MATEMATIKA
uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
1. deo

[ta sadr`i ova kwiga
SKUP PRIRODNIH BROJEVA

MEREWE I MERE

BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46
Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22
Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30
Mesne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33
Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-42

MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-64
Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Merewe povr{i. Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58
Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62

POVR[INE
POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . 104-117
Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata 105-114

BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-52
Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU
PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-103
Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . 66-75
Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 76-83
Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . 84-86
Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu
prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-89
Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-96
Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-100

RAZLOMCI
RAZLOMCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-128
^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-123
Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-127

2

[ta smo nau~ili . . . . . . 43-46, 52, 63-64, 101-103, 115, 128
[ta smo nau~ili – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-134
I ovo je matematika
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 42, 51, 58, 62, 86, 117, 121
I ovo je matematika – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Istra`iva~ki zadatak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 41, 51, 62, 86, 116, 127
Da li zna{
. . . . . . . . . . . . . . 11, 15, 21, 29, 32, 38, 42, 58, 73, 113, 125
Iz istorije matematike . . . . . . . . . . . . . . 22, 64, 83, 109, 127
Za qubiteqe kompjutera . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 58, 117, 124
Prilozi

.......... Potrudi se da ih re{i{ samostalno.... K A G B H C D I E F J Ovako izgleda jedna od stranica kwige na kojoj se obra|uju nove lekcije..... (upi{i ime) (upi{i ime) Re{avawem razli~itih i zanimqivih zadataka utvrdi}e{ svoje znawe.............. Marko.. drugova.... 3 ...................... 1... vide}e{ da je lako............... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade........ roditeqa... Najvi{e ~okolade je pojeo .... Risti je ostala (...................... vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka......................... Tako }e{ videti kako se tvoje znawe uve}ava..... Marku je ostala 1 (jedna polovina) ~okolade.. Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke.) ~okolade. odredi povr{ine figura na slici. a ako bude potrebno.... Wih }e{ obraditi zajedno sa svojim u~iteqem.. potra`i pomo} od u~iteqa...) ~okolade...... Ponovi}e{ staro gradivo kroz zadatke i to }e ti pomo}i da boqe razume{ novo.. a najmawe ...... Tada se vrati i re{i taj zadatak.... a) Ako je jedinica mere kvadrati} K na mre`i......Uputstvo • • • • Zadatak koji se nalazi u ovom okviru mo}i }e{ da re{i{ kada savlada{ gradivo iz poglavqa...... kao {to je zapo~eto... 2 Petru je ostala (.

... Za wihovo re{avawe potrebno je da dobro razmisli{..fi. Koristi slede}e adrese: http://www................... De{ifrujte broj: = ...... evo dobre prilike da nau~i{ ne{to vi{e iz matematike i druge zanimqivosti pose}uju}i razne sajtove na Internetu......Na ovim stranama proverava{ {ta si u prethodnom poglavqu nau~io...xml i idi na link Tangram ili http://nlvm..nl/rekenweb/en/welcome......uu... ..html?open=activities 4 Ako voli{ da radi{ na kompjuteru..edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4..... Re{ewa mo`e{ da proveri{ na strani 135............. =1 = + = + = : = – – = = + – = • Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji zadaci koji nekada nisu iskqu~ivo matemati~ki.usu.. 12 111 2.. Kwiga ima i neke posebne odeqke....... Na kraju kwige mo`e{ da proveri{ da li si ta~no re{io zadatke........ I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 51 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 Strana 21 1..... 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na internetu..

.......................................................... Nekada }e ti biti potrebni podaci koje mo`e{ prona}i u drugim kwigama ili na Internetu........ godine.................. de~ijoj enciklopediji (potra`i u {kolskoj biblioteci)............ ....... 1.............. Za koga se ka`e da je milioner? ........... .................... 1 000 000 000 PRILOZI Na kraju kwige nalaze se dve strane sa prilozima koje mo`e{ da ise~e{ i koristi{ za lak{e re{avawe nekih zadataka..................... Sazna}e{ kako su qudi u davna vremena re{avali probleme kojima se i ti bavi{ u ovoj kwizi....... 2.. ....... 2........ ........................... matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke ta 5 ............................ ......................... 4.. Nekada }e ti biti potrebna pomo} u~iteqa ili roditeqa............ Grad Broj stanovnika 1.. 4............. . 5... ....... Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre.................................... ............ Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre............... Indijanci Rimqani I II III IV V VI VII VII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XX XXX XL L LX XC C D M 20 30 40 50 60 90 100 500 1000 1................................................. 5...Prona|i 5 gradova u Srbiji u kojima `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika i pore|aj ih po veli~ini.......... ali i sa raznim `ivotnim situacijama.............. Matematika je stara nauka. brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina............ 2. 3.............................. na internetu..... da je matematika svuda oko nas? Ovde }e{ prona}i mnogo zanimqivih podataka................................................ Ovom kwigom `elimo da ti pomognemo da boqe razume{ ajne. ................... Re~ “milion” je italijanskog porekla.. poslovica i izreka u kojima matemati~ki pojmovi ponekad imaju druga~ije zna~ewe. 2.......... .............. Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu.. Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478.................. Re{avaju}i ovakve zadatke vide}e{ da je matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli.................... ... 3. Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijarde.......... Evo nekih od wih! DA LI ZNA[ ...... po 8 ~asova svakodnevno............. 3 ...................................................................................... 1................................... U ovom odeqku nalaze se razne zanimqivosti iz istorije matematike............... .............. 3.........

.................. D = .......... ~ita{ i upore|uje{: .... .............. 3. predstavqaju niz: 1. ................. .......... D 1H = .... . ..............) ..... • 10 – Desetica (D) • 100 – Stotina (S) • 1 000 – Hiqada (H) Brojevi do hiqadu.............................. 1. 8... .... (.......... S 1S = ....... ...... 2..... Napi{i sve cifre: • 1 – Jedinica (J) 0........... 1........ ..... koje si do sada nau~io da pi{e{ i ~ita{...... (. 10 0 00 Hiqada H 1 00 10 10 0 1 00 Stotina S Desetica D 1 Jedinica J su dekadne jedinice Za zapisivawe brojeva koristio si tabelu: S 2 D 5 J 3 cifra 3 nalazi se na mestu jedinica (J) cifra 5 nalazi se na mestu ................ . .. .............. ............ ... 101...... 97.... J 6 1D = .. .brojeve do 100 000 .. 10 10 1 10 X 10 100 10 X 100 2.. . . . S = ....... . ...... .. 1 000.......... .. ... ..... .... ........ ...brojeve do 1 000 000 • {ta su klase • {ta je mesna vrednost cifre • brojeve ve}e od milion Koliko li ovo ko{ta? 263 835 Za zapisivawe prirodnih brojeva koristi{ znake ili cifre.BROJEVI VE]I OD 1 000 • da pi{e{.......) Upi{i odgovaraju}i broj: 1H = ............ ..... J cifra 2 nalazi se na mestu . ......brojeve do 10 000 .... ............ ................

............. b) na 7 desetica doda{ tri desetice ................. 5 i 8 u slede}im brojevima? 528 4........................ b) 10 stotina .................................................. Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira........... 582 285 825 Koliko ima stotina................................. Napi{i re~ima broj koji se dobija kada: a) 10 desetica .................D ....... 836 = 8 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1 320 = ...................................................................... [ta predstavqaju cifre 2....... v) na 6 stotina doda{ 4 stotine .................... a) na 9 jedinica doda{ jednu jedinicu ......................... 570 ➙ ............. 7 . desetica i jedinica u slede}im brojevima? 328 ➙ 3S 5....................................... 9 • 100 + 4 • 10 + 0 • 1 = ................................................................... 852 805 ➙ .......... 900 ➙ ................................................................................ 800 = .......3............ 4 • 100 + 2 • 10 + 6 • 1 = 426 5 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = .............................. v) 80 desetica ...................J 40 ➙ ......................................................... Zapi{i broj koji ima: 8........................................................................ 7................ 8 • 100 + 1 • 0 + 6 • 1 = ................. 258 2 desetice 5 stotine 8 jedinice .. 304 = ............ 5 ➙ .. 169 = ................................. Napi{i skra}eno brojeve date u obliku zbira........... 6..

........................................ 900..................................................... 5D............................. 842...... .. . Najmawi trocifreni broj je: 13. ... Wegov neposredni prethodnik je: Najve}i trocifreni broj je: Napi{i brojeve koji nedostaju: a) 10............. 60....... a ne mo`e{ da izbroji{“? .. ..................................... 2J ................................ ........... ..................................... v) 1S......... 246..... .......... ...... .......... ....................... ......................... ................... v) 100......... .. 660..... ....... ..9......... 311 .... 600...................... ......... 90............... 300......... 50............................... 499 482 479 251 253 689 678 Pore|aj po veli~ini brojeve...... ...................... .................... ............................. 80...... 12... Napi{i pomo}u cifara i re~ima broj koji ima: a) 4S........... .. ........................ 600.............. . ..................... ...... ..... 100.. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 567 11.... b) 100..................... 3D................................ 741. ........................................ ........... 1 000 g) 1 000........................ 610........... 0J ................. Wegov neposredni sledbenik je: [ta je to: „Celu no} broji{.......... 0D....................... 4J ....... b) 2S..... .................... ............................... . ............................... 10........... ............ ............................ ........... .......... po~ev od najve}eg: 743............... .......................... 8 d) 590.............. ............... 832.......... ...... 300...

..... stotina = . Koliko hiqada ima svako dete? . ~itawe i upore|ivawe hiqada 1 desetica hiqada je 10 hiqada 1 desetica hiqada = 1 DH 1 DH = 10 000 J 10 000 (deset hiqada) desetica hiqada 1 DH = 10 H 1. H . desetica = ............................. H 9 .................... 2. hiqada = .... H ...........................Brojevi do deset hiqada Pisawe...... jedinica.............................. 1 desetica hiqada = .................. hiqada stotina desetica jedinica H S D J Napi{i odgovaraju}i broj.

.......................................... .................................................................................................................................................................... Dopuni tabelu....................................................................................................................................... b) od 10 000 do 5 000 ....................................................... .... 3.................... Napi{i ciframa brojeve: jedna hiqada 1H 1 000 dve hiqade 2H 2 000 dve hiqade ....................................... ~etiri hiqade 4H 4 000 osam hiqada ............................... 1000............................................... ................................................................. 80 ........... Brojimo po hiqadu do deset hiqada............................................................................................................. ...... 800 .................................................................................................................... 6H 6 000 tri hiqade ... 5H 5 000 deset hiqada ....................................................... ........... 10 Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 ............................................................................... 8H 8 000 .................... Broj po hiqadu do deset hiqada i zapi{i te brojeve ciframa..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 000 .. 9H 9 000 10 H 10 000 deset hiqada 1..................................................................................................... 2.........................................................................................3.................................................................................................................................................................................. tri hiqade 3H 3 000 {est hiqada ......... ..................... 7H 7 000 ............. ............................................ Broj po hiqadu i zapi{i re~ima: a) od 2 000 do 8 000 ....................

. 2 000 10 8. 11 ........... sto puta Dopuni kao {to je zapo~eto............................................................. Koliko puta su brojevi u drugom redu tabele ve}i od brojeva u prvom redu? Zaokru`i ta~an odgovor...... 4 000 po~ev od najmaweg ............... 9 000 = .................. 770 po~ev od najve}eg .................... 5 000 = 5 • 1 000 6............................................................... 6 000 8 000 100 5 000 1 000 7 000 6 000 300 100 1 000 10 000 1 000 6 000 3 000 60 Pore|aj po veli~ini: a) brojeve 6 000............................... 7 000....... v) 600 500 200 ........... 77............. 3 000................ b) brojeve 7..................................................4................. 7 000 ..................... g) 7.... Uo~i pravilo i nastavi da pi{e{........................... a) 2 000 4 000 b) 1 000 3 000 10 000 [ta zna~i kineska izreka: „Put od hiqadu miqa po~iwe jednim korakom“? ....................... 700....................................... 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 hiqadu puta 5.. 9 000......... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >).. deset puta 2 000 = ............. 3 000 = .... 6 000 = ............................................

.......................................... 12 Zapi{i re~ima brojeve iz slede}e tabele: H S D J 4 0 0 0 ............................ ................ 40 9 1........... 3 S. 0J b) 4H..................................... 0D................................. 0S........ 3 2 0 0 .............................. 0J v) 7H....... 2000 H 2 300 D 4 J 9 Broj 2349 ima 2 H................................................... 0D................ 5D...................................... 2 8 9 0 .. 4J g) 2H......... 4 D..... 0S............. S 3 2349 H Upi{i u tabelu brojeve koji imaju: S D J a) 1H..................... ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva Na slici je prikazana {ema rasporeda i broja sedi{ta na hipodromu................................Pisawe............. Ukupno ima 2 000 + 300 + 40 + 9 = 2 349 (dve hiqade trista ~etrdeset devet) sedi{ta......................................................... 6 4 3 1 .......................................................... 3S...... 7S 2.............................................. 9 J............................

..................................................................... 6 336 ......................... 8 999 ................................................................................................................................................................................ b) Za 10 ve}i od g) Za 1 000 ve}i od 3 261 ................................................ 6 021 .. 1 809 ...... pet hiqada osamsto trideset ~etiri ..................... 9 999 .......................................................3.... 9 634 ....................................... Zapi{i broj koji je: a) za 1 ve}i od v) Za 100 ve}i od 4 268 .................................................................. 9 821 ............... 8 888 ................................................................................................. 8 420 ................................................................ 2 001 ..... 6 408 ...... 8 043 .......................................... hiqadu jedan ... 6....... 2 920 ...... 231 .............................................. 3 262 ............ devet hiqada petsto dva ................... 4 256 ............. 4.......... Zapi{i brojeve pomo}u cifara: sedam hiqada dvesta pedeset jedan ........... Zapi{i brojeve re~ima...................................................... 5................................................................................................................... Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik brojeva: 999 1 000 9 999 1 001 1 500 2 399 3 321 7 009 13 .....................................................................................................................

9........ Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 9...... 9 902 . 1 236 2 010 Ve}i je onaj ~etvorocifreni broj koji ima vi{e hiqada............. 1............... Pore|aj od najmaweg ka najve}em slede}e brojeve: 4 896........... stotine i desetice. 4 763.......... napi{i: a) najmawi broj 14 b) najve}i broj ....... 7 013 7 015 Ako su jednake hiqade.... 8 623 8 562 Ako su hiqade jednake............. 4............ 4 371 4 362 Ako su jednake hiqade i stotine............................ ve}i je broj koji ima vi{e ... ve}i je broj koji ima vi{e ..... 9 905...... 6 238. ve}i je broj koji ima vi{e ....... 8 001......... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >). ............... Broj za 1 ve}i od najve}eg ~etvorocifrenog broja je 10..................... 8...................... Najve}i ~etvorocifreni broj je: Najmawi ~etvorocifreni broj je: Broj za 1 mawi od najmaweg ~etvorocifrenog broja je .......................... 4 769....... 8......7..

......... b) +1= Jedna maslina koja se nalazi u Crnoj Gori stara je oko 2 000 godina........... U svaki kvadrat upi{i cifru tako da jednakost bude ta~na............... ............................................................11...................... Izre`i iz novina i reklamnih kataloga 5 slika predmeta ~ija je cena izme|u 1 000 i 10 000 dinara.. .............................................. 4 053 = ..................... 15 .............. = .................................................................................................................. = ..... Predstavi date brojeve preko zbira proizvoda.... Zalepi ih u svoju svesku i ispod svake slike napi{i cenu ciframa i re~ima............. Napi{i skra}eno brojeve koji su napisani u obliku zbira proizvoda................ 6 748 = .............................................................................................................................. ........................................ po~ev od najstarijeg... v) 2 • 1 000 + 0 • 100 + 4 • 10 + 1 • 1 = ........... a) 6 • 1 000 + 3 • 100 + 5 • 10 + 2 • 1 = 6 352 g) 9 • 10 + 0 • 1 = ......... ........... ......................................................... Taj bor je star 4 600 godina............. 8 253 = 8 000 + 200 + 50 + 3 = 8 • 1 000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1 2 961 = ........... koji se nalazi u ameri~koj dr`avi Arizoni...... |) 9 • 1 000 + 0 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = ........ b) 8 • 1 000 + 8 • 100 + 8 • 10 + 8 • 1 = .......................................................................................................... a) –1= Najstarije drvo na svetu jeste jedan bor.... 2............................................................................................... = ........ = ....................... Zapi{i ciframa godine ro|ewa ~lanova svoje porodice........................... 12............ ........ d) 8 • 100 + 0 • 10 + 5 • 1 = ............................... 3 001 = ........................................ kao {to je ura|eno u prvom primeru........................... 1...................................

....................................Brojevi do sto hiqada Pisawe.......................................................................... H = ....... 5 DH 50 000 osamdeset hiqada .................... ................................ 1 stotina hiqada = 1 SH 3.......... D = ..... 1 SH = ...... 1.... {ezdeset hiqada 6 DH 60 000 7 DH 70 000 deset hiqada ............................................. ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada ......... deset hiqada 1 DH 10 000 Napi{i ciframa brojeve: dvadeset hiqada 2 DH 20 000 dvadeset hiqada ................. DH = ..... 9 DH 90 000 sto hiqada 10 DH 100 000 1 stotina hiqada je 10 desetica hiqada.... DH Brojimo po deset hiqada do sto hiqada.. 00 00 0 10 0 10 00 10 10 0 10 00 0 00 desetica hiqada 10 000 DH 1 DH = 10 H 1 SH = 100 000 J 100 000 (sto hiqada) hiqada 1 000 stotina 100 desetica 10 jedinica 1 H 1 H = 10 S S 1 S = 10 D D 1 D = 10 J J 0 00 0 10 0 00 10 0 00 00 10 1 0 000 10 0 stotina hiqada 100 000 SH 1 SH = 10 DH sto hiqada .................................................................... ............... DH ........................ J 16 .................................................................................................... trideset hiqada 3 DH 30 000 ........................ 10 10 000 000 000 10 000 10 10 000 000 DH 10 10 000 000 00 000 ................. Popuni tabelu....................................... 8 DH 80 000 ... 2... S = .................. .......... 4 DH 40 000 ~etrdeset hiqada ........... 00 10 10 000 000 1 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 000 10 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 000 00 10 10 000 10 10 000 0 000 110 000 10 0 000 0 00 110 0 00 000 000 10 10 000 10 10 000 10 000 10 000 0 10 10 000 Koliko ima desetica hiqada? Upi{i....................

.................................................................. 3..................... v) Nastavi da zapisuje{ brojeve sa trake: 30 000............. ... 90 000................................ b) 90 000.......................................................................... 40 000................................................................... ...................................... ............................ Broj po hiqadu i napi{i ciframa: a) od 10 hiqada do 20 hiqada 10 000..........................1....................... 4 000....................................... a) 10 000.................................................... ............................................................... 80 000....... ......... 11 000............... 30 000....... ....................................... ............................................................. ................ 20 000.................................. Uo~i pravilo i dopuni.......... 41 000.................. ........... 31 000...................................... ...... .... 10 000........................... .... b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada .......................... 30 000 ............................................................................................. ............................................. ........................................ v) od 63 hiqade do 72 hiqade ............................................... g) od 62 hiqade do 57 hiqada........................... .............. v ) 2 000............................ po~ev od najve}eg: 40 000.......... 17 ..................... unazad ................................ 2... .......................................................................... ................ . 80 000..... ............... a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve sa trake: 8 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 b) Pore|aj brojeve po veli~ini........ ......................................... 42 000...................................... .............

...................... 5 J . ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva 1 10 10 10 10 0 0 0 0 1 000 0 10 X 1000 10 1 000 10 10 X 1000 0 10 1 00 1 10 0 0 1 00 00 0 10 1 000 00 1 00 10 10 0 00 0 1 00 00 1 00 10 10 10 1 1 20 000 + 5 000 + 300 + 20 + 4 = 25 324 (dvadeset pet hiqada trista dvadeset ~etiri) 1..................... 3...................................... 1 DH.............. 8 H................................................................. ......................... 7 DH......................................................... 5 D.......... 8 D....... 2................................ 6 S. 3 S................................................... 18 DH H S D J 2 5 3 2 4 Broj 25 324 ima 2 DH................................................................................................................................................... 4 J ............................................................................. ......................................................................... DH H S D J 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 2 4 2 0 0 8 5 1 6 2 7 0 0 3 Napi{i ciframa broj koji ima: ... 2 D..................... ....... ~etrdeset pet hiqada trista pet ......... {ezdeset {est hiqada petsto osam ............................................................. .......... ................... Zapi{i ciframa brojeve: 9 DH................. 4 J Pro~itaj brojeve iz slede}e tabele i napi{i ih re~ima................. pedeset tri hiqade dvesta trideset ........................Pisawe........ 1 J ... 5 H..............................................................................

.............. ....... .................. 6.....4. g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike.......... ............ .. Upi{i prvog prethodnika i prvog sledbenika........... 36 000 56 390 20 000 10 990 a) U prazna poqa na traci upi{i brojeve.............. 5...... 69 980 69 990 70 000 69 997 70 050 69 992 70 030 70 021 70 049 b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci................ 19 .................................... Upi{i u prazno poqe re~ima broj koji nema par............... ............. ...................................... 70 000....... ........................ v) Nastavi niz: 69 990........ 69 985........... .......................... ......... 70 050.................. 95 000 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est 22 248 ~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri 22 246 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam 47 123 dvanaest hiqada sto jedanaest 12 111 trideset sedam hiqada {eststo jedan 37 601 osamdeset {est hiqada sedamsto 86 701 devedeset pet hiqada 86 700 ... ........... Pove`i iste brojeve.................. 70 000................ 70 046..........

..... = ................................................................................. = ... ........................ 63 720 63 200 48 500 18 000 73 001 63 208 km km km km km km Najmawi petocifreni broj je: Najve}i petocifreni broj je: 10..................................................................... 19 000 91 000 33 300 33 000 99 900 90 900 60 200 71 500 48 326 48 623 20 000 22 000 60 300 60 400 5 500 55 000 77 730 77 370 73 127 7 312 43 600 43 200 77 700 77 000 1 000 10 100 93 605 93 000 88 888 8 888 8.................. 11.. 0............................................................ Zapi{i date brojeve preko zbira proizvoda... Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2................ 9...... 3.....................................7......................................................................... 64 273 = ................................................................................................ 8....... kao u primeru: 24 005 = 20 000 + 4 000 + 5 = 2 • 10 000 + 4 • 1 000 + 5 • 1 30 260 = ....... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)............... Pore|ajte pre|enu kilometra`u od najmawe ka najve}oj............. napi{i: najmawi petocifreni broj: 20 najve}i petocifreni broj: ............................................................ 9..........

.................................................... ......... ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke i tri petice......................... Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi otkrio nesavesnog voza~a................. 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 21 ...... 2......................... ........... ...........Prona|i podatke o tome u kojih 5 gradova u Srbiji `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika............... ..... ....... .................................................. Koliki put je pre{la posada podmornice Nautilus u romanu @ila Verna? ..................................................... Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo.......... ............ ................. 3................................................. Grad Broj stanovnika 1.................... 1... ........................... Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu....... Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica........................................................... 5............................. 1... Zatim te gradove svrstaj po veli~ini...... ...... na Internetu...... 2.................. Policajac nije upamtio broj tablice................. 4...... 2....... 5........ 3........... 4............................ .................... Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11... de~ijoj enciklopediji (potra`i je u {kolskoj biblioteci)...........................................................

Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre. Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre. Evo nekih od wih! Indijanci Rimqani I 1 II 2 XX 20 XXX 30 Arapi Stari Sloveni 22 III 3 XL 40 IV 4 V 5 L 50 VI 6 LX 60 VII 7 XC 90 VII 8 C 100 IX 9 D 500 X 10 M 1000 .

..................... .... 5 SH 500 000 osamsto hiqada ............................... .................................. ........... D = .......... H = ................ H 1H = ............................ ........................ 1 milion je 10 stotina hiqada 1 milion = 1 M 100 0 100 000 100 000 000 000 10 0 0 00 00 1 0 0 00 100 000 stotina hiqada 100 000 00 000 100 000 10 100 100 milion 1 000 000 desetica hiqada .............Brojevi do milion 1........ 9 SH 900 000 milion (hiqadu hiqada) 10 SH 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) ................ Napi{i broj koji neposredno sledi iza broja 99 999 ................. .................................... Dopuni tabelu........ 3....S S 1S = 10D D 1D = ....... J 23 .................................................... .................................H 1 M = 1 000 000 J 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) hiqada stotina desetica jedinica ................................... 3 SH ~etiristo hiqada 4 SH 400 000 ~etiristo hiqada ....... 8 SH 800 000 devetsto hiqada ....... .. S = ............................................. .................................. a) Popuni prazna poqa u tabeli........................J J b) Upi{i odgovaraju}e brojeve............................................................ ....................................... SH = .......................... 2............................. {eststo hiqada 6 SH 600 000 7 SH 700 000 sto hiqada . DH = ............................................................................................. M SH DH 1 M = 10 SH 1 SH = 10 DH 1DH = ...... 1M = ....................... Brojimo po sto hiqada do milion. sto hiqada 1 SH 100 000 Napi{i ciframa brojeve dvesta hiqada 2 SH 200 000 300 000 dvesta hiqada ...........

............................................................................................................ 7 0 0 8 0 0 9 9 9 9 0 0 ............................................................................................... 150 hiqada ..................................................................................................... .................................................... SH DH H S D J 5 9 6 7 0 0 ....... 102 000...................................................................... a) Popuni prazna poqa u tabeli.......................................1.................................................................... 3 0 8 2 0 0 .......................................... 100 hiqada 100 000 sto hiqada 110 hiqada 110 000 sto deset hiqada Broj po 10 000 i zapi{i ciframa....................................................... b) od ~etiristo devedeset hiqada do petsto dvadeset hiqada: ................................................. 24 Zapi{i re~ima brojeve iz tabele.............................................................................. 860 hiqada ... v) od 989 000 do 999 000: .................................................. b) od ~etiristo osamdeset {est hiqada do ~etiristo devedeset tri hiqade: ........................................................................................ ..................................................................................................................................................................... ....................................................................................... ... ................. ......................................................................................................................................... 190 hiqada 200 hiqada 250 hiqada 250 000 dvesta pedeset hiqada 460 hiqada 830 hiqada ....................................... Broj po 1 000 i zapi{i ciframa............................................................. a) od 101 hiqade do 111 hiqada: 101 000......................... 4..................... 2...... a) od 70 hiqada do 110 hiqada: 70 000........... 990 hiqada v) od 310 000 do 290 000: 1 000 hiqada 3...................................................................................................................................................... 80 000............................................................................................................................................... .......................................................................................................................

..................... 1 000 000........................................................................ Zapi{i brojeve sa trake: A ............................ .............................................. ........ 500 002......5..... ........... .............................. D. A 699 950 B V G D \ 699 960 Broj po 1 i zapi{i brojeve: 500 001..... ... SH DH H S D J 243 502 628 341 700 000 6..... ... SH DH H S D J 8 0 0 0 0 0 3 6 9 0 4 5 5 0 0 0 5 ..................................................... .................... ... J imaju slede}i brojevi.... S............... 309 409........ .................................................. 8.......... ........ ........................... .................................... ................ \ ...... .............................. ........................................... 999 993..................................................................... Upi{i u tabelu koliko SH.......................................................... D ................ DH................... 2 6 1 7 9 3 dvesta {ezdeset jedna hiqada sedamsto devedeset tri 25 ............................... ........................................... V ........... 699 947 699 940 7.......... 500 010........ G .............................................. ............................................. B ............ ................ H..................... ................................................... Brojeve iz tabele zapi{i re~ima................. 309 414........................................... .......

............. Na primer..................................... desetice i stotine...... hiqada .... Te grupe nazivamo KLASE.............. 26 ......... devet Prvo ~itamo broj „hiqada“ u klasi hiqada........Klase Pisawe i ~itawe vi{ecifrenih brojeva lak{e }emo nau~iti ako cifre kojima je zapisan broj podelimo na grupe od po tri cifre.................... Pri ~itawu broja u klasi jedinica ne izgovara se re~ „jedinica“...... Pri zapisivawu broja ciframa.................. idu}i zdesna nalevo...... Svaka klasa ima svoje jedinice............ a zatim broj jedinica u klasi jedinica........ broj iz tablice zapisujemo kao: 236 189................ klase se razdvajaju jednim razmakom (belinom).................. KLASA HIQADA KLASA JEDINICA stotine hiqada desetice hiqada jedinice hiqada stotine desetice jedinice SH DH H S D J 2 3 6 1 8 9 a) Klasu hiqada ~ini broj: 2 klasu jedinica ~ini broj: 9 b) Zapi{i re~ima broj iz tablice: ..................

...................................................................................... 90070 ................. ...................................................................................................................................... 70090 ................................................................................................................................................................................. kao {to je zapo~eto............................................................................................................................................................................................................................................................................ 32530 ....................................................................... 205330 .................................1............................................................................................................................................................................................................................................................................ 2600 ........................................................................................................... 205030 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 500005 ................................................................................................ KLASA HIQADA SH KLASA JEDINICA DH H S D J 1 2 0 2 1 6 0 0 3 1 4 0 0 1 0 2 0 0 4 3 0 3 2 7 1 1 9 .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 27 .......................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Podeli brojeve na klase vertikalnom crtom.......................................................................................................... 2................................................................................................................................................................................................................................................................ 500500 ............................................ ..................................................................... i zapi{i ih re~ima: 2623 .................................................. Brojeve iz tabele napi{i re~ima................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32503 .......................................................................................................

1.

Napi{i date brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto.
70 100 = 70 000 + .......................................

205 105 = 205 000 + 105

6 003 = ............................................................

280 500 = ............................................................
2.

Pove`i iste brojeve.

dvesta sedamdeset pet hiqada trista dvadeset pet
8 Sh 6 Dh 0 H 2 S 0 D 0 J

451 220

36 263
50 hiqada 1

50 001

~etiri stotine pedeset jedna hiqada dvesta dvadeset

128 000

860 200

36 hiqada 263

825 000

sto dvadeset osam hiqada

275 325

628 351

{est stotina dvadeset osam hiqada trista pedeset jedan
osam stotina dvadeset pet hiqada
3.

Prave}i razmak izme|u klasa, napi{i brojeve:
ciframa

re~ima

253196
12205
8423
300003

4.

Napi{i sve petocifrene brojeve ~ije su sve cifre jednake:
11 111, .....................................................................................................................................................................................................................

28

5.

6.

Napi{i re~ima slede}e brojeve:
28 ........................................................................................

28 000 .......................................................................................................

428 ........................................................................................

428 000 .......................................................................................................

803 ........................................................................................

803 000 .......................................................................................................

Napi{i ciframa brojeve:
Najkra}e rastojawe od Zemqe do Meseca iznosi
trista pedeset {est hiqada ~etiristo deset

najdu`e rastojawe

kilometara ......................................., a najdu`e
~etiristo {ezdeset hiqada sedamsto ~etrdeset

najkra}e
rastojawe

kilometara ........................................
7.

8.

Napi{i neposredne prethodnike
i sledbenike brojeva:

..................................,

286 304, ..................................

..................................,

603 009, ..................................

..................................,

421 599, ..................................

Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva:
43 253 i 43 262 ...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

800 996 i 801 000 ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Najudaqenija ta~ka do koje su qudi stigli
nalazi se na 400 171 km od planete Zemqe.
Dotle su stigli astronauti letilicom
APOLO 13.

29

9.

Fabrika slatki{a je u prvih 5 meseci rada proizvela slede}e koli~ine bombona:
januar
420 000 kg

februar
251 000 kg

mart
305 200 kg

april
603 121 kg

maj
601 323 kg

a) U kom mesecu je bila proizvodwa najmawa? ..................................................................................................................................
b) Pore|aj koli~ine proizvedenih bombona od najmawe do najve}e.
......................................................................................................................................................................................................................................

v) Tokom kojih meseci je proizvodwa bombona bila mawa od 500 000 kg ? .......................................................................
10. Najmawi {estocifreni broj je:
Najve}i {estocifreni broj je:
11. U~iteqica je diktirala brojeve, a Milo{ ih je zapisivao onako kako ih je ~uo:
Pet stotina pet Milo{ je zapisao kao 5005. Pet stotina pedeset zapisao je kao 50050,
pet hiqada pedeset kao 500050.
a) Napi{i re~ima brojeve koje je zapisao Milo{:
........................................................................, ........................................................................, .........................................................................

b) Napi{i pravilno brojeve koje je u~iteqica diktirala: ..........................., ..........................., ............................

Re{i rebus.

grad

broj stanovnika

Prona|i podatke
o tome u kojih
5 gradova u Srbiji
`ivi izme|u
100 000 i 1 000 000
stanovnika
i popuni tabelu.
Pore|aj imena gradova po~iwu}i od onog koji ima najvi{e stanovnika:
...........................................................

30

.............................................................................................................................................................

.......................... 2........................................... 2...... Zapi{i re~ima broj 333 333 .................................................................... 6........ koju poziciju zauzima...................................................................Mesna vrednost cifre 1................................................ 752 816 ..................................... .................................................................................................... Brojevni sistem u kojem za pisawe brojeva koristimo 10 cifara (0. Ta vrednost se naziva mesna ili poziciona vrednost cifre...................................... a zapisani su istim ciframa 1.......................................................................................................... Cifra 4 na mestu jedinica ima mesnu vrednost 4 • 1 = 4 Cifra 2 na mestu desetica ima mesnu vrednost 2 • 10 = 20 Cifra 7 na mestu ......... 3.... Taj brojevni sistem naziva se pozicioni............................................... U zapisu broja va`no je na kom se mestu nalazi cifra...................................... Zapisi se razlikuju samo u rasporedu cifara............................... 4................... Nastavi da odre|uje{ mesnu vrednost cifre 3 u zapisanom broju... 8 i 9) zove se dekadni brojevni sistem.... 6................................................. 7........................... kao {to je zapo~eto........... 2........ .. 672 851 .. .............. 5......................... 31 ....... 615 287 ................. 5.......................................... tj.............................. Odredi mesto i mesnu vrednost cifara u broju 1724................................ Pro~itaj slede}e brojeve i zapi{i ih re~ima: 178 256 ......... ima mesnu vrednost .................................................... Cifra 1 na mestu .................. 333 333 3 30 Vrednost cifre u zapisu broja zavisi od mesta (pozicije) na kome se ta cifra nalazi....... .... 7 i 8............... ima mesnu vrednost ..................................... 1........................................ 3.............................................................................. Svi ovi brojevi su razli~iti.............................................................................................

....... hiqada ................. 2..... .............................. desetica hiqada ...........................? ........................... Pro~itaj brojeve zapisane u tabeli i odredi mesne vrednosti cifre 6 u wima............. .............................. ......... ...................... 2 1 4 3 8 . ....................... jedinica ...................... ve}a mesna vrednost cifre koja se nalazi na 5............ mestu.................... 9 4 6 ...................................................................... a) Odredi mesne vrednosti cifre 4 koja se nalazi na 4............................................................ ....................... Napi{i koliko broj 467 304 ima: stotina hiqada ... mestu od cifre koja se nalazi na 4......... mestu................................. b) Koliko puta je.... 32 Masa najve}eg globusa na svetu je 2 700 kg.......................................................... stotina ................................... i 5. .. gledaju}i zdesna.. 6 2 4 3 ......1................................................................... ............................................ ........... desetica ........................................... 4 3 6 5 0 ........ DH JEDINICE H S D J mesto: mesna vrednost: 2 6 3 desetica 60 6 0 4 ................. HIQADE SH 6 3................................ Napi{i {estocifreni broj u kome se pojavquje samo cifra 4........................................... 6 0 0 0 1 ................ ra~unaju}i zdesna nalevo................................. ..........

.......................................... v) cifra 7 ima vrednost jedinica................. .................................. a sastavqeni od istih cifara.......... 6 890 ................ ..................... 48 303 ................................. ... Koju mesnu vrednost ima cifra 8 u slede}im brojevima: 34 580 ........................................................... 908 761 ...................................................... a cifra 4 vrednost desetica......................................... . desetica.................................................................................. 5................................. 580 234 .......................... ................... desetica i stotina........... 107 908 ................. 6............................................. ..4......... mesto: mesna vrednost: 123 568 ......................................... .................................................................................... .... nema jedinica........ ....... ................ ......................... stotina i hiqada........ b) Za cifru 5 odredi mesto i mesnu vrednost u svakom od dobijenih brojeva.. 7................ ...................................... a cifra hiqada je 9............. ......................................... b) cifra 8 ima vrednost stotina hiqada i desetica hiqada........ a) Napi{i 6 {estocifrenih brojeva koji su razli~iti................................................................ .... 812 000 ... ............................................... Napi{i mesnu vrednost cifara u datim brojevima: a) 3 2 5 6 7 1 b) 9 0 9 0 9 0 33 ....... Nacrtaj tablicu i u wu unesi brojeve kod kojih: a) cifra 3 ima vrednost stotina i jedinica........... ...................

1...33 00 Sa milion koraka pe{ak pre|e 700 km.. dva.......... petsto pedeset hiqada...... tri ..... 1 milion 2 miliona 1 000 000 2 000 000 ............. Kada bi `eleo da stigne do Meseca.. 10 miliona 10 000 000 1 desetica miliona je 10 miliona 1 desetica miliona = 1 DM 34 1 DM = 10 M .... .......... 1................... Nastavi da broji{ i zapisuje{ po milion.......................... Da bismo izbrojali do milion................... ................................... 2.... 33 miliona qudi bi trebalo da se uhvate za ruke. 0 000.......... milion............... .... petsto pedeset hiqada jedan ............Brojevi ve}i od milion Jedan..................... morali bismo da brojimo 35 dana po 8 ~asova dnevno.......... .... ....... ......... Da bi se na~inio krug oko Zemqine kugle............. trebalo bi da napravi 549 miliona koraka................ .............

......... ............................................. Nastavi da broji{ i zapisuje{ po 10 miliona................... ......... 7 SM 700 000 000 milijarda (hiqadu miliona) ............................. .................... 10 miliona 20 miliona 10 000 000 20 000 000 ................................................ 9 SM 900 000 000 hiqadu miliona (milijarda) 10 SM 1 000 000 000 1 milijarda je 10 stotina miliona 1 Md (milijarda) = 10 SM {eststo miliona ...................................... .......................... 100 miliona 100 000 000 1 stotina miliona je 10 desetica miliona 1 stotina miliona = 1 SM 3..... Milijarda je 1 000 miliona i pi{e se sa 9 nula: 1 000 000 000 1 Md = 1 000 M 35 .................................................................................................... .................................. ~etiristo miliona 4 SM 400 000 000 ..... .......................................................................... 3 SM 300 000 000 ~etiristo miliona ........... 5 SM 500 000 000 {eststo miliona 6 SM 600 000 000 devetsto miliona .................... ......................................................................... 1 SM = 10 DM Brojimo po sto miliona do milijarde: sto miliona 1 SM 100 000 000 Napi{i ciframa brojeve: dvesta miliona 2 SM 200 000 000 sto miliona ................................................................... 8 SM 800 000 000 ............. ......... ............................................................................................................................................2....................................

.... ......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 1 000 ............... 700 000 000 ...................... 7 000 ..................................4....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 000 ................ Uz svaki taj broj navodi se naziv klase........................................................ 30 000 ...................................... 36 Napi{i re~ima slede}e brojeve: a) 1 000 000 .......................... Svaku klasu ~itamo kao zaseban trocifreni broj..................................................................................................... klasa miliona SM DM M 5 klasa hiqada SH DH H klasa jedinica S D J 5 3 4 5 6 8 9 2 0 6 0 3 8 7 5 0 4 2 8 1 6 0 3 Svaka klasa ima svoje stotine............... 1 000 000 000 .................................................................................................. ................................................................................................................................. b) 800 000 .......... 5 345 689 pet miliona trista ~etrdeset pet hiqada {eststo osamdeset devet ............. 10 000 ............................................................................... 5............................................................................................................................................... a) Napi{i re~ima brojeve iz tabele............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 504 281 603 ...................... 6 000 000 ... ................................................................................................................................................................................................................................. desetice i jedinice.................................... osim za klasu jedinica................................. ............................................................ Vi{ecifrene brojeve ~itamo sleva nadesno.................................................................................................................... .................................................................... b) Napi{i kako se ~itaju slede}i brojevi: 20 603 875 ....

............................................................................. DM = ................................................................. ............................................ SM = ....................................................................................................................................... U tabeli su zapisani brojevi koje nazivamo DEKADNE JEDINICE....................................................................................... b) Napi{i ciframa sve dekadne jedinice od 1 000 000 000 do 10......................... ................................................. .............................................. v) Koliko puta je svaka dekadna jedinica ve}a od prethodne? .............................................................................................................................................6.... g) Dopuni: 1 Md = ....... Md SM DM M SH DH H S D J 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Napi{i ciframa redom sve dekadne jedinice od 1 000 do 1 000 000................................................................................................................................................................... M 37 .............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 000 700 ................................................................................................................ Napi{i bilo koja tri broja: a) ve}a od 1 000 10 000 100 000 [ta zna~i poslovica: „Re~i se mere.................................................................................................... Napi{i re~ima slede}e brojeve: 3 261 984 . ...................................................................................................................................................................... 4.................................. dvadeset pet miliona ~etiristo {ezdeset osam hiqada dvesta devedeset ..................................................................................... Napi{i najmawi: osmocifreni broj sedmocifreni broj ................ 22 222 222 ..................1........................................................................................................ 1 000 000 .................................... 35 000 000 ................................................................................... Napi{i ciframa: osam miliona osamsto tri hiqade pet .................................................................................................................................................................................................................... 626 073 760 ..................................................... a ne broje“? ..... ...................................................................... trideset miliona {ezdeset hiqada dvesta ... b) mawa od 1 000 000 10 000 000 38 ................ 3.. 48 031 040 ............................................................................................. 2........................................... devetocifreni broj .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... petsto pedeset pet miliona petsto pet hiqada petsto pedeset ......... 230 811 808 ...................

................ U tabeli su dati podaci o broju stanovnika za neke evropske dr`ave: dr`ava Gr~ka Italija Austrija Srbija i Crna Gora Nema~ka Ma|arska Velika Britanija broj stanovnika 10 668 354 58 103 033 8 184 691 10 829 175 82 431 390 10 006 835 60 441 457 GB D 1 ............................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... g) Pore|aj dr`ave po broju stanovnika od najve}e do najmawe: ....................................................................5................................................................................................................................................................................................................................................ 4................................................................................ 6............................................... .......................................................................................................................................... Velike Britanije ............................................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 693 300 936 891 010 9 643 400 396 911 010 203 484 93 615 203 203 480 93 609 314 39 ........................................................................................... v) Koje od navedenih dr`ava imaju mawe od 50 000 000 stanovnika? .... Nema~ke ................................................................................ 2......................... Gr~ke .............................................................. Srbije i Crne Gore .............................................................................. Austrije .............................................................................................................................................................................................................. b) Koja od ovih dr`ava ima najmawi broj stanovnika? .............................................................................................................................................................................................................................................................................. IT a) Napi{i re~ima broj stanovnika: Italije ...................................................................................................................... 4......................................................................................................................................... Ma|arske .................................................................................................................................................................

............................................................................ Za ~itawe brojeva ve}ih od milion uvodi se klasa milijardi..................................... ................................................................................................................................................................. ....................................................................... 4............................................. ciframa i re~ima zapi{i brojeve: ciframa 234098111300 re~ima ............................................................................................ 8.......................... ..................................................... 9.......................................................................................................................................................................................... Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 000 056 ............................................................................................... ...................7....... klasa milijardi SMd DMd Md 9 5 2 4 0 6 1 0 0 klasa miliona SM DM 6 8 0 9 0 0 8 9 1 M 3 3 5 0 0 klasa hiqada SH DH 9 4 4 7 0 0 1 0 9 2 H 7 2 1 0 5 S 1 3 0 0 7 klasa jedinica D 2 1 0 1 8 J 3 0 8 0 9 Prvi broj u tabeli zapisujemo kao 952 683 947 123 i ~itamo: 952 milijarde 683 miliona 947 hiqada 123 Zapi{i ostale brojeve iz tabele: ....................................................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................................................................... Ta klasa......................................... ima svoje jedinice milijardi (Md)..... desetice milijardi (DMd) i stotine milijardi (SMd)..................................................................................................................................... kao i ostale....................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 93000012311 .......... Prave}i razmak izme|u klasa................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 40 ............................................................................................................... 908 991 006 432 .................................................................

..........org/challenges/c02/challenge.............figurethis...... razdaqina do nekog nebeskog tela itd.....) podatak broj ....... 11................. dvadeset tri milijarde petsto trideset miliona pet .......... miliona i milijardi i upi{i slede}e brojeve: a) pet milijardi pedeset miliona dvesta b) deset milijardi dvesta miliona dvanaest hiqada {est v) sto pet milijardi {esnaest hiqada sto pedeset tri g) milijarda Prona|i i napi{i: a) broj stanovnika na Zemqinoj kugli b) tri podatka koji su izra`eni brojevima ve}im od milion (cena ku}e ili stana............ Nacrtaj tabele sa klasama jedinica............................................................................ broj stanovnika neke dr`ave ili grada. Zapi{i ciframa: osam milijardi {eststo hiqada .............htm 41 ..........................10.............................................. hiqada...... povr{ina mora..................................................... Ako `eli{ da sazna{ ne{to zanimqivo o broju otkucaja qudskog srca idi na slede}i veb-sajt: http://www.........................

...... Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijardu....... .... 2................ Pored milijarde (1 000 000 000)... zamolio da to u~ini.....................De{ifrujte broj: = ............ i kada bi svakodnevno brojao po 8 ~asova....... godine. =1 = + = + = : = – – = = + – = 1..... Taj naziv je smislio devetogodi{wi de~ak Milton Sirota... 2.......................... matemati~ar Edvard Kasner.. 1 000 000 000 42 • 4..... ... po{to ga je wegov stric......... 1. 5.................. koja predstavqa broj koji se sastoji od cifre 1 i devet nula................ postoje nazivi i za ve}e brojeve: bilion 1 000 000 000 000 (milion miliona) trilion 1 000 000 000 000 000 000 (milion biliona) kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (milion triliona) itd. Od te re~i poti~e i naziv Google kako se zove jedan od najve}ih pretra`iva~a Interneta.................. brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina.......... Broj koji se sastoji od cifre 1 i 100 dopisanih nula naziva se gugol (Googol)... 3......... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478............................ 3 ................... .. Za koga se ka`e da je milioner? ....... Re~ milion poti~e iz italijanskog jezika..........................

........................................... 9 999 ............................................ 2 500 ..................... 123 156 273 410 ....................................... b) jedanaest milijardi sto miliona deset hiqada.............................................................................................................................................. ............................................................................................ 71 100 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 999 999 ....................................1........................................................................... g) deset hiqada osamsto trideset {est............. 120 000 ................................................................................. 28 401 .................................. 1 020 101 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... klasa milijardi SMd DMd Md klasa miliona SM DM M SH klasa hiqada DH H S klasa jedinica D J 43 .................................................................... 10 002 100 ................................................. 2............... Slede}e brojeve napi{i re~ima................................. 1 020 ... d) osamsto osamnaest miliona osamnaest................................................................................................................................................................................................................................................................................ v) milion dvesta pedeset hiqada sto trideset jedan.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... U tablicu sa klasama upi{i brojeve: a) ~etiri milijarde dvadeset miliona.......

......................................... po~ev od one koja je najbli`a....................................................................... 4................................................................................. 4 ...................................................................................................................................... Jupiter .................................................................................................... b) Koja je od planeta iz tabele najbli`a Zemqi.................................................. Uran ...................................................... Neptun ............................................................................................................................................................................ v) Koje su od navedenih planeta od Zemqe udaqene mawe od 1 000 000 000 km? ............................................................ u broju 32 624 701............... Pluton ....................................................................................................... U tabeli su dati podaci o udaqenosti nekih planeta od planete Zemqe: ime planete Mars udaqenost od Zemqe u km 78 345 520 Pluton 5 763 998 240 Uran 2 721 433 440 Neptun 4 347 540 560 Saturn 1 277 404 480 Jupiter 628 788 880 Zemqa Merkur Venera a) Napi{i re~ima koliko je od Zemqe udaqen: Saturn ....................................................................................................................... 6 ................................................................................................................................................. 0 ................................................................................................................................. 44 ..................... g) Pore|aj planete iz tabele po udaqenosti od Zemqe........................................................ 2 ......................................................................................................................... Mars ................................................................................... ..................................... 7 .................................................................. a koja je od we najudaqenija? ................................................................ 2 ............................................................ 3 .................................................................................................................................................. d) Upi{i pored svake planete na slici wen naziv............................................................................................................................................................................ Odredi mesne vrednosti cifara............................ sleva nadesno.........................................................3.................................................................................................................... 1 .....................................

...............................................................................8 0 0 8 0 8 0 5... 67 821 111..................................................................... 293 900 600 = .............. ........................... Nastavi da upisuje{ neposredne prethodnike i sledbenike.... 2 313 121.......... 8 905 621 = ............................................................. 120 000 220 000 2 324 509 2 324 519 420 000 2 324 549 Predstavi broj u obliku zbira: 270 908 = 200 000 + 70 000 + 900 +8 34 026 = ...................... 45 ............................................................................................................... 6 254 321 6 254 322 8 0 506 372 009 8 231 8 999 999 99 999 1 000 000 000 Pore|aj navedene brojeve po veli~ini....................................................... 6....................................................................................... 6 254 320 7... 3 213 121...................... 8............................................................................................................................................ 1 650....................................................................................... 67 782 111............................................................................. kao {to je zapo~eto......................... po~ev od najmaweg: 42 369................................................................. Odredi mesnu vrednost svake napisane cifre 8 u broju 800808080..... 289 794 = ....................................................................................................................................................................... a) b) 9............................................ Uo~i pravilo i popuni prazna mesta.... 300 059 = .......................................................

.... M 1 DH = ....... S 1 M = ...................10.. DH 1 H = ........................... Zapi{i kao u primeru......... D 1 SH = . 8 000 + 300 + 20 + 1 = 8 321 700 000 + 20 000 + 500 = 30 000 + 8 000 + 50 + 5 = 8 000 000 + 7 000 + 30 = 11....... Odredi veze izme|u dekadnih jedinica i upi{i odgovaraju}e brojeve............... 387 837 47 000 46 000 000 9 246 9 245 60 606 9 999 4 001 4 010 62 350 62 305 3 405 34 000 86 732 836 752 13............ 46 1 Md = ..................................... Pove`i iste brojeve. S 1 M = ..... D .... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)............................... 60 325 6 hiqada 325 600 000 325 6 miliona 325 hiqada 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 214 023 007 000 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J 2 104 237 {eststo miliona trista dvadeset pet 6 325 000 12..

...... A B v) prave ................................. Ako je du` AB jedinica mere odredi merni broj du`i OC...... U ovom poglavqu nau~i}e{ da na brojevnoj polupravoj odredi{ koliko je ma~ak napravio koraka........ Broj wegovih koraka predstavqen je na brojevnoj polupravoj........................................................BROJEVNA POLUPRAVA • da predstavqa{ prirodne brojeve na brojevnoj polupravoj 0 1 000 Ma~ak pe{a~i i broji korake.............. .............. Zapi{i sve nacrtane: a) poluprave .......... b) du`i ......................... A B x O C 47 ..................................... C l a E p m D O 2............. 1.............................................. 2 000 .........

Od po~etne ta~ke poluprave uzastopno je naneta jedini~na du`... 2.. 999 999. 1 000. ta poluprava se naziva poluprava prirodnih brojeva.Poluprava prirodnih brojeva e O x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na slici je prikazana poluprava Ox i proizvoqna du` e koju nazivamo jedini~na du`. ta~ka na kraju prve du`i brojem 1. 999. a) 0 b) v) 48 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . 10. ta~ka na kraju druge du`i brojem 2. 1 000 000. Kako svakoj ozna~enoj ta~ki na woj odgovara jedan prirodan broj: 1. 3 . 101 .... Prona|i gre{ku na nacrtanim brojevnim polupravama i nacrtaj ih ta~no.. 9. 99.. 1.. 100. Ovaj postupak mo`e da se nastavi i daqe.. 1 001 . na kraju tre}e du`i brojem 3 itd. Poluprava na slici naziva se brojevna poluprava. 1 000 001. 11 .. Po~etna ta~ka ozna~ena je brojem 0 (nula).

.........1. 0 2... 3....... 1 3 6 11 Nacrtaj brojevnu polupravu ako je jedini~na du` 2 cm............. 0 2 49 ..... ako je: a) jedini~na du` 1 cm b) jedini~na du` 2 cm. 5 na brojevnim polupravama.... Nacrtaj i obele`i ta~ke 0.. b) Precrtaj prva tri parna broja.. a) Zaokru`i prva tri neparna broja.. 3.... Odredi na brojevnoj polupravoj sve ta~ke do broja 11 i ispod svake napi{i odgovaraju}i broj.. b) Ako je du`ina jedini~ne du`i 1 m. koliko je rastojawe izme|u ku~eta i ma~eta? ... 1..... a) Koliko jedini~nih du`i je ku~e udaqeno od ma~eta? . 4....

...... 0 1 1 sprat....... U prazna poqa upi{i odgovaraju}i znak (<...... A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) Na kom broju brojevne poluprave }e se zaustaviti muva? ............... ......... 8. 6............. b) 12 jedinica . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 < 2 < ....... 14 < .. < .... a zatim 8 udesno. Zatim se du` brojevne poluprave kretala na slede}i na~in: tri jedini~ne du`i ulevo................ < .. < .5. restoran i bazen........ < .... < ..... Upi{i odgovaraju}e brojeve...................... svi brojevi levo od wega su mawi............ a) 0 x x b) 50 y y x y.... kuglana.. .................... Ako posmatramo neki broj na brojevnoj polupravoj...... < ......................... odredi na kojim spratovima se nalaze: TV sala......... Odredi brojeve koji su na brojevnoj polupravoj od broja 12 udaqeni: a) 9 jedinica ..... ................. Muva je sletela na ta~ku A brojevne poluprave...... x y y x ..... a svi brojevi desno od wega su ve}i... 9......... 7...... < 6 < ................. Ako je na prvom spratu telefon. >... b) Koliko }e jedini~nih du`i pre}i muva? ............... Ta~kama na brojevnoj polupravoj predstavqeni su spratovi hotela.......................... =).. ...... < 11 < ...

............................................................ 11 400 000 300 000 200 000 brod 340 000 100 000 a) Koje prevozno sredstvo ima najve}u....................... u {koli ili na nekom drugom mestu razli~ite instrumente sa skalama i nacrtaj ih u svojoj svesci........................................................ Odgovori brzo: Koliko deonih ta~aka dobija{ ako na polupravu nanese{ 5 jedini~nih du`i jednu za drugom? ............... Potra`i kod ku}e................................. Na primer....................... v) Koje prevozno sredstvo ima ve}u masu od mase broda? ................. 0 1 2 3 4 5 6 13............................... b) Koja prevozna sredstva imaju mawu masu od mase broda? ................................................................................................................................... za merewe du`ine koristi se metar.........................................................10...................................... 51 .............. Ispod ta~aka upi{i brojeve koji nedostaju......................................................................... Zaokru`i na brojevnoj polupravoj re{ewa nejedna~ine 5 < x < 10................ Upi{i u tabelu podatke sa slike.............................. za merewe vremena – sat itd..... a koje najmawu masu? ............... 0 50 200 12...................... Za merewe veli~ina koriste se razni instrumenti na kojima se nalaze podeoci ozna~eni brojevima (skale).. prevozno sredstvo masa u kg voz 140 000 7 8 9 10 11.................................................................................... Koliko je koraka napravio ma~ak? Pogledaj zadatak na strani 47 i napi{i odgovor ispod ta~ke na kojoj stoji ma~ak.................................

1.

a) Nacrtaj polupravu.

b) Odredi na woj ta~ke koje odgovaraju brojevima 0, 1, 5, 10, 15, ako je jedini~na du` 1 cm.
2.

Napi{i prirodne brojeve koji odgovaraju ta~kama A, B, V, G.
A
0

100

V

G

500
A .............

4.

B

B .............

V .............

G .............

Koriste}i tabelu, dovr{i crte`
kao {to je zapo~eto.
12 000
Prose~na
visina leta

10 000

10 000 m

8 000

3 000 m
5 000 m

6 000
4 000
2 000

2 000 m

a) [ta leti na najvi{oj visini? .................................................
b) Ko odnosno {ta leti ni`e od maweg aviona? .........................................................................
52

MERE ZA POVR[INU
• da meri{ i upore|uje{

povr{i po veli~ini
• jedinice kojima se meri
veli~ina povr{i.

Biber~etova mama je iscrtala krojeve
za kapu, {al, rukavice i ~arape, kao
na slici. Biber~e nije znao da odredi
povr{i krojeva. Ti }e{ mo}i da mu
pomogne{ nakon ovog poglavqa.

1.

1 m = ................ dm
1 dm = ................ cm
1 m = ................ dm = ................ cm = ................ mm
1 km = ................ m

3.

Na slici je plan u~ionice. U pravoj u~ionici sve je 100 puta ve}e nego na planu, tako da
du`ina od 1 cm predstavqa 1 m u prirodnoj veli~ini. Izmeri slede}a rastojawa, izra~unaj
wihovu stvarnu du`inu i obe mere upi{i u tabelu, kao {to je zapo~eto.

a) od katedre
do zida
b) od prve klupe
do katedre
v) od prve klupe
do zida
g) od zida do zida
4.

rastojawe
na slici

rastojawe
u prirodnoj
veli~ini

1 cm

100 cm = 1 m

v)

a)

b)
g)

Re{i ukr{tenicu.
Vodoravno: pretvori slede}e mere u centimetre.
1. 10 dm 2 cm
3. 8 m 4 dm
2. 6 m 2 cm
4. 1 m
Uspravno: pretvori slede}e mere u milimetre.
1. 12 cm 8 mm
2. 2 cm

1 cm = ................ mm

2
3

1
1
2

4

4

3

3. 2 dm 1 cm
4. 4 cm 5 mm
53

Upore|ivawe povr{i
Povr{i mo`emo upore|ivati golim okom.
1.

Povr{i mo`emo upore|ivati
i preklapawem.

a) Povr{ prozorskog okna je mawa od
povr{i zida.

2.

b) Povr{ crveno obojenog
pravougaonika je ...................
od povr{i `uto obojenog
pravougaonika.

Uporedi povr{i A i B sa slike
i zaokru`i ta~nu tvrdwu.
a) Povr{i A i B su jednake.
b) Povr{ B je ve}a od povr{i A.
v) Povr{ A je ve}a od povr{i B.

v) Navedi tri predmeta iz tvoje u~ionice ~ija je
povr{ ve}a od gorwe povr{i svoje klupe i tri
predmeta ~ija je povr{ mawa.

A

Ve}u povr{ imaju: ....................................................................
...............................................................................................................

B

Mawu povr{ imaju: ..................................................................
...............................................................................................................

3.

Izre`i figure dimenzija koje su date na crte`u.
Uporedi wihove povr{ine preklapawem i upi{i
znak >, < ili =.
A
G
d) A
\
a) A
3 cm 

b) B  V
v) A  V
g) D  G
54 

|) \  G
e) V  E

5 cm

B

V 2 cm
3 cm

5 cm

D
3 cm

3 cm \ 3 cm
3 cm

G
5 cm

E
2 cm

3 cm

Koja figura ima ve}u povr{inu.... tako|e predstavqa merni broj... 55 .. To mo`emo da zapi{emo: PB = 9 • K Povr{ina neke figure je proizvod mernog broja i jedinice mere.. Veli~ina povr{i B jednaka je .... 10 kvadrata....Merewe povr{i... kao figure na slici: A B Ove figure mo`e{ da uporedi{ na slede}i na~in: Povr{ figura A i B meri}e{ kvadratom K kao jedinicom mere... a ni preklapawem. puta.... Povr{ina figura Neke povr{i ne mo`e{ da uporedi{ ni golim okom.. A ili V? ......... {to mo`e{ da predstavqa merni broj................ Veli~ina povr{i A jednaka je Rezultat merewa.. Povr{inu figure naj~e{}e obele`avamo slovom P....... B Jedinica mere K sadr`i se u povr{i B ta~no . To je broj jedinica mere potrebnih da se ta figura potpuno prekrije.. • zapi{e{ kao 10 K. K A Koliko puta se mera K sadr`i u povr{i A? . Proizvod 9 • K naziva se povr{ina figure B.. • K............ To mo`emo da zapi{emo: PA = 10 • K......... Broj ... Proizvod 10 • K naziva se povr{ina figure A. broj 10..

......... < PC < .................................... 8 • K < PA < 10 • K K B A 56 C ... PJ = ............... ...................... PG = ................ PI = .... PH = ................ K A C B G D E I H F J PA = 4 • K PC = .... v) Figura koja ima najmawu povr{inu je ....... .................. Figura sa najve}om povr{inom je . a) Ako je jedinica mere kvadrati} K iz mre`e...................................................................................... PB = .... .1.......... 2............................................. < PB < .......... ........... PE = . b) Koje figure imaju jednake povr{ine? Figure C i D......... odredi povr{ine figura na crte`u...................... PD = ............ Proceni povr{ine figura na slici.................... PF = .

.................................................... M2. Redosled povr{i pore|anih po veli~ini je . 4.... Na slici je figura A ograni~ena linijom l... Proceni povr{inu figure A: .... 57 .. M4. merne brojeve......... • K.... M3.............. Na kvadratnoj mre`i nacrtaj 5 figura ~ija je povr{ina 16 • K.......... M1 M2 A M3 M4 B jedinice figure M1 M2 M3 M4 A C 32 B C b) Dopuni re~enice na osnovu tabele.. Odredi povr{ine figura na slici........... • K < PA < .......... dobija{ . ako su jedinice mere M1.. A l Koliko je najmawe celih kvadrati}a koji sadr`e figuru A? ...... Merne brojeve unesi u tabelu......... K 5...................3.... Ako istu povr{ meri{ razli~itim jedinicama mere....... K Koliko je celih kvadrati}a u figuri A? ........... gde je K jedan kvadrat.....

............. crvene plo~ice: ... koja sadr`i liniju l.... Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela........ Koliko treba nabaviti zelenih............. poseti slede}e adrese na Internetu: http://www........xml?groep=0 (link: Gullivers Travel) http://www.......... a ostale crvene......................................... ...................................................figurethis...... 7.... a uz kra}u 6 plo~ica? Za re{avawe iskoristi mre`u..6.....uu..... a) Oboj crvenom bojom sve cele kvadrati}e koji pripadaju unutra{wosti linije ozna~ene sa l.................. zelene plo~ice: ..... b) Oboj zelenom bojom najmawu figuru sastavqenu od celih kvadrati}a.........nl/rekenweb/en/welcome.htm 58 . Pod biblioteke pravougaonog oblika treba prekriti kvadratnim mermernim plo~icama tako da du` ivica budu zelene plo~ice... < P < .fi...................................... jednom seci“? .........htm http://www...........org/challenges/c12/challenge.................... a koliko crvenih plo~ica ako uz du`u ivicu poda staje 12.. l v) Proceni povr{inu unutra{wosti linije l....org/challenges/c76/challenge................. [ta zna~i izreka: „Tri puta meri..... ..........................figurethis...... Ako `eli{ da re{i{ jo{ neki zanimqiv zadatak o upore|ivawu povr{ina.......

..... • B M Figura C ima povr{inu dva puta ve}u od povr{ine kvadrata A. • C Ako povr{ neke figure meri{ razli~itim jedinicama mere dobija{ razli~ite merne brojeve.. Kolika je povr{ina pravougaonika M....... Kolika je povr{ina pravougaonika M... kra}e se pi{e kao 1 m2 i predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 m. 1m 1 m2 1 m2 = 100 dm2 1m 1 dm2 1 dm 1m Za merewe povr{i mawih od m2 koriste se slede}e jedinice mere: 1 dm2 – kvadratni decimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 dm 1 cm2 – kvadratni centimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 cm 1 mm2 – kvadratni milimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 mm 59 .......... dogovoreno je da se za merewe veli~ine povr{i upotrebqavaju kvadratne jedinice mere: Osnovna jedinica za merewe veli~ine povr{i je kvadratni metar.. Da li mo`e{ da izmeri{ kvadratnim metrom povr{ predwe korice uxbenika matematike? ........ Da ne bi do{lo do zabune pri upotrebi razli~itih mernih jedinica.. ako je jedinica mere figura C? P = ..... • A C Figura V ima povr{inu dva puta mawu od povr{ine kvadrata A..........Jedinice za povr{inu Kolika je povr{ina pravougaonika M............ ako je jedinica mere figura B? P = ..... ako je jedinica mere kvadrat A? A B P = .

. v) Stoti deo kvadratnog centimetra je . Dopuni slede}e re~enice: a) Sto puta ve}a jedinica od 1 m2 je .......................................dm2 = ... cm2 = ............ 1............................ mawih i ve}ih od kvadratnog metra......... igrali{ta.................... kao {to su dvori{ta. b) Sto puta ve}a jedinica od 1 a je ................ 60 Upi{i odgovaraju}e brojeve: 1 m2 = .... v) Sto puta ve}a jedinica od 1 ha je ......................................................... 1 km2 = .........Za merewe povr{i ve}ih od kvadratnog metra. a povr{ina 100 puta................ Dopuni slede}e re~enice: a) Stoti deo kvadratnog metra je kvadratni ..............mm2....... 2.. koriste se slede}e jedinice mere: 1 a – ar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 10 m 1 ha – hektar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 100 m 1 km2 – kvadratni kilometar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 000 m Na slede}oj shemi predstavqeni su odnosi jedinica za povr{inu................................... 3...................................................... • 100 1 km2 = 100 ha 2 • 100 km 1 ha = 100 a 1 m2 = 100 dm2 2 2 1 a = 100 m2 1 dm = 100 cm • 100 ha 1 cm2 = 100 mm2 • 100 a • 10 1 km2 = 10 000 a 2 • 100 m 1 km2 = 1 000 000 m2 • 10 km 1 ha = 10 000 m2 • 100 dm2 • 10 100 m • 100 cm2 • 10 10 m 1 m2 = 10 000 cm2 2 mm 1 m2 = 1 000 000 mm2 • 10 m 1 dm2 = 10 000 mm2 • 10 dm • 10 cm mm Pri prelazu iz mawe jedinice u slede}u – ve}u........m2 .......................... b) Stoti deo kvadratnog decimetra je ........... stranica kvadrata uve}ava se 10 puta..............................ha = ........ wive itd...................a = .......

.............................................. a 2............. Kolike su povr{ine figura u mm2? C A PA = ............................. 8 500 000 m2 85 000 m2 850 m2 8 km2 5 ha Izra~unaj povr{ine figura na slici................................................. cm2 = .............. <......... ako jedan kvadrati} predstavqa povr{inu od 1 cm2................. cm2 = ........... 4........................................................ 36 800 m2 = ........................................ 61 .... b) arima 23 ha= ......... ha ................................... mm2 PB = ....... 1 ha 5 a= ........ 8 ha 3a = .. 3.......................................... 5 800 m2 = ........................ =). .......................... 8 a 50 m2 v) 4 ha 9 a • 2 = ............ Povr{ina travwaka u parku je 8 a 40 m2....... mm2 B PC = .......................................................................... ako kose jednake povr{ine? ............................................... 7 ha 24 a = ......................... Izrazi u: a) kvadratnim metrima 5 ha = ................. ha ............................. a............. Koliku povr{inu }e pokositi svaki od wih.......................................................................................... Izra~unaj............................. 12 a= ........ v) hektarima 26 km2 = ...... a) 4 a 53 m2 – 2 a 43 m2 = ........................ Travwak kosi 8 radnika.................................... 8 ha 5 a b) 3a 25 m2 + 2 a 23 m2 + 4 a 32 m2 = ............................................ 30 000 m2 = ................ cm2 = ..... g) u hektarima i arima 560 a = ......1... Upi{i odgovaraju}i znak (>...................................................................... mm2 1 cm2 5..............

..... 1 a = 100 m2 : 2 = .................................... 7................................................................................ Stan ima dve sobe..................................... Svaka soba ima povr{inu od 20 m2.....................6. P = ........................................ Kolika je povr{ina stana? ....................................................................................... 2 1 ha = ............ {to je 12 m2 vi{e od povr{ine kuhiwe..... 4 1 km2 = 10 Povr{ina velikog kvadrata je 64 cm2............................................................ Odredi povr{ine kvadrata obojenih crvenom i plavom bojom..... 62 ........................... a predsobqa povr{ini kuhiwe i kupatila zajedno................ 8 Od 10 {ibica napravqena je figura kao na slici................. Koliko kvadratnih metara ima: 8................................ b) Koliko {ibica treba dodati da bi se dobilo 5 kvadrata? ............................... 1 km2 = ................................................ predsobqe i kupatilo..... kuhiwu.. Koja je povr{ina ve}a? ............. Prona|ite u enciklopedijama podatke o tome kolike su povr{ine Evrope i Afrike........................................................................... Povr{ina kupatila jednaka je polovini povr{ine kuhiwe........ P = .......................................... a) Koliko ima kvadrata na slici? .................................... ........................

...m2 b) 70 000 cm2 = .. a sa A2 na drugoj..... dm2 = 9 m2 63 . mm2 = 4 m2 .. a ) 6 000 000 mm2 = ..... A2 Odredi povr{ine figura na slici ako su jedinice mere figure K1 i K2..dm2 700 cm2 = ....... cm2 = 8 dm2 .. K2 C Upi{i odgovaraju}e brojeve.................. Unesi rezultate u tabelu.........dm2 500 mm2 = .... mm2 = 6 cm2 v) 700 dm2 = ...... Sa A1 su ozna~eni naranxasti delovi na prvoj slici.. Zaokru`i ta~no tvr|ewe.......m2 50 000 mm2 = .................................. mere K2 K1 A B 3.......... a) A1 < A2 b) A1 = A2 v) A1 > A2 A1 2...........m2 .........cm2 ... K1 figura A B C jed.......... mm2 = 7 dm2 .....1....... cm2 = 6 m2 ...

... rukavice . {ala ..........ha 9 km2 = ..... 64 ... vaqak itd....... Na taj na~in su sticali znawa o geometrijskim figurama i wihovim povr{inama......... proceni kolika je povr{ina: ~arape .......... < P < ............................ Izbroj i napi{i koliko plo~ica nedostaje........................... krug................. 5......... Upi{i odgovaraju}e brojeve.. km2 = 4 000 000 m2 Na zidu Jocinog kupatila nedostaje nekoliko plo~ica...m2 v) 5 km2 = .. < P < .................... Posle ~estih izlivawa Nila Egip}ani su morali da premeravaju zemqi{te....... < P < ... kape .......... km2 = 50 000 a . a = 4 000 m2 b) 8 ha = .. Weni po~eci vezuju se za dolinu reke Nil i stari Egipat....... Re~ geometrija zna~i zemqomerstvo (od gr~ke re~i γεωμετρια)..... km2 = 700 ha ..........a . ha = 8 000 a 7 km2 = ... zidarstvu i raznim zanatima... koje je bilo u obliku raznih geometrijskih figura............. Do sada ste izu~avali razne geometrijske figure u ravni i u prostoru – kvadrat. ... kocku.. Ta znawa imala su prakti~nu primenu u odre|ivawu granica poseda.... kvadar....... Pogledaj zadatak o Biber~etu sa 53... strane............. trougao.............m2 .............4......... pravougaonik.. Ako je jedan kvadrat na kvadratnoj mre`i povr{ine 1 cm2.m2 . ha = 60 000 m2 ............. a) 1 a = . < P < ..................... 6.....a 9 ha = ...... Geometrija je veoma stara nauka.

Sunce – Merkur 57 910 160 km Merkur – Venera 50 295 520 km Venera – Zemqa 41 394 320 km Zemqa – Mars 78 345 520 km Mars – Jupiter 550 443 360 km Jupiter – Saturn 648 615 600 km Saturn – Uran 1 444 028 960 km Uran – Neptun 1 626 107 120 km Neptun – Pluton 1 416 457 680 km 65 . Pitao se koliku }e razdaqinu u kilometrima morati da pre|e da bi stigao do Plutona? Nakon ovog poglavqa sigurno }e{ mo}i da pomogne{ Stevi. Steva je sawao da kosmi~kim brodom leti ka najudaqenijoj planeti Sun~evog sistema.SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA • • • • vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka.

...... zatim desetice sa deseticama.) = = (327 +400) + 50 + 3 = = .... Sabira{ sleva nadesno: prvom sabirku dodaje{ prvo stotine.. 1.............. Ili...... Kad sabira{ pismeno. 2................... = ........... potpisivawem sabiraka: 834 + 153 ................................... 327 + 453 = 327 + (400 + 50 +3) = 548 + 289 = 548 + (................. .................. zatim desetice..................... Ili mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 66 S D J 8 3 4 1 5 3 .......... na~in (usmeno) 1. + .............. Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 834 + 153 = (8 • 100 + 3 • 10 + 4 • 1) + (1 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1) = 9 • 100 + 8 • 10 + 7 • 1 = ............... .... Izra~unaj zbir brojeva 834 i 153........ kre}e{ zdesna ulevo: prvo sabira{ jedinice sa jedinicama.......... = ..... = (727 +50) +3 = = ... ..... + ......... na~in (pismeno) 3.. pa jedinice drugog sabirka..............Sabirawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da sabiramo brojeve do 1 000 na razli~ite na~ine........................... = 777 + 3= = . Dovr{i zapo~ete primere (1–6) na dati na~in........ 2............ jo{ kra}e.......... a zatim stotine sa stotinama...................

... D Potpisivawem: 545 + 189 + 6... 67 ........ Izra~unaj. Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 615 + 278 = (6 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (2 • 100 + 7 • 10 + 8 • 1) = 8 • 100 + 8 • 10 + 13 • 1 = 8 • 100 + 8 • 10 + (1 • 10 + 3 • 1)= = 8 • 100 + (8 • 10 + 1 • 10) + 3 • 1 = = 8 • 100 + 9 • 10 + 3 • 1= = ................ = ............... 3 6 S + 2 S = ...... + ............. + .... D 7 S + 2 S= ................. 7........ .... Izra~unaj zbir brojeva 615 i 278.. potpisivawem: 1 615 + 278 .... ................................... Izra~unaj......... S Izra~unaj zbir brojeva 545 i 189........ .. + ....................... 89 + 443 ........ ........ Ra~unamo: 9 J + 3 J = .. .............3 ............. J 3 D + 5 D + 1 D = ........................ 6 1 5 5 J + 8 J = 13 J = 1 D + 3 J 2 7 8 1 D + 7 D + 1 D = .......... U tabeli mesnih vrednosti: S 1 736 + 258 ..4........................ jo{ kra}e........ D .... J 5 4 5 1 8 9 .4 Ra~unamo: 6 J + 8 J = 14 J = 1 D + ....... Ili................ Ili kra}e zapisano u tabeli mesnih S vrednosti: D J Ra~unamo: 1 + 5. J = ...................

...... Jelena je putovala autobusom od Subotice do bake koja `ivi u Budvi....... a + 508 200 383 + 227 = 610 388 (383 + ........ ....................................... od kojih jedan ima dve devetke.......... drugi dve nule.. + ................ Odredi na dva na~ina zbir slede}ih brojeva: 900........... Podgorica – Budva ........................................................ ................... Subotica – Budva 11. 9....................... Izra~unaj usmeno zbir brojeva 123 i 456........................................) drugi na~in: prvi na~in: 10........................ Broj zgrade u kojoj stanujem otkri}e{ ako sabere{ tri susedna trocifrena broja................................................................................................ 77............. Janko je drugu dao svoju adresu: Ja stanujem u Bulevaru tajni..................... .................. a tre}i tri razli~ite cifre ~iji je zbir 3....................... Popuni tabelu: a a+8 67 km 12...................... Koliko je kilometara Jelena pre{la autobusom? put od grada do grada rastojawe Subotica – Podgorica 475 km Odgovor: ..............8.....) + 227 = 810 462 159 13. .... Da li je Janko dao drugu dovoqno podataka? ........................... (Kvadratna mre`a je prostor za ra~unawe. 68 ............. Iskoristi zbir dva broja da dopuni{ jednakost...................................................................... 22 i 1..........................................

................................................... = .......................... = ...................................................................................................................................................... + ...) = = ....................... + ........................................................... = ............................................................................... zar ne? 69 ............................................. 4..... Usmeno sabirawe ovako velikih brojeva nije uvek jednostavno...................... 8 090 378 + 536 121 = 8 090 378 + (500 000 + ............................................................ na~in („usmeno“) Dovr{i sabirawe u narednim primerima: 1................................................................................................Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak sabirawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka sabirawa koje si ve} nau~io........... = ............................................. = ............................................................................. + ................................................................................................. = ...................... = . 1................................... 2...................................... 64 200 + 1 300 = 64 200 + (1 000 + 300) = ......... = ......... 3..................... 15 000 + 17 000 = ........... + .............. = ........................................................................................................................................................ 6 000 + 5 000 = 11.........

... na~in (pismeno) 5.. 7 D + 0 D = ............. potpisivawem: Izra~unaj zbir brojeva 7 214 i 1 925...................... ........... + 1 925 . + 7.............. Odredi zbir brojeva 6 215 i 3 164................... Ili kra}e........... jo{ kra}e.... U tabeli mesnih vrednosti: H S D Ra~unamo: J 4 J + 5 J = . 1 7 2 1 4 1 D + 2 D = ..... Zbir mo`e{ da na|e{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 6 215 + 3 164 = (6 • 1 000+ 2 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (3 • 1 000 +1 • 100 + 6 • 10 + 4 • 1) = 9 • 1 000 + 3 • 100 + 7 • 10 + 9 • 1 = .... Ili potpisivawem: 1 ................ 70 H S D J 1 J + 2 J = ..3 473 ..139 Ili potpisivawem: 11 86 971 + 6 502 ......... Izra~unaj zbir brojeva 86 971 i 6 502.... ... Ili.. S D J 6 2 1 5 3 1 6 4 .... 1 3 9 7 H + 1 H + 1 H = ..2.... ...................... 6 215 + 3 164 ...... 4 7 3 8 DH + 1 DH = 9 DH + .. 1 9 2 5 2 S + 9 S = 11 S = 1 H + 1 S . mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 6. U tabeli mesnih vrednosti: Ra~unamo: DH H 1 1 8 6 9 7 1 9 S + 5 S = 14 S = 1 H + 4 S 6 5 0 2 6 H + 6 H + 1 H = 13 H = 1 DH + 3 H ..

........................................................................................................................................................................ = .................................................................................................................... tako {to cifre jedinica sabira{ sa ciframa jedinicama........................... `) 2 416 + 1 999 777 = ............................................................................................ g) 9 000 300 000 + 700 000 ................................................................................. = ........................................................................................ Vi{ecifrene brojeve sabira{..... 3 241 i 55 601.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Izra~unaj zbir brojeva 4 027................ = ......................................................... cifre desetica sa ciframa deseticama itd............................................................................................................................. 1.....................9 Zbir vi{e sabiraka ra~unamo na isti na~in kao i zbir dva sabirka........................................................................................... = ...................... Izra~unaj usmeno: a) 3 000 + 250 = ........................... v) 41 000 + 27 000 = .................................................................................................................................................................................... d) 4 500 + 2 300 + 9 700 = (4 500 + 2 300) + 9 700 = = ..............................................................................................................................................................................................................8........................................................................................................................................................................................................ potpisuju}i sabirke jedan ispod drugog i sabiraju}i istovremeno................................................. e) 7 220 + 1 164 = ................. |) 1 000 001 + 278 823 = .......................................................... b) 2 100 + 7 900 = .. 4 027 3 241 + 55 601 ... 71 ........................................................................................................................ (zdesna ulevo).....................................................

=) bez ra~unawa! a) 1 + 4 + 9 + 5 + 6 + 7 72 1 000 b) 13 + 1 000 + 8 + 200 + 4 2 000 ....................... 5 328 a 9 000 342 565 922 8 021 b 765 656 999 809 3 799 a+b 4........ Najdubqa izmerena ta~ka u Jadranskom moru je 1 223 m......................2.. 2 534......... 12 375 210..... Povr{ina Srbije je 88 361 km2............... 5.. 6......... a Crne Gore 13 812 km2... Najvi{i vrh u Srbiji i Crnoj Gori je \eravica.... Kolika je ukupna povr{ina Srbije i Crne Gore? Odgovor: ... 6 544 182 v) 1 002 375.... b) 9 002 345........) a) 7 654... 77 869...... <. 28 967...... 600. Kolika je visinska razlika izme|u te dve ta~ke? Odgovor: ........... Upi{i odgovaraju}i znak (>.......... 504 756 3......... Popuni tabelu sabiraju}i pismeno.. Potpi{i brojeve pravilno (jedinice ispod jedinica.......... visoka 2 655 m.......

. UKUPNO Odgovor: ......................................................................................... ..........................................................................7.................................................................. .............. biqna kultura povr{ina u ha `ito 2 453 374 sto~no krmno biqe 494 598 industrijske biqke 348 641 povrtne biqke 300 484 vo}waci 256 887 vinogradi 85 763 rasadnici 2 164 livade {ume 666 702 86 866 UKUPNO [ta zna~i kada ka`e{: „Saberi se“? ..................................................................... Fru{ka gora 22 850 b) Izra~unaj uz pomo} tabele ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji........................ a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni kolika je ukupna povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama.......................................................................................... Odgovor: ............................. nacionalni park Zvijezda povr{ina u ha 1 500 Resava 10 500 ............................................................................................................................................................................................................................... 73 ...................................... b) Izra~unaj na osnovu tabele kolika je povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama............................................................ 8.................................................. a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji...........................

...75 b) 5....... .. 5.. b) Da li voz sme da pre|e most? 2t 00 kg t 40 23 10 t2 7k g 00 2 kg 7 7 68 kg 0 5 00 kg 15 30 t ....... .............. koriste}i svaku od cifara samo jednom........... ..3 + ... a) ... Zabrawen prelaz za teret preko 30 t! 1 t = . ... 9............. 4... kg 10......... ...........7...! b) najmawi b) ...... kg .............638 + ...... 56 9... 2. desetice ispod desetica itd... 2............... + .. + .... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an....................... ........ 3.. .................. 0 zapi{i dva ~etvorocifrena broja....... ........ 0 1 1 . 4 013 7485 8 0 1 Pomo}u cifara 1....... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an.... 11. 8.9. tako da wihov zbir bude: a) najve}i 74 Veoma je va`no da pri potpisivawu brojeva napi{e{ jedinice ispod jedinica......... a) 12................a) Izra~unaj koliko tereta nosi voz........ ....

........ Pogledaj sliku i podatke sa strane 65.. 16........... a) Dopuni niz parnih brojeva: 2 342......... a) Napi{i koliko ima ~etvorocifrenih brojeva ~iji je zbir cifara 3........... ...................... b) Saberi najve}i {estocifreni paran broj i najmawi {estocifreni neparan broj....... 14....................................................................... ............................................................. ...... .............................................................. b) Saberi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3 i najve}i ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3.... ............... 170 + 171 7 131 + 7 132 65 828 + 65 829 b) Mo`e li zbir dva susedna prirodna broja biti 37 536 862? .... a) Izra~unaj zbirove i napi{i da li su parni ili neparni...... .............. ... ....................13............................................ 2 344.................. 15.................... 75 .................................................. Pomozi Stevi da izra~una koliki }e put pre}i od Zemqe do Plutona.............

. 2.. 2........ = = 543 = ........... na~in (pismeno) 3.....) – ... na~in (usmeno) 1. 756 – 213 = 756 – (200 + 10 + 3) = 845 – 269 = 845 – (200 + .... Sli~no sabirawu. Izra~unaj razliku brojeva 676 i 149..... = = 556 – 10 – 3 = = (645 – . Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: 676 – 149 = (6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1) – (1 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1) 5 • 100 + 2 • 10 + 7 • 1 = 527 U tabeli mesnih vrednosti: S – 76 D J 6 16 6 1 7 4 6 9 . 7 Kako je 6 < 9...... „pozajmqujemo“ jednu deseticu: 676 = 6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1 = = 6 • 100 + (6 • 10 + 1 • 10) + 6 • 1= = 6 • 100 + 6 • 10 + (1 • 10 + 6 • 1) = = 6 • 100 + 6 • 10 + 16 • 1 Ra~unamo: 1 D = 10 J 6 J + 10 J = 16 J 16 J – 9 J = 7 J 7D – 1D = 6D 6 D – 4 D = ... ........ – ........... = = 546 – 3 = = ..... ... i oduzimawe se mo`e izvr{iti na razli~ite na~ine.................. potpisivawem: 6 16 676 – 149 ........ 1........ + .. 6 S – 1 S = ....Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da ra~unamo razliku brojeva kod kojih je umawenik bio prirodan broj do 1 000......) = = 756 – 200 – 10 – 3 = = (845 – 200) – .................... Ili skra}eno....

....................... U tabeli mesnih vrednosti: S – D J 4 9 11 5 3 0 4 1 7 ... ........................... S D J b) Proveri ta~nost ra~unawa sabirawem. zatim desetice od desetica.. 4 S – 3 S = ....... prvo jedinice od jedinica... Ili skra}eno...................................................4 Na ovaj na~in oduzima{ zdesna ulevo............ 5.... 4 Ra~unamo: 501 = 5 S + 0 D + 1 J Kako je 1J < 7 J..... vr{i se zamena jedne stotine u desetice ili jedne desetice u jedinice................................. potpisivawem: 4 9 11 501 – 347 ............... Izra~unaj razliku brojeva 501 i 347........... 77 ... pozajmqujemo od stotina: 1 S = 10 D = 9 D + 10 J 501 = 4 S + 9 D + 11 J 11 J – 7 J = 4 J 9 D – 4 D = . pa stotine od stotina... a) Izra~unaj pismeno (u tabeli) razliku brojeva 456 i123.......... – [ta zna~i kada neko ka`e: „Oduzeo sam se“? ................. Ako je vrednost cifre umawenika od koje oduzimamo mawa od vrednosti cifre umawioca koju oduzimamo..................................4...........

.. 462 b) 985 ..................................6......421 = ............... pismeno: Popuni tablicu...... usmeno: 7........(421 + 23) = ......... Mamina sestra mi je tetka A moja sestra nije mi ni{ta..421 = 564 308 a) (985 + 15) .... Odredi na dva na~ina razliku brojeva 900 i 651............... 637 Du{ko Radovi} je pisao o zbiru i razlici na slede}i na~in: U ~emu je razlika izme|u mamine sestre i tvoje sestre? [ta je zbir gluposti? Vi{e volim maminu sestru nego svoju............................ a – 148 500 Iskoristi razliku dva broja da na|e{ vrednost izraza........ 985 ... a a – 150 8. Prva glupost: nisam u~io Druga glupost: oti{ao sam u {kolu Tre}a glupost: oti{ao sam u {kolu ^etvrta glupost: rekao sam glupost Iz pesme Razlika Iz pesme Zbir gluposti 78 .................

................... Ili u tabeli: – H 5 3 S 7 6 D 6 2 J 3 1 2 1 4 2 Pismeno oduzima{ zdesna nalevo............. Izra~unaj razliku brojeva 5 763 i 3 621.Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak oduzimawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka oduzimawa koje si ve} nau~io.................... 1...... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: Uvek pazi kako potpisuje{ cifre.... 3...... = 4 400 = ... 1..... 5 700 – 1 300 = 5 700 – (1 000 + 300) = 8 068 278 – 6 000 – 100 – 1 = = 5 700 – 1 000 – 300 = = .. Ra~unamo: 3J – 1J = 2J 6D – 2D = 4D 7S – 6S = 1S Ili skra}eno..... na~in (usmeno): Dovr{i zapo~eta oduzimawa u narednim primerima.. potpisuju}i jedinice ispod jedinica................... na~in (pismeno): 4........ zatim desetice od desetica....... potpisivawem: 5763 – 3621 2142 5H – 3H = 2H 79 ................! 5 763 – 3 621 = (5 • 1 000 + 7 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1) – (3 • 1 000 + 6 • 100 + 2 • 10 + 1 • 1) 2 • 1 000 + 1 • 100 + 4 • 10 + 2 • 1 = ... 6 000 – 2 000 = 4. – 100 – 1 = = 4 700 – 300 = = ............. desetice ispod desetica.. 2... prvo jedinice od jedinica.... 8 098 278 – 36 101 = 8 098 278 – (30 000 + 6 000 + 100 + 1) = = 8 098 278 – 30 000 – 6 000 – 100 – 1 = 2.

.. pa je 61 304 = 6 DH + 1 H + 2 S + 10 D + 4 J... pa je 61 304 = 6 DH + 0 H + 12 S + 10 D + 4 J............ Provera: .......... ........... Ra~unamo: Kako je 0 D < 2 D......... 6 – .. U tabeli: Ili....... sa potpisivawem: H S D J 7 9 9 12 8 0 0 2 6 0 8 . 012 2 10 61304 – 50524 ...... U tabeli: DH – Ili skra}eno. ne mo`emo da oduzmemo 8 J od 2 J.... Pozajmqujemo od hiqada............ Izra~unaj razliku brojeva 8 002 i 608.. skra}eno.. . 8 H = 7 H + 10 S = 7 H + 9 S + 10 D = 7 H + 9 S + 9 D + 10 J 12 J – 8 J = 6 J 9D – 0D = 9D 9S – 6S = 3S 7H – 0H = 7H 7 9 9 12 8002 – 608 ... ne mo`emo da oduzmemo 2D od 0D i od stotina pozajmqujemo 1 S = 10 D...... potpisivawem: H S 0 12 D J 2 10 61 304 = 6 DH + 1 H + 3 S + 0 D + 4 J 4J – 4J = 0J 6 1 3 0 4 5 0 5 2 4 7 8 0 .5.. 6. . Izra~unaj razliku brojeva 61 304 i 50 524......6 .........7 8 0 Kako je 2 S < 5 S.. jer imamo 0 D i 0 S.. 80 Ra~unamo: Kako je 2 J < 8 J........ + ................. od hiqada pozajmqujemo 1 H = 10 S..

......................................................................................................... ? Izra~unaj i proveri sabirawem........................................ b) 90 257 – 76 465 v) 3 870 – 744 a 9 999 642 565 922 8 021 b 765 456 337 809 3 799 a – b 81 ...................................................... g) 41 000 – 27 000 = ............................... d) 8 700 – 87= ...................................................... Odredi povr{inu kopna ako je povr{ina mora 361 000 000 km2.......................................................................... Popuni tabelu........................................................... Izra~unaj postupno „usmeno“: a) 5 000 000 – 1 000 000 = ............................................................................................1........................... 3................................................................................................................. v) 7 900 – 2 100 = ........................... 2.................... a) 5 136 – 3 271 4................................................... Povr{ina Zemqe iznosi 510 000 000 km2..................... b) 1 000 000 – 100 000 = ........................................................................................................................................................... |) 7 220 – 1 164 = ................................

................. Za koliko se uve}ao broj kwiga? Odgovor: .............. ...... .. Ivo Andri} 1892–1975....) 1 100 1 400 1 600 1 700 1 800 2 000 2 300 1 300 1 200 6............................... sveti Sava 1173–1235...... Izra~unaj koliko godina su `iveli na{i znameniti preci........ ............... car Du{an 1308–1355............. 8........ (Zbir svih brojeva u svakom redu i koloni... 7..... god....... Vuk Karaxi} 1787–1864........... ................. jeste isti broj.. 82 Od najve}eg ~etvorocifrenog broja ~iji je zbir cifara 3 oduzmi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 2...................... Wego{ 1813–1851............. god...................... ............ Re{i magi~an kvadrat........ god....... god..................... ........ god.. kao i dijagonali...... ................................ Biblioteka grada Beograda imala je pri osnivawu 7 200 kwiga........................... Nikola Tesla 1856–1943.. god.......5..... Sada ima milion kwiga.........

83 ................... 3 . 79 025 7 532 613 Upi{i znak sabirawa ili oduzimawa izme|u napisanih brojeva tako da jednakost bude ta~na..... matemati~ar iz 18.......... KAKO? 1 + 2 + 3 + ................... {to je ukupno 5050... .................... od u~iteqa je dobio zadatak da odredi zbir brojeva od 1 do 100. Upi{i odgovaraju}e cifre umesto ta~aka....... 47 35 662 .. 43 9 .. ......................... Odredi podatke koji nedostaju o prira{taju stanovnika u Srbiji........................................ ... jo{ kao de~ak je veoma brzo ra~unao.. 374 = 1 500 Karl Fridrih GAUS... Dok su druga deca jo{ pisala: 1 + 2 + 3 + .... on je ve} izra~unao da je zbir 5 050.. + 98 + 99 + 100 Zadatak: Gaus je primetio da 1+ 100 = 101 2 + 99 = 101 ........................ 9 – ................... Kad je imao devet godina............. . 9 407 1 0 ... 5 . + 98 + 99 + 100 = ................... god broj odraslih stanovnika novoro|en~ad ukupno 1953 .......... ..... 186 267 6 998 980 2003 .9........ 6 ............ veka.................................................... Eto za{to je Gaus kasnije postao ~uveni matemati~ar! Izra~unaj zbir svih brojeva od 1 000 do 10 000.............. 3 7 ......................... – ......................... 61 – 26 7 ... 5 ......... 10....... ... 49 + 52 = 101 50 + 51= 101 Ima pedeset parova sa zbirom 101............ 8 . 1 027 301 400 11.....................

................................. 84 ................ .......................... Preko Finske... 2.... 3..... + ....... Na brojevnoj polupravoj predstavi wen put.... Napi{i zbir koji si izra~unao na ovaj na~in..... U tabeli je dat prikaz wenog puta.. Odredi precizno na brojevnoj polupravoj rastojawe izme|u Beograda i Osla.... Ja da stignem do Norve{ke.......... = .. Finske i [vedske stigla do Norve{ke. Proceni koliko je pribli`no bio dug wen put..... preko [vedske................... V....... kao {to je zapo~eto udaqenost u km put Beograd–Prag (^e{ka) Prag–Helsinki (Finska) 450 Stokholm–Oslo (Norve{ka) 550 Prag 900 1000 1 840 Helsinki–Stokholm ([vedska) Prag Beograd 960 Helsinki 2 000 Stokholm 3 000 Oslo 4 000 1.Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe Kad od ^e{ke po|em pe{ke....... Bani} Dara je sawala da je iz Srbije preko ^e{ke...... 960 + 1840 + ................... Mogu bez ijedne gre{ke.

.... London 0 Beograd 250 500 750 1 000 1 250 a) Koliko je pribli`no kilometara ostalo do Beograda? Zaokru`i ta~an odgovor..... Na ekranu u avionu prikazan je trenutan polo`aj aviona u odnosu na mesto poletawa i mesto sletawa. v) Iskoristi brojevnu polupravu da utvrdi{ koliko je rastojawe izme|u Londona i Beograda.......... 1800 9 000 8 000 10 000 Predstavi na brojevnoj polupravoj godinu otkri}a izuma i pove`i je sa slikom.... • oko 1 000 km • oko 2 000 km • oko 3 000 km 2 000 Ose}aj o veli~ini brojeva koje sabiramo poma`e nam da ne pogre{imo u ra~unawu. b) Televizor je otkriven 88 godina kasnije.......... Tawa leti od Londona do Beograda. v) Od otkri}a prve fotografije do prvog kompjutera pro{lo je jedan vek i pet godina........ 2........ a) Ozna~i na brojevnoj polupravoj koju kilometra`u je pokazivao mera~ automobila nakon pre|enih 1 400 km? b) Koliko jo{ treba da pre|e automobil da bi mera~ pokazivao 10 000 km? 7 000 3... .......... a) Fotografija je otkrivena 1841.................... b) Tawa vidi na ekranu da su pre{li 1 250 km i da je do kraja leta ostalo jo{ 800 km.............. godine.. Odgovore na naredna pitawa na|i uz pomo} brojevne poluprave.1.. ..... g) Zapi{i u obliku zbira brojeva dobijeno rastojawe.. Strelicom ozna~i deo puta koji treba da pre|u do sletawa......... 1900 2000 85 ...................... Mera~ kilometra`e na automobilu je pri polasku pokazivao 7 100 km...

Pove`i biqku sa odgovaraju}im brojem na polupravoj.. Upi{i na brojevnim polupravama godine ro|ewa svojih predaka. CAR + CAR KRAQ Potra`i sva re{ewa. Neke biqke rastu samo u blizini mora. Iskoristi date podatke i brojevnu polupravu da odredi{ na kojoj nadmorskoj visini raste koja biqka. Smreka: Ja rastem 1 500 metara iznad visine na kojoj raste cer. tata 1 700 1 800 1 900 2 000 mama 1 700 86 1 800 ja 1 900 ja De{ifruj sabirawe. prabaka.. 100 0 Razgovaraj sa ~lanovima porodice o svojim precima. Utvrdi koje godine je ro|en tvoj otac. Bukva: Ja rastem 2 000 m ni`e od mesta na kom raste gorska trava. 2 000 . Hrast: Ja rastem 200 metara iznad mesta na kom raste cer. pradeda.. 300 Planinski bor: Ja rastem 600 metara iznad visine na kojoj raste smreka.. Gorska trava: Ja rastem 300 m iznad mesta na kom raste planinski bor.4. Iza svakog slova krije se neka cifra. deda.. neke samo na visinama. Cer: Ja rastem na nadmorskoj visini od 100 m. kao i mama. baka.

... Upi{i ti neki zanimqiv zbir brojeva...Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva Qubica i Ogwen se takmi~e u sabirawu prirodnih brojeva..................................................... ka`emo da se operacija sabirawa mo`e izvr{iti ili da je operacija sabirawa UVEK IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva........... zar ne? Napi{i re~ima koji je to broj.. Koji je to broj? ................................. ................. 2........ 87 ... 1 000 000 + 44 = 44 4 1000 000 = 99 999 999 999 999 + 11 111 111 111 111 = = 111 111 111 111 110 1................ Prirodni brojevi su 1........... a) Koji bi zbir dva prirodna broja............................... b) Ako tvom „najve}em“ zbiru doda{ 1.................................................................................... ................ .............................. 3................................ Navedi jo{ neki broj 2 koji ne pripada skupu prirodnih brojeva........ 2....... v) I od wega postoji ve}i.......... zbir. Da li je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj? Broj 0 i 1 nisu prirodni brojevi............ 3.............................................................................................. dobi}e{ jo{ ve}i Ve} zna{ da ne postoji najve}i prirodan broj................................. mo`e{ da zakqu~i{: Zbir bilo koja dva prirodna broja je prirodan broj. Pri operaciji sabirawa prvi sabirak se uve}ava za vrednost drugog sabirka.. 111 + 222 = 333 2123 21 + 3 123 Qubica je Ogwenu dala zadatak da prona|e najzanimqiviji i najve}i zbir prirodnih brojeva........... Po{to nema najve}eg prirodnog broja... mogao biti NAJVE]I? ............ .......................... Budu}i da je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj... po tvom mi{qewu..

88 . Za operaciju oduzimawa ka`emo da nije uvek izvodqiva. Mogu da pojedem 2 kola~a.NULA nije prirodan broj. osta}e mi 3. ne}e ostati nijedan. tako da razlika bude prirodan broj? Qubica se setila da je mogla da krene i od razlike mawih brojeva. 5–1=4 5–2=3 5–3=2 5–4=1 5–5=0 Kad imam 5 kola~a na tawiru mogu da pojedem jedan. Mogu da pojedem i 5. NE mogu da pojedem 6 kola~a! Operacija oduzimawa je izvodqiva u skupu prirodnih brojeva pod uslovom da je umawenik ve}i od umawioca. to jest da je USLOVNO IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva. Da li od bilo kog prirodnog broja mo`emo oduzeti bilo koji prirodan broj. osta}e mi 4. razlika pripada skupu prirodnih brojeva. tj. Tada je wihova razlika ve}a od nule.

..................... b) 342 – 123 1 554 555 Pove`i umawenik sa umawiocem tako da razlika povezanih brojeva bude prirodan broj........ 0 3...................................... Zatim zaokru`i najve}i od wih. umawenik 28 455 505 umawilac 1000 1001 2000 999 484 763 1 897 5005 789 483 484 556 1 000 Koji prirodan broj je najmawa mogu}a razlika dva prirodna broja? Zaokru`i ta~an odgovor................ operacija oduzimawa nije izvodqiva u skupu prirodnih brojeva............................... 10 000 ....... a) 0 5........1. koji je najve}i broj koji mo`e{ da oduzme{ od a tako da razlika bude 545 485 987 1 0 prirodan broj? . kao {to je ura|eno u prvom primeru......... v) 561 + 561 g) 561 – 561 d) 1 000 + 2 000 |) 1 000 – 2 000 Zaokru`i brojeve koje mo`e{ oduzeti od broja 555 tako da wihova razlika bude prirodan broj.. umawenik umawilac 100 0......................... Zaokru`i slova ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj............................... b) 1 v) bilo koji a) Napi{i umawioce koje mo`e{ da oduzme{ od datih umawenika tako da razlika bude prirodan broj.... 1.... b) Ako sa a ozna~imo umawenik.. 98... 99 320 ............. a) 342 + 123 2...... 3 ................................................ 89 ................ 2.............. 5 001 ....... Svaki od brojeva pove`i samo sa jednim brojem! 4....... Kada umawenik nije ve}i od umawioca......

.......) = 405 + .............. 335 + (170 – 37) = 505 – .) = 505 – .. Sada ukupno imaju: (235 + 100) + 170 = 405 + 100 b) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda dao Dari 50 dinara? (235 + . 90 .... c..... y va`i: ako jedan sabirak pove}amo (smawimo) za neki broj...................... Svojstvo zbira koje smo primenili (upoznao si ga u tre}em razredu) mo`emo izraziti re~ima ili formulom.... Podseti se ovih svojstava kroz zadatke..... 1.. a+b=c (a + x) + b = c + x (a – y) + b = c – y.. Dara ima 235 dinara.......) + 170 = 405 + ..... v) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda samo Stevi dao 70 dinara? 235 + (170 + .............. koja ko{ta 57 dinara? 335 + (170 – ........... za b > y Dara i Steva sada ukupno imaju: 335 + 170 = 505 g) Steva je kupio patent-olovku koja ko{ta 37 dinara.... Zavisnost zbira od promene sabiraka Za prirodne brojeve a..............Svojstva operacije sabirawa Za velike brojeve s kojima sada ra~una{ va`e ista svojstva kao i za male. b.............. |) Koliko bi ukupno para imali da Steva nije kupio ni{ta......... za a > y a + (b + x) = c + x a + (b – y) = c – y.............................. a da je Dara kupila gumicu za 17 dinara? ............................. i zbir se pove}ava (smawuje) za taj broj................... d) Koliko bi ukupno para imali da je Steva kupio olovku........... Ukupno imaju: 235 + 170 = 405 a) Dara je od dede dobila jo{ 100 dinara................... x......... a Steva 170 dinara.

. + .......................... a) Dopuni tabelu.......... b) Izra~unaj zbir: 43 + 999 + 1 = (43 + 999) + 1 = ..... a+b=b+a a) Izra~unaj zbir: 564 + 49 + 501 = (564 + 49) + 501 = ...... a b 1200 4500 631 349 999 1 78 902 a + b = ............... + ................................ b........ sabirke mo`e{ da zdru`uje{ kojim redom ho}e{......................... b + a = . 43 + (999 + 1) = ... Za bilo koje prirodne brojeve a i b va`i: zbir se ne mewa ako sabirci zamene mesta.. + ............2.. Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak.......... 564 + (49 + 501) = ...... (43 + 999) + 1 43 + (999 + 1) Zdru`ivawe sabiraka Za bilo koje prirodne brojeve a........ = .................... pa upi{i odgovaraju}i znak.......... = ... = ...... a+b b+a 1 200 + 4 500 = 5 700 4 500 + 1 200 = 5 700 Zamena mesta sabiraka 3........ (564 + 49) + 501 564 + (49 + 501) Pri ra~unawu zbira vi{e sabiraka................................ b) Uporedi zbirove istog reda u prvoj i drugoj koloni.............................. + ................. ~ime olak{ava{ nala`ewe ukupnog zbira... = . c va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) Na osnovu svojstava zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b 91 ......... Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak...

..................... U drugom izrazu....................................... c. b..... b > x (a – y) + (b + y) = c..... a drugi sabirak je .............. 0 + a = a...... (1 236 + 45) + (541 – 45) = ........ U drugom izrazu............... + ... a drugi sabirak smawi za taj isti broj. + 0 = ........................ prvi sabirak je uve}an za 45............... za 66..... 92 a+b=c (a + x) + (b – x) = c..... = .... a > y ... + ... prvi sabirak je smawen za 37............. Vrednosti prvog i drugog izraza su ... a + 0 = a.... = ...... za 45........ (5 689 – 66 ) + (1 151 + 66) = ..... = .. + . prvi sabirak je uve}an za 23........ za 37................. U drugom izrazu............ + ........ U drugom izrazu......... y va`i: zbir se ne mewa ako se jedan sabirak pove}a za neki broj........................ 5........... Vrednosti prvog i drugog izraza su ........ Za bilo koji prirodan broj a va`i: v) 0 + .................. a – 0 = a a) 177 + 652 = 829 b) 1 236 + 541 = 1 777 (177 + 23) + (652 – 23) = .................................. b) 5 689 + 1 151 = 7 840 a) 1 324 + 2 563 = 3 887 (1 324 – 37) + (2 563 + 37) = ......... = . Vrednosti prvog i drugog izraza su .. Zakqu~ujemo: Nepromenqivost zbira Za brojeve a... x.............. Vrednosti prvog i drugog izraza su .. = 829 6... a) 1 000 + 0 = 0 + 1 000 = .. a drugi sabirak je .... prvi sabirak je umawen za 66.......... a drugi sabirak je ............. Dopuni jednakosti.... za 23..... a drugi sabirak je ........ Nula kao sabirak b) .4.

Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine...... 3 + 97 = 97 + .. v) 7 860 + 12 347 + 7 653 g) 9 765 + 2 563 + 3 235 Iskoristi deo brojevne poluprave da bi odredio zbir brojeva na dva na~ina.......... 78 431 + 243 = 243 + ...........1. 2...... a) 1 100 i 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 b) 35 i 150 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 93 .... primewuju}i svojstvo zamene mesta sabiraka............ primewuju}i svojstva zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka: a) 39 774 + 127 653 b) 19 765 + 2 403 569 3................ Dopuni jednakosti.. 56 + 944 = 944 + ....

................ Dopuni jednakosti...................... 6... (200 – 58) + 400 = 600 – .. 200 + (400 – 85) = 600 – .............................................................................) = .........................................) = 600 + ............................. = 60 513 a) 5 005 + 4 023 – 4 023 = ................... 200 + (400 +89) = .......................... = ................................................. + 7 754 – 7 754 = 4 434 v) 3 018 – 3 018 + 7 972 = ................................................................................) + (579 + ...........................................................) = 600 – .......................................... + 4 327 = 4 327 b) 9 022 + 8 149 – 9 022 = ..... ............................ a) 1 012 + 448 + 2 049 = ............. Izra~unaj primewuju}i svojstva operacije sabirawa... b) 9 412 – .. + ... 94 Iskoristi jednakost 456 + 579 = 1 035 da izra~una{ zbir brojeva................ ..................... a zatim izra~unaj zbir........ (200 + 52) + (400 – 12) = 600 + ................................................... – ... = ......................................................................) + ( 400 – ...................................... 235 + 402 = (200 + 35) + (400 + ............................................... + ......... b) 7 939 + 2 708 + 3 202 = ..........4................................................................................................................... Iskoristi jednakost 200 + 400 = 600 i svojstva operacije sabirawa da izra~una{ zbir..................................................... 8................ Upi{i zagrade tako da olak{a{ ra~unawe...... – ........................................ v) 2 715 + 6 017 + 3 001 =..... (200 + 33) + (400 + 77) = 600 + (................................ = ............................ v) ........................ = ...... 7..................................................... = ....................................... 5.................................................... a) 60 513 – 4 512 + .....) = b) 3 656 + 2 079 = ............. ................................... ................................................................................................. = .. a) 556 + 679 = (456 + ........ 176 + 399 = ( 200 – ................................................. = . (200 + 47) + 400 = 600 + .........................

................ = ...........................................................) = ........................................................... Na |a~kom krosu 2005....................................... 7 036 + 1 329 = (7 036 – .................. Koliko je u~enika prijavqeno za kros 2006......................... 2 448 + 1 541 = (2 448 – ................................) + (2 403 + ........................... + ............ = ......................) + (1 541 + ................ od toga 1 107 devoj~ica i 965 de~aka............ 98 567 + 2 403 = (98 567 – ................. Uporedi rezultate sa re{ewima svojih drugova........) = ................................... + ..........................) + (2 403 – .............. 2006: ....................................... 10..........) + (1 541 – ................................9.............................. 11. Pove`i izraze sa istom vredno{}u.... b) 7 036 + 1 329 = (7 036 + ........... = ...................................... u~estvovalo je ukupno 2 072 |aka..............) = .................... + ................... 2005: ........................................) + (1 329 + ..............................................) + (1 329 – ................. + ......) = .......................... + ................ Odredi koji se broj mo`e dodati sabircima i oduzeti od wih oduzeti da bi se lak{e izra~unao zbir brojeva........ + .. a) 2 448 + 1 541 = (2 448 + .... 647 + 560 427 + (354 + 230) 427 + 354 + 230 430 + 351 (427 + 354) + 230 (427 + 230) + 354 430 + 0 354 + 430 560 + 647 430 95 ...... = ..................................... v) 98 567 + 2 403 = (98 567 + .................................... = ................. godine? Izra~unaj primewuju}i svojtvo zavisnosti zbira od promene sabiraka......) = ......... Naredne godine za kros je prijavqeno 58 devoj~ica i 42 de~aka vi{e nego prethodne godine...........) = ..... = ......

................... Dara je krenula iz Topole... b) Koliko je kilometara Dara pre{la u prvom satu puta? .............................) + ( 51 – ......... 8:00 (39 – ......... 10:00 (39 – .........) = .......... a zatim u tabelu unesi odgovaraju}e podatke........................ Dara i Steva su dobri biciklisti.... d) Dara i Steva su se u podne sreli u Kragujevcu.............................00 0 13 8......00 Kragujevac a) Koliko je Topola udaqena od Jagodine? .............. 12:00 (39 – ... 96 .......................12.................00–12.......) + (51 – ......................................... Na osnovu toga napi{i jednakost koja opisuje rastojawe Dare od Steve u podne..............) + (51 – ............00 16 18 jagodina 10...................... Dogovorili su se da se na|u u Kragujevcu..................................... |) Koje si svojstvo operacije sabirawa koristio pri ra~unawu Darine udaqenosti od Steve? ............00–8..........) = ......... – .. a Steva iz Jagodine u 6 sati..................................00–7.) + 51 = .......................................00 9 51 km 0 topola 7..... v) U kom periodu se Dara odmarala? ............... 7:00 (39 – ................................................ – ....) = ........00–10..................... Kragujevac vreme Darin put u km 39 km Stevin put u km Kragu jevac 6......... g) Koliko su Dara i Steva bili udaqeni u: 6:00 39 + 51 = ....................

........ = ............... za b > x 97 .......... c... Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 954 -321 = 633 742 – 564 = 178 (954 + 72) – 321 = 633 + ............... i razlika se smawuje (pove}ava) za taj broj....... (954 – 47) – 321 = 633 – . a – b = c. pri ~emu va`i: ako umawilac pove}amo (smawimo) za neki broj.................................. (742 – 67) – 564 = 178 – ..... Zavisnost razlike od promene umawenika Za prirodne brojeve a..... a > b (a + x) – b = c + x 2.... b........ = . = ..... = ... a > b a – (b + x) = c – x.......... = .. = .............. x.............. 829 – (215 + 203) = 614 – ..... b.... = ... za a > x Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 653 – 356 = 297 829 – 215 = 614 653 – (356 + 167) = 297 – ......... x...... va`i: ako umawenik pove}amo (smawimo) za neki broj......... i razlika se pove}ava (smawuje) za taj broj...... Zavisnost razlike od promene umawioca Za prirodne brojeve a..... (954 – 31) – 321 = 633 – ... (742 + 72) – 564 = 178 + ........Svojstva operacije oduzimawa 1......... (954 + 53) – 321 = 633 + ................. 829 – (215 – 261) = 614 + ... = ......... (742 + 56) – 564 = 178 + .. = .... = .... = ....... (742 – 89) – 564 = 178 – ..................... 653 – (356 – 303) = 297 + ............ za c > x a – (b – x) = c + x........ a – b = c... = .... (a – x) – b = c – x........................ c......

..... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ..... = ....................... = ....... + . b > y 98 ........... U drugom izrazu...................................................................... (6 235 + 92) – (3 702 + 92) = ....... b) 6 235 – 3 702 = 2 233 Vrednosti sva tri izraza su .......... = ........ – ............. Nepromenqivost razlike Za prirodne brojeve a...........337) = ... a > b (a + x) – (b + x) = c (a – y) – (b – y) = c...... razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac smawe za isti broj.. a) 6496 – 3187 = 3309 Vrednosti sva tri izraza su ...... + ..... za a > y................................. = ... 4. a – b = c....... b) .......... c. U drugom izrazu. = ... a) 4 763 – 2 579 = 2 184 (4 763 + 37) – (2 579+ 37) = ................ = ............................... – ... umawilac za ..... – .. (3751 – 337) – (1202 ... – . umawilac za .... uve}ani su i umawenik i (6 235 – 48) – (3 702 – 48) = .... Nula kao umawilac Za bilo koji prirodni broj va`i: a–0=a Vrednosti sva tri izraza su ................ uve}ani su i umawenik i (6496 – 87) – (3187 – 87) = ..... = ........... b) 3751 – 1202 = 2 549 (3751 + 404) – (1202 + 404) = ......... = ............. y va`i: razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac pove}aju za isti broj....... x.......... uve}ani su i umawenik i umawilac za ..................................... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ...... – 0 = 548 v) a – a = ................. b........ Dopuni jednakosti: a) 1 000 – 0 = .......... U drugom izrazu..... + .....3......... (4 763 – 63) – (2 579 – 63) = ..... + ............... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za . (6496 + 13) – (3187 + 13) = ...... 5..........

...................................................................................... (741 – 21) – (278 – 87) = ....................................................... 3.............................................................. a b a–b 792 368 424 792 + 101 368 424 + .. ........................... Popuni tabelu koriste}i svojstva operacije oduzimawa.............................. b) Za narednu utakmicu prodato je 15 000 karata vi{e..................................... Iskoristi poznatu razliku da izra~una{ vrednost izraza......................................................................................................... 792 368 + 125 792 – 202 368 792 368 – 204 792 + 123 368 + 100 792 + 123 368 – 100 Stadion ima 67 170 mesta................................................. 99 ......1...................................................... (741 + 43) – (278 + 38) = ......... Primeni svojstvo stalnosti razlike da odgovori{ koliko je karata ostalo neprodato za drugu utakmicu? .................................... Za jednu utakmicu prodato je 43 250 karata................................. 741 – 278 = 463 (741 + 38) – (278 – 62) = ..................... (741 – 56) – (278 + 86) = ................. 2................... a) Izra~unaj broj neprodatih karata................... = ...................................................................................................

...............) = ............ Naredne godine Srbiju je posetilo 16 786 vi{e qudi...) = .........4................................. 5....... b) a – (b + 200) = ......... – ... – .... v) 105 314 – 6 827 = (105 314 + ..................) – (6 827 – ............. Ako je a + b = 9 050........... = ... = ........ Odredi koji se broj mo`e dodati umaweniku (ili od wega oduzeti) odnosno dodati umawiocu (ili od wega oduzeti) da bi se lak{e izra~unala razlika brojeva..) – (3 048 – ..) – (6 827 + ........... 105 314 – 6 827 = (105 314 + ............ = ............. Srbiju je u 2004.. – .................... .....................) – (2 072 + ........ = .............................................................................................. – ............... godini.................. 7......................) – (2 072 – .... b) 46 401 – 2 072 = (46 401 + ......... koliko je: a) (a + 100) – b = ...............) = ................... godini........ – ............... a) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2004.......................... v) a – (b – 100) = ...... 46 401 – 2 072 = (46 401 – ....) = . b) (a – 40) + b = .. Ako je a – b = 1 080...) = ..............) = ......... – .. = ................................................... g) (a + 200) – (b + 200) = .................... 100 6....... 5 432 – 3 048 = (5 432 – ..................................................................... = ...................... godini posetilo 1 988 469 turista........) – (6 827 – ................ 105 314 – 6 827 = (105 314 – ............ – .... a) 5 432 – 3 048 = (5 432 + 568) – (3 048 +568) = .. Pazi da pri tom vrednost izraza ostane ista primewuju}i svojstvo stalnosti razlike................................................ 105 314 – 6 827 = (105 314 – .....) – (6 827 + ............ v) (a + 100) + (b – 100) = ...... koliko je: a) a + (b + 50) = .....................) = ................... = .......... dok je samo u Vojvodini boravilo 21 436 vi{e nego prethodne godine...................................... = ... – ...... od kojih je samo Vojvodinu posetilo 260 503 turista.......... b) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2005............

a) 2 501 i 5 000 b) 4 881 i 3 100 v) 11 023 i 6 487 Oduzmi na dva na~ina. 2. a) 9 800 i 5 000 v) 111 023 i 96 487 b) 6 880 i 3 100 101 . Saberi na dva na~ina (usmeno i pismeno).1.

3. 1 800 102 = + + 7 000 420 1 850 1 900 1 950 . 1 900 – + + 2 560 – = 5. Popuni tabelu. b) Helikopter je konstruisan 1877. kontinenata i povr{inu Zemqe. Na osnovu vrednosti datih u tabeli izra~unaj ukupnu povr{inu okeana. v) Avion je nastao 33 godine posle helikoptera. povr{ina u km2 okean Tihi okean 179 679 Atlantski okean 93 800 Indijski okean 74 917 Severni ledeni okean 13 100 UKUPNO okeani povr{ina u km2 kontinent Evropa 10 533 Azija 43 753 Afrika 30 291 Severna i Sredwa Amerika 24 245 Ju`na Amerika 17 795 Okeanija 8 558 kontinenti UKUPNO Zemqa 4. + = = – + 1 770 4 650 = = Na delu brojevne poluprave strelicama predstavi godine slede}ih otkri}a: a) Bicikl sa pedalama prvi put je napravqen 22 godine pre otkri}a helikoptera. godine.

....................................................... ................................................................6...................................... Iskoristi svojstvo zavisnosti razlike od promene umawenika i umawioca da odredi{ razliku...................................................................) = .................................................................) + (2 089 – ............... 10..) + (............................... = ......................................... ............) = ........................................ = .............. b) 36 547 – 12 306 = ............. 8.............................................................. 3 467 + 2 089 = (..............) = .... + ......................... + .................................. 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 + 1 000) = ................ a) 5 877 – 0 7..........) = ................................... = .................................. + . 6 547 + 12 306 = (................. – ................ b) 645 + 645 v) 645 – 645 g) 327 – 326 d) 6 089 – 0 |) 546 – 645 Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine primewuju}i svojstva zdru`ivawa sabiraka i zamene mesta sabiraka: a) 62 421 + 3 235 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 . 103 ................................ 9............................................................................................ – .............................. ..................................... Koliko je ukupno u~enika poha|alo {kolu u 2005.... godini? .................................................................................... Odgovor: .. + ....................... + . + ...... = ..................................... .................................. + ............................. Petnaest godina kasnije istu {kolu poha|alo je 76 de~aka i 58 devoj~ica mawe nego u 1990.. = ................. = .........................) + (...................... godini................. – ............... od kojih su 456 bili de~aci..................................................... Primeni svojstvo stalnosti zbira da na vi{e na~ina izra~una{ zbir brojeva: a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + .... a 300 devoj~ice............................................................................. = .......... + ...... = ......................... – ............................ godini poha|alo 756 u~enika............................................................ 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 – 1 000) = ......................... 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = ....................... = ....................) + (. Zaokru`i slovo ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj.................................................................................................................... a) 8 467 – 2 089 = .............. = ..................................................................................... ........ 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 500) = ......... b) 6 547 + 12 306 = (......... Jednu {kolu je u 1990.............

.....POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA da ra~una{ povr{inu pravougaonika i kvadrata............ dm = ...................... mm 1 m2 = . d) Naspramne stranice svakog pravougaonika su jednake... g) Kvadrat je pravougaonik ~ije su sve stranice jednake po du`ini...... cm = .. v) Kvadrat je ~etvorougao ~ije su sve stranice jednake po du`ini.. Jedinica za merewe du`ine i povr{ine...................... Stolwak prelazi preko ivica stola po 1 dm.. ... cm2 = . ako zna{ du`ine wihovih stranica Dara i Steva {iju stolwak za sto ~ije su dimenzije 14 dm i 8 dm.......... Zaokru`i ta~ne tvrdwe: a) Svi pravougaonici su kvadrati. 104 B – za sve pravougaonike .. kao i osnovnih svojstava pravougaonika i kvadrata. Kolika }e biti wegova povr{ina? I ti }e{ mo}i da odgovori{ na ovo pitawe nakon ovog poglavqa........ Na slici su slovima ozna~ene figure...... b) Pravougaonik je ~etvorougao ~iji su uglovi pravi... C D – za sve kvadrate ... Upi{i oznake: A 3...... mm2 2... a uglovi pravi. dm2 = ........... |) Susedne stranice svakog pravougaonika su jednake...................... Dopuni jednakosti: 1 m = .... 1...

........ g) v) = .. U svakoj koloni ima po .... kvadrata............... • .. • ...... Kra}i put bi bio da odredi{ broj kvadrata u jednom redu i taj broj pomno`i{ brojem redova. .. U svakom redu ima po ............ cm. = .......... .. Povr{ina pravougaonika je P = 5 1 cm2 • ... • . Du`a stranica pravougaonika je ..... Koliko ukupno kvadrata ima u 8 kolona? 8 • .... cm2 = .. = ..... . Zamisli da su celi pravougaonici popuweni kvadratima... Na slici je dat pravougaonik i du`ine wegovih stranica........ Dovr{i crtawe kvadratne mre`e i dopuni slede}e re~enice: 2......... b) a) .. Koliko ukupno kvadrata ima u 3 reda? 3 • . cm2.... = ..... kvadrata....... redova..... Prebroj kvadrate u jednom redu i jednoj koloni i izra~unaj koliko kvadrata pokriva svaki pravougaonik...... Ili mo`e{ da odredi{ broj kvadrata u jednoj koloni i taj broj pomno`i{ sa brojem kolona... 7 cm 105 .. = .................Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata Pogledaj sliku ovog obojenog staklenog okna. • . Kako bi odredio broj kvadrata? Jedan od na~ina je prebrojavawe................ pa ima ......... cm2....... pa u jednom redu ima ..... 1......... = .. 5 cm Kra}a stranica je 5 cm.........................

• ................................. Izmeri du`ine slede}ih stranica pravougaonika i izra~unaj wihove povr{ine... cm2 Budu}i da je kvadrat pravougaonik kome sve stranice imaju istu du`inu...... • .................. P = ...... cm2 4...... • .. b P=a•b a 3............ • ............................... cm2 Koliko stranica kvadrata treba da izmeri{ da bi izra~unao wegovu povr{inu? . P = .................. Izmeri i izra~unaj......... cm2 = ................... P P = ..................... cm2 = ....... cm2 = ....... cm2 = .... cm2 = ............... wegovu povr{inu dobi}emo kada merni broj du`ine stranice pomno`imo sam sa sobom... a P=a•a a 106 ...........Merni broj povr{ine pravougaonika dobija se mno`ewem mernih brojeva du`ina wegovih susednih stranica...

..................... Du`ine stranica pravougaonika ozna~ene su sa a i b.................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika ~ije su susedne stranice: a) 10 cm.. cm2 3....................................................... P=a•b 6 cm b P = 32 cm2 15 cm b = . Izra~unaj wenu povr{inu........................ Izra~unaj nepoznate podatke.................. .. Obe dimenzije pravougaonika izrazi istom jedinicom mere....... 10 dm 40 dm2 ................................. : ............................ ........................ cm = ............ cm Popuni tabelu.................1.............. .............................................. cm = ...... v) 18 m. 2..... 1 dm.......................................... 8 cm P = 56 cm2 P = ................. .............................. ......................................................................... 35 cm............................ : ... ....................... ......................................................................................... ... ............................................... a a 8 cm P = .............................................. v) ....................... b) ...................................................................... cm2 b 15 cm 8 cm a = ................................................................................ a) .................................................................. b) 42 dm..... ... Dimenzije predwe strane {kolske table su 2 m i 15 dm............................... 7m. • ............ 10 km 800 km2 ......................................................................... 107 ......................................... 9m 81 m2 .. cm 4...................

....................................... 108 9........ ..................................... Odredi povr{inu kvadrata ~ija je du`ina stranice: a) 5 cm ........................ .............. ............................................... 7.... ........... ........................................... ..................... ................ cm2 a) a = 6 cm 5 mm............................................................................... b = 1 cm .... .............................................................................. P = ............................................... ............................................................................................. v) 7 m ................................................................ g) 6 mm ............................................................................................................... 1 dm 1 cm ................................................................................................................................................................................................................................................................ v) 32 cm .............. P ........................................................................................................................................................................................................................... 8.......................... b) 8 dm ............................... . Izra~unaj povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 20 cm................. .................................................................. 81 cm2 ......................... ..................... • ........ .................................................................................... O=4•a . b) 40 dm a b a a O=2•a+2•b ........................................................................................... cm2 = .......................................... g) 28 mm Popuni tabelu............................................ Izra~unaj povr{inu pravougaonika ako su wegove dimenzije: 6............... b = 4 mm.. .............. du`ina stranice kvadrata .......... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~iji je obim: a) 36 m Obim pravougaonika i kvadrata ra~una se kao zbir du`ina wihovih stranica............................................................................5.............................................................................................................. b) a = 2 dm 5 mm........................................................................................... 1 m 5 dm ...............

...Osen~enom kvadratu dva puta je uve}ao stranicu i dobio nov kvadrat.. P2 = ............................................. Jedna soba je kvadratnog.................. Nacrtaj kvadrat ~ija je povr{ina 25cm2......................................... De~ak je odgovorio: „Dva puta“................................................................. 4m 5m 6m O1 = ........ a druga pravougaonog oblika... O2 = ............... Sokrat mu je pomogao da do|e do odgovora i nacrtao sliku.................................................................... puta ve}a od povr{ine osen~enog kvadrata...................... Ako te zanima kako se dobija kvadrat ~ija je povr{ina dva puta ve}a od povr{ine datog kvadrata.......... ......... De~ak nije bio u pravu ali je kao i ti bio radoznao da sazna ta~an odgovor............. Pre oko 2 400 godina.......... P1 = .......... ......... ........................................... O1 O2 P1 P2 109 .............. Uporedi obime i povr{ine tih soba.......... Wegova povr{ina je ......... koliko }e se puta pove}ati wegova povr{ina?“ [ta bi ti odgovorio? .................... 11........................................................ pogledaj slede}u sliku............................. ........................ 10..... Wihove dimenzije su date na slici... .............. ............................. veliki gr~ki mudrac Sokrat pitao je de~aka: „Ako stranicu kvadrata pove}amo dva puta........................................................................................

................................................................................12.......................... .......................................................................................... ...... U ba{ti prikazanoj na slici posa|eno je ~etiri sorte povr}a................................................ Izra~unaj povr{ine figura na slikama............................................................................................................. b) Koliko ari ima ba{ta? .................................................................................................................. P = .................................................................................................................................................. 10 m 15 m ........................... P2 = . 8 cm a) 23 m P1 b) 11 cm 3m P2 3 m 3m P1 = ............................................................................... 20 m a) Koliko je m2 ba{te pod svakim zasadom? ................................. P = P1 + P2 = .............................................................. .................................................................................................. 7m 13.................................................................................................................................................. v) 1m 3m ..................................... .................................................................... 6m ....................................................................................................................... 8m 110 ...........

. 111 .......... b) Koliko je potrebno da bude duga ograda da bi se ogradilo celo poqe? ............................................................ Na svakom kvadratnom metru u ba{ti nalazi se po 6 glavica kupusa......................... U sobi je prostrt tepih............................................................ 10 m ................................................... b) Koliko ukupno ima glavica kupusa? ......................................................... 39 m ...................................................................................................... 15.............................................................................................................. ........................................ 10 m 16............................ 20 m .......................................................................... Izra~unaj povr{inu poda koja nije prekrivena tepihom......................................................................................................................... Na slici je predstavqeno poqe kukuruza oblika dva spojena kvadrata................................................................................................................. 4m 2m ....................... 3m .......................... Na tre}ini wive ~ije su dimenzije date na slici nalazi se ba{ta............................................................................ a) Kolika je povr{ina ba{te? ..............................................................................................................14................................... ........................................................... a) Kolika je povr{ina poqa? ........... 5m .............................................................................................. .............................................

.................................................................................... a druga ostane ista............................................................................................................ A Koja figura ima najve}u povr{inu? b) ..................................... povr{ina pravougaonika se smawuje ........... .............. ..... ........................................................................................... 18.................................................................... povr{ina se pove}ava .................................................... puta............................... a) a b P1 = 5 cm 8 cm P1 = P2 = 5 cm 2 cm P2 = a b P1 = 12 cm 4 cm P1 = P2 = 3 cm 4 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika pove}a dva puta...... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu........ ........................ Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu......... .................................................... ..........................................................................17............................................................................................................... 112 C Koliki je obim svake od ovih figura? ................................. puta......................................................................... B....................................................................................... Svaka od figura A................... a b 4 cm 3 cm 8 cm 3 cm a b 5 cm 7 cm 5 cm 14 cm 19........... ................. a) B b) povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika smawi 4 puta........................... ........................... a druga ostane ista........... C napravqena je od {tapi}a du`ine 1cm........................................................ ......................

...................................... b) Koliko ima razli~itih pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2? ................ Odredi dimenzije tri razli~ita pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2............................................................................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu........................................ 113 .m P2: ...................................................................................... x ....... .... wegova povr{ina se pove}ava ................................... Odredi nepoznatu du`inu x........ a) a b 5 cm 3 cm 10 cm 6 cm b) a b P1 = 9 cm 4 cm P1 = P2 = 18 cm 8 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina obeju stranica pravougaonika pove}a dva puta........................ 21............................... [ta zna~i izreka: „Meri i va`i................................... ....... Pravougaonici na slici imaju jednake povr{ine.......................20.............................. pa onda ka`i“? a) P1: 2 m....................m ............................................m .... Koji? 22............ .. .... . 4m .............. Jedan od prethodna tri zadatka ti mo`e pomo}i da odgovori{ na Sokratovo pitawe....................................................... 2m ............ 6m ....... P3: . puta.m........................m............................... 23..................

........................ ....... ..... Nalazi{ se u galeriji slika.................................................................... ........................................................................... ......................................................................................................................................................... 27...................................................................... ................ ............................................ 9 dm 5 dm 50cm 6 dm 5 dm 2 dm Ma~evawe Paja Jovanovi} Gra~anica Nade`da Petrovi} Mrtva priroda Mi}a Popovi} a) Kolika je povr{ina platna upotrebqena za pravqewe svake od ove tri slike? ........................................................... ................ 3 3 5 2 ..................................................................................................................................................................... Odredi povr{ine figura na slici... ......... ...................................... 5 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................ .............................................................................................................................. 26........................................................................................................................ 3 ..................... Odredi du`inu wegove stranice...... 7 3 2 25.......... ................ ................................... Wihove dimenzije su date na slici........................................... ako su du`ine stranica izra`ene u centimetrima. .................. ......................................... ..............................................................................24........................................ .............. Petina povr{ine kvadrata je 20 cm2........ Pogledaj zadatak na strani 104 i izra~unaj povr{inu stolwaka................ ........... b) Za koju sliku mo`e{ da napravi{ ram ako ima{ ukrasnu lajsnu du`ine 2 m? 114 ................................................................. ........................ .. ................. 3 ......... ...................................

................................................................................................. U {kolskom dvori{tu nalaze se dva sportska terena jednakih povr{ina.................. Za kre~ewe svakih 8 kvadratnih metara utro{i se 1 kg boje.................................... Kolika je povr{ina pod belim plo~icama? .................................................................................... ............................................................................................... ............................................... Sredina sale poplo~ana je crvenim plo~icama...................................... a {irina 20 m................................................ 4..................... Dimenzije i raspored terena dati su na slici..... a ostatak sale belim.............................................................................................................................................................................................................................. .............................................. 5.. a) Koliki je obim kvadrata ~ija je povr{ina 64 cm2? b) Kolika je povr{ina kvadrata ~iji je obim 64 cm? ....... ............................................................ Plafon pravougaonog oblika ima dimenzije 6 m i 4 m........................................................................................ ....................................... Kolika je du`ina x drugog terena? 18 m 9m xm 30 m .................................................... ... Kvadrat stranice 6 cm ima povr{inu kao pravougaonik ~ija je jedna stranica du`ine 9 cm.................... ................................................................................................................. 3................................... ............... Svaka ivica pravougaonog dela poplo~anog crvenim plo~icama udaqena je od zida 4 m............................................................. .............................................................. 2........ 115 .............................................................................................................. ......................................................................................................... Sala za proslave je pravougaonog oblika................ ......................................................................................... .......... Du`ina sale je 16 m.............. ^iji je obim ve}i? ......................................... .................... Koliko je boje potrebno da bi se okre~io plafon? .......................................................................................................................1....................................................................................................... ..................

..................... 4m 2m 6m 5m ...................................................................................................................................................... 4m ........................................................................................................................................................Na slici je plan Jocine ku}e.. Nacrtaj plan stana................. Izmeri dimenzije svih podova u svom stanu......................... ...................... ............................................................................ 3m ............................................................................................................ ..................... . 6m ........................................................................ ....... 2m .......................... ................................................................. ............................................................................................................................................................................ ........ a zatim izra~unaj wegovu povr{inu.............. 116 ........................................................................................................................................................................................................................................... Izra~unaj ukupnu povr{inu poda wegove ku}e............................................................................................................ .. 2m .................................................................................................

Probaj da ih sastavi{ od ise~enih delova kvadrata. Delovi ne smeju da se preklapaju.xml i idi na link Tangram ili http://nlvm.uu. 2. Za sastavqawe figure upotrebi svih 7 delova. Nacrtaj linije kao na slici. Smi{qaj i sam nove figure. Kroz ovu igru postaje{ ma{tovit i dobar konstruktor.html?open=activities 117 . zatim kvadrat iseci po linijama. Delove mo`e{ da okre}e{ ili prevr}e{. u Kini poznata pod nazivom ^i-~ia-tan. ve} se dodiruju po ivicama. Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na Internetu. 3. Crte`i koji slede su siluete figura. Poseti slede}e adrese: http://www.usu. koje }e{ dobiti od svih 7 delova. Pri sastavqawu figura dr`i se slede}ih pravila: 1.nl/rekenweb/en/welcome. Od wih mo`e{ da sastavqa{ razli~ite figure.TANGRAMI ili “Table mudrosti” su stara kineska igra.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4. Dobi}e{ 7 delova.fi. Na slede}im slikama prikazano je kako od izrezanih delova mo`e{ da sastavi{ ku}u i kowanika. Za igru ti je potreban karton u obliku kvadrata.

. Petar i Rista su dobili jednake ~okolade...... Risti je ostala (...... .... Mi}a je pre{ao tre}inu.. a najmawe .... ... razlomke oblika 1 ........ 1 ...... Ki}a je pre{ao ve}i deo puta od Mi}e..... kao {to je zapo~eto.. Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke..... Marko.. 1 Marku je ostala 2 (jedna polovina) ~okolade...... Beograd Bajina Ba{ta .. ....... b gde je b prirodan broj... Mi}a je pre{ao ve}i deo puta od Ki}e.) ~okolade........ a) Izra~unaj koliko je kilometara pre{ao Mi}a............... (upi{i ime) 1..... Najvi{e ~okolade je pojeo ...... ........... a Ki}a petinu tog puta........ ~etvrtinu i osminu puta... 1... 1 .....) ~okolade.. U prethodnim razredima nau~io si razlomke kao {to su: Petru je ostala (....... 2........... • upore|uje{ razlomke Zna{ da je: 100 cl = 1 l 10 Koliko je 3 l? 4 1L Odgovori na ovo pitawe nakon poglavqa o razlomcima........... Na slici je prikazan put od Beograda do Bajine Ba{te............ 118 Ili kra}e..... .......... 1 2 3 4 10 100 1 000 (kod kojih je brojilac 1).. 100cL Da li Steva mo`e da iskoristi ovu mericu za mleko? Razlomcima ozna~avamo delove celine. b) Zaokru`i ta~an odgovor (bez ra~unawa): 1.... Put od Beograda do Bajine Ba{te duga~ak je 210 km...... 2.... (upi{i ime) 1. Ozna~i na slici polovinu....................RAZLOMCI • • Recept za pala~inke 3 jaja 15 ka{ika bra{na 3 l mleka 4 1 kesice vanilinog {e}era 2 uqe vi{e o razlomcima kako da zapisuje{ i ~ita{ razlomke. 1...........................

. Mita ima slagalicu koja se sastoji od 10 delova jednake veli~ine. Mita je spojio 7 delova ... 1 Jedno jaje je 6 ukupnog broja jaja u kutiji....................... (........) ukupnog broja perlica na {nali. Jedan 1 deo ~ini 10 slagalice......... 119 .......... Jedna perlica je ukupnog broja perlica na {nali.... Koliko jabuka ~ini 1 ukupnog broja jabuka? 4 ..... brojilac 7 10 razloma~ka crta imenilac 2................................. Crvene perlice ~ine 9 (.... Slo`eni deo ~ini 7 10 (sedam desetina) slagalice.....^itawe i pisawe razlomaka 1... 3... pravougaonika..... Jedan kvadrat ~ini Obojeni deo ~ini 5................................. Jaja koja nisu razbijena ~ine 6 (. {estina) ukupnog broja jaja u kutiji.. brojilac 9 razloma~ka crta imenilac 4............................ U korpi je 20 jabuka.. Koliko jabuka ~ini 3 ukupnog broja jabuka? 4 a b brojilac (broj izdvojenih delova) razloma~ka crta imenilac (broj jednakih delova) ..................) pravougaonika.........

......................... a) Zapi{i ciframa: tri petine dve sedmine a) Izrazi razlomkom koliko sijalica gori na lusteru........... b) Zapi{i re~ima slede}e razlomke: 5.. Dopi{i brojilac tako da dobijeni razlomak odgovara obojenom delu figure......... 3 6 8 Pri odre|ivawu brojioca bitno je prebrojati izdvojene delove.......... a onda se izdvoje dva takva dela............................ 4.................. 3.....1........ b) Napi{i razlomak kojim se ozna~ava deo koji se dobije kada se jedno celo podeli na tri jednaka dela.............. Zapi{i razlomkom koji deo figure je neobojen........ 5 8 . devet desetina pet {estina b) Izrazi razlomkom broj uga{enih sijalica na lusteru.. a) Napi{i razlomak kome je brojilac 3... a imenilac 8... 4 2......... 4 9 ........ 120 ... pri ~emu nije bitan wihov redosled...

6.

a) Koliko jagoda ~ini 1 ukupne koli~ine jagoda?
5
..........................................................................................................

b) Jana bi pojela 3 jagoda. Zaokru`i jagode koje bi
5
pojela Jana. Koliko jagoda si zaokru`io? ..................
7.

a) Zaokru`i 2 ma~eva.
9
b) Koliko je 4 od 27? .......................................................................
9

8.

Oboj nazna~eni deo figure.

3
7

dve
tre}ine

9.

tri
~etvrtine

Na slede}im slikama linijom ozna~i
odgovaraju}i deo.

dve
tre}ine

tri
~etvrtine

3
7

5
8

5
8

U svakodnevnim
situacijama ~esto nismo
u mogu}nosti da potpuno
precizno odredimo
`eqeni deo,
ali se trudimo da budemo
{to je mogu}e ta~niji.

Da li zna{ da je muzi~ki notni sistem
zasnovan na razlomcima?

121

10.

a) Koji je broj jedna petina broja 225?

U jednoj ~okoladi od 100 g ~etiri desetine
~ini {e}er, a 25 g mleko. Ostatak ~ini
kakao.

11.

................................................................................................

Koji je broj tri petine broja 225?

Koliko grama {e}era ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

b) Odredi 5 broja 637.
7

Izrazi razlomkom deo ~okolade koji ~ini
mleko.

................................................................................................
................................................................................................

..................................................................................................

Koji je broj 8 od 198?
9

Koliko grama kakaoa ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

................................................................................................

12.

Koliko ima tre}ina u 2 ? ................. Koliko ima osmina u 4 ? .................
3
8

13.

Brana je pro~itao 3 slikovnice koja ukupno ima 21 stranu. Koliko je strana pro~itao?
7
................................................................................................

14.

Zapi{i razlomkom koji deo kwige
nije pro~itao.

Koliko strana nije pro~itao?

................................................................................................

................................................................................................

Vlada je popunio 4 albuma u kome ima
9
mesta za 288 sli~ica. Koliko jo{ sli~ica
treba da sakupi Vlada?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

122

15.

Du` AB na polupravoj l jednaka je jednoj petini
du`i AC. Obele`i na polupravoj l ta~ku C.

A

B

l

16.

U trci su u~estvovala tri zeca. Prema opisu trke koji sledi, odredi na du`ima ta~ke
na kojima su ze~evi zastajali, obele`i ih odgovaraju}im razlomkom i pove`i sa
odgovaraju}om slikom.
Beli zec je nakon tri osmine puta zastao
da pojede kupus, a na 5 puta da pojede
8
malo maj~ine du{ice.
Sivi zec je nakon dve sedmine puta zastao
da pojede {argarepu, a na 6 puta da pojede
7
kelerabu.
Crni zec je na pola puta pio vodu, a zatim
je jo{ dva puta, na istim rastojawima,
zastao da pojede po {argarepu.

17.

Kapibare su najve}i glodari na svetu,
1
duga~ki su oko 1 000 km. Koliko su
duga~ki ovi glodari?
1 km =
1 000

19.

18.

Popuni prazna poqa.
1
100 m=

m

cm

1
1 000 000 ha = 1

1
1 000 000
1
hl = 1 l

= 1 mg

U jednom razredu ima 24 u~enika: 12 je sme|ooko, 6 zelenooko, 3 su
crnooka, a ostali su plavooki. Popuni prazna poqa u tabeli a zatim na
krugu oboj odgovaraju}e delove braon, zelenom, crnom i plavom bojom.
boja o~iju

broj
u~enika

deo ukupnog
boja
broja u~enika na krugu

sme|a
zelena
crna
plava

6

1
4

zelena

U novinama ~esto vi|a{
ovakve crte`e. Pomo}u
wih se mogu predstaviti
razni broj~ani podaci.
Ponekad se ovakvi
crte`i nazivaju torte
ili pite.
123

Bisa: Obojila sam tri devetine jaja u crveno. 3 9 Iste celine mo`emo izraziti razli~itim razlomcima.rice. Vera je pojela 1 ~okolade. math. 1 3 Jasminina ~okolada Anina ~okolada Bisa je od 9 jaja 3 obojila u crveno. Razlomci. 1 = = = 2 4 8 = 1 = 2 = 4 8 = Na Internetu postoje sajtovi posve}eni razlomcima: 1. 1 2 = 4 = 8 2. http://nlvw. 1 = 2 2 = 3 Uzmi list papira. Ponovi postupak onoliko puta koliko mo`e{. Bo{ko: Obojio sam tre}inu jaja u crveno.html 124 . Uporedi koliko su 8 ~okolade pojele Vera. Koriste}i ovaj model mo`e{ da dopuni{ slede}e nizove jednakosti. Primena razlomaka u realnom `ivotu. Dopuni jednakost prema slikama.html 2.edu/~lenins/fractions/index. 3.Upore|ivawe razlomaka 1.edu/en/nav/frames_asid_105_g_3_t_1. Jasmina 2 svoje 2 4 ~okolade. Jasmina i Ana. Verina ~okolada Bo{ko je od 9 jaja 3 obojio u crveno. Zatim otvori papir i zapi{i koji je najmawi deo celine koji si dobio. Presavij ga napola pa zatim opet napola.usu. a Ana 4 svoje. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 4.

............ ve}i je razlomak koji ima mawi imenilac..................... 5............. .... 5 3 3 6 7 9 Odgovor: 1 ..... ... .............. 2... 2 4 2.... 3 ..... 5.......... 3... 1..... = 1 < 2 < 9 9 Ako dva razlomka imaju iste imenioce...................... 1 6 1 7 1 8 = 1> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1= 2 = 3 = 2 3 1 2 3 4 4 8 4 6 3 7 2 7 3 5 Pore|aj razlomke u niz od najmaweg do najve}eg: 2..................... ...........................Model za upore|ivawe razlomaka Na osnovu modela dopuni nizove: 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 9 1 9 1 10 1 10 1 8 1 9 1 10 1 6 1 7 1 8 1 7 1 8 1 9 1 10 1 5 1 6 1 9 1 10 1 9 1 10 1 10 1 10 = = = Dopuni zapo~ete nizove tako da: a) imenilac svuda bude isti < < < 1 8 1 < 2 < 6 6 < < < 1 9 1 9 b) brojilac bude isti 1 10 1 10 2 < 2 < 6 5 < < < < < < Ako dva razlomka imaju iste brojioce.. 125 ............. ve}i je razlomak koji ima ve}i brojilac........ Uporedi razlomke pomo}u modela i upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >). 1... ..... 4 5 2 5 2 6 6 7 6 8 – [ta zna~i: „Prijateqstvo je pola du{e“? ...... = 1 7 1 8 1 9 5...

.... na slovo............ Pavle voli da gleda ^arobni autobus.............................30 Svet crtawa 13..........................10 Nodi 126 10............... Tamara Ulicu Sezam...................................50 Ulica Sezam 10.......................................................................................20 Na slovo............... Ko u stadu ima vi{e crnih 8 ovaca i za koliko? ........ Izrazi razlomkom koji je to deo sata..............................................................................................................30 Kirbi 11........30 ^arobni autobus 12..................................... Jovan ima stado od 64 ovce od 7 kojih je 3 crno............. Izrazi razlomkom broj `utih ru`a u prvoj i drugoj vazi........... od kojih je 2 stakle3 naca......... Du{ko ima 25 klikera od kojih je 2 5 staklenaca........ ............................ 5......................................................................................... a Awa voli da gleda Nodija...................... Aleksa svakog dana gleda emisiju Na slovo........... 7. Jovan ima 18 klikera.................. Aleksa TV program Pavle 8................ a) U prvoj vazi b) U drugoj vazi v) U obe vaze Uporedi svoje odgovore sa odgovorima druga iz klupe................. ..........................00 Kalendar~i} 8... na slovo 8........ izra~unaj i upi{i u tabelu koliko minuta svako od wih gleda televiziju........ .................. Ko ima vi{e staklenaca? 6...... ...3...... Prou~i TV program........ 1 < 2 5 Gde preovla|uju `ute ru`e? Zaokru`i ta~an odgovor......................................................... Du{an ima stado od 56 ovaca od kojih je 2 crno..... Napi{i izostavqeni imenilac ili brojilac tako da tvr|ewe bude ta~no.........00 Vo}kice TV emisija Tamara Awa broj minuta deo sata ................. 4 < 4 2 > 1 3 7 < < 5 8 4 5 4 8 5 > 5 6 8 < 8 10 1 = 6 3 4.......... .... [ta prime}uje{? .................................................

Beograd a) u prvoj ulici b) u drugoj ulici v) u obe ulice g) ni u jednoj od ove dve ulice Ni{ b) Ko je bli`i Ni{u – cisterna ili autobus? ... Cisterna 8 je pre{la 3 puta od Beograda do Ni{a............ 2.. u kojoj }e{ prikazati koliko je u~enika dalo koji odgovor i koji je to deo ukupnog broja ispitanih u~enika. 1 ? 2 3 100 127 ................ v) Da li su se autobus i kamion susreli? . .... Stari Egip}ani umeli su da na matemati~ki na~in zapi{u delove celine jo{ pre 4 000 godina. Na Ahmusovom papirusu bili su zabele`eni slede}i simboli........ 1 2 1 3 1 6 1 7 1 12 Razmisli na koji na~in bi ti predstavio delove celine ne koriste}i brojeve.. Autobus je pre{ao 3 puta od Beograda do Ni{a................. Wihovi „razlomci“ su mnogo li~ili na dana{we – nisu imali razloma~ku crtu... Sastavi izve{taj u svojoj svesci u obliku tabele (pogledaj tabelu u zadatku 19 na strani 123)...................................... 3 a) Prika`i polo`aj autobusa................................. 9... Tvoje pitawe: ......... Kamion je pre{ao 4 2 puta od Ni{a do Beograda.......... Kako bi u tvom sistemu bili predstavqeni 1.... Oboj odgovaraju}e delove kruga.............. cisterne i kamiona obele`avawem ta~aka na du`i........ Napravi anketu me|u svojih deset drugova o ne~emu {to te zanima.Druga ulica va ul ic a U kojoj je od ove dve ulice vi{e od polovine mesta za parkirawe popuweno? Pr 8. .....

...................................... Petinu preostalih bombona Jovan je pojeo sam.... Koji se razlomak dobije kada jedno celo 2................ Koliko je bombona pojeo Jovan? ......................... 6................................................................... U dve tepsije je bila jednaka koli~ina bureka..................... podelimo na pet jednakih delova..... U kesi je bilo 100 bombona........... 5. ....1......................... 4 Stevi je potrebno toliko mleka da bi napravio pala~inke............................................................ ......................... Popuni prazna poqa.................... b) U kojoj tepsiji je ostalo vi{e bureka? 7......... Obele`i na slici dve tre}ine torte... v) Iz koje tepsije je vi{e pojedeno? ............ ..... a iz druge 4 bureka............................. Vrati se na rubriku Nau~i}e{ na strani 118......... a zatim Torta je te{ka 900 g............ 4... Ozna~i na merici 3 l.. 1 1 000 m = mm 1 t = 1 mg prva tepsija druga tepsija a) Oboj nepojedeni deo.... 8 6 . Koliko grama ima to par~e torte? izdvojimo dva takva dela? 3............ Prona|i neta~no tvr|ewe i precrtaj ga.......................................................... Tri ~etvrtine bombona je pojedeno.............. Iz prve tepsije je pojedeno 3 . 128 5 < 5 7 6 4 < 7 5 5 6 > 6 8 9 6 > 6 8 7 8 > 7 9 9 2 = 4 3 6 .

Uran. – dve hiqade petsto – dvadeset osam hiqada ~etiristo jedan – sedamdeset jedna hiqada sto – devet hiqada devetsto devedeset devet – sto dvadest hiqada – devetsto devedeset devet hiqada devetsto devedeset devet – milion dvadeset hiqada sto jedan – hiqadu dvadeset – deset miliona dve hiqade sto – sto dvadeset tri milijarde sto pedeset {est miliona dvesta sedamdeset tri hiqade ~etiristo deset 2. Saturn. Pluton 129 . SMd DMd a) b) 1 Md SM DM M SH DH H S D J 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 3 1 1 0 8 3 6 0 0 0 1 8 v) g) d) 3. 8 1 8 0 a) Saturn: milijarda dvesta sedamdeset sedam miliona ~etiristo ~etiri hiqade ~etiristo osamdeset Neptun: ~etiri milijarde trista ~etrdeset sedam miliona petsto ~etrdeset hiqada petsto {ezdeset Pluton: pet milijardi sedamsto {ezdeset tri miliona devetsto devedeset osam hiqada dvesta ~etrdeset Mars: sedamdeset osam miliona trista ~etrdeset pet hiqada petsto dvadeset Uran: dve milijarde sedamsto dvadeset jedan milion ~etiristo trideset tri hiqade ~etiristo ~etrdeset Jupiter: {eststo dvadeset osam miliona sedamsto osamdeset osam hiqada osamsto osamdeset b) Najbli`a planeta je Mars. Neptun. najudaqeniji Pluton v) Mars i Jupiter g) Mars. Jupiter.[TA SMO NAU^ILI – RE[EWA Strana 43 1.

8 0 0 8 800 000 000 6.4. 3 – 30 000 000 4 – 4 000 2– 2 000 000 7– 700 6– 600 000 0– 0 2– 20 000 1– 1 5. 42 369. 67 782 111. 6 hiqada 325 6 miliona 325 hiqada 60 325 600 000 325 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J [eststo miliona trista dvadeset pet 130 0 6 254 320 1 650. a) 120 000 220 000 320 000 420 000 520 000 620 000 2 324 509 2 324 519 2 324 529 2 324 539 2 324 549 2 324 559 34 026 = 30 000 + 4 000 + 20 + 6 300 059 = 300 000 + 50 + 9 289 794 = 200 000 + 80 000 + 9 000 + 700 + 90 + 4 10. 0 8 800 000 80 6 254 321 6 254 322 506 372 008 506 372 009 506 372 010 8 230 8 231 8 232 8 999 998 8 999 999 9 000 000 99 998 99 999 100 000 999 999 999 1 000 000 000 1 000 000 001 8. b) 0 214 023 007 000 2 104 237 6 325 000 . 8 8 000 7. 38 055 720 500 8 007 030 8 905 621 = 8 000 000 + 900 000 + 5 000 + 600 + 20 + 1 293 900 600 = 200 000 000 + 90 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 600 11. 2 313 121. 67 821 111 9. 3 213 121.

0 2. < 837 47 000 < 46 000 000 9 246 > 9 245 60 606 > 9 999 4 001 < 4 010 62 350 > 62 305 3 405 < 34 000 86 732 < 836 752 387 13. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 a) veliki avion b) orao i helikopter 131 .12. 1 A 200 5 B 400 10 V 600 15 G 800 3. 1 Md = 1 000 M 1 DH = 100 S 1 M = 100 DH 1 H = 100 D 1 SH = 1 000 S 1 M = 100 000 D Strana 52 1.

a ) 6 000 000 mm2 = 6 m2 50 000 mm2 = 5 dm2 500 mm2 = 5 cm2 4 000 000 mm2 = 4 m2 70 000 mm2 = 7 dm2 600 mm2 = 6 cm2 b) 70 000 cm2 = 7 m2 700 cm2 = 7 dm2 60 000 cm2 = 7 m2 800 cm2 = 8 dm2 v) 700 dm2 = 7 m2 900 dm2 = 9 m2 4. 132 a) 2 501 + 5 000 = 7 501 2 501 + 5 000 7 501 b) 4 881 + 3 100 = 4 881 + 3 000 + 100 = 7 881 + 100 = 7 981 v) 11 023 + 6 487 = 11 023 + 6 000 + 400 + 80 + 7 = 17 023 + 400 + 80 + 7 = 17 423 + 80 + 7 = 17 503 + 7 = 17 510 11023 + 6487 17510 2 501 + 5 000 7 501 . ~arape 3 < P < 4 rukavice 2 < P < 4 kape 5 < P < 9 {ala 5 < P < 7 Strana 101 1. 15 plo~ica. mere K1 A B C 3 8 8 K2 12 32 32 3. 6.Strana 63 1. a) 1 a = 100 m2 40 a = 4 000 m2 b) 8 ha = 800 a 9 ha = 90 000 m2 80 ha = 8 000 a 6 ha = 60 000 m2 v) 5 km2 = 500 ha 9 km2 = 90 000 a 7 km2 = 7 000 000 m2 7 km2 = 700 ha 5 km2 = 50 000 a 4 km2 = 4 000 000 m2 5. b) A1 = A2 2. figura jed.

d 7. + Ukupna povr{ina Zemqe je 496 671 km. 6 880 + 3 100 3 780 4 650 = = 6 420 1910 1900 1950 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 2 299) + 3 334 = 12 065 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = 9 766 + (2 299 + 3 334) = 9 766 + 5 633 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 3 334) + 2 299 = 13 100 + 2 299 = 15 399 8. a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + 33) + (2 089 – 33) = 3 500 + 2 056 = 7 556 3 467 + 2 089 = (3 467 – 11) + (2 089. a) 62 421 + 3 235 = 65 656 3 235 + 62 421 = 65 656 1850 – 550 + 420 = + + 2 560 – = 3 010 1877 – 4 010 + 3 430 1 770 + = = 7 000 5. b. g. Ukupna povr{ina okeana je 361 496 km2.2. a. a) 9 800 – 5 000 = 4 800 9 800 + 5 000 4 800 b) 6 880 – 3 100 = 6 880 – 3 000 – 100 = 3 880 + 100 = 3 780 11023 + 6487 17510 v) 111 023 – 96 487 = 111 023 – 90 000 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 21 023 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 15 023 – 400 – 80 – 7 = 14 623 – 80 – 7 = 14 543 – 7 = 14 536 3. 1 900 Ukupna povr{ina kontinenata je 135 175 km2. + 11) = 3 456 + 2 100 = 7 556 b) 6 547 + 12 306 = (6 547 + 6) + (12 306 – 6) = 6 553 + 12 300 = 18 853 6 547 + 12 306 = (6 547 – 47) + (12 306 + 47) = 6 500 + 12 353 = 18 853 Napomena: mogu}a su i druga~ija re{ewa! 133 . 4. 5 100 1855 1800 6.

Strana 115 1. Obim pravougaonika je ve}i (obim pravougaonika je 26 cm. 3 kg . a) O = 32 cm b) P = 256 cm2 Strana 128 1. a obim kvadrata je 24 cm). b) Vi{e bureka preostalo je u prvoj tepsiji. a) 8 467 – 2 089 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 +1 000) = 6 378 + 1 000 – 1 000 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) + (2 089 – 1 000) = 6 378 + 1 000 + 1 000 = 8 378 b) 36 547 – 12 306 = 24 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 400) = 24 241 – 2 500 – 1 500 = 20 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = 24 241 – 3 200 + 420 = 21 241 – 420 = 20 621 10. 5. x = 60 m 4. 2 od 900 gr je 600 gr. 1 t = 1 mg 1000 1000000 6.58 = 756 . 134 2 5 2. 2. Pojedeno je 75 bombona. godini {kolu je poha|alo 622 u~enika. 5 4. v) Pojedeno je vi{e iz druge tepsije. 1 m = 1 mm.134 = 622 Odgovor: U 2005. P = 224 m2 3. Jovan je pojeo 5 bombona. To par~e torte ima 600 gr.76 . 756 .9. Neta~no tvr|ewe je 6 > 6 8 7 5. 3 3. Jovan je pojeo 1 od 25 bombona.

I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 62 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 a) 2 kvadrata b) 2 {ibice Strana 21 1. 12 111 2. 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 53 – 553 55 – 335 55 – 353 55 – 533 Strana 86 Zadatak ima 4 re{ewa. 602 + 602 1204 704 + 704 1408 795 + 795 1590 897 + 897 1794 Strana 30 Rebus: Milion Strana 117 Strana 42 1292430671 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 135 .

5 499 + 5 001 = 11 000 Ukupno 5 000 parova brojeva sa istim zbirom. ukupnom zbiru treba dodati 5 000 jer ovaj broj nema svoj par.. 11 000.IZ ISTORIJE MATEMATIKE – RE[EWA Strana 83 1 000 + 10 000 = 11 000 1 001 + 9 999 = 11 000 . 5 000 • 11 000 + 5 000 = 55 000 000 + 5 000 = 55 005 000 136 ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . .47 Poluprava prirodnih brojeva . . .84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe .16 Pisawe. . . . . . . . .69 Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . .48 MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . . . . . . . .23 Klase .53 Upore|ivawe povr{i . .9 Pisawe. . . . . . . . .Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . .6 Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . .55 Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Brojevi do milion . .54 Merewe povr{i. . . . .65 Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . .59 SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . .2 Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Mesna vrednost cifre . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . . . . . . . .4 BROJEVI VE]I OD 1000 . . . .

. . .90 Svojstva operacije oduzimawa . . . . . .87 Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 [TA SMO NAU^ILI – RE[EWA . . . . .129 I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata . .135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . .Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 ^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . .

.

yu za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} copyright © Kreativni centar. dr Arif Zoli} Vesna Rikalo. 24 40 659 www.kreativnicentar. nastavnik razredne nastave urednik Svjetlana Petrovi} lektor Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464. 2006 . deo autori prof. 38 20 483. dr Mirko Deji}. dr Jasmina Milinkovi} i mr Olivera \oki} ilustrovala Neda Doki} recenzenti prof.co.MATEMATIKA uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole – 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful