You are on page 1of 57

സഹസ്സഺയുർ - ആയുർവേദഺറ഻വ്

ആവരഺഗ്യത്ത഻ന്

ജ഻ലലഺ പഞ്ചഺയത്ത് –ആലപ്പുഴ
ഭഺരത഼യ ച഻ക഻ത്സഺ വകഽപ്പ്
ആലപ്പുഴ

 ഗര്‍ഭം

ഒരഽ ുരഺഗം അലല

 ുരഺഗഺുരഺഗയത്ത഻ീെ

അത഻ര്‍വരമ്പഽകള്‍ വളീര
ുേര്‍ത്ത ഒരഽ അവസ്ഥയഺണ്

 സദഺ

ൂവദയ േ഻ര്‍ുദശ പ്പകഺരം
ജ഼വ഻ക്കണം

 സ്തപ്ത഼യഽീെ

ജ഼വ഻തത്ത഻ീല ഒരഽ
സഽപ്പധഺേ േഺഴ഻കക്കലല്.

 കിതയമഺയ

ുമല്ുേഺട്ടം, ഉപുദശം.

 ഗര്ഭം

തഽെങ്ങ഻യ ഉെീേമഽതുലഺ
തഽെങ്ങഽന്നത഻േഽ മഽന്പ് തീന്നുയഺ
തഽെങ്ങണം.

 കിതയമഺയ

പര഻ുശഺധേ,
ുരഖീപ്പെഽത്തൽ,

 ുപഺഷക

ആഹഺരത്ത഻ന്ീറ
ആവശയകത, ഉപുദശ േ഻ര്‍ുദശങ്ങള്‍.

 അപകെകരമഺയ

മേസ്സ഻ലഺക്കഽക

അവസ്ഥ

 ഉപപ്ദവങ്ങള്

ുേരുത്ത മേസ്സ഻ലഺക്ക഻
ുവണ്ട മഽന്കരഽതല് സവ഼കര഻ക്കഽക

 ഗര്ഭ഻ണ഼
 ദമ്പത഼

ുബഺധവല്ക്കരണം

ുബഺധവല്ക്കരണം.

 ആുരഺഗയമഽള്ള

അമ്മ

കഽഞ്ഞ് ആുരഺഗയമഽള്ള

 ുപഺഷക

സമിദ്ധം

 ഇെവ഻ട്ട്
 അമ്മക്ക്‌
,‌കഽഞ്ഞ഻ന്,‌സ്തതേയത്ത഻ന്
 ീചന്നലലര഻,‌ുഗഺതമ്പ്,‌ീചറഽപയര്‍‌
,‌

പഺൽ‌
,‌ീവണ്ണ,‌ീേയ്യ്‌
,‌പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍‌
,‌
ുചേ മഽതലഺയവ.

......ആഹഺരം......

 ഗര്‍ഭസ്ഥശ഻ശഽവ഻േഽ ആുരഺഗയകരമഺയ വളര്‍ച്ച.  സഽഖപ്പസവത്ത഻േഽ സഹഺയകരമഺയത്.  മാലയാട്ടുവഺൻ സഹഺയകരമഺയത് . സമ്പാര്‍ണ്ണ മഺതി ആുരഺഗയം.

kcal അധ഻ക ഊര്‍ജ്ജം.  300  15gm  11kg  7kg അധ഻ക മഺസയം. weight gain with normal BMI for BMI 26-29  Less BMI >29 .

ആഹഺരം അളവ് സ്ഗ്മ഻ൽ ധഺേയം Cereals സഺധഺരണ സമയം 440 ഗ്ർഭ഻ണ഻ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ +35 +60 pulses 45 +15 +30 ഇലവര്‍ഗം 100 + + പച്ചക്കറ഻കള്‍ 40 - - ക഻ഴങ്ങഽവര്‍ ഗം 50 - - പഺൽ 150 +100 +100 എണ്ണ..ീേയ്യ് . 25 - 10 പഞ്ചസഺര 20 10 10 ..

 ശഽദ്ധമഺയചഽറ്റുപഺട്  വിത്ത഻യഺയ ുവഷം  ൂദവഭക്ത഻  പര഻ചയസമ്പന്നരഺയ മഽത഻ര്‍ന്നവരഽീെ ഉപുദശം അേഽസര഻ക്കൽ‌ . .

 ഉറക്കം-പത്തഽമണ഻ക്കാര്‍ അവസഺേീത്ത ആറഺഴ്ച്ച – ഇെതഽഭഺഗം ചര഻ഞ്ഞ്. കഠ഻േമഺയ ുജഺല഻കള്‍ ആദയീത്തമാന്നഽമഺസവഽം അവസഺേീത്ത ആറഽ ആഴ്ച്ച്ചയഽം ഒഴ഻വഺക്കഽക. .

 അമ്മയഽീെ മഺേസ഻കഅവസ്ഥ കഽഞ്ഞ഻ീെ മേസ്സ് രാപീപ്പെഽത്തഽന്നത഻ൽ പ്പധഺേ പങ്കഽവഹ഻ക്കഽന്നഽ. .

‌ീേയ്യ് .‌ീേയ്യ്‌ .ീേയ്യ്‌ .മഺംസരസം.  മധഽര ഔഷധങ്ങള്‍ ുചര്‍ത്ത് കഺച്ച഻യ പഺൽ‌ .  പഺൽ‌ . മധഽരം സ്തേ഻ഗ്ദ്ദ്ധം പ്ദവപ്പഺയം. .  പഺൽ‌ .കഞ്ഞ഻.പൽകഞ്ഞ഻.‌ുതൻ‌ .  ീവണ്ണ.‌ീെര഻ഞ്ഞ഻ൽ  സംസ്തകിത ീേയ്യ്  ീേയ്യ് ുചര്‍ത്ത പഺൽകഞ്ഞ഻  വസ്തത഻.  പഺൽ‌ .‌മഺംസരസം.

‌ഓമേത്തമഽള്ള.  അമ്മയഽീെ വയര്‍ കെ഻പ്പുദശം എന്ന഻വക്കഽള്ള ബലം  വഺയഽവ഻ീെ ുേരഺയഗത഻.‌മറഽപ഻ള്ള എന്ന഻വയഽീെ ുേരഺയഗത഻. .‌ സഽന്ദരമഺയ കഽഞ്ഞ് ആുരഺഗയമഽള്ള അമ്മയ഻ൽ േ഻ന്നഽം. ആുരഺഗയമഽള്ള.‌ വ഻സര്‍ജയങ്ങള്‍‌ .

‌വ഻ഷമുഭഺജേം  ീപഺട്ടക്ക഻ണറ്റ഻ൽ ുേഺക്കഽക  ഉപവഺസം  ഉറക്കം ഉുപക്ഷ഻ക്കഽക  ഇര഻പ്പ഻ലഽം ക഻െപ്പ഻ലഽം-‌കഠ഻േ വസ്തതഽക്കള്‍ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക . അമ഻തഺധവഺേം. .

.

അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.സഹകര ണത്ത഻ന്ീറ. സ്തപ്ത഼തവത്ത഻ന്ീറ പാര്‍ണതയഺണ് മഺതിതവം. .(അമ്മ+കഽഞ്ഞ്).  സ്തുേഹത്ത഻ീെ.  ീചറ഻യ വയതയഺസങ്ങള്‍ ുപഺലഽം ജ഼വ഻തീത്ത മഺറ്റ഻മറ഻ക്കഺം.തയഺഗത്ത഻ീെ.

.

 മറഽപ഻ള്ള വ഼ണത഻േഽ ുശഷം. . ആദയീത്ത ആഴ്ച്ചകള഻ൽ ീചുയ്യണ്ട പ്പുതയക ഉപചഺരങ്ങള്‍ .

 ആുരഺഗയം.(അമ്മ+കഽഞ്ഞ്)  അണഽബഺധീയ തെയഽക  സ്തതേ സംരക്ഷണം-മഽലയാട്ടൽ .

 മലുശഺധേ . ശര഻യഺയ ുമൽുേഺട്ടം  ശര഼ുരഺഷ്മഺവ് അളക്കഽക  േഺഡ഻യ഻െ഻പ്പ്  രക്തസമ്മര്‍ദം  ഗര്‍ഭഺശയ സുങ്കഺചം  പ്പസവഺേന്തര രക്തപ്സഺവം-സവഭഺവം  മാപ്തത്ത഻ീെ അളവ്.

oliguria) ഹിദയമ഻െ഻പ്പ് കാെഽക. േ഻ര്‍ജല഼കരണം(dehydration. loss of skin turgor .   അമ഻ത ഛര്‍ദ഻യഽം തത് ഫലമഺയ഻ പ്ദവരാപത്ത഻ൽ ഒരഽ പദഺര്‍ത്ഥവഽം ുദഹത്ത് േ഻ലേ഻റഽത്തഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഺീത വരഽന്ന അവസ്ഥ . അത഻ൽ േ഻ന്നഽണ്ടഺകഽന്ന metabolic acidiosis. (tachycardia) .dry tongue.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 മക്കലല ശാല-‌തഽെര്‍ുവദേ  മത഻യഺയ വ഻പ്ശമം  മ഻തമഺയ വയഺയഺമം  ുപഺഷകഺഹഺരം  സ്തതേരക്ഷ  മഺേസ഻കമഺയ സവഺന്തവേം .

ചഽവന്നഽള്ള഻.മ ഞ്ഞള്‍‌ . ീേയ്യ്‌ +പഞ്ചുകഺല ചാര്‍ണം/പഞ്ചുകഺലഺസവം/പഞ്ചുകഺ ലകഷഺയം.  തഽമ്പ+ശര്‍ക്കര.  ജ഼രകം.ആഹഺരത്ത഻ന് ുശഷം 1 മഺസം .ീവളുത്തഽള്ള഻.വറഽത്ത് ീേയ്യ഻ൽുചര്‍ത്ത്.  ദഹ഻ക്കഺവഽന്ന ആഹഺരം.  ഇഞ്ച഻+ുതൻ‌ .കഽരഽമഽളക്.

.

ഔഷധസ഻ദ്ധ പഺൽകഞ്ഞ഻  തഺര്‍തഺവൽ  ീതഺട്ടഺവഺെ഻  മഽയൽീച്ചവ഻യൻ  പാപ്പരഽത്ത഻ീതഺല഻  കലശുത്തഺല഻(കമ്പ഻ലലകം)  മഽക്കഽറ്റ഻  മഽറ഻കാട്ട഻  കഺയം  കഺരയ഻ല  ുതങ്ങ ദ഻േം)  (3 .

.

.

.

.

തഽമ്പ.മലല഻.അയുമഺദകം. ജ഼രകകഞ്ഞ഻  ഉലഽവകഞ്ഞ഻  ആശഺള഻കഞ്ഞ഻  വഴഽത഻േ.‌ ശതകഽപ്പ കഞ്ഞ഻ .

 പ്വണ ുരഺപണം  ുവദേ മഺറഽവഺൻ . സ്തതേയ ജേേം  ഗര്‍ഭഺശയുശഺധേം.  വയര്‍ചഽരഽങ്ങഺൻ  ധഺതഽ പഽേരഽജ്ജ഼വേം.

 ദശമാലഺര഻ഷ്ടം  ജ഼രകഺര഻ഷ്ടം  ധേവന്തരഺര഻ഷ്ടം  ധേവന്തരഗഽള഻ക  അഭയഺര഻ഷ്ടം  കഽരഽഞ്ഞ഻ കഽഴമ്പ്  പഽള഻ംകഽഴമ്പ് .

 ഉള്ള഻ കഽഴമ്പ്  ഉലഽവ കഽഴമ്പ്  ജ഼രക കഽഴമ്പ് .

 വല഻യ ുപറ്റ഻രട്ടയഺദ഻  ീചറ഻യ ുപറ്റ഻രട്ടയഺദ഻  മഹഺധേവന്തരം  ധേവന്തരം  മര്‍മ്മകഷഺയം ദഹേത്ത഻ന് .

             മലല഻ ജ഼രകദവയം ഇലവര്‍ഗംജഺത഻ക്ക തുക്കഺലം അക്ക഻കരഽക പ്ഗഺമ്പഽ ഏലക്ക മഺംസയം ആശവഗന്ധഺദ഻ ുലഹയം ീതങ്ങ഻ൻ പാക്കഽലഺദ഻ പഞ്ചജ഼രകഗാഡ ചയവേപ്പഺശം അമിതപ്പഺശം .

. ഒരഽ മഺസത്ത഻േഽുശഷം  മലല഻-ജ഼രകദവയം-ഇലവര്‍ങം-ജഺത഻ക്കതുക്കഺലം-അക്ക഻ക്കരഽക-പ്ഗഺമ്പഽഏലക്ക-മഺംസം.

 ീതങ്ങ഻ൻപാക്കഽലഺദ഻  അജമഺംസരസയേം  പഞ്ചജ഼രകഗഽഡം  ചയവേപ്പഺശം  അമിതപ്പഺശം. .

 വ഻ദഺരയഺദ഻  ഡഺഡ഻മഺദ഻  ഇന്ദഽകഺന്തം  ബിഹത്ഛഺഗലഺദ഻  അമിതപ്പഺശം .

 1-ചാെഽീവള്ളത്ത഻ൽ  എണ്ണുതച്ചുകഽള഻-15 മഽതൽ 28 ദ഻വസം വീര.  വയര്‍ ത഻രഽമ്മഽക-ബന്ധേം  കഽള഻ കഴ഻ഞ്ഞഽെീേ-ലഘഽവഺയ഻ട്ടുള്ള ആഹഺരം+ീേയ്യ്  അര഻ഷ്ടം-ആഹഺരത്ത഻േഽ മഽമ്പ് .

 ധേവന്തരം  പ഻ന്ധൂതലം  ത഻ല ൂതലം  അീഞ്ചണ്ണ കഽഴമ്പ് .

 വഺതഘ്േപപ്തങ്ങള്‍  ദശമാലം  േഺല്പഺമരം  കഽന്ത഻ര഻ക്കം  5-തവക്കഽകള്‍ .

 വഺതഺേഽുലഺമേം  ഗര്‍ഭഺശയശഽദ്ധ഻  ുവദേഺശമേം  അഗ്ന഻ദ഼പ്ത഻  ുദഹശഽദ്ധ഻ .

കഺലം എന്ന഻വ കണക്കഺക്ക഻  അണഽവ഻മഽക്തം  ചാെഽള്ളതഽം പഴകഺത്തതഽമഺയ ഭക്ഷണം  ആഹഺരേ഻യപ്ന്തണം . ുദശം.

 പേ഻  മക്കലലശാല  രക്തവ഻പ്ദധ഻  മഽറ഻വഽകള്‍‌ (ശതകഽപ്പ+മഽറ഻കാട്ട഻+മഽക്കഽ റ്റ഻+മഞ്ഞള്‍‌ )  ഗര്‍ഭഺശയം ത഻ര഻യഽക-സ്ഥഺേപ്ഭംശം  വ഻ളര്‍ച്ച  േെഽുവദേ  ീവള്ളുപഺക്ക്  രക്തപ്സഺവം .

 45-ദ഻േം  ദഹേവയവസ്ഥ-ശര഻യഺകഺൻ  ുവതഽകഽള഻  പഺൽകഞ്ഞ഻  ഗര്‍ഭേ഻ുരഺധേം-ഉപുദശങ്ങള്‍  കഽത്ത഻യ഻ര഻പ്പ്‌ -30th  കഽേ഻ഞ്ഞ്-56th .