You are on page 1of 3

U Z N E MEJA G A DUUZ S A K O T

Darbi, ar ko s5kt veiksmlgu gadu!

!.

Noteikti m6r(i ved uz noteiktu rezult5tu


Izveido m6rku un uzdevumu planu katram 2013. gada m6nesim un iepazistini ar to savusdarbiniekus. Ik pc noteikta perioda kopd pdrrunajiet savussasniegumus,apziniet projektus, kur vl jipiestrada. Ta veidosies komandas darbs un visu izpratne par uz4muma notieko5o.

2.

Laiksstr5d5t,laiks atpUsties
Sastadiuznmumam svarigo notikumu kalendaru, lai visi darbinieki var sekot lidzi notieko5ajam un aktuelajarn,te iutoties piederigi uz4emuma ikdienas dzivei. Ietver kalendere gada atskaites nodoianu, svarigakostirdzniecibas periodus, nozimigu ligumu termi4us un citas aktualitdtes. Kalendara atzrm valsts svetkus un brivdienas, uz46muma dzim$anasdienas svinibas, korporativos pasakumusdarbiniekiem un citus notikumus, kuros velies redz6t kopi savu darba komandu ka saliedctu kolektivu.

3.
*ffie
l.r-*ffs ':i-&F -

plSnoiana pamat5 ir savlaicTga Labu attiecTbu


Izveido dzimSanas, virda un citu svarigu notikumu saraksfu,kur atzrm ne tikai darbinieku jubilejas, bet ari sadarbibaspartneru un svarigako klientu svdtkus.Nozim6 atbildigos par sveik3anu,savlaicigivienojieties par davanu variantiem un izmaksdm.

K&.
$,fuE i "$:l'EFg'+" j :

Apzi4a par atpiitu vairo darba sparu


Izveido darbiniekuatvalinajumu planu, lai jau gadasakuma veidojasparskatams kur3kuru Atv4ineiuma plinu savlaicigi papildini,vienojoties, gadadarbuprocess. prombutnes nov6rt6ti zinas savu darba aizvietos laika.Darbiniekilutisies un laikus grafiku.

Kristaps Bapllis, sertific6ts astrologs, sertific6ts nu merologs-profesion6l is 2OiO. gad8 sailma SIA ,,ASTROLOGI.LV" Hipot6ku bankas atbalstu Starta programma, lai veiktu nozimlgus uzlabojumus astrolo$ijas un numerolo$ijasvort6los, ka arTunikAlas programmat0ras izstrddei"Soli pa solim lstetalkS 0emot arTastrologijas nojot sadarbTbu, zinSSanas, izdevis realiz6tvirkni iecer6to projektu. Tas bija nozlmlgs atsp6riena punkts t6l6kai projektu attTstibai,par kuru istenoSanu bez tik ieverojamabankas atbalsta vardtu tikai cert. lkdien6 konsult6jot daudzus uz16mjus, b0t unik6esmu pSrliecinijies- uzdrTkstoties lam, apvienojot var6ianu ar racionSlu pl6na iece' izstr6di,var sasniegtteju visas izvirzTtds res, K5 astrologs varu apstiprin6t, ka svarigs brTdis ir tie5i starta punkts, no ki atkafga visa Dien5" turpmikE projekta virzTba.,,LietiS(aj6 publicejdm apjomTgu astrologa, (25.112011.) p6tTjumu, kas 2urn6laun ,,Lursoft"sadarbTbas apstiprindja, ka veiksmigi laikddibindtiem uzrl6mumiem ir il96ks m02s." Esi radois un izmanto sev pieejam6szinSianas veiksmTgai uznGm6jdarbibail

: Aizvien iauna inform5cijarosinadomas par iesp6j5m r-.


i Izpti un piesakies uz kursiem, konferencem par jaunako uz4emjdarbiba, ka ari valsts atbalsta finansejumu pieejamibu, sadarbibas programmam. Pirdoma, kadas papildu prasmes butu laaftrsta, lai sasniegtu gada izvirzitos mrbus. Izveido sar,rr pilnveido5anas programmu. Ne vienmer ir iespeja visiem darbiniekiem nodro$inat kursu apmeHEianu, tapec apmekle tos pats un pecak darbiniekiem organize nelielus seminarus par jaunako tirgu, ko esi apguvis un uzzinijis.

6.

Tikai gudrais un stiprais m5k nesavtigi palldz6t


Atrodi vismaz vienu lietu, ko uz46mums 2013. gadavaretu paveikt sabiedribas laba - daliba kada labdaribas, vides sakopianas, izglitibas vai cita projekti. Tas stiprinas uzn6muma tlu ne tikai klientu un sadarbibaspartneru, bet an darbinieku acis. Lai izcilu rezultatu pilns gads!

Kad zvaigznes biis labvGligas biznesam 2013. gadE


2O13.gads uzn6m6jdarbTbe koplb5 ir sp6ks! 2013.gads nesOdens euskas simbolismu, turpinot
Pn\a gada aizsaktas darbibas, tom6r dodot pienesumu tieii nelieliem uz4emumiem. euskai patik labi sagatavoties un tikai tad atsperties,,1cienam". Tieii tapat vajag darit ikvienam uznmjam - labi sagatavoties biznesa lecienam. Gada lielake iezime, Saturnam atrodoties Skorpiona zime, ir spku apvienoiana ilgtermir,ra,saliedtiba, koopereianas, lidzdaliba. Kopiba ir speks! Gada pirma puse ar debesu auglotejuJupiteru Drinu zime ir vairak piemerota inovativiem risinaiumiem, komunikacijai, izme$inajumiem, tirdzniecibai, izgll tibas un zinatnes projektiem. Gada otra puse, _fupiteram ieejot VeZa zrmg kJns daudzsoloia saimniecibam, amatniekiem, pdrstrades, partikas, dinajanas uznemumiem. Arvien vairak tiks nor-erteti projekti. kas paredzs dabas resursu un izeirtelu ekonomiju. Ieteicams rupigi pardomat lebkuru kreditsaistibu jgu, secibu un izpildi, io pamatlga sar.u ideju r.etiiana ir tikama stingrajam Saturnam. Gads ir labveiigs jauniem biznesa virzieniem paraieli jau eso5ajiern darbiem. Ja Tavs bizness un saistibas izriet no dzivesveida, iekdejas parliecibas un ieinteresctas darbibas, zvaigznes tambuslabveligas. "

Aprilis

Meneia pirmi puse bus iste medusmaizeuz4migiem ciJvekiem,kuri vlassadarbojoties atdari"t olastk lielbiznesa vartus. leteicams slcgt vlsivangakos hgumus, inicit lgzimiglkoi darbuslau zinaml sfCra. bvesticiju projeki ar konfueti Oktobris ahmetam ltgumsaisttbam.Biznesairpclroiint$ana.MneOkobris- iezrm darbu s_astrcgumuun neia otri ouse'palautiesvar tikai uz sevi. Mslabak veiJ<sies patcriaa, amltnieclbas, skaishrnkopSanas un apgerbu biznesaVeiksmigas biznesa dienas : 4., 5 ., l l,, 14,, 15,, 23.

ffi

Maijs
Iv{aijsdiru aptmsmu de}ieamejas kaviens no biznesam neiaei.ksmrgakaiiemgada mene5ienr, tfde! srrigfie darbi tfdel darbi-veicami veicami pirms 10. rai pec pdc jas avoti. infom informaci 5. rnaiia Ll4emcjiem Llmemjiem ruprgek iaizskata informeci Shesies dabai htri biznesiveidi. Atm pek-u nevedsies vai an aimus m norcdrs strupcelt. Ieteicarnsdaudzkonsulteties tm izneljnit bimesu pil6tprolekos. Paradisiesinterese par pelqu"hras aros ir imports un eksports. VeikmigS,sbimesa dienas: 4, 12., 15.,2O,,23,, 29., 30.

darbibu. Racionilai biznesa logikai trauc6s iesLg$anadetalis un speja domu mai4a. Apgustam arodu! Veiksmigds biznesa dienas: 6., 7., 9., 14., A., 25.r 29., 30.

,--\ G 5)\ q gel<s parseptembrr laiks ) "ffiTl-,t;",fft- t-.w voto. Lrdz ar /. novemDn "" DIZn janostiprir," i"t apstisies, "rotartiX;1'|i]::1Ril mazakjaizver5eksports.Liela5i briia lidz pat gadabeigim
P c3.novembraaptumsumat ka orient3anas uz iekieio tirzu. Sekmigsgimenesbizness. Karjeras kipiens. Daudzi ap?omas jaini biznesa uzsik5anu, jo jutis vlmi apvienot eso3o un potencialo darbu. Viens no finansiali sekmigakajiem meneJiem. Uz4emeji apzus iaunasprasmes,iedziljrisies izpet.RaZotliiem un p#strilata; iein, lauksaimniekiemloti sekmrgsidej u realipenoqs. zacrlas Veii<smiges biznesa dienas: 7., 9., Ll., 12,, 20., 23., 26., 30.

Novembris

Jiiniis
prolvleneiasiLkums loti veiJ<smrgs sezonaliem jektiem. Pieaugs kas faus notict, dzivespriek.-s, ka ktais bizniss vel tiiai oriekie. Nav laila aw4ineiumam! Faktiski atv4inejumam! Faktiski visi visi darbi darbi britu butu pakar pakartolani tam, lai 26. iuniia priekipusdiena uzsaktu visbutiskako darbu. 'i 1-,. jarElgnas Tulpmdk, lidz pat 20. julijam, darbi rits gausek, ar ierastodarbu papildu parbaudemun k]Ddu analizeianu. Veiksmigis biznesa dienas: 5., 14,, 19., 2O., 26.

Decembris
Decernbris turpines novembra aizsaktas izmainas.Valstsparvaldevar pazinot par butiskaunparmain*n, kas skar uz4cmejdarbibu. visos hme4os.Lielakie Bud26taapsprie3ana veikumi ieplinoiami 6. 15. decembn. Seknizu Sekmi sadarbibu noslcg3ana, Marsam ieejot Svaru zime. zime. Bankas Banlias uzr uzradrsies iot Svaru jauns-krediteSanas vilnis un izdengiki nosaciiurni. i. Uz4ejatiecaspec valstspasutijuma un jaizprot valdibas mejiem jitiecas mjiem valdibas shategiia,io nekamaiegadabls Iieleksvalstsdikats un atgs zinatnesinteqrcsana ltegresana uz+6balstiuznem eidarbt6a.-Pieau uznmeidarbiba.-Esisatavsatskaiiities! Gada nogale noiale - pelnita oelruta

J0lijs
Pusi mne3aveicamas tikai ierastas lietas. Ra-

Janv5ris
Gada sakuma meZazkka enerfetika ir ka piemrota qramatvedibas darbidm un bizriesa planosanai. Men_eSa otra puseir labvebls laiks \W launa Drznesasal(sanat.larzverte valutas m ikciju riski. Izdosies daudzi un daZadi sadarbibasprojeki, ipa3i saistotiesar speciqakiemsadarbibasDartneriem un ' valstssektoru. Sekrrusa fadru atlas". Veiksmigas biznesa"fienas*, 6., 12., lS., 18., 22.

Gfutit*i:is"t"*
Augusts
Biznesa pardomu menesis.Jadara tikai pats nepiecieiam[kais,jo debesis paversu$as preteji ierastajai uzr,remidarbibaspraksei - pe]4as '. gu3anai.Veil<smiqs gimenesbizness.Risinami lai cilv6hidrbu aizstatuar tehniku. Viweil<smifautajum.i, gak ldasies5auru nizu apsaimniekotajiem.Sledzarnivien pagaiduIigumu, darbinidkipie4emami uz parbaudes laiku. Saistibas iaatrmd iespeiaizstatiesun hgumsodi. Veiksnrgas biznesa dienas: 3., 4, 9, 16., 22.,23.,27., 30.

V6iksmigas biznesa dienas: 1., 6., 13., 19., 23., A,, 28, jebkuram svarigam ' Wiksmigas biznesadienaslabvchgas lipum u parakstiianai, kinsultacii am. Ia dalumi sakumarvl, iekrit brlvdi/na, to'var izmantoi planoianai, zirli izsutiiabanku maksaiumiem u.tml. nai, svartgiem

FebruEris
10. februan sikas iaunaisAustrumu qads,kad var var sekt sek planot sekt planot olanot ilctermina i.lgtermi4a darbus. darbus. -Lidz nat Lidz pat 18. februirim ietei-cams paveikt paveikt viswangakas s,trukturales parmai+as,slcgt ligumattieiibas, slegt ltg dibinat uzqemumu. leteicams rupigi drblnet rupigr un dubulta saqlasaglabit visa veida informtciju un nodro5iraties pret ideju'un darbu aizphsanu. lespeiamsvisa veida inoviciiu b#ums. jo cilvCki bns Lus atverti atverti jaunajam. Mneia nogale nosale veltama veltama atio cilveki iiuiraiam. Meneia putai resursupargrupe3anai, partnenbai sakarto3anai. Putal un resursu Parg Veiksmiedsbiznesa Veiksmigds I., 5., 15., biznesadienas: r.,5., 15.. 16.,20. 16.. 20.

ruxSonrrasrRATEqrsxA

Bremzdta _ilgtermi4-a attistlba, tadel jaizvairds n_o launu uznemumu olDlnasanas vat svarlgtem atzsakumi em. S ai a l ai ki L i etei cams D ers k ati t"uz ndmuma strukturu, plrformdt, revidet, firraudzit, nodarboties ar personala atlasi.

Saturnatifpa: 18.02.- 8.O7.2O13.

Marts
Uznemumiem, kuri ikdiena izmanto daudz tehnologiskus,elektroniskus risinajumus, jajo jaune radrstilai pieturaspie vecassistmas, trukumus. Ltdz pat 17. martam jirvairas no iaunas visa veida tehnikas pirkianas un izmantoianas. Prata iendkuiasideiasjipieraksta, io tam ir zelta pamats.Visa veida izglitosanas. Lidz ar pavisara saulsrieZiem(20.03.) un astrologiskagada sakuriu pardomajimi jauni biznesa virzieni. Atgrieianas pie senak atmestam biznesa idejam. -dienas, Veiksmiges biznesa 2., | 5., | 6., | 8., 22.

Septembris
Viens no labakaiiernmene3iemsadarbibas veido3anai. Zaudciuml kompensEsies,atrodot sadarblbas partneri Latvija vai arpus tls. Biznesa reklameiana un sabie&iski pasakumi. Meneia Otraia pusErpaii pirmaja puse sekmEsies s-rJcuz4emejiem. uzolauksr modi un skaistumaindustriiu saistrtiuznemumi1 Ja sakotncii sadarbibas projekts neies ka cercts, ieteicams but neatlaidigam un ar konsultecijim, parplano3anu tomr apliecinat savu var5anu. Veiksmigasbiznesa dienas: 3., 1O.,L8.,25., 26.

Sala laika tiek bremzcta visa veida saskarsme, kustiba. Retroerida Merkura laika nevaiadzetu akli uzticeties ifformiciiai un rupieik izmantot personiskas saskarsmeslidzeklus, u6st".rler, talru ni, e'-pastu.Sajd laik6 nevaiaq sakt ar tirdzniecibu, transpoitu, komunikaciju saislitus proiektus, ke ari iegadatiestehniku un elektroniku. Parpratumi. Ideils i-aiksprofesional ai pi l nvei dei i zgl i toi oti es.

DIZEKA LAIKI. Merkuracilpas: 23.02.- 17.03; 26.06. - 2O.O7.: 2l.lO. - lO.ll.

\b

/AHipotEku banka
*

w
:'t.: