You are on page 1of 29

CHI MT TING

EM

Chng thc sut m chm sc v m, sng ra hi :

Hm nay thy th no ? Cn au khng ? Ngi y n thm, hi :


Hm nay em thy th no ? Cn au khng

em ?

Chng h hi nu cho V bt cho, bng n, ni : n i cho tot m hi . . .


Ngi y n ng lc bt cho cn

trn bn, bo : Em n i ko ngui . . .

Sng thy tri tr gi, Chng a cho ci o khoc bo : Tri lnh y . . . Ngi y nhn thy qun kn mt trong ng o qun, hi : C lnh khng em ?

Ch thm mt ting em m sao nghe lng c rng rng. Ngi y tht du dng, tht tru mn, tht ng yu.
Ch thiu mt ting

em

m thy lng lnh tanh,

ngao ngn, thy ng Chng tht kh khan, cc mch.

Ch v mt ting em m ch xao lng. Ch thiu mt ting em m ch cm thy ht hng, ngi u m kh nh ngi !

Ch tht chng qun.

Trc kia Anh u c th.


Nhng . . .

Anh va hon thnh cng trnh c nghim thu xut sc, vi lao v nh a V ra tim n mng, mc cho ng nghip i r r i nhu. Nhng gp ngay nt mt lnh lng ca V : Hm nay tht nghip hay sao m gi ny v ?

Ngui c nim vui.

Vui qu v nhn c mt hp ng bo b, v thy V ang li hi nu cm, thng V nn bn : Em tm thu ly ngi gip vic cho vt v . . . V cau c : S V vt v hay thch c B B trong nh ? Tnh yu vt tt.

C hm t nhin, nh li nhng k nim ngy xa, thy yu V l lng. Chng km c lng, n bn V hn mt ci.
Vy m V quay ngot li, ging mt ln hi : Hm nay li lm g nn ti h ? Anh khai ngay. Hm nay anh gp li ngi yu c phi khng ? Ni l v yu V qu, th V li ph vo mt bo : ng gi di, ng nh trng lng . . .

Bun c ngi.

C hm cng vic khng sung s, va mt, va chn, ch mong c v nh nm ngh bn V Con cho qun ht s i. Vy m va m ca, mi bc c c mt chn vo nh, V nhn lom lom hi : Hm nay ci nhau vi con no h ? Sao mt mi trng nh tht tnh vy ? C ngh, gi nh v ch hi mt cu : Anh c chuyn g m trng mt th ? , chc s bt khc m ni : Khng c Em chc Anh khng sng ni . . .

V bc t phng tm ra, trng V mt m c nh Thin Thn, yu tht l yu, chy ra m V vo lng, gh tai ni kh : Em xinh tht l xinh. Thm th, c nh c p bng ngn loi Hoa y . . .

V ht tay, ngut di : ng c tn, tnh chuyn v vn h ? Ngi ta ang mt y, cho ngi ta yn . . .


Trm ngn tnh yu u chn c li, ct c hng.

Ngy Sinh nht V, nhn c tin thng, hng ch mua cho V mt b Hoa Lan tht p. Cm b Lan i ng, bao c Gi trm tr khen, sng run c ngi, tin chc V s vui lm y. Vy m V ch nhn b Hoa hi ngay : Bao nhiu tin th ? Anh mua hay c no mua h ? Nim vui cht tt.

Nhng no xong, V truy mi nh phi ni gi b Hoa ( m ch l na gi tht thi y ), V giy ln nh ch tng b t rut, ku rm : K sau n ngy Sinh nht ti, ng c mua cho ti con G ti m l c, ng c hoa hot lm g ph tin . . .

C th m nhng li c cnh, nhng hnh ng ga-lng dn dn mai mt, ho hon, kh t.


Lm lc khao kht c ni nhng li yu thng, khao kht c by t tnh cm vi V m ming chng dm ni li ngt ngo u ym, s phi nhn nh mt nghi ng ca V, s phi nghe ni :

ng c m gi to, ng c m ni iu . . .

V chng bit chnh mnh bin Chng thnh mnh ngi kh khan, ri c th m hn trch, xa ri chng. ri xao lng vi ngi n ng khc
bi mt ting em . . .

23092010