Name

:
Player:
Chronicle:

Physical

Nature:
Demeanor:
Concept:

Attributes
Social

Clan:
Generation:
Sire:

Mental

Strength ___________
OOOOO
Dexterity __________OOOOO
Stamina ___________OOOOO

Charisma___________
OOOOO
Manipulation_______OOOOO
Appearance_________
OOOOO

Perception_________OOOOO
Intelligence________OOOOO
Wits______________
OOOOO

Talents

Skills

Knowledges

Alertness___________
OOOOO
Athletics__________OOOOO
Brawl_____________
OOOOO
Dodge_____________
OOOOO
Empathy__________OOOOO
Expression_________OOOOO
Intimidation________
OOOOO
Leadership_________OOOOO
Streetwise__________OOOOO
Subterfuge_________OOOOO

Disciplines

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Other Traits

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Abilities

Animal Ken________OOOOO
Crafts_____________
OOOOO
Drive_____________OOOOO
Etiquette___________
OOOOO
Firearms___________
OOOOO
Melee_____________
OOOOO
Performance________
OOOOO
Security___________OOOOO
Stealth____________OOOOO
Survival___________OOOOO

Advantages

Academics_________OOOOO
Computer_________OOOOO
Finance___________OOOOO
Investigation________
OOOOO
Law______________OOOOO
Linguistics_________OOOOO
Medicine__________OOOOO
Occult_____________
OOOOO
Politics___________OOOOO
Science____________
OOOOO

Backgrounds

Virtues

Humanity/Path

Health

_________________OOOOO Conscience/Conviction___
OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO Self-Control/Instinct____
OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO Courage___________OOOOO
_________________OOOOO

__________________
OOOOOOOOOO

Willpower
OOOOOOOOOO
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Bloodpool

Weakness

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Experience

Points Per Turn:____

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Damage Range Rate Clip Conceal Armor Class:____________ Rating:___________ Penality:__________ Description: _________________ _________________ _________________ .Merit ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Type Merits & Flaws __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ Cost ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Flaw ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Other Traits Type __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ Bonus ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO Name Rituals __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Level _______ _______ _______ _______ _______ _______ Experience Total:_____________________________ Total Spent:________________________ Spent On: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Paths _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO Derangements __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Languages __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Combat Weapon/Attack Diff.

Allies Expanded Backgrounds Mentor __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Contacts Fame Resources Retainers __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Other(______________) __________________________________ __________________________________ __________________________________ Gear(Carried) Equipment(Owned) Herd Influence Status Possessions __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Feeding Grounds Bound To Bloodbonds/Vinculi __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Location Vehicles __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Rating _______ _______ _______ _______ Bound To __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Rating _______ _______ _______ _______ Havens Description ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ .

I.History Prelude _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Goals _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Description Age:____________________________________________________________________ Apparent Age:____________________________________________________________ Date of Birth:____________________________________________________________ R.P:___________________________________________________________________ Hair:___________________________________________________________________ Eyes:____________________________________________________________________ Race:___________________________________________________________________ Nationality:_____________________________________________________________ Height:__________________________________________________________________ Weight:_________________________________________________________________ Sex:____________________________________________________________________ Visuals Coterie Chart Character Sketch .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful