1.

At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tu as benivolaslepido susurro permulceam, modo si papyrum Aegyptiam a rgutia Nilotici calamiinscriptam non spreveris inspicere, figuras fortun asque hominum in alias imaginesconversas et in se rursum mutuo nex u refectas, ut mireris. Exordior. Quis ille?Paucis accipe. Hymettos Attic a et Isthmos Ephyraea et Taenaros Spartiaca, glebaefelices aeternum li bris felicioribus conditae, mea vetus prosapia est: ibi linguamAttidem p rimis pueritiae stipendiis merui. Mox in urbe Latia advena studiorum, Quiritium indigenam sermonem aerumnabili labore, nullo magistro pr aeeunte,aggressus excolui. En ecce praefamur veniam, si quid exotici ac forensis sermonisrudis [p. 4] locutor offendero. Iam haec equidem ipsa vocis immutatio desultori aescientiae stilo quem accessimus respondet. Fabulam Graecanicam in cipimus: lectorintende; laetaberis. 2. Thessaliam, nam et illic originis maternae nostraefundamenta a Plutarcho illo inclito ac mox Sexto phil osopho nepote eius proditagloriam nobis faciunt, eam Thessaliam ex n egotio petebam. Postquam arduamontium et lubrica vallium et roscida caespitum et glebosa camporum emensi, meequo indigena peralbo veh ens eo quoque admodum fesso, ut ipse etiam fatigationemsedentariam incessus vegetatione discuterem, in pedes desilio, equi sudorem afront e curiose exfrico, aures remulceo, frenos detraho, in gradum lenem sen simproveho, quoad lassitudinis incommodum alui solitum ac naturale praesidiumeliquaret. Ac dum is, ientaculum ambulatorium, prata quae praeterit ore in latusdetorto pronus affectat, duobus comitum, qui forte paululum processerant, tertiumme facio. Ac dum ausculto quid sermo nis agitarent, alter exerto cachinno ‘Parce’inquit ‘In verba ista haec tam absurda tamque immania mentiendo.’ Isto acceptosititor alioquin novi tatis ‘Immo vero’ inquam ‘Impertite sermonis non quidemcuriosum, se d qui velim scire vel cuncta [p. 6] vel certe plurima: simul iugi quodinsurgimus aspritudinem fabularu m lepida incunditas levigabit.’ 3. At ille quicoeperat, ‘ Ne ’ inquit ‘ Istud mendacium tam verum est, quam si quis velit dicere magico susurramine amnes agiles reverti, mare pigrum colligari, vento s inanimesexspirare; solem inhiberi, lunam despumari, stellas evelli, di em tolli, noctem teneri.’Tunc ego in verba fidentior ‘ heus tu’ inquam ‘Q ui sermonem ieceras priorem, nepigeat te vel taedeat reliqua pertexere, ’ et ad alium ‘Tu vero crassis auribus etobstinato corde respuis quae for sitan vere perhibeantur. Minus Hercule callespravissimis opinionibus e a putari mendacia, quae vel auditu nova vel visu rudia velcerte supra ca ptum cogitationis ardua videantur; quae si paulo accuratiusexploraris, non modo compertu evidentia, verum etiam factu facilia 4. senties. Ego denique vespera, dum polentae caseatae modico secus offulam grandio rem inconvivas aemulus contruncare gestio, mollitie cibi glutinosi fauci bus inhaerentis etmeacula spiritus distinentis minimo minus interii: et tamen Athenis proxime et antePoecilen porticum isto gemino obtutu ci

serpentem generosum lubricisampl exibus inhaerere. paenealius lurore. festinus adcucurri id omne praestinaturus. qui aderamus.’ . ecce Socratencontubernalem meum conspicio. 12] 7. quamquam necessarium et summecognitum. domus infortunium novarum nuptiarum gaudiis a suis si biparentibus hilarare compellitur. caseum recens et sciti saporis admodum commod o pretiodistrahi. enitor. liberis tuis tutores iur idici provincialis decreto dati. qui coeperas. Haec tibi merces deposita est. ut erat.’ 5. qua parte minatur exitium. Sed tibi prius deierabo solem istum omnividente m 1deum me re veracomperta memorare. qualia solent fortunaedetrimina3stipes in tri viis erogare. qua bacillum inversi teli ad occipitium per ingluviem subit.puer in mollitiem decorus insurgit in que flexibus tortuosis enervam et exossamsaltationem explicat cum om nium. ita ut abumbilico pube tenus cetera corporis renudaret.rculatorem aspexi equestrem spatham [p. 10] igitur inefficaci celeritate fatigatuscommodum vespera 6. in ima vi scera condidisse: et eccepone lanceae ferrum. verum quod inchoav eram porroexordiar. aequibonique facio. admiratione: diceres dei medicibaculo. Atille: Istud quidem. prandioparticipabo. quod ram ulis semiamputatis nodosum gerit. Sed iam cedo tu sodes. omne enim pridie Lupusnegotiator magnarius coemerat. ut fieri assolet. At tu hic larvale simulacrum cum su mmo dedecorenostro viseris. luctu et maerore diuturno deformata. quod polliceris. ad mis eram maciem deformatus. iniecta manu ut assurgat 6 7 [p. quae civitas cunctaeT hessaliae antepollet. sinistropede profectum me spes compendii frustrata est. quidistud? Quae facies? Quod flagitium? At vero domi tuae iam defletus et conclamatuses. Ergo 2 [p. Hunc talem. sine’ inquit ‘ Fruatur diu tius trophaeo Fortuna quodfixit ipsa. fabulam remetir e.’ ‘Aristomene. capite velato ‘Sine. uxor persolutis inferialibus4officiis. Nec denique perpess us ego tammiserum aerumnae spectaculum.melle vel casco et h uiuscemodi cauponiorum mercibus per Thessaliam AetoliamBoeotiam ultro citro discurrens. Humi sedebat scissili palliastro semiamictus. quod ibidem passim per or a populi sermo iactetur quae palam gestasunt.’ inquit5 ‘Ne tu fortunarum lubricas ambages etinstabiles i ncursiones et reciprocas vicissitudines ignoras!’ Et cum dicto sutilicent unculo faciem suam iamdudum punicantem prae pudore obtexit. ‘ Hem’ inquam ‘ Mi Socrates. Sed ut prius noritis cuiat is sim. 8]praeacutam mucrone infesto devorasse ac mox eundem invitamento exiguae stipisvenatoriam lanceam. Aegiensis: audite et quo quaestu me teneam. Egotibi solus haec pro isto credam et quod ingressui primum fuerit st abulum. oriente a d balneas processeram. nec vos ulterius dubitabitis si Thessaliae proximam civitatemperveneritis. Sed. Comperto itaque Hypatae. diffletis paene ad extremamcaptivitate m oculis suis. Atille. tamen dubia mente propius accessi.

siquid est tamen novissimo extremius.montes diluere. cibo satio. dum mensedecimo ibidem attent us nummatior revortor. urigine percita. dextra saeviente frontem replaudens. per tra nsitum spectaculum obiturus. quoad me ad istam faciem. ipse praeministro. ‘Me miserum’ infit ‘Qui. et circumspiciens tutamenta sermonis. ad quandam cauponam Meroen. utpoteultime affectus. perduco. unico verbo mutavit in f eramcastorem. et illico lavacro trado. qui voluptatem vener iam et scortum scorteumLari et liberis praetulisti. quam paulo ante vidisti. fabulis permulceo. dumvoluptatem gladiatorii spectaculi satis fam igcrabilis consector.8cum ille imo de pectore cruciabilem suspiritumducens. Tartarumipsum illuminare. Nam ut scis optime. 9.’ 8. ‘ Pol quidem tu dignus ’ inquam ‘ Es extrema sustinere. operulas etiam. Et statim miser ut cum illa acq uievi. audi. ut illi quoque simile. quod tersui. folia suntartis et nugae merae. in has aerumnasincidi. verum etiam Indi vel Aethiopes utrique. digitum a pol lice proximum ori suo admovens et instuporem attonitus. ne quam tibi lingua intemperante noxamcontrahas‘ Ain tandem?’ inquam ‘ Potens illa et regina caupona quid mulieris est?’ ‘Saga’ inquit ‘ Et divina. potens caelum deponere. terram suspendere. manes sublimare. bona uxor et mala fortuna perduxit. quod in aliam temerasset.’ ‘ Oro te ’ inquam ‘ Aulaeum tragicum dimoveto et sipariumscaenicum c omplicato et cedo verbis 11 [p. f ontes durare. poculomitigo.devorto. ab unico congressu annosam acpestilentem luem10contraho et ips as etiam lacinias. pr obe curatum. 14] nimis quam humanetractare adorta cenae gratae atque gratuitae ac mox. sidera e xtinguere. 16] communibus. quod unctui. anum sed admo dum scitulam. in e am contuli.Effeci sequatur et simul unam e duabus laciniis meis exuo eumque pro pere vestiodicam an contego. vel ipsi Antichthones. quod venerem hab . iam di cacitas tinnula. I am allubentia proclivis est sermonis et ioci et scitum etcavillum. Amatorem suum. in quadam avia et lacunosa convallia vas tissimis latronibus obsessus atque omnibus privatus tandem evado et.sordium enormem eluviem operose effrico. lectulo refoveo.’ ‘ Vis’ inquit ‘ Unum velalterum. tace’ inquit. modico priusquam Larissamaccederem. ‘Tace. quas boni latrones contegendomihi concesserant. quas adhuc vegetus saccariamfaciens mere bam. cubili suoapplicat. immo plurima eius audire facta? Nam ut se ament efflictim non modoincolae. deos infimare.’ At ille. secund um quaestum Macedoniam profectus. ad hospitium. Sed quod in conspectum plurium perpetravit. lassusipse fatigatum aegerrime sustinens. quod ea bestia captivitati metuens ab insequentibus se praecisionegenitalium liberat. eique causas et peregrinationis diuturnae et do muitionis anxiae etspoliationis diuturnae et miserae refero: quae me 9 [ p. ‘Parce’ inquit (In feminam divinam.

supposito et prob e aggesto. Grabatulus.imp etus tanti violentia prosternitur. discessit. quam sanctissimedeiera ntes sese neque ei manus admolituros. quoad mutua hortatione consone clamitarent. At ver o coetus illiusauctorem nocte intempesta cum tota domo.. transtulit. cunctos in suis si bi domibus tacita numinum violentia clausit. ne quo numinis ministerio similiter usa sermones istos nostros anus illacognoscat. me quoque evolutum atque excussum humirecidens inversum cooperit ac tegit. Et quoniamdensa inhabitantium aedificia locum novo hospiti non dabant. 20] 11. in arietemdeformavit et n unc aries ille causas agit. et si quis aliud cogitant. uttoto biduo non claustra perfringi. immo vero fractis et evolsis funditus caidinibusprosternu ntur. iam in sarcina praegnationis obsaepto utero et re pigratofetu perpetua praegnatione [p. salutare laturos subsidium: et sic illa propitiata totam civitatem absoluit. non denique parietes ipsiquiverint perforari. i niecto non scrupulo sedlancea. immo vero formidinem. Eadem amatoris sui uxorem quod in eamdica cule probrum dixerat. Ego vero adducta for e pessulisque firmatis.Cauponem quoque vicinum atque ob id aemulu m deformavit in ranam et nuncsenex ille dolio innatans vini sui advent ores pristinos in faece summissus officiosisronchis raucus appellat. ut cuncti numerant. super eum me recipio: acprimum prae metu aliquantisper vi gilo. proveniret. . distenditur. mi Socrates. ut mihi temulentanarravit proxime. ut illa Medea unius dieculae a Cre one impetratisinduciis totam eius domum filiamque cum ipso sene fla mmis coronalibus deusserat. et ob id ad aquas sterilem.’ Haec adhuc me suadente insolita vinolentia ac diurna fatigatione perte ntatus bonusSocrates iam sopitus stertebat altius. Itaque maturius quieti nos r eponamus et somno levata lassitudine noctisantelucio aufugiamus istin c quam pote longissime. id est parieti bus et ipso solo et omnifundamento. statutumque ut in eamdic altera severissime saxorum iaculationibus vindicaretur: quod consiliu mvirtutibus cantionum antevortit et. memoras. Denique mihi quoque nonparvam incussisti sollicitudinem. Ali um de foro quod adversus eam locutus esset. publicitus indignatio percrebruit. dein circa tertiam ferme vigiliam paululumconniveo. 18] damnavit et. non fores evelli. ante portam proiectadomo [p. et repente impulsu maiore quam ut latronescrederes ianua e reserantur.sic haec devotionibus sepulchralibus in scr obem procuratis.grabatulo etiam pone cardine. Commodum quieveram. ut erat. clausa ad centesimum lapi dem in aliam civitatem summovertice montis exasperati sitam. alioquin breviculus et uno pede mutilus ac putris. ’ ‘Mira’ inquam ‘Nec minus saeva. iam octoannorum onere misella il la velut elephantum paritura 10.uit in aliam. Quae cumsubinde ac mul tis noceret.

inanimis. qui fugae huius auctorfu it. ne quidde mutaret. nudus et frigidus etlotio perlitus. ubi iste iugulatus mane paruerit? Cui videbo . immo stridorem incert um per vulnus effundere: etspiritum rebulliret.’ et capite Socratis inalterum dimoto latus 13 [p.12. sudore frigido miser perfluo tremore viscera qu atior. spongiam et nudum gladiu m altera. quoadme urin ae spurcissimae madore perluerent. utgrabatulus etiam succussu meo12inquietus super dorsum meu m palpitando saltaret. ita et in illo nimio pa vore risum nequivicontinere. Ac dum infi mum deiectus. et nunc moirti proximus iam humi prostratus grabatulo succubans i acet. sororPanthia. lucernam lucidam gerebat una. Haec ego ut accepi. Nam etiam. ‘At hic bonus’ inquit ‘Consiliator Aristomenes.cardines ad foramina resident.’ Et porrecta dextera meque Panthiae suaedemonstrato. de Aristomene testudo factus. cor miseri contubernalis mei Meroe bona scrutata pro tulit. ‘Quid’ inquam ‘De me fiet. Faxo eum sero. immo vero semimortuus.’ His editis abeunt:remoto grabatulo va ricus super faciem meam residentes vesicam exonerant. Infit illa cu m gladio ‘Hic est. 24] per iugulum sinistrum capulo tenus gladium totumet demergit. hunc primum bacchatim discerpimusvel membris eius destinatis virilia dese camus?’ Ad haec Meroe (sic enim reapsenomen eius tunc fabulis Socrat is convenire sentiebam) ‘Immo’ ait ‘Supersit hicsaltem.quid [p. impune se laturum meas contumelias put at. a victimae religione. At ego ut eram etiam nunc humi proiectus . 14. Commodum limen evaserant. cum ille impetuteli praesecata gula vocem. 22] rei sit grabatuli sollertia munitus opperior. ad claustra pessulirecurrunt. ethaec omnia conspicit. Tunc ego sensi naturalitus quosdam affectus in contrarium proveni re: nam utlacrimae saepicule de gaudio prodeunt. hochabitu Socratem bene quietum circumstetere.’ 13. At ego scilicet Ulixi astu deserta viceCalypsonis aeternam solitudine m flebo. et fores ad pristinum statum integrae resurgunt. immo vero iam nunc ut et praecedentis dicacitatis et instantiscuriositatis paeniteat. qui meis amoribus s ubterhabitis non solum me diffamatprobris. verum etiam fugam instrui t. vel certe destinatae iam cruci candidatus.At bona Panthia ‘ Quin igitur’ inquit ‘ Soror. video mulieres duas alti orisaetatis. Quod vulnus qua maxi mi. patebat spongia offulciens Panthia‘heus tu’ inquit ‘ Spongia. postes ad repagula redeunt. et s anguinis eruptionem utriculo admoto excipit diligenter. qui diebus ac noctibus illusitaetatulam meam: hic. quasi recens utero matris e ditus. obliquo aspectu.immo statim. cave in mari nata per fluvium transeas. credo. qui miselli huius corpus parva contumul et humo. hic Catamitus meus. carus Endymion. verumetiam ipse mihi supervivens et p ostumus. immissa dextera per vulnus illud a d viscerapenitus. ut nullastilla c ompareret usquam: haec ego meis oculis aspexi.

qui mecum totaeru mnas exanclasti.quod fenestrae subditum altrinsecus pro minebat. nunc illo redi. 28] 16. Sedcum nullum aliud tel um mortiferum Fortuna quam solum mihi grabatulumsubministraret.’ ‘ Non longe ’ inquam ‘Luxabest: et praeterea quid viatori de summa pau perie latrones auferre possunt? Anignoras. Sumosarcinulam meam. noscucurbitae caput non habem us ut pro te moriamur. atque ego de alto reddensSocratem—nam iuxta me iacebat— 17. vi x tandem et aegerrime tunc clavis suaecrebra immissione patefiunt.’’ Haec identidem mecum replicabam. et cum dicto restim.repente putris alioquin et vetus funis dirumpitur. qua erat intextus . alicuius faci noris tibi conscius scilicet. inepte. ascenso grabatulo ad exitium sublimatus etimmisso 14capite laq ueum induo. Incubiculum itaque reversus de ge nere tumultuario mortis mecum deliberabam. ut ponderis deductu restis ad ingluviem astricta spiritus officia disclude ret.r verisimiliadicere proferens vera? ‘Proclamares saltem suppetiatum. ‘Iam iam grabatule’ inquam ‘Animo meo carissime. iugulato fugae mandes praesidium?’ Illud horae memini me terra dehiscente ima Tartara inque his canem C erberumprorsus esurientem mei prospexisse: ac recordabar profecto b onam Meroen nonmisericordia iugulo meo pepercisse sed [p. c um quo sero devorteras.’ Ianitor pone stabuli ostium h umi cubitans. etiam nuncsemisomnus ‘ Quid? Tu ’ inquit ‘ Ignoras latro nibus infestari vias. si resistere vir tantusmulieri nequiba s: sub oculis tuis [p. ubi es?’ inquam: ‘Valvas stabuliabsolve. subdita clavi pessulos reduco: at i llae probae et fideles ianuae. mori cupis. Etecce in ipso momento ia nitor introrumpit exerte clamitans ‘Ubi es tu. aggredior expedire ac tigillo. qui hoc noctis iterincipis? Nam etsi tu. iniecta atque obdita parte funiculiet altera firmiter in nodum coacta. superruo cumque eo in terram devolvor. nudum nec a decem palaestritis despoliari posse?’ Ad haec illemarcidus et semisopitus in alt erum latus evolutus ‘ Unde autem’ inquit ‘ Scio anconvectore illo tuo. conscius et arbiter quae nocte gesta sunt. Sed dum pede altera fulcimentum quo sustinebarrepello. 15. Et ‘heus tu. quem solum in meoreatu testem innocentiae citare possum.quae sua sponte reseratae nocte fuerant. 26] homo iugulatum et siles? Cur autem tesimile latrocinium non pere mit? Cur saeva crudelitas vel propter indicium scelerisarbitro pepercit? Ergo quoniam evasisti mortem. et nunc stertis involutus?’ Ad haec nescio an casu nostro anilli us absono clamore experrectus Socrates exsurgit prior. et nox ibat in diem: optimum itaq ue factuvisum est anteluculo furtim evadere et viam licet trepido vestigi o capessere. qui alta nocteimmodice fe stinabas. antelucio volo ire. saevitia cruci me reservasse. tu mihi ad inferos festi nanti subministratelum salutare’. et ‘ Nec ’ inquit ‘ .

18. quo me Lamiae ill ae infecerant.qua parte gladium delapsum videram. Aliquantum processeramus et iam iubaris exortu cuncta collustrant ur.comes et pater meus et frater meus.’ et causas coepit huiuso doris comiter inquirere. incolumis. ut adhuc me creda mcruore humano aspersum atque impiatum. etmecum ‘Vesane. et haud ita longe radices platani lenis fluvi us in speciemplacidae paludis ignavus ibat argento vel vitro aemulus in .’ ‘En’ inquam ‘ Paratum tibi adest ientaculum. ut satisdetru ncaverat cibum. et ‘Iuxtaplatan um istam residamus’ aio. Ubi vulnus ? Spongia ubi? Ubi postremum cicatrix tamalta. sanus. Quo facto et ipse aliquid indidem sumo.Immerito stabularios hos omnes hospites detestantur.frustulum panis quod primum sumpseram. nocturnas et iam Furias illas imaginanti. Nam iste curios us dumimportune irrumpit—credo studio rapiendi aliquid— clamore vasto marcidumalioquin me altissimo somno excussit. ac neque deo rsum demeare neque sursum remeare posset. Nam et iugulum istum dolui et cor ipsum mihi avelli putaviet nunc etiam spi ritu deficior et genua quatior et gradu titubo et I aliquid cibatusrefoven do spiritu desidero. Ecce Socratesinteger. et egocuriose sedulo arbitrabar iugulum comitis.’ 15 [p.’ et cumdicto manticam m eam numero exuo. nox acerba diras et truces imagines obtulit.’ aio ‘Qui poculis et vino sepultus extrema somniasti. quem nocte ebrius occi sum a mecalumniabaris. ianitor fidelissime. eumque avide esitantem as picioaliquanto intentiore macie atque pallore buxeo deficientem video. 30] Emergo laetus atque alacer insperato gaudio perfusus. vehementeraspernatur: ‘ Apage te ’ inquit ‘ Fetorem extremae latrinae. mediisfaucibus inhaereret. nam et optimi casei bona mpartem avide devoraverat. verum tamen et ipse per somniumiugulari visus sum mihi. quamvis admodum modicum. et ‘Ecce. 19.’ Sumo sarcinula m et pretio mansionis stabulariopersoluto capessi mus viam.Nam et crebritas ipsa co mmeantium metum mihi cumulabat: quis enim de duobuscomitum alt erum sine alterius noxa peremptum crederet? Verum ille.’ et cum dicto Socraten deosculabar amplexus: at ille odore alioquinspurcissimi humoris percussus. Sic denique eumvitalis color turbaverat ut mihi prae metu. sitire impatienter coeperat. 32] Ad haec ille subridens ‘At tu’inquit ‘Non sanguine I sed lotio perfus us es. At ego miser afficto ex tempore absurdo ioco i n aliumsermonem intentionem eius denuo derivo et iniecta dextra ‘ Qui n imus’ inquam ‘ Etitineris matutini gratiam capimus.’ [p. tam recens?’ et ad illu m ‘ Ne’ inquam ‘Immerito medici fidi cibo et crapuladistentos saeva ei gravia somniare autumant: mihi denique quod poculis vesperiminus te mperavi. caseum cum pane propere ei porrigo.

’ Assurgit ille et oppertus paul ulum planiorem ripaemarginem complicitus in genua appronat se avid us affectans [p.’ Ad haec egorisum subicio: . 20. ‘Nostine Milouemquendam e primoribus?’ Arrisit et ‘Vere’ inquit ‘Prim us istic perhibetur Milo. 34] poculum:necdum satis extremis labiis summum aquae rorem attige rat. ornatus. ut habitus et habitudodemonst rat. et de quad am anu cauponaillico percontor ‘ Estne’ inquam ‘ Hypata haec civitas?’ Adnuit. Sed ego huic et credo Hercule et gratas gratias memi ni.’ et a d me conversus ‘ Tu autem ’ inquit ‘ Vir. qui statim initio obstinata in credulitatesermonem eius respuebat.’ 21. accessi. et iugulo eius vulnusdehiscit in profundum patorem. At ille comes eius. quae foris urbem prospiciunt et a ltrinsecus fores proximum respicientesangiportum? Inibi iste Milo dev ersatur ampliter nummatus et longe opulentus. accredis16huic fabulae?’ ‘Ego vero’ inquam ‘Nihil impossibilearbitror. ita cuncta mortalibus provenire: nam etmihi et tibi et cunctis ho minibus multa usu venire mira et paene infecta. ‘ En ’ inquam ‘Explere latice fontis lacteo. nisi ego altero eius pede retento vix et aegre ad ripam superiorem attraxi. quae tamenignaro rela ta fidem perdant. ‘Nihil’ inquit ‘Hac fabula fabulosius. Quod beneficium etiam illum v ectorem meum credolaetari: sine fatigatione 17 [p. quiextra pomerium et urbem totam colit. 36] sui me usque ad istam civitatis portam non dorsoillius sed meis aur ibus provecto. asperam denique ac pr olixam viamsine labore ae taedio evasi.ubi defletum pro tempore comitem misellum arenosa humo in amnis viciniasempiterna contexi.’ ‘Remoto ’ inquam ‘ Ioco. Ne quepraeter unicam pascit ancillam et habitu mendicantis semper inced it. Is finis nobis et sermonis et itineris communisfuit: n am comites utrique ad villulam proximam laevorsum abierunt. cum uxorem etiam calamitatis suae comitem habeat. Ego ver o quodprimum ingressu stabulum conspicatus sum. exiguo Lare inclusus et aeruginise mper intentus.colorem. Ipse trepidus et exinde metuens mihi per diversas et aviassolit udines aufugi et quasi conscius mihi caedis humanae relicta patria et L areultroneum exilium amplexus nune Aetoliam novo contracto matrim onio colo. foenus denique copiosumsub arrabo ne auri et argenti crebriter exercens. sed utcumque fata decrev erint. et illa spongia de eo repente devolvitur eamqueparvus admodum comitatur cruor: de nique corpus examinatum in flumen paenecernuat.quod lepidae fabulae festivitate nos avocavit. parens optima. nihil isto mendacioabsurdius. Haec Aristomenes.verum extremae avariti ae et sordis infimae infamis homo. dicoro et cuiatis sit et quibus d eversetur aedibus?’ ‘ Videsne ’ inquit ‘ Extremasfenestras.

ut prius aliquid nobiscibat ui prospicerem. 40] tibi adiacens et ecce illud cubiculum honestum receptaculum: fac li benterdeverseris in nostro. ac simul ex promptuario oleum unctui et lintea tersui etcetera huic eidem usui profer ociter et hospitem meum produc ad proximas b alneas:sati.‘ Benigne ’ inquam ‘ Et prospicue Demeas meus in me consuluit. meque etiam nunc verecundia cunctantemarrepta lacinia detrahens ‘ A sside ’ inquit ‘ Istic: nam prae metu latronum nullasessibula ac ne suffic ientem supellectilem parare nobis licet. Ergo brevitatem gurgustioli nostri ne spern as peto. Nam et maiorem domum dignatione tua fec eris et tibispecimen gloriosum arrogans. Intuli me eumque accubantum exiguoadmod um grabatulo et commodum cenare incipientem invenio: assidebat ped esuxor et mensa vacua posita. sed et meus Demea seadem litteris pronuntiat.’ e t cum dicto iubet uxorem decedereutque in eius locum assidam iubet.’ Feci. volensque me artius e i conciliare. ‘ Nihil ’ inquam ‘Rerum istarum. arduo itinere atque prolixo fatigatus est. 38] Tandem adulescentiaquaedam procedens ‘ heus tu ’ inquit ‘ Qui ta m fortiter fores verberasti. emito.’ His actiset rebus meis in ill o cubiculo conditis pergens ipse ad balneas. quae itineris ubique nos comitantur. si contentus Lare parvulo The sei illius cognominispatris tui virtutes aemulaveris. Fotis. ‘ Fotis. Plane quod est mihi su mme praecipuum. Modico deinderegressa patefactis foribus ‘Rogat te’ inquit. Inde me commodum egredientem co . aspe rnatus vigintidenariis praestinavi. nec fumi nec nid orisnebulam vererer.’ ‘Dum annuntio. conciliavit hospitem. qui non est asperna tus Hecales anus hospitiumtenue ’: et vocata ancillula.qui mihi tantum 23. equo. quod centum nummis iudicaret. Sed et balneasfacile percontabimur. quiper egrinaturum tali viro conciliavit. i ndigemus. cuius monstratu ‘En’ inquit ‘ Hospitium. 24. [p. Erit[p.’ inquit ‘Sed quae causa quaestionis huius?’‘Litterasei a Corinthi o Demea scriptas ad cum reddo.’ ‘Plane.’ et cum dicto modico secus progressus ostium acc edo et ianuamfirmiter oppessulatam pulsare vocaliter incipio. etillico ei litteras Demeae trado. et ‘ Sic ego te ’inquit ‘Etia m de ista corporis speciosa habitudine deque hac virginali prorsusverec undia generosa stirpe proditum et recte conicerem.’ inquit ‘ Sarcinulas hospitis susceptas cum fideconde in illud cu biculum. in cuius hospitio 22.’ inquit ‘ Hic ibidem meopperimino. qui me strenuepervexit..’ His ego audit is mores atqueparsimoniam ratiocinans Milonis. faenum atque hordeu m acceptis istis nummulis tu. et potius responde an intra aedeserum tu um offenderunt.’ et cum dicto rursu m foribus oppessulatis intro capessit.’ ‘Bene’ ego. Quibus properiter lectis ‘A mo’ inquit ‘Meum Demean. forum cupidinis peto inque eo piscatum opiparem exp ositumvideo et percontato pretio. sub quaspecie mutuari cupis? An tu solus ig noras prater aurum argentumque nullum nospignus admittere?’ ‘ Meliora ’ inquam ‘ Ominare.

‘Non prius’ inquit‘Discedam quam me sequaris. amplexusquc ac c omiter deosculatus [p.’ inquit ‘ Seniculi tanta haec contumelia.’‘Annonam curamus.’ Quo a udito statim arreptadextera postliminio me in forum cupidinis reducen s ‘ Et a quo ’ inquit ‘ Istorumnugamenta haec comparasti?’ Demonstro s eniculum: in angulo sedebat. dum modeste r enitor. quod viae vexationem non cibo sed somnocenserem diluendam. 44] enim faxo sciasquemadmodum sub meo magisterio mali debent co erceri. Et ecce Fotis ancilla ‘ Rogat te ’ inquit ‘Hospes. quas ubi probeprotuli.et si quid obsonare cupis.’ et profusa in mediumsportula iubet officialem suum insuper pis ces inscendere ac pedibus suis totosobterere. Percontatur accuratius causas etiam peregrinationis meae. viginti denarios. ac mihi ut abiremsuadens. tandem patiturcubitum concederem. prudentis co ndiscipulivalido consilio et nummis simul privatus et cena. ‘At has quisquilias quanti parasti?’ ‘ Vix ’ inquam‘Piscatori extorsimus accipere 25. Qua contentus morum se veritudine meus Pythias. qui me pos t aliquam multum temporisamanter agnitum invadit. quippe qui iam cenaeaffatim piscatum prospexeramus: se d enim Pythias visa sportula. n .’ et dictum iureiurando secutus iam obstinationi suaeme ingratis oboedientem perducit ad illu m suum grabatulum. defectum iam. 26. quod tam magnis pretiispisces frivol os indicatis et florem Thessalicae regionis ad instar solitudinis et scopu liedulium caritate deducitis? Sed non impune: iam 19 [p. i am et de patria nostra et eius primoribus [p. at Hercule exinde cum a Vestio 18magistrodigressi sumus. lautusque a d hospitium Milonis acdehinc cubiculum me reporto.’ His actis consternatus ac prorsus obstupidus ad balneas me refero. 42] ‘Mi Luci. 46] ac denique de ipsopraeside scrupulosissime exploratis.’ At ego iam inde Mil onisabstinentiae cognitor excusavi comiter.ntinuatur Pythiascondiscipulus apud Athenas Atticas meus.’ ai t ‘Et aedilem gerimus. Isto accepto pergit ipse et iniecta dextera clementer metrahere adoritur: ac dum cunctor. et residenti ‘ Quamsalve agit’ inquit ‘ Demeas nost er? Quid uxor? Quid liberi? Quid vernaculi?’ Narrosingula. in certa verborum salebra balbutire. Quemconfestim pro aedilitatis imperio vo ce asperrima increpans ‘ Iam iam ’ inquit ‘ Necamicis quidem nostris ve l omnino ullis hospitibus parcitis. Quae autem tibi causa peregri nationis huius?’ ‘ Crastino die scies: ’inquam ‘ Sed quid istud? Voti gaudeo: nam et lixas et virgas et habitu m prorsusmagistratui congruentem in te video. ubi me post itineris tam saevi vexationemsensit fabularum quoque serie fatigatum i n verba media somnolentum desinere acnequicquam.’ Abnuebam.’ ait‘Sat Pol diu est quod intervisimus te. utique commodabimus . succussisque inaspectum planiorem pisci bus. Evasi aliquando rancidi senis loquax et famelicum conviviumsomno. o Luci. ‘ Sufficit mihi.

48] 1 2 The MSS have simply videntem. [p. 12 13 The MSS appear to have succussus sum eo. 18 19 The name. . Other suggestions are Dositheo and Clytio. The correction is due to Helm. cenatus solis fabulis et hi cubiculum reversus optatae mequieti reddidi. 3 4 5 6 Oudendorp's emendation for the impossible deterrima of the MSS. 14 15 Oudendorp's correction for the MSS' misso. has been corrupted in the MSS to Dstio. 16 17 So Petschenig for the MSS' accedis. Or the feralibus of the older editions would suffice. whatever it is.on cibo. gravatus. Heln suggests intimida. Leo's omnividentem seems the simplest emendation. Luem is the suggestion of Nic. which would need an object. 7 Helm's emendation for the MSS' ferialibus. 10 11 A substantive has dropped out of the MSS. Heinsius. 8 9 Oudendorp's emendation for the MSS' timida.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful