You are on page 1of 3

Az én koromban - csaknem harmincévesen - nincs értelme arra a mindent elsöprõ érzelemre várni ha eddig nem jött el.

Keep smiling a leghétköznapibb hétköznapokon is. Nem sérteni és nem sértõdni soha semmivel, s itõl. A biztos siker titka. Valamikor régen a férfiak ragaszkodtak hozzá, hogy a nõ tulajdonuk legyen, ma a nõk akarják totálisan birtokolni a férfit, aki valahogyan hozzájuk tartozik. Indulatokkal csak öngólt lõhet az ember. Furcsa szerzet az ember. Alighogy belecsöppen, máris beleszokik a jóba, természetesnek t artja, hogy teljes körülötte a komfort.

Nem vagy érzelmes. De én hadd higgyem, hogy érzelmes vagy. Mert én érzelmes vagyok, és ezzel a születési hibámmal eddig olyan különösnek kellett tartanom magamat az emberek között, mint egy sziámi iker lennék. De ha hihetem rólad, hogy te is érzelmes vagy, ettõl ezután nem lesz ek magányos torzszülött. Még rendesen fellázadni se tudunk. Csak elképzelni, hogy fellázadunk. Mondjuk, még elkezde ni is. De folytatni, meg végigcsinálni... azt már nem. Egyszerûen alkalmatlanok vagyunk a válságokra.

Ne Isten alkotásának végtelensége elõtt alázkodjunk meg hát, hanem a bennünket koronázó (nyom z embert érdemtelenül felmagasztaló kitüntetésre legyünk alázatosan büszkék: a szabad akaratr i egyedül az ember sajátja az elképzelhetõ és elképzelhetetlen távlatokon belül, az emberé. Isten végtelenségét felfogni? A világegyetem mérhetõ távolainak nagyságait se képes felfogni ber.

Hitet senkibe se lehet és nem is szabad beleoltani. Nem az van távol Istentõl, aki nem hisz a létében, hanem az, aki másnak a szavára hiszi el Isten létét vagy nemlétét, és nem ké k abban, amit mondtak neki. Akikkel eddig elhitettem, hogy a barátjuk vagyok, azoktól az emberektõl, mindegyiktõl, a zt vártam, és el is értem, hogy õk tegyenek értem valamit. Most temiattad fordul elõ velem e lõször életemben, hogy azt mondom valakinek, neked, hogy a barátod vagyok, és azért vagyok a barátod, hogy én tegyek érted valamit.

Hányan kérdezték már tõlem, miért ásom el magam itt, vidéken, a Balaton partján... Néha megpr magyarázni a fantáziátlan agyuknak, hogy én itt, ennek a csodálatos víznek a partján érzem it n magam. Itt igazibb a napfény, itt igazán tiszta a levegõ, itt én minden reggel úgy ébredek , mint aki újjászületik. Akár ilyen gyönyörûen süt a nap, mint most, akár borús vagy sírós az nekem, csak itt lehessek, és láthassam az ablakból vagy innen a tetõrõl ezt az én tengereme t. Én már tudom, az élet nem kegyes, és nem kegyetlen, hanem egyszerûen olyan, amilyen lehet. Magam vagyok az oka, hogy egyedül vagyok. Meg se próbáltam, hogy tartozzak valahova. N em tudtam, mit akarok, csak azt tudtam, mit nem akarok.

Van egy régi kínai átok: élj érdekes idõkben. Te azt mondod, rohadt élet. Én azt mondom, érde dõk. Beleszülettünk, ezt kell élnünk.

A demokratikus fikciónak az a lényege, hogy a szuverén nép annyira igazságos és felvilágosult hogy hízelgés és vesztegetés nem ér fel hozzá, tehát két jelölt közül helyesen tud választan ha az egyik csupa kellemetlen igazságot tár eléje, a másik pedig a legotrombább elõítéletein legaljasabb ösztöneinek hízeleg. Azt hittük, hogy a világ némi tatarozásra szorul, nem akartuk elhinni, hogy össze kell dönte

Azzal a barátsággal. hog y sírjon. Minden õszinte ember sebezhetõ. Könnyû eltévedni. legalább annyi haszon legyen belõle. azokat kérdezd meg. sohasem voltak még ennyire infantilise benne a tinédzserek. . Az önuralommal megvert emberek fegyelmezett kétségbeesését szörnyûbb látni. Egy ideig. Ha már abszolút reménytelen a helyzet. Amióta világ a világ. hogy egyszer jogerõsen meg kell halni. ahogyan én ak arom. Egyenes utak és görbe utak számtalanszor találkoznak. Egyik reggel. akik üvöltöttek az infarktustól. m ha sivatagi vándor lennék. jajgat tok. csak valami végtelen fáradtság. Mégpedig abban. és tudományosan figyelni kezdi. mint amilyen én is vagyok. Hát miért folyik a könnyem? Nem sírok. mint ebben a mi elektronikus korunkban. Miért erõszakolja magára. összevissza kever ednek. Az az igazság. A derék úr szerint a harmadik világpusztulás után egy ideig okosabbak lesznek az emberiség maradékai. s ha valah l nem ismered ki magadat. Vannak haverságok. tompa nyilallás. és már nem lenne erõm továbbvánszorogni. sírtok. Lehet. Olvastam egy jeles tudós nyilatkozatát. hogy aztán amikor már közel van a másik. kivédhetetlen karóba húzás tompa nyárssal. hogy közel enged magához másokat. lehúzzon eléje egy vasfüggönyt? Megesik néha. keresztezik egymást. ami a nyelõcsövön át nyomakodik bele a szívbe. hogy a béke azzal kezdõdik. (. erre le merem tenni a nagyesküt. anuld meg a görbe utat az egyenestõl megkülönböztetni. de csak csordában tudtok létezni. de ezek a mûfajok nem azonosak a barátsággal. A permanens jó kedély . hogy ideje maszkot cserélnem. Ne becsüld túl a korosztályodat. még õneki magának is. fiam. Mint aho gyan igent sem szabad elhamarkodottan mondani. vannak kisebb-nagyobb galerik un alom ellen. Hát most már személyesen is ismerem az infarktust. ha úgy gondolja.) mint a fegy ezetlenek zokogását. Amíg tart a sokkhatás.. hogy legyen. Tanuld meg az elágazásokat. vannak érdekszövetkezések. hogy otthonról a komor ábrázatomat hozom magammal. Tanultam. hogy az emberek újra tisztelni kezdik a halált? Aki igazán okos. melyik testtájékába marnak bele legelõ zör a sakálok. borotválkozás közben megbeszéltem a tükörképemmel. hogy mint a sráco k legtöbbjének.. hogy aztán egy egészen más világot csinálhassunk.. akik téged felelõsséggel szeretnek. miért csorog a szemembõl a könny. hogy a kínok kínja. Az ilyen súlyos egyéniségek . láttam már e bereket. ho y az áldozat néhány egzakt megfigyeléssel gazdagabban fejezi be pályafutását.. Sokszor nagyon éles szem kell hozzá. Merõ szórakozottságból. Mert a legtöbb srácnak nincs.ni. ha az ember hagyja. úgy nekem sincs barátom. fiú. jajgatását hallgatni. és új alapokat kell ásni. semmire sem mond kereken nemet. hogy egyéniségek akartok lenni. az embernek mint fõemlõsnek az a szerencséje vagy az átka. hogy az élet bizonyos pillanatáig valahogy hihetetlennek érzi. de elképzelni sohase tudtam. A gyávák legkényelmesebb eszköze. Mi a teendõ ilyenkor? Az er elnyúlik a homokon. amihez hozzátartozik a sok sajgó fájás. Panaszkodtok. hiszen nincs bennem semmi szúró. Férfitanácsot adok neked. hogy valaki megkülönböztesse egyenes mellékutca szûk bejáratát a görbe sikátor kezdetétõl. Nem értettem. Mozdulatlan fetrengés . elvárják a rendszeres és egyenletes derût. hogy magányos legyen? Milyen jogon meri csinálni. mert sírni csak akkor lehet. hogy erõsnek látszanak. Tudod. Ideb aztán elõbb-utóbb figyelmeztetnek. hogy úgy kell viselkednem. gyötrõ kín. Akkor se. mert a feltételezett õszinteségért egész önmagát adja. hogy egy dologban fixen átlagos vagyok.

amit én mondok nekik. és csak addig a határig ek bennünket. hogy hatalmat adnak neki em berek fölött. jóllehe hozzám. és néma körülöttem mindenki. mert "cselekedeteinket csak más emberek értékelése hitelesítheti". úgyse érhetjük el a személyiségünk hitelességét.Ember legyen a talpán. jóllehet emberek mozognak benne. és süket körülöttem mindenki. Hiába csipkedjük magunkat. aki azután is megmarad normálisnak. ameddig a korlátaik engedik. Ez az igyekezet i lan. jóllehet hallják. Üres körülöttem minden. . a más emberek viszon t mindig csak a "saját világuk törvényei szerint" értékelnek minket.