You are on page 1of 19

Vezba broj 9

• RASTVORENI KISEONIK • AERACIJA
Maja Milosevic 18/08

Sadrzaj • • • • • • • • • Rastvoreni kiseonik Bilans kiseonika Faktori koji uticu na prisustvo kiseonika u vodi Nedostatak kiseonika u vodi Aeracija Aeracioni sistemi Primena aeracije Metode odredjivanja Zakljucak .

Rastvoreni kiseonik • Najvazniji rastvoreni gas u vodi • Neophodan za zivot • Potreban za razvoj mnogih hemijskih reakcija • Deficit kiseonika se nadoknadjuje procesom reaeracije tj. unosenjem kiseonika iz vazduha • Koncentracija u vodi je mnogo mala .

Kiseonik-nastanak i potrosnja • Rastvoreni kiseonik-veoma znacajan u odrzavanju kvaliteta akvaticnog eko sistema. neophodan za respiraciju akvaticnih organizama • Snabdevanje-difuzijom iz vazduha. narocito gde je voda turbulentna i fotosintezom iz zelenih biljaka • Potrosnja-respiracijom i hemijskim procesima koji zahtevaju kiseonik .

Zavisnost izmedju rastvorenog kiseonika i biohemijske potrosnje kiseonika nakon ispusta otpadne vode u recni sistem .

odnosno BILANS KISEONIKA .Bilans kiseonika Reaeracija i bioloska potrosnja kiseonika kao dve osnovne reakcije koje se desavaju u toku procesa samopreciscenja predstavljaju osnov za odredjivanje prostorne i vremenske raspodele rastvorenog kiseonika.

Kriva bilansa kiseonika u vodi .

Faktori koji uticu na prisustvo kiseonika u vodi • • • • • Kontaktna povrsina Temperatura Dubina vode Ciklus rasta biljaka Sadrzaj zagadjivaca .

• Previsoka koncentracija kiseonika u toplim vodama stetna jer izaziva koroziju .Uticaj nedostatka kiseonika • Prisustvo kiseonika u vodi neophodno je u svim vodama ( za potrebe zivog sveta. pri vodosnabdevanju).

NH3 i brojna isparljiva organska jedinjenja koja zagađuju otpadne vode i/ili utiču na organoleptička svojstva pijaće vode (ukus i miris). vazduha i vode u cilju intenzivnog prenošenja gasova ili isparljivih materija u vodu ili iz nje. H2S.Aeracija Aeracija je fizicko-hemijska operacija za obradu voda. Podrazumeva kontakt gasovite faze. N2. . Gasovi koji se prenose u jedan ili drugi fluid najčešće su: O2. CH4. CO2.

Ovakvi sistemi imaju mnogo brze obnavljanje.Aeracija Aeracija se najbrze odvija u turbulentnim brzim tokovima sa hladnom vodom. .

Aeracioni sistemi •Pneumatski aerator •Mehanicki aerator •Aerator sa rasprsivanjem (disperzni) .

Pneumatski aerator • Difuzna aeracija: komprimovani vazduh se u vodu unosi barbotiranjem .

Mehanicki aerator • Intenzivnim mesanjem postize se snazna turbulencija u vodi i obnavlja se kontaktna povrsina vazduh-voda .

Aeracija rasprsivanjem • Voda se rasprsuje u vazduhu u obliku finih kapljica ili tankih filmova .

CO2) .Primena aeracije Pri obradi otpadnih voda koristi se: • Kratkotrajnom aeracijom pre obrade povecava se efikasnost procesa koji slede • Bolje preciscavanje od grubog materijala u komorama sa produvavanjem kiseonika • Flotacija vazduhom koristi se za smanjenje masnoce Pri obradi prirodnih voda koristi se za: •Uklanjanje pojedinih rastvorenih neorganskih supstanci. oksidacijom. NH3) ili materija koje prouzrokuju veće troškove obrade (H2S. a zatim taloženjem •Uklanjanje nepoželjnih rastvorenih gasova koji su nosioci ukusa i mirisa (H2S. gvožđa i mangana. na primer.

Metode odredjivanja • Jodometarska metoda( Winklerova metoda) • Elektrometrijska metoda .

Pitanje prisustva kiseonika u vodi nije nam samo vazno sa stanovistva kvaliteta vode za pice vec i sa stanovista odrzanja zivog sveta u vodi i nenarusavanju savrsenog balansa koji u njoj postoji Zakljucak .

Hvala na paznji! .