FASHION

ILLUSTRATION
TECHNIQUES
BY SUCHANYA S.

เทคนิคอินเทรนด์ด้วยภาพประกอบแฟชั่น

FASHION
ILLUSTRATION
TECHNIQUES

FASHION BOOK PUBLISHING c
บริษัทแฟชั่นบุค จำ�กัด มหาชน.

Editor
Suchanya Sudjarit

Illustration and text
Maite Lafuente

Art Director
Emma Termes Parera

Graphic Design and Layout
Suchanya Sudjarit

Print in Thailand
Udomsook Printing&Publishing.
ISBN 978-3-8365-0407-2

CONTENTS
สารบัญ
INTRODUCTION มารู้จักแฟชั่น.
WATER COLOURS สีน้ำ�
PASTELS สีพาสเทล สีชชอค
FELT-TIP PENS ปากกาหัวต่างๆ
PENCILS ดินสอสี
COLLAGE ปะติด
THANKS&CONTACT

INTRODUCTION
At the beginning oh the 20th ,it was generrally held true
within the fashion world that photography represented reality only imperfectly and was therebefore inferior to painting and sclupture as and art form. At best, photography
was afforded second-class status. This was a strage opinion if we consider that at the time fashion illustration was
limited to plain, unembellished photography. This would all
change as soon as Paul entered the fashion sence.
มารู้จักแฟชั่นกันก่อน
แฟชั่นนั้นเป็นเหมือนตัวกำ�หนดยุคสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองนั้นแทบขาดแฟชั่นไปไม่ได้เลย
แฟชั่นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า หรือ รูปถ่าย แมกกาซีน
นิตยาสาร รวมไปถึงภาพประกอบแฟชั่นด้วยเช่นกัน ภาพประกอบแฟชั่น
ในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการต่างๆที่นอกเหนือจาก
วงการแฟชั่นไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวงการนิตยสาร วงการถ่ายภาพและวง
การภาพประกอบด้วยนั้นเอง ด้วยความที่ดูมีความทันสมัย และในความ
เป็นภาพเสมือนกึ่งจริงของมนุษย์ภาพประกอบแฟชั่นจึงสามารถดัดแป
ลงไปได้อย่างมากมายกว่าที่คิด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงอยากพาทุกทานที่
สนใจของไปพบกับเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างภาพประกอบ
แฟชั่นเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้กับด้านที่เกี่ยวข้องของท่านนั้นเอง

LET’S GO

WATER

COLOURS
เทคนิคสีนำ�้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

Water colours ภาพประกอบสีนำ�้
ภาพประกอบสีนำ�้ถือเป็นที่นิยมมาก
ในหมู่ดีไซเนอร์ เนื่องจากการเลือกใช้
สีนำ�้นั้นสามารถปรับเปลี่ยนรูป
แบบและวิธีการได้อย่างหลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงเส้น
หรือโดยเฉพาะการลงสี ที่จะ
สามารถผสมได้อย่างมาก
มายแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน
อีกทั้งยังสร้างรูปแบบและมิติแสง
และเงาได้ออกมาอย่างสวยงาม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกใช้สีนำ�้
ยังต้องอาศัยความชำ�นาญและ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสำ�นำ�้
จึงอาจจะยังไม่เหมาะสำ�หรับมือ
ใหม่ แต่สำ�หรับผู้ชำ�นาญแล้วถือเป็นวิธีที่คุณจะได้
ภาพประกอบแฟชั่นไปใช้ ได้อย่างหลากหลายและไม่ซำ�้
ใครตามสไตล์ของคุณได้อย่างดีทีเดียวเลยหละ

เทคนิคสำ�หรับสีนำ�้

สีน้ำ�เป็นสีที่สามารถผสมกันได้อย่างอิสระ ดังนั้นหากคุณ
ต้องการสีที่แน่นอนควรระวังการไหลมาปนกันของสี
ส่วนใหญ่แล้วในการเลือกใช้สีนำ�้มักไม่นิยมในการตัดเส้นด้วยปากกา
แต่หากคุณต้องการตัดเส้น ควรเลือกใช้ปากกาที่กันนำ�้ เพื่อป้อง
กันการเลอะรวมกัน
ถ้าคุณไม่ต้องการตัดเส้น หรือให้เห็นเส้นขอบที่ชัดเจน
สามารถร่างด้วยดินสอที่มีคสามเข้มน้อยและลงสีนำ�้ทับ
เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพประกอบ
แฟชั่นด้วยสีน้ำ�ที่แปลกใหม่ไม่ซำ�้ใคร
สร้างสรรค์ความสวยงามได้ตาม
แบบสไตล์ของคุณเองแล้ว.

PASTEL

เทคนิคสีพาสเทล สีชอค

COLOURS

Pastels colours สีพาสเทล สีเทียน สีชอค
สีประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในหมู่ดีไซน์เนอร์
เนื่องจากมีความเลอะเทอะได้สูงมาก และสีที่ได้มักมีความ
สดและลายเส้นที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหน่นัก แต่ตัวเนื้อสีจะ
นุ่มและสามารถใช้นิ้วเบลนเนื้อสีให้เข้ากันได้ โดยใช้อุกรณ์
ไม่เยอะ สำ�หรับสีประเภทนี้นักออกแบบแทบจะไม่จำ�เป็นต้อง
ร่างภาพด้วยดินสอก่อน สามารถเลือกใช้สีในการร่าง
ภาพได้เลย หากร่างผิดพลาดก็สามารถเลือกใช้สีที่เข้ม
กว่าในการทับลงไป แต่อาจทำ�ให้สีที่ต้องการผิดเพี้ยน
สำ�หรับนักออกแบบที่ต้องการความแม่นยำ�ในรูปแบบสีสัน
และโครงสร้าง วิธีนี้อาจไม่เหมาะนัก แต่สำ�หรับผู้ที่ชื่นอช
อบจะสร้างงานศิลปะ แบบไร้ขอบเขต โดยไม่มีข้อจำ�กัด
นอกจากความสวยงามและเป็นศิลปะ วิธีนี้จะทำ�ให้คุณ
สนุกสนานไปกับการสร้างภาพประกอบได้อย่างโลดแล่น.

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

เทคนิคสำ�หรับสีพาสเทล
เนื่องจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นสีประเภทนี้ไม่เหมาะสำ�หรับงาน
ที่ใช้จริงหรือต้องการความแม่นยำ� แต่หากต้องการใช้นั้น
ก็ควรระวังเรื่องความเลอะแทอะสกปรกเป็นอย่างมาก
แต่หากท่านใดต้องการนำ�ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เทคนิคพิเศษสำ�หรับสีนี้คือสามารถเอานิ้วเบลนเนื้อสีเพื่อให้เกิดความ
กลมกลื้นกันของสีได้ ทำ�ให้เกิดความนุ่มและสวยงามของภาพ

FELT-TIP

PENS
เทคนิคปากกาเมจิกหัวต่างๆ

felt-tip pens ปากกาหัวเมจิกต่างๆ
ปากกาหัวเมจิกต่างๆ เป็นที่นิยมที่สุดสำ�หรับการเรียนออกแบบแฟชั่น
เนื่องจากมีความสะดวก ใช้งานง่าย มีหลากหลายสีให้เลือก ใช้ได้เกือบ
เทียบเท่ากับสีนำ�้ หากแต่มีราคาที่ค่อนข้างแพงมากอยู่เมื่อเทียบกับสี
ประเภทอื่นๆ เพราะสะดวกสบายในการใช้ และง่ายต่อการออกแบบ ใน
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ที่เลือกเรียนด้านแฟชั่นจะมีเป็นอุปกรณ์สำ�คัญในการ
เรียนกันทุกคน ปากกาหัวเมจิกเหล่านี้มีเทคนิคการใช้ค่อนข้างคล้าย
กับสีนำ�้ และสามารถพลิกแพลงได้มากกว่า แต่เนื้อสีอาจะไม่ได้ลื่นไหล
กลมกลืนได้อย่างสีน้ำ� แต่ให้สีที่สด แต่ตรวงกับความต้องการของนัก
ออกแบบได้ และยังให้รายละเอียดที่ชัดเจนแก่การออกแบบ เหมาะมาก
สำ�หรับดีไซเนอร์ที่เขียนแบบ เพื่อการพรีเซนต์และตัวก่อนการตัดเย็บ

เทคนิคการใช้สีปากกา

ด้วยความที่สีประเภทนี้ใช้งานง่าย จึงไม่มีความยากอะไรมากมายนัก
เหมาะมากสำ�หรับผู้เริ่มต้น สิ่งข้อระวังอาจมีแค่การเลือกใช้สีที่ถูกต้อง
เนื่องจากสีที่ทับกันอาจไม่กลืนกันเหมือนมีนำ�้และด้วยนำ�้หนักสีที่เข้มนั้น

PENCILS

COLOURS
ดินสอ

ภาพประกอบประเภทนี้อาจ
จะดูคล้ายงานดรอวอิ้งหรือ
การวาดเส้นนั้นเอง ซึ่งเป็นขั้น
เริ่มต้นที่นักออกแบบส่วนใหญ่
จะต้องใช้เป็นการร่างภาพก่อน
แต่สำ�หรับนักออกแบบบางคน
นั้นถือเป็นทางเลือกที่สามารถ
ใส่รายละเอียดได้มากที่สุด
เนื่องจากหัวของดินสอนั้นมี
ปลายเรียวแหลมทำ�ให้สามารถ
ลงรายละเอียดได้อย่างมากเลย
ทีเดียว อีกทั้งนอกจะจะมีแต่
ดินสอทั่วไปที่เราใช้แล้วนั้น ก็ยัง
มีดินสอสีที่สามารถเลือกใช้ได้
ตามความเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่
แล้วจะไม่นิยมการระบายสีลงไป
ทั้งภาพแต่จะใช้การดรอวอิ้งแทน
นั้นเอง

เทคนิคสำ�หรับสีดินสอ
เทคนิคสำ�หรับสีดินสอนั้นไม่มีอะไร
มากเพียงแต่ คุณควรมีทักษะทาง
ด้านดรอวอิ้งหรือวาดเส้นค่อนข้าง
ดีประมาณหนึ่ง จึงจะสามารถสร้าง
สรรค์งานประเภทนี้ออกมาได้ดูดีมี
สไตล์ แต่สำ�หรับผู้ที่ยังไม่มีทักษะก็
สามารถฝึกฝนได้ไม่ยาก

Collage

เทคนิคปะติด

CONTACT.

SUCHANYA SUDJARIT
สุชัญญ์ญา สุจริต

Visual Communication Design
Faculty of fine and applied arts
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

533220097-2

TEL. 081-5440049
MAIL foon_ponpon29@hotmail.com

BY SUCHANYA SUDJARIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful