MATEMATIKA
uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
1. deo

[ta sadr`i ova kwiga
SKUP PRIRODNIH BROJEVA

MEREWE I MERE

BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46
Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22
Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30
Mesne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33
Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-42

MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-64
Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Merewe povr{i. Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58
Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62

POVR[INE
POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . 104-117
Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata 105-114

BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-52
Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU
PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-103
Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . 66-75
Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 76-83
Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . 84-86
Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu
prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-89
Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-96
Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-100

RAZLOMCI
RAZLOMCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-128
^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-123
Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-127

2

[ta smo nau~ili . . . . . . 43-46, 52, 63-64, 101-103, 115, 128
[ta smo nau~ili – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-134
I ovo je matematika
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 42, 51, 58, 62, 86, 117, 121
I ovo je matematika – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Istra`iva~ki zadatak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 41, 51, 62, 86, 116, 127
Da li zna{
. . . . . . . . . . . . . . 11, 15, 21, 29, 32, 38, 42, 58, 73, 113, 125
Iz istorije matematike . . . . . . . . . . . . . . 22, 64, 83, 109, 127
Za qubiteqe kompjutera . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 58, 117, 124
Prilozi

...............) ~okolade... Tako }e{ videti kako se tvoje znawe uve}ava......... odredi povr{ine figura na slici....... 1........... potra`i pomo} od u~iteqa.. vide}e{ da je lako.. a ako bude potrebno............. vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka.... Risti je ostala (.Uputstvo • • • • Zadatak koji se nalazi u ovom okviru mo}i }e{ da re{i{ kada savlada{ gradivo iz poglavqa.. 2 Petru je ostala (..... drugova.... (upi{i ime) (upi{i ime) Re{avawem razli~itih i zanimqivih zadataka utvrdi}e{ svoje znawe... kao {to je zapo~eto............. Ponovi}e{ staro gradivo kroz zadatke i to }e ti pomo}i da boqe razume{ novo.... a) Ako je jedinica mere kvadrati} K na mre`i.............. Marku je ostala 1 (jedna polovina) ~okolade... Potrudi se da ih re{i{ samostalno.................. K A G B H C D I E F J Ovako izgleda jedna od stranica kwige na kojoj se obra|uju nove lekcije. a najmawe ...... Wih }e{ obraditi zajedno sa svojim u~iteqem..... roditeqa..... Najvi{e ~okolade je pojeo .... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade.. Tada se vrati i re{i taj zadatak.) ~okolade...... Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke.. 3 ................. Marko............

.uu........nl/rekenweb/en/welcome.. Re{ewa mo`e{ da proveri{ na strani 135............ Kwiga ima i neke posebne odeqke...edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4. evo dobre prilike da nau~i{ ne{to vi{e iz matematike i druge zanimqivosti pose}uju}i razne sajtove na Internetu...usu. ......... Za wihovo re{avawe potrebno je da dobro razmisli{.Na ovim stranama proverava{ {ta si u prethodnom poglavqu nau~io...html?open=activities 4 Ako voli{ da radi{ na kompjuteru.. Koristi slede}e adrese: http://www. =1 = + = + = : = – – = = + – = • Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji zadaci koji nekada nisu iskqu~ivo matemati~ki. 12 111 2.....xml i idi na link Tangram ili http://nlvm. Na kraju kwige mo`e{ da proveri{ da li si ta~no re{io zadatke..................... I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 51 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 Strana 21 1....fi......... 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na internetu. De{ifrujte broj: = ...........

........................................ Ovom kwigom `elimo da ti pomognemo da boqe razume{ ajne..... Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijarde............ 3.... 2...................................... 1 000 000 000 PRILOZI Na kraju kwige nalaze se dve strane sa prilozima koje mo`e{ da ise~e{ i koristi{ za lak{e re{avawe nekih zadataka... Grad Broj stanovnika 1...................... na internetu............................................. .................................................. 5............................................. 1. ................... Re{avaju}i ovakve zadatke vide}e{ da je matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli................... brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina..... Nekada }e ti biti potrebna pomo} u~iteqa ili roditeqa. Evo nekih od wih! DA LI ZNA[ ............. poslovica i izreka u kojima matemati~ki pojmovi ponekad imaju druga~ije zna~ewe....... ........ ........................... Matematika je stara nauka...... de~ijoj enciklopediji (potra`i u {kolskoj biblioteci).............. 3 ......... 2.... Indijanci Rimqani I II III IV V VI VII VII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XX XXX XL L LX XC C D M 20 30 40 50 60 90 100 500 1000 1.................... Za koga se ka`e da je milioner? .. U ovom odeqku nalaze se razne zanimqivosti iz istorije matematike.................. da je matematika svuda oko nas? Ovde }e{ prona}i mnogo zanimqivih podataka....... Nekada }e ti biti potrebni podaci koje mo`e{ prona}i u drugim kwigama ili na Internetu..........Prona|i 5 gradova u Srbiji u kojima `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika i pore|aj ih po veli~ini............. .. Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre.......... 4........... 1...................... . po 8 ~asova svakodnevno........... 3.......... ........ ................... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478................. ..... ali i sa raznim `ivotnim situacijama....................... .. 2.................. Sazna}e{ kako su qudi u davna vremena re{avali probleme kojima se i ti bavi{ u ovoj kwizi. Re~ “milion” je italijanskog porekla................... Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre......................... godine.......... 2....... ......................................... 4.................. Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu.............................. matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke ta 5 ........... .............................. 5....... 3...

....... 10 10 1 10 X 10 100 10 X 100 2... ........... (........... Napi{i sve cifre: • 1 – Jedinica (J) 0. ....... ...........) Upi{i odgovaraju}i broj: 1H = . • 10 – Desetica (D) • 100 – Stotina (S) • 1 000 – Hiqada (H) Brojevi do hiqadu. ....... 101...) .... ....... D 1H = . 1............ ~ita{ i upore|uje{: ........... (.... ...... ..... .............. .brojeve do 10 000 ..... ..... ....... 8.....brojeve do 1 000 000 • {ta su klase • {ta je mesna vrednost cifre • brojeve ve}e od milion Koliko li ovo ko{ta? 263 835 Za zapisivawe prirodnih brojeva koristi{ znake ili cifre............. predstavqaju niz: 1. ........ 10 0 00 Hiqada H 1 00 10 10 0 1 00 Stotina S Desetica D 1 Jedinica J su dekadne jedinice Za zapisivawe brojeva koristio si tabelu: S 2 D 5 J 3 cifra 3 nalazi se na mestu jedinica (J) cifra 5 nalazi se na mestu . ...... ........ .. 97...... koje si do sada nau~io da pi{e{ i ~ita{..............brojeve do 100 000 ............. ............ ...... S 1S = ..BROJEVI VE]I OD 1 000 • da pi{e{. 1 000....... J cifra 2 nalazi se na mestu ... ....... D = . J 6 1D = ........ ....... . .......... ..... ....... ................... ...... S = . ..... .... .. 2................... ... 3.......... 1.... .......

.. b) na 7 desetica doda{ tri desetice ...................................3. 169 = ..... v) na 6 stotina doda{ 4 stotine ........................................ a) na 9 jedinica doda{ jednu jedinicu ................. 7 .......... [ta predstavqaju cifre 2.... 304 = ...................... Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira....... desetica i jedinica u slede}im brojevima? 328 ➙ 3S 5.... 8 • 100 + 1 • 0 + 6 • 1 = ............. 6.....................................................................................................................................J 40 ➙ ......................................... 4 • 100 + 2 • 10 + 6 • 1 = 426 5 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = .................................. 5 ➙ ........................................................... 582 285 825 Koliko ima stotina...........D . 836 = 8 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1 320 = ................................... 258 2 desetice 5 stotine 8 jedinice ......................... Napi{i skra}eno brojeve date u obliku zbira............................................................................................ b) 10 stotina ..... 852 805 ➙ ....................... 900 ➙ ...... 800 = .......... 9 • 100 + 4 • 10 + 0 • 1 = .................. 570 ➙ .................. 7......... Zapi{i broj koji ima: 8.......................... v) 80 desetica ......... 5 i 8 u slede}im brojevima? 528 4....................................................... Napi{i re~ima broj koji se dobija kada: a) 10 desetica ..........................

.................... 5D............ ................................... Wegov neposredni prethodnik je: Najve}i trocifreni broj je: Napi{i brojeve koji nedostaju: a) 10................................ Najmawi trocifreni broj je: 13. ......... 499 482 479 251 253 689 678 Pore|aj po veli~ini brojeve........................ .. 3D....... ............... 0J ....... . ...........9................................... ......... 2J ................................... 300... ......... 90...... ........ 842.... 60..................... ........................................................ ............................ ............. ............ v) 100............ ............... 600... 311 .. ... ........... ........ b) 2S.... 300................... Wegov neposredni sledbenik je: [ta je to: „Celu no} broji{. Napi{i pomo}u cifara i re~ima broj koji ima: a) 4S............................... ........................... ...................... .. 8 d) 590......... .............. b) 100... 832... .. 80...................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 567 11................................................................................. 10....... .......................... ..... 0D...... ........................ 600. ........... 741......... ........... 660.......... .......... ........... .......................... . 610......... ............ 12....... po~ev od najve}eg: 743.................... .... ................... 900..................................... .... 4J .......................................................................... a ne mo`e{ da izbroji{“? ............... 1 000 g) 1 000. v) 1S..... 246. ................................ ............. .... 100. 50..

.......... Koliko hiqada ima svako dete? ........ H ..... H 9 ............... hiqada = .......... hiqada stotina desetica jedinica H S D J Napi{i odgovaraju}i broj. 2...........................Brojevi do deset hiqada Pisawe....... jedinica............... ~itawe i upore|ivawe hiqada 1 desetica hiqada je 10 hiqada 1 desetica hiqada = 1 DH 1 DH = 10 000 J 10 000 (deset hiqada) desetica hiqada 1 DH = 10 H 1..................... desetica = .... stotina = ............. 1 desetica hiqada = ...... H ...

........................................................ .............................................................. tri hiqade 3H 3 000 {est hiqada ........................................................................ b) od 10 000 do 5 000 .................... 1000...................................................................................................... 7H 7 000 .......................................................... ...................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... 10 Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 ............ 3........................................ ............................................................................................... ............. ............... ~etiri hiqade 4H 4 000 osam hiqada .......................................................................... 800 ................................. 6H 6 000 tri hiqade ...... 5H 5 000 deset hiqada ...................... ................................................. 80 ............................................................... Napi{i ciframa brojeve: jedna hiqada 1H 1 000 dve hiqade 2H 2 000 dve hiqade .................................................... 8 000 .................................................................................................................................................................... 9H 9 000 10 H 10 000 deset hiqada 1................................................................... Dopuni tabelu................................................................................. Brojimo po hiqadu do deset hiqada......... 8H 8 000 ..................................3...................................................... Broj po hiqadu i zapi{i re~ima: a) od 2 000 do 8 000 .................................................................................................................................................................................................................... 2............. Broj po hiqadu do deset hiqada i zapi{i te brojeve ciframa...............................................................................................................................

................. 77............................4................. deset puta 2 000 = ......... Uo~i pravilo i nastavi da pi{e{... b) brojeve 7.................... 7 000 ............... g) 7.......... v) 600 500 200 .. 4 000 po~ev od najmaweg ...... 6 000 8 000 100 5 000 1 000 7 000 6 000 300 100 1 000 10 000 1 000 6 000 3 000 60 Pore|aj po veli~ini: a) brojeve 6 000................................................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)......... sto puta Dopuni kao {to je zapo~eto..... Koliko puta su brojevi u drugom redu tabele ve}i od brojeva u prvom redu? Zaokru`i ta~an odgovor............. 6 000 = . 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 hiqadu puta 5............................ 3 000 = .............................. 2 000 10 8.................. 9 000 = .. 11 ...... 5 000 = 5 • 1 000 6................................................ 3 000.............. 700............. a) 2 000 4 000 b) 1 000 3 000 10 000 [ta zna~i kineska izreka: „Put od hiqadu miqa po~iwe jednim korakom“? .. 7 000.................................. 9 000.................................................................... 770 po~ev od najve}eg ............................................

.. 0S...................................... 5D...................... 40 9 1.. 0J b) 4H...... Ukupno ima 2 000 + 300 + 40 + 9 = 2 349 (dve hiqade trista ~etrdeset devet) sedi{ta......... 0J v) 7H........................ 0D..................... ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva Na slici je prikazana {ema rasporeda i broja sedi{ta na hipodromu...... 3 S.............................. 3S............................................................ 4J g) 2H....... 9 J................. 7S 2..........Pisawe........................................................................................... 6 4 3 1 ......................................................... 0D......... 0S.......................................................................... 3 2 0 0 .......... ....... 2000 H 2 300 D 4 J 9 Broj 2349 ima 2 H............. S 3 2349 H Upi{i u tabelu brojeve koji imaju: S D J a) 1H..... 2 8 9 0 ........................... 12 Zapi{i re~ima brojeve iz slede}e tabele: H S D J 4 0 0 0 . 4 D............................................................

....................................... 8 420 ............................................... 2 001 .... 4 256 ........................................................... devet hiqada petsto dva ..................................................................................................................... 8 043 ..... Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik brojeva: 999 1 000 9 999 1 001 1 500 2 399 3 321 7 009 13 ................................................................................3........ b) Za 10 ve}i od g) Za 1 000 ve}i od 3 261 ........................ hiqadu jedan ................................ 9 999 .......................... Zapi{i broj koji je: a) za 1 ve}i od v) Za 100 ve}i od 4 268 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 999 ........................................................... pet hiqada osamsto trideset ~etiri .......................................................... 4.................... 8 888 ..... 6 021 ... 5.. 2 920 ..... 231 ......................................... 3 262 ............... Zapi{i brojeve pomo}u cifara: sedam hiqada dvesta pedeset jedan .. 9 634 ............................. 1 809 ............................................................................................. 9 821 ............... 6...................... Zapi{i brojeve re~ima.......... 6 408 ............................ 6 336 ..........

.................... stotine i desetice. 4.... ve}i je broj koji ima vi{e ............. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)..... Pore|aj od najmaweg ka najve}em slede}e brojeve: 4 896........ 4 763. 8.......... 9... 6 238.............. 4 769.......... 9 902 .. 1 236 2 010 Ve}i je onaj ~etvorocifreni broj koji ima vi{e hiqada.................... ve}i je broj koji ima vi{e ....... 8 623 8 562 Ako su hiqade jednake.... 7 013 7 015 Ako su jednake hiqade..................... Najve}i ~etvorocifreni broj je: Najmawi ~etvorocifreni broj je: Broj za 1 mawi od najmaweg ~etvorocifrenog broja je ........ Broj za 1 ve}i od najve}eg ~etvorocifrenog broja je 10................ 8......... Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 9....................... 8 001...... 1..... .... napi{i: a) najmawi broj 14 b) najve}i broj ....7............. ve}i je broj koji ima vi{e .... 9 905..... 4 371 4 362 Ako su jednake hiqade i stotine....................

...................... 4 053 = .......................... Napi{i skra}eno brojeve koji su napisani u obliku zbira proizvoda............................................. Taj bor je star 4 600 godina.......... 6 748 = ......................................................................................... Izre`i iz novina i reklamnih kataloga 5 slika predmeta ~ija je cena izme|u 1 000 i 10 000 dinara................................................. b) 8 • 1 000 + 8 • 100 + 8 • 10 + 8 • 1 = ............... = ........................................... b) +1= Jedna maslina koja se nalazi u Crnoj Gori stara je oko 2 000 godina................. 1......... .................................................................................. = ........................... d) 8 • 100 + 0 • 10 + 5 • 1 = ........................................................................... U svaki kvadrat upi{i cifru tako da jednakost bude ta~na.............................................. kao {to je ura|eno u prvom primeru...........11.......................................................................... koji se nalazi u ameri~koj dr`avi Arizoni........................................................................... 15 .............................. Zalepi ih u svoju svesku i ispod svake slike napi{i cenu ciframa i re~ima...................... ........ a) –1= Najstarije drvo na svetu jeste jedan bor............................................ .. Predstavi date brojeve preko zbira proizvoda... 8 253 = 8 000 + 200 + 50 + 3 = 8 • 1 000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1 2 961 = ...................... 2...................... .................... |) 9 • 1 000 + 0 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = . = ................................ = ..................................... ............... 3 001 = ..... v) 2 • 1 000 + 0 • 100 + 4 • 10 + 1 • 1 = ............... . 12................................. po~ev od najstarijeg....... Zapi{i ciframa godine ro|ewa ~lanova svoje porodice......... a) 6 • 1 000 + 3 • 100 + 5 • 10 + 2 • 1 = 6 352 g) 9 • 10 + 0 • 1 = ....................

......................... 1 SH = ..................................................... 4 DH 40 000 ~etrdeset hiqada ............................................. 5 DH 50 000 osamdeset hiqada ......... H = ........... D = ... .......................... trideset hiqada 3 DH 30 000 .................................. 1 stotina hiqada = 1 SH 3... 00 00 0 10 0 10 00 10 10 0 10 00 0 00 desetica hiqada 10 000 DH 1 DH = 10 H 1 SH = 100 000 J 100 000 (sto hiqada) hiqada 1 000 stotina 100 desetica 10 jedinica 1 H 1 H = 10 S S 1 S = 10 D D 1 D = 10 J J 0 00 0 10 0 00 10 0 00 00 10 1 0 000 10 0 stotina hiqada 100 000 SH 1 SH = 10 DH sto hiqada ......................................................................... deset hiqada 1 DH 10 000 Napi{i ciframa brojeve: dvadeset hiqada 2 DH 20 000 dvadeset hiqada .............. 8 DH 80 000 .... Popuni tabelu......... S = ............ DH ...................................... 00 10 10 000 000 1 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 000 10 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 000 00 10 10 000 10 10 000 0 000 110 000 10 0 000 0 00 110 0 00 000 000 10 10 000 10 10 000 10 000 10 000 0 10 10 000 Koliko ima desetica hiqada? Upi{i............................. 1... J 16 ....................................Brojevi do sto hiqada Pisawe.................... 10 10 000 000 000 10 000 10 10 000 000 DH 10 10 000 000 00 000 .. ......... 2............................... 9 DH 90 000 sto hiqada 10 DH 100 000 1 stotina hiqada je 10 desetica hiqada.................. {ezdeset hiqada 6 DH 60 000 7 DH 70 000 deset hiqada .................................................. DH = ......... ............................... ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada .................... DH Brojimo po deset hiqada do sto hiqada...........

.......................................1................................................................... ............................. po~ev od najve}eg: 40 000.............................. .................... unazad ....................... 2....... 3................................... b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada .............. ............................... 10 000................................................................................................... Uo~i pravilo i dopuni................. .................................................................................................. . 31 000..................... ..... a) 10 000....................................... ........ a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve sa trake: 8 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 b) Pore|aj brojeve po veli~ini.................................................................................................. ....... 17 ........ . ...................... Broj po hiqadu i napi{i ciframa: a) od 10 hiqada do 20 hiqada 10 000...................... 20 000......................... 30 000..................................................... ..................................................... ................................................................ 11 000............. v) od 63 hiqade do 72 hiqade ....................... ................. 30 000 ........................................... .. v ) 2 000.. .... ...... ................................ ............ 41 000... 80 000................................................. .................... v) Nastavi da zapisuje{ brojeve sa trake: 30 000...... 40 000........... 90 000....... ................................. g) od 62 hiqade do 57 hiqada...... b) 90 000........................................................... 4 000........................................................ 42 000.... 80 000.............................. ..........................................................................

.................................................... 5 D.. ...................... .......................................................................................................................................................... ~etrdeset pet hiqada trista pet ......................................................................... 8 H............................................. 5 J .................... DH H S D J 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 2 4 2 0 0 8 5 1 6 2 7 0 0 3 Napi{i ciframa broj koji ima: ......Pisawe......................................................... 5 H.......................................................................................................................... 4 J ............. Zapi{i ciframa brojeve: 9 DH.......................................................... 1 J ..................................................... {ezdeset {est hiqada petsto osam ..... 6 S... ... 7 DH............... 3 S........................................................... 18 DH H S D J 2 5 3 2 4 Broj 25 324 ima 2 DH...................... 8 D...... pedeset tri hiqade dvesta trideset ........... ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva 1 10 10 10 10 0 0 0 0 1 000 0 10 X 1000 10 1 000 10 10 X 1000 0 10 1 00 1 10 0 0 1 00 00 0 10 1 000 00 1 00 10 10 0 00 0 1 00 00 1 00 10 10 10 1 1 20 000 + 5 000 + 300 + 20 + 4 = 25 324 (dvadeset pet hiqada trista dvadeset ~etiri) 1......... ..... 3............ 2 D....................... 2.............. 1 DH.... .............. 4 J Pro~itaj brojeve iz slede}e tabele i napi{i ih re~ima....................................

.... 6................. ............................................. 36 000 56 390 20 000 10 990 a) U prazna poqa na traci upi{i brojeve.................... 70 050...... 69 985...... . ......... 70 000....... .....................................4... v) Nastavi niz: 69 990.......... 69 980 69 990 70 000 69 997 70 050 69 992 70 030 70 021 70 049 b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci... 5.............. 70 046.............................. g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike... 95 000 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est 22 248 ~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri 22 246 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam 47 123 dvanaest hiqada sto jedanaest 12 111 trideset sedam hiqada {eststo jedan 37 601 osamdeset {est hiqada sedamsto 86 701 devedeset pet hiqada 86 700 ................. Pove`i iste brojeve. Upi{i prvog prethodnika i prvog sledbenika........................ Upi{i u prazno poqe re~ima broj koji nema par.......... 70 000................. .... .... ...................... ........... ..................................... ........ 19 .........

.............. 19 000 91 000 33 300 33 000 99 900 90 900 60 200 71 500 48 326 48 623 20 000 22 000 60 300 60 400 5 500 55 000 77 730 77 370 73 127 7 312 43 600 43 200 77 700 77 000 1 000 10 100 93 605 93 000 88 888 8 888 8.......... 63 720 63 200 48 500 18 000 73 001 63 208 km km km km km km Najmawi petocifreni broj je: Najve}i petocifreni broj je: 10........ 9........ Pore|ajte pre|enu kilometra`u od najmawe ka najve}oj.... 3. 8............. kao u primeru: 24 005 = 20 000 + 4 000 + 5 = 2 • 10 000 + 4 • 1 000 + 5 • 1 30 260 = ................. 9........................................................................................................ = ........................................................................................................................ 11...................... Zapi{i date brojeve preko zbira proizvoda.. 0....................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)................. 64 273 = ........................................................................................................................ napi{i: najmawi petocifreni broj: 20 najve}i petocifreni broj: ................................................................7... Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2......... ........ = ......................

......................... 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 21 ........................ de~ijoj enciklopediji (potra`i je u {kolskoj biblioteci)..................................... Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11............ 4............... 1............................ ..................................... ...................................................... Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo.... 4............. Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu...... Koliki put je pre{la posada podmornice Nautilus u romanu @ila Verna? ................ Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica...................... 3. 2................. ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke i tri petice............................... .......................................... na Internetu................................ 5......................... 3.................. Grad Broj stanovnika 1......Prona|i podatke o tome u kojih 5 gradova u Srbiji `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika......................... .......... 5............... ....................... ............ 1. 2......................................................... .................................... 2.. ................. . Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi otkrio nesavesnog voza~a............. ........... ....... Zatim te gradove svrstaj po veli~ini....... Policajac nije upamtio broj tablice...............

Evo nekih od wih! Indijanci Rimqani I 1 II 2 XX 20 XXX 30 Arapi Stari Sloveni 22 III 3 XL 40 IV 4 V 5 L 50 VI 6 LX 60 VII 7 XC 90 VII 8 C 100 IX 9 D 500 X 10 M 1000 .Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre. Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre.

.................................................. . sto hiqada 1 SH 100 000 Napi{i ciframa brojeve dvesta hiqada 2 SH 200 000 300 000 dvesta hiqada ................................................................. H 1H = .......... D = ......... 8 SH 800 000 devetsto hiqada ........... 5 SH 500 000 osamsto hiqada .. 9 SH 900 000 milion (hiqadu hiqada) 10 SH 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) ........................................ ...... Napi{i broj koji neposredno sledi iza broja 99 999 ........ 3.... ........ H = ... 1 milion je 10 stotina hiqada 1 milion = 1 M 100 0 100 000 100 000 000 000 10 0 0 00 00 1 0 0 00 100 000 stotina hiqada 100 000 00 000 100 000 10 100 100 milion 1 000 000 desetica hiqada ................................... ......................Brojevi do milion 1..... .................................................................H 1 M = 1 000 000 J 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) hiqada stotina desetica jedinica ................................... a) Popuni prazna poqa u tabeli.........J J b) Upi{i odgovaraju}e brojeve......................... ....................................................................... ..... 1M = ............ Dopuni tabelu.............................................. Brojimo po sto hiqada do milion........... .......... J 23 .........................................................S S 1S = 10D D 1D = ................... {eststo hiqada 6 SH 600 000 7 SH 700 000 sto hiqada ................................................... SH = ......................... 3 SH ~etiristo hiqada 4 SH 400 000 ~etiristo hiqada ............. 2....................... DH = ....... M SH DH 1 M = 10 SH 1 SH = 10 DH 1DH = ......... S = ......................................... ...

......................................................................................................................................................................... a) Popuni prazna poqa u tabeli........................... 860 hiqada ............................................. 102 000........................ . ............................... 2............. 4................................... 190 hiqada 200 hiqada 250 hiqada 250 000 dvesta pedeset hiqada 460 hiqada 830 hiqada .................................................................................................................. a) od 70 hiqada do 110 hiqada: 70 000.............. b) od ~etiristo devedeset hiqada do petsto dvadeset hiqada: . v) od 989 000 do 999 000: ................................................................ 100 hiqada 100 000 sto hiqada 110 hiqada 110 000 sto deset hiqada Broj po 10 000 i zapi{i ciframa............................................................................................... a) od 101 hiqade do 111 hiqada: 101 000............ b) od ~etiristo osamdeset {est hiqada do ~etiristo devedeset tri hiqade: ........................................................................................................... 7 0 0 8 0 0 9 9 9 9 0 0 ................................................................................................................................................................................................................................... 990 hiqada v) od 310 000 do 290 000: 1 000 hiqada 3................................................................................................... SH DH H S D J 5 9 6 7 0 0 ................................. 3 0 8 2 0 0 ........................ ................................... ................................................ 24 Zapi{i re~ima brojeve iz tabele.................................................................................................................................................................... 80 000....... ... Broj po 1 000 i zapi{i ciframa............................................................................. .............................................................................................................1............................................................................................................................................................................... .................................................................................. 150 hiqada ......................................................

.................... ............................................................................................... S...... Upi{i u tabelu koliko SH............................. ............... ...................... ........................................ B ............... .......... .............. D ........... ... 309 414... ........................... G .................................................................... .............. 500 002.............. ........................ 999 993................................................................................ ... 699 947 699 940 7..................................................... ... J imaju slede}i brojevi......................... ...... 309 409................................................ ...................... A 699 950 B V G D \ 699 960 Broj po 1 i zapi{i brojeve: 500 001............................................................... \ ............................... 500 010.....5................................................. 1 000 000......................... ................... ................ .... D............................... SH DH H S D J 243 502 628 341 700 000 6. V .... H.............................. ...................... SH DH H S D J 8 0 0 0 0 0 3 6 9 0 4 5 5 0 0 0 5 .................. 8................................... . Zapi{i brojeve sa trake: A ................. DH.......................... Brojeve iz tabele zapi{i re~ima. .... 2 6 1 7 9 3 dvesta {ezdeset jedna hiqada sedamsto devedeset tri 25 ........................

................. 26 ............... klase se razdvajaju jednim razmakom (belinom).... a zatim broj jedinica u klasi jedinica........................... broj iz tablice zapisujemo kao: 236 189...... Pri ~itawu broja u klasi jedinica ne izgovara se re~ „jedinica“.... Na primer..........Klase Pisawe i ~itawe vi{ecifrenih brojeva lak{e }emo nau~iti ako cifre kojima je zapisan broj podelimo na grupe od po tri cifre.............................................. Pri zapisivawu broja ciframa............... KLASA HIQADA KLASA JEDINICA stotine hiqada desetice hiqada jedinice hiqada stotine desetice jedinice SH DH H S D J 2 3 6 1 8 9 a) Klasu hiqada ~ini broj: 2 klasu jedinica ~ini broj: 9 b) Zapi{i re~ima broj iz tablice: .. Svaka klasa ima svoje jedinice. devet Prvo ~itamo broj „hiqada“ u klasi hiqada. idu}i zdesna nalevo................... hiqada ........... Te grupe nazivamo KLASE.................. desetice i stotine.................

................... 205330 .. .................................................................................................................................................................. 27 ..................................................................................................................................... 90070 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Podeli brojeve na klase vertikalnom crtom.............................................................................................................................................................................................. 32503 ........................................... i zapi{i ih re~ima: 2623 ............................ 2600 .................................................................................................. 500500 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... .................... 70090 ............................................................................................................................................. 205030 .......... 32530 ................................................................................................................................................... KLASA HIQADA SH KLASA JEDINICA DH H S D J 1 2 0 2 1 6 0 0 3 1 4 0 0 1 0 2 0 0 4 3 0 3 2 7 1 1 9 ................................................................................................................................................................................................................... kao {to je zapo~eto............................................................................................................................................................................................................. 500005 ................................................................................................................................................................................ 2............................................................................................................................................................................. .................................................................... Brojeve iz tabele napi{i re~ima..................................................................................................................................................

1.

Napi{i date brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto.
70 100 = 70 000 + .......................................

205 105 = 205 000 + 105

6 003 = ............................................................

280 500 = ............................................................
2.

Pove`i iste brojeve.

dvesta sedamdeset pet hiqada trista dvadeset pet
8 Sh 6 Dh 0 H 2 S 0 D 0 J

451 220

36 263
50 hiqada 1

50 001

~etiri stotine pedeset jedna hiqada dvesta dvadeset

128 000

860 200

36 hiqada 263

825 000

sto dvadeset osam hiqada

275 325

628 351

{est stotina dvadeset osam hiqada trista pedeset jedan
osam stotina dvadeset pet hiqada
3.

Prave}i razmak izme|u klasa, napi{i brojeve:
ciframa

re~ima

253196
12205
8423
300003

4.

Napi{i sve petocifrene brojeve ~ije su sve cifre jednake:
11 111, .....................................................................................................................................................................................................................

28

5.

6.

Napi{i re~ima slede}e brojeve:
28 ........................................................................................

28 000 .......................................................................................................

428 ........................................................................................

428 000 .......................................................................................................

803 ........................................................................................

803 000 .......................................................................................................

Napi{i ciframa brojeve:
Najkra}e rastojawe od Zemqe do Meseca iznosi
trista pedeset {est hiqada ~etiristo deset

najdu`e rastojawe

kilometara ......................................., a najdu`e
~etiristo {ezdeset hiqada sedamsto ~etrdeset

najkra}e
rastojawe

kilometara ........................................
7.

8.

Napi{i neposredne prethodnike
i sledbenike brojeva:

..................................,

286 304, ..................................

..................................,

603 009, ..................................

..................................,

421 599, ..................................

Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva:
43 253 i 43 262 ...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

800 996 i 801 000 ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Najudaqenija ta~ka do koje su qudi stigli
nalazi se na 400 171 km od planete Zemqe.
Dotle su stigli astronauti letilicom
APOLO 13.

29

9.

Fabrika slatki{a je u prvih 5 meseci rada proizvela slede}e koli~ine bombona:
januar
420 000 kg

februar
251 000 kg

mart
305 200 kg

april
603 121 kg

maj
601 323 kg

a) U kom mesecu je bila proizvodwa najmawa? ..................................................................................................................................
b) Pore|aj koli~ine proizvedenih bombona od najmawe do najve}e.
......................................................................................................................................................................................................................................

v) Tokom kojih meseci je proizvodwa bombona bila mawa od 500 000 kg ? .......................................................................
10. Najmawi {estocifreni broj je:
Najve}i {estocifreni broj je:
11. U~iteqica je diktirala brojeve, a Milo{ ih je zapisivao onako kako ih je ~uo:
Pet stotina pet Milo{ je zapisao kao 5005. Pet stotina pedeset zapisao je kao 50050,
pet hiqada pedeset kao 500050.
a) Napi{i re~ima brojeve koje je zapisao Milo{:
........................................................................, ........................................................................, .........................................................................

b) Napi{i pravilno brojeve koje je u~iteqica diktirala: ..........................., ..........................., ............................

Re{i rebus.

grad

broj stanovnika

Prona|i podatke
o tome u kojih
5 gradova u Srbiji
`ivi izme|u
100 000 i 1 000 000
stanovnika
i popuni tabelu.
Pore|aj imena gradova po~iwu}i od onog koji ima najvi{e stanovnika:
...........................................................

30

.............................................................................................................................................................

....... ima mesnu vrednost ............................ Cifra 4 na mestu jedinica ima mesnu vrednost 4 • 1 = 4 Cifra 2 na mestu desetica ima mesnu vrednost 2 • 10 = 20 Cifra 7 na mestu ............................... Brojevni sistem u kojem za pisawe brojeva koristimo 10 cifara (0..... 8 i 9) zove se dekadni brojevni sistem..... 3.................................................. 4.................................. 3..................... 2.............................. 6.................... 7..... ..................... U zapisu broja va`no je na kom se mestu nalazi cifra......................... 1.............................. ima mesnu vrednost ....... Taj brojevni sistem naziva se pozicioni..............Mesna vrednost cifre 1........................................................... Zapisi se razlikuju samo u rasporedu cifara.................................................................................................................................... koju poziciju zauzima.......... 333 333 3 30 Vrednost cifre u zapisu broja zavisi od mesta (pozicije) na kome se ta cifra nalazi..................... Svi ovi brojevi su razli~iti......................................................................................................................................................... 2.. 6....................... 615 287 ...................... .......................... tj..................................... 2. Nastavi da odre|uje{ mesnu vrednost cifre 3 u zapisanom broju.................................... 672 851 ........................................ Ta vrednost se naziva mesna ili poziciona vrednost cifre............ 5......................................................... Odredi mesto i mesnu vrednost cifara u broju 1724........................ 31 ..... Zapi{i re~ima broj 333 333 ......................................... Cifra 1 na mestu ...................................................... ............................... 752 816 ....... Pro~itaj slede}e brojeve i zapi{i ih re~ima: 178 256 ........... a zapisani su istim ciframa 1....................................................... 7 i 8.. kao {to je zapo~eto............................................................ .. 5..................................................................

.. .......... desetica hiqada ............... ........... ................... .......................................... a) Odredi mesne vrednosti cifre 4 koja se nalazi na 4.................... ........................................ stotina .......................... ve}a mesna vrednost cifre koja se nalazi na 5........... Napi{i {estocifreni broj u kome se pojavquje samo cifra 4....................................................? . desetica ... i 5................................... 4 3 6 5 0 ....... gledaju}i zdesna.......................................... 6 0 0 0 1 ....................... Pro~itaj brojeve zapisane u tabeli i odredi mesne vrednosti cifre 6 u wima............... 32 Masa najve}eg globusa na svetu je 2 700 kg................... HIQADE SH 6 3................ Napi{i koliko broj 467 304 ima: stotina hiqada ........................................ ...................................................................... mestu.. b) Koliko puta je.................. 9 4 6 .............................. ................. DH JEDINICE H S D J mesto: mesna vrednost: 2 6 3 desetica 60 6 0 4 .............................................................................................................................................. 2 1 4 3 8 ................................ 2........1............. jedinica ......... 6 2 4 3 ....................................... hiqada ... ..... ra~unaju}i zdesna nalevo....................... mestu................ mestu od cifre koja se nalazi na 4.... ............ ...

..........4... stotina i hiqada....................................................................................................................................................... ...... 580 234 ................................................................................. nema jedinica... .......................... ................... ....................................................... v) cifra 7 ima vrednost jedinica....... desetica i stotina........................................... a) Napi{i 6 {estocifrenih brojeva koji su razli~iti......... b) cifra 8 ima vrednost stotina hiqada i desetica hiqada................................................................... .................... 5............................................... ............................... 6.................... a sastavqeni od istih cifara................. 7......... ................. . a cifra hiqada je 9.... 812 000 ..... Nacrtaj tablicu i u wu unesi brojeve kod kojih: a) cifra 3 ima vrednost stotina i jedinica................................ mesto: mesna vrednost: 123 568 .. 107 908 .. Napi{i mesnu vrednost cifara u datim brojevima: a) 3 2 5 6 7 1 b) 9 0 9 0 9 0 33 ............. 908 761 ...... .............. 6 890 ........................................................................... . ............. a cifra 4 vrednost desetica.. ........ .............. b) Za cifru 5 odredi mesto i mesnu vrednost u svakom od dobijenih brojeva....... Koju mesnu vrednost ima cifra 8 u slede}im brojevima: 34 580 .................................................. desetica............ 48 303 ................................................................. ........... .......................................................... .....

........ Da bi se na~inio krug oko Zemqine kugle...............Brojevi ve}i od milion Jedan...... Da bismo izbrojali do milion.......................... 1 milion 2 miliona 1 000 000 2 000 000 .. ............... milion... 1... petsto pedeset hiqada jedan . 33 miliona qudi bi trebalo da se uhvate za ruke...................... ............. tri . ........ dva... Kada bi `eleo da stigne do Meseca............33 00 Sa milion koraka pe{ak pre|e 700 km.............. ................. .. 2. petsto pedeset hiqada............................... Nastavi da broji{ i zapisuje{ po milion............... 10 miliona 10 000 000 1 desetica miliona je 10 miliona 1 desetica miliona = 1 DM 34 1 DM = 10 M ........... 0 000.......... ... 1. morali bismo da brojimo 35 dana po 8 ~asova dnevno.............................. trebalo bi da napravi 549 miliona koraka....... .............

................................................... 100 miliona 100 000 000 1 stotina miliona je 10 desetica miliona 1 stotina miliona = 1 SM 3............................................ 9 SM 900 000 000 hiqadu miliona (milijarda) 10 SM 1 000 000 000 1 milijarda je 10 stotina miliona 1 Md (milijarda) = 10 SM {eststo miliona .......... ................................. ........................................................................................................ 5 SM 500 000 000 {eststo miliona 6 SM 600 000 000 devetsto miliona ........................ ................................ 3 SM 300 000 000 ~etiristo miliona . .................................................................. Milijarda je 1 000 miliona i pi{e se sa 9 nula: 1 000 000 000 1 Md = 1 000 M 35 .......................................................... 1 SM = 10 DM Brojimo po sto miliona do milijarde: sto miliona 1 SM 100 000 000 Napi{i ciframa brojeve: dvesta miliona 2 SM 200 000 000 sto miliona ....................................................................................... .................................2........................ 10 miliona 20 miliona 10 000 000 20 000 000 ................ 7 SM 700 000 000 milijarda (hiqadu miliona) ....... ....................... .. ............................................................................................................................................ Nastavi da broji{ i zapisuje{ po 10 miliona...... ~etiristo miliona 4 SM 400 000 000 ...................................... 8 SM 800 000 000 ............................ ...

................ .. 30 000 ..................................................................................................... ..................................................... 504 281 603 ................................................................................................................................................4............................................ 1 000 000 000 ................................................................................................................................................................................................. 10 000 ................................................................................................................. Svaku klasu ~itamo kao zaseban trocifreni broj.................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. b) 800 000 ................................................................................................................ a) Napi{i re~ima brojeve iz tabele................................ Vi{ecifrene brojeve ~itamo sleva nadesno....................................................................................................................................................................................................................... osim za klasu jedinica............................................................................................................................................................................................................. .............. 5 345 689 pet miliona trista ~etrdeset pet hiqada {eststo osamdeset devet ........................................................ 100 000 ............................................................................................................................................. 6 000 000 ......................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... 5....................................... 36 Napi{i re~ima slede}e brojeve: a) 1 000 000 .............................................................................................................................................................................................. klasa miliona SM DM M 5 klasa hiqada SH DH H klasa jedinica S D J 5 3 4 5 6 8 9 2 0 6 0 3 8 7 5 0 4 2 8 1 6 0 3 Svaka klasa ima svoje stotine............................................ b) Napi{i kako se ~itaju slede}i brojevi: 20 603 875 .. 700 000 000 .................................................... ............. desetice i jedinice.. Uz svaki taj broj navodi se naziv klase................ 1 000 ............................................................ 7 000 ...........................................

...................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Md SM DM M SH DH H S D J 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Napi{i ciframa redom sve dekadne jedinice od 1 000 do 1 000 000.................................... SM = ......... M 37 ......................................................................................................................................................................................... .......... b) Napi{i ciframa sve dekadne jedinice od 1 000 000 000 do 10................................................................................................... v) Koliko puta je svaka dekadna jedinica ve}a od prethodne? .......................................................................................... .......................................................................................... g) Dopuni: 1 Md = ............................................................................. DM = .................................................. .................. U tabeli su zapisani brojevi koje nazivamo DEKADNE JEDINICE..........6.............................

............................ Napi{i najmawi: osmocifreni broj sedmocifreni broj ....................................................... 48 031 040 ........................................................................... Napi{i re~ima slede}e brojeve: 3 261 984 ...................1............................................................................................................. 1 000 000 .............................................................................................................. Napi{i bilo koja tri broja: a) ve}a od 1 000 10 000 100 000 [ta zna~i poslovica: „Re~i se mere................ ......................................................................................... trideset miliona {ezdeset hiqada dvesta ........................................................................................ 35 000 000 .......................................................................... 22 222 222 .................................................................................. 3............................................................. 626 073 760 ...................................................................................................................................................................... devetocifreni broj .................................... 7 000 700 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... dvadeset pet miliona ~etiristo {ezdeset osam hiqada dvesta devedeset ................................................................................................. 2.................................... 230 811 808 ................................. petsto pedeset pet miliona petsto pet hiqada petsto pedeset ................................................................ 4...... a ne broje“? ................................................................................................................................................................................... b) mawa od 1 000 000 10 000 000 38 ......................................................................................................... Napi{i ciframa: osam miliona osamsto tri hiqade pet ..... .........

............................................................................................................................................................................................... .................................... 4.............................................................................................................................. Srbije i Crne Gore ............................................................................................. IT a) Napi{i re~ima broj stanovnika: Italije .......................................................................................................................................................................................... v) Koje od navedenih dr`ava imaju mawe od 50 000 000 stanovnika? ........ U tabeli su dati podaci o broju stanovnika za neke evropske dr`ave: dr`ava Gr~ka Italija Austrija Srbija i Crna Gora Nema~ka Ma|arska Velika Britanija broj stanovnika 10 668 354 58 103 033 8 184 691 10 829 175 82 431 390 10 006 835 60 441 457 GB D 1 .......................................................................................................................................................... Austrije .................................................................................................................................................... Nema~ke ................ b) Koja od ovih dr`ava ima najmawi broj stanovnika? ............................................................................................................................................................................................................................................................ 2....................................................................................5................................ Velike Britanije .............. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 693 300 936 891 010 9 643 400 396 911 010 203 484 93 615 203 203 480 93 609 314 39 ............................................................................................................................................................................................................................................................... Ma|arske ........................................... 6..................................................................................................................... g) Pore|aj dr`ave po broju stanovnika od najve}e do najmawe: ............................................................. Gr~ke ................................................................................................................................................................................................ 3........................................................ 4...............................................................................

............................................................. desetice milijardi (DMd) i stotine milijardi (SMd)................................................................................................................................................................................ 8......................................................................................................................................... 40 ......................................................................................................................................................................................................... 9.......................................................................................... ................................................ Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 000 056 ..................................................................................................... 93000012311 .................................................................................................................................................................................................................7........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ta klasa....... ciframa i re~ima zapi{i brojeve: ciframa 234098111300 re~ima ........................................................................................ ................................................ ................................ .......................................................................... klasa milijardi SMd DMd Md 9 5 2 4 0 6 1 0 0 klasa miliona SM DM 6 8 0 9 0 0 8 9 1 M 3 3 5 0 0 klasa hiqada SH DH 9 4 4 7 0 0 1 0 9 2 H 7 2 1 0 5 S 1 3 0 0 7 klasa jedinica D 2 1 0 1 8 J 3 0 8 0 9 Prvi broj u tabeli zapisujemo kao 952 683 947 123 i ~itamo: 952 milijarde 683 miliona 947 hiqada 123 Zapi{i ostale brojeve iz tabele: ............................................................................................................................................ ima svoje jedinice milijardi (Md).................................. ..................................................................... ....... 908 991 006 432 ........... Za ~itawe brojeva ve}ih od milion uvodi se klasa milijardi........................ 4.................................. ........................................................ ............................ kao i ostale............................................................ Prave}i razmak izme|u klasa........................................................................................................

............... dvadeset tri milijarde petsto trideset miliona pet .........htm 41 ........................................... povr{ina mora............10............................................................... Ako `eli{ da sazna{ ne{to zanimqivo o broju otkucaja qudskog srca idi na slede}i veb-sajt: http://www.......org/challenges/c02/challenge...) podatak broj ....................... Nacrtaj tabele sa klasama jedinica.................. broj stanovnika neke dr`ave ili grada................................ razdaqina do nekog nebeskog tela itd.........figurethis............... miliona i milijardi i upi{i slede}e brojeve: a) pet milijardi pedeset miliona dvesta b) deset milijardi dvesta miliona dvanaest hiqada {est v) sto pet milijardi {esnaest hiqada sto pedeset tri g) milijarda Prona|i i napi{i: a) broj stanovnika na Zemqinoj kugli b) tri podatka koji su izra`eni brojevima ve}im od milion (cena ku}e ili stana.............................................................. hiqada......... 11.. Zapi{i ciframa: osam milijardi {eststo hiqada ....

.................. Pored milijarde (1 000 000 000).. ........ godine... 2. 1. Taj naziv je smislio devetogodi{wi de~ak Milton Sirota..... Za koga se ka`e da je milioner? ......... 1 000 000 000 42 • 4... i kada bi svakodnevno brojao po 8 ~asova.................. . koja predstavqa broj koji se sastoji od cifre 1 i devet nula........ brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina..................... zamolio da to u~ini.................... ......... Re~ milion poti~e iz italijanskog jezika..............De{ifrujte broj: = ...................... =1 = + = + = : = – – = = + – = 1... po{to ga je wegov stric.... 5....................... Od te re~i poti~e i naziv Google kako se zove jedan od najve}ih pretra`iva~a Interneta...... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478.................... Broj koji se sastoji od cifre 1 i 100 dopisanih nula naziva se gugol (Googol). postoje nazivi i za ve}e brojeve: bilion 1 000 000 000 000 (milion miliona) trilion 1 000 000 000 000 000 000 (milion biliona) kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (milion triliona) itd..... Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijardu.... 3 ................... 3............. matemati~ar Edvard Kasner........... 2................

............................................................................................................................................................................... b) jedanaest milijardi sto miliona deset hiqada..................................................................................................................................................1......................................... 120 000 ........................... 1 020 101 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 123 156 273 410 ............................................................................................ 1 020 ........................................................... 999 999 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 71 100 ........................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... 28 401 ................................................................................................................................. 10 002 100 ...................................... 9 999 ............................................................................................. 2...................... v) milion dvesta pedeset hiqada sto trideset jedan.................................................................................................................................. Slede}e brojeve napi{i re~ima..................................................................... U tablicu sa klasama upi{i brojeve: a) ~etiri milijarde dvadeset miliona...................................................................... 2 500 ..................................... g) deset hiqada osamsto trideset {est.................. klasa milijardi SMd DMd Md klasa miliona SM DM M SH klasa hiqada DH H S klasa jedinica D J 43 .................................................................................................... d) osamsto osamnaest miliona osamnaest............................................................................................................................................................

......... 1 ........................................ Neptun ........ 0 ............................................................ u broju 32 624 701........ 4 ............................................................................ sleva nadesno...................................................................................................................................... a koja je od we najudaqenija? ...... ............... Odredi mesne vrednosti cifara................. 6 ............. g) Pore|aj planete iz tabele po udaqenosti od Zemqe....................................................................................................................................................................................... d) Upi{i pored svake planete na slici wen naziv..................................................................................................................................................................................................................................... 4................................................................................... 2 .......................................................................................................................... 3 ........ po~ev od one koja je najbli`a............ 44 .................................................... b) Koja je od planeta iz tabele najbli`a Zemqi............................................................................................................................................................................ Uran .............................. 2 ...........................3.... v) Koje su od navedenih planeta od Zemqe udaqene mawe od 1 000 000 000 km? .................................................................................................................................................................................... U tabeli su dati podaci o udaqenosti nekih planeta od planete Zemqe: ime planete Mars udaqenost od Zemqe u km 78 345 520 Pluton 5 763 998 240 Uran 2 721 433 440 Neptun 4 347 540 560 Saturn 1 277 404 480 Jupiter 628 788 880 Zemqa Merkur Venera a) Napi{i re~ima koliko je od Zemqe udaqen: Saturn .............................. 7 .................................................................................................................................................................................. Jupiter ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Pluton .................... Mars .........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................8 0 0 8 0 8 0 5........................................ 2 313 121......................................................................................... kao {to je zapo~eto................................... 6............ Odredi mesnu vrednost svake napisane cifre 8 u broju 800808080........................ 120 000 220 000 2 324 509 2 324 519 420 000 2 324 549 Predstavi broj u obliku zbira: 270 908 = 200 000 + 70 000 + 900 +8 34 026 = ................................................................................. Nastavi da upisuje{ neposredne prethodnike i sledbenike................................................................................ 289 794 = .............................. po~ev od najmaweg: 42 369... 45 .......................................... ............................................................................................... 67 821 111............................................................................................................. 3 213 121........................... 8.......................................... 6 254 321 6 254 322 8 0 506 372 009 8 231 8 999 999 99 999 1 000 000 000 Pore|aj navedene brojeve po veli~ini..... 1 650........................................................................................ 8 905 621 = ........................................................... 300 059 = .......... Uo~i pravilo i popuni prazna mesta...................................................................................................................................................... a) b) 9................................................................................. 293 900 600 = ........ 67 782 111.............................. 6 254 320 7...................................

................... 46 1 Md = .... M 1 DH = ............................................ 387 837 47 000 46 000 000 9 246 9 245 60 606 9 999 4 001 4 010 62 350 62 305 3 405 34 000 86 732 836 752 13......... S 1 M = ............ 8 000 + 300 + 20 + 1 = 8 321 700 000 + 20 000 + 500 = 30 000 + 8 000 + 50 + 5 = 8 000 000 + 7 000 + 30 = 11........ DH 1 H = .. Pove`i iste brojeve...............10.. S 1 M = .. Odredi veze izme|u dekadnih jedinica i upi{i odgovaraju}e brojeve........ Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)........... Zapi{i kao u primeru. D 1 SH = ......................... 60 325 6 hiqada 325 600 000 325 6 miliona 325 hiqada 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 214 023 007 000 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J 2 104 237 {eststo miliona trista dvadeset pet 6 325 000 12..... D ................

............................. A B x O C 47 ........................................... Ako je du` AB jedinica mere odredi merni broj du`i OC.................. 2 000 ... ................... 1...... U ovom poglavqu nau~i}e{ da na brojevnoj polupravoj odredi{ koliko je ma~ak napravio koraka........ b) du`i .............................. C l a E p m D O 2.................. Broj wegovih koraka predstavqen je na brojevnoj polupravoj. Zapi{i sve nacrtane: a) poluprave ....................BROJEVNA POLUPRAVA • da predstavqa{ prirodne brojeve na brojevnoj polupravoj 0 1 000 Ma~ak pe{a~i i broji korake................... A B v) prave ...............................................................

.. ta~ka na kraju druge du`i brojem 2. Prona|i gre{ku na nacrtanim brojevnim polupravama i nacrtaj ih ta~no. 11 . 1. 3 .. Kako svakoj ozna~enoj ta~ki na woj odgovara jedan prirodan broj: 1.. 999.. Od po~etne ta~ke poluprave uzastopno je naneta jedini~na du`. 10. 1 001 .. na kraju tre}e du`i brojem 3 itd. 101 .. a) 0 b) v) 48 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 .. Poluprava na slici naziva se brojevna poluprava. Ovaj postupak mo`e da se nastavi i daqe. 1 000 000. 100... 1 000. 999 999. 2. 1 000 001. 99. Po~etna ta~ka ozna~ena je brojem 0 (nula). ta~ka na kraju prve du`i brojem 1.Poluprava prirodnih brojeva e O x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na slici je prikazana poluprava Ox i proizvoqna du` e koju nazivamo jedini~na du`. ta poluprava se naziva poluprava prirodnih brojeva.. 9.

a) Koliko jedini~nih du`i je ku~e udaqeno od ma~eta? .1....... Odredi na brojevnoj polupravoj sve ta~ke do broja 11 i ispod svake napi{i odgovaraju}i broj... 4. 1............ koliko je rastojawe izme|u ku~eta i ma~eta? . 3.............. ako je: a) jedini~na du` 1 cm b) jedini~na du` 2 cm..... 5 na brojevnim polupravama. a) Zaokru`i prva tri neparna broja. 0 2 49 . b) Ako je du`ina jedini~ne du`i 1 m.... 3... Nacrtaj i obele`i ta~ke 0.. b) Precrtaj prva tri parna broja...... 0 2..... 1 3 6 11 Nacrtaj brojevnu polupravu ako je jedini~na du` 2 cm..

. ............... 0 1 1 sprat. 7........ < 11 < ...... Upi{i odgovaraju}e brojeve..... b) Koliko }e jedini~nih du`i pre}i muva? ........ Ako je na prvom spratu telefon................. Odredi brojeve koji su na brojevnoj polupravoj od broja 12 udaqeni: a) 9 jedinica ....................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 < 2 < ........ kuglana.. < 6 < ..... Ta~kama na brojevnoj polupravoj predstavqeni su spratovi hotela... a svi brojevi desno od wega su ve}i............. < ...5...... b) 12 jedinica .... >.......... =)............... a zatim 8 udesno..... < .. Zatim se du` brojevne poluprave kretala na slede}i na~in: tri jedini~ne du`i ulevo.......... odredi na kojim spratovima se nalaze: TV sala......... 9.... 8....... A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) Na kom broju brojevne poluprave }e se zaustaviti muva? ..................... x y y x .. 6.................... < . < .. . U prazna poqa upi{i odgovaraju}i znak (<.. < .. ..................... svi brojevi levo od wega su mawi.... restoran i bazen.. a) 0 x x b) 50 y y x y.. ................. 14 < ... < ........ Muva je sletela na ta~ku A brojevne poluprave........................... Ako posmatramo neki broj na brojevnoj polupravoj........

.............. Potra`i kod ku}e.. b) Koja prevozna sredstva imaju mawu masu od mase broda? ............ Za merewe veli~ina koriste se razni instrumenti na kojima se nalaze podeoci ozna~eni brojevima (skale)...................... za merewe du`ine koristi se metar...... Upi{i u tabelu podatke sa slike.................................................... Na primer.... Koliko je koraka napravio ma~ak? Pogledaj zadatak na strani 47 i napi{i odgovor ispod ta~ke na kojoj stoji ma~ak................................... 0 1 2 3 4 5 6 13................................................. Zaokru`i na brojevnoj polupravoj re{ewa nejedna~ine 5 < x < 10..................................... za merewe vremena – sat itd.................................................................................................. 0 50 200 12.. 51 ............................ Odgovori brzo: Koliko deonih ta~aka dobija{ ako na polupravu nanese{ 5 jedini~nih du`i jednu za drugom? .............................................................................................................................................. 11 400 000 300 000 200 000 brod 340 000 100 000 a) Koje prevozno sredstvo ima najve}u............................................. prevozno sredstvo masa u kg voz 140 000 7 8 9 10 11.....................................................10................ v) Koje prevozno sredstvo ima ve}u masu od mase broda? ...... Ispod ta~aka upi{i brojeve koji nedostaju....... a koje najmawu masu? .......... u {koli ili na nekom drugom mestu razli~ite instrumente sa skalama i nacrtaj ih u svojoj svesci..........................................................................................................................................

1.

a) Nacrtaj polupravu.

b) Odredi na woj ta~ke koje odgovaraju brojevima 0, 1, 5, 10, 15, ako je jedini~na du` 1 cm.
2.

Napi{i prirodne brojeve koji odgovaraju ta~kama A, B, V, G.
A
0

100

V

G

500
A .............

4.

B

B .............

V .............

G .............

Koriste}i tabelu, dovr{i crte`
kao {to je zapo~eto.
12 000
Prose~na
visina leta

10 000

10 000 m

8 000

3 000 m
5 000 m

6 000
4 000
2 000

2 000 m

a) [ta leti na najvi{oj visini? .................................................
b) Ko odnosno {ta leti ni`e od maweg aviona? .........................................................................
52

MERE ZA POVR[INU
• da meri{ i upore|uje{

povr{i po veli~ini
• jedinice kojima se meri
veli~ina povr{i.

Biber~etova mama je iscrtala krojeve
za kapu, {al, rukavice i ~arape, kao
na slici. Biber~e nije znao da odredi
povr{i krojeva. Ti }e{ mo}i da mu
pomogne{ nakon ovog poglavqa.

1.

1 m = ................ dm
1 dm = ................ cm
1 m = ................ dm = ................ cm = ................ mm
1 km = ................ m

3.

Na slici je plan u~ionice. U pravoj u~ionici sve je 100 puta ve}e nego na planu, tako da
du`ina od 1 cm predstavqa 1 m u prirodnoj veli~ini. Izmeri slede}a rastojawa, izra~unaj
wihovu stvarnu du`inu i obe mere upi{i u tabelu, kao {to je zapo~eto.

a) od katedre
do zida
b) od prve klupe
do katedre
v) od prve klupe
do zida
g) od zida do zida
4.

rastojawe
na slici

rastojawe
u prirodnoj
veli~ini

1 cm

100 cm = 1 m

v)

a)

b)
g)

Re{i ukr{tenicu.
Vodoravno: pretvori slede}e mere u centimetre.
1. 10 dm 2 cm
3. 8 m 4 dm
2. 6 m 2 cm
4. 1 m
Uspravno: pretvori slede}e mere u milimetre.
1. 12 cm 8 mm
2. 2 cm

1 cm = ................ mm

2
3

1
1
2

4

4

3

3. 2 dm 1 cm
4. 4 cm 5 mm
53

Upore|ivawe povr{i
Povr{i mo`emo upore|ivati golim okom.
1.

Povr{i mo`emo upore|ivati
i preklapawem.

a) Povr{ prozorskog okna je mawa od
povr{i zida.

2.

b) Povr{ crveno obojenog
pravougaonika je ...................
od povr{i `uto obojenog
pravougaonika.

Uporedi povr{i A i B sa slike
i zaokru`i ta~nu tvrdwu.
a) Povr{i A i B su jednake.
b) Povr{ B je ve}a od povr{i A.
v) Povr{ A je ve}a od povr{i B.

v) Navedi tri predmeta iz tvoje u~ionice ~ija je
povr{ ve}a od gorwe povr{i svoje klupe i tri
predmeta ~ija je povr{ mawa.

A

Ve}u povr{ imaju: ....................................................................
...............................................................................................................

B

Mawu povr{ imaju: ..................................................................
...............................................................................................................

3.

Izre`i figure dimenzija koje su date na crte`u.
Uporedi wihove povr{ine preklapawem i upi{i
znak >, < ili =.
A
G
d) A
\
a) A
3 cm 

b) B  V
v) A  V
g) D  G
54 

|) \  G
e) V  E

5 cm

B

V 2 cm
3 cm

5 cm

D
3 cm

3 cm \ 3 cm
3 cm

G
5 cm

E
2 cm

3 cm

. {to mo`e{ da predstavqa merni broj.... Proizvod 10 • K naziva se povr{ina figure A. kao figure na slici: A B Ove figure mo`e{ da uporedi{ na slede}i na~in: Povr{ figura A i B meri}e{ kvadratom K kao jedinicom mere.... A ili V? ........ Broj ... • K.......... K A Koliko puta se mera K sadr`i u povr{i A? . To je broj jedinica mere potrebnih da se ta figura potpuno prekrije. puta...Merewe povr{i........... tako|e predstavqa merni broj.. Povr{ina figura Neke povr{i ne mo`e{ da uporedi{ ni golim okom..... B Jedinica mere K sadr`i se u povr{i B ta~no . a ni preklapawem.. • zapi{e{ kao 10 K. Koja figura ima ve}u povr{inu....... 10 kvadrata. 55 . broj 10.......... To mo`emo da zapi{emo: PA = 10 • K.. To mo`emo da zapi{emo: PB = 9 • K Povr{ina neke figure je proizvod mernog broja i jedinice mere...... Povr{inu figure naj~e{}e obele`avamo slovom P. Veli~ina povr{i A jednaka je Rezultat merewa.. Proizvod 9 • K naziva se povr{ina figure B. Veli~ina povr{i B jednaka je ...........

...1................ Proceni povr{ine figura na slici................. 2.... v) Figura koja ima najmawu povr{inu je .... ............................................. odredi povr{ine figura na crte`u....... PB = .. PG = ............... b) Koje figure imaju jednake povr{ine? Figure C i D..... ............... .................................. PI = .. PD = .................................................... K A C B G D E I H F J PA = 4 • K PC = ....................... PF = . a) Ako je jedinica mere kvadrati} K iz mre`e.. 8 • K < PA < 10 • K K B A 56 C ...... PE = ............. Figura sa najve}om povr{inom je . < PB < .................................. PJ = ...... < PC < ....... PH = ............................................. ........................

... M1 M2 A M3 M4 B jedinice figure M1 M2 M3 M4 A C 32 B C b) Dopuni re~enice na osnovu tabele..... • K < PA < .. 57 .......... K 5.......... K Koliko je celih kvadrati}a u figuri A? .... ako su jedinice mere M1..... gde je K jedan kvadrat................ M2....... Redosled povr{i pore|anih po veli~ini je ... Ako istu povr{ meri{ razli~itim jedinicama mere............ merne brojeve....... • K........................ 4............ Na slici je figura A ograni~ena linijom l.. A l Koliko je najmawe celih kvadrati}a koji sadr`e figuru A? ........ M4.. Proceni povr{inu figure A: ............... dobija{ .3................... M3..... Odredi povr{ine figura na slici.... Merne brojeve unesi u tabelu......... Na kvadratnoj mre`i nacrtaj 5 figura ~ija je povr{ina 16 • K.......

................... crvene plo~ice: ........6.. l v) Proceni povr{inu unutra{wosti linije l.... poseti slede}e adrese na Internetu: http://www....org/challenges/c12/challenge................................................... [ta zna~i izreka: „Tri puta meri............ 7..... b) Oboj zelenom bojom najmawu figuru sastavqenu od celih kvadrati}a.... ............... Koliko treba nabaviti zelenih. jednom seci“? ..... koja sadr`i liniju l........ a ostale crvene..............htm 58 .................xml?groep=0 (link: Gullivers Travel) http://www.......... a uz kra}u 6 plo~ica? Za re{avawe iskoristi mre`u.nl/rekenweb/en/welcome..... ... Ako `eli{ da re{i{ jo{ neki zanimqiv zadatak o upore|ivawu povr{ina............... Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela...... < P < ...figurethis.....uu..................................................fi..... a) Oboj crvenom bojom sve cele kvadrati}e koji pripadaju unutra{wosti linije ozna~ene sa l.........htm http://www.............figurethis................... zelene plo~ice: .....org/challenges/c76/challenge............... Pod biblioteke pravougaonog oblika treba prekriti kvadratnim mermernim plo~icama tako da du` ivica budu zelene plo~ice....... a koliko crvenih plo~ica ako uz du`u ivicu poda staje 12................

..... ako je jedinica mere kvadrat A? A B P = ...... • B M Figura C ima povr{inu dva puta ve}u od povr{ine kvadrata A. kra}e se pi{e kao 1 m2 i predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 m. Kolika je povr{ina pravougaonika M...... Da li mo`e{ da izmeri{ kvadratnim metrom povr{ predwe korice uxbenika matematike? . Da ne bi do{lo do zabune pri upotrebi razli~itih mernih jedinica........ dogovoreno je da se za merewe veli~ine povr{i upotrebqavaju kvadratne jedinice mere: Osnovna jedinica za merewe veli~ine povr{i je kvadratni metar... 1m 1 m2 1 m2 = 100 dm2 1m 1 dm2 1 dm 1m Za merewe povr{i mawih od m2 koriste se slede}e jedinice mere: 1 dm2 – kvadratni decimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 dm 1 cm2 – kvadratni centimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 cm 1 mm2 – kvadratni milimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 mm 59 ..... ako je jedinica mere figura C? P = ... Kolika je povr{ina pravougaonika M.... • C Ako povr{ neke figure meri{ razli~itim jedinicama mere dobija{ razli~ite merne brojeve.. ako je jedinica mere figura B? P = ........Jedinice za povr{inu Kolika je povr{ina pravougaonika M... • A C Figura V ima povr{inu dva puta mawu od povr{ine kvadrata A..................

......... 1................. b) Stoti deo kvadratnog decimetra je ..............................m2 ..... wive itd.... 1 km2 = .............................mm2...dm2 = ....... mawih i ve}ih od kvadratnog metra..... igrali{ta. 2............................................. cm2 = ........... • 100 1 km2 = 100 ha 2 • 100 km 1 ha = 100 a 1 m2 = 100 dm2 2 2 1 a = 100 m2 1 dm = 100 cm • 100 ha 1 cm2 = 100 mm2 • 100 a • 10 1 km2 = 10 000 a 2 • 100 m 1 km2 = 1 000 000 m2 • 10 km 1 ha = 10 000 m2 • 100 dm2 • 10 100 m • 100 cm2 • 10 10 m 1 m2 = 10 000 cm2 2 mm 1 m2 = 1 000 000 mm2 • 10 m 1 dm2 = 10 000 mm2 • 10 dm • 10 cm mm Pri prelazu iz mawe jedinice u slede}u – ve}u............................ v) Stoti deo kvadratnog centimetra je ............................................ stranica kvadrata uve}ava se 10 puta.... a povr{ina 100 puta................................................... b) Sto puta ve}a jedinica od 1 a je . Dopuni slede}e re~enice: a) Stoti deo kvadratnog metra je kvadratni ...................a = .....................ha = ......... v) Sto puta ve}a jedinica od 1 ha je .... 3... Dopuni slede}e re~enice: a) Sto puta ve}a jedinica od 1 m2 je ............................Za merewe povr{i ve}ih od kvadratnog metra................... koriste se slede}e jedinice mere: 1 a – ar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 10 m 1 ha – hektar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 100 m 1 km2 – kvadratni kilometar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 000 m Na slede}oj shemi predstavqeni su odnosi jedinica za povr{inu............................ 60 Upi{i odgovaraju}e brojeve: 1 m2 = ........... kao {to su dvori{ta..

. b) arima 23 ha= .................... Upi{i odgovaraju}i znak (>.......................................... Izra~unaj...... Izrazi u: a) kvadratnim metrima 5 ha = ................................................................ ako jedan kvadrati} predstavqa povr{inu od 1 cm2................................................................................... =).... 30 000 m2 = ....................................... ako kose jednake povr{ine? ............... v) hektarima 26 km2 = ........ 61 ......... 8 a 50 m2 v) 4 ha 9 a • 2 = .......................... cm2 = ................ <. 3............... ha ..................... cm2 = .... 8 ha 5 a b) 3a 25 m2 + 2 a 23 m2 + 4 a 32 m2 = ........................................................... Koliku povr{inu }e pokositi svaki od wih.. 4........................... 1 ha 5 a= .. a) 4 a 53 m2 – 2 a 43 m2 = ....................................................................... ha ...................................... cm2 = .............. g) u hektarima i arima 560 a = .......................... mm2 B PC = .. 36 800 m2 = ................ mm2 PB = ............................. 5 800 m2 = . Povr{ina travwaka u parku je 8 a 40 m2..................................................... .............. 8 ha 3a = ....... 7 ha 24 a = ........ mm2 1 cm2 5.....................1......... 12 a= ........................................ a........................................................ 8 500 000 m2 85 000 m2 850 m2 8 km2 5 ha Izra~unaj povr{ine figura na slici.............. a 2...................... Travwak kosi 8 radnika............................ Kolike su povr{ine figura u mm2? C A PA = ....................................................................................

..... kuhiwu........ Koliko kvadratnih metara ima: 8.. Kolika je povr{ina stana? ..................................................................6............................................................................... 1 a = 100 m2 : 2 = .. Svaka soba ima povr{inu od 20 m2............. 1 km2 = .. predsobqe i kupatilo...................................... a) Koliko ima kvadrata na slici? ......................................................... ............... 7......................................................................... Povr{ina kupatila jednaka je polovini povr{ine kuhiwe................................................................................................. 4 1 km2 = 10 Povr{ina velikog kvadrata je 64 cm2......................................... 8 Od 10 {ibica napravqena je figura kao na slici........... Odredi povr{ine kvadrata obojenih crvenom i plavom bojom.... a predsobqa povr{ini kuhiwe i kupatila zajedno......................... Koja je povr{ina ve}a? ... 62 ...................................... P = ......... b) Koliko {ibica treba dodati da bi se dobilo 5 kvadrata? ..... {to je 12 m2 vi{e od povr{ine kuhiwe.................. P = .................................................................. Stan ima dve sobe........................................................................ Prona|ite u enciklopedijama podatke o tome kolike su povr{ine Evrope i Afrike... 2 1 ha = .............

a ) 6 000 000 mm2 = ............m2 50 000 mm2 = ... cm2 = 8 dm2 . mere K2 K1 A B 3............... Zaokru`i ta~no tvr|ewe. Unesi rezultate u tabelu......cm2 ................ a) A1 < A2 b) A1 = A2 v) A1 > A2 A1 2....m2 .............................. a sa A2 na drugoj...... mm2 = 7 dm2 .... K1 figura A B C jed. dm2 = 9 m2 63 .... A2 Odredi povr{ine figura na slici ako su jedinice mere figure K1 i K2....dm2 700 cm2 = ......1........ mm2 = 6 cm2 v) 700 dm2 = ..dm2 500 mm2 = ... cm2 = 6 m2 ............... K2 C Upi{i odgovaraju}e brojeve.............. mm2 = 4 m2 .m2 b) 70 000 cm2 = .. Sa A1 su ozna~eni naranxasti delovi na prvoj slici.........

........ kape ......... koje je bilo u obliku raznih geometrijskih figura......... 6....... Upi{i odgovaraju}e brojeve................. < P < ........ < P < ................ < P < ...... a = 4 000 m2 b) 8 ha = ......4....... Geometrija je veoma stara nauka............. rukavice . zidarstvu i raznim zanatima..... Na taj na~in su sticali znawa o geometrijskim figurama i wihovim povr{inama..... Re~ geometrija zna~i zemqomerstvo (od gr~ke re~i γεωμετρια)............... trougao. proceni kolika je povr{ina: ~arape ..ha 9 km2 = . ha = 60 000 m2 ... a) 1 a = ........ Posle ~estih izlivawa Nila Egip}ani su morali da premeravaju zemqi{te............ Ta znawa imala su prakti~nu primenu u odre|ivawu granica poseda.... vaqak itd. Do sada ste izu~avali razne geometrijske figure u ravni i u prostoru – kvadrat................... kvadar.........m2 v) 5 km2 = .... pravougaonik... 64 ...... Pogledaj zadatak o Biber~etu sa 53.. strane.a .... 5.. krug..... Izbroj i napi{i koliko plo~ica nedostaje...... Ako je jedan kvadrat na kvadratnoj mre`i povr{ine 1 cm2............ km2 = 700 ha ...........................m2 ..... Weni po~eci vezuju se za dolinu reke Nil i stari Egipat.... ha = 8 000 a 7 km2 = ...... ............................ km2 = 4 000 000 m2 Na zidu Jocinog kupatila nedostaje nekoliko plo~ica.... {ala . km2 = 50 000 a ............... kocku....a 9 ha = .. < P < ..m2 .....

Steva je sawao da kosmi~kim brodom leti ka najudaqenijoj planeti Sun~evog sistema.SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA • • • • vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka. Sunce – Merkur 57 910 160 km Merkur – Venera 50 295 520 km Venera – Zemqa 41 394 320 km Zemqa – Mars 78 345 520 km Mars – Jupiter 550 443 360 km Jupiter – Saturn 648 615 600 km Saturn – Uran 1 444 028 960 km Uran – Neptun 1 626 107 120 km Neptun – Pluton 1 416 457 680 km 65 . Pitao se koliku }e razdaqinu u kilometrima morati da pre|e da bi stigao do Plutona? Nakon ovog poglavqa sigurno }e{ mo}i da pomogne{ Stevi.

.... Kad sabira{ pismeno........... Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 834 + 153 = (8 • 100 + 3 • 10 + 4 • 1) + (1 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1) = 9 • 100 + 8 • 10 + 7 • 1 = ........... Izra~unaj zbir brojeva 834 i 153................... = .......................... 2. na~in (usmeno) 1..... ......... + ...... zatim desetice sa deseticama........ + .......... jo{ kra}e.................................... a zatim stotine sa stotinama.... ................................................ = (727 +50) +3 = = .......... Dovr{i zapo~ete primere (1–6) na dati na~in..... = 777 + 3= = ... Ili............) = = (327 +400) + 50 + 3 = = ..... kre}e{ zdesna ulevo: prvo sabira{ jedinice sa jedinicama. = ..... potpisivawem sabiraka: 834 + 153 .. na~in (pismeno) 3.......... 1................. 327 + 453 = 327 + (400 + 50 +3) = 548 + 289 = 548 + (.......... Ili mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 66 S D J 8 3 4 1 5 3 ............... zatim desetice................. 2..........Sabirawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da sabiramo brojeve do 1 000 na razli~ite na~ine.. ... pa jedinice drugog sabirka... Sabira{ sleva nadesno: prvom sabirku dodaje{ prvo stotine....

............. J 3 D + 5 D + 1 D = .3 . jo{ kra}e........ + .............. Ili............ ....... 67 ... U tabeli mesnih vrednosti: S 1 736 + 258 ................. + . + ...... D ....4.. 7................. 6 1 5 5 J + 8 J = 13 J = 1 D + 3 J 2 7 8 1 D + 7 D + 1 D = .......... Izra~unaj........... 89 + 443 ... D Potpisivawem: 545 + 189 + 6... Izra~unaj zbir brojeva 615 i 278... ..................................... ........................ = .... J 5 4 5 1 8 9 ................... Ra~unamo: 9 J + 3 J = . Izra~unaj... D 7 S + 2 S= ............. potpisivawem: 1 615 + 278 .... ..................... J = ...... S Izra~unaj zbir brojeva 545 i 189.. Ili kra}e zapisano u tabeli mesnih S vrednosti: D J Ra~unamo: 1 + 5....4 Ra~unamo: 6 J + 8 J = 14 J = 1 D + ................................... ..... 3 6 S + 2 S = ......... Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 615 + 278 = (6 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (2 • 100 + 7 • 10 + 8 • 1) = 8 • 100 + 8 • 10 + 13 • 1 = 8 • 100 + 8 • 10 + (1 • 10 + 3 • 1)= = 8 • 100 + (8 • 10 + 1 • 10) + 3 • 1 = = 8 • 100 + 9 • 10 + 3 • 1= = ..................

.................. .8......................... . Janko je drugu dao svoju adresu: Ja stanujem u Bulevaru tajni. od kojih jedan ima dve devetke............... 9....................................... Broj zgrade u kojoj stanujem otkri}e{ ako sabere{ tri susedna trocifrena broja..... Jelena je putovala autobusom od Subotice do bake koja `ivi u Budvi............................................................................................... (Kvadratna mre`a je prostor za ra~unawe............ a + 508 200 383 + 227 = 610 388 (383 + ........... Popuni tabelu: a a+8 67 km 12....................................... 68 ... Izra~unaj usmeno zbir brojeva 123 i 456.... Subotica – Budva 11................ ....) drugi na~in: prvi na~in: 10.................. drugi dve nule................... Odredi na dva na~ina zbir slede}ih brojeva: 900........ 77............................................................................. ....................... Da li je Janko dao drugu dovoqno podataka? ...........................) + 227 = 810 462 159 13.................................. Podgorica – Budva ......................................................................... 22 i 1........... + ................ a tre}i tri razli~ite cifre ~iji je zbir 3..... Koliko je kilometara Jelena pre{la autobusom? put od grada do grada rastojawe Subotica – Podgorica 475 km Odgovor: ........... Iskoristi zbir dva broja da dopuni{ jednakost.....................

................................... 4......... + ................................................................ + .................................................................................................................. = .......................................................................................................................................................................... = ................................................................. 64 200 + 1 300 = 64 200 + (1 000 + 300) = .......................................................................................................................................................................................................... 1............. = ............................................................... = ............... = .................................................. + ......Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak sabirawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka sabirawa koje si ve} nau~io........................................... = ........................ = .......................................................................... zar ne? 69 ... 2....... Usmeno sabirawe ovako velikih brojeva nije uvek jednostavno................................) = = ........... 15 000 + 17 000 = .. 8 090 378 + 536 121 = 8 090 378 + (500 000 + ..... na~in („usmeno“) Dovr{i sabirawe u narednim primerima: 1.................... 6 000 + 5 000 = 11.......................................................................................................... + ........................... = ... 3.... = ...

........139 Ili potpisivawem: 11 86 971 + 6 502 ... Ili... S D J 6 2 1 5 3 1 6 4 .. potpisivawem: Izra~unaj zbir brojeva 7 214 i 1 925. 70 H S D J 1 J + 2 J = . 1 9 2 5 2 S + 9 S = 11 S = 1 H + 1 S ............ jo{ kra}e......2. Zbir mo`e{ da na|e{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 6 215 + 3 164 = (6 • 1 000+ 2 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (3 • 1 000 +1 • 100 + 6 • 10 + 4 • 1) = 9 • 1 000 + 3 • 100 + 7 • 10 + 9 • 1 = ........... 1 3 9 7 H + 1 H + 1 H = . + 1 925 .............. + 7............... mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 6................. na~in (pismeno) 5...... ............. Ili kra}e... 1 7 2 1 4 1 D + 2 D = ... . ............. U tabeli mesnih vrednosti: Ra~unamo: DH H 1 1 8 6 9 7 1 9 S + 5 S = 14 S = 1 H + 4 S 6 5 0 2 6 H + 6 H + 1 H = 13 H = 1 DH + 3 H ....... 4 7 3 8 DH + 1 DH = 9 DH + . Izra~unaj zbir brojeva 86 971 i 6 502...3 473 ....... 6 215 + 3 164 .. Odredi zbir brojeva 6 215 i 3 164...... Ili potpisivawem: 1 ........................ 7 D + 0 D = ... U tabeli mesnih vrednosti: H S D Ra~unamo: J 4 J + 5 J = .....

......................................................................................... b) 2 100 + 7 900 = ............................. g) 9 000 300 000 + 700 000 .................................................... = .................................................................................................................................................. tako {to cifre jedinica sabira{ sa ciframa jedinicama................................... 3 241 i 55 601.................................... |) 1 000 001 + 278 823 = ......................................................................... v) 41 000 + 27 000 = .......................................... Izra~unaj zbir brojeva 4 027..................................................... d) 4 500 + 2 300 + 9 700 = (4 500 + 2 300) + 9 700 = = ................................................................................................................................ Vi{ecifrene brojeve sabira{............ e) 7 220 + 1 164 = .....................................................................................9 Zbir vi{e sabiraka ra~unamo na isti na~in kao i zbir dva sabirka..................................................................................................................................................................... (zdesna ulevo)............................................................................................................................................................................................................................................... cifre desetica sa ciframa deseticama itd......................................................................................................................... 1................................. = ......................................................................................................................... 71 .................... Izra~unaj usmeno: a) 3 000 + 250 = ................................................................................................................................................................................... = ................................................................................................8.............................................................. `) 2 416 + 1 999 777 = ....................................................................................................................................................................................... potpisuju}i sabirke jedan ispod drugog i sabiraju}i istovremeno.......... = .................................................. 4 027 3 241 + 55 601 ...................................................

28 967.................... 6 544 182 v) 1 002 375. Najvi{i vrh u Srbiji i Crnoj Gori je \eravica...... 77 869..... 504 756 3................. Najdubqa izmerena ta~ka u Jadranskom moru je 1 223 m.... 6......... 12 375 210............... 600............. <........... Povr{ina Srbije je 88 361 km2.....2. visoka 2 655 m................. b) 9 002 345... 5... 5 328 a 9 000 342 565 922 8 021 b 765 656 999 809 3 799 a+b 4.....) a) 7 654.. a Crne Gore 13 812 km2..... Popuni tabelu sabiraju}i pismeno. Kolika je ukupna povr{ina Srbije i Crne Gore? Odgovor: ..... Kolika je visinska razlika izme|u te dve ta~ke? Odgovor: ...... Upi{i odgovaraju}i znak (>.................... =) bez ra~unawa! a) 1 + 4 + 9 + 5 + 6 + 7 72 1 000 b) 13 + 1 000 + 8 + 200 + 4 2 000 ... 2 534. Potpi{i brojeve pravilno (jedinice ispod jedinica.....

.........................................................7............ Odgovor: ............. ............................................................................................................................................................................................................ Fru{ka gora 22 850 b) Izra~unaj uz pomo} tabele ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji...................................................................... 8. b) Izra~unaj na osnovu tabele kolika je povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama............................... a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni kolika je ukupna povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama................................................................................................................................. biqna kultura povr{ina u ha `ito 2 453 374 sto~no krmno biqe 494 598 industrijske biqke 348 641 povrtne biqke 300 484 vo}waci 256 887 vinogradi 85 763 rasadnici 2 164 livade {ume 666 702 86 866 UKUPNO [ta zna~i kada ka`e{: „Saberi se“? ........................................................................................................................................................................................ UKUPNO Odgovor: ................ nacionalni park Zvijezda povr{ina u ha 1 500 Resava 10 500 .............................. a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji................................................................................ 73 ...................... .....

.................... ...... .... 3.....75 b) 5... 4 013 7485 8 0 1 Pomo}u cifara 1. desetice ispod desetica itd.. 4. ........... 0 zapi{i dva ~etvorocifrena broja............. ....3 + ..... 11.. 9. . ......7.. + ..... tako da wihov zbir bude: a) najve}i 74 Veoma je va`no da pri potpisivawu brojeva napi{e{ jedinice ispod jedinica...... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an..........638 + .... kg .... + ... .........! b) najmawi b) ...9..... 2.. 2.......... 5..... a) 12. koriste}i svaku od cifara samo jednom..............a) Izra~unaj koliko tereta nosi voz............. Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an... ................... kg 10........ 8.. Zabrawen prelaz za teret preko 30 t! 1 t = ....... b) Da li voz sme da pre|e most? 2t 00 kg t 40 23 10 t2 7k g 00 2 kg 7 7 68 kg 0 5 00 kg 15 30 t .................... ...... 0 1 1 .................. a) .. 56 9..

....................... b) Saberi najve}i {estocifreni paran broj i najmawi {estocifreni neparan broj................................... ...................................13........ 15.... .......... ......... a) Izra~unaj zbirove i napi{i da li su parni ili neparni. Pomozi Stevi da izra~una koliki }e put pre}i od Zemqe do Plutona.... ........................................... a) Dopuni niz parnih brojeva: 2 342... a) Napi{i koliko ima ~etvorocifrenih brojeva ~iji je zbir cifara 3.................................. ...... 14............................................. Pogledaj sliku i podatke sa strane 65............ ............................................. 170 + 171 7 131 + 7 132 65 828 + 65 829 b) Mo`e li zbir dva susedna prirodna broja biti 37 536 862? ..................................................... 16..................... 75 ......... .. ...................... b) Saberi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3 i najve}i ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3.............................. 2 344...........................

..... i oduzimawe se mo`e izvr{iti na razli~ite na~ine...... + . potpisivawem: 6 16 676 – 149 ........ = = 556 – 10 – 3 = = (645 – .. 6 S – 1 S = ...... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: 676 – 149 = (6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1) – (1 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1) 5 • 100 + 2 • 10 + 7 • 1 = 527 U tabeli mesnih vrednosti: S – 76 D J 6 16 6 1 7 4 6 9 . = = 543 = ... 1......... Izra~unaj razliku brojeva 676 i 149...... Ili skra}eno.... 2.....) – .............) = = 756 – 200 – 10 – 3 = = (845 – 200) – ........... 7 Kako je 6 < 9...... 756 – 213 = 756 – (200 + 10 + 3) = 845 – 269 = 845 – (200 + .. – ....... ...... 2. .. Sli~no sabirawu. = = 546 – 3 = = ...... na~in (usmeno) 1............... na~in (pismeno) 3.Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da ra~unamo razliku brojeva kod kojih je umawenik bio prirodan broj do 1 000........... „pozajmqujemo“ jednu deseticu: 676 = 6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1 = = 6 • 100 + (6 • 10 + 1 • 10) + 6 • 1= = 6 • 100 + 6 • 10 + (1 • 10 + 6 • 1) = = 6 • 100 + 6 • 10 + 16 • 1 Ra~unamo: 1 D = 10 J 6 J + 10 J = 16 J 16 J – 9 J = 7 J 7D – 1D = 6D 6 D – 4 D = ...........

.........................4 Na ovaj na~in oduzima{ zdesna ulevo... 4 S – 3 S = ... a) Izra~unaj pismeno (u tabeli) razliku brojeva 456 i123..4................... ........... potpisivawem: 4 9 11 501 – 347 ........ 77 ........................... prvo jedinice od jedinica... pozajmqujemo od stotina: 1 S = 10 D = 9 D + 10 J 501 = 4 S + 9 D + 11 J 11 J – 7 J = 4 J 9 D – 4 D = ........... – [ta zna~i kada neko ka`e: „Oduzeo sam se“? ................. Ili skra}eno.... pa stotine od stotina............. Izra~unaj razliku brojeva 501 i 347.................. 4 Ra~unamo: 501 = 5 S + 0 D + 1 J Kako je 1J < 7 J..... Ako je vrednost cifre umawenika od koje oduzimamo mawa od vrednosti cifre umawioca koju oduzimamo.............. 5......... U tabeli mesnih vrednosti: S – D J 4 9 11 5 3 0 4 1 7 .................................................. zatim desetice od desetica............ vr{i se zamena jedne stotine u desetice ili jedne desetice u jedinice..................... S D J b) Proveri ta~nost ra~unawa sabirawem.

.............................(421 + 23) = ................ 985 ......... a – 148 500 Iskoristi razliku dva broja da na|e{ vrednost izraza. pismeno: Popuni tablicu................421 = ......421 = 564 308 a) (985 + 15) ............... usmeno: 7. Odredi na dva na~ina razliku brojeva 900 i 651.......... Mamina sestra mi je tetka A moja sestra nije mi ni{ta... Prva glupost: nisam u~io Druga glupost: oti{ao sam u {kolu Tre}a glupost: oti{ao sam u {kolu ^etvrta glupost: rekao sam glupost Iz pesme Razlika Iz pesme Zbir gluposti 78 ............ 462 b) 985 .. 637 Du{ko Radovi} je pisao o zbiru i razlici na slede}i na~in: U ~emu je razlika izme|u mamine sestre i tvoje sestre? [ta je zbir gluposti? Vi{e volim maminu sestru nego svoju.6......... a a – 150 8............................

........... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: Uvek pazi kako potpisuje{ cifre........... Ra~unamo: 3J – 1J = 2J 6D – 2D = 4D 7S – 6S = 1S Ili skra}eno......Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak oduzimawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka oduzimawa koje si ve} nau~io.. potpisivawem: 5763 – 3621 2142 5H – 3H = 2H 79 .. Izra~unaj razliku brojeva 5 763 i 3 621....... na~in (usmeno): Dovr{i zapo~eta oduzimawa u narednim primerima...... – 100 – 1 = = 4 700 – 300 = = ....... 1..... 3.. = 4 400 = .............. desetice ispod desetica........................... 1.......... 2..! 5 763 – 3 621 = (5 • 1 000 + 7 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1) – (3 • 1 000 + 6 • 100 + 2 • 10 + 1 • 1) 2 • 1 000 + 1 • 100 + 4 • 10 + 2 • 1 = . na~in (pismeno): 4. 6 000 – 2 000 = 4. zatim desetice od desetica......... prvo jedinice od jedinica.... 5 700 – 1 300 = 5 700 – (1 000 + 300) = 8 068 278 – 6 000 – 100 – 1 = = 5 700 – 1 000 – 300 = = .............. potpisuju}i jedinice ispod jedinica.... 8 098 278 – 36 101 = 8 098 278 – (30 000 + 6 000 + 100 + 1) = = 8 098 278 – 30 000 – 6 000 – 100 – 1 = 2. Ili u tabeli: – H 5 3 S 7 6 D 6 2 J 3 1 2 1 4 2 Pismeno oduzima{ zdesna nalevo................

. U tabeli: DH – Ili skra}eno.. Ra~unamo: Kako je 0 D < 2 D...... jer imamo 0 D i 0 S.. Izra~unaj razliku brojeva 8 002 i 608....... od hiqada pozajmqujemo 1 H = 10 S.. Izra~unaj razliku brojeva 61 304 i 50 524.. + ........... U tabeli: Ili...6 .......... 6 – ..... .. Provera: .............. skra}eno...... 8 H = 7 H + 10 S = 7 H + 9 S + 10 D = 7 H + 9 S + 9 D + 10 J 12 J – 8 J = 6 J 9D – 0D = 9D 9S – 6S = 3S 7H – 0H = 7H 7 9 9 12 8002 – 608 ... Pozajmqujemo od hiqada... ne mo`emo da oduzmemo 8 J od 2 J..... ......5..................7 8 0 Kako je 2 S < 5 S. sa potpisivawem: H S D J 7 9 9 12 8 0 0 2 6 0 8 .. 6.... potpisivawem: H S 0 12 D J 2 10 61 304 = 6 DH + 1 H + 3 S + 0 D + 4 J 4J – 4J = 0J 6 1 3 0 4 5 0 5 2 4 7 8 0 .. ......... ne mo`emo da oduzmemo 2D od 0D i od stotina pozajmqujemo 1 S = 10 D.. 80 Ra~unamo: Kako je 2 J < 8 J.... 012 2 10 61304 – 50524 . pa je 61 304 = 6 DH + 0 H + 12 S + 10 D + 4 J... pa je 61 304 = 6 DH + 1 H + 2 S + 10 D + 4 J.........

.................................................................................................................................................................... ? Izra~unaj i proveri sabirawem........................................................ b) 1 000 000 – 100 000 = ............ v) 7 900 – 2 100 = . a) 5 136 – 3 271 4......................................................................................................... b) 90 257 – 76 465 v) 3 870 – 744 a 9 999 642 565 922 8 021 b 765 456 337 809 3 799 a – b 81 .......................... Odredi povr{inu kopna ako je povr{ina mora 361 000 000 km2........................................................................................................ Povr{ina Zemqe iznosi 510 000 000 km2.......... Izra~unaj postupno „usmeno“: a) 5 000 000 – 1 000 000 = ........................................ 2........................ Popuni tabelu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d) 8 700 – 87= ..............................1.......... 3...................... g) 41 000 – 27 000 = ........................ |) 7 220 – 1 164 = ...................

..... ... god...... god..................... god............ Izra~unaj koliko godina su `iveli na{i znameniti preci.. sveti Sava 1173–1235.. god.... 7.......5....... 8........... Biblioteka grada Beograda imala je pri osnivawu 7 200 kwiga.............. Vuk Karaxi} 1787–1864..................................... (Zbir svih brojeva u svakom redu i koloni.... Nikola Tesla 1856–1943............................. .................... Sada ima milion kwiga.. Ivo Andri} 1892–1975............. Re{i magi~an kvadrat..................... god... Wego{ 1813–1851...... Za koliko se uve}ao broj kwiga? Odgovor: .....) 1 100 1 400 1 600 1 700 1 800 2 000 2 300 1 300 1 200 6.... ......... .................. ................... ........ car Du{an 1308–1355.......... 82 Od najve}eg ~etvorocifrenog broja ~iji je zbir cifara 3 oduzmi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 2...... kao i dijagonali......................... jeste isti broj....... .............................. god..

........... ........ KAKO? 1 + 2 + 3 + . on je ve} izra~unao da je zbir 5 050... 10............ + 98 + 99 + 100 Zadatak: Gaus je primetio da 1+ 100 = 101 2 + 99 = 101 ................. Odredi podatke koji nedostaju o prira{taju stanovnika u Srbiji.. matemati~ar iz 18.. 3 ................................ jo{ kao de~ak je veoma brzo ra~unao.... 9 407 1 0 ..... 186 267 6 998 980 2003 .......... + 98 + 99 + 100 = ... 61 – 26 7 ..... veka................... 43 9 ..... Kad je imao devet godina....... 83 .......... . Upi{i odgovaraju}e cifre umesto ta~aka.. 79 025 7 532 613 Upi{i znak sabirawa ili oduzimawa izme|u napisanih brojeva tako da jednakost bude ta~na.. 374 = 1 500 Karl Fridrih GAUS.... 49 + 52 = 101 50 + 51= 101 Ima pedeset parova sa zbirom 101..... 6 . 5 ................................. – ............................. 1 027 301 400 11...........................9...................... 9 – ............. {to je ukupno 5050................. 47 35 662 ... od u~iteqa je dobio zadatak da odredi zbir brojeva od 1 do 100...... ................ 3 7 ........................................ Eto za{to je Gaus kasnije postao ~uveni matemati~ar! Izra~unaj zbir svih brojeva od 1 000 do 10 000. 8 .................. 5 ..... Dok su druga deca jo{ pisala: 1 + 2 + 3 + .. .............. .. god broj odraslih stanovnika novoro|en~ad ukupno 1953 .. ...................................

. 3... Finske i [vedske stigla do Norve{ke... Ja da stignem do Norve{ke. V............ 2....... Odredi precizno na brojevnoj polupravoj rastojawe izme|u Beograda i Osla............................ preko [vedske..... Preko Finske.. Napi{i zbir koji si izra~unao na ovaj na~in......... + .......... Na brojevnoj polupravoj predstavi wen put........ Mogu bez ijedne gre{ke.... = .... .... Bani} Dara je sawala da je iz Srbije preko ^e{ke. kao {to je zapo~eto udaqenost u km put Beograd–Prag (^e{ka) Prag–Helsinki (Finska) 450 Stokholm–Oslo (Norve{ka) 550 Prag 900 1000 1 840 Helsinki–Stokholm ([vedska) Prag Beograd 960 Helsinki 2 000 Stokholm 3 000 Oslo 4 000 1................... U tabeli je dat prikaz wenog puta...................Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe Kad od ^e{ke po|em pe{ke.................. Proceni koliko je pribli`no bio dug wen put........... 960 + 1840 + ............ 84 ......

..1.. godine...... .. b) Tawa vidi na ekranu da su pre{li 1 250 km i da je do kraja leta ostalo jo{ 800 km.. Odgovore na naredna pitawa na|i uz pomo} brojevne poluprave............ . 1800 9 000 8 000 10 000 Predstavi na brojevnoj polupravoj godinu otkri}a izuma i pove`i je sa slikom.. Tawa leti od Londona do Beograda......... • oko 1 000 km • oko 2 000 km • oko 3 000 km 2 000 Ose}aj o veli~ini brojeva koje sabiramo poma`e nam da ne pogre{imo u ra~unawu..... Strelicom ozna~i deo puta koji treba da pre|u do sletawa.... Na ekranu u avionu prikazan je trenutan polo`aj aviona u odnosu na mesto poletawa i mesto sletawa............ b) Televizor je otkriven 88 godina kasnije............... Mera~ kilometra`e na automobilu je pri polasku pokazivao 7 100 km............... g) Zapi{i u obliku zbira brojeva dobijeno rastojawe.. v) Iskoristi brojevnu polupravu da utvrdi{ koliko je rastojawe izme|u Londona i Beograda... 1900 2000 85 ....... a) Fotografija je otkrivena 1841........................ v) Od otkri}a prve fotografije do prvog kompjutera pro{lo je jedan vek i pet godina........ 2......... a) Ozna~i na brojevnoj polupravoj koju kilometra`u je pokazivao mera~ automobila nakon pre|enih 1 400 km? b) Koliko jo{ treba da pre|e automobil da bi mera~ pokazivao 10 000 km? 7 000 3. London 0 Beograd 250 500 750 1 000 1 250 a) Koliko je pribli`no kilometara ostalo do Beograda? Zaokru`i ta~an odgovor..

4.. deda. Pove`i biqku sa odgovaraju}im brojem na polupravoj. 100 0 Razgovaraj sa ~lanovima porodice o svojim precima. 300 Planinski bor: Ja rastem 600 metara iznad visine na kojoj raste smreka. prabaka. pradeda. Bukva: Ja rastem 2 000 m ni`e od mesta na kom raste gorska trava. Gorska trava: Ja rastem 300 m iznad mesta na kom raste planinski bor. Upi{i na brojevnim polupravama godine ro|ewa svojih predaka. Smreka: Ja rastem 1 500 metara iznad visine na kojoj raste cer. 2 000 ... tata 1 700 1 800 1 900 2 000 mama 1 700 86 1 800 ja 1 900 ja De{ifruj sabirawe. neke samo na visinama. Iza svakog slova krije se neka cifra. Neke biqke rastu samo u blizini mora. Iskoristi date podatke i brojevnu polupravu da odredi{ na kojoj nadmorskoj visini raste koja biqka. Hrast: Ja rastem 200 metara iznad mesta na kom raste cer.. baka. kao i mama. Utvrdi koje godine je ro|en tvoj otac. CAR + CAR KRAQ Potra`i sva re{ewa.. Cer: Ja rastem na nadmorskoj visini od 100 m.

................................................... mo`e{ da zakqu~i{: Zbir bilo koja dva prirodna broja je prirodan broj.................... a) Koji bi zbir dva prirodna broja................................ mogao biti NAJVE]I? .................... 111 + 222 = 333 2123 21 + 3 123 Qubica je Ogwenu dala zadatak da prona|e najzanimqiviji i najve}i zbir prirodnih brojeva. dobi}e{ jo{ ve}i Ve} zna{ da ne postoji najve}i prirodan broj..................... ............. Prirodni brojevi su 1.............. b) Ako tvom „najve}em“ zbiru doda{ 1.................................................................... ................ .. 3...... 87 ......... Upi{i ti neki zanimqiv zbir brojeva...................................... 1 000 000 + 44 = 44 4 1000 000 = 99 999 999 999 999 + 11 111 111 111 111 = = 111 111 111 111 110 1...............Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva Qubica i Ogwen se takmi~e u sabirawu prirodnih brojeva.......... Da li je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj? Broj 0 i 1 nisu prirodni brojevi........ v) I od wega postoji ve}i........ zbir.................... Budu}i da je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj....................... zar ne? Napi{i re~ima koji je to broj..... ka`emo da se operacija sabirawa mo`e izvr{iti ili da je operacija sabirawa UVEK IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva............................. 2........................... 3................. Pri operaciji sabirawa prvi sabirak se uve}ava za vrednost drugog sabirka............. Po{to nema najve}eg prirodnog broja............................. Koji je to broj? ........ po tvom mi{qewu................ 2........ Navedi jo{ neki broj 2 koji ne pripada skupu prirodnih brojeva........................ .......

Za operaciju oduzimawa ka`emo da nije uvek izvodqiva. tj. tako da razlika bude prirodan broj? Qubica se setila da je mogla da krene i od razlike mawih brojeva. 88 . ne}e ostati nijedan. 5–1=4 5–2=3 5–3=2 5–4=1 5–5=0 Kad imam 5 kola~a na tawiru mogu da pojedem jedan. osta}e mi 4. Da li od bilo kog prirodnog broja mo`emo oduzeti bilo koji prirodan broj. osta}e mi 3. to jest da je USLOVNO IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva.NULA nije prirodan broj. Mogu da pojedem 2 kola~a. razlika pripada skupu prirodnih brojeva. Mogu da pojedem i 5. Tada je wihova razlika ve}a od nule. NE mogu da pojedem 6 kola~a! Operacija oduzimawa je izvodqiva u skupu prirodnih brojeva pod uslovom da je umawenik ve}i od umawioca.

b) 1 v) bilo koji a) Napi{i umawioce koje mo`e{ da oduzme{ od datih umawenika tako da razlika bude prirodan broj............. 1......... koji je najve}i broj koji mo`e{ da oduzme{ od a tako da razlika bude 545 485 987 1 0 prirodan broj? ..... 3 ........ umawenik 28 455 505 umawilac 1000 1001 2000 999 484 763 1 897 5005 789 483 484 556 1 000 Koji prirodan broj je najmawa mogu}a razlika dva prirodna broja? Zaokru`i ta~an odgovor........ Kada umawenik nije ve}i od umawioca.. 10 000 .. 99 320 ........................... 89 ... b) Ako sa a ozna~imo umawenik...................... b) 342 – 123 1 554 555 Pove`i umawenik sa umawiocem tako da razlika povezanih brojeva bude prirodan broj.......................................................... Zatim zaokru`i najve}i od wih......1................. Svaki od brojeva pove`i samo sa jednim brojem! 4......... Zaokru`i slova ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj.. 0 3... a) 342 + 123 2.. v) 561 + 561 g) 561 – 561 d) 1 000 + 2 000 |) 1 000 – 2 000 Zaokru`i brojeve koje mo`e{ oduzeti od broja 555 tako da wihova razlika bude prirodan broj.............................. a) 0 5.......... 5 001 ....... 98.......................... operacija oduzimawa nije izvodqiva u skupu prirodnih brojeva................... 2.. kao {to je ura|eno u prvom primeru.......................... umawenik umawilac 100 0.............

... 90 ........ i zbir se pove}ava (smawuje) za taj broj............................................................. |) Koliko bi ukupno para imali da Steva nije kupio ni{ta.... Sada ukupno imaju: (235 + 100) + 170 = 405 + 100 b) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda dao Dari 50 dinara? (235 + ................ koja ko{ta 57 dinara? 335 + (170 – ..... za b > y Dara i Steva sada ukupno imaju: 335 + 170 = 505 g) Steva je kupio patent-olovku koja ko{ta 37 dinara.......... c.... b...... Svojstvo zbira koje smo primenili (upoznao si ga u tre}em razredu) mo`emo izraziti re~ima ili formulom.......) = 505 – .... 1..Svojstva operacije sabirawa Za velike brojeve s kojima sada ra~una{ va`e ista svojstva kao i za male..... a+b=c (a + x) + b = c + x (a – y) + b = c – y.......) + 170 = 405 + ......... 335 + (170 – 37) = 505 – ................ za a > y a + (b + x) = c + x a + (b – y) = c – y.......... x... a da je Dara kupila gumicu za 17 dinara? ... y va`i: ako jedan sabirak pove}amo (smawimo) za neki broj.... d) Koliko bi ukupno para imali da je Steva kupio olovku. Podseti se ovih svojstava kroz zadatke............ Ukupno imaju: 235 + 170 = 405 a) Dara je od dede dobila jo{ 100 dinara.. a Steva 170 dinara.................. Dara ima 235 dinara............................ Zavisnost zbira od promene sabiraka Za prirodne brojeve a..... v) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda samo Stevi dao 70 dinara? 235 + (170 + ....) = 405 + .........

Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak.. b + a = .....................2........... b.......... + ........... a+b b+a 1 200 + 4 500 = 5 700 4 500 + 1 200 = 5 700 Zamena mesta sabiraka 3.................... sabirke mo`e{ da zdru`uje{ kojim redom ho}e{......... Za bilo koje prirodne brojeve a i b va`i: zbir se ne mewa ako sabirci zamene mesta. b) Izra~unaj zbir: 43 + 999 + 1 = (43 + 999) + 1 = ............. + ...... 564 + (49 + 501) = ....... Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak................... c va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) Na osnovu svojstava zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b 91 ... = ......................... = ..... b) Uporedi zbirove istog reda u prvoj i drugoj koloni...................... pa upi{i odgovaraju}i znak. = ....... ~ime olak{ava{ nala`ewe ukupnog zbira.......... a) Dopuni tabelu..... + .... a b 1200 4500 631 349 999 1 78 902 a + b = ......... + .... 43 + (999 + 1) = ... (564 + 49) + 501 564 + (49 + 501) Pri ra~unawu zbira vi{e sabiraka............................. a+b=b+a a) Izra~unaj zbir: 564 + 49 + 501 = (564 + 49) + 501 = ........................... = .......... (43 + 999) + 1 43 + (999 + 1) Zdru`ivawe sabiraka Za bilo koje prirodne brojeve a....................

............................ Vrednosti prvog i drugog izraza su .. Vrednosti prvog i drugog izraza su ... = .... Vrednosti prvog i drugog izraza su ... za 45.................. prvi sabirak je umawen za 66........... (5 689 – 66 ) + (1 151 + 66) = .... Nula kao sabirak b) . + ........ a drugi sabirak je ... + 0 = .................. a > y .... U drugom izrazu............... Za bilo koji prirodan broj a va`i: v) 0 + .. + ....................... + ...........4.... U drugom izrazu....................... U drugom izrazu.... = 829 6. za 66.... za 37.. a drugi sabirak je ......... Vrednosti prvog i drugog izraza su . U drugom izrazu....................... prvi sabirak je uve}an za 45...... a drugi sabirak je .... a – 0 = a a) 177 + 652 = 829 b) 1 236 + 541 = 1 777 (177 + 23) + (652 – 23) = ...... 0 + a = a........ a drugi sabirak je ... b........... prvi sabirak je smawen za 37. a drugi sabirak smawi za taj isti broj...... prvi sabirak je uve}an za 23........... za 23..... 92 a+b=c (a + x) + (b – x) = c................. x.. y va`i: zbir se ne mewa ako se jedan sabirak pove}a za neki broj............. a + 0 = a...... (1 236 + 45) + (541 – 45) = ............... 5......... c. + ............ = ......................... Zakqu~ujemo: Nepromenqivost zbira Za brojeve a... = ..... = ...... a) 1 000 + 0 = 0 + 1 000 = ..... Dopuni jednakosti.... b > x (a – y) + (b + y) = c.... b) 5 689 + 1 151 = 7 840 a) 1 324 + 2 563 = 3 887 (1 324 – 37) + (2 563 + 37) = .................................

... 56 + 944 = 944 + .... a) 1 100 i 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 b) 35 i 150 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 93 ..... primewuju}i svojstvo zamene mesta sabiraka.. primewuju}i svojstva zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka: a) 39 774 + 127 653 b) 19 765 + 2 403 569 3..... Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine.................. v) 7 860 + 12 347 + 7 653 g) 9 765 + 2 563 + 3 235 Iskoristi deo brojevne poluprave da bi odredio zbir brojeva na dva na~ina.... Dopuni jednakosti.........................1. 3 + 97 = 97 + ... 78 431 + 243 = 243 + . 2...

................. = .................... a) 1 012 + 448 + 2 049 = .......................................................................................................... 7... = ..... + ...................... = ................................................... 6.. (200 + 52) + (400 – 12) = 600 + ...........................) = 600 – ............... Iskoristi jednakost 200 + 400 = 600 i svojstva operacije sabirawa da izra~una{ zbir............................. v) 2 715 + 6 017 + 3 001 =................ = .................................. .. 94 Iskoristi jednakost 456 + 579 = 1 035 da izra~una{ zbir brojeva................................................. b) 9 412 – ................ = ............................. + 7 754 – 7 754 = 4 434 v) 3 018 – 3 018 + 7 972 = .. – ..... Izra~unaj primewuju}i svojstva operacije sabirawa...................................................... – ........................................ (200 + 47) + 400 = 600 + ..................... 8.......... 5.... .................................................... = ... 176 + 399 = ( 200 – ................................. b) 7 939 + 2 708 + 3 202 = ...................................... a) 556 + 679 = (456 + ......................................................................................... a zatim izra~unaj zbir. (200 – 58) + 400 = 600 – ......................................... 200 + (400 +89) = ....... 200 + (400 – 85) = 600 – ............... = ......................................................................................... + 4 327 = 4 327 b) 9 022 + 8 149 – 9 022 = ......................................................................................) = .... = 60 513 a) 5 005 + 4 023 – 4 023 = ........4......................................................... + ............ ................................................) + ( 400 – .................................................... (200 + 33) + (400 + 77) = 600 + (.......) = b) 3 656 + 2 079 = ....................... Upi{i zagrade tako da olak{a{ ra~unawe................. Dopuni jednakosti........................................................................ v) .................................................................) = 600 + ............................................................ a) 60 513 – 4 512 + ............ 235 + 402 = (200 + 35) + (400 + .....) + (579 + .............. .......

............................. Koliko je u~enika prijavqeno za kros 2006. + ........... a) 2 448 + 1 541 = (2 448 + ....9.............. Na |a~kom krosu 2005............... 2005: ................................ + ............ = ............. 11................................... + ......... = ............................................................................................................) + (2 403 – ..................................... 98 567 + 2 403 = (98 567 – .............................. 7 036 + 1 329 = (7 036 – .......) + (1 329 – .................... = ...............................) + (1 329 + ....................... 2 448 + 1 541 = (2 448 – ......................................................) = . Uporedi rezultate sa re{ewima svojih drugova...........................) = ........) = ........ b) 7 036 + 1 329 = (7 036 + .......... od toga 1 107 devoj~ica i 965 de~aka..................) = ........ v) 98 567 + 2 403 = (98 567 + ..................... Odredi koji se broj mo`e dodati sabircima i oduzeti od wih oduzeti da bi se lak{e izra~unao zbir brojeva......................... Pove`i izraze sa istom vredno{}u................. = ...................) = ... u~estvovalo je ukupno 2 072 |aka.......... Naredne godine za kros je prijavqeno 58 devoj~ica i 42 de~aka vi{e nego prethodne godine...............................) + (2 403 + ...................................... 2006: ....) + (1 541 – .................................................................................................) + (1 541 + ..................... 10...................................) = . 647 + 560 427 + (354 + 230) 427 + 354 + 230 430 + 351 (427 + 354) + 230 (427 + 230) + 354 430 + 0 354 + 430 560 + 647 430 95 ...... = ....... + .... + ....... godine? Izra~unaj primewuju}i svojtvo zavisnosti zbira od promene sabiraka..... = ........................ + .............

g) Koliko su Dara i Steva bili udaqeni u: 6:00 39 + 51 = ....................) = ....................................................... Na osnovu toga napi{i jednakost koja opisuje rastojawe Dare od Steve u podne........................................ |) Koje si svojstvo operacije sabirawa koristio pri ra~unawu Darine udaqenosti od Steve? .. – ...00 16 18 jagodina 10... Dara je krenula iz Topole..............................................) + (51 – ..00–10......... Dogovorili su se da se na|u u Kragujevcu.......... v) U kom periodu se Dara odmarala? ......... Dara i Steva su dobri biciklisti............. a Steva iz Jagodine u 6 sati......................00 9 51 km 0 topola 7.................. b) Koliko je kilometara Dara pre{la u prvom satu puta? ...) = ................ 7:00 (39 – ............) + ( 51 – ..............00 Kragujevac a) Koliko je Topola udaqena od Jagodine? ..00–12......................) + (51 – ... 8:00 (39 – ............... 12:00 (39 – ....00–7... d) Dara i Steva su se u podne sreli u Kragujevcu......................00–8................................... a zatim u tabelu unesi odgovaraju}e podatke.........00 0 13 8................. 96 ......... Kragujevac vreme Darin put u km 39 km Stevin put u km Kragu jevac 6................ 10:00 (39 – ...............) = ...........................................................12......................) + 51 = ..... – .......................

...... = ..... c....... i razlika se smawuje (pove}ava) za taj broj........... za a > x Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 653 – 356 = 297 829 – 215 = 614 653 – (356 + 167) = 297 – ... Zavisnost razlike od promene umawioca Za prirodne brojeve a................... (742 – 67) – 564 = 178 – .......... x. = ............... = . a > b (a + x) – b = c + x 2... (742 – 89) – 564 = 178 – ............... za c > x a – (b – x) = c + x........... = . (742 + 72) – 564 = 178 + ...... b.............. Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 954 -321 = 633 742 – 564 = 178 (954 + 72) – 321 = 633 + .... = ........ pri ~emu va`i: ako umawilac pove}amo (smawimo) za neki broj. za b > x 97 .... 829 – (215 – 261) = 614 + ........ a > b a – (b + x) = c – x............................... 829 – (215 + 203) = 614 – ..... x............. = .. = ......... = ........ (954 – 31) – 321 = 633 – ......... = ........ va`i: ako umawenik pove}amo (smawimo) za neki broj.....Svojstva operacije oduzimawa 1.... (954 + 53) – 321 = 633 + ............... (742 + 56) – 564 = 178 + ... = ........ c......... = ............ 653 – (356 – 303) = 297 + ...... b... (954 – 47) – 321 = 633 – ............. a – b = c.... i razlika se pove}ava (smawuje) za taj broj.... (a – x) – b = c – x............... = .. a – b = c.............. Zavisnost razlike od promene umawenika Za prirodne brojeve a.

.................. za a > y.............. U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za .... = ......... + .............................................. c..... Nepromenqivost razlike Za prirodne brojeve a.. Dopuni jednakosti: a) 1 000 – 0 = ............ = .. + .. uve}ani su i umawenik i (6496 – 87) – (3187 – 87) = ........................ (6496 + 13) – (3187 + 13) = .... b) 3751 – 1202 = 2 549 (3751 + 404) – (1202 + 404) = . b > y 98 ....... b) 6 235 – 3 702 = 2 233 Vrednosti sva tri izraza su .. = . x.... = ............... uve}ani su i umawenik i (6 235 – 48) – (3 702 – 48) = ................................ + ........ – .................3............... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za ............ a) 4 763 – 2 579 = 2 184 (4 763 + 37) – (2 579+ 37) = .............. a) 6496 – 3187 = 3309 Vrednosti sva tri izraza su .............. U drugom izrazu....... – .. = .......................... razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac smawe za isti broj. 5.. (3751 – 337) – (1202 ........... = . a – b = c................ y va`i: razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac pove}aju za isti broj... umawilac za ........ b....... (4 763 – 63) – (2 579 – 63) = ..... = ............ Nula kao umawilac Za bilo koji prirodni broj va`i: a–0=a Vrednosti sva tri izraza su .. U drugom izrazu... U drugom izrazu............................ – . 4.... (6 235 + 92) – (3 702 + 92) = .......................... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za .. b) . umawilac za .................. = ............ – 0 = 548 v) a – a = ... a > b (a + x) – (b + x) = c (a – y) – (b – y) = c......337) = ......... – .... + .......... uve}ani su i umawenik i umawilac za ............

............ = . Popuni tabelu koriste}i svojstva operacije oduzimawa.................... Za jednu utakmicu prodato je 43 250 karata............... b) Za narednu utakmicu prodato je 15 000 karata vi{e.....................1........ (741 – 21) – (278 – 87) = ............................................................................................................................................................................... a b a–b 792 368 424 792 + 101 368 424 + ................................................................................................................ 792 368 + 125 792 – 202 368 792 368 – 204 792 + 123 368 + 100 792 + 123 368 – 100 Stadion ima 67 170 mesta............................................................ 99 ....... Iskoristi poznatu razliku da izra~una{ vrednost izraza..................................... 741 – 278 = 463 (741 + 38) – (278 – 62) = .... 3. a) Izra~unaj broj neprodatih karata................................................................ (741 – 56) – (278 + 86) = ............................................... ....................................................................... (741 + 43) – (278 + 38) = ...................... 2............................. Primeni svojstvo stalnosti razlike da odgovori{ koliko je karata ostalo neprodato za drugu utakmicu? ............................................................

...... – ........ b) a – (b + 200) = ........................ 7................ Ako je a – b = 1 080........... 5 432 – 3 048 = (5 432 – ............) – (6 827 – .) = .............................................................................................................) – (6 827 + .. b) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2005.........) – (3 048 – ........... koliko je: a) (a + 100) – b = ............) – (2 072 + .. – . b) (a – 40) + b = ...... koliko je: a) a + (b + 50) = ........... – ........... ...... = .................) – (6 827 – ................ – .................. 105 314 – 6 827 = (105 314 – .. Srbiju je u 2004...............) – (6 827 + ... 105 314 – 6 827 = (105 314 – ............................. = ................ dok je samo u Vojvodini boravilo 21 436 vi{e nego prethodne godine....................... = .... godini... = ....... = ............. Ako je a + b = 9 050................. a) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2004.................................................................................................) = ...........................) = .................... = ....) = ............. – ......... Pazi da pri tom vrednost izraza ostane ista primewuju}i svojstvo stalnosti razlike. – ................. – ................... godini posetilo 1 988 469 turista.......... Naredne godine Srbiju je posetilo 16 786 vi{e qudi.................... 5....... Odredi koji se broj mo`e dodati umaweniku (ili od wega oduzeti) odnosno dodati umawiocu (ili od wega oduzeti) da bi se lak{e izra~unala razlika brojeva........ – ............) = ... g) (a + 200) – (b + 200) = ........ od kojih je samo Vojvodinu posetilo 260 503 turista.................................... b) 46 401 – 2 072 = (46 401 + .. 46 401 – 2 072 = (46 401 – .............) – (2 072 – ...................................4................ = ... 105 314 – 6 827 = (105 314 + .............. godini... = .... v) 105 314 – 6 827 = (105 314 + ...... 100 6...... v) (a + 100) + (b – 100) = ........ v) a – (b – 100) = ...............) = ....................................... a) 5 432 – 3 048 = (5 432 + 568) – (3 048 +568) = ......) = ....

a) 9 800 i 5 000 v) 111 023 i 96 487 b) 6 880 i 3 100 101 .1. a) 2 501 i 5 000 b) 4 881 i 3 100 v) 11 023 i 6 487 Oduzmi na dva na~ina. 2. Saberi na dva na~ina (usmeno i pismeno).

3. v) Avion je nastao 33 godine posle helikoptera. + = = – + 1 770 4 650 = = Na delu brojevne poluprave strelicama predstavi godine slede}ih otkri}a: a) Bicikl sa pedalama prvi put je napravqen 22 godine pre otkri}a helikoptera. 1 800 102 = + + 7 000 420 1 850 1 900 1 950 . godine. povr{ina u km2 okean Tihi okean 179 679 Atlantski okean 93 800 Indijski okean 74 917 Severni ledeni okean 13 100 UKUPNO okeani povr{ina u km2 kontinent Evropa 10 533 Azija 43 753 Afrika 30 291 Severna i Sredwa Amerika 24 245 Ju`na Amerika 17 795 Okeanija 8 558 kontinenti UKUPNO Zemqa 4. b) Helikopter je konstruisan 1877. 1 900 – + + 2 560 – = 5. kontinenata i povr{inu Zemqe. Popuni tabelu. Na osnovu vrednosti datih u tabeli izra~unaj ukupnu povr{inu okeana.

........................................................................ Zaokru`i slovo ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj................... Petnaest godina kasnije istu {kolu poha|alo je 76 de~aka i 58 devoj~ica mawe nego u 1990..............................................................................6............................. = .. ................................................................. a) 5 877 – 0 7..... ..) = . od kojih su 456 bili de~aci..................................... 10.............................. godini poha|alo 756 u~enika............................................................................. godini? .............. ................................... Iskoristi svojstvo zavisnosti razlike od promene umawenika i umawioca da odredi{ razliku................................................................. = ................... + ................................................................ b) 6 547 + 12 306 = (....... = ......... 9............................................................................... – ...... + .................... godini...................... Primeni svojstvo stalnosti zbira da na vi{e na~ina izra~una{ zbir brojeva: a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + . a 300 devoj~ice.......... – ..............................) = ................................................................................................................) + (.) + (...... = .. + .......) = ............................. 6 547 + 12 306 = (.......... b) 36 547 – 12 306 = ................ = ......................................................... + .................................................................. = ............... 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 500) = ......) = ................... Jednu {kolu je u 1990.. 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 – 1 000) = ................................................ 8.........) + (......... a) 8 467 – 2 089 = ................................................................................. = ......... – .................................................. + ............................................................................ Koliko je ukupno u~enika poha|alo {kolu u 2005........................................................................................................ 103 .... + .. Odgovor: .. + .............. = ...................... + ............................................................................ . 3 467 + 2 089 = (................... = ... – ............................................................... ........................... = ................) + (2 089 – ........ 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 + 1 000) = .......... 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = .............. b) 645 + 645 v) 645 – 645 g) 327 – 326 d) 6 089 – 0 |) 546 – 645 Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine primewuju}i svojstva zdru`ivawa sabiraka i zamene mesta sabiraka: a) 62 421 + 3 235 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 ........

...... g) Kvadrat je pravougaonik ~ije su sve stranice jednake po du`ini........ C D – za sve kvadrate . Upi{i oznake: A 3. 104 B – za sve pravougaonike ............ Zaokru`i ta~ne tvrdwe: a) Svi pravougaonici su kvadrati. .........POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA da ra~una{ povr{inu pravougaonika i kvadrata... Na slici su slovima ozna~ene figure................. mm2 2....... b) Pravougaonik je ~etvorougao ~iji su uglovi pravi.. kao i osnovnih svojstava pravougaonika i kvadrata. dm2 = . |) Susedne stranice svakog pravougaonika su jednake............... a uglovi pravi. ako zna{ du`ine wihovih stranica Dara i Steva {iju stolwak za sto ~ije su dimenzije 14 dm i 8 dm....... Kolika }e biti wegova povr{ina? I ti }e{ mo}i da odgovori{ na ovo pitawe nakon ovog poglavqa.......... Stolwak prelazi preko ivica stola po 1 dm...... cm2 = ..... mm 1 m2 = ..... Jedinica za merewe du`ine i povr{ine.......... 1. v) Kvadrat je ~etvorougao ~ije su sve stranice jednake po du`ini... d) Naspramne stranice svakog pravougaonika su jednake.... dm = ..... Dopuni jednakosti: 1 m = ............. cm = ...........

.......... pa ima . • ....... Zamisli da su celi pravougaonici popuweni kvadratima... Prebroj kvadrate u jednom redu i jednoj koloni i izra~unaj koliko kvadrata pokriva svaki pravougaonik.... redova... cm2........ U svakoj koloni ima po .... kvadrata.. cm...... ... .. Kako bi odredio broj kvadrata? Jedan od na~ina je prebrojavawe................ 5 cm Kra}a stranica je 5 cm. = ........... cm2 = .. Du`a stranica pravougaonika je .. 1... Kra}i put bi bio da odredi{ broj kvadrata u jednom redu i taj broj pomno`i{ brojem redova..................... Povr{ina pravougaonika je P = 5 1 cm2 • .. U svakom redu ima po .......... • ....... Dovr{i crtawe kvadratne mre`e i dopuni slede}e re~enice: 2..... Koliko ukupno kvadrata ima u 8 kolona? 8 • .... = . Koliko ukupno kvadrata ima u 3 reda? 3 • ....... • ... • . .... = ... pa u jednom redu ima ......... = .......... g) v) = ................ = ...... Na slici je dat pravougaonik i du`ine wegovih stranica.. kvadrata....... 7 cm 105 ....... Ili mo`e{ da odredi{ broj kvadrata u jednoj koloni i taj broj pomno`i{ sa brojem kolona. cm2................. b) a) .Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata Pogledaj sliku ovog obojenog staklenog okna.

.................. b P=a•b a 3........ cm2 = . Izmeri i izra~unaj........ cm2 4............................. cm2 Budu}i da je kvadrat pravougaonik kome sve stranice imaju istu du`inu...... cm2 = ......... P P = ........ cm2 = .... a P=a•a a 106 .................. Izmeri du`ine slede}ih stranica pravougaonika i izra~unaj wihove povr{ine.........Merni broj povr{ine pravougaonika dobija se mno`ewem mernih brojeva du`ina wegovih susednih stranica........... • .... P = ........... • .... P = ................ • ................. wegovu povr{inu dobi}emo kada merni broj du`ine stranice pomno`imo sam sa sobom.................... cm2 = ........ cm2 = .............. • ........ cm2 Koliko stranica kvadrata treba da izmeri{ da bi izra~unao wegovu povr{inu? ....

.......................................... cm = .................................... cm = ........................... ....................... Obe dimenzije pravougaonika izrazi istom jedinicom mere. Izra~unaj wenu povr{inu.................................... 8 cm P = 56 cm2 P = .. cm Popuni tabelu........................... b) ............ : ........... ............................................... cm2 3..................................................... v) ................................. 35 cm.......................... ............... Du`ine stranica pravougaonika ozna~ene su sa a i b....... 2..... cm 4....................... Izra~unaj nepoznate podatke......... cm2 b 15 cm 8 cm a = ...1.............................................. ....................... ................................................................... P=a•b 6 cm b P = 32 cm2 15 cm b = ........................................... a a 8 cm P = ............................ b) 42 dm.. : ......... 107 .......................................................... ........................................... 9m 81 m2 ................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika ~ije su susedne stranice: a) 10 cm............................ .............................. ................... 7m....................... ....................................................................................................... Dimenzije predwe strane {kolske table su 2 m i 15 dm................ 10 km 800 km2 ....................... 10 dm 40 dm2 ............................................... ..................................................... 1 dm................ • ... a) ..................... v) 18 m.....

......................................................................................................................................................................................................................... ......... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 20 cm................... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~iji je obim: a) 36 m Obim pravougaonika i kvadrata ra~una se kao zbir du`ina wihovih stranica.......................................... ............ v) 32 cm ........................................................................5......................................................................................................................................................................... g) 6 mm ......... ...................................................... 8........................................ ................ Odredi povr{inu kvadrata ~ija je du`ina stranice: a) 5 cm ............................................................................................. b) 40 dm a b a a O=2•a+2•b ................ .......... 108 9.................................................................................................................... b) 8 dm ....... b = 1 cm ............................................................................................... ............................ .................. .......................................................................... P ........ P = .................... ......................................................................... ............... • .................. du`ina stranice kvadrata .................................................................................... 1 m 5 dm .............................................................. Izra~unaj povr{inu pravougaonika ako su wegove dimenzije: 6............................................................................. b = 4 mm........ g) 28 mm Popuni tabelu...................................................... 81 cm2 ............................................................................................................................. 7.......... 1 dm 1 cm ...................... ...................................................... .................................... .................................................. cm2 = ................................. v) 7 m ................... O=4•a .......................................................................... b) a = 2 dm 5 mm........ ............. cm2 a) a = 6 cm 5 mm........................................

.. a druga pravougaonog oblika........................ O2 = .................................................................... Sokrat mu je pomogao da do|e do odgovora i nacrtao sliku.............. Pre oko 2 400 godina................ pogledaj slede}u sliku............................ ......................................... O1 O2 P1 P2 109 ........ ............. veliki gr~ki mudrac Sokrat pitao je de~aka: „Ako stranicu kvadrata pove}amo dva puta............... Uporedi obime i povr{ine tih soba.. ...................... De~ak je odgovorio: „Dva puta“.......... .... Wegova povr{ina je .......................... Wihove dimenzije su date na slici.................. koliko }e se puta pove}ati wegova povr{ina?“ [ta bi ti odgovorio? ................................. puta ve}a od povr{ine osen~enog kvadrata.................... Nacrtaj kvadrat ~ija je povr{ina 25cm2................................................................................................. P1 = ............ ....... P2 = ... De~ak nije bio u pravu ali je kao i ti bio radoznao da sazna ta~an odgovor....... 4m 5m 6m O1 = . Ako te zanima kako se dobija kvadrat ~ija je povr{ina dva puta ve}a od povr{ine datog kvadrata................................... 10....................................... .......Osen~enom kvadratu dva puta je uve}ao stranicu i dobio nov kvadrat......... Jedna soba je kvadratnog........................................................... 11.......................................................

..................... b) Koliko ari ima ba{ta? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... v) 1m 3m .................................................................................................................. P = ................................................... P2 = ............................................................................................ P = P1 + P2 = .......................... 7m 13..................... 20 m a) Koliko je m2 ba{te pod svakim zasadom? .............. ................... 8m 110 ............... 10 m 15 m .................................................................12............................................. 8 cm a) 23 m P1 b) 11 cm 3m P2 3 m 3m P1 = ..................................................................... U ba{ti prikazanoj na slici posa|eno je ~etiri sorte povr}a.. Izra~unaj povr{ine figura na slikama.................. ..................... 6m .....................

...................................... Na svakom kvadratnom metru u ba{ti nalazi se po 6 glavica kupusa....... Na slici je predstavqeno poqe kukuruza oblika dva spojena kvadrata................................................................................................................................................................... 20 m ................. 5m ........................ 111 ....................................................... 10 m 16.................................................. Na tre}ini wive ~ije su dimenzije date na slici nalazi se ba{ta................................................. a) Kolika je povr{ina ba{te? ....... Izra~unaj povr{inu poda koja nije prekrivena tepihom..................................................................................................................... .... 15............ 39 m ...................14............. b) Koliko ukupno ima glavica kupusa? ............................................................... U sobi je prostrt tepih.... a) Kolika je povr{ina poqa? .................... 3m .................................................................................................................................................................. ....................... 10 m .............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 4m 2m .............................................................. b) Koliko je potrebno da bude duga ograda da bi se ogradilo celo poqe? ............................................................................

.............................................................. a) B b) povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika smawi 4 puta.......... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu.......... ........ puta........................ B...................... ..................................................................... povr{ina se pove}ava .................................................................................................................................................................... a) a b P1 = 5 cm 8 cm P1 = P2 = 5 cm 2 cm P2 = a b P1 = 12 cm 4 cm P1 = P2 = 3 cm 4 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika pove}a dva puta................................................................ a druga ostane ista................. povr{ina pravougaonika se smawuje ......... ...................................................................................................... 112 C Koliki je obim svake od ovih figura? ..................................... ........................................................................................... ..... ............................................................. puta................................... ............................. a druga ostane ista................................................17..... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu............................. .......................................................................... C napravqena je od {tapi}a du`ine 1cm................................................................................................. ........... 18........................ Svaka od figura A.......... A Koja figura ima najve}u povr{inu? b) .................. a b 4 cm 3 cm 8 cm 3 cm a b 5 cm 7 cm 5 cm 14 cm 19.................................

.................................................. 23................................ 113 ................................ Odredi dimenzije tri razli~ita pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2. .................... 2m ................... Jedan od prethodna tri zadatka ti mo`e pomo}i da odgovori{ na Sokratovo pitawe... [ta zna~i izreka: „Meri i va`i.............m ..... ....................................................................... Pravougaonici na slici imaju jednake povr{ine............... a) a b 5 cm 3 cm 10 cm 6 cm b) a b P1 = 9 cm 4 cm P1 = P2 = 18 cm 8 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina obeju stranica pravougaonika pove}a dva puta...............20................... P3: ................................................. puta. pa onda ka`i“? a) P1: 2 m.............m ............................ 4m ............... b) Koliko ima razli~itih pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2? .....................................................m P2: .................... Koji? 22........................................................................... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu......... wegova povr{ina se pove}ava ........... ........m........ 21................... Odredi nepoznatu du`inu x...... .............. x ............................... ........... 6m ..............m................................

...................................................................................... ................ 7 3 2 25................... ..... ......... ....... ................................................................... .... 5 .............. .........24...................... .. ............ ................................................ 3 .................. 9 dm 5 dm 50cm 6 dm 5 dm 2 dm Ma~evawe Paja Jovanovi} Gra~anica Nade`da Petrovi} Mrtva priroda Mi}a Popovi} a) Kolika je povr{ina platna upotrebqena za pravqewe svake od ove tri slike? ................................................................. Odredi povr{ine figura na slici................ 27..................... Petina povr{ine kvadrata je 20 cm2................................................................... 3 .................................................................................... b) Za koju sliku mo`e{ da napravi{ ram ako ima{ ukrasnu lajsnu du`ine 2 m? 114 ............. .............................................................................................................................................. Pogledaj zadatak na strani 104 i izra~unaj povr{inu stolwaka............................... ...................... Wihove dimenzije su date na slici........... ................................................................................. ......... ako su du`ine stranica izra`ene u centimetrima........................................................................ 3 3 5 2 .......... Odredi du`inu wegove stranice................................................................................................................... ...... ....................................................................................................... Nalazi{ se u galeriji slika.................................................................................... ...................................................................................... 26........................ ......................................................................................................................................................................................................... ................ .................................................................................................................................................................... ............................................................ ...................................

............................. Du`ina sale je 16 m..................................... 3.......................................... 115 .................... ^iji je obim ve}i? ............... Sala za proslave je pravougaonog oblika....... Kolika je povr{ina pod belim plo~icama? ............................. a {irina 20 m............................................................................................................ a ostatak sale belim......... ..................................................................................................................... Svaka ivica pravougaonog dela poplo~anog crvenim plo~icama udaqena je od zida 4 m... .............................................................................................................................................................................. Za kre~ewe svakih 8 kvadratnih metara utro{i se 1 kg boje..................... ............................................. 4. ........ 5............................................................................................................... Kolika je du`ina x drugog terena? 18 m 9m xm 30 m ....................................................................................................................................................................... Koliko je boje potrebno da bi se okre~io plafon? .................................................................................................... ......... ......................... Plafon pravougaonog oblika ima dimenzije 6 m i 4 m...................................................................................................................... ......................... ................................................ Kvadrat stranice 6 cm ima povr{inu kao pravougaonik ~ija je jedna stranica du`ine 9 cm............................1........................... ........................ ..................... Dimenzije i raspored terena dati su na slici..... ................... 2....................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................... Sredina sale poplo~ana je crvenim plo~icama................................................. .......................... U {kolskom dvori{tu nalaze se dva sportska terena jednakih povr{ina.................................. a) Koliki je obim kvadrata ~ija je povr{ina 64 cm2? b) Kolika je povr{ina kvadrata ~iji je obim 64 cm? .........

......................................................................................................................................................... ............ ....................................... Izra~unaj ukupnu povr{inu poda wegove ku}e........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2m .................................. Nacrtaj plan stana........................................................................................................................................................................................ ........................... 2m .................................................................... 4m 2m 6m 5m .................................................... a zatim izra~unaj wegovu povr{inu............................................ Izmeri dimenzije svih podova u svom stanu....................................... ......................................Na slici je plan Jocine ku}e................................ 116 .... 3m .. ................................ .................................................................................... ...................................................................................... 4m ................................. ................................................................................. .................................................. 6m ........

ve} se dodiruju po ivicama. Od wih mo`e{ da sastavqa{ razli~ite figure.html?open=activities 117 .usu. Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na Internetu. 3.nl/rekenweb/en/welcome. zatim kvadrat iseci po linijama.TANGRAMI ili “Table mudrosti” su stara kineska igra. Crte`i koji slede su siluete figura. Dobi}e{ 7 delova. koje }e{ dobiti od svih 7 delova. Na slede}im slikama prikazano je kako od izrezanih delova mo`e{ da sastavi{ ku}u i kowanika.xml i idi na link Tangram ili http://nlvm. Kroz ovu igru postaje{ ma{tovit i dobar konstruktor. Probaj da ih sastavi{ od ise~enih delova kvadrata. Za sastavqawe figure upotrebi svih 7 delova.uu. Delove mo`e{ da okre}e{ ili prevr}e{. 2. Smi{qaj i sam nove figure.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4. Za igru ti je potreban karton u obliku kvadrata. Pri sastavqawu figura dr`i se slede}ih pravila: 1. Nacrtaj linije kao na slici. Poseti slede}e adrese: http://www. u Kini poznata pod nazivom ^i-~ia-tan.fi. Delovi ne smeju da se preklapaju.

..) ~okolade......... a Ki}a petinu tog puta... a najmawe .. 2.. 1 ........ ~etvrtinu i osminu puta...) ~okolade............... Ozna~i na slici polovinu......... 1 2 3 4 10 100 1 000 (kod kojih je brojilac 1). b gde je b prirodan broj... a) Izra~unaj koliko je kilometara pre{ao Mi}a.. U prethodnim razredima nau~io si razlomke kao {to su: Petru je ostala (... .......... 100cL Da li Steva mo`e da iskoristi ovu mericu za mleko? Razlomcima ozna~avamo delove celine..... (upi{i ime) 1.RAZLOMCI • • Recept za pala~inke 3 jaja 15 ka{ika bra{na 3 l mleka 4 1 kesice vanilinog {e}era 2 uqe vi{e o razlomcima kako da zapisuje{ i ~ita{ razlomke... Na slici je prikazan put od Beograda do Bajine Ba{te.. Beograd Bajina Ba{ta . ..... 118 Ili kra}e............. ..... 2......... Najvi{e ~okolade je pojeo . 1 ...... 1.......... Risti je ostala (....... 1........... Mi}a je pre{ao tre}inu..... (upi{i ime) 1...... kao {to je zapo~eto......... Mi}a je pre{ao ve}i deo puta od Ki}e... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade......... b) Zaokru`i ta~an odgovor (bez ra~unawa): 1...... • upore|uje{ razlomke Zna{ da je: 100 cl = 1 l 10 Koliko je 3 l? 4 1L Odgovori na ovo pitawe nakon poglavqa o razlomcima. razlomke oblika 1 . Marko................ Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke. Ki}a je pre{ao ve}i deo puta od Mi}e... Put od Beograda do Bajine Ba{te duga~ak je 210 km.................. ....... ............ 1 Marku je ostala 2 (jedna polovina) ~okolade.............

......... U korpi je 20 jabuka.... 1 Jedno jaje je 6 ukupnog broja jaja u kutiji... Jedan kvadrat ~ini Obojeni deo ~ini 5.................... pravougaonika..................... Jedan 1 deo ~ini 10 slagalice............. Slo`eni deo ~ini 7 10 (sedam desetina) slagalice....... brojilac 7 10 razloma~ka crta imenilac 2..... Jedna perlica je ukupnog broja perlica na {nali...^itawe i pisawe razlomaka 1....... brojilac 9 razloma~ka crta imenilac 4...........) pravougaonika... Jaja koja nisu razbijena ~ine 6 (....... Koliko jabuka ~ini 3 ukupnog broja jabuka? 4 a b brojilac (broj izdvojenih delova) razloma~ka crta imenilac (broj jednakih delova) . (.................. Crvene perlice ~ine 9 (................ {estina) ukupnog broja jaja u kutiji........... Koliko jabuka ~ini 1 ukupnog broja jabuka? 4 .............. Mita je spojio 7 delova .......) ukupnog broja perlica na {nali.......... 119 . 3............. Mita ima slagalicu koja se sastoji od 10 delova jednake veli~ine.......

..... pri ~emu nije bitan wihov redosled....... a) Napi{i razlomak kome je brojilac 3............1.... Zapi{i razlomkom koji deo figure je neobojen.. 3.... 5 8 ................. a) Zapi{i ciframa: tri petine dve sedmine a) Izrazi razlomkom koliko sijalica gori na lusteru. 4 2... b) Napi{i razlomak kojim se ozna~ava deo koji se dobije kada se jedno celo podeli na tri jednaka dela..... 120 .............................. Dopi{i brojilac tako da dobijeni razlomak odgovara obojenom delu figure. a onda se izdvoje dva takva dela..... 3 6 8 Pri odre|ivawu brojioca bitno je prebrojati izdvojene delove............ 4 9 ....................... a imenilac 8.............. 4.... b) Zapi{i re~ima slede}e razlomke: 5............... devet desetina pet {estina b) Izrazi razlomkom broj uga{enih sijalica na lusteru......

6.

a) Koliko jagoda ~ini 1 ukupne koli~ine jagoda?
5
..........................................................................................................

b) Jana bi pojela 3 jagoda. Zaokru`i jagode koje bi
5
pojela Jana. Koliko jagoda si zaokru`io? ..................
7.

a) Zaokru`i 2 ma~eva.
9
b) Koliko je 4 od 27? .......................................................................
9

8.

Oboj nazna~eni deo figure.

3
7

dve
tre}ine

9.

tri
~etvrtine

Na slede}im slikama linijom ozna~i
odgovaraju}i deo.

dve
tre}ine

tri
~etvrtine

3
7

5
8

5
8

U svakodnevnim
situacijama ~esto nismo
u mogu}nosti da potpuno
precizno odredimo
`eqeni deo,
ali se trudimo da budemo
{to je mogu}e ta~niji.

Da li zna{ da je muzi~ki notni sistem
zasnovan na razlomcima?

121

10.

a) Koji je broj jedna petina broja 225?

U jednoj ~okoladi od 100 g ~etiri desetine
~ini {e}er, a 25 g mleko. Ostatak ~ini
kakao.

11.

................................................................................................

Koji je broj tri petine broja 225?

Koliko grama {e}era ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

b) Odredi 5 broja 637.
7

Izrazi razlomkom deo ~okolade koji ~ini
mleko.

................................................................................................
................................................................................................

..................................................................................................

Koji je broj 8 od 198?
9

Koliko grama kakaoa ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

................................................................................................

12.

Koliko ima tre}ina u 2 ? ................. Koliko ima osmina u 4 ? .................
3
8

13.

Brana je pro~itao 3 slikovnice koja ukupno ima 21 stranu. Koliko je strana pro~itao?
7
................................................................................................

14.

Zapi{i razlomkom koji deo kwige
nije pro~itao.

Koliko strana nije pro~itao?

................................................................................................

................................................................................................

Vlada je popunio 4 albuma u kome ima
9
mesta za 288 sli~ica. Koliko jo{ sli~ica
treba da sakupi Vlada?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

122

15.

Du` AB na polupravoj l jednaka je jednoj petini
du`i AC. Obele`i na polupravoj l ta~ku C.

A

B

l

16.

U trci su u~estvovala tri zeca. Prema opisu trke koji sledi, odredi na du`ima ta~ke
na kojima su ze~evi zastajali, obele`i ih odgovaraju}im razlomkom i pove`i sa
odgovaraju}om slikom.
Beli zec je nakon tri osmine puta zastao
da pojede kupus, a na 5 puta da pojede
8
malo maj~ine du{ice.
Sivi zec je nakon dve sedmine puta zastao
da pojede {argarepu, a na 6 puta da pojede
7
kelerabu.
Crni zec je na pola puta pio vodu, a zatim
je jo{ dva puta, na istim rastojawima,
zastao da pojede po {argarepu.

17.

Kapibare su najve}i glodari na svetu,
1
duga~ki su oko 1 000 km. Koliko su
duga~ki ovi glodari?
1 km =
1 000

19.

18.

Popuni prazna poqa.
1
100 m=

m

cm

1
1 000 000 ha = 1

1
1 000 000
1
hl = 1 l

= 1 mg

U jednom razredu ima 24 u~enika: 12 je sme|ooko, 6 zelenooko, 3 su
crnooka, a ostali su plavooki. Popuni prazna poqa u tabeli a zatim na
krugu oboj odgovaraju}e delove braon, zelenom, crnom i plavom bojom.
boja o~iju

broj
u~enika

deo ukupnog
boja
broja u~enika na krugu

sme|a
zelena
crna
plava

6

1
4

zelena

U novinama ~esto vi|a{
ovakve crte`e. Pomo}u
wih se mogu predstaviti
razni broj~ani podaci.
Ponekad se ovakvi
crte`i nazivaju torte
ili pite.
123

a Ana 4 svoje. http://nlvw.html 124 . Zatim otvori papir i zapi{i koji je najmawi deo celine koji si dobio. Jasmina i Ana. 1 = = = 2 4 8 = 1 = 2 = 4 8 = Na Internetu postoje sajtovi posve}eni razlomcima: 1. Koriste}i ovaj model mo`e{ da dopuni{ slede}e nizove jednakosti. Presavij ga napola pa zatim opet napola. Vera je pojela 1 ~okolade. Uporedi koliko su 8 ~okolade pojele Vera. 3 9 Iste celine mo`emo izraziti razli~itim razlomcima. Dopuni jednakost prema slikama. 1 = 2 2 = 3 Uzmi list papira. Verina ~okolada Bo{ko je od 9 jaja 3 obojio u crveno.rice. Ponovi postupak onoliko puta koliko mo`e{. 3. Jasmina 2 svoje 2 4 ~okolade.html 2. 1 3 Jasminina ~okolada Anina ~okolada Bisa je od 9 jaja 3 obojila u crveno. math. 1 2 = 4 = 8 2. Razlomci.usu.Upore|ivawe razlomaka 1. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 4. Primena razlomaka u realnom `ivotu.edu/en/nav/frames_asid_105_g_3_t_1. Bisa: Obojila sam tri devetine jaja u crveno.edu/~lenins/fractions/index. Bo{ko: Obojio sam tre}inu jaja u crveno.

. = 1 < 2 < 9 9 Ako dva razlomka imaju iste imenioce.............................. ................................. 2. 5 3 3 6 7 9 Odgovor: 1 ............ .......... 4 5 2 5 2 6 6 7 6 8 – [ta zna~i: „Prijateqstvo je pola du{e“? ... 1 6 1 7 1 8 = 1> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1= 2 = 3 = 2 3 1 2 3 4 4 8 4 6 3 7 2 7 3 5 Pore|aj razlomke u niz od najmaweg do najve}eg: 2....... ve}i je razlomak koji ima ve}i brojilac. 5. 2 4 2.......... Uporedi razlomke pomo}u modela i upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)... .... 1.... 125 ............ 3 .... . .............. 1...... 3........... ve}i je razlomak koji ima mawi imenilac...............Model za upore|ivawe razlomaka Na osnovu modela dopuni nizove: 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 9 1 9 1 10 1 10 1 8 1 9 1 10 1 6 1 7 1 8 1 7 1 8 1 9 1 10 1 5 1 6 1 9 1 10 1 9 1 10 1 10 1 10 = = = Dopuni zapo~ete nizove tako da: a) imenilac svuda bude isti < < < 1 8 1 < 2 < 6 6 < < < 1 9 1 9 b) brojilac bude isti 1 10 1 10 2 < 2 < 6 5 < < < < < < Ako dva razlomka imaju iste brojioce............. 5...... = 1 7 1 8 1 9 5...........

.................... 5.......50 Ulica Sezam 10.................... 7. na slovo...........................................................00 Kalendar~i} 8.... .. Du{ko ima 25 klikera od kojih je 2 5 staklenaca.. Jovan ima stado od 64 ovce od 7 kojih je 3 crno... .....................20 Na slovo.............. [ta prime}uje{? ............................................................................ Ko u stadu ima vi{e crnih 8 ovaca i za koliko? ............................................... Du{an ima stado od 56 ovaca od kojih je 2 crno......... ..................... 4 < 4 2 > 1 3 7 < < 5 8 4 5 4 8 5 > 5 6 8 < 8 10 1 = 6 3 4......... Aleksa svakog dana gleda emisiju Na slovo. 1 < 2 5 Gde preovla|uju `ute ru`e? Zaokru`i ta~an odgovor..................... Ko ima vi{e staklenaca? 6......... a Awa voli da gleda Nodija................................... Prou~i TV program.......... Izrazi razlomkom broj `utih ru`a u prvoj i drugoj vazi..................... a) U prvoj vazi b) U drugoj vazi v) U obe vaze Uporedi svoje odgovore sa odgovorima druga iz klupe........................................................................ izra~unaj i upi{i u tabelu koliko minuta svako od wih gleda televiziju...................................30 ^arobni autobus 12..................... Jovan ima 18 klikera.......... od kojih je 2 stakle3 naca..10 Nodi 126 10............. Napi{i izostavqeni imenilac ili brojilac tako da tvr|ewe bude ta~no............ ............................................................... Aleksa TV program Pavle 8......................30 Kirbi 11.............. ....3.......................................................................30 Svet crtawa 13...................................... Izrazi razlomkom koji je to deo sata...............00 Vo}kice TV emisija Tamara Awa broj minuta deo sata .......... na slovo 8.............. Pavle voli da gleda ^arobni autobus.... Tamara Ulicu Sezam....... ...........................

Na Ahmusovom papirusu bili su zabele`eni slede}i simboli.... Wihovi „razlomci“ su mnogo li~ili na dana{we – nisu imali razloma~ku crtu.... 1 2 1 3 1 6 1 7 1 12 Razmisli na koji na~in bi ti predstavio delove celine ne koriste}i brojeve........ Kako bi u tvom sistemu bili predstavqeni 1........ 1 ? 2 3 100 127 .. Napravi anketu me|u svojih deset drugova o ne~emu {to te zanima..... Sastavi izve{taj u svojoj svesci u obliku tabele (pogledaj tabelu u zadatku 19 na strani 123)....... ................ 3 a) Prika`i polo`aj autobusa..... cisterne i kamiona obele`avawem ta~aka na du`i........... . Kamion je pre{ao 4 2 puta od Ni{a do Beograda.... Tvoje pitawe: ..............Druga ulica va ul ic a U kojoj je od ove dve ulice vi{e od polovine mesta za parkirawe popuweno? Pr 8. Beograd a) u prvoj ulici b) u drugoj ulici v) u obe ulice g) ni u jednoj od ove dve ulice Ni{ b) Ko je bli`i Ni{u – cisterna ili autobus? ............ Cisterna 8 je pre{la 3 puta od Beograda do Ni{a.................. Autobus je pre{ao 3 puta od Beograda do Ni{a.. Stari Egip}ani umeli su da na matemati~ki na~in zapi{u delove celine jo{ pre 4 000 godina.............. Oboj odgovaraju}e delove kruga. u kojoj }e{ prikazati koliko je u~enika dalo koji odgovor i koji je to deo ukupnog broja ispitanih u~enika....... v) Da li su se autobus i kamion susreli? ............................. 9............... 2........

.................................... b) U kojoj tepsiji je ostalo vi{e bureka? 7........................... Prona|i neta~no tvr|ewe i precrtaj ga.... Koji se razlomak dobije kada jedno celo 2...................................................................... U kesi je bilo 100 bombona....... 4 Stevi je potrebno toliko mleka da bi napravio pala~inke.... a iz druge 4 bureka..............1.. Popuni prazna poqa.................. Petinu preostalih bombona Jovan je pojeo sam..................... v) Iz koje tepsije je vi{e pojedeno? ...... Vrati se na rubriku Nau~i}e{ na strani 118.......... 4.. podelimo na pet jednakih delova............. ...... U dve tepsije je bila jednaka koli~ina bureka........ 1 1 000 m = mm 1 t = 1 mg prva tepsija druga tepsija a) Oboj nepojedeni deo......... Koliko je bombona pojeo Jovan? . Koliko grama ima to par~e torte? izdvojimo dva takva dela? 3......................................................... Ozna~i na merici 3 l....... Tri ~etvrtine bombona je pojedeno....................... 8 6 ............ Obele`i na slici dve tre}ine torte............................. 128 5 < 5 7 6 4 < 7 5 5 6 > 6 8 9 6 > 6 8 7 8 > 7 9 9 2 = 4 3 6 .................. 6..... . a zatim Torta je te{ka 900 g.... 5.... .......... Iz prve tepsije je pojedeno 3 .....................................................................

Saturn. Neptun. – dve hiqade petsto – dvadeset osam hiqada ~etiristo jedan – sedamdeset jedna hiqada sto – devet hiqada devetsto devedeset devet – sto dvadest hiqada – devetsto devedeset devet hiqada devetsto devedeset devet – milion dvadeset hiqada sto jedan – hiqadu dvadeset – deset miliona dve hiqade sto – sto dvadeset tri milijarde sto pedeset {est miliona dvesta sedamdeset tri hiqade ~etiristo deset 2. najudaqeniji Pluton v) Mars i Jupiter g) Mars. Jupiter. 8 1 8 0 a) Saturn: milijarda dvesta sedamdeset sedam miliona ~etiristo ~etiri hiqade ~etiristo osamdeset Neptun: ~etiri milijarde trista ~etrdeset sedam miliona petsto ~etrdeset hiqada petsto {ezdeset Pluton: pet milijardi sedamsto {ezdeset tri miliona devetsto devedeset osam hiqada dvesta ~etrdeset Mars: sedamdeset osam miliona trista ~etrdeset pet hiqada petsto dvadeset Uran: dve milijarde sedamsto dvadeset jedan milion ~etiristo trideset tri hiqade ~etiristo ~etrdeset Jupiter: {eststo dvadeset osam miliona sedamsto osamdeset osam hiqada osamsto osamdeset b) Najbli`a planeta je Mars.[TA SMO NAU^ILI – RE[EWA Strana 43 1. Uran. Pluton 129 . SMd DMd a) b) 1 Md SM DM M SH DH H S D J 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 3 1 1 0 8 3 6 0 0 0 1 8 v) g) d) 3.

4. 67 782 111. 8 8 000 7. 0 8 800 000 80 6 254 321 6 254 322 506 372 008 506 372 009 506 372 010 8 230 8 231 8 232 8 999 998 8 999 999 9 000 000 99 998 99 999 100 000 999 999 999 1 000 000 000 1 000 000 001 8. 2 313 121. 3 213 121. 67 821 111 9. a) 120 000 220 000 320 000 420 000 520 000 620 000 2 324 509 2 324 519 2 324 529 2 324 539 2 324 549 2 324 559 34 026 = 30 000 + 4 000 + 20 + 6 300 059 = 300 000 + 50 + 9 289 794 = 200 000 + 80 000 + 9 000 + 700 + 90 + 4 10. 8 0 0 8 800 000 000 6. 6 hiqada 325 6 miliona 325 hiqada 60 325 600 000 325 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J [eststo miliona trista dvadeset pet 130 0 6 254 320 1 650. 38 055 720 500 8 007 030 8 905 621 = 8 000 000 + 900 000 + 5 000 + 600 + 20 + 1 293 900 600 = 200 000 000 + 90 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 600 11. 42 369. b) 0 214 023 007 000 2 104 237 6 325 000 . 3 – 30 000 000 4 – 4 000 2– 2 000 000 7– 700 6– 600 000 0– 0 2– 20 000 1– 1 5.

1 Md = 1 000 M 1 DH = 100 S 1 M = 100 DH 1 H = 100 D 1 SH = 1 000 S 1 M = 100 000 D Strana 52 1.12. 0 2. 1 A 200 5 B 400 10 V 600 15 G 800 3. < 837 47 000 < 46 000 000 9 246 > 9 245 60 606 > 9 999 4 001 < 4 010 62 350 > 62 305 3 405 < 34 000 86 732 < 836 752 387 13. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 a) veliki avion b) orao i helikopter 131 .

~arape 3 < P < 4 rukavice 2 < P < 4 kape 5 < P < 9 {ala 5 < P < 7 Strana 101 1. a ) 6 000 000 mm2 = 6 m2 50 000 mm2 = 5 dm2 500 mm2 = 5 cm2 4 000 000 mm2 = 4 m2 70 000 mm2 = 7 dm2 600 mm2 = 6 cm2 b) 70 000 cm2 = 7 m2 700 cm2 = 7 dm2 60 000 cm2 = 7 m2 800 cm2 = 8 dm2 v) 700 dm2 = 7 m2 900 dm2 = 9 m2 4. b) A1 = A2 2. mere K1 A B C 3 8 8 K2 12 32 32 3.Strana 63 1. a) 1 a = 100 m2 40 a = 4 000 m2 b) 8 ha = 800 a 9 ha = 90 000 m2 80 ha = 8 000 a 6 ha = 60 000 m2 v) 5 km2 = 500 ha 9 km2 = 90 000 a 7 km2 = 7 000 000 m2 7 km2 = 700 ha 5 km2 = 50 000 a 4 km2 = 4 000 000 m2 5. 132 a) 2 501 + 5 000 = 7 501 2 501 + 5 000 7 501 b) 4 881 + 3 100 = 4 881 + 3 000 + 100 = 7 881 + 100 = 7 981 v) 11 023 + 6 487 = 11 023 + 6 000 + 400 + 80 + 7 = 17 023 + 400 + 80 + 7 = 17 423 + 80 + 7 = 17 503 + 7 = 17 510 11023 + 6487 17510 2 501 + 5 000 7 501 . figura jed. 6. 15 plo~ica.

6 880 + 3 100 3 780 4 650 = = 6 420 1910 1900 1950 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 2 299) + 3 334 = 12 065 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = 9 766 + (2 299 + 3 334) = 9 766 + 5 633 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 3 334) + 2 299 = 13 100 + 2 299 = 15 399 8. g. b. 1 900 Ukupna povr{ina kontinenata je 135 175 km2. a. a) 62 421 + 3 235 = 65 656 3 235 + 62 421 = 65 656 1850 – 550 + 420 = + + 2 560 – = 3 010 1877 – 4 010 + 3 430 1 770 + = = 7 000 5. Ukupna povr{ina okeana je 361 496 km2.2. + 11) = 3 456 + 2 100 = 7 556 b) 6 547 + 12 306 = (6 547 + 6) + (12 306 – 6) = 6 553 + 12 300 = 18 853 6 547 + 12 306 = (6 547 – 47) + (12 306 + 47) = 6 500 + 12 353 = 18 853 Napomena: mogu}a su i druga~ija re{ewa! 133 . 4. 5 100 1855 1800 6. a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + 33) + (2 089 – 33) = 3 500 + 2 056 = 7 556 3 467 + 2 089 = (3 467 – 11) + (2 089. d 7. a) 9 800 – 5 000 = 4 800 9 800 + 5 000 4 800 b) 6 880 – 3 100 = 6 880 – 3 000 – 100 = 3 880 + 100 = 3 780 11023 + 6487 17510 v) 111 023 – 96 487 = 111 023 – 90 000 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 21 023 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 15 023 – 400 – 80 – 7 = 14 623 – 80 – 7 = 14 543 – 7 = 14 536 3. + Ukupna povr{ina Zemqe je 496 671 km.

a) 8 467 – 2 089 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 +1 000) = 6 378 + 1 000 – 1 000 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) + (2 089 – 1 000) = 6 378 + 1 000 + 1 000 = 8 378 b) 36 547 – 12 306 = 24 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 400) = 24 241 – 2 500 – 1 500 = 20 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = 24 241 – 3 200 + 420 = 21 241 – 420 = 20 621 10. b) Vi{e bureka preostalo je u prvoj tepsiji. Jovan je pojeo 1 od 25 bombona. Strana 115 1. a obim kvadrata je 24 cm).58 = 756 . Obim pravougaonika je ve}i (obim pravougaonika je 26 cm. To par~e torte ima 600 gr. 5.9. Pojedeno je 75 bombona. Neta~no tvr|ewe je 6 > 6 8 7 5. x = 60 m 4. a) O = 32 cm b) P = 256 cm2 Strana 128 1. 2. 3 3. 134 2 5 2. godini {kolu je poha|alo 622 u~enika.76 . v) Pojedeno je vi{e iz druge tepsije. 756 .134 = 622 Odgovor: U 2005. 1 m = 1 mm. 2 od 900 gr je 600 gr. 5 4. Jovan je pojeo 5 bombona. 3 kg . 1 t = 1 mg 1000 1000000 6. P = 224 m2 3.

I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 62 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 a) 2 kvadrata b) 2 {ibice Strana 21 1. 12 111 2. 602 + 602 1204 704 + 704 1408 795 + 795 1590 897 + 897 1794 Strana 30 Rebus: Milion Strana 117 Strana 42 1292430671 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 135 . 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 53 – 553 55 – 335 55 – 353 55 – 533 Strana 86 Zadatak ima 4 re{ewa.

5 000 • 11 000 + 5 000 = 55 000 000 + 5 000 = 55 005 000 136 . 11 000.IZ ISTORIJE MATEMATIKE – RE[EWA Strana 83 1 000 + 10 000 = 11 000 1 001 + 9 999 = 11 000 . ukupnom zbiru treba dodati 5 000 jer ovaj broj nema svoj par. 5 499 + 5 001 = 11 000 Ukupno 5 000 parova brojeva sa istim zbirom...

. . . . . . . . . . . . .69 Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . .53 Upore|ivawe povr{i . . . .23 Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . .Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . .66 Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . . . . . . . .59 SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe hiqada .18 Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Merewe povr{i. . . . . .31 Brojevi ve}i od milion .12 Brojevi do sto hiqada . . . . . . .55 Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Mesna vrednost cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . .47 Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Uputstvo . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .104 Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata . . . . . . . .135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Razlomci . . . . .129 I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA . . . .118 ^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . . . .Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 [TA SMO NAU^ILI – RE[EWA . . . . .

.

kreativnicentar. dr Mirko Deji}.co. 2006 . 24 40 659 www.yu za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} copyright © Kreativni centar./faks: 011/ 38 20 464. 38 20 483. dr Jasmina Milinkovi} i mr Olivera \oki} ilustrovala Neda Doki} recenzenti prof. deo autori prof.MATEMATIKA uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole – 1. dr Arif Zoli} Vesna Rikalo. nastavnik razredne nastave urednik Svjetlana Petrovi} lektor Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.