You are on page 1of 1

sEmeStEr 5 sEmeStEr 1 EDU 3101 EDU 3102 PIM 3101 PIM 3102 WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ

3108 WAJ 3114 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam SR Pedagogi Pendidikan Islam Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I PIM 3110 PQE 3103 PRK 3101 WAJ 3112 WAJ 3114 sEmeStEr 2 BAM 3109 EDU 3103 PIM 3103 PIM 3104 WAJ 3103 WAJ 3104 WAJ 3105 WAJ 3109 pEnGenaLaN bA kBsR mUriD & aLAm beLajAr pEnDidikAn qUr'An sR pEnDidikAn aQidAh sR eNgLiSh laNgUaGe pROfiCiEnCy II litEraSi bAhASa nUmEriCaL literacy kOkuRikULum (pErMaiNan) sEmeStEr 6 PIM 3111 PIM 3112 PQE 3104 PRK 3102 WAJ 3113 WAJ 3114 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Hafazan Al-Quran Praktikum Fasa II Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) EDU 3106 PIM 3109 BAM 3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BudayA & pEmbElaJarAn Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Tarannum Al-Quran Praktikum Fasa I Kokurikulum – Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)

sEmeStEr 3 BAM 3102 EDU 3104 PIM 3105 PIM 3106 PQE 3101 WAJ 3106 WAJ 3110 WAJ 3114 kAeDah PeNgaJaRan kEmaHirAn bAhaSa aRaB pEnGuruSaN biLik DarJah & tIngKah Laku pEnDidiKan IbaDah SR pEnDidiKan SiRah SR tiLawah & tAfSir aL-Qur'An hUbuNgan EtNik uNit BerUnifOrm I bIna InSan gUru fAsa III ( 10 jaM )

sEmeStEr 7 EDU 3107 PIM 3113 PRK 3103 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Praktikum Fasa III

sEmeStEr 8 EDU 3108 EDU 3109 INT 3101 PIM 3114 PIM 3115 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Internship Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

sEmeStEr 4 BAM 3116 EDU 3105 PIM 3107 PIM 3108 PQE 3102 WAJ 3107 WAJ 3111 WAJ 3114 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab tEknOloGi dAlam PengAjaRan & pEmbeLajAran pEnDidiKaN AkHlak SR pEngAjaRan jAwi SR uLuM Qur'An & uLum hadis sEnI daLam pEnDidiKan Kokurikulum - Unit Beruniform II biNa Insan gUru fAsa IV ( 35 jAm )