You are on page 1of 3

Gia su Day kem Tphcm

Tinhmo.Blogspot.Com
1

THI I HC MN TON (KHI B 2010)
(180 pht)

Phn bt buc

Cu 1(2 im):
Cho hm s
2 1
1
x
y
x
+
=
+
(C)
1) Kho v v th hm s (C)
2) Tm m ng thng
2 y x m = +
ct th ca hm s (C) ti hai
im phn bit A, B sao cho tam gic OAB c din tch bng 3 (O l
gc ta )

Cu 2 (2 im):
1) Gii phng trnh :
(sin2 cos 2 )cos 2cos 2 sin 0 x x x x x + + =

2) Gii phng trnh:
2
3 1 6 3 14 8 0( ) x x x x x R + + = e

Cu 3 (1 im):
Tnh tch phn
2
1
ln
.
(2 ln )
e
x
I dx
x x
=
+
}
Cu 4 (1 im): Cho hnh lng tr tam gic u ABC.ABC c AB = a,
gc gia hai mt phng (ABC) v (ABC) bng
0
60
. Gi G l trng tm
tam gic ABC. Tnh th tch khi lng tr cho v tnh bn knh mt
cu ngoi tip t din GABC theo a.

Gia su Day kem Tphcm
Tinhmo.Blogspot.Com
2
Cu 5 (1 im): Cho cc s thc khng m a, b, c tha mn:
1 a b c + + =
.
Tm GTNN ca biu thc:
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3( ) 3( ) 2 M a b b c c a ab bc ca a b c = + + + + + + + +Phn t chn
(Th sinh chn Phn A hoc phn B)
A. Theo chng trnh chun
Cu 6a (2 im):
1) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho tam gic ABC vung ti A,
c nh C(-4; 1), phn gic trong gc A c phng trnh
5 0 x y + =
. Vit phng trnh ng thng BC, bit din tch tam
gic ABC bng 24 v nh A c honh dng
2) Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho cc im A(1; 0; 0), B(0;
b; 0), C(0; 0; c) trong b, c dng v mt phng
( ) : 1 0 P y z + =
. Xc nh b v c, bit mt phng (ABC) vung
gc mt phng (P) v khong cch t im O n mt phng (ABC)
bng
1
3

Cu 7a (1 im): Trong mt phng ta Oxy, tm tp hp im biu
din cc s phc z tha mn
(1 ) z i i z = +Gia su Day kem Tphcm
Tinhmo.Blogspot.Com
3
B Theo chng trnh nng cao:
Cu 6b)
1) Trong mt phng vi h ta Oxy cho im
(2; 3) A
v elip (E)
2 2
1
3 2
x y
+ =
. Gi
1 2
, F F
l cc tiu im ca (E) ( 1
F
c honh m),
M l giao im c tung dng ca ng thng
1
AF
vi (E). N l
im i xng ca 2
F
qua M. Vit phng trnh ng trn ngoi tip
tam gic
2
ANF


2) Trong khng gian ta Oxyz, cho ng thng
1
:
2 1 2
x y z
A = =
.
Xc dnh ta im M trn trc honh sao cho khong cch t M
n A bng OM

Cu 7b) (1 im)
Gii h phng trnh:
2
2
log (3 1)
( , )
4 2 3
x x
y x
x y R
y
=

+ =

---- HT ----