P. 1
70636330-03-Matematika-4-knjiga-1

70636330-03-Matematika-4-knjiga-1

5.0

|Views: 143|Likes:
Published by Ivana Ivanovic
Matematika-4
Matematika-4

More info:

Published by: Ivana Ivanovic on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

Sections

 • BROJEVI VE]I OD1000
 • Brojevi do deset hiqada
 • Brojevi do sto hiqada
 • Brojevi do milion
 • Klase
 • Brojevi ve}i od milion
 • BROJEVNA POLUPRAVA
 • Poluprava prirodnih brojeva
 • MERE ZA POVR[INU
 • Upore|ivawe povr{i
 • Merewe povr{i. Povr{ina figura
 • Jedinice za povr{inu
 • Sabirawe u skupu prirodnih brojeva
 • Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva
 • Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe
 • prirodnih brojeva
 • Svojstva operacije sabirawa
 • Svojstva operacije oduzimawa
 • RAZLOMCI
 • ^itawe i pisawe razlomaka
 • Upore|ivawe razlomaka
 • I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA

Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku:

Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku:

653 – 356 = 297

653 – (356 + 167) = 297 –

..............=

..............

653 – (356 – 303) = 297 +

..............=

..............

829 – 215 = 614

829 – (215 + 203) = 614 –

..............=

..............

829 – (215 – 261) = 614 +

..............=

..............

954 -321 = 633

(954 + 72) – 321 = 633 +

..............=

..............

(954 + 53) – 321 = 633 +

..............=

..............

(954 – 31) – 321 = 633 –

..............=

..............

(954 – 47) – 321 = 633 –

..............=

..............

742 – 564 = 178

(742 + 56) – 564 = 178 +

..............=

..............

(742 + 72) – 564 = 178 +

..............=

..............

(742 – 67) – 564 = 178 –

..............=

..............

(742 – 89) – 564 = 178 –

..............=

..............

Zavisnost razlike od promene umawenika

Za prirodne brojeve a, b, c, x, va`i:

ako umawenik pove}amo (smawimo) za neki broj,
i razlika se pove}ava (smawuje) za taj broj.

a– b= c, a > b

(a– x) – b= c– x, za a > x

(a+ x) – b= c+ x

Zavisnost razlike od promene umawioca

Za prirodne brojeve a, b, c, x, pri ~emu va`i:

ako umawilac pove}amo (smawimo) za neki broj,
i razlika se smawuje (pove}ava) za taj broj.

a– b= c, a > b

a – (b – x) = c + x, za b > x

a– (b + x) = c–x, za c > x

1.

2.

97

98

Nula kao umawilac

Za bilo koji prirodni broj va`i:

a– 0 = a

Dopuni jednakosti:

a) 1000 – 0 =

..............

b)

..............– 0 = 548

v) a– a=

..............

3.

4.

Vrednosti sva tri izraza su

..........................

U drugom izrazu, uve}ani su i umawenik i

umawilac za

........................... U tre}em izrazu

smaweni su i umawenik i umawilac za

............

Vrednosti sva tri izraza su

..........................

U drugom izrazu, uve}ani su i umawenik i

umawilac za

........................... U tre}em izrazu

smaweni su i umawenik i umawilac za

............

a) 4763 – 2579 = 2184

(4763 + 37) – (2579+ 37) =

.............–

........=

.............

(4763 – 63) – (2579 – 63) =

.............–

........=

.............

5.

b) 6235 – 3702 = 2233

(6235 + 92) – (3702 + 92) =

.............–

........=

.............

(6235 – 48) – (3702 – 48) =

.............–

........=

.............

a) 6496 – 3187 = 3309

(6496 + 13) – (3187 + 13) =

.............+

........=

.............

(6496 – 87) – (3187 – 87) =

.............+

........=

.............

b) 3751 – 1202 = 2 549

(3751 + 404) – (1202 + 404) =

.............+

........=

.............

(3751 – 337) – (1202 - 337) =

.............+

........=

.............

Vrednosti sva tri izraza su

..........................

U drugom izrazu, uve}ani su i umawenik i

umawilac za

........................... U tre}em izrazu

smaweni su i umawenik i umawilac za

............

Nepromenqivost razlike

Za prirodne brojeve a, b, c, x, yva`i:

razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac pove}aju za isti broj;

razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac smawe za isti broj.

a– b= c, a > b

(a+ x) – (b+ x) = c

(a– y) – (b– y) = c, za a > y, b > y

99

1.

Popuni tabelu koriste}i svojstva operacije oduzimawa.

2.

Stadion ima 67170 mesta. Za jednu utakmicu prodato je 43250 karata.

a) Izra~unaj broj neprodatih karata.

.......................................................................................................................................

b) Za narednu utakmicu prodato je 15000 karata vi{e. Primeni svojstvo stalnosti razlike

da odgovori{ koliko je karata ostalo neprodato za drugu utakmicu?

.......................................................................................................................................

3.

Iskoristi poznatu razliku da izra~una{ vrednost izraza.

741 – 278 = 463

(741 + 38) – (278 – 62) =

...................................................................................................................

(741 – 21) – (278 – 87) =

...................................................................................................................

(741 + 43) – (278 + 38) =

..................................................................................................................

(741 – 56) – (278 + 86) =

..................................................................................................................

a

b

a –b

792

368

424

792 + 101

368

424 +

..............=

..............

792

368 + 125

792 – 202

368

792

368 – 204

792 + 123

368 + 100

792 + 123

368 – 100

100

4.Odredi koji se broj mo`e dodati umaweniku (ili od wega oduzeti) odnosno dodati umawiocu

(ili od wega oduzeti) da bi se lak{e izra~unala razlika brojeva. Pazi da pri tom vrednost

izraza ostane ista primewuju}i svojstvo stalnosti razlike.

a) 5432 – 3048 = (5432 + 568) – (3048 +568) =

...................–

...................=

...................

5432 – 3048 = (5432 –

................) – (3048 –

................) =

...................–

...................=

...................

b) 46401 – 2072 = (46401 +

................) – (2072 +

................) =

...................–

...................=

...................

46401 – 2072 = (46401 –

................) – (2072 –

................) =

...................–

...................=

...................

v) 105314 – 6827 = (105314 +

................) – (6827 +

................) =

...................–

...................=

...................

105314 – 6827 = (105314 –

................) – (6827 –

................) =

...................–

...................=

...................

105314 – 6827 = (105314 +

................) – (6827 +

................) =

...................–

...................=

...................

105314 – 6827 = (105314 –

................) – (6827 –

................) =

...................–

...................=

...................

5.

Ako je a+ b= 9050, koliko je:

a) a+ (b+ 50) =

.........................................................

b) (a– 40) + b=

.........................................................

v) (a+ 100) + (b– 100) =

......................................

7.Srbiju je u 2004. godini posetilo 1988469 turista, od kojih je samo Vojvodinu posetilo 260503

turista. Naredne godine Srbiju je posetilo 16786 vi{e qudi, dok je samo u Vojvodini boravilo

21436 vi{e nego prethodne godine.

a) Izra~unaj koliko je turista posetilo

centralnu Srbiju u 2004. godini.

b) Izra~unaj koliko je turista posetilo

centralnu Srbiju u 2005. godini.

6.

Ako je a– b= 1080, koliko je:

a) (a+ 100) – b=

...................

b) a– (b+ 200) =

...................

v) a– (b– 100) =

...................

g) (a+ 200) – (b+ 200) =

...................

101

1.Saberi na dva na~ina (usmeno i pismeno).

a) 2501 i 5000

b) 4881 i 3100

v) 11023 i 6487

2.Oduzmi na dva na~ina.

a) 9800 i 5000

b) 6880 i 3100

v) 111023 i 96487

102

5.

Na delu brojevne poluprave strelicama predstavi godine slede}ih otkri}a:

a) Bicikl sa pedalama prvi put je napravqen 22 godine pre otkri}a helikoptera.

b) Helikopter je konstruisan 1877. godine.

v) Avion je nastao 33 godine posle helikoptera.

3.

Na osnovu vrednosti datih u tabeli izra~unaj ukupnu povr{inu okeana,

kontinenata i povr{inu Zemqe.

4.

Popuni tabelu.

okean

povr{ina u km2

Tihi okean

179679

Atlantski okean

93800

Indijski okean

74917

Severni ledeni okean

13100

UKUPNO

okeani

kontinenti

Zemqa

kontinent

povr{ina u km2

Evropa

10533

Azija

43753

Afrika

30291

Severna i Sredwa Amerika

24245

Ju`na Amerika

17795

Okeanija

8558

UKUPNO

1900–

+

420

=1770

+

+

+

+2560–

=4650

=

=

=

7000–

+

=

1800

1850

1900

1950

103

6.

Zaokru`i slovo ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj.

a) 5 877 – 0

b) 645 + 645

v) 645 – 645

g) 327 – 326

d) 6 089 – 0

|) 546 – 645

7.

Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine primewuju}i svojstva zdru`ivawa sabiraka

i zamene mesta sabiraka:

a) 62 421 + 3 235

b) 9766 +2299 + 3334

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

8.

Primeni svojstvo stalnosti zbira da na vi{e na~ina izra~una{ zbir brojeva:

a) 3 467 + 2 089 = (3 467 +

..............) + (2 089 –

..............) =

..............+

..............=

..............

3 467 + 2 089 = (

..............–

..............) + (

..............+

..............) =

..............+

..............=

..............

b) 6 547 + 12 306 = (

..............+

..............) + (

..............–

..............) =

..............+

..............=

..............

6 547 + 12 306 = (

..............–

..............) + (

..............+

..............) =

..............+

..............=

..............

9.

Iskoristi svojstvo zavisnosti razlike od promene umawenika i umawioca da odredi{ razliku.

a) 8467 – 2089 =

............................

8467 – 2089 = (8467 + 1000) – (2089 + 1000) =

.....................+

.....................–

.....................=

.....................

8467 – 2089 = (8467 + 1000) – (2089 – 1000) =

..............................................................................=

....................

b) 36547 – 12306 =

............................

36547 – 12306 = (36547 – 2500) – (12306 + 1500) =

............................................................................................

=

..............................................................=

........................

36547 – 12306 = (36547 – 3200) – (12306 – 420) =

............................................................................................

=

..............................................................=

........................

10.Jednu {kolu je u 1990. godini poha|alo 756 u~enika, od kojih su 456 bili de~aci, a 300 devoj~ice.
Petnaest godina kasnije istu {kolu poha|alo je 76 de~aka i 58 devoj~ica mawe nego u 1990. godini.

Koliko je ukupno u~enika poha|alo {kolu u 2005. godini?

....................................................................................................Odgovor:

....................................................................................................

POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA

Jedinica za merewe du`ine i povr{ine,

kao i osnovnih svojstava pravougaonika

i kvadrata.

Dopuni jednakosti:

1m=

.............. dm =

.............. cm =

................ mm

1m2

=

.............. dm2

=

................. cm2

=

...................... mm2

Zaokru`i ta~ne tvrdwe:

a) Svi pravougaonici su kvadrati.

b) Pravougaonik je ~etvorougao ~iji su uglovi

pravi.

v) Kvadrat je ~etvorougao ~ije su sve stranice

jednake po du`ini, a uglovi pravi.

g) Kvadrat je pravougaonik ~ije su sve stranice

jednake po du`ini.

d) Naspramne stranice svakog pravougaonika

su jednake.

|) Susedne stranice svakog pravougaonika

su jednake.

1.

3.

2.Na slici su slovima ozna~ene figure.

Upi{i oznake:

– za sve pravougaonike

.........................

– za sve kvadrate

.........................

A

B

C

D

104

Dara i Steva {iju stolwak za sto

~ije su dimenzije 14dmi 8dm.

Stolwak prelazi preko ivica stola

po 1dm. Kolika }e biti wegova

povr{ina? I ti }e{ mo}i da

odgovori{ na ovo pitawe nakon

ovog poglavqa.

da ra~una{ povr{inu

pravougaonika i kvadrata,

ako zna{ du`ine wihovih

stranica

Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata

Pogledaj sliku ovog obojenog staklenog okna.

Kako bi odredio broj kvadrata?

Jedan od na~ina je prebrojavawe.

Kra}i put bi bio da odredi{ broj kvadrata

u jednom redu i taj broj pomno`i{ brojem

redova.

Ili mo`e{ da odredi{ broj kvadrata u jednoj

koloni i taj broj pomno`i{ sa brojem kolona.

Zamisli da su celi pravougaonici popuweni kvadratima. Prebroj kvadrate u jednom

redu i jednoj koloni i izra~unaj koliko kvadrata pokriva svaki pravougaonik.

Na slici je dat pravougaonik i du`ine wegovih stranica.

Dovr{i crtawe kvadratne mre`e i dopuni slede}e re~enice:

Du`a stranica pravougaonika je

........ cm,

pa u jednom redu ima

........ cm2

.

Kra}a stranica je 5cm, pa ima

........redova.

Povr{ina pravougaonika je P= 5 •

........ cm2

=

........ cm2

.

1.

2.

a)

b)

v)

g)

.......... •

..........=

..........

.......... •

..........=

..........

.......... •

..........=

..........

.......... •

..........=

..........

1cm2

105

U svakom redu ima po

........kvadrata.
Koliko ukupno kvadrata ima u 3 reda?

3 •

..........=

..........

U svakoj koloni ima po

........kvadrata.
Koliko ukupno kvadrata ima u 8 kolona?

8 •

..........=

..........

5cm

7cm

Merni broj povr{ine pravougaonika dobija se mno`ewem
mernih brojeva du`ina wegovih susednih stranica.

P = a •b

a

b

Budu}i da je kvadrat pravougaonik kome sve stranice imaju istu du`inu,
wegovu povr{inu dobi}emo kada merni broj du`ine stranice pomno`imo
sam sa sobom.

P = a •a

a

a

3.Izmeri du`ine slede}ih stranica pravougaonika i izra~unaj wihove povr{ine.

4.Koliko stranica kvadrata treba da izmeri{ da bi
izra~unao wegovu povr{inu?

...................................................................................................................

Izmeri i izra~unaj.

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

106

P = a •b

P = 32cm2

P = 56cm2

a

8cm

15cm

b

6cm

8cm

Izra~unaj povr{ine pravougaonika ~ije su susedne stranice:

a) 10cm, 35cm; b) 42dm, 1dm; v) 18m, 7m;

a)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

b)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

v)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

1.

Izra~unaj nepoznate podatke.

2.

Popuni tabelu. Du`ine stranica

pravougaonika ozna~ene su sa ai b.

3.

Dimenzije predwe strane {kolske

table su 2mi 15dm. Izra~unaj

wenu povr{inu.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

4.

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

b=

........:

........ cm

=

............ cm

a=

........:

........ cm

=

............ cm

a

b

P

15cm

8cm

9m

81m2

10km800km2

10dm

40dm2

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Obe dimenzije
pravougaonika izrazi
istom jedinicom mere.

107

Izra~unaj povr{inu pravougaonika ako su

wegove dimenzije:

a) a= 6cm5mm, b= 1cm

..........................................................................................

..........................................................................................

b) a= 2dm5mm, b= 4mm.

..........................................................................................

..........................................................................................

5.

Izra~unaj povr{inu kvadrata ~iji je obim:

a) 36m

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

b) 40dm

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

v) 32cm

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

g) 28mm

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

8.

Izra~unaj povr{inu kvadrata ~ija je stranica

du`ine 20cm.

P=

........ •

........ cm2

=

............ cm2

6.

Odredi povr{inu kvadrata ~ija je du`ina stranice:

a) 5cm

......................................................................................

b) 8dm

.....................................................................................

v) 7m

......................................................................................

g) 6mm

....................................................................................

7.

Popuni tabelu.

9.

Obim pravougaonika i kvadrata ra~una se kao
zbir du`ina wihovih stranica.

a

b

a

a

O = 2 •a+ 2 •b

O = 4 •a

du`ina
stranice
kvadrata

P

1m5dm

81cm2

1dm1cm

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

108

Nacrtaj kvadrat ~ija je povr{ina 25cm2
.

............................................................................................

............................................................................................

10.

Jedna soba je kvadratnog, a druga pravougaonog

oblika. Wihove dimenzije su date na slici.

Uporedi obime i povr{ine tih soba.

11.

Pre oko 2400 godina, veliki gr~ki

mudrac Sokrat pitao je de~aka:

„Ako stranicu kvadrata pove}amo

dva puta, koliko }e se puta pove}ati

wegova povr{ina?“

[ta bi ti odgovorio?

.....................................................................................

De~ak je odgovorio: „Dva puta“.

De~ak nije bio u pravu ali je kao i ti

bio radoznao da sazna ta~an odgovor.

Sokrat mu je pomogao

da do|e do odgovora

i nacrtao sliku.

Osen~enom kvadratu dva puta je uve}ao

stranicu i dobio nov kvadrat. Wegova

povr{ina je

...................................puta ve}a
od povr{ine osen~enog kvadrata.

Ako te zanima kako se dobija kvadrat

~ija je povr{ina dva puta ve}a od

povr{ine datog kvadrata, pogledaj

slede}u sliku.

5m

6m

4m

O

1=

..............................................

..............................................

P

1=

...............................................

...............................................

O

2=

...............................................

...............................................

P

2=

...............................................

...............................................

O

1

O

2

P

1

P

2

109

Izra~unaj povr{ine figura na slikama.

12.

U ba{ti prikazanoj na slici posa|eno je ~etiri sorte povr}a.

a) Koliko je m2

ba{te pod svakim zasadom?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

b) Koliko ari ima ba{ta?

....................

13.

a)

b)

v)

11cm

3m

3m

3m

8cm

23m

3m

7m

20m

8m

10m

6m

1m

P

1

P

2

P=

.......................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

P

1=

.................................................................................................

P

2=

.................................................................................................

P=P

1+ P

2=

..............................................................................

15m

110

Na slici je predstavqeno poqe

kukuruza oblika dva spojena kvadrata.

16.

5m

20m

10m

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

U sobi je prostrt tepih. Izra~unaj povr{inu poda koja nije prekrivena tepihom.

14.

Na tre}ini wive ~ije su dimenzije date na slici nalazi se

ba{ta. Na svakom kvadratnom metru u ba{ti nalazi se po 6

glavica kupusa.

a) Kolika je povr{ina ba{te?

.......................................................................

.......................................................................

b) Koliko ukupno ima glavica kupusa?

......................................................

15.

4m

2m

3m

a) Kolika je povr{ina poqa?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

b) Koliko je potrebno da bude duga ograda da bi se

ogradilo celo poqe?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10m

39m

111

Svaka od figura A, B, Cnapravqena je od {tapi}a du`ine 1cm.

A

B

C

Koja figura ima najve}u povr{inu?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Koliki je obim svake od ovih figura?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

17.

Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni

tabelu.

18.

a

b

povr{ina

4cm

3cm P

1=

8cm

3cm P

2=

a)

a

b

povr{ina

5cm

7cm P

1=

5cm

14cm P

2=

b)

Ako se du`ina jedne stranice

pravougaonika pove}a dva puta,

a druga ostane ista, povr{ina

se pove}ava

...............puta.

Ako se du`ina jedne stranice

pravougaonika smawi 4 puta, a druga

ostane ista, povr{ina pravougaonika

se smawuje

............................puta.

Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni

tabelu.

19.

a

b

povr{ina

5cm

8cm P

1=

5cm

2cm P

2=

a)

a

b

povr{ina

12cm

4cm P

1=

3cm

4cm P

2=

b)

112

Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu.

20.

Jedan od prethodna tri zadatka ti mo`e pomo}i da odgovori{ na Sokratovo pitawe.

Koji?

21.

a

b

povr{ina

5cm

3cm P

1=

10cm

6cm P

2=

a)

a

b

povr{ina

9cm

4cm P

1=

18cm

8cm P

2=

b)

Ako se du`ina obeju stranica pravougaonika pove}a dva puta, wegova povr{ina

se pove}ava

............................puta.

Odredi dimenzije tri razli~ita pravougaonika

~ija je povr{ina 36m2

.

P

1:

2m,

..........m

P

2:

..........m,

..........m

P

3:

..........m,

..........m

22.

Koliko ima razli~itih pravougaonika ~ija je

povr{ina 36m2

?

.......................

a)

b)

Pravougaonici na slici imaju jednake povr{ine. Odredi nepoznatu du`inu x.

23.

6m

x

4m

2m

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

113

[ta zna~i izreka:

„Meri i va`i, pa onda ka`i“?

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Odredi povr{ine figura na slici, ako su du`ine stranica

izra`ene u centimetrima.

24.

.................................................

.................................................

.................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

3

3

3

3

7

3

Petina povr{ine kvadrata je

20cm2

. Odredi du`inu wegove

stranice.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

25.

Pogledaj zadatak na strani 104 i

izra~unaj povr{inu stolwaka.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

26.

Nalazi{ se u galeriji slika. Wihove dimenzije su date na slici.

a) Kolika je povr{ina platna upotrebqena za pravqewe svake od ove tri slike?

........................................................................... ....................................................................... ..........................................................................

........................................................................... ....................................................................... ..........................................................................

b) Za koju sliku mo`e{ da napravi{ ram ako ima{ ukrasnu lajsnu du`ine 2m?

........................................................................... ....................................................................... ..........................................................................

........................................................................... ....................................................................... ..........................................................................

27.

114

9dm

6dm

5dm

5dm

50cm

2dm

Ma~evawe

Paja Jovanovi}

Gra~anica

Nade`da Petrovi}

Mrtva priroda

Mi}a Popovi}

5

22

5

a) Koliki je obim kvadrata ~ija je povr{ina 64cm2

?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

1.U {kolskom dvori{tu nalaze se

dva sportska terena jednakih

povr{ina. Dimenzije i raspored

terena dati su na slici. Kolika

je du`ina xdrugog terena?

2.Sala za proslave je pravo-

ugaonog oblika. Du`ina sale

je 16m, a {irina 20m.

Sredina sale poplo~ana je

crvenim plo~icama, a ostatak

sale belim. Svaka ivica

pravougaonog dela poplo~anog

crvenim plo~icama udaqena

je od zida 4m. Kolika je

povr{ina pod belim plo~icama?

3.

b) Kolika je povr{ina kvadrata ~iji je obim 64cm?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4.Kvadrat stranice 6cmima povr{inu

kao pravougaonik ~ija je jedna stranica

du`ine 9cm. ^iji je obim ve}i?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

18m

xm

30m

9m

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

115

5.Plafon pravougaonog oblika ima dimenzije 6m

i 4m. Za kre~ewe svakih 8 kvadratnih metara

utro{i se 1kgboje. Koliko je boje potrebno

da bi se okre~io plafon?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Na slici je plan Jocine ku}e. Izra~unaj ukupnu povr{inu poda wegove ku}e.

Izmeri dimenzije svih podova u svom stanu.

Nacrtaj plan stana, a zatim izra~unaj wegovu povr{inu.

2m

4m

4m

6m

5m

2m

2m

3m

6m

116

TANGRAMI ili “Table mudrosti” su stara kineska igra, u Kini poznata pod

nazivom ^i-~ia-tan. Kroz ovu igru postaje{ ma{tovit i dobar konstruktor.

Za igru ti je potreban karton u obliku kvadrata. Nacrtaj linije kao na slici,

zatim kvadrat iseci po linijama. Dobi}e{ 7 delova. Od wih mo`e{ da

sastavqa{ razli~ite figure.

Na slede}im slikama prikazano je kako od izrezanih delova mo`e{ da sastavi{

ku}u i kowanika. Pri sastavqawu figura dr`i se slede}ih pravila:

1. Za sastavqawe figure upotrebi svih 7 delova.

2. Delovi ne smeju da se preklapaju, ve} se dodiruju po ivicama.

3. Delove mo`e{ da okre}e{ ili prevr}e{.

Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na Internetu. Poseti slede}e adrese:

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml i idi na link Tangramili

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4.html?open=activities

Crte`i koji slede su siluete figura. Probaj da ih sastavi{ od ise~enih delova

kvadrata. Smi{qaj i sam nove figure, koje }e{ dobiti od svih 7 delova.

117

Najvi{e ~okolade je pojeo

...................................., a najmawe

.....................................

Marku je ostala

(jedna polovina) ~okolade.

1
2

Petru je ostala

(

...............................................) ~okolade.

Risti je ostala

(

...............................................) ~okolade.

Marko, Petar i Rista su dobili jednake ~okolade.

Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e

razlomke, kao {to je zapo~eto.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->