MATEMATIKA
uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
1. deo

[ta sadr`i ova kwiga
SKUP PRIRODNIH BROJEVA

MEREWE I MERE

BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46
Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22
Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30
Mesne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33
Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-42

MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-64
Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Merewe povr{i. Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58
Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62

POVR[INE
POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . 104-117
Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata 105-114

BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-52
Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU
PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-103
Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . 66-75
Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 76-83
Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . 84-86
Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu
prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-89
Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-96
Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-100

RAZLOMCI
RAZLOMCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-128
^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-123
Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-127

2

[ta smo nau~ili . . . . . . 43-46, 52, 63-64, 101-103, 115, 128
[ta smo nau~ili – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-134
I ovo je matematika
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 42, 51, 58, 62, 86, 117, 121
I ovo je matematika – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Istra`iva~ki zadatak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 41, 51, 62, 86, 116, 127
Da li zna{
. . . . . . . . . . . . . . 11, 15, 21, 29, 32, 38, 42, 58, 73, 113, 125
Iz istorije matematike . . . . . . . . . . . . . . 22, 64, 83, 109, 127
Za qubiteqe kompjutera . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 58, 117, 124
Prilozi

... Tada se vrati i re{i taj zadatak.......... kao {to je zapo~eto..... Wih }e{ obraditi zajedno sa svojim u~iteqem.... potra`i pomo} od u~iteqa... a najmawe .... vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka..... Ponovi}e{ staro gradivo kroz zadatke i to }e ti pomo}i da boqe razume{ novo.......... odredi povr{ine figura na slici.... vide}e{ da je lako..... Najvi{e ~okolade je pojeo ........... drugova.) ~okolade............. Tako }e{ videti kako se tvoje znawe uve}ava........ a) Ako je jedinica mere kvadrati} K na mre`i............ Marko... (upi{i ime) (upi{i ime) Re{avawem razli~itih i zanimqivih zadataka utvrdi}e{ svoje znawe...... Marku je ostala 1 (jedna polovina) ~okolade........ 2 Petru je ostala (. 1. roditeqa.....Uputstvo • • • • Zadatak koji se nalazi u ovom okviru mo}i }e{ da re{i{ kada savlada{ gradivo iz poglavqa.......... K A G B H C D I E F J Ovako izgleda jedna od stranica kwige na kojoj se obra|uju nove lekcije...... 3 . Risti je ostala (......................... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade................. Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke.... Potrudi se da ih re{i{ samostalno....) ~okolade.... a ako bude potrebno.

. De{ifrujte broj: = .edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4..nl/rekenweb/en/welcome..... 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na internetu.uu. .......... =1 = + = + = : = – – = = + – = • Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji zadaci koji nekada nisu iskqu~ivo matemati~ki.. Za wihovo re{avawe potrebno je da dobro razmisli{..... evo dobre prilike da nau~i{ ne{to vi{e iz matematike i druge zanimqivosti pose}uju}i razne sajtove na Internetu....xml i idi na link Tangram ili http://nlvm........... Na kraju kwige mo`e{ da proveri{ da li si ta~no re{io zadatke..usu............ Kwiga ima i neke posebne odeqke....Na ovim stranama proverava{ {ta si u prethodnom poglavqu nau~io...... I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 51 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 Strana 21 1. 12 111 2..... Koristi slede}e adrese: http://www. Re{ewa mo`e{ da proveri{ na strani 135.............fi.....html?open=activities 4 Ako voli{ da radi{ na kompjuteru........

........................... Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre...... ........ Re{avaju}i ovakve zadatke vide}e{ da je matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli.............. Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu.... 4....................... ................................... .... ....... 3.............................. Grad Broj stanovnika 1.......... ......... 5.................................................... matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke ta 5 .......................... U ovom odeqku nalaze se razne zanimqivosti iz istorije matematike.. ................................... ............................... Indijanci Rimqani I II III IV V VI VII VII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XX XXX XL L LX XC C D M 20 30 40 50 60 90 100 500 1000 1......... 1 000 000 000 PRILOZI Na kraju kwige nalaze se dve strane sa prilozima koje mo`e{ da ise~e{ i koristi{ za lak{e re{avawe nekih zadataka............. ....... Ovom kwigom `elimo da ti pomognemo da boqe razume{ ajne.... Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre...........................................Prona|i 5 gradova u Srbiji u kojima `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika i pore|aj ih po veli~ini.................................. ........................ Nekada }e ti biti potrebna pomo} u~iteqa ili roditeqa... Nekada }e ti biti potrebni podaci koje mo`e{ prona}i u drugim kwigama ili na Internetu.. ....... ali i sa raznim `ivotnim situacijama................................................ 2.. 3 .............. 2.......... 2.... po 8 ~asova svakodnevno...... 2. Matematika je stara nauka......... Re~ “milion” je italijanskog porekla........ Sazna}e{ kako su qudi u davna vremena re{avali probleme kojima se i ti bavi{ u ovoj kwizi............ 5... .................................. da je matematika svuda oko nas? Ovde }e{ prona}i mnogo zanimqivih podataka.......................... 3.............................. na internetu. 4.. ..... brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina........................ de~ijoj enciklopediji (potra`i u {kolskoj biblioteci)............................ Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijarde.............. Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478......... poslovica i izreka u kojima matemati~ki pojmovi ponekad imaju druga~ije zna~ewe................... 1.... Za koga se ka`e da je milioner? .. 3............ Evo nekih od wih! DA LI ZNA[ ........ 1.............. godine..........

..) Upi{i odgovaraju}i broj: 1H = ........................ J 6 1D = ......... ............. 10 10 1 10 X 10 100 10 X 100 2. predstavqaju niz: 1. 2....... ......... .... S = ........ .. .... ~ita{ i upore|uje{: .................. (................ (....BROJEVI VE]I OD 1 000 • da pi{e{. J cifra 2 nalazi se na mestu ....... ....... • 10 – Desetica (D) • 100 – Stotina (S) • 1 000 – Hiqada (H) Brojevi do hiqadu. ... 1.......... . ....brojeve do 1 000 000 • {ta su klase • {ta je mesna vrednost cifre • brojeve ve}e od milion Koliko li ovo ko{ta? 263 835 Za zapisivawe prirodnih brojeva koristi{ znake ili cifre.......... ..... ....... ........ ............ .....brojeve do 100 000 . 1... ........ ..... 10 0 00 Hiqada H 1 00 10 10 0 1 00 Stotina S Desetica D 1 Jedinica J su dekadne jedinice Za zapisivawe brojeva koristio si tabelu: S 2 D 5 J 3 cifra 3 nalazi se na mestu jedinica (J) cifra 5 nalazi se na mestu ...... ....... 8..... ... .... 97.................... 3... Napi{i sve cifre: • 1 – Jedinica (J) 0. D = . ... . . ............ S 1S = ........... .................... 101.... D 1H = . .... 1 000....... .. . koje si do sada nau~io da pi{e{ i ~ita{...........................brojeve do 10 000 ....... . ..... .) .

.... b) 10 stotina .... 582 285 825 Koliko ima stotina................................... 304 = . v) 80 desetica ..... [ta predstavqaju cifre 2................. v) na 6 stotina doda{ 4 stotine ................................................................................ 570 ➙ ............. 852 805 ➙ ........ 4 • 100 + 2 • 10 + 6 • 1 = 426 5 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = ......................... 8 • 100 + 1 • 0 + 6 • 1 = ........ 836 = 8 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1 320 = ....................... 169 = .....................................D ........ desetica i jedinica u slede}im brojevima? 328 ➙ 3S 5..................................................... 9 • 100 + 4 • 10 + 0 • 1 = ..... 5 i 8 u slede}im brojevima? 528 4...................J 40 ➙ ............ 7 .................................................................................................... 7........... 900 ➙ ............................... Napi{i re~ima broj koji se dobija kada: a) 10 desetica ........ Zapi{i broj koji ima: 8........ 800 = ....... b) na 7 desetica doda{ tri desetice ............................................... 6................................ 5 ➙ ............. a) na 9 jedinica doda{ jednu jedinicu .............................................................. Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira............ Napi{i skra}eno brojeve date u obliku zbira........ 258 2 desetice 5 stotine 8 jedinice .......................................3.............................................................

...... v) 1S.......... .................... 832...... ........... a ne mo`e{ da izbroji{“? ........... 741.............. 5D................... .... .. 12............. 600.................. .................... 90... 4J .. Napi{i pomo}u cifara i re~ima broj koji ima: a) 4S..... ............. Wegov neposredni sledbenik je: [ta je to: „Celu no} broji{....... v) 100...... b) 2S. b) 100...... 2J ..... ... ..................................... .. ................... Najmawi trocifreni broj je: 13........................... ........................... ...................... .. 1 000 g) 1 000. .. ...... 311 ......... 8 d) 590..................... 900................................. ........................................... ........ 80. Wegov neposredni prethodnik je: Najve}i trocifreni broj je: Napi{i brojeve koji nedostaju: a) 10... 246.............................. ........................... ............... ............. 300............................................... ....................................... 0D..... ........... ...... .............................................. ...........9...................... 60............. . ............................. 499 482 479 251 253 689 678 Pore|aj po veli~ini brojeve......................................................... 610......... .......................... 100... .... 10....... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 567 11..... .................. 300..................... 0J .... ...... ....................................................... 660...... ......... po~ev od najve}eg: 743................. 50. 3D............. ..... . ........................ 842....... ................... 600.............. .............

........ stotina = ... hiqada stotina desetica jedinica H S D J Napi{i odgovaraju}i broj........... 2...... ~itawe i upore|ivawe hiqada 1 desetica hiqada je 10 hiqada 1 desetica hiqada = 1 DH 1 DH = 10 000 J 10 000 (deset hiqada) desetica hiqada 1 DH = 10 H 1......... desetica = ....................... hiqada = .................................................. jedinica......Brojevi do deset hiqada Pisawe.... H 9 .. 1 desetica hiqada = ... Koliko hiqada ima svako dete? . H .............. H .....

........................................ 2....................................................................................... Broj po hiqadu i zapi{i re~ima: a) od 2 000 do 8 000 ...................................................... 3.......................................................................................................................................................................................................... b) od 10 000 do 5 000 .................................... ~etiri hiqade 4H 4 000 osam hiqada .... 10 Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 ... ............................................................................................................. 800 ........................................................... ..................................................... 1000........................................... Brojimo po hiqadu do deset hiqada............................ Dopuni tabelu.......................... ..........3........................................................................................... 7H 7 000 ..... .............................................................................................................................................. ............................ ................................................................................................................................................................................................................................................. 5H 5 000 deset hiqada ............................................................................... 8 000 ..................... 80 ....... Napi{i ciframa brojeve: jedna hiqada 1H 1 000 dve hiqade 2H 2 000 dve hiqade ............................. 9H 9 000 10 H 10 000 deset hiqada 1............. 6H 6 000 tri hiqade ............................................................................................................. Broj po hiqadu do deset hiqada i zapi{i te brojeve ciframa............................................................................................................... ...................................................................................................................... tri hiqade 3H 3 000 {est hiqada .................................................................................................................... 8H 8 000 ..............

......................... deset puta 2 000 = ................. 3 000 = ...................................... 770 po~ev od najve}eg ............................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)..... Koliko puta su brojevi u drugom redu tabele ve}i od brojeva u prvom redu? Zaokru`i ta~an odgovor........... 2 000 10 8. 5 000 = 5 • 1 000 6.............. a) 2 000 4 000 b) 1 000 3 000 10 000 [ta zna~i kineska izreka: „Put od hiqadu miqa po~iwe jednim korakom“? .... 9 000 = ..................................................... v) 600 500 200 ................................................... 77......... 7 000.....................4.......... g) 7..... b) brojeve 7.................... 7 000 ....... 9 000........ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 hiqadu puta 5.......... 6 000 8 000 100 5 000 1 000 7 000 6 000 300 100 1 000 10 000 1 000 6 000 3 000 60 Pore|aj po veli~ini: a) brojeve 6 000........ 3 000................ sto puta Dopuni kao {to je zapo~eto......... 6 000 = ............................................ Uo~i pravilo i nastavi da pi{e{....................... 4 000 po~ev od najmaweg ....................................................... 11 ............................... 700...

................................ ...... 0D.............. 4 D..... Ukupno ima 2 000 + 300 + 40 + 9 = 2 349 (dve hiqade trista ~etrdeset devet) sedi{ta..... 9 J......................................... 12 Zapi{i re~ima brojeve iz slede}e tabele: H S D J 4 0 0 0 ......... 3S............................ ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva Na slici je prikazana {ema rasporeda i broja sedi{ta na hipodromu...................................Pisawe....... 0J v) 7H..................................... 6 4 3 1 ...... 0S. 2 8 9 0 .......................................................................... 5D....... 0D........ 3 2 0 0 .......... 7S 2....................... 40 9 1................... 3 S.... 4J g) 2H......................................................................................... 0J b) 4H.............................................. S 3 2349 H Upi{i u tabelu brojeve koji imaju: S D J a) 1H.. 0S...... 2000 H 2 300 D 4 J 9 Broj 2349 ima 2 H..............................................................................................

.. 6 408 .......................................... pet hiqada osamsto trideset ~etiri ........................................ 8 888 ................................................................................ 9 634 ....................... 8 043 ...................................................... 5............. 1 809 ........................... b) Za 10 ve}i od g) Za 1 000 ve}i od 3 261 ................................................................. Zapi{i broj koji je: a) za 1 ve}i od v) Za 100 ve}i od 4 268 ............................................................................... 231 .................................................................. 8 420 ............................................................................................................. 2 920 ......................................... 4.................. 4 256 .......................3..................................................................................................... 6 021 .................................. 9 999 .............. 2 001 .............. Zapi{i brojeve pomo}u cifara: sedam hiqada dvesta pedeset jedan ... hiqadu jedan .. Zapi{i brojeve re~ima............................ devet hiqada petsto dva ....... 8 999 .............. 6 336 .................................... 9 821 ................... Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik brojeva: 999 1 000 9 999 1 001 1 500 2 399 3 321 7 009 13 ................................................................... 6.................................................. 3 262 ..................................................................................

.................. ve}i je broj koji ima vi{e .................. 8.... 4 769..... 8 001......... 9.... 9 905......... 8 623 8 562 Ako su hiqade jednake.. 6 238....... 8.......... napi{i: a) najmawi broj 14 b) najve}i broj ........................ 7 013 7 015 Ako su jednake hiqade....................... 1........... Pore|aj od najmaweg ka najve}em slede}e brojeve: 4 896.7..................... 4......... ve}i je broj koji ima vi{e ..... ...... 4 371 4 362 Ako su jednake hiqade i stotine................. 4 763......... 9 902 .... Broj za 1 ve}i od najve}eg ~etvorocifrenog broja je 10............. stotine i desetice... Najve}i ~etvorocifreni broj je: Najmawi ~etvorocifreni broj je: Broj za 1 mawi od najmaweg ~etvorocifrenog broja je ........... 1 236 2 010 Ve}i je onaj ~etvorocifreni broj koji ima vi{e hiqada..... Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 9. ve}i je broj koji ima vi{e ...... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >).....

.......... 1............................. b) 8 • 1 000 + 8 • 100 + 8 • 10 + 8 • 1 = .................................. = .............................. 15 ...... 6 748 = ......... Napi{i skra}eno brojeve koji su napisani u obliku zbira proizvoda.......................... ................................ ................. Taj bor je star 4 600 godina............................................................ Izre`i iz novina i reklamnih kataloga 5 slika predmeta ~ija je cena izme|u 1 000 i 10 000 dinara.......... Zalepi ih u svoju svesku i ispod svake slike napi{i cenu ciframa i re~ima.................. kao {to je ura|eno u prvom primeru............................... = .............................................. = ........................... ...... po~ev od najstarijeg.......... = .... 2............................................... 12..... a) –1= Najstarije drvo na svetu jeste jedan bor.................. ................11............................ koji se nalazi u ameri~koj dr`avi Arizoni...................................... a) 6 • 1 000 + 3 • 100 + 5 • 10 + 2 • 1 = 6 352 g) 9 • 10 + 0 • 1 = ....... U svaki kvadrat upi{i cifru tako da jednakost bude ta~na.............................................................. b) +1= Jedna maslina koja se nalazi u Crnoj Gori stara je oko 2 000 godina..... v) 2 • 1 000 + 0 • 100 + 4 • 10 + 1 • 1 = ....................... 3 001 = ........................................... ........................ Predstavi date brojeve preko zbira proizvoda..................................................... |) 9 • 1 000 + 0 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = .......................................................................... ............................. d) 8 • 100 + 0 • 10 + 5 • 1 = ................. Zapi{i ciframa godine ro|ewa ~lanova svoje porodice............................. 4 053 = ........................................... 8 253 = 8 000 + 200 + 50 + 3 = 8 • 1 000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1 2 961 = .................................................................................................

........ 00 00 0 10 0 10 00 10 10 0 10 00 0 00 desetica hiqada 10 000 DH 1 DH = 10 H 1 SH = 100 000 J 100 000 (sto hiqada) hiqada 1 000 stotina 100 desetica 10 jedinica 1 H 1 H = 10 S S 1 S = 10 D D 1 D = 10 J J 0 00 0 10 0 00 10 0 00 00 10 1 0 000 10 0 stotina hiqada 100 000 SH 1 SH = 10 DH sto hiqada ...... ..................... DH = .... 4 DH 40 000 ~etrdeset hiqada ......... DH Brojimo po deset hiqada do sto hiqada... S = ..........Brojevi do sto hiqada Pisawe............ ... 9 DH 90 000 sto hiqada 10 DH 100 000 1 stotina hiqada je 10 desetica hiqada........... 2........ D = .......................................................... J 16 ................................................... Popuni tabelu...................... 00 10 10 000 000 1 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 000 10 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 000 00 10 10 000 10 10 000 0 000 110 000 10 0 000 0 00 110 0 00 000 000 10 10 000 10 10 000 10 000 10 000 0 10 10 000 Koliko ima desetica hiqada? Upi{i... 1 SH = .............. DH ..... 1 stotina hiqada = 1 SH 3........ {ezdeset hiqada 6 DH 60 000 7 DH 70 000 deset hiqada ................ deset hiqada 1 DH 10 000 Napi{i ciframa brojeve: dvadeset hiqada 2 DH 20 000 dvadeset hiqada ..................................................................... 1........................................................................... 8 DH 80 000 .................................................... 5 DH 50 000 osamdeset hiqada ......... H = ...................................................................... 10 10 000 000 000 10 000 10 10 000 000 DH 10 10 000 000 00 000 ................... ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada ................ trideset hiqada 3 DH 30 000 .............................. ................

................................... v ) 2 000................................. ........... ....................... unazad ................ 90 000... ...... 20 000..................... 40 000................................ a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve sa trake: 8 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 b) Pore|aj brojeve po veli~ini............ 3............................................. .......................... .. ... 30 000...... ..... 17 ............................. ...................... ...... Broj po hiqadu i napi{i ciframa: a) od 10 hiqada do 20 hiqada 10 000.................... g) od 62 hiqade do 57 hiqada........... po~ev od najve}eg: 40 000..... 31 000........................................................................................... 41 000...................... .............................. b) 90 000........... 42 000................... .......1......................................................................... ........................................ v) Nastavi da zapisuje{ brojeve sa trake: 30 000........................ ........ a) 10 000.............. .. Uo~i pravilo i dopuni......................................................................... ...................... 30 000 .............. 11 000... ........................................................................................................................................................................................ 2........ ...... v) od 63 hiqade do 72 hiqade ..................... ...................................................................... 80 000............................................. 10 000... ......... 80 000...................................................................... b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada ........................ ............................................................................. ........................................................................ 4 000..................................

.... 7 DH........................................................................................... pedeset tri hiqade dvesta trideset .................Pisawe.................................... Zapi{i ciframa brojeve: 9 DH................................................... 3 S.................................. 6 S....... ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva 1 10 10 10 10 0 0 0 0 1 000 0 10 X 1000 10 1 000 10 10 X 1000 0 10 1 00 1 10 0 0 1 00 00 0 10 1 000 00 1 00 10 10 0 00 0 1 00 00 1 00 10 10 10 1 1 20 000 + 5 000 + 300 + 20 + 4 = 25 324 (dvadeset pet hiqada trista dvadeset ~etiri) 1........................... 2 D....................................................... ...................... 1 DH. 5 D...... ...................... 8 D.......... 3. {ezdeset {est hiqada petsto osam ........................................................................................ DH H S D J 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 2 4 2 0 0 8 5 1 6 2 7 0 0 3 Napi{i ciframa broj koji ima: ............................................. 5 H....................... 4 J Pro~itaj brojeve iz slede}e tabele i napi{i ih re~ima.......................................................................................... ........................ 1 J ................ 18 DH H S D J 2 5 3 2 4 Broj 25 324 ima 2 DH........................... ~etrdeset pet hiqada trista pet ..... ....... 8 H............................................................................... 4 J ........................................................ ................... 5 J ............................................. 2..........

. 70 000......................................... Upi{i prvog prethodnika i prvog sledbenika.............. ......4... 95 000 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est 22 248 ~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri 22 246 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam 47 123 dvanaest hiqada sto jedanaest 12 111 trideset sedam hiqada {eststo jedan 37 601 osamdeset {est hiqada sedamsto 86 701 devedeset pet hiqada 86 700 ................. 69 980 69 990 70 000 69 997 70 050 69 992 70 030 70 021 70 049 b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci.......... 69 985.... .................................. Pove`i iste brojeve....... 6...... 70 050..... ....... ........ 36 000 56 390 20 000 10 990 a) U prazna poqa na traci upi{i brojeve..... ..................... 5.................... 70 000............. ....................... 70 046........................ ........... Upi{i u prazno poqe re~ima broj koji nema par...... 19 . v) Nastavi niz: 69 990.. ....................... ........................................... g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike....................... .

........................................... = ............................. = ....................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)..................... ........................................................ 3...7.............. 64 273 = ......... 11............................................................................................................................. 0.... 8........................................ 9... 9.. kao u primeru: 24 005 = 20 000 + 4 000 + 5 = 2 • 10 000 + 4 • 1 000 + 5 • 1 30 260 = .............................................. 63 720 63 200 48 500 18 000 73 001 63 208 km km km km km km Najmawi petocifreni broj je: Najve}i petocifreni broj je: 10................................................................................. napi{i: najmawi petocifreni broj: 20 najve}i petocifreni broj: ............ Pore|ajte pre|enu kilometra`u od najmawe ka najve}oj..... Zapi{i date brojeve preko zbira proizvoda.............. 19 000 91 000 33 300 33 000 99 900 90 900 60 200 71 500 48 326 48 623 20 000 22 000 60 300 60 400 5 500 55 000 77 730 77 370 73 127 7 312 43 600 43 200 77 700 77 000 1 000 10 100 93 605 93 000 88 888 8 888 8................................. Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2..........................

........................................................ 2................................... ........................................................................ Policajac nije upamtio broj tablice......... Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu................................................. ....... ...................... Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica... Grad Broj stanovnika 1............. Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo......... 5. Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11..... na Internetu................................. ........ 1................................. ....... ...................... ...... ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke i tri petice.................. de~ijoj enciklopediji (potra`i je u {kolskoj biblioteci).... 3........ Zatim te gradove svrstaj po veli~ini......................................................................................................... 4.......... 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 21 ................................ 1............... ............... 4. Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi otkrio nesavesnog voza~a........ Koliki put je pre{la posada podmornice Nautilus u romanu @ila Verna? .................... 3.. 2............... 2................... ........ ...................... .............. 5..........Prona|i podatke o tome u kojih 5 gradova u Srbiji `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika.

Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre. Evo nekih od wih! Indijanci Rimqani I 1 II 2 XX 20 XXX 30 Arapi Stari Sloveni 22 III 3 XL 40 IV 4 V 5 L 50 VI 6 LX 60 VII 7 XC 90 VII 8 C 100 IX 9 D 500 X 10 M 1000 . Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre.

........ {eststo hiqada 6 SH 600 000 7 SH 700 000 sto hiqada ........... Napi{i broj koji neposredno sledi iza broja 99 999 ... sto hiqada 1 SH 100 000 Napi{i ciframa brojeve dvesta hiqada 2 SH 200 000 300 000 dvesta hiqada ..................................................... ....... SH = .........................Brojevi do milion 1.................... 1 milion je 10 stotina hiqada 1 milion = 1 M 100 0 100 000 100 000 000 000 10 0 0 00 00 1 0 0 00 100 000 stotina hiqada 100 000 00 000 100 000 10 100 100 milion 1 000 000 desetica hiqada ....................... Brojimo po sto hiqada do milion....... 8 SH 800 000 devetsto hiqada ...........................................................S S 1S = 10D D 1D = ................ ..................... ................ D = .... 3 SH ~etiristo hiqada 4 SH 400 000 ~etiristo hiqada ................ a) Popuni prazna poqa u tabeli..... 3. M SH DH 1 M = 10 SH 1 SH = 10 DH 1DH = ............................ ... DH = ................................................ 2.........................J J b) Upi{i odgovaraju}e brojeve.............................................. 1M = ............... ......................... .......... H = ................ H 1H = ........... Dopuni tabelu....................................... J 23 .............................................................................. .................... 9 SH 900 000 milion (hiqadu hiqada) 10 SH 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) ............... S = ......................H 1 M = 1 000 000 J 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) hiqada stotina desetica jedinica .................... 5 SH 500 000 osamsto hiqada .......................................... ..........................................................

............. 150 hiqada ..................................... 80 000........... b) od ~etiristo devedeset hiqada do petsto dvadeset hiqada: ........ Broj po 1 000 i zapi{i ciframa.............................................. a) od 101 hiqade do 111 hiqada: 101 000..... a) Popuni prazna poqa u tabeli........................................................... 7 0 0 8 0 0 9 9 9 9 0 0 ....... 190 hiqada 200 hiqada 250 hiqada 250 000 dvesta pedeset hiqada 460 hiqada 830 hiqada .................................... ............................................... 3 0 8 2 0 0 ..................... ............................................... .................................................................................................................. 4.................................................. SH DH H S D J 5 9 6 7 0 0 .............................. 102 000............................1................................................................................................... 2................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................. 100 hiqada 100 000 sto hiqada 110 hiqada 110 000 sto deset hiqada Broj po 10 000 i zapi{i ciframa.................................................................................. .......... 860 hiqada ................................................................................................................................................................................................ b) od ~etiristo osamdeset {est hiqada do ~etiristo devedeset tri hiqade: .............................................................................. .............................................................................. 24 Zapi{i re~ima brojeve iz tabele................................................................. .............................................. 990 hiqada v) od 310 000 do 290 000: 1 000 hiqada 3................................................................................................................................. v) od 989 000 do 999 000: .................................................................................................................................................................................. a) od 70 hiqada do 110 hiqada: 70 000......................................................................................

.... D. ................... Zapi{i brojeve sa trake: A ....................... A 699 950 B V G D \ 699 960 Broj po 1 i zapi{i brojeve: 500 001........ 8.............. .5............................................... ............ V ........................... 500 010.......... ...... ................ ..................................... 1 000 000... 699 947 699 940 7................................... B ..................................................................... ... ........... Upi{i u tabelu koliko SH.... SH DH H S D J 243 502 628 341 700 000 6..................... 309 409......... H.............................................................................. \ .... SH DH H S D J 8 0 0 0 0 0 3 6 9 0 4 5 5 0 0 0 5 ........................................................................................ ........................ 999 993...... .............................................................................. .................................. S.............................. .......................... .... Brojeve iz tabele zapi{i re~ima..................... 2 6 1 7 9 3 dvesta {ezdeset jedna hiqada sedamsto devedeset tri 25 ................... .............................................. G ..................................... 500 002................................... D ......................... ...... 309 414....................... . DH.............. ............................... J imaju slede}i brojevi.... .................... ...................................... ........................

...............Klase Pisawe i ~itawe vi{ecifrenih brojeva lak{e }emo nau~iti ako cifre kojima je zapisan broj podelimo na grupe od po tri cifre......... Te grupe nazivamo KLASE... 26 .......... devet Prvo ~itamo broj „hiqada“ u klasi hiqada......... Pri ~itawu broja u klasi jedinica ne izgovara se re~ „jedinica“.................... Svaka klasa ima svoje jedinice.......................................... idu}i zdesna nalevo...... KLASA HIQADA KLASA JEDINICA stotine hiqada desetice hiqada jedinice hiqada stotine desetice jedinice SH DH H S D J 2 3 6 1 8 9 a) Klasu hiqada ~ini broj: 2 klasu jedinica ~ini broj: 9 b) Zapi{i re~ima broj iz tablice: ...................... Pri zapisivawu broja ciframa..... Na primer........................... desetice i stotine...... broj iz tablice zapisujemo kao: 236 189...... hiqada ................. klase se razdvajaju jednim razmakom (belinom). a zatim broj jedinica u klasi jedinica...............

................................... 27 .................................................................................................................................................................. 205330 ............................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Podeli brojeve na klase vertikalnom crtom.............................................................................................................................................................................................................................. Brojeve iz tabele napi{i re~ima. i zapi{i ih re~ima: 2623 .................... 32530 ....... kao {to je zapo~eto.................................................................................................................1................................................................................................................................................... KLASA HIQADA SH KLASA JEDINICA DH H S D J 1 2 0 2 1 6 0 0 3 1 4 0 0 1 0 2 0 0 4 3 0 3 2 7 1 1 9 ................................................................................................................................... 32503 ............................................................................ 500005 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... 90070 ............................................................................................................................................ 205030 .............................................................................................................................................................................................................................................. 500500 ............................ 2... 70090 .................................... ......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 2600 ..

1.

Napi{i date brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto.
70 100 = 70 000 + .......................................

205 105 = 205 000 + 105

6 003 = ............................................................

280 500 = ............................................................
2.

Pove`i iste brojeve.

dvesta sedamdeset pet hiqada trista dvadeset pet
8 Sh 6 Dh 0 H 2 S 0 D 0 J

451 220

36 263
50 hiqada 1

50 001

~etiri stotine pedeset jedna hiqada dvesta dvadeset

128 000

860 200

36 hiqada 263

825 000

sto dvadeset osam hiqada

275 325

628 351

{est stotina dvadeset osam hiqada trista pedeset jedan
osam stotina dvadeset pet hiqada
3.

Prave}i razmak izme|u klasa, napi{i brojeve:
ciframa

re~ima

253196
12205
8423
300003

4.

Napi{i sve petocifrene brojeve ~ije su sve cifre jednake:
11 111, .....................................................................................................................................................................................................................

28

5.

6.

Napi{i re~ima slede}e brojeve:
28 ........................................................................................

28 000 .......................................................................................................

428 ........................................................................................

428 000 .......................................................................................................

803 ........................................................................................

803 000 .......................................................................................................

Napi{i ciframa brojeve:
Najkra}e rastojawe od Zemqe do Meseca iznosi
trista pedeset {est hiqada ~etiristo deset

najdu`e rastojawe

kilometara ......................................., a najdu`e
~etiristo {ezdeset hiqada sedamsto ~etrdeset

najkra}e
rastojawe

kilometara ........................................
7.

8.

Napi{i neposredne prethodnike
i sledbenike brojeva:

..................................,

286 304, ..................................

..................................,

603 009, ..................................

..................................,

421 599, ..................................

Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva:
43 253 i 43 262 ...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

800 996 i 801 000 ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Najudaqenija ta~ka do koje su qudi stigli
nalazi se na 400 171 km od planete Zemqe.
Dotle su stigli astronauti letilicom
APOLO 13.

29

9.

Fabrika slatki{a je u prvih 5 meseci rada proizvela slede}e koli~ine bombona:
januar
420 000 kg

februar
251 000 kg

mart
305 200 kg

april
603 121 kg

maj
601 323 kg

a) U kom mesecu je bila proizvodwa najmawa? ..................................................................................................................................
b) Pore|aj koli~ine proizvedenih bombona od najmawe do najve}e.
......................................................................................................................................................................................................................................

v) Tokom kojih meseci je proizvodwa bombona bila mawa od 500 000 kg ? .......................................................................
10. Najmawi {estocifreni broj je:
Najve}i {estocifreni broj je:
11. U~iteqica je diktirala brojeve, a Milo{ ih je zapisivao onako kako ih je ~uo:
Pet stotina pet Milo{ je zapisao kao 5005. Pet stotina pedeset zapisao je kao 50050,
pet hiqada pedeset kao 500050.
a) Napi{i re~ima brojeve koje je zapisao Milo{:
........................................................................, ........................................................................, .........................................................................

b) Napi{i pravilno brojeve koje je u~iteqica diktirala: ..........................., ..........................., ............................

Re{i rebus.

grad

broj stanovnika

Prona|i podatke
o tome u kojih
5 gradova u Srbiji
`ivi izme|u
100 000 i 1 000 000
stanovnika
i popuni tabelu.
Pore|aj imena gradova po~iwu}i od onog koji ima najvi{e stanovnika:
...........................................................

30

.............................................................................................................................................................

..... 7 i 8........................................................................... 6............... 2.................................................................................................................................................. Nastavi da odre|uje{ mesnu vrednost cifre 3 u zapisanom broju................................ tj.............................. 6..............................Mesna vrednost cifre 1............. 4........................ a zapisani su istim ciframa 1........... Zapi{i re~ima broj 333 333 .............................. ima mesnu vrednost ................... Pro~itaj slede}e brojeve i zapi{i ih re~ima: 178 256 .......... 672 851 ..................................................... Ta vrednost se naziva mesna ili poziciona vrednost cifre................................................................................................................................... Svi ovi brojevi su razli~iti.................................. Zapisi se razlikuju samo u rasporedu cifara..... Cifra 1 na mestu . ima mesnu vrednost ................. U zapisu broja va`no je na kom se mestu nalazi cifra.............................. 3.................. kao {to je zapo~eto................. 615 287 ............... 2............................................... Brojevni sistem u kojem za pisawe brojeva koristimo 10 cifara (0..... 31 ....................... Odredi mesto i mesnu vrednost cifara u broju 1724............................................. 3......... 333 333 3 30 Vrednost cifre u zapisu broja zavisi od mesta (pozicije) na kome se ta cifra nalazi.............................. 5............................. ...................................................................................................................................... Cifra 4 na mestu jedinica ima mesnu vrednost 4 • 1 = 4 Cifra 2 na mestu desetica ima mesnu vrednost 2 • 10 = 20 Cifra 7 na mestu ........... 8 i 9) zove se dekadni brojevni sistem............. ..... 5.................................... 7.................... ........... 2..................... koju poziciju zauzima................................................................ Taj brojevni sistem naziva se pozicioni.. 1. ......................... 752 816 ..............................

mestu.. ra~unaju}i zdesna nalevo............. .................................................................................................................................. a) Odredi mesne vrednosti cifre 4 koja se nalazi na 4..................... b) Koliko puta je........... 6 0 0 0 1 .............. ......................... ............. Napi{i koliko broj 467 304 ima: stotina hiqada .... 2 1 4 3 8 .. i 5.? ............. ................................... ve}a mesna vrednost cifre koja se nalazi na 5. DH JEDINICE H S D J mesto: mesna vrednost: 2 6 3 desetica 60 6 0 4 ....... gledaju}i zdesna... .............................................. ............ jedinica .. stotina .......................... 4 3 6 5 0 .............................. 32 Masa najve}eg globusa na svetu je 2 700 kg........................................................................... desetica hiqada ................... mestu................ ...... desetica ................................................ ... hiqada ...................................... Napi{i {estocifreni broj u kome se pojavquje samo cifra 4......................... HIQADE SH 6 3.......................................... mestu od cifre koja se nalazi na 4............................ 9 4 6 ............................................. ................ 6 2 4 3 ..................... Pro~itaj brojeve zapisane u tabeli i odredi mesne vrednosti cifre 6 u wima........................................................................ ............1.... 2..............

.................................................. ............ ................. ............................. .......... Napi{i mesnu vrednost cifara u datim brojevima: a) 3 2 5 6 7 1 b) 9 0 9 0 9 0 33 ......................... a sastavqeni od istih cifara............................4.................... .................... 5.............. 812 000 ............................ stotina i hiqada....... 48 303 .. Koju mesnu vrednost ima cifra 8 u slede}im brojevima: 34 580 ...................................................................................... ............................. nema jedinica....... b) cifra 8 ima vrednost stotina hiqada i desetica hiqada........................................................................... ... .................................... a) Napi{i 6 {estocifrenih brojeva koji su razli~iti.................................................. 580 234 ........................................................................................... a cifra hiqada je 9.............................. ................. b) Za cifru 5 odredi mesto i mesnu vrednost u svakom od dobijenih brojeva...................... a cifra 4 vrednost desetica........................... 7.............. ........................... ............................................... 107 908 ................................. 6 890 ..... mesto: mesna vrednost: 123 568 ................................................... 6..................................... 908 761 ...... Nacrtaj tablicu i u wu unesi brojeve kod kojih: a) cifra 3 ima vrednost stotina i jedinica...... ............................. .... . desetica................... desetica i stotina... .. ..................... v) cifra 7 ima vrednost jedinica.

..... 1.......... trebalo bi da napravi 549 miliona koraka........................ 0 000........... Da bi se na~inio krug oko Zemqine kugle...33 00 Sa milion koraka pe{ak pre|e 700 km.. .........................Brojevi ve}i od milion Jedan.................... 33 miliona qudi bi trebalo da se uhvate za ruke...... ................... morali bismo da brojimo 35 dana po 8 ~asova dnevno.. 2. petsto pedeset hiqada jedan ............. petsto pedeset hiqada.......... 1..... tri .... . .................. Kada bi `eleo da stigne do Meseca.......... Nastavi da broji{ i zapisuje{ po milion. Da bismo izbrojali do milion........... ..................... 1 milion 2 miliona 1 000 000 2 000 000 .... 10 miliona 10 000 000 1 desetica miliona je 10 miliona 1 desetica miliona = 1 DM 34 1 DM = 10 M ..... milion.......... ............................ ............. dva...........

............................. .................. Nastavi da broji{ i zapisuje{ po 10 miliona............................................................................................... .............. 3 SM 300 000 000 ~etiristo miliona .................................................... 1 SM = 10 DM Brojimo po sto miliona do milijarde: sto miliona 1 SM 100 000 000 Napi{i ciframa brojeve: dvesta miliona 2 SM 200 000 000 sto miliona ..................................................................................................................................................... 10 miliona 20 miliona 10 000 000 20 000 000 ........... ............................................... ............................................................... 7 SM 700 000 000 milijarda (hiqadu miliona) ............ .... ..... 100 miliona 100 000 000 1 stotina miliona je 10 desetica miliona 1 stotina miliona = 1 SM 3...........................................2........................... 5 SM 500 000 000 {eststo miliona 6 SM 600 000 000 devetsto miliona ............................................................. Milijarda je 1 000 miliona i pi{e se sa 9 nula: 1 000 000 000 1 Md = 1 000 M 35 .................................................................................. 8 SM 800 000 000 ............... ................................................. ....... .............. 9 SM 900 000 000 hiqadu miliona (milijarda) 10 SM 1 000 000 000 1 milijarda je 10 stotina miliona 1 Md (milijarda) = 10 SM {eststo miliona ........... ~etiristo miliona 4 SM 400 000 000 ......................

.................................................................................................. ............... 1 000 .... desetice i jedinice..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... 6 000 000 ........................................................................................................................................................................................................................................ 7 000 ........ 10 000 ......................................................... 504 281 603 .............................. Svaku klasu ~itamo kao zaseban trocifreni broj.................................. ............................................................................................................ ..................................................................................... 100 000 ......................... 1 000 000 000 ............................................................................................ 30 000 ..........................................................................................................................................................4................................................................................................................................................................................... b) 800 000 .......................................................................................................... Uz svaki taj broj navodi se naziv klase...................... . a) Napi{i re~ima brojeve iz tabele........................................................................................................................................................... Vi{ecifrene brojeve ~itamo sleva nadesno.............. b) Napi{i kako se ~itaju slede}i brojevi: 20 603 875 .......................................................................................... ....................................................................................................... 5 345 689 pet miliona trista ~etrdeset pet hiqada {eststo osamdeset devet .................................................................................................................................................................................................. klasa miliona SM DM M 5 klasa hiqada SH DH H klasa jedinica S D J 5 3 4 5 6 8 9 2 0 6 0 3 8 7 5 0 4 2 8 1 6 0 3 Svaka klasa ima svoje stotine........................................................................................................................................................................ 36 Napi{i re~ima slede}e brojeve: a) 1 000 000 ... 5.................................................. osim za klasu jedinica.......... 700 000 000 .........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ .. SM = ... b) Napi{i ciframa sve dekadne jedinice od 1 000 000 000 do 10................................ U tabeli su zapisani brojevi koje nazivamo DEKADNE JEDINICE................................................................................................................................ g) Dopuni: 1 Md = .... DM = .................................................................... Md SM DM M SH DH H S D J 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Napi{i ciframa redom sve dekadne jedinice od 1 000 do 1 000 000............................. ....................................................................................................................................................... ............................................. v) Koliko puta je svaka dekadna jedinica ve}a od prethodne? .................................................................................................................................................................................6................ M 37 ........................................................................................................... ..........................................................................................

..................................................................................................... devetocifreni broj ...................................... 230 811 808 ............................................................................... dvadeset pet miliona ~etiristo {ezdeset osam hiqada dvesta devedeset ............................................................................................................................................................................................................. ................................................. a ne broje“? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 000 000 ............................. petsto pedeset pet miliona petsto pet hiqada petsto pedeset .................................................1............................................................................................................................................... Napi{i re~ima slede}e brojeve: 3 261 984 ... 7 000 700 ..................................... 626 073 760 ............................................... 22 222 222 ........... 48 031 040 ............................................................................................................................................................................................................................. 3.................... 1 000 000 .................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2............. Napi{i bilo koja tri broja: a) ve}a od 1 000 10 000 100 000 [ta zna~i poslovica: „Re~i se mere...................................................... b) mawa od 1 000 000 10 000 000 38 .................................... 4......................................................................................................... trideset miliona {ezdeset hiqada dvesta ....................... Napi{i ciframa: osam miliona osamsto tri hiqade pet ............................ Napi{i najmawi: osmocifreni broj sedmocifreni broj .....

................ 4.................................................................................................................................................... 3...................................................................................... Srbije i Crne Gore ..................................................................................................................... g) Pore|aj dr`ave po broju stanovnika od najve}e do najmawe: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... U tabeli su dati podaci o broju stanovnika za neke evropske dr`ave: dr`ava Gr~ka Italija Austrija Srbija i Crna Gora Nema~ka Ma|arska Velika Britanija broj stanovnika 10 668 354 58 103 033 8 184 691 10 829 175 82 431 390 10 006 835 60 441 457 GB D 1 .................................... 2.............................. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 693 300 936 891 010 9 643 400 396 911 010 203 484 93 615 203 203 480 93 609 314 39 .......................... Austrije ......................................................................................................5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. Nema~ke ..................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Koja od ovih dr`ava ima najmawi broj stanovnika? ...................................... 6................................................. Gr~ke ........................................................................................................................................................................... 4....................................................................................................................................................... v) Koje od navedenih dr`ava imaju mawe od 50 000 000 stanovnika? .................... IT a) Napi{i re~ima broj stanovnika: Italije ............................ Ma|arske .......................................................... Velike Britanije .................................................................................................................................................

............................... ................................................................................................................... 9........................... ............................................................................................... ................................ ............................................................................................................................................................................. Ta klasa...................................................................................................................................... Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 000 056 ................................................................. ................ Za ~itawe brojeva ve}ih od milion uvodi se klasa milijardi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ................................... .................................. desetice milijardi (DMd) i stotine milijardi (SMd)............................................................................................................ klasa milijardi SMd DMd Md 9 5 2 4 0 6 1 0 0 klasa miliona SM DM 6 8 0 9 0 0 8 9 1 M 3 3 5 0 0 klasa hiqada SH DH 9 4 4 7 0 0 1 0 9 2 H 7 2 1 0 5 S 1 3 0 0 7 klasa jedinica D 2 1 0 1 8 J 3 0 8 0 9 Prvi broj u tabeli zapisujemo kao 952 683 947 123 i ~itamo: 952 milijarde 683 miliona 947 hiqada 123 Zapi{i ostale brojeve iz tabele: .............................................. 4......................................... 8............................................................ Prave}i razmak izme|u klasa................................. ima svoje jedinice milijardi (Md)................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ciframa i re~ima zapi{i brojeve: ciframa 234098111300 re~ima ........................ 93000012311 ............................................ 40 ..................................................................................................7..... 908 991 006 432 ........................................................ kao i ostale............................................................................................................................................................................

..................................................... Nacrtaj tabele sa klasama jedinica.............................htm 41 ............................. broj stanovnika neke dr`ave ili grada............10.org/challenges/c02/challenge............. hiqada........................................... Zapi{i ciframa: osam milijardi {eststo hiqada ............................ Ako `eli{ da sazna{ ne{to zanimqivo o broju otkucaja qudskog srca idi na slede}i veb-sajt: http://www...................... povr{ina mora............... razdaqina do nekog nebeskog tela itd............................ 11............. miliona i milijardi i upi{i slede}e brojeve: a) pet milijardi pedeset miliona dvesta b) deset milijardi dvesta miliona dvanaest hiqada {est v) sto pet milijardi {esnaest hiqada sto pedeset tri g) milijarda Prona|i i napi{i: a) broj stanovnika na Zemqinoj kugli b) tri podatka koji su izra`eni brojevima ve}im od milion (cena ku}e ili stana.) podatak broj .................................figurethis.. dvadeset tri milijarde petsto trideset miliona pet ....

....................... Taj naziv je smislio devetogodi{wi de~ak Milton Sirota......................... brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina.. 3............................ 2. ............ Od te re~i poti~e i naziv Google kako se zove jedan od najve}ih pretra`iva~a Interneta.. ....... i kada bi svakodnevno brojao po 8 ~asova...... Pored milijarde (1 000 000 000)............ =1 = + = + = : = – – = = + – = 1. postoje nazivi i za ve}e brojeve: bilion 1 000 000 000 000 (milion miliona) trilion 1 000 000 000 000 000 000 (milion biliona) kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (milion triliona) itd........ 3 . Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijardu...... godine. 2........... .... Re~ milion poti~e iz italijanskog jezika.................De{ifrujte broj: = .. matemati~ar Edvard Kasner......................... Broj koji se sastoji od cifre 1 i 100 dopisanih nula naziva se gugol (Googol)........................... 1.. zamolio da to u~ini....................... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478............ 1 000 000 000 42 • 4. 5................... Za koga se ka`e da je milioner? ...... koja predstavqa broj koji se sastoji od cifre 1 i devet nula. po{to ga je wegov stric...

......................... 2........................1........................................................................................................................................................................................................................... 999 999 ........................................................................................................................... 1 020 ............................................................................................ 9 999 ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 100 .................................................................................................... 123 156 273 410 ............... 28 401 ................................................................................................................................ d) osamsto osamnaest miliona osamnaest.................................. v) milion dvesta pedeset hiqada sto trideset jedan........................................................................................................................................................................ 10 002 100 ............. b) jedanaest milijardi sto miliona deset hiqada............................................................................................................. Slede}e brojeve napi{i re~ima.......................................... g) deset hiqada osamsto trideset {est.................. 1 020 101 ............................................... 120 000 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 500 ............................... U tablicu sa klasama upi{i brojeve: a) ~etiri milijarde dvadeset miliona..................................................................................................................................................................................................................................................................................... klasa milijardi SMd DMd Md klasa miliona SM DM M SH klasa hiqada DH H S klasa jedinica D J 43 ...................................................................................

........................................... 4 ................................................................................ 0 .................................................................................................................................................................................................................... 4........................................................................................ 3 .......................................................................................................................................................................... a koja je od we najudaqenija? .................................................................... Uran .................................................... 1 ............................................................... po~ev od one koja je najbli`a................................. Jupiter .............................................................................................................................................................................................................. U tabeli su dati podaci o udaqenosti nekih planeta od planete Zemqe: ime planete Mars udaqenost od Zemqe u km 78 345 520 Pluton 5 763 998 240 Uran 2 721 433 440 Neptun 4 347 540 560 Saturn 1 277 404 480 Jupiter 628 788 880 Zemqa Merkur Venera a) Napi{i re~ima koliko je od Zemqe udaqen: Saturn ....................................................................................................................... ............................................ u broju 32 624 701.................................................................................................................................. 2 ........ Neptun ..... b) Koja je od planeta iz tabele najbli`a Zemqi............................................................................................................................................................................. sleva nadesno......................................................... Mars ........................................3......................................................................... Odredi mesne vrednosti cifara.............................................................. 6 ................................................................................................................. 2 ........................................................................... d) Upi{i pored svake planete na slici wen naziv............................................................................. 44 ............................. g) Pore|aj planete iz tabele po udaqenosti od Zemqe......................................... v) Koje su od navedenih planeta od Zemqe udaqene mawe od 1 000 000 000 km? ........................................................................................................ 7 ................................................ Pluton .............................................................................................................................

.................................... 67 821 111.. Uo~i pravilo i popuni prazna mesta.......................................................................................... 120 000 220 000 2 324 509 2 324 519 420 000 2 324 549 Predstavi broj u obliku zbira: 270 908 = 200 000 + 70 000 + 900 +8 34 026 = ....................... 2 313 121......................................................... ....................................... 8 905 621 = .......................................................................................................................... kao {to je zapo~eto............. 8...8 0 0 8 0 8 0 5............................................................................................................................................................... 293 900 600 = ..................................................................................................................................... po~ev od najmaweg: 42 369......................................................... 67 782 111.................................................................................... Odredi mesnu vrednost svake napisane cifre 8 u broju 800808080............................. 300 059 = ............................................. 289 794 = ............... 6................... 6 254 320 7........................................................................................................ 3 213 121......................................... a) b) 9...... 6 254 321 6 254 322 8 0 506 372 009 8 231 8 999 999 99 999 1 000 000 000 Pore|aj navedene brojeve po veli~ini.................................... 1 650...................................................................................................... 45 ........ Nastavi da upisuje{ neposredne prethodnike i sledbenike.............

...................... S 1 M = ....10......... D 1 SH = . Odredi veze izme|u dekadnih jedinica i upi{i odgovaraju}e brojeve............... Pove`i iste brojeve.. DH 1 H = ............ D ............... S 1 M = .................. 8 000 + 300 + 20 + 1 = 8 321 700 000 + 20 000 + 500 = 30 000 + 8 000 + 50 + 5 = 8 000 000 + 7 000 + 30 = 11...................................... 46 1 Md = ........... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >).......... 387 837 47 000 46 000 000 9 246 9 245 60 606 9 999 4 001 4 010 62 350 62 305 3 405 34 000 86 732 836 752 13...... M 1 DH = ...... 60 325 6 hiqada 325 600 000 325 6 miliona 325 hiqada 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 214 023 007 000 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J 2 104 237 {eststo miliona trista dvadeset pet 6 325 000 12........... Zapi{i kao u primeru...

.. A B v) prave .................. 2 000 . A B x O C 47 ....................... 1....BROJEVNA POLUPRAVA • da predstavqa{ prirodne brojeve na brojevnoj polupravoj 0 1 000 Ma~ak pe{a~i i broji korake........................................................ b) du`i ...................... Broj wegovih koraka predstavqen je na brojevnoj polupravoj................................ U ovom poglavqu nau~i}e{ da na brojevnoj polupravoj odredi{ koliko je ma~ak napravio koraka............... .......... Ako je du` AB jedinica mere odredi merni broj du`i OC............................. C l a E p m D O 2............................ Zapi{i sve nacrtane: a) poluprave .....................................

10. 1 000. 1. Ovaj postupak mo`e da se nastavi i daqe. ta~ka na kraju druge du`i brojem 2. 1 001 . Poluprava na slici naziva se brojevna poluprava. 99.. ta poluprava se naziva poluprava prirodnih brojeva... 3 .. 1 000 001.. 101 .. 999. 999 999. Prona|i gre{ku na nacrtanim brojevnim polupravama i nacrtaj ih ta~no.. a) 0 b) v) 48 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . Od po~etne ta~ke poluprave uzastopno je naneta jedini~na du`..Poluprava prirodnih brojeva e O x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na slici je prikazana poluprava Ox i proizvoqna du` e koju nazivamo jedini~na du`. 100. Po~etna ta~ka ozna~ena je brojem 0 (nula). 9. na kraju tre}e du`i brojem 3 itd. Kako svakoj ozna~enoj ta~ki na woj odgovara jedan prirodan broj: 1... 11 . 1 000 000. 2. ta~ka na kraju prve du`i brojem 1..

....1. b) Ako je du`ina jedini~ne du`i 1 m................... Odredi na brojevnoj polupravoj sve ta~ke do broja 11 i ispod svake napi{i odgovaraju}i broj.. 0 2.. 3.. 1 3 6 11 Nacrtaj brojevnu polupravu ako je jedini~na du` 2 cm... ako je: a) jedini~na du` 1 cm b) jedini~na du` 2 cm...... 1..... b) Precrtaj prva tri parna broja. koliko je rastojawe izme|u ku~eta i ma~eta? .... 3. a) Zaokru`i prva tri neparna broja.. Nacrtaj i obele`i ta~ke 0. 4......... 5 na brojevnim polupravama..... 0 2 49 . a) Koliko jedini~nih du`i je ku~e udaqeno od ma~eta? .

0 1 1 sprat.... < ... < .... svi brojevi levo od wega su mawi............. A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) Na kom broju brojevne poluprave }e se zaustaviti muva? ........ b) Koliko }e jedini~nih du`i pre}i muva? ..........5. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 < 2 < .... 8......... < .......... < ..... < ...... . odredi na kojim spratovima se nalaze: TV sala. < ... Ako posmatramo neki broj na brojevnoj polupravoj................. Zatim se du` brojevne poluprave kretala na slede}i na~in: tri jedini~ne du`i ulevo... 9.. kuglana............ b) 12 jedinica ...... ........................... 14 < ... .... < 6 < ..................................... U prazna poqa upi{i odgovaraju}i znak (<....... Ako je na prvom spratu telefon.... 7. x y y x ................ 6...................... >... restoran i bazen................ Upi{i odgovaraju}e brojeve.............. a) 0 x x b) 50 y y x y................................ =)....... Muva je sletela na ta~ku A brojevne poluprave.. < 11 < ... Ta~kama na brojevnoj polupravoj predstavqeni su spratovi hotela.. a svi brojevi desno od wega su ve}i. .. Odredi brojeve koji su na brojevnoj polupravoj od broja 12 udaqeni: a) 9 jedinica ....... a zatim 8 udesno.

................................... Odgovori brzo: Koliko deonih ta~aka dobija{ ako na polupravu nanese{ 5 jedini~nih du`i jednu za drugom? ..................10..................... prevozno sredstvo masa u kg voz 140 000 7 8 9 10 11............................................................ 11 400 000 300 000 200 000 brod 340 000 100 000 a) Koje prevozno sredstvo ima najve}u..................................... Zaokru`i na brojevnoj polupravoj re{ewa nejedna~ine 5 < x < 10.. Ispod ta~aka upi{i brojeve koji nedostaju............................................................................................. 0 1 2 3 4 5 6 13..................................... b) Koja prevozna sredstva imaju mawu masu od mase broda? .................................................................................................................................................................................. za merewe du`ine koristi se metar................ v) Koje prevozno sredstvo ima ve}u masu od mase broda? .. a koje najmawu masu? ............. Koliko je koraka napravio ma~ak? Pogledaj zadatak na strani 47 i napi{i odgovor ispod ta~ke na kojoj stoji ma~ak............ u {koli ili na nekom drugom mestu razli~ite instrumente sa skalama i nacrtaj ih u svojoj svesci................... 0 50 200 12......................................................................... Za merewe veli~ina koriste se razni instrumenti na kojima se nalaze podeoci ozna~eni brojevima (skale)........ 51 .................................. Upi{i u tabelu podatke sa slike............................................. Potra`i kod ku}e....................................................... za merewe vremena – sat itd.......... Na primer..........

1.

a) Nacrtaj polupravu.

b) Odredi na woj ta~ke koje odgovaraju brojevima 0, 1, 5, 10, 15, ako je jedini~na du` 1 cm.
2.

Napi{i prirodne brojeve koji odgovaraju ta~kama A, B, V, G.
A
0

100

V

G

500
A .............

4.

B

B .............

V .............

G .............

Koriste}i tabelu, dovr{i crte`
kao {to je zapo~eto.
12 000
Prose~na
visina leta

10 000

10 000 m

8 000

3 000 m
5 000 m

6 000
4 000
2 000

2 000 m

a) [ta leti na najvi{oj visini? .................................................
b) Ko odnosno {ta leti ni`e od maweg aviona? .........................................................................
52

MERE ZA POVR[INU
• da meri{ i upore|uje{

povr{i po veli~ini
• jedinice kojima se meri
veli~ina povr{i.

Biber~etova mama je iscrtala krojeve
za kapu, {al, rukavice i ~arape, kao
na slici. Biber~e nije znao da odredi
povr{i krojeva. Ti }e{ mo}i da mu
pomogne{ nakon ovog poglavqa.

1.

1 m = ................ dm
1 dm = ................ cm
1 m = ................ dm = ................ cm = ................ mm
1 km = ................ m

3.

Na slici je plan u~ionice. U pravoj u~ionici sve je 100 puta ve}e nego na planu, tako da
du`ina od 1 cm predstavqa 1 m u prirodnoj veli~ini. Izmeri slede}a rastojawa, izra~unaj
wihovu stvarnu du`inu i obe mere upi{i u tabelu, kao {to je zapo~eto.

a) od katedre
do zida
b) od prve klupe
do katedre
v) od prve klupe
do zida
g) od zida do zida
4.

rastojawe
na slici

rastojawe
u prirodnoj
veli~ini

1 cm

100 cm = 1 m

v)

a)

b)
g)

Re{i ukr{tenicu.
Vodoravno: pretvori slede}e mere u centimetre.
1. 10 dm 2 cm
3. 8 m 4 dm
2. 6 m 2 cm
4. 1 m
Uspravno: pretvori slede}e mere u milimetre.
1. 12 cm 8 mm
2. 2 cm

1 cm = ................ mm

2
3

1
1
2

4

4

3

3. 2 dm 1 cm
4. 4 cm 5 mm
53

Upore|ivawe povr{i
Povr{i mo`emo upore|ivati golim okom.
1.

Povr{i mo`emo upore|ivati
i preklapawem.

a) Povr{ prozorskog okna je mawa od
povr{i zida.

2.

b) Povr{ crveno obojenog
pravougaonika je ...................
od povr{i `uto obojenog
pravougaonika.

Uporedi povr{i A i B sa slike
i zaokru`i ta~nu tvrdwu.
a) Povr{i A i B su jednake.
b) Povr{ B je ve}a od povr{i A.
v) Povr{ A je ve}a od povr{i B.

v) Navedi tri predmeta iz tvoje u~ionice ~ija je
povr{ ve}a od gorwe povr{i svoje klupe i tri
predmeta ~ija je povr{ mawa.

A

Ve}u povr{ imaju: ....................................................................
...............................................................................................................

B

Mawu povr{ imaju: ..................................................................
...............................................................................................................

3.

Izre`i figure dimenzija koje su date na crte`u.
Uporedi wihove povr{ine preklapawem i upi{i
znak >, < ili =.
A
G
d) A
\
a) A
3 cm 

b) B  V
v) A  V
g) D  G
54 

|) \  G
e) V  E

5 cm

B

V 2 cm
3 cm

5 cm

D
3 cm

3 cm \ 3 cm
3 cm

G
5 cm

E
2 cm

3 cm

. puta. • K...... To je broj jedinica mere potrebnih da se ta figura potpuno prekrije..... • zapi{e{ kao 10 K.. Koja figura ima ve}u povr{inu.... Veli~ina povr{i B jednaka je .Merewe povr{i. 10 kvadrata......... K A Koliko puta se mera K sadr`i u povr{i A? ..... a ni preklapawem. Proizvod 10 • K naziva se povr{ina figure A... tako|e predstavqa merni broj.. To mo`emo da zapi{emo: PB = 9 • K Povr{ina neke figure je proizvod mernog broja i jedinice mere................ Veli~ina povr{i A jednaka je Rezultat merewa.. kao figure na slici: A B Ove figure mo`e{ da uporedi{ na slede}i na~in: Povr{ figura A i B meri}e{ kvadratom K kao jedinicom mere........ Povr{inu figure naj~e{}e obele`avamo slovom P... B Jedinica mere K sadr`i se u povr{i B ta~no .... Povr{ina figura Neke povr{i ne mo`e{ da uporedi{ ni golim okom.. 55 ... Broj ... {to mo`e{ da predstavqa merni broj...... broj 10.. Proizvod 9 • K naziva se povr{ina figure B... To mo`emo da zapi{emo: PA = 10 • K.. A ili V? .....

................................................................ PG = ............... ................................................ PJ = . 8 • K < PA < 10 • K K B A 56 C ............... PB = ............................ K A C B G D E I H F J PA = 4 • K PC = ....... PE = ............ PI = ........ Figura sa najve}om povr{inom je ......................................... < PC < ........... PF = ........... v) Figura koja ima najmawu povr{inu je ........ ............ a) Ako je jedinica mere kvadrati} K iz mre`e... Proceni povr{ine figura na slici.. PH = ........................ b) Koje figure imaju jednake povr{ine? Figure C i D..... odredi povr{ine figura na crte`u................. ..... < PB < . 2.....................1.............. ... PD = .......

.... Na slici je figura A ograni~ena linijom l............. Merne brojeve unesi u tabelu... • K...................... M4... M2....... 57 .................... K Koliko je celih kvadrati}a u figuri A? ...... M3............ Odredi povr{ine figura na slici. gde je K jedan kvadrat. Proceni povr{inu figure A: .............. ako su jedinice mere M1. Redosled povr{i pore|anih po veli~ini je .......... dobija{ . A l Koliko je najmawe celih kvadrati}a koji sadr`e figuru A? .. • K < PA < .............................. Na kvadratnoj mre`i nacrtaj 5 figura ~ija je povr{ina 16 • K.. 4.. merne brojeve......... M1 M2 A M3 M4 B jedinice figure M1 M2 M3 M4 A C 32 B C b) Dopuni re~enice na osnovu tabele..... K 5..... Ako istu povr{ meri{ razli~itim jedinicama mere..3.................

......org/challenges/c76/challenge.. poseti slede}e adrese na Internetu: http://www.............................. Pod biblioteke pravougaonog oblika treba prekriti kvadratnim mermernim plo~icama tako da du` ivica budu zelene plo~ice........uu.. < P < ..... .........6..htm 58 ................... zelene plo~ice: ......... [ta zna~i izreka: „Tri puta meri.. ....... a uz kra}u 6 plo~ica? Za re{avawe iskoristi mre`u.............................nl/rekenweb/en/welcome.......... Ako `eli{ da re{i{ jo{ neki zanimqiv zadatak o upore|ivawu povr{ina.... crvene plo~ice: .. 7........ a koliko crvenih plo~ica ako uz du`u ivicu poda staje 12..................................................htm http://www................................xml?groep=0 (link: Gullivers Travel) http://www. b) Oboj zelenom bojom najmawu figuru sastavqenu od celih kvadrati}a...... a ostale crvene.... koja sadr`i liniju l. Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela. jednom seci“? ...............................org/challenges/c12/challenge... Koliko treba nabaviti zelenih.............. a) Oboj crvenom bojom sve cele kvadrati}e koji pripadaju unutra{wosti linije ozna~ene sa l.....fi..............figurethis...................... l v) Proceni povr{inu unutra{wosti linije l.....figurethis.............

1m 1 m2 1 m2 = 100 dm2 1m 1 dm2 1 dm 1m Za merewe povr{i mawih od m2 koriste se slede}e jedinice mere: 1 dm2 – kvadratni decimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 dm 1 cm2 – kvadratni centimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 cm 1 mm2 – kvadratni milimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 mm 59 ......... Da li mo`e{ da izmeri{ kvadratnim metrom povr{ predwe korice uxbenika matematike? .... • B M Figura C ima povr{inu dva puta ve}u od povr{ine kvadrata A................ Da ne bi do{lo do zabune pri upotrebi razli~itih mernih jedinica...... dogovoreno je da se za merewe veli~ine povr{i upotrebqavaju kvadratne jedinice mere: Osnovna jedinica za merewe veli~ine povr{i je kvadratni metar. ako je jedinica mere kvadrat A? A B P = ..Jedinice za povr{inu Kolika je povr{ina pravougaonika M....... kra}e se pi{e kao 1 m2 i predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 m. ako je jedinica mere figura B? P = ... • A C Figura V ima povr{inu dva puta mawu od povr{ine kvadrata A....... • C Ako povr{ neke figure meri{ razli~itim jedinicama mere dobija{ razli~ite merne brojeve.......... Kolika je povr{ina pravougaonika M.... Kolika je povr{ina pravougaonika M. ako je jedinica mere figura C? P = ...

...................... b) Sto puta ve}a jedinica od 1 a je ..................................... igrali{ta.......a = .............. 3...m2 ... wive itd.................. Dopuni slede}e re~enice: a) Sto puta ve}a jedinica od 1 m2 je ...........................ha = .... 60 Upi{i odgovaraju}e brojeve: 1 m2 = .dm2 = .......................... 2.................. Dopuni slede}e re~enice: a) Stoti deo kvadratnog metra je kvadratni .. 1 km2 = ............. stranica kvadrata uve}ava se 10 puta..mm2....................... mawih i ve}ih od kvadratnog metra...... cm2 = ....... 1......................... kao {to su dvori{ta................Za merewe povr{i ve}ih od kvadratnog metra............................................... • 100 1 km2 = 100 ha 2 • 100 km 1 ha = 100 a 1 m2 = 100 dm2 2 2 1 a = 100 m2 1 dm = 100 cm • 100 ha 1 cm2 = 100 mm2 • 100 a • 10 1 km2 = 10 000 a 2 • 100 m 1 km2 = 1 000 000 m2 • 10 km 1 ha = 10 000 m2 • 100 dm2 • 10 100 m • 100 cm2 • 10 10 m 1 m2 = 10 000 cm2 2 mm 1 m2 = 1 000 000 mm2 • 10 m 1 dm2 = 10 000 mm2 • 10 dm • 10 cm mm Pri prelazu iz mawe jedinice u slede}u – ve}u........................... v) Stoti deo kvadratnog centimetra je .................................. koriste se slede}e jedinice mere: 1 a – ar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 10 m 1 ha – hektar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 100 m 1 km2 – kvadratni kilometar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 000 m Na slede}oj shemi predstavqeni su odnosi jedinica za povr{inu. v) Sto puta ve}a jedinica od 1 ha je ............................ a povr{ina 100 puta.... b) Stoti deo kvadratnog decimetra je .......................

..................................... mm2 B PC = ........................ 7 ha 24 a = ....... 3............................................. ha ....... Povr{ina travwaka u parku je 8 a 40 m2.................................................................... mm2 1 cm2 5......................... Upi{i odgovaraju}i znak (>... 4.. a 2...................1.............................. Kolike su povr{ine figura u mm2? C A PA = ....... a) 4 a 53 m2 – 2 a 43 m2 = ........................... ako jedan kvadrati} predstavqa povr{inu od 1 cm2............................ 5 800 m2 = ..... v) hektarima 26 km2 = .......... 8 ha 5 a b) 3a 25 m2 + 2 a 23 m2 + 4 a 32 m2 = ....................................................... b) arima 23 ha= . 30 000 m2 = .............. ............................... 1 ha 5 a= .......................................... ha ........................... 61 ................. cm2 = ....................... Koliku povr{inu }e pokositi svaki od wih.......................... a................................. 36 800 m2 = ................................................................................................... cm2 = ................................ cm2 = .............................................................. <.................... Travwak kosi 8 radnika..... 8 a 50 m2 v) 4 ha 9 a • 2 = . 8 ha 3a = .............................. ako kose jednake povr{ine? .................................... 8 500 000 m2 85 000 m2 850 m2 8 km2 5 ha Izra~unaj povr{ine figura na slici............ =).............................. g) u hektarima i arima 560 a = . 12 a= ...................... mm2 PB = .... Izrazi u: a) kvadratnim metrima 5 ha = ............................... Izra~unaj...................

............................................ Povr{ina kupatila jednaka je polovini povr{ine kuhiwe..................................... ....... a predsobqa povr{ini kuhiwe i kupatila zajedno........ 8 Od 10 {ibica napravqena je figura kao na slici................................ a) Koliko ima kvadrata na slici? .................................................................. Svaka soba ima povr{inu od 20 m2...... P = . kuhiwu.... 1 a = 100 m2 : 2 = ........ 62 ..................... Prona|ite u enciklopedijama podatke o tome kolike su povr{ine Evrope i Afrike.......... 4 1 km2 = 10 Povr{ina velikog kvadrata je 64 cm2...........................................6................................... Odredi povr{ine kvadrata obojenih crvenom i plavom bojom............... Kolika je povr{ina stana? .............................. Stan ima dve sobe............................................. 2 1 ha = ............................... P = ......................................................... predsobqe i kupatilo.............. 1 km2 = ................................................. b) Koliko {ibica treba dodati da bi se dobilo 5 kvadrata? ............................. Koliko kvadratnih metara ima: 8......................................................... 7......................... Koja je povr{ina ve}a? ....................................................................................... {to je 12 m2 vi{e od povr{ine kuhiwe....

.............m2 50 000 mm2 = ... a) A1 < A2 b) A1 = A2 v) A1 > A2 A1 2...dm2 700 cm2 = . Unesi rezultate u tabelu........ a sa A2 na drugoj........................... Zaokru`i ta~no tvr|ewe.......m2 b) 70 000 cm2 = .. mm2 = 6 cm2 v) 700 dm2 = ...... K2 C Upi{i odgovaraju}e brojeve................ dm2 = 9 m2 63 .. cm2 = 6 m2 ...cm2 .............. A2 Odredi povr{ine figura na slici ako su jedinice mere figure K1 i K2.............. Sa A1 su ozna~eni naranxasti delovi na prvoj slici..... a ) 6 000 000 mm2 = .dm2 500 mm2 = ............. mm2 = 7 dm2 .m2 ... K1 figura A B C jed............ mm2 = 4 m2 .1........ cm2 = 8 dm2 .. mere K2 K1 A B 3..

.... rukavice ..... < P < ..a .... Posle ~estih izlivawa Nila Egip}ani su morali da premeravaju zemqi{te........... Geometrija je veoma stara nauka.. ha = 8 000 a 7 km2 = .. < P < ... ha = 60 000 m2 .... km2 = 4 000 000 m2 Na zidu Jocinog kupatila nedostaje nekoliko plo~ica.. Weni po~eci vezuju se za dolinu reke Nil i stari Egipat....4... pravougaonik............... kape ...............m2 ........ Na taj na~in su sticali znawa o geometrijskim figurama i wihovim povr{inama.........m2 v) 5 km2 = . a = 4 000 m2 b) 8 ha = ............ Do sada ste izu~avali razne geometrijske figure u ravni i u prostoru – kvadrat.... < P < .............. vaqak itd.......... kocku......a 9 ha = ........ kvadar... Pogledaj zadatak o Biber~etu sa 53........ trougao.. < P < .... krug... 64 . koje je bilo u obliku raznih geometrijskih figura..... strane....... Ta znawa imala su prakti~nu primenu u odre|ivawu granica poseda.............. 5............................ 6... Ako je jedan kvadrat na kvadratnoj mre`i povr{ine 1 cm2............................. Izbroj i napi{i koliko plo~ica nedostaje...... Re~ geometrija zna~i zemqomerstvo (od gr~ke re~i γεωμετρια).............. {ala ....... ........ Upi{i odgovaraju}e brojeve.......... km2 = 700 ha . zidarstvu i raznim zanatima.............. proceni kolika je povr{ina: ~arape ....... a) 1 a = .... km2 = 50 000 a ..ha 9 km2 = ...m2 .........

Steva je sawao da kosmi~kim brodom leti ka najudaqenijoj planeti Sun~evog sistema. Pitao se koliku }e razdaqinu u kilometrima morati da pre|e da bi stigao do Plutona? Nakon ovog poglavqa sigurno }e{ mo}i da pomogne{ Stevi.SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA • • • • vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka. Sunce – Merkur 57 910 160 km Merkur – Venera 50 295 520 km Venera – Zemqa 41 394 320 km Zemqa – Mars 78 345 520 km Mars – Jupiter 550 443 360 km Jupiter – Saturn 648 615 600 km Saturn – Uran 1 444 028 960 km Uran – Neptun 1 626 107 120 km Neptun – Pluton 1 416 457 680 km 65 .

....... zatim desetice.................... Izra~unaj zbir brojeva 834 i 153... + .. Ili mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 66 S D J 8 3 4 1 5 3 ................ potpisivawem sabiraka: 834 + 153 ......... 1...... 327 + 453 = 327 + (400 + 50 +3) = 548 + 289 = 548 + (.................. 2..... Ili.....) = = (327 +400) + 50 + 3 = = ............ Sabira{ sleva nadesno: prvom sabirku dodaje{ prvo stotine..... .Sabirawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da sabiramo brojeve do 1 000 na razli~ite na~ine..... 2......... a zatim stotine sa stotinama.. = ............. na~in (pismeno) 3... = ............... + ......................... jo{ kra}e.......... na~in (usmeno) 1. = (727 +50) +3 = = ....... Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 834 + 153 = (8 • 100 + 3 • 10 + 4 • 1) + (1 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1) = 9 • 100 + 8 • 10 + 7 • 1 = .......... Dovr{i zapo~ete primere (1–6) na dati na~in..... pa jedinice drugog sabirka....... .............. = 777 + 3= = .............. zatim desetice sa deseticama.......................... kre}e{ zdesna ulevo: prvo sabira{ jedinice sa jedinicama................... Kad sabira{ pismeno.... ..................................

...... J 5 4 5 1 8 9 ................... potpisivawem: 1 615 + 278 .... ........ D Potpisivawem: 545 + 189 + 6.... 67 ... 7......... Izra~unaj..... Ili kra}e zapisano u tabeli mesnih S vrednosti: D J Ra~unamo: 1 + 5.................... U tabeli mesnih vrednosti: S 1 736 + 258 .. Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 615 + 278 = (6 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (2 • 100 + 7 • 10 + 8 • 1) = 8 • 100 + 8 • 10 + 13 • 1 = 8 • 100 + 8 • 10 + (1 • 10 + 3 • 1)= = 8 • 100 + (8 • 10 + 1 • 10) + 3 • 1 = = 8 • 100 + 9 • 10 + 3 • 1= = .......... ..... S Izra~unaj zbir brojeva 545 i 189.................... 89 + 443 ..... Ili......................................... 6 1 5 5 J + 8 J = 13 J = 1 D + 3 J 2 7 8 1 D + 7 D + 1 D = ........................ Ra~unamo: 9 J + 3 J = ..... Izra~unaj zbir brojeva 615 i 278.... ... + ... .. .. J 3 D + 5 D + 1 D = .......................3 .......... + ... Izra~unaj..........................4. 3 6 S + 2 S = ......... J = ..............4 Ra~unamo: 6 J + 8 J = 14 J = 1 D + .............. jo{ kra}e... D .......... = .. D 7 S + 2 S= ........... + ...........

.............. Odredi na dva na~ina zbir slede}ih brojeva: 900................................ ................. 77............................ Subotica – Budva 11................ Jelena je putovala autobusom od Subotice do bake koja `ivi u Budvi...............8. od kojih jedan ima dve devetke........ 68 ............................... a tre}i tri razli~ite cifre ~iji je zbir 3......................................... a + 508 200 383 + 227 = 610 388 (383 + ..................... ..................................................... Popuni tabelu: a a+8 67 km 12................................................... Broj zgrade u kojoj stanujem otkri}e{ ako sabere{ tri susedna trocifrena broja............................. Da li je Janko dao drugu dovoqno podataka? .) drugi na~in: prvi na~in: 10.................................. 9..... drugi dve nule............... Iskoristi zbir dva broja da dopuni{ jednakost................................. 22 i 1.. Izra~unaj usmeno zbir brojeva 123 i 456... Koliko je kilometara Jelena pre{la autobusom? put od grada do grada rastojawe Subotica – Podgorica 475 km Odgovor: ................. Podgorica – Budva ........... (Kvadratna mre`a je prostor za ra~unawe....................................................... Janko je drugu dao svoju adresu: Ja stanujem u Bulevaru tajni.................... ......................................... + .............. ..............) + 227 = 810 462 159 13..........

.................................................................................................................................................... + ........ = .............. = ...... Usmeno sabirawe ovako velikih brojeva nije uvek jednostavno......................................................................... = ........................................... na~in („usmeno“) Dovr{i sabirawe u narednim primerima: 1................ = ..................................................................................................................................................................................... 8 090 378 + 536 121 = 8 090 378 + (500 000 + ................................ = ..... 1................................................................................................................. 4............... + ..........................................Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak sabirawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka sabirawa koje si ve} nau~io.............. 6 000 + 5 000 = 11...............................................................................................................) = = ..................... = ............................................ 3......................... zar ne? 69 ......... + .................................................... 15 000 + 17 000 = ......................... 2................................................................... = .................................. 64 200 + 1 300 = 64 200 + (1 000 + 300) = ....... = .................. + ............. = ..................................

........ ..... mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 6......... 70 H S D J 1 J + 2 J = .... 1 9 2 5 2 S + 9 S = 11 S = 1 H + 1 S . 4 7 3 8 DH + 1 DH = 9 DH + ....2..139 Ili potpisivawem: 11 86 971 + 6 502 .... potpisivawem: Izra~unaj zbir brojeva 7 214 i 1 925..... U tabeli mesnih vrednosti: H S D Ra~unamo: J 4 J + 5 J = .. Odredi zbir brojeva 6 215 i 3 164............ na~in (pismeno) 5.... 1 3 9 7 H + 1 H + 1 H = ... Izra~unaj zbir brojeva 86 971 i 6 502........... 7 D + 0 D = .. Ili potpisivawem: 1 ........ Ili.....3 473 ......... U tabeli mesnih vrednosti: Ra~unamo: DH H 1 1 8 6 9 7 1 9 S + 5 S = 14 S = 1 H + 4 S 6 5 0 2 6 H + 6 H + 1 H = 13 H = 1 DH + 3 H .... jo{ kra}e.... Ili kra}e...... S D J 6 2 1 5 3 1 6 4 ......... Zbir mo`e{ da na|e{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 6 215 + 3 164 = (6 • 1 000+ 2 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (3 • 1 000 +1 • 100 + 6 • 10 + 4 • 1) = 9 • 1 000 + 3 • 100 + 7 • 10 + 9 • 1 = ............. + 1 925 ...... 6 215 + 3 164 .... + 7........ 1 7 2 1 4 1 D + 2 D = . ... ....................................

...................................................................................................................................................................................................................................... = .............. 4 027 3 241 + 55 601 ............................. e) 7 220 + 1 164 = ......................................... (zdesna ulevo)............................................................................................................................................... `) 2 416 + 1 999 777 = ................... cifre desetica sa ciframa deseticama itd........................................................................................................................................................................... Vi{ecifrene brojeve sabira{.......................... 71 ....................................9 Zbir vi{e sabiraka ra~unamo na isti na~in kao i zbir dva sabirka.................................... = ............................... g) 9 000 300 000 + 700 000 ......................................................................................................................................................................................... d) 4 500 + 2 300 + 9 700 = (4 500 + 2 300) + 9 700 = = ................................................. = ............................................................................................ 3 241 i 55 601......................... Izra~unaj usmeno: a) 3 000 + 250 = ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.................................. v) 41 000 + 27 000 = ................................................................................................................ b) 2 100 + 7 900 = ....................... |) 1 000 001 + 278 823 = ........................... tako {to cifre jedinica sabira{ sa ciframa jedinicama........ 1....................................................................................................................... potpisuju}i sabirke jedan ispod drugog i sabiraju}i istovremeno.............................. Izra~unaj zbir brojeva 4 027........................................... = ...................................................................................

77 869............. 6 544 182 v) 1 002 375..... Popuni tabelu sabiraju}i pismeno.. 28 967......... 12 375 210....... 5 328 a 9 000 342 565 922 8 021 b 765 656 999 809 3 799 a+b 4.2.. Najdubqa izmerena ta~ka u Jadranskom moru je 1 223 m.. 5........... b) 9 002 345.. Kolika je ukupna povr{ina Srbije i Crne Gore? Odgovor: . 504 756 3.... a Crne Gore 13 812 km2............................... 2 534.... 6....................) a) 7 654............ =) bez ra~unawa! a) 1 + 4 + 9 + 5 + 6 + 7 72 1 000 b) 13 + 1 000 + 8 + 200 + 4 2 000 ....... Povr{ina Srbije je 88 361 km2............. Kolika je visinska razlika izme|u te dve ta~ke? Odgovor: ..... Najvi{i vrh u Srbiji i Crnoj Gori je \eravica....... Upi{i odgovaraju}i znak (>........ visoka 2 655 m. Potpi{i brojeve pravilno (jedinice ispod jedinica...... 600...... <....

...................................................................................................................... a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni kolika je ukupna povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama.................... UKUPNO Odgovor: ................ Fru{ka gora 22 850 b) Izra~unaj uz pomo} tabele ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji..................................................................................................................................... 73 ............... .................................................................................................................................... b) Izra~unaj na osnovu tabele kolika je povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama................................................................................................................................................................7....... a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji.......... 8......................................... biqna kultura povr{ina u ha `ito 2 453 374 sto~no krmno biqe 494 598 industrijske biqke 348 641 povrtne biqke 300 484 vo}waci 256 887 vinogradi 85 763 rasadnici 2 164 livade {ume 666 702 86 866 UKUPNO [ta zna~i kada ka`e{: „Saberi se“? .............................................................. Odgovor: ................................................... nacionalni park Zvijezda povr{ina u ha 1 500 Resava 10 500 .................................................... .....................................

0 zapi{i dva ~etvorocifrena broja..... + . ... .. ...a) Izra~unaj koliko tereta nosi voz..... kg ...75 b) 5.. 5..... a) ............... kg 10......! b) najmawi b) ............................638 + ........ 56 9.. 3... 11..... .......... + ....................7...... 9..... a) 12............. desetice ispod desetica itd..............9..... 0 1 1 . b) Da li voz sme da pre|e most? 2t 00 kg t 40 23 10 t2 7k g 00 2 kg 7 7 68 kg 0 5 00 kg 15 30 t ..... 4 013 7485 8 0 1 Pomo}u cifara 1.... tako da wihov zbir bude: a) najve}i 74 Veoma je va`no da pri potpisivawu brojeva napi{e{ jedinice ispod jedinica. .......... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an........... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an....... 2.. ..... ......3 + . 8.. koriste}i svaku od cifara samo jednom... .......... Zabrawen prelaz za teret preko 30 t! 1 t = ........... 2. ........... 4........

............. 14............ ......................... 75 .... .......... a) Dopuni niz parnih brojeva: 2 342... ........ Pomozi Stevi da izra~una koliki }e put pre}i od Zemqe do Plutona.................................................................. .................... 170 + 171 7 131 + 7 132 65 828 + 65 829 b) Mo`e li zbir dva susedna prirodna broja biti 37 536 862? ...... 16.................. .............................. 15............................. a) Napi{i koliko ima ~etvorocifrenih brojeva ~iji je zbir cifara 3............................................................... . a) Izra~unaj zbirove i napi{i da li su parni ili neparni............................ 2 344................................ b) Saberi najve}i {estocifreni paran broj i najmawi {estocifreni neparan broj............................................................ b) Saberi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3 i najve}i ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3.13................ ..... ...................... Pogledaj sliku i podatke sa strane 65.........

„pozajmqujemo“ jednu deseticu: 676 = 6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1 = = 6 • 100 + (6 • 10 + 1 • 10) + 6 • 1= = 6 • 100 + 6 • 10 + (1 • 10 + 6 • 1) = = 6 • 100 + 6 • 10 + 16 • 1 Ra~unamo: 1 D = 10 J 6 J + 10 J = 16 J 16 J – 9 J = 7 J 7D – 1D = 6D 6 D – 4 D = .. na~in (usmeno) 1...... 756 – 213 = 756 – (200 + 10 + 3) = 845 – 269 = 845 – (200 + .... = = 543 = .. = = 546 – 3 = = ............... 2...... Sli~no sabirawu.... + ... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: 676 – 149 = (6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1) – (1 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1) 5 • 100 + 2 • 10 + 7 • 1 = 527 U tabeli mesnih vrednosti: S – 76 D J 6 16 6 1 7 4 6 9 .. i oduzimawe se mo`e izvr{iti na razli~ite na~ine..... 1................ ..... 2......... = = 556 – 10 – 3 = = (645 – .. 7 Kako je 6 < 9. Izra~unaj razliku brojeva 676 i 149...... ................ 6 S – 1 S = ... – ..........) – .Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da ra~unamo razliku brojeva kod kojih je umawenik bio prirodan broj do 1 000.... na~in (pismeno) 3......) = = 756 – 200 – 10 – 3 = = (845 – 200) – ............... potpisivawem: 6 16 676 – 149 . Ili skra}eno.....

.. Ili skra}eno.......................................... a) Izra~unaj pismeno (u tabeli) razliku brojeva 456 i123........... ........... U tabeli mesnih vrednosti: S – D J 4 9 11 5 3 0 4 1 7 ...................4 Na ovaj na~in oduzima{ zdesna ulevo.... 4 Ra~unamo: 501 = 5 S + 0 D + 1 J Kako je 1J < 7 J...........4... – [ta zna~i kada neko ka`e: „Oduzeo sam se“? ..................................................... Izra~unaj razliku brojeva 501 i 347................. prvo jedinice od jedinica.......................... pa stotine od stotina...................... S D J b) Proveri ta~nost ra~unawa sabirawem...... pozajmqujemo od stotina: 1 S = 10 D = 9 D + 10 J 501 = 4 S + 9 D + 11 J 11 J – 7 J = 4 J 9 D – 4 D = ......... 77 ...... potpisivawem: 4 9 11 501 – 347 ........... vr{i se zamena jedne stotine u desetice ili jedne desetice u jedinice... 5........ zatim desetice od desetica.... 4 S – 3 S = ..... Ako je vrednost cifre umawenika od koje oduzimamo mawa od vrednosti cifre umawioca koju oduzimamo...

................421 = ................. 985 .....6.... a a – 150 8. 637 Du{ko Radovi} je pisao o zbiru i razlici na slede}i na~in: U ~emu je razlika izme|u mamine sestre i tvoje sestre? [ta je zbir gluposti? Vi{e volim maminu sestru nego svoju... Mamina sestra mi je tetka A moja sestra nije mi ni{ta.... Prva glupost: nisam u~io Druga glupost: oti{ao sam u {kolu Tre}a glupost: oti{ao sam u {kolu ^etvrta glupost: rekao sam glupost Iz pesme Razlika Iz pesme Zbir gluposti 78 .. Odredi na dva na~ina razliku brojeva 900 i 651....... usmeno: 7..421 = 564 308 a) (985 + 15) ...... a – 148 500 Iskoristi razliku dva broja da na|e{ vrednost izraza............................................................ 462 b) 985 .......(421 + 23) = ..................... pismeno: Popuni tablicu...

................Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak oduzimawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka oduzimawa koje si ve} nau~io....... 6 000 – 2 000 = 4........... 1... zatim desetice od desetica..... 2. 1... 8 098 278 – 36 101 = 8 098 278 – (30 000 + 6 000 + 100 + 1) = = 8 098 278 – 30 000 – 6 000 – 100 – 1 = 2......... na~in (pismeno): 4.. potpisuju}i jedinice ispod jedinica. 3. 5 700 – 1 300 = 5 700 – (1 000 + 300) = 8 068 278 – 6 000 – 100 – 1 = = 5 700 – 1 000 – 300 = = ... potpisivawem: 5763 – 3621 2142 5H – 3H = 2H 79 .. na~in (usmeno): Dovr{i zapo~eta oduzimawa u narednim primerima................... prvo jedinice od jedinica... – 100 – 1 = = 4 700 – 300 = = ................ desetice ispod desetica.. Ili u tabeli: – H 5 3 S 7 6 D 6 2 J 3 1 2 1 4 2 Pismeno oduzima{ zdesna nalevo.......! 5 763 – 3 621 = (5 • 1 000 + 7 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1) – (3 • 1 000 + 6 • 100 + 2 • 10 + 1 • 1) 2 • 1 000 + 1 • 100 + 4 • 10 + 2 • 1 = .... Izra~unaj razliku brojeva 5 763 i 3 621......................... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: Uvek pazi kako potpisuje{ cifre............... = 4 400 = . Ra~unamo: 3J – 1J = 2J 6D – 2D = 4D 7S – 6S = 1S Ili skra}eno.......

.......................6 ...... Izra~unaj razliku brojeva 61 304 i 50 524... Pozajmqujemo od hiqada. ...... U tabeli: Ili....5..... .. pa je 61 304 = 6 DH + 1 H + 2 S + 10 D + 4 J... 80 Ra~unamo: Kako je 2 J < 8 J....... skra}eno..... jer imamo 0 D i 0 S.. sa potpisivawem: H S D J 7 9 9 12 8 0 0 2 6 0 8 .. 8 H = 7 H + 10 S = 7 H + 9 S + 10 D = 7 H + 9 S + 9 D + 10 J 12 J – 8 J = 6 J 9D – 0D = 9D 9S – 6S = 3S 7H – 0H = 7H 7 9 9 12 8002 – 608 . ne mo`emo da oduzmemo 2D od 0D i od stotina pozajmqujemo 1 S = 10 D. U tabeli: DH – Ili skra}eno....... Ra~unamo: Kako je 0 D < 2 D......... ne mo`emo da oduzmemo 8 J od 2 J. od hiqada pozajmqujemo 1 H = 10 S..... Provera: .......7 8 0 Kako je 2 S < 5 S.. 012 2 10 61304 – 50524 .. + ..... 6 – . ....... pa je 61 304 = 6 DH + 0 H + 12 S + 10 D + 4 J............. 6............ Izra~unaj razliku brojeva 8 002 i 608.. potpisivawem: H S 0 12 D J 2 10 61 304 = 6 DH + 1 H + 3 S + 0 D + 4 J 4J – 4J = 0J 6 1 3 0 4 5 0 5 2 4 7 8 0 .

............................... g) 41 000 – 27 000 = ................. 2............... b) 90 257 – 76 465 v) 3 870 – 744 a 9 999 642 565 922 8 021 b 765 456 337 809 3 799 a – b 81 .............................................................................. d) 8 700 – 87= ....... b) 1 000 000 – 100 000 = ................................................................. ? Izra~unaj i proveri sabirawem..................................... |) 7 220 – 1 164 = .... Izra~unaj postupno „usmeno“: a) 5 000 000 – 1 000 000 = ...................................................................... Povr{ina Zemqe iznosi 510 000 000 km2.................................................................................. v) 7 900 – 2 100 = ............................................................................................................... Odredi povr{inu kopna ako je povr{ina mora 361 000 000 km2............................................................................................................ 3................... a) 5 136 – 3 271 4................................................1.................................................................................................... Popuni tabelu...................................................................................................................................................................

..................................................... sveti Sava 1173–1235...... 8..... ............... .... Biblioteka grada Beograda imala je pri osnivawu 7 200 kwiga..... Sada ima milion kwiga.................. god........... .............. Vuk Karaxi} 1787–1864.............. god... kao i dijagonali......) 1 100 1 400 1 600 1 700 1 800 2 000 2 300 1 300 1 200 6............ .... Nikola Tesla 1856–1943... ................................ Izra~unaj koliko godina su `iveli na{i znameniti preci..................... god................ Wego{ 1813–1851..... Re{i magi~an kvadrat............... ....... god.......5... 82 Od najve}eg ~etvorocifrenog broja ~iji je zbir cifara 3 oduzmi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 2.......... 7..... Ivo Andri} 1892–1975............ god... Za koliko se uve}ao broj kwiga? Odgovor: ..... car Du{an 1308–1355........ god............. ............... (Zbir svih brojeva u svakom redu i koloni.. jeste isti broj....................

........ ... 8 ................ 1 027 301 400 11.. ... on je ve} izra~unao da je zbir 5 050... 374 = 1 500 Karl Fridrih GAUS.......... veka.. Upi{i odgovaraju}e cifre umesto ta~aka............................... od u~iteqa je dobio zadatak da odredi zbir brojeva od 1 do 100.......... 61 – 26 7 .... + 98 + 99 + 100 = ...................... Kad je imao devet godina................ 43 9 ..... 5 ....... .................................. 3 7 .... 6 ..........................9......... 9 – ............. jo{ kao de~ak je veoma brzo ra~unao.... 9 407 1 0 ........................ 10............... Odredi podatke koji nedostaju o prira{taju stanovnika u Srbiji.................................. 79 025 7 532 613 Upi{i znak sabirawa ili oduzimawa izme|u napisanih brojeva tako da jednakost bude ta~na...... Eto za{to je Gaus kasnije postao ~uveni matemati~ar! Izra~unaj zbir svih brojeva od 1 000 do 10 000..... 83 .......... KAKO? 1 + 2 + 3 + ........... + 98 + 99 + 100 Zadatak: Gaus je primetio da 1+ 100 = 101 2 + 99 = 101 ......................... 49 + 52 = 101 50 + 51= 101 Ima pedeset parova sa zbirom 101...... 5 ........ ...... god broj odraslih stanovnika novoro|en~ad ukupno 1953 ... 47 35 662 ...... .... matemati~ar iz 18.............. Dok su druga deca jo{ pisala: 1 + 2 + 3 + ......... 3 ............. {to je ukupno 5050...... – ... .......... 186 267 6 998 980 2003 ......

............... + ........ Napi{i zbir koji si izra~unao na ovaj na~in......... U tabeli je dat prikaz wenog puta. Na brojevnoj polupravoj predstavi wen put......................... 84 .......... kao {to je zapo~eto udaqenost u km put Beograd–Prag (^e{ka) Prag–Helsinki (Finska) 450 Stokholm–Oslo (Norve{ka) 550 Prag 900 1000 1 840 Helsinki–Stokholm ([vedska) Prag Beograd 960 Helsinki 2 000 Stokholm 3 000 Oslo 4 000 1......... 2... = .Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe Kad od ^e{ke po|em pe{ke............. preko [vedske............. V..... Mogu bez ijedne gre{ke... Odredi precizno na brojevnoj polupravoj rastojawe izme|u Beograda i Osla......... Finske i [vedske stigla do Norve{ke... Bani} Dara je sawala da je iz Srbije preko ^e{ke..... Preko Finske. .................... Ja da stignem do Norve{ke.......... 3..... Proceni koliko je pribli`no bio dug wen put............. 960 + 1840 + ......

.. Strelicom ozna~i deo puta koji treba da pre|u do sletawa.. godine.... b) Tawa vidi na ekranu da su pre{li 1 250 km i da je do kraja leta ostalo jo{ 800 km... a) Ozna~i na brojevnoj polupravoj koju kilometra`u je pokazivao mera~ automobila nakon pre|enih 1 400 km? b) Koliko jo{ treba da pre|e automobil da bi mera~ pokazivao 10 000 km? 7 000 3..... Na ekranu u avionu prikazan je trenutan polo`aj aviona u odnosu na mesto poletawa i mesto sletawa................... v) Od otkri}a prve fotografije do prvog kompjutera pro{lo je jedan vek i pet godina. Tawa leti od Londona do Beograda.................. b) Televizor je otkriven 88 godina kasnije. Mera~ kilometra`e na automobilu je pri polasku pokazivao 7 100 km..... 1800 9 000 8 000 10 000 Predstavi na brojevnoj polupravoj godinu otkri}a izuma i pove`i je sa slikom........... • oko 1 000 km • oko 2 000 km • oko 3 000 km 2 000 Ose}aj o veli~ini brojeva koje sabiramo poma`e nam da ne pogre{imo u ra~unawu.............. Odgovore na naredna pitawa na|i uz pomo} brojevne poluprave... g) Zapi{i u obliku zbira brojeva dobijeno rastojawe... 2............... 1900 2000 85 ........ .... a) Fotografija je otkrivena 1841............ v) Iskoristi brojevnu polupravu da utvrdi{ koliko je rastojawe izme|u Londona i Beograda.1......... London 0 Beograd 250 500 750 1 000 1 250 a) Koliko je pribli`no kilometara ostalo do Beograda? Zaokru`i ta~an odgovor.... .

neke samo na visinama.. tata 1 700 1 800 1 900 2 000 mama 1 700 86 1 800 ja 1 900 ja De{ifruj sabirawe. 300 Planinski bor: Ja rastem 600 metara iznad visine na kojoj raste smreka. Cer: Ja rastem na nadmorskoj visini od 100 m. 2 000 . prabaka.. Iskoristi date podatke i brojevnu polupravu da odredi{ na kojoj nadmorskoj visini raste koja biqka. Upi{i na brojevnim polupravama godine ro|ewa svojih predaka. pradeda.. Hrast: Ja rastem 200 metara iznad mesta na kom raste cer. Smreka: Ja rastem 1 500 metara iznad visine na kojoj raste cer.. Utvrdi koje godine je ro|en tvoj otac. Neke biqke rastu samo u blizini mora. baka.. 100 0 Razgovaraj sa ~lanovima porodice o svojim precima.4. Pove`i biqku sa odgovaraju}im brojem na polupravoj. Iza svakog slova krije se neka cifra. CAR + CAR KRAQ Potra`i sva re{ewa. kao i mama. deda. Bukva: Ja rastem 2 000 m ni`e od mesta na kom raste gorska trava. Gorska trava: Ja rastem 300 m iznad mesta na kom raste planinski bor.

3........ mo`e{ da zakqu~i{: Zbir bilo koja dva prirodna broja je prirodan broj............... zar ne? Napi{i re~ima koji je to broj.. .... mogao biti NAJVE]I? ...................................... v) I od wega postoji ve}i.............................. a) Koji bi zbir dva prirodna broja... Prirodni brojevi su 1..... zbir.............. Koji je to broj? ................ ................. 1 000 000 + 44 = 44 4 1000 000 = 99 999 999 999 999 + 11 111 111 111 111 = = 111 111 111 111 110 1...................... Upi{i ti neki zanimqiv zbir brojeva........................................................................................ 2......................................................................... Navedi jo{ neki broj 2 koji ne pripada skupu prirodnih brojeva........................... Po{to nema najve}eg prirodnog broja............Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva Qubica i Ogwen se takmi~e u sabirawu prirodnih brojeva... ............. Budu}i da je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj........... Da li je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj? Broj 0 i 1 nisu prirodni brojevi. 111 + 222 = 333 2123 21 + 3 123 Qubica je Ogwenu dala zadatak da prona|e najzanimqiviji i najve}i zbir prirodnih brojeva....................... b) Ako tvom „najve}em“ zbiru doda{ 1.................... 2............................................................ 3........ 87 ...................... po tvom mi{qewu................. Pri operaciji sabirawa prvi sabirak se uve}ava za vrednost drugog sabirka....... ............ ka`emo da se operacija sabirawa mo`e izvr{iti ili da je operacija sabirawa UVEK IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva.. dobi}e{ jo{ ve}i Ve} zna{ da ne postoji najve}i prirodan broj.....

NE mogu da pojedem 6 kola~a! Operacija oduzimawa je izvodqiva u skupu prirodnih brojeva pod uslovom da je umawenik ve}i od umawioca. razlika pripada skupu prirodnih brojeva. Mogu da pojedem 2 kola~a. to jest da je USLOVNO IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva. osta}e mi 4. tj.NULA nije prirodan broj. 88 . osta}e mi 3. ne}e ostati nijedan. Tada je wihova razlika ve}a od nule. Da li od bilo kog prirodnog broja mo`emo oduzeti bilo koji prirodan broj. 5–1=4 5–2=3 5–3=2 5–4=1 5–5=0 Kad imam 5 kola~a na tawiru mogu da pojedem jedan. tako da razlika bude prirodan broj? Qubica se setila da je mogla da krene i od razlike mawih brojeva. Za operaciju oduzimawa ka`emo da nije uvek izvodqiva. Mogu da pojedem i 5.

...... umawenik umawilac 100 0.. 10 000 ........................................................ b) Ako sa a ozna~imo umawenik................ Kada umawenik nije ve}i od umawioca..... b) 342 – 123 1 554 555 Pove`i umawenik sa umawiocem tako da razlika povezanih brojeva bude prirodan broj............................... 98...1................................... 3 ..... v) 561 + 561 g) 561 – 561 d) 1 000 + 2 000 |) 1 000 – 2 000 Zaokru`i brojeve koje mo`e{ oduzeti od broja 555 tako da wihova razlika bude prirodan broj. 1.... Svaki od brojeva pove`i samo sa jednim brojem! 4....... 2...... operacija oduzimawa nije izvodqiva u skupu prirodnih brojeva........ koji je najve}i broj koji mo`e{ da oduzme{ od a tako da razlika bude 545 485 987 1 0 prirodan broj? .... kao {to je ura|eno u prvom primeru...................................... b) 1 v) bilo koji a) Napi{i umawioce koje mo`e{ da oduzme{ od datih umawenika tako da razlika bude prirodan broj....... Zaokru`i slova ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj........................... 5 001 ................. Zatim zaokru`i najve}i od wih... a) 0 5............... 99 320 . umawenik 28 455 505 umawilac 1000 1001 2000 999 484 763 1 897 5005 789 483 484 556 1 000 Koji prirodan broj je najmawa mogu}a razlika dva prirodna broja? Zaokru`i ta~an odgovor.. 0 3....................... a) 342 + 123 2... 89 ....

.......) + 170 = 405 + .. Zavisnost zbira od promene sabiraka Za prirodne brojeve a..) = 405 + .... x...... 1. 90 ............ d) Koliko bi ukupno para imali da je Steva kupio olovku................... Svojstvo zbira koje smo primenili (upoznao si ga u tre}em razredu) mo`emo izraziti re~ima ili formulom................... 335 + (170 – 37) = 505 – ... Dara ima 235 dinara.............................. koja ko{ta 57 dinara? 335 + (170 – ..... a+b=c (a + x) + b = c + x (a – y) + b = c – y........Svojstva operacije sabirawa Za velike brojeve s kojima sada ra~una{ va`e ista svojstva kao i za male......... v) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda samo Stevi dao 70 dinara? 235 + (170 + ..................... za a > y a + (b + x) = c + x a + (b – y) = c – y..... a da je Dara kupila gumicu za 17 dinara? .. a Steva 170 dinara.......... Ukupno imaju: 235 + 170 = 405 a) Dara je od dede dobila jo{ 100 dinara... i zbir se pove}ava (smawuje) za taj broj. za b > y Dara i Steva sada ukupno imaju: 335 + 170 = 505 g) Steva je kupio patent-olovku koja ko{ta 37 dinara.. b.............................. Sada ukupno imaju: (235 + 100) + 170 = 405 + 100 b) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda dao Dari 50 dinara? (235 + ................ Podseti se ovih svojstava kroz zadatke... |) Koliko bi ukupno para imali da Steva nije kupio ni{ta... y va`i: ako jedan sabirak pove}amo (smawimo) za neki broj....................) = 505 – .. c.....................

........ + ............. sabirke mo`e{ da zdru`uje{ kojim redom ho}e{........................ + ................................. = . Za bilo koje prirodne brojeve a i b va`i: zbir se ne mewa ako sabirci zamene mesta...... a+b=b+a a) Izra~unaj zbir: 564 + 49 + 501 = (564 + 49) + 501 = ................... a) Dopuni tabelu. Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak........ Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak.............................. a+b b+a 1 200 + 4 500 = 5 700 4 500 + 1 200 = 5 700 Zamena mesta sabiraka 3. b....................................... a b 1200 4500 631 349 999 1 78 902 a + b = ............. = ... b) Izra~unaj zbir: 43 + 999 + 1 = (43 + 999) + 1 = ........ 43 + (999 + 1) = . + .......... b) Uporedi zbirove istog reda u prvoj i drugoj koloni........... 564 + (49 + 501) = . c va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) Na osnovu svojstava zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b 91 ... + .. ~ime olak{ava{ nala`ewe ukupnog zbira.... (564 + 49) + 501 564 + (49 + 501) Pri ra~unawu zbira vi{e sabiraka. (43 + 999) + 1 43 + (999 + 1) Zdru`ivawe sabiraka Za bilo koje prirodne brojeve a.................................. = .............. b + a = ...2......... = ..... pa upi{i odgovaraju}i znak.........

..................... Vrednosti prvog i drugog izraza su . b.... 5. = ......... a drugi sabirak smawi za taj isti broj.... prvi sabirak je smawen za 37..... a drugi sabirak je .......... = ..... Za bilo koji prirodan broj a va`i: v) 0 + .. za 45........................ = ..... = . a drugi sabirak je .............. za 37. Nula kao sabirak b) ...............4................. za 23. c.. U drugom izrazu.................... a – 0 = a a) 177 + 652 = 829 b) 1 236 + 541 = 1 777 (177 + 23) + (652 – 23) = ............................ + ..... Vrednosti prvog i drugog izraza su .................. = 829 6..................... + . prvi sabirak je uve}an za 23........ (5 689 – 66 ) + (1 151 + 66) = .............. prvi sabirak je umawen za 66....... a drugi sabirak je ....... (1 236 + 45) + (541 – 45) = . U drugom izrazu....................... Vrednosti prvog i drugog izraza su ... a + 0 = a...... U drugom izrazu....... 0 + a = a........ b) 5 689 + 1 151 = 7 840 a) 1 324 + 2 563 = 3 887 (1 324 – 37) + (2 563 + 37) = ....... za 66..... Dopuni jednakosti....... U drugom izrazu.. a) 1 000 + 0 = 0 + 1 000 = ...... a drugi sabirak je ...................... + .......... prvi sabirak je uve}an za 45..... b > x (a – y) + (b + y) = c...... Zakqu~ujemo: Nepromenqivost zbira Za brojeve a............................... Vrednosti prvog i drugog izraza su .... y va`i: zbir se ne mewa ako se jedan sabirak pove}a za neki broj... + 0 = ........ 92 a+b=c (a + x) + (b – x) = c. a > y .. + .. x..........

. primewuju}i svojstvo zamene mesta sabiraka......... Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine. v) 7 860 + 12 347 + 7 653 g) 9 765 + 2 563 + 3 235 Iskoristi deo brojevne poluprave da bi odredio zbir brojeva na dva na~ina........... primewuju}i svojstva zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka: a) 39 774 + 127 653 b) 19 765 + 2 403 569 3.......1........ 3 + 97 = 97 + ........... Dopuni jednakosti. a) 1 100 i 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 b) 35 i 150 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 93 .. 2...... 56 + 944 = 944 + ...... 78 431 + 243 = 243 + ...........

..... Iskoristi jednakost 200 + 400 = 600 i svojstva operacije sabirawa da izra~una{ zbir..... – ....................................) + ( 400 – ................. + 4 327 = 4 327 b) 9 022 + 8 149 – 9 022 = ....... 6.................. – ....................) = ...................... a zatim izra~unaj zbir....................................... = .................. 176 + 399 = ( 200 – ......................... 94 Iskoristi jednakost 456 + 579 = 1 035 da izra~una{ zbir brojeva.................. = ................................................................................... (200 – 58) + 400 = 600 – ..................... (200 + 47) + 400 = 600 + ... 235 + 402 = (200 + 35) + (400 + ...................... .................................. Dopuni jednakosti................................................... b) 9 412 – ..................................... ..... 7........ Izra~unaj primewuju}i svojstva operacije sabirawa............................... = ........................................................................................................... Upi{i zagrade tako da olak{a{ ra~unawe................................................... (200 + 52) + (400 – 12) = 600 + ................................................................. = ...................................... 200 + (400 +89) = ...................................................) = b) 3 656 + 2 079 = ............. a) 1 012 + 448 + 2 049 = .. (200 + 33) + (400 + 77) = 600 + (...... = 60 513 a) 5 005 + 4 023 – 4 023 = ...................... 200 + (400 – 85) = 600 – ...... 5.............................. + ................................... + 7 754 – 7 754 = 4 434 v) 3 018 – 3 018 + 7 972 = .............................................. 8.................................................. ..................................) + (579 + ............................................................................... = ........... ......................................................................................... b) 7 939 + 2 708 + 3 202 = ............... = .............................................. v) .......................................................) = 600 + .............................................) = 600 – ......... a) 556 + 679 = (456 + ... + ...................... a) 60 513 – 4 512 + ... = ...........................4...... v) 2 715 + 6 017 + 3 001 =.....

.........................) = ......................................) = .............. Odredi koji se broj mo`e dodati sabircima i oduzeti od wih oduzeti da bi se lak{e izra~unao zbir brojeva........................................) + (1 329 + ........................ Koliko je u~enika prijavqeno za kros 2006..) + (2 403 – .........) + (2 403 + ..... godine? Izra~unaj primewuju}i svojtvo zavisnosti zbira od promene sabiraka..... od toga 1 107 devoj~ica i 965 de~aka...............) = .......................... 2006: ................. 10........... Pove`i izraze sa istom vredno{}u....................... + .......) = ...................................... = ............................. 98 567 + 2 403 = (98 567 – ...................................... v) 98 567 + 2 403 = (98 567 + ....... + .................................. = . 11...................................... + .......) + (1 329 – ................ u~estvovalo je ukupno 2 072 |aka.............. 7 036 + 1 329 = (7 036 – .......... Naredne godine za kros je prijavqeno 58 devoj~ica i 42 de~aka vi{e nego prethodne godine......................................... = .............................. a) 2 448 + 1 541 = (2 448 + .................. = ........... Na |a~kom krosu 2005................................... = .......... + ......................................................................... 2005: ........................... + ................ Uporedi rezultate sa re{ewima svojih drugova.................... 647 + 560 427 + (354 + 230) 427 + 354 + 230 430 + 351 (427 + 354) + 230 (427 + 230) + 354 430 + 0 354 + 430 560 + 647 430 95 ...................................) + (1 541 – ..................................) + (1 541 + ........ b) 7 036 + 1 329 = (7 036 + ...............9......... 2 448 + 1 541 = (2 448 – .. + ..........................) = ........) = .......... = ................................

............00–10.. Dogovorili su se da se na|u u Kragujevcu................. a Steva iz Jagodine u 6 sati....00–7................................................. g) Koliko su Dara i Steva bili udaqeni u: 6:00 39 + 51 = ................................. Kragujevac vreme Darin put u km 39 km Stevin put u km Kragu jevac 6..................................... a zatim u tabelu unesi odgovaraju}e podatke..........) + 51 = ............................................ d) Dara i Steva su se u podne sreli u Kragujevcu....... Dara je krenula iz Topole...............00 Kragujevac a) Koliko je Topola udaqena od Jagodine? ................................00 16 18 jagodina 10........ 8:00 (39 – .........) = .......) = ......................00 0 13 8...12................. 12:00 (39 – . |) Koje si svojstvo operacije sabirawa koristio pri ra~unawu Darine udaqenosti od Steve? ........................ Na osnovu toga napi{i jednakost koja opisuje rastojawe Dare od Steve u podne. 7:00 (39 – ................) + (51 – ...........................00 9 51 km 0 topola 7..........................00–8..........................00–12..........) + (51 – .... Dara i Steva su dobri biciklisti.......................) = ....................) + ( 51 – .... – .................. – ...................... v) U kom periodu se Dara odmarala? .. 96 . b) Koliko je kilometara Dara pre{la u prvom satu puta? ............. 10:00 (39 – ............

.. = .... = ... a – b = c........... i razlika se pove}ava (smawuje) za taj broj......... a > b a – (b + x) = c – x................. za a > x Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 653 – 356 = 297 829 – 215 = 614 653 – (356 + 167) = 297 – . za c > x a – (b – x) = c + x......... c........................... = . pri ~emu va`i: ako umawilac pove}amo (smawimo) za neki broj. (954 + 53) – 321 = 633 + ........ = ... a > b (a + x) – b = c + x 2............. a – b = c........................ b.. Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 954 -321 = 633 742 – 564 = 178 (954 + 72) – 321 = 633 + ....... (954 – 47) – 321 = 633 – . (954 – 31) – 321 = 633 – ...................... = ... (742 – 67) – 564 = 178 – .... (a – x) – b = c – x...... = ...... (742 – 89) – 564 = 178 – .............. (742 + 72) – 564 = 178 + ... va`i: ako umawenik pove}amo (smawimo) za neki broj.... Zavisnost razlike od promene umawioca Za prirodne brojeve a........ za b > x 97 .... (742 + 56) – 564 = 178 + .......... 829 – (215 – 261) = 614 + .....Svojstva operacije oduzimawa 1.... 653 – (356 – 303) = 297 + .......... = .. Zavisnost razlike od promene umawenika Za prirodne brojeve a........ 829 – (215 + 203) = 614 – ................ i razlika se smawuje (pove}ava) za taj broj.... b.......................... = ..................... = ......... = ....... x... x.... c. = ...... = ...

..... (3751 – 337) – (1202 . Nula kao umawilac Za bilo koji prirodni broj va`i: a–0=a Vrednosti sva tri izraza su ... + ................. = ..... a – b = c... uve}ani su i umawenik i umawilac za ..................... b................ Dopuni jednakosti: a) 1 000 – 0 = .................. = ..... uve}ani su i umawenik i (6496 – 87) – (3187 – 87) = . – .................... c.. Nepromenqivost razlike Za prirodne brojeve a...... uve}ani su i umawenik i (6 235 – 48) – (3 702 – 48) = ...3................... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ..... umawilac za .................. y va`i: razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac pove}aju za isti broj.. razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac smawe za isti broj... = ....... – 0 = 548 v) a – a = ......... U drugom izrazu... – ...... umawilac za ........... b) 6 235 – 3 702 = 2 233 Vrednosti sva tri izraza su .. U drugom izrazu.. b) ............... + .............. (6496 + 13) – (3187 + 13) = ............ U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ........... 4....................337) = ......... = ....... b) 3751 – 1202 = 2 549 (3751 + 404) – (1202 + 404) = ..... (6 235 + 92) – (3 702 + 92) = ......... = .... = ........ = ... – ......... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ............. + ... = ...... U drugom izrazu..... 5............ x................................. a) 6496 – 3187 = 3309 Vrednosti sva tri izraza su ..... (4 763 – 63) – (2 579 – 63) = ............................................. – ........ a > b (a + x) – (b + x) = c (a – y) – (b – y) = c... za a > y............... + .. b > y 98 ....................... a) 4 763 – 2 579 = 2 184 (4 763 + 37) – (2 579+ 37) = ..............

......... 2..........................................................................................................................................................1.......... (741 – 56) – (278 + 86) = .. a) Izra~unaj broj neprodatih karata............................................................................................................................................................................. Iskoristi poznatu razliku da izra~una{ vrednost izraza............ b) Za narednu utakmicu prodato je 15 000 karata vi{e..................................................................................... 792 368 + 125 792 – 202 368 792 368 – 204 792 + 123 368 + 100 792 + 123 368 – 100 Stadion ima 67 170 mesta....................................... Za jednu utakmicu prodato je 43 250 karata..... 741 – 278 = 463 (741 + 38) – (278 – 62) = .......................... a b a–b 792 368 424 792 + 101 368 424 + ... 3........ 99 ...... (741 + 43) – (278 + 38) = ........... Popuni tabelu koriste}i svojstva operacije oduzimawa..................................................................................... ............................................................. Primeni svojstvo stalnosti razlike da odgovori{ koliko je karata ostalo neprodato za drugu utakmicu? ................. = .... (741 – 21) – (278 – 87) = ........................................................

. ................... = ..... – ....) – (6 827 – ..................... Ako je a – b = 1 080....................... b) (a – 40) + b = ..................... Naredne godine Srbiju je posetilo 16 786 vi{e qudi..... godini posetilo 1 988 469 turista.................. koliko je: a) a + (b + 50) = ... v) a – (b – 100) = ....) – (6 827 – ... b) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2005...... koliko je: a) (a + 100) – b = ......................... 5 432 – 3 048 = (5 432 – . b) 46 401 – 2 072 = (46 401 + ....... 46 401 – 2 072 = (46 401 – ...........4. v) (a + 100) + (b – 100) = ..) = . 105 314 – 6 827 = (105 314 + ....................................) = ......................................... = ..... – .... 105 314 – 6 827 = (105 314 – ........................................) = ...... godini.................................... – ................. = ....... = ...................) – (2 072 + ............ 105 314 – 6 827 = (105 314 – ......................) = ....... = .... – .......................................................... Odredi koji se broj mo`e dodati umaweniku (ili od wega oduzeti) odnosno dodati umawiocu (ili od wega oduzeti) da bi se lak{e izra~unala razlika brojeva... a) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2004... – .... b) a – (b + 200) = ...........) = ...............) – (6 827 + ... Ako je a + b = 9 050................ 100 6..............) – (3 048 – ..............) = ..................... – ............... = ....................... v) 105 314 – 6 827 = (105 314 + ................... dok je samo u Vojvodini boravilo 21 436 vi{e nego prethodne godine................... g) (a + 200) – (b + 200) = .......... Pazi da pri tom vrednost izraza ostane ista primewuju}i svojstvo stalnosti razlike........ a) 5 432 – 3 048 = (5 432 + 568) – (3 048 +568) = ...) = ....... – ......... = ................................ 7........................................ od kojih je samo Vojvodinu posetilo 260 503 turista.................... godini...............................) – (6 827 + ....... = ...................) – (2 072 – ......................................... – .......... 5. Srbiju je u 2004.............

a) 2 501 i 5 000 b) 4 881 i 3 100 v) 11 023 i 6 487 Oduzmi na dva na~ina. a) 9 800 i 5 000 v) 111 023 i 96 487 b) 6 880 i 3 100 101 . Saberi na dva na~ina (usmeno i pismeno). 2.1.

godine. 1 800 102 = + + 7 000 420 1 850 1 900 1 950 . v) Avion je nastao 33 godine posle helikoptera. kontinenata i povr{inu Zemqe. Popuni tabelu. + = = – + 1 770 4 650 = = Na delu brojevne poluprave strelicama predstavi godine slede}ih otkri}a: a) Bicikl sa pedalama prvi put je napravqen 22 godine pre otkri}a helikoptera. Na osnovu vrednosti datih u tabeli izra~unaj ukupnu povr{inu okeana. 1 900 – + + 2 560 – = 5. povr{ina u km2 okean Tihi okean 179 679 Atlantski okean 93 800 Indijski okean 74 917 Severni ledeni okean 13 100 UKUPNO okeani povr{ina u km2 kontinent Evropa 10 533 Azija 43 753 Afrika 30 291 Severna i Sredwa Amerika 24 245 Ju`na Amerika 17 795 Okeanija 8 558 kontinenti UKUPNO Zemqa 4. b) Helikopter je konstruisan 1877.3.

.) = ................ godini poha|alo 756 u~enika.............. Jednu {kolu je u 1990...................... 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 + 1 000) = ...................................................................................................) + (..................................................... – ..... = .................................. Iskoristi svojstvo zavisnosti razlike od promene umawenika i umawioca da odredi{ razliku.......... + . .................... + .. = ................. + ... .............................) + (......................................................... 8... + .............. od kojih su 456 bili de~aci................ 6 547 + 12 306 = (.................... b) 36 547 – 12 306 = .................................. + .................................................................................................................................................... = ................................................................ Odgovor: ................................... 103 ............................... Primeni svojstvo stalnosti zbira da na vi{e na~ina izra~una{ zbir brojeva: a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + ..... Petnaest godina kasnije istu {kolu poha|alo je 76 de~aka i 58 devoj~ica mawe nego u 1990........................................ 3 467 + 2 089 = (... b) 6 547 + 12 306 = (............................................................................................................ = . = .......6...................................................................................... Zaokru`i slovo ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj....... 10.. b) 645 + 645 v) 645 – 645 g) 327 – 326 d) 6 089 – 0 |) 546 – 645 Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine primewuju}i svojstva zdru`ivawa sabiraka i zamene mesta sabiraka: a) 62 421 + 3 235 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 ... ................................ a) 8 467 – 2 089 = ............................) = ........ = ............................................. = .................... + ............... Koliko je ukupno u~enika poha|alo {kolu u 2005........... – .... a 300 devoj~ice........................................................ = ......................................... a) 5 877 – 0 7......................................................................................... = ............. godini....................... – ....................................................................) = ..... 9......................................................................... + ....................................... godini? ...................................... ...................... 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = ............................................................ 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 – 1 000) = . = .....) + (...........................) = ............................. – .. + ............... 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 500) = ..........) + (2 089 – ............................ ....

. Upi{i oznake: A 3.... |) Susedne stranice svakog pravougaonika su jednake.. dm = ....... mm2 2. Stolwak prelazi preko ivica stola po 1 dm... dm2 = ... ................................. mm 1 m2 = ....POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA da ra~una{ povr{inu pravougaonika i kvadrata.......... b) Pravougaonik je ~etvorougao ~iji su uglovi pravi... v) Kvadrat je ~etvorougao ~ije su sve stranice jednake po du`ini... cm = ........................... C D – za sve kvadrate ... 104 B – za sve pravougaonike .... 1.. ako zna{ du`ine wihovih stranica Dara i Steva {iju stolwak za sto ~ije su dimenzije 14 dm i 8 dm. g) Kvadrat je pravougaonik ~ije su sve stranice jednake po du`ini......... Zaokru`i ta~ne tvrdwe: a) Svi pravougaonici su kvadrati....... a uglovi pravi.... Jedinica za merewe du`ine i povr{ine. d) Naspramne stranice svakog pravougaonika su jednake. Dopuni jednakosti: 1 m = ... Na slici su slovima ozna~ene figure.... Kolika }e biti wegova povr{ina? I ti }e{ mo}i da odgovori{ na ovo pitawe nakon ovog poglavqa. cm2 = ................ kao i osnovnih svojstava pravougaonika i kvadrata........

... cm2... Kra}i put bi bio da odredi{ broj kvadrata u jednom redu i taj broj pomno`i{ brojem redova....... = ............. redova...... = .. • ...... pa u jednom redu ima ......... kvadrata. g) v) = .. Na slici je dat pravougaonik i du`ine wegovih stranica........... Du`a stranica pravougaonika je ......... Kako bi odredio broj kvadrata? Jedan od na~ina je prebrojavawe..... ............ ..........Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata Pogledaj sliku ovog obojenog staklenog okna. kvadrata... .. • .............. 5 cm Kra}a stranica je 5 cm. Dovr{i crtawe kvadratne mre`e i dopuni slede}e re~enice: 2.. cm2.... Koliko ukupno kvadrata ima u 3 reda? 3 • .. b) a) . = ... Prebroj kvadrate u jednom redu i jednoj koloni i izra~unaj koliko kvadrata pokriva svaki pravougaonik... cm2 = .. U svakom redu ima po ........ U svakoj koloni ima po ............. cm... 7 cm 105 .. Ili mo`e{ da odredi{ broj kvadrata u jednoj koloni i taj broj pomno`i{ sa brojem kolona... = ... • . • ................. 1.............. pa ima .. = .. Povr{ina pravougaonika je P = 5 1 cm2 • .................... Zamisli da su celi pravougaonici popuweni kvadratima....... Koliko ukupno kvadrata ima u 8 kolona? 8 • .

........... cm2 = .............. P P = ........................... • .. cm2 Koliko stranica kvadrata treba da izmeri{ da bi izra~unao wegovu povr{inu? ... cm2 Budu}i da je kvadrat pravougaonik kome sve stranice imaju istu du`inu...................... • ........ • .. wegovu povr{inu dobi}emo kada merni broj du`ine stranice pomno`imo sam sa sobom.. P = .. cm2 = ....Merni broj povr{ine pravougaonika dobija se mno`ewem mernih brojeva du`ina wegovih susednih stranica............. cm2 = .... P = ................. b P=a•b a 3...... Izmeri du`ine slede}ih stranica pravougaonika i izra~unaj wihove povr{ine........................... cm2 = ..... Izmeri i izra~unaj. • .. a P=a•a a 106 ....................................... cm2 4... cm2 = .....................

......................... 1 dm................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika ~ije su susedne stranice: a) 10 cm..... b) 42 dm...................... cm Popuni tabelu...................................................... 9m 81 m2 ......... .......... Izra~unaj wenu povr{inu............................................ : ................................... .................................... Du`ine stranica pravougaonika ozna~ene su sa a i b.................................................. 2....................................................................... : ............. Dimenzije predwe strane {kolske table su 2 m i 15 dm.......... ................. cm2 b 15 cm 8 cm a = .................. ............................. Obe dimenzije pravougaonika izrazi istom jedinicom mere.......... 35 cm.................................................. P=a•b 6 cm b P = 32 cm2 15 cm b = ............ • ........... v) 18 m........................................ a a 8 cm P = ...... cm = ........................ 8 cm P = 56 cm2 P = ................................................ cm2 3................... cm 4............1....................... .......................................... 10 dm 40 dm2 ... ............................................................................................................... a) ........... b) .. 107 ................................................ Izra~unaj nepoznate podatke.. 10 km 800 km2 ...................................................... ............................ cm = ........................... .................................... ......... ...................... v) ............. 7m.................................

.......... .............................................................................................................................. b = 4 mm.............. 81 cm2 ........................... ............. du`ina stranice kvadrata ....... 8................................................................................................... Izra~unaj povr{inu pravougaonika ako su wegove dimenzije: 6..................................................... 1 dm 1 cm ....................................................................... P = ........................................ ...................................... ..................................................................................................................................... Odredi povr{inu kvadrata ~ija je du`ina stranice: a) 5 cm .... b) a = 2 dm 5 mm.. ............... 108 9....................................... ..... cm2 a) a = 6 cm 5 mm.............................................................................................. cm2 = .................. .............. 1 m 5 dm ............ ......................................................................................... ............... v) 32 cm .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b = 1 cm ........ Izra~unaj povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 20 cm............................................................................................................................. P ........................................................................................................................ ...................................................................................................... g) 28 mm Popuni tabelu..................................... .............................. b) 40 dm a b a a O=2•a+2•b ............................... ......................... b) 8 dm ............................................................... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~iji je obim: a) 36 m Obim pravougaonika i kvadrata ra~una se kao zbir du`ina wihovih stranica........................ • ...............................................5..................... v) 7 m ..... ......................... 7.............. ................................................................ O=4•a ..... g) 6 mm .............................

........................................................ ... puta ve}a od povr{ine osen~enog kvadrata......................................................................................................... Nacrtaj kvadrat ~ija je povr{ina 25cm2.... Sokrat mu je pomogao da do|e do odgovora i nacrtao sliku.......... ....... 11...............Osen~enom kvadratu dva puta je uve}ao stranicu i dobio nov kvadrat........................... Jedna soba je kvadratnog.......... P1 = ............ veliki gr~ki mudrac Sokrat pitao je de~aka: „Ako stranicu kvadrata pove}amo dva puta............ Ako te zanima kako se dobija kvadrat ~ija je povr{ina dva puta ve}a od povr{ine datog kvadrata................................................ Wegova povr{ina je ......................... .............................. Wihove dimenzije su date na slici............................................. O1 O2 P1 P2 109 ...................... koliko }e se puta pove}ati wegova povr{ina?“ [ta bi ti odgovorio? ... P2 = ................ O2 = .................................. ........................... Pre oko 2 400 godina............................. 10......................... . a druga pravougaonog oblika...................................... Uporedi obime i povr{ine tih soba........ De~ak je odgovorio: „Dva puta“........ pogledaj slede}u sliku............ 4m 5m 6m O1 = ... De~ak nije bio u pravu ali je kao i ti bio radoznao da sazna ta~an odgovor........................ ....................................

........... 10 m 15 m .................................... .................................................................................................................................... b) Koliko ari ima ba{ta? .......................................................................................................... v) 1m 3m ........................................................................ P = P1 + P2 = ............................................................................. 7m 13......................... U ba{ti prikazanoj na slici posa|eno je ~etiri sorte povr}a....... ......................................................... P = ...... 6m .......... 20 m a) Koliko je m2 ba{te pod svakim zasadom? .......................................................................................................................................................................................................................................... 8 cm a) 23 m P1 b) 11 cm 3m P2 3 m 3m P1 = ........................................12...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................... 8m 110 .................................................................. P2 = ........................................................................................................... ............ Izra~unaj povr{ine figura na slikama.....

..14....................... 4m 2m ......................................... b) Koliko je potrebno da bude duga ograda da bi se ogradilo celo poqe? ............................................................ Na svakom kvadratnom metru u ba{ti nalazi se po 6 glavica kupusa................. 3m ..................................................... 15................................ .. b) Koliko ukupno ima glavica kupusa? .............. 10 m 16...................................... a) Kolika je povr{ina ba{te? .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 111 ......... 10 m .................................... Na slici je predstavqeno poqe kukuruza oblika dva spojena kvadrata........................................ U sobi je prostrt tepih.................................. 5m ...................................................................................... Na tre}ini wive ~ije su dimenzije date na slici nalazi se ba{ta................ Izra~unaj povr{inu poda koja nije prekrivena tepihom.... 20 m .................................................................................................................. ...................................................................................................... 39 m ......... .................................................... a) Kolika je povr{ina poqa? .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................... 112 C Koliki je obim svake od ovih figura? ......17.... puta................................................................................ ... povr{ina se pove}ava .................. Svaka od figura A.............. ..... a) a b P1 = 5 cm 8 cm P1 = P2 = 5 cm 2 cm P2 = a b P1 = 12 cm 4 cm P1 = P2 = 3 cm 4 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika pove}a dva puta.............................. a b 4 cm 3 cm 8 cm 3 cm a b 5 cm 7 cm 5 cm 14 cm 19................................................................................................................................................................................................... ................. .......... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu...................................... A Koja figura ima najve}u povr{inu? b) ................................................................................... B............................... ............................... a) B b) povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika smawi 4 puta................................................ a druga ostane ista.............................................. .... C napravqena je od {tapi}a du`ine 1cm................. puta................................... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu............................................................ .............. povr{ina pravougaonika se smawuje ........................................................................................... .................................................. .................................................................................................................................. 18............................................................. a druga ostane ista...........................

......................................... wegova povr{ina se pove}ava ......................... x ........................ Odredi nepoznatu du`inu x....................................................................... ....................................................................................................... 23............. Pravougaonici na slici imaju jednake povr{ine...... Jedan od prethodna tri zadatka ti mo`e pomo}i da odgovori{ na Sokratovo pitawe............................... .........m..................... 4m ....................... 6m ........................20.. pa onda ka`i“? a) P1: 2 m...m ................m P2: ........................m............... [ta zna~i izreka: „Meri i va`i........................................................................ a) a b 5 cm 3 cm 10 cm 6 cm b) a b P1 = 9 cm 4 cm P1 = P2 = 18 cm 8 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina obeju stranica pravougaonika pove}a dva puta....m ........... 113 .................. 21............... ...... Koji? 22.... 2m .................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu..................................... puta......... Odredi dimenzije tri razli~ita pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2. ............................................... P3: ..... ............. b) Koliko ima razli~itih pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2? .

........................................ 7 3 2 25...................................... ............................................ ............................................................... ...................... .............. ......................................................................................... Nalazi{ se u galeriji slika..................................... 3 ................................ 3 3 5 2 ..................... 5 ...................................................................... Odredi povr{ine figura na slici....................................... ............................................... 27............24.......................... ....... b) Za koju sliku mo`e{ da napravi{ ram ako ima{ ukrasnu lajsnu du`ine 2 m? 114 ............................................................................................................... ........... 26............... Petina povr{ine kvadrata je 20 cm2.......... .................................................................................................... .. .. .................................... .................................................................................................................................................................................................. ........................................................................... ....................................................... ........... .................................................. 9 dm 5 dm 50cm 6 dm 5 dm 2 dm Ma~evawe Paja Jovanovi} Gra~anica Nade`da Petrovi} Mrtva priroda Mi}a Popovi} a) Kolika je povr{ina platna upotrebqena za pravqewe svake od ove tri slike? ............ .......... ...................... Wihove dimenzije su date na slici................................................................................................. ......................................................................................... 3 ..... ........................................................................................................................................ .................... ako su du`ine stranica izra`ene u centimetrima................. Odredi du`inu wegove stranice....................................................................................................................................................... Pogledaj zadatak na strani 104 i izra~unaj povr{inu stolwaka............................................

.................... ....................... ....................... ............................. Kvadrat stranice 6 cm ima povr{inu kao pravougaonik ~ija je jedna stranica du`ine 9 cm...................................................................................................................................................................................... ^iji je obim ve}i? . ......................................................... Du`ina sale je 16 m................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.............................................. Sredina sale poplo~ana je crvenim plo~icama................. ..................................................................................................................................................................................................................... a {irina 20 m........................................................ Koliko je boje potrebno da bi se okre~io plafon? ...... ........................................................................................................................................................................................................... Sala za proslave je pravougaonog oblika.................................................... ..... ................................................ Kolika je povr{ina pod belim plo~icama? .. Kolika je du`ina x drugog terena? 18 m 9m xm 30 m .. a) Koliki je obim kvadrata ~ija je povr{ina 64 cm2? b) Kolika je povr{ina kvadrata ~iji je obim 64 cm? ....................................................1................................................................................................................................................................................. ....... Dimenzije i raspored terena dati su na slici....................... 4................................................ 5................................................................... 3........................ U {kolskom dvori{tu nalaze se dva sportska terena jednakih povr{ina................................................................................ Svaka ivica pravougaonog dela poplo~anog crvenim plo~icama udaqena je od zida 4 m......................... Plafon pravougaonog oblika ima dimenzije 6 m i 4 m........................ ......................... ................... Za kre~ewe svakih 8 kvadratnih metara utro{i se 1 kg boje... a ostatak sale belim............................... 115 ...... .......... ........................................................... ..............

......................................................................................... .... ............... Izmeri dimenzije svih podova u svom stanu....... 3m .................................................................... ............................................................... Nacrtaj plan stana........ 116 ........................................................ Izra~unaj ukupnu povr{inu poda wegove ku}e.............................. 4m .................................. ..............................................................................................................................................................................................................Na slici je plan Jocine ku}e.............. 4m 2m 6m 5m ........................................................................................................................................................................................................ ..................... 6m ............................................................................................................... 2m .... a zatim izra~unaj wegovu povr{inu........................................................................................................ ..... ............................................................ 2m .............. ............................................................................................................................................................................................................................... .................................................................

Poseti slede}e adrese: http://www. u Kini poznata pod nazivom ^i-~ia-tan. Pri sastavqawu figura dr`i se slede}ih pravila: 1. ve} se dodiruju po ivicama.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4.fi.xml i idi na link Tangram ili http://nlvm. Delovi ne smeju da se preklapaju. Dobi}e{ 7 delova. 3. Smi{qaj i sam nove figure. Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na Internetu.html?open=activities 117 . Kroz ovu igru postaje{ ma{tovit i dobar konstruktor. 2. Za igru ti je potreban karton u obliku kvadrata. Od wih mo`e{ da sastavqa{ razli~ite figure.nl/rekenweb/en/welcome.TANGRAMI ili “Table mudrosti” su stara kineska igra. Delove mo`e{ da okre}e{ ili prevr}e{. Na slede}im slikama prikazano je kako od izrezanih delova mo`e{ da sastavi{ ku}u i kowanika.uu. Nacrtaj linije kao na slici. Za sastavqawe figure upotrebi svih 7 delova. Probaj da ih sastavi{ od ise~enih delova kvadrata. Crte`i koji slede su siluete figura. zatim kvadrat iseci po linijama.usu. koje }e{ dobiti od svih 7 delova.

1 ............ Risti je ostala (...... (upi{i ime) 1........... kao {to je zapo~eto. Beograd Bajina Ba{ta .... 2.... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade........) ~okolade............... 1 . Najvi{e ~okolade je pojeo ..... Na slici je prikazan put od Beograda do Bajine Ba{te........ U prethodnim razredima nau~io si razlomke kao {to su: Petru je ostala (...... .... 1 2 3 4 10 100 1 000 (kod kojih je brojilac 1)... 100cL Da li Steva mo`e da iskoristi ovu mericu za mleko? Razlomcima ozna~avamo delove celine........... ... Ozna~i na slici polovinu.... Mi}a je pre{ao ve}i deo puta od Ki}e..................... a najmawe ....) ~okolade..... 118 Ili kra}e..... (upi{i ime) 1... .... Put od Beograda do Bajine Ba{te duga~ak je 210 km............. • upore|uje{ razlomke Zna{ da je: 100 cl = 1 l 10 Koliko je 3 l? 4 1L Odgovori na ovo pitawe nakon poglavqa o razlomcima.. a Ki}a petinu tog puta.... Ki}a je pre{ao ve}i deo puta od Mi}e.. 1...... Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke............ Mi}a je pre{ao tre}inu...... ..RAZLOMCI • • Recept za pala~inke 3 jaja 15 ka{ika bra{na 3 l mleka 4 1 kesice vanilinog {e}era 2 uqe vi{e o razlomcima kako da zapisuje{ i ~ita{ razlomke... ~etvrtinu i osminu puta. ....... Marko........ a) Izra~unaj koliko je kilometara pre{ao Mi}a............ 1 Marku je ostala 2 (jedna polovina) ~okolade.. b) Zaokru`i ta~an odgovor (bez ra~unawa): 1.............. razlomke oblika 1 .. b gde je b prirodan broj.... 1......... 2....

... Jedan 1 deo ~ini 10 slagalice. Mita je spojio 7 delova ................ pravougaonika. U korpi je 20 jabuka. brojilac 7 10 razloma~ka crta imenilac 2. 3........ 1 Jedno jaje je 6 ukupnog broja jaja u kutiji. (.... Jaja koja nisu razbijena ~ine 6 (...^itawe i pisawe razlomaka 1.... Koliko jabuka ~ini 1 ukupnog broja jabuka? 4 .................. Slo`eni deo ~ini 7 10 (sedam desetina) slagalice..............................) ukupnog broja perlica na {nali....................................... Mita ima slagalicu koja se sastoji od 10 delova jednake veli~ine....... brojilac 9 razloma~ka crta imenilac 4..... 119 .. Crvene perlice ~ine 9 (............. {estina) ukupnog broja jaja u kutiji......................................... Koliko jabuka ~ini 3 ukupnog broja jabuka? 4 a b brojilac (broj izdvojenih delova) razloma~ka crta imenilac (broj jednakih delova) .... Jedna perlica je ukupnog broja perlica na {nali.. Jedan kvadrat ~ini Obojeni deo ~ini 5.) pravougaonika......

....... b) Zapi{i re~ima slede}e razlomke: 5...... 3 6 8 Pri odre|ivawu brojioca bitno je prebrojati izdvojene delove................. 3..... a) Zapi{i ciframa: tri petine dve sedmine a) Izrazi razlomkom koliko sijalica gori na lusteru............1.... 4 2... devet desetina pet {estina b) Izrazi razlomkom broj uga{enih sijalica na lusteru.......... 4......... 4 9 ... 120 ..... 5 8 ........ b) Napi{i razlomak kojim se ozna~ava deo koji se dobije kada se jedno celo podeli na tri jednaka dela............. a imenilac 8.. a onda se izdvoje dva takva dela............................... pri ~emu nije bitan wihov redosled............... Zapi{i razlomkom koji deo figure je neobojen... a) Napi{i razlomak kome je brojilac 3................ Dopi{i brojilac tako da dobijeni razlomak odgovara obojenom delu figure.

6.

a) Koliko jagoda ~ini 1 ukupne koli~ine jagoda?
5
..........................................................................................................

b) Jana bi pojela 3 jagoda. Zaokru`i jagode koje bi
5
pojela Jana. Koliko jagoda si zaokru`io? ..................
7.

a) Zaokru`i 2 ma~eva.
9
b) Koliko je 4 od 27? .......................................................................
9

8.

Oboj nazna~eni deo figure.

3
7

dve
tre}ine

9.

tri
~etvrtine

Na slede}im slikama linijom ozna~i
odgovaraju}i deo.

dve
tre}ine

tri
~etvrtine

3
7

5
8

5
8

U svakodnevnim
situacijama ~esto nismo
u mogu}nosti da potpuno
precizno odredimo
`eqeni deo,
ali se trudimo da budemo
{to je mogu}e ta~niji.

Da li zna{ da je muzi~ki notni sistem
zasnovan na razlomcima?

121

10.

a) Koji je broj jedna petina broja 225?

U jednoj ~okoladi od 100 g ~etiri desetine
~ini {e}er, a 25 g mleko. Ostatak ~ini
kakao.

11.

................................................................................................

Koji je broj tri petine broja 225?

Koliko grama {e}era ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

b) Odredi 5 broja 637.
7

Izrazi razlomkom deo ~okolade koji ~ini
mleko.

................................................................................................
................................................................................................

..................................................................................................

Koji je broj 8 od 198?
9

Koliko grama kakaoa ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

................................................................................................

12.

Koliko ima tre}ina u 2 ? ................. Koliko ima osmina u 4 ? .................
3
8

13.

Brana je pro~itao 3 slikovnice koja ukupno ima 21 stranu. Koliko je strana pro~itao?
7
................................................................................................

14.

Zapi{i razlomkom koji deo kwige
nije pro~itao.

Koliko strana nije pro~itao?

................................................................................................

................................................................................................

Vlada je popunio 4 albuma u kome ima
9
mesta za 288 sli~ica. Koliko jo{ sli~ica
treba da sakupi Vlada?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

122

15.

Du` AB na polupravoj l jednaka je jednoj petini
du`i AC. Obele`i na polupravoj l ta~ku C.

A

B

l

16.

U trci su u~estvovala tri zeca. Prema opisu trke koji sledi, odredi na du`ima ta~ke
na kojima su ze~evi zastajali, obele`i ih odgovaraju}im razlomkom i pove`i sa
odgovaraju}om slikom.
Beli zec je nakon tri osmine puta zastao
da pojede kupus, a na 5 puta da pojede
8
malo maj~ine du{ice.
Sivi zec je nakon dve sedmine puta zastao
da pojede {argarepu, a na 6 puta da pojede
7
kelerabu.
Crni zec je na pola puta pio vodu, a zatim
je jo{ dva puta, na istim rastojawima,
zastao da pojede po {argarepu.

17.

Kapibare su najve}i glodari na svetu,
1
duga~ki su oko 1 000 km. Koliko su
duga~ki ovi glodari?
1 km =
1 000

19.

18.

Popuni prazna poqa.
1
100 m=

m

cm

1
1 000 000 ha = 1

1
1 000 000
1
hl = 1 l

= 1 mg

U jednom razredu ima 24 u~enika: 12 je sme|ooko, 6 zelenooko, 3 su
crnooka, a ostali su plavooki. Popuni prazna poqa u tabeli a zatim na
krugu oboj odgovaraju}e delove braon, zelenom, crnom i plavom bojom.
boja o~iju

broj
u~enika

deo ukupnog
boja
broja u~enika na krugu

sme|a
zelena
crna
plava

6

1
4

zelena

U novinama ~esto vi|a{
ovakve crte`e. Pomo}u
wih se mogu predstaviti
razni broj~ani podaci.
Ponekad se ovakvi
crte`i nazivaju torte
ili pite.
123

Bo{ko: Obojio sam tre}inu jaja u crveno. Verina ~okolada Bo{ko je od 9 jaja 3 obojio u crveno. 1 = = = 2 4 8 = 1 = 2 = 4 8 = Na Internetu postoje sajtovi posve}eni razlomcima: 1.rice.html 2.edu/en/nav/frames_asid_105_g_3_t_1. 1 = 2 2 = 3 Uzmi list papira. 3. a Ana 4 svoje.html 124 . Vera je pojela 1 ~okolade. Uporedi koliko su 8 ~okolade pojele Vera. Jasmina 2 svoje 2 4 ~okolade. Presavij ga napola pa zatim opet napola. Bisa: Obojila sam tri devetine jaja u crveno. Koriste}i ovaj model mo`e{ da dopuni{ slede}e nizove jednakosti. 1 3 Jasminina ~okolada Anina ~okolada Bisa je od 9 jaja 3 obojila u crveno. Ponovi postupak onoliko puta koliko mo`e{.edu/~lenins/fractions/index. Primena razlomaka u realnom `ivotu. Razlomci. Dopuni jednakost prema slikama. math.Upore|ivawe razlomaka 1. Zatim otvori papir i zapi{i koji je najmawi deo celine koji si dobio. 1 2 = 4 = 8 2.usu. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 4. Jasmina i Ana. 3 9 Iste celine mo`emo izraziti razli~itim razlomcima. http://nlvw.

........... = 1 < 2 < 9 9 Ako dva razlomka imaju iste imenioce....... .... .... Uporedi razlomke pomo}u modela i upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)........ 125 ......... 4 5 2 5 2 6 6 7 6 8 – [ta zna~i: „Prijateqstvo je pola du{e“? ..... 5 3 3 6 7 9 Odgovor: 1 .. .... 3............ 1 6 1 7 1 8 = 1> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1= 2 = 3 = 2 3 1 2 3 4 4 8 4 6 3 7 2 7 3 5 Pore|aj razlomke u niz od najmaweg do najve}eg: 2.............Model za upore|ivawe razlomaka Na osnovu modela dopuni nizove: 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 9 1 9 1 10 1 10 1 8 1 9 1 10 1 6 1 7 1 8 1 7 1 8 1 9 1 10 1 5 1 6 1 9 1 10 1 9 1 10 1 10 1 10 = = = Dopuni zapo~ete nizove tako da: a) imenilac svuda bude isti < < < 1 8 1 < 2 < 6 6 < < < 1 9 1 9 b) brojilac bude isti 1 10 1 10 2 < 2 < 6 5 < < < < < < Ako dva razlomka imaju iste brojioce..... 5................................. . 2.................... 1.. ve}i je razlomak koji ima mawi imenilac....... 1.................. ve}i je razlomak koji ima ve}i brojilac...... ...... 2 4 2... = 1 7 1 8 1 9 5..................... 3 ..... 5.......

......... [ta prime}uje{? ........................... Ko ima vi{e staklenaca? 6..................... Ko u stadu ima vi{e crnih 8 ovaca i za koliko? ......................... Pavle voli da gleda ^arobni autobus.................... .. ..................................................... 7.................................. .............. ........................30 ^arobni autobus 12.............................3....................................... Izrazi razlomkom koji je to deo sata. Du{an ima stado od 56 ovaca od kojih je 2 crno........................................... na slovo.................................... Izrazi razlomkom broj `utih ru`a u prvoj i drugoj vazi......................... 4 < 4 2 > 1 3 7 < < 5 8 4 5 4 8 5 > 5 6 8 < 8 10 1 = 6 3 4.................................... Napi{i izostavqeni imenilac ili brojilac tako da tvr|ewe bude ta~no......30 Kirbi 11......... a) U prvoj vazi b) U drugoj vazi v) U obe vaze Uporedi svoje odgovore sa odgovorima druga iz klupe.......00 Kalendar~i} 8.. Aleksa svakog dana gleda emisiju Na slovo..............20 Na slovo....................................... Du{ko ima 25 klikera od kojih je 2 5 staklenaca..............10 Nodi 126 10.....30 Svet crtawa 13..................00 Vo}kice TV emisija Tamara Awa broj minuta deo sata .... od kojih je 2 stakle3 naca...... na slovo 8. Jovan ima 18 klikera................................................50 Ulica Sezam 10............... ......... ............................... a Awa voli da gleda Nodija.......................... Prou~i TV program..................................... Jovan ima stado od 64 ovce od 7 kojih je 3 crno.. 1 < 2 5 Gde preovla|uju `ute ru`e? Zaokru`i ta~an odgovor......................................... Tamara Ulicu Sezam......................................................... Aleksa TV program Pavle 8................................ 5. izra~unaj i upi{i u tabelu koliko minuta svako od wih gleda televiziju....

... Autobus je pre{ao 3 puta od Beograda do Ni{a........ ....... Wihovi „razlomci“ su mnogo li~ili na dana{we – nisu imali razloma~ku crtu. Stari Egip}ani umeli su da na matemati~ki na~in zapi{u delove celine jo{ pre 4 000 godina................. Na Ahmusovom papirusu bili su zabele`eni slede}i simboli........ v) Da li su se autobus i kamion susreli? ........ ........... 9........ u kojoj }e{ prikazati koliko je u~enika dalo koji odgovor i koji je to deo ukupnog broja ispitanih u~enika... Napravi anketu me|u svojih deset drugova o ne~emu {to te zanima. Kako bi u tvom sistemu bili predstavqeni 1...... 2..................... Sastavi izve{taj u svojoj svesci u obliku tabele (pogledaj tabelu u zadatku 19 na strani 123)......... 3 a) Prika`i polo`aj autobusa.......... Oboj odgovaraju}e delove kruga.... Beograd a) u prvoj ulici b) u drugoj ulici v) u obe ulice g) ni u jednoj od ove dve ulice Ni{ b) Ko je bli`i Ni{u – cisterna ili autobus? ...Druga ulica va ul ic a U kojoj je od ove dve ulice vi{e od polovine mesta za parkirawe popuweno? Pr 8. 1 ? 2 3 100 127 ..... Tvoje pitawe: .............. Cisterna 8 je pre{la 3 puta od Beograda do Ni{a........ cisterne i kamiona obele`avawem ta~aka na du`i........ Kamion je pre{ao 4 2 puta od Ni{a do Beograda..... 1 2 1 3 1 6 1 7 1 12 Razmisli na koji na~in bi ti predstavio delove celine ne koriste}i brojeve...........................

.................................................... ........... 6. Obele`i na slici dve tre}ine torte............... a iz druge 4 bureka............... 4............................................ Iz prve tepsije je pojedeno 3 ....... U dve tepsije je bila jednaka koli~ina bureka.............................................. 8 6 ..... Tri ~etvrtine bombona je pojedeno........... Vrati se na rubriku Nau~i}e{ na strani 118.............. b) U kojoj tepsiji je ostalo vi{e bureka? 7........... 5.....................1............... Ozna~i na merici 3 l..... 4 Stevi je potrebno toliko mleka da bi napravio pala~inke... ..... 1 1 000 m = mm 1 t = 1 mg prva tepsija druga tepsija a) Oboj nepojedeni deo................ podelimo na pet jednakih delova............................... a zatim Torta je te{ka 900 g............. Koliko je bombona pojeo Jovan? ..... Koliko grama ima to par~e torte? izdvojimo dva takva dela? 3................ Popuni prazna poqa.. U kesi je bilo 100 bombona................ v) Iz koje tepsije je vi{e pojedeno? ............................................... Prona|i neta~no tvr|ewe i precrtaj ga..................... ......... Koji se razlomak dobije kada jedno celo 2....... Petinu preostalih bombona Jovan je pojeo sam...... 128 5 < 5 7 6 4 < 7 5 5 6 > 6 8 9 6 > 6 8 7 8 > 7 9 9 2 = 4 3 6 ...........................

Neptun. Jupiter. 8 1 8 0 a) Saturn: milijarda dvesta sedamdeset sedam miliona ~etiristo ~etiri hiqade ~etiristo osamdeset Neptun: ~etiri milijarde trista ~etrdeset sedam miliona petsto ~etrdeset hiqada petsto {ezdeset Pluton: pet milijardi sedamsto {ezdeset tri miliona devetsto devedeset osam hiqada dvesta ~etrdeset Mars: sedamdeset osam miliona trista ~etrdeset pet hiqada petsto dvadeset Uran: dve milijarde sedamsto dvadeset jedan milion ~etiristo trideset tri hiqade ~etiristo ~etrdeset Jupiter: {eststo dvadeset osam miliona sedamsto osamdeset osam hiqada osamsto osamdeset b) Najbli`a planeta je Mars. Pluton 129 . SMd DMd a) b) 1 Md SM DM M SH DH H S D J 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 3 1 1 0 8 3 6 0 0 0 1 8 v) g) d) 3. Uran. Saturn.[TA SMO NAU^ILI – RE[EWA Strana 43 1. najudaqeniji Pluton v) Mars i Jupiter g) Mars. – dve hiqade petsto – dvadeset osam hiqada ~etiristo jedan – sedamdeset jedna hiqada sto – devet hiqada devetsto devedeset devet – sto dvadest hiqada – devetsto devedeset devet hiqada devetsto devedeset devet – milion dvadeset hiqada sto jedan – hiqadu dvadeset – deset miliona dve hiqade sto – sto dvadeset tri milijarde sto pedeset {est miliona dvesta sedamdeset tri hiqade ~etiristo deset 2.

67 782 111. 0 8 800 000 80 6 254 321 6 254 322 506 372 008 506 372 009 506 372 010 8 230 8 231 8 232 8 999 998 8 999 999 9 000 000 99 998 99 999 100 000 999 999 999 1 000 000 000 1 000 000 001 8. 67 821 111 9.4. 6 hiqada 325 6 miliona 325 hiqada 60 325 600 000 325 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J [eststo miliona trista dvadeset pet 130 0 6 254 320 1 650. 3 – 30 000 000 4 – 4 000 2– 2 000 000 7– 700 6– 600 000 0– 0 2– 20 000 1– 1 5. b) 0 214 023 007 000 2 104 237 6 325 000 . a) 120 000 220 000 320 000 420 000 520 000 620 000 2 324 509 2 324 519 2 324 529 2 324 539 2 324 549 2 324 559 34 026 = 30 000 + 4 000 + 20 + 6 300 059 = 300 000 + 50 + 9 289 794 = 200 000 + 80 000 + 9 000 + 700 + 90 + 4 10. 42 369. 8 0 0 8 800 000 000 6. 8 8 000 7. 2 313 121. 38 055 720 500 8 007 030 8 905 621 = 8 000 000 + 900 000 + 5 000 + 600 + 20 + 1 293 900 600 = 200 000 000 + 90 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 600 11. 3 213 121.

0 2. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 a) veliki avion b) orao i helikopter 131 . 1 A 200 5 B 400 10 V 600 15 G 800 3. 1 Md = 1 000 M 1 DH = 100 S 1 M = 100 DH 1 H = 100 D 1 SH = 1 000 S 1 M = 100 000 D Strana 52 1. < 837 47 000 < 46 000 000 9 246 > 9 245 60 606 > 9 999 4 001 < 4 010 62 350 > 62 305 3 405 < 34 000 86 732 < 836 752 387 13.12.

15 plo~ica. mere K1 A B C 3 8 8 K2 12 32 32 3. a) 1 a = 100 m2 40 a = 4 000 m2 b) 8 ha = 800 a 9 ha = 90 000 m2 80 ha = 8 000 a 6 ha = 60 000 m2 v) 5 km2 = 500 ha 9 km2 = 90 000 a 7 km2 = 7 000 000 m2 7 km2 = 700 ha 5 km2 = 50 000 a 4 km2 = 4 000 000 m2 5. 6. figura jed. ~arape 3 < P < 4 rukavice 2 < P < 4 kape 5 < P < 9 {ala 5 < P < 7 Strana 101 1. b) A1 = A2 2.Strana 63 1. 132 a) 2 501 + 5 000 = 7 501 2 501 + 5 000 7 501 b) 4 881 + 3 100 = 4 881 + 3 000 + 100 = 7 881 + 100 = 7 981 v) 11 023 + 6 487 = 11 023 + 6 000 + 400 + 80 + 7 = 17 023 + 400 + 80 + 7 = 17 423 + 80 + 7 = 17 503 + 7 = 17 510 11023 + 6487 17510 2 501 + 5 000 7 501 . a ) 6 000 000 mm2 = 6 m2 50 000 mm2 = 5 dm2 500 mm2 = 5 cm2 4 000 000 mm2 = 4 m2 70 000 mm2 = 7 dm2 600 mm2 = 6 cm2 b) 70 000 cm2 = 7 m2 700 cm2 = 7 dm2 60 000 cm2 = 7 m2 800 cm2 = 8 dm2 v) 700 dm2 = 7 m2 900 dm2 = 9 m2 4.

Ukupna povr{ina okeana je 361 496 km2. 5 100 1855 1800 6. 1 900 Ukupna povr{ina kontinenata je 135 175 km2. a) 9 800 – 5 000 = 4 800 9 800 + 5 000 4 800 b) 6 880 – 3 100 = 6 880 – 3 000 – 100 = 3 880 + 100 = 3 780 11023 + 6487 17510 v) 111 023 – 96 487 = 111 023 – 90 000 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 21 023 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 15 023 – 400 – 80 – 7 = 14 623 – 80 – 7 = 14 543 – 7 = 14 536 3. 4. a. g. + Ukupna povr{ina Zemqe je 496 671 km. 6 880 + 3 100 3 780 4 650 = = 6 420 1910 1900 1950 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 2 299) + 3 334 = 12 065 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = 9 766 + (2 299 + 3 334) = 9 766 + 5 633 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 3 334) + 2 299 = 13 100 + 2 299 = 15 399 8. + 11) = 3 456 + 2 100 = 7 556 b) 6 547 + 12 306 = (6 547 + 6) + (12 306 – 6) = 6 553 + 12 300 = 18 853 6 547 + 12 306 = (6 547 – 47) + (12 306 + 47) = 6 500 + 12 353 = 18 853 Napomena: mogu}a su i druga~ija re{ewa! 133 . b.2. a) 62 421 + 3 235 = 65 656 3 235 + 62 421 = 65 656 1850 – 550 + 420 = + + 2 560 – = 3 010 1877 – 4 010 + 3 430 1 770 + = = 7 000 5. d 7. a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + 33) + (2 089 – 33) = 3 500 + 2 056 = 7 556 3 467 + 2 089 = (3 467 – 11) + (2 089.

godini {kolu je poha|alo 622 u~enika. Neta~no tvr|ewe je 6 > 6 8 7 5. Strana 115 1. b) Vi{e bureka preostalo je u prvoj tepsiji.76 . 2. a obim kvadrata je 24 cm). 3 3. a) O = 32 cm b) P = 256 cm2 Strana 128 1.134 = 622 Odgovor: U 2005. 1 m = 1 mm. 134 2 5 2. Obim pravougaonika je ve}i (obim pravougaonika je 26 cm. 756 . Jovan je pojeo 1 od 25 bombona. 1 t = 1 mg 1000 1000000 6. 5. 5 4. 3 kg . a) 8 467 – 2 089 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 +1 000) = 6 378 + 1 000 – 1 000 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) + (2 089 – 1 000) = 6 378 + 1 000 + 1 000 = 8 378 b) 36 547 – 12 306 = 24 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 400) = 24 241 – 2 500 – 1 500 = 20 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = 24 241 – 3 200 + 420 = 21 241 – 420 = 20 621 10. To par~e torte ima 600 gr. Jovan je pojeo 5 bombona. Pojedeno je 75 bombona.9. x = 60 m 4.58 = 756 . v) Pojedeno je vi{e iz druge tepsije. 2 od 900 gr je 600 gr. P = 224 m2 3.

602 + 602 1204 704 + 704 1408 795 + 795 1590 897 + 897 1794 Strana 30 Rebus: Milion Strana 117 Strana 42 1292430671 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 135 .I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 62 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 a) 2 kvadrata b) 2 {ibice Strana 21 1. 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 53 – 553 55 – 335 55 – 353 55 – 533 Strana 86 Zadatak ima 4 re{ewa. 12 111 2.

ukupnom zbiru treba dodati 5 000 jer ovaj broj nema svoj par. 5 499 + 5 001 = 11 000 Ukupno 5 000 parova brojeva sa istim zbirom..IZ ISTORIJE MATEMATIKE – RE[EWA Strana 83 1 000 + 10 000 = 11 000 1 001 + 9 999 = 11 000 . 5 000 • 11 000 + 5 000 = 55 000 000 + 5 000 = 55 005 000 136 . 11 000..

. . .59 SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu .26 Mesna vrednost cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada . . . . . . . . . .Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . . .69 Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . .31 Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 MERE ZA POVR[INU . . . . .4 BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 . . . . . . . . . . . . . .34 BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . .47 Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Merewe povr{i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . .12 Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . .55 Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . .79 Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu . . .2 Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Upore|ivawe razlomaka . .118 ^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 [TA SMO NAU^ILI – RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva . . .105 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata . . . . . . . . . . . . .90 Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . .97 POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . .129 I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

nastavnik razredne nastave urednik Svjetlana Petrovi} lektor Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel.kreativnicentar. 38 20 483./faks: 011/ 38 20 464.co. 2006 . dr Jasmina Milinkovi} i mr Olivera \oki} ilustrovala Neda Doki} recenzenti prof. dr Arif Zoli} Vesna Rikalo.MATEMATIKA uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole – 1. 24 40 659 www. dr Mirko Deji}.yu za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} copyright © Kreativni centar. deo autori prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful