You are on page 1of 3

JAWAPAN

Struktur 1. (a) - Keesaan Tuhan - Kepercayaan kepada nabi-nabi - Kepercayaan kepada wahyu-wahyu - Manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. - Setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri, kehidupan di dunia dan akhirat. - Persamaan dan persaudaraan sejagat antara umat Islam.

(b) - Implikasi terhadap perkembangan individu pelajar * menjadi manusia yang berakhlak mulia, cinta akan negara - implikasi terhadap matlamat pendidikan * membina masyarakat yang harmoni * memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia * cinta pemerintah dan negara - implikasi terhadap objektif *melahirkan manusia yang berkeupayaan untuk mencapai kejayaan dalam semua aspek dalam kehidupan - implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan * penekanan terhadap matapelajaran Matematik, Sejarah... - implikasi terhadap kurikulum pendidikan * penguasaan bahasa ibunda * penerapan nilai murni dalam kehidupan * kemahiran mengira 2. (a)- perkembangan manusia - pendidikan kemanusiaan diajar mendahului pendidikan Sains. - topik liberal(pengetahuan umum) diajar dahulu sebelum vokasional. - guru dianggap seorang yang berkuasa dalam bidangnya dan pengetahuan kepakarannya tidak boleh dipersoalkan.

(b) - Jenis kurikulum membaca,menulis, mengira - peranan guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam proses P&P di bilik darjah - kaedah mengajar pedekatan didaktik - peranan murid murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian dalam apa yang diajar di sekolah. 3. (a) - pelajaran lebih mudah dan menarik serta bermakna jika dirancang mengikut keperluan, kebolehan dan minat murid. - pelajar ialah individu yang berpengalaman, bermotivasi kendiri dan mempunyai naruli ingin tahu. - ilmu pengetahuan boleh dipelajari melalui perhubungan manusia dan alam sekitar. - sekolah merupakan tempat hidup secara bermasyarakat. - menyokong kolabratif dan koperatif dalam proses P&P. - amalan kepimpinan demokratik - proses pendidikan berdasarkan langkah-langkah kajian Sains. (b) - memperkenalkan pendidikan aneka perjuangan mulai 1965 - memperkenalkan sejarah pendidikan Islam kepada guru pelatih UPSI. - Ahli jawatankuasa Penyataan Razak dan Rahman Talib 1960 - mewujudkan SRP dan SPM - menubuhkan perlembagaan Malaysia. 4. (a) - mempertingkatkan profesiolisme - mahir dalam IT & ICT - berpengetahuan, berdaya saing, berakhlak - berupaya membuat keputusan dan meyelesaikan masalah serta berfikiran kritis dan kreatif. - menyedari tanggungjawab - menjadi guru yang berkualiti

(b) - penyesuaian diri mengikut peredaran zaman dan perkembangan semasa. - kemahiran 3M membolehkan rakyat memperkembang ilmu dan berkongsi serta menyebarkan. Contohnya, pelajar-pelajar boleh belajar di dalam dan luar negara. - kemajuan sistem pendidikan mampu menarik pelajar luar negara ke negara ini. - modal insan yang dihasilkan dalam sistem pendidikan negara ini mampu meyumbang ilmu dan kemahiran kepada negara dan dunia.

Esei 1. (a) - wujud sekolah vernakular sekolah aliran Cina, Melayu, India - penggunaan pelbagai bahasa bahasa Cina, bahasa Tamil - penggunaan pelbagai kurikulum - kurikulum tidak bertunjang ketepatan - sekolah berasaskan kaum dan mengikut keperluan kaum. - sebagai strategi pecah dan perintah Inggeris. Negeri-negeri selat (Melaka...), negeri bersekutu, negeri tidak bersekutu