You are on page 1of 39

CONTOH SOALAN & SKEMA KERTAS 3 BAB 1

Tajuk Umum Tugasan Tajuk 7.1 : Tamadun Awal Manusia (Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut : i. ii. membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah,akhbar majalah,risalah,internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan ,calon dibenarkan membawa buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TAJUK 7.1 Tema / tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan : Huraikan sejarah Tamadun Mesopotamia dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita pada hari ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian PENGENALAN Memahamilatar belakang 1. Pengenalan Tamadun awal manusia Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat ISI dan HURAIAN Memahamiciri-ciri dan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia 2.Ciri-ciri dan Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamia a) Huraikan proses pembentukan tamadun Mesopotamia (10 markah) b) Jelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia (20 markah) 30

Markah

5

Menganalisisaspek

3. Aspek Sumbangan Tamadun

sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia

Mesopotamia Terangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek : i) perundangan (10 markah) ii) ilmu astronomi (5 markah) 15

Mengaplikasiperundangan 4. Perundangan yang adil yang adil dimanfaatkan demi keamanan dan kemakmuran negara 15 Bagaimanakah kita memanfaatkan perundangan yang adil bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara 5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adil 10 Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini melalui sistem perundangan yang adil Menjana ideauntuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara 6. Cabaran Menjadikan Malaysia Sebagai Negara yang aman dan makmur. 10 Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara ( 5 markah ) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 markah ) 7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada kemakmuran Malaysia 10 Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara Kesimpulan Merumussecara keseluruhan isi yang telah 8. Rumusan

Menilaikejayaan Malaysia sehingga kini

Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotismedaripada kemakmuran Malaysia

dibincangkan

 

Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara  Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

5

Skima Jawapan Soalan Isi dan Huraian 1 Pengenalan. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat: - Makna tamadun - Bahasa arab iaitu mudun dan madain - Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar - Bahasa Inggeris iaitu civilization - bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar - peradaban - Konsep Barat iaitu pembangunan lahiriah -terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan/undangundang/kesenian/perbandaran -Gordon Childe, pencapaian lahiriah kayu ukur kemajuan tamadun -Darcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur kerohanian dan hanya menekankan pembangunan lahiriah -menurut Islam, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah - Syed Naquib Al-Attas, pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur dalam sesebuah masyarakat -Richard Sullivan mengakui unsur rohaniah sangat penting (12 x1m=5 m) 2 i)Huraikan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia a) Lokasi -terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates - yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi - Kawasan ini dielilingi oleg pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan Markah

5

Lebihan penghasilan makanan mampu menampung keperluan penduduk .Perkampungan berkembang secara evolusi kepada bandar dan beberapa buah negara kota seperti Kish.Orang Sumeria membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian .Kerja menebus guna tanah .Bahagian Utara meliputi kawasan Sg Tigris hingga Sg Zab. Ur . Assur dan Mari . Nippur dan Lagash.M Terdapat 7 zaman pemerintahan penting iaitu kerajaan Sumeria/Akkad/Ur/ Babylon/Kassites/Assyria/Chaldea Parsi menguasai wilayah Mesopotamia hingga keruntuhan kerajaan c) Proses pembentukan . Uruk.b) Kerangka Masa Berkembang daripada petempatan awal zaman Neolitik antara tahun 7000 hingga 5000 SM Sekitar 3500 S. Eridu. .Dibahagi kepada dua bahagian/utara/selatan/bandar Baghdad .M Kerajaan terakhir ialah Chaldea yang jatuh 359 S.Semua negara kota terletak di sepanjang sungai dan terusan ii) Jelaskan ciri-ciri tamadun Mesopotamia Setiap negara kota terbahagi kepada pusat kota/tembok kota/luar kota/pelabuhan Terdapat kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang Lambang kekayaan sesebuah kota Di dalam kota terdapat istana/rumah kediaman/rumah ibadat/rumah kedai/pasar/jalan raya berkeadaan lurus dan lebar Pusat kota ialah rumah ibadat Setiap kota mempunyai unit politik dan agama Melalui jalan laut bandar atau negara kota mudah dihubungi Organisasi social terbahagi kepada dua golongan Golongan pemerintah dan golongan rakyat Golongan pemerintah ialah raja/ketua pendeta/ketua tentera/orang bangsawan Golongan rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas seperti petani/artisan/pedagang 30 m .Bahagian selatan meliputi kawasan Sg Tigris dan Sg Euphrates d) Kegiatan .M berkembang menjadi pusat tamadun awal Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria yang bermula tahun 3500 S.Membina sistem pengairan/mengawal pengaliran air sungai .

Sumbangan Tamadun Mesopotamia Terangkan sumbangan-sumbangan Mesopotamia dari aspek berikut Perundangan (10 markah) Astronomi (5 markah) Perundangan Dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabbi. . Digubal semasa pemerintahan Raja Hamurabbi Berteraskan hak rakyat dan keadilan Hukuman dan denda mestilah setimpal Mengandungi 282 undang-undang i) ii) 1. 3. 5. 4. 2.- Hamba iaitu tawanan perang Sistem pemerintahan beraja Berbentuk teokrasi Raja dianggap sebagai Tuhan/wakil Tuhan dan pemilik negara kota Masyarakat tidak menyembah raja sebagai Tuhan kecuali semasa Raja Naramsin Beliau menganggap dirinya terlalu agung Menggelar dirinya sebagai raja empat penjuru alam Raja menjadi ketua pentadbir/ketua tentera/ketua pendeta/berkuasa dalam hal keagamaan ketua agama/melantik ahli keluarga/ memegang jawatan di ziggurat/menentukan bentuk pentadbirannya ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat/pusat perdagangan/pusat penyimpanan khazanah negara berkuasa soal tanah/cukai/hasil pertanian/perniagaan raja dibantu golongan bangsawan dan mempunyai ikatan dengan keluarga diraja kegiatan ekonomi yang pelbagai/pengkhususan kerja wujudnya lebihan hasil pertanian perdagangan penting kerana tiada bahan mentah /kayukayan/logam/emas/perak dibawa masuk terdapat pengusaha /pembuat tekstil/barang tembikar/alat keperluan harian tukang rumah wujud kerana pertambahan penduduk tentera untuk mempertahankan negara daripada musuh ilmu pengetahuan berkembang wujud sistem tulisan yang bermula daripada tulisan bergambar berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat tulisan tanah liat berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform 3.

Berdasarkan pemerhatian anda. Perundangan yang adil dapat dimanfaatkan demi kemajuan Negara -Bagaimanakah kita boleh manfaatkan undang-undang yang adil bagi menjamin kemajuan negara . Undang-undang ini berjaya mengekalkan keamanan 9.mengekalkan perpaduan . menambah. Membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang 1.6.menjamin keharmonian hidup masyarakat .menjaga hak kebebasan bersuara . jelaskan kejayaan yang dicapai melalui sistem perundangan yang adil. 3.mengukuhkan sistem organisasi . 2. 6.menjaga hak asasi manusia . 7. mendarab dan membahagi. Ilmu astronomi Pencerapan terhadap pergerakan bulan. menolak. 4.menjamin keamanan .Menjamin kestabilan politik .penduduk berbilang kaum .perlaksanaan undang-undang yang adil dan saksama 15m 5. bintang dan matahari Perkembangan kepada ilmu matematik Seperti sistem mengira perpuluhan. Perkembangan ilmu geomatri Membolehkan mereka menggunakan jalan laut Penciptaan kalender berasaskan sistem solar Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. Kod undang-undang ini menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia 8. Kejayaan negara setelah memanfaatkan perundangan yang adil. Undang-undang ini juga berjaya mewujudkan perpaduan 10. .mengekalkan perpaduan . 4.mengelakkan perpecahan kaum .menjaga keseimbangan ekonomi . 5. Dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca 7.

-lumba haram -pembunuhan -pelacuran -penculikan -Keruntuhan akhlak -merompak/mencuri Negara : -rasuah -keldai dadah -dadah -demonstrasi jalanan 10 m Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas: Langkah-langkah .ilh me. -pendidikan sepanjang hayat -kasih saying daripada ibu bapa -memberi didikan agama secukupnya .-kebebasan asasi -rakyat boleh mengundi calon yang di.alui pilihanraya -disegani oleh negara luar -tiada campur tangan kuasa asing -tumpuan pelabur -tumpuan para pelancong -tiada pertumpahan darah -hubungan antarabangsa berkembang -perindustrian berkembang -kemajuan ekonomi (Mana-mana jawapn yang munasabah) 10 m 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan makmur : Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjamin keamanan negara Pelajar : -kerap ponteng sekolah -langgar disiplin -membuli Masyarakat .

tidak terlibat dalam anasir-anasir negative yang menggugat kestabilan politik (mana-mana yang munasabah) 5m CONTOH SOALAN & SKEMA KERTAS 3 BAB 2 TAJUK UMUM TUGASAN Tajuk 7.1 Tamadun Awal Dunia (Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2) . Iktibar: -pengetahuan yang diperoleh -kepada diri.rakyat akan mematuhi undang-undang .-memartabatkan pendidikan Moral dan PSK -kempen -motivasi -ceramah -memperketatkan undang-undang juvana (mana-mana yang munasabah) 7. Nilai murni : Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara -kerjasama -perpaduan -jatidiri -kasih sayang -bersyukur -keadilan -memanfaatkan keamanan -berdikari -berwawasan -sikap tolenrasi -mengekalkan kemananan (mana-mana jawapan yang munasabah) 10m 8.bangsa dan Negara -harapan untuk masa depan agar Malayasia tetap aman dan makmur .

Pengenalan 5 markah belakang tamadun awal Jelaskan secara ringkas tentang. Peningkatan politik tamadun awal Huraian tamadun dalam aspek 30 markah politik Terangkan aspek peningkatan politik dalam tamadun Yunani dan Rom berkaitan: . buku ilmiah. TAJUK 7. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. calon dibenarkan membawa masuk buku teks. risalah. internet dan lain-lain Pada hari peperiksaan. -Latar belakang peningkatan tamadun awal dunia. ii. Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.1 – Peningkatan Tamadun Tema/Tajuk Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek politik dan hubungkaitnya dengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini.Perundangan(15m) Menganalisis 3.(15m) . Peringatan. iii. majalah. 15markah awal kepada dunia dalam bidang politik Jelaskan sumbangan tamadun awal kepada dunia dalam bidang politik.buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Sumbangan tamadun awal dunia dalam sumbangan tamadun bidang politik. dunia.Pentadbiran (15m) . Isi dan Memahami peningkatan 2. : Bab 2 Tingkatan 4 Format Aspek Perincian Markah penuh Pengenalan Memahami latar 1. akhbar.i.

Mencipta/ menjana idea 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai menjadikan Malaysia sebuah Negara maju . 10 markah sebagai sebuah negara yang maju menjelang -Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh tahun 2020. dimanfaatkan demi Bagaimanakah kita memanfaatkan kestabilan negara. Berdasarkan pemerhatian anda. kesan daripada kestabilan politik. (5m) Menghayati nilai-nilai 7. demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia. Penerapan nilai-nilai murni murni/iktibar/patriotism iktibar/patriotism daripada kerajaan 10markah daripada tamadun awal awal demi memajukan negara kita dunia demi memajukan Negara kita Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotism daripada sumbangan dalam aspek politik yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita. Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju. Kejayaan yang dicapai oleh Negara 10 markah dicapai oleh Negara kesan daripada kestbilan politik. Demokrasi berparlimen dimanfaatkan 15 markah Demokrasi berparlimen demi kestabilan negara.Mengaplikasi: 4. . jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik.(5m) -Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (15 m) Format Aspek Perincian Markah penuh Menilai kejayaan yang 5.

Bukti kewujudan .Kesimpulan Merumus secara 8. SKEMA JAWAPAN Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengan kemajuan Negara Malaysia. - Rumusan 5 markah Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.Athens mengamalkan system beraja.Maksud .Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya .daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat dinamakan Aristokrasi .Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi . keseluruhan isi yang telah dibincangkan.Contoh tamadun .Peranan 2 Pentadbiran Tamadun Yunani: Pemerintahan: -bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi .Proses peningkatan .Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa Markah 5 15 .Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota.Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol . .Bentuk/jenis . ketua hakim dan ketua agama . .Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot .Raja berperanan sebagai ketua tentera. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan politik Malaysia yang lebih mantap.Jangka masa .Lokasi kewujudan .Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki . Soalan Isi huraian 1 Jawapan Pengenalan .

Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. Tamadun Rom: Pemerintahan mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan yang bukan berasal daripada kalangan masyarakat latin tempatan. Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara dan merangka perundangan.Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato/Republic Negara harus diperintah oleh ahli falsafah Mereka cekap/terbaik/berupaya menggubal undang-undang - - .terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis . 15 Perundangan Tamadun Yunani.Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan . .rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat. . kuasa tertinggi terletak pada dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat..Antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa.Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal.semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun . Pemerintahan ini tidak disenangi oleh masyarakat Latin Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan dikenali sebagai patrician memberontak. Mewujudkan system Republik Tiada pemerintah berkuasa mutlak. Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan.Ahli Majlis. .segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.Lahir system demokrasi . Dewan Senat dilantik sebagai konsul iaitu pemerintah tentera.wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera . Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom Segala Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. .

Tamadun Rom Undang-undang bertulis Undang-undang pertama Hukum Kanun 12/dikenali Papan Dua Belas Dipahat pada kayu Diletak di tempat awam/tatapan rakyat Maharaja Justinian mengumpulkan/menyatukan/membukukan undang-undang tersebut. Lahir Kod Undang-undang Rom pada tahun 527M/Dikenali sebagai Undang-Undang Justinian 3 Sumbangan Tamadun Tamadun Yunani -Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi -Rakyat terlibat membuat keputusan politik -Rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan -Kerajaan demokrasi ialah kerajaan rakyat -Diamalkan kebanyakan Negara 15 Tamadun Rom -sistem republic -dikuasai dua orang konsul -Konsul dibantu oleh dua orang Dewan Senat -Dua orang konsul untuk imbang kuasa -Dewan senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan -diwakili oleh rakyat 4 Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan Negara -Terdapat tiga komponen utama -Badan pemerintah / eksekutif -Badan perundangan -Dewan Negara -Dewan Rakyat -Badan kehakiman -Sistem pilihanraya .

-Rakyat mempunyai kuasa mengundi -Rakyat memilih ahli dewan rakyat -Keamanan dapat diwujudkan -Undang-undang Negara terpelira -Rakyat berpeluang membentuk kerajaan -Rakyat bebas memilih perwakilan -Rakyat berhak menyokong.(5m) (a)Kewangan: -Kekurangan modal .Nilai matawang turun naik/spekulasi Pelaburan -kejatuhan pasaran malam -masalah menarik pelabur asing Teknologi -perkembangan bidang ICT -bergantung kepada teknologi luar Tenaga kerja -kurang mahir -bergantung kepada Negara luar -ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara . mengekalkan atau menukar kerajaan -mengekalkan kerajaan yang adil dan stabil -Raja menjadi lambang taat setia rakyat -saluran yang sah 5 Kejayaan Negara -kemajuan ekonomi -perindustriaan berkembang -tumpuan pelancong -hubungan antarabangsa berkembang -mendapat sanjungan Negara luar -pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa -perpaduan kaum -kehidupan rakyat makmur -perkembangan pendidikan -pertambahan pelaburan asing 6 cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.

memperkenalkan dinar emas Memperluas perbankan Islam Pasaran Meningkatkan kualiti barangan e-dagang Kemahiran Penguasaan ICT Menambah bilangan tenaga professional Modal insan Memperkukuh jati diri Menerapkan integriti Konsep 1Malaysia Merealisasikan Wawasan 2020 Dasar kerajaan Menjayakan dasar-dasar kerajaan - 7 Nilai murni/ Iktibar / Patriotisme -Memiliki sikap bertoleransi -Sedia menerima perubahan -Kepentingan memelihara perpaduan -Kepentingan ilmu pengetahuan -Mengekalkan keamanan -Patuh kepada undang-undang -Hormat kepada pemerintah/ Taat -Bekerjasama memajukan Negara -Berusaha memastikan negara sentiasa aman -Berbangga kepada negara -Belajar bersungguh-sungguh .-kurang pengetahuan Gejala social -keruntuhan akhlak -dadah -buang bayi -jenayah -nilai-nilai kemanusiaan pudar (jawapan munasabah) b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas Kewangan -penggabungan bank .

8 Rumusan -Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur -Pengetahuan yang diperoleh -Iktibar kepada diri. 2 Sebab-sebab penentangan Bincangkan sebabsebab penentangan masyarakat terhadap British di tanah Melayu. 3 Peristiwa penentangan pemimpin tempatan Terangkan peristiwa penentangan pemimpin tempatan Markah Penuh 5 markah 30 markah Menganalisis peristiwa penentangan pemimpin tempatan 15 markah . bangsa dan negara Ting 5 SOLAN KERTAS 3 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA (KELAS 5 A/T) TEMA /TAJUK :10. Pada pendapat anda mengapakah semangat patriotisme menjadi tonggak dalam mengekalkan kedaulatan negara.? Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehimgga Perang Dunia Kedua Isi dan Huraian Memahami sebabsebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British Perincian 1 Pengenalan Jelaskan latar belakang nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua Soalan :Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan.

(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara[5 markah] . Mencipta/menjana idea dalam usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia.apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. 15 markah 4 Semangat patriotisme mampu mengekalkan kedaulatan negara Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara? 10 markah Menilai kejayaan Malaysia dalam pelbagai aspek. 10 markah 6 Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara.terhadap British di (a) Naning (b) Kelantan Mengaplikasi kepentingan semangat patriotisme dalam mengekalkan kedaulatan negara. 5 Kemakmuran negara hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Pada pendapat anda.

…Penentangan bertujuan untuk membebaskan negara mereka daripada penjajah.penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19.[5 markah] mengekalkan kedaulatan negara.bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang  telah dibincangkan   8 Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.gemilang dan terbilang. 10 markah 5 mark Cadangan Peraturan Pemarkahan (Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang dunia Kedua) 1. 7 Nilai-nilai murni /iktibar/patriotism daripada usaha mengekalkan kedaulatan negara Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap warganegara Malaysia dalam usaha mengekalkan kedulatan negara.(b) Nyatakan langkahMenghayati nilai-nilai langkah untuk murni/iktibar/patriotism mengatasi cabaran di dalam usaha atas. …Di Malaysia. …Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula bermula pada abad ke-20 …Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia. …Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. . Pengenalan/Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.

Sarawak dan Sabah. …Antara pemimpin penentangan ialah Penghulu Dol Said/Dato Maharaja Lela/Rentap /Mat Salleh.. [7x1m][Maksimum:5 markah] 2. …Contohnya. …Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan.apabila British mengambilalih Melaka daripada Belanda. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan …Penentangan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya.penentangan berlaku kerana British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk mesti mendapat kebenaran British dan tanah dikenakan cukai.. …Seperti di Naning. …Penentangan Dol Said terhadap kehendak British mencetuskan peperangan.Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan dipaksa membayar ufti.Kelantan.penguatkuasaan politik British menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya.Pahang. Campurtangan British dalam adat resam tempatan .British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah.…Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar. …Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan. …Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan . …Melalui dasar ini. …British memperkenalkan sistem cukai.Terengganu.undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. …Menerusi perjanjian. …iaitu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai. Sebab-sebab penentangan Dasar penaklukan British …Penentangan terhadap British oleh masyarakat tempatan adalah disebabkan dasar penaklukan Britishdi daerah mereka. …Di Terengganu. …Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

British menghantar pasukan tenteranya untuk menakluki Naning.…Campurtangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentangan tempatan.perundangan. …Keadaan ini menyebabkan rasa tidak puas hati dlam kalangan pemimpin tempatan yang mendorong mereka menentang British. Peristiwa penentangan pemimpin tempatan a) Naning  Penentangan Penghulu Dol Said di naming antara tahun 1881 -1833 merupakan penentangan paling awal berlaku di tanah Melayu.kebanyakan pemimpin tempatan telah dilantik oleh sultan ataupun masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut.  Tidak bersetuju dengan arahan supaya Naning menghantar 1/10 hasilnya kepada Melaka sebagai ufti. …Kesetiaan kepada pembesar tempatan memberikan kerjasama dalam menentang British.W Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu.dan sosial.Perlantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya.  Sebab penentangan Dol Said ialah beliau tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah jajahan British. …yang menyulitkan kehidupn mereka telah memberi sokongan kepada penentangan pemimpin tempatan. …Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa.iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Kesulitan penduduk tempatan …Penduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British.  Dol Said menentang pasukan british.  Pada tahun 1831.W. …British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai British yang bertentangan dengan budaya tempatan . …Tindakan Birch telah ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. …Sebelum penjajahan.J. …. [29x1m][Maksimum:30 markah] 3.ekonomi. …Di Perak. . Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh …Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran ke atas kawasan dan anak buah mereka setelah British menjajah kawasan mereka. …Seperti soal pentadbiran.

 Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan.  Dol Said dan pengikut-pengikutnya tidak mendapat bantuan dari mana-mana pihak.dan rakyat tempatan menyerang Pasir Putih dan berjaya menawannya.Tuan Ahmad.Engku Besar Jeram.  Serangan British yang tersusun dengan penggunaan senjata yang lebih moden berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya.  Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan bertindak enggan membayar cukai.daerah Naning.  Bantahan Tok Janggut enggan dilayan Pegawai Daerah Paser Putih yang telah mengarahkan pihak polis menangkap tok Janggut tetapi gagal.S Cadmus yang mendarat di Tumpat.  Pada Mei 1915 British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Saring.Haji Said.  Pasukan British berjaya mengalahkan tentera Penghulu Dol Said.  Tindakan ini merupakan amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. b) Kelantan  Penentangan dilakukan oleh Tok Janggut.Che Ishak.  Tok Janggut terkorban dalam serangan tersebut dan mayatnya telah diarak ke seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala di bawah dan kaki ke atas.  Mereka menduduki Pasir Putih selama 3 hari  Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebgai Raja.  Beliau diberi pencen dan sebuahrumah di sana.British dengan tentera seramai 1200 orang menyerang Naning.  Dol Said berjaya mengalahkan pasukan tentera British yang berjumlah 150 orang di bawah pimpinan kapten Wyllie yang ingin menawan Taboh. Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara  .  Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Paser Putih pada tahun 1910 apabila British memperkenalkan Sistem Penasihat British.Tok Janggut sebgai perdana menteri.  Pada tahun 1915.  British memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan.dan Che Ishak sebagai pegawai daerah.  Pada akhir tahun 1832. [23x1 m][Maksimum:15 markah] 4.British membawa masuk pasukan tentera dari negeri selat bersama kapal perang H.Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali daripada Rembau/Syed Shaban/Penghulu Remai dan Rechat/Dato’Kelana Sungai Ujong/Penghulu Gemencheh.M.Penghulu Adam.

.. …Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia. …Mengekalkan perpaduan kaum. …Mengelakkan diri daripada nilai-nilai negative. …Pelancaran Kapal Selam KD Tun Razak. …Hormat-menghormati sesame individu [16x1m][Maksimum:15 markah] 5. …Jangan mudah terpengaruh dengan agenda anasir luar. (a) Cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara . [13x1m][Maksimum 10 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 6. Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum …Membina Menara Berkembar Petronas …Perisytiharan Melaka sebagai Bandaraya Bersejarah Warisan Dunia …Perisytiharan Pulau Pinang sebagai Bandaraya Warisan Dunia.. …Pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) …program Angkasawan Negara. …Patuh pada ajaran agama. …Menjaga keamanan negara. …Melancarkan Koridor Raya Multimedia (MSC) …Pelaksanaan K-ekonomi. …Mengukuhkan perpaduan kaum …Pelbagai bahasa …Pelbagai budaya …Pelbagai kepercayaan/agama …Pelbagai fahaman politik …Pendudukan yang berbeza . …Menguasai kepakaran sains dan teknologi. …Menguasai pelbagai kemahiran. …Melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang berguna. …Pembinaan Jambatan Pulau Pinang …Pembinaan Menara Kuala Lumpur. …Sistem perbankan elektronik …Kemajuan sistem pengangkutan/LRT/MRT/Komuter/Monorail.Mempunyai semangat setia negara yang tinggi …Sanggup berkorban untuk bangsa …Mempunyai sifat kerjasama.

Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara. SOALAN KERTAS 3 BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Tema/Tajuk:11.…Polarisasi kaum …Merapatkan jurang perbezaan pendapatan/ekonomi …Merapatkan jurang perbezaan pendidikan …Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja …Mudah terpengaruh dengan anasir luar [12x1m][Maksimum:5 markah] (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah …Menjayakan konsep 1 Malaysia. …Menghormati hak asasi manusia.1 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia . …Keadilan.gemilang dan terbilang. [10x1m][[Maksimum:10 markah] 8. …Kebijaksanaan pemerintah. …Bertolak ansur. …Cinta akan negara. …Berani mempertahankan negara. …Pelaksanaan Dasar Pendidikan kebangsaan …Penganjuran Sukan Malaysia(SUKMA) …Konsep Rumah Terbuka setiap musim perayaan. …Program latihan Khidmat Negara(PLKN) …Pengagihan ekonomi secara seimbang [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7. …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. …Permuafakatan antara pemimpin-pemimpin rakyat. …Pengamalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. …Sanggup berkorban untuk negara. …Kerjasama antara pelbagai kaum. …Pengamalan Prinsip Rukun Negara. …Berakhlak mulia. Rumusan …Pengetahuan yang diperoleh …Iktibar kepada diri bangsa dan negara. …Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.

Cabaran dan langkah untuk mengekalkan mengekalkan keamanan dan keamanan dan kemakmuran negara. Pada pendapat anda. Mengaplikasi 4. menjamin kemakmuran Bagaimanakah perpaduan negara. menentang Malayan Bincangkan tindakan orang Union Melayu menentang Malayan Union. Mencipta/menjana idea 6. Perpaduan bangsa Malaysia perpaduan bangsa dalam menjamin kemakmuran Malaysia dalam negara.Soalan:Pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu 1946 telah membangkitkanpenentangan masyarakat terhadap penjajahan British. Isi dan Memahami reaksi 2. Kejayaan Malaysia hasil Malaysia dalam daripada perpaduan bangsa menjamin kemakmuran Malaysia. 10 markah 10 markah . Tindakan orang Melayu orang Melayu menentang Malayan Union . Pengenalan belakang/sebab-sebab Jelaskan latar pengenalan Malayan belakang/sebab-sebab Union pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu.sejauh manakah perpaduan rakyat dapat menjamin keharmonian negara kita? Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. bangsa Malaysia dapat dipertingkatkan? Menilai kejayaan 5. negara Berdasarkan pemerhatian anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan bangsa Malaysia. kemakmuran negara. Reaksi terhadap Malayan Huraian masyarakat terhadap Union . (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran [5 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di 30 markah 15 markah 15 markah. Format Aspek Perincian Markah Penuh 5 markah Pengenalan Memahami latar 1. pengenalan Malayan Terangkan reaksi penduduk Union Tanah Melayu terhadap Malayan Union Menganalisis tindakan 3.

murni/iktibar/patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum.tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit politik pentadbiran yang berbeza iaitu Negeri-negeri Selat (NNS).dan NegeriNegeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) Menjimatkan kos pentadbiran …Pengenalan Malayan Union juga bertujuan untuk menjimatkan kos pentadbiran. Merumus secara 8.[5markah] Menghayati nilai-nilai 7. Nilai-nilai 10 murni/iktibar/patriotisme dalam markah usaha memperkukuh perpaduan kaum. diperoleh. …Selama ini British menjalankan dasar menerima negeri Melayu sebagai pemilik tanah Melayu.adat iatiadat Melayu.gemilang dan terbilang. Kesimpulan Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 :Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia 1.atas. …Kepelbagaian sistem pentadbiran di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua telah menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang. .agama Islam dan Bahasa Melayu sebagai budaya Melayu.bangsa dan negara. Iktibar kepada diri. Melahirkan pentadbiran yang licin …Malayan Union dibentuk untuk melicinkan pentadbiran Tanah Melayu.Negeri-negri Melayu Bersekutu (NNMB). …Sebelum perang dunia kedua. Rumusan 5m keseluruhan isi yang Pengetahuan yang telah dibincangkan. Pengenalan/Latar belakang sebab-sebab pengenalan Malayan Union di tanah Melayu Latar belakang …Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 merupaka usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme/dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum di Malaysia. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Sebab-sebab pengenalan Malayan Union Persediaan membentuk kerajaan sendiri …Kerajaan British memperkenalkan Malayan Union sebagai langkah persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri.

Raja-raja Melayu Kehilangan Kuasa …bagi orang Melayu. Reaksi Penduduk tanah Melayu terhadap Malayan union …Lahir pelbagai reaksi dalam kalangan penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan dan kebanyakan daripada mereka menentang Malayan Union.Kedah …Kebanyakan Sultan tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri …seperti yang berlaku kepada sultan Perak. [13x1m][Maksimum:5 markah] 2. . …Terdapat Sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar setia kawan kepada British …seperti Sultan Selangor dan Sultan Johor. Mengawal Kuasa Politik Melayu …Pengenalan Malayan Union membolehkan British dapat mengurangkan kuasa politik orang Melayu. …Menjamin penguasaan yang berterusan British ke atas sumber ekonomi Tanah Melayu. …Orang Melayu secara prinsipnya menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. …Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa. Penentangan Orang Melayu Cara MacMicheal mendapatkan persetujuan …Sir Harold MacMicheal mengugut raja-raja Melayu …bahawa baginda akan diturunkan takhta sekirangya enggan menerima Malayan Union. …British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut.keadaan selepas perang dunia kedua tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik . …supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka.Membentuk Bangsa Malayan Union …British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union. …Raja-Raja Melayu juga kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. …Menumpukan taat setia kepada Malayan Union. …seperti yang terjadi pada Sultan Badlishah.

…Waaupun Raja-Raja Melayu masih membincangkan soal agama Islam tetapi zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union. …Janji ini merupakan harapan semua parti dan persatuan yang menyokong Malayan Union. Golongan Radikal Melayu. …Terdapat sebahagian kecil yang menyokong Malayan Union. …Mereka menyokong dasar sama rata Malayan Union. …boleh mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) …Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) menyokong Malayan Union. …kerana pemerintahannya bessifat Barat …menghapuskan sistem feudal Melayu. …Mereka bersetuju dengan dasar menyatukan Negeri-Negeri Melayu menjadi sebuah unit politik.dan golongan radikal Melayu. …yang menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. Kehilangan Warisan Tamadun. …menyebabkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu bertambah mundur. …Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan Sultan sebelum ini yang merupakan ketua agama Islam. …Mereka menyokong kerakyatan terbuka Malayan Union.antaranya termasuklah orang dagang. …Mereka juga mempercayai janji British yang akan …memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. …Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang. …Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status quo orang melayu sebagai penduduk peribumi. Kerakyatan …Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang ditolak oleh orang Melayu. …PKMM percaya konsep republic seperti Indonesia dapat dijalankan dan seterusnya Konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan. . …untuk melicinkan pentadbiran.pengenalan Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. …Mereka percaya British perlu menjajah Tanah Melayu terlebih dahulu sebelum proses berkerajaan sendiri dilaksana dan kemerdekaan diberikan. …Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar. …bagi orang Melayu. …tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. …PKMM menyokong penyatuan pentadbiran agama Islam dapat dipermudahkan. Golongan Menyokong. …Orang melayu turut bimbang yang mereka akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka.

. …langkah tegas orang Melayu mendorong British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO. …Kongres Melayu kedua telah diadakan dari 30-31 Mac 1946.Angkatan wanita Sedar (AWAS) dan Barisan tani Malaysia (BATAS) menyokong Malayan union kerana konsep republik. Pegawai Tadbir Melayu …Terdapat pegawai tadbir Melayu yang menyokong Malayan union dengan alasan British merupakan kuasa besar dan mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Melayu. …Kongres ini dihadiri seramai 163 orang dan 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu.Parti-parti radikal lain.Kuala Lumpur. …Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap Bandar besar. …Seperti PKMM.majlis dan Warta Negara. Bagaimanakah perpaduan bangsa dapat dipertingkatkan? …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. …Pada 23 Januari 1946. …Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat tanah Jajahan di London. …dan menubuhkan United Malays Organizations (UMO) sebagai benteng menentang Malayan Union. …Kongres Melayu 1946 bersetuju menubuhkan United Malays National Organization(UMNO) atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Malayan Union. …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. …Persatuan-persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union.dan di Alor Setar Kedah.Dato Onn Jaafar menyeru orang Melayu berkongres. Kongres Melayu 1946 diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab sultan Sulaiman. …semasa Sir Harold Mac Micheal mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu …Demonstrasi berlaku di Khota Bharu.Kelantan. …telah menyuarakan bantahan secara berterusan. …untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union kepada ahli-ahli Parlimen British iaitu L.Kampun Baru. …Hasil daripada perundingan ini membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu [19x1m][maksimum:15 markah] 4. …Orang Melayu telah mengadakan demonstrasi secara damai. [40x1m][Maksimum:30 markah] 3. Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union …Akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu.D Gammand dan David Reese Williams. …Raja-Raja Malayu telah berkumpul di Kuala kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen tersebut.Angkatan pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam.

[17x1m][Maksimum:15 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 5. …Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum di sekolah …Program latihan khidmat negara. Kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan Bangsa Malaysia …Keamanan negara terjamin …Keselamatan negara terkawal …Ekonomi berkembang pesat …Industri pelancongan berkembang maju.…pengamalan prinsip Rukun Negara.…Kestabilan politik …Tumpuan pelabur asing …Tiada peperangan …Malaysia terkenal di mata dunia …Tiada rusuhan kaum …Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan …sistem penangkutan/perhubungan diperluas [11x1m][Maksimum:10 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 6. …Penganjuran rumah terbuka semasa musim perayaan. . (a) Cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran …Masyarakat berbilang kaum yang berlainan bahasa …berlainan budaya …Berlainan kepercayaan …Berlainan pendapat terhadap keduniaan …Pengaruh media elektronik/cetak . …Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaaan.(PLKN) …Sukan untuk semua …Aktiviti gotong royong …Program Khidmat Masyarakat …Kempen Budaya Penyayang …Memantapkan peranan sekolah kebangsaan …Amalan kekitaan …sifat berdisiplin. …Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) …Penubuhan Sekolah Wawasan. …Pengamalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme …Bertoleransi …Bekerjasama …Tolong-menolong …Hormat-menghormati …Bersatu-padu …Tabah menghadapi cabaran …bijak menyelesaikan masalah. …Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang. …Menjayakan wawasan 2020 …Memantapkan Institusi keluarga.bangsa dan negara. …Bersyulur …Kebijaksanaan pemimpin …Permuafakatan antara kaum …Mematuhi ajaran agama …Mengamalkan budaya bangsa [12x1m][Maksimum:10 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 8. .…Terpengaruh dengan anasir luar …Pelbagai fahaman politik [8x1m][Maksimum:5 markah] [mana-mana jawapan lain yang munasabah] (b) langkah-langkah untuk mengatasi cabaran …Mengukuhkan perpaduan kaum …Melaksanakan konsep 1 Malaysia. Rumusan …Pengetahuan yang diperoleh …Iktibar kepada diri. …Melonjakkan kecemerlangan pendidikan …Pengagihan ekonomi secara adil …Mengamalkan prinsip musyawarah [7x1m][Maksimum:5 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7.

Melayu Melaka. kemajuan negara. Format Pengenalan Isi dan Huraian Aspek Perincian Memahami latar 1. Ciri-ciri negara dan bangsa negara dan bangsa Zaman Kesultanan Melayu dalam Kesultanan Melaka. Kedudukan starategik kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan dimanfaatkan demi negara.apakah strategik di Asia kejayaan yang dicapai oleh Tenggara. kedudukan yang Pada pendapat anda.1 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa Soalan:Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman kesultanan Melayu Melaka dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini. Bagaimanakah masyarakat hari ini memanfaatkan kedudukan yang staregik di rantau AsiaTenggara bagi memajukan negara. Huraikan cirri-ciri pembinaan negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Mengaplikasi 4. Menilai kejayaan 5. Pengenalan belakang pembinaan Jelaskan tentang latar belakang negara dan bangsa pembinaan negara dan bangsa. Pembinaan negara dan bangsa pembentukan negara Eropah dan bangsa Eropah. Memahami 2. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.SOALAN KERTAS 3 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Tema/Tajuk:11. Kejayaan Malaysia setelah Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang memanfaatkan startegik di Asia Tenggara. Bincangkan latar belakang pembinaan negara dan bangsa berikut: a) Itali [15m] b) Jerman [5m] c) Kerajaan Islam di Madinah [5m] d) Negara Malaysia [5m] Menganalisis cirri-ciri 3. 10 markah . Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di rantau Asia Tenggara? Markah Penuh 5 markah 30 markah 15 markah 15 markah.

Kesimpulan Mencipta/menjana idea 6.negeri Bernam. Rumusan keseluruhan isi yang  Pengetahuan yang diperoleh. oleh Malaysia dalam memajukan negara. …Kedudukan raja adalah begitu tinggi dan istimewa dalam sesebuah kerajaan. Cabaran menjadikan Malaysia untuk menjadikan sebagai sebuah negara maju. Praktis Formatif: Kertas 3 Cadangan Peraturan Pemarkahan 1. Konsep kerajaan dan negeri dalam masyarakat Melayu tradisional. …Sistem politik masyarakat Melayu tradisional adalah berbeza daripada sistem politik negara moden.  Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. 10 markah 10 markah 5 markah. …Dalam masyarakat Melayu tradisional. kemajuan Malaysia.[5markah] b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. …Kerajaan yang kuat akan menakluk atau menaungi kerajaan lain yang lemah untuk mengembangkan empayarnya. . …Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak negeri taklukan dan naungan. Merumus secara 8. Malaysia sebagai a) Jelaskan cabaran yang dihadapi sebuah negara maju. …Raja bertanggungjawab memberikan perlindungan politik dan jaminan keselamatan kepada rakyat yang mendiami kawasan kekuasaannya. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotism murni/iktibar/patriotisme/daripa daripada Kesultanan da Kesultanan Melayu Melaka Melayu Melaka demi yang boleh diteladani demi mamajukan Malaysia.gemilang dan terbilang. telah dibincangkan  Iktibar kepada diri.dan negeri Krian.[5 markah] Menghayati nilai-nilai 7.negeri bererti kawasan seperti Larut. …Rakyat yang mendiami wilayah yang diperintah raja pula akan menerima dan mengakui kekuasaan raja. Pengenalan/latar belakang pembinaan negara dan bangsa.bangsa dan negara. …Kesetiaan rakyat terhadap rajanya menentukan sempadan kerajaan atau wilayah yang diperintah oleh raja tersebut. …Dalam masyarakat Melayu tradisional muncul kerajaan yang membawa kepada kewujudan raja.

…Setelah British campurtangan di Semenanjung Tanah Melayu. …Pada tahun 1946.budaya. …Konsep bangsa Malaysia merupakan konsep baru bagi rakyat berbilang kaum di negara ini.pengisian kemerdekaan. [27x1m] [Maksimum:5 markah] 2.kepercayaan. …Konsep kerajaan beransur luput dan digantikan dengan konsep negeri. …Konsep bangsa Malaysia dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad dalam ucapannya di Majlis Perniagaan Malaysia pada 28 Februari 1991. …Bangsa Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang mempunyai bahasa.British mulai merujuk setiap kerajaan Melayu sebagai negeri. …Pengamalan kebudayaan kebangsaan. Pembinaan negara dan bangsa Eropah (a) Pembinaan negara bangsa di Itali …Itali pada mulanya terbahagi kepada beberapa buah wilyah. Konsep Kerajaan dan negeri pada zaman penjajahan …Penjajahan kuasa barat telah mengubah konsep kerajaan dan negeri dalam masyarakat Melayu Tradisional. …bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan satu bahasa kebangsaan. …Pengamalan rukun negara dalam setiap aspek kehidupan. …Persetujuan negeri Sarawak dan Sabah untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu mewujudkan negara Malaysia yang berdaulat. Konsep bangsa …Konsep bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam ikatan ketatanegaraan atau dengan kata lain warganegara sesebuah negara.sebuah pentdbiran pusat yang menggabungkan semua negeri Melayu telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu.dan pendapat terhadap keduniaan yang berbeza. …British menetapkan sempadan setiap kerajaan. …Pembentukan bangsa Malaysia merupakan hasil perjuangan kemerdekaan. …Pemberian kemerdekaan oleh British kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara baru yang merdeka.…Dalam perjanjian antara sesebuah kerajaan Melayu dengan kuasa asing.keseluruhan kerajaan merujuk kepada negeri dengan segala jajahan takluknya.dan pengekalan kemerdekaan.British telah memperkenalkan gagasan Malayan Union untuk membina sebuah negara dan bangsa yang moden tetapi telah ditentang oleh orang Melayu. …Negara dan bangsa Malaysia terbentuk apabila Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. …Pada tahun 1948. .

…Pada tahun 1870. …melalui cara diplomasi.Otto Eduard von Bismarck turut mengamalkan realpolitik dan politik darah dan besi untuk menyatukan negara Jerman pada tahun 1871. …Rakyat Jerman bersedia menerima sistem kediktatoran yang dianjurkan oleh Bismarck untuk menyatukan Jerman. …sebagai membalas jasa Itali. . [9x1m)[Maksimum:5 markah] (c) Pembentukan kerajaan Islam di Madinah …Pembentukan kerajaan Islam di Madinah merupakan satu contoh penyatuan melalui prinsip Islam. …Pada tahun 1866.…Di bahagian Utaranya.penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan. …Bismarck menggunakan pelbagai teknik.a. [16x1m][Maksimum:15 markah] (b) Pembinaan negara bangsa di Jerman …Di Jerman.Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom.provokasi. …iaitu Denmarck (1864). …dan Count Camillo Benso di Cavour mengambil peluang tersebut untuk menyatukan Rom dengan Itali.wilayah Venetia telah dipulangkan kepada Itali.dalam membantu Prussia menewaskan Austria.beberapa wilayahnya seperti Venetia dan Lombardy masih dikuasai oleh Austria.pemalsuan dokumen. …Beliau telah bekerjasama dengan Napoleon III (pemerintah Perancis) bagi menentang Austria pada tahun 1860. …Bismarck menggunakan isu membenci kuasa asing untuk memenangi dan semangat rakyat Prussia di medan tempur. …Bismarck telah melancarkan tiga siri peperangan untuk menentang musuhnya. …Melalui satu pungutan suara yang diadakan Count Camillo Benso di Cavour memperoleh sokongan majority rakyat untuk menyatukan itali. …seperti tipu helah. …Hasil bantuan Napoleon III. …dengan menghalau keluar orang Austria dari bumi Itali. …Penyatuan ini berjaya membentuk sebuah negara bangsa Itali. …dengan menggunakan amalan realpolitik.musyawarah. …Count Camillo Benso di Cavour sangat menyanjung penyatuan Itali berlandaskan pemerintahan monarki.Austria (1866) dan Perancis (1870).Itali berjaya mengalahkan Austria. …Nabi Muhammad s.dan permuafakatan. …Orang Itali ingin menyatukan wilayah-wilayah mereka di bawah sebuah pemerintahan.w terlebih dahulu menyusun perlembagaan Madinah sebelum mengasaskan kerajaan Islam di Madinah. …Count Camillo Benso di Cavour berusaha menyatukan Itali sebagai sebuah negara.

…Pembentukan kerajaan Islam Madinah membuktikan bahawa kejayaan tersebut adalah hasil daripada amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan pemimpin dengan rakyat. …Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi keseluruhan tanah Melayu dan seluruh bahagian Timur Sumatera. Ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. …Sejarah Melayu merupakan dokumen historiografi Melayu yang terpenting.paksaan. [7x1m][Maksimum:5 markah] (d) Pembentukan negara dan bangsa Malaysia …Pembentukan negara Malaysia adalah berkat kebijaksanaan pemimpin negara. …Pandangan jauh pemimpin tidak menumpahkan darah. …Negara atau pemerintah boleh menggunakan segala kuasa yang dimilikinya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang.*5x1m+ *Maksimum:5 markah+ 3.taklukan. …Ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak persamaan dengan cirri-ciri negara bangsa moden pada hari ini. …dan tolak ansur antara tiga kaum yang terbesar di negara ini. …Kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. …Setiap negara mempunyai wilayah.Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi sesebuah wilayah ke atas rakyatnya. …pakatan murni. …Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima dan mengakui pemerintahan seorang raja. Kedaulatan . …Kemerdekaan yang dicapai oleh Malaysia adalah melalui rundingan. …Kedaulatan juga dirujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah. .. …Kesultanan Melayu Melaka mempunyai masyarakat yang tersusun. …Peradaban dan peraturan kenegaraan kerajaan Melaka tercatat dalam buku Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin yang dikarang oleh Tun Sri Lanang. …Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada campur tangan. …Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 merupakan asas pembinaan negara dan bangsa negara kita. …Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah wilayah pengaruh. …Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kawasan lingkungan pengaruhnya yang luas walaupun sempadannya tidak ditetapkan.berperaturan dan mempunyai sistem pentadbiran dan politik yang tersendiri. …Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan pelabgai kesan dan warisan sosial politik dalam sistem pemerintahan negara kita. …Ini bermakna negara berkenaan mempunyai hak mutlak terhadap rakyatnya.iaitu tempat tinggal rakyat dan sempadannya sendiri yang diterima umum.atau penjajahan kuasa asing..

bahasa. …Undang-undang laut Melaka memperuntukkan perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut.dan pending diraja. …hukuman bagi kesalahan jenayah. Lambang-lambang …Lambang negara merupakan symbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara.kehakiman. …Pada zaman kesultanan Melayu Melaka. …bidang kuasa nahkhoda kapal.terdapat dua sumber undang-undang bertulis yang dipengaruhi oleh hokum adat tempatan dan agama Islam. …turut menyatakan kesalahan terhadap kesalahan jenayah awam. …cara perniagaan.bahasa.cogan agama.protocol. …Undang-undang dicipta untuk memeliharakeamanan dan melindungi rakyat. Keunggulan Undang-undang …Penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan.adat istiadat Melayu. …Kebesaran sultan dan Kesultanan Melayu Melaka dilambangkan dengan alat regalia.undang-undang. …Sistem pemerintahan beraja. …yang menyentuh tentang bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat. Rakyat …Rakyat islah seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah. …Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambing penaytuan bangsa dan negara.warna.rakyat bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah.nobat. …aturcara pelayaran. …Seperti tanggungjawab pegawai kapal.undang-undang keluarga dan sebagainya. …Pada zaman kesultanan Melayu Melaka.iaitu hokum kanun Melaka dan Undangundang Laut Melaka. …Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal. …Raja yang memerintah mewakili negeri atau kawasan pemerintahan. …Keunggulan undang-undang menentukan struktur kerajaan.dan kerakyatan yang diterima oleh masyarkat..bahasa Melayud an agama Islam merupakan warisan yang dikekalkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.kalung diraja. .agama.dan adat istiadat istana.gendik diraja.…Pengertian tentang kedaulatan dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka adalah berbeza dengan negara moden kerana kedaulatan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dirujuk terus kepada raja yang memerintah. …Antara alat kebesaran diraja yang menjadi symbol kedaulatan raja dan kerajaan yang memerintah ialah tengkolok diraja. …Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut.

…Menjadikan pelabuhan bertaraf antarabangsa.kerajaan hanya wujud apabila adanya raja.Penghulu Bendahari. …Memulihara khazanah laut. …Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. …Menyediakan kemudahan infrastruktur bertaraf dunia …Menggunakan teknologi terkini. …Menggalakkan kemasukan pelabur asing. …menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. …menjaga keamanan. …Mempelbagaikan fungsi pelabuhan.menghadiri adat istiadat kerajaan. Bagaimanakah masyarakat Malaysia memanfaatkan kedudukan yang strategik di Rantau Asia Tenggara bagi memajukan negara? …Memperlengkap kemudahan di pelabuhan. …Mengekalkan keamanan serantau [18x1m][Maksimum:15 markah] [mana-mana jawapan lain yang munasabah] . …Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau. …Memajukan sukan kapal layar.di laut.…Sebagai tanda ketaatan. …Menambah bilangan akademi Maritim. …Pembesar berempat ini menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah dan diberi portfolio mengikut bidang tugas masing-masing iaitu di darat. …Menjalin hubungan perdagangan dengan semua negara. Kerajaan …Kerajaan merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menguruskan pentadbiran. …Sistem Pembesar 4 lipatan ini menjamin kesentosaan sistem pemerintahan beraja dan kerajaan di Melaka. …Memajukan industry perkapalan. …Menguruskan urusan di pelabuhan dengan cekap.kerahan tenaga.Temenggung dan Laksamana. …Memperketat kawalan kawasan perairan.mengadakan gotong royong.di sekitar Melaka.raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh Bendahara. …Menjadikan kawasan pantai sebagai industry pelancongan terkemuka.rakyat bersedia untuk mempertahankan negara. …mempertahankan kedaulatan negara. …Menganjurkan persidangan antarabangsa/Komanwel/PBB/NAM/OIC. …Pada masa dahulu.dan di jajahan takluk Melaka. [49x1m][Maksimum :15 markah] 4. …Menjamin kestabilan politik.

…Kurang tenaga pakar.. …Perkembangan bidang maritime. …Aktiviti perlombongan dijalankan secara produktif. .5. …Membentuk minda rakyat kelas pertama. …Bersaing dengan negara maju. …Kemajuan sistem pengangkutan. (a) Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara. …Menjadi pusat kecemerlangan ilmu serantau. …Sektor pertanian berkembang pesat. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Asia Tenggara …Kemajuan ekonomi negara. …Meluaskan pasaran barangan . …Kemajuan perhubungan/komunikasi.Ekonomi dunia yang tidak menentu. …Kadar pengangguran tinggi. …Kenaikan harga barangan. …Kemasukan pendatang asing tanpa izin. …Pelaksanaan e-dagang [11x1m][Maksimum:10 markah] [Mana-mana jawapan yang munasabah] 6. …Merealisasikan wawasan 2020. …Merapatkan jurng ekonomi antara penduduk Bandar dan luar Bandar. …Pusat tumpuan pelajar asing. …Meneruskan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) …Meningkatkan mutu pendidikan bertaraf dunia. …Wujud hospital pelancongan. …Membendung gejala sosial. …Kepesatan sector perindustrian. [9x1m][Maksimum:5 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran …Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) …Menjayakan konsep 1 Malaysia. …Memperkukuh perpaduan pelbagai kaum. …Industri pelancongan berkembang maju/tumpuan pelancong asing.. .

…Memanfaatkan kurniaan tuhan. …Berdaya saing. …Sedia menerima perubahan yang positif. …Menguasai ilmu pengetahuan. …Gigih berusaha.bangsa dan negara. Rumusan …Pengetahuan yang diperoleh …Iktibar kepada diri. …Mengekalkan keamanan negara.[8x1m][Maksimum:5 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7. …Mengukuhkan jati diri bangsa. …Berani menghadapi cabaran. …Berfikiran terbuka dengan nilai-nilai yang bermanfaat. . …Meningkatkan semangat patriotism. …Bertoleransi antara kaum [13x1m][Maksimum:10 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 8. …Bersikap inovatif dan kreatif. …Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism …Mengekalkan kegemilangan tradisi.