MATEMATIKA
uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
1. deo

[ta sadr`i ova kwiga
SKUP PRIRODNIH BROJEVA

MEREWE I MERE

BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46
Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22
Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-30
Mesne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33
Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-42

MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-64
Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Merewe povr{i. Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58
Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62

POVR[INE
POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . 104-117
Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata 105-114

BROJEVNA POLUPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-52
Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU
PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-103
Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . 66-75
Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 76-83
Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . 84-86
Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu
prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-89
Svojstva operacije sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-96
Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-100

RAZLOMCI
RAZLOMCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-128
^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-123
Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-127

2

[ta smo nau~ili . . . . . . 43-46, 52, 63-64, 101-103, 115, 128
[ta smo nau~ili – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-134
I ovo je matematika
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 42, 51, 58, 62, 86, 117, 121
I ovo je matematika – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Istra`iva~ki zadatak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 30, 41, 51, 62, 86, 116, 127
Da li zna{
. . . . . . . . . . . . . . 11, 15, 21, 29, 32, 38, 42, 58, 73, 113, 125
Iz istorije matematike . . . . . . . . . . . . . . 22, 64, 83, 109, 127
Za qubiteqe kompjutera . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 58, 117, 124
Prilozi

........ a najmawe .................. Marko.. odredi povr{ine figura na slici.) ~okolade. Petar i Rista su dobili jednake ~okolade... 1.. Potrudi se da ih re{i{ samostalno...................... Ponovi}e{ staro gradivo kroz zadatke i to }e ti pomo}i da boqe razume{ novo. a ako bude potrebno. Marku je ostala 1 (jedna polovina) ~okolade................ vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka....... K A G B H C D I E F J Ovako izgleda jedna od stranica kwige na kojoj se obra|uju nove lekcije.. Wih }e{ obraditi zajedno sa svojim u~iteqem. 2 Petru je ostala (....... a) Ako je jedinica mere kvadrati} K na mre`i. kao {to je zapo~eto.......) ~okolade. vide}e{ da je lako. potra`i pomo} od u~iteqa......................... (upi{i ime) (upi{i ime) Re{avawem razli~itih i zanimqivih zadataka utvrdi}e{ svoje znawe......... drugova... Tada se vrati i re{i taj zadatak....... roditeqa....... 3 . Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke.... Risti je ostala (......................... Tako }e{ videti kako se tvoje znawe uve}ava.Uputstvo • • • • Zadatak koji se nalazi u ovom okviru mo}i }e{ da re{i{ kada savlada{ gradivo iz poglavqa..... Najvi{e ~okolade je pojeo .....

..... ... Koristi slede}e adrese: http://www. De{ifrujte broj: = ......xml i idi na link Tangram ili http://nlvm.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4....... Re{ewa mo`e{ da proveri{ na strani 135.......... Za wihovo re{avawe potrebno je da dobro razmisli{..html?open=activities 4 Ako voli{ da radi{ na kompjuteru.uu.Na ovim stranama proverava{ {ta si u prethodnom poglavqu nau~io............ Kwiga ima i neke posebne odeqke......... I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 51 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 Strana 21 1. 12 111 2.... 35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na internetu...... evo dobre prilike da nau~i{ ne{to vi{e iz matematike i druge zanimqivosti pose}uju}i razne sajtove na Internetu.....fi....... =1 = + = + = : = – – = = + – = • Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji zadaci koji nekada nisu iskqu~ivo matemati~ki.....nl/rekenweb/en/welcome..... Na kraju kwige mo`e{ da proveri{ da li si ta~no re{io zadatke....usu.....

.. 2................ .............. brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina.................. matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke ta 5 .. po 8 ~asova svakodnevno.......... ......................... Re{avaju}i ovakve zadatke vide}e{ da je matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli..................... de~ijoj enciklopediji (potra`i u {kolskoj biblioteci)...................... Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijarde......... 1. Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu. Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre................... Grad Broj stanovnika 1...... 5.................... Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre. .................................. 4.......................... U ovom odeqku nalaze se razne zanimqivosti iz istorije matematike. ... 4......................... 2........ ............ Evo nekih od wih! DA LI ZNA[ ........ 3.... 3 .... 5........... godine. ............. .................... da je matematika svuda oko nas? Ovde }e{ prona}i mnogo zanimqivih podataka............. ............... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478.. Nekada }e ti biti potrebna pomo} u~iteqa ili roditeqa.................................................. poslovica i izreka u kojima matemati~ki pojmovi ponekad imaju druga~ije zna~ewe................... 3....... 1 000 000 000 PRILOZI Na kraju kwige nalaze se dve strane sa prilozima koje mo`e{ da ise~e{ i koristi{ za lak{e re{avawe nekih zadataka.................................... 2.... ................ Re~ “milion” je italijanskog porekla................. 1.....Prona|i 5 gradova u Srbiji u kojima `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika i pore|aj ih po veli~ini........................ ................................ 3...... Matematika je stara nauka............... .......................................... na internetu.............. 2...................................... ali i sa raznim `ivotnim situacijama........ Nekada }e ti biti potrebni podaci koje mo`e{ prona}i u drugim kwigama ili na Internetu........................................ Indijanci Rimqani I II III IV V VI VII VII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XX XXX XL L LX XC C D M 20 30 40 50 60 90 100 500 1000 1......... Ovom kwigom `elimo da ti pomognemo da boqe razume{ ajne................................... Za koga se ka`e da je milioner? ........ Sazna}e{ kako su qudi u davna vremena re{avali probleme kojima se i ti bavi{ u ovoj kwizi....... .........

... ~ita{ i upore|uje{: .... .. D 1H = ....... . 3................ koje si do sada nau~io da pi{e{ i ~ita{...... ....brojeve do 100 000 .... . (. .......... . ........ ..... 8....... .......... Napi{i sve cifre: • 1 – Jedinica (J) 0..BROJEVI VE]I OD 1 000 • da pi{e{.. • 10 – Desetica (D) • 100 – Stotina (S) • 1 000 – Hiqada (H) Brojevi do hiqadu.... 1 000... .... ............. J 6 1D = .... ..........brojeve do 10 000 .... ........ 97............ 10 0 00 Hiqada H 1 00 10 10 0 1 00 Stotina S Desetica D 1 Jedinica J su dekadne jedinice Za zapisivawe brojeva koristio si tabelu: S 2 D 5 J 3 cifra 3 nalazi se na mestu jedinica (J) cifra 5 nalazi se na mestu ............ 1......) ... ....... .......... ..... ......brojeve do 1 000 000 • {ta su klase • {ta je mesna vrednost cifre • brojeve ve}e od milion Koliko li ovo ko{ta? 263 835 Za zapisivawe prirodnih brojeva koristi{ znake ili cifre........... .............. D = ....... ............. ...... ....... .... S 1S = ........... S = .. 10 10 1 10 X 10 100 10 X 100 2.....) Upi{i odgovaraju}i broj: 1H = . 2.... 101.... .. .. predstavqaju niz: 1.... ... ....... J cifra 2 nalazi se na mestu .. .......... . (........ .................................. 1..... .......

............................................ [ta predstavqaju cifre 2............ Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira.................... 900 ➙ ........................... a) na 9 jedinica doda{ jednu jedinicu ............... 5 i 8 u slede}im brojevima? 528 4. 570 ➙ ........................ 852 805 ➙ ...........3................................................................................................................ desetica i jedinica u slede}im brojevima? 328 ➙ 3S 5.......................... 258 2 desetice 5 stotine 8 jedinice ....................... b) na 7 desetica doda{ tri desetice ...................................................... v) na 6 stotina doda{ 4 stotine . 9 • 100 + 4 • 10 + 0 • 1 = .............. 169 = ........... Napi{i re~ima broj koji se dobija kada: a) 10 desetica .......................................... 5 ➙ .. 7...J 40 ➙ ........... 304 = ........... 4 • 100 + 2 • 10 + 6 • 1 = 426 5 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = ................. b) 10 stotina .................................... 7 ........ v) 80 desetica ................................. 8 • 100 + 1 • 0 + 6 • 1 = ........................................................................ 6............ 836 = 8 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1 320 = ................................................. 800 = . Zapi{i broj koji ima: 8........D ................................ Napi{i skra}eno brojeve date u obliku zbira................................................ 582 285 825 Koliko ima stotina................

.......... 8 d) 590.................... ...................... 300.... ..................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 567 11............................................ .... ... v) 1S....... po~ev od najve}eg: 743...... . .. . ... ....... ....... ............. 10..... 499 482 479 251 253 689 678 Pore|aj po veli~ini brojeve......... ........ 90........... ...... 5D. ... 3D........................... b) 2S................ 100....... .... 600................... 1 000 g) 1 000...... ... 80........... ............................ ................................. ......... .............. ..................... 741............................................... 0D.... 600............... 4J ................................ . .............................. 12.............................. ................... ............ 900....... a ne mo`e{ da izbroji{“? ............... 2J .. 842.......................... ........ ... 610......... 832.................... ................ 660............................ ............................. Wegov neposredni prethodnik je: Najve}i trocifreni broj je: Napi{i brojeve koji nedostaju: a) 10................ .................... .................... 60.................. b) 100.... 311 .. ............. 246....... . 50......................... ........................ Najmawi trocifreni broj je: 13.......... Wegov neposredni sledbenik je: [ta je to: „Celu no} broji{..............................................9.................................. .................. ... .. Napi{i pomo}u cifara i re~ima broj koji ima: a) 4S............... 300............................................ v) 100................ 0J ... .

............Brojevi do deset hiqada Pisawe................ hiqada stotina desetica jedinica H S D J Napi{i odgovaraju}i broj.................. H . 2................... stotina = ...... desetica = ........ H .. H 9 .... hiqada = ......... ~itawe i upore|ivawe hiqada 1 desetica hiqada je 10 hiqada 1 desetica hiqada = 1 DH 1 DH = 10 000 J 10 000 (deset hiqada) desetica hiqada 1 DH = 10 H 1................. jedinica....... 1 desetica hiqada = .. Koliko hiqada ima svako dete? ........................

.................... 2......................... .............................................................................. ............................. 800 ................................................................................... tri hiqade 3H 3 000 {est hiqada ................................................................................................................................................................................. 7H 7 000 ..................... Broj po hiqadu i zapi{i re~ima: a) od 2 000 do 8 000 ........................................................................................................................................................... Dopuni tabelu........................................ ~etiri hiqade 4H 4 000 osam hiqada ....................... ............ ............. 9H 9 000 10 H 10 000 deset hiqada 1............................................................................................................................................... 6H 6 000 tri hiqade .......................................................................................................................................................................................................3......................................... 10 Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 ............. Napi{i ciframa brojeve: jedna hiqada 1H 1 000 dve hiqade 2H 2 000 dve hiqade .................... 5H 5 000 deset hiqada ......................... ..................................... ............................................................................ 80 ........................................................................................... 8H 8 000 ................................................................................................. 1000................................................................................................................................................... ......................................................................................... Brojimo po hiqadu do deset hiqada.......................................................................... 3........................................... Broj po hiqadu do deset hiqada i zapi{i te brojeve ciframa........ b) od 10 000 do 5 000 .................................................................................................. 8 000 .

...... 5 000 = 5 • 1 000 6..... g) 7...................... Koliko puta su brojevi u drugom redu tabele ve}i od brojeva u prvom redu? Zaokru`i ta~an odgovor........ v) 600 500 200 .. 3 000 = ..........................4............................ 77...................................................... 7 000 ........................ b) brojeve 7......................................................... 7 000.................................................... 11 .. 4 000 po~ev od najmaweg ......... 9 000 = ...... 700.................. 2 000 10 8.............. 9 000..................... deset puta 2 000 = ..... 6 000 8 000 100 5 000 1 000 7 000 6 000 300 100 1 000 10 000 1 000 6 000 3 000 60 Pore|aj po veli~ini: a) brojeve 6 000......................................... a) 2 000 4 000 b) 1 000 3 000 10 000 [ta zna~i kineska izreka: „Put od hiqadu miqa po~iwe jednim korakom“? . 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 hiqadu puta 5..................................................... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)........... 3 000...................... 770 po~ev od najve}eg . sto puta Dopuni kao {to je zapo~eto.................. 6 000 = ................. Uo~i pravilo i nastavi da pi{e{......

.............. 0D............................................................. 0J v) 7H. 5D.............................................................. 9 J............ 0D................... 12 Zapi{i re~ima brojeve iz slede}e tabele: H S D J 4 0 0 0 ........................... S 3 2349 H Upi{i u tabelu brojeve koji imaju: S D J a) 1H...... 3S.................................................................. 4J g) 2H........................ 0S.. 3 S.................. ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva Na slici je prikazana {ema rasporeda i broja sedi{ta na hipodromu.................. 0S....... 2 8 9 0 ............................. 0J b) 4H.......... 40 9 1.. 3 2 0 0 .Pisawe............... ......... 7S 2.............................................................................. 6 4 3 1 .. 2000 H 2 300 D 4 J 9 Broj 2349 ima 2 H................................................................................... Ukupno ima 2 000 + 300 + 40 + 9 = 2 349 (dve hiqade trista ~etrdeset devet) sedi{ta................................. 4 D.........

.... Zapi{i brojeve re~ima........................................................................................ 6 408 ... 8 888 .................. Zapi{i brojeve pomo}u cifara: sedam hiqada dvesta pedeset jedan .................................... 231 ..................................... 4.................................................................................................................................... pet hiqada osamsto trideset ~etiri ...... 5.......... 9 821 ........................................................................ Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik brojeva: 999 1 000 9 999 1 001 1 500 2 399 3 321 7 009 13 ........ 6..... devet hiqada petsto dva .................... 6 021 .................................................................................... Zapi{i broj koji je: a) za 1 ve}i od v) Za 100 ve}i od 4 268 ................. 2 920 .............. 8 043 .................................................................................................................................................................................................... 9 999 ........................ 4 256 ......3.................................................. 1 809 ......................... 8 420 ............................... 3 262 ....................................................................................................... 2 001 .................................... 6 336 ............................... b) Za 10 ve}i od g) Za 1 000 ve}i od 3 261 ... hiqadu jedan ...... 8 999 .................................................................................. 9 634 ......

............... 6 238..... ve}i je broj koji ima vi{e .. 8 001........ 9 902 .................... ve}i je broj koji ima vi{e .......... 1 236 2 010 Ve}i je onaj ~etvorocifreni broj koji ima vi{e hiqada........... napi{i: a) najmawi broj 14 b) najve}i broj ... 4...... Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 9. stotine i desetice............ 4 769........ Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)................. 8....................................... 9................ ve}i je broj koji ima vi{e ......... 9 905......7. 4 763........... 1........... 4 371 4 362 Ako su jednake hiqade i stotine....... Pore|aj od najmaweg ka najve}em slede}e brojeve: 4 896. 8 623 8 562 Ako su hiqade jednake....... ....... Broj za 1 ve}i od najve}eg ~etvorocifrenog broja je 10......... 8...... 7 013 7 015 Ako su jednake hiqade.. Najve}i ~etvorocifreni broj je: Najmawi ~etvorocifreni broj je: Broj za 1 mawi od najmaweg ~etvorocifrenog broja je ..........

....................................................... |) 9 • 1 000 + 0 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = ... a) 6 • 1 000 + 3 • 100 + 5 • 10 + 2 • 1 = 6 352 g) 9 • 10 + 0 • 1 = ..... = . Predstavi date brojeve preko zbira proizvoda................................. 15 ......................... 8 253 = 8 000 + 200 + 50 + 3 = 8 • 1 000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1 2 961 = ................................. 6 748 = ...................................................................................................... po~ev od najstarijeg.......... Napi{i skra}eno brojeve koji su napisani u obliku zbira proizvoda.. d) 8 • 100 + 0 • 10 + 5 • 1 = ....................... b) 8 • 1 000 + 8 • 100 + 8 • 10 + 8 • 1 = .................... ............................. = ............ U svaki kvadrat upi{i cifru tako da jednakost bude ta~na..................... .... b) +1= Jedna maslina koja se nalazi u Crnoj Gori stara je oko 2 000 godina.......... Zalepi ih u svoju svesku i ispod svake slike napi{i cenu ciframa i re~ima.......................................................................................... 1.................................................................. = ................ ........... ............................................................. 3 001 = .............. .................... Taj bor je star 4 600 godina.........................11. 2.......................................... a) –1= Najstarije drvo na svetu jeste jedan bor................................................... 4 053 = ...... 12........ Izre`i iz novina i reklamnih kataloga 5 slika predmeta ~ija je cena izme|u 1 000 i 10 000 dinara.......................... ...................................................... kao {to je ura|eno u prvom primeru.................... = ................................................ v) 2 • 1 000 + 0 • 100 + 4 • 10 + 1 • 1 = .................................................................... Zapi{i ciframa godine ro|ewa ~lanova svoje porodice........................ koji se nalazi u ameri~koj dr`avi Arizoni........................

. Popuni tabelu......................... DH = .................... D = ................................................................................................. 4 DH 40 000 ~etrdeset hiqada .................................... 8 DH 80 000 .......................... J 16 ......... DH ...... 1.......................... 1 stotina hiqada = 1 SH 3.................................................. {ezdeset hiqada 6 DH 60 000 7 DH 70 000 deset hiqada ............................... 1 SH = ..................................... 9 DH 90 000 sto hiqada 10 DH 100 000 1 stotina hiqada je 10 desetica hiqada.............................. trideset hiqada 3 DH 30 000 .......... ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada .......................... 2.... 00 10 10 000 000 1 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 000 10 10 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 10 000 000 10 000 00 10 10 000 10 10 000 0 000 110 000 10 0 000 0 00 110 0 00 000 000 10 10 000 10 10 000 10 000 10 000 0 10 10 000 Koliko ima desetica hiqada? Upi{i...... DH Brojimo po deset hiqada do sto hiqada.......... ...... ........Brojevi do sto hiqada Pisawe.. 10 10 000 000 000 10 000 10 10 000 000 DH 10 10 000 000 00 000 .................................. deset hiqada 1 DH 10 000 Napi{i ciframa brojeve: dvadeset hiqada 2 DH 20 000 dvadeset hiqada ........ H = ..... 5 DH 50 000 osamdeset hiqada ............................................................. S = .......... ................................. 00 00 0 10 0 10 00 10 10 0 10 00 0 00 desetica hiqada 10 000 DH 1 DH = 10 H 1 SH = 100 000 J 100 000 (sto hiqada) hiqada 1 000 stotina 100 desetica 10 jedinica 1 H 1 H = 10 S S 1 S = 10 D D 1 D = 10 J J 0 00 0 10 0 00 10 0 00 00 10 1 0 000 10 0 stotina hiqada 100 000 SH 1 SH = 10 DH sto hiqada ...........

.... ................... ................. ............................. 11 000......................................................................................................... a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve sa trake: 8 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 b) Pore|aj brojeve po veli~ini.............. 90 000................................... 2............. 42 000... ........... v) od 63 hiqade do 72 hiqade ............................................................................................................................ .. b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada .. ..... Broj po hiqadu i napi{i ciframa: a) od 10 hiqada do 20 hiqada 10 000.............................................................................................................1................... 30 000 .................................................. ................. b) 90 000..................................... 4 000. ....................... .................................................. 40 000................ ......... 31 000.................................... .. 41 000......... ............... 10 000.................... 80 000....... v ) 2 000.................................................... .... .................................................. ..................................................... g) od 62 hiqade do 57 hiqada......................................................................................... 3.............. v) Nastavi da zapisuje{ brojeve sa trake: 30 000............ 30 000................................. ................................................. Uo~i pravilo i dopuni.................................... po~ev od najve}eg: 40 000..... .............................. 17 .............................. 80 000..................... ........... ............................................ ................................. a) 10 000.... unazad ....................... .................. 20 000..................................

. ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva 1 10 10 10 10 0 0 0 0 1 000 0 10 X 1000 10 1 000 10 10 X 1000 0 10 1 00 1 10 0 0 1 00 00 0 10 1 000 00 1 00 10 10 0 00 0 1 00 00 1 00 10 10 10 1 1 20 000 + 5 000 + 300 + 20 + 4 = 25 324 (dvadeset pet hiqada trista dvadeset ~etiri) 1.............................. 1 J ................... Zapi{i ciframa brojeve: 9 DH.................. 18 DH H S D J 2 5 3 2 4 Broj 25 324 ima 2 DH............... 5 J ............ ...................... ................................................................ 8 D.................................... 3 S.................... DH H S D J 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 2 4 2 0 0 8 5 1 6 2 7 0 0 3 Napi{i ciframa broj koji ima: ........................ 3... 5 H............................................................................... 8 H.......................................................................................................................................................................................................... ......... 2 D............. ... 4 J ................................................... ~etrdeset pet hiqada trista pet ..................................................................... 1 DH. pedeset tri hiqade dvesta trideset ......... ............... 7 DH.................... 5 D.......................................... 4 J Pro~itaj brojeve iz slede}e tabele i napi{i ih re~ima......................... 2............ 6 S..................Pisawe... {ezdeset {est hiqada petsto osam ...................................................................................

..... 70 000....... ...... ........... .. 5. .............................................. 70 000..... .4..... 70 046.................................................. Upi{i u prazno poqe re~ima broj koji nema par.... 69 980 69 990 70 000 69 997 70 050 69 992 70 030 70 021 70 049 b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci... 19 .......... 69 985.................... 70 050................... .. ............. g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike........... Pove`i iste brojeve................................... ........ .................... 36 000 56 390 20 000 10 990 a) U prazna poqa na traci upi{i brojeve....................................... Upi{i prvog prethodnika i prvog sledbenika...... v) Nastavi niz: 69 990.............. ..................... 6...... 95 000 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est 22 248 ~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri 22 246 dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam 47 123 dvanaest hiqada sto jedanaest 12 111 trideset sedam hiqada {eststo jedan 37 601 osamdeset {est hiqada sedamsto 86 701 devedeset pet hiqada 86 700 .........

........ = ............................................................... 8................................. napi{i: najmawi petocifreni broj: 20 najve}i petocifreni broj: ........................................................................................ 9........................................ Zapi{i date brojeve preko zbira proizvoda... = ............................................................ 64 273 = ...... Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)............................................ kao u primeru: 24 005 = 20 000 + 4 000 + 5 = 2 • 10 000 + 4 • 1 000 + 5 • 1 30 260 = ............................. Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2...............................................7............... 19 000 91 000 33 300 33 000 99 900 90 900 60 200 71 500 48 326 48 623 20 000 22 000 60 300 60 400 5 500 55 000 77 730 77 370 73 127 7 312 43 600 43 200 77 700 77 000 1 000 10 100 93 605 93 000 88 888 8 888 8............ 11.............................. 3.. ..... 63 720 63 200 48 500 18 000 73 001 63 208 km km km km km km Najmawi petocifreni broj je: Najve}i petocifreni broj je: 10............................................................ Pore|ajte pre|enu kilometra`u od najmawe ka najve}oj................................ 9.................... 0........

..............................Prona|i podatke o tome u kojih 5 gradova u Srbiji `ivi od 50 000 do 100 000 stanovnika... 2...................................................... ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke i tri petice...... Koliki put je pre{la posada podmornice Nautilus u romanu @ila Verna? ........... Policajac nije upamtio broj tablice.................. ............. na Internetu.......... Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11................ Grad Broj stanovnika 1.......................................................... ........ 2.. ................................ ...... 1..... 3.......................... .................... Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu............................................. Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo................................................ 3............................ ................... Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi otkrio nesavesnog voza~a........ 4.......................... de~ijoj enciklopediji (potra`i je u {kolskoj biblioteci)....... 5.. 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 21 ............. . .............. ..... 5......... Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica....................................... 2... ............................ 4..... Zatim te gradove svrstaj po veli~ini............ 1............ ...........................................................................

Evo nekih od wih! Indijanci Rimqani I 1 II 2 XX 20 XXX 30 Arapi Stari Sloveni 22 III 3 XL 40 IV 4 V 5 L 50 VI 6 LX 60 VII 7 XC 90 VII 8 C 100 IX 9 D 500 X 10 M 1000 .Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre. Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre.

..............S S 1S = 10D D 1D = ............ ...................................H 1 M = 1 000 000 J 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) hiqada stotina desetica jedinica ........ ... sto hiqada 1 SH 100 000 Napi{i ciframa brojeve dvesta hiqada 2 SH 200 000 300 000 dvesta hiqada ... 1M = ................. .... S = ....................... ........................................ .................... a) Popuni prazna poqa u tabeli............................ .............................................................................................................................. ........................................... 9 SH 900 000 milion (hiqadu hiqada) 10 SH 1 000 000 milion (hiqadu hiqada) .. D = ........................ H = ............................. 8 SH 800 000 devetsto hiqada ......................... ..............Brojevi do milion 1...... M SH DH 1 M = 10 SH 1 SH = 10 DH 1DH = .......... 1 milion je 10 stotina hiqada 1 milion = 1 M 100 0 100 000 100 000 000 000 10 0 0 00 00 1 0 0 00 100 000 stotina hiqada 100 000 00 000 100 000 10 100 100 milion 1 000 000 desetica hiqada ............ SH = ............ 2..... Dopuni tabelu.... 3 SH ~etiristo hiqada 4 SH 400 000 ~etiristo hiqada ........................ Napi{i broj koji neposredno sledi iza broja 99 999 ..J J b) Upi{i odgovaraju}e brojeve. 5 SH 500 000 osamsto hiqada ..... J 23 ..................................... {eststo hiqada 6 SH 600 000 7 SH 700 000 sto hiqada .................................................................................................. ................................. 3............... H 1H = ............................. Brojimo po sto hiqada do milion.................................................. DH = ...

............................ 150 hiqada .............................................................. 80 000............................... v) od 989 000 do 999 000: .............................................................................................................................................................. 7 0 0 8 0 0 9 9 9 9 0 0 ...... 2............................................................................................................................................................................................................ a) od 101 hiqade do 111 hiqada: 101 000..................... 190 hiqada 200 hiqada 250 hiqada 250 000 dvesta pedeset hiqada 460 hiqada 830 hiqada ............................... 24 Zapi{i re~ima brojeve iz tabele............................................. 102 000.............................................. 4.. ..................................................................................................................... .......................................................................................................................... b) od ~etiristo devedeset hiqada do petsto dvadeset hiqada: .. a) Popuni prazna poqa u tabeli............................................................................................................... 3 0 8 2 0 0 .............. .................... ..................................................... b) od ~etiristo osamdeset {est hiqada do ~etiristo devedeset tri hiqade: ................ Broj po 1 000 i zapi{i ciframa........................................ 100 hiqada 100 000 sto hiqada 110 hiqada 110 000 sto deset hiqada Broj po 10 000 i zapi{i ciframa...................... ......... ................... 860 hiqada ..........................................................................1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................. SH DH H S D J 5 9 6 7 0 0 ..... a) od 70 hiqada do 110 hiqada: 70 000......................... 990 hiqada v) od 310 000 do 290 000: 1 000 hiqada 3.................................................................................

... ........................... .................................... 1 000 000............................................................................. J imaju slede}i brojevi....................... V ..... ........................ ........................... 8....... ............................. .......................................... 309 409.... 500 010............................................. H................... 999 993....................................... 699 947 699 940 7.............. DH............................. .......... 500 002..... \ ...........5..................... . ........................... .................. Brojeve iz tabele zapi{i re~ima....... ............... D. .. SH DH H S D J 243 502 628 341 700 000 6.................................... ....................................... ........................... ................................. 309 414....... S..................... Zapi{i brojeve sa trake: A ....................................... . Upi{i u tabelu koliko SH.. .................................................................................................................... D .. 2 6 1 7 9 3 dvesta {ezdeset jedna hiqada sedamsto devedeset tri 25 ........... G . A 699 950 B V G D \ 699 960 Broj po 1 i zapi{i brojeve: 500 001.......................................... .......................................... B ..................................... .................... SH DH H S D J 8 0 0 0 0 0 3 6 9 0 4 5 5 0 0 0 5 ........... .........................................

................... idu}i zdesna nalevo.............. Pri zapisivawu broja ciframa........... Te grupe nazivamo KLASE........ desetice i stotine........ 26 ............................ KLASA HIQADA KLASA JEDINICA stotine hiqada desetice hiqada jedinice hiqada stotine desetice jedinice SH DH H S D J 2 3 6 1 8 9 a) Klasu hiqada ~ini broj: 2 klasu jedinica ~ini broj: 9 b) Zapi{i re~ima broj iz tablice: ............... devet Prvo ~itamo broj „hiqada“ u klasi hiqada......................Klase Pisawe i ~itawe vi{ecifrenih brojeva lak{e }emo nau~iti ako cifre kojima je zapisan broj podelimo na grupe od po tri cifre................... a zatim broj jedinica u klasi jedinica...... Pri ~itawu broja u klasi jedinica ne izgovara se re~ „jedinica“.......... Svaka klasa ima svoje jedinice. hiqada ................................. broj iz tablice zapisujemo kao: 236 189.... Na primer............. klase se razdvajaju jednim razmakom (belinom)..

................................................................................. KLASA HIQADA SH KLASA JEDINICA DH H S D J 1 2 0 2 1 6 0 0 3 1 4 0 0 1 0 2 0 0 4 3 0 3 2 7 1 1 9 ............................................... .................................... 2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32530 .................................. 27 ............................................................................................................... ......... i zapi{i ih re~ima: 2623 .................................................................................... ........................................................... 32503 .................................. .............................................................................................................................................................................................................. Brojeve iz tabele napi{i re~ima............................................................................................................................................................................................................................................................. 2600 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 500005 .... 205030 ...................................................................... Podeli brojeve na klase vertikalnom crtom................................................................................................................................................................................................... 90070 ...................................................................................................................... 70090 ...................................................................................................................................................................................... kao {to je zapo~eto....................................................................................................................................... 500500 ....................................................................... 205330 ..........................................................................................................................................................................................................................1......................................................................................................................................................................................................

1.

Napi{i date brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto.
70 100 = 70 000 + .......................................

205 105 = 205 000 + 105

6 003 = ............................................................

280 500 = ............................................................
2.

Pove`i iste brojeve.

dvesta sedamdeset pet hiqada trista dvadeset pet
8 Sh 6 Dh 0 H 2 S 0 D 0 J

451 220

36 263
50 hiqada 1

50 001

~etiri stotine pedeset jedna hiqada dvesta dvadeset

128 000

860 200

36 hiqada 263

825 000

sto dvadeset osam hiqada

275 325

628 351

{est stotina dvadeset osam hiqada trista pedeset jedan
osam stotina dvadeset pet hiqada
3.

Prave}i razmak izme|u klasa, napi{i brojeve:
ciframa

re~ima

253196
12205
8423
300003

4.

Napi{i sve petocifrene brojeve ~ije su sve cifre jednake:
11 111, .....................................................................................................................................................................................................................

28

5.

6.

Napi{i re~ima slede}e brojeve:
28 ........................................................................................

28 000 .......................................................................................................

428 ........................................................................................

428 000 .......................................................................................................

803 ........................................................................................

803 000 .......................................................................................................

Napi{i ciframa brojeve:
Najkra}e rastojawe od Zemqe do Meseca iznosi
trista pedeset {est hiqada ~etiristo deset

najdu`e rastojawe

kilometara ......................................., a najdu`e
~etiristo {ezdeset hiqada sedamsto ~etrdeset

najkra}e
rastojawe

kilometara ........................................
7.

8.

Napi{i neposredne prethodnike
i sledbenike brojeva:

..................................,

286 304, ..................................

..................................,

603 009, ..................................

..................................,

421 599, ..................................

Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva:
43 253 i 43 262 ...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

800 996 i 801 000 ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Najudaqenija ta~ka do koje su qudi stigli
nalazi se na 400 171 km od planete Zemqe.
Dotle su stigli astronauti letilicom
APOLO 13.

29

9.

Fabrika slatki{a je u prvih 5 meseci rada proizvela slede}e koli~ine bombona:
januar
420 000 kg

februar
251 000 kg

mart
305 200 kg

april
603 121 kg

maj
601 323 kg

a) U kom mesecu je bila proizvodwa najmawa? ..................................................................................................................................
b) Pore|aj koli~ine proizvedenih bombona od najmawe do najve}e.
......................................................................................................................................................................................................................................

v) Tokom kojih meseci je proizvodwa bombona bila mawa od 500 000 kg ? .......................................................................
10. Najmawi {estocifreni broj je:
Najve}i {estocifreni broj je:
11. U~iteqica je diktirala brojeve, a Milo{ ih je zapisivao onako kako ih je ~uo:
Pet stotina pet Milo{ je zapisao kao 5005. Pet stotina pedeset zapisao je kao 50050,
pet hiqada pedeset kao 500050.
a) Napi{i re~ima brojeve koje je zapisao Milo{:
........................................................................, ........................................................................, .........................................................................

b) Napi{i pravilno brojeve koje je u~iteqica diktirala: ..........................., ..........................., ............................

Re{i rebus.

grad

broj stanovnika

Prona|i podatke
o tome u kojih
5 gradova u Srbiji
`ivi izme|u
100 000 i 1 000 000
stanovnika
i popuni tabelu.
Pore|aj imena gradova po~iwu}i od onog koji ima najvi{e stanovnika:
...........................................................

30

.............................................................................................................................................................

........... U zapisu broja va`no je na kom se mestu nalazi cifra............... 672 851 .................................. 7 i 8.......................................................................................................... 3.......... 7................... Odredi mesto i mesnu vrednost cifara u broju 1724.............................................. Pro~itaj slede}e brojeve i zapi{i ih re~ima: 178 256 ......................................................................Mesna vrednost cifre 1................................................................................ a zapisani su istim ciframa 1..................................................................... ...... 2................. Brojevni sistem u kojem za pisawe brojeva koristimo 10 cifara (0............ kao {to je zapo~eto......................... 31 ....... 3.......................................................... koju poziciju zauzima....... Cifra 4 na mestu jedinica ima mesnu vrednost 4 • 1 = 4 Cifra 2 na mestu desetica ima mesnu vrednost 2 • 10 = 20 Cifra 7 na mestu ......................................................................... 6............ 1...................................... Taj brojevni sistem naziva se pozicioni...................... ima mesnu vrednost ......... ima mesnu vrednost ........................................ ...................................................................................... tj....................... 8 i 9) zove se dekadni brojevni sistem........ Zapi{i re~ima broj 333 333 ............. 615 287 ........................... 2..................... ................................... 2......................................................... 4.................... ............................... 5......... Nastavi da odre|uje{ mesnu vrednost cifre 3 u zapisanom broju............ 333 333 3 30 Vrednost cifre u zapisu broja zavisi od mesta (pozicije) na kome se ta cifra nalazi..... Zapisi se razlikuju samo u rasporedu cifara............................................ Svi ovi brojevi su razli~iti.. Ta vrednost se naziva mesna ili poziciona vrednost cifre... 752 816 ................................ Cifra 1 na mestu .................................................. 5........................................... 6...............

....... 9 4 6 ...................... jedinica ................................................................................................................. 4 3 6 5 0 .............................. .................................... i 5......................... DH JEDINICE H S D J mesto: mesna vrednost: 2 6 3 desetica 60 6 0 4 . 6 2 4 3 ....... .....................1........ ................. hiqada .. desetica hiqada ................ HIQADE SH 6 3........... 6 0 0 0 1 ....................................................................................... ........ stotina ........... a) Odredi mesne vrednosti cifre 4 koja se nalazi na 4................. mestu od cifre koja se nalazi na 4.................. .... ... 2....... ............................... ......... b) Koliko puta je........................................ 2 1 4 3 8 .................................. ra~unaju}i zdesna nalevo.............. desetica .................................................................................... mestu....................................... 32 Masa najve}eg globusa na svetu je 2 700 kg.... Napi{i {estocifreni broj u kome se pojavquje samo cifra 4.. Pro~itaj brojeve zapisane u tabeli i odredi mesne vrednosti cifre 6 u wima............. gledaju}i zdesna............. mestu............ ................................ .........? ............................................................................ Napi{i koliko broj 467 304 ima: stotina hiqada ........... ve}a mesna vrednost cifre koja se nalazi na 5.

..................... v) cifra 7 ima vrednost jedinica............... ....................................................................................................... 6........ .............................................. .......................................... 5............................................... ................. 812 000 ........... 7........ 107 908 ..... ................ .............................. ......................................................................................... 6 890 ............................. ........................................ .................................. a) Napi{i 6 {estocifrenih brojeva koji su razli~iti............... b) Za cifru 5 odredi mesto i mesnu vrednost u svakom od dobijenih brojeva........................ .............. Napi{i mesnu vrednost cifara u datim brojevima: a) 3 2 5 6 7 1 b) 9 0 9 0 9 0 33 ..... nema jedinica.................. stotina i hiqada....... a sastavqeni od istih cifara............................................... mesto: mesna vrednost: 123 568 ........................4.......... a cifra 4 vrednost desetica....................................... desetica... a cifra hiqada je 9..................... b) cifra 8 ima vrednost stotina hiqada i desetica hiqada........................ Koju mesnu vrednost ima cifra 8 u slede}im brojevima: 34 580 .......................... 908 761 ...... ....... ...................................................................... 48 303 .................. Nacrtaj tablicu i u wu unesi brojeve kod kojih: a) cifra 3 ima vrednost stotina i jedinica.......... ........ 580 234 ..................................................... .. ......... desetica i stotina.. ..................

.......... petsto pedeset hiqada.. .... Da bi se na~inio krug oko Zemqine kugle................. .33 00 Sa milion koraka pe{ak pre|e 700 km...... Kada bi `eleo da stigne do Meseca............ Nastavi da broji{ i zapisuje{ po milion.... dva............. 1 milion 2 miliona 1 000 000 2 000 000 ........ ................ 33 miliona qudi bi trebalo da se uhvate za ruke. 2... ........ ............................. . 10 miliona 10 000 000 1 desetica miliona je 10 miliona 1 desetica miliona = 1 DM 34 1 DM = 10 M ...... Da bismo izbrojali do milion............................... milion.................Brojevi ve}i od milion Jedan............. 1........ 1.... petsto pedeset hiqada jedan ........ tri ................ 0 000........... morali bismo da brojimo 35 dana po 8 ~asova dnevno.............. trebalo bi da napravi 549 miliona koraka......................... .....

................................................................................................................................................................... .............................................. 5 SM 500 000 000 {eststo miliona 6 SM 600 000 000 devetsto miliona ............................................ 7 SM 700 000 000 milijarda (hiqadu miliona) ....................................... 100 miliona 100 000 000 1 stotina miliona je 10 desetica miliona 1 stotina miliona = 1 SM 3........... 10 miliona 20 miliona 10 000 000 20 000 000 ......... ............... 3 SM 300 000 000 ~etiristo miliona ... Nastavi da broji{ i zapisuje{ po 10 miliona.......................... ................................. 8 SM 800 000 000 .............................................................................................................................................................................. .................... ............................................................ 9 SM 900 000 000 hiqadu miliona (milijarda) 10 SM 1 000 000 000 1 milijarda je 10 stotina miliona 1 Md (milijarda) = 10 SM {eststo miliona ................................................... .................. 1 SM = 10 DM Brojimo po sto miliona do milijarde: sto miliona 1 SM 100 000 000 Napi{i ciframa brojeve: dvesta miliona 2 SM 200 000 000 sto miliona ................................................. Milijarda je 1 000 miliona i pi{e se sa 9 nula: 1 000 000 000 1 Md = 1 000 M 35 .......... ~etiristo miliona 4 SM 400 000 000 ..... ....... ......................2............ .............

................................................................................................................................................. 5..................................................................................................... 6 000 000 .. desetice i jedinice................................................................................................... 36 Napi{i re~ima slede}e brojeve: a) 1 000 000 ............................................................................................................................................... 1 000 000 000 ....................................... Svaku klasu ~itamo kao zaseban trocifreni broj.............. 30 000 ..................................................................................... 7 000 ................... ....................................................................................................................................... 100 000 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 000 .................................................................................................................................... .................. ............................................................................................................................................................................................................ klasa miliona SM DM M 5 klasa hiqada SH DH H klasa jedinica S D J 5 3 4 5 6 8 9 2 0 6 0 3 8 7 5 0 4 2 8 1 6 0 3 Svaka klasa ima svoje stotine..................................................................................................... ...................................... 504 281 603 .......... 700 000 000 ..........................4.................................................................................................................... 1 000 ................ ...................................................... 5 345 689 pet miliona trista ~etrdeset pet hiqada {eststo osamdeset devet ........................................................................................................................................ Uz svaki taj broj navodi se naziv klase....................................................................................................... b) 800 000 .......................... osim za klasu jedinica...................................................................................................................................................... a) Napi{i re~ima brojeve iz tabele.................................................. Vi{ecifrene brojeve ~itamo sleva nadesno............................... b) Napi{i kako se ~itaju slede}i brojevi: 20 603 875 ... ...............

.................................................................................................... v) Koliko puta je svaka dekadna jedinica ve}a od prethodne? ..................................................................... .................................................................................................... g) Dopuni: 1 Md = ......................................................................................................................................................................... .................................................................... b) Napi{i ciframa sve dekadne jedinice od 1 000 000 000 do 10......................................................................... ....................................................................................... U tabeli su zapisani brojevi koje nazivamo DEKADNE JEDINICE............................................................ DM = .. ........ SM = .................................................................................... M 37 ..................................................................................... Md SM DM M SH DH H S D J 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Napi{i ciframa redom sve dekadne jedinice od 1 000 do 1 000 000...............................................................................................6....

....................................................................................................... petsto pedeset pet miliona petsto pet hiqada petsto pedeset ........................................................................................................ dvadeset pet miliona ~etiristo {ezdeset osam hiqada dvesta devedeset .......................................................................................................... trideset miliona {ezdeset hiqada dvesta ......................... 626 073 760 ............................... Napi{i ciframa: osam miliona osamsto tri hiqade pet .................................................................................................................. b) mawa od 1 000 000 10 000 000 38 .............. 3........................................................................................1.......................................................................................................... Napi{i re~ima slede}e brojeve: 3 261 984 .................. a ne broje“? ................................................................................................................................................................................................................................. 7 000 700 ...................................................................................................... 230 811 808 ....................................................... Napi{i najmawi: osmocifreni broj sedmocifreni broj ..................................... 4.................................................... 48 031 040 ................................................. .................. 1 000 000 ..................................................................................................................................................... ......................................................... 2...................................................................................... 35 000 000 ........................................... 22 222 222 ...................................................................................................................................... devetocifreni broj ........................................................................................................... Napi{i bilo koja tri broja: a) ve}a od 1 000 10 000 100 000 [ta zna~i poslovica: „Re~i se mere.................................................................................................................................

...... Austrije ......... 6..................................................................................................................................................... ............................................................................. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >): 693 300 936 891 010 9 643 400 396 911 010 203 484 93 615 203 203 480 93 609 314 39 .. Ma|arske ....................... v) Koje od navedenih dr`ava imaju mawe od 50 000 000 stanovnika? ... Gr~ke ................................................................... 2....................................... U tabeli su dati podaci o broju stanovnika za neke evropske dr`ave: dr`ava Gr~ka Italija Austrija Srbija i Crna Gora Nema~ka Ma|arska Velika Britanija broj stanovnika 10 668 354 58 103 033 8 184 691 10 829 175 82 431 390 10 006 835 60 441 457 GB D 1 .............................................................................. Srbije i Crne Gore ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ g) Pore|aj dr`ave po broju stanovnika od najve}e do najmawe: .............................................................................................................. 3.......................................................................................................................................................................................................................... IT a) Napi{i re~ima broj stanovnika: Italije ................................................................................................................................................................................... 4............................................. b) Koja od ovih dr`ava ima najmawi broj stanovnika? ............... 4......................................................................................... Nema~ke ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Velike Britanije .............................................5................................................................................................................................

...... Za ~itawe brojeva ve}ih od milion uvodi se klasa milijardi......................................................................................................................................................... Prave}i razmak izme|u klasa.............................................................................. ............................................................. ......................... 40 .....................................7....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ciframa i re~ima zapi{i brojeve: ciframa 234098111300 re~ima .......................................... kao i ostale....................................... ima svoje jedinice milijardi (Md).......................................................................................... 908 991 006 432 ........................................................... klasa milijardi SMd DMd Md 9 5 2 4 0 6 1 0 0 klasa miliona SM DM 6 8 0 9 0 0 8 9 1 M 3 3 5 0 0 klasa hiqada SH DH 9 4 4 7 0 0 1 0 9 2 H 7 2 1 0 5 S 1 3 0 0 7 klasa jedinica D 2 1 0 1 8 J 3 0 8 0 9 Prvi broj u tabeli zapisujemo kao 952 683 947 123 i ~itamo: 952 milijarde 683 miliona 947 hiqada 123 Zapi{i ostale brojeve iz tabele: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... Ta klasa.................................................................... desetice milijardi (DMd) i stotine milijardi (SMd)................................................................................................................................................. ............................................................. 4................................................................................................................................................................................................................. 9........ .......................... ......................................................... 8.......................................................................... 93000012311 ........................ ............................ .................................................................................................................................................... Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 000 056 ...............................................

...............htm 41 ............. hiqada......org/challenges/c02/challenge............................................. povr{ina mora......................... Zapi{i ciframa: osam milijardi {eststo hiqada ...... miliona i milijardi i upi{i slede}e brojeve: a) pet milijardi pedeset miliona dvesta b) deset milijardi dvesta miliona dvanaest hiqada {est v) sto pet milijardi {esnaest hiqada sto pedeset tri g) milijarda Prona|i i napi{i: a) broj stanovnika na Zemqinoj kugli b) tri podatka koji su izra`eni brojevima ve}im od milion (cena ku}e ili stana......... razdaqina do nekog nebeskog tela itd.............. 11..................................) podatak broj ..................figurethis....... broj stanovnika neke dr`ave ili grada...................................................10..................... Nacrtaj tabele sa klasama jedinica...... dvadeset tri milijarde petsto trideset miliona pet .................. Ako `eli{ da sazna{ ne{to zanimqivo o broju otkucaja qudskog srca idi na slede}i veb-sajt: http://www......................................

.......... .. godine......... Prvi put se sre}e u prvoj {tampanoj kwizi aritmetike iz 1478..... Za koga se ka`e da je milioner? . 3..... Re~ milion poti~e iz italijanskog jezika............................ Broj koji se sastoji od cifre 1 i 100 dopisanih nula naziva se gugol (Googol).......................................... 1 000 000 000 42 • 4............. 3 ... brojawe bi zavr{io kao starac od preko 100 godina... Od te re~i poti~e i naziv Google kako se zove jedan od najve}ih pretra`iva~a Interneta......... postoje nazivi i za ve}e brojeve: bilion 1 000 000 000 000 (milion miliona) trilion 1 000 000 000 000 000 000 (milion biliona) kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (milion triliona) itd.... =1 = + = + = : = – – = = + – = 1.................. .............. Taj naziv je smislio devetogodi{wi de~ak Milton Sirota... matemati~ar Edvard Kasner.................. 2.. 5............. 2....De{ifrujte broj: = .............. Pored milijarde (1 000 000 000)........... i kada bi svakodnevno brojao po 8 ~asova............. 1...... Kada bi desetogodi{wi de~ak po~eo da broji do milijardu.......... koja predstavqa broj koji se sastoji od cifre 1 i devet nula..... ...... po{to ga je wegov stric..... zamolio da to u~ini............

.......................................................................................................................................................................................... U tablicu sa klasama upi{i brojeve: a) ~etiri milijarde dvadeset miliona......................1............................................................................................................................................................................. 1 020 ............................................. 2.. v) milion dvesta pedeset hiqada sto trideset jedan.............................................................................................................................................................................. ................... b) jedanaest milijardi sto miliona deset hiqada............................................................................................................................................................................................................................. Slede}e brojeve napi{i re~ima.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 120 000 ............................................................................................................................................ klasa milijardi SMd DMd Md klasa miliona SM DM M SH klasa hiqada DH H S klasa jedinica D J 43 ......... 9 999 ............................................ 999 999 ...................................................... 2 500 .... d) osamsto osamnaest miliona osamnaest......... 1 020 101 ............................................................................... g) deset hiqada osamsto trideset {est............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 002 100 ............................................................................................................................................................................. 71 100 .......................................................................................................................................... 28 401 ........................................................................................................................................................................................ 123 156 273 410 ..........................................................................................................

................................................. sleva nadesno...................... a koja je od we najudaqenija? .............. 4 ................................ g) Pore|aj planete iz tabele po udaqenosti od Zemqe......... Pluton .................................................................................................................................................. po~ev od one koja je najbli`a............................................................................................................................................................................................................ 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. Neptun ............ 0 .......... Jupiter ....................................................................................................................................................................................... 44 . 4..................................................................................................................................... Uran ........................................................................................................................... v) Koje su od navedenih planeta od Zemqe udaqene mawe od 1 000 000 000 km? ........................................................................................................... 3 ................................. b) Koja je od planeta iz tabele najbli`a Zemqi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ..... 2 ................. Mars ............................................................................................................... 6 ..... Odredi mesne vrednosti cifara............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... d) Upi{i pored svake planete na slici wen naziv............................................................................ 2 ....................................................................................... U tabeli su dati podaci o udaqenosti nekih planeta od planete Zemqe: ime planete Mars udaqenost od Zemqe u km 78 345 520 Pluton 5 763 998 240 Uran 2 721 433 440 Neptun 4 347 540 560 Saturn 1 277 404 480 Jupiter 628 788 880 Zemqa Merkur Venera a) Napi{i re~ima koliko je od Zemqe udaqen: Saturn ..3.......................... u broju 32 624 701.........................................................................

.... 6 254 321 6 254 322 8 0 506 372 009 8 231 8 999 999 99 999 1 000 000 000 Pore|aj navedene brojeve po veli~ini.................................................................. 289 794 = ................................................................................................................................ Nastavi da upisuje{ neposredne prethodnike i sledbenike....................................................................................................................................................................................... Uo~i pravilo i popuni prazna mesta....................... 6 254 320 7.................................................................................. Odredi mesnu vrednost svake napisane cifre 8 u broju 800808080.................................................................................... 2 313 121........................................................................................................................................................................... 8 905 621 = ....... 120 000 220 000 2 324 509 2 324 519 420 000 2 324 549 Predstavi broj u obliku zbira: 270 908 = 200 000 + 70 000 + 900 +8 34 026 = ...................................... a) b) 9............... 1 650............................................................... 6.... ....................................8 0 0 8 0 8 0 5................................................................................................. po~ev od najmaweg: 42 369............................ 67 782 111..... 8................................. 67 821 111..... 3 213 121...................................................... 45 ............... 300 059 = ................................................. kao {to je zapo~eto................................ 293 900 600 = ..............

8 000 + 300 + 20 + 1 = 8 321 700 000 + 20 000 + 500 = 30 000 + 8 000 + 50 + 5 = 8 000 000 + 7 000 + 30 = 11....................................... D 1 SH = .................... S 1 M = ......... M 1 DH = .............. Pove`i iste brojeve... S 1 M = ... 387 837 47 000 46 000 000 9 246 9 245 60 606 9 999 4 001 4 010 62 350 62 305 3 405 34 000 86 732 836 752 13..... D ............ DH 1 H = ......................................10..... Zapi{i kao u primeru................. Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)...... 60 325 6 hiqada 325 600 000 325 6 miliona 325 hiqada 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 214 023 007 000 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J 2 104 237 {eststo miliona trista dvadeset pet 6 325 000 12.. Odredi veze izme|u dekadnih jedinica i upi{i odgovaraju}e brojeve..... 46 1 Md = .....

............................ 1............... Zapi{i sve nacrtane: a) poluprave ......................................................................... 2 000 ..... C l a E p m D O 2................... Broj wegovih koraka predstavqen je na brojevnoj polupravoj.................................................. U ovom poglavqu nau~i}e{ da na brojevnoj polupravoj odredi{ koliko je ma~ak napravio koraka. A B x O C 47 ... b) du`i .......... A B v) prave .. .BROJEVNA POLUPRAVA • da predstavqa{ prirodne brojeve na brojevnoj polupravoj 0 1 000 Ma~ak pe{a~i i broji korake...................... Ako je du` AB jedinica mere odredi merni broj du`i OC................................................

Ovaj postupak mo`e da se nastavi i daqe. Po~etna ta~ka ozna~ena je brojem 0 (nula). 1 001 . 1.Poluprava prirodnih brojeva e O x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na slici je prikazana poluprava Ox i proizvoqna du` e koju nazivamo jedini~na du`. 11 . ta~ka na kraju prve du`i brojem 1. Kako svakoj ozna~enoj ta~ki na woj odgovara jedan prirodan broj: 1. 9. ta~ka na kraju druge du`i brojem 2. ta poluprava se naziva poluprava prirodnih brojeva.. 1 000 000. Poluprava na slici naziva se brojevna poluprava. 100. 999. Prona|i gre{ku na nacrtanim brojevnim polupravama i nacrtaj ih ta~no. 1 000 001.. na kraju tre}e du`i brojem 3 itd... a) 0 b) v) 48 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 2. 10. Od po~etne ta~ke poluprave uzastopno je naneta jedini~na du`. 1 000. 101 ..... 99.. 999 999. 3 ..

...... 4.... 0 2 49 ... ako je: a) jedini~na du` 1 cm b) jedini~na du` 2 cm. 0 2. 1.........1. a) Zaokru`i prva tri neparna broja.... a) Koliko jedini~nih du`i je ku~e udaqeno od ma~eta? . b) Precrtaj prva tri parna broja... 5 na brojevnim polupravama. Odredi na brojevnoj polupravoj sve ta~ke do broja 11 i ispod svake napi{i odgovaraju}i broj............ koliko je rastojawe izme|u ku~eta i ma~eta? ........ b) Ako je du`ina jedini~ne du`i 1 m....... 1 3 6 11 Nacrtaj brojevnu polupravu ako je jedini~na du` 2 cm.. Nacrtaj i obele`i ta~ke 0... 3. 3..

................ ........ odredi na kojim spratovima se nalaze: TV sala.. b) 12 jedinica .............................. 0 1 1 sprat....... 6... Muva je sletela na ta~ku A brojevne poluprave....5.... b) Koliko }e jedini~nih du`i pre}i muva? ...................... ............. 9.... < ......... 8. < ... Zatim se du` brojevne poluprave kretala na slede}i na~in: tri jedini~ne du`i ulevo.......................... Upi{i odgovaraju}e brojeve.. Odredi brojeve koji su na brojevnoj polupravoj od broja 12 udaqeni: a) 9 jedinica .......... kuglana. restoran i bazen.. x y y x .. U prazna poqa upi{i odgovaraju}i znak (<... < . =)... Ta~kama na brojevnoj polupravoj predstavqeni su spratovi hotela...... 14 < ............. A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) Na kom broju brojevne poluprave }e se zaustaviti muva? .......... a zatim 8 udesno........ >......... < .... < 6 < .............. svi brojevi levo od wega su mawi.... < ........... < ..... < 11 < .. Ako je na prvom spratu telefon. a) 0 x x b) 50 y y x y..... Ako posmatramo neki broj na brojevnoj polupravoj.. 7........ a svi brojevi desno od wega su ve}i....................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 < 2 < ............. ... ................

................................................................ za merewe vremena – sat itd............................................. Odgovori brzo: Koliko deonih ta~aka dobija{ ako na polupravu nanese{ 5 jedini~nih du`i jednu za drugom? ............................................................................................................................................................ Upi{i u tabelu podatke sa slike..................................................... Ispod ta~aka upi{i brojeve koji nedostaju....................... v) Koje prevozno sredstvo ima ve}u masu od mase broda? ............................. prevozno sredstvo masa u kg voz 140 000 7 8 9 10 11...................... Na primer..............................10.............. b) Koja prevozna sredstva imaju mawu masu od mase broda? ................. 51 ........................ 0 1 2 3 4 5 6 13.......................................... 11 400 000 300 000 200 000 brod 340 000 100 000 a) Koje prevozno sredstvo ima najve}u................................. 0 50 200 12..... Potra`i kod ku}e.............................. u {koli ili na nekom drugom mestu razli~ite instrumente sa skalama i nacrtaj ih u svojoj svesci....................................... a koje najmawu masu? ................................. Koliko je koraka napravio ma~ak? Pogledaj zadatak na strani 47 i napi{i odgovor ispod ta~ke na kojoj stoji ma~ak............ Za merewe veli~ina koriste se razni instrumenti na kojima se nalaze podeoci ozna~eni brojevima (skale)................................... za merewe du`ine koristi se metar........................................................ Zaokru`i na brojevnoj polupravoj re{ewa nejedna~ine 5 < x < 10................

1.

a) Nacrtaj polupravu.

b) Odredi na woj ta~ke koje odgovaraju brojevima 0, 1, 5, 10, 15, ako je jedini~na du` 1 cm.
2.

Napi{i prirodne brojeve koji odgovaraju ta~kama A, B, V, G.
A
0

100

V

G

500
A .............

4.

B

B .............

V .............

G .............

Koriste}i tabelu, dovr{i crte`
kao {to je zapo~eto.
12 000
Prose~na
visina leta

10 000

10 000 m

8 000

3 000 m
5 000 m

6 000
4 000
2 000

2 000 m

a) [ta leti na najvi{oj visini? .................................................
b) Ko odnosno {ta leti ni`e od maweg aviona? .........................................................................
52

MERE ZA POVR[INU
• da meri{ i upore|uje{

povr{i po veli~ini
• jedinice kojima se meri
veli~ina povr{i.

Biber~etova mama je iscrtala krojeve
za kapu, {al, rukavice i ~arape, kao
na slici. Biber~e nije znao da odredi
povr{i krojeva. Ti }e{ mo}i da mu
pomogne{ nakon ovog poglavqa.

1.

1 m = ................ dm
1 dm = ................ cm
1 m = ................ dm = ................ cm = ................ mm
1 km = ................ m

3.

Na slici je plan u~ionice. U pravoj u~ionici sve je 100 puta ve}e nego na planu, tako da
du`ina od 1 cm predstavqa 1 m u prirodnoj veli~ini. Izmeri slede}a rastojawa, izra~unaj
wihovu stvarnu du`inu i obe mere upi{i u tabelu, kao {to je zapo~eto.

a) od katedre
do zida
b) od prve klupe
do katedre
v) od prve klupe
do zida
g) od zida do zida
4.

rastojawe
na slici

rastojawe
u prirodnoj
veli~ini

1 cm

100 cm = 1 m

v)

a)

b)
g)

Re{i ukr{tenicu.
Vodoravno: pretvori slede}e mere u centimetre.
1. 10 dm 2 cm
3. 8 m 4 dm
2. 6 m 2 cm
4. 1 m
Uspravno: pretvori slede}e mere u milimetre.
1. 12 cm 8 mm
2. 2 cm

1 cm = ................ mm

2
3

1
1
2

4

4

3

3. 2 dm 1 cm
4. 4 cm 5 mm
53

Upore|ivawe povr{i
Povr{i mo`emo upore|ivati golim okom.
1.

Povr{i mo`emo upore|ivati
i preklapawem.

a) Povr{ prozorskog okna je mawa od
povr{i zida.

2.

b) Povr{ crveno obojenog
pravougaonika je ...................
od povr{i `uto obojenog
pravougaonika.

Uporedi povr{i A i B sa slike
i zaokru`i ta~nu tvrdwu.
a) Povr{i A i B su jednake.
b) Povr{ B je ve}a od povr{i A.
v) Povr{ A je ve}a od povr{i B.

v) Navedi tri predmeta iz tvoje u~ionice ~ija je
povr{ ve}a od gorwe povr{i svoje klupe i tri
predmeta ~ija je povr{ mawa.

A

Ve}u povr{ imaju: ....................................................................
...............................................................................................................

B

Mawu povr{ imaju: ..................................................................
...............................................................................................................

3.

Izre`i figure dimenzija koje su date na crte`u.
Uporedi wihove povr{ine preklapawem i upi{i
znak >, < ili =.
A
G
d) A
\
a) A
3 cm 

b) B  V
v) A  V
g) D  G
54 

|) \  G
e) V  E

5 cm

B

V 2 cm
3 cm

5 cm

D
3 cm

3 cm \ 3 cm
3 cm

G
5 cm

E
2 cm

3 cm

.. Povr{inu figure naj~e{}e obele`avamo slovom P... puta. K A Koliko puta se mera K sadr`i u povr{i A? .... 10 kvadrata...Merewe povr{i. B Jedinica mere K sadr`i se u povr{i B ta~no ......... Koja figura ima ve}u povr{inu....... {to mo`e{ da predstavqa merni broj.... Veli~ina povr{i A jednaka je Rezultat merewa.. 55 .. A ili V? .. Proizvod 10 • K naziva se povr{ina figure A.... Veli~ina povr{i B jednaka je . • K... a ni preklapawem....... Broj .. To mo`emo da zapi{emo: PB = 9 • K Povr{ina neke figure je proizvod mernog broja i jedinice mere...... Proizvod 9 • K naziva se povr{ina figure B.. tako|e predstavqa merni broj...... Povr{ina figura Neke povr{i ne mo`e{ da uporedi{ ni golim okom. kao figure na slici: A B Ove figure mo`e{ da uporedi{ na slede}i na~in: Povr{ figura A i B meri}e{ kvadratom K kao jedinicom mere.............. • zapi{e{ kao 10 K.. To mo`emo da zapi{emo: PA = 10 • K.. broj 10. To je broj jedinica mere potrebnih da se ta figura potpuno prekrije.........

... Figura sa najve}om povr{inom je ................................. PB = ..... ...................... < PB < .. PJ = ... PE = .............. PI = ....... K A C B G D E I H F J PA = 4 • K PC = .......... .... < PC < . 2............................... PH = .............................................................. b) Koje figure imaju jednake povr{ine? Figure C i D..................... v) Figura koja ima najmawu povr{inu je ............................. odredi povr{ine figura na crte`u......... ........................ PG = ........... PF = ................................. Proceni povr{ine figura na slici............1..................... 8 • K < PA < 10 • K K B A 56 C ...... a) Ako je jedinica mere kvadrati} K iz mre`e. ... PD = ................

...................3. M3............ Na slici je figura A ograni~ena linijom l. M2.. A l Koliko je najmawe celih kvadrati}a koji sadr`e figuru A? . Redosled povr{i pore|anih po veli~ini je ... K Koliko je celih kvadrati}a u figuri A? ...... M1 M2 A M3 M4 B jedinice figure M1 M2 M3 M4 A C 32 B C b) Dopuni re~enice na osnovu tabele. Ako istu povr{ meri{ razli~itim jedinicama mere......... dobija{ ..... 4....... Odredi povr{ine figura na slici.................... Na kvadratnoj mre`i nacrtaj 5 figura ~ija je povr{ina 16 • K... ako su jedinice mere M1.......... K 5................. M4.... gde je K jedan kvadrat.................... • K < PA < ................ merne brojeve. 57 ....... • K........ Proceni povr{inu figure A: .... Merne brojeve unesi u tabelu...............

....... .......... < P < ..........org/challenges/c76/challenge............. zelene plo~ice: ..htm 58 ...... poseti slede}e adrese na Internetu: http://www............. a koliko crvenih plo~ica ako uz du`u ivicu poda staje 12....... jednom seci“? ...........fi.....nl/rekenweb/en/welcome........... crvene plo~ice: ..xml?groep=0 (link: Gullivers Travel) http://www............................................................. Koliko treba nabaviti zelenih........ Pod biblioteke pravougaonog oblika treba prekriti kvadratnim mermernim plo~icama tako da du` ivica budu zelene plo~ice......... ...............6................................ a uz kra}u 6 plo~ica? Za re{avawe iskoristi mre`u...... Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela.htm http://www........................figurethis.... a) Oboj crvenom bojom sve cele kvadrati}e koji pripadaju unutra{wosti linije ozna~ene sa l...... 7................ a ostale crvene................ Ako `eli{ da re{i{ jo{ neki zanimqiv zadatak o upore|ivawu povr{ina.. [ta zna~i izreka: „Tri puta meri. l v) Proceni povr{inu unutra{wosti linije l...........org/challenges/c12/challenge...................... b) Oboj zelenom bojom najmawu figuru sastavqenu od celih kvadrati}a......... koja sadr`i liniju l.............figurethis..uu.

....................... kra}e se pi{e kao 1 m2 i predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 m....... • B M Figura C ima povr{inu dva puta ve}u od povr{ine kvadrata A.Jedinice za povr{inu Kolika je povr{ina pravougaonika M....... Da ne bi do{lo do zabune pri upotrebi razli~itih mernih jedinica... dogovoreno je da se za merewe veli~ine povr{i upotrebqavaju kvadratne jedinice mere: Osnovna jedinica za merewe veli~ine povr{i je kvadratni metar. 1m 1 m2 1 m2 = 100 dm2 1m 1 dm2 1 dm 1m Za merewe povr{i mawih od m2 koriste se slede}e jedinice mere: 1 dm2 – kvadratni decimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 dm 1 cm2 – kvadratni centimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 cm 1 mm2 – kvadratni milimetar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 mm 59 .. • C Ako povr{ neke figure meri{ razli~itim jedinicama mere dobija{ razli~ite merne brojeve...... Kolika je povr{ina pravougaonika M. ako je jedinica mere kvadrat A? A B P = . Da li mo`e{ da izmeri{ kvadratnim metrom povr{ predwe korice uxbenika matematike? .. ako je jedinica mere figura C? P = .. Kolika je povr{ina pravougaonika M... • A C Figura V ima povr{inu dva puta mawu od povr{ine kvadrata A........ ako je jedinica mere figura B? P = .......

...............mm2..... v) Sto puta ve}a jedinica od 1 ha je ....................................a = ............................................ha = ........... cm2 = ................... Dopuni slede}e re~enice: a) Stoti deo kvadratnog metra je kvadratni ... 2........ wive itd.................... kao {to su dvori{ta........... v) Stoti deo kvadratnog centimetra je .....................................................m2 .... stranica kvadrata uve}ava se 10 puta............. a povr{ina 100 puta.............. 1........dm2 = ............................................... koriste se slede}e jedinice mere: 1 a – ar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 10 m 1 ha – hektar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 100 m 1 km2 – kvadratni kilometar – predstavqa kvadrat sa stranicama du`ine 1 000 m Na slede}oj shemi predstavqeni su odnosi jedinica za povr{inu........... b) Sto puta ve}a jedinica od 1 a je ....... mawih i ve}ih od kvadratnog metra...... igrali{ta. 60 Upi{i odgovaraju}e brojeve: 1 m2 = ............. 1 km2 = .. 3................................ b) Stoti deo kvadratnog decimetra je ................... Dopuni slede}e re~enice: a) Sto puta ve}a jedinica od 1 m2 je .. • 100 1 km2 = 100 ha 2 • 100 km 1 ha = 100 a 1 m2 = 100 dm2 2 2 1 a = 100 m2 1 dm = 100 cm • 100 ha 1 cm2 = 100 mm2 • 100 a • 10 1 km2 = 10 000 a 2 • 100 m 1 km2 = 1 000 000 m2 • 10 km 1 ha = 10 000 m2 • 100 dm2 • 10 100 m • 100 cm2 • 10 10 m 1 m2 = 10 000 cm2 2 mm 1 m2 = 1 000 000 mm2 • 10 m 1 dm2 = 10 000 mm2 • 10 dm • 10 cm mm Pri prelazu iz mawe jedinice u slede}u – ve}u.Za merewe povr{i ve}ih od kvadratnog metra.................................

................................ a 2.... Upi{i odgovaraju}i znak (>............................................... =)............................................... .......... g) u hektarima i arima 560 a = ........................ 36 800 m2 = ............... 4..... v) hektarima 26 km2 = .................................. cm2 = .. Izrazi u: a) kvadratnim metrima 5 ha = ................. mm2 B PC = .......... ha ....................................................................... Travwak kosi 8 radnika........................ cm2 = .............................................. a....................... 61 ......................................... 7 ha 24 a = ................. mm2 PB = .......................................................... cm2 = ... a) 4 a 53 m2 – 2 a 43 m2 = ................................ 8 a 50 m2 v) 4 ha 9 a • 2 = ..................................... b) arima 23 ha= ....................................... 30 000 m2 = . ako kose jednake povr{ine? ............ ha ............. 8 ha 5 a b) 3a 25 m2 + 2 a 23 m2 + 4 a 32 m2 = ....... Koliku povr{inu }e pokositi svaki od wih.......... Izra~unaj........................... 3... ako jedan kvadrati} predstavqa povr{inu od 1 cm2........................................... 8 ha 3a = ................................ Kolike su povr{ine figura u mm2? C A PA = ............. <.......... Povr{ina travwaka u parku je 8 a 40 m2....................................... 1 ha 5 a= ... 5 800 m2 = ...................................................1.......................................................................... 12 a= ............... 8 500 000 m2 85 000 m2 850 m2 8 km2 5 ha Izra~unaj povr{ine figura na slici............... mm2 1 cm2 5...........

......................................... a predsobqa povr{ini kuhiwe i kupatila zajedno............................ Prona|ite u enciklopedijama podatke o tome kolike su povr{ine Evrope i Afrike........... P = ................................................................................................... kuhiwu...... {to je 12 m2 vi{e od povr{ine kuhiwe...... 8 Od 10 {ibica napravqena je figura kao na slici........ b) Koliko {ibica treba dodati da bi se dobilo 5 kvadrata? ........................ Povr{ina kupatila jednaka je polovini povr{ine kuhiwe... Odredi povr{ine kvadrata obojenih crvenom i plavom bojom.......................................................................... 7............................................. P = ........ Svaka soba ima povr{inu od 20 m2........................................ 1 km2 = .................................................... Koliko kvadratnih metara ima: 8......... 2 1 ha = ........................................ 62 ....................... Koja je povr{ina ve}a? ....... Kolika je povr{ina stana? ....... predsobqe i kupatilo............................6. Stan ima dve sobe........................................................................ a) Koliko ima kvadrata na slici? ............................................. 1 a = 100 m2 : 2 = ..................................... .......................................... 4 1 km2 = 10 Povr{ina velikog kvadrata je 64 cm2.........

....1.......... cm2 = 8 dm2 .......dm2 500 mm2 = ..cm2 ...... mere K2 K1 A B 3........m2 50 000 mm2 = . mm2 = 4 m2 ................ K1 figura A B C jed.................... cm2 = 6 m2 ........ a sa A2 na drugoj..... mm2 = 7 dm2 .m2 b) 70 000 cm2 = .................. K2 C Upi{i odgovaraju}e brojeve.. Zaokru`i ta~no tvr|ewe.m2 ................. Sa A1 su ozna~eni naranxasti delovi na prvoj slici.... Unesi rezultate u tabelu.. dm2 = 9 m2 63 .dm2 700 cm2 = . a) A1 < A2 b) A1 = A2 v) A1 > A2 A1 2............ A2 Odredi povr{ine figura na slici ako su jedinice mere figure K1 i K2......... a ) 6 000 000 mm2 = ...... mm2 = 6 cm2 v) 700 dm2 = ......

....... 64 ........ km2 = 700 ha ..ha 9 km2 = ..............m2 ....... vaqak itd... koje je bilo u obliku raznih geometrijskih figura........ kape .... ha = 8 000 a 7 km2 = ............. a = 4 000 m2 b) 8 ha = .............. krug.. Weni po~eci vezuju se za dolinu reke Nil i stari Egipat........m2 v) 5 km2 = .. Upi{i odgovaraju}e brojeve....a 9 ha = .... Re~ geometrija zna~i zemqomerstvo (od gr~ke re~i γεωμετρια)...... kocku... pravougaonik.................... . < P < ....... a) 1 a = . {ala .........a ...................m2 ...... Pogledaj zadatak o Biber~etu sa 53. Izbroj i napi{i koliko plo~ica nedostaje..... rukavice . km2 = 50 000 a . Na taj na~in su sticali znawa o geometrijskim figurama i wihovim povr{inama.....4.................. strane....... ha = 60 000 m2 ........ 5. < P < ....... Do sada ste izu~avali razne geometrijske figure u ravni i u prostoru – kvadrat......... Geometrija je veoma stara nauka........... < P < .. km2 = 4 000 000 m2 Na zidu Jocinog kupatila nedostaje nekoliko plo~ica............. Ta znawa imala su prakti~nu primenu u odre|ivawu granica poseda.......... zidarstvu i raznim zanatima.... 6........................................ Ako je jedan kvadrat na kvadratnoj mre`i povr{ine 1 cm2.. < P < ... trougao.. kvadar... proceni kolika je povr{ina: ~arape ........... Posle ~estih izlivawa Nila Egip}ani su morali da premeravaju zemqi{te....

SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA • • • • vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve svojstva operacija oduzimawa i sabirawa da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka. Sunce – Merkur 57 910 160 km Merkur – Venera 50 295 520 km Venera – Zemqa 41 394 320 km Zemqa – Mars 78 345 520 km Mars – Jupiter 550 443 360 km Jupiter – Saturn 648 615 600 km Saturn – Uran 1 444 028 960 km Uran – Neptun 1 626 107 120 km Neptun – Pluton 1 416 457 680 km 65 . Pitao se koliku }e razdaqinu u kilometrima morati da pre|e da bi stigao do Plutona? Nakon ovog poglavqa sigurno }e{ mo}i da pomogne{ Stevi. Steva je sawao da kosmi~kim brodom leti ka najudaqenijoj planeti Sun~evog sistema.

........Sabirawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da sabiramo brojeve do 1 000 na razli~ite na~ine.... zatim desetice..... kre}e{ zdesna ulevo: prvo sabira{ jedinice sa jedinicama...................................... 327 + 453 = 327 + (400 + 50 +3) = 548 + 289 = 548 + (................. = . Izra~unaj zbir brojeva 834 i 153.....) = = (327 +400) + 50 + 3 = = ............. na~in (usmeno) 1... = (727 +50) +3 = = ................. ............................... ................. jo{ kra}e...... Ili........... Ili mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 66 S D J 8 3 4 1 5 3 ............ zatim desetice sa deseticama.. pa jedinice drugog sabirka....... potpisivawem sabiraka: 834 + 153 ..... Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 834 + 153 = (8 • 100 + 3 • 10 + 4 • 1) + (1 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1) = 9 • 100 + 8 • 10 + 7 • 1 = ..... 2.... Kad sabira{ pismeno.............................. 1.... Dovr{i zapo~ete primere (1–6) na dati na~in...... + .... Sabira{ sleva nadesno: prvom sabirku dodaje{ prvo stotine........ = ......... + ............. . na~in (pismeno) 3.......................... 2. = 777 + 3= = ............... a zatim stotine sa stotinama....

........................ J = ....... 7.......... 89 + 443 ............. Izra~unaj................... ............ Izra~unaj.... 3 6 S + 2 S = ... J 5 4 5 1 8 9 .... D 7 S + 2 S= .... .... = ........ .... 67 ...................... D Potpisivawem: 545 + 189 + 6....... ......... Ili... + .........3 ...... jo{ kra}e...... S Izra~unaj zbir brojeva 545 i 189................. J 3 D + 5 D + 1 D = ... Ili kra}e zapisano u tabeli mesnih S vrednosti: D J Ra~unamo: 1 + 5...... Izra~unaj zbir brojeva 615 i 278...................... + .............................. D ........ Ra~unamo: 9 J + 3 J = ..................... potpisivawem: 1 615 + 278 ... + ........4 Ra~unamo: 6 J + 8 J = 14 J = 1 D + ............... U tabeli mesnih vrednosti: S 1 736 + 258 ........4...... Zbir mo`e{ da izra~una{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 615 + 278 = (6 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (2 • 100 + 7 • 10 + 8 • 1) = 8 • 100 + 8 • 10 + 13 • 1 = 8 • 100 + 8 • 10 + (1 • 10 + 3 • 1)= = 8 • 100 + (8 • 10 + 1 • 10) + 3 • 1 = = 8 • 100 + 9 • 10 + 3 • 1= = ............. .. 6 1 5 5 J + 8 J = 13 J = 1 D + 3 J 2 7 8 1 D + 7 D + 1 D = .

Iskoristi zbir dva broja da dopuni{ jednakost..................................... Podgorica – Budva .......... 9..................................... Koliko je kilometara Jelena pre{la autobusom? put od grada do grada rastojawe Subotica – Podgorica 475 km Odgovor: ................................ a + 508 200 383 + 227 = 610 388 (383 + .8.......................... Subotica – Budva 11..................... od kojih jedan ima dve devetke... + ............) + 227 = 810 462 159 13... (Kvadratna mre`a je prostor za ra~unawe.......................................... ............................. Popuni tabelu: a a+8 67 km 12...... drugi dve nule......... 22 i 1..................................) drugi na~in: prvi na~in: 10........................................................ Janko je drugu dao svoju adresu: Ja stanujem u Bulevaru tajni.................................................. . ... Izra~unaj usmeno zbir brojeva 123 i 456.............. Jelena je putovala autobusom od Subotice do bake koja `ivi u Budvi................................ Da li je Janko dao drugu dovoqno podataka? ........ Broj zgrade u kojoj stanujem otkri}e{ ako sabere{ tri susedna trocifrena broja..................................................................... .. 77................ a tre}i tri razli~ite cifre ~iji je zbir 3.......................................... Odredi na dva na~ina zbir slede}ih brojeva: 900......................... 68 ............

....................................................................... 1...... = ... 6 000 + 5 000 = 11.............................................. = ...................... 8 090 378 + 536 121 = 8 090 378 + (500 000 + ................................... = ......................................................................................................................................................................................... = ................. 3................................ Usmeno sabirawe ovako velikih brojeva nije uvek jednostavno....... + ....................................................................................... = ..... 64 200 + 1 300 = 64 200 + (1 000 + 300) = .... = ..........................................................................................................................Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak sabirawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka sabirawa koje si ve} nau~io............................................................................. 15 000 + 17 000 = .................................................... + ...................................... + ...... + ................................................................................. zar ne? 69 .. = ............................... = ................................ na~in („usmeno“) Dovr{i sabirawe u narednim primerima: 1........................................................... 4..............) = = ........... 2............................................... = ..............................................................................

.............. Odredi zbir brojeva 6 215 i 3 164..... 1 3 9 7 H + 1 H + 1 H = ......... Zbir mo`e{ da na|e{ rastavqawem sabiraka na zbirove mesnih vrednosti: 6 215 + 3 164 = (6 • 1 000+ 2 • 100 + 1 • 10 + 5 • 1) + (3 • 1 000 +1 • 100 + 6 • 10 + 4 • 1) = 9 • 1 000 + 3 • 100 + 7 • 10 + 9 • 1 = .............. 4 7 3 8 DH + 1 DH = 9 DH + ... ....... 7 D + 0 D = ......... mo`e{ da koristi{ tabelu mesnih vrednosti: + 6... 6 215 + 3 164 .. Ili potpisivawem: 1 .................3 473 .. U tabeli mesnih vrednosti: H S D Ra~unamo: J 4 J + 5 J = . U tabeli mesnih vrednosti: Ra~unamo: DH H 1 1 8 6 9 7 1 9 S + 5 S = 14 S = 1 H + 4 S 6 5 0 2 6 H + 6 H + 1 H = 13 H = 1 DH + 3 H .... na~in (pismeno) 5......... 70 H S D J 1 J + 2 J = ........ + 7............ S D J 6 2 1 5 3 1 6 4 ........ 1 7 2 1 4 1 D + 2 D = . jo{ kra}e..... .......... Izra~unaj zbir brojeva 86 971 i 6 502.......139 Ili potpisivawem: 11 86 971 + 6 502 ... Ili kra}e. 1 9 2 5 2 S + 9 S = 11 S = 1 H + 1 S .... Ili....... .2...... potpisivawem: Izra~unaj zbir brojeva 7 214 i 1 925..... + 1 925 ...............

............................................................. = ..................... = ........................................................................ (zdesna ulevo)..................... = ................................................... e) 7 220 + 1 164 = ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... Izra~unaj zbir brojeva 4 027........................................................................................................................................................ g) 9 000 300 000 + 700 000 .................................................................................................................................... potpisuju}i sabirke jedan ispod drugog i sabiraju}i istovremeno.................................. 4 027 3 241 + 55 601 ................................................................................... d) 4 500 + 2 300 + 9 700 = (4 500 + 2 300) + 9 700 = = ............ 3 241 i 55 601....................... 1................................................................................................................ Izra~unaj usmeno: a) 3 000 + 250 = ............................................................... `) 2 416 + 1 999 777 = ........................................................................................................................... cifre desetica sa ciframa deseticama itd..........................................................................8............................................................................................................................ 71 .........................9 Zbir vi{e sabiraka ra~unamo na isti na~in kao i zbir dva sabirka.............. tako {to cifre jedinica sabira{ sa ciframa jedinicama.......................................................................................................................................................................................................... b) 2 100 + 7 900 = . |) 1 000 001 + 278 823 = .................................... v) 41 000 + 27 000 = ...................................................................................... Vi{ecifrene brojeve sabira{............................................................................................................................................................................................................................................................................... = ..................................

.... Kolika je visinska razlika izme|u te dve ta~ke? Odgovor: .......... 12 375 210..... Povr{ina Srbije je 88 361 km2.. Upi{i odgovaraju}i znak (>..........2.... 600. Potpi{i brojeve pravilno (jedinice ispod jedinica......... Najdubqa izmerena ta~ka u Jadranskom moru je 1 223 m..... 2 534...... <... 6.................) a) 7 654.......... Popuni tabelu sabiraju}i pismeno.... a Crne Gore 13 812 km2......... 6 544 182 v) 1 002 375.................. 504 756 3.. 5.... Najvi{i vrh u Srbiji i Crnoj Gori je \eravica.. b) 9 002 345.................. 77 869..... =) bez ra~unawa! a) 1 + 4 + 9 + 5 + 6 + 7 72 1 000 b) 13 + 1 000 + 8 + 200 + 4 2 000 ............... 28 967........ visoka 2 655 m.. 5 328 a 9 000 342 565 922 8 021 b 765 656 999 809 3 799 a+b 4... Kolika je ukupna povr{ina Srbije i Crne Gore? Odgovor: .......

......................................... Odgovor: ................................................................................................................................... ......... 73 ......................................................................................................................................... 8..................................................................... UKUPNO Odgovor: ..................................................................7....................... .......... nacionalni park Zvijezda povr{ina u ha 1 500 Resava 10 500 .......... biqna kultura povr{ina u ha `ito 2 453 374 sto~no krmno biqe 494 598 industrijske biqke 348 641 povrtne biqke 300 484 vo}waci 256 887 vinogradi 85 763 rasadnici 2 164 livade {ume 666 702 86 866 UKUPNO [ta zna~i kada ka`e{: „Saberi se“? .......................................................... Fru{ka gora 22 850 b) Izra~unaj uz pomo} tabele ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji........................................................................................................................................................................................................... a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni ukupnu povr{inu najve}ih nacionalnih parkova u Srbiji.................................................... b) Izra~unaj na osnovu tabele kolika je povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama.................... a) Pogledaj tabelu i pribli`no proceni kolika je ukupna povr{ina zemqi{ta u Srbiji pod biqnim kulturama.........................

.. 3... ...... .... ..... a) 12....... .. 9.. 0 1 1 ..................... koriste}i svaku od cifara samo jednom........... + .a) Izra~unaj koliko tereta nosi voz................ a) ..... Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an..... 0 zapi{i dva ~etvorocifrena broja..9.. kg . + ......... ........ ...........7. 4 013 7485 8 0 1 Pomo}u cifara 1.............75 b) 5..............................3 + ....... 56 9.......! b) najmawi b) ... ... tako da wihov zbir bude: a) najve}i 74 Veoma je va`no da pri potpisivawu brojeva napi{e{ jedinice ispod jedinica... 2.... b) Da li voz sme da pre|e most? 2t 00 kg t 40 23 10 t2 7k g 00 2 kg 7 7 68 kg 0 5 00 kg 15 30 t ........ Dopi{i cifre tako da zbir bude ta~an...... 5... .. .638 + .... Zabrawen prelaz za teret preko 30 t! 1 t = .. 2... 11..... 8................... 4..... desetice ispod desetica itd..... kg 10...........

............................................... b) Saberi najve}i {estocifreni paran broj i najmawi {estocifreni neparan broj....................................... 15.... ..... a) Izra~unaj zbirove i napi{i da li su parni ili neparni.............................................13............................... . .................. a) Dopuni niz parnih brojeva: 2 342....................... Pogledaj sliku i podatke sa strane 65........................... .............................................. ........... 170 + 171 7 131 + 7 132 65 828 + 65 829 b) Mo`e li zbir dva susedna prirodna broja biti 37 536 862? ........... 75 ........................ 2 344...... 14......................... ............................ Pomozi Stevi da izra~una koliki }e put pre}i od Zemqe do Plutona........... .......... b) Saberi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3 i najve}i ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 3.................... 16....... .................................. a) Napi{i koliko ima ~etvorocifrenih brojeva ~iji je zbir cifara 3........

.. 1. = = 543 = ...... 2. + ......) – ... i oduzimawe se mo`e izvr{iti na razli~ite na~ine.. 756 – 213 = 756 – (200 + 10 + 3) = 845 – 269 = 845 – (200 + .. Ili skra}eno....... = = 556 – 10 – 3 = = (645 – ..... Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: 676 – 149 = (6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1) – (1 • 100 + 4 • 10 + 9 • 1) 5 • 100 + 2 • 10 + 7 • 1 = 527 U tabeli mesnih vrednosti: S – 76 D J 6 16 6 1 7 4 6 9 .) = = 756 – 200 – 10 – 3 = = (845 – 200) – .... na~in (pismeno) 3... „pozajmqujemo“ jednu deseticu: 676 = 6 • 100 + 7 • 10 + 6 • 1 = = 6 • 100 + (6 • 10 + 1 • 10) + 6 • 1= = 6 • 100 + 6 • 10 + (1 • 10 + 6 • 1) = = 6 • 100 + 6 • 10 + 16 • 1 Ra~unamo: 1 D = 10 J 6 J + 10 J = 16 J 16 J – 9 J = 7 J 7D – 1D = 6D 6 D – 4 D = ......... = = 546 – 3 = = ......... .... potpisivawem: 6 16 676 – 149 ....... 7 Kako je 6 < 9........ Sli~no sabirawu.......... 6 S – 1 S = ... – ..... 2.............Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva U prethodnim razredima nau~ili smo da ra~unamo razliku brojeva kod kojih je umawenik bio prirodan broj do 1 000......... .............. Izra~unaj razliku brojeva 676 i 149........ na~in (usmeno) 1.......

............... 77 .............. prvo jedinice od jedinica....... pa stotine od stotina. – [ta zna~i kada neko ka`e: „Oduzeo sam se“? ........... pozajmqujemo od stotina: 1 S = 10 D = 9 D + 10 J 501 = 4 S + 9 D + 11 J 11 J – 7 J = 4 J 9 D – 4 D = .............. vr{i se zamena jedne stotine u desetice ili jedne desetice u jedinice.................... potpisivawem: 4 9 11 501 – 347 ........................ 5.. S D J b) Proveri ta~nost ra~unawa sabirawem..........4... a) Izra~unaj pismeno (u tabeli) razliku brojeva 456 i123.................................... 4 Ra~unamo: 501 = 5 S + 0 D + 1 J Kako je 1J < 7 J..........4 Na ovaj na~in oduzima{ zdesna ulevo................................. 4 S – 3 S = .. U tabeli mesnih vrednosti: S – D J 4 9 11 5 3 0 4 1 7 ...... . zatim desetice od desetica......... Ako je vrednost cifre umawenika od koje oduzimamo mawa od vrednosti cifre umawioca koju oduzimamo............................. Ili skra}eno............ Izra~unaj razliku brojeva 501 i 347.................

. 985 ........... 637 Du{ko Radovi} je pisao o zbiru i razlici na slede}i na~in: U ~emu je razlika izme|u mamine sestre i tvoje sestre? [ta je zbir gluposti? Vi{e volim maminu sestru nego svoju......... a – 148 500 Iskoristi razliku dva broja da na|e{ vrednost izraza.421 = ... a a – 150 8.......(421 + 23) = ................. usmeno: 7........ Prva glupost: nisam u~io Druga glupost: oti{ao sam u {kolu Tre}a glupost: oti{ao sam u {kolu ^etvrta glupost: rekao sam glupost Iz pesme Razlika Iz pesme Zbir gluposti 78 .................................... Odredi na dva na~ina razliku brojeva 900 i 651.......................6.... 462 b) 985 .... pismeno: Popuni tablicu......................421 = 564 308 a) (985 + 15) .. Mamina sestra mi je tetka A moja sestra nije mi ni{ta..........

..... 1..................! 5 763 – 3 621 = (5 • 1 000 + 7 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1) – (3 • 1 000 + 6 • 100 + 2 • 10 + 1 • 1) 2 • 1 000 + 1 • 100 + 4 • 10 + 2 • 1 = .. Razliku mo`e{ da odredi{ predstavqawem umawenika i umawioca kao zbirova mesnih vrednosti: Uvek pazi kako potpisuje{ cifre....... 5 700 – 1 300 = 5 700 – (1 000 + 300) = 8 068 278 – 6 000 – 100 – 1 = = 5 700 – 1 000 – 300 = = .... potpisivawem: 5763 – 3621 2142 5H – 3H = 2H 79 ...... 8 098 278 – 36 101 = 8 098 278 – (30 000 + 6 000 + 100 + 1) = = 8 098 278 – 30 000 – 6 000 – 100 – 1 = 2............. desetice ispod desetica........ potpisuju}i jedinice ispod jedinica........... 2. Ra~unamo: 3J – 1J = 2J 6D – 2D = 4D 7S – 6S = 1S Ili skra}eno..... = 4 400 = ... zatim desetice od desetica.... 1.. Izra~unaj razliku brojeva 5 763 i 3 621.................. 6 000 – 2 000 = 4... 3.Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu Postupak oduzimawa brojeva ve}ih od hiqadu ne razlikuje se od postupaka oduzimawa koje si ve} nau~io........ Ili u tabeli: – H 5 3 S 7 6 D 6 2 J 3 1 2 1 4 2 Pismeno oduzima{ zdesna nalevo....................... na~in (usmeno): Dovr{i zapo~eta oduzimawa u narednim primerima.... na~in (pismeno): 4. prvo jedinice od jedinica......... – 100 – 1 = = 4 700 – 300 = = .......

5........ jer imamo 0 D i 0 S......... Pozajmqujemo od hiqada............... skra}eno... 6 – .. 6... U tabeli: Ili.. Ra~unamo: Kako je 0 D < 2 D..... ne mo`emo da oduzmemo 2D od 0D i od stotina pozajmqujemo 1 S = 10 D...6 ........ potpisivawem: H S 0 12 D J 2 10 61 304 = 6 DH + 1 H + 3 S + 0 D + 4 J 4J – 4J = 0J 6 1 3 0 4 5 0 5 2 4 7 8 0 .......... od hiqada pozajmqujemo 1 H = 10 S.... Izra~unaj razliku brojeva 8 002 i 608.. 8 H = 7 H + 10 S = 7 H + 9 S + 10 D = 7 H + 9 S + 9 D + 10 J 12 J – 8 J = 6 J 9D – 0D = 9D 9S – 6S = 3S 7H – 0H = 7H 7 9 9 12 8002 – 608 ... U tabeli: DH – Ili skra}eno.......... 012 2 10 61304 – 50524 ... sa potpisivawem: H S D J 7 9 9 12 8 0 0 2 6 0 8 ........ ne mo`emo da oduzmemo 8 J od 2 J... pa je 61 304 = 6 DH + 0 H + 12 S + 10 D + 4 J.. 80 Ra~unamo: Kako je 2 J < 8 J..........7 8 0 Kako je 2 S < 5 S. ...... Provera: .... pa je 61 304 = 6 DH + 1 H + 2 S + 10 D + 4 J..... + ........ Izra~unaj razliku brojeva 61 304 i 50 524..... . ..

........................................... b) 1 000 000 – 100 000 = ....................1...................................................................... Povr{ina Zemqe iznosi 510 000 000 km2........................................................................... d) 8 700 – 87= ...................................................................................................................... g) 41 000 – 27 000 = ............................................ 3.......................................................... b) 90 257 – 76 465 v) 3 870 – 744 a 9 999 642 565 922 8 021 b 765 456 337 809 3 799 a – b 81 ................................................................................................................................................................................................................... |) 7 220 – 1 164 = ............................. a) 5 136 – 3 271 4.............. v) 7 900 – 2 100 = .............................................................................. 2................................................... Izra~unaj postupno „usmeno“: a) 5 000 000 – 1 000 000 = ............... ? Izra~unaj i proveri sabirawem........................................................................................................ Popuni tabelu................ Odredi povr{inu kopna ako je povr{ina mora 361 000 000 km2.........

.... Wego{ 1813–1851............. kao i dijagonali.. 7.. god...... god. car Du{an 1308–1355.. Nikola Tesla 1856–1943.5............... Biblioteka grada Beograda imala je pri osnivawu 7 200 kwiga. ............................ god........................ Vuk Karaxi} 1787–1864........................... .......................... ................................. god.. Ivo Andri} 1892–1975...... 82 Od najve}eg ~etvorocifrenog broja ~iji je zbir cifara 3 oduzmi najmawi ~etvorocifreni broj ~iji je zbir cifara 2....... god..... Sada ima milion kwiga.......) 1 100 1 400 1 600 1 700 1 800 2 000 2 300 1 300 1 200 6.. (Zbir svih brojeva u svakom redu i koloni...................................................... Za koliko se uve}ao broj kwiga? Odgovor: .. .... Izra~unaj koliko godina su `iveli na{i znameniti preci............. Re{i magi~an kvadrat.. god. 8.. sveti Sava 1173–1235........................... ......... jeste isti broj.. ........... ...............................

9 – ..... on je ve} izra~unao da je zbir 5 050. + 98 + 99 + 100 Zadatak: Gaus je primetio da 1+ 100 = 101 2 + 99 = 101 ............ 49 + 52 = 101 50 + 51= 101 Ima pedeset parova sa zbirom 101..... god broj odraslih stanovnika novoro|en~ad ukupno 1953 . 43 9 .........................9...... od u~iteqa je dobio zadatak da odredi zbir brojeva od 1 do 100................................... veka......... Dok su druga deca jo{ pisala: 1 + 2 + 3 + .................... 61 – 26 7 ............... 6 ... Eto za{to je Gaus kasnije postao ~uveni matemati~ar! Izra~unaj zbir svih brojeva od 1 000 do 10 000. matemati~ar iz 18..... 9 407 1 0 . ............ + 98 + 99 + 100 = .......... 374 = 1 500 Karl Fridrih GAUS........ ... – .. 5 ........... 3 ............. .................................................................... .. Kad je imao devet godina......................... jo{ kao de~ak je veoma brzo ra~unao..... KAKO? 1 + 2 + 3 + ..... ...... 3 7 ............................. 186 267 6 998 980 2003 . 5 .. 83 ....... 8 ........ 79 025 7 532 613 Upi{i znak sabirawa ili oduzimawa izme|u napisanih brojeva tako da jednakost bude ta~na................. ..................... {to je ukupno 5050. 1 027 301 400 11....... Odredi podatke koji nedostaju o prira{taju stanovnika u Srbiji........... 10.......................... Upi{i odgovaraju}e cifre umesto ta~aka........... 47 35 662 .

....... Ja da stignem do Norve{ke........... ....... kao {to je zapo~eto udaqenost u km put Beograd–Prag (^e{ka) Prag–Helsinki (Finska) 450 Stokholm–Oslo (Norve{ka) 550 Prag 900 1000 1 840 Helsinki–Stokholm ([vedska) Prag Beograd 960 Helsinki 2 000 Stokholm 3 000 Oslo 4 000 1. + ... 84 . Mogu bez ijedne gre{ke................. preko [vedske............... Na brojevnoj polupravoj predstavi wen put..... 3... Proceni koliko je pribli`no bio dug wen put... U tabeli je dat prikaz wenog puta................. 960 + 1840 + . V............ 2...... = .......Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe Kad od ^e{ke po|em pe{ke.................... Odredi precizno na brojevnoj polupravoj rastojawe izme|u Beograda i Osla............ Bani} Dara je sawala da je iz Srbije preko ^e{ke...... Finske i [vedske stigla do Norve{ke... Preko Finske........................... Napi{i zbir koji si izra~unao na ovaj na~in...

....... b) Tawa vidi na ekranu da su pre{li 1 250 km i da je do kraja leta ostalo jo{ 800 km....... Mera~ kilometra`e na automobilu je pri polasku pokazivao 7 100 km.... 1900 2000 85 .............. godine... g) Zapi{i u obliku zbira brojeva dobijeno rastojawe....... Strelicom ozna~i deo puta koji treba da pre|u do sletawa. . v) Od otkri}a prve fotografije do prvog kompjutera pro{lo je jedan vek i pet godina.... 2..... 1800 9 000 8 000 10 000 Predstavi na brojevnoj polupravoj godinu otkri}a izuma i pove`i je sa slikom..... v) Iskoristi brojevnu polupravu da utvrdi{ koliko je rastojawe izme|u Londona i Beograda....... London 0 Beograd 250 500 750 1 000 1 250 a) Koliko je pribli`no kilometara ostalo do Beograda? Zaokru`i ta~an odgovor................... .... a) Fotografija je otkrivena 1841................. Tawa leti od Londona do Beograda....... Odgovore na naredna pitawa na|i uz pomo} brojevne poluprave....... Na ekranu u avionu prikazan je trenutan polo`aj aviona u odnosu na mesto poletawa i mesto sletawa........... • oko 1 000 km • oko 2 000 km • oko 3 000 km 2 000 Ose}aj o veli~ini brojeva koje sabiramo poma`e nam da ne pogre{imo u ra~unawu.......... a) Ozna~i na brojevnoj polupravoj koju kilometra`u je pokazivao mera~ automobila nakon pre|enih 1 400 km? b) Koliko jo{ treba da pre|e automobil da bi mera~ pokazivao 10 000 km? 7 000 3... b) Televizor je otkriven 88 godina kasnije.1.

Utvrdi koje godine je ro|en tvoj otac. Iza svakog slova krije se neka cifra. 100 0 Razgovaraj sa ~lanovima porodice o svojim precima. Hrast: Ja rastem 200 metara iznad mesta na kom raste cer. 300 Planinski bor: Ja rastem 600 metara iznad visine na kojoj raste smreka. Pove`i biqku sa odgovaraju}im brojem na polupravoj. CAR + CAR KRAQ Potra`i sva re{ewa. 2 000 .. prabaka. Gorska trava: Ja rastem 300 m iznad mesta na kom raste planinski bor. Neke biqke rastu samo u blizini mora. deda. Smreka: Ja rastem 1 500 metara iznad visine na kojoj raste cer. Iskoristi date podatke i brojevnu polupravu da odredi{ na kojoj nadmorskoj visini raste koja biqka.. Bukva: Ja rastem 2 000 m ni`e od mesta na kom raste gorska trava. Upi{i na brojevnim polupravama godine ro|ewa svojih predaka. baka.. kao i mama. pradeda. tata 1 700 1 800 1 900 2 000 mama 1 700 86 1 800 ja 1 900 ja De{ifruj sabirawe. Cer: Ja rastem na nadmorskoj visini od 100 m. neke samo na visinama...4.

.. b) Ako tvom „najve}em“ zbiru doda{ 1................. 1 000 000 + 44 = 44 4 1000 000 = 99 999 999 999 999 + 11 111 111 111 111 = = 111 111 111 111 110 1.............................................................. mo`e{ da zakqu~i{: Zbir bilo koja dva prirodna broja je prirodan broj. Navedi jo{ neki broj 2 koji ne pripada skupu prirodnih brojeva............... Po{to nema najve}eg prirodnog broja.............. .. ..... mogao biti NAJVE]I? ............. Koji je to broj? .......................................... 111 + 222 = 333 2123 21 + 3 123 Qubica je Ogwenu dala zadatak da prona|e najzanimqiviji i najve}i zbir prirodnih brojeva........................ 2.......................... po tvom mi{qewu........................ Prirodni brojevi su 1.................. zar ne? Napi{i re~ima koji je to broj..................................... dobi}e{ jo{ ve}i Ve} zna{ da ne postoji najve}i prirodan broj................. ........................ 3..................................... Budu}i da je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj............................................. ka`emo da se operacija sabirawa mo`e izvr{iti ili da je operacija sabirawa UVEK IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva.......... Upi{i ti neki zanimqiv zbir brojeva....... a) Koji bi zbir dva prirodna broja........ zbir........................... 87 ................... 3.Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva Qubica i Ogwen se takmi~e u sabirawu prirodnih brojeva................. v) I od wega postoji ve}i...... Pri operaciji sabirawa prvi sabirak se uve}ava za vrednost drugog sabirka...... .......... 2............... Da li je zbir bilo koja dva prirodna broja prirodan broj? Broj 0 i 1 nisu prirodni brojevi...........................

tako da razlika bude prirodan broj? Qubica se setila da je mogla da krene i od razlike mawih brojeva. 5–1=4 5–2=3 5–3=2 5–4=1 5–5=0 Kad imam 5 kola~a na tawiru mogu da pojedem jedan. osta}e mi 4. NE mogu da pojedem 6 kola~a! Operacija oduzimawa je izvodqiva u skupu prirodnih brojeva pod uslovom da je umawenik ve}i od umawioca. osta}e mi 3. Tada je wihova razlika ve}a od nule. 88 . ne}e ostati nijedan. Mogu da pojedem 2 kola~a.NULA nije prirodan broj. Da li od bilo kog prirodnog broja mo`emo oduzeti bilo koji prirodan broj. razlika pripada skupu prirodnih brojeva. Mogu da pojedem i 5. to jest da je USLOVNO IZVODQIVA u skupu prirodnih brojeva. tj. Za operaciju oduzimawa ka`emo da nije uvek izvodqiva.

... 10 000 .. Kada umawenik nije ve}i od umawioca.. Svaki od brojeva pove`i samo sa jednim brojem! 4........... b) 342 – 123 1 554 555 Pove`i umawenik sa umawiocem tako da razlika povezanih brojeva bude prirodan broj................. 3 ............................................. Zatim zaokru`i najve}i od wih...... b) Ako sa a ozna~imo umawenik......... 2.................1..................... 99 320 ...................... umawenik 28 455 505 umawilac 1000 1001 2000 999 484 763 1 897 5005 789 483 484 556 1 000 Koji prirodan broj je najmawa mogu}a razlika dva prirodna broja? Zaokru`i ta~an odgovor................. 5 001 ................. b) 1 v) bilo koji a) Napi{i umawioce koje mo`e{ da oduzme{ od datih umawenika tako da razlika bude prirodan broj. Zaokru`i slova ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj............... 89 .... a) 0 5............ 0 3........ koji je najve}i broj koji mo`e{ da oduzme{ od a tako da razlika bude 545 485 987 1 0 prirodan broj? ...... 98.............. umawenik umawilac 100 0.. operacija oduzimawa nije izvodqiva u skupu prirodnih brojeva................................ a) 342 + 123 2................. kao {to je ura|eno u prvom primeru.... v) 561 + 561 g) 561 – 561 d) 1 000 + 2 000 |) 1 000 – 2 000 Zaokru`i brojeve koje mo`e{ oduzeti od broja 555 tako da wihova razlika bude prirodan broj.................... 1.....

............... za a > y a + (b + x) = c + x a + (b – y) = c – y.............. d) Koliko bi ukupno para imali da je Steva kupio olovku...... 90 ...... v) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda samo Stevi dao 70 dinara? 235 + (170 + ... x...... c..... Svojstvo zbira koje smo primenili (upoznao si ga u tre}em razredu) mo`emo izraziti re~ima ili formulom......... i zbir se pove}ava (smawuje) za taj broj........ Dara ima 235 dinara. a da je Dara kupila gumicu za 17 dinara? . |) Koliko bi ukupno para imali da Steva nije kupio ni{ta........................ Sada ukupno imaju: (235 + 100) + 170 = 405 + 100 b) Koliko bi ukupno dinara Dara i Steva imali da je deda dao Dari 50 dinara? (235 + ... a+b=c (a + x) + b = c + x (a – y) + b = c – y. Zavisnost zbira od promene sabiraka Za prirodne brojeve a........... b. koja ko{ta 57 dinara? 335 + (170 – ........... 1.) + 170 = 405 + ....... 335 + (170 – 37) = 505 – ... a Steva 170 dinara...... za b > y Dara i Steva sada ukupno imaju: 335 + 170 = 505 g) Steva je kupio patent-olovku koja ko{ta 37 dinara.................. y va`i: ako jedan sabirak pove}amo (smawimo) za neki broj..... Ukupno imaju: 235 + 170 = 405 a) Dara je od dede dobila jo{ 100 dinara........) = 405 + .......Svojstva operacije sabirawa Za velike brojeve s kojima sada ra~una{ va`e ista svojstva kao i za male........................................) = 505 – ........ Podseti se ovih svojstava kroz zadatke......................................

= ........ = .................... sabirke mo`e{ da zdru`uje{ kojim redom ho}e{..... Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak.. Na osnovu izra~unatog upi{i odgovaraju}i znak.......... + ..... + ......... Za bilo koje prirodne brojeve a i b va`i: zbir se ne mewa ako sabirci zamene mesta..... ~ime olak{ava{ nala`ewe ukupnog zbira.... b.................... = ........................ a b 1200 4500 631 349 999 1 78 902 a + b = ..... a+b=b+a a) Izra~unaj zbir: 564 + 49 + 501 = (564 + 49) + 501 = ....................................... b) Izra~unaj zbir: 43 + 999 + 1 = (43 + 999) + 1 = .......... c va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) Na osnovu svojstava zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka va`i: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b 91 ..... b + a = .... a) Dopuni tabelu........................... + ....... (43 + 999) + 1 43 + (999 + 1) Zdru`ivawe sabiraka Za bilo koje prirodne brojeve a..........2............ a+b b+a 1 200 + 4 500 = 5 700 4 500 + 1 200 = 5 700 Zamena mesta sabiraka 3.... = . b) Uporedi zbirove istog reda u prvoj i drugoj koloni............... 43 + (999 + 1) = ................... + .... (564 + 49) + 501 564 + (49 + 501) Pri ra~unawu zbira vi{e sabiraka....... 564 + (49 + 501) = ............................... pa upi{i odgovaraju}i znak..

......... za 23....... (5 689 – 66 ) + (1 151 + 66) = . Za bilo koji prirodan broj a va`i: v) 0 + .... a) 1 000 + 0 = 0 + 1 000 = ...................................4..... prvi sabirak je uve}an za 23........................ U drugom izrazu............................. b.. = . Vrednosti prvog i drugog izraza su ..... a drugi sabirak je ......... a drugi sabirak je ............. prvi sabirak je umawen za 66........ a drugi sabirak smawi za taj isti broj.......... + 0 = .............. a – 0 = a a) 177 + 652 = 829 b) 1 236 + 541 = 1 777 (177 + 23) + (652 – 23) = .. (1 236 + 45) + (541 – 45) = . c...... prvi sabirak je uve}an za 45........ Vrednosti prvog i drugog izraza su ... + ..................... prvi sabirak je smawen za 37.......... 92 a+b=c (a + x) + (b – x) = c......... = ...... Vrednosti prvog i drugog izraza su ..... U drugom izrazu.. a + 0 = a.... a > y ..... b > x (a – y) + (b + y) = c................... = ... U drugom izrazu. y va`i: zbir se ne mewa ako se jedan sabirak pove}a za neki broj............... Vrednosti prvog i drugog izraza su .. 5. Dopuni jednakosti......... U drugom izrazu.... Zakqu~ujemo: Nepromenqivost zbira Za brojeve a.......... a drugi sabirak je ...... 0 + a = a...... Nula kao sabirak b) ................ za 37...... + .................................... a drugi sabirak je . + ........ b) 5 689 + 1 151 = 7 840 a) 1 324 + 2 563 = 3 887 (1 324 – 37) + (2 563 + 37) = .... za 66.. x.......... + ....... = ........ = 829 6................ za 45..

........... Dopuni jednakosti...... primewuju}i svojstvo zamene mesta sabiraka................ 78 431 + 243 = 243 + ... Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine... 3 + 97 = 97 + .. 56 + 944 = 944 + .1................. primewuju}i svojstva zamene mesta sabiraka i zdru`ivawa sabiraka: a) 39 774 + 127 653 b) 19 765 + 2 403 569 3. 2........ v) 7 860 + 12 347 + 7 653 g) 9 765 + 2 563 + 3 235 Iskoristi deo brojevne poluprave da bi odredio zbir brojeva na dva na~ina.. a) 1 100 i 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 b) 35 i 150 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 93 ....

..................... = ............... 8..................................... 6.......................... a zatim izra~unaj zbir............... + ..................... (200 + 52) + (400 – 12) = 600 + .............................. Dopuni jednakosti........................ 5.........) + (579 + ............................................................) = 600 – .................................. (200 – 58) + 400 = 600 – ................................................. = .................................... 200 + (400 +89) = ........................................................ + 4 327 = 4 327 b) 9 022 + 8 149 – 9 022 = ...................................... 200 + (400 – 85) = 600 – ................. = ........................................................ Upi{i zagrade tako da olak{a{ ra~unawe.................. (200 + 47) + 400 = 600 + ..............) = ........................... Izra~unaj primewuju}i svojstva operacije sabirawa............................................................... v) ................................................ Iskoristi jednakost 200 + 400 = 600 i svojstva operacije sabirawa da izra~una{ zbir.) + ( 400 – ....... – . 7........) = b) 3 656 + 2 079 = ...................) = 600 + ..................................... = .......................................................... ................................. = ................................................. 176 + 399 = ( 200 – .................................. a) 556 + 679 = (456 + ..... v) 2 715 + 6 017 + 3 001 =................................................................................................. b) 9 412 – ......................................................... 235 + 402 = (200 + 35) + (400 + ........ = .................................... ................................................................................................................ = 60 513 a) 5 005 + 4 023 – 4 023 = .......... + ................................................................ ......... a) 1 012 + 448 + 2 049 = ........ b) 7 939 + 2 708 + 3 202 = . – .............. (200 + 33) + (400 + 77) = 600 + (..................................... . 94 Iskoristi jednakost 456 + 579 = 1 035 da izra~una{ zbir brojeva.. a) 60 513 – 4 512 + ............................ + 7 754 – 7 754 = 4 434 v) 3 018 – 3 018 + 7 972 = ............4.......... = ........................

.... + ....................................... od toga 1 107 devoj~ica i 965 de~aka.. = .) = ..............) + (2 403 + ......) = . a) 2 448 + 1 541 = (2 448 + ................) + (2 403 – ..... Naredne godine za kros je prijavqeno 58 devoj~ica i 42 de~aka vi{e nego prethodne godine.........) = ................................................ Koliko je u~enika prijavqeno za kros 2006..........................................9............ godine? Izra~unaj primewuju}i svojtvo zavisnosti zbira od promene sabiraka..) + (1 541 + ....................................................................................) = ............. b) 7 036 + 1 329 = (7 036 + ........................... 98 567 + 2 403 = (98 567 – . Uporedi rezultate sa re{ewima svojih drugova.......... 2006: .... + ...... u~estvovalo je ukupno 2 072 |aka..........................................) = ... Pove`i izraze sa istom vredno{}u.. + ..............................) + (1 329 + .. 2 448 + 1 541 = (2 448 – .......................................................... 11..................................................................................................... = .....) = .... + ....... v) 98 567 + 2 403 = (98 567 + .................... Odredi koji se broj mo`e dodati sabircima i oduzeti od wih oduzeti da bi se lak{e izra~unao zbir brojeva.......................) + (1 541 – .................................) + (1 329 – ........ = .............................. 2005: ..... = ...................... = . + ............................................. 10................... + ........ Na |a~kom krosu 2005................................................................................ 647 + 560 427 + (354 + 230) 427 + 354 + 230 430 + 351 (427 + 354) + 230 (427 + 230) + 354 430 + 0 354 + 430 560 + 647 430 95 ................ 7 036 + 1 329 = (7 036 – ....................................... = ....

.........00 9 51 km 0 topola 7................) = ......................... 96 ... 8:00 (39 – .............................................) + 51 = ................................ Dara i Steva su dobri biciklisti...00–7.............00–8... |) Koje si svojstvo operacije sabirawa koristio pri ra~unawu Darine udaqenosti od Steve? ....... g) Koliko su Dara i Steva bili udaqeni u: 6:00 39 + 51 = ................................ 12:00 (39 – ..) + (51 – ....... v) U kom periodu se Dara odmarala? ......... – .................................................................. Na osnovu toga napi{i jednakost koja opisuje rastojawe Dare od Steve u podne......) = ...... 10:00 (39 – .........00 16 18 jagodina 10................................... – ......00–10............. a Steva iz Jagodine u 6 sati..........................12...... Dara je krenula iz Topole......) + ( 51 – .....00 Kragujevac a) Koliko je Topola udaqena od Jagodine? .....) + (51 – .............................00 0 13 8.......... Kragujevac vreme Darin put u km 39 km Stevin put u km Kragu jevac 6......... b) Koliko je kilometara Dara pre{la u prvom satu puta? ............. a zatim u tabelu unesi odgovaraju}e podatke....... d) Dara i Steva su se u podne sreli u Kragujevcu........ 7:00 (39 – ..........00–12............................................... Dogovorili su se da se na|u u Kragujevcu..................................) = ................

. = ............................................. = ........... (742 – 89) – 564 = 178 – . (954 + 53) – 321 = 633 + .. a > b (a + x) – b = c + x 2............ x....... b.. Zavisnost razlike od promene umawioca Za prirodne brojeve a............................ Zavisnost razlike od promene umawenika Za prirodne brojeve a....... (742 + 72) – 564 = 178 + ..... c.............. za a > x Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 653 – 356 = 297 829 – 215 = 614 653 – (356 + 167) = 297 – ...... c. i razlika se smawuje (pove}ava) za taj broj.. = ............ = ..... = ... = . = .............. (742 – 67) – 564 = 178 – ..... (954 – 31) – 321 = 633 – .... Pri izra~unavawu vrednosti izraza iskoristi poznatu razliku: 954 -321 = 633 742 – 564 = 178 (954 + 72) – 321 = 633 + ........... = ..... 653 – (356 – 303) = 297 + ........ (742 + 56) – 564 = 178 + .. x..... a > b a – (b + x) = c – x.... (954 – 47) – 321 = 633 – .... 829 – (215 – 261) = 614 + ................................. = .. za c > x a – (b – x) = c + x.... = . (a – x) – b = c – x. = ............................ va`i: ako umawenik pove}amo (smawimo) za neki broj... pri ~emu va`i: ako umawilac pove}amo (smawimo) za neki broj..Svojstva operacije oduzimawa 1.. za b > x 97 .. a – b = c........... i razlika se pove}ava (smawuje) za taj broj..... 829 – (215 + 203) = 614 – ... = .................... b........ a – b = c....

..............337) = ....... a) 4 763 – 2 579 = 2 184 (4 763 + 37) – (2 579+ 37) = .... U drugom izrazu..... – . = ..... za a > y.......... = .................................... Nula kao umawilac Za bilo koji prirodni broj va`i: a–0=a Vrednosti sva tri izraza su ... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za . = ......... b........... uve}ani su i umawenik i (6 235 – 48) – (3 702 – 48) = ................... b > y 98 ...... U drugom izrazu... + .... – ..... y va`i: razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac pove}aju za isti broj.......... = ..... a > b (a + x) – (b + x) = c (a – y) – (b – y) = c....... (6496 + 13) – (3187 + 13) = ... b) 6 235 – 3 702 = 2 233 Vrednosti sva tri izraza su . a) 6496 – 3187 = 3309 Vrednosti sva tri izraza su ............... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za .. + ..................... = ............... = ................... c. b) ................... uve}ani su i umawenik i umawilac za .. b) 3751 – 1202 = 2 549 (3751 + 404) – (1202 + 404) = ................. a – b = c........ + . = . U drugom izrazu.......... x. (3751 – 337) – (1202 ....3.......... U tre}em izrazu smaweni su i umawenik i umawilac za .................... – 0 = 548 v) a – a = ... (4 763 – 63) – (2 579 – 63) = ...... + ............................. 5.. 4...... (6 235 + 92) – (3 702 + 92) = ....... Dopuni jednakosti: a) 1 000 – 0 = ... Nepromenqivost razlike Za prirodne brojeve a............. umawilac za ...... – ............. uve}ani su i umawenik i (6496 – 87) – (3187 – 87) = ............................... – .............................. razlika se ne mewa ako se i umawenik i umawilac smawe za isti broj........... umawilac za .. = .............................

................................. Primeni svojstvo stalnosti razlike da odgovori{ koliko je karata ostalo neprodato za drugu utakmicu? .......1.......................................................................................................... a) Izra~unaj broj neprodatih karata...................... 99 ......................... = ................................................ (741 + 43) – (278 + 38) = ................................. Popuni tabelu koriste}i svojstva operacije oduzimawa.. b) Za narednu utakmicu prodato je 15 000 karata vi{e..................................... 741 – 278 = 463 (741 + 38) – (278 – 62) = ......................................................................... a b a–b 792 368 424 792 + 101 368 424 + ................................................... 2....................................... Za jednu utakmicu prodato je 43 250 karata................................................. ............. Iskoristi poznatu razliku da izra~una{ vrednost izraza............................................................................................ (741 – 21) – (278 – 87) = .................................. (741 – 56) – (278 + 86) = ............................ 792 368 + 125 792 – 202 368 792 368 – 204 792 + 123 368 + 100 792 + 123 368 – 100 Stadion ima 67 170 mesta.............................. 3............................................

.. godini........................ – ......................... koliko je: a) (a + 100) – b = ..) = .. koliko je: a) a + (b + 50) = .......... Naredne godine Srbiju je posetilo 16 786 vi{e qudi....... .4...........) = ..............) – (6 827 + .....) = ......... b) (a – 40) + b = ... 105 314 – 6 827 = (105 314 – ...................... godini posetilo 1 988 469 turista....... 5 432 – 3 048 = (5 432 – ........ 105 314 – 6 827 = (105 314 – ...... – ... a) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2004.................... = ......) = ........ Srbiju je u 2004................... v) 105 314 – 6 827 = (105 314 + ................................................................. = ....... v) a – (b – 100) = ... 5.................... g) (a + 200) – (b + 200) = .................................................................... = ................. – .............. = .............) – (2 072 – .......... – ........... = ............ 7.................. Pazi da pri tom vrednost izraza ostane ista primewuju}i svojstvo stalnosti razlike.................. b) Izra~unaj koliko je turista posetilo centralnu Srbiju u 2005........ godini............... = ............ – ...... v) (a + 100) + (b – 100) = ... b) 46 401 – 2 072 = (46 401 + ..... od kojih je samo Vojvodinu posetilo 260 503 turista.................. 105 314 – 6 827 = (105 314 + ............ 46 401 – 2 072 = (46 401 – ............ Odredi koji se broj mo`e dodati umaweniku (ili od wega oduzeti) odnosno dodati umawiocu (ili od wega oduzeti) da bi se lak{e izra~unala razlika brojeva................. = ...) – (2 072 + . a) 5 432 – 3 048 = (5 432 + 568) – (3 048 +568) = ....) – (6 827 – .............. – ............ = .................) = ...... – ...) – (6 827 – ..... Ako je a – b = 1 080................ b) a – (b + 200) = ..................................) – (6 827 + ......................................................................) = ................................. dok je samo u Vojvodini boravilo 21 436 vi{e nego prethodne godine....................) – (3 048 – .................................................. 100 6...............) = ........... Ako je a + b = 9 050............ – ..

Saberi na dva na~ina (usmeno i pismeno). 2. a) 9 800 i 5 000 v) 111 023 i 96 487 b) 6 880 i 3 100 101 .1. a) 2 501 i 5 000 b) 4 881 i 3 100 v) 11 023 i 6 487 Oduzmi na dva na~ina.

v) Avion je nastao 33 godine posle helikoptera. b) Helikopter je konstruisan 1877. + = = – + 1 770 4 650 = = Na delu brojevne poluprave strelicama predstavi godine slede}ih otkri}a: a) Bicikl sa pedalama prvi put je napravqen 22 godine pre otkri}a helikoptera. Popuni tabelu. povr{ina u km2 okean Tihi okean 179 679 Atlantski okean 93 800 Indijski okean 74 917 Severni ledeni okean 13 100 UKUPNO okeani povr{ina u km2 kontinent Evropa 10 533 Azija 43 753 Afrika 30 291 Severna i Sredwa Amerika 24 245 Ju`na Amerika 17 795 Okeanija 8 558 kontinenti UKUPNO Zemqa 4.3. 1 900 – + + 2 560 – = 5. godine. 1 800 102 = + + 7 000 420 1 850 1 900 1 950 . Na osnovu vrednosti datih u tabeli izra~unaj ukupnu povr{inu okeana. kontinenata i povr{inu Zemqe.

................................................................................ = ........................................ godini...........) = ..... Jednu {kolu je u 1990......... ................ = .............. a) 5 877 – 0 7................. .......................) = ............................................................... = ............................... – . + ............. 10............................................................................................. 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = .................................................................................................... + .......................) + (........................................ 103 ......... + .... godini poha|alo 756 u~enika.............. godini? ........................... b) 36 547 – 12 306 = ........................ – ......... . + .......................6.................................................. Odgovor: ....... 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 – 1 000) = ........) = ................ b) 645 + 645 v) 645 – 645 g) 327 – 326 d) 6 089 – 0 |) 546 – 645 Izra~unaj zbir na sve mogu}e na~ine primewuju}i svojstva zdru`ivawa sabiraka i zamene mesta sabiraka: a) 62 421 + 3 235 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 .......................................................... Zaokru`i slovo ispred izraza ~ija je vrednost prirodan broj................................... = ........... od kojih su 456 bili de~aci......... 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 + 1 000) = .................. – ............................................. = .............................. 6 547 + 12 306 = (.........) + (............. – ................................. b) 6 547 + 12 306 = (........ Primeni svojstvo stalnosti zbira da na vi{e na~ina izra~una{ zbir brojeva: a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + ............ Koliko je ukupno u~enika poha|alo {kolu u 2005......................................... 9...................................................................................................................................................... Petnaest godina kasnije istu {kolu poha|alo je 76 de~aka i 58 devoj~ica mawe nego u 1990........................................................ ................. + ..... ............ 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 500) = ............ + .................................................................................................................................................) + (2 089 – .................... = ....................... + ....... + ..................... = .....) = .. = ....................................................... = ................ Iskoristi svojstvo zavisnosti razlike od promene umawenika i umawioca da odredi{ razliku.............................. = ................. 8.............. a) 8 467 – 2 089 = ................................. a 300 devoj~ice.....................) + (................. 3 467 + 2 089 = (..................................................

......... 104 B – za sve pravougaonike .. a uglovi pravi...... C D – za sve kvadrate ........... dm2 = ........ Jedinica za merewe du`ine i povr{ine. cm = .... dm = ...............POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA da ra~una{ povr{inu pravougaonika i kvadrata..... .... Stolwak prelazi preko ivica stola po 1 dm........ mm 1 m2 = ... ako zna{ du`ine wihovih stranica Dara i Steva {iju stolwak za sto ~ije su dimenzije 14 dm i 8 dm.. d) Naspramne stranice svakog pravougaonika su jednake.. g) Kvadrat je pravougaonik ~ije su sve stranice jednake po du`ini.......................... Upi{i oznake: A 3......... kao i osnovnih svojstava pravougaonika i kvadrata...... |) Susedne stranice svakog pravougaonika su jednake... Zaokru`i ta~ne tvrdwe: a) Svi pravougaonici su kvadrati. cm2 = . Kolika }e biti wegova povr{ina? I ti }e{ mo}i da odgovori{ na ovo pitawe nakon ovog poglavqa....... 1... Dopuni jednakosti: 1 m = ... Na slici su slovima ozna~ene figure.. v) Kvadrat je ~etvorougao ~ije su sve stranice jednake po du`ini.......... b) Pravougaonik je ~etvorougao ~iji su uglovi pravi........ mm2 2......

cm2 = .......... .. redova..... = .. 1.. U svakoj koloni ima po ................ Dovr{i crtawe kvadratne mre`e i dopuni slede}e re~enice: 2. Ili mo`e{ da odredi{ broj kvadrata u jednoj koloni i taj broj pomno`i{ sa brojem kolona...... = ....... U svakom redu ima po ............. Na slici je dat pravougaonik i du`ine wegovih stranica.... cm2..... Du`a stranica pravougaonika je ....... pa u jednom redu ima .... kvadrata....... Kako bi odredio broj kvadrata? Jedan od na~ina je prebrojavawe.... • ... Koliko ukupno kvadrata ima u 3 reda? 3 • .. • ....... 5 cm Kra}a stranica je 5 cm.. 7 cm 105 ... • .. Koliko ukupno kvadrata ima u 8 kolona? 8 • ............. Povr{ina pravougaonika je P = 5 1 cm2 • . • . Kra}i put bi bio da odredi{ broj kvadrata u jednom redu i taj broj pomno`i{ brojem redova. cm........... Prebroj kvadrate u jednom redu i jednoj koloni i izra~unaj koliko kvadrata pokriva svaki pravougaonik.. . = ................ cm2. = ........ .... kvadrata................ g) v) = ...... b) a) .................Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata Pogledaj sliku ovog obojenog staklenog okna..... = ... Zamisli da su celi pravougaonici popuweni kvadratima....... pa ima ......

cm2 = .. Izmeri du`ine slede}ih stranica pravougaonika i izra~unaj wihove povr{ine............................. wegovu povr{inu dobi}emo kada merni broj du`ine stranice pomno`imo sam sa sobom........... • ...... cm2 Koliko stranica kvadrata treba da izmeri{ da bi izra~unao wegovu povr{inu? ... • ......................Merni broj povr{ine pravougaonika dobija se mno`ewem mernih brojeva du`ina wegovih susednih stranica..... • ..................... cm2 = ...................... cm2 Budu}i da je kvadrat pravougaonik kome sve stranice imaju istu du`inu.................... b P=a•b a 3.... P P = ...... cm2 = . cm2 = ................... a P=a•a a 106 .... cm2 = ............. Izmeri i izra~unaj... P = ............. • ............... P = ......... cm2 4.......

.... v) 18 m................................................ .................................... cm Popuni tabelu.................. 2... cm = ......... Obe dimenzije pravougaonika izrazi istom jedinicom mere......................................................................... ......... 10 dm 40 dm2 ....... : ................................................. v) ...... : ... ....................................................................... .............. Dimenzije predwe strane {kolske table su 2 m i 15 dm............................ 8 cm P = 56 cm2 P = ............................ ................................... ... Izra~unaj wenu povr{inu.................. cm = ......................... 107 .. • ................................. 10 km 800 km2 ....................................... ...................... b) ................................................................................................................ a) .................................. .................. Du`ine stranica pravougaonika ozna~ene su sa a i b.......... 1 dm...... 9m 81 m2 .................................. cm2 b 15 cm 8 cm a = ............................ 7m...............................1..................... ....................................... cm 4............................................................................................... b) 42 dm............... cm2 3....................... . Izra~unaj povr{ine pravougaonika ~ije su susedne stranice: a) 10 cm........................................................ Izra~unaj nepoznate podatke.................. a a 8 cm P = ........ 35 cm....................... P=a•b 6 cm b P = 32 cm2 15 cm b = ......

............................................................................................................... du`ina stranice kvadrata ............... b) 8 dm ............................................................................................. b = 1 cm ................. cm2 = ....... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~ija je stranica du`ine 20 cm...... v) 32 cm .................................................................................................................................................................. ................. Odredi povr{inu kvadrata ~ija je du`ina stranice: a) 5 cm ........................ ............................................. ................................... ................................................................... P = .............................. cm2 a) a = 6 cm 5 mm.................... P .................................................................................................. 1 m 5 dm ................... ...................................................................................................................................... ............. ....................................................................................... b = 4 mm............................................ g) 28 mm Popuni tabelu. b) a = 2 dm 5 mm.............................. 108 9............................. b) 40 dm a b a a O=2•a+2•b ........................................................... O=4•a ....... .................. ....... 8....................... .................. g) 6 mm ................................. Izra~unaj povr{inu pravougaonika ako su wegove dimenzije: 6.................................................................................................................. ................ ............. .................................................................................................................................. 7.......... • ..... Izra~unaj povr{inu kvadrata ~iji je obim: a) 36 m Obim pravougaonika i kvadrata ra~una se kao zbir du`ina wihovih stranica........................................................................................................... v) 7 m ....................................... ...........................5....................................................................................................................................................................................................... 81 cm2 .. 1 dm 1 cm ........................................................................................

................................................................................. koliko }e se puta pove}ati wegova povr{ina?“ [ta bi ti odgovorio? ............................. De~ak nije bio u pravu ali je kao i ti bio radoznao da sazna ta~an odgovor....... P2 = ............................................ 11...................... 10.......... 4m 5m 6m O1 = .. Nacrtaj kvadrat ~ija je povr{ina 25cm2.. O2 = ........ veliki gr~ki mudrac Sokrat pitao je de~aka: „Ako stranicu kvadrata pove}amo dva puta.. a druga pravougaonog oblika............................... .............. De~ak je odgovorio: „Dva puta“. Wihove dimenzije su date na slici.................. ................. Jedna soba je kvadratnog.......................................... Sokrat mu je pomogao da do|e do odgovora i nacrtao sliku.. Ako te zanima kako se dobija kvadrat ~ija je povr{ina dva puta ve}a od povr{ine datog kvadrata....................................................................................... ................................Osen~enom kvadratu dva puta je uve}ao stranicu i dobio nov kvadrat............................. puta ve}a od povr{ine osen~enog kvadrata.............. .................................................................. Wegova povr{ina je ........... Pre oko 2 400 godina........ O1 O2 P1 P2 109 .......... .......... pogledaj slede}u sliku................ Uporedi obime i povr{ine tih soba............................ .... P1 = ................................................

......... 10 m 15 m ....................... ..................... 8m 110 ........................................................................................................ 8 cm a) 23 m P1 b) 11 cm 3m P2 3 m 3m P1 = ........................................................................................................................................................................................................................................................... v) 1m 3m ............................................................................ P = P1 + P2 = ......................... 6m .................................................................12.................................... 20 m a) Koliko je m2 ba{te pod svakim zasadom? .................................. b) Koliko ari ima ba{ta? ............................................................................................................................... .................. P = ................................................................................................................................................. ..... P2 = ...................................................................... U ba{ti prikazanoj na slici posa|eno je ~etiri sorte povr}a........................................................................................... Izra~unaj povr{ine figura na slikama......................................... ............ 7m 13...................................................................................................................................................

. ....................................................................................................... 20 m ............................................................ U sobi je prostrt tepih.... ............... b) Koliko ukupno ima glavica kupusa? ............ 4m 2m ............... a) Kolika je povr{ina ba{te? ...................................................................14.................................................... Izra~unaj povr{inu poda koja nije prekrivena tepihom............................................ Na svakom kvadratnom metru u ba{ti nalazi se po 6 glavica kupusa.............................. a) Kolika je povr{ina poqa? ........................................................ Na tre}ini wive ~ije su dimenzije date na slici nalazi se ba{ta........................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 m ................................................................................................. 3m ................................................................... 5m ............ b) Koliko je potrebno da bude duga ograda da bi se ogradilo celo poqe? ............................ 15....................................................................................................................................................................................................................... 111 ......................................... Na slici je predstavqeno poqe kukuruza oblika dva spojena kvadrata............................. 10 m 16................................................. 39 m .......................................... .........................

..................... a druga ostane ista.............................................................................................. a) a b P1 = 5 cm 8 cm P1 = P2 = 5 cm 2 cm P2 = a b P1 = 12 cm 4 cm P1 = P2 = 3 cm 4 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika pove}a dva puta....... Svaka od figura A........................ a) B b) povr{ina povr{ina Ako se du`ina jedne stranice pravougaonika smawi 4 puta............... C napravqena je od {tapi}a du`ine 1cm. Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu........................................... ................................... 112 C Koliki je obim svake od ovih figura? ........................................................................................ a druga ostane ista................ puta........... 18..........17............... .............. A Koja figura ima najve}u povr{inu? b) ....................................................... ........................................................ .................................... ..................................................... Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu........................................................................................ ................................................. povr{ina se pove}ava ..................... povr{ina pravougaonika se smawuje ....................................................................................................................................................................................... .................................... ................ . B................................................ puta......... a b 4 cm 3 cm 8 cm 3 cm a b 5 cm 7 cm 5 cm 14 cm 19...........................................................................................................................

.......... pa onda ka`i“? a) P1: 2 m.... Odredi nepoznatu du`inu x............................................................................................. a) a b 5 cm 3 cm 10 cm 6 cm b) a b P1 = 9 cm 4 cm P1 = P2 = 18 cm 8 cm P2 = povr{ina povr{ina Ako se du`ina obeju stranica pravougaonika pove}a dva puta............................................................... 4m ..............m ..........................................................................................................20................. Izra~unaj povr{ine pravougaonika i popuni tabelu............ P3: ...............................m P2: ....... Koji? 22..... 21......m...... 6m ............... wegova povr{ina se pove}ava ................. 2m .....m............................................................. ................ Odredi dimenzije tri razli~ita pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2.. b) Koliko ima razli~itih pravougaonika ~ija je povr{ina 36 m2? ....... 113 ......... Pravougaonici na slici imaju jednake povr{ine..................................... x .......... 23... [ta zna~i izreka: „Meri i va`i. Jedan od prethodna tri zadatka ti mo`e pomo}i da odgovori{ na Sokratovo pitawe...................................................................... puta............................. ................ ..... .............. ............m .........

............................................................................................................................................................................................... 7 3 2 25............ .............. Odredi povr{ine figura na slici.................................................................. ........................................... 3 ..................................................................................................... .................................................. .......................................................... Pogledaj zadatak na strani 104 i izra~unaj povr{inu stolwaka.................. ................................................................................................................................................................................................................... Nalazi{ se u galeriji slika.......... .......... . 9 dm 5 dm 50cm 6 dm 5 dm 2 dm Ma~evawe Paja Jovanovi} Gra~anica Nade`da Petrovi} Mrtva priroda Mi}a Popovi} a) Kolika je povr{ina platna upotrebqena za pravqewe svake od ove tri slike? ........ ........................................ .................................. .................................................................................................................... .................... ..................... Petina povr{ine kvadrata je 20 cm2........................................................................... ..................................... ...... ............................................ b) Za koju sliku mo`e{ da napravi{ ram ako ima{ ukrasnu lajsnu du`ine 2 m? 114 .............. Odredi du`inu wegove stranice.24........................................................................................................................................................... ako su du`ine stranica izra`ene u centimetrima................................................. .......................................... ................ 3 3 5 2 .................... ..................................................................................... 3 ............................................... 27...................................................................................... ........... Wihove dimenzije su date na slici.............................. 26............................................................. ............. .... .................................... 5 ....................

.................................................... U {kolskom dvori{tu nalaze se dva sportska terena jednakih povr{ina......................................................................... ................................................................... ^iji je obim ve}i? ............... Plafon pravougaonog oblika ima dimenzije 6 m i 4 m.............................................................................................................................. Sala za proslave je pravougaonog oblika........ Kolika je povr{ina pod belim plo~icama? ............................................................................................................................. ................................ ....................................................... a) Koliki je obim kvadrata ~ija je povr{ina 64 cm2? b) Kolika je povr{ina kvadrata ~iji je obim 64 cm? .................................................................................................................................................................................. ....... a ostatak sale belim. ........................................................................................................................................ Du`ina sale je 16 m.............. 5....................... 4........................... ..................... .... Kvadrat stranice 6 cm ima povr{inu kao pravougaonik ~ija je jedna stranica du`ine 9 cm. .............................. Za kre~ewe svakih 8 kvadratnih metara utro{i se 1 kg boje.............................................................. ................................................................................................................................. Koliko je boje potrebno da bi se okre~io plafon? ........... 3..................... ................................................................................................... a {irina 20 m............... 2...................................................................... ............................................................................ .................. Dimenzije i raspored terena dati su na slici.................................................................... ........................... .......................................................................................................................... 115 ............ Sredina sale poplo~ana je crvenim plo~icama............................................. Svaka ivica pravougaonog dela poplo~anog crvenim plo~icama udaqena je od zida 4 m........................... Kolika je du`ina x drugog terena? 18 m 9m xm 30 m ................................................................................................................................................................1..........

................................................ ............................. ....................................................................... 116 ......................................................................................... ..................................................... a zatim izra~unaj wegovu povr{inu...................................................... Izra~unaj ukupnu povr{inu poda wegove ku}e....................................................................................... Nacrtaj plan stana. 3m ..............................................................................Na slici je plan Jocine ku}e.. ......................................................... .... Izmeri dimenzije svih podova u svom stanu......................... 4m .................................................................................................................................................................... ............. ................................................................................................................................................................................................. ..................... 2m ................................................................................ 6m ................. 4m 2m 6m 5m ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2m .........................

Kroz ovu igru postaje{ ma{tovit i dobar konstruktor.usu. Poseti slede}e adrese: http://www. Na slede}im slikama prikazano je kako od izrezanih delova mo`e{ da sastavi{ ku}u i kowanika.html?open=activities 117 . Delove mo`e{ da okre}e{ ili prevr}e{.nl/rekenweb/en/welcome. zatim kvadrat iseci po linijama. Probaj da ih sastavi{ od ise~enih delova kvadrata. Dobi}e{ 7 delova.xml i idi na link Tangram ili http://nlvm. Smi{qaj i sam nove figure. koje }e{ dobiti od svih 7 delova.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_4. Od wih mo`e{ da sastavqa{ razli~ite figure. Tablama mudrosti mo`e{ da se poigra{ i na Internetu. 3. u Kini poznata pod nazivom ^i-~ia-tan.uu. Crte`i koji slede su siluete figura. Nacrtaj linije kao na slici. Za sastavqawe figure upotrebi svih 7 delova. Za igru ti je potreban karton u obliku kvadrata.TANGRAMI ili “Table mudrosti” su stara kineska igra. 2. Pri sastavqawu figura dr`i se slede}ih pravila: 1.fi. Delovi ne smeju da se preklapaju. ve} se dodiruju po ivicama.

............ Marko.. ~etvrtinu i osminu puta. 1 .......... 1 2 3 4 10 100 1 000 (kod kojih je brojilac 1). ......... (upi{i ime) 1......) ~okolade........... ............ (upi{i ime) 1...... . U prethodnim razredima nau~io si razlomke kao {to su: Petru je ostala (... kao {to je zapo~eto...... Petar i Rista su dobili jednake ~okolade. 2.... 1 Marku je ostala 2 (jedna polovina) ~okolade.... Ki}a je pre{ao ve}i deo puta od Mi}e...................... 118 Ili kra}e.. Ozna~i na slici polovinu......... ..... a) Izra~unaj koliko je kilometara pre{ao Mi}a........... Risti je ostala (. razlomke oblika 1 .... Beograd Bajina Ba{ta ..) ~okolade.... Najvi{e ~okolade je pojeo ...... 1 .... Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}e razlomke.................. Na slici je prikazan put od Beograda do Bajine Ba{te.. a najmawe . ..... a Ki}a petinu tog puta... 2...... Put od Beograda do Bajine Ba{te duga~ak je 210 km. 1........ 1.... Mi}a je pre{ao ve}i deo puta od Ki}e.RAZLOMCI • • Recept za pala~inke 3 jaja 15 ka{ika bra{na 3 l mleka 4 1 kesice vanilinog {e}era 2 uqe vi{e o razlomcima kako da zapisuje{ i ~ita{ razlomke......................... 100cL Da li Steva mo`e da iskoristi ovu mericu za mleko? Razlomcima ozna~avamo delove celine. Mi}a je pre{ao tre}inu.............. • upore|uje{ razlomke Zna{ da je: 100 cl = 1 l 10 Koliko je 3 l? 4 1L Odgovori na ovo pitawe nakon poglavqa o razlomcima..... b gde je b prirodan broj..... b) Zaokru`i ta~an odgovor (bez ra~unawa): 1...

. (... Koliko jabuka ~ini 3 ukupnog broja jabuka? 4 a b brojilac (broj izdvojenih delova) razloma~ka crta imenilac (broj jednakih delova) ........ Mita je spojio 7 delova .................. Koliko jabuka ~ini 1 ukupnog broja jabuka? 4 ........... Slo`eni deo ~ini 7 10 (sedam desetina) slagalice....) ukupnog broja perlica na {nali.... 3.......... Jedan 1 deo ~ini 10 slagalice..... 1 Jedno jaje je 6 ukupnog broja jaja u kutiji............... Jaja koja nisu razbijena ~ine 6 (........... brojilac 9 razloma~ka crta imenilac 4............. {estina) ukupnog broja jaja u kutiji.... Mita ima slagalicu koja se sastoji od 10 delova jednake veli~ine............... pravougaonika........................... brojilac 7 10 razloma~ka crta imenilac 2..... 119 .....) pravougaonika....^itawe i pisawe razlomaka 1.......... Jedna perlica je ukupnog broja perlica na {nali......... Crvene perlice ~ine 9 (..... U korpi je 20 jabuka.......... Jedan kvadrat ~ini Obojeni deo ~ini 5..............

..... a) Zapi{i ciframa: tri petine dve sedmine a) Izrazi razlomkom koliko sijalica gori na lusteru............ devet desetina pet {estina b) Izrazi razlomkom broj uga{enih sijalica na lusteru.. 120 .. a) Napi{i razlomak kome je brojilac 3................. pri ~emu nije bitan wihov redosled............... a imenilac 8................ 5 8 ........ Zapi{i razlomkom koji deo figure je neobojen..... a onda se izdvoje dva takva dela.....................1...... 4 9 ..... b) Napi{i razlomak kojim se ozna~ava deo koji se dobije kada se jedno celo podeli na tri jednaka dela.. 3...................... 4 2.. Dopi{i brojilac tako da dobijeni razlomak odgovara obojenom delu figure............. b) Zapi{i re~ima slede}e razlomke: 5.... 3 6 8 Pri odre|ivawu brojioca bitno je prebrojati izdvojene delove... 4..........

6.

a) Koliko jagoda ~ini 1 ukupne koli~ine jagoda?
5
..........................................................................................................

b) Jana bi pojela 3 jagoda. Zaokru`i jagode koje bi
5
pojela Jana. Koliko jagoda si zaokru`io? ..................
7.

a) Zaokru`i 2 ma~eva.
9
b) Koliko je 4 od 27? .......................................................................
9

8.

Oboj nazna~eni deo figure.

3
7

dve
tre}ine

9.

tri
~etvrtine

Na slede}im slikama linijom ozna~i
odgovaraju}i deo.

dve
tre}ine

tri
~etvrtine

3
7

5
8

5
8

U svakodnevnim
situacijama ~esto nismo
u mogu}nosti da potpuno
precizno odredimo
`eqeni deo,
ali se trudimo da budemo
{to je mogu}e ta~niji.

Da li zna{ da je muzi~ki notni sistem
zasnovan na razlomcima?

121

10.

a) Koji je broj jedna petina broja 225?

U jednoj ~okoladi od 100 g ~etiri desetine
~ini {e}er, a 25 g mleko. Ostatak ~ini
kakao.

11.

................................................................................................

Koji je broj tri petine broja 225?

Koliko grama {e}era ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

b) Odredi 5 broja 637.
7

Izrazi razlomkom deo ~okolade koji ~ini
mleko.

................................................................................................
................................................................................................

..................................................................................................

Koji je broj 8 od 198?
9

Koliko grama kakaoa ima u 100 g ~okolade?

................................................................................................
..................................................................................................

................................................................................................

12.

Koliko ima tre}ina u 2 ? ................. Koliko ima osmina u 4 ? .................
3
8

13.

Brana je pro~itao 3 slikovnice koja ukupno ima 21 stranu. Koliko je strana pro~itao?
7
................................................................................................

14.

Zapi{i razlomkom koji deo kwige
nije pro~itao.

Koliko strana nije pro~itao?

................................................................................................

................................................................................................

Vlada je popunio 4 albuma u kome ima
9
mesta za 288 sli~ica. Koliko jo{ sli~ica
treba da sakupi Vlada?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

122

15.

Du` AB na polupravoj l jednaka je jednoj petini
du`i AC. Obele`i na polupravoj l ta~ku C.

A

B

l

16.

U trci su u~estvovala tri zeca. Prema opisu trke koji sledi, odredi na du`ima ta~ke
na kojima su ze~evi zastajali, obele`i ih odgovaraju}im razlomkom i pove`i sa
odgovaraju}om slikom.
Beli zec je nakon tri osmine puta zastao
da pojede kupus, a na 5 puta da pojede
8
malo maj~ine du{ice.
Sivi zec je nakon dve sedmine puta zastao
da pojede {argarepu, a na 6 puta da pojede
7
kelerabu.
Crni zec je na pola puta pio vodu, a zatim
je jo{ dva puta, na istim rastojawima,
zastao da pojede po {argarepu.

17.

Kapibare su najve}i glodari na svetu,
1
duga~ki su oko 1 000 km. Koliko su
duga~ki ovi glodari?
1 km =
1 000

19.

18.

Popuni prazna poqa.
1
100 m=

m

cm

1
1 000 000 ha = 1

1
1 000 000
1
hl = 1 l

= 1 mg

U jednom razredu ima 24 u~enika: 12 je sme|ooko, 6 zelenooko, 3 su
crnooka, a ostali su plavooki. Popuni prazna poqa u tabeli a zatim na
krugu oboj odgovaraju}e delove braon, zelenom, crnom i plavom bojom.
boja o~iju

broj
u~enika

deo ukupnog
boja
broja u~enika na krugu

sme|a
zelena
crna
plava

6

1
4

zelena

U novinama ~esto vi|a{
ovakve crte`e. Pomo}u
wih se mogu predstaviti
razni broj~ani podaci.
Ponekad se ovakvi
crte`i nazivaju torte
ili pite.
123

Bisa: Obojila sam tri devetine jaja u crveno. 1 2 = 4 = 8 2. a Ana 4 svoje. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 4. Zatim otvori papir i zapi{i koji je najmawi deo celine koji si dobio. Jasmina 2 svoje 2 4 ~okolade. Primena razlomaka u realnom `ivotu. Jasmina i Ana.html 2. Koriste}i ovaj model mo`e{ da dopuni{ slede}e nizove jednakosti. math. 1 = 2 2 = 3 Uzmi list papira.html 124 . Razlomci. Verina ~okolada Bo{ko je od 9 jaja 3 obojio u crveno. Dopuni jednakost prema slikama. Ponovi postupak onoliko puta koliko mo`e{.edu/en/nav/frames_asid_105_g_3_t_1. 1 3 Jasminina ~okolada Anina ~okolada Bisa je od 9 jaja 3 obojila u crveno.edu/~lenins/fractions/index. 3 9 Iste celine mo`emo izraziti razli~itim razlomcima. 1 = = = 2 4 8 = 1 = 2 = 4 8 = Na Internetu postoje sajtovi posve}eni razlomcima: 1. Uporedi koliko su 8 ~okolade pojele Vera. 3. Bo{ko: Obojio sam tre}inu jaja u crveno.Upore|ivawe razlomaka 1.usu. http://nlvw. Vera je pojela 1 ~okolade.rice. Presavij ga napola pa zatim opet napola.

Model za upore|ivawe razlomaka Na osnovu modela dopuni nizove: 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 9 1 9 1 10 1 10 1 8 1 9 1 10 1 6 1 7 1 8 1 7 1 8 1 9 1 10 1 5 1 6 1 9 1 10 1 9 1 10 1 10 1 10 = = = Dopuni zapo~ete nizove tako da: a) imenilac svuda bude isti < < < 1 8 1 < 2 < 6 6 < < < 1 9 1 9 b) brojilac bude isti 1 10 1 10 2 < 2 < 6 5 < < < < < < Ako dva razlomka imaju iste brojioce......... ve}i je razlomak koji ima mawi imenilac..... ............. 3 . ....... 5... 1.. 2 4 2. 3... 1.............. .... ve}i je razlomak koji ima ve}i brojilac... 5... 2... = 1 7 1 8 1 9 5.......... 5 3 3 6 7 9 Odgovor: 1 ....................... 4 5 2 5 2 6 6 7 6 8 – [ta zna~i: „Prijateqstvo je pola du{e“? . 1 6 1 7 1 8 = 1> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1= 2 = 3 = 2 3 1 2 3 4 4 8 4 6 3 7 2 7 3 5 Pore|aj razlomke u niz od najmaweg do najve}eg: 2...... 125 .......... ... ..................... Uporedi razlomke pomo}u modela i upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >)............................................................. = 1 < 2 < 9 9 Ako dva razlomka imaju iste imenioce.......

..................... 7....................................................................................... Aleksa TV program Pavle 8................................ 4 < 4 2 > 1 3 7 < < 5 8 4 5 4 8 5 > 5 6 8 < 8 10 1 = 6 3 4.......30 ^arobni autobus 12.................... od kojih je 2 stakle3 naca....................................................................................................3.... [ta prime}uje{? ......... Pavle voli da gleda ^arobni autobus. ............ Tamara Ulicu Sezam.......................... na slovo 8.........10 Nodi 126 10............. a Awa voli da gleda Nodija.............................20 Na slovo................................... Izrazi razlomkom koji je to deo sata................................................................................. Du{ko ima 25 klikera od kojih je 2 5 staklenaca............... na slovo..... Jovan ima stado od 64 ovce od 7 kojih je 3 crno....................... .00 Vo}kice TV emisija Tamara Awa broj minuta deo sata .. ............................................ ........... .................................................. Napi{i izostavqeni imenilac ili brojilac tako da tvr|ewe bude ta~no.....................00 Kalendar~i} 8....... Ko ima vi{e staklenaca? 6................................ Aleksa svakog dana gleda emisiju Na slovo........ Du{an ima stado od 56 ovaca od kojih je 2 crno.................. Prou~i TV program................................50 Ulica Sezam 10............... Jovan ima 18 klikera........ Izrazi razlomkom broj `utih ru`a u prvoj i drugoj vazi.... Ko u stadu ima vi{e crnih 8 ovaca i za koliko? ................ ..30 Kirbi 11......... 1 < 2 5 Gde preovla|uju `ute ru`e? Zaokru`i ta~an odgovor......30 Svet crtawa 13. 5................. a) U prvoj vazi b) U drugoj vazi v) U obe vaze Uporedi svoje odgovore sa odgovorima druga iz klupe............. izra~unaj i upi{i u tabelu koliko minuta svako od wih gleda televiziju....................

. Cisterna 8 je pre{la 3 puta od Beograda do Ni{a..... 1 ? 2 3 100 127 .... Oboj odgovaraju}e delove kruga................ cisterne i kamiona obele`avawem ta~aka na du`i...... Autobus je pre{ao 3 puta od Beograda do Ni{a.... Stari Egip}ani umeli su da na matemati~ki na~in zapi{u delove celine jo{ pre 4 000 godina............. Tvoje pitawe: ..... .... 9..... 1 2 1 3 1 6 1 7 1 12 Razmisli na koji na~in bi ti predstavio delove celine ne koriste}i brojeve..Druga ulica va ul ic a U kojoj je od ove dve ulice vi{e od polovine mesta za parkirawe popuweno? Pr 8... u kojoj }e{ prikazati koliko je u~enika dalo koji odgovor i koji je to deo ukupnog broja ispitanih u~enika................ 3 a) Prika`i polo`aj autobusa....... Na Ahmusovom papirusu bili su zabele`eni slede}i simboli....... Napravi anketu me|u svojih deset drugova o ne~emu {to te zanima..... Kamion je pre{ao 4 2 puta od Ni{a do Beograda.......................... Kako bi u tvom sistemu bili predstavqeni 1..... 2............. Sastavi izve{taj u svojoj svesci u obliku tabele (pogledaj tabelu u zadatku 19 na strani 123).... ..... Wihovi „razlomci“ su mnogo li~ili na dana{we – nisu imali razloma~ku crtu.... Beograd a) u prvoj ulici b) u drugoj ulici v) u obe ulice g) ni u jednoj od ove dve ulice Ni{ b) Ko je bli`i Ni{u – cisterna ili autobus? ................. v) Da li su se autobus i kamion susreli? ...................

. Koliko grama ima to par~e torte? izdvojimo dva takva dela? 3.. Koji se razlomak dobije kada jedno celo 2. Prona|i neta~no tvr|ewe i precrtaj ga............................ Vrati se na rubriku Nau~i}e{ na strani 118... v) Iz koje tepsije je vi{e pojedeno? ................. U kesi je bilo 100 bombona......... 4 Stevi je potrebno toliko mleka da bi napravio pala~inke................ a iz druge 4 bureka.......................................... 1 1 000 m = mm 1 t = 1 mg prva tepsija druga tepsija a) Oboj nepojedeni deo... b) U kojoj tepsiji je ostalo vi{e bureka? 7.................................................1.... 6.... Petinu preostalih bombona Jovan je pojeo sam... Iz prve tepsije je pojedeno 3 ............................................... podelimo na pet jednakih delova.. 4.. ................................................................................................. 5...................... 128 5 < 5 7 6 4 < 7 5 5 6 > 6 8 9 6 > 6 8 7 8 > 7 9 9 2 = 4 3 6 .............................. Tri ~etvrtine bombona je pojedeno......... .................. ........... Ozna~i na merici 3 l.......... 8 6 ...... U dve tepsije je bila jednaka koli~ina bureka............. Koliko je bombona pojeo Jovan? .. Obele`i na slici dve tre}ine torte.. Popuni prazna poqa......................... a zatim Torta je te{ka 900 g...................

Neptun. Jupiter. Saturn. 8 1 8 0 a) Saturn: milijarda dvesta sedamdeset sedam miliona ~etiristo ~etiri hiqade ~etiristo osamdeset Neptun: ~etiri milijarde trista ~etrdeset sedam miliona petsto ~etrdeset hiqada petsto {ezdeset Pluton: pet milijardi sedamsto {ezdeset tri miliona devetsto devedeset osam hiqada dvesta ~etrdeset Mars: sedamdeset osam miliona trista ~etrdeset pet hiqada petsto dvadeset Uran: dve milijarde sedamsto dvadeset jedan milion ~etiristo trideset tri hiqade ~etiristo ~etrdeset Jupiter: {eststo dvadeset osam miliona sedamsto osamdeset osam hiqada osamsto osamdeset b) Najbli`a planeta je Mars. – dve hiqade petsto – dvadeset osam hiqada ~etiristo jedan – sedamdeset jedna hiqada sto – devet hiqada devetsto devedeset devet – sto dvadest hiqada – devetsto devedeset devet hiqada devetsto devedeset devet – milion dvadeset hiqada sto jedan – hiqadu dvadeset – deset miliona dve hiqade sto – sto dvadeset tri milijarde sto pedeset {est miliona dvesta sedamdeset tri hiqade ~etiristo deset 2. Uran.[TA SMO NAU^ILI – RE[EWA Strana 43 1. SMd DMd a) b) 1 Md SM DM M SH DH H S D J 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 3 1 1 0 8 3 6 0 0 0 1 8 v) g) d) 3. najudaqeniji Pluton v) Mars i Jupiter g) Mars. Pluton 129 .

4. 2 313 121. a) 120 000 220 000 320 000 420 000 520 000 620 000 2 324 509 2 324 519 2 324 529 2 324 539 2 324 549 2 324 559 34 026 = 30 000 + 4 000 + 20 + 6 300 059 = 300 000 + 50 + 9 289 794 = 200 000 + 80 000 + 9 000 + 700 + 90 + 4 10. 3 – 30 000 000 4 – 4 000 2– 2 000 000 7– 700 6– 600 000 0– 0 2– 20 000 1– 1 5. 67 782 111. 8 8 000 7. 3 213 121. 8 0 0 8 800 000 000 6. 38 055 720 500 8 007 030 8 905 621 = 8 000 000 + 900 000 + 5 000 + 600 + 20 + 1 293 900 600 = 200 000 000 + 90 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 600 11. 67 821 111 9. 0 8 800 000 80 6 254 321 6 254 322 506 372 008 506 372 009 506 372 010 8 230 8 231 8 232 8 999 998 8 999 999 9 000 000 99 998 99 999 100 000 999 999 999 1 000 000 000 1 000 000 001 8. 6 hiqada 325 6 miliona 325 hiqada 60 325 600 000 325 6 325 214 milijardi 23 miliona 7 hiqada 2 M 1 SH 4 H 2 S 3 D 7 J [eststo miliona trista dvadeset pet 130 0 6 254 320 1 650. b) 0 214 023 007 000 2 104 237 6 325 000 . 42 369.

12. 1 A 200 5 B 400 10 V 600 15 G 800 3. 0 2. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 a) veliki avion b) orao i helikopter 131 . 1 Md = 1 000 M 1 DH = 100 S 1 M = 100 DH 1 H = 100 D 1 SH = 1 000 S 1 M = 100 000 D Strana 52 1. < 837 47 000 < 46 000 000 9 246 > 9 245 60 606 > 9 999 4 001 < 4 010 62 350 > 62 305 3 405 < 34 000 86 732 < 836 752 387 13.

132 a) 2 501 + 5 000 = 7 501 2 501 + 5 000 7 501 b) 4 881 + 3 100 = 4 881 + 3 000 + 100 = 7 881 + 100 = 7 981 v) 11 023 + 6 487 = 11 023 + 6 000 + 400 + 80 + 7 = 17 023 + 400 + 80 + 7 = 17 423 + 80 + 7 = 17 503 + 7 = 17 510 11023 + 6487 17510 2 501 + 5 000 7 501 . ~arape 3 < P < 4 rukavice 2 < P < 4 kape 5 < P < 9 {ala 5 < P < 7 Strana 101 1. figura jed.Strana 63 1. a ) 6 000 000 mm2 = 6 m2 50 000 mm2 = 5 dm2 500 mm2 = 5 cm2 4 000 000 mm2 = 4 m2 70 000 mm2 = 7 dm2 600 mm2 = 6 cm2 b) 70 000 cm2 = 7 m2 700 cm2 = 7 dm2 60 000 cm2 = 7 m2 800 cm2 = 8 dm2 v) 700 dm2 = 7 m2 900 dm2 = 9 m2 4. a) 1 a = 100 m2 40 a = 4 000 m2 b) 8 ha = 800 a 9 ha = 90 000 m2 80 ha = 8 000 a 6 ha = 60 000 m2 v) 5 km2 = 500 ha 9 km2 = 90 000 a 7 km2 = 7 000 000 m2 7 km2 = 700 ha 5 km2 = 50 000 a 4 km2 = 4 000 000 m2 5. mere K1 A B C 3 8 8 K2 12 32 32 3. 15 plo~ica. 6. b) A1 = A2 2.

+ 11) = 3 456 + 2 100 = 7 556 b) 6 547 + 12 306 = (6 547 + 6) + (12 306 – 6) = 6 553 + 12 300 = 18 853 6 547 + 12 306 = (6 547 – 47) + (12 306 + 47) = 6 500 + 12 353 = 18 853 Napomena: mogu}a su i druga~ija re{ewa! 133 . a) 9 800 – 5 000 = 4 800 9 800 + 5 000 4 800 b) 6 880 – 3 100 = 6 880 – 3 000 – 100 = 3 880 + 100 = 3 780 11023 + 6487 17510 v) 111 023 – 96 487 = 111 023 – 90 000 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 21 023 – 6 000 – 400 – 80 – 7 = 15 023 – 400 – 80 – 7 = 14 623 – 80 – 7 = 14 543 – 7 = 14 536 3. + Ukupna povr{ina Zemqe je 496 671 km. 4. a) 3 467 + 2 089 = (3 467 + 33) + (2 089 – 33) = 3 500 + 2 056 = 7 556 3 467 + 2 089 = (3 467 – 11) + (2 089. b. Ukupna povr{ina okeana je 361 496 km2. a) 62 421 + 3 235 = 65 656 3 235 + 62 421 = 65 656 1850 – 550 + 420 = + + 2 560 – = 3 010 1877 – 4 010 + 3 430 1 770 + = = 7 000 5. 5 100 1855 1800 6. 1 900 Ukupna povr{ina kontinenata je 135 175 km2. a. g.2. d 7. 6 880 + 3 100 3 780 4 650 = = 6 420 1910 1900 1950 b) 9 766 + 2 299 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 2 299) + 3 334 = 12 065 + 3 334 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = 9 766 + (2 299 + 3 334) = 9 766 + 5 633 = 15 399 9 766 + 2 299 + 3 334 = (9 766 + 3 334) + 2 299 = 13 100 + 2 299 = 15 399 8.

P = 224 m2 3. 3 kg . Obim pravougaonika je ve}i (obim pravougaonika je 26 cm. v) Pojedeno je vi{e iz druge tepsije. b) Vi{e bureka preostalo je u prvoj tepsiji. 2 od 900 gr je 600 gr. 3 3.134 = 622 Odgovor: U 2005. 5 4.58 = 756 . Pojedeno je 75 bombona. 134 2 5 2. a) O = 32 cm b) P = 256 cm2 Strana 128 1. a) 8 467 – 2 089 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) – (2 089 +1 000) = 6 378 + 1 000 – 1 000 = 6 378 8 467 – 2 089 = (8 467 + 1 000) + (2 089 – 1 000) = 6 378 + 1 000 + 1 000 = 8 378 b) 36 547 – 12 306 = 24 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 2 500) – (12 306 + 1 400) = 24 241 – 2 500 – 1 500 = 20 241 36 547 – 12 306 = (36 547 – 3 200) – (12 306 – 420) = 24 241 – 3 200 + 420 = 21 241 – 420 = 20 621 10. Neta~no tvr|ewe je 6 > 6 8 7 5. godini {kolu je poha|alo 622 u~enika. 5. Strana 115 1.76 . Jovan je pojeo 5 bombona. Jovan je pojeo 1 od 25 bombona. a obim kvadrata je 24 cm). 1 m = 1 mm.9. 1 t = 1 mg 1000 1000000 6. 756 . x = 60 m 4. To par~e torte ima 600 gr. 2.

35 – 535 35 – 553 53 – 355 53 – 535 53 – 553 55 – 335 55 – 353 55 – 533 Strana 86 Zadatak ima 4 re{ewa. 602 + 602 1204 704 + 704 1408 795 + 795 1590 897 + 897 1794 Strana 30 Rebus: Milion Strana 117 Strana 42 1292430671 Strana 51 6 deonih ta~aka Strana 58 135 .I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA Strana 15 Strana 62 100 – 1 = 99 999 + 1 = 1 000 a) 2 kvadrata b) 2 {ibice Strana 21 1. 12 111 2.

5 000 • 11 000 + 5 000 = 55 000 000 + 5 000 = 55 005 000 136 . ukupnom zbiru treba dodati 5 000 jer ovaj broj nema svoj par.. 11 000..IZ ISTORIJE MATEMATIKE – RE[EWA Strana 83 1 000 + 10 000 = 11 000 1 001 + 9 999 = 11 000 . 5 499 + 5 001 = 11 000 Ukupno 5 000 parova brojeva sa istim zbirom.

. . . . . . .53 Upore|ivawe povr{i . . . . . . . . . .16 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Brojevi do milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Jedinice za povr{inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Poluprava prirodnih brojeva . . . . . . . .12 Brojevi do sto hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 BROJEVNA POLUPRAVA .16 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 BROJEVI VE]I OD 1000 . . . . . . . . . . . .23 Klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . Povr{ina figura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Sabirawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe ~etvorocifrenih brojeva . . . . . . .54 Merewe povr{i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 MERE ZA POVR[INU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Pisawe. . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Uputstvo .59 SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe hiqada . . . . .84 . . . . . . . . . . . . .66 Sabirawe brojeva ve}ih od hiqadu . . . . . . . . . . . . . .31 Brojevi ve}i od milion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Brojevi do deset hiqada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Pisawe.26 Mesna vrednost cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva . . .

. . . . . . . . . . .105 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Svojstva operacije sabirawa . . .118 ^itawe i pisawe razlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Svojstva operacije oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Upore|ivawe razlomaka . . . . . . . . . .129 I OVO JE MATEMATIKA – RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 [TA SMO NAU^ILI – RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

24 40 659 www. dr Jasmina Milinkovi} i mr Olivera \oki} ilustrovala Neda Doki} recenzenti prof. 38 20 483./faks: 011/ 38 20 464. deo autori prof. 2006 . dr Arif Zoli} Vesna Rikalo.MATEMATIKA uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole – 1.yu za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} copyright © Kreativni centar. nastavnik razredne nastave urednik Svjetlana Petrovi} lektor Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel.kreativnicentar.co. dr Mirko Deji}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful