You are on page 1of 3

Lp trnh Java Java Components - Phn 1

ITStudent.net Trong cc bi trc, chng ti trnh by cch thit lp mi trng lp trnh Java trn Windows, ng thi lm quen vi vic s dng Eclipse IDE trong lp trnh Java. Tip theo, chng ta s cng tm hiu v cc thnh phn (components) trong lp trnh Java. Trong phn 1 ca chui vi vit ny chng ta s tm hiu v: ch thch, cu lnh, khi lnh v tp k t dng trong lp trnh Java .

I. Ch thch trong lp trnh Java


Trong lp trnh java ch thch (comment) l mt vic lm rt cn thit gip ta c th gi nh li nhng suy ngh ca mnh, kim tra cc lp lun v nht l khi chng ta cn b sung sa cha sau ny. Ch thch trong lp trnh java khng lm nh hng n chng trnh, chng lm cho ngi lp trnh c hiu m ngun chi tit hn. Khi bin dch java s b qua on ch thch. Trong lp trnh Java, c th phn bit 3 dng ch thch nh sau:
Loi ch thch Ch thch 1 dng Ch thch nhiu dng Ch thch Javadoc Bt u // /* /** */ */ Kt thc Mc ch Ghi ch trn 1 dng, trnh bin dch b qua t // n cui dng on code b gii hn l phn ghi ch Ghi ch dnh cho javadoc, trnh bin dch s b qua

V d: - Ch thch 1 v nhiu dng

ITStudent.net

Page 1

- Ch thch Javadoc

II. Khi lnh v cu lnh trong lp trnh Java


Mt cu lnh trong Java s c kt thc bng du chm phy ( ; ) V d:

Cc cu lnh n c th ni vi nhau thnh cc khi lnh thuc mt lp Mt khi lnh c th c t trong khi lnh khc
ITStudent.net Page 2

V d:

III. Tp k t dng trong lp trnh Java


Ngn ng lp trnh Java c xy dng da trn b k t sau:

26 ch ci in hoa: A..Z v 26 ch ci thng: a..z 10 ch s: 0..9 Cc k hiu ton hc: +, -, *, /, %, <, >, =, Du ni: _ Cc k hiu c bit khc: [ ], { }, :, ?, &, !, #, $, Bn cnh java cn dng b k t Unicode

Hn gp li cc bn trong bi vit k tip trong chui bi vit v lp trnh Java

ITStudent.net

Page 3