκζζζξ ηχκ εκ δοκάιεζ Βθθδκυροπςκ ηαί δ εκίζποζζξ ημο
θνμκήιαημξ ηχκ ήδδ αθοπκζζιέκςκ. Ώπεοεφκμιαζ, εοθυβςξ, ζέ εκδθίημοξ ηαί, πζυ
ζοβηεηνζιέκςξ, ζέ δθζηίεξ, ηονίςξ, ιεηαλφ 25-40. Γζαηί, άναβε, αοηυξ μ 'πενζμνζζιυξ';

Αοζηοπχξ, μζ άκενςπμζ πμο πήβακ ζηυ ζπμθείμκ ιεηά ηυ 1990-93 έπμοκ δεπηεί
ηαηαζβζζηζηχξ ηήκ πνμπαβάκδα ημο ζοζηήιαημξ (απυ υθα ημο ηά ιέζα. Μήκ λεπκάιε πχξ
'εθεφεενδ ναδζμηδθευναζζξ' δέκ οπήνπε ζηήκ Βθθάδα πνίκ ηυ 1990) πςνίξ πναβιαηζηήκ
οπενάζπζζζκ. Μέ ζπμθζηά αζαθία ηαί εεζιμφξ εηθοθζγυιεκμοξ δζανηχξ, ηαί ιέ
δζδαζηάθμοξ ηαί ηαεδβδηάδεξ-πθήκ θοζζηά ηχκ υπμζςκ ελαζνέζεςκ ηαί άξ ιε
ζοβπςνήζμοκ-δζαηαηεπυιεκμοξ απυ ημζκςκζημπμθζηζηή ζδεμθδρία ή αδζαθμνία. ΢ηήκ
πνχηδ πενίπηςζζκ ιζθάιε βζά παπαβαθάηζα, θενέθςκα, ημο ζοζηήιαημξ ελμοζίαξ-ίζςξ
ηαί άεεθα ηςκ ηάπμζμζ-ηαί ζηήκ δεφηενδ βζά αοηυ πμο θέιε ζηήκ θασηή βθχζζα
'δδιμζζμτπαθθδθίηζ'. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ, άκ ηάπμζμξ παναηδνήζεζ πνμζεηηζηχξ ηίξ
'ζεζνέξ' εκδθίηςκ, αί μπμίαζ ζήιενμκ είκαζ ακάιεζα ζηίξ δθζηίεξ 18-25, εά δζαπζζηχζεζ, ζέ
πμθφ ιεβάθμκ ααειυκ, πχξ μζ πθείζημζ ηχκ κέςκ αοηχκ ηχκ δθζηζχκ (ηαί πάθζ άξ ιέ
ζοβπςνήζμοκ μζ ελαζνέζεζξ) είκαζ 'ηαιιέκμζ': ζηέπημκηαζ-άκ ζηέπημκηαζ-θάεμξ, μ
πνμζακαημθζζιυξ γςήξ ημοξ είκαζ ζπεδυκ απμθφηςξ οθζζηζηυξ, είκαζ αβφικαζημζ ζέ ζχιαροπή-πκεφια, εκδζαθένμκηαζ λεηάεανα απμηθεζζηζηχξ βζά ηήκ πάνηδ ημοξ, είκαζ δ βεκζά
ημο παααθέ, ημο δδμκζζιμφ, ηδξ παναηιήξ. Συ επζηίκδοκμκ είκαζ πχξ ηάπμζα ηέημζα άημια
εά θένμοκ ζηυκ ηυζιμκ ηάπμζα δοζηοπζζιέκα πθάζιαηα. Συ δζηυ ιμο ζοιπέναζια είκαζ
πχξ άκ αθήζμοιε ηυ ιέθθμκ ζηά πένζα αοηχκ ηχκ πθαζιάηςκ δ Βθθάξ εά πάρεζ κά
οπάνπεζ ηυ ανβυηενμκ ζέ 50 έηδ. Βπζηνέραιε ζηυ Κνάημξ κά ηαηαζηνέρεζ ιοαθά ηαί ροπέξ
15 έηδ. Φηάκεζ πζά! Βίκαζ ηαζνυξ μζ βμκείξ κά ακαθάαμοκ ηίξ εοεφκεξ πμο πναβιαηζηχξ
ημφξ ακαθμβμφκ.
Συ πανυκ πυκδια απεοεφκεηαζ ζέ οπμρδθίμοξ βμκείξ ή ήδδ βμκείξ ιζηνχκ παζδζχκ.
΢ηυπμξ ημο είκαζ κά οπμδείλεζ ζημφξ βμκείξ ηυκ ηνυπμκ ιέ ηυκ μπμίμκ έπμοκ οπμπνέςζζκάκ αβαπμφκ ηά παζδζά ημοξ ηαί ηήκ παηνίδα-κά ακαενέρμοκ ηαί ιμνθχζμοκ ηά παζδζά
ηςκ. Φοζζηά, δέκ είιαζ εβχ αοηυξ πμο εά ηάκεζ ηήκ υπμζακ οπυδεζλζκ! Ώνιυδζμζ ηαί
επαΎμκηεξ ζηυ εέια είκαζ μζ ιεβάθμζ δζακμδηέξ ηδξ εθθδκζηήξ ανπαζυηδημξ. Πνμζςπζηχξ,
ιυκμκ εηείκμοξ ιπμνχ κά ειπζζηεοηχ απμθφηςξ, δζυηζ αζ εεςνίαζ ηςκ δθδνιυζεδζακ ηαί
δζέπνερακ βζά πμθθέξ πζθζεηίεξ πανάβμκηαξ εηείκα ηά επζηεφβιαηα πμο υθδ δ πμθζηζζιέκδ
ακενςπυηδξ βκςνίγεζ ηαί ακαβκςνίγεζ.
Συ ένβμκ αοηυ είκαζ δίημιμκ. Ο πανχκ πνχημξ ηυιμξ απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηχξ ζημφξ
βμκείξ, εκχ μ δεφηενμξ ζημπεφεζ ζηήκ αθθδθεπίδναζζκ βμκέςκ-παζδζχκ. Ο ηυιμξ ηχκ
βμκέςκ ζημπυκ έπεζ ηήκ βκςνζιία αοηχκ ιέ ζδέεξ ηχκ πνμβυκςκ διχκ πενί ακαηνμθήξ
ηαί παζδεφζεςξ ηχκ ηέηκςκ. Έπεζ ζημπυκ ηδκ ζοκεζδδημπμίδζζκ ηδξ ηεναζηίαξ απμζημθήξ
ημο βμκέςξ. Θά δζαπζζηχζεζ μ ακαβκχζηδξ πςξ δ αάζζξ ηδξ ημζκςκίαξ ήηακ, είκαζ, ηαί εά
είκαζ, πάκημηε δ παίδεοζζξ ηςκ ηέηκςκ. Άκ εέθεηε ιζά ηαθθίηενδ ημζκςκία ζημ ιέθθμκ,
πνάληε, ημοθάπζζημκ εζείξ, ηυ ηαεήημκ ζαξ. Σνέρηε ηά παζδζά ζαξ, αθθά ηαί ημφξ εαοημφξ
ζαξ, πνυξ ηδκ Ώνεηήκ.
΢ηυκ δεφηενμκ ηυιμκ επζπεζνείηαζ δ ειθφζζξ ηδξ Ώνεηήξ ζηά παζδζά ιέζα απυ ζζημνίεξ ηαί
κμδηζηέξ δμηζιαζίεξ. Βκκμείηαζ πςξ μ βμκζυξ πνμηνέπεηαζ κά επζκμήζεζ ηαί μ ίδζμξ ημο
ακηίζημζπεξ ιεευδμοξ. Άξ πμφιε πςξ ηυ δεφηενμκ αζαθίμκ είκαζ έκαξ 'ιπμφζμοθαξ' βζά ηά
εκηεθχξ ααζζηά ηαί απαναίηδηα. Ώκαθυβςξ πνυξ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημφ ηάεε παζδζμφ, μ
βμκζυξ έπεζ ηήκ οπμπνέςζζκ κά εκζζπφζεζ υ,ηζ πνεζάγεηαζ εκίζποζζκ ηαί κά πμθειήζεζ υ,ηζ
πνεζάγεηαζ ιείςζζκ.
Σά ηείιεκα, πμο πνδζζιμπμίδζα ζηυκ πανυκηα πνχημ ηυιμ βζά ηήκ άκηθδζζκ
πθδνμθμνζχκ πενί παζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαί ειθοζήζεςξ Ώνεηήξ ζηήκ ανπαζυηδηα,
λεηζκμφκ απυ ηυκ ΋ιδνμκ, δζδάζηαθμκ υθςκ. Αζαηνέπμοκ ημφξ θεβμιέκμοξ
'Πνμζςηναηζημφξ' ηαί θηάκμοκ ζηυκ Πθάηςκα ηαί ημφξ Σναβζημφξ (Ώζζπφθμκ, ΢μθμηθήκ,
Βονζπίδδκ). Αζαπζζηχκεηαζ δ ζοκέπεζα ηχκ εέζεςκ ηαί πνμηάζεςκ επί ημφ εέιαηυξ ιαξ
απυ ηήκ επμπή ημφ Οιήνμο χξ ηυκ Πθάηςκα. Παναηίεεκηαζ, επίζδξ, απμζπάζιαηα απυ

Σέθμξ. εεςνχ πχξ υπζ. πμο μδδβμφκ ζηήκ Ώνεηήκ ηαί ζηυπμκ έπμοκ ηυ εονφηενμκ Ώβαευκ δζ' υθδ ηήκ ημζκςκίακ. πάνζκ εονοηέναξ ακηζθήρεςξ ημο εέιαημξ. πυζμ ιάθθμκ ιάπδ. θαιόλ αγώλα! Γ. Γζά αοηή ζαξ ηήκ πνάλζκ ζήιενα εά ζαξ εοβκςιμκμφκ πμθθμί άκενςπμζ ζηυ ιέθθμκ. ηνέπμκηάξ ημ πνυξ ηήκ Ώνεηήκ. ηήκ ακαίδεζα κηοιέκε. Άξ ηά δμφιε: i) κά ιήκ είκαζ ακαζδήξ ii) κά ιήκ ζηέπηεηαζ ηυ ηένδμξ! ΋ηακ οπάνπμοκ Δβέηεξ δίπςξ αζδχ πμφ ζηέπημκηαζ απμηθεζζηζηχξ ηυ ηένδμξ. δέκ παφμοκ υιςξ κά δζαηδνμφκ ακαθθμίςηεξ ηίξ ααζζηέξ δζδαπέξ ηχκ πνμδβμοιέκςκ. ιά βζά υθεξ ηίξ πηοπέξ ηήξ γςήξ.>> <<΍πμο ιμο. ζηαδζαηχξ πάκεζ ηήκ υνελίκ ημο υπζ ιυκμκ βζά πυθειμκ. ιεβαθχκμκηαξ. ζέ έκακ ηέημζμκ αβχκα. Κακείξ δέκ θέεζ πςξ είκαζ εφημθδ δμοθεζά. ηά παζδζά ιαξ δδθαδή. Ώζ παναδυζεζξ εηείκεξ πανήβαβακ υθα αοηά ηά ιεβάθα πκεφιαηα πμο πνμακαθένεδηακ. δείπκμκηάξ ημ ηαεδιενζκχξ. πανμοζζάγμκηαζ ηά πζυ μοζζχδδ-ηαηά ηή βκχιδ ιμο-πςνία απυ ηυ ένβμκ ημφ Πθμοηάνπμο 'Πενί Παίδςκ Ώβςβήξ'. Βιπνυξ κά ζχζμοιε ηήκ επυιεκδ βεκζά! Μέ ηίς θαιιίηερες εστές κοσ. Συ ακηίεεημκ! Βίκαζ δ δοζημθυηενδ δμοθεζά πμο ακαθάααηε πμηέ. Οζ αονζακμί Δβέηεξ πμο πνέπεζ κά δδιζμονβήζμοιε. κά δζαπνέπεζ ζέ υζα εηείκμζ μζ ηενάζηζμζ άκενςπμζ ζημ πανεθευκ. χζηε κά βίκεζ πθήνςξ ακηζθδπηυκ πχξ μ Πθμφηανπμξ δέκ δζαηοπχκεζ ηαζκμφνζεξ ζδέεξ. πνέπεζ κά δζδαπημφκ κά ιήκ είκαζ ακαζδή ηαί-ηυ δφζημθμκ βζά ηήκ επμπή ιαξκά ιήκ ζηέπημκηαζ ιε βκχιμκα ηυ υπμζμκ άροπμκ οθζηυκ ηένδμξ. λεπενκζμφκηαζ ιέ οπμιμκή. ιέ ηά θυβζα ημφ Ώπζθθέςξ. ηαεχξ ιπμνεί κά ακήημοκ ζέ άθθεξ 'ζπμθέξ' ζηέρεςξ. πςξ ηζξ ημζ πνυθνςκ έπεζζκ πείεδηαζ Ώπαζχκ δ μδυκ εθεέιεκαζ ή ακδνάζζκ ίθζ ιάπεζεαζ. πχξ ηάπμζμξ πνυεοια ζηά έπδ ζμο εά πεζευηακ απυ ημφξ Ώπαζμφξ ή ζηήκ μδυ κά αβή ή ιέ άκδνεξ δοκαηά κά ιάπεηαζ. δέκ ειπκέμοκ ηυκ θαυκ κά ηάκεζ μηζδήπμηε. πμφ είκαζ δ οπενηάηδ πνάλζξ ηζκδφκμο! Έκαξ θαυξ μ μπμίμξ εηπαζδεφεηαζ κά αθέπεζ ηά πάκηα απυ μζημκμιζζηζηή ζημπζά ηαί υπζ ροπμπκεοιαηζηχξ.149-151) Βδχ. πμφ ηυ ηένδμξ θνμκείξ. άκ εέθεζ κά έπεζ ηυκ θαυκ ιέ ηυ ιένμξ ημο. αβάπδ ηαί πνμζεοπή. ηενδαθευθνμκ. αθθά δζακείγεζ ηαί πνμαάθθεζ πακάνπαζεξ εθθδκζηέξ παζδαβςβζηέξ παναδυζεζξ. Σά πμθφ δφζημθα. πμο αβαπά ηυ παζδί ημο ηαί ηήκ βήκ ηχκ παηένςκ ημο. κά ηαιανχζεζ ηυ ζπθάπκμκ ημο. αθθά ηά ορδθά ζδακζηά ηήξ Φζθμζμθίαξ. ιάξ πανέπμκηαζ ελαζνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζά ηυ πχξ ΑΒΝ πνέπεζ κά είκαζ μ Δβέηδξ ηαί ηί ΑΒΝ πνέπεζ κά ηάκεζ.>> (ζη. ηυκ Βπίηηδημκ ηαί ηυκ Ώπμθθχκζμκ Σοακέα. Βίκαζ δοκαηυκ κά ιήκ εέθεζ έκαξ βμκζυξ. Όκεξνο 1) 'Αθνξηζκνί' α) Πεξί αλαηδείαο θαί θεξδαιενθξνζύλεο <<ακαζδείδκ επζεζιέκε. . Πνμζεοπδεείηε ζηυκ εευκ.ηυκ Βπίημονμκ. ηάκηε οπμιμκή ηαί αβαπήζηε αηυιδ πζμ ααεεζά ηυ πθάζια πμο θέναηε ζηυκ ηυζιμκ.

ηαί δ ιςνμθμβία. Άξ έπεηε οπ' υρζκ.' ΍ξ πμη' απεζθήζεζ. Έηζζ ηάπμηε εά ηαοπδεή.156-157) Αζδάβιαηα: . Βπίζδξ επζδμηζιάγεηαζ ηυ κά έπεζ είξ αοηή ηήκ ζηακυηδηα ζέ κεανάκ δθζηίακ.147-150) Σά παζδζά πνέπεζ κά δζδαπημφκ πχξ ζηυ δίηαζμκ ηςκ δέκ πνέπεζ κά οπμπςνμφκ πμηέ. δζπμβθςζζία. βζαηί πμθφ θνυκζιμξ είκαζ>> (ζη.20) O πεπκοιέκμξ=έπςκ πκμήκ. αθθά ιέ πμθφ θζβονή θςκή. αηυιδ ηαί απέκακηζ ζέ ζζπονυηενμοξ ακηζπάθμοξ. Φοπή πμθειζζημφ. Μάθα βάν πεπκοιέκμξ εζηί>> <<ρεφδμξ δέκ εά ζμφ πή. Νά ιζζμφκ ηυ ρέιια ηαί ημφξ ρεφηεξ θέβμκηαξ ιυκμκ ηαί πάκηα ηήκ Ώθήεεζακ. Βκηυξ ηέημζμο πθαζζίμο πνέπεζ κά ακαηναθμφκ ηαί ηά παζδζά ιαξ. Ώπμδμηζιάγμκηαζ δ πμθοιοεία (=πμθοθμβία). άκ ηαί ιζηνυηενμξ ζηά πνυκζα>> (ζη. ρεοηζά. 'Σοδεσδδξ οπ'ειείμ θμαεφιεκμξ ίηεημ κήαξ. ροπήκ.213-215) Λυβζα θίβα ηαί ηαθά! Βπζδμηζιάγεηαζ βζά αοηυ. ειιέζςξ. ή ηαί βέκεζ φζηενμξ ήεκ>> <<μ ιέκ Μεκέθαμξ επζηνμπάδδκ αβυνεοε θίβα ιέκ. ζοκεπχξ. Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ιήκ πμθοθμβμφκ ηαί κά ιήκ ακμδημθμβμφκ. υζα πζζηεφμοιε πχξ είκαζ άνζζηα ηαί υπζ παναιφεζα ηαζ ιαθαβακζέξ. θμζπυκ.312-314) Βδχ ηαηαδζηάγεηαζ δ δζπνμζςπία. Ώοηυξ ΑΒΝ θέεζ ρεφδδ. ηαί ηυηε άξ άκμζβε βζά ιέ δ εονεία βή>> (ζη. Έηηςν βάν πμηε θήζεζ εκί Σνχεζζ' αβμνεφςκ. κά δζδάλμοιε ηήκ θνμκζιάδα-ιέ υζα αοηή πενζθαιαάκεζζηά παζδζά ιαξ χζηε κά ιήκ βίκμοκ ρεφηεξ. μ αζφκεημξ εά ζάξ θέεζ ρέιιαηα. επεζδή δέκ ήηακ πμθφιοεμξ μοδέ ηαί ιςνμθυβμξ. 2) <<ρεφδμξ δ'μοη ενέεζ. o ζοκεηυξ. Δ ροπή ηςκ πνέπεζ κά βίκεζ 'ακοπυηαπηδ' ζηυκ θυαμκ ηαί ηήκ υπμζα θοβμιαπίακ. θηιηάηε αιήζεηα 1) <<επενυξ βάν ιμζ ηείκμξ μιχξ Ώσδαμ πφθδζζκ υξ π' έηενμκ ιέκ ηεφεδ εκί θνεζίκ. αθθά ιάθα θζβέςξ. Ββχ θμζπυκ εά πχ υζα ιμφ θαίκμκηαζ πχξ είκαζ άνζζηα>> (ζη. βζαηί μ Έηηςν ηάπμηε εά πή ζημφξ Σνχεξ αβμνεφςκ:' ΋ Σοδεσδδξ απυ ιέκα ηοκδβδιέκμξ αθίηεημ ζηίξ κήεξ'. μ μπμίμξ ζηήκ πεκίακ οπείηςκ απαηδθά θέβεζ>> (ζη. 3) <<επενυξ βάν ιμζ ηείκμξ μιχξ Ώσδαμ πφθδζζ βίβκεηαζ. επεζ μο πμθφιοεμξ μοδ' αθαιανημεπήξ. δ) Έρζηζηνλ ςεύδνο. υξ. άθθμ δέ είπδ. πεκίδ είηςκ απαηήθζα αάγεζ>> <<βζαηί επενυξ ηείκμξ υιμζα ιέ ημφ Άδμο ηίξ πφθεξ ιμφ είκαζ. Συηε ιμζ πάκμζ εονεία πεχκ>> <<αθθά ιζά πίηνα θμαενή πθδβχκεζ ηήκ ηανδζά ηαί ηήκ ροπή ιμο. παναδίδεηαζ αοηυ πμφ πνέπεζ κά ηάκμοιε: κά θέιε εοεανζχξ ηήκ βκχιδ ιαξ. o θνυκζιμξ. γ) Καηά ηήο θπγνκαρίαο <<αθθά ηυδ' αζκυκ άπμξ ηναδίδκ ηαί εοιυκ ζηάκεζ. Ώοηάν εβχκ ενές χξ ιμζ δμηεί είκαζ άνζζηα>> <<Γζαηί επενυξ ιμο ηείκμξ υιμζα ιέ ημφ Άδμο ηίξ πφθεξ πμφ άθθμ ηνφαεζ ζηίξ θνέκεξ ημο ηζ άθθμ θέεζ. μ άροπμξ.β) Πνιπκπζίαο θαί κσξνινγίαο απνδνθηκαζία <<ήημζ ιέκ Μεκέθαμξ επζηνμπάδδκ αβυνεοε. παφνα ιέκ. πχξ μ ιή έπςκ πκμήκ. μ άθνςκ. Πνέπεζ. ηαί. δμθμπθμηία.

Οοδέ ηί μζ αμοθάξ ζοιθνάζζμιαζ. μφηε πάθζ λακά εά ι' ελαπαηήζδ ιέ έπδ. ΋πμζμξ ιάξ ελαπαηά ή ιάξ θέεζ ρέιιαηα ΑΒΝ ηυκ λακαειπζζηεουιαζηε. είηε ιέζα απυ ηά παίβκζα είηε ιέζα απυ ηήκ ακάβκςζζκ ζζημνζχκ. Ώθθζχξ πάιε βονεφμκηαξ. Άκ ζάξ ανέζεζ! άκ υπζ πνυαθδιά ζαξ. βζκυιεκμζ δοκαηυηενμζ ροπζηχξ ηαί ακηζθδπηζηχξ) υηακ ανζζηυιαζηε βεθαζιέκμζ. πνέπεζ κά λεηζκήζεζ απυ ηήκ μζημβέκεζα ηαί ηήκ αβςβή ηχκ παίδςκ. ακαζζπφκημοξ. Μέ ημφημ εκκμχ ηήκ δδιζμονβία ζεζνάξ 'δμηζιαζζχκ'. Καί. Ββχ εά θές ηήκ αθήεεζα αηυιδ ηαί άκ δέκ βίκμιαζ ανεζηυξ'. έ. εκηυξ ημφ ζοζηήιαημξ εηπαζδεφζεςξ ηχκ πμθζηχκ. Πνέπεζ. ιά ιέ ηήκ δζοπία ημο ζη' ακάεεια (άξ πάδ)>> (ζη. Βπίζδξ. Ο λείκμξ δ' εί πεν ιάθα ιδκίεζ. υπζ ιυκμ δέκ ημφ λακαιζθάξ. χζηε κά εθέβπεηαζ δζανηχξ δ πμζυηδξ ηχκ πμθζηχκ ή/αθθά ηαί κά εκζζπφεηαζ αοηή. κά είιαζηε πνμεημζιαζιέκμζ. πάκηα ιέ ακαθμνά ηαί ζηυπμκ ηήκ Ώνεηήκ. μοδέ ιέκ ένβμκ. άθβζμκ αοηχ έζζεηαζ.i) Δ ακάβηδ είκαζ πμφ ιάξ επζαεααζχκεζ ηυ πμζυκ ιαξ. δζδάζημκηάξ ηα υζα πνεζάγεηαζ κά ιάεμοκ ηυζμ ζέ επίπεδμκ βκχζεςκ υζμ ηαί ζέ επίπεδμ ζοιπενζθμνάξ. θοζζηά ιέ ηή ζοκμδεία δζαθεηηζηήξ υζμ ηαί ιαζεοηζηήξ ιεευδμο.12-15) 'Αέκ είκαζ δοκαηυκ κά ακέπμιαζ ημφξ πάκηεξ. άθβμξ βζ' αοηυκ εά είκαζ. Ξένμοιε ηαθθίηενα ειείξ απυ ηυκ ΋ιδνμκ. ηαθυ ή ηαηυ. μοδέ ηαί ένβμ. Έηζζ πνέπεζ κά ζηεθηυιαζηε υθμζ. Πνςηίζηςξ πνέπεζ κά θφκμοιε ηά δζηά ιαξ πνμαθήιαηα ηαί έπεζηα κά αζπμθμφιαζηε ιέ ηά πνμαθήιαηα ηχκ άθθςκ. ηυηε. παναηδνχκηαξ ημφξ βμκείξ-ηονίςξ-ηαί ιέζα απυ παίβκζα ηαί ακάβκςζζκ δζδαηηζηχκ ζζημνζχκ. κά πενζιέκμοιε αθθαβή απυ ημφξ ακαζδείξ. μφηε ι' αοηυκ αμοθέξ εά ζοιθνάζς. άθθςζηε. Οοδ' άκ έη' αφηζξ ελαπάθμζη' επέεζζζκ. εζδζηχξ υηακ έπς ηυζα πμθθά δζηά ιμο αάζακα. Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ημφηδ ηήκ ανπή ζηά παζδζά. αεααίςξ. απαηεχκεξ. βζαηί ζ' ειέ πνμζθζθέξ η' αθδεή κά θέβς>> (ζη. ε) Ζ εμαπάηεζηο ακνίβεηαη κέ πεξηθξόλεζηλ 1) <<αζέκ ακαζδείδκ επζεζιέκμξ. Θά ηά αμδεήζμοιε υπζ ιυκμκ υζμκ είκαζ ιζηνά αθθά ζέ μθυηθδνδ ηήκ γςή ηςκ. ηαηηζηχξ. κά θέιε ΠΏΝΣΏ ηήκ αθήεεζακ ηαί ιυκμκ αοηήκ.351) . αεααίςξ. Καθυκ πνάβια κά έπεζξ ηαθή δζάεεζζκ πνυξ υθμοξ αθθά υπζ κά ηαηακηάξ ηανπαγμεζζπνάηηςν! Πνέπεζ κά απμιμκςκυιαζηε ηαί κά δοκαιχκμοιε ηήκ ζζπφκ ιαξ (κά ζηεπηυιαζηε ηάζ κά αλζμθμβμφιε ηά βεβμκυηα εκ μθίβμζξ. έπμκηαξ άθβδ ζηήκ ροπή. ηαί πμθθά ημο. Μήκ οπμηζιάηε-μφηε οπενηζιάηε αέααζαηά παζδζά! Βίκαζ ζέ εέζζκ κά ιάεμοκ πμθφ πενζζζυηενα απυ υζα ίζςξ θακηάγεζηε. Ή βάν ειμί θίθ' αθδεέα ιοεήζαζεαζ>> <<ζ' ειέ δέκ είκαζ δοκαηυκ άπακηαξ ημφξ ακενχπμοξ κ' ακέπςιαζ. μφη' έιεκα εά ημθιήζδ πζά. ii) Συ ρέιια ηαί μζ ρεφηεξ απμννίπημκηαζ εκηεθχξ. Αφμ είκαζ μζ δζδαηηζημί ηνυπμζ βζά ηά παζδζά: Αζά ημφ παναδείβιαημξ. 2) <<δεζθαί ημζ δεζθχκ βε ηαί εββφαζ εββοάαζεαζ>> <<ηαηέξ μζ εββοήζεζξ ηαηχκ βζά κά εββοάηαζ ηακείξ>> (ζη. αθθά ηυκ ζηέθκεζξ ηαί ζηυ ακάεεια! Γζαηί εά έπνεπε. υζμ ηζ άκ είκαζ ακαίζποκημξ ζηά ιάηζα κά ημζηάλδ. Αζυηζ ζηήκ 'επυιεκδ βςκία' εά λακαανεεμφιε εκχπζμκ κέςκ ζοιθμνχκ απυ δζάθμνμοξ επζηήδεζμοξ. ηαηαζηάζεζξ ΄ηεπκδηήξ ακάβηδξ'. έπμκηά πεν άθβεα εοιχ. Σμφημ. αδίημοξ. Οοδ'άκ έιμζβε ηεηθαίδ ηφκευξ πεν εχκ εζξ χπα ζδέζεαζ. Βη βάν δή ι' απάηδζε ηαί ήθζηεκ. υπζ ιυκμ δέκ ηάκεζξ λακά δμοθεζέξ ιαγί ημο. Ώθθά έηδθμξ εννέης>> <<αοηυξ πμφ πάκηα ιέ ακαίδεζα είκαζ πενζαεαθδιέκμξ. Ώπεπεή χξ μ εάκαημξ! Δ πμθζηεία ιαξ πνέπεζ κά ααζζζηεί ζηήκ Ώθήεεζακ. πνέπεζ κά δδιζμονβμφκηαζ. 4) <<ειέ δ' μφ πςξ έζηζκ άπακηαξ ακενχπμοξ ακέπεζεαζ. Άθζξ δέ μζ. βζαηί ιέ απάηδζε ηαί ιέ αδίηδζε. ηαί άκ μ λέκμξ πμθφ ιακζάζδ.372-377) Συ δίδαβια είκαζ πνμθακέξ: άκ ηάπμζμξ ζέ ελαπαηήζεζ ιία θμνά.

μο βάν πχ ηζ ηαηχκ αδαήιμκέξ εζιεκ.369) Αέκ είκαζ ηαθυ κά αημφξ ημφξ πάκηεξ. υιςξ. δείληε ημοξ ηυκ δνυιμκ ηήξ ιεθέηδξ ηχκ ανπαίςκ ζμθχκ. ζέ ιεβάθμκ ααειυκ.208-213) Ώνεηή. Άημια αιυνθςηα. μζ μπμίμζ. ΢ηήκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζά άημια πμφ υπζ ιυκμ δέκ εά έπνεπε κά αημφβμκηαζ απυ ηυκ θαυκ. υκηαξ εηπνυζςπμζ ααεεζάξ παναηιήξ. 2) <<΍ θίθμζ. Νφκ δ' άβεε'. Δ ηεθεοηαία δήθςζζξ. Αζδάληε ηα κά ιάεμοκ κά αημφκ ιυκμκ υζμοξ πναβιαηζηχξ αλίγμοκ. ηχκ ακμδιχκςκ. αμοθήκ. 3) <<ηάπ' μοη εφ πάζζ πζεήζεζξ>> <<δέκ είκαζ ηαθυ υθμοξ κ' αημφξ>> (ζη. αμδεμφκ κά λεθεφβμοιε απυ πμθφ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ. κά ακηζηαηαζηήζεζ ηήκ έθθεζρζκ δζηήξ ιαξ ειπεζνίαξ. ιμπεδνέξ ηαί ακεδαθζηέξ. έπνεπε κά αημθμοεμφκ ηάπμζμοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ βζά κά εεςνμφκηαζ άλζμζ κά δζδάζημοκ άθθμοξ. ΢έ ηαιιία πενίπηςζζκ ιήκ αθήζεηε ηά παζδζά ζαξ κά 'ιμνθςεμφκ' απυ ηέημζα άημια. πεζεχιεεα πάκηεξ>> <<θίθμζ ιμο. μο ιέκ δή ηυδε ιείγμκ έπζ ηαηυκ ή υηε Κφηθςρ είθεζ εκί ζπήσ βθαθονχ ηναηενήθζ αίδθζκ. κυδζζκ. Βηεί δέκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ αθνυκςκ. απυ ηυηε πμφ μ Κφηθςρ ιάξ ηναημφζε ζέ ζπήθαζμ ημίθμ ιέ ηναηενή αίακ. αήεδ. ηαί πμο ηχκδε ικήζεζεαζ μσς.. λεθφβαιε. δ) Όρη θζόλνλ θαί έξηδα γηά ηήλ ύιε . ιήκ γδηάξ εββοήζεζξ. έπμκηα ζδεμθδρίεξ αθφζζηεξ. εζδζηχξ. Αδθαδή. Άκ λεθφβεζξ απυ ηά πμθφ δφζημθα εοιήζμο ηά! Ώοηυ ζμφ δίκεζ αοημπεπμίεδζζκ βζά υθςκ ηχκ εζδχκ ηίξ δοζημθίεξ. κά πεζζεμφιε πάκηεξ>> (ζη. αθμφ ηαευθμο κμήιμκεξ μοδέ δίηαζμζ>> (ζη. ζ' υ. ηαί πάθζ. Συ παζδί πνέπεζ κά ακαπηφλεζ ηέημζμκ ακηζθδπηζηυκ ηαί ακαθοηζηυκ ιδπακζζιυκ πμφ κά ιπμνεί κά δδιζμονβήζεζ ειπεζνία δίπςξ απαναζηήηςξ κά ηήκ έπεζ αζχζεζ πνχηα. ηήκ ζηέρζ ηαί ηυκ κμφ. ιήκ ηάκεζξ ιαγί ημο ζοιθςκίεξ! ζη) Γέλ πξέπεη λά αθνύκε ηνύο άθξνλεο αιιά ηνύο ελάξεηνπο 1) <<ηχ κφκ ικδζηήνςκ ιέκ έα αμοθήκ ηε κυμκ ηε αθναδέςκ. ηαί ηάπμο εά ηά εοιδεήηε θακηάγμιαζ. αδαείξ ηαηχκ δέκ είιαζηε. Δ ειπεζνία ηχκ άθθςκ είκαζ ζηακή. Ώθθά ηαί έκεεκ ειή ανεηή αμοθή ηε κυς ηε εηθφβμιεκ. βζά ηήκ επμπήκ ιαξ. 'πκεοιαηζημί ηαβμί'. ζοπκά θενέθςκα ζοιθενυκηςκ. ιάξ πνμηνέπεζ κά αημθμοεμφιε εηείκμκ μ μπμίμξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ακηζιεηςπίγεζ ηίξ δοζημθίεξ ηαί έπεζ ανεηήκ.Ώπυ ηαημφξ. πάνα πμθφ επίηαζνμ. Μέ ιζά θνάζζκ: κά είκαζ ηαί μζ ίδζμζ ηςκ θζθυζμθμζ. αθθά εά έπνεπε κά ιήκ ιζθάκε ηάκ. ΢ηεθηείηε πμζμί εεςνμφκηαζ ζήιενα 'δζαιμνθςηέξ ηήξ ημζκήξ βκχιδξ'. Αζά ηήξ ειπεζνίαξ. ςξ άκ εβχ είπς.. επεί μφ ηζ κμήιμκεξ μοδέ δίηαζμζ>> <<βζ' αοηυ ηχνα ηχκ ικδζηήνςκ άθδζε αμοθή ηαί κμφ ηχκ αθνυκςκ. πνυξ εεμφ. αθενέββομοξ. Οζ πνυβμκμί ιαξ-μζ θζθυζμθμί ιαξ-πίζηεοακ πχξ πνέπεζ κά αημφεζ ηακείξ ιυκμκ ημφξ επασμκηεξ ζηά δζάθμνα εέιαηα. απυ ηάπμζμκ μ μπμίμξ ζμφ έπεζ θενεεί 'ιπάζηανδα' ζηυ πανεθευκ ιήκ πενζιέκεζξ δζαθμνέξ ζηυ ιέθθμκ ηαί. 'ηαθθζηεπκζηυξ ηυζιμξ'. Καί άκ δέκ ανίζηεηε ηαί πμθθμφξ κά ειπζζηεοηείηε ζηυ ζήιενα. αμοθή ηαί κυδζζξ. αθθά ηζ απυ 'ηεί ιέ ηήκ ανεηή ιμο. ηαί εζδζηχξ ηήξ δφζημθδξ ειπεζνίαξ. ποδαία.281-282) Ώοηυ ηυ μπμίμ θέβεηαζ εδχ είκαζ απυ ηά ζδιακηζηυηενα δζδάβιαηα δζαπνμκζηχξ. ΑΒΝ πνέπεζ κά δίκεηαζ αλία ζηήκ αμοθήκ ηαί ηυ κμφκ ηχκ αθνυκςκ. Σχνα ειπνυξ. ηζ εβχ είπς. ηαί ημφημ δέκ είκαζ ηυ ιείγμκ ηαηυ. ηχκ αδίηςκ. Πχξ απμηημφκηαζ αοηά ή πχξ αεθηζχκμκηαζ. δέ.

πθήκ ζαθχξ. μφηε βζά ζέ πνάηης ηαηυκ μφη' αβμνεφς. Μήκ λεπκάιε πχξ δ Ώεδκά είκαζ ηαί εεά ηήξ ΢μθίαξ. 2. ηυηε. όρη ηήλ Βία <<αθθ'άβε θήβ' ένζδμξ. Οοδυξ δ' αιθμηένμοξ υδε πείζεηαζ. 'Θέζεηο' α) Μέ ηόλ Λόγνλ. Άκ ηαηαθένμοιε ιζά ημζκςκία κά ηαηακμήζεζ ηαί κά εθανιυζεζ ηυ ιεβαθείμκ αοηήξ ηήξ θνάζεςξ. Αζδάληε ηή ιή αία ζηά παζδζά ζαξ. βζαηί ημφημ απυ ειέ ακάιεζα ζημφξ αεακάημοξ ιέβζζημ ηεηιήνζμ. υθνα πεπμζεήξ. Οοζζαζηζηχξ ιζθάιε βζά ηήκ Σζιή ηαί Ώλζμπζζηία ιαξ. ιδδέ λίθμξ έθηεμ πεζνί. ΋ηακ δίκεζξ θυβμ κά ηυκ ηναηάξ. μ ΋ιδνμξ ιάξ δίδεζ ηήκ άπμρίκ ημο πενί οπμζπέζεςξ -'δίκς ηυκ θυβμκ ιμο'. μοδέ ηί ζε πνή αθθμηνίςκ θεμκέεζκ>> <<δαζιυκζε. αθθ' ήημζ έπεζζκ ιεκ μκείδζζμκ ςξ έζεηαί πεν>> <<υιςξ έθα θήβε ηήκ ένζδα ηαί ιή έθηδξ ηυ λίθμξ ιέ ηυ πένζ. εά θέβαιε ζήιενα-αάγμκηαξ ηυκ ίδζμκ ηυκ Αία κά ηυ πνάηηεζ χξ ηυ ακχηαημκ πανάδεζβια. υ ηί ηεκ ηεθαθή ηαηακεφζς>> <<εβχ αοηά εά επζιεθδεχ. β) Ζ αμία ηήο ππνζρέζεσο. Πνέπεζ κά οζμεεηδεεί απυ ηυ παζδί ηυ πνυηοπμκ ημφ αλζμπίζημο ακενχπμο. ιάξ θέεζ μ ΋ιδνμξ. ηνύ 'θξαηώ ηόλ ιόγν κνπ' <<ειμί δέ ηε ηαφηα ιεθήζεηαζ. εά έπμοιε πεηφπεζ. πανά κά ηαηαθφβμοιε ζηή αία. μφηε ηί ζε νέγς ηαηυκ μφη' αβμνεφς. Συ ηαηχθθζ ημφημ αιθμηένμοξ εά πςνέζδ. εζ δ' άβε ημζ ηεθαθή ηαηακεφζμιαζ. έζης. μφηε ηζκά θεμκές δυιεκαζ ηαί πυθθ' ακεθυκηα. χζπμο κά ηά ηεθέζς. μφηε θεμκχ πμφ ζμφ δίκμοκ ηαί άκ παίνκδξ πμθθά. Ο θυβμξ ζμο δέκ πνέπεζ κά είκαζ: α) μφηε ιεηαηθδηυξ. δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ. α) μφηε απαηδθυξ. Καί αέααζα υθα λεηζκμφκ απυ ηίξ ιζηνέξ δθζηίεξ. υθνα ηεθέζζς. Σμφημ ηαί εά ηυ ακαδείλεζ αθθά ηαί εά ηυ . Ώθθά ιέ έπδ μκείδζζέ ημκ υπςξ ζμφ έθεδ>> (ζη. έθα ηαί ιέ ηήκ ηεθαθή εά ηαηακεφζς.<<δαζιυκζ'. Αέκ οπάνπεζ θυβμξ ένζδμξ ή θευκμο ιεηαλφ ακενχπςκ βζά ηά οθζηά. Σμφημ επζηοβπάκεηαζ ιυκμκ υηακ υθμζ μζ πμθίηεξ ή. μοδέ πνεία η' αθθυηνζα κά θεμκήξ>> (ζη. έζης ηαί πνδζζιμπμζχκηαξ ηαοζηζηή βθχζζα.523-527) Βιιέζςξ. υ. β) μφηε αηεθεφηδημξ.15-18) ΋πμο ιπμνεί κά θάεζ έκαξ ιπμνμφκ ηαί δφμ. Δ αία είκαζ δ ηεθζηή θφζζξ υηακ υθα ηά άθθα έπμοκ απμηφπεζ. βίκμοκ Φζθυζμθμζ. Μάξ δζδάζηεζ μ ΋ιδνμξ πχξ είκαζ ζμθχηενμκ ζέ ιζά δζαιάπδ κά ακηζπαναηεεμφιε ιέ επζπεζνήιαηα. μο βαν ειυκ παθζκάβνεημκ μοδ' απαηδθυκ μοδ' αηεθεφηδημκ. Αζυηζ μ Φζθυζμθμξ ζηήκ πνμζεοπήκ ημφ θέεζ πνυξ ηυ εείμκ: <<Άξ έπς πάκημηε ηά απαναίηδηα ηαί κά ιήκ βίκς πμηέ πθμφζζμξ>>.210-211) Δ Ώεδκά πνμηνέπεζ ηυκ Ώπζθθέα κά ακηζηαπεεί ιε 'έπδ' (θυβζα) ηαί υπζ ιέ αία (λίθμξ). ηζ ιέ ηήκ ηεθαθή ηαηακεφζς>> (ζη. ημφημ βαν ελ ειέεεκ βε ιεη' αεακάημζζζ ιέβζζημκηέηιςν. βζά κά πεζζεήξ. βζαηί ηυ δζηυ ιμο μφηε ιεηαηθδηυκ μοδ' απαηδθυκ μοδ' αηεθεφηδημκ.

ηαί υζμζ ημφξ παναημθμοεμφκ ηαί παναδεζβιαηίγμκηαζ. ε) Πεξί θαξηεξίαο . Αζδάληε ηα Αζηαζμζφκδ. 'ανζζημξ' είκαζ μ δίηαζμξ. δ θμβζηή.783-784) Ώοηυ είκαζ ηυ πνυζηαβια ημφ παηνυξ ζηυ ηέηκμκ ημο: κά πνμζπαεεί πάκηα κά ανζζηεφεζ ηαί κά οπενέπεζ ηχκ άθθςκ. αθεθχξ ηαί δθζείςξ. ηαί ηήκ ηανδζά ζηά ζηήεδ άξ δαιάζμοιε ελ ακάβηδξ>> (ζη. ζοιπαναζφνεηαζ υθδ δ πμθζηεία πνυξ ηυ ΏΡΕ΢ΣΟΝ. αοηή πνέπεζ κά βίκεζ εέημκηαξ ημζκμφξ ζηυπμοξ αλζμζφκδξ βζά υθα ηά παζδζά. Μάξ θείπεζ πενζζζυηενμκ απυ πμηέ δ βκχζζξ ηαί. έκαξ ημζκυξ ζηυπμξ ηζιήξ ηαί δυλαξ. απυ ιζά ηέημζα πμθζηεία μ πυθμξ ηαί δ ένζξ. Άκ απυ ιζηνή δθζηία επζηφπμοιε κά θεζημονβμφκ χξ μιάδα πεηοπαίκμοιε ζηήκ ιέκ μζημβέκεζα ζζμννμπία ηαί βαθήκδ. Άνα. ημοθάπζζημκ εά εθαηηχκμκηακ ζέ ααειυ πμφ κά ιήκ δδιζμονβείηαζ πνυαθδια ζηήκ θεζημονβίακ ημφ ημζκςκζημφ ζοκυθμο. ΐθέπεηε πχξ δέκ ημφ θέεζ απθχξ κά οπενέπεζ ηχκ άθθςκ. γ) Αξηζηεύσ-Υπεξέρσ <<Πδθεφξ ιέκ χ παζδί βένςκ επέηεθθ' Ώπζθήσ αζέκ ανζζηεφεζκ ηαί οπείνμπμκ έιιεκαζ άθθςκ>> <<μ βένςκ Πδθεφξ ηυ παζδί ημο επέηεθθε ηυκ Ώπζθθέα πάκηα κ' ανζζηεφδ ηαί κά οπενέπδ ηχκ άθθςκ>> (ζη. αθδκυιαζηε.πνμθοθάλεζ απυ ηαημημπζέξ εκ ηαζνχ. ηαί ιέζα απυ οβζή ακηαβςκζζιυκ (άιζθθα). Βκ πνμηεζιέκς. αοηυ ηυ βεβμκυξ πνέπεζ κά θδθεεί ζμαανυηαηα οπ' υρζκ. εοιυκ εκί ζηήεεζζζ θίθμκ δαιάζακηεξ ακάβηδ>> <<Ώθθ' υζα έβζκακ άξ η' αθήζμοιεκ έζης ηαί ζηεκαπςνδιέκμζ. αθήκεηαζ κά παναζονεεί αζοκεζδήηςξ ιυκμκ μ πθδζζάγςκ ηυ επίπεδμκ ημφ ηηήκμοξ. Θεμζέαεζα. ανπίγμκηαξ απυ ηήκ ακαηνμθή ηχκ παζδζχκ ιαξ. εεςνδηζηχξ. υπςξ εκκμείηαζ ζηυ απυζπαζια βζά πανάδεζβια. ιαηάνζ κά ιπμνέζμοιε ηάπμηε κά (λακά)δμιήζμοιε ιζά ηέημζα πμθζηεία. υιςξ. υζεξ θμνέξ εκχεδηακ μζ Έθθδκεξ έηακακ εαφιαηα. Καί ειείξ ζήιενα ακεπυιαζηε κά ιάξ δζπάγμοκ (εζςηενζημί ηαί ελςηενζημί επενμί). ηαη' ανπάξ. Βκηζιυηδηα. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ. μ άθμβμξ ή πανάθμβμξ άκενςπμξ. κά ανζζηεφεζ πάκηα. άκ πμηέ δδιζμονβδεεί ιζά κέα πμθζηεία. Βφηθεζα. Σχνα. ΢ηά εθαηηχιαηα. ηχνα. άκ δέκ ελαθακίγμκηακ. αλζμπνεπήξ. εκχκεζ-έζης πνυζηαζνα. άκ ιπμνμφζε κά οπάνλεζ ιζά πμθζηεία δ μπμία εά έεεηε ζοκεπχξ ημζκμφξ ζηυπμοξ δυλαξ ηαί ηζιήξ βζά ημφξ πμθίηεξ ηδξ. ηονίςξ. Σμφ ημκίγεζ. ιζθάιε βζά μιαδζηή εηπαίδεοζζκ (ηαί 2 παζδζά μιαδζηή ηήκ εεςνχ). έκηζιμξ. Άκ. Σήκ πμθζηείακ ζοκαπμηεθμφκ υζμζ Άνζζημζ ακηαβςκίγμκηαζ βζά οπενμπή. Ώλζμπνέπεζα. Μέζα απυ ηήκ εοβεκή. δ) Ζ αμία ηώλ θνηλώλ ζηόρσλ <<αθθά ηά ιέκ πνμηεηφπεαζ εάζμιεκ απκφιεκμί πεν. Σά κέα ιέθδ ηδξ θοθήξ πνέπεζ κά παζδεοεμφκ ιέ αηνζαχξ αοηά. ζηήκ δέ ημζκςκία-πμθζηεία υθα ηά αβαεά πμο μζ ζοκενβαζίεξ-ζοκεέζεζξ βεκκμφκ. δζυηζ αοηυ δφκαηαζ κά ζοιαεί ηαί ιέ αεέιζηα ιέζα ηαί δμθζυηδηα. ΍ξ βκςνίγμοιε. εοηθεήξ. ηυηε υθμζ εά αβάγμοκ ηυκ ηαθθίηενυκ ημοξ εαοηυκ ηαί δ ημζκςκία εά πνμμδεφεζ. ζηυ εββεκέξ ιαξ εθάηηςια. υπμο θεζημονβμφκ ιυκμκ ηά έκζηζηηα. άιζθθα. ιεηαλφ Ώνίζηςκ. Άκ υθμζ ηυ ηάκμοκ αοηυ.112-113) Δ ΏΝΏΓΚΔ είκαζ αοηή πμφ ιπμνεί κά ηάκεζ ηυκ πυθμκ ηαί ηήκ ένζδακ κά παναιενζζημφκ-υπζ κά ελαθακζζημφκ. θμζπυκ. αέααζα. Συ απμδεζηκφεζ δ Εζημνία: ιπνυξ ζηήκ Ώκάβηδκ. Ο παππμφξ ΋ιδνμξ βκχνζγε πμθφ ηαθχξ ηί έβναθε. εεμζεαήξ.

ζηά παζδζά κά απμδμηζιάγμοκ ημφξ ηενδμζηυπμοξ-ηενδαθευθνμκεξ. οπμιμκή). Ο Έθθδκ ζημπεφεζ ζέ ημζκςκίεξ ηαί πμθζηείεξ πμφ ιδπακεφμκηαζ αβαεά. ηαί κά δζαπκέμκηαζ απυ αίζεδια δζηαίμο ιέ πνμδζάεεζζκ αιεζθίηημο ηαηαδίηδξ ηχκ αδίηςκ. 3) Δζίμδμξ:<<δ δέ δζηαζμζφκδ ηε ηαί ακδνείδ δφκαηαζ ηί.>> ΋ιδνμξ:<<εζ ιή ηενδαίκεζκ απυ ηχκ αζζπνχκ εεέθμζεκ. Έηζζ εά ιπμνμφκ κά εζζέθεμοκ ζηυκ ζηίαμκ ηδξ γςήξ ιέ αλζχζεζξ. Σμφημκ εά ςθεθήζεζ πμθθαπθχξ ηήκ ιεθθμκηζηή ημζκςκία ηχκ ακενχπςκ. μζ δ' αβαεμί ηζιχκημ. ζη) Γηθαηνζύλε.147-149) . δίηδ δ' αδίημζζζκ επείδ>> <<άκ εκκμμφκ κά ιήκ ηενδίγμοκ απυ ηά αζζπνά.>> ΋ιδνμξ:<<ςξ ιέκ ειή βκχιδ θνέκεξ εζεθαί ζχιαζζκ ακδνχκ>> <<ζηέρζ ζςζηή. Μεηά ηαί ηυδε ημίζζ βεκέζες>> <<ε' ακηέλς ιζά ηαί ζηά ζηήεδ έπς ηανηενζηή ροπή. Αζυηζ μ ιή οπμιμκεηζηυξ θεείνεηαζ-βζά πμθθμφξ θυβμοξ-βνήβμνα.>> <<ηί πεηοπαίκεζ δ δζηαζμζφκδ ηζ δ ακδνεία. ηηκή. ιαγί ι' αοηά ηαί ημφημ άξ βίκδ>> (ζη. ζ' ακηνείμ ζχια>> Αζδάληε. αγαζόλ 1) Δζίμδμξ:<<πχξ άκ άνζζη' μζημίκημ πυθεζξ ηαί εκ ήεεζζ πμίμζξ.499) ΋ζμζ ηαηά ιδπακεφμκηαζ είκαζ επενμί ιαξ.>> <<ιπμνείξ ιέ ιζά ημοαέκηα κά ιμο πείξ πμζυ είκαζ ηυ ηαθθίηενμ απυ υθα. άκ ηζιχκηαζ μζ ηαθμί. ζηέδαζμκ δ' απυ ηήδεα εοιμφ>> <<βζαηί ιείγμκ ηθέμξ βζά ηυκ άκδνα δέκ οπάνπεζ πανά υ. ηαί ζηυνπζζε ηά θοπδνά απυ ιέζα ζμο>> (ζη. εαννχ. 2) <<μο ιέκ βάν ιείγμκ ηθέμξ ακένμξ υθνα ηεκ ήζζκ ή υ ηζ πμζζίκ ηε νέλδ ηαί πενζίκ εήζζκ. επεί ηαηά ιδπακυςκηαζ>> <<επενμί μζ πάκηεξ. δ) 'Σώκα-Ψπρή-Ννύο' 1) Δζίμδμξ:<<εκ δ' εθαπίζης άνζζημκ έπεζξ υ ηζ θφεηαζ εζπείκ. πνμδζάεεζζκ ηανηενίαξ.>> <<πμζυξ ηνυπμξ είκαζ μ ηαθθίηενμξ κά γμφκ μζ άκενςπμζ ζηίξ πυθεζξ ηαί ιέ πμζμφξ εεζιμφξ. ηανηενζηή δζάεεζζκ. αθμφ ηαηά ιδπακεφμκηαζ>> (ζη. Ήδδ βάν ιάθα πμθθά πάεμκ ηαί πμθθά ιυβδζα ηφιαζζ ηαί πμθέις. Μέ ζοβηεηνζιέκεξ 'δμηζιαζίεξ' ιπμνεί ηαί πνέπεζ κά επζηεοπεεί αοηυ ζηά παζδζά: κά δζδαπημφκ ηήκ ηανηενία. άκ δζηάγμκηαζ μζ άδζημζ>> Αζδάζημοιε. βζαηί ήδδ πάνα πμθθά έπαεα ηαί πμθθά ιυπεδζα ζέ ηφιαηα ηαί πυθειμ. θμζπυκ. ηζ ιέ ηά πυδζα πνάλδ ηαί ιέ ηά πένζα ημο. ηαθθζενβείζηε ζηά παζδζά-ηυ ηαηά δφκαιζκ-ζςιαηζηήκ ηαί κμδηζηήκ οβίεζα.<<ηθήζμιαζ εκ ζηήεεζζζκ έπςκ ηαθαπεκεέα εοιυκ.>> ΋ιδνμξ:<<ημζκάξ ςθεθίαξ ζδίμζξ ιυπεμζζζ πμνίγεζκ>> <<ιέ ημφ εκυξ ηυκ ηυπμ κά 'νπεηαζ ηυ ηαθυ μθςκχκ>> Πνέπεζ ηά παζδζά κά απμηηήζμοκ ααεφ αίζεδια δζηαίμο ηαί ακδνεία. ηήκ οπμιμκή. Ώθθ' άβε πείνδζαζ. 2) <<επενμί ιέκ πάκηεξ. αθθά 'ιπνυξ δμηίιαζε.222-224) Θά ακηέλς ηαί άθθα αάζακα υηακ ζηά ζηήεδ έπς 'ηαθαπεκεέα εοιυκ' (=ηανηενζηυηδηα ζηυ εοιζηυ. κά ηζιμφκ ημφξ αβαεμφξ απμδμηζιάγμκηαξ ηαοημπνυκςξ ημφξ ηαημφξ.

πχξ επζθεβυηακ ηάπμζμξ βδναζυηενμξ πμθειζζηήξ απυ ηυκ βμκζυ (παηήν). μοδ' αβμνέςκ. πμφ δέκ βκχνζγεξ ηυκ θμαενυ ηυκ πυθειμ. χζηε ιφεςκ νήηςν κά είζαζ ηαί κά πνάηηδξ ένβα>> (ζη. Βθανιυζηε. Οζ ακζζυννμπμζ άκενςπμζ δδιζμονβμφκ ακζζυννμπεξ πμθζηείεξ. υζα ιπμνεί κά ηάκεζ ζηδνζγυιεκμξ ζηίξ δζηέξ ημο δοκάιεζξ ηαί υπζ ζέ άθθμοξ ακενχπμοξ ή άθθα ιέζα. ηαη' ανπάξ. Νμφξ οβζήξ εκ ζχιαηζ οβζεί. μφηε ηζ έηζζ ηήκ ροπή ιμο εά πνάοκεκ μ Ώβαιέικςκ>> (ζη.Χεείζηε ηά παζδζά ζαξ ζηυκ αεθδηζζιυκ ιέ πανάθθδθδ δμοθεζά ζηυκ ροπμπκεοιαηζηυκ ημιέα. ηήκ δζδαπή ζηά παζδζά ζαξ ηαί εκηυξ μζημβεκείαξ. κά πνμηαθμφιε υζμ θζβυηενμκ ροπζηυκ πυκμκ μ έκαξ ζηυκ άθθμκ.. Οζ ζζμννμπδιέκμζ άκενςπμζ δδιζμονβμφκ ζζμννμπδιέκεξ πμθζηείεξ. μοδέ ηεκ χξ έηζ εοιυκ ειυκ πείζεζ' Ώβαιέικςκ. Ώοηυ αεααίςξ είκαζ βεβμκυξ απμδεδεζβιέκμκ ζήιενα επζζηδιμκζηχξ. Θεςνχ οπμπνέςζίκ ιαξ. ροπή. ΢ήιενα ηυ αάνμξ πέθηεζ απμηθεζζηζηχξ ζηήκ Οζημβέκεζα δζυηζ Πμθζηεία δέκ οπάνπεζ. δζδάληε ηα ηαί ιέ θυβζα ηήκ αλίακ ηήξ ροπζηήξ εοθμνίαξ ιεηαλφ ηχκ ακενχπςκ. Αέκ κμείηαζ ζηήκ επμπήκ πμο πενζβνάθεζ μ ΋ιδνμξ κά οπάνπεζ πμθειζζηήξ μ μπμίμξ κά ιήκ λένεζ κά ιζθήζεζ. 4) <<ζμί δέ ι'έπειπε βένςκ ζππδθάηα Πδθεφξ ήιαηζ ηχ υηε ζ'εη Φείδξ Ώβαιέικμκζ πέιπε κήπζμκ. δ πθδνμθμνία πχξ δ άεθδζζξ ζημνπίγεζ ηά θοπδνά απυ ιέζα ιαξ. Αέκ ανηεί έκα ηαθυ ζχια πςνίξ δμοθειέκμ κμφ. ίκα η'άκδνεξ ανζπνεπέεξ ηεθέεμοζζ. Μάεεηέ ηα κά ζηδνίγμκηαζ ζέ υζα αλίγμοκ πάκς ημοξ. ΢οιπέναζια: ιζά ζςζηά δμιδιέκδ πμθζηεία εά έπνεπε κά οπμπνεχζεζ ημφξ πμθίηεξ ηδξ κά πνμζέπμοκ ζχια. Αίκεηε πάκηα αανφηδηα ζηίξ ροπζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαί πηοπέξ ηήξ γςήξ. Θά ζημηχζεηε έκακ άκενςπμκ εηείκδ ηή ζηζβιή.385-387) Αέκ ελαβμνάγεηαζ μ πυκμξ ροπήξ ιέ ηήκ φθδκ. κά βίκμοκ αοημδφκαια. πνίκ β'απυ πάζακ ειμί δυιεκαζ εοιαθβέα θχαδκ>> <<μφηε ηαί άκ ηυζα ιμφ έδζκεκ υζα δ ράιμξ ηαί δ ζηυκδ.438-443) Φαίκεηαζ πχξ δφμ ααζζηά πνάβιαηα ηά μπμία έπνεπε κά ηαηέπμοκ μζ πμθειζζηέξ (ανζπνεπέεξ) άκδνεξ είκαζ δ πμθειζηή ηαί δ νδημνζηή ηέπκδ! Φαίκεηαζ. Μάξ πανέπεηαζ. ιφεςκ ηε νδηήν' έιεκαζ πνδηηήνά ηε ένβςκ>> <<Μέ ζέκα ι' έπειπεκ μ βένςκ ζππδθάηδξ Πδθεφξ ηήκ διένακ εηείκδκ. μ μπμίμξ ηαί δίδαζηε ζηυ παζδί-απυ ηήκ κδπζαηήκ δθζηία-ηίξ δφμ ηέπκεξ: ημφ πμθέιμο ηαί ημφ θυβμο.. Σμφκεηα ιε πνμέδηε δζδαζηέιεκαζ ηάδε πάκηα. ζοκεπχξ. υιςξ. Ώοηυ δδθχκεζ πχξ εθάιαακακ ιζά ηάπμζα ζημζπεζχδδ παζδεία άκ υπζ ηαί πμθφ παναπάκς. ε) Πεξί Θάξξνπο . Μέ απθά θυβζα.Μεβαθφηενμκ ηθέμξ βζά ηυκ άκδνα είκαζ αοηά πμφ ιπμνεί κά ηάκεζ ιέ ηά πένζα ηαί ηά πυδζα ημο. επίζδξ. Έπεζηα. μφη' απυ ζοκεθεφζεζξ. υπμο δζαηνίκμκηαζ μζ άκδνεξ. δέκ ανηεί έκαξ δμοθειέκμξ κμφξ ζέ έκα αδμφθεοημ ζχια. Σμφημο έκεηα ι' έζηεζθε κά ζέ δζδάλς αοηά πάκηα. κμφ απυ ηήκ κεανάκ δθζηίακ. υηακ απυ ηήκ Φεία ζηυκ Ώβαιέικμκα ζ' έπειπε κήπζμ. δζδάζημκηαξ δζά ημφ παναδείβιαημξ. Ίζςξ πμηέ κά ιήκ δμφιε ιζά ηέημζα πμθζηεία. Πνέπεζ κά βίκεζ δεφηενδ θφζζξ ημο ακενχπμο δ ζοκεπήξ ροπμζςιαηζηή άζηδζζξ. μφ πς εζδυε' μιμζσμο πμθέιμζμ. Οζ θυβμζ δέκ είκαζ ιυκμκ οβζείαξ. 3) <<μοδ' εί ιμζ ηυζα δμίδ υζα ράιαευξ ηε ηυκζξ ηε. Βιείξ ημφ 'ηχνα' ίζςξ είιαζηε 'ηαιιέκα πανηζά'. Αζαθέληε ηί εέθεηε κά έπεηε. επίζδξ. Πμηέ ιήκ επζπεζνήζεηε κά ελαβμνάζεηε ηάηζ ροπζηυκ απυ ηυ παζδί ιέζς φθδξ. Άξ θνμκηίζμοιε. κά ενβαζημφιε πνυξ αοηή ηήκ ηαηεφεοκζζκ βζά ηυ ηαθυ ηχκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ ηήξ θοθήξ.

2-3) Συ 'ηθέμξ εζεθυκ' είκαζ. δέκ εά απμηεθέζεζ ειπυδζμ ζηήκ υπμζακ ελμοζία. δδθαδή. ίκ' έηδδθμξ ιεηά πάζζκ Ώνβείμζζζ βέκμζημ ζδέ ηθέμξ εζεθυκ άνμζημ>> <<έδςζε ιέκμξ ηαί εάννμξ. Σί πνεζάγεηαζ βζά κά απμηηδεεί αοηυ. κά ειθοζήζμοιε ζηά παζδζά ιαξ ΘΏΡΡΟ΢. Γζαηί 'ιέκμξ ηαί εάννμξ'.51-52) Βίκαζ ζδιακηζηυηαημ πνμζυκ ηυ 'εάννμξ'. Συ εάννμξ ζοκίζηαηαζ απυ δφμ πίζηεζξ: ηήκ πίζηζκ ζηήκ πκεοιαηζηή δφκαιζκ ηαί ηήκ πίζηζκ ζηήκ ζςιαηζηή δφκαιζκ. θμαάηαζ δέκ ιπμνεί κά ηάκεζ πμθθά πνάβιαηα ζηήκ γςήκ ημο-άκ ιπμνεί κά γήζεζ ηαί αοηή ηήκ ίδζα-ηαί.1-2) Δ θοβή είκαζ εηαίνα ημφ θυαμο. 'Θέθεζ ανεηή ηαί ηυθιδ δ εθεοεενία'. 2) <<εανζαθέμξ βάν ακήν εκ πάζζκ αιείκςκ ένβμζζζκ ηεθέεεζ. Πμζά δ ζδιαζία ημο. Άνα. χζηε ηαηάδδθμξ ιεηαλφ πάκηςκ ηχκ Ώνβείςκ κά βίκδ ηαί κά πάνδ ηθέμξ εζεθυκ>> (ζη. Βίκαζ αοηυ πμφ εά ηάκεζ ηάπμζμκ 'έηδδθμκ ιεηά πάκηςκ ηςκ Ώνβείςκ'. ηαί δδιζμονβζηυ μνβαζιυ. Ο ζδιενζκυξ ηυζιμξ δζαηνίκεηαζ απυ δζανηείξ ηάζεζξ θοβήξ. Συ ααεφηενμ. Ώοηυξ πμο έπεζ ιέκμξ ηαί εάννμξ θηάκεζ ζηυ ηθέμξ. ηαηαηηά ηυ δζηαίςια ζηήκ Βθεοεενίακ. ζίβμονα. δζυηζ ζδιαίκεζ μνιδηζηή δζάεεζζξ. ηζ άκ έπδ απυ ηάπμο αθθμφ έθεεζ>> (ζη. ημφ ηνοενμφ θυαμο εηαίνα>> (ζη. εά ηυκ λεπςνίζεζ απυ ημφξ οπμθμίπμοξ! Βίκαζ έκα ηνζηήνζμκ δζαηνίζεςξ! Ώκηί βζά ηάηζ άθθμ οθζηυ. ζέ ιζηνή δθζηία. 'εάννμξ'. Κακείξ δέκ πανίγεζ Βθεοεενία.1) <<δχηε ιέκμξ ηαί εάνζμξ. κυδια είκαζ αοηυ ηήξ ΒΛΒΤΘΒΡΕΏ΢. μζ Έθθδκεξ εεςνμφκ ηυ ΚΛΒΟ΢ χξ ιέηνμκ ζοβηνίζεςξ ιεηαλφ ακδνχκ. λεηζκχκηαξ απυ ηά παζδζά. δζυηζ άκ ηακείξ θμαάηαζ ιέκεζ αδνακήξ-ηυ είδαιε πνίκ-. ζέ ζοκδοαζιυκ ιέ ροπμπκεοιαηζηήκ ηαθθζένβεζα ηαί εβηφηθζμκ παζδεία. ηάηζ πμφ ζδιαίκεζ πχξ θμαάηαζ. άκ δέκ εέθεζξ κά έπεζξ ηάζεζξ θοβήξ πνέπεζ κά πάρεζξ κά θμαάζαζ. εκχ αοηυξ πμο δέκ θμαάηαζ ιεβαθμονβεί ζέ υθα ηά πεδία 'ιάπδξ'. Βίκαζ ηάηζ πμο απμηηάηαζ ιέ αβχκεξ ηαί εοζίεξ. ιά. Άκ. . 'ιέκμξ ηαί εάνζμξ'. ηαί δ μνιδηζηή δζάεεζζξ θένκεζ πμθειζηυ. ΋πμζμξ. εά έπνεπε κά ακαπηφλμοιε αοηά ηά δφμ πνάβιαηα ζημφξ πμθίηεξ. πνμθακχξ. ιέ ηάπμζμκ ηνυπμ. 'ιέκμξ'. εέθαιε κά θηάζμοιε ηαί ειείξ ηάπμζα ζηζβιή χξ ημζκςκία ζέ έκα ηέημζμ ιέηνμ ζοβηνίζεςξ. εζ ηαί πμεεκ άθθμεεκ έθεμζ>> <<βζαηί εανναθέμξ άκδναξ υθα ηαθθίηενα ηα ένβα ηεθεφεζ. Πνέπεζ. πμθφ ζδιακηζηυ χζηε κά αμδεά κά απμηηδεεί δ ίδζα δ εεά Ώεδκά. θυαμο ηνουεκημξ εηαίνδ>> <<ημφξ Ώπαζμφξ πάθζ εεζπεζία ηαηείπε θοβή. υιςξ. Εδακζηή πνυηαζζξ εά ήηακ δ ιαεδηεία ζέ ηάπμζα πμθειζηή ηέπκδ έπμοζα πκεοιαηζηυκ οπυααενμκ. Καηαθαααίκεηε ηχνα ηυκ θυβμκ βζά ηυκ μπμίμκ επζεοιμφκ κά ιάξ ηναημφκ θμαζζιέκμοξ ηαί ηνμιμηναηδιέκμοξ πμζηζθμηνυπςξ. αηυιδ. θμζπυκ. 3) <<Ώπαζμφξ εεζπεζίδ έπε θφγα.

6. Αζδάληε. άκ υπζ παναθνμζφκδ. β) Ζ αμία ηνπ θίινπ <<αθθά ηί ιμζ ηχκ ήδμξ. επί δέ ικήζαζεε . ηαί αζδχ εέζε' εκί εοιχ άθθςκ ακενχπςκ. ζδιαίκεζ ζοκεηηζηή δφκαιζξ δδιζμονβίαξ. ίζμκ ειή ηεθαθή>> <<αθθά πμζά δ δδμκή ιμο. Αέκ δζπάγεζ. εκχκεζ. υηζ μζ θνεζίκ άνηζα ήδδ>> <<θίθμκ εηαίνμ. μ εηαίνμξ ζηήκ γςήκ. 'Φπιή-Παηξίο-Οηθνγέλεηα' α) Φπιεηηθή ζπλείδεζηο 1) <<χ θίθμζ. αθμφ απςθέζεδ μ θίθμξ εηαίνμξ. ακένεξ έζηε. Συ κά πζζηεφεζ ηακείξ πχξ ιπμνεί κά έπεζ 'θίθμοξ' άημια ιέ πακηεθχξ δζαθμνεηζηέξ ηαηακμήζεζξ ηαί ηαηααμθέξ είκαζ. ζηά παζδζά ηυ αβαευκ ηήξ Φζθίαξ. μ θίθμξ μ μπμίμξ λεπςνίγεζ ιεηαλφ ηχκ ζοκμιδθίηςκ. υ Πάηνμηθμξ.80-82) Ο πναβιαηζηυξ θίθμξ. πμφ ιεηαλφ πάκηςκ ηχκ μιδθίηςκ ηζιμφζεκ πζυ πμθφ. επεζδή ήζακ μιυθνμκεξ>> (ζη.3. έπεζηα απυ ηήκ μζημβέκεζα. ηυκ εβχ πενί πάκηςκ ηίμκ εηαίνςκ. πμφ εβχ πενί πάκηςκ ηχκ εηαίνςκ ηζιμφζα ίζα ιέ ηήκ ηεθαθή ιμο>> (ζη. Κνζηήνζμκ Φζθίαξ. Πνέπεζ κά ζοιθςκμφιε ζηυ πχξ ακηζθαιαακυιαζηε ηά ααζζηά εέιαηα ηήξ γςήξ. δέκ ηαηαθαααίκεζ ηακείξ ηυκ θυβμκ πμφ δφμ ή πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εά έηακακ ζοκηνμθζά. ζοκεπχξ. ηήκ ζδιακηζημηένα ζπέζζκ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζημφξ ακενχπμοξ.. Πάηνμηθμξ. Δ πναβιαηζηή Φζθία μδδβεί ΠΏΝΣΟΣΒ ζηήκ ζφκεεζζκ. Αζαθμνεηζηχξ.325-326) Ο εηαίνμξ. Φζθυηδξ=Φζθία. υκ πενί πάζδξ ηίεκ μιδθζηίδξ. πνέπεζ κά ηζιάηαζ 'ίζα ιέ ηήκ ηεθαθήκ' ιαξ. ηαηή πνήζζξ ηήξ εκκμίαξ 'Φζθία'. είκαζ δ μιμθνμζφκδ. 'Φηιία' α) Φηιία=Οκνθξνζύλε <<εηάνς θίθς. επεί θίθμξ χθεε' εηαίνμξ. ιέ ηυκ μνευκ ηνυπμκ. Σά παζδζά πνέπεζ κά δζδαπεμφκ ηήκ αλία ηήξ θζθίαξ ηαί κά ηήκ εεςνήζμοκ. λεπςνίγεζ δζυηζ 'μζ θνεζίκ άνηζα ήδδ'=ήζακ μιυθνμκεξ..

. ηίξ βοκαίηεξ.. κά ζηαεήηε ηναηενά. βμκέςκ..>> (ζη.Τπέν ηχκ πνμδβμοιέκςκ (πεεαιέκμζ βμκείξ). Φοθή. ζδζμηηδζζχκ. εί πεν ηαί ηζξ απυπνμεζ πίμκα μίημκ βαίδ εκ αθθμδαπή καίεζ απάκεοεε ημηήςκ>> <<βζαηί μοδέκ βθοηφηενμ ηήξ παηνίδμξ ηαί ηχκ βμκέςκ βίκεηαζ. αί ηε ιή Ώνβείμζζζκ αεζηέα θμζβυκ αιφκδξ..27-28) 3) <<ςξ μοδέκ βθφηζμκ ήξ παηνίδμξ μοδέ ημηήςκ βίβκεηαζ. ηαί κά ιή ζηναθήηε βζά κά θφβεηε>> (ζη. Νά παναεέζς ιυκμκ ηήκ δζαπίζηςζζκ πχξ ηά ηεθεοηαία πνυκζα δ . Σχκ φπεν εκεαδ' εβχ βμοκάγμιαζ μο πανευκηςκ εζηάιεκαζ ηναηενχξ. γ) Οηθνγέλεηα <<μζηςθεθίδ. διέκ υηες γχμοζζ ηαί χ ηαηαηεεκήηαζζ.Μέ ηέημζα ζοκείδδζζκ πνέπεζ κά ακαενέρμοιε ηά παζδζά ιαξ..31-32) Συκ ηαθεί κά πμθειήζεζ επ' ςθεθεία ηχκ απμβυκςκ. Ώκενςπυηδξ. ηαί ηφκεζ απηυιεκμξ ήκ παηνίδα.. 'ηίπμηα βθοηφηενμκ ηδξ παηνίδμξ ηαί ηςκ βμκέςκ'. άκδνεξ θακήηε. μζ κεηνμί' . υζςκ εά βεκκδεμφκ ιεηά (μρζβυκςκ). Οζημβέκεζα. αζ απυρεζξ ηχκ Βθθήκςκ βζά ηήκ παηνίδακ ηαί μζημβέκεζάκ ηςκ. Αίπςξ αοηήκ ηίπμηε απμθφηςξ δέκ ιπμνμφιε κά πενζιέκμοιε εεηζηυκ βζά ηήκ θοθή. β) Φηινπαηξία 1) <<ή ημζ μ ιέκ παίνςκ επεαήζεημ παηνίδμξ αίδξ. Πνέπεζ κά ειθοζδεεί ζηά παζδζά δ πεπμίεδζζξ πχξ 'ακήημοκ' ηάπμο ηαί υθεξ ηςκ αζ πνάλεζξ έπμοκ ακηίηηοπμκ ζέ υθμοξ υζμοξ 'ακήημοκ' εηεί. ηχκ κφκ (βοκαίηεξ.έηαζημξ παίδςκ δδ' αθυπςκ ηαί ηηήζζμξ δδέ ημηήςκ. Καί άξ ιήκ είκαζ εηεί. Γζά ηήκ αηνίαεζακ. ηαί πμθθά απ' αοηυκ δάηνοα εενιά πφκμκηακ. έβναρε μ Παθαιάξ. Ώκαθένεηαζ έκ ζοκυθς ζημφξ απμβυκμοξ ηχκ Ώνβείςκ. επεί αζπαζίςξ ίδε βαίακ>> <<ηζ εηείκμξ παίνςκ πάηδζε ηήκ παηνίδα βή ηαί θίθδζεκ απηυιεκμξ ηήκ παηνίδα.. άκ ηχνα δέκ ζχζδξ ημφξ Ώνβείμοξ απ' άδζημ παιυ. χξ πνίκ θίβα έηδ. ηαί ηήκ αζδχ ζηεθεήηε ηχκ άθθςκ ακενχπςκ. οπέν αοηχκ εκεάδ' εβχ βμκαηίγς ηζ άξ ιή πανεονίζηςκηαζ. Πμθθά δ'απ'αοημφ δάηνοα εενιά πέμκη'.661-666) ΏΕΑΧ΢. ΢ήιενα. Σμφηδ είκαζ δ ζςζηή ζενανπζηή ζεζνά. επεζδή πενζπανήξ είδε ηήκ βήκ>> (ζη. ηαί. βοκαζηχκ. ζδζμηηδζίεξ). ιδδέ ηνςπάζεε θυαμκδε>> <<Φίθμζ.Μάπδ οπέν παίδςκ.Σά πάκηα βζά ηή ιή δζάζπαζζκ ηήξ αθοζίδμξ ηήξ οπάνλεςξ ηήξ θοθήξ. αοηή πμφ ηνέθεζ αβθαά ηέηκα>> (ζη.223) Σί κά πνμζεέζς. ηίξ ζδζμηηδζίεξ ηαί ημφξ βμκείξ υπμζμο γμφκ ηαί υπμζμο έπμοκ πεεάκεζ.>> <<πμζυξ απυ ζέκα άθθμξ εά ςθεθδεή απυβμκμξ. Ώοηέξ ήηακ πάκηα. Πνέπεζ κά ειθοζδεεί ηυ ζδακζηυκ ηήξ θζθμπαηνίαξ ζηά παζδζά απυ ηήκ ιζηνυηενδ δοκαηή δθζηία. αηυιδ ηαί άκ ηάπμζμξ ιαηνζά ζέ πθμφζζμκ μίημκ απυ ηήκ βή (ημο) ζηήκ αθθμδαπή ιέκδ ιαηνζά απυ ημφξ βμκείξ>> (ζη. 'Θά ιάξ δζηάζμοκ μζ αβέκκδημζ. ή ηε ηνέθεζ αβθαά ηέηκα>> <<δ κμζημηονμζφκδ. ηζ αηυιδ ακαικδζεήηε έηαζημξ ηά παζδζά. γςκηακμί βμκείξ. ηχκ εζζμιέκςκ (ηέηκα).34-36) ΢οκμθζηυκ ζπυθζμκ: 'Αέκ δφκαιαζ κά δχ ηίπμηα βθοηφηενμκ απυ ηήκ παηνχακ βήκ'.521-523) 2) <<μφ ημζ εβχ βε ήξ βαίδξ δφκαιαζ βθοηενχηενμκ άθθμ ζδέζεαζ>> <<εβχ απυ ηήκ βή ιμο δέκ δφκαιαζ βθοηενχηενμκ άθθμ κά ζδχ>> (ζη. 2) <<ηί ζεο άθθμξ μκήζεηαζ μρίβμκυξ πεν..

ηήκ εθεοεενίακ πδβαίαξ εηθνάζεςξ.Συ βεβμκυξ πχξ μδδβμφκ ηήκ κεμθαία ζέ ζοβηεηνζιέκεξ 'ηένρεζξ'. ηαί ιέεο απυ ηυκ ηναηήν' ακηθχκηαξ μ μζκμπυμξ κά θένκδ ηαί κά νίπκδ ζηά ηφπεθθα. Οφηε είκαζ υθμζ ζηακμί βζά υθα. Μάξ εέθμοκ ζηθάαμοξ.. Πνέπεζ κά δζδαπηεί δ μιυκμζα απυ ηήκ κεανή δθζηία. πανά δέ πθήεςζζ ηνάπεγαζ ζίημο ηαί ηνεζχκ.>> ΋ιδνμξ:<<εφκμοκ είκαζ εαοηχ<αεί> πνυκμκ εξ ηυκ άπακηα>> <<κά' καζ ζέ ανιμκία ιέ ηυκ εαοηυ ημο υθμ ηυκ ηαζνυ>> Οζ ζςζηέξ ημζκςκίεξ λεηζκμφκ απυ ηά ζςζηά άημια. Άθθμξ ζηά ένβα ηήξ βήξ. ζηενχκηαξ ηήξ.νςηά υ Δζίμδμξ <<μππυη' άκ εοθνμζφκδ ιέκ έπδ ηαηά δήιμκ άπακηα. ηήκ έκηαλζκ ζέ εθεβπυιεκα ηαθμφπζα. αθεμκία ζηήκ ηνμθήκ.228) Ο ηάεε άκενςπμξ ηένπεηαζ ιέ δζαθμνεηζηά ένβα. Μεβάθεξ μζ εοεφκεξ ηχκ . Συ πνςζηάηε ζημφξ πνμβυκμοξ. ηαί ημκηά ημοξ πθήεμξ ηναπέγζα ιέ ζίημ ηαί ηνέαηα. άθθμξ ζηά ένβα ημφ πμθέιμο. δαζηοιυκεξ δ' ακά δχιαη' αημοάγςκηαζ αμζδμφ ήιεκμζ ελείδξ. ΢ηυπμξ ηςκ είκαζ κά ιήκ ενέθμοιε 'αβθαά ηέηκα'.κμζημηονμζφκδ ηαί δ μζημβέκεζα έπμοκ ηνςεεί ζέ ηενάζηζμ ααειυ ηαί ιέ ζοβηεηνζιέκμ ζπέδζμ. δέκ εά δεπημφκ πμηέ κά βίκμοκ. Νά ηονζανπεί δ εοθνμζφκδ ζέ υθμ ηυκ θαυκ. κά πνεζάγεηαζ πάκηα ηάηζ μ έκαξ απυ ηυκ άθθμκ. πνυξ εεμφ. δ) Γηαθνξεηηθόηεο <<άθθμξ βάν η' άθθμζζζκ ακήν επζηένπεηαζ ένβμζξ>> <<βζαηί άθθμξ άκδναξ ζέ άθθα ηένπεηαζ ένβα>> (ζη. ζημφξ εαοημφξ ζαξ ηαί ηά αβέκκδηα ή βεκκδιέκα παζδζά ζαξ. Αζυηζ αοηά δέκ εά βίκμοκ. ε) Οκόλνηα=ραξά θαί αθζνλία <<ηί εκδημίξ ηάθθζζημκ μίεαζ εκ θνεζίκ είκαζ. Ξοπκήζηε Έθθδκεξ ηαί λακαβίκεηε κμζημηοναίμζ ηαί μζημβεκεζάνπεξ. ζηθάαμζ. ηήκ ζηθααζά. Συ κά επζεοιμφιε υθμζ κά ηάκμοκ ηυ ίδζμ πνάβια απμηεθεί ζδεμθδρία ηαί ακηζθοζζηή εεχνδζζκ ηχκ πναβιάηςκ. Σμφηυ ηί ιμζ ηάθθζζημκ εκί θνεζίκ είδεηαζ είκαζ>> <<βζαηί εβχ θές υηζ άθθμ πανζέζηενμ δέκ είκαζ απυ ημφ κά ηαηέπδ δ εοθνμζφκδ ηυκ δήιμκ άπακηα. μφηε ηαί πνέπεζ κά ζοιααίκεζ αοηυ. ιέ ηίπμηα ιήκ ηά αθήζεηε ένιαζα ηήξ πνμπαβάκδαξ ηχκ ΜΜΒ ηαί ημφ ζφβπνμκμο ηυζιμο. ημφημ ηάθθζζημ ζηίξ θνέκεξ ιμφ θαίκεηαζ πχξ είκαζ>> απακηά υ ΋ιδνμξ Συ ηαθθίηενμ βζά ημφξ ακενχπμοξ είκαζ κά είκαζ ιμκμζαζιέκμζ. Καί. ηυ μπμίμκ εά θένεζ ηαί ηήκ ηαθμπέναζζκ: βθέκηζα. ιέεο δ'εη ηνδηήνμξ αθφζζςκ μζκμπυμξ θμνέδζζ ηαί εβπείδ δεπάεζζζκ. άθθμξ ζηήκ εηπαίδεοζζκ. παναηδνμφιε πχξ έπεζ ηυκ ίδζμκ ζημπυκ ιέ υζα πνμακεθένεδζακ: ηυκ πενζμνζζιυκ ηήξ ζηέρεςξ. πναηηζηχξ.. ζη) Όια αξρίδνπλ από ηό άηνκν Δζίμδμξ:<<εφπεζεαζ δέ εεμίξ υ ηζ πάκηςκ εζηίκ άιεζκμκ.>> <<πμζυ κμιίγεζξ πχξ είκαζ ςναζυηενμκ βζά ημφξ εκδημφξ>> . Μήκ πνμζπαεήζεηε ηακ κά πνμαάθθεηε ηυκ εαοηυκ ζαξ ή ηίξ επζεοιίεξ ζαξ ιέζα απυ ηά παζδζά.>> <<ηί είκαζ ηυ ηαθθίηενμ βζά κά γδηά ηακείξ απ' ημφξ εεμφξ. βζά κά οπάνπεζ δ ακάβηδ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηχκ ακενχπςκ. Πνμζπαεείζηε κά ακαδείλεηε απυ ηά παζδζά ζαξ αοηά πμφ πναβιαηζηχξ είκαζ πνμζηζζιέκα κά ηάκμοκ. ηαί δαζηοιυκεξ ζηά δχιαηα κ' αημφκ ηυκ αμζδυ ηαεήιεκμζ εθ' ελήξ.

πνυπεζνδξ. 7. δζά ημφ παναδείβιαημξ. βκχζζκ ηαί θμβζηήκ! Μέ 'αεχεξ' δμηζιαζίεξ πμφ εά δζδάζημοκ ηυ παζδί κά ιήκ παίνκεζ απμθάζεζξ δίπςξ πναβιαηζηή θμβζηή επελενβαζία.602-611) Βδχ. ηυκ ζοιαμοθεφεζ κά απμθεφβεζ κά ημνμσδεφεζ ημφξ ηαθθζηένμοξ. πχξ δέκ πνέπεζ κά έπεζ ηακείξ ηανδζά οπενθίαθδ ή απδκή. κφκ αφηε κυμκ κίηδζε κεμίδ. Πχξ μζ ιεβαθφηενμζ άκδνεξ είκαζ πζυ ζοκεημί εκχ μζ κέμζ πζυ εφζηνμθμζ. βζαηί ηαπφηενμξ μ κμφξ. Σμφημ ηυ παναηηδνζζηζηυκ πνέπεζ κά ηζεαζεοηεί. αθθά ζφ βάν δή πυθθ' έπαεεξ ηαί πυθθ' ειυβδζαξ. Κναζπκυηενμξ ιέκ βάν ηε κυμξ. υιςξ θεπηή δ θνυκδζζ>> (ζη. Σέθμξ.δζαιμνθςηχκ ακενχπςκ. θεπηή δέ ηε ιήηζξ>> <<βκςνίγεζξ ηίξ πανακμιίεξ πμφ ηεθεί μ κέμξ άκδναξ. Γζ' αοηυ επεζδή ιέ παναηαθείξ ηήκ πάνζ εά ζμφ ηάις ηαί ηήκ θμνάδα εά ζμφ δχζς ηζ άξ είκαζ δζηή ιμο. κφκ ιέκ ημζ εβχκ οπμείλμιαζ αοηυξ πςυιεκμξ. ίδηνλ ηώλ λέσλ <<μίζε' μίαζ κέμκ ακδνυξ οπενααζίαζ ηεθέεμοζζ. Οζ κέμζ νέπμοκ πνυξ ηήκ οπενααζίακ ελ αζηίαξ ηήξ βνήβμνδξ. Γζαηί ηυζμ ηαπεζά ηακέκαξ άθθμξ άκδναξ απυ ημφξ Ώπαζμφξ δέκ εά ιέ έπεζεε. Πχξ. εκζζπφμκηαξ ηήκ θνυκδζίκ ηςκ παζδζυεεκ. Σενάζηζα δ εοεφκδ ηήξ μζημβέκεζαξ.589-590) Σί ιάξ θέεζ μοζζαζηζηά εδχ. εηεεζάγεηαζ δ ζφκεζζξ ημφ ιεβαθοηένμο. ηχ ημζ θζζζμιέκς επζπείζμιαζ. Μάξ οπμδεζηκφεζ ηυκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ πνυξ ημφξ κέμοξ μζ μπμίμζ ακαβκςνίγμοκ ηά ζθάθιαηά ηςκ. αθθά εδχ ηυκ κμφ ζμο κίηδζεκ δ κευηδηα. ζυξ ηε παηήν αβαευξ ηαί αδεθθευξ είκεη' ειείμ. 'Δπζύλεο γνλέσλ θαί παηδαγσγώλ' α) Δπηπνιαηόηεο. μο βάν ηέκ ιε ηάπ' άθθμξ ακήν πανέπεζζεκ Ώπαζχκ. βζαηί μφηε αζηυπαζημξ μφηε αζφκεημξ ήζμοκ πνίκ. επζπυθαζαξ ζηέρεχξ ημοξ. ηχνα εβχ μ ίδζμξ εά οπμπςνήζς άκ ηαί πμθςιέκμξ. δδέ ηαί ίππμκ δχζς ειήκ πεν εμφζακ. β) Δπζύλεο ηώλ κεγαιπηέξσλ <<Ώκηίθμπε. ημφ ηάκεζ ηήκ πάνζκ εέθμκηαξ κά δείλεζ. μοζζαζηζηχξ. Ώζ εοεφκεξ ηχκ ιεβαθοηένςκ ζέ δθζηία ακαδεζηκφμκηαζ εδχ. Μέ ηί. βζά κά βκςνίγμοκ ηζ αοημί πχξ δ ηανδζά ιμο δέκ ήηακ πμηέ οπενθίαθδ ηαί απδκήξ>> (ζη. δεφηενμκ αφη' αθέαζεαζ αιείκμκαξ δπενμπεφεζκ. Ώθμφ ηυκ ζοβπςνεί. αθθά ζφ πμθθά έπαεεξ ηαί πμθθά ειυπεδζεξ ηαεχξ ηζ μ αβαευξ παηέναξ ζμο ηζ μ αδεθθυξ ζμο έκεηεκ ειμφ. ίκα βκχςζζ ηαί μίδε ςξ ειυξ μφ πμηε εοιυξ οπενθίαθμξ ηαί απδκήξ>> <<Ώκηίθμπε. ΋ηακ δέκ . επεί μφ ηζ πανήμνμξ μοδ' αεζίθνςκ ήζεα πάνμξ. Καί ζηυ ελήξ κ' απμθεφβδξ ημφξ ηαθθίηενμοξ κά ημνμσδεφδξ. ιέ εθαθνοκηζηυκ ηήκ κεακζηήκ μνιήκ πμφ πμθθάηζξ επζαάθθεηαζ ζηυκ κμφκ.

ακαπυθεοηηα. Αέκ ααζζθεφεζ ηυ Φζθυηζιμκ αθθά δ αηζιία. ποδαία. αιυνθςηα. Οο βάν ειμί πείεεζε'. θίθμζ.455-458) Δ εοεφκδ απμδίδεηαζ ζημφξ βμκείξ μζ μπμίμζ δέκ ζοβηνάηδζακ ηά παζδζά ηςκ απυ ηυ θάεμξ. αθθά. ηονίςξ. Σμφξ κέμοξ. ΋ηακ ιζά πμθζηεία δέκ έπεζ εηπαζδεφζεζ ημφξ πμθίηεξ ηδξ πχξ κά βίκμοκ βμκείξ. Αέκ πνοηακεφεζ δ Λμβζηή αθθά ηυ έκζηζηημκ. ηάδε ένβα βέκμκημ.ακηζπάθμοξ παζδζά! Ώπανάδεηημκ ηζ υιςξ πάνα πμθθμί βμκείξ-πμζυξ λένεζ βζαηί-έπμοκ αοηή ηήκ ηάζζκ. δεδμιέκςκ ηχκ ελεθίλεςκ ηαί ηήξ ηαπφηδημξ πμφ αοηέξ ηνέπμοκ. αοημί παίνκμοκ θάεμξ δνυιμοξ. Αέκ είκαζ ζδακζηυκ δ ανιμκζηή ζοιαίςζζξ ιέ ηήκ Φφζζκ αθθά δ 'εζημκζηή πναβιαηζηυηδξ' ηαί ηά 'ηαλείδζα' ιέζς μεμκχκ. Μζθχκηαξ ζηυ ζήιενα: Σί θηαίκε. Λίβμζ κέμζ άκενςπμζ έπμοκ λεθφβεζ απυ ηυκ ηακυκα ημφ ζήιενα. δέκ οπάνπεζ. άπθδζηα. δ ηαηάζηαζζξ αοηή εά βίκεζ ΜΔ ΏΝΣΕ΢ΣΡΒΦΕΜΟ΢ υηακ πενάζεζ ζηήκ ιέζδκ δθζηίακ δ ζδιενζκή βεκεά ηχκ ηνζακηάνδδςκ. βμκείξ! γ) Ζ επζύλε ηνύ γνληνύ <<οιεηένδ ηαηυηδηζ. Οζ εοεφκεξ ααναίκμοκ ηίξ μζημβέκεζεξ πμφ ημφξ ιεβάθςζακ ηαί ηήκ πμθζηείακ. Άκ οπάνπεζ ιζά εθπίξ βζά έκα ηαθθίηενμκ αφνζμ. μζ βμκείξ ηχκ βμκζχκ πμφ δδιζμφνβδζακ ή άθδζακ κά δδιζμονβδεμφκ ζηάνηεξ πμθζηείεξ. ηά παζδζά πμφ ιεβαθχκμοκ ηαηά. ακηζεέηςξ. υηακ δέκ πνμζηαηεφεζ ηυκ πμθίηδκ απυ ηίξ δζάθμνεξ ανκδηζηέξ πνμπαβάκδεξ πμκδνχκ ηέκηνςκ. Καί ηυζα άθθα ιπμνμφκ κά εζπςεμφκ. Βοεφκδ έπμοιε υηακ ζοκεζδδημπμζμφιε ηυ ηί ζοιααίκεζ βφνς ιαξ. ηυ ζφβπνμκμκ πενζαάθθμκ δέκ είκαζ υπςξ παθζά. ηυ δχνμκ ημφ αίιαημξ είκαζ άπνδζημκ. Βίκαζ χξ κά . Αέκ είκαζ δοκαηυκ κά είιαζηε ακεθέδημζ. μφηε ηυκ Μέκημνα πμζιέκα θαχκ. Μυκμκ εεία αμοθήζεζ ηαί ηαηά ηφπδ! ΢έ ηαιιζά πενίπηςζζκ. απαζηδηζηά. εζδζηχξ ζηήκ επμπή ιαξ. ακηαβςκζγυιεκμοξ βζά ηή κίηδ ιέ ηάεε ηνυπμ. εβςηεκηνζηά. υηακ δέκ έπεζ εέζεζ ηακυκεξ ζηυ πμίμζ πνέπεζ ηαί πμίμζ δέκ πνέπεζ κά βίκμκηαζ βμκείξ. αθήεεζα. αοηά ηά ένβα έβζκακ. θμζπυκ.Υνήζζιμ δίδαβια ιέ πμθθέξ πνμεηηάζεζξ. ΢ηυ υκμια ηάπμζαξ 'δδιμηναηίαξ' ηαί 'εθεοεενζυηδημξ'-υπζ ηήξ πναβιαηζηήξ. άκ δέκ βίκεζξ ηζυθαξ. βζαηί δέκ ιέ αημφζαηε. μο Μέκημνζ πμζιέκζ θαχκ. ημφξ έηακε εβςπαεείξ αημιζζηέξ. Φηαίκε μζ βμκείξ ηαί. Γεκζηχξ ιζθχκηαξ.. Ώζ απμθάζεζξ πνέπεζ κά πανεμφκ βνήβμνα ηαί κά βίκμοκ ένβα ηυ ζοκημιυηενμκ. Γζά ηήκ ζδιενζκήκ δζαθαζκμιέκδ δζάθοζζκ ηήξ πμθζηείαξ ηχκ Βθθήκςκ δέκ εοεφκμκηαζ μζ κέμζ. πμφ ιέβα ένβμ έηαιακ απυ αηαζεαθία ηαηή>> (ζη. ιεηνδιέκδξ εθεοεενίαξ-αθέεδηακ ηαί αθήκμκηαζ μζ κέμζ κά δζαπαζδαβςβδεμφκ ιυκμζ ηςκ! Αοζηοπχξ. οιεηένμοξ παίδαξ ηαηαπαοέιεκ αθνμζοκάςκ. δέκ θηαίκε ηά παζδζά. Αζυηζ αζ βεκεέξ πμφ ακαενέθμκηαζ ζηήκ πχνακ ιαξ ιεηά ηυ 1990 είκαζ ΠΏΝΣΒΛΧ΢ δζαθμνεηζηήξ κμμηνμπίαξ ηαί ροπμζοκεέζεςξ απυ ηίξ πνμδβμφιεκεξ ηαί. πμφ ιέζς ηχκ δαζηάθςκ ηαί ηαεδβδηχκ ηδξ. Πάκς απυ υθμοξ εοεφκδ έπεζ δ πμθζηεία. υιςξ. υιςξ.. Έθθδκ βεκκζέζαζ. Μεβαθφηενδ οπδνεζία ζηυ έεκμξ απυ ηήκ ζςζηή ακαηνμθή ηχκ παίδςκ. ηυηε πχξ εά αβμφκ άλζα ηέηκα. Αέκ είκαζ δ Ώνεηή ζηυπμξ αθθά ηά πενζζζυηενα οθζηά αβαεά. είκαζ ηαοηζζιέκδ ιέ αοημφξ ημφξ κέμοξ ακενχπμοξ.λένμοκ κά θενεμφκ ζημφξ κέμοξ. υθμζ είκαζ άιμζνμζ εοεοκχκ υζμ έπμοκ άβκμζα βζά ηυ ηί πναβιαηζηχξ πνάηημοκ. αζεαή. Τπάνπμοκ πάνα πμθθμί κεμέθθδκεξ πμφ είκαζ Έθθδκεξ ιυκμκ ηαη' εοθδιζζιυκ. ηά παζδζά. άδζηα.. αθθά. δέκ ηαηάθενε κά παθζκαβςβήζεζ ηυκ ηαθπάγμκηα κμφ ηχκ κέςκ ηαί κά ημφξ ηάκεζ κά δμφκ ηαί κά δζμνεχζμοκ ηά ζθάθιαηά ηςκ. Ώηνζαχξ βζά ηυκ θυβμκ αοηυκ ημπμεεηχ ηά πνμκζηά ιαξ πενζεχνζα ακηζδνάζεςξ ηυ ιέβζζημκ ζηά 20 έηδ. Έηζζ δέκ ιεβαθχκμοκ ζςζηά ηά παζδζά υιςξ. μί ιέβα ένβμκ ένελακ αηαζεαθίδζζ ηαηήζζ>> <<απυ ηήκ δζηή ζαξ ηαηυηδηα. ακυδηα.. Πνμζμπή ζηήκ ζοιπενζθμνά ιαξ ηαί πμθθή δμοθεζά. θίθμζ. δέκ είκαζ ζςζηυ κά ηά αθέπμοιε ακηαβςκζζηζηχξ. ηά παζδζά ζαξ κά ηαηαπαφζεηε απυ ηίξ αθνμζφκεξ. αεειίζηζα. ζηθδνμί (=απδκείξ) ηαί κά ημιπάγμοιε (=οπενθίαθμζ) ιέ.

ηέθμξ. μ άκενςπμξ δφκαηαζ ηαί κά εκςεεί ιέ ηυ ΋θμκ άκ γήζεζ ιέ ζοβηεηνζιέκμκ ηνυπμκ. δ θνυκδζζξ. ζηυκ ιέβζζημκ ααειυκ. Γζά ηυκ Έθθδκα ηυ πνχημκ ηαί ηαθθίηενμκ θμβζζιζηυκ είκαζ δ ίδζα ημο δ βθχζζα! Ώπμδεδεζβιέκςξ. πνέπεζ κά θαιαάκμοκ ηαί ηυ ηαηάθθδθμκ 'θμβζζιζηυκ'. Βπίζδξ: . Πνμζμπή! ΋πζ ζμθυξ. βθχζζα πμφ 'δμκεί' ηυκ εβηέθαθμκ ηαί αολάκεζ ηίξ δοκαηυηδηεξ θεζημονβίαξ ημο. μλφκμοξ ηαί επέθνςκ. Άκ πζζηεφεηε εευ ζηνέρηε ηά παζδζά ζηήκ Ώνεηή. Καηά ημφξ Ποεαβμνείμοξ. Συκ Φζθυζμθμκ. ΋θα ηά άθθα παναηηδνζζηζηά-ακαθένμιαζ ζηά 'μιυδμλμκ ηαί μιυηνμπμκ-ένπμκηαζ επζπνμζεέηςξ ζηά ΏΠΏΡΏΕΣΔΣΏ υιαζιμκ. ημφ απμηαθφπηεζ δζανηχξ ηιήιαηα. αολάκεζ ηήκ πςνδηζηυηδηα (=ικήιδ) ημο. Ο ζοκεηυξ. ή ιεβαθχκμοιε ήδδ. Μέκεζ ζηυκ ηαεέκα ιαξ κά απμθαζίζεζ. επέθνςκ. Θά δμοθέρεζ ηαθά. αοηυκ πμφ πνμζπαεεί κά βκςνίζεζ ηήκ ΢μθίακ. 8. (Ώεδκά=΢μθία=Βηπεθναζιέκδ αμφθδζζξ Αζυξ).330-332) Δ Ώεδκά δέκ εβηαηαθείπεζ εηείκμκ μ μπμίμξ είκαζ ζοκεηυξ. Σά ακαθένς αοηά βζά κά πείζς πχξ βζά ηήκ ηαηάζηαζζκ πμφ αθέπμοιε ζήιενα ζηίξ κευηενεξ βεκζέξ δ εοεφκδ δέκ ααναίκεζ αοηέξ. Συ ενχηδια πμφ ηίεεηαζ είκαζ: 'εέθμοιε κά ιεβαθχζμοιε Έθθδκεξ ή πζυκζα ηήξ Παβημζιζμπμζήζεςξ'. πναβιαηζημί ηαί ηαε' μθμηθδνίακ Έθθδκεξ. Ήεεθα. βθχζζα κμδιαηζηή (=ιαεδιαηζηή). ιένδ ημφ ΋θμο. πζά. Ώηνζαχξ βζά αοηυ δ βθχζζα ιαξ αάθθεηαζ ακεθέδηα. 'Τό ζείνλ θαί ν άλζξσπνο' α) Τό ζείνλ βνεζά ηόλ δπλάκεη ελάξεηνλ <<αζεί ημζ ημζμφημκ εκί ζηήεεζζζ κυδια. κά πείζς βζά ηυ ιέβεεμξ ηήξ εοεφκδξ πμφ έπμοκ μζ πνμδβμφιεκμζ. παζδζά. Ώκαθυβςξ ηήκ ηαηαβςβήκ ηςκ. Ώκηζεέηςξ. επίζδξ. ακάθμβμκ ηχκ πνμζπαεεζχκ πμφ εά ηαηααθδεμφκ απυ ειάξ βζά ηήκ δζαιυνθςζζκ ηχκ πνμζςπζημηήηςκ ηςκ. Νά ημκίζς. είκαζ δ ζφκεζζξ. ακαθυβςξ ηήκ πνμζπάεεζακ ημφ ηαεεκυξ. Συ ίδζμ ζζπφεζ ηαί ιέ ημφξ ακενχπμοξ. ΢μθυξ ιυκμκ μ εευξ ιπμνεί κά είκαζ. δ ιαηνάκ πθμοζζμηένα υθςκ ηχκ βθςζζχκ. Καί ηυ ακηίεεημκ ζζπφεζ: ζέ έκα 'ιάπα' οπμθμβζζηή άκ αάθμοιε ηυ ηαθθίηενμκ θμβζζιζηυκ ίζςξ κά ιήκ δμοθέρεζ ηαευθμο. Υαναηηδνζζηζηά ημφ Φζθμζυθμο θμζπυκ. ΋πζ θοζζηά. ηαη' επέηηαζζκ αολάκεζ υθδ ηήκ εφνοειμκ θεζημονβίακ ηήξ ιδπακήξ πμφ μκμιάγεηαζ ακενχπζκμκ ζχια. Σχ ζε ηαί μο δφκαιαζ πνμθζπείκ δφζηδκμκ ευκηα. μφκεη' επδηήξ εζζζ ηαί αβπίκμμξ ηαί επέθνςκ>> <<δζανηχξ ημζμφημ ζηά ζηήεδ ζμο ηυ κυδια. ηυ αίια δδθαδή. βίκεηαζ ημζκςκυξ ηήξ ηέπκδξ ημφ γήκ: ηήξ ΢μθίαξ.έπμοιε έκακ δθεηηνμκζηυκ οπμθμβζζηή ορδθμηάηςκ πνμδζαβναθχκ ηαί κά ημφ ημπμεεηήζμοιε έκα πεπαθαζςιέκμκ θμβζζιζηυκ. Γζά κά ιήκ πανάβμκηαζ. δέ. ηήκ εοεφκδ πμφ έπμοιε υθμζ υζμζ ζήιενα εά ιεβαθχζμοιε. βζ' αοηυ ηζ εβχ δέκ δφκαιαζ κά ζ' εβηαηαθείρς ηυκ δφζηοπμ βζαηί είζαζ ζοκεηυξ ηαί μλφκμοξ ηαί επέθνςκ>> (ζη. ηυ εείμκ δέκ ηυκ εβηαηαθείπεζ. Συ πχξ εά αβμφκ αοηά ηά παζδζά είκαζ. ηυ βεκκεηζηυκ οθζηυ (DΝΏ). μιυβθςζζμκ. μλφκμοξ. δ μλφκμζα. Ο άκενςπμξ ιπμνεί κά είκαζ Φζθυζμθμξ.

Πνέπεζ κά πνάηημοιε ηά 'αίζζια'. Αζδάβιαηα: α) μ άκενςπμξ δέκ πνέπεζ κά βίκεηαζ ακυδημξ. πνίκ απυ ιεβάθεξ εεκζηέξ ζοιθμνέξ. Αζδάληε ζηά παζδζά ηήκ εεμζέαεζα.420421) Σί ιάξ θέεζ εδχ. ιάξ 'δζαηάζζεζ' οπμηαβή ζημφξ θοζζημφξ κυιμοξ. δ) μ άκενςπμξ πνέπεζ κά 'ηάκεζ οπμηαβή' ζημφξ εεμφξ ηαί ζηίξ αμοθέξ ηςκ. κά ιήκ έπμοιε ηήκ ηαηάνακ ηςκ. Μυθζξ ζηίξ ιένεξ ιαξ άνπζζε κά οπάνπεζ ιεηαλφ Βθθήκςκ 'αεεσζηζηυκ' ή ηαί 'ακηζεεσηυκ' νεφια (βζά ηήκ αηνίαεζακ. β) Αζεΐα=παξαθξνζύλε 1) <<μοδέ ζοαχηδξ θήεεη' άν' αεακάηςκ. πνέπεζ κά απμθεφβμοιε ηά ηαηά ένβα. ΢ηήκ πναβιαηζηυηδηα. υηηζ ηεκ χ εοιχ εεέθδ. Δ εζηχκ ημφ εεμφ ζηυ . γ) Έλζεε Νόεζηο <<ιή πμηε πάιπακ είηςκ αθναδίδξ ιέβα εζπείκ. υπςξ ηαηά εοιυ εέθεζ.Πνέπεζ υθμζ μζ οβζεζχξ ζηεπηυιεκμζ κά ακηζδνάζμοιε. β) μ άκενςπμξ δέκ πνέπεζ κά παναζονεεί πμηέ κά πζζηέρεζ πχξ αζ δζηέξ ημο ζηέρεζξ ιπμνμφκ κά είκαζ οπενάκς ηήξ αμοθήξ ημφ εεμφ. '΋πμζμξ λεπκά ημοξ εεμφξ δέκ έπεζ αβαεέξ θνέκεξ'! Ή.. είπε οπάνλεζ ηαί ζηήκ ανπαζυηδηα. βζαηί δφκαηαζ ηά πάκηα>> (ζη. ηαί. ΢διείμκ ηχκ ηαζνχκ. α) μ άκενςπμξ πνέπεζ κά ηδνεί ηυ ιέηνμκ ηαί κά απμθεφβεζ ηήκ οπεναμθήκ-εκ πνμηεζιέκς ηά ιεβάθα θυβζα. ΐαζζηυηαημκ. έζης.<<μο ιέκ ζπέηθζα ένβα εεμί ιάηανεξ θζθέμοζζκ.287-289) 'Μεβάθμ θυβμ ιήκ πείξ οπμπςνχκηαξ ζηήκ ακμδζία'. ηά πνέπμκηα. εκκμχ ζηήκ ζφβπνμκμκ επμπήκ). Φνεζί βάν ηέπνδη' αβαεήζζκ>> <<μοδέ μ πμζνμαμζηυξ θδζιυκδζε ημφξ αεακάημοξ. δδθαδή. αθθζχξ: 'υπμζμξ δέκ ηζιά ηυ εείμκ είκαζ πανάθνςκ'! Αέκ θέεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυκ ηαί μ ΢ςηνάηδξ ζηυκ 'Σίιαζμκ' ημφ Πθάηςκμξ... ηυ άθθμ ε' αθήζδ. μφηε κά αθήκεζ ηήκ ακμδζία κά ηυκ ηονζεφεζ.. επεί ή πμθφ θένηενμί εζζζ>> <<πμηέ δζυθμο οπμπςνχκηαξ ζηήκ ακμδζία ιεβάθμ θυβμ ιή πήξ αθθά ζημφξ εεμφξ κά επζηνέρδξ κά ιζθμφκ αθμφ πμθφ ακχηενμζ είκαζ>> (ζη. Αφκαηαζ βάν άπακηα>> <<ηαί μ εευξ ηυ έκα εά δχζδ. αθθά δίηδκ ηίμοζζ ηαί αίζζια ένβ' ακενχπςκ>> <<υιςξ η' ακυζζα ένβα μζ ιαηάνζμζ εεμί δέκ αβαπμφκ. αθθά εεμίζζ ιφεμκ επζηνέραζ.444-445) Θαοιάζηε πίζηζκ απυθοημκ ζηυ εείμκ. έζης ηαί ζηζβιζαίςξ. 2) <<εευξ δέ ηυ ιέκ δχζεζ. ζέ ακηίζημζπεξ πενζυδμοξ παναηιήξ. Βδχ. Πνέπεζ κά ηζιμφιε ηήκ δζηαζμζφκδκ. 'Πνυζελε κά ηδνείξ πάκηα υζα μζ εεμί επζεοιμφκ απυ ημφξ ακενχπμοξ'.83-84) Γζά κά έπμοιε ηήκ εφκμζακ ηχκ εεχκ ή. Δ ακαβκχνζζζξ ηήξ εθαπζζηυηδηυξ ιαξ χξ υκηα ζέ ζπέζζκ ιέ ηυ ΋θμκ (=εευ) είκαζ ανπή ΢μθίαξ. υζα απμννέμοκ απυ ημφξ Θεζιμφξ. βζαηί είπε θνέκεξ ζοκεηέξ>> (ζη. ηυ δ' εάζεζ. αθθά ηήκ δζηαζμζφκδ ηζιμφκ ηαί ηά πνέπμκηα ένβ' ακενχπςκ>> (ζη. ζημζπείμκ ημφ δζαπνμκζημφ εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ δ ΘΒΟ΢ΒΐΒΕΏ. Μάεεηέ ηα κά ηζιμφκ ηυ εείμκ. θμζπυκ. απμθεφβμκηαξ ηήκ αδζηίακ.

ηυ ρεφδμξ. ηήκ ηενδαθεμθνμζφκδκ-οθζζιυκ. ηήκ ηζιήκ. χζηε μ κμφξ ιαξ κά πάρεζ κά είκαζ 'ζοβηναηδιέκμξ' ηαί κά απςθέζμοιε ηήκ υπμζακ ζφκεζζκ ηαί ηάλζκ. επζπεζνεί κά ιάξ απεθπίγεζ δζανηχξ. ηήκ θζθίακ. απμδίδμκηαξ ηίξ ιέβζζηεξ ηχκ εοεοκχκ ζημφξ βμκείξ ηαί παζδαβςβμφξ. ΢ύλουης: Ο ΋ιδνμξ ηαηαδζηάγεζ ηήκ ακαίδεζακ. έπμκηαξ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηήκ έκκμζα ηήξ δζαθμνεηζηυηδημξ. ηαί υπζ αέααζα ηφνζμξ ηδξ Αδιζμονβίαξ ηαί πακημβκχζηδξ. ζη. ηήκ θοβμιαπίακ. ηάεε άημιμκ. έζης ηαί ιέζα απυ ιζά ζοιααηζηά κμμφιεκδ ενδζηεία. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ. Άκ ημφηα δέκ ιπμνμφκ κά ειθοζδεμφκ ιέζς ηήξ (εκεέμο) Φζθμζμθίαξ-δζυηζ μοδείξ έπεζ ηίξ ίδζεξ ζηακυηδηεξ ή δοκαηυηδηεξ ιέ ηυκ άθθμκ-άξ ειθοζδεμφκ απυ ηήκ άθθδκ μδυκ: ηήκ ενδζηεοηζηήκ πίζηζκ. Πυζμ ηοπαίμκ είκαζ πχξ ηυ ζφζηδια. Πνέπεζ κά ημπμεεηήζμοκ ηυκ άκενςπμκ ζηυ ιοαθυ ημφ ιζηνμφ παζδζμφ εηεί αηνζαχξ πμο είκαζ: οπαβυιεκμξ ζηήκ Φφζζκ. Μυκμκ έηζζ εά πεηφπμοκ κά ζέαεηαζ ηυ παζδί ιεβαθχκμκηαξ υθδ ηήκ Αδιζμονβία. ηήκ αθυβζζημκ πνήζζκ αίαξ. έκεεμκ γςήκ. ηήκ ιςνμθμβίακ. Ο εευξ είκαζ εθπίδα ηαί δ πζυ ιεβάθδ απυ υθεξ. ηήκ μνεή πνήζζκ ημφ θυβμο. ηήκ ηανηενίακ-οπμιμκήκ. Αέκ είκαζ. αθθά ηαί βκήζζμκ θζθακενςπζζιυκ. ζοβηναηεί ηυ κμφ. Πνυξ ημφημκ ηδνφηηεζ θζθμπαηνίακ. Πνμηείκεζ ηήκ ηαθθζένβεζακ ζχιαημξ. πμζηζθμηνυπςξ. Ώοημιάηςξ εά απμηηήζεζ αοηυ πμο θέιε 'μζημθμβζηή ζοκείδδζζκ'. κά έπεζ εφνοειμκ θεζημονβίακ. Ώηυιδ υιςξ ηαί κά οπάνπεζ αδοκαιία εονείαξ ζοκεζδδημπμζήζεςξ εη ιένμοξ ημο παζδζμφ θυβς εββεκμφξ εθθείρεςξ (μοδείξ ίδζμξ ιέ ηυκ άθθμκ). Ο ΋ιδνμξ επζδμηζιάγεζ ηήκ αθήεεζακ. ηήκ δζηαζμζφκδκ. ηήκ απάηδκ. απαηεχκεξ. ζηυκ εεμκ. επίζδξ. Πνμζμπή ζηά παζδζά! Πνέπεζ κά βίκμοκ ζοκεζδδηχξ έκεεα. πθέμκ. ηήκ επανζζηεφμοζακ οπενμπήκ. ζοκείδδζζκ ηαηαβςβήξ. άξ έπεζ ηυκ εευ ιέζα ημο. υιςξ. ηυ ιέηνμκ. ηαημί εκ βέκεζ. αοηυ πμφ μ εευξ ιάξ επζηνέπεζ κά βκςνίζμοιε απυ ηήκ απενακηυηδηά ημο. δ) Ζ αμία ηεο Διπίδνο <<ηυθνα μζ εθπίξ έεεθβε ιέβακ κυμκ απκοιέκδξ πεν>> <<ηυζμ δ εθπίδα ηδξ βθφηαζκε ζηδ εθίρζ ηυ ιέβα κμφ>> (Βζξ Αήιδηνακ. . εά είκαζ. Ώπαναίηδημξ πνμτπυεεζζξ ηήξ Φζθμζμθίαξ είκαζ δ βκχζζξ Φοζζηήξ-ιέ ηήκ ανπαίακ έκκμζα. Καεζζηά λεηάεανμκ πχξ ιζά πμθζηεία βζά κά έπεζ εφνοειμκ θεζημονβίακ πνέπεζ ηάεε πμθίηδξ. ηήκ μιυκμζακ.δζηυ ιαξ επίπεδμ. ηήκ αλζμπζζηίακ. ηήκ εθπίδα.37) Δ εθπίξ είκαζ αοηή πμφ βθοηαίκεζ ηήκ εθίρζκ ηαί. ηαηαδζηαζιέκμζ ζηήκ απεθπζζίακ ηαί υθα ηδξ ηά άζπδια πανάβςβα. δέκ είκαζ άθθμ απυ ηυκ Φοζζηυκ Νυιμκ. Αίκεζ εκημθή κά αιμίαμκηαζ ηυ θζβυηενμκ ιέ πενζθνυκδζζκ μζ ρεφηεξ. Ώπμδίδεζ ζηυ ηάεε άημιμκ ηυ ιενίδζμκ εοεφκδξ πμφ ημφ ακαθμβεί ηαί υπζ ηάηζ θζβυηενμκ ή πενζζζυηενμκ. ηνυπμκ ηζκά. Καευθμο! Βίκαζ ιζά ηαθχξ δμιδιέκδ ροπμθμβζηή επζπείνδζζξ χζηε κά ηαιθεμφκ ηαί αζ ηεθεοηαίεξ ιαξ ακηζζηάζεζξ. Πνέπεζ μζ βμκείξ κά επζδζχλμοκ κά ειθοζήζμοκ ζηά παζδζά ημοξ ηήκ κυδζζκ. ηήκ πμθοιοείακ. μιμθνμζφκδ εκηυξ ηαί εηηυξ ημφ αηυιμο. Γζά ημφξ ανπαίμοξ δ Φζθμζμθία είκαζ ηυ ιέζμκ πνμζεββίζεςξ ημφ εεμφ. ηοπαίμ ηυ πυζμ αάθθεηαζ δ ενδζηεία ηαί ηυ ενδζηεοηζηυ ζοκαίζεδια. πκεφιαημξ ηαί ροπήξ απυ ιζηνήκ δθζηίακ. ηυ εάννμξ ηαί ηήκ παννδζίακ. είκαζ εειεθζαηυκ ηυ γήηδια ηαί πάζεζ εοζία πνέπεζ κά θάαεζ ηέημζεξ ανπέξ ηυ παζδί. Ώθαζνχκηαξ ηήκ ιεβίζηδκ εθπίδακ απυ ημφξ ακενχπμοξ.

Πξνζσθξαηηθνί α) Σώκα-Ψπρή-Ννύο 1) <<εο ηυ ζχια έπεζκ ηαί ηήκ ροπήκ>> <<κά ηναηάξ ζέ ηαθή ηαηάζηαζζκ ηυ ζχια ηαί ηήκ ροπή ζμο>>-Κθευαμοθμξ Φοπή ηαί ζχια είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκα επί Γήξ. θαβκεία ή ηάπμζα άθθδ αζζπνή επζεοιία>>Ποεαβυναξ <<μοδέ ηδξ ημφηςκ απάζςκ ακμζζςηάηδξ ηε ηαί παθεπςηάηδξ αιαείαξ>> <<μφηε απυ ηυ πζυ ακυζζμ απ' υθα ημφηα ηαί θμαενυηαημ. ηήκ δέ θφζζκ εοπαίδεοημξ>> <<Πμζυξ θμβίγεηαζ χξ εοδαίιςκ. Πνέπεζ κά ημφξ ειθοζήζμοιε ηήκ ζοκεπή δζάεεζζκ βζά ιάεδζζκ ηαί παίδεοζζκ. κά ιήκ παφεζ κά ιαεαίκεζ>>-Βπίπανιμξ 4) <<ηαεανυκ άκ ηυκ κμφκ έπδξ. Πνέπεζ κά δζδαπημφκ ηά παζδζά κά εθέβπμοκ ηά πάκηα ζηήκ γςήκ ηςκ ιέζς ηήξ κμήζεςξ. Άκενςπμξ πμο δζρά βζά βκχζζκ ανβά ή βνήβμνα εά 'ζοκακηήζεζ' ηυκ εευκ. μ έπςκ ζχια οβζέξ. δεφηενμκ δέ ιακεάκεζκ>> <<Συ πνςηανπζηχξ ζδιακηζηυκ είκαζ κά έπεζ ηακείξ οβζεία. άνζζημκ θφζζκ. 3) <<θφζζκ έπεζκ άνζζημκ εζηί. ηαθχξ εηπαζδεοιέκδ>>-Θαθήξ Άκ επζεοιμφιε ηάπμηε ηά παζδζά ιαξ κά βίκμοκ εοδαίιμκεξ άκενςπμζ πνέπεζ κά ηά ςεήζμοιε ζηά παναπάκς. Συ αιέζςξ ζδιακηζηυηενμκ είκαζ δ ιάεδζζξ. βεκζηχξ. ΋ζμ θζβυηενδ θφπδ ηαί ακία οπάνπεζ ζηήκ ηαεδιενζκυηδηα ηχκ παζδζχκ ηυζμ ηυ ηαθθίηενμκ βζά ηήκ ροπζηή ηςκ οβίεζα. 2) <<ηίξ εοδαίιςκ. ιέ θφζζκ. ηήκ δέ ροπήκ εφπμνμξ. Πνέπεζ κά ακηζιεηςπίγμκηαζ χξ εκυηδξ ηαί κά επζδζχηεηαζ δ ηαθή ημφξ ηαηάζηαζζξ. 5) <<ιδ ηήκ ροπήκ ακίαζξ ηαί θφπαζξ ηαηαηήηεζκ>> <<Μήκ ηαηαπμκείξ ηήκ ροπή ζμο ιέ θφπδ ηαί ακία>>-Ποεαβυναξ ΢ηυπμξ είκαζ δ πανά ηαί ηαθθζένβεζα ηήξ ροπήξ. μ ηυ ιέκ ζχια οβζήξ.Γ. Έηζζ είκαζ αέααζμκ πχξ ηίπμηα ηαηυ δέκ εά επζπεζνήζμοκ κά πνάλμοκ μφηε βζά ηυ ζχια ημοξ. Σέθμξ. ηήκ αιάεεζα>>-Ποεαβυναξ Αζδάληε ηήκ ήνειδ ακηζιεηχπζζζκ ηχκ πναβιάηςκ ζηά παζδζά. 6) Δ ροπή δέκ επζημζκςκεί ιέ ημφξ εεμφξ υηακ είκαζ <<οπυ μνβήξ ηεεμθςιέκδ>> <<εμθςιέκδ απυ μνβή>>-Ποεαβυναξ <<μφηε οπυ θφπδξ μφηε οπυ δδμκήξ μφηε ηζκυξ άθθδξ αζζπνάξ επζεοιίαξ πανδθθαβιέκδ>> <<μφηε παναιμνθςιέκδ απυ θφπδ. Μήκ ηά ζηνέθεηε πνυξ ηίξ επζεοιίεξ ηήξ φθδξ ηαί ιήκ πανάβεηε-υζμ ημφημκ είκαζ ζηίξ ιένεξ ιαξ εθζηηυκ-θφπδ ζηυ πενζαάθθμκ πμο γμφκ. . ζηνέρηε ηά ζηήκ ιάεδζζκ. άπακ ηυ ζχια ηαεανυξ εζ>> <<Άκ έπεζξ ηαεανυκ κμφκ μθυηθδνμκ ηυ ζχια ζμο εά είκαζ ηαεανυκ>>-Βπίπανιμξ Ο κμφξ ηοαενκά ηυ ζχια. πθμφζζα 'ηαθμηαλζδεοιέκδ' ροπή.

Βίκαζ ηυ πάεμξ ημφημ πμζηίθμκ ηαί πμθοεζδέζηαημκ. δ εβηνάηεζα δέκ έπεζ ηαιιζά εέζζκ. ζοκεπχξ αοηυ ημ εείμκ δχνμκ δέκ έπεζ ηακέκακ πζυ εακάζζιμκ επενυκ απυ ηήκ δδμκήκ. ακ υπζ ηαεδιενζκχξ. υπμο επζηναηεί μ πυεμξ. Ώοηήκ ιεκημί ηδκ επζεοιίακ επζθμνάκ ηζκά ηήξ ροπήξ ηαί μνιήκ ηαί υνελζκ είκαζ πθδνχζεςξ ή πανμοζίαξ αζζεήζεςξ ή ηεκχζεςξ ηαί απμοζίαξ ηαί ημο ιή αζζεάκεζεαζ. 8) <<Άκ δ εοδαζιμκία ανζζηυηακ ζηίξ ζςιαηζηέξ απμθαφζεζξ. Σήξ θακεαζιέκδξ ηαί ηήξ . Θά λοπκήζεηε δοκάιεζξ πμο δέκ θακηάγεζηε. Αζυηζ. ηαί ζηυ ααζίθεζμκ ηήξ δδμκήξ δέκ οπάνπεζ μφηε έκα ζδιείμκ κά ζηαεεί δ ανεηή. Βπζεοιίαξ δε διανηδιέκδξ ηε ηαί θαφθδξ ηνία είκαζ είδδ ηα βκςνζιχηαηα. ιέζα απυ ηήκ επζεοιίακ βζά πάνζκ ηήξ μπμίαξ ηά πάεδ ςεμφκηαζ αθμβίζηςξ ηαί ακελεθέβηηςξ πνυξ ηήκ ζηακμπμίδζζκ ηδξ. ΢ε αοηήκ μθείθμκηαζ μζ πνμδμζίεξ ηαί μζ ακαηνμπέξ ηςκ ηαεεζηχηςκ. αθμφ. ΢ηέρμο έκακ άκενςπμκ πμφ απμθαιαάκεζ ηήκ πζυ ιεβάθδκ δδμκή πμο ιπμνεί κά έπεζ. ηήξ δε ροπήξ δζά ηήξ ιμοζζηήξ>> <<Οζ Ποεαβυνεζμζ έηακακ ηάεανζζκ ζηυ ζχια ημοξ ιέ ηήκ ζαηνζηή ηαί ζηήκ ροπή ημοξ ιέ ηή ιμοζζηή>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο Πνμζέληε πμθφ ηί ιμοζζηή δζδάζηεηε ηά παζδζά ζαξ κά αημφκ. υηζ έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ. ηαξ δε ζοιθφημοξ. ζθμδνυηενμκ δε ηαί πνμκζχηενμκ ημο πνμζδηυκημξ. Δ ροπή αεθηζχκεηαζ ή πεζνμηενεφεζ ακαθυβςξ πνυξ ηήκ ιμοζζηήκ πμο αημφεζ ηυ άημιμκ! 11) <<πενί δε επζεοιίαξ ηάδε έθεβμκ. Δ ηνίημκ πνυξ ηαοηά. είκαζ ακίηακμξ βζά μπμζαδήπμηε κμδηζηή δναζηδνζυηδηα ηαί υηζ δέκ ιπμνεί κά πεηφπεζ ηίπμηα πμφ απαζηεί θμβζηυκ ηαί ζηέρζκ. αζπδιμζφκδκ αζοιιεηνίακ αηαζνίακ. ηυηε εά' πνεπε κά πμφιε εοηοπζζιέκα ηά αυδζα υηακ ανίζημοκ κά θάκε νυαζ!>>-Δνάηθεζημξ 9) <<Καιιζά πζυ εακάζζιδ ηαηάνα δέκ έπεζ δμεεί απυ ηήκ θφζζκ ζηυκ άκενςπμκ εηηυξ απυ ηήκ ζανηζηήκ δδμκήκ. Δ βαν αοηυεεκ είκαζ ηήκ επζεοιίακ αζπήιμκα ηε ηαί θμνηζηήκ ηαί ακεθεφεενμκ. κμιίγς. άκ ηήξ παναδμεεί ηακείξ μθυηεθα ηαί βζά πμθφ ηαζνυκ. ηήκ χνα αοηήξ ηήξ απμθαφζεςξ. Ώπυ αοηήκ πδβάγμοκ ιοζηζηέξ ζοκςιμζίεξ ιε ημφξ επενμφξ. υηε μο δεί ηαί πνυξ α μο δεί>> <<βζά ηήκ επζεοιία έθεβακ ηά ελήξ: υηζ είκαζ αοηυ ηυ πάεμξ πμζηίθμ ηαί πμθφιμνθμ. Εδακζηυκ εά ήηακ κά δζδάζηαηε ανπαία εθθδκζηά ζηά παζδζά! Άκ ημφημ δέκ είκαζ εθζηηυκ. Μέ θίβα θυβζα. Βίκαζ δε ηςκ επζεοιζχκ ηαξ ιεκ επζηηήημοξ ηε ηαί παναζηεοαζηάξ. Βπμιέκςξ δέκ οπάνπεζ ηίπμηα ηυζμ ιζζδηυκ ηαί επζγήιζμκ υζμκ δ δδμκή. Κακείξ δέκ εά αιθζαάθθεζ. Δ ημφημ ιεκ μο.7) <<πνήζεαζ δε ηαί Οιήνμο ηαί Δζζυδμο θέλεζζκ ελεζθεβιέκαζξ πνυξ επακυνεςζζκ ροπήξ>> <<πνδζζιμπμζμφζακ επζθεηηζηά ηαί ζηίπμοξ ημφ Οιήνμο ηαί ημφ Δζζυδμο βζά ηήκ επακυνεςζζκ ηήξ ροπήξ>>-Ποεαβυναξ Σμφημκ είκαζ ζδιακηζηυηαημκ. Καί ηαεχξ δ θφζζξ-ή ηάπμζμξ εευξ-δέκ έπεζ δχζεζ ζηυκ άκενςπμκ ηίπμηα πζυ οπένμπμκ απυ ηυ κμφκ. ζαήκεζ ιζά βζά πάκηα ηυ θχξ ηήξ ροπήξ>>-Ώνπφηαξ 10) <<Οζ Ποεαβμνζημί ηαεάνζεζ έπνςκημ ημο ιεκ ζχιαημξ δζά ηήξ ζαηνζηήξ. ηαεχξ ζηήκ επμπή ιαξ οπάνπμοκ ζηυ ελςηενζηυκ εεναπεοηζηά ηέκηνα πμφ εθανιυγμοκ ηήκ πναηηζηή αοηή. δέκ οπάνπεζ εβηθδιαηζηυξ ζημπυξ ή ηαηή πνάλζξ ζηήκ μπμίακ δέκ εά ςεήζεζ ημφξ ακενχπμοξ μ πυεμξ βζά ηήκ δδμκήκ. ημοθάπζζημκ δζααάγεηέ ημοξ ηυκ ΋ιδνμκ απυ ηυ πνςηυηοπμκ ζοπκά ποηκά. ΋ηζ απυ ηίξ επζεοιίεξ άθθεξ είκαζ επίηηδηεξ ηαί δδιζμονβδιέκεξ ηαί άθθεξ έιθοηεξ. ΋ηζ δ ίδζα δ επζεοιία είκαζ ηάπμζα ηάζζξ ηήξ ροπήξ ηαζ μνιή ηαί δζάεεζζξ βζά πθήνςζζκ ή βζά πανμοζία αίζεδζδξ ή βζά εηηέκςζζκ ηαί απμοζία ηαί ηυ κά ιήκ αζζεάκεηαζ.

θαφθδξ επζεοιίαξ έθεβε υηζ ηνία είκαζ ηά βκςνίζιαηα: δ αζπδιμζφκδ, δ αζοιιεηνία ηαί δ
αηαηάθθδθδ πενίζηαζζξ. Αζυηζ είκαζ δ επζεοιία απυ ηή θφζζκ ηδξ άπνεπδ, θμνηζηή ηαί
ακεθεφεενδ ή, άκ δέκ είκαζ αοηά, είκαζ ηάηζ πζυ έκημκμ ηαί πζμ ιαηνμπνυκζμ απ' υζμ
πνέπεζ. Ή, ηνίημκ, υηακ δέκ πνέπεζ ηαί βζά εηείκα πμο δέκ πνέπεζ>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο
Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο
12) <<ηήκ αθδεή θζθμηαθίακ εκ ημζξ επζηδδεφιαζζ ηαί εκ ηαζξ επζζηήιαζξ έθεβεκ είκαζ. Συ
βαν αβαπάκ ηαί ζηένβεζκ ηςκ ηαθχκ εεχκ ηε ηαί επζηδδεοιάηςκ οπάνπεζκ>>
<<έθεβε υηζ δ αθδεζκή θζθμηαθία ανίζηεηαζ ζηίξ απαζπμθήζεζξ ηαί ζηίξ βκχζεζξ. Αζυηζ δ
αβάπδ ηαί δ ζημνβή ζοκδέεηαζ ιέ ηίξ ηαθέξ ζοκήεεζεξ ηαί ηίξ απαζπμθήζεζξ>>-Βη ηςκ
Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο
13) <<δδέζεαζ ηαί ιή άθβεζκ. έηαζημξ άκενςπμξ πνυξ ημφημ θένεηαζ>>
<<κά έπεζ δδμκή ηαί κά ιήκ πμκά. Κάεε άκενςπμξ μδδβείηαζ πνυξ αοηυ>>-Ναοζζθάκδξ
Σμφηδ δ ηάζζξ είκαζ έιθοημξ ζημφξ ακενχπμοξ. Τπάνπμοκ, υιςξ, μζ ζςζημί ηαί μζ θάεμξ
ηνυπμζ βζά κά ηυ πεηφπεζ αοηυ. Πνμζμπή ζοκεπχξ.
14) <<ηδκ δ' εοδαζιμκίακ ηαί εοεοιίακ ηαί εοεζηχ ηαί ανιμκίακ, ζοιιεηνίακ ηε ηαί
αηαναλίακ ηαθεί. ΢οκίζηαζεαζ δ' αοηήκ εη ημο δζμνζζιμφ ηαί ηήξ δζαηνίζεςξ ηςκ δδμκχκ,
ηαί ημφη' είκαζ ηυ ηάθθζζημκ ηε ηαί ζοιθμνχηαημκ ακενχπμζξ>>
<<μκμιάγεζ ηήκ εοδαζιμκία εοεοιία, εοεζηχ, ανιμκία, ζοιιεηνία ηαί αηαναλία. Θεςνεί υηζ
δ εοδαζιμκία έβηεζηαζ ζηυκ ηαεμνζζιυκ ηαί ζηή δζάηνζζζκ ηχκ δδμκχκ ηαί υηζ είκαζ ηυ
ςναζυηενμκ ηαί ζοιθενυηενμκ βζά ηυκ άκενςπμκ>>-Αδιυηνζημξ
15) 'Σήκ αεαοιαζηίακ οικεί μ Αδιυηνζημξ ηαί μζ άθθμζ θζθυζμθμζ πάκηεξ'
Συ κά ζοιααίκμοκ δδθαδή υθα ηαηά νμήκ, ιέ θοζζηυκ ηνυπμκ.
16) ΢ημπυξ (ηέθμξ) ηήξ γςήξ είκαζ δ εοεοιία ή εοεζηχ, ηαηά Αδιυηνζημκ. Άθθεξ εηδμπέξ:
Βηαηαίμξ: δ αοηάνηεζα. Ώπμθθυδμημξ Κογδηδκυξ: δ ροπαβςβία. Ναοζζθάκδξ: δ
αηαηαπθδλία (μκμιάζηδηε αεαιαία απυ ηυκ Αδιυηνζημκ).
΋θα ηά παναπάκς είκαζ ηαθμί ζηυπμζ. Δ επζθμβή δζαθμνμπμζείηαζ ακαθυβςξ πνυξ ηήκ
θοζζηήκ ηθίζζκ ημφ ηάεε αηυιμο. Ώπαναίηδηδ μνμθμβία:
εοεοιία=πανά, εοθνμζφκδ / εφεοιμξ=αβαευξ, εοιεκήξ, πθήνδξ πανάξ.
αοηάνηεζα=ηυ κά ανηήηαί ηζξ εζξ υζα έπεζ
αηαηαπθδλία=ηυ ιή ηαηαπθήηηεζεαζ, αθμαία
ροπαβςβία=ηυ εέθβεζκ ηαί πνμζεθηφεζκ ηάξ ροπάξ ηχκ ακενχπςκ, δ πεζεχ / εοανέζηδζζξ,
ηένρζξ
17) <<μ ηά ηήξ ροπήξ αβαεά αζνευιεκμξ ηά εεζυηενα αζνέεηαζ. ΋δε ηα ζηήκεμξ ηά
ακενχπδζα>>
<<υπμζμξ πνμηζιάεζ ηά αβαεά ηήξ ροπήξ πνμηζιάεζ ηά πζυ εεσηά. ΋πμζμξ πνμηζιάεζ ηά
αβαεά ημο ζχιαημξ πνμηζιάεζ ηά ακενχπζκα>>-Αδιυηνζημξ
18) <<μφηε ζχιαζζκ μφηε πνήιαζζκ εοδαζιμκμφζζκ άκενςπμζ, αθθ' μνεμζφκδ ηαί
πμθοθνμζφκδ>>

<<μζ άκενςπμζ δέκ εοηοπμφκ ιέ ηά ζςιαηζηά αβαεά μφηε ιέ ηά πνήιαηα αθθά ιέ ηήκ μνεή
ζηέρζκ ηαί ιέ ηήκ πμθοιάεεζα>>-Αδιυηνζημξ
Σί κά πνμζεέζεζ ηακείξ; είκαζ πνμθακήξ δ ηαηεφεοκζζξ πμφ πνέπεζ κά δχζμοιε ζηά
παζδζά ιαξ. Άκ ηά εέθμοιε πναβιαηζηχξ εοηοπή.
19) <<ζχιαημξ ηάθθμξ γςχδεξ, δκ ιδ κμφξ οπή>>
<<δ μιμνθζά ημφ ζχιαημξ είκαζ γςχδεξ ζημζπείμ, άκ δέκ ζηδνίγεηαζ ζηυκ κμφκ>>Αδιυηνζημξ
Πνμζμπή, θμζπυκ, ζηήκ ζζμννμπίακ ηχκ δφμ.
20) <<ακδνί ζμθχ πάζα βδ ααηή. Φοπήξ βαν αβαεήξ παηνίξ μ λφιπαξ ηυζιμξ>>
<<μ ζμθυξ άκδναξ ιπμνεί κά πάεζ ζέ ηάεε ηυπμ, βζαηί παηνίδα ηήξ εκάνεηδξ ροπήξ είκαζ
υθμξ μ ηυζιμξ>>-Αδιυηνζημξ
΢έ αοηυ ηυ απυζπαζια εαοιάγεηε ηυκ πναβιαηζηυκ ζηυπμκ ημφ Έθθδκμξ ακενχπμο, ηυ
ιεβάθμκ ημο υναια βζά ηυκ πθακήηδ Γή. Βίκαζ, ιάθθμκ, αηαηυνεςημκ ζηήκ πανμφζα θάζδ.
Άκ δμοθέρμοιε ζηθδνά ηαί ζοκεζδδηά πμθθέξ βεκζέξ, πείεμκηαξ ηαί ημφξ οπμθμίπμοξ
ακενχπμοξ κά αημθμοεήζμοκ ηυ υναια εκυξ ηυζιμο 'αβαεχκ ροπχκ', ίζςξ θηάζμοιε
ηάπμηε, ααεεζά ζηυ ιέθθμκ, κά απμηαθμφιε παηνίδα ιαξ υθδ ηήκ Γή. ΍ξ ηυηε υιςξ πνέπεζ
κά εθανιυζμοιε άθθμο είδμοξ επζηαβέξ. Βλδβχ πενζζζυηενα ζηυ αζαθίμκ ιμο 'Δ Οιδνζηή
Πμθζηεία'. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ, υζμζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ δζαπαζδαβςβδεμφκ ιέ
αβαεέξ, εκάνεηεξ ροπέξ, ηυζμ ιεβαθφηενδ βίκεηαζ δ εθπίξ ηυζμ βζά ηήκ παηνίδα ιαξ
ιειμκςιέκςξ υζμ ηαί βζά ηήκ Ώκενςπυηδηα ζοκμθζηχξ.
21) <<θφπδκ αδέζπμημκ ροπήξ κάνηςζδξ θμβζζιχ έηηνμοε>>
<<κ' απμηνμφεζξ ιέ ηήκ θμβζηή ζμο ηήκ αδζηαζμθυβδηδ εθίρζκ ηήξ κανηςιέκδξ ροπήξ>>Αδιυηνζημξ
Συ ακηίδμημκ ηήξ εθίρεςξ είκαζ δ θμβζηή. Δ ηαθθζένβεζα ημφ κμφ μ μπμίμξ ηοαενκά ηυ ζχια
ηαί ηαηεοεφκεζ, χξ έκα ααειυκ, ηαί ηήκ ροπήκ.
22) Ο Γμνβίαξ έγδζε πάκς απυ 100 έηδ. 80 απυ αοηά ιέ αηέναζεξ ηίξ πκεοιαηζηέξ ημο
δοκάιεζξ. Μέ πμζυκ ηνυπμκ ηυ ηαηάθενε απακηά μ ίδζμξ:
<<μοδέκ πχπμηε, είπεκ, δδμκήξ έκεηεκ πνάλαξ>>
<<επεζδή δέκ έηακα πμηέ ηίπμηα ιέ ηίκδηνμκ ηήκ δδμκή>>Γμνβίαξ
23) Ο Κνζηίαξ βνάθεζ: <<Ώνπίγς απυ ηή βέκκδζδ ημφ ακενχπμο. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κά
βίκεζ άνζζημξ ηαί δοκαηυηαημξ ζηυ ζχια; Άκ μ βμκζυξ ημο βοικάγεηαζ ηαί ηνχεζ νςιαθέα
ηαί ηαηαπμκεί ηυ ζχια ημο, ηαί δ ιδηένα ημφ παζδζμφ πμφ πνυηεζηαζ κά βεκκδεεί ηάκεζ
δοκαηυ ηυ ζχια ηδξ ηαί βοικάγεηαζ>>
β) Γηά ηήλ αμίαλ ηνπ εθθεξνκέλνπ ιόγνπ
1) <<θζθήημμκ είκαζ ηαί ιή πμθφθαθμκ>>
<<κά αβαπάξ κά αημφξ πενζζζυηενμκ, πανά κά ιζθάξ ηαί ιάθζζηα πμθφ>>-Κθευαμοθμξ
2) <<εζδχξ ζίβα>>
<<Πνέπεζ κά βκςνίγεζξ πυηε κά ζζςπάξ>>-΢υθςκ

3) <<δ βθχζζα ζμο ιή πνμηνέπεης ημφ κμφ>>
<<Δ βθχζζα ζμο κά ιήκ πνμθαιαάκεζ ηυκ κμφκ>>-Υίθςκ
'΢ηέρμο πνίκ πείξ ηυ μηζδήπμηε. Μήκ ιζθάξ απενζζηέπηςξ'.
4) <<θάθεζ ηαίνζα>>
<<Νά ιζθάξ υηακ πνέπεζ , ή, κά είζαζ επίηαζνμξζηήκ μιζθία>>-ΐίαξ
5) <<ιεθεηάκ αημφεζκ, ίκα δφκςκηαζ θέβεζκ>>
<<Μάεε κά αημφξ βζά κά ιπμνέζεζξ ηάπμηε κά ιζθήζεζξ ηαί εζφ>>-Ποεαβυναξ
6) <<μζηήζμκ εθεοεενίδξ παννδζίδ, ηίκδοκμξ δε δ ημο ηαζνμφ δζάβκςζζξ>>
<<δ παννδζία είκαζ μζηείμκ ζημζπείμκ ηήξ εθεοεενίαξ. Ο ηίκδοκμξ οπάνπεζ ζηυ κά
δζαβκχζμοιε ηήκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή>>-Αδιυηνζημξ
Πνέπεζ κά είιαζηε επίηαζνμζ αηυιδ ηαί ζηήκ παννδζίακ.
΢ύλουης:
Έπεζ ηυζδ ζδιαζία κά δζδαπημφκ ηά παζδζά ηήκ ζςζηή πνήζζκ ημφ θυβμο, υζδ έπεζ ηαί ηυ
κά βκςνίγμοκ πυηε κά ζζςπμφκ.
γ) Πεξί γλώζεσλ θαί παηδεύζεσο
1) Γεληθές Θέζεης
1) <<πμθοιαεή ή αιαεή>>
<<Βίκαζ ηαθθίηενδ δ πμθοιάεεζα ηδξ αιαεείαξ>-Κθευαμοθμξ
2) <<ιή ηήκ υρζκ ηαθθςπίγμο, αθθ' εκ ημίξ επζηδδεφιαζζκ ζζεί ηαθυξ>>
<<Νά πνμηζιάξ κά λεπςνίγεζξ ζηά δζακμήιαηα ηαί επζηεφβιαηα πανά ζηυκ ηαθθςπζζιυκ
ηήξ ειθακίζεςξ ζμο>>-Θαθήξ
3) <<ανπχκ ηυζιεζ ζεαοηυκ>>
<< Νά ζημθίγεζξ ηυκ εαοηυκ ζμο ιέ ανπέξ>>-Θαθήξ
Νά ζημθζγυιαζηε ιέ ανπέξ ηαί αλίεξ. ΋πζ ιέ οθζηά ζημθίδζα. Ώπαναζηήηςξ ημφημ πνέπεζ κά
βίκεζ αίςια ζηά παζδζά.
4) <<ηηήζαζ εκ ιέκ κευηδηζ εοπναλίακ, εκ δε ηχ βήνα ζμθίακ>>
<<΋ηακ είζαζ κέμξ ιάεε κά ηάκεζξ ζςζηέξ πνάλεζξ, υηακ βενάζεζξ ηάκε υθα αοηά πμφ
έιαεεξ ζμθία>>-ΐίαξ
΢έ ημφηδ ηήκ ηαηεφεοκζζκ πνέπεζ κά ζηναθμφκ ηά παζδζά.
5) <<Συ ιεκ αβαευκ ηυ πνάβια είιεκ ηαε' αοε' υζηζξ δε ηαί εζδή ιαεχκ ηήκ, αβαευξ ήδδ
βίβκεηαζ>>
<<΋πμζμξ ιαεδηεφζεζ ζηήκ ανεηή ηαί ηυ αβαευκ, εκάνεημξ ηαί αβαευξ βίκεηαζ>> Βπίπανιμξ.
Καί ηυ ακηίεεημκ, θοζζηά, ζζπφεζ. Πνμζμπή, θμζπυκ, βμκείξ!
6) <<΋πμζμξ ηάκεζ ηά θζβυηενα θάεδ, αοηυξ είκαζ μ ηαθθίηενμξ. Αζυηζ ηακείξ δέκ είκαζ

κά ιήκ απακημφκ υηακ ημφξ ηαημθμβμφκ. ακ αβκμδεεί δ αθδεζκή ανπή>>-Ποεαβυναξ . ςξ απθχξ εζπείκ. πάθζ εη θφζεςξ. ηάκμκηαξ ηαηήκ ανπή. Γζά έκα ηαηυ παζδί υιςξ. Δ έθθεζρζξ ζςζηήξ παζδείαξ ηάκεζ ηαί ηά ηαθά παζδζά ηαηά ηαί ηά ηαηά ηάηζζηα. Σέθεζμξ δέκ ιπμνεί ηακείξ κά βίκεζ. 11) <<ιεβάθδκ δ' είκαζ δζαθμνάκ ηαί ζπεδυκ πενί υθμο ηε ηαί πακηυξ ηυκ ηίκδοκμκ βίκεζεαζ ιή θδθεείζδξ μνεχξ ηήξ ανπήξ. αοηή ηήκ πενίμδμ ηδξ γςήξ ημο είκαζ δφζημθμκ ή ιάθθμκ αδφκαημκ. ηίξ άζπδιεξ εηδδθχζεζξ ηήξ ηαηήξ αοηήξ θφζεςξ. Ώηυια έεεζε ςξ αάζζκ ημο ζοθθμβζζιμφ ημο υηζ είκαζ εφημθμκ ζέ έκα παζδί πμο βεκκήεδηε ηαθυ κά δζαηδνήζεζ ηήκ πνδζηυηδηα ημφ παναηηήνμξ ημο ζέ υθδ ημο ηδ γςή. ηά θζβυηενμκ ηαθά. εη θαφθδξ αθμνιήξ επί ηυ ηέθμξ εφ δναιείκ>> <<Βηείκμξ δέπηδηε ηαί θέκε υηζ δίδαλε ζηά παζδζά ηά αηυθμοεα: κά ιήκ ηάκμοκ ηήκ ανπή ζέ ηαημθμβίεξ. Καί ζηίξ δφμ πενζπηχζεζξ δ παζδεία ιυκμκ ηαθυκ ηάκεζ. 8) <<ηήκ παζδείακ επζδεζηκφςκ ημζκήκ μφζακ εοθοΎακ ηχκ εκ εηάζης ηχ βέκεζ πεπνςηεοηυηςκ. Πνμζμπή θμζπυκ. 10) <<ανπή δε ημζ ήιζζο πακηυξ>>-Ποεαβυναξ Άκ αβαπάηε ηά παζδζά ζαξ ηαί εέθεηε κά πεηφπμοκ ζέ αοηή ηή γςή ιέζς ηχκ αβαεχκ ένβςκ ιήκ ανβμπμνείηε. κά δζμνεχζμοκ. αθθά κά επζδζχημοκ ηήκ παζδεία. ηαί πενί ηήκ παζδείακ ηήκ επχκοιμκ ηήξ εηείκςκ δθζηίαξ ηεθεφζαζ ζπμοδάγεζκ. Έηζ δέ οπμεέζεαζ ηχ ιέκ επζεζηεί παζδί νάδζμκ πεθοηέκαζ πάκηα ηυκ αίμκ ηδνήζαζ ηήκ ηαθμηαβαείακ. Γζαηί ηά εονήιαηα εηείκςκ βίκμκηαζ ιαεήιαηα βζά ημφξ άθθμοξ>>Ποεαβυναξ 9) <<Συκ δέ πεζζεέκηα θέβμοζζκ εζζδβήζαζεαζ ημίξ παζζί ημζάδε χζηε ιήηε άνπεζκ θμζδμνίακ ιδδέ αιφκεζεαζ ημφξ θμζδμνμοιέκμοξ.αεχμξ. Γζαηί ηίπμηα. Σά βάν εηείκςκ εονήιαηα ηαφηα ημίξ άθθμζξ βεβμκέκαζ παζδείακ>> <<απμδεζηκφμκηαξ υηζ δ παζδεία είκαζ ημζκυ ζδιείμ οπενμπήξ αοηχκ πμο είκαζ πνχημζ ζέ ηάεε είδμξ επζζηήιδξ. ΋θμζ ιπμνμφιε υιςξ κά βίκμοιε θζβυηενμ ηαημί. Άκ ηάκεηε ηαθή δμοθεζά ζηήκ ανπή εά έπεηε ηενδίζεζ ηά πάκηα ζηυ ιέθθμκ. Οοδέκ βαν. έηζ ηχκ ιεηά ηαφηα οβζέξ βίκεζεαζ αβκμδεείζδξ ηήξ αθδεζκήξ ανπήξ>> <<δζυηζ οπάνπεζ ιεβάθδ δζαθμνά ηαί δζαηοαεφμκηαζ ζπεδυκ υθα ηαί ηά πάκηα. κά ιπεί ιεηά ζηυ ζςζηυκ δνυιμκ>>-Ποεαβυναξ Καηακμμφιε πχξ είκαζ θίακ απαναίηδημκ ηά ιζηνά παζδζά κά θάαμοκ ζςζηή παζδεία. εη θφζεςξ. δ μπμία έπεζ πάνεζ ηυ υκμιά ηδξ απυ ηήκ δθζηία ημοξ. εά θέβαιε απθά. υπςξ μζ πνδζημί ηαί εκάνεημζ άκδνεξ. ηχ δέ ιή εφ πεθοηυηζ ηαηά ημφημκ ηυκ ηαζνυκ παθεπυκ ηαεεζηάκαζ. ιάθθμκ δέ αδφκαημκ. Ξεηζκήζηε αιέζςξ ηήκ μνεήκ δζαπαζδαβχβδζζκ. Σά ηαθά. ηακείξ αρεβάδζαζημξ>>-Βπίπανιμξ Πενάζηε αοηή ηή κμμηνμπία ζηά παζδζά. υζμ αοηυ είκαζ δοκαηυκ. άκ δ ανπή δέκ εκκμδεεί ζςζηά. παζδζά βζά κά βίκμοκ ηαθθίηενα. εκίμζξ δέ ηαί ιεηά ηήκ ηεθεοηήκ αεάκαημκ δυλακ πενζπμζμφζδξ>> <<εκχ δ παζδεία παναιέκεζ ςξ ηυκ εάκαημ. 7) <<ηήξ δέ παζδείαξ ηαεάπεν μζ ηαθμί ηαβαεμί ηχκ ακδνχκ ιέπνζ εακάημο παναιεκμφζδξ. ηαί ζέ ιενζηέξ πενζπηχζεζξ πανίγεζ δυλα αεάκαηδ ηαί ιεηά εάκαημ>>-Ποεαβυναξ Νμιίγς πχξ είκαζ ζαθέξ ηυ πυζμκ απαναίηδημκ είκαζ κά θάαμοκ ζςζηή παζδεία μζ κέμζ άκενςπμζ. απυ ηά επυιεκα δέκ ιπμνεί κά είκαζ οβζέξ.

Αζυηζ άκ ηυ παζδί ιάεεζ απυ ιζηνυ κά ηάκεζ αοημηνζηζηή ηαί αοημέθεβπμκ. αθθά. υθμζ εά ζοιθςκμφζακ ζηυ πμζά είκαζ αοηά! ΋ζμ αοηυ δέκ εά ζοιααίκεζ. δζαπκευιεκμοξ απυ εθεοεενμθνμζφκδ. Φηζάπκμοιε. είκαζ ακεπίηνεπημκ κά αθήζμοιε ηά δζηά ιαξ παζδζά αμνά ζηά κφπζα ηχκ ανπαηηζηχκ δζαεέζεςκ ηήξ Νέαξ Σάλεςξ ηαεζζηχκηαξ ηα οπκςηζζιέκμοξ ζηθάαμοξ δζαθυνςκ επζηδδείςκ. δ ηαθθζένβεζα αάεμοξ ζηήκ ζηέρζκ ηαεχξ ηαί ηνζηζηήξ δζαεέζεςξ επί ηχκ πναβιάηςκ. δδθαδή. 13) <<πμθοιαείδ κυμκ έπεζκ μο δζδάζηεζ>> <<δ πμθοιάεεζα δέκ δζδάζηεζ ηήκ ααεφηενδ ηαηακυδζζκ ηχκ πναβιάηςκ>>-Δνάηθεζημξ Πνμζμπή! Αίκμοιε έιθαζζκ ζηήκ ειαάεοκζζκ ηήξ ζηέρεςξ ημφ παζδζμφ ηαί υπζ ζηήκ εη ιένμοξ ημο ζηείνα ζοθθμβή πανεπμιέκςκ πθδνμθμνζχκ. κά αάθμοιε ζςζηέξ αάζεζξ ζηίξ πνμζςπζηυηδηεξ ηχκ ηέηκςκ ιαξ. πμφ βκςνίγμοιε πενζζζυηενα απυ υζα μζ βμκείξ ιαξ βκχνζγακ υηακ ιαξ ιεβάθςκακ. υθμ ηαί πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εά ηαηαθεφβμοκ ζημφξ δζημφξ ηςκ ηυζιμοξ. άκ έπμοιε ηάκεζ ζςζηή δμοθεζά πνίκ: Βιπεζνία. δζυηζ υηακ ηάπμζμξ ήηακ ιζηνυξ μ βμκζυξ ημο αανέεδηε ή δέκ ήλενε κά ημφ δείλεζ ηήκ πναβιαηζηυηδηα (δέκ ακαθένμιαζ ζηήκ εζημκζηή ρεοημπναβιαηζηυηδηα πμφ πνμαάθθμοκ μζ ελμοζζαζηέξ δζά ηχκ θενεθχκςκ ημοξ.. θμζπυκ. εκχ μ ηαεέκαξ απυ ημφξ ημζιζζιέκμοξ ηαηαθεφβεζ ζηυκ δζηυκ ημο ηυζιμκ>>-Δνάηθεζημξ Άκ υθμζ μζ βμκείξ έηακακ ζςζηά ηήκ δμοθεζά ημοξ εά θηάκαιε ηάπμζα ζηζβιή ζέ ιζά ημζκςκία πμο δέκ εά οπήνπακ ένζδεξ ηαί ακηζπαναεέζεζξ βζά ηά αοημκυδηα. ηήξ αθδεείαξ ηαί ημφ ρεφδμοξ. ιέ αίζεδια δζηαίμο ηαί θζθακενςπίαξ. Αμοθεφμοιε ζηθδνά ηά 12 πνχηα έηδ ηαί απμθαιαάκμοιε ημφξ ηανπμφξ ηχκ ηυπςκ αοηχκ ιέ ανηεηά θζβυηενδ δμοθεζά ζηά επυιεκα έηδ. 15) <<ηήκ παζδείακ έηενμκ ήθζμκ είκαζ ημζξ πεπαζδεοιέκμζξ>> <<δ παζδεία είκαζ δεφηενμξ ήθζμξ βζά ημφξ ιμνθςιέκμοξ>>-Δνάηθεζημξ Συζμ ιεβάθδ είκαζ δ αλία ηήξ ζςζηήξ παζδείαξ! 'Αζπθαζζάγεζ' ηήκ γςή. απυ ηυκ ίδζμκ ηυκ Θείμκ Νμφκ) ηαί πχξ αοηή μθείθεζ κά ακηζιεηςπζζηεί. 12) 'Δ εθδαζηή δθζηία απαζηεί ιεβαθφηενδ πνμζμπή απ' υθεξ ηίξ άθθεξ-ακαθμνζηά ιέ ηήκ αβςβήκ'-Ποεαβυναξ Πυζμ ιάθθμκ ζηήκ επμπή ιαξ! Άκ αάθμοιε. άκ έπεζ ζηυ κμφ ημο δζαηνζηέξ ηίξ έκκμζεξ ημφ αβαεμφ ηαί ημφ ηαημφ. 14) <<ημζξ εβνδβυνμζζκ έκα ηαί ημζκυκ ηυζιμκ είκαζ. Καθή δ πθδνμθμνία. εκ μθίβμζξ. ηυηε εθαπζζημπμζμφιε ημφξ ηζκδφκμοξ ηήξ εθδαζηήξ πενζυδμο. Πνέπεζ κά ιεβαθχζμοιε ακενχπμοξ ιαπδηέξ. Βιείξ. βενά εειέθζα ζηυ μζημδυιδια ημφ παναηηήνμξ ημφ παζδζμφ ιαξ. αθθά ζηήκ πναβιαηζηυηδηα πμο απμννέεζ απυ ηυκ Φοζζηυκ Νυιμκ. απυ ηή κδπζαηήκ δθζηίακ αηυιδ. έηζζ αηνζαχξ ηάκεζ ηαί δ παζδεία. Γζά κά οπάνλεζ εθπίξ ζηυ ιέθθμκ. πμφ εά απαζημφκ ηυ ιυκμκ πμο δέκ εά έπεζ απμηηήζεζ. Βζδάθθςξ εά πνμηφπημοκ δζανηχξ 'ζηνααά' χξ απμηέθεζια ανπζηχκ ζθαθιάηςκ. υιςξ. ημφ δζηαίμο ηαί αδίημο. αθοπκζζιέκμοξ. Καί υπςξ μ Ήθζμξ θςηίγεζ θένκμκηαξ ηήκ διένα.. Καί υθα αοηά βζαηί. ΏΠΏΡΏΐΏΣΏ απαναίηδηδ.Πνέπεζ. ΢έ εηείκα ηά γδηήιαηα. ηςκ δε ημζιςιέκςκ έηαζημκ εζξ ίδζμκ απμζηνέθεζεαζ>> <<βζά ημφξ λοπκδημφξ μ ηυζιμξ είκαζ έκαξ ηαί ημζκυξ. ηαεχξ Ήθζμξ=Γςή. μζ δζηέξ ιαξ ζοιαμοθέξ ηαί πανειαάζεζξ εά είκαζ απαναίηδηεξ ιυκμκ ζέ πμθφ ζμαανά γδηήιαηα ηήξ γςήξ ημο. ακαβηαία δ εβηφηθζμξ παζδεία. ιζά ημζκςκία υπμο δ ηναβζηή πθεζμρδθία ηχκ ακενχπςκ ηδξ γεί ιέ ηάζεζξ θοβήξ ζέ ρεφηζημοξ ηυζιμοξ ζδεμθδρίαξ ή θακηαζζμπθδλίαξ. δζχπκμκηαξ ηήκ κφηηα. δζχπκμκηαξ ηίξ ζηζέξ ηήξ οπάνλεχξ ιαξ (ηαηέξ εηδδθχζεζξ) ημπμεεηχκηαξ . υιςξ.

20) <<μφηε ηέπκδ μφηε ζμθίδ εθζηηυκ. ηυ ίδζμ ηαί δ ζμθία. ήκ ιή ιάεδ ηζξ>> <<μφηε ηέπκδ μφηε ζμθία είκαζ εθζηηή βζά ηάπμζμκ.π. Μήπςξ ηεθζηχξ δέκ είιαζηε ηυζμ ιαηνζά απυ ηυ πθήνεξ επίπεδμκ ημφ ηηήκμοξ.ηζ αάθεζ μ κμφξ ζαξ!). Σμοξ δε πνέζαοηαξ εκεοιήζεζζ ηαί ηνζηδνίμζξ ηαί ζοιαμοθίαζξ δείκ εκακαζηνέθεζεαζ ιεηά πάζδξ επζζηήιδξ οπεθάιαακμκ. 19) <<πεζζηζηυκ εζηί ηυ βζκχζηεζκ>> <<αοηυ πμφ πείεεζ είκαζ δ βκχζζξ>>-Ναοζζθάκδξ Άκ επζεοιείηε βζά ηά παζδζά ζαξ κά είκαζ αλζυπζζηα ιεβαθχκμκηαξ εείζηε ηά ζηήκ Γκχζζκ. Έηζζ χζηε μφηε ηά παζδζά κά ζοιπενζθένμκηαζ ζάκ κήπζα μφηε μζ κέμζ κά παζδζανίγμοκ μφηε μζ χνζιμζ άκδνεξ κά θένμκηαζ ζάκ κεανμί μφηε μζ βένμκηεξ κά παναθμβίγμκηαζ>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο Κάκηε κμενή ζφβηνζζζκ ιέ ηυ ζήιενα ηαί ακανςηδεείηε: δέκ αλίγεζ κά λακαδδιζμονβδεεί αοηή δ ζεζνά ζηυ ιέθθμκ. άκ δέκ αζπμθδεείηε εκηαηζηχξ ιέ αοηυ δέκ εά δείηε πμοεεκά ηαθά απμηεθέζιαηα! Οφηε ζέ εέιαηα ένβςκ (ηέπκδ) μφηε ζέ εηείκα ηήξ ζηέρεςξ (ζμθία). Σμοξ δε άκδναξ ηαίξ πνάλεζζ ηε ηαί δδιμζίαζξ θδημονβίαζξ πνμζέπεζκ. άκ δέκ ηή δζδαπηεί>>-Αδιυηνζημξ Συ πζυ πανζζιαηζηυκ παζδί κά έπεηε-πυζμ ιάθθμκ άκ δέκ έπεηε-. Καί πχξ εά βζκυηακ αοηυ άθθςζηε. 21) <<δ παζδεία εοηοπμφζζ ιεκ εζηί ηυζιμξ.π.ζηήκ εέζζκ ηςκ ηυ Φχξ (ηαθέξ εηδδθχζεζξ). Οζ ηαηαζηάζεζξ δέκ πνμθαααίκμοκ κά βίκμοκ ειπεζνία θυβς ηήξ ελαζνεηζηήξ ηαπφηδημξ ηήξ γςήξ ιαξ. 17) <<ηήκ εεςνίακ θάκαζ ημο αίμο ηέθμξ είκαζ ηαί ηήκ απυ ηαοηήξ εθεοεενίακ θέβμοζζκ>> <<οπμζηήνζγε υηζ μ ζημπυξ ηήξ γςήξ είκαζ δ εεςνδηζηή ακαγήηδζζξ ηαί δ εθεοεενία πμφ αοηή δίκεζ>>-Ώκαλαβυναξ Δ βκχζζξ απεθεοεενχκεζ ηαί βζ' αοηυ είκαζ ζημπυξ γςήξ. Οζ άκηνεξ κά θνμκηίγμοκ βζά ηίξ πναηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαί ηίξ δδιυζζεξ θεζημονβίεξ. 18) Αζαπςνζγυιαζηε ηχκ γχςκ επεζδή πνδζζιμπμζμφιε: <<ειπεζνία δε ηαί ικήιδ ηαί ζμθία ηαί ηέπκδ>>-Ώκαλαβυναξ ΢ηυκ ζφβπνμκμκ ηυζιμκ δ ικήιδ απμοζζάγεζ. Πίζηεοακ αηυια υηζ μζ βένμκηεξ ιέ ηήκ ειπεζνία ημοξ. ηήκ ηνίζζκ ηαί ηίξ ζοιαμοθέξ ημοξ πνέπεζ κά ζοκακαζηνέθμκηαζ ημφξ άθθμοξ ιέ ηάεε βκχζζκ. υ. Εαηνζηή) πενζζζυηενμκ ηαηαζηνέθεζ (π. δέκ εά βίκμοκ υθα ηαθθίηενα ηαί θζβυηενμκ παμηζηά πνυξ υθεθμξ υθςκ. Σμοξ δε κεακίζημοξ ημζξ ηήξ πυθεςξ έεεζζ ηε ηαί κυιμζξ βοικάγεζεαζ. ΋ζμ βζά ηήκ ηέπκδ (=ηεπκμονβήιαηα. Οζ κέμζ κά βοικάγμκηαζ ζοιθχκςξ πνυξ ηά ήεδ ηαί ημφξ κυιμοξ ηήξ πυθεςξ ημοξ. υπςξ ιήηε μζ παίδεξ κδπζάγμζεκ ιήηε μζ κεακίζημζ παζδανζεφμζκημ ιήηε άκδνεξ κεακζεφμζκημ ιήηε μζ βένμκηεξ παναθνμκείκ>> <<εεςνμφζακ υηζ πνέπεζ κά οπάνπεζ θνμκηίδα βζά ηάεε δθζηία: ηά παζδζά κά αζημφκηαζ ιέ ηά βνάιιαηα ηαί ιέ άθθα ιαεήιαηα. αηοπμφζζ δε ηαηαθφβζμκ>> <<δ παζδεία είκαζ ζημθίδζ βζά ημφξ εοηοπζζιέκμοξ ηαί ηαηαθφβζμκ βζά ημφξ . 16) <<επζιεθήηεμκ δε πάζδξ δθζηίαξ δβμφκημ ηαί ημφξ ιεκ παίδαξ εκ βνάιιαζζ ηαί ημζξ άθθμζξ ιαεήιαζζκ αζηείζεαζ. εη ημφ ιδδεκυξ μοδέκ! Βδχ ιάξ ημκίγεζ ηήκ ηενάζηζα ζδιαζία ηήξ δζδαπήξ. ηεπκμθμβία εά θέβαιε ζήιενα) ημφηδ έπεζ ηαημνεχζεζ κά εηιαοθίζεζ ηήκ πμθζηζζιέκδκ ακενςπυηδηα ζέ πμθφ ιζηνυ πνμκζηυκ δζάζηδια ηαί θζβυηενμκ πνμζθένεζ (π.

ηυηε πνέπεζ κά πενάζμοιε πμθθέξ θφπεξ ηαί ηυπμοξ. υπζ εέια δθζηίαξ. ακενχπςκ. 27) <<έκεα ηυ δδφ. Γζά υζμοξ ανμφκ ηαηή ηφπδ δ παζδεία είκαζ αοηή πμο εά ημφξ ζοβηναηήζεζ κά οπμιείκμοκ ηήκ γςήκ ιέ αλζμπνέπεζα ηαί κά ιήκ εηπέζμοκ. αθθά ηίξ αημθμοεμφκ θφπεξ ηαί ηυπμζ>>-Ώκηζθχκ Γζά κά θηάζμοιε κά απμθαιαάκμοιε ηανπμφξ δμοθεζάξ πνέπεζ κά δμοθέρμοιε! Άκ επζεοιμφιε ηήκ δζαιυνθςζζκ ςθέθζιςκ ηαί αβαεχκ. βήναμξ δε ζςθνμζφκδ ακευξ>> <<δ δφκαιζξ ηαί δ μιμνθζά είκαζ ηά αβαεά ηήξ κευηδημξ. 22) <<εζηζ πμο κέςκ λφκεζζξ ηαί βενυκηςκ αλοκέζζδ. Αζυηζ υζμ ρδθά ηαί κά θηάζμοκ ζέ ζζπφ δέκ εά λεπενάζμοκ μφηε ηυ ιέηνμκ μφηε εά πανααθέρμοκ ηήκ θζθακενςπία. Ώπμηημφκ. Ναί ιεκ ηυ παζδί πνέπεζ κά δζδαπηεί υζα πνήζζια ζογδημφιε εδχ. Συ θζβυηενμκ πμο ηαί αοημί εά εζζπνάλμοκ απυ ημφξ ζοκακενχπμοξ είκαζ ζεααζιυξ. Ώζ βαν δδμκαί μοη επί ζθςκ αοηχκ ειπμνεφμκηαζ. Καί είκαζ πναβιαηζηχξ ηαθυξ δζυηζ δέκ ςθεθεί ιυκμκ αοηυκ πμο ηήκ έπεζ αθθά ηυ ζφκμθμκ ηχκ ακενχπςκ. άκ υπζ ηαί εαοιαζιυξ. Συ ίδζμ ηαί ειείξ μζ ιεβαθφηενμζ! Βζδάθθςξ δδιζμονβμφιε παεμβεκείξ ηαηαζηάζεζξ. ιέ ηυκ ηνυπμκ αοηυκ.δοζηοπζζιέκμοξ>>-Αδιυηνζημξ Γζά υζμοξ ζηήκ γςή ανμφκ ηαθή ηφπδ δ παζδεία ηςκ εά είκαζ χξ ηυζιδια. αθθ' ςναίδ ηνμθή ηαί θφζζξ>> <<ιενζηέξ θμνέξ μζ κέμζ είκαζ ζοκεημί ηαί μζ βένμκηεξ αζφκεημζ. βζά ηήκ ημζκςκία. ΍ξ απμηέθεζια εά βίκμοκ αηυιδ πενζζζυηενμκ αβαπδημί. 24) <<ηά ηαθά βκςνίγμοζζ ηαί γδθμφζζκ μζ εοθοέεξ πνυξ αοηά>> <<βκςνίγμοκ ηαί επζεοιμφκ ηά ηαθά υζμζ είκαζ πνμζηζζιέκμζ απυ ηή θφζζκ ςξ πνυξ αοηά>>-Αδιυηνζημξ Κάπμζμζ βεκκζμφκηαζ ιέ ηήκ ηαθήκ μοζία. Άθθμζ πνέπεζ κά δμοθέρμοκ βζά κά ηήκ απμηηήζμοκ. πμφ είκαζ δ ιέβζζηδ απυθαοζζξ. Υνυκμξ βαν μφ δζδάζηεζ θνμκείκ. . Άθθςζηε δέκ δζδάζηεζ θνυκδζζκ μ πνυκμξ αθθά δ έβηαζνδ αβςβή ηαί δ θφζζξ>>-Αδιυηνζημξ Δ θνυκδζζξ είκαζ εέια θφζεςξ ηαί ακαηνμθήξ. δ εοεφκδ πμθζηείαξ-μζημβέκεζαξ. 25) <<αίμξ ακευνηαζημξ ιαηνή μδυξ απακδυηεοημξ>> <<γςή πςνίξ εμνηέξ είκαζ ιαηνφξ δνυιμξ πςνίξ πακδμπεία>>-Αδιυηνζημξ Άξ έπμοιε πάκηα αοηυ ζηυ ιοαθυ ιαξ. εκεζηζ πθδζίμκ πμο ηαί ηυ θοπδνυκ. Δ ζςθνμζφκδ είκαζ ηυ άκεμξ ημο βήναημξ>>-Αδιυηνζημξ Σμφημξ είκαζ έκαξ ηαθυξ ζηυπμξ γςήξ: ζςθνμζφκδ. αθθ' αημθμοεμφζζκ αοηαίξ θφπαζ ηαί πυκμζ>> <<υπμο είκαζ ηυ εοπάνζζημκ. θμζπυκ. Αέκ πνέπεζ κά λεπενκάιε ηυ ιέηνμκ. εηεί ημκηά είκαζ ηαί ηυ θοπδνυ. κά δζαζηεδάγεζ. Αζυηζ μζ απμθαφζεζξ δέκ πμνεφμκηαζ ιυκεξ ημοξ. 26) <<ζζπφξ ηαί εοιμνθίδ κευηδημξ αβαεά. 23) <<πθέμκεξ ελ αζηήζζμξ αβαεμί βίκμκηαζ ή απυ θφζζμξ>> <<πενζζζυηενμζ βίκμκηαζ εκάνεημζ απυ ηήκ άζηδζζκ πανά απυ ηήκ θφζζκ>>-Αδιυηνζημξ Μεβάθδ. ηυ αηνζαυηενμκ ηυζιδια: ηήκ αβάπδ ηαί ηυκ ζεααζιυκ ηχκ ζοκακενχπςκ. δέκ πνέπεζ κά λεπκάιε υιςξ πχξ πνέπεζ ηαί κά παίγεζ. δδθαδή.

ημζαφηα ηαί ηά εηθμνά δεί πνμζδμηάκ. Γζκυιαζηε υ. ζςθνμζφκδκ.πμθθή ηαί ζηθδνή δμοθεζά. δ εθθδκζηή πανάδμζζξ έπεζ πμθθά ηαί ζπμοδαία πνυηοπα ηυζμ ζέ επίπεδμκ ζδεχκ υζμ ηαί ζέ επίπεδμκ πνμζςπζημηήηςκ. δζυηζ ηυηε ηαί εζφ εά βίκεζξ αζήιακημξ. Αζυηζ. πνέπεζ κά πενζιέκεζ ηαί ακάθμβδ ζμδεία. υζμκ αοηυ είκαζ εθζηηυκ. Λίβα-ζπεηζηχξ-πνυκζα ηαθήξ δμοθεζάξ. . Αυλα ηχ εεχ. ηυ ηί ηαί πχξ εά βίκμοκ ελανηάηαζ ζέ ηενάζηζμκ ααειυκ απυ ειάξ ηαί ηυ πυζμ εά αζπμθδεμφιε κά ηά ακαζηήζμοιε Ώκενχπμοξ ιέ Ώ ηεθαθαίμκ. πίζηζκ. Καί βαν ηδ βδ μίμκ ακ ηίξ ηυ ζπένια εκανυζδ. 30) <<ηά βαν απαίδεοηα ήεδ εοπανάβςβα πακηχξ εξ αίμο αίνεζζκ>> <<δζυηζ μζ αιυνθςημζ παναζφνμκηαζ εφημθα κά επζθέλμοκ μπμζμκδήπμηε ηνυπμ γςήξ>>Κνζηίαξ Σά ιμνθςιέκα παζδζά ιαξ ΠΟΣΒ δέκ εά βίκμοκ εφπθαζηδ. μίιαζ. Βίξ υθα ηά ςξ άκς πνέπεζ κά αζηείηαζ μ άκενςπμξ. Αοζηοπχξ ή εοηοπχξ. πεζναβςβμφιεκδ ιάγα ηαί ζηθάαμζ ηακεκυξ. ειπεζνίακ. ηςκ εκ ακενχπμζξ εζηί παίδεοζζξ. επζιέθεζακ. αθήεεζακ. ηαί αοηυ μφηε υιανμξ μφηε ακμιανία αθαζνείηαζ>> <<πνχημ απ' υζα αθμνμφκ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ. δζδαζηυιαζηε. ΋θα ημφηα πνέπεζ κά επζδζχηεζ ζηήκ γςήκ ημο. πμθθά πνυκζα απμδυζεςξ επεκδφζεςξ! 28) 'Οί κίηεξ. ηαί ζ' έκα ζχια κεακζηυ υηακ ηάπμζμξ ζπείνεζ εοβεκή εηπαίδεοζζκ.ηζ αθέπμοιε. αοηυ γεί ηαί αηιάγεζ ζέ υθδ ηδ γςή ηάζ δέκ ηυ παθά μφηε δ δοκαηή ανμπή μφηε δ ακμιανία>>Ώκηζθχκ Ώηνζαέζηαηδ πενζβναθή ηήξ ηαηαζηάζεςξ. 2) <<εενάπεοε εοζέαεζακ. γδ ημφημ ηαί εάθθεζ δζά πακηυξ ημφ αίμο. είκαζ θοζζηυ ηαί ηυ ηέθμξ κά βίκεηαζ ζςζηά. ΋ηακ βαν ηίξ πνάβιαημξ ηακ μημφμοκ ηήκ ανπήκ μνεχξ πμζήζδηαζ. αημφιε. εηαζνείακ. δ εηπαίδεοζζξ. μί ζμθίεξ ηαί υθεξ μί απμθαφζεζξ ένπμκηαζ ιεηά απυ ιεβάθα αάζακα'Ώκηζθχκ Σίπμηα δέκ πανίγεηαζ ηαί ηίπμηα δέκ ζοιααίκεζ εη ημφ ιή υκημξ. υηακ ηάπμζμξ ηάκεζ ζςζηά ηήκ ανπή μπμζμοδήπμηε πνάβιαημξ. είημξ ηαί ηήκ ηεθεοηήκ μνεχξ βίβκεζεαζ. κά ιεθεημφκ ηά ζπμοδαία ηά παζδζά χζηε κά επζεοιμφκ κά βίκμοκ ζπμοδαίμζ άκενςπμζ ηαί ηά ίδζα. 31) <<εη ιεθέηδξ πθείμοξ ή θφζεςξ αβαεμί>> <<μζ πενζζζυηενμζ είκαζ ηαθμί ιέ άζηδζζκ πανά απυ ηδ θφζζκ ημοξ>>-Κνζηίαξ 2) Σί λά δηδάζθοσκε θαί πού λά φζούκε ηά παηδηά 1) <<ηά ζπμοδαία ιεθέηα>> <<Νά ιεθεηάξ ηά ζπμοδαία>>-΢υθςκ Μήκ εκδζαθένεζαζ κά βκςνίζεζξ πνάβιαηα αζήιακηα. Αμοθεζά θμζπυκ! 29) <<πνχημκ. θνυκδζζκ. παζδείακ. Μέ ηήκ δζαθμνά πχξ υηακ ηυ κενυ ιπεί ζηυ αοθάηζ ηυ πμηάιζ δέκ βονίγεζ πίζς. ηέπκδκ>>-Πζηηαηυξ. μζημκμιίακ. Άξ πνμζπαεήζμοιε. Αζυηζ ηαί ζηή βδ υπμζμ ζπυνμ ζπείνεζ ηάπμζμξ. Καί εκ κές ζχιαηζ υηακ ηίξ ηήκ παίδεοζζκ βεκκαίακ εκανυζδ. κμιίγς. επζδελζυηδηα.

7) <<ημ ζμθυκ εζηίκ μο ηαε' εκ ιυκμκ. 6) <<ιεθέηα ηυ πάκ>> <<Νά ιεθεηάξ ηά πάκηα>>-Πενίακδνμξ Πνέπεζ κά ακαπηφλμοιε θζθένεοκμκ πκεφια ζηά παζδζά. Δ γςή ιαξ πνέπεζ κά έπεζ πνυβναιια ηαί ζπεδζαζιυκ. υπζ ιυκμκ ηυ εθήιενμκ. ηήκ ροπή ηςκ δδθαδή. 11) <<πνάεζζζ δ' είηε θυβμζξ ενβμζζζ η' επςθεθίιμζζζ>> <<Νά επζθέβεζξ ηά πζυ πνάα θυβζα ηαί ηά ςθεθζιυηενα ηχκ ένβςκ>>-Ποεαβυναξ . αθθά ζέ υθα υζα οπάνπμοκ βφνς ιαξ πενζέπμκηαζ δζδαπέξ>>-Βπίπανιμξ 8) <<μο ιεηακμείκ αθθά πνμκμείκ πνή ηυκ άκδνα ηυκ ζμθυκ>> <<μ ζμθυξ άκδναξ δέκ πνέπεζ κά ιεηακμεί αθθά κά πνμκμεί>>-Βπίπανιμξ Άκ ηάπμζμξ εέθεζ κά είκαζ ζμθυξ πνέπεζ κά ιάεεζ κά πνμκμεί ηαί υπζ κά ιεηακμεί. Δ ηαηάηηδζζξ ηδξ αοημβκςζίαξ είκαζ δ ιεβαθοηένα ηαηάηηδζζξ ημφ ακενχπμο. ηυ ιενίδζυκ ημο ζηυ ιεβάθμ ζπέδζμκ ημφ ηυζιμο. Οφηε κά βεθάξ αηαηάζπεηα μφηε κά είζαζ ζηοενςπυξ δζανηχξ>>-Ποεαβυναξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά αζδχ. ΋ζμ αοηυ είκαζ εθζηηυκ. Άκενςπμκ πμο αάγεζ ζηυπμοξ ηαί ιαεαίκεζ κά ημφξ πεηοπαίκεζ ιήκ ηυκ θμαάζηε. ιήηε ηαηαβέθςηζ ηαηέπεζεαζ ιήηε ζηοενςπάγεζκ>> <<Νά είζαζ εοθααήξ ηαί κά έπεζξ αζδχ. 10) <<αζδχ ηαί εοθάαεζακ είκαζ. Βίκαζ ηυ πνχημ αήια ζηήκ ηαηεφεοκζζκ ηήξ πναβιαηζηήξ εθεοεενίαξ. 4) <<θνυκδζζκ αβάπα>> <<κά αβαπάξ ηήκ θνυκδζζκ>>-ΐίαξ 5) <<κυεζ ηυ πναηηυιεκμκ>> <<΋ζα πνάηηεζξ κά ηά ηαηαθαααίκεζξ>>-ΐίαξ Σίπμηα ιήκ ηάκεζξ δίπςξ κά ηυ ζηεθηείξ. μ μπμίμξ πδβάγεζ απυ ηήκ Φφζζκ ηαί υπζ απυ ηάπμζα ηεπκδηή ηαηάζηαζζκ ή επζαμθήκ. πάκηα ηαί βκχιακ έπεζ>> <<Αέκ οπάνπεζ ζμθία ιυκμκ ζέ έκα πνάβια. ΋θα έπμοκ ηάηζ κά ιάξ δζδάλμοκ. ηυ πνυζηαζνμκ. υπζ άκανπεξ. εοθάαεζακ ηαί ιέηνμκ ζηίξ ροπζηέξ αθθά ηαί ελςηενζηέξ ηςκ εηδδθχζεζξ. ηαθμφξ ηαί αβαεμφξ. 9) <<θνμκηίδα πμζείζεαζ ηαί ημο ιέθθμκημξ>> <<Νά θνμκηίγεζξ κά πνμεημζιάγεζαζ βζά ηυ ιέθθμκ>>-Ποεαβυναξ Νά ζέ εκδζαθένεζ δ θνμκηίδα ημφ ιέθθμκημξ. ζπαζιςδζηέξ ηζκήζεζξ. αθθ' υζζα πεν γή. Πνέπεζ κά αμδεήζμοιε ηά παζδζά κά ακαγδημφκ ζοκεπχξ ηυκ πναβιαηζηυκ εαοηυκ ηςκ.3) <<βκχεζ ζαοηυκ>> <<Γκχνζζε ηυκ εαοηυκ ζμο>>-Υίθςκ Συ ΓΝΧΘΕ ΢ΒΏΤΣΟΝ ακηζπνμζςπεφεζ ηήκ απμζημθήκ ημφ ηαεεκυξ λεπςνζζηά. ΢ηέπημιαζ πνίκ πνάλς. ΢διαίκεζ ηυ κά ανεί ηάπμζμξ ηυκ πναβιαηζηυκ πνμμνζζιυκ ημο ζηήκ γςήκ. πνέπεζ κά δζδαπηεί ζηά παζδζά. Σά παζδζά πνέπεζ κά δζδαπημφκ κά αάγμοκ ζηυπμοξ. ΐεααίςξ ιζθάιε βζά ζηυπμοξ Ώνεηήξ. άθμβεξ.

Ο έθεβπμξ ηχκ εκζηίηηςκ είκαζ δ ανπή ηήξ ζοκεζδδηήξ γςήξ. 12) 'Νά εθέβπεζξ: ηήκ βάζηνα. βοικάζζα ηαί ηίξ ηαηάθθδθεξ αζηήζεζξ ακημπήξ ηαί κά ηνέθμκηαζ ιέ υ. Τπάνπμοκ πμθθά ζηήκ ακενχπζκδ γςή πμο είκαζ ηαθφηενμ κά ηά ιαεαίκμοιε ανβά. ιέκεζ κά απμθαζίζμοιε. Κάεε δθζηία έπεζ ηήκ ακηζιεηχπζζίκ ηδξ. Άκ μζ άκενςπμζ χξ παζδζά απμηηήζμοκ βενέξ αάζεζξ ήεμοξ ηαί ηάζζκ βζά Ώνεηήκ (ιέ δμοθεζέξ. εβηναηή ηαί ηανηενζηυκ ηνυπμ γςήξ). Πμθθά δε ηχκ ηαηά ηυκ ακενχπζκμκ αίμκ ημζαφηα είκαζ εκ μζξ αέθηζμκ εζηζκ δ μρζιάεεζα. ηαηά ηακέκακ ηνυπμκ. 15) <<είκαζ βαν μο έηενμκ ηζ αβαευκ δ ηυκ εκ εηάζηδ ηδ πνάλεζ ηαζνυκ>> <<Σίπμηα δέκ είκαζ ηαθθίηενμκ απυ ηίξ πνάλεζξ πμφ βίκμκηαζ ζηυκ ηαζνυκ ημοξ>>Ποεαβυναξ Συ κά βκςνίγεζ ηακείξ πυηε ηαί πχξ κά ηάκεζ ηάηζ είκαζ εαοιάζζμκ πνμζυκ ηαί πνέπεζ κά δζδαπηεί. ηά βεκεηήζζα αθθά ηαί άθθμζ πεζναζιμί δέκ εά ημφξ ηάκμοκ ζηθάαμοξ ηςκ πμηέ. Χκ είκαζ ηαί ηήκ ηχκ αθνμδζζίςκ πνείακ. ΋ηακ δ' εζξ ημφημ αθίηδηαζ. εβηναηή ηαί ηανηενζηυ ηνυπμ γςήξ. ηήκ θαβκείακ. βζκυιεκμζ κέμζ. Έζεζεαζ δε ημφημ. Πνμζμπή ζέ αοηυ. ηυκ εοιυκ'-Ποεαβυναξ 13) <<πάκηςκ δέ ιάθζζη' αζζπφκεμ ζαοηυκ>>-Ποεαβυναξ. Θέθμοιε κά ιεβαθχζμοιε ακενχπμοξ ή ηηήκδ. ηυκ φπκμκ. Ώηναζίακ βαν αια ηαί εοελίακ μο πάκο βίκεζεαζ πενί ηυκ αοηυκ>> <<πνέπεζ θμζπυκ ηά αβυνζα ηαί ηά ημνίηζζα κά ιεβαθχκμοκ ιέ δμοθεζέξ. υπζ ηάεε ένβμκ. ζπακίμζξ είκαζ πνδζηέμκ ημζξ αθνμδζζίμζξ. έθδαμζ. χζηε ιδ γδηείκ εκηυξ ηχκ είημζζ εηχκ ηήκ ημζαφηδκ ζοκμοζίακ. θοζζηά πνςηίζηςξ παναδεζβιαηζγυιεκα απυ ειάξ.Πνέπεζ κά δζδαπημφκ ηά παζδζά κά πνδζζιμπμζμφκ πνάα θυβζα. Αείκ μοκ ηυκ παίδα μφηςξ άβεζεαζ.ηζ ανιυγεζ ζέ έκα θζθυπμκμ. (΢έ εθεφεενδ απυδμζζκ): 'Πνίκ ηάκεζξ ηάηζ κά ζηέθηεζαζ πχξ εά αζζεακεείξ εζφ ιέ ηήκ πνάλζκ αοηήκ ηαί έπεζηα πχξ μζ άθθμζ εά ηήκ αλζμθμβήζμοκ' 14) Ώπυ ηίξ ανεηέξ ιυκμκ δ εβηνάηεζα ηαζνζάγεζ ζέ υθμοξ ηαί ηονίςξ ζημφξ κέμοξ: <<δζαηδνμφζακ ηήκ οβίεζακ ηαί ηήκ ηχκ αέθηζζηςκ επζηδδεοιάηςκ επζεοιίακ>> <<δζαηδνχκηαξ ηήκ οβίεζα ηαί ηήκ επζεοιία ηχκ εοβεκέζηενςκ εκαζπμθήζεςκ>>Ποεαβυναξ Καθθζενβείζηε ηήκ εβηνάηεζακ ζηά παζδζά. εακ ηίιζμκ ηε ηαί ηαθυκ είκαζ κμιίγδηαζ δ εοελία. Βπίζδξ. Έκα απυ αοηά είκαζ ηαί δ ενςηζηή δναζηδνζυηδηα>>-Ποεαβυναξ ΐθέπεηε πχξ δέκ δζαπςνίγεηαζ δ παίδεοζζξ ηχκ δφμ θφθςκ ζηήκ παζδζηήκ δθζηίακ. ηνμθήκ πνμζθένμκηαξ ηήκ ανιυηημοζακ θζθμπυκς ηε ηαί ζχθνμκζ ηαί ηανηενζηχ αίς. ηά ςθέθζια ηχκ ένβςκ. μ δζαπςνζζιυξ ιαξ απυ ηά ηηήκδ. 16) <<δείκ μοκ ημφξ ηε παίδαξ ηαί ηάξ πανεέκμοξ εκ πυκμζξ ηε ηαί βοικαζίμζξ ηαί ηανηενίαζξ ηαίξ πνμζδημφζαζξ ηνέθεζκ. επίζδξ. βοικάζζα ηαί ηίξ ηαηάθθδθεξ αζηήζεζξ ακημπήξ ηαί κά ηνέθμκηαζ ιέ υ.ηζ ανιυγεζ ζέ έκα θζθυπμκμ. 17) Οζ εκ εβνδβυνζεζ βίκμκηαζ μιμζμεζδείξ ιέ ηυ υθμκ: <<ηαηά δε ηήκ δζα ηχκ πθείζηςκ πυνςκ ζφιθοζζκ μιμζμεζδήξ ηχ υθς ηαείζηαηαζ>> . ΐθέπεηε. άκδνεξ ηαί βοκαίηεξ. πςξ ζέ ηαιιία πενίπηςζζκ δέκ πνέπεζ κά 'πμκδνέρεηε' ηά παζδζά ιέ ηά βεκεηήζζα.

19) <<βεςιεηνία ηαηά ηυκ Φζθυθαμκ ανπή ηαί ιδηνυπμθζξ ηχκ άθθςκ ιαεδιάηςκ>> <<ηαηά ηυκ Φζθυθαμκ δ βεςιεηνία είκαζ δ ανπή ηαί ιδηνυπμθζξ υθςκ ηχκ ιαεδιάηςκ>> Δ βεςιεηνία ακαπηφζζεζ ηήκ ακηζθδπηζηυηδηα δζεονφκμκηαξ ηαοημπνυκςξ ηίξ δοκαηυηδηεξ ημφ εβηεθάθμο. 20) 'Ο Ώνπφηαξ ηαί μ Βφδκμξ εεςνμφζακ υηζ δ βναιιαηζηή οπάβεηαζ ζηή ιμοζζηή' Παναηδνμφιε ηήκ ααεεζάκ πεπμίεδζζκ ηχκ ανπαίςκ πενί ηήξ ζοκδέζεςξ βθχζζαξ. υπςξ θέεζ μ Αάιςκ πμοεεκά δέκ ιεηααάθθμκηαζ μζ ηνυπμζ ηήξ ιμοζζηήξ πςνίξ ακηίζημζπδ αθθαβή ζημφξ ιεβαθφηενμοξ πμθζηζημφξ κυιμοξ>> Πνμζμπή. ζςθνμζφκδ. Αέκ είκαζ ηνίια κά ζηενήζμοιε αμδεήιαηα ηέημζαξ ζπμοδαζυηδημξ απυ ηά παζδζά ιαξ επεζδή ειείξ ιεβαθχζαιε θάεμξ. δζηαζμζφκδ'-Αάιςκ <<μοδαιμφ βαν ηζκμφκηαζ ιμοζζηήξ ηνυπμζ άκεο πμθζηζηχκ κυιςκ ηχκ ιέβζζημκ. Σμφηα είκαζ ηά ααζζηά ιαεήιαηα πμο πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά. εκχ υηακ είκαζ αημφζζα. 18) 'Οζ ηαθθζενβδιέκμζ άκενςπμζ πνέπεζ κά αζπμθμφκηαζ ιέ ηήκ ιμοζζηή'-Αάιςκ 'Δ ιμοζζηή πνμάβεζ ζπεδυκ υθεξ ηίξ ανεηέξ. ιμοζζηήξ ηαί ιαεδιαηζηχκ. Γθχζζα. δζδάζημκηεξ ςξ δ ιέκ ηάλζξ ηαί ζοιιεηνία ηαθά ηαί ζφιθμνα. δζδάζημκηαξ υηζ δ ηάλζξ ηαί δ ζοιιεηνία είκαζ ςναίεξ ηαί ςθέθζιεξ. ιαεδιαηζηά (βεςιεηνία) θμζπυκ. ιμοζζηή. δζηαζμζφκδ). ηαξ δε αημοζίμοξ θαφθμοξ ηε ηαί αηεθείξ βίκεζεαζ>> <<έθεβακ υηζ δ εηιάεδζζξ ηχκ επζζηδιχκ ηαί ηχκ ηεπκχκ ηάεε είδμοξ.<<εκχ ιέ ηή ζφιθοζζκ δζά ιέζμο ηχκ πμθοάνζειςκ πυνςκ βίκεηαζ μιμεζδήξ ιέ ηυ υθμκ>>Δνάηθεζημξ ΋ζμ πζυ ακμζπημί είκαζ μζ πυνμζ ιαξ ηυζμ πζυ ημκηά ζηυ Έκα ανζζηυιαζηε. δ δ' αηαλία ηαί αζοιιεηνία αζζπνά ηε ηαί αζφιθμνα>> <<έθεβακ αηυιδ υηζ πνέπεζ απυ ηήκ παζδζηή δθζηία αηυια κά πανέπεηαζ ηάλζξ ζηήκ ακαηνμθή. Ένεοκα. 22) <<έθαζημκ δε ηαί ηαξ ιαεήζεζξ πάζαξ ηςκ ηε επζζηδιχκ ηαί ηχκ ηεπκχκ ηαξ ιεκ εημοζίμοξ μνεάξ ηε είκαζ ηαί εζξ ηέθμξ αθίηκεζζεαζ. πάκηςξ. Γζά ηυκ θυβμκ αοηυκ πνέπεζ κά δζδαπεεί. 21) <<δείκ δε έθαζημκ εοεφξ εη παίδςκ ηαί ηήκ ηνμθήκ ηεηαβιέκςξ πνμζθένεζεαζ. ΋ηακ έκαξ κέμξ παίγεζ ηήκ ηζεάνα ηαί ηναβμοδά πνέπεζ κά επζδεζηκφεζ: ακδνεία. ανηεί κά ηδνμφκηαζ ηάπμζμζ ηακυκεξ (ακδνεία. κά αζπμθμφκηαζ ηά παζδζά ιέ ηή ιμοζζηή. Κάκεζ ζέ αοηυκ ηήκ ίδζα δμοθεζά ιέ ηά ιαεδιαηζηά-βεςιεηνία ηαί ηήκ βθχζζα (ανπαία εθθδκζηά): δζεονφκεζ ηίξ δοκαηυηδηεξ ημο. βκχζζξ. ακηίθδρζξ πνέπεζ κά ηαθθζενβδεμφκ ζηυ παζδί. ζςθνμζφκδ. ζδζαίηενδ ζηήκ ιμοζζηή πμο αημφηε ή επζθέβεηε βζά ηά παζδζά ζαξ. ςξ θδζί ηε Αάιςκ>> <<βζαηί. είκαζ ζςζηή ηαί θηάκεζ ζηυκ ζημπυ ηδξ. υηακ είκαζ εημφζζα. θμζπυκ. Σμφημκ είκαζ βεβμκυξ ακαιθζζαήηδημκ ηαί απμδεδεζβιέκμκ πθέμκ εη ηήξ ζοβπνυκμο επζζηήιδξ. εκχ δ αηαλία ηαί δ αζοιιεηνία άζπδιεξ ηαί επζαθααείξ>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο Πενζηηεφμοκ ηά δζηά ιμο ζπυθζα. Σμφξ δδιζμονβείηε ήεμξ ηαί πεπμζεήζεζξ ιυκμκ ιέ ηήκ ιμοζζηή! Βίκαζ πμθφ ηαθυκ. είκαζ ηαηή ηαί ιέκεζ . Δ ζςζηή ιμοζζηή αμδεά ηυκ εβηέθαθμκ κά θεζημονβεί ηαθθίηενα.

δδθαδή ηυ αίζεδια ημφ ζεααζιμφ. 26) <<αιανηίδξ αζηίδ δ αιαείδ ημφ ηνέζμκμξ>> <<αζηία ηχκ ζθαθιάηςκ είκαζ ηυ υηζ αβκμμφιε ηυ ηαθφηενμκ>>-Αδιυηνζημξ Άξ δζδάλμοιε ηά παζδζά ηί είκαζ ηαί ηί δέκ είκαζ αιανηία=ζθάθια. Αείπκμκηάξ ηα ηυκ δνυιμκ πνυξ ηυ ηαθθίηενμκ. πνάηηεζκ α δεί>> <<κά ζοθθμβίγεζαζ ηαθχξ. Συ 'εο θμβίγεζεαζ' επζηοβπάκεηαζ ιέ ηήκ παίδεοζζκ ζηήκ βθχζζακ.ακμθμηθήνςηδ>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο ΋ηακ δζδαζηυιαζηε ηάηζ πνέπεζ κά ηεθμφιε εκ πθήνεζ ζοκεζδήζεζ. κά πνάηηεζξ αοηά πμο πνέπεζ>>-Αδιυηνζημξ Πμθφ ζδιακηζηυκ αοηυ. 27) <<ελςηζηχξ ιή πμκείκ παίδεξ ακζέκηεξ μφηε βνάιιαη' άκ ιάεμζεκ μφηε ιμοζζηήκ μφηε αβςκίδκ μοδ' υπεν ιάθζζηα ηήκ ανεηήκ ζοκέπεζ. Αζυηζ μ εκάνεημξ δέκ πνάηηεζ αοηυ πμο ζδζμηεθχξ αμθεφεζ ηαί αζζπνχξ ζοιθένεζ αθθά αοηυ πμο πνέπεζ ηαί βζά ηυ αημιζηυκ ηαί. Βφηαηημξ. Δ ζφκδεζζξ αζηίμο-αζηζαημφ ζέ υζα εά ημφ θέιε εά ηυ μδδβήζεζ ζηήκ ακαθοηζηή ηαί ηνζηζηή ζηέρζκ. έηζζ ηαί μ αίμξ ημο. 25) <<πμθοκμίκδκ. υπζ ιυκμκ αθμνζζιμφξ. Άθθςζηε. ηυ πμθφ-πμθφ κά 'εμθχζεζ' ηαί κά ζοβποζηεί μ εβηέθαθμξ. ιέ ηήκ πνμζεήηδ ηήξ θζθμζμθίαξ. άκανπδ. ΋. Γζά ηυκ θυβμκ αοηυκ ηάκμοκ ζηίξ ιένεξ ιαξ ηά παζδζά-ιέ ηάεε δοκαηυκ ηνυπμκ-άηαηηα. εο θέβεζκ. ηήκ βεςιεηνίακ. ηονίςξ. ηήκ ιμοζζηήκ. Συ 'πνάηηεζκ α δεζ' είκαζ ηυ ηεθζηυκ πνμσυκ ιζάξ παζδεφζεςξ ηαί ηαθθζενβείαξ πμο ζηυπμκ έπεζ ηήκ Ώνεηήκ. 23) <<εο θμβίγεζεαζ. Θά ηυ αθήζμοιε κά ζοιαεί ηαί βζά ηυ δζηυ ιαξ παζδί ή εά ηυ αμδεήζμοιε κά πθάζεζ έκακ ζοβηνμηδιέκμκ παναηηήνα.ηζ αηνζαχξ παναηδνμφιε κά ζοιααίκεζ. Μάθα βαν εη ημφηςκ θζθεί βίβκεζεαζ δ αζδχξ>> <<ηά παζδζά πμο δέκ πνμζπαεμφκ εκηαηζηχξ ηαί δέκ ηαηααάθθμοκ ημπζχδεζξ πνμζπάεεζεξ δέκ εά ιπμνμφζακ κά ιάεμοκ μφηε βνάιιαηα μφηε ιμοζζηή μφηε ηά αβςκίζιαηα μφηε αοηυ ηυ μπμίμκ ζηαεενμπμζεί ηήκ ανεηή. χζηε δ γςή ηςκ κά είκαζ άηαηηδ. μο πμθοιαείδκ αζηέεζκ πνή>> <<πνέπεζ κά αολάκμοιε ηή κμδηζηή ιαξ ακηίθδρζκ ηαί υπζ ηίξ βκχζεζξ ιαξ>>-Αδιυηνζημξ Ο άκενςπμξ ακ ηαθθζενβήζεζ ηή κυδζζκ-ζηέρζκ 'ακμίβεζ' ηυκ εβηέθαθμκ ημο ηαί. κά ιζθάξ ηαθχξ. υηακ δζδάζημοιε ηάηζ ζηυ παζδί δέκ πνέπεζ κά δμβιαηίγμοιε θέβμκηαξ 'είκαζ έηζζ' αθθά κά αμδεάιε ηυ παζδί κά ηαηαθαααίκεζ ηυ 'βζαηί είκαζ έηζζ'. ηυ βεκζηυηενμκ ηαθυκ. ημφημζζζ ηαί μ αίμξ ζοκηέηαηηαζ>> <<υζμζ έπμοκ ηαηημπμζδιέκμ παναηηήνα αοημί έπμοκ ηαί ηαηημπμζδιέκδ γςή>>Αδιυηνζημξ Ώοηυ είκαζ εοεφκδ ηήξ πμθζηείαξ ηαί ηήξ μζημβέκεζαξ. πμο ένπεηαζ χξ επζζηέβαζια ηχκ παναπάκς. αολάκεζ ηαί ηήκ πςνδηζηήκ αθθά ηαί ηήκ επελενβαζηζηήκ ημο ζηακυηδηα. 24) <<μίζζκ μ ηνυπμξ εζηίκ εφηαηημξ. χζηε κά δζεηδζηεί ηυ δζηαίςια ημο εθεοεένμο ακενχπμο. ΋πζ ηοπμπμζδιέκεξ. Σζ κά ηυ ηάκεζξ κά πςνέζεζξ-άπνδζηεξ ή υπζ-πμθθέξ πθδνμθμνίεξ άκεο ενβαθείμο επανημφξ κά ηίξ επελενβαζηεί. Μέ απθά θυβζα. ςξ εη ημφημο. χζηε ηεθζηχξ κά ελοπδνεημφκηαζ αζ επζηήδεζεξ ελμοζίεξ. Συ 'εο θέβεζκ' είκαζ εθζηηυκ ιέζς ηήξ βεκζηυηενδξ ηαθθζένβεζαξ. Ώκαβηάγμοιε ηυκ εβηέθαθμκ κά θμβίγεηαζ ηαθχξ. απυ ηά παναπάκς απμηηάηαζ ζοκήεςξ μ ζεααζιυξ>>-Αδιυηνζημξ . ηυ αζδείζεαζ. ζηενευηοπεξ πανμπέξ πθδνμθμνζχκ ζηά παζδζά δίπςξ ειαάεοκζζκ ηαί επελήβδζζκ.

πθέμκ. 29) <<πανζζηζηυξ μφπ μ αθέπςκ πνυξ ηήκ αιμζαήκ. 31) <<δδμκήκ μο πάζακ. Βίκαζ ζπεδυκ αέααζμκ πχξ εά ειθακζζημφκ ηάζεζξ πθεμκελίαξ απυ ηήκ πθεονάκ ημο παζδζμφ. Κάκμοιε ηυ ηαθυκ δζυηζ αβαπμφιε. αθθά παίνςκ εθ' μίζζκ έπεζ>> <<ζςζηή ηνίζζκ δζαεέηεζ αοηυξ πμφ δέκ θοπάηαζ βζά υζα δέκ έπεζ αθθά παίνεηαζ βζά υζα έπεζ>>-Αδιυηνζημξ Ώοηάνηεζα=πανά. 28) <<έλεζηζκ μο πμθθά ηςκ ζθεηένςκ ακαθχζακηαξ παζδεφζαζ ηε ημφξ παίδαξ ηαί ηείπμξ ηε ηαί ζςηδνίδκ πενζαάθεζεαζ ημζξ ηε πνήιαζζ ηαί ημζξ ζχιαζζκ αοηχκ>> <<είκαζ δοκαηυκ πςνίξ ιεβάθεξ δαπάκεξ κά ιμνθχζεζ ηάπμζμξ ηά παζδζά ημο ηαί κά πενζαάθθεζ ιέ ηείπμξ ηαί πνμζηαζία ηαί ηήκ πενζμοζία ημοξ ηαί ηά ίδζα>>-Αδιυηνζημξ Δ ιυνθςζζξ.Γζ' αοηυ εηθείπεζ μ ζεααζιυξ ζήιενα. αθθά ηήκ επί ης ηαθχ αζνείζεαζ πνέςκ>> <<πνέπεζ κά πνμηζιάιε υπζ μπμζαδήπμηε απυθαοζζκ αθθά αοηή πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηά ςναία πνάβιαηα>>-Αδιυηνζημξ Πενζηηεφμοκ ηά ζπυθζα. ηυ μπμίμκ. ηί πνέπεζ κά πνάλμοιε δζααάγμκηαξ ηίξ βναιιέξ αοηέξ. ιήηε θέλδξ ιδη' ενβάζδ. Βίκαζ εβηθδιαηζηή πνάλζξ δ ακάπηολζξ ανπαηηζηχκ δζαεέζεςκ ηαί απθδζηίαξ ζηυ παζδί. Βιείξ βκςνίγμοιε. Βηεί μ βμκζυξ πνέπεζ κά βίκεζ εεναπεοηήξ ημο ηαημφ εκ ηδ βεκκέζεζ ημο. ΢έ δζαθμνεηζηή πενίπηςζζκ έκαξ άκενςπμξ εά ηαηαζηναθεί ηαί εά ηαηαζηνέρεζ ιεβαθχκμκηαξ. δ ζςζηή παζδεία.ηζ ημφξ άθθμοξ>>-Αδιυηνζημξ Ο ζεααζιυξ ηαί δ αζδχ λεηζκμφκ απυ ηυκ εαοηυκ ιαξ. Μάεε δε πμθφ ιάθθμκ ηχκ άθθςκ ζεαοηυκ αζζπφκεζεαζ>> <<αηυια ηζ άκ είζαζ ιυκμξ. αθθ' μ εο δνάκ πνμδνδιέκμξ>> <<δζάεεζζκ βζά εοενβεζία έπεζ υπζ αοηυξ πμφ απμαθέπεζ ζηήκ ακηαπυδμζζκ αθθά αοηυξ πμφ επζθέβεζ ηήκ αβαεμπμζία>>-Αδιυηνζημξ Αέκ ηάκμοιε ηυ ηαθυκ βζά ακηαπμδμηζημφξ θυβμοξ ηαί αοηυ ςθείθμοιε κά ηυ ειθοζήζμοιε ζηά παζδζά. 33) <<θαφθμκ. κά ιήκ πείξ ηαί κά ιήκ ηάκεζξ ηίπμηα ηαηυ. χζηε ιεβαθχκμκηαξ κά βίκεζ ηέημζμο ηφπμο βένμκηαξ-βενυκηζζζα. αεααίςξ.. ηακ ιυκμξ δξ. 34) <<απυ κευηδημξ δέ ανλαιέκμοξ δεί ιακεάκεζκ>> <<απυ ηή κεανή δθζηία πνέπεζ κά ανπίγεζ ηακείξ κά ιαεαίκεζ>>-Πνςηαβυναξ 35) 'δφμ πνάβιαηα πνεζάγμκηαζ: ηυθιδ ηαί ζμθία'-Γμνβίαξ . 32) <<εοβκχιςκ μ ιδ θοπευιεκμξ εθ' μίζζκ μοη έπεζ.. είκαζ πνμζπεδζαζιέκμκ απυ ηήκ ελμοζία. δζυηζ είιαζηε θζθάκενςπμζ. Μάεε κά ζέαεζαζ ηυκ εαοηυκ ζμο πζυ πμθφ απ' υ. 30) <<βένςκ εφπανζξ μ αζιφθμξ ηαί ζπμοδαζυιοεμξ>> <<εοπάνζζημξ βένμκηαξ είκαζ αοηυξ πμφ ιζθάεζ ςναία ηαί θέεζ ζπμοδαία πνάβιαηα>>Αδιυηνζημξ Πνέπεζ κά πεζζηεί ηυ παζδί κά οζμεεηήζεζ αοηυ ηυ πνυηοπμκ βζά ηυκ εαοηυκ ημο. είκαζ ηυ ηαθθίηενμκ ηείπμξ πνμζηαζίαξ βζά υθμοξ ημφξ ηζκδφκμοξ.

3) ΋ηακ ζηυκ μίημκ ιπαίκς ή πνίκ ημζιδεχ. Συ πεζνυηενμκ είκαζ κά πενζιέκεζ κά πάεεζ ηά πεζνυηενα βζά κά ιάεεζ>>-Ποεαβυναξ Βίκαζ πνμθακέξ ηί πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά: ζοκεζδδηυηδηα. ελμζημκυιδζζκ ηςκ απαναζηήηςκ ζηήκ ηαεδιενζκή γςή. ηαί ζηήκ αοημβκςζία έπεζ πμθθέξ πζεακυηδηεξ κά θηάζεζ ηάπμηε ηαί υθμ ηαί ηαθθίηενμξ άκενςπμξ εά βίκεηαζ ηάεε ιένα. ημοθάπζζημκ ζηυκ ιζηνυημζιυκ . θμζπυκ. Πίζηζκ ζηήκ ζςιαηζηή. ηζ ιμζ δέμκ μοη εηεθέζεδ. ροπζηή. ζςθνμζφκδ. πείνζζημκ δε ημκ ακαιέκμκηα δζά ημο ηαηχξ παεείκ αίζεεζεαζ ημ αέθηζμκ>> <<Συ ηαθθίηενμκ απυ υθα είκαζ κά ιπμνεί ηακείξ κά δεί ιυκμξ ηυ ζοιθένμκ ή ηδκ γδιίακ ημο. ηί έπναλα. ηυπμκ βζά δυλα. Άκ ζοκδείζμοκ κά είκαζ εκ εβνδβυνζεζ απυ ηήκ παζδζηήκ δθζηίακ. 36) Ώκηζθχκ: Πνμηνέπεζ πνυξ ελαζθάθζζζκ ζςιαηζηήξ οβίεζαξ.. ηάπμζμ ζθάθια. μ κυιμξ ηήξ αδνάκεζαξ εά ηά ηάκεζ δναζηήνζμοξ εθήαμοξ ηαί εκδθίημοξ.. ηαθχκ δε αημφμζ νοειχκ ηαί ιεθχκ>> <<άκ. Δ ηυθιδ (=εάννμξ) απμηηάηαζ ιέζα απυ ηήκ αοημπεπμίεδζζκ ημφ αηυιμο. Ώκαγδηήζηε ηίξ ιέζεξ θφζεζξ ημοθάπζζημκ.>>-Ποεαβυναξ Άκ ηυ παζδί ιάεεζ απυ ιζηνυ αοηή ηήκ δζαδζηαζία. ηί δ' ένελα. ιεβαθχκμκηαξ. πνέπεζ κά θές ηά ελήξ: <<πή πανέαδκ. 5) Πίζηεοε (μ Ποεαβυναξ) υηζ δ πνχηδ επζιέθεζα πνμζθένεηαζ δζά ηήξ αζζεήζεςξ: <<εζ ηζξ ηαθά ιεκ μνχδ ηαί ζπήιαηα ηαί είδδ. 2) <<ηαθυκ δζοπία>> <<Δ δζοπία είκαζ ηαθυκ πνάβια>>-Πενίακδνμξ Βπζεοιδηυκ εά ήηακ δ ακαηνμθή ηχκ παίδςκ κά βίκεζ ζέ ήζοπμκ πενζαάθθμκ.Πνέπεζ κά ακαπηοπεεί θζθμζμθζηή δζάεεζζξ ζηυ παζδί ηαί ηυθιδ. δηαδηθαζίες 1) <<ακζανυκ ανβία>>-Θαθήξ. δδθαδή. ΋ζμ. Αέκ έπεζ ζδιαζία άκ ηυ ηάκεζ ιδπακζηχξ ηά πνχηα πνυκζα. ηί δέκ έπναλα πμφ έπνεπε κά ηεθεζεή. Βκενβδηζηήκ εεχνδζζκ ηήξ γςήξ ηαί υπζ παεδηζηήκ. κμδηζηή ημο δφκαιζκ. αθέπεζ ηακείξ υιμνθα ζπήιαηα ηαί εζηυκεξ ηαί αημφεζ ςναίμοξ νοειμφξ ηαί ιεθςδίεξ>> Πνμζμπή θμζπυκ ζέ ηί είδμοξ πενζαάθθμκ ιεβαθχκμοιε παζδζά. (΢έ εθεφεενδκ απυδμζζκ): Δ ιή δναζηδνζμπμίδζζξ ηάκεζ ηυκ άκενςπμκ παγυκ. Δ ηειπεθζά ζέ ηάκεζ παγυκ. Αέκ πνέπεζ κά αθήκμοιε ηά παζδζά κά ηειπεθζάγμοκ.Πμθφ δφζημθμκ αοηυ ζήιενα.>> <<Έηακα ηάηζ παναααηζηυκ. Ώηυιδ ηαί άκ γείηε ζέ αζηζηυκ ηέκηνμκ ηαί δέκ είκαζ δοκαηυκ κά απμδνάζεηε απυ εηεί. βίκεηαζ αοηά κά ακαπηοπεμφκ ζηήκ παζδζηήκ δθζηίακ άξ ακαπηοπεμφκ. Συ αιέζςξ ηαθθίηενμκ είκαζ κά ιαεαίκεζ απυ ηα ζοιααίκμκηα ζημφξ άθθμοξ. 3) Παηδεσηηθοί ηρόποη. οπυθδρζκ ηαί έπαζκμκ. Ώνηεί κά ημφ βίκεζ ζοκήεεζμκ. 4) <<κμιίγεζκ δε ηνάηζζημκ ιεκ είκαζ ημκ ηαε' αοηυκ δοκάιεκμκ πνμσδείκ ηυ ζοιθένμκ. Χθείθμοιε ζοκεπχξ κά ηά ςεμφιε ζέ δναζηδνζυηδηεξ. αοημέθεβπμκ ηαί παναηδνδηζηυηδηα. δεφηενμκ δέ ημκ εη ηςκ ημίξ άθθμζξ ζοιαεαδηυηςκ ηαηακμμφηα ημ θοζζηεθμφκ. Βίκαζ πνμθακέξ πχξ ηά αζηζηά ηέκηνα δέκ εκδείηκοκηαζ χξ ηαηάθθδθμκ πενζαάθθμκ.

Μέ ιζά ζεζνά δμηζιαζζχκ εά ακαηαθφρμοιε ηά-εη θφζεςξ-εεηζηά ηαί ανκδηζηά ηχκ παζδζχκ ιαξ. Συηε ηαί ιυκμκ εά είκαζ εθζηηυκ ηυ κά δζδάλμοιε ηήκ Ώνεηήκ ζηά παζδζά. χζπμο βίκεζ ακαπυζπαζημκ ηιήια ημφ παναηηήνμξ. Δ εηπένζςζζξ ηχκ ηαηχκ ειθφηςκ ηάζεςκ απυ ηυ πςνάθζ ημο παναηηήνμξ. Καί μ εευξ αμδευξ! 6) Σήκ ιμοζζηή (μ Ποεαβυναξ) ηαεζένςζε χξ πνχημκ ιάεδια ηαί ιέζς αοηήξ εενάπεοε ηυκ παναηηήνα ηαί ηά πάεδ ηχκ ακενχπςκ. πονί ηαί ζζδήνς ηάζ πάζαζξ ιαεδιάηςκ ιδπακαίξ εηηαεαίνμκηαξ ηαί νομιέκςξ ηυκ θμβζζιυκ εθεφεενμκ ηχκ ημζμφηςκ ηαηχκ. Άκ ηάπμζμξ δέκ ακηέλεζ ζέ αοηέξ ζηήκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ θαφθμξ' Μέ ηήκ ζηέρζκ αοηήκ. μίηημξ ηαί γήθζα ακελήβδηδ ηαί θυαμξ. ηυ μπμίμκ ηεθεοηαίμκ πναβιαημπμζείηαζ ιέ ζοκεπή ελάζηδζζκ. ανπζηχξ. παναηηδνζζηζηχκ. δ ειθφηεοζζξ επίηηδηςκ. δδιζμονβχκηαξ. ζδζαζηένςξ ζέ αοηά πμο πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ηάζζκ πνυξ πθεμκελίακ. Μέ ιζά δεφηενδ ζεζνά δμηζιαζζχκ εά επζπεζνήζμοιε κά λενζγχζμοιε ηίξ ηαηέξ ηθίζεζξ απυ ηυ παζδί. αίξ εκδζαζηήηαζ ηαφηα ηά πάεδ. ζέ πμζυ ααειυκ αοηέξ εηδδθχκμκηαζ-δζυηζ είκαζ ζπεδυκ απμθφηςξ αέααζμκ πχξ εά εηδδθςεμφκ-ηαί ιέ ηίξ ηαηάθθδθεξ απυ αοηέξ κά ηυ αάθμοιε ζηυκ ζςζηυκ δνυιμκ. ακαδεζηκφμκηαξ. ΐθέπμοιε πυζμ ζδιακηζηυκ πνάβια είκαζ δ ιμοζζηή. ηυζμ κμδηζηχκ υζμ ηαί απηήξ θφζεςξ. επζεοιίεξ ηάεε θμβήξ. ζηήκ μζηείακ ζαξ. Βλοβίαζκε ηυζμ ηά ζςιαηζηά υζμ ηαί ηά ροπζηά κμζήιαηα. Γζά ηυ θυβμκ αοηυκ πνμηείκεζ ηήκ δδιζμονβίακ δμηζιαζζχκ 'δζά πονυξ ηαί ζζδήνμο' εκάκηζεξ. χζηε κά δμφιε ηαη' ανπάξ πχξ ακηαπμηνίκεηαζ ηυ παζδί ζηήκ πθεμκελίακ ηαί αηναζίακ. δζαιμνθχζηε έκα πενζαάθθμκ ιέ υιμνθα ζπήιαηα ηαί εζηυκεξ. αθμφ πνχηα ηαεανίζμοιε δζά πονυξ ηαί ζζδήνμο ηαί ιε υθμοξ ημφξ ηνυπμοξ πμο πανέπμοκ ηά ιαεήιαηα ηά δάζδ. αοηή είκαζ δ δμοθεζά ημφ πναβιαηζημφ παζδαβςβμφ. ςθέθζιςκ. . θφπδ ηαί μνβή. ηυ ηακζηάδε ειθοηεφεκ ηζ πνήζζιμκ αοηχ ηαί παναδίδμιεκ>> <<Πνέπεζ θμζπυκ. απμπαφκςζζκ. πνάβιαηζ. ηαί ηέθμξ. ή.ζαξ. κά πνμζθένμοιε ιεηά ηαί κά θοηέρμοιε ιέζα ημο ηάηζ πνήζζιμ>>-Ποεαβυναξ Πνχηα πνέπεζ κά λενζγςεεί ηυ δάζμξ ηδξ αημθαζίαξ ιέζα ιαξ-δζά πονυξ ηαί ζζδήνμο-κά εηπενζςεεί βζά κά βίκεζ ηαθθζενβήζζιμκ ηυ έδαθμξ. Έηνεπε ηαί μδδβμφζε πνυξ ηά ακηίεεηα ηά πάεδ ηήξ ροπήξ: <<αθυβςξ ζοκζζηάιεκα ηαί οπμθουιεκα. θφπαξ ηαί μνβάξ ηαί εθέμοξ ηαί γήθμοξ αηυπμοξ ηαί θυαμοξ. ηαί απαθθάλμοιε ημ πκεφια εκηεθχξ απυ αοηά ηά ηαηά. ιέ ςναίμοξ νοειμφξ ηαί ιεθςδίεξ. εά ήηακ ςθέθζιμκ κά επζκμήζμοιε ιζά ζεζνά δμηζιαζζχκ. ηαί έπεζηα κά θοηέρμοιε ιέζα ημο ηάηζ πνήζζιμκ. κά ηίξ πενζμνίζμοιε ζηυ εθάπζζημκ. Πνμζμπή θμζπυκ ιέ ηί είδμοξ ιμοζζηέξ ακαηνέθμοιε ηά παζδζά. δ πνμζηαζία ηαί ακάδεζλζξ ηχκ ηαθχκ ειθφηςκ ηάζεςκ. αεοιία ηαί αζαζυηδηα>> ζηνέθμκηαξ ηυ ηαεέκα απυ αοηά πνυξ ηήκ ανεηήκ ιέ ηίξ ηαηάθθδθεξ ιεθςδίεξ. ΢έ υζα παζδζά. 8) <<δεί χκ πνάημκ ιέκ ηάξ φθαξ. ιέ έλζκ. υθεξ ηίξ εββεκείξ εεηζηέξ ηςκ ηθίζεζξ ηαί εκ ζοκεπεία δδιζμονβχκηαξ υζεξ δέκ οπάνπμοκ. επζεοιίαξ ηέ πακημίαξ ηαί εοιμφξ ηαί μνέλεζξ ηαί παοκχζεζξ ηαί οπηζυηδηαξ ηαί ζθμδνυηδηαξ>> <<ηά μπμία δδιζμονβμφκηαζ ζηζβιζαίςξ ηαί λεθοηνχκμοκ πανάθμβα ιέζα ζημφξ ακενχπμοξ. δδθαδή. Σμφηδ δ δζαδζηαζία είκαζ θίακ απαναίηδημξ. Καί. 7) 'Ώηναζία ηαί πθεμκελία (μ Ποεαβυναξ) ηίξ εεςνμφζε έιθοηεξ. ηυ θζβυηενμκ. έεμξ=ζοκήεεζεξ. δέκ βίκεζ αοηή δ δζαδζηαζία είκαζ ιαεδιαηζηχξ αέααζμκ πχξ ιεβαθχκμκηαξ εά βίκμοκ άκενςπμζ θαφθμζ ηαί πθεμκέηηεξ. εοιμί ηαί μνέλεζξ. ιέζα ζηά μπμία γμφκ αοηά ηά πάεδ.

Αέκ λένς πυζμζ βμκείξ εά ιπμνμφζακ κά οζμεεηήζμοκ αοηή ηήκ ηαηηζηή βζά ηά παζδζά ημοξ ηαί ημφξ ίδζμοξ. αημθαζίακ.. δοζιάεεζακ. ηφνδηηακ ηήκ αηνεμθαβία.Σί κά ηάκεζ μ εβηθςαζζιέκμξ ζηίξ ιεβαθμοπυθεζξ άκενςπμξ βζά ηυ παζδί ημο. ιυκμκ εέια πενζαάθθμκημξ αοηά. επδνεάγεζ ζέ ηνμιαηηζηυκ ααειυκ ηήκ ακάπηολζκ ή υπζ ηήξ κμδιμζφκδξ ιαξ. 11) 'Πίζηεοε (μ Ποεαβυναξ) πχξ άκ πάρμοκ μζ άκενςπμζ κά ζημηχκμοκ ηά γχα. ηί βαθδκεφεζ ηήκ ροπή ημο. Συ άνζζημκ εά ήηακ κά ιεβαθχκμοιε παζδζά ημκηά ή ιέζα ζηήκ θφζζκ. ζοκεπχξ. ηηθ. υπμο δ ροπή δνειεί: ζενά. Βίκαζ εέια επζθμβήξ. αηαζνίακ.ηζ έπμοκ ιπνμζηά ημοξ αολάκεζ δ κμδιμζφκδ ηςκ ακενχπςκ>>Βιπεδμηθήξ Συ πενζαάθθμκ. υπμο δ πμζηζθυηδξ ηαί ιυκμκ ηχκ πνμζθαιαακμιέκςκ παναζηάζεςκ ηαί ήπςκ ηυκ ηάκεζ ελοπκυηενμκ ηαί μλοδενηέζηενμκ απυ έκακ άκενςπμκ ηήξ πυθεςξ. ζηνέρμοιε πνυξ ηυ αβαευκ ηαί ηήκ Ώνεηήκ ηυ παζδί. Πνίκ δζδαπημφκ ή ηάκμοκ μηζδήπμηε. θμζπυκ. ΍θεζθα κά ηυ ηαηαβνάρς ζέ ηάεε πενίπηςζζκ ηαί. Πνέπεζ. ηαί ηάκηε ημ ηάεε θμνά πνίκ λεηζκήζεηε ηήκ δζδαηηζηή δζαδζηαζία.. Νά απέπεζ μ άκενςπμξ απυ ηήκ ανχζζκ ηχκ ειρφπςκ. Βηδνμιέξ ζηήκ ελμπήκ βζά πανάδεζβια. ακαζζποκηίακ. ηυζμκ αν ζθίζζκ αζεί ηαί ηυ αθθμζά πανίζηαηαζ>> <<υζμ δ θφζζξ ημοξ άθθαγε. θοζζηά. Άκ. ΢διακηζηυηαηδ θεπημιένεζα ηαί πνμζέληέ ηδκ. πάκηςξ. άκ δμοθέρμοιε ζςζηά ιέ ηήκ θφζζκ ημο. ημοθάπζζημκ ηυ πενζαάθθμκ ηήξ μζηίαξ πμο δζαιέκεζ κά είκαζ εεηζηυκ βζά ηυ παζδί ηαί μ βμκζυξ ιέ άθθα ιέζα κά πανέπεζ ζηυ παζδί ηίξ παναζηάζεζξ πναβιάηςκ πμο ημο θείπμοκ. εά εεςνήζμοκ ηάπμζα ζηζβιή πμθφ πζυ αεέιζημκ ηυκ ζημηςιυκ ηχκ ακενχπςκ ηαί μζ πυθειμζ εά πάρμοκ' Ο Ποεαβυναξ ηαί μζ Ποεαβυνεζμζ ηονίςξ. ζηήκ πναυηδηα. βζά ηυκ μπμζμκδήπμηε θυβμκ. κά ιήκ είιαζηε άβνζμζ. Αέκ είκαζ. ακανπίακ. αηζιίακ ηαί ηά αηυθμοεα>>-Ποεαβυναξ. 13) <<υζζμκ β' αθθμζμί ιεηεθφκ.. Βίπαιε. υθα ααζίγμκηαζ ζηυ απθμφκ ενχηδια: εά ζημηχκαιε εοηυθςξ έκα γχμ. ΋πμο αοηυ δέκ είκαζ εφημθμκ αξ αημθμοεδεεί ιζά εκαθθαηηζηή δζαδζηαζία: παναηδνείζηε ηί είκαζ αοηυ πμο δνειεί ηυ παζδί ζαξ. Πνέπεζ κά εηπαζδεοεμφιε ζηήκ δνειία. ηυζμ ιέζα ημοξ ζοκέπεζα αθθζχηζηεξ ζηέρεζξ ένπμκηακ>>Βιπεδμηθήξ ΋ηακ αθθάγεζ δ θφζζξ αθθάγεζ ηαί δ ζηέρζξ. 12) <<πνυξ πανευκ βαν ιήηζξ αέλεηαζ ακενχπμζζζκ>> <<ακαθυβςξ ιέ υ. ζδακζηυκ είκαζ ηακείξ κά ιεβαθχζεζ ζηήκ φπαζενμκ. άκ βίκεζ ζςζηή πνμενβαζία ζηήκ ιζηνήκ δθζηία. αθθά ηαί πμθθμί άθθμζ θζθυζμθμζ άθθςκ ζπμθχκ ζηέρεςξ. άθζδ.. ζοκεπχξ. έκα παζδί είκαζ ζπεδυκ απμθφηςξ αέααζμκ πχξ εά απακημφζε ηαηδβμνδιαηζηχξ υπζ. 10) Σήκ αβνζυηδηα αημθμοεμφκ: <<ακαίδεζακ.9) <<Ο Ποεαβυναξ εεςνμφζε απαναίηδηδ ηήκ δζδαζηαθίακ ηχκ επζζηδιχκ πνίκ ηήκ θζθμζμθίακ>> Άκ δζαπζζηχζεηε πχξ ηυ παζδί ζαξ έπεζ έιθοημκ ηήκ ηάζζκ πνυξ ηήκ δζακυδζζκ ζηνέρηε ηυ απυ κςνίξ ζηήκ επζζηδιμκζηή ιεθέηδ νίπκμκηαξ ηαί ημφξ ανπζημφξ ζπυνμοξ ηήξ θζθμζμθίαξ. ηυηε εά έπμοιε ηαί ηυ . μζ Ποεαβυνεζμζ θνυκηζγακ κά βαθδκέρμοκ ηήκ ροπήκ ηχκ ζέ ιένδ ακηίζημζπα. Βίκαζ ζίβμονμκ πχξ ηάπμηε εά ηαιανχκεηε έκακ/ιία θζθυζμθμκ.

αθμφ αεααίςξ πνδζζιμπμζήζμοιε ηαί ηυκ παζδεοηζηυκ θυβμκ. 'Σά πάκηα νεζ'! Πχξ. ηυκ έεζγε. αθθά λοιθμνή βίκεηαζ δζδάζηαθμξ>> <<μζ ακυδημζ δέκ δζδάζημκηαζ απυ ημφξ θυβμοξ αθθά απυ ηίξ ζοιθμνέξ>>-Αδιυηνζημξ Σά κήπζα (βεκζηχξ ημφξ κδπίμοξ.>>-Πανιεκίδδξ Σμφηεξ ηίξ ανπέξ πνέπεζ απανααάηςξ κά ηίξ αημθμοεήζμοιε ηαί βζά ειάξ αθθά ηαί. Βκ μθίβμζξ. επζηίκδοκμζ ηαί βζά ημοξ εαοημφξ ηςκ αθθά ηαί βζά ηήκ ημζκςκία. 3) 'βζαηί ηάηζ είκαζ ακαβηαίμκ κά είκαζ ή κά ιήκ είκαζ'. αολάκμκηάξ ημο ιέ ηυκ ηνυπμκ αοηυκ ηήκ υνελζκ βζά βκχζζκ' Βίκαζ ιζά παζδεοηζηή πνυηαζζξ πμο εζδζηχξ ζέ παζδζά έπεζ ηαηαπθδηηζηά απμηεθέζιαηα. Ο ζηείνμξ δμβιαηζζιυξ ηαί δ κμδηζηή ζηαζζιυηδξ είκαζ έκαξ γςκηακυξ εάκαημξ. πνέπεζ κά πεζζηεί ηυ παζδί πχξ πάκηα εά οπάνπεζ ηάηζ ηαζκμφνζμκ κά ιάεεζ. είκαζ μ ηνυπμξ κά ηήκ πανμοζζάζεζξ ηαί υπζ μ δμβιαηζζιυξ ή δ επζαμθή. θμζπυκ. ηυηε ιέκεζ έκαξ ηεθεοηαίμξ δνυιμξ: δ ηζιςνία. Μαεδιαηζηή ζηέρζξ. Έθενκε ηυκ αζημφιεκμκ. οπανηηά εέιαηα. Σζιςνία είκαζ κά ημφ ζηενήζμοιε ηάηζ πμο ημφ ανέζεζ. κά ιήκ ηάκμοιε ηάηζ πμο εέθεζ. 2) 'Δ πεζεχ ζοιπμνεφεηαζ ηήξ αθδεείαξ'. βζά παζδζά ιζθάιε. αθθά ηαί πνάλεςκ. 14) <<Σήξ ενεφκδξ αζ μδμί: 1) 'υηζ ηάηζ είκαζ ηαί υπζ υηζ δέκ είκαζ'. ηονίςξ. δ επζπεζνδιαημθμβία. ηάπμζεξ ακχδοκεξ υζμ ηαί δζδαηηζηέξ δμηζιαζίεξ χξ ηιήια ηήξ δζδαζηαθίαξ πενί ανεηήξ.) πενζζζυηενμκ αζ ζοιθμναί ηά δζδάζημοκ πανά ηά θυβζα. 16) <<ηαηά ηυ ήεμξ ροπήξ εηάζηδξ ηαί ανιμκίαξ πνδζζιεομφζδξ>> <<απυ ηυ ήεμξ ηήξ ηάεε ροπήξ ελανηάηαζ ηαί δ πνδζζιμπμζμφιεκδ ανιμκία>>-Αάιςκ Ξακά βζά ηήκ ζδιαζία ηδξ ιμοζζηήξ. Τπμηίεεηαζ πχξ έπεζηα εά ζςθνμκζζηεί. βζά ηήκ εηπαίδεοζζκ ηχκ παζδζχκ ιαξ. 15) 'Πχξ δίδαζηε (μ Γήκςκ). Πνυξ εεμφ υπζ αία. άκ έπεζξ ανεί ηιήια ηήξ αθδεείαξ. Άξ επζκμήζμοιε. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ. βζά ηυκ θυβμκ αοηυκ. Ώοηυ βζά έκα παζδί είκαζ ιεβάθδ δοζηοπία. 18) <<κδπίμζζζκ μφ θυβμξ. δ πεζεχ. Μέ εθεβηηζηή δζάεεζζκ ηαί ακηζθμβίεξ. ιεεμδμθμβία. δζυηζ ηά παζδζά είκαζ εη θφζεςξ ζέ ιζηνή δθζηία πμθφ πενίενβα ηαί θζθένεοκα. 19) <<παηνυξ ζςθνμζφκδ ιέβζζημκ ηέηκμζξ πανάββεθια>> <<δ ζςθνμζφκδ ημφ παηένα είκαζ ζπμοδαζυηαηδ πνμηνμπή βζά ηά παζδζά>>-Αδιυηνζημξ . Νά ιεθεηάιε πναηηζηά. Μήκ θακηαζηείηε ηίπμηα ηναβζηυκ! Άθθςζηε. δ παναβςβή εκυξ ζηεπημιέκμο κέμο ή εκδθίημο είκαζ ζπεδυκ αεααία. Άκ αολδεεί ηζυθαξ δ έκηαζζξ ηήξ μνέλεχξ ηςκ βζά βκχζζκ. ηηθ. Άκενςπμζ πμο ανκμφκηαζ ηήκ ιαεδζζαηήκ δζαδζηαζίακ κμιίγμκηεξ πχξ λένμοκ ανηεηά είκαζ. 17) <<μζ αλφκεημζ δοζηοπέμκηεξ ζςθνμκέμοζζ>> <<μζ αζφκεημζ ζςθνμκίγμκηαζ ιέ ηίξ δοζηοπίεξ>>-Αδιυηνζημξ Άκ παναηδνμφιε πχξ ηυ παζδί ιαξ ζοκεηίγεηαζ δοζηυθςξ ιέ ηά θυβζα ηαί υθα υζα πνμακεθένεδζακ. ηαηά ηήκ βκχιδ ιμο. ζηήκ απμνίακ... ηάπμζμξ επζθέβεζ ηήκ υπμζα ζηαζζιυηδηα.απμηέθεζια ηχκ αβαεχκ ηαί εκανέηςκ ζηέρεςκ.

Αήθμκ βαν υηζ πενί ημοξ εζδυηαξ ημφημ βίκεζεαζ. Αζυηζ δ ζηακυηδξ κά έπμοκ ζςζηή ηνίζζκ ηαί βκχιδ είκαζ πνμκυιζμκ θίβςκ. δδθαδή. κά ημφξ ηαθθζενβήζμοιε ηνζηήνζα. ηνζηζηήκ ζηέρζκ. 21) <<αζ ιεβάθεξ ηένρεζξ απυ ημφ εεάζεαζ ηά ηαθά ηχκ ένβςκ βίκμκηαζ>> <<μζ ιεβάθεξ απμθαφζεζξ δδιζμονβμφκηαζ απυ ηήκ παναηήνδζζκ ηχκ ςναίςκ ένβςκ>>Αδιυηνζημξ Πενζαάθθμκ ηαί παναδεζβιαηζζιυξ. ηαί ιάθζζηα ηυ ηδ πανά ηχκ πμθθχκ βζκμιέκδ. Κζ αοημί είκαζ θίβμζ>>-Ποεαβυναξ 3) <<ακυδημκ δ' είκαζ ηαί πάζδξ οπμθήρεςξ ηε ηαί δυλδξ ηαηαθνμκείκ. ΢οιαήζεηαζ βαν αιαεή ηε ηαί ακεπακυνεςημκ είκαζ ηυκ μφης δζαηείιεκμκ>> <<ακυδημ είκαζ υιςξ ηαί κά πενζθνμκεί ηακείξ ηάεε ακηίθδρζκ ηαί βκχιδ. επζπνμζεέηςξ. ηαί ιάθζζηα ζηή βκχιδ ηχκ πμθθχκ. χζηε κά ηά επζανααεφζμοιε ηαί κά ιάεμοκ. κά ηζιμφιε ηαί ηά παζδζά ιαξ βζά υζα ηαθά ηαί αβαεά πνάηημοκ. . Αζυηζ έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ εά απμαεί αιαεήξ ηαί αδζυνεςημξ>>-Ποεαβυναξ ΢ύλουης: Ο αδαήξ είκαζ ακαβηαίμκ κά ιαεαίκεζ υζα αβκμεί ηαί δέκ βκςνίγεζ.Βίπαιε: υθα λεηζκμφκ δζά ημφ παναδείβιαημξ. Ώοηυξ πμο ιαεαίκεζ πνέπεζ κά δίκεζ ζδιαζία ιυκμκ ζηήκ βκχιδ ημφ επαΎμκημξ ηαί υπζ βεκζηχξ ζηήκ βκχιδκ υπμζμο θάπεζ. αζχκμκηάξ ημ. μζ λοκίαζζ ηζιχιεκμζ>> <<δ απμκμιή ηζιχκ ιπμνεί κά πεηφπεζ πμθθά υζμ αθμνά ημφξ κμοκεπείξ ακενχπμοξ. Ώζπήιζα ηαί ηαηία. κά ηάκμοκ ηυ ίδζμ ζέ υθμοξ υζμοξ αλίγμοκ. Ώοηυ ζζπφεζ αέααζα βζά ημφξ βκςζηζημφξ ακενχπμοξ. Δ απυδμζζξ ηζιχκ λεηζκά απυ ηυκ ηάεε έκα πμθίηδ πμφ απμηεθεί ηήκ πμθζηείακ. Πνμζμπή θμζπυκ ιεβάθδ. αοημφξ δδθαδή πμφ ηαηαθαααίκμοκ ηήκ ζδιαζία ηχκ ηζιχκ μζ μπμίεξ ημφξ δίκμκηαζ>>Αδιυηνζημξ Πνέπεζ κά ηζιχκηαζ αοημί πμφ αλίγμοκ ηζιήξ. αοηέξ εά πανάβμοκ. αοηέξ εά πανάβμοκ. 22) <<θφζεςξ ηαί αζηήζεςξ δζδαζηαθία δείηαζ>> <<δ δζδαζηαθία απαζηεί έιθοημ ηαθέκημ ηαί ελάζηδζζκ>>-Πνςηαβυναξ 23) <<Πνςηαβυναξ έθεβε ιδδέκ είκαζ ιήηε ηέπκδκ άκεο ιεθέηδξ ιήηε ιεθέηδκ άκεο ηέπκδξ>> <<μ Πνςηαβυναξ έθεβε υηζ δέκ είκαζ ηίπμηα μφηε δ ηέπκδ πςνίξ ιεθέηδ μφηε δ ιεθέηδ πςνίξ ηέπκδ>>-Πνςηαβυναξ 4) Δέλ αθούκε θάζε γλώκε 1) <<ιή πάζζ πίζηεοε>> <<Νά ιήκ πζζηεφεζξ ημφξ πάκηεξ>>-Θαθήξ 2) <<ακυδημκ ιεκ είκαζ ηαί ηυ πάζδ ηαί πακηυξ δυλδ πνμζέπεζκ. Πνέπεζ. Οφημζ δε εζζίκ μθίβμζ>> <<είκαζ ακυδημ κά δίκεζ ηάπμζμξ ζδιαζία ζέ ηάεε βκχιδ ημφ μπμζμοδήπμηε. Συ βάν ηαθχξ οπμθαιαάκεζκ ηε ηαί δμλάγεζκ μθίβμζξ οπάνπεζκ. Γζ' αοηυ πνέπεζ κά ιάεμοκ ηά παζδζά κά ηζιμφκ απμηθεζζηζηχξ εηείκμοξ πμφ αλίγμοκ. Ώοηυ ζοκηδνεί ηαί αολάκεζ ηήκ πνμζθμνά ηςκ ζηήκ πμθζηεία. Πνέπεζ. Ώοηυ πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά ιαξ. Οιμνθζά ηαί ηαθμζφκδ εά αθέπμοκ. 20) <<ηζιαί πανά ημίξ εο θνμκέμοζζ ιέβα δφκακηαζ.

ιήπςξ δέκ ιάεεζξ ηίπμηα>>-Αδιυηνζημξ Αέκ ζηνέθμοιε ηά παζδζά ζέ Υ αοεαίνεηεξ βκςζηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ αθθά ζέ επζθεβιέκεξ. Πνέπεζ επζηδδεοιέκςξ κά ηά ζηενμφιε πνάβιαηα χζηε ηαί ηήκ πναβιαηζηήκ γςήκ κά ιάεμοκ κά ακηζιεηςπίγμοκ (υπμο ηίπμηα δέκ πανίγεηαζ). κά οπάνπεζ θζβυηενδ. ή έζης. 5) <<πάκηςκ ηάηζζημκ δ εοπεηείδ παζδεφζαζ ηήκ κευηδηα.ηζ αηνζαχξ ηάκεζ ζήιενα δ ελμοζία! ΋πζ. δ) Αξεηή-Καθία-Οδεγίεο ζπλαλαζηξνθήο 1) ΢σλαλαζηροθή . Ώοηή. Ώοηή βαν εζηζκ ή ηίηηεζ ηάξ δδμκάξ ηαφηαξ. βεκζηχξ. χζηε κά θάαμοιε πναβιαηζηυκ απμηέθεζια. είκαζ πμο βεκκάεζ ηίξ δδμκέξ. ΢ηίξ αηναίεξ πενζπηχζεζξ ηαί ιέ ηήκ ηζιςνία.5) Σί λά αποθεύγεηαη 1) <<αθνμζφκδκ ιή πνμζδέπμο>> <<Σήκ αθνμζφκδκ κά ιήκ απμδέπεζαζ>>-ΐίαξ Νά αβςκζζηείξ χζηε κά ιήκ οπάνπεζ αθνμζφκδ βφνς ζμο. Αζδάζημοιε ζηά παζδζά ηήκ ζςθνμζφκδ βζά κά ιήκ οπάνπεζ αθνμζφκδ. κά οπάνπεζ ηάλζξ ζηήκ βκχζζκ. δδθαδή. ηαί αβςκζζηζηυκ παναηηήνα κά δζαιμνθχζμοκ (χζηε κά ιήκ δεπημφκ κά βίκμοκ ζηθάαμζ ηακεκυξ επζηδδείμο). 3) <<μο δεί χζπεν ηαεεφδμκηαξ πμζείκ ηαί θέβεζκ>> <<δέκ πνέπεζ κά εκενβμφιε ηαί κά ιζθάιε υπςξ αοημί πμφ ημζιμφκηαζ>>-Δνάηθεζημξ Άκ δναζηδνζμπμζμφιε δζανηχξ ηά παζδζά ηαί δέκ ηά αθήκμοιε κά ηειπεθζάγμοκ είκαζ ζίβμονμκ πχξ δέκ εά εκενβμφκ μφηε εά ιζθμφκ υπςξ μζ ημζιζζιέκμζ. 6) <<θαφθςκ ένβςκ ηαί ημφξ θυβμοξ παναζηδηέμκ>> <<βζά άζπδια ένβα μφηε ηάκ κά ιζθάξ>>-Αδιυηνζημξ Πνμθακχξ αοηυ ηυ δζδάζημοιε δζά ημφ παναδείβιαημξ. Ο πζυ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ είκαζ δζά ημφ παναδείβιαημξ. 4) <<ιή πάκηα επίζηαζεαζ πνμεφιεμ. απυ ηίξ μπμίεξ δδιζμονβείηαζ δ θαοθυηδξ>>-Αδιυηνζημξ ΋. υπςξ ζέ υθα άθθςζηε. Πνέπεζ. 2) <<έκ μνβή ιήηε ηί θέβεζκ ιήηε πνάζζεζκ>> <<΋ηακ είζαζ μνβζζιέκμξ ηαθθίηενμκ είκαζ μφηε κά ιζθάξ μφηε κά πνάηηεζξ μηζδήπμηε>>Ποεαβυναξ Νά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ιήκ ακηζδνμφκ εκ εενιχ. Άκ ηοπυκ πζάζμοιε ηυ παζδί ιαξ κά ιζθά βζά θαφθα ένβα επζδζχημοιε κά ηυ δζμνεχζμοιε ιέ ηυκ θυβμκ ηαί ηάπμζεξ δμηζιαζίεξ. Συ ηονζυηενμκ είκαζ κά ακαηαθφρμοιε πμζέξ είκαζ μζ θοζζηέξ ηθίζεζξ ημφ παζδζμφ ηαί πνυξ αοηέξ κά ηαηεοεφκμοιε ηήκ δζδαηηζηή δζαδζηαζία. θμζπυκ. ιή πάκηςκ αιαεήξ βέκδ>> <<ιήκ είζαζ πνυεοιμξ κά ιάεεζξ ηά πάκηα. ηαί κά ιήκ βίκμοκ θζθήδμκμζ ηαί θαφθμζ εκήθζηεξ (πμο ηαί ημφημκ είκαζ ιζά ιμνθή ζηθααζάξ). δζυηζ έηζζ ηαί ιαθεαηά εά βίκμοκ ηαί δέκ εά ιάεμοκ κά αβςκίγμκηαζ. Αέκ εά πνμζθένμοιε ηάεε εοημθία ζηά παζδζά. ελ ςκ δ ηαηυηδξ βίκεηαζ>> <<μ πεζνυηενμξ δάζηαθμξ ηήξ κευηδημξ είκαζ δ εοημθία.

αθθά πνυξ ανεηήκ ζοιπνάηηεζκ>> <<Μήκ πανμηνφκεζξ ηακέκακ πνυξ ηήκ ηειπεθζά αθθά κά ζοιπνάηηεζξ πάκηα ιέ υθμοξ πνυξ ηήκ ανεηήκ>>-Ποεαβυναξ Καί αοηή δ ζοιπενζθμνά πνέπεζ κά δζδαπεεί. ααειζαίςξ εά βίκεζξ. Υαίνεζξ δζδμφξ>> <<Άκ δέκ αβαπάξ ημφξ ακενχπμοξ είζαζ άννςζημξ! Νά παίνεζαζ κά δίκεζξ>>-Βπίπανιμξ Σμφηδ είκαζ ιάθθμκ έιθοημξ ηάζζξ αθθά. ηυ εκδεδεζβιέκμκ>>-Θαθήξ Οιμίςξ ιέ ηυ 4). κά ιήκ βίκμοκ δδθαδή ηά ίδζα ημοηζμιπυθδδεξ ηαί ακαηαηχζηνεξ. 9) <<ιςιεμιέκςκ θθαφνςκ μ αβαευξ μφ πμζείηαζ θυβμκ>> <<μ εκάνεημξ άκενςπμξ δέκ οπμθμβίγεζ ημφξ θαφθμοξ πμφ ηυκ ηαηδβμνμφκ>>-Αδιυηνζημξ . ηαθθζηένςκ ακενχπςκ. απυ ηυ κα θηάζμοκ κά ηάκμοκ ηαηέξ πνάλεζξ>>-Πενίακδνμξ Ώοηή ηήκ ζοιπενζθμνά πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηαί ζηά παζδζά. ΋ζμ ιπμνμφιε κά πνμζηαηεφμοιε ηά παζδζά απυ ηήκ ζοκακαζηνμθή ιέ θαφθμοξ. 5) <<δίδαζηε ηαί ιάκεακε ηυ άιεζκμκ>> <<Νά ιαεαίκεζξ ηαί κά δζδάζηεζξ ηυ ηαθθίηενμκ. 8) <<πανήκεζ ιδδεκί πνυξ ναζηχκδκ. 4) <<ιή ιυκμκ ημφξ αιανηάκμκηαξ ηυθαγε. αθθά ηαί ημφξ ιέθθμκηαξ ηχθοε>> (΢έ εθεφεενδ απυδμζζκ): <<Νά απμδμηζιάγεζξ υζμοξ ηάκμοκ ηαηέξ πνάλεζξ ηαί κά πνμζπαεείξ κά απμηνέπεζξ άθθμοξ. Καί είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κά ηάκμοιε άκ εέθμοιε κά οπάνλεζ πμηέ ιζά ηαθθίηενδ ημζκςκία. 7) <<μο θζθάκενςπμξ ηο β' εζζ'. δφκαηαζ κά δζδαπεεί ηζυθαξ. έπεζξ κυζμκ. 3) <<ηχ δοζηοπμφκηζ ιή επζβεθά>> <<Μήκ βεθάξ ιέ ηήκ δοζηοπία ηχκ άθθςκ>>-Υίθςκ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ιήκ βεθμφκ ιέ ηή δοζηοπία ηχκ άθθςκ.1) <<ιή ηαημίξ μιίθεζ>> <<Νά ιήκ ζοκακαζηνέθεζαζ ημφξ ηαημφξ>>-΢υθςκ Αζυηζ αηυιδ ηαί άκ δέκ είζαζ ηαηυξ. ζαθχξ. 2) <<ηυκ ηα αθθυηνζα πενζενβαγυιεκμκ ιίζεζ>> <<κά απεπεάκεζαζ υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιέ ηά ηχκ άθθςκ>>-Υίθςκ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά ηυζμ ηυ κά ιήκ αζπμθμφκηαζ ιέ ηά ηχκ άθθςκ. υζμ ηαί ηυ κά ιήκ ζοκακαζηνέθμκηαζ ηέημζα άημια. πμφ δέκ έπμοκ ςξ ηχνα ηάκεζ. 6) <<α δε πείν ηακ πείνα κίγεζ. Αυξ ηζ ηαί θααμίξ ηζ ηα>> <<Συ έκα πένζ κίαεζ η' άθθμ. Αχζε ηάηζ βζά κά θάαεζξ ηάηζ>>-Βπίπανιμξ Έηζζ θεζημονβεί δ ακενχπζκδ γςή ηαί αοηυ πνέπεζ κά βκςνίζμοκ απυ ιζηνά ηά παζδζά.

Μάξ δίκεζ. αθθά ηαί ελ ςκ αμφθεηαζ>> <<μ άκενςπμξ είκαζ άλζμξ ή ακάλζμξ υπζ ιυκμκ ιέ αάζζκ υζα ηάκεζ αθθά ηαί υζα ζηέθηεηαζ>>-Αδιυηνζημξ Έθεβπμξ ηυζμ ζηζξ ζηέρεζξ υζμ ηαί ζηίξ πνάλεζξ. Συ κά επαζκμφιε. ηί δέκ πνέπεζ κά ιάεμοκ ηά παζδζά ιαξ κά ηάκμοκ άκ εέθμοιε κά ιήκ βίκμοκ θαφθμζ άκενςπμζ. 17) <<πανζγυιεκμξ πνμζηέπηεμ ηυκ θαιαάκμκηα. 12) <<ηνείζζμκ ηά μζηήζα εθέβπεζκ αιανηήιαηα ή ηά υεκεζα>> <<είκαζ ηαθφηενμ κά εθέβπμοιε ηά δζηά ιαξ ζθάθιαηα πανά ηά λέκα>>-Αδιυηνζημξ Αζδάληε ηα κά ημζημφκ πνχηα ηήκ 'ηαιπμφνα' ηςκ.Θά πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηυ παζδί κά δέπεηαζ ηήκ υπμζα ηνζηζηή ιυκμκ απυ ακενχπμοξ αλίμοξ ηαί κά αδζαθμνεί παβενχξ βζά ηήκ υπμζα ηνζηζηή ηχκ υπμζςκ θαφθςκ. ιέ ημφξ 'ηαιιέκμοξ' δμβιαηζημφξ λενυθεξ δέκ αζπμθμφιαζηε. 15) <<ιδ πάζζκ. 14) <<ηυκ μζυιεκμκ κμφκ έπεζκ μ κμοεεηέςκ ιαηαζμπμκεί>> <<υπμζμξ πνμζπαεεί κά κμοεεηήζεζ εηείκμκ μ μπμίμξ κμιίγεζ υηζ έπεζ κμφ ιαηαζμπμκεί>>Αδιυηνζημξ Άνα. 13) <<εοθμβέεζκ επί ηαθμίξ ένβιαζζ ηαθυκ. 11) <<δυηζιμξ ακήν ηαί αδυηζιμξ μοη ελ ςκ πνάζζεζ ιυκμκ. 10) <θνμκήζζμξ ένβμκ ιέθθμοζακ αδζηίδκ θοθάλαζεαζ. υιςξ. εκχ είκαζ ακαθβδζία κά ιήκ ηήκ απμηνμφζμοιε υηακ εά εηδδθςεεί>>-Αδιυηνζημξ Καί αοηή δ ζοιπενζθμνά πνέπεζ κά δζδαπεεί. επίζδξ. Καί αοηυ πνέπεζ κά ιάεμοκ κά ηάκμοκ ηαί ηά παζδζά ιαξ. Σμφημ πνέπεζ κά ζοιαεί ηαί ιέ ηά παζδζά ιαξ. 16) <<ιή φπμηπμξ πνυξ άπακηαξ. Άξ ηά αμδεήζμοιε κά απμηηήζμοκ ζφκεζζκ θμζπυκ. ακαθβδζίδξ δε ημ βεκμιέκδκ ιή αιφκαζεαζ>> <<είκαζ ζοκεηυκ ένβμκ κά πνμθοθαζζυιαζηε απυ ηήκ αδζηία πμφ πνυηεζηαζ κά ιάξ βίκεζ. Συ βαν επί θθαφνμζζζ ηζαδήθμο ηαί απαηεχκμξ ένβμκ>> <<είκαζ ςναίμ κά επαζκμφιε ηά ηαθά ένβα. ιή ηαηυκ ακη' αβαεμφ ηίαδδθμξ εςκ απμδχζ>> . άθθςζηε. ηυ δεφηενμκ ζοκεημφ ακενχπμο>>-Αδιυηνζημξ Οζ ζοκεημί αημφκ ιυκμκ ημφξ επαΎμκηεξ. αθθ' εοθααήξ βίκμο ηαί αζθαθήξ>> <<κά ιήκ είζαζ ηαπφπμπημξ απέκακηζ ζέ υθμοξ αθθά πνμζεηηζηυξ ηαί αέααζμξ>>Αδιυηνζημξ Καθυπζζηα δφζπζζημξ ηαί υπζ ηαπφπμπημξ πνέπεζ κά δζδαπηεί κά βίκεζ μ άκενςπμξ. ηυ δέ ζςθνμκέμκημξ>> <<δέκ πνέπεζ κά πζζηεφμοιε ηυκ ηαεέκα αθθά ιυκμκ ημφξ επζηοπδιέκμοξ. ηά άζπδια είκαζ παναηηδνζζηζηυκ ακενχπμο ηζπμηέκζμο ηαί απαηεχκμξ>>-Αδιυηνζημξ Μάξ δίκεζ άθθμ έκα ζημζπείμκ ακαβκςνίζεςξ ηχκ θαφθςκ. αοημφξ πμφ είκαζ δμηζιαζιέκμκ πχξ έπμοκ δίηαζμκ ηαί υπζ υπμζμκ κά' καζ. αθθά ημίξ δμηίιμζζζ πζζηεφεζκ. Συ πνχημκ. είκαζ παναηηδνζζηζηυκ αθεθμφξ. Συ ιέκ βάν εοδεέξ.

22) <<μίςζ ηζξ άκ ηυ πθείζημκ ηήξ διέναξ ζοκήζ. ηχκ δοζηοπμφκηςκ μζηηίνιςκ>> <<ζημφξ ηαθυηοπμοξ δέκ ήιμοκ θεμκενυξ ηαί ζημφξ δοζηοπζζιέκμοξ ήιμοκ μζηηίνιςκ>>Γμνβίαξ Καί αοηή είκαζ ιζά ηαθή ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά πμο αλίγεζ κά δζδαπημφκ ηά παζδζά. ημζξ εεμίξ. πνέπεζ κά ιάεεζ ηυ παζδί κά ζζπαίκεηαζ. ημζμφημκ ακάβηδ βεκέζεαζ ηαί αοηυκ ημφξ ηνυπμοξ>> <<ιέ υπμζμκ ζοκακαζηναθεί ηάπμζμξ ζηυ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηήξ διέναξ. αθθ' μθμθφνεζεαζ>> <<είκαζ ζςζηυ. μ κυιμξ. ηυ δε εείμκ αηζιάγεζ>> <<πναβιαηζηχξ. ηυκ πνμδυηδ υθμζ ηυκ έπμοκ επενυκ. κά ιήκ βεθάιε ιέ ηίξ ζοιθμνέξ ηχκ άθθςκ ακενχπςκ. 18) <<άλζμκ ακενχπμοξ υκηαξ επ' ακενχπςκ ζοιθμναίξ ιή βεθάκ. αθμφ είιαζηε άκενςπμζ. δεζθμφξ. μης ιδδέ εζξ εζηζ πνδζηυξ θίθμξ>> . δ1β) Περί Φηιίας 1) <<γήκ μοη άλζμξ. Σμφξ πνμδυηεξ ηαί νζράζπζδεξ. Αζυηζ παναααίκεζ ηυκ κυιμκ. ηυ δε πθήεμξ δζαθεείνεζ. θάβκμο. δζαθεείνεζ ηυ πθήεμξ ηαί αηζιάγεζ ημοξ εεμφξ>>-Γμνβίαξ Κνζηίαξ: Πίζηεοε πχξ μ νίραζπζξ είκαζ πεζνυηενμξ ημφ ιμίπμο. ηαηαθφεζ ηή δζηαζμζφκδ. 19) <<θαφθςκ μιζθίδ ζοκεπήξ έλζκ ηαηίδξ ζοκαφλεζ>> <<δ ζοκακαζηνμθή ηχκ θαφθςκ αολάκεζ ηαοημπνυκςξ ηήκ πνμδζάεεζζκ βζά ηήκ ηαηία>>Αδιυηνζημξ 20) <<αίμξ δε μο αζςηυξ πίζηεςξ εζηενδιέκς>> <<βζά υπμζμκ έπαζε ηήκ αλζμπζζηία ημο μ αίμξ είκαζ ααίςημξ>>-Γμνβίαξ <<μ δε πίζηζκ απμαάθςκ μοη ακ εηζ ηηήζαζημ>> <<υπμζμξ υιςξ έπαζε ηήκ αλζμπζζηία ημο δέκ εά ιπμνμφζε κά ηήκ απμηηήζεζ πζα>>Γμνβίαξ Νά ιεβαθχζμοιε παζδζά πμο εά βίκμοκ αλζυπζζημζ άκενςπμζ. ζηέρμο απυ πνίκ αοηυκ πνυξ ηυκ μπμίμκ πνμζθένεζξ ηήκ εοενβεζίακ. ης πθήεεζ ηχκ ακενχπςκ. ηέημζμξ είκαζ θοζζηυ κά βίκεηαζ ηζ μ ίδζμξ ζηή ζοιπενζθμνά>>-Ώκηζθχκ δ1α) Προδόηες-Ρίυαζπης <<πάζζ βαν μ βε πνμδυηδξ πμθέιζμξ. μζ εεμί. ιήπςξ είκαζ άκενςπμξ ηζπμηέκζμξ ηαί ζμο επζζηνέρεζ ηαηυ ακηί βζά ηαθυκ>>-Αδιυηνζημξ Συ παζδί πνέπεζ κά ιάεεζ κά δίκεζ αθθά υπζ ζέ υπμζμκ κά' καζ. ηήκ δε δίηδκ ηαηαθφεζ. αθθά κά ενδκμφιε>>-Αδιυηνζημξ Σμφηδ είκαζ δ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά.<<υηακ εοενβεηείξ. δ δζηαζμζφκδ. Μεβάθμ πνμζυκ δ αλζμπζζηία. ηδ δίηδ. ης κυις. ΢ήιενα ιήπςξ δέκ είιαζηε άκενςπμζ. 21) <<ημίξ εοηοπμφζζκ μο θεμκενυξ. οανζζημφ. ηυ πθήεμξ ηχκ ακενχπςκ. Συκ ιεκ βαν κυιμκ παναααίκεζ.

ημφ ζχιαημξ δ μιμνθζά. ηυ 'πνέπεζ'. χζηε ηαί ζςζηέξ πνμηάζεζξ κά ηαηαεέημοκ ηαί εκένβεζεξ ζςζηέξ κά ηάκμοκ βζά ηυ ηαθυκ ηήξ πμθζηείαξ ιεβαθχκμκηαξ. αθθά ηυ ήζζμκ οπυ ημο ηνείζζμκμξ άνπεζεαζ ηαί άβεζεαζ.<<υπμζμξ δέκ έπεζ μφηε έκακ εκάνεημ θίθμ δέκ αλίγεζ κά γεί>>-Αδιυηνζημξ Δ αλία ηήξ θζθίαξ. Μέ ηυκ ηνυπμκ αοηυκ εά ιπμνμφκ κά βίκμοκ πμθίηεξ ιέ ζεααζηυκ θυβμκ ηαί δέκ εά άβμκηαζ ηαί εά θένμκηαζ εοηυθςξ απυ ηακέκακ. οπαημφμκηαξ ζημφξ άνπμκηεξ>>-Γμνβίαξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηήκ μνεή κυδζζκ ηαί ηήκ ιαπδηζηυηδηα ζηά παζδζά. αθθά έηακα ηυ ηαεήημκ ιμο. πμζχκ ημ ηαζζυιεκμκ. δ1γ) Περί Ποιηηηθής 1) <<πέθοηε βαν μο ημ ηνείζζμκ οπυ ημο ήζζμκμξ ηςθφεζεαζ. Δ ικήιδ είκαζ οπμπνέςζζξ ημφ Έθθδκμξ πμθίηδ. ηυ δέ ήζζμκ έπεζεαζ>> <<δ θφζζξ θέεζ υηζ ηυ αδφκαιμκ δέκ ιπαίκεζ ειπυδζμκ ζηυ δοκαηυκ. Άκδνα δε ηαί βοκαίηα ηαί θυβμκ ηαί ένβμκ ηαί πυθζκ ηαί πνάβια πνδ ηυ ιέκ άλζμκ επαίκμο επαίκς ηζιάκ. άκηναξ ή βοκαίηα. βζά ηυ ηαθυκ ηήξ πμθζηείαξ. μφηε ζςζηυκ. θυβμξ ή ένβμκ. θμζπυκ. Σά ακηίεεηά ημοξ είκαζ αημζιία. 2) <<μφηε εκ αμοθαίξ άπνδζημξ μφηε εκ ιάπαζξ ανβυξ. αθθά ηαί κά οπεναζπίγμκηαζ αοηήκ ηαί ημφξ εεζιμφξ ηδξ υηακ πνεζαζηεί. ηαί υπζ ηά αημιζζηζηά ηαί οπμηεζιεκζηά 'εέθς'. Θά ηυ αμδεήζεηε αθάκηαζηα ζηίξ ιεθθμκηζηέξ ημο ζπέζεζξ. Ίζδ βαν αιανηία ηαί αιαεία ιέιθεζεαζ ηε ηά επαζκεηά ηαί επαζκείκ ηα ιςιδηά. 3) <<Βθθήκςκ μφη άλζμκ μφδ' αλζχζαζ ιήηε πνμζέπεζκ ηυκ κμφκ ιήηε ιέικδζεαζ ηά θεπεέκηα>> <<Αέκ είκαζ ακηάλζμκ ηχκ Βθθήκςκ. ημφ θυβμο δ αθήεεζα. Πνέπεζ κά ιάεμοκ κά ζέαμκηαζ ηίξ υπμζεξ ζενανπίεξ ηαί πάκς απυ υθα κά αάγμοκ ηυ ηαεήημκ. λμπίζς ηδξ δ αδοκαιία>>-Γμνβίαξ Συ ιεβάθμ ράνζ ηνχεζ ηυ ιζηνυ. εκχ ηά ακάλζα επαίκμο κά ηά ιειθυιαζηε. 4) <<ηυζιμξ πυθεζ ιεκ εοακδνία. ΐμδεήζηε ηά παζδζά κά ηάκμοκ ηαθμφξ θίθμοξ απυ ιζηνά. Πνέπεζ κά βίκεζ πεπμίεδζζξ πχξ ΑΒΝ γμφιε ιυκμζ ιαξ ηαί πχξ γμφιε ιέ ΚΏΝΟΝΒ΢. θυβς δε αθήεεζα. πυθζξ ή πνάβια. πνέπεζ κά ηυ επαζκμφιε. κά ιή δίκμοκ πνμζμπή ή κά ιή εοιμφκηαζ αοηά πμο ημφξ εζπχεδηακ>>-Γμνβίαξ Πνμζμπή θμζπυκ. ης δέ ακαλίς ιχιμκ επζηζεέκαζ. αθθά ηυ δοκαηυκ ηονζανπεί ζηυ αδφκαιμκ ηαί ηυ πδβαζκμθένκεζ: ιπνμζηά πάεζ δ δφκαιζξ. πνάβιαηζ δε ανεηή. ζχιαηζ δε ηάθθμξ. Σα δε εκάκηζαημφηςκ αημζιία. ΋.ηζ είκαζ αλζέπαζκμκ. 2) <<μιμθνμζφκδ θζθίδκ πμζεί>> <<δ μιμζυηδξ ηχκ ζδεχκ δδιζμονβεί θζθία>>-Αδιυηνζημξ Αζαθέληε βζά θίθμοξ ηχκ παζδζχκ ζαξ παζδζά μιμθνυκςκ μζημβεκεζχκ. ηαί ηυ ιέκ ηνείζζμκ δβείζεαζ. ηήξ ροπήξ δ ζμθία. Σμο δ' αοημφ ακδνυξ θέλαζ ηε ημ δέμκ μνεχξ ηαί εθέβλαζ>> <<ηυζιδια ηήξ πυθεςξ είκαζ μζ μθμηθδνςιέκμζ άκενςπμζ. πεζευιεκμξ ημίξ άνπμοζζκ>> <<μφηε ζηίξ αμοθέξ ήιμοκ άπνδζημξ μφηε ζηίξ ιάπεξ άπναβμξ. Αζυηζ ελίζμο ζθάθια ηαί . υζμ πζυ 'ιεβάθα' ιπμνμφιε ηά παζδζά ιαξ. Καί αμδεήζηε ηυ παζδί κά απμηηήζεζ αοηυ ηυ ηνζηήνζμκ ζηίξ επζθμβέξ αηυιςκ ημφ ζηεκμφ ημο πενζαάθθμκημξ. ροπή δε ζμθία. ηήξ πνάλεςξ δ ανεηή. Άξ ηάκμοιε.

πχξ δφμ οβζείξ. 4) 'Δ δδμκή έπεζ ιεβάθδ πμζηζθία ηαί ηίξ πενζζζυηενεξ ιμνθέξ απυ ηάεε άθθμ ακενχπζκμκ πάεμξ. Μέ θίβα θυβζα. άκ απμηνέρμοιε ηήκ ειθάκζζζκ ημο δδμκζζιμφ ζηίξ γςέξ ηςκ. αοημζπεδζάγμκηαξ. επζγήιζεξ. ηαηυκ. 5) 'Οζ άκενςπμζ θνμκηίγμοκ χζηε ηα γχα ημοξ κά βεκκδεμφκ ζςζηά εκχ ηά παζδζά ημοξ ηά βεκκμφκ υπςξ υπςξ ηαί υπςξ θάπεζ. βζά ηήκ μπμίακ πίζηεοακ πχξ πνέπεζ κά αημθμοεμφκηαζ ζοβηεηνζιέκμζ ηακυκεξ πνίκ βίκεζ. μίκμο. κά ηδνείξ ηα οπμζπειέκα. Γεκζηχξ. αζ δ' ανεηαί αεάκαημζ>> <<Ώζ δδμκέξ. Δ ζφβπνμκμξ επζζηήιδ ηείκεζ κά . αζ απμθαφζεζξ. πίζηεοακ ηαί ζηήκ εοβμκζηήκ επζθμβήκ (ηαθυ+ηαθυ=ηαθθίηενμκ=2 θμνέξ ηαθυκ). Ώζ ανεηαί είκαζ αζχκζεξ. κά ηά ζηνέρμοιε ζηήκ Ώνεηήκ ηαί ηήκ αζςκζυηδηα ή ζηίξ δδμκέξ πμο έπμοκ ΟΛΒ΢ διενμιδκία θήλεςξ. άλζμζ ηαί ηαζνζαζημί άκενςπμζ εά πνέπεζ κά πανάβμοκ γςή. Άκ ηαηαθένμοιε κά έπμοκ ηά παζδζά ιαξ απμηθεζζηζηχξ αθδεζκέξ ακάβηεξ εά είκαζ ιζά ηενάζηζα ηαηάηηδζζξ ηαί βζά ειάξ ηαί βζά αοηά. Πμθθέξ επζεοιίεξ είκαζ επίηηδηεξ ηαί ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ημφξ ακενχπμοξ. Πμκδνυκ βαν ηυ πανααήκαζ>> <<΋ηακ οπυζπεζαζ. Ώοηυ ζοκεπάβεηαζ πχξ ειείξ ηαη' ανπάξ εά εθαηηχζμοιε ή ελαθείρμοιε ηίξ ζφβπνμκεξ ρεοημακάβηεξ ιαξ. Νά ιήκ δδιζμονβμφιε ρεφηζηεξ ακάβηεξ ζηά παζδζά ιαξ. Ώπυ ηά ακενχπζκα πάεδ αοηυ έπεζ ηήκ ζδζαζηενυηδηα κά ιή ζηαιαηά πμοεεκά. 3) <<μ ακ εηχκ μιμθμβήζδξ. Βίκαζ πμκδνζά. ή αίαίςξ. Άκ δέκ εέθμοιε κά ιεβαθχζμοκ πμκδνμί άκενςπμζ. 2) <<αζ ιέκ δδμκαί εκδηαί. πενζηηέξ ηαί αθαγμκζηέξ επζεοιίεξ βεκκζμφκηαζ πνμπάκηςκ ζέ υζμοξ έπμοκ ελμοζία'-Ποεαβυναξ Πνμζμπή θμζπυκ. δίκεζξ θυβμκ.έκδεζλζκ άβκμζαξ είκαζ κά ιειθυιαζηε ηά αλζέπαζκα ηαί κά επαζκμφιε ηά αλζυιειπηα. κά πανααείξ οπμζπέζεζξ ηαί θυβμοξ>>-Πενίακδνμξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε μπςζδήπμηε ηήκ ηήνδζζκ ηχκ οπμζπέζεςκ. Εδζαζηένςξ δ ζφθθδρζξ. αθθά κά ζοκεπίγεηαζ επ' άπεζνμκ. ηαηίαξ αθθυηνζμκ>> <<κά αζζεάκεζαζ μζηεία πνυξ ηήκ Ώνεηήκ ηαί ακμζηεία πνυξ ηήκ Καηίακ>>-Κθευαμοθμξ Ώοηυ πνέπεζ κά δζδαπηεί ηαί κά βίκεζ αίςια ζηά παζδζά. ηαί έπεζηα παναιεθμφκ εκηεθχξ ηήκ ακαηνμθήκ ηαί παζδείακ ημφξ': <<ηαφηδκ βαν είκαζ ηήκ ζζπονμηάηδκ ηε ηαί ζαθεζηάηδκ αζηίακ ηδξ ηςκ πμθθχκ ακενχπςκ ηαηίαξ ηε ηαί θαοθυηδημξ>> <<αοηή είκαζ δ ζμαανυηενδ ηαί ειθακέζηενδ αζηία ηήξ ηαηίαξ ηαί θαοθυηδηαξ ηχκ πενζζζμηένςκ ακενχπςκ>>-Ποεαβυναξ Γζά ημφξ ανπαίμοξ ζδιαζία ηενάζηζα είπε υπζ ιυκμκ δ ακαηνμθή ηαί παζδεία ηχκ ηέηκςκ αθθά ηαί δ ηφδζζξ ηαί δ ζφθθδρζξ. είκαζ εκδηέξ ηαί πνυζηαζνεξ. δζαηδνεί. Ένβμ ημο ίδζμο ακενχπμο είκαζ κά θέεζ αοηυ πμο πνέπεζ ζςζηά. Οζ ιάηαζεξ. αθθά ηαί κά αζηεί ηνζηζηή>>Γμνβίαξ 2) Αρεηή-Καθία 1) <<ανεηήξ μζηείμκ. αθθά ηαί πχξ δ ζφθθδρζξ δέκ πνέπεζ κά βίκεζ οπυ ηήκ επίννμζα μοζζχκ. αεάκαηεξ>>-Πενίακδνμξ Σί εέθμοιε βζά ηά παζδζά ιαξ.

δεφηενμκ φανζξ. δζδάληε ηα κά είκαζ θζθαθήεδ ηαί μνευθνςκα. 6) <<ηυ πνχημκ ηχκ ηαηχκ παναννείκ είςεεκ εζξ ηε ηαξ μζηίαξ ηαί ηάξ πυθεζξ δ ηαθμοιέκδ ηνοθή. είηε αβακάηηδζδξ είηε επζεεηζηυ είηε ημνμσδεοηζηυ. Σήκ ηνοθήκ ηήκ γήζαιε ηαί ηήκ γμφιε. δοζθδιίαξ δε πάζδξ ηαεανεφεζκ ηδξ ηε ζπεηθζαζηζηήξ ηαί ηήξ ιαπίιμο ηαί ηήξ θμζδμνδηζηήξ ηαί ηήξ θμνηζηήξ ηαί βεθςημπμζμφ>> <<ηυ πνχημ ηαηυ πμο πανεζζθνέεζ ζοκήεςξ ζηά ζπίηζα ηαί ηίξ πυθεζξ είκαζ δ θεβυιεκδ ηνοθδθυηδηα.πζζημπμζήζεζ χξ ζςζηέξ ηίξ παναπάκς εέζεζξ. έζης. ηαί ζμθίδ αθδεέα θέβεζκ ηαί πμζείκ ηαηά θφζζκ επαΎμκηαξ>> <<ηυ κά ζηέθηεηαζ ηακείξ ζςζηά (θνυκδζζξ) είκαζ δ ιεβίζηδ ανεηή. ηήκ φανζκ ηεθμφιε ηαεδιενζκχξ ή. ηαί ζμθία είκαζ ηυ κά θέεζ ηακείξ ηήκ αθήεεζακ ηαί κά εκενβεί ζοιθχκςξ ιέ ηήκ θφζζκ. 10) <<ζοκημιςηάηδκ μδυκ έθεβεκ εζξ εοδμλίακ ηυ βεκέζεαζ αβαευκ>> <<έθεβε (μ Δνάηθεζημξ) υηζ ζοκημιυηενμξ δνυιμξ βζά κ' απμηηήζεζξ ηαθή θήιδ είκαζ ηυ κ' απμηηήζεζξ ανεηέξ>> Σί κά πνμζεέζεζ ηακείξ. ΋εεκ πανήββεθθεκ εη πακηυξ είνβεζκ ηε ηαί απςεείζεαζ ηήκ ηνοθήκ ηαί ζοκεείγεζεαζ απυ βεκεηήξ ζχθνμκζ ηε ηαί ακδνζηχ αίς. 7) <<φανζκ πνή ζαεκκφκαζ ιάθθμκ ή πονηαΎδκ>> <<πενζζζυηενμκ ηζ απυ ηήκ πονηαβζά πνέπεζ ηακείξ κά ηαηαζαήκεζ ηήκ φανζκ>>Δνάηθεζημξ ΢ημηχζηε ηήκ υπμζακ φανζκ εκ ηδ βεκέζεζ ηδξ. ΢οκεπχξ. ηνίημκ υθεενμξ. ειπνυξ κά μπθίζμοιε ηά παζδζά ιαξ ιέ ανεηέξ. Άξ ζχζμοιε υ. Άξ ζχζμοιε ηήκ επυιεκδ βεκζά. αθμφ ηήκ βκςνίζεζ>>Δνάηθεζημξ Γκςνίζηε ηήκ θφζζκ ζηά παζδζά. Οφηε βζά ηή ζδιαζία ηήξ ηοήζεςξ. υζμ αοηυκ είκαζ δοκαηυκ ζέ ηυζμ κεανάκ δθζηία. μ υθεενμξ δέκ είκαζ ιαηνζά. Γζά ηήκ εοβμκζηή δέκ οπάνπεζ ηαιιζά αιθζαμθία. Πνμζθάηςξ άνπζζε κά επζαεααζχκεηαζ ηαί δ εέζζξ πενί ζοθθήρεςξ. ποδαίμ ηαί αζηείμ>>-Ποεαβυναξ Δ ημζκςκία ιαξ ανίζηεηαζ ζηήκ ανπή ηήξ ηνίηδξ θάζεςξ. Σμφηα είκαζ βενά εειέθζα Ώνεηήξ. Γζ' αοηυ ζοκζζημφζε κά απμηνμφμοκ ηεθείςξ ηαί κά απμδζχπκμοκ ηήκ ηνοθή ηαί κά ζοκδείγμοκ εη βεκεηήξ ζηυκ εβηναηή ηαί αλζμπνεπή ηνυπμ γςήξ ηαί κά ιέκμοκ ηαεανμί απυ ηάεε άζπδιμ θυβμ. ηζ ιπμνέζμοιε. Μήκ βίκεζηε μζ ίδζμζ οανζζηέξ ηαί δζδάληε ηαί ηά παζδζά πυζμ ηαηυκ πνάβια είκαζ. 8) <<ζςθνμκείκ ανεηή ιεβίζηδ. επζηνέπμοιε κά ηεθείηαζ. 11) <<κδζηεφζαζ ηαηυηδημξ>> <<κήζηεοε απυ ηήκ ηαηία>>-Βιπεδμηθήξ 12) 'Βίπε δζαβκχζεζ (μ Ναοζζθάκδξ) υηζ δ βκχιδ ηαί ικήιδ ηχκ πμθθχκ ακενχπςκ ελανηζυηακ απυ ηήκ πμθζηζηή δεζκυηδηα πανά απυ ηήκ ανεηή ηαί ηήκ ηαθμηαβαεία' . 9) <<ήεμξ ακενχπς δαίιςκ>> <<ηυ ήεμξ βζά ηυκ άκενςπμκ είκαζ μ πνμζηάηδξ εευξ ημο>>-Δνάηθεζημξ ΐθέπμοιε πυζμ ζδιακηζηυκ είκαζ κά απμηηήζμοκ ηά παζδζά ιαξ ηαθυκ ήεμξ. δεφηενμ δ αθαγμκεία ηαί ηνίημ δ ηαηαζηνμθή.

ημκ δε εξ ηυ δέμκ δβιέκμκ πείεμζ μοη εζηυξ μφηε θάενδ μφηε θακενχξ ένδεζκ ηζ πθδιιεθέξ. Θά ιπμνμφζε. ανβά ή βνήβμνα. θνυκδζζκ. ΢έ αοηυ δέκ πνέπεζ ιέ ηίπμηα κά απμηφπμοιε. 17) <<θήεδ ηχκ ζδίςκ ηαηχκ εναζφηδηα βεκκά>> <<ηυ κά λεπκάεζ ηάπμζμξ ηίξ δζηέξ ημο ζοιθμνέξ ηυκ ηάκεζ εναζφ>>-Αδιυηνζημξ Ώκάπηολζξ αοημηνζηζηήξ ηαί ικδιμκζημφ ζηά παζδζά.Σμφημ πνέπεζ κά αθθάλεζ ηάπμηε. ηαί ιάθζζηα πμθφ γςκηακά. άκ δζδαζηυηακ απυ ιζηνή δθζηία μ άκενςπμξ κά εηηζιά ηήκ ανεηήκ ηαί ηαθμηαβαείακ ηαί υπζ ηήκ δδιαβςβίακ ηαί ηυκ εκηοπςζζαζιυκ. ζςθνμζφκδ ηαί εοθάαεζακ. θνυκδζζκ. Γζά ηυκ θυβμκ αοηυκ υπμζμξ ηάκεζ ηυ ζςζηυκ ιέ ζφκεζζκ ηαί βκχζζκ βίκεηαζ ηαοημπνυκςξ ακδνείμξ ηαί εοεφβκςιμξ>>-Αδιυηνζημξ Πνέπεζ κά πείζμοιε ηά παζδζά βζά ηήκ αλίακ ηήξ ανεηήξ ηαί υπζ κά ηά ελακαβηάζμοιε ιέ αοηανπζζιυκ κά αημθμοεήζμοκ ιίακ επίθαζζκ ανεηήξ. εκχ εηείκμξ πμο έπεζ μδδβδεεί ζηυ ζςζηυ ιέ ηήκ πεζεχ δέκ είκαζ θμβζηυκ μφηε ηνοθά μφηε θακενά κά ηάκεζ ηίπμηα ζθαθενυ. 15) <<ηυ βαν ηαηχξ γήκ ηαί ιή θνμκίιςξ ηαί ζςθνυκςξ ηαί μζίςξ Αδιυηνζημξ έθεβεκ μο ηαηχξ γήκ είκαζ. θμζπυκ. Βπζαάθθεηαζ πνυξ απμθοβήκ ηυζμ ηήξ εναζφηδημξ υζμ ηαί πνυξ πνμζηαζίακ απυ ηά ίδζα ή ακάθμβα δεζκά. Βζδάθθςξ. Λάενδ ιεκ βαν αιανηέεζκ εζηυξ ημκ εζνβιέκμκ αδζηίδξ οπυ κυιμο. 16) <<εθπίδεξ αζ ηχκ μνεά θνμκευκηςκ εθζηηαί. 18) Πενζβνάθεζ μ Γμνβίαξ ημφξ έπμκηαξ 'έκεεμκ ανεηήκ': <<πμθθά ιεκ δδ ημ πνάμκ επζεζηέξ ημο αοεάδμοξ δζηαίμο πνμηνίκμκηεξ>> . Βίκαζ άθθςζηε θμβζηυκ υπμζμξ απμιαηνφκεηαζ απυ ηήκ αδζηία θυβς ημφ κυιμο κά δζαπνάηηεζ άδζηεξ πνάλεζξ ηνοθά. 13) <<μ ανεηήκ ηζιχκ πνχηδκ αθήεεζακ ηζιά ηαί ιάθζζηα ςξ αβαεμφ πακηυξ δβειυκα μφζακ>> <<εηείκμξ πμο ηζιά ηήκ ανεηή ηζιά πνχηδ ηήκ αθήεεζα. αθθά πμθφκ πνυκμκ απμεκήζηεζκ>> <<μ Αδιυηνζημξ έθεβε υηζ δ γςή πςνίξ ανεηή. κά έπμοιε ηάπμζεξ εθπίδεξ κίηδξ άκ δ κέα βεκζά παζδεοεεί ζηήκ μνεμθνμζφκδ. ζςθνμζφκδ ηαί εοθάαεζα δέκ είκαζ ηαηή γςή αθθά εάκαημξ πμο δζανηεί πμθφ>>-Αδιυηνζημξ Βπεζδή ειείξ εέθμοιε γςκηακά. εά ηά πνμζηίζμοιε ιέ ανεηήκ. εά εζζπνάλμοιε ηήκ ηαηήκ ακηίδναζζκ ηςκ. Πνέπεζ κά δζδάλμοιε θζθαθδείακ ζηά παζδζά. ηά παζδζά ιαξ. 14) <<ηνείζζςκ επ' ανεηήκ θάκεζηαζ πνμηνμπή πνχιεκμξ ηαί θυβμο πείεμζ δπεν κυις ηαί ακάβηδ. αζ δε ηχκ αλοκέηςκ αδφκαημζ>> <<μζ εθπίδεξ εηείκςκ μζ μπμίμζ ζηέθημκηαζ ζςζηά είκαζ πναβιαημπμζήζζιεξ εκχ ηχκ ακμήηςκ απναβιαημπμίδηεξ>>-Αδιυηνζημξ Ίζςξ. εεςνχκηαξ ηδ ιάθζζηα δβέηζδα ηάεε αβαεμφ>>-Αδιυηνζημξ Ώνπή ανεηήξ ηαί πακηυξ αβαεμφ ηυ ηζιάκ ηήκ αθήεεζακ. Αζυπεν ζοκέζεζ ηε ηαί επζζηήιδ μνεμπναβέςκ ηζξ ακδνείμξ αια ηαί εοεφβκςιμξ βίβκεηαζ>> <<εά θακεί πχξ είκαζ ζηακυηενμξ κά ηαηεοεφκεζ πνυξ ηήκ ανεηή υπμζμξ πνδζζιμπμζεί ηίξ παναζκέζεζξ ηαί ηήκ πεζεχ ημφ θυβμο πανά υπμζμξ πνδζζιμπμζεί ηυκ κυιμ ηαί ηήκ ακάβηδ.

20) <<αζηδεείζα δ ανεηή πίζηζκ ειπμίεζ πενί αοηήξ ηαί εοηθείακ. βζά πανάδεζβια ζηήκ ηέπκδ ημο θυβμο: <<ανεηή δε δηζξ ελ ένβςκ πμθθχκ ζοκίζηαηαζ. υηακ έπμοκ ήδδ ηονζεοεεί απυ ηδ δφκαιζκ ηδξ αθήεεζαξ. ηαφηδκ δε μοπ μίμκ ηε μρε ανλάιεκς μοδε μθζβμπνμκίςξ επί ηέθμξ αβάβεζκ. θζθμηαθή εζνήκδ. εκυπθζα ένζδα. βκχιδκ ηαί νχιδκ>> <<ηαί άζηδζακ αοηά ηα δφμ πμο πνέπεζ πνμπάκηςκ κ' αζηεί ηακείξ. κυιζιμκ ένςηα. Βαθμηχηεξ βαν ήδδ ηαηά ηυ ζζπονυκ μζ άκενςπμζ μφηε ης θευκς έηζ δφκακηαζ πνήζεαζ μφηε απαηάζεαζ έηζ μίμκηαζ>> <<δ ανεηή αζηδεείζα πνμηαθεί ειπζζημζφκδ βζά ηήκ ίδζα ηαί εηηίιδζζκ. δεκ ιπμνμφκ κα κζχζμοκ πθέμκ ηυκ θευκμκ μφηε πζζηεφμοκ πθέμκ υηζ ελαπαηχκηαζ>>-Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο Εδμφ ηά 'πνμζηζά' ηήξ Ώνεηήξ. δεζκμί ζηά δεζκά>> 'έιθοημκ άνδ (=ιαπδηζηυηδηα). ηυζιζμζ απέκακηζ ζημφξ ηυζιζμοξ>> <<άθμαμζ εζξ ημφξ αθυαμοξ. δεζκμί εκ ημίξ δεζκμίξ>> <<άθμαμζ απέκακηζ ζημοξ άθμαμοξ. ζεικμί πνυξ ημφξ εεμφξ (ιέζς ηδξ αζηήζεςξ δζηαζμζφκδξ). αθθά ζοκηναθήκαζ ηε αοηή δεί ηαί ζοκαολδεήκαζ ηχκ ιεκ .<<πμθθέξ θμνέξ πνμηίιδζακ ηήκ ήπζα επζείηεζα απυ ηήκ άβνζα δζηαζμζφκδ>> <<πμθθά δε κυιμο αηνζαείαξ θυβςκ μνευηδηα>> <<πμθθέξ θμνέξ ηήκ μνευηδηα ηςκ θυβςκ απυ ηήκ αηνίαεζα ημφ κυιμο>> <<ηαί δζζζά αζηήζακηεξ ιάθζζηα ςκ δεί. 19) 'υπμζμξ έπεζ ηυ κμφκ ημο ζηά ηαθά ένβα είκαζ αδφκαημκ κά ηυκ έπεζ ηαί ζηά ηαηά'Γμνβίαξ Βίκαζ θμζπυκ ζδιακηζηυηαημ κά ζηναθεί πνυξ ηυ ηαθυκ απυ ιζηνή δθζηία. Γζαηί μζ άκενςπμζ πθέμκ. εοζεαείξ πνυξ ημφξ θίθμοξ (ιέζς ηδξ πίζηεςξ ημοξ)' Άκ επζεοιμφιε κά πνμζηίζμοιε ηά παζδζά ιαξ ιέ έκεεμκ ανεηήκ. εουνβδημζ πνυξ ηυ πνέπμκ>> <<ημθιδνμί ζηήκ επζδίςλζκ ημο ζοιθένμκημξ>> <<ης θνυκζις ηδξ βκχιδξ παφμκηεξ ημ άθνμκ ηήξ νχιδξ>> <<ιεηνζάγμκηαξ ηήκ αθνμζφκδ ηδξ νχιδξ ιέ ηήκ θνμκζιάδα ηήξ βκχιδξ>> <<οανζζηαί εζξ ημφξ οανζζηάξ. ηή βκχιδ ηαί ηή νχιδ>> <<εενάπμκηεξ ιεκ ηχκ αδζηχξ δοζηοπμφκηςκ>> <<αμδεμί υζςκ αδίηςξ δοζηοπμφζακ>> <<ημθαζηαί δε ηχκ αδζηχξ εοηοπμφκηςκ>> <<ηζιςνμί υζςκ αδίηςξ εοηοπμφζακ>> <<αοεάδεζξ πνυξ ηυ ζοιθένμκ. ηυζιζμζ εζξ ημφξ ημζιίμοξ>> <<οανζζηέξ απέκακηζ ζημφξ οανζζηέξ. εεναπεία (=θνμκηίδα) ηςκ ημηήςκ (=βμκέςκ). ηυ ηί πνέπεζ κά ηά δζδάλμοιε πνμηφπηεζ ααίαζηα εη ηχκ παναπάκς. 21) Μεθεηχκηαξ βζά θίβμκ πνυκμκ ιπμνεί ηάπμζμξ κά βίκεζ ηαθθίηενμξ ημφ δαζηάθμο ημο.

αθθά πνέπεζ κα ακαηναθεί ηαί κά ιεβαθχζεζ ιαγί ιε αοηήκ. Καί εκ ημφηςζ δ εηένα βοκή πνμζεθεμφζα είπε. κά λεηζκήζμοιε απυ πμθφ ιζηνήκ δθζηία. ηυ δέ ζπήια ζςθνμζφκδζ. δ μπμία απμηεθείηαζ απυ πμθθά ένβα. επεί εη παίδςκ εζξ ήαδκ ςνιάημ. ηά δέ υιιαηα έπεζκ ακαπεπηαιέκα. είηε οπυ ηήξ Βθθάδμξ πάζδξ αλζμίξ επ' ανεηήζ . αθθά ιε ηδ δζηή ημο ανεηή>>-Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο Σπλάληεζηο ηνύ Ζξαθιένπο κέ ηήλ Αξεηήλ θαί ηήλ Καθίαλ: <<θδζί βάν Δναηθέα. ημφημζξ ζφ πνήζεζ. αθθ' είηε ημφξ εεμφξ ίθεςξ είκαζ ζμζ αμφθεζ. ακ ηδκ λεηζκήζεζ ανβά μφηε ιέζα ζέ θίβμ πνυκμ. μφημξ μοη αθθμηνίς ηυζις πενζηείιεκς ηήκ δυλακ εήναηαζ αθθά ηδ αοημφ ανεηή>> <<υπμζμξ υιςξ άκενςπμξ είκαζ αθδεζκά εκάνεημξ. Καί εβχ ήης πνυξ ζέ. ηήκ ιέκ εηένακ εοπνεπή ηε ζδείκ ηαί εθεοεένζμκ θφζεζ. ηήκ ιέκ πνυζεεκ νδεείζακ ζέκαζ ηυκ αοηυκ ηνυπμκ. ς Δνάηθεζξ. Βάκ δέ πμηε βέκδηαί ηζξ οπμρία ζπάκεςξ αθ' χκ έζηαζ ηαφηα. μο θυαμξ ιή ζε αβάβς επί ηυ πμκμφκηα ηαί ηαθαζπςνμφκηα ηχζ ζχιαηζ ηάζ ηήζ ροπήζ ηαφηα πμνίγεζεαζ. έθδ. ηήκ δδίζηδκ ηε ηαί νάζζηδκ μδυκ άλς ζε. Χξ δ' εβέκμκημ πθδζζαίηενμκ ημφ Δναηθέμοξ. Πακηαπυεεκ βάν ςθεθείζεαζ ημίξ ειμί ζοκμφζζκ ελμοζίακ εβχ πανέπς. Ονχ ζε. ελ χκ εθπίγς. ημφξ θίθμοξ εοενβεηδηέμκ. μζ δέ ιζζμφκηεξ ιε οπμηκζγυιεκμζ μκμιάγμοζζ Καηίακ. δ δέ. αθθ' ήζπεν μζ εεμί δζέεεζακ ηά υκηα δζδβήζμιαζ ιεη' αθδεείαξ. ηαί ηχκ ιέκ ηενπκχκ μοδεκυξ άβεοζημξ έζεζ. Καηαζημπείζεαζ δέ εαιά εαοηήκ. ηίζζ δέ παζδζημίξ μιζθχκ ιάθζζη' άκ εοθνακεείδξ. Άκ ηυ αθήζμοιε βζά ιεηά μζ πζεακυηδηεξ επζηοπίαξ ιεζχκμκηαζ ηαί άκ ηυ αθήζμοιε οπεναμθζηχξ ζπεδυκ ιδδεκίγμκηαζ. Καί θακήκαζ αοηχ δφμ βοκαίηαξ πνμζζέκαζ ιεβάθαξ. Χ βφκαζ. έθδ. ηχκ δέ παθεπχκ άπεζνμξ δζααζχζεζ. Οζ ιέκ ειμί θίθμζ. ηαί πχξ άκ απμκχηαηα ημφηςκ πάκηςκ ηοβπάκμζξ. Οοη ελαπαηήζς δέ ζε πνμμζιίμζξ δδμκήξ. εθανιυγμκηαξ ηαί ελαζηχκηαξ ηα ηαθά ιε πμθφ πνυκμ ηαί θνμκηίδα>>-Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο Πνέπεζ.εζνβυιεκμκ ηαηχκ ηαί θυβςκ ηαί δεχκ. ηί άκ ηεπανζζιέκμκ ή ζζηίμκ ή πμηυκ εφνμζξ. ηά δέ υιιαηα αζδμί. υκμια δέ ζμζ ηί εζηζκ. απμηθεζυιεκμξ απυ ηά ηαηά ήεδ ηαί θυβζα. ηυ δέ ζπήια χζηε δμηείκ μνεμηένακ ηήξ θφζεςξ είκαζ. ηαθμφζζ ιε Βοδαζιμκίακ. είηε οπυ ηζκυξ πυθεςξ επζεοιείξ ηζιάζεαζ. εζδοία ημφξ βεκκήζακηάξ ζε ηαί ηήκ θφζζκ ηήκ δήκ εκ ηήζ παζδείαζ ηαηαιαεμφζα. ηά δ' επζηδδεφμκηα ηαί ηαηενβαγυιεκμκ ζοκ πμθθχ πνυκς ηαί επζιεθεία>> <<ηδκ ανεηήκ υιςξ. ηάζ πχξ άκ ιαθαηχηαηα ηαεεφδμζξ. ς Δνάηθεζξ. ελεθευκηα εζξ δζοπίακ ηαεήζεαζ απμνμφκηα πμηένακ ηχκ μδχκ ηνάπδηαζ. εεναπεοηέμκ ημφξ εεμφξ. ηήκ πυθζκ ςθεθδηέμκ. αθθ' μίξ άκ μζ άθθμζ ενβάγςκηαζ. θμζπυκ. απμνμφκηα πμίακ μδυκ επί ηυκ αίμκ ηνάπδζ. μοδεκυξ απεπυιεκμξ υεεκ άκ δοκαηυκ ήζ ηζ ηενδάκαζ. ηεηαθθςπζζιέκδκ δέ ηυ ιέκ πνχια χζηε θεοημηένακ ηε ηαί ενοενμηένακ ημφ υκημξ δμηείκ θαίκεζεαζ. εκ ήζ μζ κέμζ ήδδ αοημηνάημνεξ βζβκυιεκμζ δδθμφζζκ είηε ηήκ δζ' ανεηήξ μδυκ ηνέρμκηαζ επί ηυκ αίμκ είηε ηήκ δζά ηαηίαξ. αοηυξ δέκ ηοκδβά ηδ δυλα ιε έκα κέμ ηαί επίπθαζημ ζημθζζιυ. εζ ηήκ πνυξ ειέ μδυκ ηνάπμζμ. Βάκ μφκ ειέ θίθδ πμζδζάιεκμξ έπδζ. εζεήηα δέ ελ ήξ άκ ιάθζζηα δ χνα δζαθάιπμζ. ζθυδν' άκ ζε ηχκ ηαθχκ ηαί ζεικχκ αβαευκ ενβάηδκ βεκέζεαζ ηαί ειέ έηζ πμθφ εκηζιμηένακ ηαί επ' αβαεμίξ δζαπνεπεζηένακ θακήκαζ. ή ηί άκ ζδχκ ή αημφζαξ ηενθεείδξ ή ηίκςκ άκ μζθναζκυιεκμξ ή απηυιεκμξ δζεείδξ. δέκ είκαζ δοκαηυκ κά ηήκ ηεθεζμπμζήζεζ ηακείξ. είηε οπυ θίθςκ εεέθεζξ αβαπάζεαζ. εζεήηζ δέ θεοηήζ. ηήκ δ' εηένακ θεάζαζ αμοθμιέκδκ πνμζδνάιεζκ ηχζ Δναηθεί ηαί εζπείκ. Πνχημκ ιέκ βάν μο πμθέιςκ μοδέ πναβιάηςκ θνμκηζείξ αθθά ζημπμφιεκμξ αεί έζδζ. Καί μ Δναηθήξ αημφζαξ ηαφηα. επζζημπείκ δέ ηαί εί ηζξ άθθμξ αοηήκ εεάηαζ. Σχκ βάν υκηςκ αβαεχκ ηαί ηαθχκ μοδέκ άκεο πυκμο ηαί επζιεθείαξ μζ εεμί δζδυαζζκ ακενχπμζξ. πμθθάηζξ δέ ηάζ εζξ ηήκ εαοηήξ ζηζάκ απμαθέπεζκ. ηήκ δ' εηένακ ηεεναιιέκδκ ιέκ εζξ πμθοζανηίακ ηε ηαί απαθυηδηα. ηεημζιδιέκδκ ηυ ιέκ πνχια ηαεανεζυηδηζ. 22) <<υζηζξ δε εζηζκ ακήν αθδεχξ αβαευξ.

ημίξ ιέκ πεπναβιέκμζξ αζζποκυιεκμζ. ήηζξ μοδέ ηήκ ηχκ δδέςκ επζεοιίακ ακαιέκεζξ. αοηή πμο . πάκηα ιδπακςιέκδ ηαί βοκαζλί ημίξ ακδνάζζ πνχιεκδ. Χ ηθήιμκ. ςξ παθεπήκ ηαί ιαηνάκ μδυκ επί ηαξ εοθνμζφκαξ δ βοκή ζμζ αφηδ δζδβείηαζ. ηί δέ ζφ αβαευκ έπεζξ. Οοδέκ βάν πχπμηε ζεαοηήξ ένβμκ ηαθυ ηεεέαζαζ. επαίκμο ζεαοηήξ. ίκα δέ ηαεοπκχζδζξ δδέςξ. ηαθθςπζζιέκδ. ημίξ δέ πναηημιέκμζξ αανοκυιεκμζ. ζηά ιάηζα ιέ ζοζημθή. μο ιεηά θήεδξ άηζιμζ ηείκηαζ. έπμκηαξ βίκεζ πζα ηφνζμζ ημο εαοημφ ημοξ.εαοιάγεζεαζ. είηε απυ αμζηδιάηςκ μίεζ δείκ πθμοηίγεζεαζ. Καί δ Ώνεηή είπεκ.ηζ πμζήζξ φπκμο επζεοιείξ. ηήζ βκχιδζ οπδνεηείκ εεζζηέμκ ηυ ζχια ηαί βοικαζηέμκ ζφκ πυκμζξ ηαί ζδνχηζ. απυκςξ ιέκ θζπανμί δζά κευηδημξ ηνεθυιεκμζ. ηίξ δ' άκ δεμιέκδζ ηζκυξ επανηέζεζεκ. επζπυκςξ δέ αοπιδνμί δζά βήνςξ πενχκηεξ. μο ιυκμκ ηάξ ζηνχικαξ ιαθαηάξ. έλεζηζ δζαπμκδζαιέκςζ ηήκ ιαηανζζημηάηδκ εοδαζιμκίακ ηεηηήζεαζ. δ ιζά εοπνεπήξ ζηήκ ειθάκζζζκ. Όπκμξ δ' αοημζξ πάνεζηζκ δδίςκ ή ημίξ αιυπεμζξ. Ώεάκαημξ δέ μφζα εη εεχκ ιέκ απέννζραζ. Ώκέπμκηαζ βάν έςξ άκ επζεοιήζςζζκ αοηχκ. ίκα δέ δδέςξ πίδζξ. αεααία δέ ηχκ εκ πμθέιςζ ζφιιαπμξ ένβςκ. ς Δνάηθεζξ. ελέηαγε ακ ηδκ παναηδνμφζε ηαί ηάπμζμξ άθθμξ ηαί πμθθέξ θμνέξ ένζπκε ηυ αθέιια ηδξ αηυια ηαί ζηή ζηζά ηδξ. αθθά ιεηά ικήιδξ ηυκ αεί πνυκμκ οικμφιεκμζ εάθθμοζζ. μίκμοξ ηε πμθοηεθείξ παναζηεοάγεζ ηάζ ημφ εένμοξ πζυκα πενζεέμοζα γδηείξ. ηάξ πμθειζηάξ ηέπκαξ αοηάξ ηε πανά ηχκ επζζηαιέκςκ ιαεδηέμκ ηαί υπςξ δεί αοηάζξ πνήζεαζ αζηδηέμκ. είηα δζά πμθέιμο μνιάζξ αφλεζεαζ ηαί αμφθεζ δφκαζεαζ ημφξ ηε θίθμοξ εθεοεενμφκ ηαί ημφξ επενμφξ πεζνμφζεαζ. μζ κέμζ ιέκ υκηεξ ημίξ ζχιαζζκ αδφκαημί εζζζ. Βιθακίζηδηακ ηυηε ιπνμζηά ημο δφμ βοκαίηεξ ορδθυζςιεξ. χζηε ηυ δένια ηδξ κά θαίκεηαζ θεοηυηενμ ηαί πζμ ηυηηζκμαπυ ηυ ηακμκζηυ ηάζ ηυ πανάζηδιά ηδξ κά θαίκεηαζ ρδθυηενμ απυ ηυ θοζζηυ. Σά δ' αθνμδίζζα πνυ ημφ δέεζεαζ ακαβηάγεζξ. >> <<Λέεζ δδθαδή υηζ. ζφκεζιζ δέ ακενχπμζξ ημίξ αβαεμίξ. ζημθζζιέκδ ζηυ ζχια ιέ ηαεανζυηδηα. Βκκμείξ. ηήκ Βθθάδα πεζναηέμκ εο πμζείκ. Οφης πςξ δζχζηεζ Πνυδζημξ ηήκ οπ' Ώνεηήξ Δναηθέμοξ παίδεοζζκ. μρμπμζείξ ιδπακςιέκδ. Βζ δέ ηάζ ηχζ ζχιαηζ αμφθεζ δοκαηυξ είκαζ. αβήηε ζέ ηυπμκ ένδιμκ. ςξ θδζί Πνυδζημξ. οπυ δέ ακενχπςκ αβαεχκ αηζιάγεζ. Καεχξ πθδζίαγακ ηυκ Δναηθή. ηχκ αμζηδιάηςκ επζιεθδηέμκ. Καί δ Καηία οπμθααμφζα είπεκ. είηε βήκ αμφθεζ ζμζ ηανπμφξ αθευκμοξ θένεζκ. ηήξ ιέκ κοηηυξ οανίγμοζα. ιέ θοζζηή εοβέκεζα. ακήημμξ εί. Ένβμκ δέ ηαθυκ μφηε εείμκ μφη' ακενχπεζμκ πςνίξ ειμφ βίβκεηαζ. ηάεζζε ηζ ακανςηζυηακ πμζυκ απυ ημφξ δφμ δνυιμοξ κά πάνεζ. ιέ ηά ιάηζα ακαζδηςιέκα ηάζ ιέ θυνεια απυ ηυ μπμίμ δζαθαζκυηακ ιέ θαιπνυηδηα δ κεακζηή ηδξ μιμνθζά. Οο βάν δζά ηυ πμκείκ αθθά δζά ηυ ιδδέκ έπεζκ υ. ηάζ ημφ πάκηςκ δδίζημο εεάιαημξ αεέαημξ. ηήκ επμπή πμο μζ κέμζ. ζηυ πανάζηδια ιέ ζςθνμζφκδ. κηοιέκδ ιέ θεοηυκ θυνεια. Σζιχιαζ δέ ιάθζζηα πάκηςκ ηαί πανά εεμίξ ηαί πανά ακενχπμζξ μίξ πνμζήηεζ. ή ηίξ άκ εφ θνμκχκ ημφ ζμφ εζάζμο ημθιήζεζεκ είκαζ. Κμζημφζε ζοπκά ηυκ εαοηυ ηδξ. αθθά πνίκ επζεοιήζαζ πάκηςκ ειπίιπθαζαζ. εφ δέ ηάξ πανμφζαξ ήδμκηαζ πνάηημκηεξ. Σμζαφηά ζμζ. πνίκ ιέκ πεζκήκ εζείμοζα. εβχ δέ ναζδίακ ηαί αναπείακ μδυκ επί ηήκ εοδαζιμκίακ άλς ζε. ηήκ βήκ εεναπεοηέμκ. ανίζηδ δέ θζθίαξ ημζκςκυξ. μζ δέ βεναίηενμζ ηαίξ ηχκ κέςκ ηζιαίξ αβάθθμκηαζ. δζ' ειέ θίθμζ ιέκ εεμίξ υκηεξ. Σμφ δέ πάκηςκ δδίζημο αημφζιαημξ. πζζηή δέ θφθαλ μίηςκ δεζπυηαζξ. πνεζαφηενμζ δέ βεκυιεκμζ ηαίξ ροπαίξ ακυδημζ. υηακ μ Δναηθήξ βζκυηακ απυ παζδί έθδαμξ. ηά δέ παθεπά εζξ ηυ βήναξ απμεέιεκμζ. Σίξ δ' άκ ζμζ θεβμφζδζ ηζ πζζηεφζεζε.υηακ δέ δή έθεδζ ηυ πεπνςιέκμκ ηέθμξ. χ παί ημηέςκ αβαεχκ Δνάηθεζξ. Καί δδέςξ ιέκ ηχκ παθαζχκ πνάλεςκ ιέικδκηαζ. Οφης βάν παζδεφεζξ ημφξ εαοηήξ θίθμοξ. ηήξ δ' διέναξ ηυ πνδζζιχηαημκ ηαηαημζιίγμοζα. αβαεή δέ ζοθθήπηεζνα ηχκ εκ εζνήκδζ πυκςκ. ηαί μφηε απμθεζπυκηεξ αοηυκ άπεμκηαζ μφηε δζά ημφημκ ιεεζάζζ ηά δέμκηα πνάηηεζκ. αβαπδημί δέ θίθμζξ. εκχ δ άθθδ ενειιέκδ χζηε κά είκαζ παπφζανηδ ηαί ιαθεαηή. Ββχ δέ ζφκεζιζ ιέκ εεμίξ. Έζηζ δέ ημίξ ειμίξ θίθμζξ δδεία ιέκ ηάζ απνάβιςκ ζίηςκ ηάζ πμηχκ απυθαοζζξ. Καί μζ ιέκ κέμζ ημίξ ηχκ πνεζαοηένςκ επαίκμζξ παίνμοζζκ. πνίκ δέ δζρήκ πίκμοζα. αβαπδηή ιέκ βάν ζοκενβυξ ηεπκίηαζξ. ηίιζμζ δέ παηνίζζκ. εοιεκήξ δέ παναζηάηζξ μζηέηαζξ. αθθά ηαί ηάξ ηθίκαξ ηαί ηά οπυααενα ηαίξ ηθίκαζξ παναζηεοάγεζ. ή ηί δδφ μίζεα ιδδέκ ημφηςκ έκεηα πνάηηεζκ εεέθμοζα. ηά ιέκ δδέα εκ ηήζ κευηδηζ δζαδναιυκηεξ. δείπκμοκ άκ ε' αημθμοεήζμοκ ηυκ δνυιμκ ηήξ ανεηήξ ζηή γςή ημοξ ή ηυκ δνυιμκ ηήξ ηαηίαξ. ηαί ίκα ιέκ ήδεςξ θάβδζξ.

έπεζξ απμννζθηεί απυ ημοξ εεμφξ ηαί πενζθνμκείζαζ απυ ημφξ ηαθμφξ ακενχπμοξ. Ώκ έπεζξ ηήκ αλίςζζκ κά ζέ εαοιάγεζ υθδ δ Βθθάξ βζά ηήκ ανεηή ζμο. Οζ εεμί δδθαδή δέκ έπμοκ δχζεζ ζημφξ ακενχπμοξ ηίπμηα πναβιαηζηχξ ηαθυ ηαί ζπμοδαίμ πςνίξ ηυπμ ηαί θνμκηίδα. Δναηθή. ιέ ηά μπμία. πχξ εά ημζιδεείξ υζμ βίκεηαζ πζυ ιαθαηά ηάζ πχξ εά πεηφπεζξ υθα αοηά ιε υζμ ηυ δοκαηυκ θζβυηενμ ηυπμ. πυζμ δφζημθμξ ηάζ ιαηνφξ είκαζ μ δνυιμξ βζά ηήκ εοδαζιμκία πμο ζμο πενζβνάθεζ δ βοκαίηα αοηή. Αέκ έπεζξ δεί δδθαδή πμηέ δζηυ ζμο ηαθυ δδιζμφνβδια. ηυκ έπαζκμ βζά ζέκα. αθθά εζφ εά πνδζζιμπμζείξ αοηά πμο μζ άθθμζ ενβάγμκηαζ βζά κ' απμηηήζμοκ ηάζ δέκ ε' απέπεζξ απυ ηίπμηα πμφ είκαζ δοκαηυκ κά ζμο απμθένεζ ηένδμξ. εζφ πμο δεκ ακαιέκεζξ ηήκ επζεοιίακ ηχκ δδμκχκ. Πνχηα πνχηα δέκ εά θνμκηίζεζξ μφηε βζά πμθέιμοξ μφηε βζά εκμπθδηζηά πνάβιαηα. ή πμζά εοπανίζηδζδ βκςνίγεζξ εζφ. πνέπεζ κά ηήκ ηαθθζενβείξ. απυ ηήκ μνβή ημοξ. άκ πάνεζξ ηυκ δνυιμ πμο μδδβεί ζέ ιέκα. πνέπεζ κά ημφξ εοενβεηείξ. πνέπεζ κά ζοκδείζεζξ ηυ ζχια ζμο κά οπδνεηεί ηυκ κμφ ζμο ηαί κα ημ βοικάγεζξ ιέ ηυπμ ηαί ζδνχηα. αθθά πμνηαίκεζξ απ' υθεξ αοηέξ. υπςξ θέεζ μ Πνυδζημξ. υπςξ ηά υνζζακ μζ εεμί. Καηία. πνμημφ ηζξ επζεοιήζεζξ. ανίζημκηαξ ιαβείνμοξ βζά κά θαξ εοπάνζζηα. Αέκ εά ζέ ελαπαηήζς ιε πνμθυβμοξ βζά δδμκέξ. πμζυ είκαζ ηυ υκμιά ζμο. πνέπεζ κά ιάεεζξ ηίξ ίδζεξ ηίξ πμθειζηέξ ηέπκεξ απ' υζμοξ ηίξ βκςνίγμοκ ηαί κά ελαζηδεείξ ζηή ζςζηή πνήζζκ ημοξ. ΢ηυ ιεηαλφ δ άθθδ βοκαίηα πθδζίαζε ηαί είπε: έπς ένεεζ ζέ ζέκα. Ώκ επζεοιείξ κ' απμθαιαάκεζξ ηζιέξ απυ ηάπμζα πυθζκ. Δναηθή. κμιίγς. πμο δέκ εέθεζξ κά ηάκεζξ ηίπμηα βζά κά ηήκ απμηηήζεζξ. Ώθθά αηυια ηζ ακ εέθεζξ κά έπεζξ ζςιαηζηή δφκαιζκ. ηζ μφηε έπεζξ δεί πμηέ ηυ πζυ εοπάνζζημ απ' υθα ηά εεάιαηα. ηαί ηί ηαθυ έπεζξ εζφ. πνέπεζ κά ημφξ θαηνεφεζξ. Αέκ έπεζξ αημφζεζ ημ πζμ εοπάνζζημ απ' υθα ηά αημφζιαηα. πνέπεζ κά ηά θνμκηίγεζξ. Ο Δναηθήξ. ηαί πνμιδεεφεζαζ πμθοηεθή ηναζζά βζά κά πζείξ ιε εοπανίζηδζδ ηαί ηνέπμκηαξ απυ δχ ηζ απμ ηεί ακαγδηάξ πίμκζα ηυ ηαθμηαίνζ. Δ Καηία πάθζ παίνκμκηαξ ηυκ θυβμ. Ώκ εέθεζξ κά ζμο απμθένεζ δ βδ άθεμκμοξ ηανπμφξ. εκχ δ άθθδ. Άκ ηάπμηε δδιζμονβδεεί οπμρία έθθεζρδξ ηχκ ιέζςκ ιε ηά μπμία εά απμηηάξ αοηά. Άκ εέθεζξ κά είζαζ αβαπδηυξ ζημφξ θίθμοξ. κ' ακανςηζέζαζ πμζυ δνυιμ κ' αημθμοεήζεζξ ζηή γςή ζμο. Δναηθή. αθθά ακ εέθεζξ κά είκαζ εοκμσημί απέκακηί ζμο μζ εεμί. εά ζέ μδδβήζς ζηυκ πζυ εοπάνζζημ ηάζ πζμ εφημθμ δνυιμ. ιπμνείξ κά βίκεζξ ηαθυξ δδιζμονβυξ υιμνθςκ ηάζ ζπμοδαίςκ ένβςκ ηαί εβχ εά θακχ αηυιδ πζμ έκηζιδ ηάζ εά δζαηνζεχ πενζζζυηενμ απυ ηίξ ηαθέξ ζμο πνάλεζξ. Ώκ κμιίγεζξ υηζ πνέπεζ κά πθμοηίζεζξ απυ ημπάδζα. εά βεοηείξ υθεξ ηίξ απμθάοζεζξ ηαί εά πενάζεζξ υθδ ζμο ηδ γςή πςνίξ κά δμηζιάζεζξ ηίπμηα δοζάνεζημ. ηαί ηάκεζξ ιαθαηά υπζ ιυκμ ηά ζηνχιαηα αθθά ηαί ηά ηνεααάηζα ηαί ηά οπμζηδνίβιαηα ηχκ ηνεαααηζχκ. είπε: βοκαίηα. αθμφ βκςνίγς ημφξ βεκκήημνέξ ζμο ηαί έπς ιάεεζ ηαθά ηή θφζζκ ζμο ηαί ηήκ ακαηνμθή ζμ. ηάκμκηαξ αημθαζίεξ ηδ κφπηα ηαί ημζιχιεκδ ηυ πζμ πνήζζιμ ιένμξ ηήξ διέναξ. δέκ οπάνπεζ θυαμξ κά ζε μδδβήζς ζηυ κα η' απμηηάξ ημπζάγμκηαξ ηαί ηαθαζπςνχκηαξ ηυ ζχια ηάζ ηήκ ροπή. αθθά εά ζμο δζδβδεχ ιε εζθζηνίκεζα ηά βεβμκυηα. αημφβμκηαξ αοηά. Σί εά ιπμνμφζεξ κά πεζξ . Γζαηί ιέ αοηυ ηυκ ηνυπμ δζδάζηεζξ ημφξ θίθμοξ ζμο. εβχ ακηίεεηα εα ζε μδδβήζς ζηήκ εοηοπία απυ εφημθμ ηαί ζφκημιμ δνυιμ. Ώκ θμζπυκ ηάκεζξ ειέκα θίθδ ζμο. πνμημφ κζχζεζξ ηήκ ακάβηδ. Γζαηί επζεοιείξ ηυκ υπζ επεζδή είζαζ ημοναζιέκδ. Δ Ώνεηή απάκηδζε: άεθζα. έηνελε πνυξ ηυκ Δναηθή ηάζ ημο είπε: ζέ αθέπς. βζά κά ημζιδεείξ άκεηα. ιδπακεουιεκδ ηά πάκηα ηαί πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ άκδνεξ ζάκ βοκαίηεξ.ακαθένεδηε πνχηδ πνμπςνμφζε ιέ ζηαεενυ αήια. είπε: ηαηαθαααίκεζξ. πνέπεζ κά ηήκ ςθεθείξ. Ώκ έπεζξ ηυκ πυεμ κά ιεβαθχζεζξ ιε ηυκ πυθειμ ηάζ εέθεζξ κά έπεζξ ηή δοκαηυηδηα κά εθεοεενχκεζξ ημφξ θίθμοξ ηάζ κά οπμδμοθχκεζξ ημφξ επενμφξ. εηείκδ απάκηδζε: μζ θίθμζ ιμο ιέ μκμιάγμοκ Βοδαζιμκία. εέθμκηαξ κά ηήκ πνμθηάζεζ. πμο ηνχξ πνμημφ πεζκάζεζξ ηαί πίκεζξ πνμημφ δζράζεζξ. Βκχ είζαζ αεάκαηδ. πνέπεζ κά πνμζπαεείξ κά ηήκ εοενβεηείξ. αθθά εά πενάζεζξ ηδ γςή ζμο ελεηάγμκηαξ πμζμ εοπάνζζημ θαβδηυ ή πμηυ ιπμνείξ κά ανείξ ή ιέ πμζμ εέαια ή άημοζια εά ροπαβςβδεείξ ή ιε πμζά ιονςδζά ή άββζβια εά εοπανζζηδεείξ ή ιέ πμζεξ ενςηζηέξ ζπέζεζξ εά εοθνακεείξ πζμ πμθφ. αθθά βζαηί δέκ έπεζξ ηί κά ηάκεζξ. Γζαηί εβχ πανέπς ζημφξ θίθμοξ ιμο ηυ δζηαίςια κά ςθεθμφκηαζ απυ πακημφ. Καί νίπκεζαζ ζηίξ ζςιαηζηέξ δδμκέξ. υζμζ ιέ ιζζμφκ ιέ θςκάγμοκ.

Ώνεηή ή Καηία. άδηθνλ 1) <<αδζηίακ ιζζείκ. αθθά ελαημθμοεμφκ κα γμφκ ζημφξ αζχκεξ ικδιμκεουιεκμζ ηαί απμθαιαάκμκηαξ φικμοξ. Ο φπκμξ ένπεηαζ ζ' αοημφξ πζυ βθοηυξ πανά ζε υζμοξ δέκ ημπζάγμοκ ηαί δέκ ζηεκμπςνζμφκηαζ. Οζ κέμζ παίνμκηαζ ιέ ημφξ επαίκμοξ ηςκ πζμ δθζηζςιέκςκ ηάζ μζ βενμκηυηενμζ αβάθθμκηαζ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ κέςκ. αθμφ ηνέθμκηαζ ζηά κζάηα ημοξ πςνίξ ηυπμ. Αζυηζ έκα παζδί. εοπανζζηζμφκηαζ ηάκμκηαξ ζςζηά ηίξ ηςνζκέξ. πμηέ δέκ εά δζαθέλεζ ηήκ Καηία. Κάπςξ έηζζ δζδβείηαζ μ Πνυδζημξ ηήκ εηπαίδεοζζκ ημο Δναηθή απυ ηήκ Ώνεηή>>-Πνυδζημξ Μέ αοηή ηήκ ζζημνία ηαηά κμφ λεηίκδζα κά βνάρς αοηυ ηυ αζαθίμκ. πζζηή θφθαηαξ ηχκ ζπζηζχκ βζά ημφξ κμζημηφνδδεξ. υηακ ημκ εβηαηαθείπμοκ. παπφζανημζ. ή πμζυξ ιοαθςιέκμξ άκενςπμξ εά ημθιμφζε κ' ακήηεζ ζημφξ μπαδμφξ ζμο. ηαθή ζοκενβάηζζζα ζημφξ ηυπμοξ ηαηά ηή δζάνηεζα ηδξ εζνήκδξ. απυ ημφξ μπμίμοξ ηαζνζάγεζ κά ηζιχιαζ. δέκ βίκεηαζ πςνίξ ειέκα. Βίκαζ ηυ ίδζμκ αηνζαχξ πμο πνέπεζ κά ηάκμοκ υθμζ μζ βμκείξ ζηά παζδζά ηςκ βζά κά λεηζκήζεζ κά ακείγεζ ιέζα ζηίξ ροπέξ ηςκ μ ζπυνμξ ηήξ Ώνεηήξ. αθμφ ιμφ ηήκ δζάααζε. εβχ ζοκακαζηνέθμιαζ ημφξ εεμφξ ηάζ ημοξ ηαθμφξ ακενχπμοξ. έπμκηαξ πενάζεζ ζηή κευηδηά ημοξ απ' υθεξ ηίξ δδμκέξ ηαί έπμκηαξ ηναηήζεζ ηά δοζάνεζηα βζά ηα βδναηεζά.ηαί κά βίκεζ πζζηεοηυ. δοζανεζηδιέκμζ βζά υζα ηάκμοκ. ε) Γίθαηνλ. ζηυ ηέθμξ ιέ νχηδζε: 'Βζφ πμζυκ δνυιμκ εά επέθεβεξ. πμζυξ εά ζέ αμδεμφζε. Αέπμιαζ ηζιέξ πενζζζυηενεξ απ' υθμοξ ηαί απυ ημφξ εεμφξ ηαί απυ ημφξ ακενχπμοξ.' <<άκ δέκ ηάκμοιε εηείκα βζά ηά μπμία επζηζιμφιε ημφξ άθθμοξ>>. αζθαθήξ ζφιιαπμξ ζηά πμθειζηά ένβα. 4) <<υ ιή δζηαίςξ εθ' ά ηέηαηηαζ πμζχκ άια θαίκδηαζ πάκηα ηυκ ηυζιμκ ζοκαδζηχκ>> <<αοηυξ πμο δέκ πνάηηεζ δίηαζα υζα ημφ έπμοκ μνζζηεί αθάπηεζ υθμ ηυκ ηυζιμ ηαοηυπνμκα>>-Ποεαβυναξ Πνέπεζ κά ακαπηοπεεί ζηυ παζδί δ ζοκείδδζζξ πχξ ακήηεζ ζέ έκα εονφηενμκ ζφκμθμκ . εεσηή ή ακενχπζκδ. 'ιεηνμκ άνζζημκ' ηαί 'ιδδέκ άβακ'. αβαπδηή αμδευξ ζημφξ ηεπκίηεξ. ιαναιέκμζ. πμο υζμ είκαζ κέμζ είκαζ αδφκαιμζ ζηυ ιοαθυ.-Θαθήξ 3) <<ηυ ίζμκ ηαί δίηαζμκ ιδ οπενααίκεζκ>> <<Νά ιήκ οπενααίκεζξ ηήκ ζζυηδηα ηαί ηήκ δζηαζμζφκδ>>-Ποεαβυναξ Γεκζηχξ. εοζέαεζακ θοθάζεζκ>> <<κά απεπεάκεζαζ ηήκ αδζηίακ ηαί κά πνμζηαηεφεζξ ηήκ εοζέαεζα>>-Κθευαμοθμξ Άξ δζδάλμοιε ηά παζδζά κά αβαπμφκ ηυ δίηαζμκ ηαί κά απεπεάκμκηαζ ηυ άδζημκ. Θοιήεδηα πχξ ζέ δθζηία 3 πνυξ 4 εηχκ δ δζηή ιμο ιδηένα. χζπμο κα ηα επζεοιήζμοκ. βζαηί ζοβηναημφκηαζ. έκα αβκυκ πθάζια.'. βζαηί πενκάκε ηά βδναηεζά ημοξ επίπμκα. εά ιπμνέζεζξ κ' απμηηήζεζξ ηήκ πζυ αλζμιαηάνζζηδ εοδαζιμκία. ΋ζμ είκαζ εθζηηυκ άξ δζδάλμοιε ηυ ιέηνμκ. Έπμοκ ηαί μζ δζημί ιμο θίθμζ ηδ βθοηζά απυθαοζζκ ημφ θαβδημφ ηαί ημφ πμημφ πςνίξ ηυπμ. εοκμσηή ζοιπαναζηάηζζζα ζημφξ δμφθμοξ. άνζζηδ ημζκςκυξ ηδξ θζθίαξ. κηνμπζαζιέκμζ βζά υζα έπμοκ ηάκεζ. άκ πνεζάγεζαζ ηάηζ. μφηε ελαζηίαξ ημο παναιεθμφκ ηυ ηαεήημκ ημοξ. Καιιία ηαθή πνάλδ. οζέ εκάνεηςκ βμκέςκ Δναηθή. Βοπάνζζηα εοιμφκηαζ ηζξ παθζέξ πνάλεζξ ημοξ. ΋ηακ θηάζεζ ηυ ιμζναίμ ηέθμξ. δέκ ιέκμοκ ζηυκ ηάθμ λεπαζιέκμζ ηαί πςνίξ ηζιέξ. είκαζ αβαπδημί ζημφξ εεμφξ ηαί ζημφξ θίθμοξ πάνδ ζε ιέκα ηαί έκηζιμζ απέκακηζ ζηήκ παηνίδα ημοξ. 2) 'Πχξ εα γμφιε άνζζηα ηαί δίηαζα. Ώκ ημπζάζεζξ ζε υθδ ζμο ηδ γςή βζά ηέημζα πνάβιαηα. Πνςηίζηςξ ιέζα απυ ηή δζηή ιαξ παναδεζβιαηζηή ζηάζζκ.

είκαζ έβηθδια ηαί ηανηίκςια εκακηίμκ υθδξ ηήξ ημζκςκίαξ. θοθή. Πνμζμπή. 8) <<ηαθυκ ιέκ ηυκ αδζηέμκηα ηςθφεζκ. Δ ιή ακάπηολζξ θμβίγεηαζ χξ άδζημξ πνάλζξ. ιή λοκαδζηέεζκ>> <<είκαζ ζςζηυ κά ειπμδίγμοιε αοηυκ πμο πνμζπαεεί κά δζαπνάλεζ αδζηία. 9) <<ιή δζά θυαμκ. ηά πνχηα ζδιάδζα επζαεααζχζεςξ αοηήξ ηήξ νήζεςξ ζηίξ ιένεξ ιαξ. Άκ. αθθά ηαί ζέ άθθμοξ ακενχπμοξ. θμζπυκ. ΐθέπμοιε. υθμ ηαί πενζζζυηενδ αδζηία εά οπάνπεζ. πυθζξ. παναβυιεκδ απυ ηήκ πζμ εειεθζχδδ ανπή>>-Ποεαβυναξ Αζηαζμζφκδ ιπμνεί κά οπάνλεζ ακάιεζα ζέ ακενχπμοξ πμο έπμοκ μιμεζδείξ ροπέξ ηαί είκαζ ελμζηζςιέκμζ ιέ ηήκ ίδζα θμβζηή. Βπίζδξ.(μζημβέκεζα. κά ηά επζαάθθμοιε. ηνυπμκ ζηέρεςξ. Βη δέ ηαοηήξ δήθμκ υηζ ηαί ηήκ δζηαζμζφκδκ εζζήβεκ απ' ανπήξ ηήξ ηονζςηάηδξ παναβμιέκδκ>> <<εβηαηέζηδζε πμθφ πενζζζυηενμ ηήκ μζηεζυηδηα ακάιεζα ζε αοημφξ. μοδέ δίηαζμκ πνμηνίκεζκ νχιδκ ηήξ αβαεήξ ζμθίδξ>> <<αθμβίζηςξ πμθφ έηζζ ηυ κμιίγμοκ. αθθά δζά ηυ δέμκ απέπεζεαζ αιανηδιάηςκ>> <<πνέπεζ κά απμθεφβμοιε ηίξ άδζηεξ πνάλεζξ υπζ απυ θυαμ αθθά επεζδή αοηυ είκαζ ηυ ζςζηυκ>>-Αδιυηνζημξ Πνέπεζ κά πείζμοιε ηά παζδζά βζά ηήκ αλίακ ημφ δζηαίμο ηαί υπζ κά ηά ακαβηάζμοιε κά δεπημφκ. αθθά υπμο αθέπμοκ αδζηία κά ηήκ πμθειμφκ. δ δέ αθθμηνίςζζξ ηαί ηαηαθνυκδζζξ ημφ ημζκμφ βέκμοξ αδζηίακ ειπμίεζ>> <<δ μζηεζυηδξ ιεηαλφ ηχκ ακενχπςκ θένκεζ ηδ δζηαζμζφκδ. Ώπυ αοηή είκαζ θακενυκ υηζ εζζήβαβε ηαί ηή δζηαζμζφκδ. εέθμοιε ιζά δίηαζδ ημζκςκία άξ δζδάλμοιε ηήκ θζθμζμθία ζηά παζδζά ιαξ. ηήκ θοθήκ ημο. εκχ δ απμιάηνοκζζξ ηαί δ πενζθνυκδζζξ ημο ημζκμφ βέκμοξ πνμηαθεί αδζηία>>-Ποεαβυναξ ΋ζμ πζυ απμλεκςιέκμζ γμφκ μζ άκενςπμζ ηυζμ πενζζζυηενμκ επζηναηεί δ αδζηία ακαιεηαλφ ηςκ. 7) <<αθθ' είηδ ιάθα ημφημ κμιίγεηαζ. κά ιήκ ακαενέρμοιε ηέημζμο είδμοξ ακενχπμοξ. ηήκ εέζζκ αοηήκ. ηζ μφηε είκαζ δίηζμ κά πνμηνίκμοιε ηή νχιδ ακηί ηήκ άλζα βκχζζκ>>-Ξεκμθάκδξ ΢πεηίγεζ ηήκ εοκμιίακ ιέ ηήκ ζμθία ηαί υπζ ιέ ηήκ νχιδ. Βζ δε ιή. 5) <<δ ιεκ μζηείςζζξ δ πνυξ ημφξ ακενχπμοξ εζζάβεζ δζηαζμζφκδκ. Δ δζηαζμζφκδ ανπίγεζ κά ηαηαννέεζ υηακ ζοκακαζηνέθμκηαζ άκενςπμζ ιέ εηενυηθδηεξ ακηζθήρεζξ ηαί ακυιμζεξ ροπζηέξ δζαεέζεζξ. ηυ έεκμξ. Άκ αοηυ δέκ βίκεηαζ. ηήκ πμθζηείακ ημο. ήδδ. Αζυηζ δ αδζηία. 6) <<μζηεζχζαξ ημφξ ακενχπμοξ πυζς ιάθθμκ ημί ηδξ μιμεζδμφξ ροπήξ ηεημζκςκδηυζζ ηαί ηήξ θμβζηήξ ηήκ μζηείςζζκ εκεζηήζαημ. πμο ιμζνάγμκηαζ ηαί μιμεζδή ροπή ηαί θμβζηή. ΋ζμ πζυ αημιζζηέξ βίκμκηαζ μζ άκενςπμζ ηυζμ πενζζζυηενμκ ηυ θαζκυιεκμκ εά απμηηά ιεβαθοηένακ έκηαζζκ. ηήκ δφκαιζκ. . αθθά ηαί απυ ηήκ χνα πμο ηαηδνβήεδ ηυ ιέηνμκ ζηήκ εθεοεενίακ εηθνάζεςξ ελςηφθμκηαξ ζηήκ εθεοεενζυηδηα ηαί ηυκ ακανπζζιυκ. ζέ ηάεε ααειίδα ή επίπεδμκ. έεκμξ. ημοθάπζζημκ ειείξ. υζμ πενζζζυηενμκ ηάπμζμξ πενζθνμκεί ηήκ μζημβέκεζάκ ημο. θμζπυκ. άξ ιή ζοιιεηέπμοιε ζηήκ άδζηδ πνάλζκ ημο>>-Αδιυηνζημξ ΋πζ ιυκμκ κά πείζμοιε ηά παζδζά ιαξ κά ιήκ αδζημφκ. ακενςπυηδξ) ηαί πχξ ηά υπμζα ζθάθιαηα έπμοκ ακηίηηοπμκ υπζ ιυκμκ ζηυ ίδζμ. Ώπυδεζλζξ ηά βεβμκυηα πμο αθέπμοιε βφνς ιαξ απυ ηήκ χνακ πμο εζζέααθθακ ζηυκ ηυπμκ ιαξ δζάθμνμζ αθθυθοθμζ.

Άκ δέκ ζαξ ανέζεζ ηυ πανάδεζβια ηχκ αθθμδαπχκ οπάνπεζ ηαί ηυ πανάδεζβια ηήξ Βονςπασηήξ Βκχζεςξ.πίζηεςξ! Γεφξ=Αίηδ.. ηυζμ ηαηά ηά Ονθζηά υζμ ηαί ηαηά ηυκ ΋ιδνμκ. 13) <<ιμφκμζ εεμθζθέεξ. ΢ηυ υκμια 'ηάπμζμο' δζηαίμο ηαηαπαηείηαζ πμθθάηζξ αακαφζςξ ηυ πναβιαηζηυκ δίηαζμκ ημφ θαμφ ιαξ. άξ ιήκ ημφξ ζηνέρμοιε πμηέ ζηυκ δδμκζζιυκ-οθζζιυκ. Καί ημφημ ηυ παναηηδνζζηζηυκ είκαζ αζςκίςξ απμδζδυιεκμκ ζηυ οπένηαημκ εείμκ. υιςξ.10) <<μ πνδιάηςκ πακηεθχξ ήζζςκ μφη άκ πμηέ είδ δίηαζμξ>> <<υπμζμξ κζηζέηαζ πάκημηε απυ ηά πνήιαηα είκαζ αδφκαημ κά βίκεζ πμηέ δίηαζμξ>>Αδιυηνζημξ Ώπμννίπηεζ ηήκ ηενδαθεμθνμζφκδ. 11) <<αβαευκ μφ ηυ ιή αδζηείκ. Οζ ενδζηείεξ ιπμνεί κά άθθαλακ. πμφ ακέηαεεκ πίζηεοακ μζ Έθθδκεξ. ημφ ΟΔΒ. Αζυηζ άκ οπεναεί έκα ζοβηεηνζιέκμκ υνζμκ παφεζ κά είκαζ δζηαζμζφκδ. Βηηυξ άκ αιθζαάθθεζ ηακείξ βζά ηυκ πενζμνζζιυκ ηχκ δζηαζςιάηςκ ηχκ Βθθήκςκ. ακελανηήηςξ μκυιαημξ. ηυ δε ιδ ημζμφημκ άδζημκ ηαί ηαηυκ>> <<πνέπεζ κά παίνκμοιε εηδίηδζζκ βζά ημφξ αδζημφιεκμοξ ακαθυβςξ ιέ ηίξ δοκάιεζξ ιαξ ηαί κά ιήκ ημοξ εβηαηαθείπμοιε. Έκα απθυ πανάδεζβια: ιζθάκε ηάπμζμζ πενί ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ηχκ δζαθυνςκ εζζαμθέςκ αθθμδαπχκ ζηήκ παηνίδα ιαξ Βθθάδα. επενεουιεκμξ ηυ άδζημκ. Βπζηαθμφκηαζ ηήκ έκκμζα ημφ δζηαίμο βζά κά ζηδνίλμοκ ηίξ απυρεζξ ηςκ. υζμζξ επενυκ ηυ αδζηέεζκ>> <<μζ εεμί αβαπμφκ ιυκμκ υζμοξ ιζζμφκ ηήκ αδζηία>>-Αδιυηνζημξ Βδχ είκαζ ηαί εέια.. ΋ηακ ηάπμζμξ έπεζ Υ δζηαζχιαηα ηαί λαθκζηά ζηυ υκμια ηήξ δζηαζμζφκδξ αοηά βίκμκηαζ έζης ηαί Υ-1 ηυηε έπμοιε ηαηαπάηδζζκ δζηαίμο ηαί ανπήκ επζηναηήζεςξ ηήξ αδζηίαξ. ανπαίμζ. πμφ είκαζ ηαοηζζιέκμξ ζήιενα ιέ ηήκ απυηηδζζκ πνδιάηςκ. ηυηε. Άκ εέθμοιε κά ιεβαθχζμοκ δίηαζμζ άκενςπμζ. εθυζμκ δέκ αδζηείζαζ μ ίδζμξ>>-Ώκηζθχκ ΋. αθθά ηυ ιδδέ εεέθεζκ>> <<αβαευκ είκαζ υπζ ηυ κά ιήκ αδζημφιε. αοηυ πμφ επζδζχημοκ είκαζ ιζά άδζημξ πνάλζξ δζυηζ αδζηεί ημφξ βδβεκείξ ηαημίημοξ αοηήξ ηήξ πχναξ. ΢ηήκ πναβιαηζηυηδηα. ημφ ΝΏΣΟ. ςζηυζμ δ ηεκηνζηή ζδέα παναιέκεζ ίδζα: μ άκενςπμξ πμο είκαζ δίηαζμξ ηαί γεί ιέ δζηαζμζφκδ.ηζ δίκεζξ παίνκεζξ! Καί δ δζηαζμζφκδ έπεζ ιέηνμκ. έπμοιε δζαζηνέρεζ ηυ αθδεζκυκ ημο κυδια. κευηενμζ. 14) <<αδζημοιέκμζζζ ηζιςνείκ ηαηά δφκαιζκ πνδ ηαί ιδ πανζέκαζ. εκχ δ ηαηάθδλζξ ηήξ αδζηίαξ είκαζ μ θυαμξ ηήξ ζοιθμνάξ>>-Αδιυηνζημξ Γζά ηυ πυζμ ζπμοδαία είκαζ δ δζηαζμζφκδ. ιεζαζςκζημί. αδζηίδξ δε δείια λοιθμνήξ ηένια>> <<επζανάαεοζζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ είκαζ ηυ εάννμξ ηαί δ αθμαία ηήξ βκχιδξ. Δ δζάεεζζξ βζά αοηάνηεζα είκαζ δζάεεζζξ βζά δζηαζμζφκδ. βζαηί ηέημζα πνάλζξ είκαζ δίηαζδ ηαί ζςζηή εκχ δ ακηίεεηδ άδζηδ ηαί ηαηή>>-Αδιυηνζημξ 15) <<ηυ ιή αδζηείκ ιδδέκα ιή αδζημφιεκμκ αοηυκ δίηαζμκ εζηίκ>> <<είκαζ δίηαζμ ημ κα ιήκ αδζηείξ ηακέκακ. Συ ιεκ βαν ημζμφημκ δίηαζμκ ηαί αβαευκ. Δ πνχηδ πνάλζξ δζηαζμζφκδξ είκαζ κά ιήκ αδζημφιε ηυκ εαοηυκ ιαξ ηαί κά ιήκ επζηνέπμοιε κά ιαξ αδζημφκ. αθθά ηυ κά ιήκ εέθμοιε κ' αδζηήζμοιε>>Αδιυηνζημξ 12) <<δίηδξ ηφδμξ βκχιδξ εάνζμξ ηαί αεαιαίδ. Άκ αοηυ ηυ επζηνέπμοιε ζηυ υκμια ημο δζηαίμο. είκαζ αβαπδηυξ ζηυκ εευκ δζυηζ επζηεθεί ηυ εέθδιά ημο επί Γήξ. .

υπμηε οπήνλε αολδιέκμξ δείηηδξ δζπυκμζαξ. Υςνίξ ηδκ μιυκμζα υιςξ μφηε μζ οπμεέζεζξ ηδξ πυθεςξ εά ιπμνμφζακ κά είκαζ υπςξ πνέπεζ μφηε ηαί ζπίηζ εα ιπμνμφζε κά δζμζηδεεί ζςζηά>>-Ώκηζθχκ Δ μιυκμζα. Ή υηακ ζπένκμοκ δζπυκμζα ηάπμζμζ άθθμζ ιέζα απυ δζπαζηζηέξ ζδεμθμβίεξ ηαί πναηηζηέξ. οβζέξ μιμκμείκ. άθθςξ δ' μο>> <<απυ ηήκ μιυκμζα πνμηφπημοκ ηά ιεβάθα ένβα. εά λακαιεβαθμονβήζεζ. βζά ηυκ μπμζμκδήπμηε θυβμκ. θμζπυκ. ιπμνεί κά οπάνλεζ ιυκμκ ακάιεζα ζέ μιμηνυπςξ ζηεπημιέκμοξ ακενχπμοξ. ηαί πζυ ζζμννμπδιέκεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ακενχπςκ εά οπάνλμοκ ηαί ηυ έεκμξ. επί ηέθμοξ. Άξ πνμεημζιάζμοιε ημοθάπζζημκ ηήκ δζάδμπδ ηαηάζηαζζκ ιέζα απυ ηά παζδζά ιαξ. 5) <<δ μιυκμζα. εά πανάλεζ ένζδα ζηυ ιέθθμκ. απυ ηήκ γςήκ ιαξ.ζη) Οκόλνηα-Γηρόλνηα 1) <<έπεναξ δζαθφεζκ>> <<κά δζαθφεζξ ηίξ έπενεξ>>-Κθευαμοθμξ Νά δζαθφμοιε ηίξ έπενεξ. λεηζκά απυ ηυ μζημβεκεζαηυκ πενζαάθθμκ. δζπυκμζεξ. Γζά έκα αονζακυκ. ΐαζζηυηαηδ δζδαπή βζά ηά παζδζά ηχκ Βθθήκςκ. Άκ δζδάλμοιε μιυκμζακ αοηήκ εά επζδζχλμοκ ηά παζδζά ιεβαθχκμκηαξ. βκςνίζαιε ιεβάθεξ ζοιθμνέξ. δ δζπυκμζα οπήνλε ακέηαεεκ ηυ ιεβαθφηενμκ εθάηηςια ηήξ θοθήξ ηαί αζηία πμθθχκ ημπζηχκ ηαί εεκζηχκ ηαηαζηνμθχκ. Έπς ηήκ αίζεδζζκ πχξ ηάηζ ηέημζμ πάθζ πθδζζάγεζ. δζπμβκςιυκςκ δε πνυξ . ηαί μζ πυθεζξ ιπμνμφκ κά έπμοκ επζηοπία ζημφξ πμθέιμοξ-ιέ άθθμκ ηνυπμκ υπζ>>-Αδιυηνζημξ Οιμκμείκ ιέ ηάεε ηνυπμκ! Ώοηυ είκαζ έκα ζδιακηζηυηαημ ιήκοια πμο πνέπεζ κά πενάζεζ ζηά παζδζά. Άκ δ απέπεεζα βζά ηήκ δζπυκμζα βίκεζ ζηάζζξ γςήξ απυ ηήκ παζδζηήκ δθζηία. Αζυηζ υζμκ οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο ιέ μιυκμζα οπεναζπίγμκηαζ ηήκ παηνίδα δέκ έπμοιε ηίπμηα κά θμαδεμφιε. ζοκεπχξ. 4) <<ημίξ κυιμζξ βαν ηχκ πμθζηχκ ειιεκυκηςκ αζ πυθεζξ ζζπονυηαηαζ ηε ηαί εοδαζιμκέζηαηαζ βίβκμκηαζ. Αοζηοπχξ βζά ηυκ θαυκ ιαξ. ηαεχξ. 6) <<πενζέπεζ ηαί ηήκ εκυξ εηάζημο πνυξ εαοηυκ μιμβκςιμζφκδκ. ηαεάπεν αοηυ ημ υκμια αμφθεηαζ εκδείηκοζεαζ. ηί εέθμοκ κά πεηφπμοκ ηάπμζμζ υηακ επζηνέπμοκ ηήκ αενυακ είζμδμκ ζηήκ πχνακ ακενχπςκ ιέ πακηεθχξ δζαθμνεηζηέξ ηαηακμήζεζξ. θμζπυκ. Τθ' εκυξ ιεκ βαν ηίξ κμήιαημξ ηαί ιζάξ βκχιδξ ηοαενκχιεκμξ μιμκμεί πνυξ εαοηυκ. ζοκαβςβήκ μιμίμο ημο κμφ ημζκςκίακ ηε ηαί έκςζζκ εκ αοηή ζοκείθδθεκ>> <<δ μιυκμζα. Άκ ηάπμζμξ ιεβαθχζεζ ιέζα ζηήκ ένζδα. δοζηοπχξ. Πνμζμπή ζοκεπχξ ζηυ μζημβεκεζαηυκ πενζαάθθμκ. υπςξ δ ίδζα δ θέλζξ εέθεζ κά δείλεζ. χζηε κά ζοκεπίζεζ κά οπάνπεζ εθπίξ βζά έκα ηαθθίηενμκ αφνζμ. Βίκαζ θχξ θακάνζ. έπεζ ζοιπενζθάαεζ ηδ ζοβηέκηνςζζκ υιμζμο κμο ηαί ημζκςκία ηαί έκςζζκ ιέζα ηδξ>>-Ώκηζθχκ Οιυκμζα. 2) <<θζθμκζηίδ πάζα ακυδημξ>> <<ηάεε θζθμκζηία είκαζ ακυδηδ>>-Αδιυηνζημξ 3) <<απυ μιμκμίδξ ηά ιεβάθα ένβα ηαί ηαίξ πυθεζζ ημφξ πμθέιμοξ δοκαηυκ ηαηενβάγεζεαζ. ηυηε. Άκεο δε μιμκμίαξ μφη' ακ πυθζξ εο πμθζηεοεείδ μφη' μίημξ ηαθχξ μζηδεείδ>> <<δζυηζ υηακ μζ πμθίηεξ ιέκμοκ ζηαεενμί ζημφξ κυιμοξ μζ πυθεζξ βίκμκηαζ πμθφ ζζπονέξ ηαί εοδιενμφκ.

μιμκμεί ιε ηυκ εαοηυ ημο. υηακ ημφ ηυ πνυηεζκακ πνμθακχξ επεζδή πνμηζιμφζε ηήκ απθή γςή>> Ο αθδεζκυξ θζθυζμθμξ δέκ έπεζ ανπδβζηέξ θζθμδμλίεξ επεζδή πνμηζιά ηήκ εθεοεενίακ ημο. ιεθεηά>>-Θαθήξ. 7) <<ιδδέπμηε ιαηανίζδξ άκενςπμκ επί πθμφης ηαί δυλδ. Ο δε άζηαημξ ημίξ θμβζζιμίξ ηαί άθθμηε οπ' άθθδξ δυλδξ θενυιεκμξ αζηάειδημξ εζηζ ηαί πμθέιζμξ πνυξ εαοηυκ>> <<υπμζμξ ιέκεζ ζηαεενυξ ζηήκ ίδζα ζηέρζκ πάκημηε είκαζ βειάημξ απυ μιμθνμζφκδ. απμνμφκηα ιή ηαπεζκμφζεαζ>> <<Άκ βίκεζξ πθμφζζμξ ιήκ βίκεζξ ηαί αθαγμκζηυξ. ηυ δέ αεί>> <<Νά πνμηζιάξ κά γδιζςεείξ πανά κά ηενδίζεζξ ιέ αζζπνυκ ηνυπμκ. ακ δζπμβκςιεί ιέ ηυκ εαοηυ ημο ηάζ ζηέθηεηαζ ακυιμζα. εκχ. αθθά δέκ είκαζ αοηυξ μ θυβμξ βζά ηυκ μπμίμκ ζπμοδάγεζ. πενήθακμξ. είκαζ αζηάειδημξ ηαί επενυξ ιέ ηυκ εαοηυ ημο>>-Ώκηζθχκ Δ δζπυκμζα ιέ ηά ιέζα ιαξ είκαζ πθήνδξ ηαί δζανηήξ ηαηαζηνμθή. Βκχ υπμζμξ είκαζ άζηαημξ ζηίξ ζηέρεζξ ημο ηαί ηάεε θμνά έπεζ ηαί άθθδ βκχιδ. ενεοκά. ηήκ θζηυηδηα δδθμκυηζ πθέμκ αβαπήζαξ>> <<Ο Ώνζζημηέθδξ θέεζ πχξ μ Βιπεδμηθήξ ήηακ εθεοεενυθνςκ ηαί οπενάκς ηάεε θζθμδμλίαξ βζά ελμοζία. δζαθμνεηζηά ιεηαλφ ηςκ. ηαοημπνυκςξ. χζηε κά ιήκ θηάκεζ κά πζζηεφεζ. Άκ βίκεζξ θηςπυξ ιήκ βίκεζξ ηαί ακαλζμπνεπήξ. εηενυηθδηα πνάβιαηα. ηαηαθφεζ ιένμξ ηήξ εθεοεενίαξ. μφηε ελςμζημβεκεζαηή. αθμφ απέννζρε ηυ ααζζθζηυκ αλίςια. Βκκμείηαζ πχξ πνςηίζηςξ ειείξ πνέπεζ κά είιαζηε ζοβηνμηδιέκμζ ζηίξ απυρεζξ ιαξ. δμοθυθνςκ>>-Κθευαμοθμξ 2) <<γδιίακ αίνμο ιάθθμκ ή ηένδμξ αζζπνυκ. Άκ απμηφπμοιε ζέ αοηυ ηυ παζδεοηζηυκ ημιιάηζ ηακεκυξ είδμοξ μιυκμζα δέκ εά είκαζ εθζηηή. Συ ιέκ βάν άπαλ θοπήζεζ. δ) Πεξί πινύηνπ 1) <<εοπμνμφκηα ιή οπενήθακμκ είκαζ. Αζυηζ δ ελμοζία δεζιεφεζ. 5) <<ακάλζμκ άκδνα ιή επαζκεί δζά πθμφημκ>> <<Μήκ επαζκείξ ακαλίμοξ ακενχπμοξ απθχξ επεζδή είκαζ πθμφζζμζ>>-ΐίαξ 6) <<θδζί δ' αοηυκ ηαί Ώνζζημηέθδξ εθεφεενμκ βεβμκέκαζ ηαί πάζδξ ανπήξ αθθυηνζμκ. ανίζηεηαζ ζέ δζάζηαζζκ>>-Ώκηζθχκ Δ μιυκμζα λεηζκά απυ ιέζα ιαξ! Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηυ παζδί κά έπεζ ζοβηνμηδιέκδ άπμρζκ. άνα. ακ αμφθςκηαζ. Συ ιέκ εά ζέ θοπήζεζ ιζά ηαί έλς εκχ ηυ δέ εά ζέ θοπεί ιζά γςή>>-Υίθςκ 3) <<ιδ πθμοηεί ηαηχξ>> <<Νά ιήκ απμηηάξ πθμφημκ ιέ ηαημφξ ηνυπμοξ>>-Θαθήξ 4) <<ναίδζμκ εζηί πθμφηεζκ ημζξ θζθμζυθμζξ.εαοηυκ ηαί ακυιμζα θμβζγυιεκμξ δζαζηάζζάγεζ>> <<πενζέπεζ ηαί ηήκ μιμβκςιμζφκδ ημο ηαεεκυξ πςνζζηά πνμξ ηυκ εαοηυκ ημο. μφηε εκδμμζημβεκεζαηή. άκ ημ επζεοιήζεζ. άκ ηάπμζμξ ηοαενκζέηαζ απυ ιζά ζηέρζκ ηαί απυ ιζα βκχιδ. Αζυηζ. εζ βε ηήκ ααζζθείακ αοηχ δζδμιέκδκ πανδηδζαημ. αθθ' μο ημφη' εζηί πενί μ ζπμοδάγμοζζκ>> <<Αέκ είκαζ ηαηυκ κά πθμοηίγεζ μ θζθυζμθμξ. 7) <<ηαί μ ιεκ επί ηδξ αεί αοηήξ επζιέκςκ δζακμήζεςξ μιμθνμζφκδξ εζηζ πθήνδξ. Πάκηα βαν ηα ημζαφηα ηςκ αβαεχκ εθάηημκζ πίζηεζ ηχκ ακέιςκ δέδεηαζ>> .

ε) Πεξί κέηξνπ 1) <<ιδδέκ άβακ>> <<΢έ ηίπμηε κά ιήκ επζθέβεζξ ηήκ οπεναμθήκ>>-΢υθςκ 2) <<ιή επζεοιείξ αδφκαηα>>-Υίθςκ 3) <<ηί ηάθθζζημκ. 6) <<παζδυξ. 'μοη εκ ης πμθθχ ηυ εο'. ηχκ εκζηίηηςκ. ΋. ΋πμζμζ βαν ακ ηζκέξ χζζκ μζ πνχιεκμζ. αοηάνηεα δε ζςθνμζφκδ>> <<πμθοηεθέξ ηναπέγζ παναεέηεζ δ ηφπδ. Ώνιμκία>>-Ποεαβυναξ 4) <<ηί άνζζημκ. εκχ βζά ημφξ ηαημφξ ηαί βζά υζμοξ δέκ βκςνίγμοκ είκαζ ηαηυ. πάκηα γδημφζακ αιέηνςξ. δέκ οπάνπεζ δοζμίςκδ ζφβηνμοζζξ ζηά ιέθδ ημο>>-Βιπεδμηθήξ Συηε μ άκενςπμξ ηαηαθήβεζ ζέ εζςηενζηή βαθήκδ-ανιμκία. ζ) Ψεύδνο-Αιήζεηα 1) <<ιή ρεφδμο. ιέ θζβυηενδ πίζηζκ. ακάθμβα είκαζ ακαβηαζηζηά ηαί ηά πνάβιαηα βζ' αοημφξ>>Πνυδζημξ ΢ύλουης: ΋θεξ μζ παναπάκς ζδέεξ ςθέθζιμκ εά ήηακ κά ειθοζδεμφκ ζηά παζδζά χζηε. Άκδναξ ζδιαίκεζ. Έπεζ ηαί η' άθθα πνάβιαηα μφης πάκηα. ΋θα αοηά ηά αβαεά. ΢διαίκεζ έθεβπμξ ηήξ επζεοιίαξ.ηζ δδθαδή είδμοξ είκαζ μζ πνήζηεξ. ΋ηακ δδθαδή μιμθνμκεί πνυξ εαοηυκ. Κονίςξ δέ κά δζδαπημφκ ηήκ μνεήκ πνήζζκ ημφ πθμφημο ηαί ηήκ αλίακ ηήξ αοηάνηεζαξ. θμζπυκ. ημίξ δε ιμπεδνμίξ ηαί ακεπζζηήιμζζ ηαηυκ. ημφημζξ ιεκ αβαευκ. μφηε κά δίκμοκ αλίακ ζέ ακαλίμοξ. πανά ιυκμκ ηήκ αθήεεζακ>>-΢υθςκ . ζοκεπχξ. Συ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαί ιέ υθα ηά άθθα πνάβιαηα. Βοδαζιμκία>>-Ποεαβυναξ 5) <<μο ζηάζζξ μοδέ ηε δήνζξ ακαίζζιμξ εκ ιεθέεζζζκ>> <<δέκ οπάνπεζ δζπυκμζα. μφηε μ πθμφημξ κά είκαζ μ ζηυπμξ γςήξ ηςκ. αθθ' αθήεεοε>> <<Νά ιήκ θέξ ρέιιαηα. ηαί βζα υζμοξ βκςνίγμοκ πμφ πνέπεζ κά λμδεφμοκ ηά πνήιαηά ημοξ.<<πμηέ ιή ιαηανίζεζξ άκενςπμκ βζά ηυκ πθμφημ ηαί ηή δυλα ημο. μφη ακδνυξ ηυ αιέηνςξ επζεοιείκ>> <<δ άιεηνδ επζεοιία παναηηδνίγεζ ηυ παζδί ηαί υπζ ηυκ άκδνα>>-Αδιυηνζημξ Σά παζδζά. υπμο δεί πνήζεαζ ημζξ πνήιαζζ. ημζαφηα ηαί ηά πνάβιαηα αοημίξ ακάβηδ είκαζ>> <<βζά ημφξ ηαθμφξ ηαί πνδζημφξ ακενχπμοξ είκαζ ηαθυ. ζημνπίγμκηαζ ζηυκ άκειμκ>>-Αδιυηνζημξ 8) <<ηνάπεγακ πμθοηεθέα ιεκ ηφπδ παναηίεδζζκ. ιέηνμκ. Δ ζςζηή δμοθεζά βζά υθα αοηά λεηζκά απυ ηήκ ανπή ηήξ γςήξ ημφ ακενχπμο. μφηε ελμοζζαζηζηέξ δζαεέζεζξ κά απμηηήζμοκ πμηέ. ηναπέγζ υιςξ πμφ πνμένπεηαζ απυ ηίξ δζηέξ ιαξ δοκάιεζξ παναεέηεζ δ ζςθνμζφκδ>>-Αδιυηνζημξ 9) (βζά ηυκ πθμφημκ): <<ημζξ ιεκ ηαθμίξ ηαβαεμίξ ηςκ ακενχπςκ ηαί ημζξ επζζηαιέκμζξ. Συ εέια είκαζ πχξ δναζηδνζμπμζείηαζ δ μζημβέκεζα ηαί δ πμθζηεία ζηήκ ηαθθζένβεζακ ημο ιέηνμο ζηά παζδζά. είκαζ ηαί βζ' αοημφξ ηαθυ.

μ Δνάηθεζημξ ιζθά ζαθχξ βζά ηήκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηήξ αθδεείαξ. Οζ ιεβάθεξ ηαί πναβιαηζηέξ αθήεεζεξ πνμένπμκηαζ απυ εεσηά. δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηήκ ημζκςκία ιέ ηυκ εείμκ Λυβμκ. θίβμζ βκςνίγμοκ>>-Δνάηθεζημξ Καηδβμνεί ημφξ ακενχπμοξ πμφ πάκηα επζανααεφμοκ ημοξ επζηήδεζμοξ ηαί πμκδνμφξ. Καί. 2) Νά θέιε αθήεεζα: <<ημφημ βαν ιυκμκ δφκαζεαζ ημφξ ακενχπμοξ πμζείκ εεχ παναπθδζίμοξ>> <<δζυηζ ιυκμκ αοηυ ιπμνεί κά ηάκεζ ημφξ ακενχπμοξ υιμζμοξ ιέ ηυκ εευ>>-Ποεαβυναξ Αίηαζμκ ηαί Ώθήεεζα είκαζ παναηηδνζζηζηά ημφ εείμο. Δ έκεεμξ ανεηή δζαπςνίγεζ ηυκ άκενςπμκ απυ ηυ ηηήκμξ ηαί ηυκ ηαεζζηά. δ μπμία βζά κά οπάνλεζ εέηεζ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ. Άκ εέθμοιε κά ιεβαθχζμοιε ακενχπμοξ εκ πθήνεζ ζοκεζδήζεζ πνέπεζ κά ημφξ ιάεμοιε κά πνάηημοκ ηυ δίηαζμκ. Καί ημφημ ιυκμκ ιέζα απυ ηήκ παζδεία ιπμνεί κά επζηεοπεεί. Δ άπμρζξ ιμο είκαζ πχξ ιζθά βζά έκακ ζοκδοαζιυκ επζζηδιμκζηήξ βκχζεςξ ημφ θοζζημφ ηυζιμο (αζχκζμξ βαν) ηαί εζςηενζζηζηήξ πνμζεββίζεςξ ημφ εείμο ιέζς ηήξ αζςιαηζηήξ ειπεζνίαξ. αθθά ηυκ ηαεμθζηυκ ηαί εεσηυκ>>-Δνάηθεζημξ Βδχ ηαηαβνάθμοιε ηήκ ηενάζηζα ζδιαζία πμο έπεζ δ ημζκςκία ιεηά ημο Λυβμο ηαί δ υζμ ηυ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ απελάνηδζζξ απυ ηήκ πίζηζκ ηχκ αζζεήζεςκ. εκχ βζά ηίξ αζζεήζεζξ είπε υηζ δέκ είκαζ αλζυπζζηεξ>>- . αεααίςξ. έηζζ είκαζ ηαί ηχνα. μ άκενςπμξ ζοκημκίγεηαζ ιέ ηυκ εείμκ κμφκ υηακ εθανιυγεζ ηίξ ανπέξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ηαί αθδεείαξ ζηή γςή ημο. 3) <<ηήκ αίζεδζζκ άπζζημκ είκαζ κεκυιζηεκ. αθθά ηυκ ημζκυκ ηαί εείμκ>> <<ακαβμνεφεζ ηυκ θυβμκ ηνζηή ηήξ αθήεεζαξ. ηνυπμκ ηζκά. ηαί κά ημφξ δζδάλμοιε υζα πενζζζυηενα ιπμνμφιε βζά ηυκ θοζζηυκ ηυζιμκ. Πάκηα ήηακ έηζζ.Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηά παζδζά κά θέκε ηήκ αθήεεζακ. Σαξ ηε αζζεήζεζξ ιδ αηνζαείξ οπάνπεζκ>> <<ηνζηήνζμκ μκυιαζε ηυκ θυβμκ. ΋πμζμξ εέθεζ κά πθδζζάζεζ ηυ εείμκ εθανιυγεζ ηίξ ανπέξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ηαί αθδεείαξ. κά είκαζ θζθαθήεεζξ. υπζ υιςξ ηυκ μπμζμκδήπμηε. Ώκαθέναιε ήδδ πχξ ηυ εείμκ πνμζεββίγεηαζ. μθίβμζ βζκχζημοζζκ>> <<πμθθμί εαοιάγμοκ. Οζ οπμηεζιεκζηυηδηεξ ζηήκ αθήεεζα ςθείθμκηαζ ζηήκ ιή ημζκςκία ιέ ηυκ ζοιπακηζηυκ Λυβμκ. πμθίηδ ημφ ΢φιπακημξ. 8) <<ηνζηήνζμκ δε ηυκ θυβμκ είπε. ηυκ δε θυβμκ οπμηίεεηαζ ηνζηήνζμκ>> <<εεςνεί ηήκ αίζεδζζκ ακαλζυπζζηδ ηαί εέηεζ ςξ ηνζηήνζμκ ηυκ θυβμκ>>-Δνάηθεζημξ <<ηαημί ιάνηονεξ ακενχπμζζζκ μθεαθιμί ηαί ςηά ααναάνμοξ ροπάξ επυκηςκ>> <<είκαζ ηαημί ιάνηονεξ ηά ιάηζα ηαί η' αοηζά βζά ημφξ ακενχπμοξ πμο έπμοκ αάναανεξ ροπέξ>>-Δνάηθεζημξ <<ααναάνςκ εζηί ροπχκ ηαίξ αθυβμζξ αζζεήζεζζ πζζηεφεζκ>> <<είκαζ παναηηδνζζηζηυκ ηχκ αάναανςκ ροπχκ κά δίκμοκ πίζηζκ ζηίξ άθμβεξ αζζεήζεζξ>>Δνάηθεζημξ <<ηυκ δέ θυβμκ ηνζηήκ ηήξ αθδεείαξ απμθαίκεηαζ μο ηυκ μπμζμκδήπμηε. αζχκζα πνάβιαηα. Πνέπεζ κά ηάκμοιε πνμζπάεεζα ΣΧΡΏ χζηε κά πάρεζ κά είκαζ έηζζ ζηυ ιέθθμκ. 7) <<πμθθμί εαοιάγμοζζκ. ή ηαθθίηενα.

Ο ιεβάθμξ ζηυπμξ είκαζ κά βίκεζ αηυιδ ηαθθίηενμξ απυ εηείκμοξ. ζέ βεκζηέξ βνάιιεξ. 10) <<αθδευιοεμκ πνή είκαζ. ηήκ αθήεεζα απυ ηή βκχιδ>>-Γμνβίαξ ΢ηυ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ ιέ ημφξ οπμθμίπμοξ ηαί μ Γμνβίαξ. αθθά ηακακηία ηήκ αθήεεζακ ηδξ δυλδξ>> <<υιςξ δέκ πνέπεζ κά δίκμοιε πίζηζκ ζέ υζμοξ ηάκμοκ οπμεέζεζξ αθθά ζέ υζμοξ βκςνίγμοκ ηαί δέκ πνέπεζ κά εεςνμφιε ηήκ επζθακεζαηή βκχιδ πζυ αλζυπζζηδ απυ ηήκ αθήεεζα αθθά ηυ ακηίεεημ. 2) <<ζεαοηυκ άλζμκ παναζηεφαγε ηχκ βμκέςκ>> <<Φηζάλε ηυκ εαοηυκ ζμο κά βίκεζ ακηάλζμξ ηχκ βμκέςκ>>-Πενίακδνμξ Πνέπεζ κά είκαζ ηακείξ ημοθάπζζημκ ηαθυξ υζμ μζ βμκείξ ημο. είκαζ κά αζζεακεμφκ απενζυνζζημκ ζεααζιυκ δζ' διάξ ηά παζδζά. ΢έ βεκζηέξ βναιιέξ. μφ πμθφθμβμκ>> <<πνέπεζ κά θέιε ηήκ αθήεεζα ηαί υπζ πμθθά θυβζα>>-Αδιυηνζημξ 11) <<αθθ' μφηε ημζξ δμλάγμοζζ δεί πζζηεφεζκ αθθά ημζξ εζδυζζκ. υπμο ηαεδιενζκχξ αημφιε βζά μζημβεκεζαηή αία ηαί αθθμπνυζαθθεξ . 3) 'Υνςζηάιε ηυζδ πάνδ ζημφξ βμκείξ υζδ εά πνςζημφζε έκαξ πεεαιέκμξ ζέ υπμζμκ ηαηάθενκε κά ηυκ θένεζ πάθζ ζηή γςή'-Ποεαβυναξ Σμφημ ηαηαηηάηαζ ιέζα απυ ηή ζοιπενζθμνά ιαξ ςξ βμκείξ. δζυηζ. ζήιενα πζα μζ βένμκηεξ δέκ είκαζ υπςξ ηάπμηε. 4) <<πνυξ ηε ημφξ ελ αοηχκ βεκμιέκμοξ δζαηείζεαζ βκδζίςξ. απμννίπηεζ ηήκ οπμηεζιεκζηυηδηα ηαί πνμηνίκεζ ηήκ ακηζηεζιεκζηήκ αθήεεζακ. βζαηί ηαί ηά άθθα γςκηακά πθάζιαηα αοηή ηήκ έκκμζα αζζεάκμκηαζ ιυκμ>>-Ποεαβυναξ Συ θοζζμθμβζηυκ ηαί ελ μνζζιμφ αοηυ ήηακ πάκημηε. Άκ ιπμνέζμοιε κά ειθοζήζμοιε αοηή ηήκ εοβεκή άιζθθα ζηά παζδζά εά ήηακ εοπήξ ένβμκ. πάκηςξ. δοζηοπχξ. ΢ηυ πένζ ιαξ. ΢έ έκακ πενίενβμκ ηυζιμκ υπςξ μ δζηυξ ιαξ. κά ειθοζδεεί χξ βεκζηή ζδέα. μφηε ηήκ δυλακ ηδξ αθδεείαξ πζζημηένακ κμιίγεζκ. κά δζδαπηεί ζηά παζδζά. ςξ ηαί ηχκ άθθςκ γχςκ ιυκδξ ηαφηδξ ηήξ εκκμίαξ αίζεδζζκ εζθδθυηςκ>> <<κά θένμκηαζ ζηά παζδζά ημφξ ιέ βκήζζα αβάπδ. αθθά ηυκ μνευκ θυβμκ>> <<ζοιθχκςξ πνυξ ηυκ Βιπεδμηθή. Πνέπεζ. 'ΏΜΒ΢ ΑΒ Γ' Β΢΢ΟΜΒΘΏ ΠΟΛΛΧ ΚΏΡΡΟΝΒ΢'. 9) <<ηαηά ηυκ Βιπεδμηθέα ηνζηήνζμκ είκαζ ηδξ αθδεείαξ μο ηάξ αζζεήζεζξ. η) Σρέζεηο λέσλ-κεγαιπηέξσλ 1) <<πνεζαφηενμκ ζέαμο>> <<Νά ζέαεζαζ ηυκ ιεβαθφηενμκ ζέ δθζηία>>-Υίθςκ Πνέπεζ αοηυξ μ ζεααζιυξ. ηνζηήνζμκ ηήξ αθδεείαξ είκαζ υπζ μζ αζζεήζεζξ αθθά μ μνευξ θυβμξ>> ΢οιθςκεί ηαί μ Βιπεδμηθήξ ιέ ημφξ Δνάηθεζημκ ηαί Πανιεκίδδ. δζά ημφ παναδείβιαημξ.Πανιεκίδδξ ΋ζα ιάεαιε ηαί απυ ηυκ Δνάηθεζημκ.

8) <<ιεηά δέ ηυ εείμκ ηε ηαί ηυ δαζιυκζμκ πθείζημκ πμζείζεαζ θυβμκ βμκέςκ ηε ηαί κυιμο. Πνέπεζ κά ιάεμοκ κά απμννίπημοκ ηήκ . 5) <<ςνίγεημ δε ιέβζζημκ είκαζ ηςκ αδζηδιάηςκ παίδαξ ηαί βμκείξ απ' αθθήθςκ δζαζπάκ>> <<Μεβαθφηενμκ έβηθδια απυ ηυ κά πςνίγμκηαζ ηά παζδζά απυ ημοξ βμκείξ ηςκ δέκ οπάνπεζ!>>-Ποεαβυναξ Σί ζδιαίκεζ αοηυ ζηίξ ιένεξ ιαξ ηαί ηί δζαζηάζεζξ έπεζ θάαεζ ηνίκεηέ ημ ιυκμζ ζαξ. Οφης βάν εζηυηςξ φζηενμκ αλζχζεζκ ιδδέ αοημίξ ημφξ κεςηένμοξ ακηζδζηείκ>> <<αοηυ ηυ δνυιμ πμο εά αημθμοεήζμοκ ιέπνζ ηά βδναηεζά ημοξ. γήθεζα. ή απυπεζνα άημιρδξ επζαμθήξ ηήξ δζηήξ ιαξ πνμζςπζηυηδημξ ζέ αοηά. Γκήζζα αβάπδ πνυξ ηά παζδζά. Γζαηί μζ άκενςπμζ δέκ ιπμνμφκ κά γήζμοκ.. ιή πθαζηχξ. δοζηοπχξ. ιέ υ. Σά παζδζά πνέπεζ κά ιεβαθχκμοκ ιέ ημφξ βμκείξ. ρεφηζζια.΋πμο αοηυ είκαζ εθεβπυιεκμκ απυ ειάξ ημφξ ακενχπμοξ αεααίςξ. ηυζμ ιεβαθφηενδ οβίεζα οπάνπεζ ζηυ υνβακμκ αθθά ηαί ζηυ ζχια. ΋ζμ πενζζζυηενδ οβίεζα οπάνπεζ ζηά ηφηηανα ηαί ζηά ιυνζα. Ο ηάεε άκενςπμξ λεπςνζζηά είκαζ ηυ ηφηηανμκ αοημφ. υπζ οπμηνζηζηχξ αθθά ιέ πίζηζκ>>Ποεαβυναξ Βίκαζ ζηυ πένζ ιαξ κά ηυ πεηφπμοιε αοηυ. απμηεθεί ημζκςκζηή πνμζθμνά! Ώοηέξ μζ μζημβέκεζεξ είκαζ πμο ζοκεέημοκ ηίξ πυθεζξ. Καί ιέ ημφξ δφμ βμκείξ.. ηαί ημφηςκ οπήημμκ αοηυκ ηαηαζηεοάγεζκ. αθθά πεπεζζιέκμξ>> <<ιεηά απυ ημφξ εεμφξ ηαί ημφξ δαίιμκεξ πνέπεζ κά δίκεζ ηάπμζμξ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία ζημφξ βμκείξ ηαί ζηυκ κυιμ ηαί κά οπαημφεζ ζέ αοημφξ. Βίκαζ ηενάζηζα εοεφκδ δ δδιζμονβία ζςζηήξ μζημβέκεζαξ. 6) <<ήκ ιέθθμοζζκ εζξ ηυ βήναξ ααδίγεζκ. ηαφηδκ εοεφξ ελμνιχκηαξ ημίξ εθδθοευζζκ επαημθμοεείκ ηαί ημίξ πνεζαοηένμζξ ιδδέκ ακηζθέβεζκ.ηζ αοηή πενζθαιαάκεζ. Υςνίξ-άκ είκαζ δοκαηυκ!βζά παζδζά ιζθάιε!-ηήκ υπμζακ οζηενμαμοθίακ. υπζ ιέ οπμηαηάζηαηα αοηχκ. 7) <<απυ βάν ηχκ μίηςκ αί πυθεζξ ζοκίζηακηαζ>> <<αζ πυθεζξ ζοκίζηακηαζ απυ ημφξ μίημοξ>>-Ποεαβυναξ Συ κά ηαηαθένμοιε κά θηζάλμοιε ζςζηή μζημβέκεζα. δέκ είκαζ αοημκυδημξ. Μέ ηέημζεξ πμζμζηζαίεξ αολήζεζξ πμο έπμοκ ηά δζαγφβζα ζήιενα ζηήκ εθθδκζηή ημζκςκία είκαζ εοπήξ ένβμκ υζμζ πχνζζακ δίπςξ κά ηάκμοκ παζδζά πνχηα. άκ δέκ οπάνπεζ ηάπμζμξ κά ημφξ ηοαενκά>>-Ποεαβυναξ Οζ κέμζ άκενςπμζ πνέπεζ κά δζαιμνθχζμοκ ζηυ κμφ ημοξ ζενανπίεξ ηυζμ ζηυ επίπεδμκ ηχκ ζδεχκ υζμ ηαί ζέ εηείκμ ηχκ ακενχπςκ. Δ πυθζξ είκαζ ηυ υνβακμκ ζηυ ιεβάθμκ ζχια ημφ έεκμοξ ή ημφ ηνάημοξ. ΋θα ηά γςκηακά πθάζιαηα ηαηαθαααίκμοκ ηήκ βκδζίακ αβάπδ. αοηή δ πνμζηαβή. Δ ηάεε μζημβέκεζα είκαζ ηυ ιυνζμκ πμφ ζοκεέηεζ αοηυ ηυ υνβακμκ. Γζαηί έηζζ είκαζ θμβζηυ κά έπμοκ ανβυηενα ηήκ αλίςζζκ κά ιήκ ακηζδζημφκ ηαί ιαγί ημοξ μζ κευηενμζ>>-Ποεαβυναξ Βίπαιε: ζςζηή δμοθεζά ζηήκ παζδζηή δθζηία. Οο βάν πεθοηέκαζ ηυκ άκενςπμκ δζαζχγεζεαζ ιδδεκυξ επζζηαημφκημξ>> <<ηαεμθζηχξ πίζηεοακ πχξ δέκ πνέπεζ κά εεςνεί ηακείξ υηζ οπάνπεζ ιεβαθφηενμ ηαηυ απυ ηήκ ακανπία. αοηυκ πνέπεζ κά πάνμοκ εοεφξ ελ ανπήξ. θζβυηενμζ θυαμζ ηαί αβςκίεξ ζηίξ οπυθμζπεξ.ζοιπενζθμνέξ βμκέςκ πνυξ ηά παζδζά ηςκ υιςξ. αημθμοεχκηαξ ημφξ πνμβεκέζηενμοξ ηαί πςνίξ κά ακηζιζθμφκ ζημφξ ιεβαθφηενμοξ. 9) <<ηαευθμο δέ χμκημ δείκ οπμθαιαάκεζκ ιδδέκ είκαζ ιείγμκ ηαηυκ ακανπίαξ.

Σμφημ βαν ηαξ ηε πυθεζξ ηαί ημφξ ακενχπμοξ ηυ ζοκμζηίγμκ ηαί ηυ ζοκέπμκ είκαζ>> <<αοηυ θμζπυκ εα ζοιαεί ςξ ελήξ. αηυια ηζ ακ ήηακ πμθφ πεζνυηενα απυ άθθα. ηα) Πεξί λόκνπ 1) <<κυιμζξ πείεμο>> <<Νά αημθμοεείξ πζζηχξ ηυ βνάιια ημο κυιμο>>-Υίθςκ 2) <<κυις αμδεείκ. ακ ζοιαάθθεζ ζηδ κμιζιυηδηα ηαί ζηδ δζηαζμζφκδ. υπςξ ζέ ηάεε πενίπηςζζκ. Μζά απθή ζφβηνζζζξ ημφ πυζδ ακενςπζά ηαί θζθυηζιμκ οπήνπε ζηήκ εθθδκζηή θασηή ημζκςκία πνυ 50 εηχκ ηαί πυζδ ζήιενα εά ζαξ πείζεζ πυζμ θακεαζιέκδ ήηακ δ αθθαβή πθεφζεςξ πμφ ηάκαιε χξ θαυξ ηίξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ('70-ζήιενα). πάθζ. βίκεηαζ εοενβέηδξ ηχκ ακενχπςκ. δέκ πνέπεζ κά αθθάγμοιε αοηά πμφ ανήηαιε απυ ημφξ παηενάδεξ ιαξ.αηαλίακ ηαί ακανπίακ. υπζ ιέ αηζιία. Ώηυιδ ηαί άκ ηάπμζμζ εεζιμί ιάξ θαίκμκηαζ πςξ είκαζ πεζνυηενμζ απυ ηάπμζςκ άθθςκ. Γζαηί αοηυ είκαζ ημ πνάβια πμο ζοκεκχκεζ ηαί ζοβηναηεί ηζξ πυθεζξ ηαί ημοξ ακενχπμοξ>>Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο 5) Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο: Οζ κυιμζ πνμέηορακ απυ θοζζηήκ ακαβηαζυηδηα ηαί βζ' αοηυ πνέπεζ κά ααζζθεφεζ ζημφξ ακενχπμοξ μ κυιμξ ηαί δ δζηαζμζφκδ ηαί ιέ ηακέκακ ηνυπμκ κά ιήκ ακαηνέπμκηαζ 6) (ιέ ηήκ εοκμιία): <<ημφξ ηε βαν εοηοπμφκηαξ αζθαθεί αοηή πνήζεαζ ηαί ακεπζαμοθεφης. Μάθθμκ πνμαθδιαηζηά ηαί ακζζυννμπα άημια ιέ θοβυηεκηνεξ ηάζεζξ. αθθά ιέ ανεηή. Συ κά αρδθά ηακείξ ημφξ κυιμοξ ηαί ηυκ ηνυπμκ γςήξ ηχκ πνμβυκςκ ημο. εά έπεζ ηυ δχνμκ ημο αηεθείςημκ. Ο ακηίηηοπμξ. <<ςδε μοκ έζηαζ ημφημ. οζμεεηχκηαξ δζάθμνεξ ηαζκμημιίεξ. δίπςξ κά ιμζνάγεζ πνήιαηα. ζημφξ θυβμοξ ηχκ βμκέςκ ηαί ζηυκ κυιμκ. πμηέ δέκ εά βίκμοκ ζοβηνμηδιέκμζ εκήθζηεξ. Γζαηί ηυ κά ιεηαπδδά ηάπμζμξ απυ ημφξ οπάνπμκηεξ κυιμοξ ηαί κά αβαπά ηήκ ηαζκμημιία δέκ είκαζ ζοιθένμκ μφηε αζθαθέξ>>Ποεαβυναξ. αμδεζμφκηαζ απυ ημφξ ηαθυηοπμοξ θυβς ηςκ ακηαθθαβχκ . ηαί πχξ. δςνίγμκηαξ. ηακ δ ιαηνχ πείνς εηένςκ. ΢έ δζαθμνεηζηή πενίπηςζζκ. ιεηά ηυκ εευκ. Πνέπεζ κά είιαζηε πζζημί. ημφξ ηε αο δοζηοπμφκηαξ επζημονείζεαζ εη ηςκ εοηοπμφκηςκ δζά ηήκ επζιεζλίακ ηε ηαί πίζηζκ. εζ ημζξ κυιμζξ ηε ηαί ης δζηαίς επζημονμίδ. δέκ είκαζ ζέ ηαιιζά πενίπηςζζκ ζφιθμνμκ μοδέ ζςηήνζμκ. Υίθζεξ θμνέξ κά ιέ πμφκ μπζζεμδνμιζηυκ πανά ζηθάαμκ ή απμηηδκςιέκμκ αάναανμκ. είκαζ ηαί αημιζηυξ υζμ ηαί ημζκςκζηυξ. 10) <<ηυ ιέκεζκ εκ ημίξ παηνίμζξ έεεζζ ηε ηαί κμιίιμζξ εδμηίιαγμκ μζ άκδνεξ εηείκμζ. ακμιία πμθειείκ>> <<Νά αμδεάξ ηυκ Νυιμκ ηαί κά πμθειάξ ημφξ ακυιμοξ ηαί ηήκ ακμιίακ>>-Ποεαβυναξ 3) <<ιάπεζεαζ πνή ηυκ δήιμκ οπέν ημο κυιμο υηςζπεν ηείπεμξ>> <<μ θαυξ πνέπεζ κά ιάπεηαζ βζά ημφξ κυιμοξ υπςξ βζά ηά ηείπδ ημο>>-Δνάηθεζημξ 4) Μέ πμζυκ ηνυπμκ ηάπμζμξ. Συ βάν ναδίςξ απμπδδάκ απυ ηχκ οπανπυκηςκ κυιςκ ηαί μζηείμοξ είκαζ ηαζκμημιίαξ μοδαιχξ είκαζ ζφιθμνμκ μοδέ ζςηήνζμκ>> <<μζ άκδνεξ εηείκμζ πνμζπαεμφζακ κά ιέκμοκ πζζημί ζηά παηνμπανάδμηα ήεδ ηαί έεζια. εκχ ηαί μζ δοζηοπζζιέκμζ. απεν εη ηήξ εοκμιίαξ βίβκεηαζ>> <<βζαηί μζ ηαθυηοπμζ απμθαιαάκμοκ ηδκ ηφπδ ημοξ ιε αζθάθεζα ηαί πςνίξ οπμκμιεφζεζξ.

δοζηοπήξ εηείκμξ πμο έπεζ ζημηεζκή εζηυκα βζά ημφξ εεμφξ>>-Βιπεδμηθήξ 7) Άκ μζίςξ ηαί δζηαίςξ δζααζχζςιεκ: . Ώοηυξ εζε' αιχκ επυπηδξ. αδοκαηεί δ' μοδέκ εευξ>> <<Ώπυ ηυ εείμκ δέκ δζαθεφβεζ ηίπμηα. ηήκ ημζκςκία ιαξ) κά ηά δζδάλμοιε ζοκεζδδηή πεζεανπίακ ζημφξ κυιμοξ.. μξ εείςκ πναπζδχκ εηηήζαημ πθμφημκ. ηβ) Πεξί ηνπ ζείνπ 1) <<εθυδζμκ εκαημίξ ιέβζζημκ εζηίκ εοζεαήξ αίμξ>> <<Συ ιεβαθφηενμκ εθυδζμκ βζά έκακ εκδηυκ είκαζ έκαξ εοζεαήξ αίμξ>>-Βπίπανιμξ Πνέπεζ. ηαθήκ εθπίδα βζά ηήκ ακηαιμζαή ηχκ αβαεχκ. κά ακαπηφλμοιε ηήκ εοζέαεζακ ζηά παζδζά. Γκςνίγεζ ηά πάκηα βζά ειάξ. εά θακεί πίεδημξ ηαί ζηή ζμθία ηαί ζηήκ μιμνθζά ηαί ζ' υθα η' άθθα>>-Δνάηθεζημξ 6) <<υθαζμξ. αθθά κά ειπμδίγμοκ ηαί ημφξ οπμθμίπμοξ πμο έπμοκ ηέημζεξ ηάζεζξ κά ηά ηάκμοκ. ηαηά πνμέηηαζζκ. δεζθυξ δ'. Νά ακαπηφλμοκ αίζεδια δζηαζμζφκδξ ηαί εοκμιίαξ. πενζζζυηενμκ ένπεηαζ ζημφξ ακυιμοξ ηαί θζβυηενμκ ζέ υζμοξ εοκμιμφκηαζ. ΢οιθχκςξ πνυξ ηίξ ζηαηζζηζηέξ γμφιε ζηυ πζυ έηκμιμκ ηαί δζεθεανιέκμκ ηνάημξ ηήξ Βονχπδξ. ΋θα ζοιααίκμοκ ηαηά εείακ πνυκμζακ. αθθά ηαηά εείακ πνυκμζακ. Καί μ πυθειμξ. Συκ Νυιμκ ηαί ηά ιάηζα ιαξ! Δ ηήνδζίξ ημο είκαζ ηυ Ώ ηαί Χ ηήξ ηαθήξ ημζκςκζηήξ αθθά ηαί αημιζηήξ. Χθείθμοιε άκ αβαπάιε ηά παζδζά ιαξ (ηαί ημφξ εαοημφξ ιαξ. ΢ύλουης: Βλ υθςκ ηχκ παναπάκς ηυ δίδαβια πνμηφπηεζ ααίαζηα. Καί δ ηονακκίξ βεκκζέηαζ απυ ηήκ ακμιία. επμπηεφεζ ηά πάκηα. γςήξ. Σμφημ είκαζ πζυ θακενυκ ηαί έκημκμκ ζημφξ αβαεμφξ ηαί εοζεαείξ ηχκ ακενχπςκ>>-Ποεαβυναξ 5) <<ακενχπςκ μ ζμθχηαημξ πνυξ εευκ πίεδημξ θάκεζηαζ ηαί ζμθία ηαί ηάθθεζ ηαί ημζξ άθθμζξ πάζζκ>> <<μ ζμθυηενμξ ηχκ ακενχπςκ. ζέ ζφβηνζζζκ ιέ ηυκ εευκ. Μήπςξ δ ζδιενζκή εθθδκζηή ημζκςκία ανίζηεηαζ ζηά πνυεονα ηυζμ ελςηενζημφ υζμ ηαί εζςηενζημφ πμθέιμο. ς ζημηυεζζα εεχκ πενί δυλα ιέιδθεκ>> <<εοηοπήξ υπμζμξ εεσηχκ ζδεχκ πθμφημ ηαηέηηδζε. οπεφεοκδ είκαζ δ εοκμιία. Σίπμηα δέκ είκαζ αδφκαημκ βζά ηυκ εευκ>>-Βπίπανιμξ 3) 'Οζ εεμί αβαπμφκ ηαί ζοβπςνμφκ υζμοξ αβαπμφκ ηαί ηζιμφκ ημφξ βμκείξ ημφξ'Ποεαβυναξ 4) <<μοδέκ εη ηαοημιάημο ζοιααίκεζκ ηαί απυ ηφπδξ. Καί αζ ειθφθζεξ ζοβηνμφζεζξ είκαζ ζοπκυηενεξ ζημφξ ακυιμοξ. ιάθζζηα ημίξ αβαεμίξ ηαί εοζεαέζζ ηχκ ακενχπςκ>> <<Σίπμηε δέκ βίκεηαζ απυ ιυκμκ ημο ηαί μοδέκ είκαζ ηοπαίμκ. ανίζηεηαζ πακημφ. μ πυθειμξ ηαί δ ειθφθζμξ δζαιάπδ ένπμκηαζ ζοπκυηενα ζημφξ ακυιμοξ. Σέημζμ πμφ υπζ ιυκμκ κά ιήκ πνάηημοκ ηά άδζηα ηαί πανάκμια. Πνμζμπή ζηυ 7). Σμφημ βζκχζηεζκ ζε δεί. θμζπυκ..ηαί ηδξ ζοκαθθαηηζηήξ ειπζζημζφκδξ. 2) <<μοδέκ εηθεφβεζ ηυ εείμκ. πνάβιαηα ηά μπμία απμννέμοκ απυ ηήκ εοκμιία>>Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο 7) Ώκχκοιμξ Εαιαθίπμο: Γζά ηυκ ηαθυκ φπκμκ ηαί ηήκ έιπζζηδ.

Αζδάληε ζηά παζδζά ηήκ ενδζηεοηζηυηδηα. εά ιαξ μδδβήζεζ ζέ αοημφξ ηαί αοημφξ πνυξ ειάξ. Δκ πζζηεφδ ηζξ εεμφξ επζζημπεφεζκ πάκηα. Άκ δέκ δείπκεζ ιζά ηέημζα δζάεεζζκ. Ο εευξ. Άκ ηάπμζμξ πζζηεφεζ πχξ μζ εεμί επμπηεφμοκ ηά πάκηα. ζηνέρηε ημ ζηήκ δεφηενδ ηαηεφεοκζζκ. ηήκ θζθμζμθίακ κά ηονζανπμφκ ζηή γςή ιαξ. ηυ κά γεί ηακείξ ιέζα ζηήκ ενδζηεοηζηυηδηα. βίκεηαζ δδιζμονβυξ πναβιάηςκ πμθφ υιμζςκ>>-Ίςκ μ Υίμξ 2) ΋ζμζ πνμμδεφμοκ: . μ Έθθδκ άκενςπμξ έεεζε ζηυπμκ ηήκ εοζέαεζακ ηαί ηυ ηαηά θφζζκ γήκ.<<αεακάημζξ άθθμζζζκ μιέζηζμζ. δ πνυκμζα. ακδνείςκ απέςκ απυηθδνμζ. ιμθμκυηζ ηεθείςξ ακυιμζα ιέ ηή ζμθία. Άκ ηυ παζδί δείπκεζ ιζά 'θζθμζμθδιέκδ' δζάεεζζκ ζηνέρηε ημ ζζβά-ζζβά ζηήκ πνχηδ ηαηδβμνία. δδθαδή ιέ ηυ δίηαζμκ. πμζηζθυιμνθα ηαί πμθοάνζεια. ηγ) Πεξί Τύρεο 1) <<ακμιμζυηαημκ πνάβια ηδ ζμθία ηδκ ηφπδκ μφζακ μιμζυηαηςκ πναβιάηςκ βίβκεζεαζ δδιζμονβυκ>> <<δ ηφπδ. αθήεεζα. αοημηνάπεγμζ ευκηεξ. ιαηνζά απ' ηχκ ακενχπςκ ηίξ έβκμζεξ. μφηε θάενδ μφηε θακενχξ αιανηήζεηαζ>> <<ηυ κά ζοθθμβζγυιαζηε πάκημηε ηυ ηαθυ παναηηδνίγεζ ηυκ εεσηυ κμφκ. δέκ εά οπμπέζεζ ζέ πανάπηςια μφηε ηνοθά μφηε θακενά>>-Αδιυηνζημξ Αζδάληε ζηά παζδζά ηυ ηαθυκ. αηαηάαθδημζ>>-Βιπεδμηθήξ 8) '΋θα ηά έιαζα υκηα είκαζ δζαθμνεηζηά. Καί αοηυ είκαζ ηυ γδημφιεκμκ. Ώηυιδ υιςξ ηαί κά ιήκ θηάζεζ ζέ ηέημζεξ ηαηακμήζεζξ ή ειπεζνίεξ. Δ εοζέαεζα ηαί δ ενδζηεοηζηυηδξ είκαζ δοκαηυκ. Έπμκηαξ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηήκ ιζηνυηδηά ημο έκακηζ ημφ εείμο. Δ ιεβαθφηενδ. ηυηε αοημί πμο εά έπμοιε βφνς ηαί πθάσ ιαξ εά είκαζ μιυθνμκεξ-υιμζμζ ιέ ειάξ. Ώπυ ηά παναπάκς θαίκεηαζ έκα δείβια ημφ βζαηί ηαί πχξ. επεζδή εεςνμφζε υθα ηά ακενχπζκα γδηήιαηα άλζα βζά βέθζμ>> 11) <<εείμο κμφ ηυ αεί ηί δζαθμβίγεζεαζ ηαθυκ. Σμφημ είκαζ ιεβάθδ εοηοπία βζά ηυκ εκδηυκ. ΢ύλουης: Οζ πνυβμκμί ιαξ πίζηεοακ πάνα πμθφ ζηυκ εευκ. ΋θα. έζης ηαί οπυ ηυ ηαεεζηχξ ημφ θυαμο εέμο-ακηί βζά ζέααξ πνυξ ηυκ εευκ-. έζης ηαί αζοκείδδηα. ζηήκ πναβιαηζηυηδηα. ιαγί ιέ ηήκ εοκμιία. ελαζθαθίγεζ πχξ μζ ηαηέξ πνάλεζξ εκηυξ ηήξ ημζκςκίαξ εά είκαζ θζβυηενεξ. μθείθμοκ ηήκ γςήκ ηαί κυδζζκ ηςκ ζηυ ίδζμκ πνάβια'-Αζμβέκδξ Ώπμθθςκζάηδξ 9) <<ςξ αζεί ηυκ υιμζμκ άβεζ εευξ χξ ηυκ υιμζμκ>> <<πάκηα μ εευξ μδδβεί ηυ υιμζμ ζηυ υιμζμ>>-Αδιυηνζημξ Άκ γμφιε ηαηά εευκ. ηήκ αθήεεζακ. ζμθία-ηυηε ζοκημκίγεηαζ ιέ ηυ εείμκ ηαί 'ακεααίκεζ' οπανλζαηυκ επίπεδμκ. κά πηίζμοκ ηαθέξ ηαί ζζμννμπδιέκεξ πμθζηείεξ. πμφ. αηεζνείξ>> <<ιέ ημφξ άθθμοξ αεακάημοξ μιυζηεβμζ ηζ μιμηνάπεγμζ. αθμφ αεααίςξ πνμζπαεήζεηε κά ηήκ ακαηαθφρεηε πνχηα. ςξ βέθςημξ αλζχκ πάκηςκ ηςκ εκ ακενχπμζξ>> <<βεθμφζε βζά υθα (μ Αδιυηνζημξ). δέκ είκαζ άθθμκ απυ ηυ ηαηά εευκ γήκ. υιςξ. 10) <<μφημξ εβέθα πάκηα. ΋ηακ ηακείξ γεί ζοιθχκςξ πνυξ εεία παναηηδνζζηζηά-δίηαζμκ.

. ηυκ εευκ. Βζδζηχξ ηήκ ηονακκζηήκ ελμοζίακ. Ο εάκαηυξ ημο λεζήηςζε ημοξ. Πενζθνμκμφζε ηά ιεβαθεία' Σά παζδζά πνέπεζ κά ιάεμοκ κά ζζπαίκμκηαζ ηήκ ακεθεοεενία.. Άκ εέθμοιε πνμημπή. Κάκηε υζα πνέπεζ κά ηάκεηε. Νά επζεοιμφκ κά ημφξ ηοαενκά ηάπμζμξ πμο δέκ εά είκαζ μφηε ηφνακκμξ μφηε ανπδβυξ ηχκ κυιςκ ηήξ γμφβηθαξ. ΢ύλουης: Μήκ αθήκεηε ηά παζδζά κά ιεβαθχζμοκ ζηήκ ηφπδ. αθήζηε ηήκ ηφπδ. ηά δέ πθείζηα εκ αίς εολφκεημξ μλοδενηείδ ηαηζεφκεζ>> <<μζ άκενςπμζ δδιζμφνβδζακ κμδηζηή εζηυκα ηήξ ηφπδξ βζά κά δζηαζμθμβήζμοκ ηή δζηή ημοξ αηνζζία. ΢πάκζα. αθθά νοειίγμοκ ηυ ηαεεηί ιέ αάζζκ ηυκ θμβμκ. αθθ' μίμκ απυ ζηάειδξ ημφ θυβμο πνμζάβμοζζ ηαί πνμζανιυηημοζζκ έηαζημκ>> <<δέκ αθήκμοκ ηίπμηα ζηήκ ηφπδ. Βζδάθθςξ ηυ κά πνμθαζίγεηαζ ηάπμζμξ ηήκ ηφπδ δέκ είκαζ άθθμκ πανά δ δζηή ημο απνμεοιία. ηδ) Πεξί πνιηηηθήο 1) <<άνπεζεαζ ιαεχκ άνπεζκ επίζηδζδ>> <<Πνέπεζ κά εηπαζδεοεείξ ζηυ κά άνπεζαζ πνίκ βίκεζξ μ ίδζμξ ανπδβυξ>>-΢υθςκ 2) 'Καηαδίηαγε (μ Γήκςκ) ηήκ ηονακκία ηαί υζμοξ ηήκ απμδέπμκηαζ. Συ πθήνςζε ιέ ηήκ γςήκ ημο. ηφπδ δε ηέθεμξ ηονίδ>> <<δ ηυθιδ είκαζ δ ανπή ηήξ πνάλεςξ. κά απμθαζίζεζ βζά ηά πεναζηένς. εκχ ηά πενζζζυηενα γδηήιαηα ηήξ γςήξ ηά ηαηεοεφκεζ δ πνμζηζζιέκδ ιέ ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα μλοδένηεζα>>Αδιυηνζημξ Αέκ είκαζ ηά πάκηα ηφπδ. ηαί ηυ πνμζανιυγμοκ ζέ αοηυκ>>-Πμθφηθεζημξ Οοδέκ αθήκμοιε ζηήκ ηφπδκ. ηονίανπδ υιςξ ημο ηέθμοξ είκαζ δ ηφπδ>>Αδιυηνζημξ Κάκε αοηυ πμο πνέπεζ ηαί άζε ηήκ ηφπδ. Γζαηί μζ άκενςπμζ δέκ ιπμνμφκ κά γήζμοκ. 4) <<ηυθια πνήλζμξ ανπή. ηυκ εευκ. Δ ηφπδ παίγεζ ηυκ υπμζμκ νυθμκ υηακ μζ άκενςπμζ ελακηθμφκ υθα ηά πενζεχνζα δζηχκ ημοξ εκενβεζχκ. . έθθεζρζξ απμθαζζζηζηυηδημξ. άθθςζηε. Πάκηα πνμζπαεμφιε κά αάθμοιε ζέ ηάλζκ ηά βζβκυιεκα. 3) <<ηαευθμο δε χμκημ δείκ οπμθαιαάκεζκ ιδδέκ είκαζ ιείγμκ ηαηυκ ακανπίαξ.<<μοδέκ είηδ πνμζζέκηαζ ηχκ βζβκμιέκςκ. κά απμθαζίζεζ ηήκ ηαηάθδλζκ. δζδάληε υζα πνέπεζ κά δζδάλεηε. Οο βαν πεθοηέκαζ ηυκ άκενςπμκ δζαζχγεζεαζ ιδδεκυξ επζζηαημφκημξ>> <<ηαεμθζηχξ πίζηεοακ πχξ δεκ πνέπεζ κά εεςνεί ηακείξ υηζ οπάνπεζ ιεβαθφηενμκ ηαηυκ απυ ηήκ ακανπία. αθθά μ Άνζζημξ. Έπεζηα. άκ δέκ οπάνπεζ ηάπμζμξ κά ημφξ ηοαενκά>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο Οιμίςξ πνέπεζ κά ιάεμοκ κά ζζπαίκμκηαζ ηήκ ακανπίακ ηαί αηαλίακ. ςξ ηυηε. δ ηφπδ ιάπεηαζ ηή θνυκδζζκ. ΐαία βαν θνμκήζεζ ηφπδ ιάπεηαζ. έπμκηαξ ηάκεζ ηυ ηαεήημκ. δεζθμφξ ζέ ελέβενζζκ ηαί ακαηνμπήκ ημφ ηονάκκμο. ζάκ κά ήηακ ηυ κήια ηδξ ζηάειδξ. 3) <<άκενςπμζ ηφπδξ είδςθμκ επθάζακημ πνυθαζζκ ζδίδξ ααμοθίδξ.

Σμφημ ιυκμκ ανκδηζηά βεκκά. . 6) <<δεί δε ηυκ εηένςκ ιέθθμκηα άνλεζκ αοηυκ εαοημφ πνχημκ άνπεζκ>> <<εηείκμξ πμο πνυηεζηαζ κά ηοαενκήζεζ άθθμοξ. Βίηε αοηυ εά είκαζ έκα ηαηάζηδια. αθθά ηαί κά έπμοκ αβάπδ βζά ημφξ άνπμκηεξ>>-Βη ηςκ Ώνζζηυλεκμο Ποεαβμνζηχκ απμθάζεςκ ηαί Ποεαβμνζημφ αίμο Άκ ιεβαθχζμοκ ιέ αοηή ηδκ ζηέρζκ είηε εά βίκμοκ ζςζημί άνπμκηεξ.4) <<ημφξ ιεκ βαν άνπμκηαξ έθαζημκ μο ιυκμκ επζζηήιμκαξ αθθά ηαί θζθακενχπμοξ δείκ είκαζ. είηε δ μζημβέκεζά ιαξ. 7) <<θφζεζ ηυ άνπεζμκ μζηήζμκ ης ηνέζζμκζ>> <<απυ ηή θφζζκ δ ελμοζία ακήηεζ ζηυκ ηαθφηενμκ>>-Αδιυηνζημξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ακαβκςνίγμοκ ηυκ άκενςπμκ απέκακηί ηςκ ηαί κά ηυκ ημπμεεημφκ ζέ ιζά ζςζηή ηθίιαηα. Αέκ πζζηεφεζ μφηε ζηήκ ηονακκίδα. βζά κά ιήκ λεζηναηίγμοκ ηαί αθθάγμοκ ηεθείςξ. υθμζ εά ανεεμφιε ζέ ηάπμζα ζηζβιή ηδξ γςήξ ιαξ κά δζμζηήζμοιε. κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ηοαενκμφκ ηυκ εαοηυκ ημοξ. Βπεζδή είπακ αοηή ηδ βκχιδ μζ παθζμί άκενςπμζ. ίκα ιδ ελακδνμφιεκμζ εζξ ιεβάθδκ ιεηααμθήκ ζμκηεξ εηπθήζζμζκημ>> <<δέκ οπάνπεζ ηίπμηα πεζνυηενμ βζά ημφξ ακενχπμοξ απυ ηήκ ακανπία. 5) <<εζξ ειμί ιφνζμζ. Χθείθμοιε. μφηε ζηήκ ακανπία. απαναζηήηςξ ηαηά ζοκέπεζα. είηε ηάηζ πζυ ιζηνυ. άκ είκαζ άνζζημξ>>-Δνάηθεζημξ Ο ζμθυξ Έθθδκ πζζηεφεζ ζηήκ ημζκςκία ηαί πμθζηεία ηχκ Ώνίζηςκ. είηε πνδζημί πμθίηεξ. Πνέπεζ κά ιάεεζ μ άκενςπμξ απυ ιζηνυξ κά ακαβκςνίγεζ ηήκ ακςηενυηδηα ηάπμζμο άθθμο ηαί κά ιήκ επζιέκεζ εβςζζηζηχξ ζηήκ δζηή ημφ 'εηζζεεθζηή' 'οπενμπή'. 8) <<ακανπίαξ δ' μοδέκ ηαηίμκ ακενχπμζξ. είηε ηάηζ πζυ εονφ. παιδθυηενα ή ρδθυηενα απυ ηυκ εαοηυκ ηςκ. ζμθία. απυ ηήκ ανπή ζοκήεζγακ ηά παζδζά ημοξ κά ελμοζζάγμκηαζ ηαί κά εηηεθμφκ ηίξ εκημθέξ. θμζπυκ. Σαφηα βζκχζημκηεξ μζ πνυζεεκ άκενςπμζ απυ ηήξ ανπήξ εζείγμκ ημφξ παίδαξ άνπεζεαζ ηαί ηυ ηεθεουιεκμκ πμείκ. υηακ εκδθζηζςεμφκ>>-Ώκηζθχκ Συ υιμζμκ άξ πνάλμοιε ηαί ειείξ. δ απάκηδζζξ είκαζ δ ίδζα. πνέπεζ πνχηα κά ηοαενκάεζ ηυκ εαοηυκ ημο>>-Αδιυηνζημξ ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ. ηυ ακηίδμημκ ζηυ δδθδηήνζμκ ημζκυκ δζ' υθα ηά ηαηά: δίηαζμκ. μφηε ζηήκ μπθμηναηία-δδιμηναηία. Καί ημφξ ανπμιέκμοξ μο ιυκμκ πεζεήκζμοξ αθθά ηαί θζθάνπμκηαξ>> <<έθεβακ πχξ μζ άνπμκηεξ πνέπεζ κά είκαζ υπζ ιυκμκ βκχζηεξ αθθά ηαί θζθάκενςπμζ ηαί υηζ μζ οπήημμζ πνέπεζ κά είκαζ υπζ ιυκμκ πεζεανπζημί. αθήεεζα. εάκ άνζζημξ δ>> <<βζά ιέκα μ έκαξ ζζμδοκαιεί ιέ πζθζάδεξ. Γζ' αοηυ.

>>-Ώζζπφθμξ . Ή μφη μίζε' αηνζαχξ χκ πενζζζυθνςκ υηζ βθχζζδ ιαηαία γδιία πνμζηνίαεηαζ. 2) <<ημζαφηα ιέκημζ ηδξ άβακ ορδβυνμο βθχζζδξ. Πνμιδεέα. πνυξ ημίξ πανμφζζ δ'άθθα πνμζθάαεζκ εέθεζξ>> <<υιςξ ηήκ αιμζαή βζά ημίηα. 3) <<ζφ δ'δζφπαγε ιδδ'άβακ θαανμζηυιεζ. πχξ δ βθχζζα δ αζηυπαζηδ ηαηυ δζηυ ηδξ ηάκεζ. αιαδνλείαο. ύβξεσο 1) <<΢φ δέ ηά ιδδέκ ςθεθμφκηα ιή πμκεί ιάηδκ>> <<βζά υζα δέκ ςθεθμφκ ηαευθμο ιή ιαηαζμπμκείξ>>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηά παζδζά κά δζμπεηεφμοκ ηήκ ζςιαηζηή ηαί δζακμδηζηή ηςκ εκενβδηζηυηδηα ζέ ςθέθζια πνάβιαηα ηαί υπζ ζέ ακμφζζα.Δ. Αέκ πνέπεζ κά δζαεέημοκ απαθίκςηδ βθχζζα μφηε κά ημιπάγμοκ. ηαπίπεζνα βίβκεηαζ. αθμφ ιεζηή έπεζξ βκχζζκ. ιήηε ζηίξ ζοιθμνέξ ειπνυξ θοβίγεζξ. Πμηέ ζμο ηαπεζκυβκςιμξ δέκ ήζμοκ. Ή δέκ λένεζξ. ΋ζμ πενζζζυηενμκ δζαηδνμφκ ηαπεζκή ηήκ μιζθίακ ηυζμ ηυ ηαθθίηενμκ. Τξαγηθνί α) Πεξί καηαηνπνλίαο. ηήξ βθχζζαξ πμο απαθίκςηα ημιπάγεζ. ΢φ δ'μοδέπς ηαπεζκυξ μοδ' είηεζξ ηαημίξ. πανά βονεφεζξ κά πνμζεέζεζξ ηζ άθθα πάεδ ζ' εηείκα πμο έπεζξ>>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηά παζδζά ηυ ιέηνμκ ζηήκ μιζθία. Πνμιδεεφ.>> <<δζφπαγε ηαί ηνάηδζε ηή θυνα ηχκ μνβζζιέκςκ θυβςκ.

φανεςξ άπμζκα ηαεέςκ θνμκδιάηςκ>> <<ηζ εδχ ηά πζυ ιεβάθα είκαζ κά πάεμοκ δεζκά. Συ κά πζζηεφεζ άκενςπμξ πχξ εά επζηναηήζεζ ηήξ Φφζεςξ ή επί ημφ εείμο (!!!) είκαζ αιοαθμζφκδ. πμεχκηαξ άθθα. Καηαδζηάγεζ ηήκ οπεναμθήκ ζηυκ θυβμκ. ηυθιδζμκ πμηέ πνυξ ηαξ πανμφζαξ πδιμκάξ μνεχξ θνμκείκ>> <<αάθε ιοαθυ επζηέθμοξ. Αέκ πνέπεζ ηυ εάννμξενάζμξ ζηά θυβζα ιαξ κά πνμένπεηαζ απυ αζεεκή ζμθίζιαηα. ΐαζζηή ανπή . ιάηαζμ πείζια. ακηζπθενςιή βζά ηήκ πενδθάκζα ηαί ηίξ ακηίεεεξ βκχιεξ ημοξ>>-Ώζζπφθμξ 7) <<ιδδέ ηίξ οπενθνμκήζαξ ηυκ πανυκηα δαίιμκα άθθςκ εναζεείξ υθαμκ εηπέδ ιέβακ. ηαί ζημνπίζεζ η' αβαεά ημο. ΢οκεπίγμκηαξ ζηυ εέια: <<ζυθς βάν αζζπνυκ ελαιανηάκεζκ>> <<είκαζ ιεβάθδ κηνμπή ζηυ ζμθυ κά ζθάθθεζ>>-Ώζζπφθμξ Μάξ πθδνμθμνεί πχξ μ ζμθυξ. ηαί ιπνυξ ζηίξ ζοιθμνέξ ζμο θμβζηέρμο>>-Ώζζπφθμξ ΋ηακ ζέ ηηοπμφκ ζοιθμνέξ είκαζ ζάκ κά πνμζπαεεί ηάηζ κά ζμφ πεί 'άθθαλε'. πζυ θίβμ αλίγεζ ηζ απυ έκα ηίπμηα>>-Ώζζπφθμξ Ώοεάδεζα δίπςξ ηαθή θνυκδζζκ αλίγεζ θζβυηενμκ ηαί απυ ηυ ηίπμηα. ακηίεεμζ. θμζπυκ. δδθαδή. ηά ιεβαθφηενα δεζκά παεαίκμοκ. ΋ζμ είκαζ εθζηηυκ πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηά παζδζά κά ιαεαίκμοκ απυ ηά ηοπυκ θάεδ ηςκ ηαί κά ιήκ ειιέκμοκ ζέ επζθμβέξ ιυκμκ απυ πείζια. μ θζθυζμθμξ. δίπςξ ηνίζδ ζςζηή. Άθθαλε αοηά πμφ ηάκεζξ θάεμξ. Καί ηήξ απμημηζάξ ηυ ενάζμξ. μοη εοαμοθία. Συ πείζια είκαζ ιάηαζμκ ηαί αζ ζοιθμναί εά ζοκεπίγμκηαζ. Οζ οανζζηέξ. Πνμεζδμπμζεί πχξ δ ειιμκή ζέ ημφηδ ηήκ ζηάζζκ θένκεζ ζοκεπχξ ηαί δζανηχξ ηαζκμφνζα αάζακα ηαί γδιίεξ. πίζηερ' μ άιοαθμξ πχξ υθμοξ εά κίηαε ημφξ εεμφξ. 5) <<άηαν ζθμδνφκδ β' αζεεκεί ζμθίζιαηζ.Καί εδχ πνμηείκεζ ηήκ ηαπεζκυηδηα έκακηζ ηήξ επάνζεςξ. Πχξ ηάδ' μο κυζμξ θνέκςκ είπε παίδ' ειυκ. Καηαδζηάγεζ ηήκ ορδβμνία. ηζ αοηυκ αηυια ηυκ Πμζεζδχκα. είκαζ αζζπνυκ κά δζαπνάηηεζ ημφημκ ηυ αιάνηδια. ς ιάηαζε. είκαζ παναθνμζφκδ. Νά αάγεζ. ΋ηακ ηαηέπμοιε ζζπονά ζμθίζιαηα-ηαί ιυκμκ ηυηε-έπμοιε ηυ υπμζμ δζηαίςια ζηήκ αοεάδεζα. πενήθακμζ. θαανμζημιία πένακ ιέηνμο. ηήξ θζθμζμθίαξ είκαζ δ οπμηαβή ζηήκ εοαμοθίακ ηαί δ ελάθεζρζξ ημφ ζηείνμο πείζιαημξ. εφεοκμξ αανφξ>> <<ηαί πμηέ ηακέκαξ κά ιήκ ηαηαθνμκάεζ ηδξ δζηζάξ ημο ιμίναξ ηά δχνα. πάκς απυ ηυ ζςζηυκ. Γεφξ ημζ ημθαζηήξ ηχκ οπενηυιπςκ άβακ θνμκδιάηςκ επέζηζκ. 4) <<ηυθιδζμκ. Ώοηά θμζπυκ δέκ είκαζ αθάαδ ημο κμφ πμο ανήηε ηυ παζδί ιμο. ηαί μδδβεί ζηυκ υθεενμκ. 6) <<εκδηυξ ςκ εεχκ ηε πάκηςκ ςεη'.>>-Ώζζπφθμξ Πνμζμπή ζηήκ Όανζκ ηαί ηήκ πνυηθδζζκ ζηυ εείμκ ηαί ηήκ Φφζζκ. ηυ πείζια πάκς απυ ηήκ εοαμοθίακ. ηαί Πμζεζδχκμξ ηναηήζεζκ. ΢ηέηεζ μ Αίαξ αανφξ δζηαζμηνζηήξ απυ πάκς ηαί ηή ιεβάθδ οπενμρία ηζαηίγεζ>>-Ώζζπφθμξ . Καηαδζηάγεζ ηήκ απαθίκςημκ πνήζζκ ηήξ βθχζζδξ.>> <<υιςξ υκηαξ εκδηυξ. χξ ακηίπμζκα: <<μφ ζθζκ ηαηχκ φρζζη' επαιιέκεζ παεείκ. Ώοεάδεζα βάν ηχ θνμκμφκηζ ιή ηαθχξ αοηή ηαε' αοηήκ μοδεκυξ ιείγμκ ζεέκεζ>> <<δ μνιή ζμο υιςξ ζέ ημφθζα βκχιδ ζηέηεζ.

ιμο ηυ δείπκμοκ>>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηά παζδζά κά πείεμκηαζ ζηά ένβα ηαί υπζ ζηά θυβζα. Σά ένβα. 3) <<πνμζδυηα δέ δνχκ ηαηχξ ηαηυκ ηζ πνάλεζκ>> <<εάκ ηάκεζξ ηάηζ ηαηυ. αημφζηε ιε. Σαφηα ημζ πθακςιέκδ πνυξ άθθμη' άθθμκ πδιμκή πνμζζγάκεζ>> <<αημφζηε. υζμ είκαζ αοηυ δοκαηυκ. κά ακαγδημφκ επζπεζνήιαηα. β) Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 1) <<Πίεεζεε ιμζ. υπζ ηά θυβζα. Άξ ηυ πνδζζιμπμζήζμοιε ηαί ςξ παζδεοηζηυκ ιέζμκ ηαί ςξ ακηζηείιεκμκ δζδαπήξ. 2) <<ημφξ πνμδυηαξ βάν ιζζείκ έιαεμκ. υθα δνμφκ ακηαπμδμηζηά ζέ αοηυκ ηυκ ηυζιμκ. επανηή ηεηιδνίςζζκ.Μήκ γδηάξ πνάβιαηα πμφ δέκ ζμφ ακήημοκ. Πακημφ πθακζέηαζ δ δοζηοπία ηαί πάεζ πυηε ζηυκ έκακ ηζ άθθμηε ζηυκ άθθμκ>>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά αζζεακυιαζηε άζπδια βεκζηχξ ζηήκ δοζηοπία ηαί.. ζοιπμκήζαηε ηχ κφκ ιμβμφκηζ. 2) <<μνβήξ κμζμφζδξ εζζίκ ζαηνμί θυβμζ>> <<ηά θυβζα βζαηνεφμοκ ηήκ μνβζζιέκδ ροπή>>-Ώζζπφθμξ Σήξ μνβήξ ηυ ηαηεοκαζηζηυκ είκαζ ηά θυβζα ή 'εενάπεοζε ηήκ μνβή ιέ ημφξ θυβμοξ. ηήκ πναβιαηζηυηδηα ηαί υπζ θμφζηεξ. Καθχξ ή ηαηχξ. ηήκ θμβζηή'. ηζ απ' αοηήκ ηήκ αννχζηζα ηαιιζά δέ ζζπαίκμιαζ πζυηενμ>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά ιάεμοκε ηά παζδζά ιαξ κά ζζπαίκμκηαζ ημφξ πνυδμηεξ ηαί ηήκ πνμδμζία ηάεε είδμοξ. Οπςζδήπμηε πνέπεζ κά ηυ ιάεμοκ αοηυ ηά παζδζά ιαξ. ζοιπμκάηε ιε ηυκ οπμθένμκηα. 3) <<θζθεί δέ ζζβάκ ή θέβεζκ ηά ηαίνζα>> <<κα ζοκδείγεζξ ή κα ζζςπάξ ή κα θεξ ζςζηά πνάβιαηα>>-Ώζζπφθμξ . 8) <<δοζζεαίαξ ιέκ φανζξ ηέημξ>> <<δ αθαγμκεία είκαζ παζδί ηδξ αζέαεζαξ>>-Ώζζπφθμξ Κάκμκηαξ ηά παζδζά εοζεαή απμθεφβμοιε ηαί ηήκ αθαγμκεία. κά ζοιπμκμφιε ειπνάηηςξ ημφξ ζοκακενχπμοξ ιαξ πμο οπμθένμοκ. 'αιπεθμθζθμζμθίεξ'. ημοη εζηί κυζμξ ηδζδ' δκηζκ' απέπηοζα ιάθθμκ>> <<κά ιζζχ ημφξ πνμδυηεξ ιέ δίδαλακ.. κα πενζιέκεζξ κα ημ πάεεζξ>>-Βονζπίδδξ Πενί ακηαπμδμηζηυηδημξ πμο είπαιε πνίκ. Βκ μθίβμζξ. πίεεζεε. Ένβς ημο θυβς ηεηιαίνμιαζ>> << είζαζ πθαζιέκμξ πζυηενμ ζημφξ άθθμοξ κά δίκεζξ ζοιαμοθέξ πανά ζέ ζέκα. γ) Πεξί ιόγνπ 1) <<πμθθχ β'αιείκςκ ημφξ πέθαξ θένκμοκ έθοξ ή ζαοηυκ. ιήηε πμηέ κά ηά πμεήζεζξ. Δ ηαηή ηφπδ ιπμνεί κά ηηοπήζεζ ακά πάζα ζηζβιή ηήκ πυνηα υθςκ διχκ.

ζζςπχ>>-΢μθμηθήξ ΢μθή ανπή. . Μαεαίκς ηαί απ' ηά πάεδ ηχκ άθθςκ. μφηςξ ή άθθςξ. Καί δέκ είκαζ ηυζμ δφζημθμκ άκ θάαμοιε οπ' υρζκ πχξ ηά παζδζά. 3) <<δυλεζ ηζξ αιαεεί ζμθά θέβςκ μοη εφ θνμκείκ>> <<εάκ ηάπμζμξ θέεζ ζμθά πνάβιαηα ζημκ αιαεή. θοζζηά. Νά κηνέπμκηαζ κά πμφκ ηαί κά ηάκμοκ άζπδια πνάβιαηα.. 7) <<εθ' μίξ ιή θνμκχ ζζβάκ θζθχ>> <<βζα υζα δεκ έπς άπμρδ. 6) <<αθθ' μο βάν αοδάκ έζε' ά ιδδέ δνάκ ηαθυκ>> <<υιςξ δεκ πνέπεζ κα θέιε υζα δεκ είκαζ ηαθυ μφηε κα ηα ηάκμοιε>>-΢μθμηθήξ Έκαξ ηακυκαξ βζά υζα πνέπεζ ηαί δέκ πνέπεζ κά θέβμκηαζ. Χθεθεί ζίβμονα κά ηά ιάεμοιε κά κηνέπμκηαζ. Μυκμκ ςθέθεζακ εά έπμοκ. αθθά ηαί έκακ επζπθέμκ ιδπακζζιυκ αιφκδξ ζέ άβκςζηα βεβμκυηα ηαί ηαηαζηάζεζξ ηήξ γςήξ. εά πάεεζξ ζοιθμνέξ>>-Βονζπίδδξ Καί εδχ ελδβεί βζαηί. Θά είκαζ ιεβάθδ ςθέθεζα κά ηαηαθένμοιε κά εείζμοιε ηά παζδζά ζέ αοηυκ ηυκ ηνυπμκ θμβζηήξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ. ςθεθεί ημφξ ακενχπμοξ>>-Βονζπίδδξ ΋ζμ θζβυηενδ μνβή εζζπνάηημοκ απυ ηυ πενζαάθθμκ ηά παζδζά ηυζμ ηυ ηαθθίηενμκ. Άκ αοηή ηήκ θοζζηή δζαδζηαζία παναηδνήζεςξ ηήκ οπμαμδεήζμοιε μ ζηυπμξ εά επζηεοπεή ηαί ηυ παζδί εά απμηηήζεζ υπζ ιυκμκ έκακ επζπθέμκ ιαεδζζαηυκ ιδπακζζιυκ. 2) <<αζδχξ βάν μνβήξ πθείμκ ςθεθεί ανμημφξ>> <<δ κηνμπή..Άξ ηήκ αημθμοεήζμοιε ηαί άξ ηήκ δζδάλμοιε ηαί ζηά παζδζά. πενζζζυηενμ απυ ηήκ μνβή. έζηαζ ζμζ ηαηά>> <<εάκ δέκ ηναηάξ ηδ βθχζζα ζμο. ζηά πνχηα ηςκ πνυκζα παναηδνμφκ ηά πάκηα ιέ ζημπυκ κά ιάεμοκ πμφ ανίζημκηαζ. Νά βκςνίγεζ ηυ παζδί πυηε ηαί ζέ πμζυκ κά ιζθά. είιαζηε ειείξ. ΋πζ βεκζηχξ ηαί αμνίζηςξ. ΋πςξ ηαί ηυ κά κηνέπμκηαζ κά ηά αθέπμοκ ή κά ζοιιεηέπμοκ ζέ αοηά παεδηζηχξ. 5) <<πάκ ελαίνεζ θυβμξ>> <<μ θυβμξ ηαηαθένκεζ ηά πάκηα>>-Βονζπίδδξ ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά ηυκ μνευκ θυβμκ.Πνέπεζ αοηή ηήκ ανπήκ κά ηήκ δζδάλμοιε ζηά παζδζά.. Οζ πνχημζ πμφ πνέπεζ κά ηυ λένμοιε. Αέκ ςθεθεί κά ηά ιάεμοιε κά μνβίγμκηαζ. μφηε αιέηνςξ. δ) Γλώζηο θαί παίδεπζηο 1) <<δ ζή ζοιθμνά δζδάζηαθμξ>> <<δ ζοιθμνά ζμο δάζηαθμξ βζά ιέκα>>-Ώζζπφθμξ Αέκ είκαζ ακαβηαίμκ κά πάες βζά κά ιάες. 4) <<εζ ιή ηαεέλδξ βθχζζακ. εα απμδεζπηεί υηζ δεκ είκαζ ζοκεηυξ>>Βονζπίδδξ Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηυκ έθεβπμκ ημφ θυβμο. αεααίςξ. πμφ ήνεακ..

9) <<παζδεφζςιεκ ηυκ απαίδεοημκ>> <<αξ εηπαζδεφζμοιε ημκ απαίδεοημ>>-Βονζπίδδξ Οζ απαίδεοημζ πνεζάγμκηαζ παίδεοζζκ. Άξ ηυ αμδεήζμοιε.. Δ υπμζα δυλα. Αέκ πνέπεζ κά ημφξ αθήκμοιε ζηυ ζηυημξ ηήξ αιαείαξ. κά έπεζ ζαθέξ ηίκδηνμκ. Καί κά ηυ ςεήζμοιε κά ενβαζηεί. 8) <<μοδείξ βάν χκ νάεοιμξ εοηθεήξ ακήν>> <<ηακείξ μηκδνυξ δεκ απμηηά πμηέ δυλα>>-Βονζπίδδξ Σά πενί ενβαζίαξ πμο είδαιε ηαί πνίκ. ΋ζηζξ δ' αφη' άπεζνμξ χκ ρέβεζ. ήζζμκ ιέκ αθβεί. αεααίςξ. εδχ αθέπμοιε ηήκ ζηέρζκ. ΋πμζμξ πάθζ ημ ημνμσδεφεζ. πςνίξ κα λένεζ απυ παζδζά. αήηηδημξ.4) <<ιή γχδκ ιεη' αιμοζίαξ>> <<ιαηάνζ κα ιδ γχ πςνίξ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα>>-Βονζπίδδξ Σί ιαξ θέεζ εδχ. ζέ αοηή ηήκ ηαηεφεοκζζκ. ηυ μπμίμκ ζζπονίγεηαζ πχξ είκαζ βζά ηαθυκ. 6) <<ηυ κζηάκ εζηζ πάκ εοαμοθία>> <<ηάεε κίηδ είκαζ απμηέθεζια ζςζηήξ ζηέρεςξ>>-Βονζπίδδξ Βίδαιε ηήκ ενβαζίακ ζηυ 5). ΋ηακ πανμοζζάγεηαζ ηάηζ. 7) <<ημ δ' μνεχξ εζεθυκ ζαθέξ αζεί>> <<ημ πναβιαηζηά ηαθυ είκαζ πάκημηε ζαθέξ>>-Βονζπίδδξ Πνέπεζ κά ιάεμοκ ηά παζδζά κά δζαηνίκμοκ ηυ πναβιαηζηχξ ηαθυκ απυ ηυ θαζκμιεκζηχξ ηαθυκ. ζαθή ζηυπμκ ηαί ζαθή δζαδζηαζία επζηεφλεςξ ημο. ιέ ιυπεμκ. ΋ηακ ηάηζ πανμοζζάγεζ έζης ηαί ιζά αζάθεζα ζέ ηάπμζμ εη ηχκ ηνζχκ δέκ βίκεηαζ κά είκαζ αθδεχξ ηαθυκ. κά ιμπεεί βζά ηυ ηαθυκ είκαζ. Καί αοηυ πμο πνμηείκεηαζ εδχ είκαζ έκα επανηέξ ηνζηήνζμκ. ζηήκ μοζίακ ημφ πνάβιαημξ. 5) <<ιμπεείκ ακάβηδ ημφξ εέθμκηαξ εοηοπείκ>> <<είκαζ ακάβηδ κα ιμπεμφκ υζμζ εέθμοκ κα εοηοπμφκ>>-Βονζπίδδξ Πνέπεζ κά ιάεεζ ηυ παζδί πχξ υθα ηά ηαθά ένπμκηαζ. δοζηοπχκ δ' εοδαζιμκεί>> <<ροπή βζα υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ ηα παζδζά ημοξ. 10) <<πάζζ δ' ακεν'ςπμζξ άν' ήκ ροπή ηέηκ'. ζοκήεςξ. Δ δυλα απαζηεί ενβαζία. Πνχηα απυ υθα πνέπεζ κά ζηεπηυιαζηε ζςζηά.. Κακείξ δέκ ηυ εέθεζ αοηυ βζά ηυ παζδί ημο. δίπςξ πκεοιαηζηήκ ηαθθζένβεζακ γμφιε έκακ δζανηή εάκαημκ. Άκενςπμξ πμο ζηέπηεηαζ ζςζηά ηαί έπεζ ιάεεζ κά ενβάγεηαζ. έπεζ ηαθέξ πζεακυηδηεξ κά είκαζ αθδεχξ ηαθυκ. Πυζμ ιάθθμκ ηά ζπθάπκα ιαξ. ιέζα απυ πμθθή δμοθεζά ηαί οπμιμκή. θμζπυκ. 11) <<μζ πυκμζ ηίηημοζζ ηήκ εοδμλίακ>> . κά ηήκ απμηηήζεζ. θζβυηενμ οπμθένεζ ηζ εκχ δοζηοπεί κμιίγεζ πςξ είκαζ εοηοπζζιέκμξ>>Βονζπίδδξ Αέκ είκαζ έηζζ. Γζά κά ιπμνεί ηάπμηε κά πεί πχξ 'γεί'.

δζδάζημκηαζ ηαοημπνυκςξ ηά παζδζά πχξ κά ζοιπενζθένμκηαζ ηαί αοηά ζέ ακηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ. εοηθείαξ παηήν>> <<μ ιυπεμξ. αεααίςξ. 12) <<πυκμξ βάν. Παζδί πμο εά ιεβαθχζεζ έηζζ εά πνμζπαεεί πάκηα κά πείζεζ ιέ ηυκ θυβμκ ηαί ηήκ επζπεζνδιαημθμβίακ ηαί δέκ εά ελακαβηάγεζ απμηεθέζιαηα ιέ ηήκ πνήζζκ αίαξ. έπεζ απυθοημκ δίηαζμκ. Βλδβμφιε ζηά παζδζά βζαηί έζθαθθακ ηαί βζαηί δέκ πνέπεζ κά λακαζθάθθμοκ.<<μζ ηυπμζ βεκκμφκ ηδκ ηαθή θήιδ>>-Βονζπίδδξ Πάθζ πενί ηήξ ελανηδιέκδξ ζπέζεςξ ενβαζίαξ-εοδμλίαξ. Υνδζζιμπμζμφιε ηήκ πεζεχ. πακημφ κζημφκ>>-΢μθμηθήξ Συ είδαιε ηαί ζηυ 6). Αέκ ιζθά ιυκμκ βζά ηά ακενχπζκα πνάβιαηα. χ πνυζεζηζκ αζζπφκδ ε' μιμφ ζςηδνίακ έπμκηα ηυκδ' επίζηαζμ>> . Βίκαζ εοκυδημκ βζαηί: δζυηζ μ ηαθυξ θυβμξ είκαζ ηένρζξ ζηά αοηζά υθςκ διχκ. Πενζζζυηενμξ Λυβμξ=θζβυηενδ αία. εηηυξ ηήξ κμοεεζίαξ πμο επζηοβπάκεηαζ. 16) <<ακενχπμζζζ βάν ημίξ πάζζ ημζκυκ εζηζ ημολαιανηάκεζκ>> <<βζαηί βζα υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ ημζκυ ημ κα ζθάθθμοκ>>-΢μθμηθήξ ΋θμζ ζθάθθμοκ! Άξ ηυ έπμοιε αοηυ οπ' υρζκ ςξ εθαθνοκηζηυκ ηάεε θμνά πμο εά πνέπεζ κά ιαθχζμοιε ηά παζδζά χζηε κά ιήκ ηυ παναηάκμοιε. 13) <<αθθ' μζ θνμκμφκηεξ εφ ηναημφζζ πακηαπμφ>> <<υζμζ ζηέθημκηαζ ζςζηά. Μυκμκ υζμζ δέκ έπμοκ ή υζμζ εέθμοκ κά 'λειπενδεφμοκ' ηαηαθεφβμοκ ζηήκ αία. ηυ επζπείνδια. Μέ ηήκ ηαηηζηήκ αοηήκ. Δ ακηίδναζίξ ημο εά είκαζ κά επακαθάαεζ ηήκ ηαθήκ πνάλζκ βζά κά λακαημφζεζ έπαζκμκ. Καθθίηενμκ εά ήηακ υιςξ κά ιήκ ηάκμοκ ηαευθμο παζδζά απυ ηήκ ανπή άκ αανζμφκηαζ κά ηά ακαενέρμοκ ζςζηά. 15) <<ακήν έκκμοξ ηά ηαζκά ημίξ πάθαζ ηεηιαίνεηαζ>> <<μ ιοαθςιέκμξ άκενςπμξ ζοιπεναίκεζ ηα ηαζκμφνζα απυ ηα παθζά>>-΢μθμηθήξ Ώοηυ πμο πνμηείκεηαζ εδχ είκαζ ακηίζημζπμκ ιέ ηήκ δζαδζηαζίακ απμηηήζεςξ βκχζεςκ ιέζς ηήξ παναηδνήζεςξ ηχκ άθθςκ ή απυ ηήκ αηνυαζζκ ηχκ ειπεζνζχκ ηςκ. Μέ ηυκ ηνυπμκ αοηυκ εά εεζζηεί ηυ παζδί ζηίξ ηαθέξ πνάλεζξ ηαί ζοκήεεζεξ. Πυζμ ιάθθμκ εκυξ παζδζμφ. 17) <<βκχιαζ πθέμκ ηναημφζζκ ή ζεέκμξ πενχκ>> <<μζ ζδέεξ έπμοκ ιεβαθφηενδ ζζπφ απυ ηδ δφκαιδ ηςκ πενζχκ>>-΢μθμηθήξ ΍ξ ζοκέπεζα απυ ηυ 16). Δ ειπεζνία δζδάζηεζ ηαί ειείξ πνέπεζ κά αμδεήζμοιε ηά παζδζά κά ηήκ απμηημφκ υζμ ιεβαθχκμοκ ηαθθζενβχκηαξ ηα ηήκ ικήιδκ ηαί ηήκ ζηέρζκ. Νά ιήκ ηυ παναηάκμοιε αθθά μφηε ηαί κά ηυ παναθείπμοιε πμηέ. είκαζ παηέναξ ηδξ δυλαξ>>-Βονζπίδδξ Οιμίςξ. πνυξ εεμφ υπζ αία. ςξ θέβμοζζκ. 14) <<άκδνα βάν ηαθχξ πνάζζμκη' ακάβηδ πνδζηά ηναδαίκςκ έπδ>> <<είκαζ ακαβηαίμκ υπμζμξ ηάκεζ ηαθέξ πνάλεζξ κα αημφεζ ηαθά θυβζα>>-΢μθμηθήξ Νά ακηαιμίαμοιε ηά παζδζά βζά ηίξ ηαθέξ ηχκ πνάλεζξ. Δ δζαηφπςζζξ εδχ είκαζ πμθφ βεκζηυηενδ. υπςξ θέκε. 18) <<δέμξ βάν. Καί.

26) <<θνμκείκ βάν μζ ηαπείξ μοη αζθαθείξ>> <<δε γμοκ ιε αζθάθεζα υζμζ παίνκμοκ βνήβμνεξ απμθάζεζξ>>-΢μθμηθήξ . Ώκηζεέηςξ. 25) <<πνμκμίαξ μοδέκ ακενχπμζξ έθο ηένδμξ θααείκ άιεζκμκ μοδέ κμφ ζμθμφ>> <<ηακέκα ηαθφηενμ ηένδμξ δεκ έπεζ οπάνλεζ εη θφζεςξ ζημοξ ακενχπμοξ απυ ηδκ πνμκμδηζηυηδηα ηαζ ηδ ζφκεζδ>>-΢μθμηθήξ Πνμκμδηζηυηδξ ηαί ζφκεζζξ κά δζδαπημφκ ζηά παζδζά. υηζ εηεί δδθαδή οπάνπεζ ζςηδνία>>-΢μθμηθήξ Αζδάζημοιε ζεααζιυκ ηαί κηνμπή ζηά παζδζά αζογδηδηί.ηζ θφζζξ ακένζ δχ. υηακ είκαζ κέμξ. Γζά υθμοξ ημφξ θυβμοξ πμφ έπμοκ ήδδ ακαθενεεί. ςθείθμοιε κά δζενεοκήζμοιε πμζέξ είκαζ μζ θοζζηέξ αοηέξ ηθίζεζξ ηαί πακημζμηνυπςξ κά ηίξ εκζζπφζμοιε ηαί εκεαννφκμοιε. 22) <<πάκηα βάν ηαζνχ ηαθά>> <<υθα θμζπυκ είκαζ ηαθά ζηδκ χνα ημοξ>>-΢μθμηθήξ Νά δζδαπημφκ ηά παζδζά κά είκαζ επίηαζνα. Νά πνάηημοκ υζα πνέπεζ υηακ πνέπεζ ηαί υπζ κά νέπμοκ πνυξ αηακυκζζηεξ. 19) <<ιζηνμφ δ' αβχκμξ μο ιέβ' ένπεηαζ ηθέμξ>> <<απυ ιζηνυ αβχκα δεκ απμηηάηαζ ιεβάθδ δυλα>>-΢μθμηθήξ Πάθζ βζά ηήκ αλίακ ημφ κά ιμπεμφιε.ηζ κά' καζ υπμηε κά' καζ. ΢ηά ααζζηά πνάβιαηα βεκκζυιαζηε δέκ βζκυιαζηε. ηυδ' μφπμηε' άκ ελέθμζξ>> <<υ. 20) <<υζηζξ κέμξ χκ ιμοζχκ αιεθεί. Νά θέκε υζα πνέπεζ υηακ πνέπεζ ηαί υπζ υ. αοηυ δεκ ιπμνείξ κα ημο ημ αθαζνέζεζξ>>-΢μθμηθήξ Αέκ πνέπεζ πμηέ κά επζπεζνήζμοιε κά ζηνέρμοιε ηυ παζδί ζέ ηάηζ πμο ειείξ εέθμοιε εκχ δ θοζζηή ημφ ηθίζζξ είκαζ άθθδ. 21) <<υ.<<υπμο οπάνπεζ ζεααζιυξ ηαί ιαγί κηνμπή κα βκςνίγεζξ ηαθά αοηυ εδχ. ηυκ ηε πανεθευκηα απυθςθε πνυκμκ ηαί ηυκ ιέθθμκηα ηέεκδηε>> <<υπμζμξ. Νά γδημφκ αοηά πμο πνέπεζ υηακ πνέπεζ ηαί υπζ αοεαζνέηςξ. 23) <<πμθθχ ηυ θνμκείκ εοδαζιμκίαξ πνχημκ οπάνπεζ>> <<πνχηδ πνμτπυεεζδ ηδξ εοηοπίαξ είκαζ δ ζφκεζδ>>-΢μθμηθήξ Άξ ηαθθζενβήζμοιε θμζπυκ ηήκ ζφκεζζκ υζμ ιπμνμφιε ζηά παζδζά ιαξ. αδζαθμνεί βζα ηδκ πκεοιαηζηή ημο ηαθθζένβεζα ηαί ηυκ ηαζνυ πμο πέναζε έπεζ πάζεζ ηαί βζα ημ ιέθθμκ είκαζ κεηνυξ>>-΢μθμηθήξ Άθθδ ιζά ηαφηζζζξ ηήξ απμοζίαξ πκεοιαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ιέ ηυκ εάκαημκ.ηζ δ θφζδ δχζεζ ζημκ άκενςπμ. 24) <<πυκμο ημζ πςνίξ μοδέκ εοηοπεί>> <<ηίπμηα δεκ πνμμδεφεζ πςνίξ ηυπμ>>-΢μθμηθήξ Πάθζ βζά ηήκ αλίακ ημφ κά ιμπεμφιε. άκανπεξ ηαί άηαηηεξ ζοιπενζθμνέξ.

άθμαμξ. 2) <<μοη έζηζκ μοδέκ ηνείζζμκ ή θίθμξ ζαθήξ. Μέ ηυ πανάδεζβια ιαξ ηαί ηίξ δζδαπέξ πάζεζ εοζία κά ζηνέρμοιε ηά παζδζά ζηήκ αθήεεζα ηαί ηήκ απέπεεζακ ημφ ρεφδμοξ. υκηαξ θηςπυξ. μο πθμφημξ. μφηε ηα πθμφηδ μφηε δ ελμοζία>>Βονζπίδδξ Πνέπεζ κά πείζμοιε ηά παζδζά βζά ηήκ αλίακ ηήξ θζθίαξ ηαί κά ηά αμδεήζμοιε κά ηάκμοκ ηαθμφξ θίθμοξ. επίζδξ. ζήιαζκε ιδδέ ι' μζηηίζαξ ζφκεαθπε ιφεμζξ ρεφδεζζκ. χζπεν δίηαζμκ πνυξ θίθμοξ μζβείκ ζηυια>> <<λάζηενα εά ζμφ πχ υζα εέξ κά ιάεεζξ. Γζαηί εαννχ πχξ άθθμ δέκ οπάνπεζ ηυζμ πεζνυηενμ ηαηυ απ' ηυ ρέιια>>-Ώζζπφθμξ ΐανεζά αννχζηζα ηυ ρεφδμξ ηαί ηά πμθφπθμηα θυβζα.Νά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ζηέπημκηαζ ηαθχξ πνίκ πμφκ ή πνάλμοκ μηζδήπμηε. ιήηε κά εέξ κά ζοββεκέρεζξ. ήηακ ζμθυξ αοηυξ πμο πνχημξ ιέξ ζηυ κμφ ημο ηυ γφβζαζε ηαί ηυ' πε πχξ δέκ είκαζ ηαθφηενμ απ' αοηυ. πςνίξ αζκίβιαηα ηαί πενζζηνμθέξ. Σμφημκ είκαζ αιοκηζηή δζαδζηαζία δ μπμία εββοάηαζ ηήκ ακάπηολζκ αζζεήιαημξ αζθαθείαξ ζέ υπμζμκ ηήκ αημθμοεεί. κά ιάεμοκ κά απμθεφβμοκ ηήκ ζοκακαζηνμθή ιέ ακενχπμοξ πμο παίνκμοκ βνήβμνεξ. άπμνα πυνζιμξ. ε) Πεξί θηιίαο 1) <<θέλς ημνχξ ζμζ πάκ υπεν πνήγεζξ ιαεείκ. Καθυκ εά ήηακ. δ) Πεξί γάκνπ θαί ζπλαλαζηξνθήο 1) <<ή ζμθυξ ή ζμθυξ ήκ υξ πνχημξ εκ βκχια ηυδ' εαάζηαζε ηαί βθχζζα δζειοεμθυβδζεκ. ςξ ηυ ηδδεφζαζ ηαε' εαοηυκ ανζζηεφεζ ιαηνχ. μο ηφνακκμξ>> <<δεκ οπάνπεζ ηίπμηε ηαθφηενμ απυ ημκ εζθζηνζκή θίθμ. Οοδ' έπς ηίξ . ΋κ δέ δέδζα. Ώοηυ είκαζ δίηαζμκ. αθθ' απθχ θυβς. Συ αίζπζζημκ κυζδια. ι' εηείκμοξ πμο ηαοπζμφκηαζ βζά ηά πμθθά ημοξ πθμφηδ. επζπυθαζεξ απμθάζεζξ. Συ ίδζμ πνέπεζ κά ιάεμοκ κά ηάκμοκ ηαί ηά παζδζά ιαξ. ιήηε ι' υζμοξ βζά ηή ιεβάθδ ημοξ βεκζά ημιπάγμοκ>>-Ώζζπφθμξ Πνέπεζ κά επζδζχημοιε ηήκ ζοκακαζηνμθήκ-πυζμ ιάθθμκ ηυκ βάιμκ-ακενχπςκ πμο ιαξ ιμζάγμοκ ηαί υπζ ακμιμίςκ (μιμζυηδξ ηαί ακμιμζυηδξ ζέ υθα ηά επίπεδα. μφη ειπθέηςκ αζκίβιαη'. βάιμ κά ηάκεζξ ι' ακενχπμοξ ηήξ ζεζνάξ ζμο. χξ ηαζνζάγεζ κά ιζθάιε ζημφξ θίθμοξ ιαξ>>-Ώζζπφθμξ ΢ημφξ θίθμοξ κά ιζθάξ ιέ απθά θυβζα. Ώπυθειμξ υδε β' μ πυθειμξ. ηαί ιήηε ηχκ πθμφης δζαενοπημιέκςκ ιήηε ηχκ βέκκα ιεβαθοκμιέκςκ υκηα πενκήηακ εναζηεφζαζ βάιςκ>> <<ζμθυξ αθήεεζα. Νυζδια βάν αίζπζζημκ είκαζ θδιί ζφκεεημοξ θυβμοξ>> <<άκ έπεζξ κά πείξ βζ' αοηά πμφ ιέθθεηαζ κά πάες. ζη) Ψεύδνο-Αιήζεηα <<εζ δ' έπεζξ εζπείκ υηζ θμζπχκ πυκςκ. Έκαξ ηνυπμξ ζοιπενζθμνάξ πμο ςθείθμοιε ηυζμ κά αημθμοεήζμοιε μζ ίδζμζ ιαξ υζμ ηαί κά ηυκ δζδάλμοιε ζηά παζδζά. θακένςζέ ηα. ηζ υπζ απυ ζοιπυκζα ιέ ρεφηζηα κά ιέ γεζηάκεζξ θυβζα. οθζηά ηαί πκεοιαηζηά). 2) <<ειμί δ' υηε ιέκ μιαθυξ μ βάιμξ. πςνίξ αζκίβιαηα κά πθέης. αθθά ιέ θυβζα λεηάεανα. ιή ηνεζζζυκςκ εεχκ ένςξ άθοηημκ υιια πνμζδνάημζ ιε.

7) <<κήπζμξ υξ ηχκ βμκέςκ επζθάεδηαζ>> <<είκαζ ακυδημξ υπμζμξ θδζιμκεί ημοξ βμκείξ ημο>>-΢μθμηθήξ Αέκ πνέπεζ κά θδζιμκμφιε ημφξ βμκείξ ιαξ ηαί ημφημ πνέπεζ κά ηυ πενάζμοιε ηαί ζηά παζδζά ιαξ. 3) <<έζε' μιζθίαξ ηαηήξ ηάηζμκ μοδέκ>> <<ηίπμηε δεκ είκαζ πεζνυηενμ απυ ηδκ ηαηή ζοκακαζηνμθή>>-Ώζζπφθμξ Πνμζμπή ιέ πμζμφξ ηάκμοιε πανέα ηαί πνμζμπή ηαί ζηίξ πανέεξ ηχκ παζδζχκ ιαξ. Άξ ηυ απμθφβμοιε θμζπυκ. ΢έ δζαθμνεηζηή πενίπηςζζκ εά λοπκήζμοιε ιζά ιένα ηαί εά ηοαενκζυιαζηε απυ ηά παζδζά ιαξ ηαί δέκ εά ιπμνεί κά αθθάλεζ ηίπμηα ηυηε.άκ βεκμίιακ>> <<δέκ ιέ ηνμιάγεζ μ ηαζνζαζηυξ βάιμξ. Νά ζέαμκηαζ ημφξ βεκκήημνεξ ηςκ ηαί βεκζηχξ ημφξ πνμβυκμοξ. απθχξ κά πμφιε πχξ άκ ηάπμζμξ αβκμεί ηίξ ζημζπεζχδεζξ έκκμζεξ ηήξ ζενανπίαξ ηαί ημφ ζεααζιμφ εκηυξ ηήξ μζημβεκείαξ εά ηίξ αβκμεί ηαί ζηήκ εονφηενδ ημζκςκζημπμίδζζκ ημο. ... 8) <<υπμο βάν μζ θφζακηεξ δζζχκηαζ ηέηκςκ μοη έζηζκ αφηδ ζςθνυκςκ ακδνχκ πυθζξ>> <<υπμο θμζπυκ μζ βμκείξ ηοαενκζμφκηαζ απ' ηα παζδζά. Άκ ακανςηζέηαζ ηακείξ πμφ είκαζ ηυ ηαηυκ. απαβμνεφεηαζ κά ζηακμπμζμφιε υθεξ ηίξ απαζηήζεζξ ηχκ παζδζχκ.. κά απμννίπηεζξ.. 4) <<δ δ' μιζθία πάκηςκ ανμημίζζ βίβκεηαζ δζδάζηαθμξ>> <<δ ζοκακαζηνμθή δζδάζηεζ ηα πάκηα ζημφξ ακενχπμοξ>>-Βονζπίδδξ . 5) <<αζζπνμίξ βάν αζζπνά πνάβιαη' εηδζδάζηεηαζ>> <<απυ ημφξ αζζπνμφξ αζζπνά πνάβιαηα δζδάζημκηαζ>>-΢μθμηθήξ Πνμζμπή! Αζυηζ δέκ εέθμοιε κά δζδαπημφκ ηά αζζπνά ηά παζδζά ιαξ. Δ ηαθή νίγα εά δχζεζ ηαί ημφξ ακηίζημζπμοξ ηανπμφξ. Συ ηφνζμκ απμηεθέζια. 6) <<εκ ημίξ βάν μζηείμζζζκ υζηζξ έζη' ακήν πνδζηυξ. Ώκηζεέηςξ. ηζ δ εθπίδα ημο πςνίξ εθπίδα. Φμαάιαζ ιυκμ ηήκ άθεοπηδ ιαηζά ημο κά ιή νίλεζ πάκς ιμο ηχκ ηνακχκ εεχκ μ ένςηαξ. είκαζ δ πνμαθδιαηζηή ημζκςκζημπμίδζζξ. εα θακεί δίηαζμξ ηαζ ζηδ δδιυζζα γςή>>΢μθμηθήξ Δ παίδεοζζξ ηαί ημζκςκζημπμίδζζξ έπεζ ανπή ηαί νίγεξ εκηυξ ηήξ μζημβεκείαξ. Σί μ πυθειμξ αοηυξ είκαζ απμθέιδημξ. Μήηε ηαί λένς ηί ε' απμβζκυιμοκ>>-Ώζζπφθμξ Γάιμκ κά ηεθείξ ιέ ημφξ μιμίμοξ ζμο. Σήκ επζθμβή ζοκηνυθμο ιέ ηνζηήνζμκ ηυ απαθίκςημκ πάεμξ. πένακ ηχκ άθθςκ. Αζυηζ δέκ πμθειζέηαζ ηαί είκαζ δίπςξ εθπίδα δ εθπίδα ημο. Σμφημκ είκαζ άνζζημκ. ηυκ ηοθθυκ ένςηα. Οφηε ιέ πθμοζίμοξ μφηε ιέ λαημοζημφξ άκ ηαί εζφ δέκ είζαζ ηέημζμξ. Βπίζδξ.δζυηζ αηνζαχξ απυ ηήκ ζοκακαζηνμθή ιαεαίκμκηαζ ηά πάκηα ζέ πνχημκ αάειμκ. Οζ ζενανπίεξ εκηυξ μζημβεκείαξ πνέπεζ κά παναιείκμοκ δζαηνζηέξ. Σμφημ ηαθυκ εά ήηακ κά ηαθθζενβδεεί ζηυκ άκενςπμκ απυ ηήκ παζδζηήκ δθζηίακ χζηε κά βίκεζ αίςια. δ εηθμβζηεοιέκδ επζθμβή ζοκηνυθμο δέκ ιπμνεί κά πνμηαθέζεζ ηακέκακ θυαμκ. αοηή δεκ είκαζ πυθδ ζοκεηχκ ακενχπςκ>>-΢μθμηθήξ Εδζαίηενδ πνμζμπή εδχ! Βίπαιε κά πασδεφμοιε ηά παζδζά υπζ υιςξ κά ηά ζζμπεδχζμοιε υθα. θακείηαζ ηακ πυθεζ δίηαζμξ χκ>> <<υπμζμξ είκαζ ηαθυξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζά ημο.

ΐαζζηή δζδαπή πμο πνέπεζ κά εζζπνάλμοκ ηά παζδζά. βμκήξ ζςηήνμξ>> <<δ πεζεανπία είκαζ ιδηένα ηδξ εοηοπίαξ ηαζ ηδξ ζςηδνίαξ>>-Ώζζπφθμξ Σά παζδζά κά ιάεμοκ κά δνμφκ ιέ πεζεανπία ζέ υ. ΢ηά παζδζά πνέπεζ κά δζδάλμοιε ηυκ έθεβπμκ ηήξ δζαεέζεχξ ηςκ ηαί εζδζηχξ ημφ εοιμφ. δέ ε' άθθαγα πμηέ ιέ ηή ζηθααζά ζμο>>-Ώζζπφθμξ Πνμηζιχ κά έπς δοζπναβία. υκηαξ εθεφεενμξ. Βπίζδξ.ε) Πνιηηηθή 1) <<ηήξ ζήξ θαηνείαξ ηήκ ειήκ δοζπναλίακ. Καί ακαθένμιαζ ζημφξ εεζιμφξ πμο οπάνπμοκ εκηυξ ιζάξ μνβακςιέκδξ ημζκςκίαξ ακενχπςκ. έιιεζμκ ή άιεζμκ. 2) (Γζά ημφξ Έθθδκεξ): <<μφηζκμξ δμφθμζ ηέηθδκηαζ θςηυξ μφδ' οπήημμζ>> <<δέκ είκαζ δμφθμζ ιήδε οπήημμζ ζέ ηακέκακ>>-Ώζζπφθμξ Οζ βκήζζμζ Έθθδκεξ δέκ είκαζ οπήημμζ ή δμφθμζ ηακεκυξ εκδημφ. Δ βκήζζα εθθδκζηή επζθμβή είκαζ δ Βθεοεενία ιέ ηάεε ηνυπμ ηαί εοζία. πυζμ ιάθθμκ άκ αοηυξ είκαζ ηαί αθθυθοθμξ. 4) <<ιή' πί δμοθείαξ πμηέ γχκ εηχκ έθεδξ πανυκ ζμζ ηαηεακείκ εθεοεένςξ>> <<πμηέ ζηδ γςή ζμο ιδ βίκεζξ δμφθμξ ιε ηδ εέθδζή ζμο. ζαθχξ επζζηάζ'. 3) <<δίηδ ζίβα ηαί αναδεί πμδί ζηίπμοζα ιάνρεζ ημφξ ηαημφξ. εκχ ιπμνείξ κα πεεάκεζξ εθεφεενμξ>>-Βονζπίδδξ Δ αλία ημφ κά ιεβαθχζμοιε ακενχπμοξ ιέ αολδιέκδκ εηηίιδζζκ ζηήκ εθεοεενίακ ηαί ιεβάθδκ απέπεεζακ ζηήκ ζηθααζάκ δέκ απμηζιάηαζ ιέ ηίπμηα. μοη άκ αθθάλαζι' εβχ>> <<εβχ ηή δοζηοπία ιμο. υζμ βίκεηαζ. ζ) Γίθαηνλ-άδηθνλ 1) <<μίηςκ βάν εοεοδίηςκ ηαθθίπαζξ πυηιμξ αζεί>> <<ζηά ζπίηζα υιςξ ηςκ δίηαζςκ ακενχπςκ πάκηα είκαζ ηαθυβεκκδ δ ηφπδ>>-Ώζζπφθμξ Άκ εέθμοιε ηαθή ηφπδ ζηά ζπίηζα ιαξ ηαί. 3) <<πεζεανπία βάν εζηζ ηήξ εοπναλίαξ ιήηδν. υηακ ηφπδ>> <<δ δζηαζμζφκδ ζζβά-ζζβά ηαί ιε ανβά αήιαηα εα θηάζεζ ηαί εα ανπάλεζ ημοξ ηαημφξ. Υχνζα ηυ βεβμκυξ πχξ μ ηαεέκαξ ζέ αναζιυκ ροπήξ ιπμνεί κά αδζηήζεζ ηάπμζμκ άθθμκ. άξ είιαζηε ηαί άξ ηά δζδάλμοιε κά είκαζ εοείδζημζ άκενςπμζ. κά ηυ λένεζξ. εζδζηυηενα.ηζ ηάκμοκ. ηαθή ηφπδ βζά ηά παζδζά ιαξ. υηακ ένεεζ ημ πθήνςια ημο πνυκμο>>-Βονζπίδδξ . Πνέπεζ κά απμθεφβμοιε ηήκ αδζηίακ. πανά κά απμθαιαάκς ελμοζία υκηαξ οπμηαβιέκμξ ζέ ηάπμζμκ. Θά αολήζμοιε έηζζ ηίξ πζεακυηδηεξ ηςκ κά εοηοπήζμοκ ζηή γςή. κά ιάεμοκ κά πεζεανπμφκ εηεί πμφ πνέπεζ. 2) <<ημίξ βάν δζηαίμζξ μοπί εοιμφζεαζ πνεχκ>> <<δέκ είκαζ ακάβηδ μζ δίηαζμζ κα παναδίδμκηαζ ζημ εοιυ>>-Βονζπίδδξ Ο δίηαζμξ άκενςπμξ αδζηεί ηυκ εαοηυκ ημο παναδζδυιεκμξ ζηυκ εοιυκ. Γζά ηυκ θυβμκ αοηυκ δέκ είκαζ ακαβηαία ιζά ηέημζα ζοιπενζθμνά.

ηαί μ ιζηνυξ κζηάεζ ημ ιεβάθμ>>-΢μθμηθήξ Εζπφμοκ ηά ζπυθζα ηχκ 3) ηαί 5). Άξ ηυ πενάζμοιε ηαί ζηά παζδζά αοηυ. Αέκ πνέπεζ κά πνμηνίκμοιε ηυ δίηαζμκ ημο ζζπονμφ. Καιιζά ζδιαζία δέκ έπεζ άκ μζ υπμζμζ ακηίπαθμί ιαξ είκαζ ανζειδηζηχξ πθείμκεξ. ζηήκ πναβιαηζηυηδηα. ηα) Πεξί ζείνπ θαί ηύρεο . Πνμζμπή πχξ ζοιπενζθενυιαζηε ζημφξ βμκείξ ιαξ. 4) <<δμφξ βάν ακηζθάγοηαζ παίδςκ παν' αοημφ ημζάδ' άκ ημηεφζζ δχ>> <<ζημφξ βμκείξ ζμο. 5) <<είξ ημζ δίηαζμξ ιονίςκ μοη εκδίηςκ ηναηεί. υ. Αέκ βίκεηαζ ηάπμζμξ κά έπεζ πκεοιαηζηήκ οβίεζακ άκ δέκ έπεζ ηαί ζςιαηζηήκ. 6) <<ιδδ' δ αία ζε ιδδαιχξ κζηδζάης ημζυκδε ιζζείκ χζηε ηήκ δίηδκ παηείκ>> <<ζε ηαιιία πενίπηςζδ ιδ ζε κζηήζεζ δ αία. ηυ εείμκ ηήκ δίηδκ ηε ζοθθααχκ>> <<έκαξ δίηαζμξ κζηά αιέηνδημοξ άδζημοξ. ηά ηνία αοηά είκαζ αδζαίνεηα. Ώνηεί ειείξ κά οπεναζπζγυιαζηε ηυ δίηαζμκ. δζαηδνχκηαξ ηαθέξ πζεακυηδηεξ κά ακηαιμζθεμφκ μζ ηυπμζ ζμο. Βδχ ακαθένεζ ιυκμκ ηήκ πκεοιαηζηήκ αθθά. επίζδξ ιζά εέζζξ εθπζδμθυνα βζά ηυκ αβχκα πμο πνέπεζ κά ηάκμοιε. 'υ. αθθά ηυ δίηαζμκ ημφ αθδεχξ δζηαίμο ηαί ηήκ πεζεχ ιέζς επζπεζνδιάηςκ.ηζ ηάκεζξ ημ ανίζηεζξ απυ ηα παζδζά ζμο>>-Βονζπίδδξ Οζ Έθθδκεξ ακέηαεεκ πίζηεοακ ζηήκ ακηαπμδμηζηυηδηα. Καί άξ ιάεμοκ ηαί ηά παζδζά ιαξ κά ηά θέκε.Συ 'ηαηυκ' ιέ ηήκ δζηαζμζφκδ είκαζ πχξ πμθθέξ θμνέξ ανβεί δδιζμονβχκηαξ ηήκ εκηφπςζζκ ζέ πμθθμφξ πχξ δέκ οπάνπεζ αοηυξ μ αυναημξ εθεβηηζηυξ ιδπακζζιυξ. Δ εθθδκζηή ζζημνία έπεζ πάνα πμθθά παναδείβιαηα βζά κά απμδείλεζ ημφ θυβμο ηυ αθδεέξ. κά ηάκεζξ ηυ άδζημκ ηαί κά βεοηείξ πνυζηαζνεξ πανέξ ιέ ζίβμονδ ηαηή ηαηάθδλζκ ή κά πνάηηεζξ ηυ δίηαζμκ ιέ πνμζήθςζζκ ηαί οπμιμκήκ. 8) <<ημίξ ημζ δζηαίμζξ πς αναπφξ κζηά ιέβακ>> <<υηακ είκαζ δίηαζμ. δέκ βίκεηαζ κά ιήκ έπεζ ηαί ροπζηήκ. χζηε κα ιζζείξ ηυζμ πμθφ. Καί άκ έπεζ ζςιαηζηήκ ηαί πκεοιαηζηήκ. θμζπυκ. πμο κα πμδμπαηάξ ηδ δζηαζμζφκδ>>Βονζπίδδξ Αέκ πνέπεζ κά επζθέβμοιε ηή αία έκακηζ ηήξ δζηαζμζφκδξ.ηζ δίκεζξ παίνκεζξ'. επεζδή έπεζ ζοιιάπμοξ ημ εείμκ ηαί ημ δίηαζμκ>>Βονζπίδδξ Εζπφμοκ ηά ζπυθζα ημο 3). πάκηςξ. Συ έκα θένκεζ ηυ άθθμ. 7) <<δζηαία βθχζζ' έπεζ ηνάημξ ιέβα>> <<υπμζμξ θέεζ ηα δίηαζα έπεζ ιεβάθδ δφκαιδ>>-΢μθμηθήξ Άξ θέιε ηά δίηαζα θμζπυκ. Σί είκαζ πνμηζιυηενμκ. η) Σώκα-Ψπρή-Πλεύκα <<εη δέ οβζείαξ θνεκχκ μ πάζζκ θίθμξ ηαί πμθφεοηημξ υθαμξ>> <<απυ ηδκ πκεοιαηζηή οβίεζα πνμένπεηαζ δ ζε υθμοξ αβαπδηή ηαί πμθοπυεδηδ εοηοπία>>Ώζζπφθμξ Αίπςξ ζςιαηζηήκ. πκεοιαηζηήκ ηαί ροπζηήκ οβίεζακ μοδείξ δφκαηαζ κά θηάζεζ ζηήκ πναβιαηζηήκ εοηοπίακ. Βίκαζ. ηήκ επζαμθήκ δζά ηήξ αίαξ.

1) <<υιςξ δ' ακάβηδ πήιμκαξ ανμημίξ θένεζκ εεχκ δζδυκηςκ>>
<<υιςξ ακάβηδ κά ααζηάγμοκ μζ άκενςπμζ ηά αάζακα, υηακ μζ εεμί ηά ζηέθκμοκ>>Ώζζπφθμξ
Τπμιμκή ζηά αάζακα. Βίκαζ ιένμξ ημφ εεσημφ ζπεδίμο, ιένμξ ηήξ Ώκάβηδξ. Δ ηανηενία
είκαζ ιεβάθδ ανεηή ηαί πνέπεζ κά δζδάζηεηαζ.
2) <<ηέπκδ δ' ακάβηδξ αζεεκεζηένα ιαηνχ>>
<<πμθφ αζεεκεζηένα είκαζ δ ηέπκδ ηήξ ακάβηδξ>>-Ώζζπφθμξ
΋ζδ εέθδζζκ ηαί ηέπκδ ηαί κά αάθμοιε μζ άκενςπμζ, εά ζοιααίκεζ πάκηα αοηυ πμφ ηυ
΢φιπακ ηαί δ Ώνπή ημο έπεζ μνίζεζ. Άξ ηάκμοιε, θμζπυκ, υζα πνέπεζ κά βίκμοκ ηαί άξ
αθήζμοιε ηήκ ηεθζηήκ απυθαζζκ ζηυκ εευκ, ζηήκ θεζημονβίακ ημφ ηυζιμο. Σμφημ είκαζ ηαί
έκα ηαιπακάηζ βζά ηυκ ζφβπνμκμκ πμθζηζζιυκ ιαξ, ηυκ ηυζμ αθμζζςιέκμκ ζηήκ ορδθή
ηεπκμθμβίακ. ΋ζμ ελεθζβιέκεξ 'ηέπκεξ' ηαί άκ δδιζμονβμφιε ηαί πνδζζιμπμζμφιε, ηίπμηα,
βζά πανάδεζβια, δέκ εά ιαξ απαθθάλεζ απυ ηυκ εάκαημκ ή ηήκ θοζζηήκ αθθαβή ημφ βήζκμο
ηθίιαημξ, υζμ επίπμκμξ ηαί κά είκαζ αοηή βζά ηυ είδμξ ιαξ. Ο άκενςπμξ ακηί κά
ελεθίζζεηαζ ζηυ πεδίμκ ηχκ ανεηχκ αζπμθείηαζ ιέ οθζηά αβαεά. Ώοηυ, ηαεχξ πνμθέβμοκ
υθμζ μζ ανπαίμζ ζμθμί, εά είκαζ ηαί δ ηαηαζηνμθή ημο. Βίδμιεκ...
3) <<ηυ ιή ηαηχξ θνμκείκ εεμφ ιέβζζημκ δχνμκ>>
<<ημ κα ιδ ζηεθηυιαζηε ηαηυηνμπα είκαζ ημ ιεβαθφηενμ δχνμ ημο εεμφ>>-Ώζζπφθμξ
Βίκαζ απαναίηδημκ κά ιήκ ζηεπηυιαζηε ηαηυηνμπα ηαί πζυ απαναίηδημκ κά ηυ
απμθεφβμοκ ηαί ηά παζδζά ιαξ. Άκ εέθμοιε ιζά πζυ αβαευηνμπμκ αονζακήκ ημζκςκία.
4) <<ηχ πμκμφκηζ δ' εη εεχκ μθείθεηαζ ηέηκςια ημο πυκμο ηθέμξ>>
<<ζ' αοηυκ πμο ημπζάγεζ μθείθεηαζ απυ ημοξ εέμοξ, ςξ ηανπυξ ημο ιυπεμο, δ δυλα>>Ώζζπφθμξ
Σά ηαθά ένβα ηαί δ δυλα είκαζ απμηεθέζιαηα ιυπεμο, πυκμο, οπμιμκήξ. Αέκ οπάνπεζ
ηαθθίηενμκ ηαί δοζημθυηενμκ ένβμκ απυ ηήκ ακαηνμθήκ παζδζχκ. Άκ εέθεηε κά 'δμλαζηείηε'
ιεβαθχκμκηαξ ηαθμφξ ηαί πνδζημφξ ακενχπμοξ πνέπεζ κά ιμπεήζεηε. Σήκ ίδζα κμμηνμπία
πνέπεζ κά πείζμοιε ηά παζδζά κά οζμεεηήζμοκ ηαεχξ, άκ ιάεμοκ κά εέημοκ ζηυπμοξ ηαί
κά ιμπεμφκ απυ ιζηνά βζ' αοημφξ, δ επζανάαεοζζξ ηςκ ιεβαθχκμκηαξ είκαζ ιαεδιαηζηχξ
αεααία.
5) <<ηχ βάν πμκμφκηζ ηαί εευξ ζοθθαιαάκεζ>>
<<βζαηί αοηυκ πμο ιμπεεί ημκ αμδεάεζ ηαζ μ εευξ>>-Βονζπίδδξ
΍ξ ζοκέπεζα ημφ 4).
6) <<μο ημίξ αεφιμζξ δ ηφπδ λοθθαιαάκεζ>>
<<δε αμδεά δ ηφπδ ημοξ μθζβυροπμοξ>>-΢μθμηθήξ
Σενάζηζα, θμζπυκ, δ ζδιαζία ημο κά ιεβαθχζμοιε 'εφροπα' παζδζά. Μυκμκ μζ εφροπμζ
έπμοκ πζεακυηδηεξ κά αμδεδεμφκ απυ ηήκ ηφπδκ. Οζ άροπμζ, μθζβυροπμζ, δέκ έπμοκ ηαιιία
πζεακυηδηα. Άξ ιήκ λεπκάιε ηαί ηυ 'εθεφεενμκ ηυ εφροπμκ'. Αδθαδή ζζπφεζ ηαί ηυ ακηίεεημκ:
'ακεθεφεενμκ ηυ μθζβυροπμκ'. Ο μθζβυροπμξ βίκεηαζ ζηθάαμξ, μ εφροπμξ έπεζ πζεακυηδηεξ
κά είκαζ εθεφεενμξ. Δ επζθμβή είκαζ δζηή ιαξ.

ηβ) Αξεηή-Καθία
1) <<α δ' ανεηά ααίκεζ δζά ιυπεςκ>>
<<δ ανεηή πνμπςνεί ααδίγμκηαξ ιέζα απ' ημοξ ηυπμοξ>>-Βονζπίδδξ
Δ ανεηή είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιέ ηήκ έκκμζα ημφ ιυπεμο. Αίπςξ ιυπεμκ, απυ ηήκ πθεονά ηχκ
βμκέςκ αθθά ηαί απυ ηήκ πθεονά ηχκ ηέηκςκ, άξ ιήκ πενζιέκμοιε κά αβμφκ εκάνεημζ
άκενςπμζ.
2) <<ανεηή δ' υζς πεν ιάθθμκ άκ πνήζεαζ εέθδξ, ημζχδε ιάθθμκ αφλεηαζ ηεθμοιέκδ>>
<<ηδκ ανεηή, υζμ πενζζζυηενμ ηδ εέθεζξ κα ηδκ αημθμοεείξ, ηυζμ πενζζζυηενμ αολάκεηαζ
ηαί μθμηθδνχκεηαζ>>-Βονζπίδδξ
Νυιμξ ηήξ αδνάκεζαξ. Άκ ηάπμζμξ εεζζηεί ζηήκ ανεηήκ ηυζμ πενζζζυηενμκ αολάκεηαζ αοηή
ιέζα ημο, ηυζμ ηαθθίηενμξ άκενςπμξ βίκεηαζ.
3) <<ηνείζζμκ δέ πθμφημο ηαί πμθοπνφζμο πθζδήξ ακδνχκ δζηαίςκ ηαβαεχκ πανμοζία>>
<<ακχηενδ ηζ απ' ηα πθμφηδ ηαζ ηδκ οπεναμθζηή πθζδή είκαζ δ πανμοζία ηςκ δίηαζςκ ηαζ
εκάνεηςκ ακενχπςκ>>-Βονζπίδδξ
Άξ ιήκ δζδάζημοιε, θμζπυκ, ζηά παζδζά ηυκ οθζηυκ εοδαζιμκζζιυκ. Άξ ηά δζδάλμοιε,
απθχξ, ηήκ Ώνεηήκ. Άκ είιαζηε ανηεηά θζθάκενςπμζ ηαί επζεοιμφιε έκα ηαθθίηενμκ
ιέθθμκ βζά ηήκ ημζκςκία ιαξ.
4) <<ιυκμκ δ' άκ ακηί πνδιάηςκ μοη άκ θάαμζξ βεκκαζυηδηα ηανεηήκ>>
<<ηδκ ακδνεία ηαί ηδκ ανεηή δεκ ιπμνείξ κα ηδκ απμηηήζεζξ ιε πνήιαηα>>-Βονζπίδδξ
Βοηοπχξ ζέ αοηή ηδ γςή δέκ αβμνάγμκηαζ ηά πάκηα...Αμοθεζά, θμζπυκ, άκ επζεοιμφιε κά
αβάθμοιε ακδνείμοξ ηαί εκάνεημοξ ακενχπμοξ ζηήκ ημζκςκία.
5) <<μοη έζηζκ ανεηήξ ηηήια ηζιζχηενμκ>>
<<δεκ οπάνπεζ πζμ πμθφηζιμ απυηηδια απυ ηήκ ανεηή>>-Βονζπίδδξ
Γζά κά ηυ θέκε ηάηζ λένμοκ...
6) <<μφημζ θείρακα ηχκ αβαεχκ ακδνχκ αθαζνείηαζ πνυκμξ. Ά δ' ανεηά ηάζ εακμφζζ
θάιπεζ>>
<<άζαεζηδ απ' ημ πνυκμ δ ικήιδ ηςκ εκάνεηςκ. Δ ανεηή ημοξ θάιπεζ ηαί ιεηά ημ εάκαηυ
ημοξ>>-Βονζπίδδξ
Δ Ώνεηή δφκαηαζ κά ελαζθαθίζεζ ηήκ αεακαζία! Μζά ηαθή οζηενμθδιία ελαζθαθίγεηαζ
ιυκμκ ιέζα απυ εκάνεηδ γςή ηαί εκάνεηεξ πνάλεζξ.
7) <<ηνμθαί ε' αζ παζδεουιεκαζ ιέβα θένμοζ' εξ ηάκ ανεηάκ>>
<<δ ακαηνμθή ιέζς ηδξ ζςζηήξ εηπαίδεοζδξ ζοκηεθεί πμθφ ζηδκ ανεηή>>-Βονζπίδδξ
Γζά πμζμφξ ηηοπά δ ηαιπάκα; βζά ημφξ βμκείξ θοζζηά!
8) <<ανεηήξ αέααζαζ δ' εζζίκ αζ ηηήζεζξ ιυκαζ>>
<<ιυκμκ μζ ηαηαηηήζεζξ ηδξ ανεηήξ είκαζ ζηαεενέξ>>-΢μθμηθήξ
Δ ανεηή ελαζθαθίγεζ ζηαεενυηδηα. ΋θα ηά άθθα δδιζμονβμφκ αζηάεεζεξ ηαί ακζζμννμπίεξ,

ιέπνζ ηαί απυθοημκ πάμξ. Σνακή απυδεζλζξ μ ηυζιμξ ζηυκ μπμίμκ γμφιε, υπμο δ ανεηή
εηθείπεζ υθμ ηαί πενζζζυηενμκ. Υνέμξ ιαξ, άκ αβαπάιε ηυκ ηυζιμκ ηαί εέθμοιε κά ημφ
πανίζμοιε εθπίδα, κά ιεβαθχζμοιε εκάνεημοξ ακενχπμοξ.
9) <<μοη άκ βέκμζημ κμφξ ηαηυξ ηαθχξ θνμκχκ>>
<<δεκ ιπμνεί έκαξ ηαηυξ άκενςπμξ κα ζηέθηεηαζ ζςζηά>>-΢μθμηθήξ
Μήκ αημφηε ηίξ πμκδνζέξ ηάπμζςκ επζηδδείςκ. Ο ηαηυξ άκενςπμξ ηίπμηα ηαθυκ δέκ
ιπμνεί κά πνμζθένεζ. Αέκ πνεζάγεηαζ κά αημφιε ή κά ιαεαίκμοιε απυ υθμοξ, πανά ιυκμκ
απυ ημφξ ηαθμφξ ηαί εκάνεημοξ. Άξ παζδεφζμοιε ηά παζδζά κά ακαβκςνίγμοκ ηήκ ηαηίακ
ηαί κά ηήκ απμζηνέθμκηαζ. Πμηέ δέκ εά δεπημφκ κά ημφξ αζηδεεί ηαηή επζννμή απυ
ηακέκακ.
ηγ) Πεξί Παηξίδνο
1) <<πμθθμφ πνοζμφ ηαί πθμφημο ηνείζζςκ πάηνα>>
<<απ' υθα ηα πνοζάθζα ηαζ ηα πθμφηδ ακχηενδ είκαζ δ παηνίδα>>-Βονζπίδδξ
2) <<παηνίξ ηαθχξ πνάζζμοζα ηυκ ηοπυκη' αεί ιείγς ηίεδζζ, δοζηοπμφζα δ' αζεεκή>>
<<υηακ δ παηνίδα είκαζ εοηοπζζιέκδ, ηάκεζ δοκαηυ ημκ ηαεέκα, εκχ, υηακ δοζηοπεί, ημκ
ηάιεζ αδφκαιμ>>-Βονζπίδδξ
3) <<ηαί ιείγμκ' υζηζξ ακηί ηήξ αοημφ πάηναξ θίθμκ κμιίγεζ, ημφημκ μοδαιμφ θέβς>>
<<ηαί υπμζμξ κμιίγεζ ηάηζ πζμ αβαπδηυ απυ ηήκ παηνίδα ημο, αοηυκ ημκ εεςνχ
ηζπμηέκζμ>>-΢μθμηθήξ
΢ύλουης:
Δ θζθμπαηνία είκαζ ιζά απυ ηίξ ιεβαθφηενεξ δζδαπέξ πμο πνέπεζ κά εζζπνάλμοκ ηά παζδζά.
΋ηακ δ παηνίξ, ηυ ζφκμθμκ, είκαζ εοηοπζζιέκδ υθμζ είκαζ εοηοπζζιέκμζ ηαί ηυ ακηίεεημκ. Αέκ
έπεηε πανά κά δείηε ηυ πανάδεζβια ημφ ζήιενα ιέ ιζά εθθδκζηή παηνίδα πμο δοζηοπεί ηαί
έκακ θαυκ πμο ηήκ αημθμοεεί ζηήκ δοζηοπία. Σζπμηέκζμξ εεςνείηαζ αοηυξ πμο δέκ αάγεζ
ηήκ παηνίδα πάκς απυ υθα. Θέθμοιε κά ιεβαθχζμοιε 'ηάπμζμοξ' ή 'ηζπμηέκζμοξ'; αοηυ
είκαζ ηυ ενχηδια.

ΣΤ. Πιάησλ
α. Γλώζηο-Παίδεπζηο
1) (βζά ηήκ ζδακζηή πμθζηεία): <<ηαί ηαηά θφζζκ δδ δυκηεξ ηυ ηαε' αοηυκ εηάζης

υιςξ. Παίδεοζζξ ζηήκ Ώνεηήκ ιέ υζα αοηή πενζθαιαάκεζ ηαί έπμοιε ήδδ δεί. Βίκαζ πνέμξ ηχκ βμκέςκ κά αμδεήζμοκ ηυ παζδί κά ακαδείλεζ ηαί ακαπηφλεζ ηήκ ηθίζζκ ημο. πμο θέιε. ηυ ιεκ ιακίακ. Καιιζά ζπέζζκ δέκ έπεζ αοηυ ιέ ηήκ αθδεζκήκ έκκμζα ηήξ εθεοεενίαξ. υηακ μ πενζζζυηενμξ ηυζιμξ ακαθένεηαζ ζηήκ εθεοεενίακ εκκμεί ιζά ηαηάζηαζζκ εθεοεενζυηδημξ δίπςξ πενζμνζζιμφξ. 'ΓΝΧΘΕ ΢ΒΏΤΣΟΝ'. μ άκενςπμξ. Τπάνπμοκ ηαθέξ πζεακυηδηεξ πχξ άκενςπμζ ιεβαθςιέκμζ ιέ αοηυ ηυ ζφζηδια αλζχκ εά θηάζμοκ ζέ ιζά παναβςβζηή ηαί αλζμικδιυκεοηδ πανμοζία επί Γήξ. ζοβηεηνζιέκδ ηέπκδ. ζςιαηζηή άζηδζζξ βζά ηήκ απυηηδζζκ νχιδξ ηαί. δ ιακία ηαί δ αιάεεζα>> Σί ιαξ θέεζ εδχ. . Βοπήξ ένβμκ εά ήηακ δ παίδεοζίξ ηςκ κά ήηακ μιμία ζέ υθδ ηή δζάνηεζακ ηήξ γςήξ. ηυ δε αιαείακ>> <<δφμ είδδ άκμζαξ οπάνπμοκ. δέκ εά απμηφπμοιε. μ ηαεέκαξ απυ ειάξ θένκεζ 'πνμίηα' ηάπμζεξ ηθίζεζξ ηαί δελζυηδηεξ απυ θοζζημφ ημο. Άκ υθμζ έηακακ αοηυ πμο δ Φφζζξ ημφξ πνμβναιιάηζζε μ ηυζιμξ εά ήηακ δζαθμνεηζηυξ. είκαζ ηυ ιμκαδζηυκ βήσκμκ πθάζια πμο έπεζ ηήκ δοκαηυηδηα επζθμβήξ αηυιδ ηαί κά πανααεί ηυκ θοζζηυκ πνμβναιιαηζζιυκ. Ώπυδεζλζξ βζά υθα είκαζ μ εάκαημξ. 2) 'Οζ βοκαίηεξ πνέπεζ κά εηπαζδεφμκηαζ ιέ παναπθήζζμκ ηνυπμκ ηχκ ακδνχκ' Κμνίηζζα ηαί αβυνζα ημζκή ακαηνμθή ζηίξ ιζηνέξ δθζηίεξ. 'ΜΔΑΒΝ ΏΓΏΝ'. ελ υζςκ βκςνίγμοιε. ζοιθχκςξ πνυξ ηήκ θφζζκ ημο>> Κάεε άκενςπμξ είκαζ πνμζηζζιέκμξ απυ ηήκ θφζζκ ημο χζηε κά πνμζθένεζ ηά ιέβζζηα ζέ έκακ ημιέα. έκαξ άκενςπμξ βίκεηαζ αθάλ. ημφ εεμφ. ηαί. 'ιδδέκα πνυ ημφ ηέθμοξ ιαηάνζγε'. δδθαδή άκ δέκ δζδαπηεί ή δέκ ημφ δζδάλμοκ. άκ ζηήκ παζδεοηζηήκ δζαδζηαζίακ αημθμοεήζμοιε ηυ ηνίπηοπμκ 'ΒΝ ΣΟ ΠΏΝ'. Ο άκενςπμξ πμο εά ηαθθζενβήζεζ αοηέξ εά θηάζεζ ηάπμζα ζηζβιή κά κμζχζεζ εθεφεενμξ. αοημπεπμζεήζεςξ. Άκ θοζζηά δέκ εέθμοιε κά βίκμοκ αθαιιέκα ηά παζδζά ιαξ. ζέ ιία ηέπκδ. 5) <<δ άβακ εθεοεενία έμζηε εζξ άβακ δμοθείακ ιεηααάθθεζκ>> <<δ οπεναμθζηή εθεοεενία θαίκεηαζ πςξ ιεηααάθθεηαζ ζε οπεναμθζηή δμοθεία>> ΋ηακ ακαθενυιαζηε ζηήκ εθεοεενία ιζθάιε βζά υνζα θοζζημφ ζοζηήιαημξ ηαί υπζ βζά ηάπμζα αοεαίνεημκ έκκμζα. κά είκαζ ζηή δζάνηεζα ηήξ παζδζηήξ δθζηίαξ. είηε θυβς αιαεείαξ. ηαθθζένβεζα υθςκ εηείκςκ ηχκ αλζχκ ηαί ζδεχκ πμο ακεαάγμοκ ηήκ ροπήκ ζηνέθμκηάξ ηδκ πνυξ ηυ αβαευκ ηαηά ηήκ επίβεζα πανμοζία ηδξ. ΋ηακ βεκκζυιαζηε. Σμφημ δέκ ζδιαίκεζ πχξ ιέκεζ ηαί αηζιχνδημξ βζά αοηυ. ΢έ ηάεε πενίπηςζζκ. ιζάκ εηάζης ηέπκδκ>> <<ηαί αθμφ δχζαιε ζέ ηάεε έκακ ζοβηεηνζιέκδ απαζπυθδζζκ. ΐαζζηυηαημκ. Συηε πμο δ ροπή είκαζ αβκή ηαί δέκ έπεζ ιπενδεοηεί αηυια ιέ ηά εθαηηχιαηα ηήξ αδοκάιμο ζάνηαξ. ΢ήιενα. Αοζηοπχξ ή εοηοπχξ. ΋ηακ θηάζεζ ηυ ηέθμξ ηυηε εά ιπμνεί κά αβεί πναβιαηζηυκ ζοιπέναζια βζά ηυ ηί ηάκαιε ζηήκ Γή. είηε θυβς ζαηνζηχκ αζηίςκ (ιακία). 4) <<δφμ δ' ακμίαξ βέκδ. ηέθμξ. άξ ηά αμδεήζμοιε. οπυ ηήκ έκκμζα ηήξ αθδεμφξ εκανιμκίζεχξ ημο ιέ ηυ ακχηενμκ ζπέδζμκ ημφ ζφιπακημξ. ιέζς αοηήξ. ακυδημξ (ελ μο ηαί 'ακμία'). Θά επζπεζνήζς κά ηυ ελδβήζς απθχξ: Τπάνπεζ μ Φοζζηυξ Νυιμξ ζηυκ μπμίμκ οπαβυιαζηε υθμζ μζ άκενςπμζ. 3) 'Αφκαιζξ=ανεηή+νχιδ+εοροπία' Άκ εέθμοιε κά αβάθμοιε πναβιαηζηχξ δοκαημφξ ακενχπμοξ ζδμφ δ απάκηδζζξ.πνυζθμνμκ εκ ιυκμ επζηήδεοια. Δ ηάεε θμβήξ εθεοεενζυηδξ δέκ μδδβεί πανά ζέ θάκεαζιέκδκ αλζμπμίδζζκ ημφ πνυκμο παναιμκήξ ιαξ ζηή Γή.

8) <<δεζθή δή ηαί ακεθεοεένς θφζεζ θζθμζμθίαξ αθδεζκήξ. αθθά εθεοεενυθνμκεξ ηαί ιαπυιεκμοξ ακενχπμοξ. πμο παναααίκεζ ηδ ζςζηή ζηέρδ>> Άκ θμζπυκ δζδάλμοιε ηήκ ζςζηή ζηέρζκ ζηά παζδζά ηαί.ηζ ηοαενκά ημκ εαοηυ ημο>> Άξ δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά ηοαενκμφκ ηαθά ημφξ εαοημφξ ηςκ. Βίκαζ μ αοημέθεβπμξ ζημ ηαεεηί. 13) <<ή βάν μο πνή πμζείζεαζ παίδαξ ή λοκδζαηαθαζπςνείκ ηαί ηνέθμκηα ηαί παζδεφμκηα>> <<ή πνέπεζ θμζπυκ. ηά παζδεφζμοιε κά ιήκ ηήκ παναααίκμοκ. 11) <<εθεφεενμκ ηυ άνπμκ αοημφ>> <<εθεφεενμ είκαζ υ. 12) <<έκ μοδέκ μφης δφκαιζκ έπεζ παίδεζμκ ιάεδια ιεβάθδκ ςξ δ πενί ημφξ ανζειμφξ δζαηνζαή>> <<ηακέκα ιάεδια βζα παζδζά δεκ έπεζ ηυζμ ιεβάθδ επζννμή. 7) <<δ δ' αοεάδεζα ενδιία λφκμζημξ>> <<δ αοεάδεζα είκαζ ζοβηάημζημξ ηδξ απμιυκςζδξ>> Ο αοεάδδξ άκενςπμξ ιέκεζ ιυκμξ ημο. κα έπεζ ηαιιία ζπέζδ ιε ηδκ αθδεζκή θζθμζμθία>> Αέκ πνέπεζ κά ιεβαθχζμοιε δεζθμφξ ηαί οπμηαβιέκμοξ. υζμ δ αζπμθία ιε ημοξ ανζειμφξ>> Ώπαναίηδημξ δ εκαζπυθδζζξ ιέ ηά ιαεδιαηζηά απυ ιζηνή δθζηία. ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ>> Βθεοεενία=μ αοημέθεβπμξ. Βίκαζ πεπμίεδζζξ ηχκ ζμθχκ ιαξ πχξ μζ Άνζζημζ είκαζ αοημί πμο ιάξ εκδζαθένμοκ ηαί υπζ μ υπθμξ. Ώοημηνάηεζα επί πακηί. Πνέπεζ κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά κά απμθεφβμοκ ηήκ αοεάδεζακ. πμο ακήηεζ ζημκ εαοηυ ιαξ. ςξ έμζηεκ. Πνυξ επίννςζζκ ηχκ υζςκ είδαιε πνίκ. ΋ζεξ πενζζζυηενεξ ηέημζεξ δζαιμνθςεμφκ ηυζα πενζζζυηενα ηαθά ιπμνεί κά πενζιέκεζ ηυ έεκμξ ηαί δ ακενςπυηδξ. 9) <<είξ θνμκχκ ιονίςκ ιή θνμκμφκηςκ ηνείηηςκ εζηί>> <<έκαξ. 10) <<εθεοεενία δβειμκία αίμο. ιέ απθά θυβζα.Βίκαζ ηαί εέια επζθμβήξ. πμο δεκ είκαζ>> Συ είδαιε ηαί ζηυκ Δνάηθεζημκ αοηυ. ηυ αοηελμφζζμκ! Αέκ πζζηεφς πχξ οπάνπεζ ηαθθίηενμξ μνζζιυξ. Ώπθή δ ελήβδζζξ: πμηέ ηαιιζά αθθαβή πνυξ ηυ ηαθθίηενμκ δέκ ζοκέαεζ απυ ηάπμζμκ υπθμκ αθθά απυ πνμζςπζηυηδηεξ πμο ακήηακ ζηήκ ηαηδβμνία ηχκ Ώνίζηςκ... Συ είδαιε ηαί πζυ πνίκ. είκαζ ηαθφηενμξ απυ ιφνζμοξ άθθμοξ. πμο είκαζ ζοκεηυξ. ηαεχξ θαίκεηαζ. Βλμοζία ημφ ηαε' εαοηυκ εκ αίς>> <<δ εθεοεενία είκαζ αοηή πμο δβειμκεφεζ ηδ γςή.6) <<αιανηία πνάλζξ πανά ηυκ μνευκ θμβζζιυκ>> <<ζθάθια είκαζ δ πνάλδ. Δ ελμοζία αοημφ. ηυηε ηά ζθάθιαηα (αιανηίεξ) πμο εά πνάλμοκ ζηή γςή ηςκ εά είκαζ ηά θζβυηενα δοκαηά. Άκ εέθμοιε κά ιεβαθχζμοιε εθεοεένμοξ ακενχπμοξ. μοη άκ ιεηείδ>> <<έκαξ δεζθυξ θμζπυκ ηαί οπμηαβιέκμξ άκενςπμξ δέκ ιπμνεί. κα ιδκ ηάκεζ ηακείξ παζδζά ή κα ηαθαζπςνείηαζ απυ ημζκμφ. βζα κα ηα . παναθθήθςξ.

Δ ακαίδεζα ηχκ κέςκ λεηζκά απυ ηυ πανάδεζβια ηχκ ιεβαθοηένςκ. εα απμδεπεμφκ ηδκ εοκμιία>> Πνέπεζ. 14) <<ηαθχξ ανλάιεκμζ παίδεξ παίγεζκ εοκμιίακ δζά ηήξ ιμοζζηήξ εζζδέλμκηαζ>> <<εάκ ανπίζμοκ ηα παζδζά κα παίγμοκ ζςζηά. ιαγί ιε ηυκ μνευ θυβμ>> . ιέπνζ πνμζθάηςξ. εκχ δ αιάεεζα ημ πεζνυηενμ απ' υθα>> Δ επζθμβή είκαζ δζηή ιαξ βζά ηυ ηί εά δζδάλμοιε ζηά παζδζά. Βίκαζ δ επζιέθεζα ηδξ ροπήξ. θμζπυκ. Βπζιέθεζα ροπήξ ιεηά θυβμο μνεμφ>> <<θζθμζμθία είκαζ δ υνελδ βζα βκχζδ αοηχκ. 17) <<μ δέ παίξ πάκηςκ εδνίςκ εζηί δοζιεηαπεζνζζηυηαημκ>> <<ηυ παζδί είκαζ ημ πζμ δοζημθμιεηαπείνζζημ απ' υθα ηα εδνία>> Βίπαιε: δ ακαηνμθή παζδζχκ είκαζ δ δοζημθυηενδ ενβαζία πμο ακαθάααιε πμηέ. Εζπονίγμκηακ μζ ανπαίμζ πχξ ημφημ αμδεά ζηήκ απμδμπήκ ηήξ εοκμιίαξ. ΢ήιενα πμο πμθθά παζδζά ιεβαθχκμοκ άιμοζα ή ιέ ηζζθηεηέθζα ηί ιπμνμφιε κά πενζιέκμοιε αθήεεζα. πμο πάκηα οπάνπμοκ. Θεςνδηζηή έλζξ ηδξ αθήεεζαξ. 19) <<ζμθία πάκηςκ ηάθθζζημκ. Καί εά θηαίιε ηαί ειείξ άκ δέκ βίκμοιε ηυ ηαθυκ πανάδεζβια βζά ηά παζδζά ιαξ ηαί ηίξ επυιεκεξ βεκεέξ. εηεί είκαζ ακαπυθεοηημ ηαί μζ κέμζ κά είκαζ ακαζδέζηαημζ>> Αείηε βφνς ζαξ πυζμζ βένμκηεξ ζήιενα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηήκ εζηυκα ημο ζεααζιίμο ζμθμφ βένμκημξ πμο δίκεζ ζοιαμοθέξ πνήζζιεξ ζημφξ κεμηένμοξ. πχξ δδθαδή έπεζ δ αθήεεζα. μο πνοζυκ ηαηαθείπεζκ>> <<ζηά παζδζά ιαξ πνέπεζ κα αθήκμοιε πμθφ αοημζεααζιυ ηαί υπζ πμθφ πνοζάθζ>> Άθθδ ιζά θμνά πνμηνίκεηαζ μ ηυζιμξ ηχκ ζδεχκ ηαί ηήξ ροπμπκεοιαηζηήξ ηαθθζενβείαξ έκακηζ ημφ οθζημφ ηυζιμο ηαί ηήξ οθζζηζηήξ εεςνήζεςξ ημφ εοδαζιμκζζιμφ. Άξ ιήκ ηαηδβμνμφιε ημφξ κέμοξ θμζπυκ. 18) <<παζζίκ δέ αζδχ πνή πμθθήκ.. Άθθμζ θηαίκε. Βίκαζ έβηθδια κά ηάκμοκ παζδζά μζ άκενςπμζ 'ηοπαίςξ' ή βζά θυβμοξ άθθμοξ πένα απυ ηήκ αβάπδ βζά ηή γςή. Πζζηεφς πχξ ηάηζ παναπάκς βκχνζγακ ηαί ζέ αοηυ ηυ εέια. υζμ ηνααδβιέκμ ηαί κά θακηάγεζ. Ώοηά αημθμοεμφκ. υκηςξ έηζζ ακέενεθε ηά παζδζά ημο. ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ. 20) <<θζθμζμθία ηήξ ηχκ υκηςκ αεί επζζηήιδξ υνελζξ. Έλζξ εεςνδηζηή ημφ αθδεμφξ πχξ αθδεχξ..ακαηνέθεζ ηαί κα ηα ιμνθχκεζ>> Άξ ιήκ ηάκμοιε παζδζά άκ δέκ είιαζηε απμθαζζζιέκμζ κά ηαθαζπςνδεμφιε βζά πάνδ ημοξ. κά παίγμοκ ηά παζδζά ιέ ηναβμφδζα ηαί ιμοζζηή. Ο θαυξ ιαξ. πμζυξ ιπμνεί κά απμηθείζεζ πχξ ιένμξ ημφ ζοκεπχξ αολακμιέκμο πμζμζημφ δζαθεμνάξ ζηήκ πχνα ιαξ ςθείθεηαζ ζηή ιμοζζηή απαζδεία ηχκ πμθζηχκ. δ δέ αιάεεζα πάκηςκ ηάηζζημκ>> <<δ ζμθία είκαζ απ' υθα ημ ηαθφηενμ. 15) <<ηεθάθαζμκ δή παζδείαξ θέβμιεκ ηήκ μνεήκ ηνμθήκ>> <<ςξ αάζδ ηδξ παζδείαξ εεςνμφιε ηδ ζςζηή ακαηνμθή>> 16) <<υπμο ακαζζποκημφζζ βένμκηεξ ακάβηδ ηαί κέμοξ εκηαφεα είκαζ ακαζδεζηάημοξ>> <<υπμο μζ βένμκηεξ θένμκηαζ αδζάκηνμπα.

΋ζμ πενζζζυηενμκ αμδεήζμοιε ηά παζδζά κά ηυκ πνμζεββίζμοκ ιεβαθχκμκηαξ. δέκ αθέπεζ. β. άκπεν αθδεείαξ εθάπηδηαζ. Αζυηζ αθδεχξ ηαθυξ ηαί εθεφεενμξ είκαζ αοηυξ πμο βκςνίγεζ ηαί ηυ ηαθυκ ηαί ηυ ηαηυκ ηαί επζθέβεζ κά πνάηηεζ ηυ ηαθυκ ηαί κά απμννίπηεί ηαί κά ηοκδβά ηυ ηαηυκ. Συ ήεμξ βζά ηυκ άκενςπμκ είκαζ μ πνμζηάηδξ εευξ ημο. ηαε' υζμκ δ' αφ ιεηαζπείκ ακενςπίκδ θφζεζ αεακαζίαξ εκδέπεηαζ. Σώκα-Ψπρή-Ύιε 1) <<δδμκάξ ηαί θφπαξ οπενααθθμφζαξ ηςκ κυζςκ ιεβίζηαξ εεηέμκ ηδ ροπή>> <<ζμαανυηενεξ ροπζηέξ αζεέκεζεξ πνέπεζ κά εεςνήζμοιε ηίξ οπεναμθζηέξ απμθαφζεζξ ή θφπεξ>> Ο άκενςπμξ ηδξ οπεναμθζηήξ απμθαφζεςξ ηαί ηήξ απμθοβήξ ηήξ θφπδξ. ημφημο ιδδέκ ιένμξ απμθείπεζκ>> <<ζέ υπμζμκ θμζπυκ ανέζμοκ μζ απμθαφζεζξ ή μζ θζθμκζηίεξ ηαί αζπμθείηαζ ι' αοηέξ οπεναμθζηά. πμο δδιζμονβεί ηδκ εζςηενζηή ακενχπζκδ εοδαζιμκία. ηαεχξ ηαί μζ δδιυζζμζ ή ζδζςηζημί θυβμζ πμφ εηθςκμφκηαζ. βοικάγμκηαξ ζδζαίηενα αοηυ ηυ ιένμξ ημο πμο ηάκεζ ζηέρεζξ αεάκαηεξ ηαί εεσηέξ. πςνίξ κά ιεηέπεζ μφηε εθάπζζηα ζηήκ αεακαζία. ηαί πακηάπαζζκ ηαε' υζμκ ιάθζζηα δοκαηυκ εκδηχ βίβκεζεαζ. ηυηε υθμζ ιαξ βζκυιαζηε αημφζζα ηαημί ελαζηίαξ αοηχκ ηςκ δφμ θυβςκ. Γμκείξ ηαί ακαηνμθείξ μζ οπεφεοκμζ. Δ θνυκδζζξ μδδβεί ζηήκ εζςηενζηήκ εοδαζιμκίακ. 22) <<πνδζηυηδξ ήεμοξ ζπμοδαζυηδξ>> <<πνδζηυηδηα είκαζ δ ζπμοδαζυηδηα ημο ήεμοξ>> Κάηζ ακηίζημζπμκ ιέ αοηυ πμφ είδαιε ζηυκ Δνάηθεζημκ. πάζα ακάβηδ πμο.Ώοηυξ είκαζ μ ζδακζηυξ ζηυπμξ. ηυηε ηαη' ακάβηδ εα ιεηάζπεζ απμθφηςξ ζηήκ αεακαζία. αθμφ έπεζ αολήζεζ ζε ηενάζηζμ ααειυ ημ εκδηυ ημο ιένμξ. Βηείκμξ υιςξ πμο έπεζ αθμζζςεεί ιε ζοκέπεζα ζηδ ιάεδζδ ηαί ηήκ ηαηακυδζδ ηδξ αθήεεζαξ. Βίκαζ δ βκχζδ ημο ηαθμφ ηαί ημο ηαημφ. ακαβηαζηζηά έπεζ ιέζα ημο εκδηέξ απυρεζξ ηαί βίκεηαζ ηζ μ ίδζμξ απυθοηα εκδηυξ. ζφιθςκα ιε ηήκ μπμία ηνίκμοιε ηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε ηαί ηζ υπζ>> Πάνα πμθφ ζδιακηζηυκ πνάβια δ θνυκδζζξ! ΐέααζα. άηε ηυ ημζμφημκ δολδηυηζ. Μεβάθμκ επίηεοβια κά ηαηαθένμοιε κά ηήκ ακαπηφλμοκ ηά παζδζά. ΋πζ εοεφκεξ ζηά παζδζά. Σχ δέ πενί θζθμιαείακ ηαί πενί ηάξ αθδεείξ θνμκήζεζξ εζπμοδαηυηζ ηαί ηαφηα ιάθζζηα ηχκ αοημφ βεβοικαζιέκς θνμκείκ ιέκ αεάκαηα ηαί εεία. εκχ πάζπεζ απυ αοηή. δέκ αημφεζ ζςζηά. 2) <<ηχ ιέκ μοκ πενί ηάξ επζεοιίαξ ή πενί θζθμκζηίαξ ηεηεοηαηυηζ ηαί ηαφηα δζαπμκμφκηζ ζθυδνα πάκηα ηά δυβιαηα ακάβηδ εκδηά εββεβμκέκαζ. Οζ πμθζηείεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ακενχπμοξ ζέ ηέημζα άζπδιδ ηαηάζηαζζκ. Πνέπεζ κά ιεβαθχζμοιε ακενχπμοξ ιέ πνδζηά ηαί ζπμοδαία ήεδ. ακ πθδζζάζεζ ηδκ αθήεεζα. Βπζζηήιδ αβαεχκ ηαί ηαηχκ. Βίκαζ δζάεεζδ. ηυζμ ηαθθίηενδ δμοθεζά εά απμδεζπεεί υηζ ηάκαιε ηεθζηχξ. ζηυκ ααειυ πμο ιπμνεί κα ιεηάζπεζ ζηήκ αεακαζία δ ακενχπζκδ θφζδ>> 3) '΋ηακ μζ άκενςπμζ ςεμφκηαζ κά ζηέθημκηαζ ζοκεπχξ βζά ηά πνάβιαηα πμο ημφξ θεζπμοκ. 21) <<θνυκδζζξ δφκαιζξ πμζδηζηή ηαε' αοηήκ ηήξ ακενχπμο εοδαζιμκίαξ. . είκαζ ακαβηαζηζηχξ ηαημί. ημφημο ιδδέ ζιζηνυκ εθθείπεζκ. δέκ δίκμοκ ζδιαζία ζέ υζα είπακ ζοιαεί ηά πεναζιέκα πνυκζα'. Άκ δέκ δζδαπημφιε απυ πμθφ ιζηνμί ηά ιαεήιαηα πμφ ιπμνμφκ κά εεναπεφζμοκ ηέημζεξ αζεέκεζεξ. Αζάεεζζξ ηαε' ήκ ηνίκμιεκ ηί πναηηέμκ ηαί ηί μο πναηηέμκ>> <<δ θνυκδζδ είκαζ δφκαιδ. Υάκεζ ηυ θμβζηυκ ημο.

δμίδηέ ιμζ ηαθχ βεκέζεαζ ηάκδμεεκ. Βπζθμβή ιυκμκ υζςκ μδδβμφκ ζηυ ηαθυκ. Συ δέ πνοζμφ πθήεμξ είδ ιμζ υζμκ ιήηε θένεζκ ιήηε άβεζκ δφκαζη' άθθμξ ή μ ζχθνςκ>> <<Πάκα. Πθμφζζμκ δέ κμιίγμζιζ ηυκ ζμθυκ. εεέ ιμο. ημ πνχημ απ' ηα ηαηά είκαζ κα ιδκ ηζιςνείηαζ ηακείξ βζα ηζξ αδζηίεξ ημο>> Πνέπεζ κά ηζιςνμφιε ηυ άδζημκ ηαί κά δζδάλμοιε ζηά παζδζά ιαξ κά ηάκμοκ ηυ ίδζμ. Καί κα' πς ηυζα πνήιαηα. 2) <<αθθ' αοηυ δζηαζμζφκδκ αοηή ροπή άνζζημκ εφνμιεκ>> <<αθθά δ δζηαζμζφκδ ζδζαίηενα είκαζ ημ ηαθφηενμ βζά ηήκ ίδζα ηδκ ροπή>> Άξ δζδάλμοιε ηήκ δζηαζμζφκδ ζηά παζδζά βζά κά ηάκμοιε ηαθυκ ζηήκ ροπζηή ηχκ ηαηάζηαζζκ. Βίκαζ. ζοκεπχξ. 4) <<αβαεχ δέ μοδείξ πενί μοδεκυξ μοδέπμηε εββίβκεηαζ θευκμξ>> <<ζηήκ ροπήκ ημο εκάνεημο ακενχπμο ηακείξ θευκμξ πμηέ δέκ βεκκζέηαζ. απυννζρζξ υζςκ μδδβμφκ ζηυ ηαηυκ. ακαβηαζυηδξ δ δζδαζηαθία ηήξ Ώνεηήξ ζέ υθμοξ απυ ηήκ κεανήκ δθζηίακ.Έηζζ ελδβείηαζ βζαηί δ ελμοζία δζά ηχκ θενεθχκςκ ηδξ πνμπαβακδίγεζ ζοκεπχξ πενί μζημκμιζηχκ εειάηςκ. 7) <<ζχθνςκ μ ιεηνίαξ επζεοιίαξ έπςκ>> <<ζχθνςκ είκαζ αοηυξ. ειείξ ηαί ηά παζδζά ιαξ. 5) <<παζδεία δφκαιζξ εεναπεοηζηή ροπήξ>> <<παζδεία είκαζ δ δφκαιδ. δχζηε ζε ιέκα κα βίκς ςναίμξ ζημκ εζςηενζηυ ιμο ηυζιμ. ηάκμκηαξ ημοξ ήδδ παγειέκμοξ αηυιδ πζυ παγμφξ. ηαί υζμζ άθθμζ εεμί. 8) Μία πνμζεοπή: <<χ θίθε Πάκ ηε ηάζ άθθμζ υζμζ ηήδε εεμί. Καί ιαηάνζ κα εεςνχ πθμφζζμ ημκ ζμθυ άκενςπμ.. Πνμαάθθμκηαξ ηυζμ ηήκ αεθίακ ηαηάζηαζζκ υζμ ηαί ηήκ ρεοδμακαβηαζυηδηα ηαζκμφνζςκ 'πνμσυκηςκ'. 3) <<αθθά ιήκ ηυ βε δίηαζμκ μο θφεηαζ πςνίξ ημφ ζςθνμκείκ>> . γ. πανά ιυκμ μ ζοκεηυξ άκενςπμξ>> Άξ εθανιυζμοιε αοηή ηήκ πνμζεοπήκ. Έλςεεκ δέ υζα έπς. ανίζηεζεε εδχ πένα. δχζηε κα είκαζ θζθζςιέκα ιε ηήκ ροπή ιμο. ημίξ εκηυξ είκαί ιμζ θίθζα. βζά ηίπμηε>> Έθθεζρζξ θευκμο εκηυξ ηήξ ημζκςκίαξ ζδιαίκεζ επζηνάηδζζξ ημφ ηαθμφ ηαί ηχκ ηαθχκ ένβςκ.. Καί υζα οθζηά αβαεά έπς. Γίθαηνλ-άδηθνλ 1) <<ηυ αδζημφκηα ιή δζδυκαζ δίηδκ πάκηςκ ιέβζζηυκ ηε ηαί πνχημκ ηαηχκ πέθοηεκ>> <<ηυ πζμ ιεβάθμ. πμο ηαθθζενβεί ηήκ ροπή>> 6) <<ζςθνμζφκδ εζηίκ δδμκχκ ηαί επζεοιζχκ εβηνάηεζα>> <<ζςθνμζφκδ είκαζ δ εβηνάηεζα απέκακηζ ζηζξ επζεοιίεξ ηαί ηζξ δδμκέξ>> Άξ δζδάλμοιε ηήκ εβηνάηεζακ ζηά παζδζά. υζα ηακείξ άθθμξ ιπμνεί κα έπεζ ηαί κα δζαθεκηεφεζ. πμο έπεζ επζεοιίεξ ζφιθςκα ιε ημ ιέηνμ>> ΋πζ ιδδεκζζιυξ ηχκ επζεοιζχκ αθθά ιέηνμκ-πενζμνζζιυξ ζέ αοηέξ.

ηαί πάκς ζ' αοηή. Αξεηή 1) <<πάκ πθήεμξ ηαί πάξ πθμφημξ ανεηή οπείηεζ>> <<υθμ ημ πθήεμξ ηζ υθμξ μ πθμφημξ οπμπςνεί ιπνμζηά ζηδκ ανεηή>> 2) <<πάκ πμζείκ. Γζαηί ημ έπαεθμ είκαζ ηαθυ ηαί δ εθπίδα ιεβάθδ>> 3) <<πάξ βάν υ η' επί βήξ ηαί οπυ βήξ πνοζυξ ανεηήξ μοη ακηάλζμξ>> <<υθμ ημ πνοζάθζ.. Δ εζςηενζηή μιμθνμζφκδ λεηζκά απυ ηήκ αοημβκςζίακ ηαί ηυκ αοημέθεβπμκ. χζηε ανεηήξ ηαί θνμκήζεςξ εκ ηχ αίς ιεηαζπείκ.ηαί εκχ ηά πάκηα έπμοκ αθεηδνία ηυ βκχεζ ζεαοηυκ ηαί ηυ ιδδέκ άβακ. Παηξίο <<ιδηνυξ ηε ηαί παηνυξ ηαί ηχκ άθθςκ πνμβυκςκ απάκηςκ ηζιζχηενυκ εζηζκ παηνίξ ηαί ζεικυηενμκ ηαί αβζχηενμκ ηαί εκ ιείγμκζ ιμίνα ηαί πανά εεμίξ ηαί παν' ακενχπμζξ ημίξ κμφκ έπμοζζ>> <<ηαί απυ ηή ιδηένα ηαί απυ ηυκ παηένα ηαί απυ υθμοξ. εκχ δ αδζηία ηαηία ηαί αιάεεζα>> Δ δζδαζηαθία ηήξ Ώνεηήξ ηαί ηήξ ΢μθίαξ. Πανάβςβμκ αοηήξ είκαζ δ δζηαζμζφκδ. υζμ δ ανεηή>> 4) <<πάζα ηε επζζηήιδ πςνζγμιέκδ δζηαζμζφκδξ ηαί ηήξ άθθδξ ανεηήξ πακμονβία. Αιήζεηα-Ψεύδνο <<αθήεεζα δή πάκηςκ ιέκ αβαεχκ εεμίξ δβείηαζ πάκηςκ δ' ακενχπμζξ>> <<απ' υθα ηα αβαεά ακχηενδ είκαζ δ αθήεεζα ηαί ηαηά ηδκ ηνίζδ ηςκ εεχκ ηαί ηαηά ηδκ ηνίζδ ηςκ ακενχπςκ>> Δ αθήεεζα πνέπεζ κά βίκεζ ζδακζηυκ βζά ημφξ ακενχπμοξ απυ ηήκ παζδζηήκ δθζηίακ. χζηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ κα βίκμοιε ιέημπμζ ηδξ ζφκεζδξ ηαί ηδξ ανεηήξ. ιέ υζα αοηέξ πενζθαιαάκμοκ. 4) <<δζηαζμζφκδ μιυκμζα ηήξ ροπήξ πνυξ αοηήκ>> <<δ δζηαζμζφκδ είκαζ δ μιυκμζα ηδξ ροπήξ απέκακηζ ζηυκ εαοηυ ηδξ>> .αθμφ πνχηα ηά ιοήζμοιε ζηήκ ζςθνμζφκδκ χζηε κά οπάνλεζ δζάεεζζξ δζηαίμο.. 5) <<ηήκ δζηαζμζφκδκ ανεηήκ είκαζ ηαί ζμθίακ. πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδ βδ. ημοξ πνμβυκμοξ δ παηνίδα είκαζ πζμ πμθφηζιμ αβαευ ηαί πζμ αλζμζέααζημ ηαί πζμ ζενυ ηαί ημ έπμοκ ζε ηαθφηενδ ιμίνα ηαί μζ εεμί ηαί υζμζ άκενςπμζ είκαζ ζοκεημί>> Πενζηηυκ κά επακαθάαμοιε ηήκ αλίακ ημφ κά απμηηήζμοκ αίζεδια θζθμπαηνίαξ ηά παζδζά. ε.. μο . Δ αιάεεζα ηαί δ ηαηία πανάβμοκ ηυ άδζημκ..<<αθθ' υιςξ δεκ οπάνπεζ δζηαζμζφκδ πςνίξ ηδ ζςθνμζφκδ>> . ζη... δεκ αλίγεζ. δ. ηήκ δέ αδζηίακ ηαηίακ ηε ηαί αιαείακ>> <<δ δζηαζμζφκδ είκαζ ανεηή ηαί ζμθία. βεκζηά. είκαζ ααζζηυηαηδ δζυηζ δίπςξ αοηήκ είκαζ αδφκαημξ δ ηαηάηηδζζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ . Καθυκ βάν ηυ άεθμκ ηαί δ εθπίξ ιεβάθδ>> <<κά ηάκμοιε ηα πάκηα.

Νά επζδζχηδ μ εηπαζδεοηήξ κά ζηνέθδ πνυξ ηά εηεί ιέ ηήκ αμήεεζα ημφ παζπκζδζμφ ηήκ αβάπδ ηαί ηίξ επζεοιίεξ ηχκ παζδζχκ. Θά είκαζ δδθαδή μζ πμθίηεξ ιαξ απυ ηή ιζά ιενζά δμφθμζ ηαηά ηήκ ροπήκ ηαί απυ ηήκ άθθδ εθεφεενμζ ηαί δέκ εά αλίγδ κά μκμιάγςκηαζ μφηε απθχξ ακδνείμζ μφηε εθεφεενμζ>> <<Λέβς θμζπυκ ηαί επακαθαιαάκς υηζ μ άκδναξ πμφ εέθεζ κά ακαδεζπεή ηαθυξ ζέ μπμζμδήπμηε ημιέα. ηαί εη παναθθήθμο κά ημφξ πνμεημζιάγμοκ δζδάζημκηάξ ημοξ υζα είκαζ ακάβηδ κά βκςνίγμοκ απυ πνίκ. 'δζαααηήνζμκ' ηαί βζά ηυκ άθθμκ ηυζιμκ. υηακ ηίξ ζοκακηήζμοκ. ηαί ιάθζζηα ζέ πεζνυηενδ ιμίνα. Καί ζηυκ ηαεέκακ απ' αοημφξ μζ παζδαβςβμί πνέπεζ κά δίδμοκ βζά ηαηαζηεοή ιζηνά υνβακα ζπεηζηά ιέ ηά εκδζαθένμκηά ημο. ηζ εά πνεζαζεή ηαί κά ηαηαζηή ηέθεζμξ ζηήκ ενβαζία ημο. Αέκ πνέπεζ υιςξ κά αθήζςιε κά ηαηαζηή αμνζζημθμβία αοηυ πμφ θέβαιε υηζ είκαζ παζδεία. ηυκ πμθειζζηή κά παίγδ ζππεφμκηαξ ή ηάικμκηαξ ηάηζ άθθμ απυ αοηά. Θά οπμηαπεμφκ δδθαδή ζέ ακενχπμοξ εκίμηε πάνα πμθφ αζζπνμφξ. Πνμηνίκεηαζ δ Ώνεηή έκακηζ ημο πθμοηζζιμφ. Αζυηζ ηχνα. θέβμιεκ υηζ μ ιέκ . πνέπεζ ιέ αοηυκ κά αζπμθήηαζ ήδδ απυ ηήκ παζδζηή δθζηία είηε ηαηά ηή δζάνηεζα ημφ παζπκζδζμφ είηε ζπμοδάγμκηαξ ζέ ηαεέκα απυ ηά πνάβιαηα πμφ ζπεηίγμκηαζ ιέ ηά εκδζαθένμκηά ημο. χζηε κά απμηηήζδ υ. υηακ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδ δζηαζμζφκδ ηαί ηζξ άθθεξ ανεηέξ. Δ Ώνεηή δέκ ακηαθθάζζεηαζ μφηε ιέ υθμ ηυ πνοζάθζ πμο οπάνπεζ ζηήκ Γήκ. ηαηαθήβεζ κα είκαζ ηαηία ηαί υπζ ζμθία>> 5) <<ηζιςιέκμο δή πθμφημο εκ πυθεζ ηαί ηχκ πθμοζίςκ. ηέθμξ. υηακ εκδθζηζςεμφκ. κα αζημφιαζηε ζηδ δζηαζμζφκδ ηαί ηζξ άθθεξ ανεηέξ>> ΢ύλουης: Ώπυ ηά παναπάκς πνμηφπηεζ πχξ ηυ ιεβαθφηενμκ επίηεοβια πμο δφκαηαζ άκενςπμξ κά επζηφπεζ ζηήκ Γήκ είκαζ κά βίκεζ εκάνεημξ. υπςξ επί παναδείβιαηζ ηυκ ηέηημκα κά ιεηνά ή κά ζηαειίγδ. μ δέ κά αζπμθήηαζ ιέ υζα έπμοκ ζπέζζ ιέ ηήκ βεςνβία. υηακ βίκδ ηέθεζμξ άκδναξ. Θά βίκμοκ δμφθμζ ηαη' άθθμκ ηνυπμκ. ηαί κά ιή πνμααίκμοκ ακαβηαζηζηά ζέ άπνεπεξ εκένβεζεξ. εά πάεμοκ ηυ ίδζμ ιέ εηείκμοξ πμφ δηηχκηαζ ηαί οπμηάζζμκηαζ ελαζηίαξ ηχκ θυαςκ. ηαί ηήκ δζηαζμζφκδκ ηαί ηήκ άθθδκ ανεηήκ αζημφκηαξ>> <<άνζζημξ ηνυπμξ γςήξ είκαζ. Βίκαζ. κά έπμοκ θηάζεζ ζηυκ ηεθζηυ ζημπυ ημοξ. χζηε. ηυηε δεκ εηηζιχκηαζ δ ανεηή ηαί μζ εκάνεημζ άκενςπμζ>> 6) <<μ ηνυπμξ άνζζημξ ημφ αίμο. Ώκαηεθαθαζχκμκηαξ θμζπυκ ηά πενί παζδείαξ θέβμιεκ υηζ δ μνεή δζαπαζδαβχβδζζξ ιέζς ημφ παζπκζδζμφ πενζζζυηενμ απυ ηάεε ηζ άθθμ πνέπεζ κά ηαηεοεφκδ ηήκ ροπή ημφ παίγμκημξ ζηήκ αβάπδ πνυξ ηυ ιεθθμκηζηυ επάββεθιά ημο. ζ' εηείκμοξ πμφ ιπμνμφκ κ' ακηζζηαεμφκ ζηίξ δδμκέξ ηαί βκςνίγμοκ ηαθχξ ηά ζπεηζηά ιέ αοηέξ. Δ Ώνεηή κζηά ηαί πθήεδ ηαί πθμφηδ. αηζιςηένα ανεηή ηε ηαί μζ αβαεμί>> <<εάκ ζε ιζα πυθδ εεςνμφκηαζ άλζα ηζιήξ μ πθμφημξ ηαί μζ πθμφζζμζ. Πιάησλνο 'Νόκνη' (Τόμος Α) <<Άκ μζ πμθίηεξ ιαξ απυ κέμζ δέκ απμηηήζμοκ πείνακ ηχκ ιεβίζηςκ δδμκχκ ηαί δέκ ιάεμοκ κά είκαζ εβηναηείξ. μκεζδίγμκηαξ ή επαζκχκηαξ ηήκ ακαηνμθήκ εηάζημο.ζμθία θαίκεηαζ>> <<ηάεε επζζηήιδ. απμιζιήζεζξ ηχκ αθδεζκχκ. Παναδίδεηαζ δ δζαπνμκζηή αθήεεζα πχξ υηακ δ επζζηήιδ λεθεφβεζ απυ ηήκ δζηαζμζφκδ ηαί ηήκ ανεηήκ βίκεηαζ ηαηία. θυβς ηήξ εεθηηζηυηδημξ ηχκ δδμκχκ. μ ιέκ είκαζ ακάβηδ κά παίγδ ηαηαζηεοάγμκηαξ ιζηνά παζδζηά ζπζηάηζα. Βπί παναδείβιαηζ. Πνμηείκεηαζ χξ άνζζημξ ηνυπμξ γςήξ δ άζηδζζξ ηήξ Ώνεηήξ ηαί ηήξ Αζηαζμζφκδξ. εηείκμξ πμφ εέθεζ κά βίκδ ηαθυξ βεςνβυξ ή μζημδυιμξ.

Αζυηζ. πμφ δ εηηίιδζζξ ηςκ βίκεηαζ ηαηά ηυκ ίδζμ ηνυπμ. ηαί αεααίςξ μφηε ηά ακηίεεηα ημφηςκ. πθμζμηηήηεξ ηαί άθθμοξ πανυιμζμοξ. πμφ υιςξ είκαζ πάνα πμθφ πεπαζδεοιέκμζ άκενςπμζ. μφηε αοηυ πμφ δζαηνίκεηαζ βζά ηήκ βνδβμνάδα. μ μπμίμξ εά ηίξ απμηημφζε έζης ηαί ζηυ ηέθμξ ημφ αίμο ημο. πάνζκ αοηήξ έπμοκ βίκεζ αοηέξ. πμφ εονίζημκηαζ ζηυ ιέζμκ υθδξ αοηήξ ηήξ ηθίιαηαξ. Αζυηζ ηά ιέκ ζχιαηα ηήξ πνχηδξ ηαηδβμνίαξ βειίγμοκ ηίξ ροπέξ ιέ παοκυηδηα ηαί εναζφηδηα. πνμζπαεμφκ κά πνμζθένμοκ ηήκ ακαβηαία ηνμθή ακάιεζηηδ ιέ βθοηέξ μοζίεξ ηαί πμηά. ζημφξ μπμίμοξ. άκ πνυξ ζηζβιήκ δέκ δεπεμφιε αοηά πμφ θέιε. ηήκ δέ αθααενή ιέ αδδζαζηζηέξ. μφηε ηυ ιεβάθμ. χζηε κά ιζζή υζα πνέπεζ κά ιζζή απυ ηήκ ανπή ιέπνζ ηέθμοξ ηαί κά αβαπά υζα πνέπεζ κά αβαπά. ΋ηακ δ δδμκή ηαί δ θζθία ηαί δ θφπδ ηαί ηυ ιίζμξ ακαπηφζζςκηαζ μιαθά ζηίξ ροπέξ ηχκ παζδζχκ. αοηυ δζαηνίκμκηάξ ημ απυ ηήκ θμβζηήκ ηαί μκμιάγμκηάξ ημ παζδεία μνεχξ ηαηά ηήκ βκχιδκ ιμο εά ηυ έηακεξ>> <<Γζά κά ιή ζοκδείγδ θμζπυκ δ ροπή ημφ παζδζμφ κά παίνεηαζ ηαί κά θοπήηαζ ακηίεεηα πνυξ ηυ κυιμ ηαί ακηίεεηα πνυξ εηείκμοξ πμφ έπμοκ πεζζεή βζά ηήκ μνευηδηα ημφ κυιμο. ηήκ δέ αθααενή κά ιζζμφκ. Ώοηήκ ηήκ δζαπαζδαβχβδζζκ. χζηε κά ζοκδείγμοκ ηήκ ιέκ ςθέθζιδ κά απμδέπςκηαζ. άξ πμφιε 'λυνηζα') βζά ηίξ ροπέξ. ζηήκ μπμία ηαηέθδλε δ πζυ πάκς ζογήηδζζξ. Συ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαί ιέ ηήκ ηαημπή πθμφημο ηαί αβαεχκ. Σέθεζμξ θμζπυκ εά είκαζ εηείκμξ μ άκενςπμξ. μοδέ ηυ οβζέξ. πμφ ηάκεζ ηυκ πμθίηδκ κά επζεοιή ηαί κά εέθδ κά βίκεζ ηέθεζμξ. Άξ ιή επζδζχηδ θμζπυκ ηακείξ ηυκ πθμφημ πάνζκ ηχκ . Ώθθά βζά ηήκ θνυκδζζ ηαί βζά ηίξ αθδεζκέξ ηαί ζςζηέξ βκχιεξ εοηοπήξ είκαζ εηείκμξ. ηά ζοκαζζεήιαηα ζοιθςκήζμοκ ιέ ηήκ θμβζηή αοηή υηζ μνεχξ δζαιμνθχεδηακ ζφιθςκα ιέ ηά πνδζηά ήεδ. έπμοκ δέ επζκμδεή. αθθά κά ζοιααδίγδ πνυξ ηήκ ηαηεφεοκζζκ αοηήκ. ηαί εκίμηε πνυηεζηαζ βζά ειπυνμοξ. πμφ είκαζ ηά πζυ εβηναηέζηενα ηαί ηά πζυ αζθαθέζηενα. πμφ εά απμηηήζδ υθα αοηά ηά πνμζυκηα ηαί υθα ηά αβαεά. κά ηήκ εεςνμφιε υηζ είκαζ αάκαοζδ ηαί ακεθεφεενδ ηαί ακάλζα μθςζδζυθμο κά απμηαθήηαζ παζδεία>> <<Λέβς θμζπυκ υηζ ηά πνχηα αζζεήιαηα ηχκ παζδζχκ είκαζ δ παζδζηή δδμκή ηαί δ θφπδ. ιέ ηίξ μπμίεξ εζζένπεηαζ ηαηά πνχημκ δ έκκμζα ηήξ ανεηήξ ηαί ηήξ ηαηίαξ ζηήκ παζδζηή ροπή. Δ ιέκ οπεναθεμκία ημφ ηαεεκυξ απ' αοηά απενβάγεηαζ έπενεξ ηαί επακαζηάζεζξ ζηίξ πυθεζξ ηαί ζημφξ ζδζχηεξ. ηά δέ ηήξ δεοηέναξ ηαεζζημφκ ηίξ ροπέξ ηαπεζκέξ ηαί ακεθεφεενεξ. Ώοηυ βίκεηαζ υπςξ αηνζαχξ ηαί ιέ ημφξ ημοναζιέκμοξ ηαί ημφξ αζεεκείξ ηαηά ηυ ζχια. μ δέ άθθμξ είκαζ αιυνθςημξ.έκαξ είκαζ πεπαζδεοιέκμξ. πνίκ αηυιδ ςνζιάζδ δ θμβζηή ηςκ. κμιίγς υηζ δέκ εά ζοιθςκήζμοιε υηζ παζδεία είκαζ αοηυ πμφ είπαιε πνμδβμοιέκςξ. αθθά υηζ παζδεία είκαζ δ παζδαβςβία πμφ βίκεηαζ απυ ηήκ παζδζηή δθζηία βζά ηήκ απυηηδζζ ηήξ ανεηήξ. εηείκμζ πμφ έπμοκ ηήκ θνμκηίδα. εκχ εηείκδκ πμφ απμαθέπεζ ζηά πνήιαηα ή πνυξ ηάπμζα ζζπφκ ή ηαί πνυξ ηήκ απυηηδζζκ ζμθίαξ πςνίξ κμφ ηαί δζηαζμζφκδ. χζηε κά δδιζμονβμφκ αοηυ πμφ μκμιάγμιε ζοιθςκία. δδθαδή κά παίνεηαζ ηαί κά θοπήηαζ ιέ ηά ίδζα πνάβιαηα υπςξ αηνζαχξ ηαί μ βένςκ. υηακ ακαπηοπεή δ θμβζηή. ηίξ οπμδείλεζξ ηίξ απμηαθμφκ παζπκίδζα ηαί ηναβμφδζα ηαί έηζζ ηίξ εηηεθμφκ. αθθά άλζα ηζιήξ είκαζ ηά ζχιαηα. κά βκςνίγδ κά ηοαενκά ηαί κά ηοαενκάηαζ ιέ δζηαζμζφκδ. Μέ ηήκ ζηέρζκ υιςξ υηζ μζ ροπέξ ηχκ κέςκ δέκ ιπμνμφκ κά ακέπςκηαζ ηήκ ζμαανυηδηα. ηίξ μπμίεξ μκμιάγμιε ηχνα ςδέξ. μφηε ηυ δοκαηυ. ηά μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηή θνυκδζζ ηαί ηήκ εοεοηνζζία. εά ήεεθε ηακείξ κά απμηαθμφκ ςξ πναβιαηζηή παζδεία. δ δέ έθθεζρζξ ςξ επί ηυ πθείζημκ επζθένεζ ηήκ δμοθεία. πμφ ηαηαθεάκεζ ζηυ παζδί. ηυηε αοηή δ ζοιθςκία ζηυ ζφκμθυ ηδξ ζοκζζηά ηήκ ανεηήκ. ηαί άκ. Ώκαθμνζηά υιςξ ιέ ηυ ηιήια ηήξ ανεηήξ πμφ ζηυ παζδί ακαπηφζζεηαζ μνεά δ ζοκαίζεδζζξ ηήξ εοπανζζηήζεςξ ηαί ημφ πυκμο. ηαί πμθφ μνεχξ>> (Τόμος Γ) <<Άλζμ ηζιήξ θμζπυκ είκαζ υπζ ηυ ςναίμ. ηαί μζ μπμίεξ είκαζ υκηςξ επςδέξ (=εεναπεοηζηέξ ςδέξ. Παζδείακ ζοκεπχξ απμηαθχ ηήκ πνχηδκ ανεηήκ.

Αζυηζ εκδζαθένμοζα δζαπαζδαβχβδζζξ είκαζ βζά ημφξ κέμοξ. ιζάκ εκδζάιεζμκ ηαηάζηαζζκ. Σμφημ υιςξ δέκ ηαημνεχκεηαζ ιέ ηίξ ζοζηάζεζξ πμφ ηάκμιε ηχνα ζημφξ κέμοξ ηαί ημφξ θέιε πνμηνέπμκηάξ ημοξ υηζ πνέπεζ μ κέμξ κά ζέαεηαζ ηυκ ηαεέκα. δ μπμία βίκεηαζ ζηήκ ανπή ηήξ ακαηνμθήξ. Ώοηή ηήκ δζάεεζζ κμιίγς υηζ πνέπεζ . μφηε πάθζκ κά απμθεφβδ μθμηεθχξ ηίξ θφπεξ. ιήπςξ ηακείξ απυ ημφξ κέμοξ ζδή ηακέκακ βενμκηυηενμ ή αημφζδ κά πνάηηδ ή κά θέβδ ηάηζ αζζπνυ. δ ζοκεπήξ άζηδζζξ ηχκ παζδζχκ ζηίξ ηζκήζεζξ εά θέβαιε υηζ ζοιαάθθεζ ηά ιέβζζηα ζηήκ ανεηή ηήξ ακδνείαξ. εάκ ιέ ιζά πνμζθμνά πνυξ ηυ παζδί αοηυ ζζςπαίκδ. αθθά κά εηηζιά ηυ ιέζμκ. χζηε ηυ ακαηνεθυιεκμ ανέθμξ ιαξ κά δμηζιάζδ υζμ ηυ δοκαηυκ θζβχηενμοξ πυκμοξ ηαί θυαμοξ ηαί ηάεε είδμοξ θφπδ. ακεθεφεενεξ. Δ ιαθεαηή ακαηνμθή απενβάγεηαζ ημφξ παναηηήνεξ ηχκ κέςκ δφζηνμπμοξ. Άκ μ ηαεέκαξ ιαξ ηαηά ηά ηνία αοηά πνυκζα πνδζζιμπμζήζδ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. Αζυηζ βζά ημφξ κέμοξ δ πενζμοζία πμφ δέκ πνμηαθεί ημθαηείεξ ηαί δέκ ημφξ ζηενεί ηά ακαβηαία. Συ κά βίκμοκ ηά ζχιαηα πμθφ υιμνθα.παζδζχκ. κμιίγς υηζ ανηεί κά ακαπηοπεμφκ υζμ ηυ δοκαηυκ ηακμκζηά απυ ηήκ παζδζηή δθζηία. Νμιίγμιε δέ υηζ εηείκμ πμφ πνέπεζ κά ημφξ αθήζςιε είκαζ κά ημφξ επζπθήηηςιε. Συ δέ ακηίεεημ ηήξ παναπάκς ακαηνμθήξ. Καί αηυιδ ηαί δ εοροπία ηαί δ δοζηνμπία απμηεθμφκ υπζ αζήιακηα ζημζπεία. αοηή είκαζ απυ υθεξ δ πζυ ανιμκζηή ηαί δ πζυ ηαθφηενδ. Ώοηυ βίκεηαζ βζά δζάνηεζα υπζ ιζηνυηενδ ηχκ ηνζχκ πνυκςκ. υηακ εηδδθχκεηαζ δ ηαεειζά. ΢ηά δέ παζδζά πνεζάγεηαζ κά αθήκςιε πμθθήκ αζδχ ηαί υπζ πνοζάθζ. βζά κά ηά αθήζδ υζμ ηυ δοκαηυκ πθμοζζχηενα. Αζυηζ. άκ είκαζ ζφιθςκδ πνυξ υθα ηά εκδζαθένμκηά ιαξ ηαί εκανιμκζζιέκδ πνυξ αοηά. Αζαπζζηχκμοιε ηί επζεοιεί ηυ ανέθμξ πνδζζιμπμζχκηαξ βζά ηυ ζημπυ αοηυ δζάθμνεξ πνμζθμνέξ. Μζά οπεναμθζηή αφλδζζξ πςνίξ ηακμκζημφξ ηαί πμθθμφξ ηυπμοξ επζθένεζ ιφνζα ηαηά ζηά ζχιαηα. δέκ πνέπεζ άναβε ηυηε κά πζζηεφςιε υηζ εά ηάκςιε ιέ ηίξ πνμζπάεεζέξ ιαξ αοηέξ ηήκ ροπή ημφ παζδζμφ πζυ πανμφιεκδ ηαί ηαθςζοκάηδ. πνάβια πμφ είκαζ πμθφ απθυ. μζ ηυπμζ. Ώοηυ είκαζ άζηδζζξ ζηήκ δεζθία ηαί υπζ ζηήκ ακδνεία. δδθαδή δ άηαζνδ ηαί ζηθδνή ηαί ηαηαπζεζηζηή παζδαβςβία ηάκεζ ηίξ ροπέξ ηαπεζκέξ. πμθφ πενζζζυηενμ ιάθζζηα. μλφεοιμοξ ηαί απμηυιμοξ ιέ ηυ παναιζηνυ. Βκενβχκηαξ έηζζ. Ο δέ ζχθνςκ κμιμεέηδξ εά έπνεπε κά πνμηνέπδ ημφξ δθζηζςιέκμοξ ιάθθμκ κά ζέαςκηαζ ημφξ κέμοξ. ηαη' ακάβηδκ εηεί ηαί μζ κέμζ βίκμκηαζ ακαζδέζηαημζ. απενβάγεηαζ έκακ αίμκ πςνίξ θφπεξ. Ώκηζεέηςξ εά θέβαιε υηζ δ άζηδζζξ ηήξ ακδνείαξ απυ ηήκ παζδζηή δθζηία απαζηεί κά οπενκζηάιε ημφξ θυαμοξ ηαί ημφξ ηνυιμοξ πμφ ιάξ ηονζεφμοκ. ακηζθαιαακυιαζηε υηζ δέκ ημφ πνμζθέναιε αοηυ πμφ εέθεζ. Δ εηβφικαζζξ. Συηε θμζπυκ πνεζάγμκηαζ ζηά ζχιαηα πενζζζυηενμζ ηυπμζ. αθθά αοηά κά ηά ηάκδ μ ίδζμξ ηαηά ηνυπμκ ειθακή>> (Τόμος Δ) <<Μζά μνεή ακαηνμθή θμζπυκ θαίκεηαζ υηζ πνέπεζ κά έπδ ηήκ ζηακυηδηα κά ηαεζζηά ηά ζχιαηα ηαί ηίξ ροπέξ υζμ ηυ δοκαηυκ ςναζυηενα ηαί ηαθφηενα. υηακ ηάκμοκ πνάλεζξ ακαίζποκηεξ. δζυηζ αοηυ μφηε ζ' αοηά ηά ίδζα μφηε ζηήκ πυθζ επίζδξ είκαζ ηυ ηαθφηενμ. εεςνμφιε υηζ ηαθχξ ημφ πνμζθέναιε. υηακ αοηά απμηημφκ ιεβαθφηενδ αφλδζζ. ηαί πάκημηε κά πνμζέπμοκ. Ο μνευξ αίμξ δέκ πνέπεζ κά επζδζχηδ ηίξ απμθαφζεζξ. αθθά ζοβπνυκςξ ηαί βζ' αοημφξ ημφξ ίδζμοξ. πνέπεζ κά λεηζκμφκ απυ ηυηε πμφ ηά έιανοα ηνέθμκηαζ ιέζα ζηήκ ημζθζά ηήξ ιδηέναξ ηςκ>> <<Οζ δζαηαναπέξ ηήξ ροπήξ έπμοκ ιεβάθδ δφκαιζκ. υπζ κά δίδδ ηακείξ ζοιαμοθέξ. ζηήκ ακάπηολζ ημφ ηαθμφ ή ημφ ηαημφ παναηηήνα. εάκ υιςξ αοηυ ζοκεπίγδ κά ηθαίδ ηαί κά ηναοβάγδ. δζυηζ υπμο μζ βένμκηεξ ακαζζποκημφκ. Συ ηάεε κεμβέκκδημ ζοκδείγεζ αιέζςξ κά εηδδθχκεηαζ ιέ δοκαηέξ ηναοβέξ. ιζζάκενςπεξ ηαί αηαηάθθδθεξ βζά ηυκ ημζκςκζηυ αίμ. πνμηαθμφιε ζηυ παζδί ηήκ ιεβαθφηενδ απ' υθεξ ηαηαζηνμθή. Κάεε ροπή πμφ ηαηέπεηαζ απυ ηήκ παζδζηή δθζηία απυ θυαμοξ ηαηακηάεζ ζζβά-ζζβά ένιαζμκ ηχκ θυαςκ. Αζυηζ. Έκα θμζπυκ ζημζπείμ βζά ηήκ ακάπηολζκ ηήξ ανεηήξ ζηήκ ροπή είκαζ ηαί ημφημ. ηζ υιςξ.

εκχ υθμζ μζ άθθμζ ζςιαηζημί ηυπμζ πμφ ηαηααάθθμκηαζ είηε βζά δζαζηέδαζζ είηε βζά ζμαανυ ζημπυ είκαζ ακάλζμζ βζά εθεφεενμοξ ακενχπμοξ. Μέ ηίξ ηζιςνίεξ δέ. δζυηζ ζ' αοηή ηήκ δθζηία ιέ ηίξ ζοκήεεζεξ πμθφ πενζζζυηενμ ιπαίκμοκ ηά εειέθζα βζά πακηυξ είδμοξ ιεθθμκηζημφ παναηηήνα. Πνέπεζ κά πνμζέπςιε. δζυηζ μφηε ηαί ηίξ θφπεξ εά απμθφβδ. ιέπνζξ υημο πάκε ζηυκ πυθειμ. δέκ πνέπεζ κά ηά πανααθέρςιε. μφηε βένμκηα μφηε κέμκ. πμφ πνέπεζ κά δζδάζηςκηαζ ζηά παζδζά. μφηε βζά ηήκ ακάπηολζ ηχκ δζηχκ ηςκ ζςιάηςκ μφηε ηαί βζά ηά άθθα πνάβιαηα ζπεηζηά ιέ αοημφξ δέπμκηαζ υηζ ηυ ςναίμ ηαί ημ άζπδιμ εονίζημκηαζ πάκημηε ζ' αοηά. εά ςθεθήζμοκ ζέ ιεβάθμ ααειυ ηαί υπζ ςξ πάνενβμ ηά ιζηνά ακαηνεθυιεκα. Καί αηυιδ είκαζ ακάβηδ κά ηάκμοκ αβχκεξ ηαί πνμβοικάζιαηα αβχκςκ. άκδνα ή βοκαίηα. αοηυκ ηυκ εηηζιμφκ ζδζαζηένςξ. ακεηηζηυηδηα ηαί ηαθςζφκδ. Σά δέ ιαεήιαηα. εάκ ηαεζενςεή κά ιεηέπμοκ υθμζ μζ ζοκμιήθζημζ πάκημηε ζηά ίδζα παζπκίδζα ιέ ημφξ ίδζμοξ ηακυκεξ ηαί ιέ ηυκ ίδζμ ηνυπμ ηαί κά εονίζημοκ εοπανίζηδζζ ζηίξ ίδζεξ δζαζηεδάζεζξ. αθθά ιυκμκ βζ' αοηυ.κά επζδζχηδ υπμζμξ εέθεζ κά γήζδ ζφιθςκα ιέ ηίξ εεσηέξ επζεοιίεξ. μφηε θαζιανβίεξ. επεζδή είκαζ πνήζζια ζέ υθμοξ. Πνέπεζ κά ηά επζαάθςιε ζημφξ ιαεδηέξ ηαί ημφξ δζδαζηάθμοξ. Σά ζπεηζηά ιέ ηήκ πάθδ. ηίξ έβηοεξ ηαηά ηήκ πενίμδμ ηήξ εβηοιμζφκδξ. ηαί κά δζαηδνμφκ ιέζδ μδυ ιέ δνειία. μθείθμιε κά ηυ απαθθάζζςιε απυ ηήκ ιαθεαηυηδηα. Αζυηζ αοηυ ιεηααάθθεζ ακεπαίζεδηα ηά ήεδ ηχκ κέςκ ηαί ημφξ ηάκεζ κά πενζθνμκμφκ ηυ παθζυ ηαί κά εηηζιμφκ ηυ κέμκ. πμφ έπμοκ ζηυπμ ηήκ απυηηδζζ ηήξ κίηδξ ηαί πνεζάγμκηαζ ηυπμ βζά ηήκ ακάπηολζ ηήξ ζςιαηζηήξ δοκάιεςξ ηαί ηήξ οβείαξ. ΋ηακ υιςξ ιεηααάθθςκηαζ ηά παζπκίδζα ζοκεπχξ ηαί δέπςκηαζ ζοπκά κεςηενζζιμφξ ηαί οθίζηακηαζ πάκημηε ζοπκέξ ιεηααμθέξ ηαί μζ κέμζ δέκ έπμοκ ηήκ ίδζα πάκημηε αβάπδ πνυξ αοηά. μφηε πάθζκ κά δμηζιάγμοκ πμθθέξ θφπεξ ηαε' υθμκ ηυ πνυκμ. Αέκ πνέπεζ θμζπυκ κά επζδζχηδ ηακείξ απμηθεζζηζηά ηίξ δδμκέξ. Αέκ έπεζ βίκεζ ακηζθδπηυκ ζέ υθεξ ηίξ πυθεζξ πχξ ηυ είδμξ ηχκ παζπκζδζχκ είκαζ ηυ ηονζχηαημκ γήηδια βζά ηήκ κμιμεεζία ηαί ηήκ δζαηήνδζζ ή υπζ ηχκ κυιςκ. ΢ηυ δέ ηνζεηέξ ηαί ζηυ ηεηναεηέξ ηαί ζηυ πεκηαεηέξ. ηυηε αθήκμοκ ηαί ηίξ ζοκήεεζεξ πμφ έπμοκ ηαεζενςεή φζηενα απυ ιεβάθδ ιεθέηδ ηαί νοειίγμοκ ηήκ γςή ηχκ εκδθίηςκ κά παναιέκμοκ ζέ δζοπία. αθθά εηείκμκ πμφ πνμζθένεζ ηάηζ ηυ κεχηενμ ηαί πανμοζζάγεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ηά ζοκδεζζιέκα ςξ πνυξ ηά ζπήιαηα ηαί ηά πνχιαηα ηαί υθα ηά πανυιμζα. πενζζζυηενμ απ' υθεξ ηίξ βοκαίηεξ. άκ εθανιμζεμφκ ιέ αηνίαεζα ηά υζα είπαιε. Πνέπεζ κά εηπαζδεφμκηαζ ηά παζδζά κά πνδζζιμπμζμφκ ηαί ηά δφμ πυδζα ηαί ηά δφμ πένζα ηαί κά ηά πνδζζιμπμζμφκ αδζάηνζηα. ηυ δέ άθθμ απμαθέπεζ ζηήκ εοελία. κά θνμκηίγμοκ ηυκ εαοηυκ ηςκ ηαί κά ιήκ νέπμοκ μφηε πνυξ ηίξ πμθθέξ δδμκέξ. αβυνζ ή ημνίηζζ. υπζ βζά ηίπμηε άθθμ. ιπμνμφιε κά πμφιε είκαζ δφμ εζδχκ: δ βοικαζηζηή πμφ αζπμθείηαζ ιέ ηήκ ακάπηολζ ημφ ζχιαημξ ηαί δ ιμοζζηή πμφ ζοιαάθθεζ ζηήκ ηαθθζένβεζα ηήξ ροπήξ. Αζυηζ είκαζ πνήζζιμζ αοημί μζ αβχκεξ ηαί ηαηά ηήκ δζάνηεζα ηήξ εζνήκδξ ηαί ηαηά ηυκ ηαζνυ ημφ πμθέιμο ηάζ βζά ηήκ πμθζηεία ηαί βζά ηυκ ζδζςηζηυ αίμ. ζηήκ εοθοβζζία ηαί ζηήκ ςναζυηδηα ηχκ ιεθχκ ημφ ζχιαημξ ηαί ηχκ άθθςκ ιενχκ αοημφ ιέ υζδ πνεζάγεηαζ ηάιρζ ηαί έηηαζζ ημφ ηαεεκυξ απ' αοηά ηαί ιέ νοειζηέξ ηζκήζεζξ. ηαί πμθφ θζβχηενμ κά ιήκ αθήκδ ηυ παζδί πμφ ιυθζξ βεκκήεδηε. ΢πεηζηά θμζπυκ ιέ ηυ παζδί πμφ έπεζ θεάζεζ ιέπνζ ηήκ δθζηία ηχκ ηνζχκ πνυκςκ. Σμφ δέ πμνμφ πάθζκ έκα ιένμξ ιζιείηαζ ηά θυβζα ηήξ Μμφζδξ επζδζχημκηαξ κά εηθνάζδ πζζηά ηήκ ιεβαθμπνέπεζα ηαί ηήκ εθεοεενία. πμφ εηδδθχκμκηαζ ηαε' υθδκ ηήκ δζάνηεζα ημφ πμνμφ ιέ γςδνυηδηα. είκαζ ακάβηδ κά ιεηέπμοκ ζέ υθεξ ηίξ πμιπέξ ηαί ηίξ θζηακείεξ ιέ υπθα ηαί ίππμοξ πάκημηε πνυξ ηζιήκ ηχκ εεχκ. Δ βοικαζηζηή πςνίγεηαζ επίζδξ ζέ δφμ ηθάδμοξ: ζηυκ πμνυ ηαί ζηήκ πάθδ. Αζυηζ. υπζ αεααίςξ ιέ ηαπεζκχζεζξ. . Οφηε ηακέκακ άθθμκ κά αθήκδ κά επζδζχηδ ηίξ δδμκέξ. αοημί είκαζ μζ ηακυκεξ πμφ. αοηά. απυ αοηέξ ηίξ ακηζθήρεζξ εά ιπμνμφζαιε ζςζηά κά ζζπονζζεμφιε υηζ δέκ οπάνπεζ ιεβαθφηενδ ηαηαζηνμθή βζά ιζά πυθζ. κά ηά δζδάλμοκ υθα αοηά μζ δζδάζηαθμζ ζςζηά ηαί κά ιάεμοκ ηαθά μζ ιαεδηέξ ηαί ιέ εοπανίζηδζζ. Σά παζδζά απυ ηά πνχηα πνυκζα ηήξ γςήξ ηςκ ηαί ηαε' υθμκ ηυ δζάζηδια. αηυιδ ηαί ζηυ ελαεηέξ παζδί εά επζθένδ ροπζηή ςθέθεζα δ δζαζηέδαζζξ.

εά επζγδημφκ ηαί δζαθμνεηζηυκ αίμκ. χζηε ηακέκαξ κά ιή εοιάηαζ μφηε κά έπδ αημφζεζ πμηέ υηζ αοηά ηάπμηε ήηακ δζαθμνεηζηά απ' υ. Πνέπεζ θμζπυκ. δ ροπή ζέαεηαζ ηήκ πανάδμζζ ηαί θμαείηαζ κά αθθάλδ μηζδήπμηε απυ ημφξ εεζπζζεέκηεξ κυιμοξ. βίκεηαζ ιφνζεξ θμνέξ ηαθφηενμ. Αζυηζ. Καί αοηυ δζυηζ δέκ πνεζάγεηαζ. κά πνδζζιμπμζήζμοιε ηάεε ηνυπμ χζηε κά ειπμδίζςιε ηά παζδζά ιαξ κά επζεοιμφκ κά εββίζμοκ κέα πνάβιαηα ηαί άθθεξ ιζιήζεζξ μφηε ζημφξ πμνμφξ μφηε ζηίξ ιεθςδίεξ. κμιίγς υηζ είκαζ πμθφ ζμαανά γδηήιαηα ηαί πνεζάγεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή βζά ηήκ ακηζιεηχπζζίκ ηςκ. εκχ ιέ ηά ίδζα έλμδα ηαί ημφξ ίδζμοξ ηυπμοξ εά ιπμνμφζε κά έπδ ηίξ δζπθάζζεξ δοκαηυηδηεξ>> <<Σά παζδζά πνέπεζ κά αζημφκηαζ ζηά βνάιιαηα. έζης ηαί άκ δέκ θακή ελ ανπήξ εθηοζηζηυ. αθθά κά ηίξ ακέπςκηαζ ηαί κά ζοκδείγμοκ. Σά έπεζ πεί υθα. ηυ απεπεάκεηαζ ηαί ηυ απμηαθεί δμοθζηυκ. Δ ηένρζξ αέααζα οπάνπεζ ελ ίζμο ηαί ζηά δφμ είδδ. ακχ δ άθθδ ηαεζζηά πεζνμηένμοξ>> <<Οζ βοκαίηεξ κά ελαζημφκηαζ ελ ίζμο ιέ ημφξ άκδνεξ αδζαηνίηςξ ιέ υθδ ήκ δφκαιίκ ηςκ ζέ υθεξ ηίξ δναζηδνζυηδηεξ.Μέ υπμζμοξ κυιμοξ ακαηναθμφκ μζ άκενςπμζ ηαί παναιείκμοκ ζηαεενά πςνίξ ιεηααμθή απυ ηάπμζα εεσηή ιμίνα βζά πμθθά πνυκζα. πνμηαθμφκ ζφβποζδ ηαί δοζημθία ζηήκ ιάεδζδ. ζηήκ ζοκέπεζα εά επζεοιήζμοκ κέα έεζια ηαί άθθμοξ κυιμοξ. πνάβια πμφ ηακέκαξ δέκ θμαείηαζ δοζηοπχξ. ιέπνζ κά είκαζ ζέ εέζζ κά βνάθμοκ ηαί κά δζααάγμοκ. υηακ απυ ηήκ αηαηαζηαζία ιπή ζηά ζοβηεηνζιέκα ηαθμφπζα ηήξ ηάλεςξ. εκχ μζ κέμζ πνέπεζ κά δζεοημθφκςκηαζ υζμ ηυ δοκαηυκ ζηήκ βνήβμνδ ιάεδζδ. ηαί ηά ακαβηαία πμφ πνέπεζ κά ιαεαίκμοκ ηά παζδζά. Βάκ υιςξ έπδ ακαηναθή ιέ ηήκ ημζκή ηαί ηήκ βθοηεζά ιμοζζηή. Καη' αοηυκ ηυκ ηνυπμ ηάεε πυθζξ ελμζημκμιεί ηήκ ιζζή δφκαιζ. επεζδή είκαζ παζπκίδζα ηακείξ δέκ κμιίγεζ υηζ μζ αθθαβέξ αοηέξ ζηά παζπκίδζα μδδβμφκ ζέ ζμαανέξ γδιίεξ. Δπίθνπξνο . Οζ ιεηααμθέξ πμφ βίκμκηαζ ζ' υθα ηά παζπκίδζα ηχκ κέςκ. ζέ ζδιείμ χζηε υπζ ιυκμκ κά ιήκ ειπμδίγμοκ. Καί δέκ ζοθθμβίγμκηαζ ηυ ελήξ: υηζ ηά παζδζά αοηά πμφ κεςηενίγμοκ ζηά παζπκίδζα ηαη' ακάβηδκ εά βίκμοκ άκδνεξ δζαθμνεηζημί απυ ημφξ πνμδβμφιεκμοξ. μφηε κά είκαζ δοκαηυκ ζέ ηακέκακ κά ηά πείζδ κά δεπεμφκ πάζδξ ιμνθήξ εοπανζζηήζεζξ πμφ εά ημφξ ζοζηήζδ>> <<Κάεε ιμοζζηυ ένβμ. εάκ ηάπμζμξ έπδ ζοκδείζεζ ζέ ιζά ζμαανή ηαί ζοβηναηδιέκδ ιμοζζηή απυ ηήκ παζδζηή δθζηία. ΋θεξ μζ οπυθμζπεξ ιεηααμθέξ πμφ αθμνμφκ ηά ελςηενζηά ζπήιαηα ηαί ημφξ ηνυπμοξ. αοηυξ αημφμκηαξ ηάηζ ακηίεεημ. Βηείκα υιςξ πμφ δέκ έπμοκ απυ ηήκ θφζζ ηήκ δοκαηυηδηα κά ιάεμοκ ηαποβναθία ή ηαθθζβναθία άξ ηά αθήκμοκ ζηήκ άηνδ>> <<΋ζα είκαζ ακηίεεηα ζηήκ απθυηδηα. ηζ είκαζ ηχνα.Πνμηνέπς ιυκμκ ημφξ ακαβκχζηεξ κά ημφξ δχζμοκ ηήκ αανφηδηα πμφ ημφξ ακαθμβεί ζηήκ ακαηνμθή ηχκ παζδζχκ ημοξ.. θέβεζ υηζ δ ακηίεεηδ απ' αοηήκ είκαζ ροπνή ηαί αδδζαζηζηή. Καί ιεηά απ' αοηυ εά έθεδ ζηίξ πυθεζξ δ ιεβίζηδ γδιία.. ΍ζηε ηαιιζά ιμοζζηή δέκ είκαζ ηαθφηενδ ή πεζνυηενδ δ ιία απυ ηήκ άθθδ απυ πθεονάξ εοπανζζηήζεςξ ή αδδίαξ. Ώθμφ ηυ πεηφπμοκ ηαί αοηυ. δέκ είκαζ μφηε ιζηνά μφηε μθίβα>> Παραηήρεζης: Άξ ιμφ επζηναπεί κά ιήκ πνμζεέζς απμθφηςξ ηίπμηε ζέ υζα μ Πθάηςκ ακαθένεζ ζηίξ παναπάκς πενζημπέξ απυ ημφξ 'Νυιμοξ' ημο. ηαί υηακ βίκμοκ δζαθμνεηζημί άκδνεξ. Δ δζαθμνά εονίζηεηαζ ζηυ υηζ δ ιέκ ιία ηάκεζ ηαθοηένμοξ εηείκμοξ πμφ έπμοκ ακαηναθή ιέ αοηήκ. Ε. πνμλεκμφκ ιζηνυηενα ηαηά. ΋ζα υιςξ λεπέθημοκ ζοπκά απυ έπαζκμ ηαί ηήκ επίηνζζδ ηχκ δεχκ.

Σναβζηχκ. Πμθοηζιυηενδ ηαί απ' ηδ θζθμζμθία.ηζ δζχπκεζ ηυκ πυκμκ ηήξ ζηενήζεςξ ηαί ηάκεζ ηδκ γςήκ ηέθεζα ζηυ ζφκμθυκ ηδξ.α) '΢ηή θζθμζμθία. . Καί έηζζ δέκ έπεζ ακάβηδ απυ πνάβιαηα πμφ απμηηχκηαζ ιέ ακηαβςκζζιμφξ' γ) 'Ο ζμθυξ. ε). Μάξ δζδάζηεζ πςξ δέκ είκαζ δοκαηυκ κά γεί ηακείξ πανμφιεκα ακ δ γςή ημο δέκ έπεζ βκχζζκ. βκςνίγεζ πυζμ εφημθμκ είκαζ κ' απμηηδεεί υ. Δ εοηοπζζιέκδ γςή είκαζ αλεπχνζζηδ απυ ηίξ ανεηέξ' ζη) '΋πμζμξ ηαηάθααε πμζά είκαζ ηά υνζα πμο εέηεζ δ γςή. δέκ αμδεά ιυκμκ ηήκ οβίεζακ αθθά ηάκεζ επίζδξ ηυκ άκενςπμκ ζηακυκ κ' ακηαπελένπεηαζ ιέ απμθαζζζηζηυηδηα ζηίξ ακαβηαίεξ εκαζπμθήζεζξ ηήξ γςήξ' δ) '΋ηακ θέιε υηζ ζημπυξ είκαζ δ δδμκή. Πθάηςκμξ). ζ) ηαί. Ώλίγεζ ηακείξ κά αημθμοεήζεζ απανεβηθίηςξ ηίξ επζηαβέξ δ). θοζζηά. Πνμζςηναηζηχκ. μιμνθζά ηαί δζηαζμζφκδ ηαί μφηε πάθζ ιπμνεί κά έπεζ αοηά ακ δέκ έπεζ ηαί πανά. αθθά εκκμμφιε ηυ κά ιήκ οπμθένεζ ηακείξ ζςιαηζημφξ πυκμοξ ηαί ηυ κά ιήκ είκαζ δ ροπή ημο ηαναβιέκδ' ε) 'Ώθεηδνία ηαί ιέβζζημκ αβαευκ είκαζ δ θνυκδζζξ. δέκ εκμμφιε ηίξ δδμκέξ ηχκ αζχηςκ ηαί ηχκ αζζεδζζαηχκ απμθαφζεςκ. ηαί ηί άκ δέκ βίκεζ. Δ απυθαοζζξ ηαί δ ιάεδζζξ είκαζ ηαοηυπνμκεξ' α) 'Δ θζθμζμθία ηήξ θφζεςξ δέκ θηζάπκεζ ακενχπμοξ αθαγυκεξ ή θαθθαηάδεξ ή άημια πμφ ηάκμοκ επίδεζλζκ βκχζεςκ πενζγήηδηςκ ζηυκ πμθφ ηυζιμκ. Ώκηζεέηςξ. ηαί άκ εθέβπμοιε ζηθδνά ηίξ αθααενέξ' ε) 'Γζά ηάεε ζμο επζεοιία πνέπεζ πάκηα κά εέηεζξ ηυ ενχηδια: ηί εά ιμο ζοιαεί ακ βίκεζ αοηυ πμο επζεοιχ. θηζάπκεζ ακενχπμοξ αλζμπνεπείξ ηαί αοηάνηεζξ.' ζ) 'Μήκ ηάκεζξ ηίπμηα βζά ηυ μπμίμκ εά θμαάζαζ ιήκ ηυ ιάεεζ μ πθδζίμκ ζμο' ΢ύλουης: Βοηυθςξ παναηδνεί ηακείξ ηήκ αλζμζδιείςημκ ζφιπηςζζκ ηχκ απυρεςκ ημφ Βπζημφνμο ιέ υθςκ ηχκ πνμδβμοιέκςκ (Οιήνμο. αηυια ηαί υηακ πενζμνζζηεί ζηά απαναίηδηα. κά ηίξ δζδάλεζ ζηά παζδζά. Ο Βπίημονμξ ήηακ ζδνοηήξ ηήξ μιςκφιμο ζπμθήξ ηχκ Βπζημονείςκ. Οζ Έθθδκεξ είπακ πάκηα ζηήκ παζδεία ηςκ έκακ ημζκυκ ζηυπμκ: ηήκ Ώνεηήκ. λένεζ πενζζζυηενμκ κά δίκεζ πανά κά παίνκεζ' δ) 'Σήκ θφζζκ δέκ πνέπεζ κά ηήκ αζάγμοιε αθθά κά ηήκ οπαημφιε: εάκ ζηακμπμζμφιε ηίξ ακαβηαίεξ επζεοιίεξ ιαξ ηαί υζεξ θοζζηέξ επζεοιίεξ δε ιαξ αθάπημοκ. ηαί πενδθάκμοξ βζά ηά αβαεά ηήξ ίδζαξ ηδξ πνμζςπζηυηδημξ ημοξ ηαί υπζ βζά ηά οπάνπμκηά ημοξ' β) 'Συ κά ζοκδείγεζ θμζπυκ ηακείξ ζηυκ απθυκ ηνυπμκ γςήξ ηαί υπζ ζηήκ πμθοηέθεζα. δ εοπανίζηδζζξ πάεζ πένζ-πένζ ιέ ηήκ βκχζζκ.

βζά κά επαζκέζεζξ ή βζά κά ζοβηνίκεζξ ημφξ ζοκακενχπμοξ ζμο' ζη) 'Νά απμθεφβεζξ βεφιαηα έλς απυ ηυ ζπίηζ ζμο ηαί ηονίςξ ιέ ακενχπμοξ πμο δέκ έπμοκ ιυνθςζζκ' γ) 'Νά ηαηακαθχκεζξ ηά απμθφηςξ απαναίηδηα βζά ηυ ζχια ζμο. κά εκενβεί ζοιθχκςξ ιέ ηήκ θφζζκ. Νά ιήκ ιζθάξ βζά αεθδηέξ. άκ δέκ επζηνέπεηαζ ηυ πνχημκ' δ) Γζά ηίξ βοκαίηεξ: 'πνέπεζ ειείξ μζ άκδνεξ κά πνμζέπμοιε χζηε κά ηαηαθάαμοκ υηζ εηείκμ πμο ηίξ ηάκεζ ζεααζηέξ είκαζ δ αλζμπνεπήξ ηαί ζεική ζοιπενζθμνά' ε) 'Συκ πενζζζυηενμκ ηαζνυκ κά ζςπαίκεζξ ή κά ιζθάξ θίβμ ηαί ιυκμκ υηακ πνεζάγεηαζ. Βζέκα δε ιπμνεί κά ζέ αθάρεζ ηακέκαξ. ακ δέκ ηυ εεθήζεζξ εζφ μ ίδζμξ. Άκ ελεηάγεζξ πνμζεηηζηχξ ηίξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ εά ιάεεζξ κά ανίζηεζξ πμζυ είκαζ ηυ ηαεήημκ ζμο' α) '΢ηίξ ζοκακαζηνμθέξ ζμο κά ιήκ ακαθένεζξ ζοκέπεζα ηά ηαημνεχιαηά ζμο ή ημφξ ηζκδφκμοξ πμφ πέναζεξ' β) 'Γζά αζζπνμθμβίεξ: ιάθςζε εηείκμκ πμο έηακε ηήκ ανπήκ ή δείλε ζζςπδθχξ ηήκ δοζανέζηεζά ζμο. νμφπα. ΋. Κονίςξ κά ιήκ ιζθάξ βζά κά ημοηζμιπμθέρεζξ. εθεφεενδ. βζά θαβδηά ηαί πμηά. ηηθ. άθδζέ ημ ηαηά ιένμξ' .ηζ είκαζ βζά επίδεζλζκ ή απυθαοζζκ.Ζ. Δπίθηεηνο α) 'Δ ζηέρδ ζμο. δδθαδή ηνμθέξ. ή βζά υζα ηεηνζιιέκα θέβμκηαζ ζε ηάεε ζοκάκηδζζκ.

Ββηνάηεζα. εκχ μζ θέλεζξ ιαξ ηονζμθεηηζηέξ ηαί απμθφηςξ πνμζανιμζιέκεξ ζηά πνάβιαηα. 'δχζηε ιμο υ. ζη)-Σί πνέπεζ κά ιεηαθένμοιε ιαγί ιαξ υπμο ηαί άκ πδβαίκμοιε. μφηε κά εζνςκεουιαζηε' ε) -Πχξ εά δζδάζηεζ μ ζμθυξ. έπεζ ακάβηδ απυ έκα ιίβια μιμκμίαξ ηαί ακηζπαναεέζεςξ. Απνιιώληνο Τπαλεύο α) 'Ο ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαί ηοαενκζέηαζ απυ ημφξ εεμφξ' α) 'Ο άκενςπμξ έπεζ μοζία εεσηή ηαί ηεθεζμπμζείηαζ ιέ ηήκ Ώνεηή ηαί ηήκ ΢μθία. πέιπε ιε εθ'υζμκ ηήξ βήξ ειμί ηε ηαί ζμζ δμηεί. Αδθαδή: 'δχζηε εεμί κά έπς θίβα ηαί κά ιήκ έπς ακάβηδ απυ ηίπμηα' ε) <<Υνή ηνέθεζκ ηε αθθήθμοξ ηαί οπ' αθθήθςκ ηνέθεζεαζ>>. ηαθυκ εά ήηακ κά αζηδεμφκ ηαί απυ ειάξ ηαί κά δζδαπημφκ ζηά παζδζά. Αζυηζ πνέπεζ μ κμιμεέηδξ βζά υζα πείζεδηε. αοηά κά ηά επζαάθθεζ χξ επζηαβέξ ζηυκ θαυκ. -Χξ κμιμεέηδξ. δμίδηέ ιμζ ηά μθεζθυιεκα>>. Ώνεηή. Ώκδνεία. Οζ επζηαβέξ ε). ηαί βζβκχζημζιζ άκδναξ αβαεμφξ. γ) Μζά πνμζεοπή: <<Ήθζε. Σμφξ θαφθμοξ μφηε κά ημφξ βκςνίζς μφηε αοημί ειέκα πμηέ' δ) Μζά πνμζεοπή: <<Χ εεμί. ΢έ εθεφεενδ απυδμζζκ: 'πνέπεζ κά ηνέθμοιε ημφξ άθθμοξ ηαί μζ άθθμζ ειάξ' 'Μζά πυθζξ. μφηε κά θεπημθμβμφιε αζηυπςξ. θαφθμοξ δε ιήηε εβχ ιάεμζιζ ιήηε ειέ θαφθμζ>>.΢ύλουης: Καιιία δζαθμνά ιέ ημφξ πνμδβμφιεκμοξ. Αέκ πνέπεζ μφηε κά πμθοθμβμφιε. ΋ζμ ηαεανυηενδ είκαζ δ Φοπή. Ο Βπίηηδημξ ακήηε ζηήκ ζπμθήκ ηχκ ΢ηςσηχκ. ηάκε εεέ ιμο (ήθζμξ εδχ) κά βκςνίγς αβαεμφξ ακενχπμοξ. Θ. δμίδηέ ιμζ ιζηνά έπεζκ ηαί δείζεαζ ιδδεκυξ>>. γ). ηυζμ πζυ εοηυθςξ βίκεηαζ δ απμηάθορζξ ημφ Θεμφ ζηυκ άκενςπμκ' β) Μζά πνμζεοπή: <<Χ εεμί. -΢ςθνμζφκδ. Βλδβμφιε: . ζη). Αζηαζμζφκδ. ΢έ εθεφεενδ απυδμζζκ: 'υζμ εά πμνεφμιαζ ζηήκ Γή.ηζ αηνζαχξ αλίγς κά θάας' δ) 'Ώί βκχιαζ ιαξ πνέπεζ κά είκαζ ζφκημιεξ ηαί ζηένεεξ. Κμζκχξ. πμφ εέθεζ κά ηοαενκζέηαζ ζςζηά. Άζηδζζκ.

εφημθεξ ζηήκ απμικδιυκεοζζκ ηαί εαοιαζίμο κμήιαημξ. Σά υζα θέεζ αλίγμοκ πνμζμπήξ. εάκ αμδεάξ εηείκμοξ πμφ έπμοκ ακάβηδ ηαί άκ πανέπεζξ αζθάθεζα ζηυκ πθμφημκ εηείκςκ πμφ έπμοκ πμθθά. μζ άκενςπμζ ηά ζοιααίκμκηα. είκαζ θμβζηυκ κά ημκίγεζ πενζζζυηενμκ ηυ εεσηυκ ζημζπείμκ ζηίξ δζδαπέξ ημο.Δ δζπυκμζα πμφ μδδβεί ζηά λίθδ άξ παναιείκεζ ιαηνζά απυ ηήκ πυθζκ βζά πάνδ ηήξ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ. κά αζηήζμοκ ελμοζία ηαθθζηένςξ ηςκ άθθςκ. Ο Νυιμξ πνέπεζ πνίκ απυ υθμοξ κά ηοαενκά εζέκα ηυκ ίδζμκ' ΢ύλουης: Ώπμθφηςξ ηαιιία δζαθμνμπμίδζζξ ιέ ημφξ πνμδβμφιεκμοξ. Ώπθχξ μ Ώπμθθχκζμξ χξ εηπνυζςπμξ ηήξ ζπμθήξ ηχκ Ποεαβμνείςκ-Νεμποεαβμνείςκ βζά ηήκ αηνίαεζακ-ηαί. απυ ηυ κά βκςνίζεζ ηακείξ ηυκ εαοηυκ ημο.θ. Οζ πνμζεοπέξ ημο είκαζ ζφκημιεξ. Νά ιήκ πνμζπαεείξ κά απμηεθαθίγεζξ ηά ρδθά ηαί οπενέπμκηα ζηάποα. Νά εηπκέεζξ θυαμκ ζέ εηείκμοξ πμφ ελεβείνμκηαζ. απμααίκεζ ζηυ βεκζηυκ ηαθυκ ιζάξ ηαί θυβς πνμζςπζηήξ θζθμδμλίαξ ημφ ηαεεκυξ πνμζπαεμφκ υθμζ κά δζαηοπχζμοκ ηαθθίηενεξ βκχιεξ απυ ημφξ άθθμοξ. Συκ πθμφημκ εά ιεηαπεζνζζηείξ ζςζηά. Οζ πμθίηεξ πνέπεζ κά ηάικμοκ υ. αθθά ηχκ εοβεκζηήξ ηαηαβςβήξ ακδνχκ ηαί ηυ κά ακηζθαιαάκμκηαζ πχξ έζθαθακ' ζα) 'Οζ κυιμζ είκαζ άνζζημζ δάζηαθμζ. ιεηαλφ πμθζηχκ. μζ ζμθμί εηείκα πμφ πθδζζάγμοκ' ζζη) 'Βίκαζ ηάθπζημκ ηαί ζημηεζκυκ πνάβια μ πνοζυξ. αθθά μζ δάζηαθμζ εά επζηφπμοκ. η. Βπίηηδημκ. αθθά εηείκμξ μ μπμίμξ ηαί μ ίδζμξ εκενβεί ιέ δζηαζμζφκδ ηαί ημφξ άθθμοξ μδδβεί ζέ ζδιείμκ χζηε κά ιήκ αδζημφκ' ζε) 'Οζ εεμί δζαηνίκμοκ ηά ιέθθμκηα κά ζοιαμφκ. υπζ ιέ ηήκ ηζιςνία. ηαί ηαηαθήλαιε ζημφξ Βπίημονμκ. αθθά ιάθθμκ κά λενζγχκεζξ εηείκμ ηυ μπμίμκ ειθακίγεηαζ επενζηυκ. απυ εηεί ζημφξ Σναβζημφξ ηαί ζηυκ Πθάηςκα. υπζ μ ιή άδζημξ. ηαηά ηήκ πανάδμζζκ. δοζημθχηενμκ είκαζ κά βκςνίζεζ ηυκ άθθμκ' ζβ) 'Άκδναξ είκαζ εηείκμξ πμφ δζαεέηεζ ηυ ροπζηυκ ζεέκμξ κά οπεναζπίζεζ ηυκ εαοηυκ ημο ηαί κά απμδείλεζ υηζ ςξ πνυξ ηίπμηε δέκ αδζηεί' ζδ) 'Αίηαζμξ είκαζ. Ώπμθθχκζμκ Σοακέα.ηζ μ ηαεέκαξ βκςνίγεζ ηαί ιπμνεί ηαί υπζ υθμζ ημ ίδζμκ' ζ) 'Καεήημκ ηχκ ακδνχκ είκαζ κά ιήκ ηάικμοκ ζθάθιαηα.. πμφ είκαζ ςθέθζιμξ ακηαβςκζζιυξ ηαί δζαθςκία πμφ απμααίκεζ πνήζζιμξ βζά ηυ ημζκυκ ηαθυκ. η. υπςξ ηά αβηάεζα ιέζα απυ ηυ πςνάθζ πνυ ημφ εενζζιμφ.Γηαπηζηώζεηο Χξ ηχνα έπμοιε δζακφζεζ πνμκζηχξ ιζάκ απυζηαζζκ πζθίςκ ηαί πθέμκ εηχκ δζακμήζεςξ. αθθά ιέ ηήκ απεζθήκ ηδξ ηζιςνίαξ. εζδζηχξ άκ αοηυξ πνμένπεηαζ απυ δάηνοα. άκ μζ ιαεδηέξ δέκ ιέκμοκ αδζάθμνμζ' ζα) 'Υνδζζιμπμζμφιε ηήκ ΢μθία βζά κά βκςνίζμοιε ημφξ εεμφξ ηαί κά ηαηακμήζμοιε ημφξ ακενχπμοξ. Βίδαιε πχξ μζ ζπμθέξ . Ώπυ ηυκ ΋ιδνμκ ζημφξ Πνμζςηναηζημφξ. Δ εοβεκήξ άιζθθα. ανπαίμξ 'αζηδηήξ-άβζμξ'.η. δζυηζ.

κά αεθηζχζμοιε ηήκ θφζζκ ιαξ λακά. ηήκ Ώθήεεζακ. ηήκ ΢μθίακ. ηαί ιέ ηήκ Νεμποεαβυνεζμκ. ζηήκ πθδνυηδηά ηδξ. μζ Έθθδκεξ. δ εέζζξ ιμο πχξ δ εεκζηή παζδεία ηχκ Βθθήκςκ ήηακ ίδζα ηαί απανάθθαπηδ. μ δνυιμξ πμφ πνέπεζ κά λακαααδίζμοιε πάκς ημο. ΢ηυ πένζ ιαξ είκαζ. ΋πζ πχξ ηαί μζ ίδζμζ ηςκ δέκ πανεαίαζακ αοηέξ ηίξ ανπέξ εκίμηε. κά επακαθένμοιε ηήκ βκήζζα εθθδκζηή. αοηή δ ζζημνζηή ακαδνμιή επζθέβς κά ηαηαθήλεζ ζηυκ Πθμφηανπμκ. Οζ Έθθδκεξ ΠΒΣΤΥΏΝ ηήκ αεθηίςζζκ ηήξ θφζεχξ ηςκ ιέ ηυπμοξ πζθζεηδνίδςκ. ζενέα ηχκ Αεθθχκ ηαηά ηυκ 1μκ-2μκ αζχκα ι. ηήκ Αζηαζμζφκδκ. Σί έηακακ. Μά αηνζαχξ βζά αοηυκ ηυκ θυβμκ ηαηαηνμπχεδηε μ πμθζηζζιυξ ηςκ πμθθάηζξ απυ πμθφ ηαηςηένμοξ θαμφξ (ηάηζ πμφ ηαί ζήιενα ιέ φπμοθμκ ηνυπμκ λακαζοιααίκεζ). . δ) ακέενεθακ ηά παζδζά ιέ ζηυπμοξ ηήκ Ώνεηήκ. ηήκ Αζηαζμζφκδκ.. Έπμοιε. ακδθμνζηυξ. πμφ ιυκμκ εαφιαηα δέκ είκαζ. α) πνυζεπακ ηήκ ζηζβιήκ ηήξ ζοθθήρεςξ. ιέ ηή ζεζνά. απυννμζα ζηθδνήξ ηαί επίπμκδξ ενβαζίαξ ηαί ιένζικαξ. απυ ηήκ μιδνζηήκ επμπήκ ςξ ηά νςιασηά πνυκζα. ηήκ Οιμθνμζφκδκ εκηυξ ηαί εηηυξ ηςκ. βζά πζθζάδεξ πνυκζα. αθθά ακαιεκυιεκα επζηεφβιαηα. ηήκ ΢μθίακ. ηήκ Σαπεζκυηδηά ηςκ έκακηζ ημφ εείμο ηαί ηυκ ΢εααζιυκ ζέ μθυηθδνμκ ηυ μζημδυιδια ηήξ Αδιζμονβίαξ. ΋πζ αέααζα πχξ υθμζ μζ Έθθδκεξ οπήνλακ 'άβζμζ'. ηήκ ΢ςθνμζφκδκ. Ώοηυ βίκεηαζ βζά κά απμδεζπεεί. ηήκ Αυλακ. ηαί άκ αθθάλεζ πνυξ ηυ ηαθθίηενμκ υθμ ηαί πενζζζυηενα ζπμοδαία ένβα ζηήκ ηαηεφεοκζζκ ημφ αβαεμφ εά θαιαάκμοκ πχνα'. Υςνίξ πμθθά θυβζα. αθμφ ήδδ ηυ πέηοπακ άκενςπμζ ιζά θμνά. Βκηυξ αοημφ ημφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ πμζά ημζιμσζημνζηά βεβμκυηα ζοκέαδζακ. δέκ εά ηά ακαθένς υθα πανά ιυκμκ δφμ: Ο Υνοζμφξ Ώζχκ ηήξ ζηέρεςξ ηαί δ Βθθδκζηή Κμζιμηναημνία ημφ Μεβάθμο Ώθελάκδνμο. ηέθμξ. ιέζα αέααζα απυ πμθφ ιυπεμκ. ηαί ζηυ ένβμκ ημο 'Πενί παίδςκ αβςβήξ'. ηυ πθεμκέηηδια πχξ είιαζηε απεοεείαξ απυβμκμζ εηείκςκ ηχκ ακενχπςκ. Έκαξ δνυιμξ δφζααημξ. ηαί ιέ ηήκ ΢ηςσηήκ. Βίκαζ. ΢ίβμονα έπεζ οπμζηεί έκακ εηθοθζζιυκ. Πνμζςπζηχξ πζζηεφς πχξ δέκ πέηοπακ ή έζης δέκ πνμζέββζζακ ηυ ηέθεζμκ δζυηζ ήηακ ακαβηαζιέκμζ ηάεε ηνείξ ηαί θίβμ κά απμηνμφμοκ δζάθμνμοξ ααναανμθαμφξ πμο επέδναιακ βζά πθζάηζζημ ηαί ζθαβή ζηά εδάθδ ηςκ. ηήκ Ώθήεεζακ. πμφ μδδβεί. μζ Έθθδκεξ βζά πάνα πμθθά πνυκζα: α) γεοβάνςκακ ζέ ιεβάθμκ ααειυκ ΒΤΓΟΝΕΚΧ΢ (ηαθυ+ηαθυ=2 θμνέξ ηαθυ). δέκ δζαθςκμφκ ζηίξ ανπέξ πμο πνέπεζ κά αημθμοεδεμφκ δζά ηήκ ακαηνμθήκ ηχκ ακενχπςκ. Συ ζοιπέναζια είκαζ πχξ ηαί ειείξ μζ ζδιενζκμί άκενςπμζ ιπμνμφιε. ιέζς ηήξ Εζημνίαξ. ηαί ημοααθάιε ιέζα ιαξ ηυ αεθηζςιέκμκ οθζηυκ πμο ιαξ πανέδςζακ ηάπμηε. υπζ. ηυ δίηαζμκ πμο είπακ μζ Έθθδκεξ υηακ έθεβακ πχξ 'ιέ ηήκ παίδεοζζκ δ θφζζξ ημφ ακενχπμο αθθάγεζ. ηαί ιέ ηήκ Βπζημφνεζμκ. β) πνυζεπακ ηήκ ηφδζζκ. ηαί πχξ υζα πνμηείκεζ ηαί πνμηνέπεζ μ Πθμφηανπμξ κά ηάκμοιε-πμφ ηάηζ παναπάκς απυ ειάξ ήλενε χξ ζενεφξ ηχκ Αεθθχκ-δέκ είκαζ ηίπμηα ηαζκμφνζμκ αθθά ζοκέπεζα ηχκ δζδαζηαθζχκ ηχκ παθαζχκ.Υ. ακαπηφζζμκηάξ ηα ηήκ ΢φκεζζκ. Ώκέθενα αοηή ηή ιζηνή ζζημνζηήκ ακαδνμιήκ βζά κά απμδείλς.ζηέρεςξ ηχκ Βθθήκςκ. ακενςπζζηζηή ιυνθςζζκ ηαί κά λακαπεηφπμοιε 'εαφιαηα'. Καί δέκ βκςνίγεηε δζυηζ μοδείξ άθθμξ θαυξ είπε ζοβηεηνζιέκμκ ζφζηδια παζδεφζεςξ ηχκ ακενχπςκ ημο απυ ηήκ παζδζηήκ δθζηίακ χξ ηά βδναηεζά! Οοδείξ άθθμξ θαυξ έεεζε ςξ ζηυπμκ ημο ηήκ Ώνεηήκ. Σά δίδαζηακ κά οπενέπμοκ ηχκ άθθςκ ανζζηεφμκηαξ. Οζ πακάνπαζεξ ζπμθέξ ημφ Οιήνμο ηαί ηχκ Πνμζςηναηζηχκ ζοιθςκμφκ ηαί ιέ ηήκ Πθαηςκζηήκ ζπμθήκ. ζδζαζηένςξ ηήκ ηεθεοηαίακ πεκηδημκηαεηίακ. Τπήνλε ιζά αδζάζπαζημξ ζοκέπεζα ζηήκ ακαηνμθήκ ηχκ Βθθήκςκ ακενχπςκ ημοθάπζζημκ βζά ~1500 έηδ. ζηυ πζυ υιμνθμ ημπίμ πμο εά ιπμνμφζαιε κά δμφιε πμηέ: έκακ ηαθθίηενμκ ηυζιμκ. υιςξ. Γκςνίγεηε άθθμκ θαυκ ιέ ηέημζα επζηεφβιαηα ζηήκ παβηυζιζμκ Εζημνίακ. υιςξ. ζηίξ ανπέξ ηδξ.

θφζζκ ηαί θυβμκ ηαί έεμξ. θαοθυηδηα δ' επακμνεμί δζδαπή>> <<Σά θοζζηά πνμζυκηα ηά ηαηαζηνέθεζ δ νάεοιδ αδνάκεζα ηαί ηυ εθάηηςια ηυ θηζάπκεζ δ δζδαπή>> β) <<Μάθζζηα ιεκ μοκ υπεν έθδκ αοηάξ πεζναηέμκ ηά ηέηκα ηνέθεζκ ηάξ ιδηέναξ>> <<Πνέπεζ. Καθχ δέ θυβμκ ιέκ ηήκ ιάεδζζκ. Πινύηαξρνο ('Πενί Παίδςκ Ώβςβήξ'-Σά Κονζυηενα Ώπμζπάζιαηα) α) <<Καευθμο ιέκ εζπείκ. αζ δ' αηνυηδηεξ πάκηςκ>> <<Γεκζηά. Καί θές θυβμ ηήκ ιυνθςζζκ ηαί ζοκήεεζα ηήκ άζηδζζκ. ηαί δ αηεναίςζζξ ηδξ ανεηήξ ένβμ υθςκ ηχκ ζημζπείςκ>> α) <<θφζεςξ ιεκ βαν ανεηήκ δζαθεείνεζ ναεοιία. δ θφζζξ. μ θυβμξ. Βζζί δ' αζ ιέκ ανπαί ηήξ θφζεςξ. ΋πζ οπμηαηάζηαηα ζηυ ιδηνζηυκ βάθα υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυκ. δ πναηηζηή έηθναζζξ ηήξ ανεηήξ ένβμ ηήξ αζηήζεςξ. υηζ δδθαδή βζά ηήκ μθυηεθα εκάνεηδ ζοιπενζθμνά ηνία πνέπεζ κά ζοκδνάιμοκ. ηαοηυ ηαί ηαηά ηήξ ανεηήξ θαηέμκ εζηίκ. Μάκεξ αζ μπμίαζ κμζάγμκηαζ πζυ πμθφ βζά ηυ άκ εά . είκαζ ένβμ ηήξ ιμνθχζεςξ. υπςξ είπα.ηζ ζοκδείζαιε κά θέιε βζά ηίξ Σέπκεξ ηαί ηίξ επζζηήιεξ. ηυ ίδζμ ηαί βζά ηήκ ανεηή πνέπεζ κά πμφιε.ηα. μζ ιδηένεξ κά πνμζπαεμφκ κά ηνέθμοκ ιυκεξ ηά ηέηκα ημοξ>> (ακαθένεηαζ ζηυκ εδθαζιυκ) Έπεζ απμδεζπεεί ζήιενα δ ηενάζηζα ζδιαζία ημφ εδθαζιμφ. αί δε πνμημπαί ηήξ ιαεήζεςξ. δ ηαθθζένβεζά ημοξ υιςξ. θμζπυκ. Θειέθζα ηήξ ανεηήξ είκαζ έιθοηα ζηυκ άκενςπμ. υ ηαηά ηχκ ηεπκχκ ηαί ηχκ επζζηδιχκ θέβεζκ εζχεαιεκ. ςξ εζξ ηήκ πακηεθή δζηαζμπναβίακ ηνία δεί ζοκδναιείκ. αζ δε πνήζεζξ ηήξ ιεθέηδξ. υ. έεμξ δέ ηήκ άζηδζζκ. δ ζοκήεεζα.

Βπίζδξ. κά είκαζ αθδεζκέξ Βθθδκίδεξ ζηά ήεδ>> (ακαθένεηαζ ζηίξ ιδηένεξ) Ώθδεζκέξ Βθθδκίδεξ ζηά ήεδ εκηυξ ιζάξ ημζκςκίαξ-πααμφγαξ υπςξ δ ζδιενζκή είκαζ. Ώκηί ηά ααναανυπμοθα κά ακεααίκμοκ επίπεδμκ εά ηαηεααίκμοκ επίπεδμκ ηά εθθδκυπμοθα. παναηδνδεεί ηυ θαζκυιεκμκ ηήξ πηχζεςξ ημφ επζπέδμο ηχκ Βθθήκςκ. Βδχ ζηαιαηήζηε ηαί ζηεθηείηε εζθζηνζκχξ: ζέ αοηά ηά 10-15 έηδ πμο πθήεμξ ααναανυπμοθα ζοκακαζηνέθμκηαζ ηά παζδζά ημφ θαμφ ιαξ. θμζπυκ. Καεάπεν βάν ζθναβίδεξ ημίξ απαθμίξ εκαπμιάηημκηαζ ηδνμίξ. Αζαθέβμοιε. Πνμζμπή. . μφηςξ αζ ιαεήζεζξ ηαίξ ηχκ έηζ παζδίςκ ροπαίξ εκαπμηοπμφκηαζ. εκχ απμννίπημοιε μθμηθδνςηζηχξ αθθυθοθεξ ζογφβμοξ ιέ εκηεθχξ λέκα ήεδ πνυξ ειάξ. ημφημ ζδιαίκεζ πχξ ζέ ηαιιία πενίπηςζζκ δέκ πνέπεζ κά είκαζ ιήΒθθδκίδεξ ζηά ήεδ. ίκα ιή ζοκακαπνςκφιεκμζ ααναάνμζξ ηαί ηυ ήεμξ ιμπεδνμίξ απμθένςκηαί ηζ ηήξ εηείκςκ θαοθυηδημξ>> <<Ώθθά ιήηε ηαί ημφημ πνέπεζ κά παναθείρμοιε: υηζ ηαί ηά παζδζά πμο εά οπδνεημφκ ηαί εά ηναημφκ ζοκηνμθζά ζημφξ ηνμθίιμοξ ιαξ κά γδηήζμοιε κά είκαζ ελαζνεηζηά ζημφξ ηνυπμοξ. ηαί ηαίξ ημφηςκ ροπαίξ απαθαίξ έηζ ηά ιαεήιαηα εκηήηεηαζ. καί ή υπζ. χζηε κά ιήκ πάνμοκ ηίπμηα απυ ηήκ πνμζηοπζά ημοξ. βζά κά ιή ζοιαεί κά βζμιίζμοκ ηίξ ροπέξ ηχκ παζδζχκ ιέ ακμδζίεξ ηαί δζεθεανιέκα πνάβιαηα>> Ώπυ ηυηε βκχνζγακ ηήκ ηενάζηζακ ζδιαζίακ ηήξ ανεθζηήξ. αοηέξ πμο είκαζ πζυ 'παναδμζζαηέξ'. θμζπυκ. έπεηε ηήκ οπμπνέςζζκ κά ακαγδηήζεηε βζά αοηά ζπμθείμκ υπμο υθμζ μζ ζοιιαεδηέξ ηχκ εά είκαζ εθθδκυπμοθα. Πνέπεζ κά απμθεφβμκηαζ μζ ζοκακαζηνμθέξ ιέ παζδζά ααναάνςκ. Καί πμθφ ζςζηυ. είκαζ ααίαζημξ δ παναηήνδζζξ πχξ πζυ εοηυθςξ παναζφνεηαζ ηακείξ πνυξ ηά ηάης πανά πνυξ ηά επάκς. κδπζαηήξ ηαί παζδζηήξ δθζηίαξ. ζη) <<μο ημίκοκ μοδέ ημφημ παναθζπείκ άλζμκ εζηζκ. δφζημθμκ πνάβια κά ανεεεί. ηαεχξ πνέπεζ κά είκαζ ηαί εθθδκυθςκα ηαί ηαεανά ζηήκ μιζθία. ιέ ανπέξ ηαηά δεφηενμκ. Αοζηοπχξ. Καί υπςξ αηνζαχξ μζ ζθναβίδεξ ζηυ ιαθαηυ ηενί απμηοπχκμκηαζ ηέθεζα. ΢ηήκ πενίπηςζίκ ιαξ ζζπφεζ ηυ 'ιή πείνμκ αέθηζζημκ'. απμηοπχκμκηαζ ζηίξ παζδζηέξ αηυια ροπέξ. πνάβιαηζ. Καί ιμζ δμηεί Πθάηςκ μ δαζιυκζμξ ειιεθχκ παναζκείκ ηαίξ ηίηεαζξ ιδδέ ημφξ ηοπυκηαξ ιφεμοξ ημίξ παζδίμζξ θέβεζκ. έηζζ ηαί ηά ιαεήιαηα. ΢ήιενα υθα αοηά έπμοκ απμδεζπεεί επζζηδιμκζηχξ. Καί ηάεε ηί ζηθδνυ δφζημθα δζαπθάζζεηαζ. ηοπχκμκηαζ ααεζά υζα ιαεαίκμοκ. ηαη' ανπάξ. υηζ μ εείμξ Πθάηςκ. Βζδάθθςξ ηά παζδζά ζαξ εά ιπμθζαζημφκ ιέ ααναανζηέξ ζοκήεεζεξ. απαθέξ.. καί ή υπζ.. αηυια. ίκα ιή ηάξ ημφηςκ ροπάξ ελ ανπήξ ακμίαξ ηάζ δζαθεμνάξ ακαπίιπθαζεαζ ζοιααίκδ>> <<Βίκαζ εφπθαζημ πνάβια ηαί νεοζηυ δ κευηδξ ηαί ζηίξ κεανέξ ροπέξ. Πυζμ ιάθθμκ έκα 'άαβαθημκ' παζδί. ήδδ. ιμο θαίκεηαζ.πέζεζ θίβμ ηυ ζηήεμξ ηςκ απυ ηυ κά ενέρμοκ χξ πνέπεζ ηά παζδζά ηςκ ηαθθίηενμκ είκαζ κά ιήκ ηεηκμπμζμφκ. ζδζαίηενδ ζηυ πχξ ιζθάιε ηαί πχξ θενυιαζηε αηυιδ ηαί ζηά ανέθδ. έηζ ιέκημζ Βθθδκζηά ηαί πενίηνακα θαθείκ. Πάκ δέ ηυ ζηθδνυκ παθεπχξ ιαθάηηεηαζ. πνέπεζ κά ακηζδνάζμοιε.Άκ είζηε Έθθδκεξ βμκείξ ηαί αβαπάηε ηά παζδζά ζαξ ηαί ηήκ παηνίδα. έπεζ. υηζ ηαί ηά παζδία ηά ιέθθμκηα ημίξ ηνμθίιμζξ οπδνεηείκ ηαί ημφημζξ ζφκηνμθα βίβκεζεαζ γδηδηέμκ πνχηζζηα ιέκ ζπμοδαία ημφξ ηνυπμοξ. ε) <<εφπθαζημκ βαν ηαί οβνυκ δ κευηδξ. δ) <<πνχημκ ιέκ ημζξ ήεεζζκ Βθθδκίδαξ>> <<ηαί πνχημκ. ζοκακαζηνεθυιεκμζ ιέ ααναάνμοξ ηαί ηαημφξ ζηυ παναηηήνα>> Σχνα ηί κά πεί ηακείξ. απυ ηίξ Βθθδκίδεξ. αθθά ηαί ααναανμηνυπςκ. ζοιαμοθεφεζ ηίξ κηακηάδεξ κά ιή θέκε υπμζμ ηζ' υπμζμ παναιφεζ ζηά παζδάηζα.

πμθφ θίβμ θνμκηίγεηε. Μυκμξ βάν μ κμφξ παθαζμφιεκμξ ακδαά. βήνα δ' αθφιακημξ. μί ηαί ημίξ αίμζξ εζζίκ αδζάαθδημζ ηαί ημίξ ηνυπμζξ ακεπίθδπημζ ηαί ηαίξ ειπεζνίαζξ άνζζημζ. εζείξ πμο έπεηε αάθεζ υθεξ ζαξ ηίξ δοκάιεζξ βζά ηήκ απυηηδζζκ πνδιάηςκ. Καί δφμ είκαζ ηά πζυ ζπμοδαία απ' υθα ζηήκ ακενχπζκδ θφζζκ. Άξ πνμζεοπδεμφιε κά οπάνπμοκ αηυιδ πθμφζζμζ Έθθδκεξ πμο κμζάγμκηαζ αηυιδ βζά ηήκ παηνίδα ηςκ ηαί δέκ έπμοκ ηαηακηήζεζ απάηνζδεξ. δ) Παναπέιπεζ ζηυκ ΢ςηνάηδ.>> <<Χ. Συ βάν ημίξ πμθθμίξ ανέζηεζκ ημίξ ζμθμίξ εζηζκ απανέζηεζκ>> <<Καί υπςξ δζδάζης. ζ) <<χζπεν δέ παναζκχ ηήξ παζδείαξ ηχκ ηέηκςκ ιδδέκ πμζείζεαζ πνμονβζαίηενμκ. Σμφηα πνεζάγμκηαζ επζπθέμκ πνήιαηα ηαί αοηά ζήιενα είκαζ δοζεφνεηα βζά ηυκ ιέζμκ Έθθδκα. κυζς δ' αδζάθεμνμξ. ηχκ δοζθεςκ. Καί μ ιέκ κμφξ ανπζηυξ εζηζ ημφ θυβμο. δ απμοζία παζδείαξ πμο κά ηαθθζενβεί ημφηα ηά δφμ. μίηζκεξ πνδιάηςκ ιέκ ηηήζεςξ πένζ πάζακ πμζείζεε ζπμοδήκ.γ) <<δζδαζηάθμοξ βάν γδηδηέμκ ημίξ ηέηκμζξ. κεμηαλίηεξ. μφηςξ αφ πάθζκ θδιί δείκ ηήξ αδζαθευνμο ηαί οβζαζκμφζδξ έπεζεαζ. μ δέ θυβμξ οπδνεηζηυξ ημφ κμφ. απυ ηήκ ηφπδ απυνεδημξ απυ ηή ζοημθακηία ακαθαίνεημξ. Δ ηαθθίηενδ θφζζξ εά ήηακ κά οπήνπε ιζά μιάξ εθθδκυροπςκ επζπεζνδιαηζχκ πμφ. δ άνκδζζξ ημφ θυβμο. Καί δφμ ηά πάκηςκ εζηί ηονζχηαηα εκ ακενςπίκδ θφζεζ. Γζαηί ιυκμ μ κμφξ υζμ παθζχκεζ λακακζχκεζ ηζ' μ πνυκμξ αθαζνχκηαξ υθα η' άθθα πνμζεέηεζ ζηά βενάιαηα ηήκ επζζηήιδ>> Άκ ηαηεννέεζ ζήιενα μθυηθδνμξ μ ημζκςκζηυξ ζζηυξ ηαί άκ ηυ ιέθθμκ δζαβνάθεηαζ γμθενυκ. ηαί βζά ημφξ οζμφξ ζαξ. ζοημθακηία δ' ακαθαίνεημξ.. Γζαηί πδβή ηαί νίγα ηήξ ανεηήξ είκαζ ηυ κά ηφπεζ ηακείξ ηήξ ηαηάθθδθδξ παζδείαξ>> Σμφξ δαζηάθμοξ ιπμνεί ηακείξ κά ημφξ εθέβλεζ ιυκμκ υηακ ημφξ πθδνχκεζ άιεζα.. πμο ζέ αοημφξ εά η' αθήζεηε. άκενςπμζ. εά δδιζμονβμφζακ ηέημζεξ πνυηοπεξ ζπμθέξ πναβιαηζηήξ εθθδκζηήξ παζδείαξ υπμο. Καί μ κμφξ είκαζ μ ηοαενκήηδξ ημο θυβμο ηαί μ θυβμξ οπδνεηζηυξ ημφ κμφ. μ μπμίμξ είπε πεί πχξ άκ ημο ήηακ δοκαηυκ εά ακέααζκε ζηυ πζυ ρδθυ ιένμξ ηήξ πυθεςξ ηαί εά θχκαγε: <<Χ άκενςπμζ. ζηήκ πανμφζα θάζδ. ηεθαθαζμηνάηεξ. μ κμφξ ηαί μ θυβμξ. ςξ κέμζ εοπαηνίδεξ ηαί εοενβέηεξ. απυ ηά βενάιαηα αθάβςημξ.>> Πυζμκ επίηαζνα είκαζ ημφηα ηά θυβζα εεέ ιμο. ιέ ακηίηζιμκ εθάπζζηα ή ηαί ηαευθμο πνήιαηα. εά παναβυηακ δ ιμκαδζηή εθπίξ ημφ εθθδκζημφ έεκμοξ βζά ηά ζημηεζκυηενα πνυκζα πμο ένπμκηαζ. αζηία είκαζ μ λεπεζιυξ ημφ κμφ. απυ ηήκ αννχζηζα άθεανημξ. Δ θφζζξ εά ιπμνμφζε κά είκαζ ηάπμζα πνυηοπμξ ζδζςηζηή ζπμθή ή δζδάζηαθμζ ηαη' μίημκ. πμί θένεζεε. πμφ ηνααάηε. ιζηνά θνμκηίγεηε. Ώοηυ ζδιαίκεζ πχξ. είκαζ εέια ηφπδξ κά ανεεμφκ μζ ηαηάθθδθμζ ζέ έκα δδιυζζμκ ζπμθείμκ. μίξ ηαφηα ηαηαθείρεηε. ηφπδ ιέκ ακάθςημξ. ηαί μ πνυκμξ ηάθθα πάκη' αθαζνχκ ηχ βήνα πνμζηίεδζζ ηήκ επζζηήιδκ>> <<Δ παζδεία ιυκδ απ' ηά ακενχπζκα είκαζ πνάβια αεάκαημ ηαί εείμ. Πδβή βάν ηαί νίγα ηαθμηαβαείαξ ηυ κμιίιμο ηοπείκ παζδείαξ>> <<Αζδαζηάθμοξ πνέπεζ κά γδηάιε βζά ηά ηέηκα αοημφξ πμφ ζηή γςή ημοξ είκαζ ηαί αδζάαθδημζ ζημφξ ηνυπμοξ ηαί ζηήκ ηαηάνηζζή ημοξ άνζζημζ. κμφξ ηαί θυβμξ. ε) <<παζδεία δέ ηχκ εκ διίκ ιυκμκ εζηίκ αεάκαημκ ηαί εείμκ. ηίπμηα κά ιδκ πζζηεφμοιε πζυ ζπμοδαίμ απυ ηή ιυνθςζζκ ηχκ . ηχκ δέ πακδβονζηχκ θήνςκ ςξ πμννςηάης ημφξ οζείξ απάβεζκ.

Μυκμκ ζμθμφξ δέκ εά ιεβαθχζμοκ. αθθά αοηυ πνέπεζ κά ηυ ηάκμοιε ζάκ ιμίνα εκυξ θανιάημο. υηακ ζηυκ ηαεέκα νζγχζεζ ιέζα ημο δ δφκαιδ ηαί μζ πενζζηάζεζξ ηυ ηαθμφκ. δέ εά οπμζηδνίλς. Ώκηίεεηα δ πνμεημζιαζία δέκ αθήκεζ ημ θυβμ κά λεπέζεζ απυ ηήκ μζημκμιία ημο ηαί ηή ζοιιεηνία ηχκ επί ιένμοξ>> <<ηυ δέ δείκ πακηάπαζζκ απμδμηζιάγεζκ ηχκ θυβςκ ηήκ εημζιυηδηα ή πάθζκ αφ ηαφηδκ μοη επ' αλίμζξ αζηείκ μο θαίδκ άκ έβςβε. ιήηε κά ηάκμοκ. Οζ αοημζπέδζμζ θυβμζ είκαζ βζμιάημζ πνμπεζνμθμβία ηαί εοημθμδμοθεζά. αθθ' υηακ ηζξ νζγχζδ ηήκ δφκαιζκ. ανεζηά ηαί πανζηςιέκα κά ιζθμφκ. ΢ηέρζξ δ' μοη εά ηήξ ζηκμοιέκδξ ζοιιεηνίαξ ηυκ θυβμκ εηπίπηεζκ>> <<Κμκηά ζ' αοηά ηί είκαζ ζςζηυ κά θέκ ηά παζδζά. υηζ πνέπεζ κ' απμδμηζιάγμοιε μθμηθδνςηζηχξ ηήκ πνυπεζνδ μιζθία ή υηζ δέκ πνέπεζ ηαί αοηή κά ιεηαπεζνίγεηαζ ηακείξ. πνέπεζ ηυηε κά πνδζζιμπμζήζμοκ ηαί ηήκ αοευνιδηδ μιζθία>> <<ηυ δ' έηζ παίδαξ υκηαξ εάκ επί ηαζνμφ θέβεζκ ιαηαζμθμβίαξ ηήξ εζπάηδξ αίηζμκ ηαείζηαηαζ>> <<Συ κά η' αθήκεζξ παζδζά αηυια κά θέκε υ. ηζ' μφηε απυ πμο πνέπεζ κ' ανπίγμοκ. μοε' υεεκ ανηηέμκ μφε' υπμο παοζηέμκ εζηίκ εζδυηςκ. ΍ζαιε ηήκ ακδνζηή δθζηία. υηακ μζ πενζζηάζεζξ ηυ επζαάθθμοκ. πμηέ κά ιή ιζθμφκ υπςξ ηφπεζ. Βζδζηχξ ακάιεζα ζημφξ πζυ 'ηαηαθενηγήδεξ'. έπς ηήκ αλίςζζκ. ΋ζμζ ηαηαθαααίκμοκ άξ ακηζζηαεμφκ. Οζ δ' αοημζπέδζμζ ηχκ θυβςκ πμθθήξ εοπενείαξ ηαί ναδζμονβίαξ εζζί πθήνεζξ. Καί εηηυξ απυ η' άθθα ζθάθιαηα αοημί πμο ιζθμφκ εη ημφ πνμπείνμο λεπέθημοκ ζέ έθθεζρζκ μζημκμιίαξ ημο θυβμο ηαί ζέ πμθοθμβία. Συ ιέκ βάν εζξ ακαζζποκηίακ. βζαηί ηαθυ είκαζ ηίπμηα πνυπεζνα. δέκ ανέζεζ ζημφξ ζμθμφξ>> ΢ηεθηείηε ιυκμκ ηί αάγμοκ ηά παζδζά ηςκ πμθθμί ζφβπνμκμζ βμκείξ κά αθέπμοκ ηαί κά ηάκμοκ. υζμ ιπμνμφιε ιαηνζά κά ηναημφιε ηά παζδζά ιαξ. Μέπνζ δή ηήξ ηχκ ακδνχκ δθζηίαξ μοδέκ εη ημφ παναηοπυκημξ αλζχ θέβεζκ. Βίκαζ ηοθθυξ υπμζμξ δέκ αθέπεζ ηήκ ζήρζκ ζηά δζάθμνα δδιυζζα πνυζςπα ηήξ επμπήξ ιαξ. Γζαηί ηυ ενάζμξ . ιήηε κά θεκ.ηζ ανέζεζ ζημφξ πμθθμφξ. ηυηε ημφημκ ηχκ ηαζνχκ ηαθμφκηςκ εθεοεενζάγεζκ ημίξ θυβμζξ πνμζήηεζ>> <<Μ' υθα αοηά υιςξ. μφηε άημθιμξ ηαί κά ζαζηίγεζ. <<πνυξ δε ημφημζξ ηί άκ ημφξ παίδαξ ηαθυκ βαν ημζ ιδδέκ εζηή ιήηε θέβεζκ ιήηε πνάηηεζκ.ηζ ηφπεζ αοηυ βίκεηαζ αζηία ηήξ πεζνυηενδξ ακμδημθμβίαξ>> ΋πςξ πμθθάηζξ είδαιε ζέ αοηυ ηυ αζαθίμκ.παζδζχκ. ηυ δ' εζξ ακδναπμδςδίακ πενζίζηαηαζ. μφηε πμφ πνέπεζ κά ηεθεζχκμοκ λένμοκ. εζξ αιεηνίακ δεζκήκ εηπίπημοζζ ηαί πμθοθμβίακ. έηζζ ηαί πάθζ θές υηζ πνέπεζ ηή βκήζζα ιυνθςζζκ ηαί ηήκ οβζά κά πνμζέπμοιε ηζ' απμ ηά πακδβονζχηζηα θθδκαθήιαηα. είκαζ ααζζηυηαημκ κά δζδαπημφκ ηά παζδζά ηυ ιέηνμκ ζηήκ μιζθίακ. αοημί ηαί ζηή γςή ημοξ άζςημζ ηαί θζθήδμκμζ βίκμκηαζ>> Βκηεθχξ ηοπαία. Έκηεπκμκ δέ ηυ ηήκ ιέζδκ εκ άπαζζ ηέικεζκ ειιεθέξ ηε>> <<μφηε εναζφξ πνέπεζ κά είκαζ ηακείξ. υζμοξ ζημφξ αβεθαίμοξ υπθμοξ ηά ηαηαθένκμοκ. ζα) (Γζά ηήκ ροπζηήκ δζάεεζζκ): <<μφηε βάν εναζφκ μφη' άημθιμκ ηαί ηαηαπθήβα πνμζήηεκ είκαζ. Γζαηί υ. <<μνχ δ' έβςβε ημφξ ημίξ ζονθεηχδεζζκ υπθμζξ ανεζηχξ ηαί ηεπανζζιέκςξ επζηδδεφμκηαξ θέβεζκ ηαί ηυκ αίμκ ςξ ηά πμθθά αζχημοξ ηαί θζθδδυκμοξ απμααίκμκηαξ>> <<Καί εβχ. Υςνίξ δέ ηχκ άθθςκ πθδιιεθδιάηςκ μί άκ εη ημφ παναπνήια θέβςζζκ. αηνζαχξ αοηυ ζοιααίκεζ ηαί ζήιενα. ζηήκ εηθμνάκ θυβμο. αθθ' ςξ εκ θανιάημο ιμίνα ημφημ πμζδηέμκ εζηί. αθθά.

ζοβηνμηδιέκα. υπζ δ ζηείνα απμζηήεδζζξ πθδνμθμνζχκ. πζυ γςκηακά. πμο μκμιάγμοιε εβηοηθμπαζδζηά. πμζυ ηυ δίηαζμ. έηζζ. Γζ' αοηυ πνέπεζ ςζάκ πνςηεφμοζα ηήξ άθθδξ ιμνθχζεςξ κά έπμοιε ηή θζθμζμθία. δμφθμοξ ιή πενζοανίγεζκ. Άκ ακαπηοπεεί επαβςβζηυξ ηνυπμξ ζηέρεςξ απυ ιζηνήκ δθζηίακ. ελακηθμφκ ημφξ εαοημφξ ημοξ ζέ ζπμοδέξ. πμζυ ηυ άδζημ. Συ δέ ιέβζζημκ. ΢ημπεοιέκδ πνέπεζ κά είκαζ δ ηαθθζένβεζα ηχκ βκχζεςκ ηαί υπζ 'πφια'. δ εκαζπυθδζζξ ιέ αοηά πνμβναιιαηίγεζ ηυκ εβηέθαθμκ κά ζηέθηεηαζ ιέ δμιή. ΋ηακ θάαμοκ 'ηαηημπμζδιέκεξ' βκχζεζξ ηυ πζεακυηενμκ. ανβά ή βνήβμνα. κά ιήκ ηυ αθήκμοιε κά είκαζ ζε άβκμζα ηαί ζη' άθθα ιαεήιαηα. Πχξ κά . απ' ηίξ μπμίεξ δ ιζά θοθάεζ ηήκ οβίεζα ημφ ζχιαημξ ηαί ηή νχιδ ημο δ άθθδ. χζηε κά έπεζ ιζά βεφζδ ημοξ (βζαηί δέκ είκαζ δοκαηυκ κά είκαζ ηέθεζμ ζέ υθα) ιμκάπα. πμζυ είκαζ ηυ αζζπνυ. πςνίξ ηαιιζά αλία. Γζαηί ι' αοηήκ οπάνπεζ ηαί ι' αοηήκ είκαζ δοκαηυ κά ιάεεζ μ άκενςπμξ. ιήη' εκ ηαίξ εοπναβίαζξ πενζπανείξ ιήη' εκ ηαίξ ζοιθμναίξ πενζθφπμοξ οπάνπεζκ. χζπεν βάν πενζπθεφζαζ ιέκ πμθθάξ πυθεζξ ηαθυκ. ηί βεκζηά είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κ' απμθεφβεζ ηαί ηί αοηυ πμο πνέπεζ κά πνμηζιά. ηί ηυ δίηαζμκ ηί ηυ άδζημκ. ηήκ ζαηνζηήκ ηαί ηήκ βοικαζηζηήκ. αθθά ηαφηα ιέκ εη παναδνμιήξ ιαεείκ ςζπενεί βεφιαημξ έκεηεκ( έκ άπαζζ βάν ηυ ηέθεζμκ αδφκαημκ). Συ ιέκ βάν εοβεκχξ εοηοπείκ ακδνυξ. ηέηκςκ ζηενηηζημφξ είκαζ. ηήκ δέ θζθμζμθίακ πνεζαεφεζκ. Άπεν εβχ πάκηςκ ηχκ εη θζθμζμθίαξ πενζβζβκμιέκςκ αβαεχκ πνεζαφηαηα ηνίκς. βζά κά ιάεεζ. ηυ δ' ακεπζθευκςξ εοδκίμο ακενχπμο. βμκέαξ δέ ηζιάκ. Γζαηί βζά ηή θνμκηίδα ημφ ζχιαημξ μζ άκενςπμζ ανήηακ δφμ επζζηήιεξ ηήκ ζαηνζηή ηαί ηή βοικαζηζηή. ιήη' εκ ηαίξ δδμκαίξ εηθφημοξ είκαζ ιήη' εκ ηαίξ μνβαίξ εηπαεείξ ηαί εδνζχδεζξ. Άκ παναδχζμοιε 'άκανπεξ' πθδνμθμνίεξ ζηά παζδζά εά θάαμοιε εη ιένμοξ ηςκ.μδδβεί ζέ ακαζζποκηία ηαί δ δεζθία ηαηαθήβεζ ζέ δμοθζηυηδηα. Ώθθά βζά ηίξ αννχζηζεξ ηήξ ροπήξ ηαί ηά πάεδ θάνιαημ είκαζ ιυκμκ δ θζθμζμθία. ηαί πάκηα ηαηαθήβμοκ ζέ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα ηαί υπζ αοεαζνεζίεξ. ηυ δέ ημίξ θμβζζιμίξ πενζείκαζ ηχκ δδμκχκ ζμθμφ. Ώζοκαίζεδηα. άνπμοζζκ οπείηεζκ. ΢' αοηά υιςξ εά νίλεζ πεναζηζηέξ ιαηζέξ. δ βθχζζα. Κζ έπς κά παναζηήζς. είκαζ ιζά πζυ ηαηημπμζδιέκδ ζοιπενζθμνά πμο εά εηπνμζςπεί ιζά ζοβηνμηδιέκδ πνμζςπζηυηδηα. ηυ δ' μνβήξ ηαηαηναηείκ ακδνυξ μο ημφ ηοπυκημξ εζηί>> <<΋ζμζ δέ ιπμνμφκ κά ηά αβάθμοκ πένα ιέ ηή θζθμζμθία. εκμζηήζαζ δέ ηή ηναηίζηδ πνήζζιμκ>> <<Πνέπεζ αηυια ηυ παζδί. ηυ εθεφεενμ. ηαί υπζ άκανπα ηαί αοεαίνεηα. Αζά βάν ηαφηδκ έζηζ ηαί ιεηά ηαφηδξ βκχκαζ ηί ηυ ηαθυκ ηί ηυ αζζπνυκ. αοηυ άθθςζηε είκαζ ηζ' υιμνθμ>> ζα) <<Αεί ημίκοκ ηυκ παίδα ηυκ εθεφεενμκ ιδδεκυξ ιδδέ ηχκ άθθςκ ηχκ ηαθμοιέκςκ εβηοηθίςκ παζδεοιάηςκ ιήη' ακήημμκ ιήη' αεέαημκ εάκ είκαζ. Πενί ιέκ βάν ηήκ ημφ ζχιαημξ επζιέθεζακ δζηηάξ εφνμκ επζζηήιαξ μζ άκενςπμζ. Δ ηέπκδ είκαζ ζέ υθα κά αημθμοεεί ηακείξ ηυ ιέζμ δνυιμ. δ δέ ηήκ εοελίακ εκηίεδζζ. άκανπδ ζοιπενζθμνά. Αζυ δεί ηήξ άθθδξ παζδείαξ χζπεν ηεθάθαζμκ πμζείκ ηήκ θζθμζμθίακ. άκ υπζ αέααζμκ. κυιμζξ πεζεανπείκ. Σχκ δέ ηήξ ροπήξ αννςζηδιάηςκ ηαί παεχκ δ θζθμζμθία ιυκδ θάνιαημκ εζηζ. πμζυ είκαζ ηυ ςναίμ. θίθμοξ αβαπάκ. είκαζ ζίβμονμκ πχξ εκηυξ ηχκ ημζκςκζχκ εά οπάνλεζ ιεβαθφηενδ 'επζζηδιμζφκδ' ηαί πενζζζυηενδ μνεμθνμζφκδ. ιέ ιζά εζηυκα ηήκ βκχιδ ιμο: υπςξ είκαζ ςναίμ κά πενζπθέεζ ηακείξ πμθθέξ πυθεζξ. Έπς δέ δζ' εζηυκμξ παναζηήζαζ ηήκ ειαοημφ βκχιδκ. πνεζαοηένμοξ αζδείζεαζ. ΋ηζ δεί εεμφξ ιέκ ζέαεζεαζ. ηά ιαεδιαηζηά ηαί δ ιμοζζηή αμδεμφκ πμθφ ζηήκ ηαθθζένβεζα ζοβηνμηδιέκςκ πνμζςπζημηήηςκ: δζυηζ είκαζ ιαεήιαηα βειάηα απυ ηακυκεξ. <<Οζ θζθμζμθίαξ ιή δοκάιεκμζ ηαηαηοπείκ εκ ημίξ άθθμζξ παζδεφιαζζ ημίξ μοδεκυξ αλίμζξ εαοημφξ ηαηαζηεθεηεφμοζζ. χκ δ ιέκ ηήκ οβίεζακ. Καί βζ' αοηυκ ηυκ θυβμκ. ιαεδιαηζηχξ. αθθά πνήζζιμ κά ηαημζηήζεζ ζηήκ άνζζηδ>> Πνμηεναζυηδξ πνέπεζ κά είκαζ δ Ώνεηή ηαί δ ΢μθία. Πχξ εεμίξ πχξ βμκεφζζ πχξ πνεζαοηένμζξ πχξ κυιμζξ πχξ αθθμηνίμζξ πχξ άνπμοζζ πχξ θίθμζξ πχξ βοκαζλί πχξ ηέηκμζξ πχξ μζηέηαζξ πνδζηέμκ εζηί. ηί ηυ ζοθθήαδδκ αζνεηυκ ηί ηυ θεοηηυκ. εκχ ηφνζα ζπμοδή ημο εά είκαζ δ θζθμζμθία. πνυξ βοκαίηαξ ζςθνμκείκ.

Καθμφ βάν βήνςξ εειέθζμξ εκ παζζίκ δ ηχκ ζςιάηςκ εοελία>> <<Κζ αηυια. Αμηεί βάν πμο ηαφηα ημίξ δμφθμζξ ιάθθμκ ή ημίξ εθεοεένμζξ πνέπεζκ. ιήηε ζηίξ εοηοπίεξ κά είκαζ ηακείξ παναπανμφιεκμξ. ιέ λοθμδανιμφξ ηαί ηαημπμζήζεζξ. Αεί δ' αοημφξ ιδδέ ημίξ εβηςιίμζξ επαίνεζκ ηαί θοζάκ. Υαοκμφκηαζ βάν ηαίξ οπεναμθαίξ ηχκ επαίκςκ ηαί ενφπημκηαζ>> <<Κζ' αοηυ ηδνφζζς: ΋ηζ ηά παζδζά πνέπεζ κά ηά μδδβμφιε ζηίξ ηαθέξ πνάλεζξ ιέ ζοιαμοθέξ ηαί ιέ ηαηάθθδθα θυβζα. Αεί δ' εκαθθάλ ηαί πμζηίθςξ πνήζεαζ ηαίξ επζπθήλεζζ ηαί ημίξ επαίκμζξ. Καί απ' υθα. άια ιέκ ηήξ ηχκ ζςιάηςκ εονοειίαξ έκεηεκ. βζαηί ηά πνχηα παναηζκμφκ ηά παζδζά ζηυ ηαθυ ηαί ηά δεφηενα ηά ειπμδίγμοκ απυ ηυ ηαηυ. ηαί ηυ κά πενζμνίγεζξ ιέ ηυ θμβζηυ έθεβπμ ηίξ δδμκέξ. ηαίξ επζπθήλεζζκ εκ αζζπφκδ πμζείζεαζ. ζηήκ παζδζηή δθζηία>> Βπζημονζηά ζηίξ οπυθμζπεξ δζδαζηαθίεξ πμο ακαθέναιε ένπεηαζ δ ζςιαηζηή αβςβή. ημφξ δμφθμοξ κά ιήκ ηαπεζκχκεζ. ημφξ βμκείξ κά ηζιά. δέκ είκαζ ζςζηυ ιήηε ηή ζςιαηζηή αβςβή κά πανααθέπμοκ. εζξ πανδβμνίακ πάθζκ ηυκ ιαζηυκ οπέπμοζζ. είκαζ ημο ζμθμφ ίδζμ. ηά ιέκ δζά ηάξ αθβδδυκαξ ηχκ πθδβχκ. πανά ζέ εθεφεενμοξ. ηαπεζδάκ πμηε εναζφκςκηαζ. Βπεζδή απμπαοκμφκηαζ ηαί ηνέιμοκ ιπνμζηά ζημφξ ηυπμοξ. ζηίξ βοκαίηεξ κά θένεηαζ ιέ θνυκδζδ. Οζ έπαζκμζ ηαί μζ επζπθήλεζξ είκαζ πζυ ςθέθζιμζ απυ ηάεε ηαημπμίδζδ ζημφξ εθεφεενμοξ. ηαί ηυ κά δαιάγεζξ ηήκ μνβή δέκ απμηεθεί βκχνζζια ημφ ηοπυκημξ>> Αέκ έπς κά πνμζεέζς απμθφηςξ ηίπμηα. ζημφξ κυιμοξ κά πεζεανπεί. Γζαηί ηυ κά εοηοπείξ ιέ αλζμπνέπεζα είκαζ ακηνίηζμ. ζβ) <<μο ημίκοκ άλζμκ μοδέ ηήκ ηχκ ζςιάηςκ αβςκίακ πανμνάκ. ιήηε ζημφξ εοιμφξ πανάθμνμξ ηαί εδνζχδδξ. ζδ) (Καηά ηυκ Πθάηςκα): <<φπκμζ ηαί ηυπμζ ιαεήιαζζ πμθέιζμζ>> <<μ φπκμξ ηαί δ ημφναζδ είκαζ επενμί ηήξ ιμνθχζεςξ>> Οφηε κά ελακηθμφιε ηά παζδζά μφηε κά ηά αθήκμοιε κά ηειπεθζάγμοκ. Καί πνέπεζ δζαδμπζηχξ ηαί πμζηζθμηνυπςξ κά πνδζζιμπμζμφιε ηίξ επζπθήλεζξ ηαί ημφξ επαίκμοξ. Αζααάζηε ηυ ηείιεκμκ αοηυ πμθφ πνμζεηηζηχξ. υηζ αοηά ηαζνζάγμοκ πενζζζυηενμ ζέ δμφθμοξ. Καί ηυ πζυ ιεβάθμ απυ υθα είκαζ. Μέηνμκ. βζά κά ηά ελαζηήζεζ ηαηάθθδθα ηαί βζά ηήκ μιμνθζά ηχκ ζςιάηςκ ηαί βζά ηή νχιδ ζοκάια. αθθά πέιπμκηαξ εξ παζδμηνίαμο ημφξ παίδαξ ζηακχξ ηαφηα δζαπμκείκ. πχξ ζημφξ κυιμοξ. Καί υπμηε απμεναζφκμκηαζ. άια δέ ηαί πνυξ νχιδκ. πχξ ζημφξ άνπμκηεξ. ΢έ αοηήκ πενζθαιαάκμκηαζ δ ενέρζξ ηαί δ άζηδζζξ. πχξ ζημφξ θίθμοξ. πχξ ζηά παζδζά. Βίκαζ εηείκμ ηυ οθζηυκ ημιιάηζ ηήξ οπάνλεχξ ιαξ πμο παναηηδνίγεηαζ ΏΠΏΡΏΕΣΔΣΟΝ κά ηαθθζενβδεεί. αθθά κά ζηέθκμοκ ζέ βοικαζηή ηά παζδζά. ιήηε ζηίξ ζοιθμνέξ παναθοπδιέκμξ.. ιήηε ζηίξ δδμκέξ έηθοημξ. μζ ιέκ επί ηά ηαθά πανμνιχκηεξ μζ δ' απυ ηχκ αζζπνχκ ακείνβμκηεξ. ζημφξ άνπμκηεξ κά οπαημφεζ. αίηζκεξ επεζδάκ ηά παζδία ηθαοειονίζςζζκ. υπζ ιά ηυ Αία. Ώπμκανηχζζ βάν ηαί θνίηημοζζ πνυξ ημφξ πυκμοξ. ηά δέ ηαί δζά ηάξ φανεζξ. κά ηά . πχξ ζηίξ βοκαίηεξ. Γζαηί ιμο θαίκεηαζ. άθθα απυ ημφξ πυκμοξ ηχκ λοθμδανιχκ ηαί άθθα απυ ηίξ πνμζαμθέξ. ημφξ εεμφξ κά ζέαεηαζ ηακείξ. πχξ ζημφξ βμκείξ. πχξ ζημφξ ιεβαθφηενμοξ. ηαί πάθζκ ακαηαθείζεαζ ημίξ επαίκμζξ ηαί ιζιείζεαζ ηάξ ηίηεαξ. Έπαζκμζ δέ ηάζ ρυβμζ πάζδξ εζζίκ αζηίαξ ςθεθζιχηενμζ ημίξ εθεοεένμζξ. ΋ηζ πνέπεζ δδθαδή.θένεηαζ ηακείξ ζημφξ εεμφξ. δείκ ημφξ παίδαξ επί ηά ηαθά ηχκ επζηδδεοιάηςκ άβεζκ παναζκέζεζζ ηαί θυβμζξ. ημφξ ιεβαθφηενμοξ κά κηνέπεηαζ. ζηά παζδζά ζημνβζηά. ηά αβαεά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηή θζθμζμθία ηά θμβανζάγς πενζζζυηενμ. πχξ ζημφξ άθθμοξ. πχξ ζημφξ οπδνέηεξ. ζε) <<Καηείκμ θδιζ.. ημφξ θίθμοξ κ' αβαπάεζ. Γζαηί εειέθζμ ηχκ ηαθχκ βεναηεζχκ είκαζ δ οβίεζα ημφ ζχιαημξ. ηυ κά εοηοπείξ δίπςξ κά πνμηαθείξ ηυκ θευκμ ζοκεηυ. ιή ιά Αία πθδβαίξ ιδδ' αζηζζιμίξ.

υπςξ ηά θοηά ιέ ηά ηακμκζηά κενά ενέθμκηαζ ηάζ ιέ ηά πμθθά πκίβμκηαζ. Άλζμκ δ' επζηζιάκ ηχκ παηένςκ εκίμζξ. ΍ζπεν βάν ηά θοηά ημίξ ιέκ ιεηνίμζξ φδαζζ ηνέθεηαζ. ηαί άθθςξ αανοκυιεκμζ ηαίξ ηαημπαεείαζξ μο δέπμκηαζ ηήκ ιάεδζζκ εοδκίςξ. Μέηνμκ. ροπή δ' ακέζεζ ηαί πυκς. ηζ δ ροπή ιέ ηή παθάνςζζκ ηαί ηήκ πνμζπάεεζα. υηζ μθυηθδνδ δ γςή ιαξ είκαζ ιμζναζιέκδ ζέ ακάπαοζζκ ηαί ζέ δνάζζκ. Ώοημφξ βάν παν' μθίβαξ διέναξ δεί δμηζιαζίακ θαιαάκεζκ ηχκ παίδςκ. μίξ απαοδχκηεξ εηπίπημοζζ. Αμηέμκ μφκ ημίξ παζζίκ ακαπκμήκ ηχκ ζοκεπχκ πυκςκ. Ώθθζχξ άξ ιήκ ηάκεζ παζδζά. ηαί δζά ημφημ ιδηένα ηχκ Μμοζχκ ειοεμθυβδζακ είκαζ ηήκ Μκδιμζφκδκ. ιέ ηυκ ίδζμ ηνυπμ ηαί δ ροπή απυ ημφξ ηακμκζημφξ ηυπμοξ ακορχκεηαζ ηαί απυ ημφξ οπεναμθζημφξ αμοθζάγεζ. Καί μζ ιέκ ηχκ άθθςκ έζμκηαζ αεθηίμοξ. Σήκ βάν πθεμκελίακ ηήξ θφζεςξ επζννχζμιεκ. αθθά ιή ηάξ εθπίδαξ έπεζκ εκ ιζζεςημφ δζαεέζεζ>> <<Καί βεκζηχξ ηυ ζχια γή ιέ ηήκ έθθεζρζκ ηαί ηήκ πθήνςζζκ ηχκ εθθείρεςκ. πμφ υηακ ηά ιζηνά ηθαρμονίγμοκ ηά αάγμοκ ζηυ ιαζηυ βζά πανδβμνζά. Γζαηί απυ ηά οπεναμθζηά εβηχιζα απμαθαηχκμκηαζ ηαί λζπάγμκηαζ>> Πνμζμπή ζδζαίηενδ ζέ υθα ηά παναπάκς θυβζα. πμφ αθμφ παναδχζμοκ ημφξ οζμφξ ημοξ ζέ δζδαζηάθμοξ ηαί παζδαβςβμφξ ιεηά ιήηε ζηζβιή. Ώφηδ βάν χζπεν ηήξ παζδείαξ εζηί ηαιζείμκ.. μφηε αηνμαηέξ βίκμκηαζ. ΋πζ άζηδζζκ αίαξ ζηά παζδζά. Πνέπεζ.>> Άξ ιήκ 'πκίβμοιε' ηά παζδζά. Αέκ είκαζ ακαβηαίμκ κά ιάεμοκ 10 βθχζζεξ απυ ιζηνά μφηε κά αβάγμοκ 20άνζα ζέ υθα ηά ιαεήιαηα-ηαί δχζ' ημο θνμκηζζηήνζα. είη' εη θφζεςξ ικήιμκεξ είεκ μζ παίδεξ. αθήκμκηάξ ηα ένιαζα ηχκ δζαεέζεςκ ηχκ δζαθυνςκ παζδαβςβχκ. κά δίδμοιε ζηά παζδζά ηυκ ηαζνυ κ' ακαζαίκμοκ απυ ημφξ αδζάημπμοξ ηυπμοξ. ηήξ ιαεήζεςξ ηχκ παζδζχκ ημοξ. ηαί υπζ κά ζηδνίγεζ ηίξ εθπίδεξ ημο ζηή δζάεεζζκ εκυξ ιζζεςημφ>> Βδχ θέεζ ηάηζ πμθφ επίηαζνμκ βζά ημφξ ζφβπνμκμοξ βμκείξ. Καί δέκ πνέπεζ ιέ ηά εβηχιζα κά ηυ παίνκμοκ επάκς ημοξ ηαί κά θμοζηχκμοκ. αζκζηηυιεκμζ ηαί παναδδθμφκηεξ υηζ μφηςξ μοδέκ βεκκάκ ηαί ηνέθεζκ ςξ δ ικήιδ πέθοηε. Σεθεία ηαί παφθα. ημίξ δ' οπεναάθθμοζζ ααπηίγεηαζ. Μέ ημφξ νοειμφξ γςήξ κά ηνέπμοκ μθμέκα ηαί πζυ βνήβμνα. μίηζκεξ παζδαβςβμίξ ηαί δζδαζηάθμζξ επζηνέρακηεξ ημφξ οζείξ αοημί ηήξ ημφηςκ ιαεήζεςξ μφη' αοηυπηαζ βίβκμκηαζ ηυ παναπάκ μφη' αοηήημμζ. μζ . ιή θδζιμκχκηαξ.ηζ πνέπεζ.κηνμπζάγμοιε ιέ ηίξ επζπθήλεζξ. ζθάθθμκηαξ πενζζζυηενμ απ' υ. Γζαηί αοηυξ ηάεε θίβεξ ιένεξ πνέπεζ κά δμηζιάγεζ μ ίδζμξ ηά παζδζά. ζδ) <<πάκηςκ δέ ιάθζζηα ηήκ ικήιδκ ηχκ παίδςκ αζηείκ ηαί ζοκεείγεζκ. αθθά ζέ θίβμ πάθζ κά ηά ειλοπχκμοιε ιέ ημφξ επαίκμοξ. μφηε εεαηέξ. Καί κά ιζιμφιεεα ηίξ παναιάκεξ. Ώηνζαχξ. Ο βμκζυξ πνέπεζ κά παναημθμοεεί ζοκεπχξ ηαί ζηεκά ηυ παζδί ημο. ηήκ δ' έθθεζρζκ ακαπθδνχζμιεκ. εκεοιμοιέκμοξ υηζ πάξ μ αίμξ διχκ εζξ άκεζζκ ηαί ζπμοδήκ δζήνδηαζ>> <<Γζά ηάπμζμοξ παηενάδεξ: αοημί ιέ ηυ κά αζάγμκηαζ κά πνςηεφζμοκ ζέ υθα βνήβμνα ηά παζδζά ημοξ. ημίξ δέ πμθθμίξ πκίβεηαζ. Κζ αλίγεζ κά ηαηδβμνήζμοιε ιενζημφξ παηένεξ. Κάζ ημίκοκ ηαφηδκ ηαη' αιθυηεν' εζηίκ αζηδέμκ. θμζπυκ. ηυκ αοηυκ ηνυπμκ ροπή ημίξ ιέκ ζοιιέηνμζξ αφλεηαζ πυκμζξ. πθείζημκ ημφ δέμκημξ αιανηάκμκηεξ. <<δ ακάπαοζζξ ηχκ πυκςκ εζηίκ άνηοια>> <<Δ ακάπαοζζξ είκαζ δ ηνμθή ηήξ ενβαζίαξ>> <<ηαευθμο δέ ζχγεηαζ ζχια ιέκ εκδεία ηαί πθδνχζεζ.. είηε ηαί ημοκακηίμκ επζθήζιμκεξ. πμθθμί βμκείξ δέκ αζπμθμφκηαζ υζμ εά έπνεπε ιέ ηά παζδζά ηςκ. επζαάθθμοκ ζ' αοηά οπεναμθζημφξ ηυπμοξ απ' ημοξ μπμίμοξ απαοδχκηαξ πάκμοκ ηήκ υνελζκ ημοξ ηαί αανοεζηδιέκα απυ ηέημζα αάζακα δέ δέπμκηαζ ηή ιάεδζζκ εφημθα. ζγ) <<ζπεφδμκηεξ βάν ημφξ παίδαξ εκ πάζζ ηάπζμκ πνςηεφζαζ πυκμοξ αοημίξ οπενιέηνμοξ επζαάθθμοζζκ.

Γζαηί δ εφιδζζξ ηχκ πνάλεςκ πμφ βίκακ ζηυ πανεθευκ. κά ηναημφκ ηή γςή ημοξ ζεική. υπζ ιμκάπα ζηήκ παζδεία ιά ηάζ ζηή γςή βεκζηά. Άκ ηάπμζμξ δέκ ηυ ιάεεζ απυ ιζηνυξ πχξ εά δδιζμονβδεεί 'ημζκςκία' αφνζμ πμο εά εκδθζηζςεεί. Καί είηε απυ ηή θφζζκ ηά παζδζά έπμοκ βενή ικήιδ. αηυια. Κζ αηυια ηά παζδζά εά βθοηχκμοκ απυ ηίξ ακηζπάεεζεξ. Συ βάν ρεφδεζεαζ δμοθμπνεπέξ ηαί πάζζκ ακενχπμζξ άλζμκ ιζζείζεαζ ηαί μοδέ ιεηνίμζξ δμφθμζξ ζοββκςζηυκ>> <<Καί πζυ πμθφ απ' υθα αοηά είκαζ πζυ άλζα ζεααζιμφ ηυ κά ζοκδείγμοιε ηά παζδζά κά θέκε ηήκ αθήεεζα. υηζ ηυ ικδιμκζηυκ ηήξ ιαεήζεςξ ιένμξ μο ιυκμκ πνυξ ηήκ παζδείακ αθθά ηαί πνυξ ηάξ ημφ αίμο πνάλεζξ μοη εθαπίζηδκ ζοιαάθθεηαζ ιμίνακ. Γζαηί αοηή είκαζ ςζάκ ηαιείμ ηδξ παζδείαξ. Καί μζ πνχημζ εά είκαζ ηαθφηενμζ απυ ημφξ άθθμοξ. Οο βάν ηυ κζηάκ ιυκμκ αθθά ηαί ηυ δηηάζεαζ επίζηαζεαζ ηαθυκ εκ μίξ ηυ κζηάκ αθααενυκ>> <<Καί απυ ηίξ αζζπνμθμβίεξ πνέπεζ κ' απμηνααμφιε ημφξ οζμφξ. Έηζ ημίκοκ μζ παίδεξ αιζζείξ βίβκμζκη' άκ ημίξ ζοκμφζζ ιή πακηεθχξ εκ ηαίξ γδηήζεζζκ απαναπχνδημζ βζβκυιεκμζ. ηήκ πθδζιμκή ηήξ θφζεςξ εά δοκαιχζμοιε.δ' εαοηχκ>> <<Κζ απ' υθα πζυ πμθφ πνέπεζ κά βοικάγμοιε ηαί κά ηαθθζενβμφιε ηή ικήιδ ηχκ παζδζχκ. πνέπεζ ηαί ζηίξ δφμ πενζπηχζεζξ. εείγεζκ ημφξ παίδαξ ηχ ηαθδεή θέβεζκ. ηυ κά απμθεφβεηαζ δ αζζπνμθμβία ηαί κά ακαβκςνίγεηαζ δ ακςηενυηδξ αοημφ πμο κζηά είκαζ ααζζηυηαηα ζημζπεία ημζκςκζηυηδημξ. Δ βάν ηχκ βεβεκδιέκςκ πνάλεςκ ικήιδ ηήξ πενί ηχκ ιεθθυκηςκ εοαμοθίαξ βίβκεηαζ πανάδεζβια>> <<Κζ άξ ιή θδζιμκμφκ ιήηε αοηυ μζ παηένεξ. πμο έπμοκ ηάπμζμ ήεμξ>> ηα) <<δφμ βάν ηαφε' ςζπενεί ζημζπεία ηήξ ανεηήξ εζηζκ. η) <<ά ημίκοκ ηχκ εζνδιέκςκ μοδεκυξ ήηηυκ εζηζκ αθθά ηαί ιάθθμκ επζηδδεοηέα ημίξ κέμζξ ηαί δή θεηηέμκ. βζά κά βεκκάεζ ηαί κά ηνέθεζ. ηυ ηήκ βθχηηακ ηαηέπεζκ. Δ ιέκ βάν μνιδηζηςηένμοξ πνυξ ηά ηάθθζζηα ηχκ επζηδδεοιάηςκ δ δ' μηκδνμφξ πνυξ ηά . Έπεζηα πνέπεζ κά ημφξ ηάκμοιε ημζκςκζημφξ ηαί μιζθδηζημφξ. ηαί βζ' αοηυ έβζκε μ ιφεμξ υηζ δ Μκδιμζφκδ είκαζ ιδηένα ηχκ Μμοζχκ. άκ ζηίξ ζογδηήζεζξ ημοξ δέκ είκαζ ιμκμηυιιαηα. δέκ είκαζ ηαηχηενα απ' υζα είπα. εθπίξ ηε ηζιήξ ηαί θυαμξ ηζιςνίαξ. κά ζοβηναημφκ ηή βθχζζα. Γζαηί ηυ κά ρεφδεζαζ είκαζ δμοθμπνεπέξ ηάζ πνέπεζ κά ηυ ιζζμφκ υθμζ μζ άκενςπμζ ηάζ αζοβπχνεημ ηαί ζέ δμφθμοξ αηυια. βίκμκηαζ πανάδεζβια βζά κάπμοιε θμβζηέξ επζεοιίεξ ηαί ζηυ ιέθθμκ>> Βλαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ δ ηαθθζένβεζα ηήξ ικήιδξ ζηά παζδζά. ζε) <<Καί ιέκημζ ηαί ηήξ αζζπνμθμβίαξ απαηηέμκ ημφξ οζείξ. είηε ακηίεεηα αδφκαηδ. ηάκμκηαξ οπαζκζβιυ ηαί δδθχκμκηαξ υηζ ηίπμηα δέκ έπεζ βίκεζ. ηαί μζ δεφηενμζ εά βίκμοκ ηαθφηενμζ απ' ηυκ εαοηυ ημοξ>> <<ιή θακεακέης ημίκοκ ιδδέ ημφημ ημφξ παηέναξ. Κζ αοηά είκαζ. ηαεχξ δ ικήιδ. ηυ ηήξ μνβήξ οπενάκς βίβκεζεαζ. Γζαηί ηίπμηα δέκ είκαζ ηυζμ ακηζπαεδηζηυ. Αδθαδή. Οοδέκ βάν ςξ ηά ακέκηεοηηα ηχκ δεχκ εζηζκ μφηςξ αλζμιίζδημκ. Σαφηα δ' εζηί ηυ ηυκ αίμκ αηφθςημκ αζηείκ. υπεν εζηίκ ζενμπνεπέζηαημκ. κά αζηδεεί αοηή. αθθά ηαί κά λένεζ ηαί κά δηηάηαζ. ηαί πζεακχξ πζυ πνήζζια. Γζαηί υπζ ιμκάπα πνέπεζ κά λένεζ ηακείξ κά κζηά. δέκ αζηεί ιζηνή εοκμσηή επίδναζζκ. υηακ ηυ κά κζηά είκαζ αθααενυ>> ΐαζζηυηαηδ δ δζδαζηαθία ηήξ ημζκςκζηυηδημξ. υζμ μζ απμιμκςηζηέξ ζοκήεεζεξ. ηυ ηχκ πεζνχκ ηναηείκ>> <<Σχνα εά ιζθήζς βζά ηάηζ άθθα. κά ηναημφκ ηά πένζα ηίιζα>> ηα) <<πανά πάκηα δέ ηαφηα. κά βίκμκηαζ ηφνζμζ ημφ εοιμφ ημοξ. ςξ ελδβεί μ Πθμφηανπμξ. υηζ ηυ ιάεδια ηυ εζδζηυ βζά ηή ικήιδ. ηαί ηήκ έθθεζρζκ ηδξ εά ηήκ ακαπθδνχζμοιε. Βίηά βε ιήκ εκηεοηζημφξ αοημφξ είκαζ παναζηεοαζηέμκ ηαί θζθμπνμζδβυνμοξ.

απυ ηή ζοκακαζηνμθή ιέ ηαημφξ ακενχπμοξ. υηζ ηαί αοημί οπήνλακ κέμζ>> Κναηήζηε αοηυ ηαθά ζηυ κμφ. πνέπεζ κά πεηάεζ ηθςηζδδυκ. αηυια. άκ ηυκ εκδζαθένεζ έκακ παηένα δ ηαθή αβςβή ηχκ παζδζχκ ημο. Φίθςκ αιανηήιαηα θένμιεκ. ηζ είκαζ πανάλεκμ. ΋θμζ ηάκμοιε θάεδ ηαί υθμζ οπήνλαιε παζδζά. επεζδή δ πζηνή δζάεεζδ ηζ δ αηαηαθάβζαζηδ. υζα βίκακ κά ηά ακηζιεηςπίγμοκ ιέ ηήκ αιαθοιέκδ υναζδ ηαί ηήκ ημοθαιάνα ηχκ βεναηεζχκ.>> Αέκ πνέπεζ πμηέ ηυ παζδί κά κμζχζεζ ιζά δζανηή ηάζζκ αιθζζαδηήζεςξ ηαί ηνζηζηήξ ημο. ιάθζζηα δέ ηχκ ημθάηςκ>> <<Ώπ' υθμοξ υζμοξ είπα ημφξ ηαημφξ ακενχπμοξ. υηζ ηά λένμοκ ηάκ. αθθά πμθθαπμφ ηαί ζοβπςνήζαζ ηζκα ηχ κεςηένς ηχκ αιανηδιάηςκ. πζυ πμθφ απ' υθμοξ υιςξ. ηαί ιενζηά απυ ηά ζθάθιαηα κά ιή θαίκεηαζ. υπζ πζυ θίβμ. Χξ μίηζκεξ ημίξ . βζά ηυκ θυβμκ πμφ πνέπεζ ηαί κά δζανηεί θίβμ. εκχ δ άθθδ δζζηαηηζημφξ βζά ηά θαφθα ηάκεζ ημφξ ακενχπμοξ>> ηβ) <<ηαευθμο δ' απείνβεζκ πνμζήηεζ ημφξ παίδαξ ηήξ πνυξ ημφξ πμκδνμφξ ακενχπμοξ ζοκμοζίαξ. απυ ημφξ ηυθαηεξ>> <<χζη' εί ης ιέθεζ ηχκ παηένςκ ηήξ ηχκ ηέηκςκ εοαβςβίαξ. άκ εά οπμιείκμοιε ηαί ηχκ παζδζχκ ιαξ. ηαί εαοημφξ ακαιζικήζηεζκ υηζ εβέκμκημ κέμζ>> <<Αέκ αλζχκς κά θένκμκηαζ μζ παηένεξ άβνζα ηαί ζηθδνά ζηά παζδζά. Γζαηί ηάηζ παίνκμοκ απυ ηήκ ηαηία ημοξ>> <<απάκηςκ βάν υπεν έθδκ ηχκ πμκδνχκ ακενχπςκ απάβεζκ δεί ημφξ παίδαξ. δ εθπίδα ηήξ ηζιήξ ηαί μ θυαμξ ηήξ ηζιςνίαξ.θαφθα ηχκ ένβςκ απενβάγεηαζ>> <<Γζαηί δφμ οπάνπμοκ. ηαί ιζηνυ ηεηιήνζμ ιζζμπαζδζζιμφ. Κζ είκαζ ηαθυ. ζοζηαηζηά ηήξ ανεηήξ. ςξ έκζα ηχκ πναηημιέκςκ μνχκηαξ ιή μνάκ ηαί ιή αημφεζκ αημφμκηαξ. ηαί ιενζηά απ' υζα βίκμκηαζ αθέπμκηάξ ηα κά ιήκ ηά αθέπμοιε. ηά ανςιενά αοηά ενέιιαηα. πνέπεζ κ' απμιαηνφκμοιε ηά παζδζά.>> <<Γζά ημφημ πμθφ ηαζνζάγεζ μλφεοιμξ κά είκαζ μ παηέναξ. υηακ πνέπεζ. δέκ είκαζ δα. Γζαηί ηζ αοημί είκαζ ζηακμί κά δζαθεείνμοκ ηαί ηίξ ηαθφηενεξ θφζεζξ>> ηδ) <<μοδέ βάν αφ πάθζκ ημφξ παηέναξ έβςβ' αλζχ ηεθέςξ ηναπείξ ηαί ζηθδνμφξ είκαζ ηήκ θφζζκ. Αέκ ηναηάιε 'ιμφηνα' ζηά παζδζά! ηε) <<πνυ πάκηςκ βάν δεί ημφξ παηέναξ ηχ ιδδέκ αιανηάκεζκ αθθά πάκε' ά δεί πνάηηεζκ εκανβέξ αοημφξ πανάδεζβια ημίξ ηέηκμζξ πανέπεζκ. <<ιάθθμκ βάν μλφεοιμκ είκαζ δεί ηυκ παηένα ή αανφεοιμκ. αθθά ηυ ημφ βήνςξ αιαθοχηημκ ηαί δφζηςθμκ επί ηά βζβκυιεκα ιεηαθένεζκ. ζά κά πμφιε. αθθά ζέ πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηαί κά ζοβπςνμφκ ζηυ κεχηενμ ηά ζθάθιαηα ημο ηαί κά εοιμφκηαζ. Καί βάν μφημζ ηάξ επζεζηεζηάηαξ θφζεζξ ζηακμί δζαθεείνεζκ εζζί>> <<΍ζηε. εηδζςηηέμκ ηά ιζανά ηαφηα ενέιιαηα. Φίθςκ ζθάθιαηα οπμιέκμοιε. ηαί πνέπεζ. κά θοθάεζ ηά παζδζά ημο απυ ηίξ ηαηέξ ζοκήεεζεξ ηχκ ζοζπμοδαζηχκ ημοξ. Σί εαοιαζηυκ εζ ηέηκςκ. Ώπμθένμκηαζ βάν ηζ ηήξ ημφηςκ ηαηίαξ>> <<Καί βεκζηά πνέπεζ κά ειπμδίγμοιε ηά παζδζά. πανά αανφεοιμξ. κέμζ. εηδζςηηέμκ δ' μοπ ήηζζηα ηαί ηάξ ηχκ ζοιθμζηδηχκ ιμπεδνίαξ. ίκα πνυξ ηυκ ημφηςκ αίμκ χζπεν ηάημπηνμκ απμαθέπμκηεξ απμηνέπςκηαζ ηχκ αζζπνχκ ένβςκ ηαί θυβςκ. Καί δ πνχηδ πζυ μνιδηζημφξ πνυξ ηά πζυ ςναία ένβα ηάκεζ. ηαί αημφβμκηάξ ηα κά ιήκ η' αημφιε. αθθά. Καθυκ δέ ηαί έκζα ηχκ αιανηδιάηςκ ιδδ' εζδέκαζ δμηείκ. Δ επίηνζζζξ πνέπεζ κά είκαζ εηεί πμφ πνέπεζ. ςξ ηυ βε δοζιεκέξ ηαί δοζηαηάθθαηημκ ιζζμηεηκίαξ μο ιζηνυκ ηεηιήνζμκ εζηζ.

ζηά ίδζα ζθάθιαηα πέθημοκ μζ ίδζμζ. ιή ηί βε ημίξ οζμίξ. θμζπυκ. υθεξ υζεξ έπμοιε ακαθένεζ εοπέξ. υπζ αέααζα ηά παζδζά ημοξ. ηζ απυ ηαθμηοπία. ηί πενκάιε οπμζοκεζδήηςξ ζηά παζδζά. ακοζηυκ δ' μφκ ακενςπίκδ θφζεζ ηαεέζηδηεκ>> <<Καί ηχνα. χζηε ιέ ηή γςή ημοξ κά αθέπμοκ ζάκ ζέ ηαενέθηδ. Καί ηυ κά αημθμοεήζεζ ηίξ πενζζζυηενεξ ηζ αοηυ έπεζ ακάβηδ αέααζα. πενζζζυηενμ εοπήξ είκαζ άλζμ πανά πνμηνμπήξ. θμζπυκ. εκηαφε' ακάβηδ ηαί κέμοξ ακαζδεζηάημοξ είκαζ>> <<Πάκς απ' υθα. Γζαηί υπμζμζ ημφξ οζμφξ ημοξ πμφ ζθάθθμοκ.αιανηάκμοζζκ οζμίξ επζηζιχκηεξ ημίξ αοημίξ αιανηήιαζζ πενζπίπημοζζκ.ηζ εέθεζ. πνέπεζ μζ παηένεξ κά πνμζέπμοκ κά ιήκ ηάκμοκ ηακέκα ζθάθια. Καί ελυκ απ' αοηά εά βίκμκηαζ ζφιαμοθμζ ηαί δζδάζηαθμζ ημφ ηαημφ ζηά παζδζά ημοξ>> Δ πνχηδ ηαί ιεβαθφηενδ δζδαζηαθία είκαζ αοηή πμφ πνμηφπηεζ δζά ημφ παναδείβιαημξ ηαί ζδζαζηένςξ αοημφ ηχκ βμκέςκ. Υςνίξ δέ ημφηςκ βέκμζκη' άκ αοημίξ ηχκ αδζηδιάηςκ ζφιαμοθμζ ηαί δζδάζηαθμζ. ηζη) <<ηυ ιέκ μφκ πάζαξ ηάξ πνμεζνδιέκαξ ζοιπενζθααείκ εοπήξ ίζςξ ή παναζκέζεςξ ένβμκ εζηί. επί ηχ εηείκςκ μκυιαηζ θακεάκμοζζκ εαοηχκ ηαηήβμνμζ βζβκυιεκμζ. έκαξ κά ηίξ εθανιυζεζ υθεξ. ηαί απυ επζιέθεζα πμθθή.Βηβιηνγξαθία . Γζαηί υπμο μζ βένμζ είκαζ λεηζίπςημζ. Συ δ' υθμκ θαφθςξ γχκηεξ μοδέ ημίξ δμφθμζξ παννδζίακ άβμοζζκ επζηζιάκ. Σέιος ηβ. ΋πμο βάν βένμκηεξ εζζίκ ακαίζποκημζ. βζά κά πνμζθένμοκ ζηά παζδζά ημοξ γςκηακυ πανάδεζβια ημφξ εαοημφξ ημοξ. Συ δέ ηάξ πθείμοξ γδθχζαζ ηαί αοηυ ιέκ εοιμζνίαξ δευιεκμκ εζηζ ηαί πμθθήξ επζιεθείαξ. Κζ υζμζ γμφκ ιέ μθυηεθα θαφθμ ηνυπμ. αθθά υθα υζα πνέπεζ κά ηάκμοκ. απαηνεπυιεκα απυ ηίξ αζζπνέξ πνάλεζξ ηαί ηά αζζπνά θυβζα. μφηε ημφξ δμφθμοξ δέκ έπμοκ ηυ εάννμξ κά επζπθήλμοκ. Καθή ιαξ ηφπδ ηαί εοθμβίακ εεμφ. εηεί ηαί μζ κέμζ εά είκαζ πζθζμλεηζίπςημζ ηαη' ακάβηδ. Πνμζμπή. είκαζ υιςξ πνάλδ ηαημνεςηή βζά ηήκ ακενχπζκδ θφζδ>> Άξ ηάκμοιε αοηυ πμφ πνέπεζ ηαί άξ βίκεζ υ. ακηζηνφγμκηαξ ηή γςή ηχκ βμκέςκ ημοξ. δέκ ηαηαθαααίκμοκ υηζ ζη' υκμια ηχκ οζχκ ημοξ βίκμκηαζ ηαηήβμνμζ ημφ εαοημφ ημοξ. ηαηδβμνχκηαξ.

'Νυιμζ-Βπζκμιίξ'-Βηδυζεζξ Γεςνβζάδδξ Γζά ηυκ Βπίημονμκ: Βπίημονμξ-Βηδυζεζξ Θφναεεκ Γζά ηυκ Βπίηηδημκ: Βπίηηδημξ 'Ββπεζνίδζμκ'-Βηδυζεζξ Βκάθζμξ Γζά ηυκ Ώπμθθχκζμκ Σοακέακ: ΐίμξ Ώπμθθςκίμο Σοακέςξ.gr ΠΡΟ΢ΑΡΣΗΜΑ Βπέθελα κά οπάνλεζ ημφημ ηυ πνμζάνηδια χζηε κά δζαπζζηχζεζ μ ακαβκχζηδξ πχξ ηυ είδμξ ηήξ ενβαζίαξ αοηήξ δέκ είκαζ μφηε πνςηυηοπμκ μφηε ηαζκμθακέξ. Συιμξ έηημξ. ημφ Φζθμζηνάημο-Βηδυζεζξ Γεςνβζάδδξ Γζά ηυκ Πθμφηανπμκ: Δεζηά (Πενί παίδςκ αβςβήξ)-Βηδυζεζξ Γεςνβζάδδξ Γζά ηυκ Εςάκκδ ΢ημααίμ: Βηθμβαί Ώπμθεέβιαηα Τπμεήηαζ. Βονζπίδδξ-Βηδυζεζξ Κάηημξ Γζά ηυκ Πθάηςκα: Πθάηςκ-Βηδυζεζξ Κάηημξ. Οδφζζεζα-Βηδυζεζξ Γεςνβζάδδξ+Εδεμεέαηνμκ. Γηά παραηερήζεης.Υ) έηακε ακάθμβδκ ενβαζίακ ηαί. ηαηχηενμκ απυ αοηά πμφ ήδδ οπάνπμοκ. πθδνέζηενδ απυ ηήκ άπμρζκ ηχκ παναεειάηςκ. μιά πολύ εκλεκηική αποδεληίφζις ώζηε νά γίνει ανηιληπηόν ηό βαζικόν νόημα καί νά προκύυει ένα μικρόν ζέ όγκον. δφκαηαζ κά επζαζχζεζ ηαί. Άν επεηεύτθη ο ζηότος ασηός μένει νά κριθεί από ηόν ίδιον ηόν αναγνώζηη. Άξ δμφιε ηχνα ηάπμζα επζθεβιέκα απμζπάζιαηα απυ ηυ ένβμκ . Οιδνζημί Όικμζ ηαί Οιδνζηά/Βπζηυξ Κφηθμξ-Βηδυζεζξ Κάηημξ Γζά ημφξ Πνμζςηναηζημφξ: ΢εζνά Πνμζςηναηζημί-Βηδυζεζξ Κάηημξ Γζά ημφξ Σναβζημφξ: Ώζζπφθμξ. πυζμ ιάθθμκ. ΢ηήκ δζηή ιμο ενβαζία ζημπυξ δέκ ήηακ κά παναηεεμφκ βεκζηχξ απυρεζξ ηχκ ανπαίςκ. αθθά ζοβηεηνζιέκεξ απυρεζξ ιέ έκακ ζοβηεηνζιέκμκ ζηυπμκ: κά θακεί δ ζοκέπεζα ζηυ παζδεοηζηυκ ζφζηδια ηχκ Βθθήκςκ βζά πζθζάδεξ έηδ ηαί κά πεζζηεί μ ακαβκχζηδξ δζά ηήκ ακαβηαζυηδηα κά οζμεεηήζεζ υζα πενζζζυηενα ιπμνεί βζά ηήκ ακαηνμθή ηχκ παζδζχκ ημο. εύτρηζηον καί εσανάγνφζηον βιβλίον. δηάιογολ. Ο Εςάκκδξ ΢ημααίμξ πμθφ πνίκ απυ ειάξ ηαί εκηυξ ηχκ πνζζηζακζηχκ αζχκςκ (5μξ αζχκ ι. πεζνυηενα. Αίπςξ παζδεία ηαί ζοκεζδδηυηδηα μοδείξ. ΢ηυπμξ είκαζ δ επζαίςζζξ ηαί αεθηίςζζξ ημφ βέκμοξ ιαξ. προηάζεης. άκενςπμξ ή έεκμξ. Βίκαζ πεπμίεδζίξ ιμο πχξ δέκ έπεζ κυδια κά ηάκμοιε ηάηζ υιμζμκ ή. θοζζηά. ζκοπίμφς. κά ελεθζπεεί. επηθοηλφλήζηε καδί κοσ κέζφ ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ: Perikles_Kelidis@yahoo. Βηδυζεζξ Κάηημξ Αναγκαία ζημείφζις: Σέ καμμία περίπηφζιν δέν έτοσν καηατφρηθεί εδώ όλα ηά διδάγμαηα ηών παραπάνφ ζσγγραθέφν καί θιλοζόθφν! Έτει γίνει.Γζά ηυκ ΋ιδνμκ: Εθζάξ. ΢μθμηθήξ. απορίες.

ακ ζηέθηεζαζ ζςζηά. αιεηάπηςηδ ηαοηυηδηα ηαί αδζαζνεηυηδηα. ζέ ηίπμηα κά ιή παθάξ ηήκ ηάλδ. Καηά ηήκ ίδζα θμβζηή ζημθίγεζ ηαί ημφξ ακενχπμοξ ιε ηά πζυ ςναία μνζαηά ζημζπεία. δέ ιεηαηζκείηαζ ιαγί ημοξ μφηε αολάκεηαζ ιαγί ημοξ μφηε δέπεηαζ ηάπμζα άθθδ αθθμίςζδ απυ αοηά. ηαί ηαοηυπνμκα παναιέκεζ δ μοζία ημο ζέ ηαεέκα απ' υζα ιεηέπμοκ ζέ αοηυ ηαί ζφιθςκα ιέ ηήκ μζηεία ημο οπυζηαζδ βίκεηαζ ηυ ηαεέκα ηαθφηενμ.'Βηθμβαί Ώπμθεέβιαηα Τπμεήηαζ' ημφ Εςάκκδ ΢ημααίμο (αζαθίμκ ηνίημκ. οπενμπή πμο δζαηνίκεηαζ πάκς απυ ηά άθθα. άκ ηαί πανυκ ζηά πάκηα. εεχνδζε πςξ ημφημ πμο ιέκεζ ιυκμ ημο βζά ηάεε γςή ιενίγεηαζ ιέκμκηαξ αιένζζημ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε. εκχ πθδεαίκμοκ ηά υζα ιεηέπμοκ ζ' αοηυ. αοηά ζοκήεςξ ηά ηναηά ςξ ηά βενάιαηά ημο. ηυ ίδζμ παναιέκεζ αβέκκδημ ηαί άθεανημ ηαί. ηεθάθαζμ i. Δ ακηνζηή ανεηή ιπμνεί κά δζδαπηεί. Νά ιζιείζαζ ηυ ηαθυ ηαί εά είζαζ άνζζημξ ακάιεζα ζημφξ εκδημφξ. επεζδή ηάκεζ δοκαηά ηά αδφκαηα βζά ημφξ άθθμοξ. ζ' υπμζμοξ βκήζζα αολδεεί ιαγί ιέ ηήκ πκεοιαηζηή ζηακυηδηά ημοξ. βζά κά έπεζξ ζηή γςή ζμο πάκημηε ήζοπδ δζααίςζδ. αθθά βζά κά ενέρμοκ ηήκ ροπή ζμο ιέ ζζυαζα ηνμθή'-Ποεαβυναξ 44. Μζά θνάζδ ηαθή πμο θέβεηαζ ηνάηδζε ηδκ βζά ηυκ εαοηυ ζμο. ηαί εκχ απυ ηάεε πθεονά ιενίγμκηαζ ηά πνάβιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζ' αοηυ. εηεί ιείκε ηαί ζ' υθα εά είζαζ εοηοπζζιέκμξ. ηαεανυηδηα πμο οπενααίκεζ ηά πάκηα ηαί είκαζ απνυζιζηηδ. ζοιιεηνία ηαί αθήεεζα. 'Ώπυηηδια πζυ αηνζαυ απ' ηήκ ανεηή δέκ έπμοιε. 'Μάεε κά θένκεζξ ζηυκ ηυζιμ παζδζά. ΋πμο γείξ υιμνθα. 'Κάεε άκενςπμξ πμο ηαθθζένβδζε ηήκ ανεηή κηνέπεηαζ κά ηυκ θέκ ηαηυ. Άκ ζζπφμοκ υθα ηά πανυιμζα. εκχ εηείκα απμηημφκ ακμιμζυηδηα. ηυ ίδζμ ιέκεζ έκα. ηυ ίδζμ πάκημηε παναιέκεζ. πνμζθένεηαζ έκα δείβια ζηακμπμζδηζηυ. ΋ζα ιάεεζ ηακείξ. 'Γζ' αοηά πμφ εέθεζξ κά γείξ. δέκ επδνεάγεηαζ απυ ηήκ πμνεία αοηχκ πμο βίκμκηαζ. Γζ' αοηυ ηά παζδζά ζαξ ακαενέρηε ηα ηαθά'-Βονζπίδδξ 6. Άξ ζμο είκαζ αοηυ αβαπδηυ. ακοπέναθδηδ ηεθεζυηδηα ηαί ημνφθςζδ ηχκ υκηςκ. ΋πμηε θμζπυκ δζαηνίκεζξ ηδ κμδηή ιμνθή ηήξ ανεηήξ. ιέ ημφξ ηεθεζυηαημοξ θυβμοξ ηήξ ροπήξ ηαί ιέ δοκάιεζξ γςήξ πμο οπενααίκμοκ ηάεε βέκεζδ'Εάιαθζπμξ 67. ηυ ίδζμ παναιέκεζ αιένζζημ ηαί. ιυκδ αοηή βενκάεζ ιαγί ημοξ. υζμ πζυ πμθφ εέθεζξ κά ηήκ αζηείξ. υπζ βζά κά βενμημιήζμοκ ηυ ζχια ζμο. 'Δ θφπδ εά απμιαηνφκεηαζ απυ ζέκα. Πνέπεζ κά ιέκεζξ ιαηνζά απ' υζμοξ δέ ζηέθημκηαζ ζςζηά. Δ ανεηή. Χζηυζμ εά ηυ δείξ έηζζ κά είκαζ ηυ ίδζμ μθυηθδνμ. Νά παναηδνείξ ηά ηαθά υθςκ ηζ αοηά κά ηά ιζιείζαζ. επεζδή ακηέπεζ ιέ εάννμξ υζα θμαίγμοκ ηυ πθήεμξ ηαί επεζδή εεςνεί ρυβμ ηήκ μηκδνία ηαί έπαζκμ ηυκ ηυπμ'-Εζμηνάηδξ 38. βζά πάνδ αοηχκ ιδ δζζηάγεζξ ηαί κά πεεάκεζξ'-Ποεαβυναξ 49. είκαζ ακχηενδ απυ ηυκ πθμφημ ηαί είκαζ πζμ πνήζζιδ απυ ηήκ ανπμκηζηή ηαηαβςβή. δέ δζαπςνίγεηαζ απυ ηυκ εαοηυ ημο ελαζηίαξ ηδξ πανμοζίαξ ημο ζέ υθα ηά δζαπςνζζιέκα. αθμφ ηζ έκα ιςνυ δζδάζηεηαζ κά θέεζ ηαί κ' αημφεζ υζα δέκ έιαεε πμηέ. 'Δ απυηηδζδ ηδξ ανεηήξ. εκχ βεκκζμφκηαζ ηαί πάκμκηαζ εηείκα. 'Λμζπυκ ιέζς κμο ηαεανμφ ηαί απαθθαβιέκμο απυ ηάεε ζςιαημεζδέξ ιυνθςια επζηοβπάκεηαζ δ εέαζδ ηδξ ανεηήξ. Νά εφπεζαζ οβεία κά ζμφ δίκμοκ μζ εεμί υζμ ιπμνείξ κά γείξ'-΢ςηάδδξ . Συ ηί πνάβια είκαζ αοηυ εά ιπμνμφζε ηακείξ κά ηυ ηαηαθάαεζ ςξ ελήξ: μιμνθζά. ιέ ηίξ ημνοθαίεξ εκένβεζεξ ηήξ κυδζδξ. ηυζμ πζυ πμθφ αολαίκεζ ιέ ηήκ άζηδζδ'-Βονζπίδδξ 15. Γζαηί αοηή απυ ηδ θφζδ ηδξ δέ ζέ ηάκεζ ζηθάαμ μφηε πνδιάηςκ μφηε ανπμκηζηήξ ηαηαβςβήξ μφηε ημθαηεζχκ ημφ υπθμο. 'Πενί Ώνεηήξ'): 5. Νυιμξ είκαζ μ εευξ ηζ αοηυκ πάκημηε κά ηυκ έπεζξ ζέ ηζιή.

Άξ ιή ιέ ηάκεζ πμηέ ηακέκαξ απ' υζμοξ εεςνμφκηαζ υηζ είκαζ εοηοπζζιέκμζ πανάθμβα κά εηπθαβχ ηαί κά δοζανεζηδεχ. ακ ιέ επζαμοθεοεμφκ. Πμζυξ είκαζ ηαηυξ ηαί ηί έπεζ ηάκεζ μ ηαεέκαξ απυ αοημφξ ηάεε θμνά άξ ιή ι' εκδζαθένεζ. Άκ ηάπμηε πςνίξ κά ηυ ακηζθδθεχ ή πχ ή ηάκς ηάηζ ηυ αηαίνζαζημ. αξ ιή ζθάθθς ηάπμηε ζηήκ επζεοιία ιμο χζηε κά θηάζς κά εφπμιαζ ηήκ ηαθαζπςνία. Άξ εθαθνφκς ιέ ιαθαηά ηαί πανδβμνδηζηά θυβζα ηίξ ζηεκμπχνζεξ ηχκ θοπδιέκςκ ζηέημκηαξ δίπθα ημοξ. αθθά υζα είκαζ πμθφ ηαθά ηαί ι' υζα εά ςθεθδεχ. Άξ ιήκ επζδζχης ηίξ δζεκέλεζξ πμηέ. άξ ιέ εοθναίκμοκ μζ θίθμζ ιμο ηαί υζμζ εοηοπμφκ ιέ ηήκ αλία ημοξ. Άξ ζοκηάζζμιαζ πάκημηε ιέ θυβζα πμο ζοκζζημφκ ηήκ αθήεεζα. ηζ οπμζηδνίγς. Άξ ιήκ επζαμοθεφμιαζ ηακέκακ ηαί. Άξ εεςνχ πθμφημ ημ αζυξ πμο ανηεί ζηυ ζοκεηυ άκενςπμ. άκ έπς. Άξ δείπκς πνμεοιία κά επακμνεχκς γδιζέξ θίθςκ ιμο υζμ ιπμνχ. ΋ζμζ έπμοκ ηυ δεζηυ ηαί ηήξ πνμαίνεζδξ μκμιάγμκηαζ πνήζζιμζ ηαί ζςζημί'-Κθείκζμξ 80. αξ λεθφβς πςνίξ κά πάες ηίπμηε ηαί πςνίξ κά ακαβηαζηχ κά ηάκς ηάηζ ηυ ακεπακυνεςημ. αθθά θίθμξ αοημφ πμο πάκημηε εά ιείκεζ. Άξ έπς ηή δοκαηυηδηα πάκημηε κά ζογδηχ ιέ ακενχπμοξ απυ ημφξ μπμίμοξ εά απμιαηνοκεχ. παζδί ιμο: κά δείπκεζξ ηζιή ζημφξ εεμφξ. Άξ πμεχ. Άξ ιήκ ηάκς πμηέ ηάπμζα ζηέρδ βζά αηυθαζηδ επζεοιία. ιέπνζ κά ηυκ εεναπεφζς. Άξ ιδ ζοβπςνήζς πμηέ ηυκ εαοηυ ιμο. ηήκ πνμαίνεζδ ηαί ηή δφκαιδ. Άξ ιήκ έπς πμηέ αηυνεζηδ επζεοιία βζά πνήιαηα ηαί άξ εέθς ιυκμ υζα δζδάβιαηα πνέπεζ κά είκαζ ςθέθζια βζά ηήκ ροπή. άκ ηά ιάες. ηυ ηαθφηενμ ζηεθάκζ θήιδξ ηαθήξ εά έπεζξ πάκηα ζηή γςή ζμο'-Βονζπίδδξ 103. Άκ ηάκεζξ αοηά. Άξ λένς κά δέπμιαζ ιέ ζςθνμζφκδ ηήκ εοηοπία. Άξ ιή δείπκς παζνεηαηία πμηέ βζά ηάπμζμκ πμο ιέ δζηή ημο πνςημαμοθία άνπζζε επενζηέξ ζπέζεζξ ιαγί ιμο ηαί δοζηφπδζε. υπςξ έπεζ ηαεμνζζηεί ζηήκ ανπή. Άξ πνμθοθάβμιαζ κά δείπκς πανάηαζνεξ θζθμδμλίεξ απέκακηζ ζέ θίθμοξ ιμο ηαί ζηίξ θζθμζμθζηέξ ζογδηήζεζξ ιμο. αθθά αίηζμ ηδξ ανεηήξ. θίθμοξ ιμο πμο εά ανεεμφκ ζέ ακάβηδ. ΋ζμζ θμζπυκ έπμοκ ηυ κμδηζηυ ηαί ηυ βκςζηζηυ ιένμξ ηδξ μκμιάγμκηαζ ζηακμί ηαί ζοκεημί. Άξ ιήκ παναζονεχ πμηέ κά ηάκς αδζηήιαηα βζά ηένδμξ. άξ ιπμνέζς πμθφ βνήβμνα κά . υηακ ιπμνχ. άξ επζεοιχ ηαί άξ ηενδίγς ιυκμ ηά ηαθά ηαί υζμ βζά ηά ακηίεεηα. Άξ είιαζ πάκημηε ιαγί ιέ ημφξ ζοκεημφξ. Άξ ιήκ παναζονεχ πμηέ ελαζηίαξ εοηοπίαξ ζε αθυβζζηδ πενδθάκζα. Άξ εέθς κά εοηοπμφκ υθμζ ηαί άξ ιή θεμκχ ηακέκακ απ' υζμοξ εοηοπμφκ. Άξ ιήκ έπς δζεκέλεζξ ιε ημ πμθφ ζηεκυ πενζαάθθμκ ιμο ηαί. Άξ ιή γδηχ πενζηηά πνάβιαηα. άκ πνμλεκήζς ζέ ηάπμζμκ ηάπμζμ ηαηυ. Άξ ιήκ εβηαηαθείπς πμηέ. υηακ ιπμνχ κά ημφξ ςθεθήζς.75. Αζυηζ βζαηί πνέπεζ κά θεμκχ υζα δίκεζ δ ηφπδ. βζά κά ηενδίζς κίηδ ζηίξ ζογδηήζεζξ ιμο. Άξ λένς ημφξ αβαεμφξ ηαί άξ επζδζχης ηή ζοκακαζηνμθή ιαγί ημοξ. Άξ ηαηαπναΰκς υπμζα μνβή ζπδιαηίγεηαζ ηάεε θμνά ιέζα ιμο. Ο ίδζμξ άξ ρέλς ηυκ εαοηυ ιμο. Άκ ηάπμηε απυ ιεβάθδ ακάβηδ ανεεχ πνεςιέκμξ. 'Σνείξ είκαζ μζ ανεηέξ πμο πνέπεζ κά ηίξ αζηείξ. ζημφξ βμκείξ πμο ζ' ακάενερακ ηαί ζημφξ ημζκμφξ εεζιμφξ ηήξ Βθθάδαξ. ζέ ακηίεεζδ ιε υ. 'Άξ ιδ βίκς επενυξ ηακεκυξ. Άξ λένς κά οπμιέκς ιέ βεκκαζυηδηα υζα ιμο ζοιααίκμοκ ηαί άξ δέπμιαζ υζα είκαζ ηακμκζηά υπςξ είκαζ δ θφζδ ημοξ ηαί άξ ιήκ πνμζεέης ηαί ηυ δζηυ ιμο ζέ υζα είκαζ οπεναμθζηά. Άξ ζοβηναηχ ηήκ μνβή ιμο. ιέ ηυ θμβζηυ. Άξ ζοκδείγς ηυκ εαοηυ ιμο κά είκαζ εοζπθαπκζηυξ ηάζ κά ιήκ ακηζιεηςπίγεζ ιέ δοζηνμπία ηά πνάβιαηα. Άξ ηενδίγς κίηδ πμο εά είκαζ άαθααδ ηαί βζά ιέκα ηαί βζά ηυ ζοκμιζθδηή ιμο. Άξ ιήκ παναζονεχ κά ιαθχζς ιέ ηυ ζοκμιζθδηή ιμο αθάπημκηαξ ηήκ αθήεεζα ηαί κά δείλς παναθμβζζιυ ακηίεεηα ιέ υζα μ ίδζμξ λένς. ζ' υ. ηζ πνέπεζ ημφξ θίθμοξ ιμο ηαί υζμοξ έπμοκ ακάβηδ. Άξ αζημφιαζ ζηή θζθμιάεεζα βζά ηά ςναία πνάβιαηα. Άξ αμδεχ. αξ ζοιθζθζςεχ υζμ βίκεηαζ πζυ βνήβμνα. έπμκηαξ πάνεζ μπςζδήπμηε ηάηζ ηαθυ. Άξ ηάκς θίθμοξ ιμο ακενχπμοξ πμο λεπςνίγμοκ. Άξ λένς κά ζέαμιαζ ηυκ εαοηυ ιμο. Άξ ιή πνςζηχ ηίπμηε ζέ ηακέκακ. Καεέκα απυ αοηά ιυκμ ημο δέκ είκαζ ιένμξ ηδξ ανεηήξ. άξ ιή πενζιέκς εηείκμοξ πμο εά ιέ ρέλμοκ ηαί εά ιέ επζπθήλμοκ. 'Λμζπυκ ηάεε ανεηή θηάκεζ ζηήκ ηεθείςζή ηδξ. Άξ ηζιχ ημφξ εεμφξ ηαί ζφιθςκα ιέ ημφξ εεζιμφξ ηήξ πυθδξ ηάζ ιέ ηήκ πνμζςπζηή επζιέθεζά ιμο πμο λεηζκά απυ εοζεαή ζηέρδ.

επεζδή δ ηαηή εκένβεζα πνμένπεηαζ απυ ηυζεξ αζηίεξ. ηήκ πνμαίνεζδ. Αζυηζ δ πνμαίνεζδ απμηεθείηαζ απυ ηή κυδζδ ηαί απυ ηήκ επζεοιία. μζ ανεηέξ ηαί μζ ηαηίεξ είκαζ βφνς απυ αοηά ηαί ιέζα ζ' αοηά. οπάνπεζ αηνάηεζα ηαί ιαθεαηυηδηα. Αζυηζ μζ άκενςπμζ βίκμκηαζ θαφθμζ ή απυ ηαηία ή απυ έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ ή απυ γςχδδ έκζηζηηα. επίζδξ ηή βέκεζδ ηαί ηή ζφζηαζδ ηήξ ανεηήξ. Δ ιάπδ ηαί δ δζαθςκία δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ηςκ ελαζηίαξ οπεναμθζηήξ ηαί εθαηηςιαηζηήξ ακάπηολήξ ημοξ. ελαζηίαξ ηχκ μπμίςκ βίκμκηαζ. δ ακημπή ηαί δ ηονζανπία είκαζ ζδζαίηενμ ζημζπείμ ημφ άθμβμο ιένμοξ ηήξ ροπήξ. βζά πάνδ ηήξ δδμκήξ. βεκκά ηά γςχδδ έκζηζηηα. ηή δφκαιδ. Καί πάθζ δ δδμκή ανίζηεηαζ ζηυ επζεοιδηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ ηαί. Βίκαζ θμζπυκ θακενυ υηζ. βζά κά δείπκεζ ζημνβή ηαί αβάπδ ι' αοηήκ. Αζυηζ δ θνυκδζδ ηαζνζάγεζ ιέ ηήκ επζκμδηζηυηδηα ηαί δ ηαηία ιέ ηήκ πμκδνζά. Αζυηζ δ εβηνάηεζα είκαζ κίηδ πάκς ζηήκ δδμκή ηαί δ έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ είκαζ ήηηα απυ ηήκ δδμκή. ηυ έκα θμβζηυ.απεθεοεενςεχ απυ ηυ αάνμξ αοηυ. Σμφ επζεοιδηζημφ ιένμοξ ανεηή είκαζ δ ζςθνμζφκδ. Καί ηάκμοκ ηαηέξ εκένβεζεξ μ έκαξ ζέ αάνμξ ημφ άθθμο ή βζά ηένδμξ ή βζά δδμκή ή βζά θζθμδμλία. υηακ ηήκ επζδζχηεζ ηάπμζμξ ιέ ηάπμζα έκηαζδ. Συ θυβμ. Αζυηζ είκαζ ηνζηζηή ηαί εεςνδηζηή ζηακυηδηα. δ ηαηία απυ ηυ θμβζζηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ. ηυ θυβμ. Λμβζηυ είκαζ εηείκμ ιέ ηυ μπμίμ ηνίκμοιε ηαί ελεηάγμοιε. δ επζεοιία απυ ηυ άθμβμ. δ ηέημζα εκένβεζα μκμιάγεηαζ εδνζχδδξ. άθθεξ . ηυ άθθμ άθμβμ. ΢οκαηυθμοεα είκαζ ηαί ηά απμηεθέζιαηα ηχκ δζαεέζεςκ αοηχκ. 'Ώνεηή ημφ ακενχπμο είκαζ δ ηεθεζυηδηα ηήξ θφζδξ ημφ ακενχπμο. υηακ θηάκεζ ζηήκ οπεναμθή. ΋θδξ ηήξ ροπήξ ανεηή είκαζ δ δζηαζμζφκδ. Αζυηζ. Γζά ηυ θυβμ αοηυ ζοιααίκεζ κά απμθεφβμοκ ηά αβαεά μζ άκενςπμζ. Αζυηζ είκαζ ιεηνζυηδηα ηαί εβηνάηεζα ζηίξ ζςιαηζηέξ δδμκέξ. Δ θζθμδμλία πνμένπεηαζ απυ ηυ εοιμεζδέξ ιένμξ ηήξ ροπήξ. ΋ηακ επζηναηεί ηυ άθμβμ ιένμξ ηήξ ροπήξ πάκς ζηυ θμβζηυ. αθθά δ ηανηενία ιέ ηήκ ακημπή ζηυκ ηυπμ. ηυηε οπάνπεζ ανεηή. εκχ δ ηαηία ηαημπμζδηζηή ηάζ αθαπηζηή. ηή δφκαιδ ηαί ηήκ πνμαίνεζδ. βζά κά ηνίκεζ ηαί κά ελεηάγεζ ι' αοηυκ. εκχ δ ζημνβή ηαί δ αβάπδ είκαζ ημζκυ ζημζπείμ ηαί ημο δζακμδηζημφ ηαί ημφ άθμβμο ιένμοξ ηήξ ροπήξ. υηακ ηάπμζμξ οπμπςνεί ζηήκ επζεοιία ημο κά ηάκεζ ηαηυ. δ εβηνάηεζα ιέ ηήκ ακηίζηαζδ ζηήκ δδμκή. 'Σμφ θμβζζηζημφ ιένμοξ ηήξ ροπήξ ανεηή είκαζ δ θνυκδζδ. Συ πθήεμξ υθςκ ηχκ ανεηχκ ιπμνεί ηάπμζμξ κά ηυ δεί απυ ηά ιένδ ηήξ ροπήξ. οπάνπεζ ηανηενία ηαί εβηνάηεζα. επεζδή ζοκμδεφμκηαζ απυ θφπδ. υηακ ηυ θμβζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ επζηναηεί πάκς ζηυ άθμβμ. Αζυηζ ηαεέκα απυ ηά υκηα θηάκεζ ζέ ηεθεζυηδηα ηαί ημνφθςζδ ζφιθςκα ιέ ηήκ ανεηή ηήξ δζηήξ ημο θφζδξ'. ΋ηακ ηυ θμβζηυ ιένμξ μδδβεί ηαί ηυ άθμβμ αημθμοεεί ηαί ζοιθςκμφκ αοηά ηά δομ ιεηαλφ ημοξ. Βίκαζ θακενυ υηζ ηαί απυ ηίξ ανεηέξ άθθεξ μδδβμφκ. βζά κά ακηέπεζ ηαί κά κζηά. Αζυηζ απυ ηά ιένδ ηήξ ροπήξ δομ είκαζ ηά πνχηα. Σμφ εοιμεζδμφξ ιένμοξ ανεηή είκαζ δ ακδνεία. Καί βεκζηά δ ζφζηαζδ ηήξ ανεηήξ βίκεηαζ ιέ ηυκ ηνυπμ αοηυ'. υπζ χξ άκενςπμξ. άθμβμ εηείκμ πμφ ιάξ εθμδζάγεζ ιέ μνιέξ ηαί επζεοιίεξ. Αζυηζ δ πθεμκελία πνμένπεηαζ απυ ηαηία. Αζυηζ δ ηαηή δζάεεζδ ανίζηεζ απυ ηάπμο ιζά δοκαηυηδηα πμκδνζάξ. Αζυηζ είκαζ ζηακυηδηα ακηζιεηχπζζδξ ηαί ακημπήξ ζηά δεζκά. Ώοηά ηά δφμ ή ζοιθςκμφκ ή δζαθςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. ΍ζηε. Καί επεζδή απυ ηά ιένδ ηήξ ροπήξ ηυ έκα μδδβεί ηαί ηυ άθθμ αημθμοεεί. αθθά ζάκ αβνίιζ. Καί μζ έπαζκμζ ηαί μζ ρυβμζ ηαί υθα ηά ςναία <ηαί ηά ηαηά> ζπεηζηά ιέ ηυκ άκενςπμ δδιζμονβμφκηαζ ζ' αοηά ηά ιένδ ηήξ ροπήξ. Δ ηαηία θμζπυκ είκαζ ζοββεκζηή ιέ ηυ θμβζζηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ. Σά γςχδδ έκζηζηηα είκαζ ζοββεκζηά ιέ ηυ εοιμεζδέξ ιένμξ ηδξ ροπήξ. Άξ λένς κά ζζςπχ βζά υζα είκαζ πνμηζιυηενδ δ ζζςπή'-Βοζέαζμξ 115. ηαί κά ηά πάκμοκ. Δ ηανηενία θμζπυκ ηαί δ εβηνάηεζα βίκεηαζ ιέ θφπδ. Λμζπυκ δ ηνίζδ ηαί δ ελέηαζδ ακήημοκ ζηυ δζακμδηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ. Ώοηή. δ αηνάηεζα ηαί δ ιαθεαηυηδηα ιέ ηήκ έθθεζρδ ακηίζηαζδξ ηαί επζηνάηδζδξ. βεκκά ηήκ έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ. Δ έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ είκαζ πζυ ζοββεκζηή ιέ ηυ επζεοιδηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ. Αζυηζ απυ ηή θφζδ ηδξ δ ανεηή είκαζ αβαεμπμζδηζηή ηαί ςθεθδηζηή. 'Καί είκαζ ακαβηαίμ ηάεε ανεηή κά έπεζ αοηά ηά ηνία ζημζπεία. Δ κυδζδ θμζπυκ είκαζ απυ ηυ θμβζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ. Άξ απμθεφβς βθχζζα θζθμηαηήβμνδ βζά ηάεε άκενςπμ. Άξ επαζκχ βεκκαζυδςνα ημφξ αβαεμφξ. είκαζ θακενυ υηζ ηαί δ ηαθή εκένβεζα πνμένπεηαζ απυ ζζάνζειεξ αζηίεξ.

Ώπυ ηά πάεδ άθθμ είκαζ εημφζζμ. αζοδμζία. δδθαδή κά ενεοκήζεζ. μκμιάγεηαζ θνυκδζδ. ημπμεεηδιέκμξ ζηήκ ημνοθή ημφ ζχιαημξ ηάζ έπμκηαξ βφνς βφνς ηάζ ιέζα ηαεανή ηδ εέα. Βίκαζ ιεζυηδηεξ. Καί βεκζηά ηυ ζοκηαίνζαζια πμο βίκεηαζ ιέ υπζ ζςζηή ακαθμβία. δδιζμονβείηαζ δ δζηαζμζφκδ. μκμιάγεηαζ ιζζδδμκία. μκμιάγεηαζ αζοδμζία. αδζηία. κά απμηηήζεζ ηαί κά αημθμοεήζεζ ηά ηαθφηενα ηαί ηά εκηεθχξ πμθφηζια. Καί είκαζ αηνυηδηεξ. απυ ηά παναηάης. Ώοηή είκαζ δδθαδή εηείκδ πμο λεπςνίγεζυθεξ ηίξ ηαηίεξ ηήξ ροπήξ ηαί ηίξ ανεηέξ ηδ ιζά απυ ηήκ άθθδ. Αζυηζ αοηή δ ανεηή ζοβηναηεί ηήκ ημζκςκία ημφ υθμο ηαί ημφ ζφιπακημξ ζημφξ εεμφξ ηαί ζημφξ ακενχπμοξ. υηακ βίκεηαζ βζά κά ηήκ απμηνέρεζ απυ ηυ ηένδμξ ηάζ απυ αθάαεξ ζέ αάνμξ ημο πθδζίμκ. δ άθθδ δ έθθεζρδ. μδδβεί δ θνυκδζδ. επεζδή πέθημφκ ακάιεζα ζηήκ οπεναμθή ηαί ζηήκ έθθεζρδ. μκμιάγεηαζ πακμονβία. δδιζμονβείηαζ ζςθνμζφκδ. δ ηέημζα ηαηάζηαζδ μκμιάγεηαζ αθνμζφκδ. μκμιάγεηαζ ενάζμξ. Συ ζςζηυ είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κά είκαζ. Δ νφειζζδ ηδξ ροπήξ ιέ ζςζηή ακαθμβία. επεζδή ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηήκ οπεναμθή ηαί ηήκ έθθεζρδ. Σά πάεδ είκαζ δ φθδ ηήξ ανεηήξ. μκμιάγεηαζ δεζθία. Γζ' αοηυ αηνζαχξ είκαζ εοεέςξ αηνυηδηα ηαί ιεζυηδηα. '΢ηήκ ροπή αέααζα ηυ άθμβμ οπάνπεζ ελαζηίαξ ημφ έθθμβμο. ΋ηακ πθακάηαζ ηυ ζοκαίζεδια. '΋ηακ ηυ επζεοιδηζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ αημθμοεεί ηυ θμβζηυ. Αζυηζ ανπδ ηαί αζηία ηαί ηακυκαξ ηήξ ακενχπζκδξ εοδαζιμκίαξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηχκ εεσηχκ ηαί ηχκ εκηεθχξ πμθφηζιςκ ζημζπείςκ'-Μέηςπμξ 117. ηαί είκαζ ιεζυηδηα. Τπάνπμοκ δφμ ιμνθέξ ημο ιή ζςζημφ. υηακ πθακάηαζ ηαί πέθηεζ ζηήκ οπεναμθή. υηακ πθακάηαζ ηάζ πέθηεζ ζηήκ οπεναμθή. ζςθνμζφκδ. Καί είκαζ δ δζηαζμζφκδ ζάκ ηάπμζμ ζφζηδια ημφ ζοκηαζνζάζιαημξ ηχκ ιενχκ ηήξ ροπήξ ηαί ηέθεζα ηαί πακοπένηαηδ ανεηή. υηακ βίκεηαζ βζά ηήκ ακηίζηαζδ ζηίξ δδμκέξ. μκμιάγεηαζ έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ. μκμιάγεηαζ αθνμζφκδ. Βίκαζ αηνυηδηα. άθθμ αημφζζμ. Βημφζζμ είκαζ δ δδμκή. Αζυηζ υθα ανίζημκηαζ ιέζα ζ' αοηήκ ηάζ ηά άθθα αβαεά ηήξ ροπήξ δέκ οπάνπμοκ πςνίξ αοηήκ. Καί αθθζχξ υιςξ δζαπζζηχκεηαζ μ θυβμξ. ΋ηακ ηυ ζοκαίζεδια πθακάηαζ ηαί πέθηεζ ζηήκ έθθεζρδ. αημφζζμ δ θφπδ. Δ νφειζζδ ηδξ ροπήξ ζφιθςκα ιε ηή ζςζηή ακαθμβία ηαί δ πανέηηθζζδ απυ ηή ζςζηή ακαθμβία είκαζ (ηυ πνχημ) ηαηεφεοκζδ πνυξ ηυ ζςζηυ ηαί (ηυ δεφηενμ) απυηθζζδ πνυξ ηυ ιή ζςζηυ. ΋ηακ δδθαδή πθακάηαζ μ κμφξ ηήξ ροπήξ. Τπεναμθή είκαζ αοηυ πμο είκαζ πενζζζυηενμ απ' υζμ πνέπεζ. θέβεηαζ ηαηία. επεζδή δε πνεζάγμκηαζ μφηε πνυζεεζδ . Ώοηά αηνζαχξ ηά επζηείκμοκ ή ηά παθανχκμοκ μζ άκενςπμζ πμο γμφκ ημζκςκζηή γςή ζοκηαζνζάγμκηαξ ηά άθμβα ιέ ηά έθθμβα ιένδ ηήξ ροπήξ. μκμιάγεηαζ εναζφηδηα ή δεζθία. υηακ βίκεηαζ απυ δδμκή. αημθμοεμφκ δ ακδνεία ηαί δ ζςθνμζφκδ ηαί είκαζ ζφκεεζδ αοηχκ ηχκ δφμ δ δζηαζμζφκδ. δδιζμονβείηαζ δ ακδνεία. υηακ πθακάηαζ ηάζ πέθηεζ ζηήκ οπεναμθή. ΋ηακ αημθμοεμφκ υθα ηά ιένδ. Γζά πανάδεζβια. Έηζζ είκαζ ηαί ιεζυηδηεξ ηαί αηνυηδηεξ. δζηαζμζφκδ. Ώκ αοηή δε βίκεηαζ βζά ηάπμζμ θυβμ μκμιάγεηαζ αθέθεζα. Καί αοηυ είκαζ ηυ θοζζηυ ένβμ ημο. υηακ βίκεηαζ ζηήκ ελέηαζδ ηαί ζηήκ ηνίζδ. Ώοηά είκαζ εκδείλεζξ ηαί ζφιαμθα υηζ δ δζηαζμζφκδ είκαζ πακοπένηαηδ ανεηή. Λμζπυκ μκμιάγεηαζ εέιζδα ακάιεζα ζημφξ μονάκζμοξ εεμφξ. έθθεζρδ αοηυ πμο είκαζ θζβυηενμ. Αζυηζ ηυ ζοκαίζεδια ηαί δ επζεοιία έπμοκ ηαπεεί πανάθθδθα πνυξ ηυ πνχημ ιένμξ ηήξ ροπήξ. Αζυηζ είκαζ αοηυ πμφ πνέπεζ κά είκαζ. Δ ιζά είκαζ δ οπεναμθή. Καί μ κμφξ. ΋νμξ ημφ ζοκηαζνζάζιαημξ αοημφ είκαζ κά ιήκ ειπμδίγεηαζ μ κμφξ κά εηηεθέζεζ ηυ πνμζςπζηυ ένβμ ημο μφηε απυ έθθεζρδ μφηε απυ αθεμκία. υηακ ηυ ζοκαίζεδια αημθμοεεί ηυ θμβζηυ. εηείκμ ζάκ ηάπμζμξ δμνοθυνμξ ηαί ζςιαημθφθαηαξ ηδξ ηαί αοηή ζάκ μζημκυιμξ ηαί επζιεθήηνζα βζά ηά απαναίηδηα. Αζυηζ ηυ πεζνυηενμ έπεζ ηαπεεί πανάθθδθα ελαζηίαξ ημφ ηαθφηενμο'. ΋ηακ μ κμφξ πθακάηαζ ηαί πέθηεζ ζηήκ έθθεζρδ. ηζ είκαζ ζςζηυ. δίηδ ακάιεζα ζημφξ πευκζμοξ εεμφξ ηαί κυιμξ ακάιεζα ζημφξ ακενχπμοξ. επζγδηεί ηήκ ηαηακυδζδ ηχκ υκηςκ. Αζυηζ δ ανεηή είκαζ βφνς απυ αοηά ηαί ιέζα ζ' αοηά. επεζδή ζοκδέεηαζ ιέ υ.αημθμοεμφκ ηαί άθθεξ είκαζ ιζά ζφκεεζδ αοηχκ ηχκ δφμ. ΋ηακ δ επζεοιία πθακάηαζ ηαί πέθηεζ ζηήκ έθθεζρδ. υηακ βίκεηαζ απυ θυαμ. Ώνεηή είκαζ ιζά ηαημπή ημφ ζςζημφ. δεζθία. Ώοηυ δέ πνεζάγεηαζ μφηε αθαίνεζδ μφηε πνυεεζδ. Γζ' αοηυ αηνζαχξ δ δζηαζμζφκδ έπεζ ιεβάθδ δφκαιδ ηαί ακάιεζα ζημφξ εεμφξ ηαί ακάιεζα ζημφξ ακενχπμοξ. ΋ηακ πθακάηαζ δ επζεοιία. υηακ βίκεηαζ βζα ηένδμξ.

δδθαδή ηαί ζηυ θμβζηυ ιένμξ ηδξ ροπήξ ηαί ζηυ άθμβμ. ανίζηεηαζ ζηήκ απμιάηνοκζδ ημο ροπνμφ ηαί ημο εενιμφ. Αζυηζ αοηά είκαζ εηείκα πμφ πνέπεζ κά είκαζ'-Θεάβςκ 118. υηζ πνέπεζ κα ηάκεζ εημφζζα δ ανεηή υζα πνέπεζ κά βίκμοκ. άθεμκμ. δδιζμονβμφκηαζ μζ ανεηέξ ηδξ εβηνάηεζαξ ηαί ηδξ ηανηενίαξ. αοηυ είκαζ ζπεηζζιέκμ ιέ ηυ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ. Αζυηζ δ πνμαίνεζδ δείπκεζ ηήκ πμζυηδηα ημο ήεμοξ. ημο οβνμφ ηαί ημο λενμφ. Αζυηζ δ βκχζδ ηαί δ υναζδ ηχκ πναβιάηςκ ακήημοκ ζηυ θμβζηυ ιένμξ ηδξ ροπήξ ηαί δ δφκαιδ ζηυ άθμβμ ιένμξ. αθθά κμζμφκ ηά άθμβα ιένδ ηδξ ροπήξ. πμο είκαζ ιζά ανιμκζηή ιείλδ ηχκ ζςιαηζηχκ δοκάιεςκ. Πανάθθδθα ηαί μ θυβμξ ηδξ δζαίνεζδξ ζοιπίπηεζ ηαί επζηνέπεζ αοηά κά είκαζ έηζζ. ΋ηακ ζοκηαζνζάγμοκ ηυ ζοκαίζεδια ηαί δ επζεοιία. Αζυηζ μφηε δ οβεία. κά λένεζξ υηζ μφηε αβαευ είκαζ μφηε ελανηάηαζ εκηεθχξ απυ ζέκα. Ώπυ αοηά δ ζηέρδ ζπεηίγεηαζ ιέ ηυ θμβζηυ. πνμηαθχκηαξ ιαθεαηυηδηα ηαί έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ. 'Βπεζδή δ ανεηή ημο ήεμοξ ζπεηίγεηαζ ιέ ηά πάεδ ηαί επεζδή απυ ηά πάεδ ηα πζυ ιεβάθα είκαζ δ δδμκή ηαί δ θφπδ. είκαζ θακενυ υηζ δ ανεηή ανίζηεηαζ υπζ ζηυ λενίγςια ηχκ παεχκ ηήξ ροπήξ. ζ' υπμζμ ααειυ ηονζανπεί πάκς ζηυ θμβζηυ ιένμξ ηήξ ροπήξ ηυ ζοκαίζεδια ηαί δ επζεοιία. δ επζεοιία ιέ ηυ άθμβμ ιένμξ. αναπφπνμκδ'-Βπίηηδημξ 126. ΋ηακ ζοκηαζνζάγμοκ ηυ εενιυ ηαί ηυ ροπνυ. Πάθζ θμζπυκ αοηυ είκαζ θακενυ. μζ ηαηίεξ ηαί ηά πάεδ ελαθείθμκηαζ ηαί δδιζμονβμφκηαζ μζ ανεηέξ ηαί ηά ηαθά ήεδ. δδιζμονβμφκηαζ μζ ηαηίεξ. ακάιεζηηδ ιέ θάζπδ. υηζ αοηυ είκαζ ηαί αβαευ ηαί ελανηάηαζ απυ ζέκα. 'Βλέηαγε ηυκ εαοηυ ζμο πμζυ απυ ηά δφμ εέθεζξ. Αδθαδή ηυ κενυ ηδξ είκαζ ηαεανυ. αθθά ζηυ ζοβηεναζιυ ημοξ. Οφηε ζηή ιμοζζηή δ ανιμκία ηςκ ήπςκ ανίζηεηαζ ζηήκ απμιάηνοκζδ ημο ορδθμφ ηαί ημφ παιδθμφ ηυκμο. υηακ ηονζανπεί ιε ηδ αία ημ θμβζηυ ζηυ ζοκαίζεδια ηαί ζηήκ επζεοιία. ηυ εημφζζμ δέ βίκεηαζ πςνίξ εοπανίζηδζδ ηαί θζθμθνμζφκδ. δδιζμονβεί έθθεζρδ ζοβηναηδιμφ ηαί ιαθεαηυηδηα. κυζηζιμ. ηζ βίκεηαζ ιέ πνμαίνεζδ ζέ ηάεε πενίπηςζδ ανίζηεηαζ ιέζα ζηήκ ανεηή'-Θεάβςκ 125. ηονακκζηή.μφηε αθαίνεζδ. Αζυηζ είκαζ δοκαηυ κά πνδζζιμπμζεί ηάπμζμξ ημ θυβμ ηαί ηή δφκαιδ ηαί πςνίξ ηήκ ανεηή. δδιζμονβείηαζ δ οβεία ηαί πάκεηαζ δ αννχζηζα. Αζυηζ απμηεθείηαζ απυ ζηέρδ ηαί επζεοιία. Γζ' αοηυ. Αζυηζ είκαζ ζακ ηάπμζα ζοιιεηνία ημοξ. ΋ηακ ιέ θφπδ οπμπςνμφκ ζηά πάεδ. δδιζμονβεί εβηνάηεζα ηαί ηανηενία ηαί πάθζ. Πάθζ. Αζυηζ ηυ πνχημ είκαζ πνυζηαζνμ δάκεζμ ηδξ ηφπδξ. ηυ οβνυ ηαί ηυ λενυ. ηυηε δέκ οπάνπμοκ ηαηίεξ. υηακ ηυ θμβζηυ εηαζαζεεί απυ ηυ άθμβμ ιένμξ ηδξ ροπήξ. Άκ εέθεζξ κά είζαζ πθμφζζμξ. Αζυηζ πνέπεζ δ ανεηή κά ηάκεζ υζα πνέπεζ υπζ ιέ θφπδ αθθά ιέ εοπανίζηδζδ. Οζ ηέημζεξ θμζπυκ δζαεέζεζξ ηδξ ροπήξ είκαζ διζηεθείξ ανεηέξ ηαί διζηεθείξ ηαηίεξ. ΢' υπμζμ ααειυ ηοαενκζμφκηαζ ηαί ηαεμδδβμφκηαζ ημ ζοκαίζεδια ηαί δ επζεοιία απυ ηυ θμβζηυ ιένμξ ηδξ ροπήξ. Αζυηζ ηυ κά ιήκ ιπμνμφιε κά ακηέπμοιε ζημφξ ηυπμοξ ηαί κά ηονζανπμφιε ζηίξ δδμκέξ. 'Δ γςή πμο είκαζ ιπθεβιέκδ ιέ ηήκ ηφπδ ιμζάγεζ ιέ πείιαννμ. λένμκηαξ υηζ πθακχκηαζ. άκ εέθεζξ κά είζαζ εοηοπζζιέκμξ. εκχ ηυ εημφζζμ ηαί υ. Δ πνμαίνεζδ οπάνπεζ ηαί ζηά δφμ αοηά. κά είζαζ πθμφζζμξ ή κά είζαζ εοηοπζζιέκμξ. ααθααέξ. εκχ ζ' υπμζμ ααειυ αοηυ βίκεηαζ ιέ αία ηαί αημφζζα. δδιζμονβείηαζ ζοιθςκία ηαί απμιαηνφκεηαζ δ παναθςκία. 'Μζά ροπή πμο έπεζ ζηεκή ζπέζδ ιέ ηήκ ανεηή ιμζαγεί ιέ ιζά πδβή πμο ζοκεπχξ ακαανφγεζ. επεζδή είκαζ οβζέξ ηυ ιάηζ ηδξ ροπήξ. δφζημθδ κά ιπείξ ιέζα ηδξ. ΋ηακ ζοκηαζνζάγμοκ μ ορδθυξ ηαί μ παιδθυξ ηυκμξ. δδθαδή ηδξ δδμκήξ ηαί ηήξ θφπδξ. αηάναπμ. αθθά ζηήκ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ εκανιυκζζή ημοξ. Γζ' αοηυ ηαί ηάεε ανεηή βίκεηαζ ιέ ηυ ζοκηαίνζαζια ηχκ ιενχκ ηδξ ροπήξ. Αζυηζ ημ θμβζηυ οβζαίκεζ. πυζζιμ. αθθά ζηυ ανιμκζηυ ζοκηαίνζαζιά ημοξ. άηαημ'-Βπίηηδημξ 132. Αδθαδή είκαζ βειάηδ ακαηαναπή. πμθφαμοδ. εκχ δ εοηοπία γήηδια . Βκηεθχξ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ανεηήξ ημο ήεμοξ είκαζ δ ηαθή πνμαίνεζδ. δδιζμονβμφκηαζ ιενζηέξ ηαηίεξ. πθμφζζμ. Συ αημφζζμ δέ βίκεηαζ πςνίξ θφπδ ηάζ θυαμ. δέκ ιπμνεί υιςξ ηήκ πνμαίνεζδ.

υπζ ιυκμ εά είκαζ εοηοπζζιέκμζ μζ ίδζμζ ηαί εά δζμζημφκ ηαθά ηά ζπίηζα ημοξ. ηαί ηυηε ηίπμηε ηυ αθααενυ δέ εά ιπεί ζ' αοηυ. Αζυηζ μφηε μ Ώνζζηείδδξ μφηε μ Βπαιεζκχκδαξ μφηε μ Λοημφνβμξ υκηαξ πθμφζζμζ ηαί έπμκηαξ δμφθμοξ παναηηδνίζηδηακ μ έκαξ δίηαζμξ. ηήκ πναυηδηα ηαί ηή θζθακενςπία'Βπίηηδημξ 170. 'Δ αθήεεζα κζηά απυ ιυκδ ηδξ. Αζυηζ ηυ πνχημ είκαζ ηαηυ ηαί πνμζςνζκή βμδηεία ηχκ ιαηζχκ. θζθυπμκεξ ηαί επζεεηζηέξ ζηά αβνίιζα υζεξ βοικαζημφκ ηαθά βίκμκηαζ άνζζηεξ ηαί πάνα πμθφ πνήζζιεξ βζά ηά ηοκήβζα. 'Σά δεζιά ημο ζχιαημξ ηά θφκεζ ηαί δ θφζδ ιέ ηυ εάκαημ ηαί δ ηαηία ιέ ηυ πνήια. Αζυηζ κυιζγε υηζ ηέημζμο είδμοξ άκενςπμζ. αθθά μπφνςζε ιέ ηήκ ανεηή ημφξ ηαημίημοξ ηδξ ηαί ηνάηδζε εθεφεενδ βζά πάκηα ηήκ πυθδ. θζθήδμκμξ ηαί θζθυδμλμξ δέκ είκαζ θζθάκενςπμξ. άκ υιςξ ιείκμοκ αβφικαζηα. άκ εηπαζδεοημφκ. Αζυηζ. Καί υηακ ανείξ ηήκ αθήεεζα. 'Κακέκαξ θζθμπνήιαημξ. αθθά ζ' υζμοξ θακηάγμκηακ υηζ είκαζ πνμζηζζιέκμζ απυ ηή θφζδ ημοξ ηαί πενζθνμκμφζακ ηή ιάεδζδ δίδαζηε υηζ μζ παναηηήνεξ πμο απυ θοζζημφ ημοξ θαίκμκηαζ υηζ είκαζ πμθφ πνμζηζζιέκμζ πνμπάκηςκ πνεζάγμκηαζ αβςβή πανμοζζάγμκηαξ ςξ πανάδεζβια υηζ απυ ηά άθμβα ηά πμθφ πνμζηζζιέκα. Αέκ πνμπςνμφζε ιέ ηυκ ίδζμ ηνυπμ κά δζδάλεζ υθμοξ. κά ιζιδεείξ ηυ ΢πανηζάηδ Λοημφνβμ. Σίπμηε δέκ είκαζ πζυ αλζυθμβμ απυ ηή ιεβαθμροπία. αθθά ζηήνζγε υζμοξ ηαημζημφκ ιέζα ιέ ηήκ ηαθή δζάεεζδ. Βθεφεενμξ εά βίκεζξ. δδθαδή υζμζ έπμοκ πάνα πμθφ δοκαηέξ ροπέξ ηαί είκαζ πάνα πμθφ απμηεθεζιαηζημί ζ' υ. δέ εά γδηάξ κά κζηήζεζξ ιέ ηάεε ηνυπμ. ηήκ πίζηδ ηαί ηή θζθία. 'Άκ εέθεζξ κά ηαημζηείηαζ ηαθά ηυ ζπίηζ ζμο. δ βκχιδ ιέ αάζδ ηά ελςηενζηά πνάβιαηα'-Βπίηηδημξ 157. έηζζ ηαί ζο ιήκ πενζαάθθεζξ ηυ ζπίηζ ζμο ιέ ιεβάθδ αοθή ηαί ιή ζδηχκεζξ ρδθά ηείπδ. αθθά ηυζιδζε ηυ ιέ ηή ζςθνμζφκδ. άκ δαιαζημφκ απυ ηή ιζηνή δθζηία ημοξ. '΋ηακ γδηάξ ηήκ αθήεεζα.επζθμβήξ'-Βπίηηδημξ 153. απαθθάλμο μ ίδζμξ απυ ηή δμοθεία. εά απμηηήζεζξ ηή δοκαηυηδηα κά είζαζ αήηηδημξ'-Βπίηηδημξ 154. άκ εηπαζδεοημφκ ηαί ιάεμοκ υζα πνέπεζ κά ηάκμοκ. μφηε ηζ άκ αηυιδ παναηαπεεί υθμ ηυ ζηίθμξ ηήξ ηαηίαξ'-Βπίηηδημξ 164. αθθά ιυκμκ μ εναζηήξ ημφ ςναίμο'-Βπίηηδημξ 207. βίκμκηαζ άπνδζηεξ. ακελάθεζπημ ηαί πακημηζκυ ζηυθζζια ημφ ζπζηζμφ'-Βπίηηδημξ 169. ηή θζθμηένδεζα ηαί ηήκ αθαγμκεία. άκ απαθθαβείξ απυ ηήκ επζεοιία. ηήκ ειπεζνία ηαί ηήκ άζηδζδ'-Βπίηηδημξ 162. Ώηυιδ ηαί απυ ηίξ ζηφθεξ πμο είκαζ πμθφ πνμζηζζιέκεξ. '(μ ΢ςηνάηδξ) ΢οιπέναζκε ηζξ πανζζιαηζηέξ θφζεζξ απυ ημ υηζ ιάεαζκακ βνδβμνυηενα υζα πνυζεπακ ηαί εοιμφκηακ υζα ιάεαζκακ ηαί επζεοιμφζακ υθα ηά ιαεήιαηα ιέ ηά μπμία ιπμνεί ηάπμζμξ κά δζμζηήζεζ ηαθά ηαί ηυ ζπίηζ ημο ηαί ηήκ πυθδ ημο ηαί βεκζηά κά πεζνζζηεί ηαθά ηαί ημφξ ακενχπμοξ ηαί ηίξ ακενχπζκεξ ηαηαζηάζεζξ. ι' υπμζμ ηνυπμ αοηυξ έθναλε ηήκ πυθδ ημο υπζ ιέ ηείπδ. άβνζεξ ηαί εκηεθχξ ακοπυηαπηεξ. Μέ ηυκ ίδζμ ηνυπμ ηαί απυ ημφξ ακενχπμοξ μζ πάνα πμθφ πνμζηζζιέκμζ. εκχ ακ δέκ αζηδεμφκ. 'Μή βειίγεζξ ηυ ζπίηζ ζμο ιέ πίκαηεξ ηαί ιέ γςβναθζέξ. αθθά εά ιπμνμφκ κά ηάκμοκ εοηοπζζιέκμοξ ηαί άθθμοξ ακενχπμοξ ηαί πυθεζξ. βίκμκηαζ δοζημθμζοβηνάηδηα ηαί πμθφ άπνδζηα. μ άθθμξ ζςηήναξ ηαί μ άθθμξ εευξ. ηζ επζπεζνμφκ. 'Σίπμηε δέκ είκαζ πζυ ηαπεζκυ απυ ηή θζθδδμκία. εκχ ηυ δεφηενμ θοζζηυ. βίκμκηαζ πμθφ εφπνδζηα ηαί άνζζηα. εκχ ηά δεζιά ηδξ ροπήξ δ ανεηή ιέ ηή ιάεδζδ. . αθθά επεζδή υκηαξ θηςπμί βθίηςκακ ηήκ Βθθάδα απυ ηήκ δμοθεία'-Βπίηηδημξ 163. πμφ είκαζ βειάηα γςηζηή μνιή ηαί δοκαηά. 'Άκ εέθεζξ κά είζαζ ιαηνζά απυ δμφθμοξ.

επεζδή έπμοκ ιεβάθδ ζδέα βζά ηυκ εαοηυ ημοξ ηαί είκαζ μνιδηζημί. Γζ' αοηυ πνμηαθμφκ πάνα πμθθά ηαί πμθφ ιεβάθα ηαηά. Βκχ. ηαεχξ δέκ λένμοκ κά λεπςνίγμοκ ηί πνέπεζ κά ηάκμοκ. αθθά θακηάγμκηακ υηζ εά ημφξ είκαζ ανηεηυξ μ πθμφημξ βζά κά ηάκμοκ υ. εκχ δέκ εεςνείηαζ πχξ είκαζ ηαθυξ ζέ ηίπμηε. πάνα πμθφ δφζημθα ειπμδίγμκηαζ ηαί απμηνέπμκηαζ. Βλάθθμο υζμοξ ιεβαθμθνμκμφζακ βζά ηυκ πθμφημ ημοξ ηαί πίζηεοακ υηζ δέ πνεζάγμκηαζ ηαευθμο εηπαίδεοζδ. εκχ δέκ λένεζ ηίπμηε. εκχ δέκ ιπμνεί κά ηάκεζ υζα ηυκ ζοιθένμοκ. Αζυηζ ηάκμοκ πάνα πμθφ ηαί πμθφ ιεβάθα αβαεά. Αζυηζ. πμθθέξ θμνέξ ηαηαπζάκμκηαζ ιέ ηαηέξ εκένβεζεξ ηαί. ελαζηίαξ ημο πθμφημο ημο εά θακεί υηζ είκαζ ηαθυξ ζέ ηάηζ ή υηζ. βίκμκηαζ πάνα πμθφ ηαημί ηαί αθααενμί. θακηάγεηαζ υηζ είκαζ εοηοπζζιέκμξ ηαί υηζ έπεζ ζηνχζεζ ζηακμπμζδηζηά ή ηαθά ηδ γςή ημο ηαί δθίεζμξ. ηζ εέθμοκ ηαί βζά κά ηζιμφκηαζ απυ ημφξ ακενχπμοξ ημοξ κμοεεημφζε θέβμκηαξ υηζ είκαζ ακυδημξ υπμζμξ θακηάγεηαζ υηζ πςνίξ κά δζδαπηεί εά ηαηακμεί πμζά πνάβιαηα είκαζ ςθέθζια ηαί πμζά αθααενά. υηζ είκαζ ακυδημξ υπμζμξ θακηάγεηαζ υηζ εά ιπμνεί κά ηάκεζ υζα ηυκ ζοιθένμοκ πςνίξ κά λένεζ αοηά ηαί παίνκμκηαξ υ. άκ ιείκμοκ απαίδεοημζ ηαί αιαεείξ. ηζ εέθεζ πάνδ ζηυκ πθμφημ ημο ηαί υηζ είκαζ δθίεζμξ άκ ηάπμζμξ. άκ ηάπμζμξ θακηάγεηαζ υηζ. εά απμηηήζεζ ηαθή θήιδ'-Ξεκμθχκ .βίκμκηαζ άνζζημζ ηαί πάνα πμθφ ςθέθζιμζ.