You are on page 1of 8

Ekonomski fakultet Zagreb Poslijediplomski specijalistiki studij Lokalni ekonomski razvoj 12.2.2008.

Strateki razvojni program JLS


Prof. dr. sc. Nenad Starc Ekonomski institut Zagreb Kenedijev trg 7, 10000 Zagreb tel: 385 1 2335700 fax: 385 1 2310467 e-mail: nstarc@eizg.hr
1

P7

Kljuna pitanja

lokalni razvoj? upravljati lokalnim razvojem? kako i ime upravljati?

Kljuna pitanja
to sadri strateki program (odrivog) razvoja? Tko izrauje strateki program (odrivog) razvoja? Kako se izrauje strateki program (odrivog) razvoja? Kada se izrauje strateki program (odrivog) razvoja?
Najbolje poetkom godine radi usklaivanja s proraunskim procesom, poetkom politikog mandata
3

Analizu, strateka usmjerenja - viziju, ciljeve operativni/provedbeni/akcijski plan

Predstavnici JLS, lokalni strunjaci i vanjski savjetnici/ strunjaci, uz sudjelovanje kljunih dionika i graana

Prema prethodno planiranim koracima i fazama, kooperativno, participativno, koordinirano

Trokut uvjetovanosti
Ekoloka odrivost

Strateki program razvoja

Drutvena stabilnost

Gospodarski rast

Participativni pristup razvoju (iji je Program?)


to se podrazumijeva pod participativnim pristupom razvoju? Javna uprava sagledava stavove i prijedloge

kljunih dionika i zajedno s njima razrauje i definira kljune probleme, ciljeve, prioritete, aktivnosti, mjere i projekte Dionici sudjeluju u procesu izrade programa putem organizacija civilnog drutva te izravno na radionicama, sastancima, u javnoj raspravi
5

Gradsko/ Opinsko vijee Gradsko/ Opinsko poglavarstvo Gradonaelnik/ Naelnik Koordinator

Tko sudjeluje u izradi razvojnog programa JLS?

Razvojni savjet

Vanjski savjetnici
metodoloko vodstvo

izrade razvojnog programa

Gradska/ Opinska uprava


Upravni odjeli

izrauju analize stanja

Strunjaci

predstavnici civilnog drutva, poduzetnici, predstavnici gospodarstva, kolstva, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog ureenja, brige o okoliu, kulture, turizma, itd.)

Kljuni dionici

Javna rasprava

Graani

Korak 1 Priprema

(faza A)

Gradsko/Opinsko poglavarstvo raspravlja izradu Programa i predlae ga Gradskom/Opinskom vijeu Po odobrenju Gradskog/Opinskog vijea, poglavarstvo okuplja Razvojni savjet i imenuje koordinatora izrade Koordinator okuplja strunjake, dijeli zadatke, obavjetava javnost (priprema plan izrade prema

fazama i plan odnosa s javno u - komunikacijsku strategiju)

Korak 2 Analiza

(faza A)

Angairani strunjaci analiziraju gospodarstvo grada, drutvene djelatnosti, prostorno ureenje, zatitu okolia i razvojne institucije

(priprema se analiza stanja i SWOT)

Koordinator i gradska/opinska uprava ocjenjuju analizu uz pomo strunjaka (povratna veza) i uoavaju razvojne interesne skupine Sastanak Razvojnog savjeta

Korak 3 Uoavanje problema, odreivanje ciljeva (faza B)


Koordinator priprema participativni seminar u suradnji sa strunjacima Dvodnevni seminar za interesne skupine (kljuni sudionici) - prezentiraju se rezultati analize stanja i zajedniki definiraju kljuni problemi, ciljevi i razvojni prioriteti Koordinator i strunjaci ocjenjuju rezultate (povratna veza) i pripremaju nacrt teksta stratekog programa razvoja (saeci analiza, kljuni problemi, ciljevi, prioriteti, razvojna vizija) Sastanak Razvojnog savjeta
9

Korak 4 Strategija

(faza B+C)

Koordinator okuplja radne skupine za izradu prijedloga Operativnog plana (TO-ciljevi, aktivnosti -

programi/projekti, TKO-odgovornosti, prioritet, ljudski resursi, KADA-razdoblje provedbe, S IME-sredstva, financijski resursi)

Radne skupine izrauju prijedlog Operativnog plana 2008 2012 (povratna veza) koji ukljuuje:
plan aktivnosti za sektore + prioritetni projekti financijski plan usklaen s proraunom + sustav praenja i vrednovanja (tj. monitoring & evaluacija)

Sastanak Razvojnog savjeta daje zeleno svjetlo za javnu raspravu


10

Korak 5 Javna rasprava

(faza C)

Koordinator i strunjaci pripremaju prijedlog Stratekog programa razvoja (ukljuujui Operativni plan) za javnu raspravu Koordinator, strunjaci i predstavnici gradske/ opinske vlasti aktivno komuniciraju s javnou

(ukljuuju se mediji, organiziraju se forumi i sl.) Javna rasprava (moe trajati 30 dana)

11

Korak 6 Usvajanje

(faza C)

Koordinator i strunjaci analiziraju rezultate javne rasprave i pripremaju prijedlog Stratekog programa i operativnog plana za usvajanje (povratna veza) Sastanak Razvojnog savjeta upuivanje prijedloga Gradskom/Opinskom poglavarstvu Gradsko/Opinsko poglavarstvo usvaja Program i upuuje ga Gradskom/Opinskom vijeu Gradsko/Opinsko vijee usvaja Program

12

Korak 7 Poetak provedbe

(faza D)

Koordinator i gradska/opinska uprava izrauju prijedloge Provedbenog plana i Gradskog/Opinskog prorauna* za 2009. godinu (godinjeg i trogodinjeg) Sastanak Razvojnog savjeta upuivanje prijedloga Gradskom/Opinskom poglavarstvu Gradsko/Opinsko poglavarstvo raspravlja prijedloge i upuuje ih Gradskom/Opinskom vijeu Gradsko/Opinsko vijee usvaja Provedbeni plan i Gradski/Opinski proraun za 2009. godinu

*Za aktivnosti za koje je odgovorna gradska/opinska vlast financijska sredstva moraju biti osigurana i vidljiva u gradskom/opinskom proraunu!!!
13

Provedba programa ukljuuje aktivnosti vezane uz:


Provedbu odabranih mjera (tj. potprogrami, projekti) u suradnji s kljunim dionicima u skladu s odgovornostima i mogunostima Provoenje javnih natjeaja Razradu tehnike dokumentacije za prioritetne projekte (primjena pristupa logike matrice i upravljanja Praenje i vrednovanje provedbe - ukljuuje sustav izvjetavanja, fazne ocjene razvojnog procesa (polugodinje, godinje) Revizije stratekog programa koje se provode na temelju nalaza izvjea o praenju i vrednovanju provedbe
14

projektnim ciklusom)

Gradsko/ Opinsko vijee

Gradsko/ Opinsko poglavarstvo

Tko sudjeluje u provedbi razvojnog programa JLS?

Prati provedbu programa

Razvojni savjet

Gradonaelnik/ Naelnik

prati i koordinira provedbu razvojnog programa

Koordinator

Gradska/Opinska uprava
Upravni odjeli provode programe i projekte te surauju sa strunjacima i kljunim dionicima

se angairaju za pripremu i provedbu projekata, evaluaciju provedbe stratekog programa razvoja

Strunjaci

provode programe i projekte

Kljuni dionici

15

Povratne veze

planiranje

provedba

Analiza strukture

Faza A

Strateka usmjerenja

Faza B

Plan aktivnosti

Faza C

Projektna dokumentacija

Faza D

revizija
16