஋ன்னுள் ஢றஷநந்஡஬ஶண

1

தகு஡ற 1:
அன்ஷந஦க் கரஷனப் வதரழுது ஋ன்ணஶ஬ர வ஬கு அ஫கரக ஡ரன் ஬ிடிந்஡து
ஆணரல் சறநறது கரன ஡ர஥஡஥ரக ஬ி஫றத்஡஡ரல் பூஜர த஧த஧ப்தரக கல்லூரிக்கு
கறபம்தி வகரண்டிபேந்஡ரள் .஥஠ி 7.45 ஆகவும் அ஬ள் வசல் சறநறது சறட௃ங்கற
஢றன்நது..
"அம்஥ர !சரப்தரடு வ஧டி஦ர? வசௌ஥ற missed கரல் குடுத்துட்டர"
"இஶ஡ர வ஧டி ஡ரன் ..஢ீ ப௃஡ல்ன சரப்திடு"
"ஹ்ம்ம் ..அப்தர ஋ன்ண drop தண்ட௃ங்க தர ப்ப ீஸ்"
"஋ணக்ஶக ஶனட் ஆகுது ..வகரஞ்சம் சலக்கற஧ம் ஋ழுந்து த஫கு” ஋ன்று கூநவும்
பூஜர஬ின் வசல் ஥ீ ண்டும் சறட௃ங்கற஦து..
"஍ஶ஦ர !஌ன்தர ஢ீங்க ஶ஬ந! தஸ் ஋ன் ஸ்டரப் ஡ரன்டிபேச்சு ..ப்ப ீஸ் தர ப்ப ீஸ் "
஋ன்நதும் ஡ந்ஷ஡ சறறு ஶகரதத்துடன் "஬ிடுஶநன்..கறபம்த” ஋ன்நதும்
புன்ணஷகப௅டன் வசல்ஷன ஋டுத்து ஡ங்கம்க்கு missed கரல் குடுத்துட்ஶட "அம்஥ர
தரய்” ஋ன்று கூநற ஬ண்டி஦ில் ஌நற கறபம்திணரள்..
"அப்தர சலக்கற஧ம் ஶதரங்க ..அந்஡ குறுக்கு ஬஫றன ஶதரங்க"
"இஶ஡ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு உணக்கு ..இணி ஢ரன் drop தண்஠ஶ஬ ஥ரட்ஶடன்"
"஬ிடுங்க தர..இது ஋ன்ண புதுசர!அஶ஡ர தஸ் ஬ந்துபேச்சு"
"ம்..தரர்த்து ஶதர டர"
"ஏஶக தர தரய்"஋ன்று புன்ணஷகப௅டன் ஶதபேந்ஷ஡ ஬஫ற ஥நறத்து ஌நற வசௌம்஦ர
2

தக்கத்஡றல் அ஥ர்ந்து ஡ந்ஷ஡க்கு ஷக ஆட்டிணரள்..஋ப்ஶதரதும் ஶதரனஶ஬ இபே
஬ி஫றகள் ஌க்கத்துடன் பூஜரஷ஬ ஡ழு஬ி஦து..
"ஶட ஥ச்சரன்!஢ீ இப்டிஶ஦ தரர்த்துட்ஶட இபேந்஡ரனரம் ஶ஬ஷனக்கு ஆகரது ..
அப்தநம் ஶ஬று ஋஬ணரது ஡ட்டிட்டு ஶதரய்டு஬ரன், அப்தநம் ஡ரடி ஡ரன் ஥஬ஶண"

"ஶட ஧ரம்ஸ் !இதுனரம் உணக்கு புரி஦ரதுடர ..இதுனரம் அனுத஬ிச்சர ஡ரன் "஋ன்று
வதபே ப௄ச்சு ஬ிட்டரன்.
"஋ப்தர சர஥ற ..இப்தடி எபே அ஬ஸ்த்ஷ஡ ஋ணக்கு ஶ஬ண்டஶ஬ ஶ஬ண்டரம்"
"ஶதரடர உணக்கு கர஡ஶனரட அபேஷ஥ வ஡ரி஦ஷன"
"ஆ஥ரம்..஋ணக்கு ஡ரன் வ஡ரி஦ன..஢ல்ன வ஡ரிஞ்ச ஢ீ அ஡ அ஬ட்ட வசரல்ன
ஶ஬ண்டி஦஡ரஶண? ஶகட்டர அ஬ப தரர்த்஡தும் ஬ரர்த்ஷ஡ஶ஦ ஬஧னனு வசரல்லு ..
஢ரன் ஶ஬ட௃ம்ணர உணக்கரக வசரல்னட்டர?"
"கர஡ல் வசரல்நதுக்கு ஥ட்டும் தூது கூடரது..இந்஡ அ஬ஸ்த்ஷ஡஦ிலும் எபே சுகம்
இபேக்குடர

஥ச்சரன்"

இந்஡ ஶதச்சுக்கள் ஌தும் வ஡ரி஦ர஥ல் பூஜரவும் வசௌம்஦ரவும் ஶதசறக்
வகரண்டிபேந்஡ணர்..
"தர஡ற ஶ஢஧ம் தஸ்ச ஬ிட்டுட்டு தர஡றன ஢றறுத்஡றஶ஦ ஌று"
"ஷதக்ன ஬பேம் ஶதரது அப்தரட்ட ஢றஷந஦ ஶகட்டரச்சு ..஢ீப௅஥ர?"
"஡றபேந்஡ஶ஬ ஡றபேந்஡ர஡..சரி..Saturday ஢ரன் ஬஧ஷனஶ஦..஋ன்ண ஢டந்஡து?"
பூஜர ஌ஶ஡ர வசரல்ன ஬ரய் ஡றநக்கவும் "ஆடு ஢டந்஡து ஥ரடு ஢டந்஡துன்னு
வ஥ரக்ஷக ஶதரடஶ஡"
3

"ம்..கரஶனஜ்ன ஏஶ஧ வ஬ள்பம்"
"஋ன்ண உபந?"
"தின்ண உன்ண தரர்க்கர஥ உன் Fansனரம் அழுதுட்ஶட இபேந்஡ர வ஬ள்பம் ஬஧ர஥!"
வசௌம்஦ர ப௃ஷநக்கவும் "உண்ஷ஥஦ வசரன்ஶணன்..எத்துக்க ஥ரட்டிஶ஦"
"அதுனரம் ஢ீ ஬஧ஷனணர ஡ரன் ஢டக்கும்"
"஍ஶ஦ரடர ..இந்஡ எபே வச஥றஸ்டர்ன ஥ட்டும் 3 ப்ஶ஧ரஶதரசல் ஦ரபேக்கு஥ர
஬ந்஡து?"
"அதுனரம் சும்஥ர.. ஥த்஡஬ங்க ஡ரன் ஏட்டு஧ரங்கணர ஢ீப௅஥ர?"
"சரி அ஡ அப்தந஥ர டீல் தன்ஶநன் ..Saturday வதபேசர என்னும் ஢டக்கன ..
இன்ஷநக்கு ஡ரன் ஦ரபே ஦ரபே ஋ந்஡ சப்வஜக்ட் ஋டுக்க ஶதரநரங்கனு வ஡ரிப௅ம்"

தகு஡ற 2:
"஢ல்ன ஶ஬ஷப Saturday ஥ீ ட்டிங் ஷ஬க்கன"
"஋ல்னரம் உன்ணரன ஡ரன்"
வசௌம்஦ர என்றும் புரி஦ர஥ல் ஋ன்ணவ஬ன்று ஶகட்கவும்

"உன் Fans கறபப் ஡ஷன஬ஶ஧ ஢ம்஥ H.O.D ஡ரஶண அ஡ரன் ஥ீ ட்டிங் இன்ஷணக்கு ..
஋ணி ஶ஬

஋ப்ஶதரதும் ஢ீ ஶகட்குந சப்வஜக்ட் குடுத்துடு஬ரர்..அப்தநம் ஋ன்ண஥ர?"

"ஆ஥ரம் ஶதரண வசம் ஢ரன் ஶகட்ட஡ அப்டிஶ஦ குடுத்துட்டரபே ..

஬ந்஡தும் ஬஧ர஡து஥ர உன்ஷண தரர்த்து ஡ரன் எஶ஧ வஜரள்ல௃.. சலணி஦ர் staffனரம்
஬ிட்டு குடுக்கனும்னு வசரல்னற உணக்கு ஢ீ ஶகட்டஷ஡ஶ஦ குடுத்஡ரர்.. உன் கூட
஡ரன் சசறப௅ம் join தண்஠ர..ஆணர அ஬ல௃க்கு?"
4

“஬ிடு ஬ிடு..஌ஶ஡ர எபே ஡ட஬ ஋ணக்கு சப்ஶதரர்ட் தண்஠ிட்டரர்.. அதுக்குன்னு
இப்தடி வசரல்னனர஥ர? ஢ீ வசரன்ணது வ஡ரிஞ்சுது H.O.D கு யரர்ட் அட்டரக்

஬ந்து஧ ஶதரது” ஋ன்று கூநற ப௃டிக்கும் ப௃ன் வசௌம்஦ர஬ிட஥றபேந்து அடி ஬ிழுந்஡து.
"஌ய் பூஜர!஋ன்ண தண்஠? ஌ன் வசௌம்஦ர இப்தடி வகரஷன வ஬நறன இபேக்கரங்க?"
"஡ங்கம்..஋ப்த ஌றுண? ஢ரன் என்றும் தண்஠ஷன.. ஋ப்ஶதரதும் ஶதரன அ஬ Fans
கறபப் தற்நற ஶதசுணதும் ஶகரதம் ஬ந்஡ ஥ர஡றரி ஢டிக்குநர ” ஋ன்று கூநற
வசௌம்஦ர஬ின் ப௃ஷநப்ஷத வதற்நரள்.
"வசௌம்஦ர தர஬ம் அ஬ங்கப ஏட்டுநஶ஡ வதர஫ப்தர ஶதரச்சு உணக்கு”
"஢ல்ன வசரல்லுங்க ஡ங்கம்"
"ஆதீஸ் பைம் ஬ஷ஧க்கும் ஡ரன் ஡ங்கம் சப்ஶதரர்ட்"
இப்தடி சறநறது ஶ஢஧ம் ஶதச்சு வசல்ன, கல்லூரிப௅ம் ஬ந்஡து ..அலு஬னக
அஷந஦ில் ஷகவ஦ழுத்து ஶதரட்டுட்டு ஡ங்கம் ஋ஶனக்ட்ஶ஧ர஢றக்ஸ்(ECE)
டிப்தரர்ட்வ஥ன்ட் staff பைம் வசல்ன பூஜரவும் வசௌம்஦ரவும் கம்ப்பெட்டர்
ச஦ின்ஸ்(CSE) டிப்தரர்ட்வ஥ன்ட் staff பைம் வசன்நணர்..
"Good morning வஜணிட்டர அக்கர..஋ப்தடி இபேக்கல ங்க?" ஋ன்று வசௌம்஦ர ஶகட்க
"யரய் ஋ப்தடி இபேக்க வசௌம்஦ர? உங்க இ஧ண்டு ஶதபேக்கும் ஋ப்ஶதர vacation
லீவ்?"
பூஜர, "஋ங்கல௃க்கு ஢ரஷபக்கு ஡ரன் வ஡ரடங்குது.. Vacation ஋ப்தடி ஶதரச்சு? தி஧஡ரப்
அண்஠ர ஋ப்தடி இபேக்கரங்க?குட்டீஸ்ஶ஦ரட எஶ஧ ஆட்ட஥ர? ஜரய் ஋ப்தடி
இபேக்கரங்க?"

5

"஢ீ ஶ஬ந பூஜர ..Vacation ஶ஬ஸ்ட்..஥ர஥ற஦ரர் ஥ர஥ணரர் ஬ந்து எஶ஧ ஶ஬ஷன ..
஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஬ிட்டு ஢க஧ஶ஬ இல்ஷன..஋ங்ஶகப௅ம் ஶதரகன.. உங்க அண்஠ர
எஶ஧ ப௄ட் அவுட்.. ஜரய் ஶக஧பர ஶதரய்டர,இன்னும் 10 ஢ரள் க஫றச்சு ஡ரன்
஬பே஬ரபரம்"
"஌ய் !அது ஦ரபே ஜரய்? இது ஋ன்ண புது கஷ஡?" ஋ன்று வசௌம்஦ர ஶகட்க
"உணக்கு வ஡ரி஦ர஡ர? வஜணிட்டரகர ஋஡றர் ஬ட்டுக்கு

புதுசர எபே ஥ஷன஦ரப
குடும்தம் ஬ந்துபேக்கரங்க.. அவ்஬ட ஬ல்னற஦ அ஫ஶகரடு ஜரய்னு 21 ஬஦து
வதண்குட்டி இபேக்கு ..தி஧஡ரப் அச்சன் ஜரய்க்கு ஬ிசறநற஦ரக்கும் "஋ன்று
஥ஷன஦ரபத்஡றல் ப௃டித்஡ரள்.
஬ிச஦த்ஷ஡ ஶகட்டு சறநறது அ஡றர்ந்஡ரலும் பூஜர஬ின் ஬ிபக்கம் ஶகட்டு சறரிப்பு ஡ரன்
஬ந்஡து வசௌம்஦ர஬ிற்கு இபேந்தும்,
"஋ன்ண வஜணிட்டரகர?" ஋ன்று ஶகட்டரள்.
"஋ன்ண தண்஠ வசரல்ந?"
"஋ன்ணகர இப்தடி வசரல்நீங்க?"
பூஜர, "஋ந்஡ர த஧ஞ்சு வசௌ஥ற குட்டி? கல்஦ர஠த்துக்கு திநகும் ஆண்கள் ஷசட்
அடிக்கும்"

"஢ீ ப௃஡ல்ன ஡ப்பு ஡ப்தர ஶதசுந ஥ஷன஦ரபத்ஷ஡ ஢றறுத்து, வதண்கள் அடக்க
எடுக்க஥ர இபேக்கட௃ம் ஆண்கள் ஥ட்டும் "஋ன்று ப௃டித஡ற்குள் பூஜர
"஢ீப௅ம் ஶ஬ட௃ம்ணர ஷசட் அடிச்சுக்ஶகர"
"சல"
6

"஋ன்ண வதரபேத்஡஬ஷ஧ ஋ன் க஠஬ர் அ஫ஷக ஧சறக்கனரம் ஆணர அத்ஶ஡ரடு
஢றறுத்஡றக்கறட்டு ஋ன்ண ஥ட்டும் உ஦ி஧ரய் ஶ஢சறச்சு, ஋ணக்ஶக ஋ணக்கு அ஬ன்
உண்ஷ஥஦ரய் இபேந்஡ர ஶதரதும்"
வஜணிட்டர, "அப்தடி ஦ரபேம் இபேக்கரங்கபர பூஜர?"
பூஜர புன்ணஷகக்கவும் வசௌம்஦ர "Fans கறபப்ன இபேந்து ஥ட்டும் ஶ஡ர்ந்து
஋டுதுடர஡"
"உணக்கு ஡ரன் Fans கறபப்னரம்"
இப்தடி ஬஫க்கம் ஶதரல் ஶதச்சு வசல்ன, பூஜர ஥ணது வ஡ரி஦ர஡ வஜணிட்டரவும்
வசௌம்஦ரவும் ஶ஬று ஶதச்சுக்கு வசன்நணர்..
஥ரஷன 4.15 ஥஠ிக்கு பூஜர சறநறது ஋ரிச்சலுடன் தஸ்க்கு வசன்று அ஥ர்ந்஡ரள்..
அஷ஡ கண்டு கர஧஠ம் புரி஦ர஥ல் எபே ஥ணது ஬பேந்஡ற஦து ..
கர஧஠ம் வ஡ரிந்஡றபேந்஡ரஶனரதுள்பி கு஡றத்஡றற்கும்..

஡ங்கம், "஋ன்ண பூஜர ஋ன்ண ஆச்சு? ஌ன் எபே ஥ர஡றரி இபேக்க?" ஋ன்று ஶகட்டதும்
பூஜர வதரநற஦ ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
"அந்஡ 'Water Fall'(ஶ஬ந ஦ரர் H .O .D ஡ரன்) இபேக்கரஶ஧ !
஋ன்ஷண 3rd இ஦ர்க்கும் 1st இ஦ர்க்கும் ஶதரக வசரல்னறட்டரர் ..
஢ல்ன சப்வஜக்ட் ஡ரன், ஆணர 1st இ஦ர் எஶ஧ கடி஦ர இபேக்கும் ..இ஧ண்டும் ஶ஬ந
ஶ஬ந திபரக்.. ஷட஥றங்ஸ் ஶ஬ந..஋ணக்கு திடிக்கஶ஬ இல்ஷன.. ஥ரத்஡ ஥ரட்டரபே..
஬஧ ஶகரதத்துக்கு ..புதுசர஬ந்துபேக்க அணி஡ர வகரஞ்சம் சறரிச்சதும் ஋ன் ஡ஷனன
வகட்டிட்டரன் அந்஡ வஜரள்பன்"஋ன்று எபேஷ஥஦ில் ப௃டித்஡ரள்.
வசௌம்஦ர, "஬ிடு, சப்வஜக்ட் உணக்கு திடிச்சது ஡ரஶண ..அதுவும் Programming, ஢ீ
஡ரன் ஢ல்ன ஋டுப்த, அதுக்கரக கூட குடுத்துபேக்கனரம்"
7

"஢ீ ஬ிட்டு குடுப்தி஦ர? உன் Fans கறபப் ஡ஷன஬஧ரச்ஶச"!
வசௌம்஦ர ஶகரத஥ரக "உபநர஡..... " ப௃டிப்த஡ற்குள் ECE டிப்தரர்ட்வ஥ன்ட் H.O.D
஡ங்கம் அபேகறல் அ஥஧ அ஬ர்கபின் ஶதச்சு ஢றன்று ஶதபேந்து கறபம்தி஦து.
இநங்கும் ஬ஷ஧ பூஜரவும் வசௌம்஦ரவும் ஌தும் ஶதச஬ில்ஷன.
பூஜர஬ின் ஥ண஢றஷன புரிந்஡ ஡ந்ஷ஡ இ஧வு உ஠ஷ஬ வ஥ரட்ஷட ஥ரடி஦ில் ஌ற்தரடு
வசய்து, உண்ட௃ம் ஶதரது இ஧ண்டு ஬ர஧ vacation தற்நற ஶகட்கவும் பூஜர஬ின்
஋ரிச்சல் தநந்஡து .உநங்கும் ப௃ன் வசல்னறல் வசௌம்஦ரஷ஬ அஷ஫த்து ஥ன்ணிப்பு
ஶகட்டு ச஥ர஡ரண தடுத்஡றணரள்.

தகு஡ற 3:
இ஧ண்டு ஢ரட்கள் க஫றத்து கரஷன஦ில் அன்ஷண,
"அடுத்஡ ஬ர஧ம் வகரஷடக்கரணல் ஶதரகனர஥ர?"
"ஶ஬஠ர஥ர ஋த்஡ண ஡ட஬ ஡ரன் ஶதரக?"
஡ந்ஷ஡, "வசன்ஷணக்கு ஶதரகனர஥ரடர?"
வசன்ஷணக்கு வசல்லும் ஆஷச இபேந்஡ரலும் ஡ரன் ஋டுத்஡ ஡ீர்஥ரணப௃ம் கூநற஦
஬ரர்த்ஷ஡கல௃ம் ஢றஷண஬ிற்கு ஬஧
"ஶ஬஠ரம் தர.. ஋ங்கப௅ம் ஶதரக ஶ஬஠ரம்.. இந்஡ ப௃ஷந இ஧ண்டு சப்வஜக்ட்க்கும் புதுசர
Lecture -Notes ஋ழு஡னும்.. Vacation ப௃டிஞ்சதும் ப௃஡ல் ஢ரஶப submit தண்஠னும்,
இல்னரட்டி அந்஡ Water-Fall வதபேசர சலன் ஶதரடு஬ரன்..ஶ஬ட௃ம்ணர அம்ஷத குனவ஡ய்஬
ஶகர஬ிலுக்கும் அகஸ்஡ற஦ர் Fallsக்கும் ஶதரனரம்"

[Lecture-Notes --> எபே சப்வஜக்டில் இபேக்கும் 5 chapter கல ழ் இபேக்கும் அஷணத்து
஡ஷனப்திற்கும் notes (஬ிபக்கம்) ஋ழுது஬து]

[அகஸ்஡ற஦ர் அபே஬ி --> அம்ஷத ஋ன்று அஷ஫க்கப்தடும் அம்தரசப௃த்஡ற஧த்஡றல்
8

இபேக்கறநது ..஬ரனுனக ஥ங்ஷக஦ரண ஥ஷ஫ வதரய்த்஡ரலும் ஬பேடம் ஶ஡ரறும்
வதரய்க்கரது தரல்஢ீஷ஧ வகரட்டும் அபே஬ி ..அஷ஡ ஧சறத்஡றட கண்கள் இ஧ண்டு
ஶதர஡ரது]

சறநறது ஶ஦ரசஷண஦ின் தின் ஡ந்ஷ஡, "சரி ..weekendணர கூட்ட஥ர இபேக்கும் ..
஋ன்ஷணக்கு ஋ணக்கு லீவ் ஶதரட ப௃டிப௅ம்னு தரர்த்து வசரல்ஶநன் "஋ன்நரர்
"Thanks தர"
஥஡ற஦ம் 2 ஥஠ிக்கு பூஜர வ஡ரஷனக்கரட்சற஦ில் தரட்டு தரர்த்து வகரண்டிபேக்க
அன்ஷண,

"பூஜர சன் டி஬ி ஶதரடு"
"ப௃டி஦ரது஥ர அது எபே குப்த சலரி஦ல்"
"஌ய் ஶதரடுடி"
"ப௃டி஦ரது ஥ீ ணரட்சற ..ஶதர ஶதரய் ஋஡ரச்சும் ஶ஬ஷன஦ தரபே..ஶதர஥ர ஶதர ” ஋ன்று
வஜ஦ம் ச஡ர ஥ர஡றரி ஷக ஢ீட்டி வசரல்ன, சறரிப்பு ஬ந்஡ரலும் சறரிக்கர஥ல்,

"வகரழுப்பு ஌நற ஶதரச்சு..உணக்குனரம் ஋துக்கு Vacation? கரஶனஜ்ஶக ஶதர"
"அப்தநம் சண்ஷட ஶதரட ஆள் இல்னர஥ ஢ீ ஡ரன் ஥ீ ணரட்சற கஷ்ட தடு஬ "஋ன்று
கூநவும் அன்ஷண அடிக்க ஬஧ பூஜர ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு ஏடிணரள்.
"ரிஶ஥ரட் குடுத்துட்டு ஶதர"
பூஜர ஬஧ர஡஡ரல் ஋ழுந்து ஶதரய் வ஡ரஷனக்கரட்சற஦ிஶன ஥ரற்நவும் ஶகதிள் கட்

ஆகவும் சரி஦ர இபேந்஡து ..஋ரிச்சலுடன் வ஡ரஷனக்கரட்சறஷ஦ அஷணத்து஬ிட்டு
தடுக்க வசன்நரர்.சறநறது ஶ஢஧த்஡றல் தரட்டு சத்஡ம் ஶகட்டு ஋ழுந்து ஬ந்து பூஜர஬ிடம்,
"ஶகதிள் ஋ப்ஶதர ஬ந்஡து?"

"ஶதரணர ஡ரஶண ஬஧துக்கு?" அன்ஷண புரி஦ர஥ல் அ஬ஷப ஶ஢ரக்கவும்,

9

"஢ரன் ஡ரன் wireஷ஦ ஋டுத்து஬ிட்ஶடன்..அந்஡ அழு஬ரச்சற சலரி஦ல் ப௃டிந்஡தும்
உள்ஶப ஬ந்ஶ஡ன் "஋ன்நரள் வ஬ற்நற புன்ணஷகப௅டன்.
"஬ரலு உன்ணனரம்"

஋ன்று இ஧ண்டு அடி ஶதரட அஷ஡ வதரபேட்தடுத்஡ர஥ல் இஷச ஥ஷ஫஦ில் ஢ஷணந்து
வகரண்டிபேந்஡ரள் பூஜர.சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து Lecture-Notes ஋ழு஡ அ஥ர்ந்஡ரள் .

஡ந்ஷ஡ ஶகட்ட "வசன்ஷண ஶதரகனர஥ரடர?" ஬ரர்த்ஷ஡கஶப ஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்து
஬ஷ஡க்க பூஜர஬ின் ப௃கப௃ம் ஥ணப௃ம் ஬ரடி஦து. திநகு ஡ஷனஷ஦ சறலுப்தி
தஷ஫஦ சறந்஡ஷண஦ினறபேந்து வ஬பிஶ஦நற ஋ழு஡ வ஡ரடங்கறணரள்.
இப்தடி அன்ஷணஷ஦ சலண்டு஬஡றலும்,Lecture-Notes ஋ழுது஬஡றலும்,
வசௌம்஦ரவுடன் அ஧ட்ஷட அடிப்தது஥ரக ஢ரட்கள் ஢க஧, இ஧ண்டு ஢ரட்கள் அம்ஷத
குனவ஡ய்஬ ஶகர஬ிலுக்கும் அகஸ்஡ற஦ர் அபே஬ிக்கும் வசன்று ஬ந்஡ணர் ..கல்லூரி
வசல்லும் ஢ரல௃ம் ஬ந்஡து..
8Dec'08 கல்லூரி வசல்லும் ஢ரள் கரஷன 7.50 ஥஠ிக்கு ஶதபேந்஡றல்,
"஋ன்ண ஶ஥டம் இன்ஷணக்கு உங்க ஸ்டரப்னஶ஦ ஌நறடீங்க?"
"஋ப்ஶதர஡ரது ஶனட் ஆகும் அதுக்குனு "........ப௃டிப்த஡ற்குள்
"அடிப் தர஬ி "஋ன்று வசௌம்஦ர சறநறது அ஡ற஧
"஬ிடு ஬ிடு அ஧சற஦ன இதுனரம் சர஡ர஧஠஥ப்தர "஋ன்நதும் வசௌம்஦ர சறரித்து
வகரண்ஶட
"உணக்கு ஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் class? ஋ணக்கு கரஷனன lab (10.10 - 12.50) அப்தநம்
6th hour (1.35 - 2.20) class"
"஋ணக்கு இன்ஷணக்கு classஶ஦ இல்ஷன ..1st இ஦ர்க்கு Jan12 ஡ரஶண ஆ஧ம்திக்குது,
அது஬ஷ஧ வகரஞ்சம் ப்ரீ ஡ரன்"

10

கரஷன 9.50 ஥஠ிக்கு H.O.D இண்டர்கர஥றல் பூஜரஷ஬ அஷ஫த்஡ரர்.
வசௌம்஦ர, "ஹ்ம்ம் ..ம்ம் ..கரஷன஦ிஶன஬ர?"
"஬ரஷ஦ ப௄டு ..஋ன்ண திஶபஶடர !ஶதரய் தரர்த்துட்டு ஬ரஶ஧ன் ..உணக்கு 10.10க்கு
class" ஶதசறக் வகரண்ஶட வ஬பிஶ஦ வசன்நரள்.
5 ஢ற஥றடத்஡றஶனஶ஦ பூஜர ஡றபேம்தி ஬஧வும் வசௌம்஦ர,
"஋ன்ணடி அதுக்குள்ப ஬ந்துட? ஋ப்தடி ஬ிட்டரர்?"
"஢ரங்க ஋ன்ண வசௌம்஦ர஬ர?" பூஜர புன்ணஷகக்க
"஋ன்ண ஬ி஭஦ம்? அ஡ ப௃஡ன வசரல்லு"
"என்னு஥றல்ன இணி 3rd CSE class in-charge ஢ரன் ஡ரணரம் ..அந்஡ தசங்கல௃க்கு
஋ன்ஷண வ஧ரம்த திடிக்கு஥ரம், அ஡ணரல் ஋ணக்கு ஡ரன் அடங்கு஬ரங்கபரம்"
"கனக்குநறஶ஦ பூஜர !கனக்குநறஶ஦ !அது சரி ததி஡ர ஶ஥டம் ஶகரத தடஷன஦ர?"
"ப௃டினன்னு அ஬ங்க ஡ரன் ஥ரத்஡ வசரன்ணரங்கபரம்"
"ஹ்ம்ம் ..஦ரபேக்கும் அடங்கர஡ தசங்க ஋ப்தடி உணக்கு ஥ட்டும்?"
"தசங்கணர ஶசட்ஷட தண்஠ ஡ரன் வசய்஬ரங்க ..இந்஡ ஬஦சுன ஋ன்ஜரய்
தண்஠ர஥ ஶ஬ந ஋ப்த தண்஠ ப௃டிப௅ம் ..அ஡ரன் ஢ரன் அ஬ங்க ஶ஡ரஷப ஡ட்டி
குடுத்து அன்தரல் கட்டு தடுத்துஶநன் ..தடிக்கவும் ஷ஬க்குஶநன் "஋ன்று
வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்஡ரள்.
"உன்ண ஥ர஡றரினரம் ஋ன்ணரன இபேக்க ப௃டி஦ரதுதர"

11

"஋துக்கு? அ஡ரன் Final இ஦ர் தசங்க உன் அ஫குன ஥஦ங்கற ஢ீ வசரல்நதுக்குனரம்
஡ஷனஷ஦ ஆட்டு஧ரன்கஶப"
"லூசு ..Studentsஅ ஶதரய்"
"studentsணர ஋ன்ண? staffணர ஋ன்ண? H.O.Dணர ஋ன்ண? உணக்கு வ஥ௌஸ் ஜரஸ்த்஡ற
஡ரஶண"!
வசௌம்஦ர ஥஠ிஷ஦ தரர்த்து,
"஢ீ இப்தடி ஡ரன் உபநறட்ஶட இபேப்த ..஋ணக்கு labகு ஶ஢஧஥ரச்சு ..தரய் "஋ன்று
வசன்நரள்.
11.30 ஥஠ிக்கு பூஜர ஧ரம்஢ரத்ஷ஡ தரர்க்க 1st இ஦ர் திபரக் staff பைம்க்கு வசன்நரள்.
[஧ரம்஢ரத் -பூஜர஬ின் கல்லூரி ஶ஡ர஫ற ஜரணகற஦ின் அண்஠ன் .஢ல்ன த஫க்கம் .
஧ரம்஢ரத் ஥றகவும் எல்னற஦ரக இபேப்த஡ரல் 'குச்சற அண்஠ர' ஋ன்று அஷ஫க்க
ஆ஧ம்தித்து ஡ற்ஶதரது 'குச்சற ஍ஸ்' ஆக ஥ரநற஦ிபேக்கறநது]
"குச்சற ஍ஸ் ஋ணக்கு எபே information ஶ஬ட௃ம்"
"஋ன்ண ஬ரலு?"
"1st CSE class in-charge ஦ரபே?"
சறறு இன்த அ஡றர்ச்சற கனந்஡ த஦த்துடன் "஌ன் பூஜர? ஋துக்கு ஶகட்குந?"
"அந்஡ classகு ஢ரன் PDS(Programming & Data Structures) ஋டுக்க ஶதரஶநன் ..
அ஡ரன்.................." ப௃டித஡ற்குள்
"தி஧஬ன்(Maths

டிப்தரர்ட்வ஥ன்ட்) ஋ன் ஢ண்தன் ஡ரன்.. (சறறு அழுத்஡த்துடன்)
வ஧ரம்த ஢ல்ன஬ன் ..Students தற்நற வ஡ரிஞ்சுகனு஥ர?"
"Students எவ்வ஬ரபே staffடப௅ம் வ஬வ்ஶ஬நர ஢டந்துதரங்க ..஢ர஥ த஫குந஡
வதரபேத்து அ஬ங்க ஢டந்துதரங்க ..அ஡ணரல் ஢ரன் students தற்நற ஦ரர்ட்ஷடப௅ம்
ஶகட்க ஥ரட்ஶடன்னு உங்கல௃க்கு ஡ரன் வ஡ரிப௅ஶ஥"
12

"ஶ஬ந ஋ன்ண?"
"வசரல்ன ஬ிட்டர ஡ரஶண !இன்ஷணக்கு ஋ன்ணரச்சு உங்கல௃க்கு? ஋ன்ண ஶதச
஬ிடர஥ ஢ீங்கஶப ஶகள்஬ி ஶகட்டுட்ஶட இபேக்கல ங்க?"
"என்னு஥றல்ஷன ..வகரஞ்சம் ஶ஬ஷன ஢ற஦ரதகம் ..஢ீ ஬ந்஡ கர஧஠த்ஷ஡ச் வசரல்லு"
"ஷடம் clash தற்நற ஶதசனும் ..தி஧஬ன்
ீ சரர் ஦ரபே? இபேக்கர஧ர?"
"தி஧஬ன்
ீ ஦ரபேஶண வ஡ரி஦ர஡ர? ஢ம்஥ தஸ் ஡ரன் ..஥ீ ட்டிங் ஶதர஦ிபேக்கரன் ..
஬ந்துபே஬ரன்"
"சரி஠ர ஢ரன் 2.30கு ஬ரஶ஧ன் "஋ன்று வசன்நரள்.
பூஜர வசல்னவும் தி஧஬ன்
ீ உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡ரன்.
"ஶடய் !஥றஸ் தண்஠ிட்டடர ..இப்த ஡ரன் பூஜர ஬ந்துட்டு ஶதரநர"
"஋ன்ணடர !஋துக்கு?" ஋ன்று தி஧஬ன்
ீ த஧த஧க்க, ஧ரம்ஸ்
"உன்ஷண தரர்க்க ஡ரன் ஬ந்஡ர……………………”
"஋ன்ண தரர்க்க஬ர !஋துக்குடர? வசரல்லுடர "஋ன்று ஡த்஡பிந்஡ தி஧஬ஷண

தரர்க்க
஧ரம்ஸ்கு ஬பேத்஡஥ரக ஡ரன் இபேந்஡து.
"வ஧ரம்த சந்ஶ஡ர஭ தடர஡ ..அ஬ல௃க்கு உன்ஷண ஦ரபேஶண வ஡ரி஦ன..1st CSE class
in-charge தரர்க்க ஬ந்஡ர ..஌ஶ஡ர ஷடம் ஶடதிள் clash தற்நற ஶதசனும்ணர ..2.30கு
஬ரஶ஧ன்ணர"
஥கறழ்ச்சற குஷநந்஡ரலும்
"஋ன்ஷண வ஡ரி஦னணர ஋ன்ணடர ..அ஡ரன் இணி த஫க ஶதரநரஶப "஋ன்று கூந
஧ரம்ஸ் ஬பேத்஡஥ரக புன்ணஷகத்஡ரன்.
஢க஧ர வ஢ரடிகபரல் ஥ணம் வ஢ரடிந்஡ரலும் ஡ப஧ரது பூஜர஬ின் ஬஧வுக்கரக கரத்து
வகரண்டிபேந்஡ தி஧஬ன்க்ஶகர

஌஥ரற்நஶ஥!
13

தகு஡ற 4:
஥஡ற஦ உ஠வு இஷடவ஬பி஦ின் ஶதரது வசௌம்஦ர,

"உன் ஶ஡ங்கரய் சர஡ம் ஡ணி பேசற ஡ரன் ..ஶததிக்குட்டி இப்தடி வசஞ்சு ஡஧
஥ரடிக்கு஧ர!" ஋ன்று வதபே ப௄ச்சு ஬ிட்டரள் .

[ஶததிக்குட்டி -வசௌம்஦ர அன்ஷணஷ஦ கூப்திடும் வசல்ன வத஦ர்]
"எவ்வ஬ரபேத்஡ர்க்கும் எவ்வ஬ரன்நறல் ஡றநஷ஥ ..உங்க அம்஥ர புபிஶ஦ர஡ஷ஧
specialist " பூஜர புன்ணஷகக்க ஶதச்சு ஥ரநற஦து.
"ஹ்ம்ம் ..3rdCSE studentsகு ஢ீ ஡ரன் class-inchargeனு வ஡ரிப௅஥ர?"
"ஈவ்ணிங் திஶ஧க்ன ஶதரய் வசரல்னனும்"
஥஡ற஦ம் 2.20க்கு Final CSE ஬குப்பு ப௃டிந்து வசௌம்஦ர ஬ந்஡ ஶதரது பூஜர இல்ஷன.
"Good afternoon my dear students" ஋ன்று கூநற வகரண்ஶட 3rdCSE உள்ஶப வசன்ந
பூஜரஷ஬ கண்டு இன்த அ஡றர்ச்சற஦ில் ஥ர஠஬ர்கபின் ப௃கம் தி஧கரசறத்஡து :-)
"ஶ஥ரணிகர ஶ஥டம் ஬஧ர஡ணரல் ஢ரன் ஬ந்துபேக்ஶகன் ..எபே குட் ஢றபெஸ் ..இணி
஢ரன் ஡ரன் உங்க Class-Incharge " ஋ன்நதும் அஷண஬பேம் ஏஏ .......னு கத்஡றணர்.
"ஹ்ம்ம் ..஋ன்ஜரய் தண்஠னரம் ..ஆணர அது ஥த்஡஬ங்கப disturb
தண்஠ர஥லும், H.O.D/Principalட ஡றட்டு ஬ரங்கர஥லும் இபேக்கனும் "஋ன்று
புன்ணஷகத்஡ரள், திநகு
"1st ஶடஶ஦ Class ஶ஬ண்டரம் ..஋ன்ண தண்஠னரம்?.. ஹ்ம்ம் ..Final இ஦ர் ஶதரக
ஶதரநீங்க So lets solve some interview questions.. ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் gift
உண்டு..Small gift to students who give minimum 3 correct answers" ஋ன்நதும் எபே
க஧ஶகர஭த்துடன் ஥ர஠஬ர்கள் ஶகள்஬ிக்கு ஡஦ர஧ரணரர்கள்.
ஶகள்஬ி-த஡றல் ஋ன்று ஬குப்பு ஬ிறு஬ிறுப்தரக வசன்நது ..இறு஡ற஦ில் இ஧ண்டு
14

஥ர஠஬ர்கல௃க்கு ஥று஢ரள் தரிசபிப்த஡ரக கூநற ஬ிஷட வதற்நரள்.
பூஜர வசௌம்஦ர஬ிடம் ஬குப்தில் ஢டந்஡ஷ஡ கூந,
"ப௃஡ல் ஢ரஶப தரிசுன்னு ஆ஧ம்ச்சுடி஦ர?உன் சம்தபம் இதுக்ஶக ஶதரய்டும்"
"ஆ஥ரம் எபே வசம்ன 100-150 ஶதணர ஬ரங்கற ஡஧துன சம்தபம் ஶதரய்டும் தரபே !
studentsஅ encourage தண்஠னும் "
திநகு,
஧ரம்ஸ்ப௅டன் ஢டந்஡ சந்஡றப்ஷத தற்நற கூறும் ஶதரது, ஡ரன் ஬பே஬஡ரக வசரன்ணது
஢றஷண஬ிற்கு ஬஧ வசல்னறல் ஧ரம்ஸ்ஷ஦ அஷ஫த்து ஬஧ ப௃டி஦ர஡஡றன் கர஧஠த்ஷ஡
கூநறணரள்.
தி஧஬ணின்

஢ச்சரிப்பு ஡ரங்கர஥ல் அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன, அலு஬னக அஷந஦ின்
஬ரசனறஶனஶ஦ பூஜரஷ஬ ஧ரம்ஸ் அஷ஫த்து,
"குட் ஥ரர்ணிங் பூஜர !இ஬ன் ஡ரன் ஢ீ ஶ஡டி஦ தி஧஬ன்

"஋ன்று அநறப௃கதடுத்஡ பூஜர
தி஧஬ஷண

ஶ஢ரக்கற,
"குட் ஥ரர்ணிங் சரர் !இப்த ஋ணக்கு Class இபேக்கு ..11.30க்கு ஬ந்஡ர உங்கஷப தரர்க்க
ப௃டிப௅஥ர?"
"ம் ..தரர்..க்..கனரம் "஋ன்று ஡ந்஡ற஦டித்஡ தின் "சரர் ஋துக்கு? தி஧஬ன்
ீ னு
கூப்திடனரஶ஥ "஋ன்ந஬ஷண ஬ித்஦ரச஥ரக தரர்த்஡ பூஜர,
"11.30க்கு தரர்க்கனரம் "஋ன்று வ஥ரட்ஷட஦ரக கூநற சறட்டரக தநந்஡ரள்.
஧ரம்ஸ், "஌ன்டர இப்தடி ஶதசுண? ப௃஡ல் ப௃ஷந தரர்குநப்தஶ஬ ஶதஷ஧ வசரல்னற
கூப்டுங்கனு வசரல்லு஬ரங்கபர? பூஜர வ஧ரம்த ஭ரர்ப்"
"஢ரன் 1st ஷடம் தரர்க்கஷனஶ஦டர ..வ஧ரம்த ஢ரள் த஫கறண ஥ர஡றரி இபேக்கு ..அ஡ரன்
உபநறட்ஶடன்"

15

"சரி ஬ிடு ..தரர்த்துக்கனரம்"
஬குப்பு ப௃டிந்து பூஜர தி஧஬ஷண

தரர்க்க 11.30க்கு வசன்நரள் .பூஜரஷ஬
தரர்த்஡தும் தி஧஬ணின்

ப௃கம் தி஧கரசறத்஡து.
"சரர், wednesday 1st CSEகு 3rd hour Class ஶதரட்டுபேக்கல ங்க..அஶ஡ ஶ஢஧த்துன
஋ணக்கு 3rd CSE Class இபேக்கு ..஋ன்ணரன ஥ரத்஡ ப௃டின ..஢ீங்க ஥ரத்஡ற ஡஧
ப௃டிப௅஥ர?"
தி஧஬னுக்ஶகர

஡ன் கர஡றல் ஶ஡ன் தரய்஬து ஶதரனவும் வ஡ன்நல் ஡ீண்டு஬து
ஶதரனவும் இபேந்துஶ஡ ஡஬ி஧ பூஜர஬ின் ஶதச்சு ப௄ஷபஷ஦ ஋ட்ட஬ில்ஷன .பூஜர
"சரர் "஋ன்று சத்஡஥ரக அஷ஫க்க, ஡றபே஡றபேன்னு ப௃஫றத்஡ரன்.திநகு,
"஋ன்ஷணக்கு? ஋ந்஡ hour வசரன்ண....ண ீங்க ஶ஥....டம் ?" ஋ன்று ஡ற஠நறணரன்.
" wednesday 3rd hour "
5 ஢ற஥றடங்கள் ஷடம்-ஶடதிள் ஡ரஷப பு஧ட்டிட்டு "5th hour சரிப்தடு஥ர?"
"ம் ..ஏஶக சரர் ..Thanks " கூநற வசன்நரள். தி஧஬னுக்ஶகர

஬ரணில் தநப்தது ஶதரல்
இபேந்஡து.
Jan12 ஬ஷ஧ பூஜர஬ிடம் ஶதசும் ஬ரய்ப்பு தி஧஬னுக்கு

கறஷடக்க஬ில்ஷன.
Jan12 1st CSE ஬குப்தஷந஦ில்,
"Good Morning students.. Am Pooja from CSE department, going to handle PDS for
you.. 1st day class ஶ஬ண்டரம் ..எபே intro ஥ட்டும் ஬ச்சுக்கனரம் ..எவ்வ஬ரர்த்஡஧ர
ப௃ன்ணரடி ஶதரய் 'உங்க வத஦ர், ஋ங்கறபேந்து ஬ரீங்க' னு வசரல்லுங்க "஋ன்நதும்
஥ர஠஬ர்கள் எவ்வ஬ரபேத்஡஧ரக ஡ங்கஷபப் தற்நற கூநறணரர் .Intro ப௃டிந்஡தும்
஥ர஠஬ர்கஷப எபே கரகற஡த்஡றல் 'வத஦ர், 12th தடித்஡ ஥ீ டி஦ம்
(ஆக்கறனம்/஡஥றழ்),குநறக்ஶகரள்' தற்நற ஋ழு஡ற ஡஧ வசரன்ணதும் சறன ஥ர஠஬ர்கபின்
ப௃கம் சுபேங்கற஦து.
"த஦ப்தடர஡ீங்க ..஥ீ டி஦ம் கண்டிப்தர ஋ழுதுங்க ..஋த்஡ஷண ஶதர் ஡஥றழ் ஥ீ டி஦ம்னு
16

வ஡ரிஞ்சர ஡ரன் ஡஥றஷ஫ப௅ம் வசரல்னறத்஡஧னு஥ர னு வ஡ரிப௅ம் "஋ன்நதும்
஥ர஠஬ர்கபின் ப௃கம் வ஡பிந்஡து.
஬குப்தில் அ஡றக஥ரக சத்஡ம் ஬஧வும், ஶ஥ஷஜ஦ின் ஥ீ து ஷக஦ரல் ஏங்கற ஡ட்டி,
"ஹ்ம்ம் ..வ஥து஬ர ஶதசுங்க ..அ஡றக஥ர சத்஡ம் ஬஧ கூடரது "஋ன்நரள்.
஥ர஠஬ர்கள் அஷ஡ ஶகட்டு ஆச்சறரி஦தட்டஶ஡ரடு அஷ஥஡றப௅ம் கரத்஡ணர் .
஡ங்கஷப அ஡ட்டும் ஆசறரி஦ர்கல௃க்கு ஢டு஬ில், ஶ஡ர஫ஷ஥ப௅டன் த஫கற஦
பூஜரஷ஬ ப௃஡ல் ஢ரஶப அஷணத்து ஥ர஠஬ர்கல௃க்கும் திடித்஡து.
இப்தடி ஡ரன் ஋பி஡றல் அஷண஬ஷ஧ப௅ம் க஬ர்ந்஡றடு஬ரள் பூஜர.
஬குப்பு ப௃டிந்து வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ பூஜர ஋஡றஶ஧ ஬ந்஡ தி஧஬ஷண

தரர்த்து
வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகக்க,
"students ஋ப்தடி இபேக்கரங்க ..தி஧ச்சஷண என்னு஥றல்ஷனஶ஦?"
இல்ஷன ஋ன்தது ஶதரல் ஡ஷன ஥ட்டும் ஆட்டி வசன்நரள் .஥ற்ந஬ர்கபிடம்
கனகனப்தரக ஶதசுத஬ள் ஡ன்ணிடம் ஥ட்டும் வ஥ௌணத்துடன் ஬ினகு஬ஷ஡க் கண்டு
஬பேந்஡ற஦து தி஧஬ணின்

உள்பம்.
ப௃஡ல் ஢ரள் ஶதச்சறஶனஶ஦ தி஧஬ன்
ீ சற்று ஋ல்ஷன ஥ீ நற஦஡ரக ஶ஡ரன்நற஦து
பூஜர஬ிற்கு .அ஬ன் ஧ரம்ஸ் ஢ண்தன் ஋ன்ந எஶ஧ கர஧஠த்஡றற்கரக தரர்க்கும் ஶதரது
புன்ணஷக ஥ட்டும் புரிந்து ஬ினகற஬ிடு஬ரள்.
ஆணரல் தி஧஬ஶணர

'Attendance register ஶ஬ண்டும்' ,
'வடஸ்ட் ஥ரர்க்-னறஸ்ட் ஶ஬ண்டும்' ,
'Class ஋ப்தடி ஶதரகுது, புரி஡ரனு studentsட Feed -Back ஬ரங்கற குடுங்க' ,
'Class ஥ரத்஡றக்க ப௃டிப௅஥ர?' ,
'students ஋ப்தடி த஫குநரங்க?' ,
'students ஌தும் திவ஧ச்சஷண தண்நரங்கபர?' ஋ன்று ஌ஶ஡ஶ஡ர கர஧஠ங்கள் கண்டு
17

திடித்து ஡றணப௃ம் பூஜர஬ிடம் ஶதசறணரன் .஡ஷன ஆட்டல் அல்னது எபே ஬ரர்த்ஷ஡
஥ட்டுஶ஥ த஡றனரக கறஷடத்஡து.
சறன ஶ஢஧ங்கபில் தி஧஬ன்
ீ கண்கபில் ஆர்஬ம் ஶ஡ரன்று஬து ஶதரனவும், தஸ்மறல்
஡ன்ஷணஶ஦ தரர்ப்தது ஶதரனவும் பூஜர஬ிற்கு ஶ஡ரன்நற஦து .வசௌம்஦ர஬ிடம்
ஶகட்ட஡ற்ஶகர அ஬ள் கறண்டல் வசய்஡ரஶப ஡஬ி஧ அஷ஡ வதரி஡ரக
஋டுத்துக்க஬ில்ஷன .திநகு '஡ரன் ஡஬நரக ஢றஷணப்த஡ரகவும், அது ஡ணது
தி஧ம்ஷ஥ஶ஦ர' னு ஬ிட்டு஬ிட்டரள்.
Feb6 ஆம் ஶ஡஡ற இ஧வு 9 ஥஠ிக்கு பூஜர஬ின் வசல் சறட௃ங்கற஦து .஋டுத்து தரர்த்஡
ஶதரது வ஡ரி஦ர஡ ஋ண் .஋டுக்கனர஥ர ஶ஬ண்டர஥ர ஋ன்ந கு஫ப்தத்துடன் ஋டுத்஡
ஶதரது,
"யஶனர !஥றஸ் பூஜர இபேக்கரங்கபர?"
"஋ஸ் ஸ்தீகறங்"
"஢ரன் தி஧஬ன்
ீ ஶதசுஶநன் "஋ன்நதும் சறறு வ஥ௌணம் ஢றன஬ி஦து.
"஧ரம்ஸ்ட உங்க ஢ம்தர் ஬ரங்கறஶணன் .சறன்ண உ஡஬ி தண்஠ ப௃டிப௅஥ர?"
"஋ன்ண?"
"஢ரஷபக்கு ஢ரன் கரஶனஜ்க்கு ஬஧ ஥ரட்ஶடன் ..6th hour 1st CSE ஶதரக ப௃டிப௅஥ர?"
சறநறது ஶ஦ரசறத்து, "சரி"
"஢ரன் ஌ன் ஬஧ ஥ரட்ஶடன்னு ஶகட்க ஥ரட்டீங்கபர?"
சறன வ஢ரடிகள் ஡ர஥஡த்஡றற்கு தின் "வசரல்லுங்க "஋ன்நரள்.

18

"அம்஥ர கற஫ ஬ிழுந்து, hospital ............." ப௃டிப்த஡ற்குள்
"஍ஶ஦ர !இப்த ஋ப்தடி இபேக்கரங்க? வ஧ரம்த அடி஦ர?" ஋ன்று சறறு த஡நலுடன்
ஶகட்டரள் .பூஜர஬ின் அக்கஷந஦ில் தி஧஬ணின்

உள்பம் துள்பி஦து.
"இப்த த஧஬ரன ..இடுப்தில் அடி ..அப்தர ஊர்ன இல்ன, ஢ரன் ஡ரன் hospitalன
இபேக்ஶகன் ..஢ரஷபக்கு discharge தண்஠ிடு஬ரங்க, அப்தரவும் ஬ந்துபே஬ரங்க"
"Thank God "
தி஧஬ன்
ீ ஥றக வ஥ல்னற஦ கு஧னறல்,
"இந்஡ அக்கஷந ஡ரன் ..இ஡ணரல் ஡ரன் ஋ல்ஶனரபேக்கும் உன்ஷண திடித்துபேக்கு ..
஋ணக்கும்..............................."
'஡ட்' கரல் கட் ஆணது .தி஧஬ன்
ீ ஥ீ ண்டும் அஷ஫க்க பூஜர ஋டுக்க஬ில்ஷன .஥ீ ண்டும்
அஷ஫த்஡ரன் .ப௄ன்நர஬து ப௃ஷந அஷ஫த்஡ ஶதரது வசல் அஷணக்கதட்டிபேந்஡து.
'஌ன் ஷ஬த்஡ரள்? ஢ரன் ஡஬நரக ஌தும் ஶதசறஶணணர? ஋ன்ஷண திடிக்கஷன஦ர?
அப்தநம் ஌ன் இந்஡ அக்கஷந஦ரண ஶகள்஬ி? ஌ன் திடிக்க஬ில்ஷன? ஋ன்ணிடம்
஥ட்டும் ஌ன் எற்ஷந ஬ரர்த்ஷ஡஦ில் ஶதசுகறநரள்? ஋ன்ணிடம் ஥ட்டும் ஌ன் இந்஡
஬ினகல்?' ஋ன்று தன ஶகள்஬ிகஷப ஋ழுப்தி஦ தி஧஬ணின்

஥ணம், உநங்கர
வதரழு஡ரக இ஧ஷ஬ க஫றத்஡து.
பூஜர஬ின் உள்பஶ஥ர '஌ன் எபேஷ஥஦ில் ஶதசறணரர்? அக்கஷந஦ர எபே ஶகள்஬ி
ஶகட்டது ஡஬ஶநர? ஶதசறபேக்கஶ஬ கூடரஶ஡ர? ஷச !கடவுஶப' ஋ன்று புனம்தி஦து .
஋ன்ண வசய்஬து ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ ஶதரது ஧ரம்ஸ் ஢றஷணவு ஬஧ 'அண்஠ர஬ிடம்
கூநற இஷ஡ சரி வசய்஡றடனரம்' ஋ன்று ஥ணம் எபே ஡ீர்ஷ஬ கண்டு திடித்஡ரலும்
உநங்க ஬ிடர஥ல் தஷ஫஦ ஢றஷணவுகள் ஡டுத்஡து.
உநக்க஥றன்ஷ஥஦ில் ஥ட்டும் எற்றுஷ஥ஷ஦ கரட்டி஦ இபே உள்பங்கபிஶனர
வ஬வ்ஶ஬று சறந்஡ஷணகள்.

19

'஢றஷணப்தவ஡ல்னரம் ஢டந்து ஬ிட்டரல் வ஡ய்஬ம் ஌து஥றல்ஷன......' ஋ன்று
சும்஥ர஬ர ஋ழு஡றணரர் கண்஠஡ரசன்.
அடுத்஡ ஢ரஶப ஧ரம்மறடம்,
"அண்஠ர!” ஋ன்று பூஜர வ஡ரடங்கவும் ஧ரம்ஸ் சுற்நற தரர்த்து ஬ிட்டு, ஡ன்ஷண
கறள்பி தரர்த்து,
"஢றஜம் ஡ரணர ஋ன்ண ஥ரி஦ரஷ஡னரம் ஡஧"
"ப்ப ீஸ் அண்஠ர ..஥றகவும் ப௃க்கற஦஥ரண matter "
பூஜர஬ின் கு஧ல் ஥ரற்நத்ஷ஡ புரிந்஡஬ணரக அஷ஥஡ற஦ரக,
"஋ன்ண?"
"உங்க friend தி஧஬ன்
ீ சரர் ஋ன்ணிடம் ஥ட்டும் ஡ணி ஆர்஬ம் கரட்டு஬து ஶதரல்
ஶ஡ரன்றுகறநது..அது உண்ஷ஥஦ரனு வ஡ரி஦ரது..அது உண்ஷ஥ணர அ஬ர்ட
ஶ஬ண்டரம்னு வசரல்லுங்க"
"அ஬ன் வ஧ரம்த ஢ல்ன஬ன்஥ர"
"இபேக்கனரம், ஆணரல் அ஬ர் ஢றஷணப்தது ஶதரல் ஢ரணில்ஷன ..ப்ப ீஸ் அண்஠ர
இ஡ற்கு ஶ஥ல் ஌தும் ஶதச ஶ஬ண்டரம் "஋ன்ந பூஜர஬ின் கு஧னறல் ஋ன்றும் இல்னர஡
஬பேத்஡ம் இபேந்஡து.஡ங்ஷக஦ின் ஶ஡ர஫ற஦ரண பூஜரஷ஬ப௅ம் ஡ணது
஡ங்ஷக஦ரகஶ஬ ஢றஷணத்஡ரன் ஧ரம்ஸ் .பூஜர஬ின் ஬பேத்஡த்ஷ஡ ஡ரங்கற
வகரள்பவும் ப௃டி஦ர஥ல், ஢ண்தனுக்கரக ஶதசவும் ப௃டி஦ர஥ல் ஡றண்டரடிணரன்.
பூஜர஬ின் அஷ஥஡றஷ஦ கண்டு ஬ிசரரித்஡ வசௌம்஦ர஬ிடம் ஡ஷன ஬னற ஋ன்று
ச஥ரபித்஡ரள் .இணி தி஧஬ன்
ீ இபேக்கும் இடத்ஷ஡ ஡஬ிர்க்க ப௃டிவ஬டுத்஡ரள்.
஥று஢ரள் ஬ி஭஦ம் அநறந்஡ தி஧஬ணின்

உள்பம் வ஢ரடிந்஡து.
20

"஢ரன் அ஬ஷப ஋ந்஡ அப஬ிற்கு ஬ிபேம்புஶநன் வ஡ரிப௅஥ரடர? அ஬ள் அ஫கு
ஈர்ப்தது ஡ரன் ஆணரல் ப௃஡னறல் ஋ன்ஷண ஈர்த்஡து அ஬பின் குறும்பு ஶதச்சும்,
஥ற்ந஬ர்கபிடம் கரட்டும் அக்கஷந ஡ரன் .஋ன் கர஡ல் உண்ஷ஥஦ரணதுடர "஋ன்று
஬பேத்஡஥ரக கூநறணரன்.
஢ண்தணின் ஢றஷன கண்டு ஧ரம்ஸ்கு ஬பேத்஡஥ரக ஡ரன் இபேந்஡து ஆணரல்
அ஬னுக்ஶகர ஡ங்ஷகக்கும் ஢ண்தனுக்கும் ஢டு஬ில் என்றும் வசய்஦ ப௃டி஦ர஡
஢றஷன.
"஢ீ வசரன்ணர ஡ரஶண புரிப௅ம் ..6 ஥ரச஥ர கர஡னறச்சர ஶதர஡ரது, அஷ஡
கர஡னறப்த஬பிடம் வசரல்னவும் வ஡ரி஦னும்"
தனப௃ஷந பூஜர஬ிடம் ஶதச ப௃஦ற்சற வசய்஡ தி஧஬னுக்கு

ஶ஡ரல்஬ிஶ஦
கறஷடத்஡து .஧ரம்ஸ்கரக புன்ணஷகத்஡ஷ஡ப௅ம் ஢றறுத்஡றணரள் பூஜர .Feb14 ஡ன்
கர஡ஷன ஋ப்தடிப௅ம் வசரல்னற஬ிட ப௃டிவ஬டுத்஡ரன் தி஧஬ன்
ீ .அ஡ற்கு கல்லூரி
ப௃஡ல்஬ர் உ஡஬ிணரர்.Feb14 இ஧ண்டர஬து சணி கற஫ஷ஥஦ரக ஬ந்஡து .஋ப்ஶதரதும்
஬ிடுப௃ஷந ஬ிடப்தடும் ஆணரல் இந்஡ ப௃ஷந 1st இ஦ர்க்கு ஥ட்டும் கல்லூரி
உண்டு ஋ன்று அநற஬ித்஡ரர்.
Feb14 கரஷன 11.30 ஥஠ிக்கு canteenன ஡ணி஦ரக இபேந்஡ பூஜர஬ிடம் வசன்நரன்
தி஧஬ன்.

"உன்ணிடம் 5mins கட்டர஦ம் ஶதச ஶ஬ண்டும் "஋ன்நரன் உறு஡றப௅டன் .வதரது
இடத்஡றல் கஶபத஧ம் ஶ஬ண்டரம் ஋ன்ந ஋ண்஠த்஡றல் பூஜர அஷ஥஡ற஦ரக
அ஥ர்ந்஡ரள்.

21

தகு஡ற 5:
"஋ன்ணிட஥றபேந்து ஌ன் ஬ினகுகறநரய்?"
஡ஷன ஢ற஥ற஧ர஥ல் "அப்டினரம் இல்ஷன"
"வதரய் !அது உணக்ஶக வ஡ரிப௅ம் .ஶ஢஧ரகஶ஬ வசரல்ஶநன், ஋ணக்கு உன்ண வ஧ரம்த
திடித்஡றபேக்கறநது.஢ரன் உன்ஷண ஬ிபேம்புகறஶநன் .'Pooja I Love You' " ஋ன்று ஢றம்஥஡ற
ப௄ச்சு ஬ிட்டரன், பூஜர஬ின் த஡றல் ஶகட்டு ஶனசரண ஥ணது தர஧ம் சு஥க்க ஶதர஬ஷ஡
அநற஦ரது.
அ஬ஷண ஶ஢஧ரக ஶ஢ரக்கற஦ பூஜர ஶ஢ர் தரர்ஷ஬ப௅டன்,
"஋ணக்கு அப்தடி எபே ஋ண்஠ஶ஥ கறஷட஦ரது .஢ரன் உங்கபிடம் அ஡றகம் ஶதசறணது
கூட கறஷட஦ரது, ஢ீங்கஶப வசரல்஬து ஶதரல் ஬ினகற ஡ரன் வசன்ஶநன், அப்தடிப௅ம்
஋ப்தடி உங்கஷப ஢ரன் க஬ர்ந்ஶ஡ன்னு ஋ணக்கு வ஡ரி஦ஷன .அ஡ற்கு ஋ந்஡
஬ி஡த்஡றலும் ஢ரன் கர஧஠஥றல்ஷனன்னு வ஡ரிந்஡ரலும் ஋ன்ஷண அநற஦ர஥ல் ஋ந்஡
஬ி஡த்஡றலும் உங்கஷப ஢ரன் தூண்டி஦ிபேந்஡ரல் ஋ன்ஷண ஥ன்ணிச்சுடுங்க"
"஋ன்ஷண ஌ன் திடிக்கன? ஌ன் வ஬றுக்கறநரய்?"
"஢ரன் உங்கஷப வ஬றுக்கன ஆணர ஋ன்ணரன உங்கஷப கர஡னறக்க ப௃டி஦ரது"
"஌ன்"
"ப௃டி஦ரது"
"அ஡ரன் ஌ன்? ஋ணக்கு கர஧஠ம் வ஡ரி஦னும்"
"஌ணர ..AM ENGAGED"
"வதரய் !஢ரன் ஢ம்த ஥ரட்ஶடன்"
22

"உண்ஷ஥ ..AM ENGAGED.. அ஬ர் ஡ரன் ஋ன் சு஬ரசம் ..ஆம் ஋ன் ஬பேங்கரன
க஠஬ஷ஧ ஋ன் உ஦ிபேக்கு ஶ஥னரய் ஶ஢சறக்கறஶநன்"
஬ிறு-஬ிறுவ஬ன்று வ஬பிஶ஦ வசன்நரள்.
தி஧஬ன்
ீ சறஷன஦ரய் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன் .பூஜர கூநற஦ஷ஡ ஌ற்க ஥றுத்஡து அ஬ன்
஥ணம் ஆணரல் அ஬பது ஶ஢ர் தரர்ஷ஬ப௅ம் கு஧லும் அஷ஡ உண்ஷ஥வ஦ன்று
தஷநசரற்நற஦து.
஢ண்தஷண ஶ஡டி ஬ந்஡ ஧ரம்ஸ் ஬ி஭஦ம் அநறந்஡தும்,
"அப்தடி஦ர வசரன்ணர !ஶ஢த்து கூட ஜரணகற(஧ரம்மறன் ஡ங்ஷக) ஶதசறணரஶப !
என்னுஶ஥ வசரல்னஷனஶ஦ "஋ன்று அ஡றர்ச்சறப௅ம் ஆச்சறரி஦ப௃ம் கனந்஡ கு஧னறல்
கூநறணரன்.
இஷ஡ ஶகட்டு வகரண்டிபேந்஡ தி஧஬ணின்

கர஡ல் ஥ணஶ஥ர பூஜர஬ின் கூற்றுக்கு
'வதரய்' ஋ன்னும் ஬ண்஠ம் ஡ீட்டி஦து.
staff பை஥றல் இபேந்஡ பூஜ஬ிற்ஶகர அஷன அஷன஦ரய் தஷ஫஦ ஢றஷணவுகள்!஡ணிஷ஥
ஶ஥லும் ஬ஷ஡த்஡து.
உள்பஶ஥ர ஬னறப௅டன்,
'அம்ப௃! ஌ன்டர ஋ன்ஷண ஬ஷ஡க்கறநரய்?' ஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்஡து.
"வதரய் !஢ீ வசரன்ணது வதரய் ..."தி஧஬ணின்

உறு஥னறல் ஡றடுக்கறட்டு ஢றகழ்
கரனத்஡றற்கு ஬ந்஡ பூஜர அஷ஥஡ற஦ரக,
"஢ரன் வசரன்ண அஷணத்தும் உண்ஷ஥"
"இல்ஷன ..஋ன்ண ஡஬ிர்க்க வசரன்ண வதரய் ஡ரன் அஷ஬ ..஌ன்? த஦஥ர பூஜர?
஬ட்டுன

சம்஥஡றப்தரங்கபரனு த஦஥ர?"
"஍ஶ஦ர !஋ன்ண ஬ிட்டுபேங்கஶபன் தி஧஬ன்

..Please leave me alone" ஋ன்று உஷடந்஡
கு஧னறல் உஷ஧த்஡ரள்.
23

'஋த்஡ஷண ப௃ஷந உன் தட்டு இ஡ழ்கள் ஋ன் வத஦ஷ஧ அஷ஫க்கர஡ர ஋ன்று
஌ங்கறபேப்ஶதன்? இன்று ஬ினக வசரல்஬஡ற்கர அது அஷ஫க்க ஶ஬ண்டும்?' ஋ன்று
தி஧஬ணின்

உள்பம் வ஬ம்தி஦து.
"சரி உண்ஷ஥ஷ஦ வசரல்லு ஢ரன் ஶதரஶநன்"
பூஜர ஌தும் ஶதச஬ில்ஷன ஆணரல் அ஬ள் கண்கள் '஢ரன் வசரன்ணது உண்ஷ஥'
஋ன்நது.
"஧ரம்ஸ் ஡ங்ஷகக்ஶக வ஡ரி஦ர஡ உண்ஷ஥஦ர அது?"
஌ஶ஡ர வசரல்ன ஢றஷணத்து,அஷ஡ ஬ிட்டு஬ிட்டு,
"அது ஋ன் வசரந்஡ ஬ி஭஦ம் "஋ன்நரள்.
"஋ப்தடி ஬ிட ப௃டிப௅ம் பூஜர? ஢ரன் ஆறு ஥ர஡஥ரக உன்ஷண கர஡னறக்கறஶநன்"
எபே ஬ி஧க்த்஡ற புன்ணஷகப௅டன், "஋ன் வதற்ஶநரர்கல௃க்ஶக வ஡ரி஦ர஡ உண்ஷ஥
ஜரணகறக்கு ஥ட்டும் ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்?
உங்கபது ஆறு ஥ர஡ கர஡னரக இபேக்கனரம் ஆணரல் ஋ன்ணது த஡றணரறு ஬பேட
கர஡ல் "஋ன்று தி஧஬ணின்

஡ஷன஦ில் இடிஷ஦ ஶதரட்டரள்.
பூஜர஬ின் கண்கள் 'இ஡ற்கு ஶ஥லும் ஋ன்ஷண வ஡ரந்஡஧வு வசய்஦ரஶ஡' ஋ன்று
வகஞ்ச, ஥றகுந்஡ ஬னறப௅டனும் ஥ண தர஧த்துடனும் தி஧஬ன்
ீ வ஬பிஶ஦ வசன்நரன்.
ஶதபேந்஡றல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ பூஜரவுக்கு ஡ணது அம்ப௃஬ின் ஢றஷணவுகள் .அ஬பின்
ப௄டி஦ கண்கள் ஬ரழ்஬ில் ப௄ன்நர஬து ப௃ஷந஦ரக உப்பு ஢ீஷ஧ சு஧த்஡து .இஷ஡
கண்ட தி஧஬ணின்

இ஡஦ம் வதரிதும் ஬பேந்஡ற஦து .஋ன்றும் இல்னர஡ சூணி஦த்ஷ஡
சூடி஦ பூஜர஬ின் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்஡ தி஧஬ணின்

உள்பம்,
'16 ஬பேட கர஡ல் ஋ன்கறநரள், ஆணரல் அ஡றல் ஬பேத்஡ம் ஡ரஶண ஥றகு஡ற஦ரக
இபேக்கறநது ..அ஬ள் கர஡லும் ஥றுக்க தட்ட஡ர? 6 ஥ர஡ கர஡னறன் ஶ஡ரல்஬ிஷ஦ஶ஦
஋ன்ணரல் ஡ரங்க ப௃டி஦ன 16 ஬பேடங்கள் !...஋ப்தடி இ஬ஷப எபேத்஡ணரல்
24

ஶ஬஠ரம்னு வசரல்ன ப௃டிப௅ம்? இல்ஷன அ஬ள் கர஡னனுக்கு ஌தும் ஆகறபேகு஥ர?
஋ன்ண ஆணரன் அ஬ன்? இ஬ற்ஷந ஥ீ நற ஋ப்ஶதரதும் சறரித்஡ ப௃க஥ரகஶ஬
இபேந்஡ரஶப !஢ரன் அ஫ ஬ச்சுட்ஶடஶண இன்று ..ஷச ...இணி எபே ஶதரதும் ஋ன்ணரல்
அ஬ள் ஬பேந்஡ கூடரது' ஋ன்று ப௃டிவ஬டுத்஡து.
஥ரஷன 4.45கு ஏய்ந்து ஬ந்஡ ஥கஷப தரர்த்து வதரிதும் அ஡றர்ந்஡ரர்
஥ீ ணரட்சற."஋ன்ணடர !஋ன்ணரச்சு? ஌ன் இப்தடி இபேக்க?"
஡ர஦ின் கரிசணத்஡றல் ஶ஥லும் தன஬ண஥ரகும்

஥ணஷ஡ அடக்கற,
"என்னு஥றல்ஷன஥ர ஡ஷன ஬னற ..அ஡ரன் tiredஆ இபேக்கு"..
"வ஧ரம்த ஬னறக்கு஡ரடர? tablet ஶதரடுநற஦ர?"
"ஶ஬ண்டரம் ..஋ன்ண disturb தண்஠ர஡ீங்க஥ர ..஢ரன் தூங்க ஶதரஶநன் "஋ன்று
கூநற வசன்ந பூஜர஬ிற்கு ஢றஜ஥ரகஶ஬ ஡ஷன ஬னறக்க வ஡ரங்கற஦து .தஷ஫஦
஢றஷணவுகள் அ஬ஷப ஬ிடு஬஡ரக இல்ஷன .஢றஷணவுகள் ஋ன்னும் பு஦னறல் சறக்கற
஡஬ித்஡து அ஬பின் ஥ணது.
'தல஬ ய஬ிக்குதா பூஜா? ஥ான் ஧ிடிச்சு யிடுற஫ன்..஥ீ தூங்கு' ஋ன்ந வ஥ல்னற஦
கு஧ல் ஶ஥லும் ஬னறஷ஦ வதபேக்கற஦து.
஥ரஷன 6.30கு ஬ந்஡ ஡ந்ஷ஡ கண் ப௄டி தடுத்஡றபேந்஡ ஥கபின் வ஢ற்நறஷ஦ ஬பேடி
வசன்நரர்.
திநகு 8 ஥஠ிக்கு அன்ஷணக்கரக உ஠ஷ஬ சறநறது வகரரித்஡ரள்.
஡ந்ஷ஡,"வ஧ரம்த tiredஆ இபேக்கறஶ஦஥ர..உடம்பு ஬னற ஌தும் இபேக்கர?டரக்டர்ட
ஶதரனர஥ரடர?"
"ஶ஬ண்டரம்தர தூங்குணர ஶதரதும்..஢ரன் தூங்க ஶதரஶநன்தர "஋ன்று கூநற
வசன்நரள்.
உநக்கம் ஬ந்஡ரல் ஡ரஶண உநங்கு஬஡ற்கு, அ஬ள் உள்பஶ஥ர,
25

"என்஦யற஦!
உனிலப உலுக்கு஧யற஦!
என் உனிரினும்
உல஦ அதிகம் ற஥சிக்கிற஫஦டா!..
உன் ஸ்஧ரிசநின்஫ி
என்னுனிர் காற்஫ில் க஬ந்திடும்!..
கத்தினின்஫ி யுத்தநின்஫ி
சசாற்க஭ாலும்
சநௌ஦ ஧லசனாலும்
சகாள்கி஫ாய்!..
காதற஬!
உன் அன்஧ின் சில஫யாசத்தில்
உன் நடினில்
இறுதி காற்ல஫
சுயாசித்திட
றயண்டும்!..
அன்ற஧!
இலத என்று உணர்யானடா?" ஋ன்று ஌ங்கற஦து.
அ஡றகரஷன 4 ஥஠ிக்கு அ஬ஷப அநற஦ரது உநங்க வ஡ரடங்கறணரள்.
கரஷன 11 ஥஠ிக்கு ஋ழுந்து ஬ந்஡஬ள், அஷ஥஡ற஦ரகஶ஬ ஬ட்டில்

஬னம் ஬ந்஡ரள் .
அஷ஥஡ற஦ின் கர஧஠த்ஷ஡ உடல் அச஡ற஦ன்று அன்ஷண கபே஡, அன்ஷணஷ஦
சலண்டரது வ஥பண஥ரக இபேந்஡ ஥கஷப கண்டு சறந்஡ஷண஦ில் ஆழ்ந்஡ரர் ஡ந்ஷ஡.

26

஥ரஷன 4.30கு,
"அம்஥ர !஢ரன் 'சற஬ன் தரர்க்' ஶதர஦ிட்டு ஬ரஶ஧ன் ..஡ணி஦ர இல்ஷன ..வசௌ஥ற
஬ரஶ஧ன்னு வசரல்னறபேக்கர"
"tiredஆ இபேக்க ..஋துக்கு.........?"
"஬ிடு ஥ீ ணர ..ஶதர஦ிட்டு ஬஧ட்டும்..திவ஧ஷ் ஌ற் ஢ல்னது ஡ரஶண"
"ஹ்ம்ம் ..சரி தரர்த்து ஶதர ..இபேட்டுநதுக்கு ப௃ன்ணரடி ஬ந்துபே"
"சரி ஥ர ..ஶதர஦ிட்டு ஬ரஶ஧ன் தர "஋ன்று கூநற வசன்நரள்.
தரர்க்கறல் கரத்து வகரண்டிபேந்஡ வசௌம்஦ர,
"஋ன்ண matter பூஜர? ஶதசும் ஶதரது கு஧ஶன சரி஦ில்ஷனஶ஦!Tiredஆ ஶ஬ந
இபேக்குந ஥ர஡றரி இபேக்கு?஋ன்ணரச்சு?" ஋ன்று ஶகள்஬ிகஷப அடுக்க,
"஢ரன் வசரன்ணப்த ஢ீ ஏட்டுண ..ஶ஢த்து தி஧஬ன்
ீ சரர் propose தண்஠ிட்டரர்"
"இதுக்கர இந்஡ effect? ஢ரன் கூட த஦ந்துஶடன்..஢ல்ன சரர் ..ஸ்஥ரர்ட்டரவும்
இபேக்கரர் ..ஏஶக வசரல்னறட ஶ஬ண்டி஦஡ரஶண!" ஋ன்று சறரிக்க,
"உணக்கு திடிச்சுபேந்஡ர ஢ீ ஶதரய் டூ஦ட் தரடு ..஋ன்ண ஌ன் வசரல்ந "஋ன்று
கத்஡றஶ஦஬ிட்டரள் .அங்கறபேந்஡ சறனர் ஡றபேம்தி தரர்க்க,
"கூல்..கூல் ..஋ன்ணடி஦ரச்சு? ஢ீ இந்஡பவு ஶகர஬ிச்சு ஢ரன் தரர்த்஡஡றல்ஷனஶ஦ "!
஋ன்று அ஡றச஦த்஡ரள்.
திநகு தி஧஬னுடன்

஢டந்஡ ஶதச்சு஬ரர்த்ஷ஡கஷப பூஜர கூநறணரள்.
வ஥ௌண஥ரகவும் க஬ண஥ரகவும் ஶகட்டு வகரண்டிபேந்஡ வசௌம்஦ர,
"஌ன் ப௃ன்ணரடிஶ஦ வசரல்னன? ஆணர கு஫ப்புநறஶ஦ !Engagedனு
வசரல்ந..வதற்ஶநரபேக்கு வ஡ரி஦ரதுன்னு வசரல்ந..஢ீ உன் Parentsட ஋ஷ஡ப௅ஶ஥
஥ஷநத்஡஡றல்ஷனஶ஦?"
27

"இது என்ஷந ஥ஷநத்஡஡ரல் ஡ரன் ஶ஬று ஋ஷ஡ப௅ஶ஥ ஥ஷநப்த஡றல்ஷன"
"அப்ஶதர ..உண்ஷ஥஦ரஶ஬ engagement ஆகறபேச்சர உணக்கு "஋ன்று வதரிதும்
அ஡றர்ந்஡ரள் வசௌம்஦ர.
எபே ஬ி஧க்த்஡ற புன்ணஷகப௅டன் ஡ணது உ஦ிரில் கனந்஡஬ஷணப் தற்நற கூந
வ஡ரடங்கறணரள் பூஜர......

தகு஡ற 6:
பூ஥ற஦ின் ஡ரகத்ஷ஡ ஥ஷ஫ ஡ீர்ப்தது ஶதரல் ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஥க்கபின் ஡ரகத்ஷ஡ ஋ன்றும்
஡ீர்ப்தது '஡ஷ஧஦ில் ஢டக்கும் ஶ஡ன்' ஋ன்நஷ஫க்கப்தடும் ஡ர஥ற஧த஧஠ி ஆறு. அப்தடிதட்ட
ஆற்று ஢ீஷ஧ தபேகற ஬பர்ந்஡஬ர்கள் ஡ரன் பூஜர஬ின் ஡ந்ஷ஡ '஡஥ற஫஧சு'வும் அத்ஷ஡
'஡஥றழ்வசல்஬ி'ப௅ம்.
[஡஥றழ் ஆசறரி஦஧ரக இபேந்஡ பூஜர஬ின் ஡ரத்஡ர 'பூ஥ற஢ர஡ன்' ஡ன் கு஫ந்ஷ஡கல௃க்கு ஡஥றழ்
வத஦ர்கஷப சூட்டிணரர், ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் 10 ஬஦஡றல் பூ஥ற஢ர஡ணின் ஥ஷண஬ி
இ஦ற்ஷக ஋ய்஡றணரர்.]

எஶ஧ ஡ங்ஷக஦ரண ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் ஥ீ து ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு தரசம் அ஡றகம். ஡ங்ஷகக்கும்
அண்஠ன் வசரல் ஋ன்றுஶ஥ வ஡ய்஬ச்வசரல் ஡ரன். வ஥ரத்஡த்஡றல் அ஬ர்கள்
தரச஥னர்கஶப!

கல்லூரி தடிப்பு ப௃டிந்து ஡஥ற஫஧சுவும் அ஬஧து வ஢பேங்கற஦ கல்லூரி ஶ஡ர஫ன்
'தரனரஜற'ப௅ம் ஬ங்கற஦ில் ஶ஬ஷனக்கு ஶசர்ந்஡ ஶதரது ஡஥றழ்வசல்஬ி கல்லூரி஦ின் இறு஡ற
ஆண்டினறபேந்஡ரர். தடிக்கும் கரனத்஡றல் கூட ஡ன் ஬ட்டிற்கு

஬஧ர஡ ஢ண்தன் ஶ஬ஷன
ஶசர்ந்஡ 4 ஥ர஡த்஡றல் அ஡றகம் ஬ந்து ஶதரகஶ஬, ஢ண்தணின் ஬ிபேப்தம் அநறந்து,
஡கப்தணரரிடம் ஶதசற ஡ணது ஡ங்ஷகக்கும் ஢ண்தனுக்கும் ஥஠ப௃டித்஡ரர். இ஡றல்
அஷண஬பேக்கும் ஥கறழ்ச்சறஶ஦... ஦ரபே஥றல்னர஡ ஡ன்ஷண ஌ற்று வகரண்ட
஢ண்தணின் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ ஢றஷணத்து ஥ணம் வ஢கறழ்ந்஡ரர் தரனரஜற. பூ஥ற஢ர஡ணின் ஬ட்டு

28

஥ரடி஦ிஶனஶ஦ தரனரஜறப௅ம் ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் ஥஠ ஬ரழ்ஷ஬ வ஡ரடங்கறணர்.
தரனரஜற-஡஥றழ்வசல்஬ி ஡ம்த஡ற஦பேக்கு 1982 ஆம் ஆண்டில் ஥ரர்ச் ஥ர஡ம் 6ஆம் ஶ஡஡ற
எபே ஆண் கு஫ந்ஷ஡ திநந்஡ரன். 'அபேண்' ஋ன்று வத஦ர் சூட்டிணர். அஶ஡ ஆண்டில் ஡ணது
஢ண்தணின் ஥கள் '஥ீ ணரட்சற'ஷ஦ ஡ன் ஥கன் ஡஥ற஫஧சுக்கு ஥஠ப௃டித்஡ரர் பூ஥ற஢ர஡ன்.
1985 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ஥ர஡ம் 30ஆம் ஶ஡஡ற஦ில் ஡஥ற஫஧சு-஥ீ ணரட்சற ஡ம்த஡ற஦பேக்கு
பூஜர திநந்஡ரள். ஶத஧திள்ஷபகஷப கண்ட ஥ண ஢றஷந஬ில் 1987ஆம் ஆண்டு பூ஥ற஢ர஡ன்
இ஦ற்ஷக ஋ய்஡றணரர்.
ஜழஷன ஥ர஡ம் திநந்஡஡ரல் 1989஦ில் L.K.G

ஶச஧ ஶ஬ண்டி஦ பூஜர஬ிற்கு வ஡ரடர்ந்து 2

஥ர஡ங்கள் உடல் ஢றஷன சரி஦ில்னர஥ல் ஶதரகஶ஬ 1990஦ில் ஡ரன் L.K.G஦ில்
ஶசர்ந்஡ரள்.[இ஧ண்டு ஬பேடங்கள் ஬஠ரணது.]

தள்பி ஶசர்ந்஡ ப௃஡ல் ஢ரள் புது இடம் ஋ன்த஡ரஶனர ஋ன்ணஶ஥ர அஷ஥஡ற஦ரக இபேந்஡
பூஜர இ஧ண்டரம் ஢ரஶப ஡ணது லீஷனகஷப வ஡ரங்கறணரள். ஥஡ற஦ம் பூஜரஷ஬ அஷ஫த்து
வசல்ன ஬ந்஡ ஥ீ ணரட்சற஦ிடம் ஆசறரி஦ர்,
"உங்க வதரண்ட௃ எஶ஧ ஶசட்ஷட... சு஥஡றனு அஷ஥஡ற஦ரண வதரண்ட௃ பூஜரஶ஬ரட
஡ண்஠ஷ஧

ஶகட்கர஥ ஋டுத்து குடிச்சுட்டரனு தரட்டில் ஡ண்஠ி fullஆ சு஥஡ற ஡ஷனன
ஊத்஡றட்டர உங்க வதரண்ட௃" ஋ன்நதும் ஋ன்ண வசரல்஬வ஡ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன
஥ீ ணரட்சறக்கு. தின்,
"சரரி ஶ஥டம்.. ஢ரன் அ஬ஷப கண்டிக்கறஶநன்" ஋ன்று கூநற அஷ஫த்துச் வசன்நரர்.

஥ரஷன ஬டு
ீ ஬ந்஡ ஡ந்ஷ஡ இஷ஡ ஶகட்டு சறரித்஡ரஶ஧ ஡஬ி஧ பூஜரஷ஬
அ஡ட்ட஬ில்ஷன(வதண் கு஫ந்ஷ஡ ஋ன்நரஶன ஡ந்ஷ஡ வசல்ன஥ர஦ிற்ஶந!). அன்ஷண
஡ரன் பூஜரஷ஬ கண்டித்஡ரர். அ஡ன் ஬ிஷப஬ரக சறன ஢ரட்கள் ஥ட்டுஶ஥ வ஡பித்஡
஢ீஶ஧ரஷட஦ரக வசன்நது.
எபே ஢ரள் ஥஡ற஦ம் ஆசறரி஦ர்,
"பூஜர ஶசட்ஷட கூடிட்ஶட ஶதரகுது ஶ஥டம்" ஋ன்நதும் '஍ஶ஦ர இன்ஷணக்கு ஋ன்ண
வசய்஡ரஶபர!' ஋ன்று ஥ீ ணரட்சற஦ின் உள்பம் புனம்தி஦து.
29

"இன்ஷணக்கு திஶ஧க் ஷடம்ன பூஜர ஶ஭஧ரன(chair) எபே ஷத஦ண அடித்து, வ஢ற்நற஦ில்
அடி தட்டு ஧த்஡ஶ஥ ஬ந்துபேச்சு. ஌ன் அடிச்சரனு ஶகட்டர த஡றஶன வசரல்னஷன" ஋ன்நதும்
அன்ஷண அ஡ட்டி ஶகட்க பூஜர,
"அ஬ன் ஡ரன்஥ர ஶ஢ரட் ஶதப்தர் கற஫றச்சரன்" ஋ன்நரள்(அன்ஷண஦ிட஥றபேந்து
அடி஬ிழுஶ஥ர ஋ன்ந த஦த்஡றல்)
"அதுக்கரக இப்தடி தண்஠னர஥ர?" ஋ன்று அன்ஷண ஶகரத஥ரக ஶகட்க,
"ஶ஢த்து ஋ன்ண கல ஫ ஡ள்பி஡ரன்" ஋ன்நரள். திநகு ஥ீ ணரட்சற அடிதட்ட ஷத஦ஷண தற்நற
஬ிசரரித்து஬ிட்டு,஥ன்ணிப்பு ஶகட்டு பூஜரஷ஬ அஷ஫த்துச் வசன்நரர்.
பூஜர ஶசட்ஷட஦ின் ஥று-உபே஬ம் ஋ன்நரல் அபேஶ஠ர அஷ஥஡ற஦ின் சறக஧ம். அன்ஷண
஋ப்ஶதரதும் அபேஷ஠ தர஧ரட்டி ஡ன்ஷண ஡றட்டவும், பூஜர஬ிற்கு அபேண் ஥ீ து ஡ரன்
ஶகரதம் ஬பேம்.
அபேண் அஷ஥஡ற ஥ட்டு஥றல்ஷன, ஬ிஷப஦ரட்டு தடிப்பு ஋ன்று அஷணத்஡றலும்
ப௃஡ன்ஷ஥. ஬ிஷப஦ரட்டுத்஡ணப௃ம் குறும்பும் ஢றஷநந்஡ பூஜர஬ிற்கு தடிப்தில் சறநறது
க஬ணக்குஷநச்சல்.[குஷநவு ஋ன்நரல் வ஧ரம்த இல்ஷன. 4 அல்னது 5 ஆம் rank
஋டுப்தரள்]. இ஡ற்கும் ஶசர்த்து அன்ஷண஦ிடம் ஡றட்டு கறஷடக்கஶ஬ அபேண் ஥ீ து சறறு
வ஬றுப்பு திநந்஡து. ஋ப்ஶதரதும் அன்ஷண஦ிடம் ஡றட்டு ஬ரங்கஶ஬ ஡ந்ஷ஡஦ிடம் ஶ஥லும்
எட்டி வகரண்டரள்.
அ஬ள் ஬ப஧ ஬ப஧ ஶசட்ஷடப௅ம் ஬பர்ந்஡து.அபேண் ஥ீ ஡ரண வ஬றுப்ஷத,
அ஬ன் தள்பிக்கு வகரண்டு வசல்லும் ஶதணர஬ில் ஷ஥க்கு த஡றல் ஡ண்஠ர்ீ ஊற்நற
ஷ஬ப்தது, ஡ஷனக்கு ஶ஡ய்க்கும் ஋ண்ஷ஠ தரட்டினறல் வ஬ள்ஷப shoe polishஷ஦ ஊற்நற
ஷ஬ப்தது, ஋ன்று தன ஬஫றகபில் ஡ீர்க்க ப௃஦ற்சறத்஡ரள்.
இ஬ற்நரல் அபேட௃க்கு ஋ரிச்சல் ஬ந்஡ரலும் அன்ஷண கூநற஦ 'அ஬ள் சறன்ண வதண்.
வதரி஦஬ணரண ஢ீ ஡ரன் வதரறுத்துகட௃ம். அ஬ஷப ஢ல்னர தரர்த்துக்கட௃ம்' ஋ன்ந
வசரற்கல௃க்கரக அஷ஥஡ற கரத்து பூஜர஬ிற்கு ஌஥ரற்நத்ஷ஡ ஡ந்஡ரன்.
஌ழு ஬஦஡றல் பூஜர஬ின் ஶசட்ஷட கூடி஦து. எபே ஢ரள் வ஡ரஷனகரட்சற஦ில் 'சரந்஡ற
஢றஷன஦ம்' தடம் தரர்த்து஬ிட்டு ஥஡ற஦ உ஠஬ின் ஶதரது அபேண் அ஥பேம் ஶ஭ரில் ப௃ள்
30

என்ஷந ஷ஬த்஡ரள்.இஷ஡ தரர்த்து஬ிட்ட அபேண் சர஥ர்த்஡ற஦஥ரக,
"஌ய் பூஜர.. ஢ீப௅ம் சரப்திடஷனன.. ஬ர ஋ங்க கூட சரப்திடு" ஋ன்று அஷ஫த்து அ஬ள்
சற்றும் ஋஡றர் தர஧ர஡ ஶ஢஧த்஡றல் அ஬ஷப இழுத்து ப௃ள் ஶ஭ரில் அ஥஧ ஷ஬த்து
஬ிட்டரன்.
"ஆஆ......" பூஜர அனநறக் வகரண்டு ஋ழும்த அபே஠ின் அன்ஷண,
"஋ன்ண஥ர?஋ன்ணரச்சு?" ஋ன்று ஶகட்க அபேண் வ஬ற்நற புன்ணஷக புரிந்஡ரன். ஡ரன்
வசய்஡ஷ஡ தற்நற கூந ப௃டி஦ர஥ல் பூஜர,
"என்னு஥றல்ஷன அத்ஷ஡.. ஢ரன் கல ஶ஫ ஶதரஶ஦ சரப்டுஶநன்.. ஢ரன் ஬ரஶ஧ன்" ஋ன்று
அபேஷ஠ ப௃ஷநத்து஬ிட்டு வசன்நரள்.
பூஜர வசன்ந தின்பும் சறரித்து வகரண்டிபேந்஡ ஥கஷணப் தரர்த்து,
"ஶட!஢ீ ஡ரன் கர஧஠஥ர? அ஬..................."
"அ஬ ஋ன்ஶணரட சறன்ண வதரண்ட௃.வதரி஦஬ணரண ஢ரன் ஡ரன் வதரறுத்துகட௃ம்
.அ஬ஷப ஢ல்னர தரர்த்துக்கட௃ம்.. இ஡ரஶண.. ஶகட்டு ஶகட்டு ஥ணதரட஥ர஦ிபேச்சு஥ர..
஢ரன் என்னும் தண்஠ன"
"அப்தநம் ஌ன்டர கத்துணர? உடஶண ஶதரய்டர?"
"஋ன்ண ஶகட்டர?" ஋ன்று கூநற வகரண்ஶட ஶ஭ஷ஧ ஶசர஡றச்சுட்டு அ஥ர்ந்஡ரன்.
"஋ன்ணஶ஬ர ஶதர.. குறும்பு தண்஠ரலும் வ஧ரம்த ஢ல்ன஬டர"
"எத்துகறஶநன்஥ர.. ஋ன் ஥ர஥ர வதரண்ட௃ ஧த்஡றணம் ஡ரன்.. ஋ன்ண ஢஥க்கு இல்னர஡ ஢ம்
ஆ஡றகரனத்து ப௃ன்ஶணரர்கல௃க்கு இபேந்஡ என்று ஥ஷந஬ரக அ஬ல௃க்கு ஥ட்டும்
இபேக்கு"
அன்ஷண கண்஠ரல் ஋ன்ணவ஬ன்று ஶகட்க,
"஢ரன் ஋ன் தரடத்துன தடிச்ஶசன் ஥ர, ஢ம்஥ ஆ஡றகரனத்து ப௃ன்ஶணரர்கள் கு஧ங்கரஶ஥!
அ஡ரன்...." ஋ன்று சறரிக்கவும்.
"ஶட" ஋ன்று அன்ஷண எபே வசல்ன அடி ஷ஬த்து "அ஬ள் தர஬ம் டர"
31

"஦ரபே அ஬பர தர஬ம்? அ஬ட்ட ஥ரட்டுந ஢ரன் ஡ரன் தர஬ம்" ஋ன்று வ஥னற஡ரக
கூநறணரன்.
"஋ன்ணடர ப௃ட௃ப௃ட௃க்குந?"
"என்னு஥றல்ஷன.. அப்தர ஋ப்ஶதர ஬பே஬ரங்க?"
"6 ஥஠ிக்கு ஬பே஬ரங்க.. ஢ீ சரப்திடு"
ஶதச்ஷச ஥ரற்நற஦ ஢றம்஥஡றப௅டன் உண்டரன் அபேண்.
கல ஶ஫ பூஜரஶ஬ர ஶகரதத்஡றன் உச்சகட்டத்஡றல் இபேந்஡ரள். ஋ன்ண தண்஠ி அபேஷ஠
஥ரட்டி஬ிடனரம் ஋ன்று ஶ஦ரசறக்க வ஡ரடங்கறணரள்.
அடுத்஡ ஬ர஧த்஡றல் எபே ஢ரள் அபேண் தள்பி஦ினறபேந்து

ஶகரத஥ரக ஶ஢஧ரக ஥ர஥ர

஬ட்டுக்கு

஬ந்஡ரன். பூஜர வ஬பிஶ஦ ஬ிஷப஦ரட வசன்நறபேந்஡ரள்.
"஋ன்ண அபேண்.. ஶ஢஧ர இங்க ஡ரன் ஬ரரி஦ர? தரல் குடிக்குரி஦ர?"
அபேட௃க்கு அத்ஷ஡ ஋ன்நரல் திரி஦ம் அ஡றகம். சறநறதும் குஷந஦ர஡ ஶகரதத்துடன்,
"பூஜர இல்ஷன஦ர அத்ஷ஡?"
"஋ன்ணடர? ஋ன்ண தண்஠ர அந்஡ ஬ரலு?"
"இன்ஷணக்கு ஸ்கூல்ன அ஬பரன வ஧ரம்த அ஬஥ரண஥ர ஶதரச்சு அத்ஷ஡" ஋ன்று
தள்பி஦ில் ஢டந்஡ஷ஡ கூந வ஡ரடங்கறணரன்.
அன்று கரஷன தள்பிக்கு வசல்லும் ஶதரது ஥ர஠஬ர்கள் ஡ன்ஷண தரர்த்து சறரித்து ஌ஶ஡ர
ஶதசு஬து ஶதரல் ஶ஡ரன்நற஦து. ஆணரல் அ஬ன் தரர்த்஡தும் ஶதச்ஷச ஢றறுத்஡றணரர்கள்.
என்றும் புரி஦ர஥ஶன ஬குப்புக்கு வசன்நரன். அங்ஶகப௅ம் அது வ஡ரடர்ந்஡து. அப்ஶதரது
அபேண் ஥ீ து வதரநரஷ஥ வகரண்ட எபே ஥ர஠஬ி ஢க்கனரக அபேஷ஠ தரர்த்து,
"஢ீ எபே ப௃ட்டரள்னு ஢ீ வசரல்னர஥ஶன ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்" ஋ன்று கூநற வசன்நரள்.

32

அ஬ள் வசல்னவும் அபே஠ின் ஢ண்தன் அ஬ணபேகறல் அ஥஧ ஶகரத஥ரஶ஬
கரஷன஦ினறபேந்து ஢டந்஡஬ற்ஷந கூநற வகரண்டிபேந்஡ அபேண் கல ஶ஫ ஬ிழுந்஡ ஶதணரஷ஬
஋டுக்க குணி஦வும் ஥ர்஥த்஡றன் ப௃டிச்ச஬ிழ்ந்஡து.
அபே஠ின் ஢ண்தன் அபே஠ின் ப௃துகறல் எட்டி஦ிபேந்஡ கரகற஡த்ஷ஡ ஋டுத்து குடுத்஡ரன்,
அ஡றல்
"஥ான் ஒரு ப௃ட்டாள்
-அருண்"
஋ன்று ஋ழு஡ற஦ிபேந்஡து. சந்ஶ஡கஶ஥ இல்னர஥ல் பூஜர஬ின் ஶ஬ஷன ஋ன்று புரிந்஡து
அபேட௃க்கு. ஋ன்ண ஡ரன் அபேண் வதரறுஷ஥஦ரண஬ன் ஋ன்நரலும் அ஬னுக்கு
஡ன்஥ரணம் அ஡றகம். அதுவும் எபே ஥ர஠஬ி(வதண்) ஡ன்ஷண 'ப௃ட்டரள்' ஋ன்று
கூறு஥ப஬ிற்கு பூஜர வசய்஡ இந்஡ கரரி஦த்ஷ஡ அ஬ணரல் வதரறுத்து வகரள்ப
ப௃டி஦஬ில்ஷன.
அபேண் கூநற ப௃டித்஡தும் ஶகரதத்துடன்,
"஬஧ட்டும்.. ஶ஡ரஷன உநறச்சறடுஶநன்.. ஢ரன் தரத்துகறஶநன்.. ஢ீ ஶதர தர" ஋ன்நதும்
அத்ஷ஡஦ின் ஬ரர்த்ஷ஡க்கரக ஶ஥ஶன வசன்நரன்.
அபேண் ஡ன்ஷண ஶதரட்டு குடுப்தரன் ஋ன்று ஋஡றர்தரர்க்கர஡ பூஜர உற்சரகத்துடன்
஬ந்஡ரள். அ஡ற்கரகஶ஬ கரத்துட்டிபேந்஡ அன்ஷண பூஜரஷ஬ ஬ிபரச வ஡ரடங்கறணரர்.
பூஜர஬ின் அனநனறல் அபேட௃ம் ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் கல ஶ஫ ஬ந்஡ணர்.
பூஜரஷ஬ ஥ீ ணட்சற஦ிட஥றபேந்து கரத்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி,
"஋ன்ண அண்஠ி.. சறன்ண திள்ஷப஦ இப்தடி஦ர அடிக்குநது?"
"அ஬ ஋ன்ண வசஞ்சர வ஡ரிப௅஥ர?"
அந்஡ கரட்சறஷ஦ கண்டு குற்ந உ஠ர்஬ில் அபேண் இபேக்க, பூஜரஶ஬ர அ஬ஷண
ப௃ஷநத்து வகரண்டிபேந்஡ரள்.
"வ஡ரிப௅ம், அபேண் வசரன்ணரன்.. அ஬ ஌ஶ஡ர ஬ிஷப஦ரட்டுக்கு வ஡ரி஦ர஥......................"

33

"஦ரபே? இ஬பர வ஡ரி஦ர஥ வசஞ்சர? இவ்஬பவு அடிச்ஶசஶண எபே வசரட்டு கண்஠ர்ீ
஬ந்துபேக்கர? தரபே.. இப்த கூட அபேஷ஠ ப௃ஷநச்சுட்டு ஡ரன் இபேக்கர.. ஡ரன் வசய்஡து
஡ப்புனு ஶ஡ரட௃஡ர?" ஋ன்று ஥ீ ண்டும் அடிக்கவும் ஡கப்தன்஥ரர்கள் ஬ந்஡ணர்.
஬ி஭஦ம் அநறந்஡தும், ஡஥ற஫஧சு,
"஬ிஷப஦ரட்டுக்கும் எபே ஋ல்ஷன இபேக்கு பூஜர... அபேண்ட ஥ன்ணிப்பு ஶகல௃" ஋ன்று
அ஡ட்டிணரர். ஋ன்றும் அ஡ட்டர஡ ஡ந்ஷ஡ இன்று அ஡ட்டவும் அ஬பேக்கரக ஥ன்ணிப்பு
ஶகட்ட ஶதரதும் உள்ஶப அபேஷ஠ அர்ச்சறத்து வகரண்டிபேந்஡ரள்.
திநகு ஡ணிஷ஥஦ில் அபேண்,
"சரரி பூஜர.. அத்ஷ஡ இப்தடி அடிப்தரங்கன்னு ஢றஷணக்கன"
"ஶதசர஡.. உன்ண தரர்த்஡ரஶன திடிக்கன" ஋ன்று ஶகரத஥ரக வசன்நரள்.

தகு஡ற 7:
பூஜர ஡ன்ணரல் அடி ஬ரங்கற஦஡ரக ஢றஷணத்து ஬பேந்஡ற஦ அபேண்,அ஬ள் ஶ஥லும்
வ஬றுப்ஷத கரட்டவும்,
'இ஬ட்ட ஶதரய் சரரி ஶகட்ஶடஶண! அ஬ள் வசய்஡ ஡஬றுக்கு ஡ண்டஷண கறஷடத்஡து'
஋ன்று ச஥ர஡ரண஥ரணரன்.
பூஜரஶ஬ர '஡ன் ஡஬றுக்கு ஡ரன் அன்ஷண அடித்஡ரர்' ஋ன்ந ஋ண்஠ஶ஥ இல்னர஥ல்
'அன்ஷண஦ிடம் ஥ரட்டிக் வகரள்பர஥ல் அ஬ஷண ஋ப்தடி த஫ற஬ரங்கனரம்' ஋ன்று
ஶ஦ரசறக்க வ஡ரடங்கறணரள். கர஧஠ஶ஥ இல்னர஥ல் அபேண் ஥ீ து வ஬றுப்ஷத ஬பர்த்஡ரள்.
அபேஷ஠ த஫ற஬ரங்க ஡க்க ஡பே஠த்஡றற்கரக கரத்஡றபேந்஡ பூஜர஬ிற்கு ஬ரய்ப்பு 1 ஥ர஡ம்
க஫றத்து கறஷடத்஡து.
Feburuary

஥ர஡ம் வ஢பேங்கற஦ உந஬ிணர் ஡றபே஥஠த்஡றற்கரக ஡஥ற஫஧சுவும் தரனரஜறப௅ம்

வசல்஬஡ரக இபேந்஡து. ஡றபே஥஠த்஡றற்கு 3 ஢ரட்கல௃க்கு ப௃ன் ஡஬ிர்க்க ப௃டு஦ர஡
trainingகரக 1஬ர஧ம் ஥துஷ஧க்கு வசல்ன ஶ஬ண்டி஦ கட்டர஦ ஢றஷன ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு ஬஧,
இபே குடுதத்஡றணபேம் ஋ன்ண வசய்஬வ஡ன்று ஬ி஬ர஡றத்஡றபேந்஡ ஶதரது,
34

஡஥றழ்வசல்஬ி, "஢ீங்க training ஶதரங்க஠ர.. ஢ரங்க 5ஶதபேம் கல்஦ர஠த்துக்கு ஶதர஦ிட்டு
஬ரஶ஧ரம்" ஋ன்று ஬஫ற கூந திள்ஷபகள் '஬஧ ப௃டி஦ரது' ஋ன்று எஶ஧ அடம். கர஧஠ம்
ஶகட்டதுக்கு அபேண் 'sports' ஋ன்றும் பூஜர 'painting competition' ஋ன்றும் கூநறணரர்.
஡஥ற஫஧சு, "஡றபே஥஠த்ஷ஡ ஡஬ிர்ப்தது ஡஬நரக ஶதரய் ப௃டிப௅ம், training ஡஬ிர்க்க
ப௃டி஦ரது.. ஋ன்ண தண்஠னரம்?" ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ரர்.
சறநறது ஶ஢஧ ஬ி஬ர஡த்஡றற்கு திநகு திள்ஷபகபின் ப௃க஬ரட்டத்ஷ஡ தரர்த்து தரனரஜற,
"என்னு தண்஠னரம்.. ஡஥றழும் ஥ீ ணரட்சறப௅ம் ஥ட்டும் கல்஦ர஠த்துக்கு வசன்று
஬஧ட்டும்.. ஢ீ training ஶதர.. ஢ரன் திள்ஷபகஷப தரர்த்துகறஶநன்"
[஡றபே஥஠த்஡றற்கு ப௃ன்ஶத தரனரஜற ஢ன்நரக சஷ஥ப்தரர்].
"஢ீங்க ஋ப்தடி" ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி இழுக்க,
"4 ஢ரட்கள் ஡ரஶண.. ஢ரன் தரர்த்துகறஶநன்.. evening ஥ட்டும் 1 ஥஠ி ஶ஢஧ம் திள்ஷபகள்
஡ணி஦ரக இபேக்கட௃ம்" ஋ன்ந ஥று ஬ிணரடிஶ஦ பூஜர஬ின் ப௄ஷப சறந்஡றக்க
வ஡ரடங்கற஦து.
஥ீ ணரட்சற, "஡ணி஦ர஬ர! அபேண் இ஬ஶபரட ஡ணி஦ர஬ர.. ஶ஬ண்டரம்஠ர இ஬ஷப ஢ம்த
ப௃டி஦ரது"
"பூஜர என்னும் தண்஠ ஥ரட்டர.. இந்஡ எபே ஥ரச஥ரஶ஬ அ஬ அஷ஥஡ற஦ர ஡ரஶண
இபேக்கர.. த஦தடர஡ீங்க அண்஠ி" ஋ன்நரர் ஡஥றழ்வசல்஬ி.
தர஬ம் பூஜர஬ின் ச஡ற அ஬பேக்கு வ஡ரி஦ரஶ஡!
இறு஡ற஦ரக தரனரஜற கூநற஦ஶ஡ ப௃டி஬ரணது. ஡ன் ஬ரழ்ஷ஬ஶ஦ இந்஡ 4 ஢ரட்கள் பு஧ட்டி
ஶதரட ஶதர஬ஷ஡ அநற஦ர஡ பூஜர சந்ஶ஡ரசத்஡றல் ஥ற஡ந்஡ரள்.
஡஥ற஫஧சு ஥துஷ஧க்கு வசல்ன, ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் ஥ீ ணரட்சறப௅ம் வசன்ஷணக்கு வசன்நணர்.
அன்ஷண வசன்ந ஥று஢ரஶப ஡ன் ஡றட்டத்ஷ஡ வச஦ல் தடுத்஡றணரள். அன்று தள்பி஦ில்
தன ஬ிஷப஦ரட்டுகபில் வ஬ற்நற வதற்ந அபேண் சந்ஶ஡ரசத்஡றலும் அச஡ற஦ிலும் ஥ரஷன
உநங்கற வகரண்டிபேந்஡ரன்.அ஬ன் தடுக்ஷக அபேகறல் எபே ஶ஭ரில் எபே கல் ஥ீ து
வ஬டிஷ஦ தற்ந ஷ஬த்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ வசன்று கரத்஡றபேந்஡ரள்.[஡ீதர஬பி஦ின் ஶதரது
35

஡ந்ஷ஡஦ிடம் வகஞ்சற ஬ரங்கற வ஬டிஷ஦, அன்ஷண 'சறன்ண திள்ஷபகபரம் atom bomb
ஶதரட கூடரது' ஋ன்றுஷ஧த்து அஷ஡ ஋டுத்து ஥ஷநத்து ஷ஬த்஡றபேந்஡ஷ஡ இப்ஶதரது ஶ஡டி
஋டுத்து த஦ன்தடுத்஡றணரள்].
வ஬டி வ஬டித்஡ சத்஡ம் ஶகட்டு உள்ஶப வசன்ந பூஜர, அங்கு கண்ட கரட்சற஦ில் ப௃஡ல்
ப௃ஷந஦ரக '஡ரன் வசய்஡து ஡஬ஶநர' ஋ன்று சறந்஡றக்கும் அப஬ிற்கு அ஡றர்ந்஡ரள்.
அபேஶ஠ர ஬னற஦ில் துடித்து வகரண்டிபேந்஡ரன். பூஜர வசய்஡஡றன் ஬ிஷப஬ரக அந்஡ கல்
அபே஠ின் வ஡ரஷட சஷ஡ஷ஦ த஡ம் தரர்த்஡றபேக்க வ஬டி அ஬ன் ஷக஦ில் சறறு கர஦த்ஷ஡
஌ற்தடுத்஡ற஦ிபேந்஡து.
பூஜர, "஢ரன்...஢ரன்.." ஋ன்று ஡ற஠ந அ஬ள் கன்ணத்஡றல் இடிவ஦ண அடி ஬ிழுந்஡து.
"ஶதசர஡...."
அபேண் ஡ந்஡ அ஡றர்ச்சற ஷ஬த்஡ற஦த்஡றன் ஬ிஷப஬ரக சறன வ஢ரடிகள் சறஷன஦ரக ஢றன்ந
பூஜர சு஦ உ஠ர்஬ிற்கு ஬ந்஡ ஶதரது அபேண் அஷந஦ில் இல்ஷன.
அபேண் கர஦த்ஷ஡ சுத்஡ம் வசய்஡ ஶ஢஧த்஡றல் பூஜர அஷநஷ஦ சுத்஡ம் வசய்஡ரள்(தின்ண
஥ர஥ர஬ிடம் ஥ரட்டிக் வகரள்ப கூடர஡ல்ன஬ர).
சம்த஬ம் ஢டந்து 15 ஢ற஥றடத்஡றல் ஬ந்஡ தரனரஜற,
"஌ய்! ஋ப்தடி அடிதட்டது" ஋ன்று கர஦த்ஷ஡ ஆ஧ர஦, பூஜர ஡றபே஡றபேனு த஦த்஡றல் ப௃஫றக்க,
பூஜர஬ின் த஦த்ஷ஡ தரர்த்து ஬னற஦ிலும் சறரிப்பு ஬ந்஡து அபேட௃க்கு. ஆணரல்
சறரிக்கர஥ல்,
"ஷசக்கறள்ன இபேந்து ஬ிழுந்துட்ஶடன் தர" ஋ன்நரன் பூஜரஷ஬ தரர்த்து வகரண்ஶட.
அ஬ன் த஡றஷன ஶகட்ட தின்பு ஡ரன் பூஜர சகஜ஥ரணரள்.
தரனரஜற கர஦த்஡றற்கு ஥பேந்து ஶதரட, அ஡ற்கு உ஡஬ி஦ பூஜரஷ஬ தரர்த்து அ஡றச஦த்஡ரன்
அபேண். திநகு ஡ணிஷ஥஦ில் பூஜர ஢ன்நற கூந அபேண் ஌தும் ஶதசர஥ல் வசன்நரன்.
஢ள்பி஧஬ில் பூஜர஬ின் ப௃ணங்கல் சத்஡ம் ஶகட்டு ப௃஫றத்஡ தரனரஜற அ஬ஷப
வ஡ரட்டதும் கரச்சல் ஋ன்று புரிந்஡து. பூஜரஷ஬ தூக்கத்஡றஶனஶ஦ தரல் அபேந்஡ வசய்து
கரச்சல் ஥ரத்஡றஷ஧ப௅ம் ப௃ழுங்க ஷ஬த்஡ரர்.

36

1 ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றல் பூஜர஬ின் அணத்஡ல் குஷநந்து, அ஬ள் உநங்க வ஡ரடங்கவும் ஡ரன்
தரனரஜற ஢றம்஥஡ற஦ரக உநங்கறணரர்.
கரஷன஦ில் தள்பிக்கு கறபம்தி வகரண்டிபேந்஡ அபேண், பூஜர தடுத்஡றபேப்தஷ஡ தரர்த்து
஡ந்ஷ஡஦ிடம் வசன்று,
"஌ன்தர பூஜரஷ஬ இன்னும் ஋ழுப்தன? ஸ்கூலுக்கு ஶனட் ஆகுஶ஡!"
"அ஬ல௃க்கு ஷ஢ட்னரம் கரச்சல். இப்த ஡ரன் வகரஞ்சம் குஷநந்துபேக்கு.. இன்ஷணக்கு
஢ரன் லீவ் ஶதரட்டுபேக்ஶகன்.. அ஬ஷப டரக்டர்ட கூட்டிட்டு ஶதரகட௃ம்... ஢ீ கறபம்பு"
஋ன்நரர்.
அஷ஡ ஶகட்டு ஥ீ ண்டும் தடுக்ஷக அஷநக்கு வசன்நரன். ஋ன்ண ஡ரன் ஶகரதம்
இபேந்஡ரலும் குறும்புத்஡ண஥றன்நற ஶசரர்஬ரக இபேந்஡ பூஜர஬ின் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்து
இபகறணரன்.
"அபேண் சரப்திட ஬ர"
"இஶ஡ர ஬ரஶ஧ன் தர"
அபேண் தள்பிக்கு வசல்ன தரனரஜற பூஜரஷ஬ கஷ்டதட்டு 2 இட்னற உண்஠ ஷ஬த்து
டரக்டரிடம் அஷ஫த்து வசன்நரர். 102 டிகறரி கரச்சல் இபேந்஡து, ஊசறக்கு அ஫ர஡
பூஜரஷ஬ ஆச்சறரி஦஥ரக தரர்த்஡ரர் டரக்டர்.
஥஡ற஦ம் கஞ்சற குடித்து ஥ரத்஡றஷ஧ சரப்திட்டு஬ிட்டு உநங்கறணரள். ஥஡ற஦த்஡றற்கு ஶ஥ல்
சூடு இநங்கற஦ ஶதரதும் பூஜர ஶசரர்஬ரகஶ஬ இபேந்஡ரள்.
஥ரஷன஦ில் ஡஥றழ்வசல்஬ி வ஡ரஷனஶதசற஦ில் ஶதசற஦ ஶதரது, பூஜர஬ின் ஢றஷன தற்நற
தரனரஜற என்றும் கூந஬ில்ஷன.
திள்ஷப஦ின் உடல்஢றஷன குன்நற஦ிபேக்ஷக஦ில் வ஡ரஷனதூ஧த்஡றல் இபேக்கும் ஡ர஦ரல்
஢றம்஥஡ற஦ரக இபேக்க ப௃டி஦ரஶ஡, அதுவும் பூஜர஬ிற்ஶகர சறறு ஬஦஡றனறபேந்ஶ஡ கரச்சல்
஬ந்஡ரல் அ஬ஷப தடுத்஡ற ஋டுக்கும், ஬ிஷ஧஬ில் சரி஦ரகரது. இ஡ணரஶனஶ஦
அபே஠ிடப௃ம் பூஜரஷ஬ தற்நற கூந ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று கூநற஦ிபேந்஡ரர்.

37

அபே஠ிடம் ஶதசற஦ ஥ீ ணரட்சற,
"அடிதட்டுபேக்கரஶ஥! ஋ப்தடி இபேக்கப்தர?"
"சறன்ண கர஦ம் ஡ரன் அத்ஷ஡.. என்னு஥றல்ஷன"
"உண்ஷ஥஦ வசரல்லு.. பூஜர ஡ரஶண கர஧஠ம்?" ஋ன்நதும் சற்று ஡றஷகத்஡ அபேண்,
"஍ஶ஦ர.. இல்ஷன அத்ஷ஡.. அ஬ ஶசட்ஷடஶ஦ தண்஠ஷன" ஋ன்று வதரய் உஷ஧த்஡஡றற்கு
஡ன் ஥ீ ஶ஡ ஶகரதம் ஬ந்஡து.
"ஹ்ம்ம்... சரி பூஜரட குடு" ஋ன்நதும் ப௃஡னறல் ஋ன்ண வசரல்஬வ஡ன்ஶந
வ஡ரி஦஬ில்ஷன. அ஡ற்குள்,
"அபேண்... ஷனன்ன ஡ரஶண இபேக்க?"
"ஆ...஥ர... அத்ஷ஡" ஋ன்று ஡ற஠நற தின்,
"பூஜர ஬ிஷப஦ரட ஶதர஦ிபேக்கர.."
"சரி ஢ரஷபக்கு ஶதசறக்குஶநன்.. அம்஥ர ஶதசனு஥ரம்" ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம்
குடுத்஡ரர்.
"அடி வதபேசர ஥ர?" ஷசக்கறப

தரர்த்து ஏட்ட கூடர஡ர?" ஋ன்று த஡ந,

"த஦தடர஡ீங்க஥ர.. சறன்ண கர஦ம் ஡ரன்.. அப்தரட ஶ஬ட௃ம்ணர ஶகல௃ங்க" ஋ன்நதும்
ச஥ர஡ரண஥ரண஬ர்,
"பூஜர ஋ப்தடி இபேக்கர? ஢ல்னர தரர்த்துக்ஶகர"
"஌ன்஥ர ஋ப்ஶதரதும் இஷ஡ஶ஦ வசரல்நீங்க" ஋ன்று சனறத்து வகரண்டரன்.
"இப்ஶதர வசரன்ண புரி஦ரது.. ஢ீ வதரி஦஬ணரணதும் புரிப௅ம்"
"஢ீங்க ஡ரஶண வசரல்லு஬ங்க..

஢ரன் வதரி஦஬ன்னு.. இப்தஶ஬ வசரல்லுங்க" ஋ன்று
஬ற்புறுத்஡,
"஢ீங்க இ஧ண்டு ஶதபேம் எற்ஷந திள்ஷபகபரக ஶதரய்டீங்க,஋ங்கல௃க்கு திநகு
வதரி஦஬ணரண ஢ீ ஡ரஶண அ஬ஷப தரர்த்துக்கட௃ம்.. அ஬ள் குறும்தில் அ஬ஷப ஢ீ
38

வ஬றுத்துந கூடரதுடர வசல்னம்.. அ஬ ஥ரநறடு஬ர" ஋ன்று 11 ஬஦து ஥கனுக்கு புரிந
஥ர஡றரி கூநற஦ ஡஥றழ்வசல்஬ி ஥ண஡றல் எபே கணவு இபேந்஡து.
அன்ஷண கூநற஦து தர஡ற புரிந்தும் புரி஦ர஡ ஥ர஡றரிப௅ம் ஶ஡ரன்நற஦து அபேட௃க்கு.
இ஧வு 9.30 ஥஠ிக்கு ஡ஷன஦ில் ஷக ஷ஬த்து ப௃ணங்கற வகரண்டிபேந்஡ பூஜரஷ஬ தரர்த்஡
அபேண்,
"தல஬ ய஬ிக்குதா பூஜா? ஥ான் ஧ிடிச்சு யிடுற஫ன்.. ஥ீ தூங்கு"

஋ன்று அ஬ள்

வ஢ற்நறஷ஦ வ஥ன்ஷ஥஦ரக திடித்து ஬ிட, அ஬ல௃க்கு கண஬ில் அன்ஷண ஬ந்து திடித்து
஬ிடு஬து ஶதரல் ஶ஡ரன்ந, உநங்க வ஡ரடங்கறணரள்.

தகு஡ற 8:
஡஥றழ்வசல்஬ி ஥ற்றும் ஥ீ ணரட்சறஷ஦ ச஥ரபித்஡ தரனரஜற஦ரல் இ஧வு 9.45 ஥஠ிக்கு
ஶதசற஦ ஢ண்தஷண ச஥ரபிக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன.
"பூஜர, அபேண் ஋ப்தடி இபேக்கரங்க? பூஜரஷ஬ ச஥ரபிக்க ப௃டிப௅஡ர?"
"஢ல்னர இபேக்கரங்க.. எபே தி஧ச்சஷணப௅஥றல்ஷன"
இப்தடி ஶதச்சு வசல்ன இறு஡ற஦ில்,
"சரி.. பூஜரட ஶதரன் குடு.. ஶ஢த்ஶ஡ ஶதசன"
"அ஬ தூங்கறட்டர டர" ஋ன்நரர் ஥றக சறறு ஡ற஠நலுடன்.
"தூங்கறட்டரபர! 10.30 - 11 ஥஠ிக்கு குஷநந்து எபே ஢ரல௃ம் தூங்கறண஡றல்ஷனஶ஦! ஌ய்
உண்ஷ஥஦ வசரல்லு.. உடம்பு சரி஦ில்ஷன஦ர?"
"உன்ணிடம் ஥ஷநக்க ப௃டிப௅஥ர? த஦தடர஡, ஶனசரண கரச்சல் ஡ரன் டர.. ஢ரன்
தரர்த்துக்குஶநன்.. ஡஥ற஫றடப௃ம் ஥ீ ணரட்சற஦ிடப௃ம் வசரல்னன.. ஢ீப௅ம் வசரல்னறடர஡"
"சரி ஢ரன் வசரல்னன.. உண்ஷ஥஦ரகஶ஬ ஶனசரண கரச்சல் ஡ரணர? ஋ப்தடி?"
39

"உண்ஷ஥஦ரகஶ஬ ஶனசரண கரச்சல் ஡ரன் டர.. ப௃ந்஡ரஶ஢த்து ஢ீங்கபரம் கறபம்திண
திநகு 7 ஥஠ிக்கு ஢ல்ன ஥ஷ஫. ஢ரன் kitchenன இபேந்஡ப்த ஥ஷ஫ன ஢ல்னர ஆட்டம்
ஶதரட்டுட்டர டர.. சரரி ஋ன்ணரன ஡ரன்.............."
"஢ீ ஌ன்டர ஬பேத்஡ தடுந? ஬ிடுடர.. தரர்த்துக்கனரம்..அ஬ல௃க்கு ஥ஷ஫ணர வ஧ரம்த
திடிக்கும், ஋ன்ண தண்நது ஥ஷ஫ன ஢ஷணந்஡ரல் கரச்சலுக்கு அ஬ஷப வ஧ரம்த திடிச்சு
ஶதரகுது" ஋ன்று ஢ண்தஷண ஶ஡த்஡றணரர்.
அடுத்஡ ஢ரள் கரச்சல் ஥ஷநந்஡ரலும் பூஜர ஶசரர்஬ரக இபேந்஡஡ரல் தள்பிக்கு
வசல்ன஬ில்ஷன. தர஡ற ஶ஢஧ம் உநக்கத்஡றஶனஶ஦ க஫றத்஡ரள்.
஥ரஷன அபேண் ஬ட்டிற்கு

஬ந்஡ ஶதரது ஶசரக஥ரக இபேந்஡ பூஜரஷ஬ தரர்த்து,
"஋ன்ண தண்ட௃து பூஜர? ஌ன் எபே ஥ர஡றரி இபேக்க?"
"என்னும் தண்஠ன.. இன்ஷணக்கு 'Painting Competition' ப௃டிஞ்சுபேக்கும்" ஋ன்று
஬பேந்஡றணரள்.
"஌ய்! க஬ன தடர஡.. ஋ன்ண கர஧஠ம்னு வ஡ரின.. அஷ஡ ஢ரஷபக்கு ஥ரத்஡றட்டரங்க"
஋ன்நதும் பூஜர஬ின் ப௃கம் ஥னர்ந்஡து..
பூஜர ஡ன்ணிடம் இ஦ல்தரக ஶதசற஦஡ரஶனர அல்னது அன்ஷண கூநற஦
஬ரர்த்ஷ஡கபரஶனர, அபேண் பூஜரஷ஬ ஡ன்ணரல் ப௃டிந்஡பவு எபே ஡ரஷ஦ ஶதரல்
தரர்த்துக் வகரண்டரன்.
'உ஠ஷ஬ ஊட்டி஬ிடு஬து,
அ஬ள் ஢டக்கும் ஶதரது ஶ஡ரள் குடுப்தது,
அ஬ள் தடுக்கும் ஶதரது ஶதரத்஡ற஬ிடு஬து,
உநங்க கஷ஡ வசரல்஬து'
஋ன்று தன வசய்஡ரன்.

40

஋ட்டு ஬஦஡றன் ஢றஷநஷ஬ வ஢பேங்கற வகரண்டிபேந்஡ பூஜர஬ின் சறநற஦ ப௄ஷப
கு஫ம்தி஦து,
'அன்ஷணக்கு அடிச்சரன்.. ஆணர ஥ர஥ரட ஥ரட்டி ஬ிடன! ஌ன்?
ஶகரத஥ர ஡ரஶண இபேந்஡ரன்.. ஆணர ஶ஢த்தும், இன்ஷணக்கும்! ஌ன்?
஋ணக்கு ஡ரன் அ஬ஷண திடிக்கரஶ஡.. ஆணர
இப்த திடிக்குஶ஡ர?
அ஬ன் ஢ல்ன஬ன் ஡ரணர? ஋ப்தடி திடிச்சுது? ஌ன் திடிக்குது?'
இப்தடி '஌ன்' ஋ன்ந சறனதன ஶகள்஬ிகள் ஋ழுந்஡ண அந்஡ சறன்ணஞ்சறறு ப௄ஷபக்குள்.
தர஬ம், 'வ஬றுப்புக்கும் ஬ிபேப்புக்கும்' இஷடவ஬பி அ஡றக஥றல்ஷன ஋ன்ந உண்ஷ஥ அந்஡
சறறு஥றக்கு புரி஦஬ில்ஷன.
கடவுபின் ஡றபே஬ிஷப஦ரடலும் புரி஦஬ில்ஷன.
இப்தடி புரி஦ர஡ ஶகள்஬ிகல௃டன் ஶதர஧ரடி இறு஡ற஦ில் ஏய்ந்து உநங்கறப௅ம் ஶதரணரள்
குட்டி பூஜர.
இந்஡ ப௄ன்று ஢ரட்கல௃ம்(Feb5 - Feb7) அ஡ன் சம்த஬ங்கல௃ம் அ஬பநற஦ர஥ஶனஶ஦
அ஬ள் ஥ண஡றல் ஆ஫஥ரக தசு஥஧த்஡ர஠ி ஶதரல் த஡றந்஡து.
அடுத்஡ ஢ரள் தள்பிக்கு வசன்ந பூஜர ஏ஬ி஦ ஶதரட்டி஦ில்,
'஡ரய்க் குபே஬ி கூட்டினறபேந்஡ ப௄ன்று குஞ்சுகல௃க்கு உ஠வூட்டு஬து' ஶதரல் ஬ஷ஧ந்து
ப௃஡ல் தரிசு வதற்நரள்.
அ஡ற்கு ஡ந்ஷ஡஦ிட஥றபேந்து எபே அ஫கற஦ ப௃த்து ஥ரஷனஷ஦ தரிசரக வதற்நரள்.
அந்஡ சம்த஬த்஡றன் ஬ிஷப஬ரக அபேண் பூஜர ஥ண஡றல் இடம் திடித்஡து
஥ட்டு஥றல்னர஥ல்,

அ஬ன் ஬ரர்த்ஷ஡கல௃க்கும் அ஬பிடத்து ஥஡றப்பு கூடி஦து.

ஆம் அ஡ற்கு திநகு அபே஠ின் ஬ரர்த்ஷ஡கள் பூஜர஬ிற்கு ஶ஬஡஬ரக்கரக ஥ரநற஦து.
அபேஷ஠ சுற்நற சுற்நற ஬ந்஡ பூஜரஷ஬ தரர்த்து வதரி஦஬ர்கள் ஆச்சறரி஦த்ஶ஡ரடு
஢றம்஥஡றப௅஥ஷடந்஡ணர்.

41

[வதரி஦஬ர்கல௃க்கு த஦ம் - ஋ங்ஶக பூஜர அபேஷ஠ வ஬றுத்துடு஬ரஶபர அல்னது அபேண்
அ஬பின் ஶசட்ஷடகபரல் பூஜரஷ஬ வ஬றுத்துடு஬ரஶணர ஋ன்ந த஦ம் ஡ரன்].
஡஥றழ்வசல்஬ி இபே திள்ஷபகல௃க்கும் ஡றபேஷ்டி க஫றப்த஡ற்கரக
கல்லுப்பு-஥றபகரய்஬த்஡ல் வகரண்டு இபே஬ரின் உச்சந்஡ஷன ப௃஡ல் உள்பங்கரல்
஬ஷ஧ சுற்நற஬ிட்டு அஷ஡ ஶ஡ரட்டத்஡றல் ஶதரட்டு ஋ரித்஡ரர்.
஋ன்ண ஡ரன் பூஜர஬ிடம் தன ஥ரற்நங்கள் ஶ஡ரன்நறணரலும், கூடஶ஬ திநந்஡ திந஬ி
கு஠஥ரண 'குறும்பு' ஋பி஡றல் அ஬ஷப ஬ிட்டு ஶதரய்஬ிடு஥ர ஋ன்ண?
இப்ஶதரதும் அபே஠ிடம் ஡ரன் அ஬ள் ஶசட்ஷடகள் அஷணத்தும். ஆணரல் அ஬ற்நறல்
ப௃ன்திபேந்஡ 'ஶகரதம், வ஬றுப்பு' ஋ன்த஡ற்கு த஡றனரக '஥கறழ்ச்சறஶ஦' அ஬ள் ஥ண஡றல்
஢றஷநந்஡றபேந்஡து.
'அபேண் தூங்கற வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது ப௃கத்஡றல் ஡ண்஠ர்ீ வ஡பிப்தது,
அ஬ன் குபி஦னஷந஦ில் இபேக்கும் ஶதரது ஬ிபக்ஷக அஷணப்தது,
அ஬ன் வ஡ரஷனகரட்சற தரர்த்து வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது அஷ஡ அஷணப்தது,
தடிக்கும் ஶதரது அ஬ன் சட்ஷடக்குள் ஡ண்஠ஷ஧

ஊற்று஬து'
஋ன்று சறன்ண சறன்ண ஶசட்ஷடகபரக வசய்஡ரள்.
அபே஠ின் வசரற்கல௃க்கரகஶ஬ பூஜர஬ிற்கு தடிப்தில் ஡ணி ஆர்஬ம் திநந்஡து.
஡ன்னுள் ஢றகழும் ஥ரற்நங்கள் புரி஦ர஡ ஶதரதும் அந்஡ சறறு஥றக்கு அது ஥றகவும்
திடித்஡றபேந்஡து.
இப்தடி ஥கறழ்ச்சற஦ில் குபித்து வசரர்க்கத்஡றல் ஬ரழ்ந்஡ இந்஡ ஢ரட்கல௃க்கு
இஷடவ஬பி஦ரய் அந்஡ ஢ரல௃ம் ஬ந்஡து.
஡ன் இன்த ஬ரழ்க்ஷகக்கு இஷடவ஬பி஦ரய் இஷந஬ன் ஢டத்஡ற஦ அந்஡ ஢றகழ்ஷ஬
அ஬பரல் ஌ற்றுக்வகரள்ப ப௃டி஦஬ில்ஷன.அது திரி஬ில்ஷன இஷடவ஬பி ஡ரன் ஋ன்ந
உண்ஷ஥ புரி஦஬ில்ஷன.
அழுஷக ஋ன்நரல் ஋ன்ணவ஬ன்று ஶகட்கும் பூஜர ஡ன் ஬ரழ்஬ிஶனஶ஦ ப௃஡ல் ப௃஡னரக
அழு஡ ஢ரள் அது ஡ரன்.
42

தகு஡ற 9:
ப௃ழு஬ரண்டு ஶ஡ர்வுகள் ப௃டிந்து ஬ிடுப௃ஷந ஢ரட்கள் ஢றஷநஷ஬ வ஢பேங்கற
வகரண்டிபேந்஡து. அடுத்஡ ஆண்டு தள்பி வ஡ரடங்க 20 ஢ரட்கஶப இபேந்஡ண.. அந்஡
ச஥஦த்஡றல் ஡ரன் எபே ஢ரள் இ஧வு 9 ஥஠ிக்கு ஥ரடிக்கு வசன்ந பூஜர உடஶண அ஬ச஧
அ஬ச஧஥ரக கல ஶ஫ இநங்கறணரள்.
"அப்தர... அப்தர.." ஋ன்று ப௄ச்சு ஬ரங்கற஦தடி அஷ஫த்஡ ஥கஷப தூக்கற
"஋ன்ண஥ர.. ஋ன்ண?" ஬ிண஬ிணரர் ஡஥ற஫஧சு, அ஬ள் ப௃துஷக ஬பேடி஦தடிஶ஦..
"அப்தர.. அத்ஷ஡.. அத்ஷ஡.. அழுநரங்க" ஋ன்நதும் ஬ிஷ஧ந்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு.. பூஜரவும்
஥ீ ணரட்சறப௅ம் அ஬ஷ஧ தின் வ஡ரடர்ந்஡ணர்.
அங்ஶக வசன்ந ஶதரது ஡஥றழ்வசல்஬ி அஷ஥஡ற஦ரக ஡ரன் இபேந்஡ரர், அ஬ரின் கண்கபில்
அழு஡ சு஬டு வ஡ரிந்஡து.
஡஥றழ்வசல்஬ி எபே தக்கம் ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்தி வகரண்டு அ஥ர்ந்஡றபேக்க, தரனரஜற
஡ஷன஦ில் ஷக ஷ஬த்து சு஬ரில் சரய்ந்஡தடி அ஥ர்ந்஡றபேக்க, அபேண் இபே஬ஷ஧ப௅ம் ஥ரநற
஥ரநற தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ரன்.
"஋ன்ண வசல்஬ி ஋ன்ண தி஧ச்சஷண?" ஋ன்ந அண்஠ன் கு஧னறல் ஡றபேம்தி஦ ஡஥றழ்வசல்஬ி
ஏடி ஶதரய் அ஬ர் ஶ஡ரபில் சரய்ந்து,
"஢ீங்கஶப உங்க ஢ண்தரிடம் ஶகல௃ங்க அண்஠ர" ஋ன்நரர் ஥றகுந்஡ ஬பேத்஡துடன்.

஢ண்தணின் கண்஠ஷச஬ில் ஬ி஭஦ம் ஋ன்ணவ஬ன்று புரிந்஡து ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு.
இபே ஆண்கள் கண்஠ரல் ஶதசற஦ஷ஡ தரர்த்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி ஶகரத஥ர ஬ினகற
஡஥ற஫஧சு஬ிடம்,
"அப்ஶதர உங்கல௃க்கும் வ஡ரிப௅ம்.. ஆ஥ர இ஧ண்டு ஶதபேம் ஋ப்ஶதரதும் கூட்டு ஡ரஶண..
இ஧ண்டு ஶதபேம் ஶசர்ந்து ஥ஷநச்சுடீங்கப?"
"இல்ன஥ர... அது................................"
"ஶதசர஡ீங்க.. இ஧ண்டு ஶதபேஶ஥ ஶதசர஡ீங்க"
43

"இப்தடி ஡ரன் டர.. ஋ன்ண வசரல்ன ஬ிடர஥..." ஋ன்று அழுத்஡஥ரக வ஡ரடங்கற஦ தரனரஜற
"இதுன அழுஷக ஶ஬ந.. ஡ணக்கு திள்ஷப ஬ந்஡ திநகும்..... சறன்ண திள்ஷபன்னு
஢றஷணப்பு" ஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃க்க, அ஬ஷ஧ தரர்த்து ப௃ஷநத்஡ரர் ஡஥றழ்வசல்஬ி.
஡ஷனப௅ம் புரி஦ர஥ல் ஬ரலும் புரி஦ர஥ல் ஢றன்ந ஥ீ ணரட்சற,
"஍ஶ஦ர.. இங்கு ஋ன்ண ஡ரன் ஢டக்குது.. ஦ர஧ரச்சும் வசரல்நீங்கபர"
஢ரடி஦ில் ஆள்-கரட்டி ஬ி஧ஷன ஷ஬த்து,
"இது கூட வ஡ரிஷன஦ர ஥ர! அத்ஷ஡ ஡ப்பு தண்஠ிபேதரங்க, அ஡ரன் ஥ர஥ர அடிசுடரங்க"
"஬னறக்கு஡ர அத்ஷ஡?" ஋ன்று அ஬ர் கன்ணத்ஷ஡ ஡ட஬ி ஬ிட்டரள்.
அ஡ன் ஬ிஷப஬ரக இறுக்கம் சறநறது ஡பர்ந்து அஷண஬ரின் ப௃கத்஡றலும் சறறு புன்ணஷக
அபேம்தி஦து.
஡ணது ஶகரதத்ஷ஡ ஥நந்து பூஜரஷ஬ இபே ஷககபரலும் ஬ரரிவ஦டுத்து ஥ரர்ஶதரடு
அஷ஠த்து,
"஋ன் ஡ங்கஶ஥" ஋ன்று அ஬ள் வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்ட ஡஥றழ்வசல்஬ி
"இந்஡ வசல்னத்ஷ஡ ஋ப்தடி திரி஦ ப௃டிப௅ம்" ஋ன்று தரனரஜற஦ிடம் ஶகரத஥ரக ஶகட்க,
அ஬ர்
"ஶதரச்சுடர! ஶ஬஡ரபம் ஥ீ ண்டும் ப௃பேங்க ஥஧ஶ஥நறடுச்சு" ஋ன்று உச்சு வகரட்ட,
"஢ரணர ஶ஬஡ரபம்?"
"஌ய்! matterஅ இப்த வசரல்லு ஶதரநற஦ர இல்ஷன஦ர?" ஋ன்று ஥ீ ணரட்சற ஬ிண஬,
஡஥றழ்வசல்஬ி ஆ஡ங்கத்துடன் வதரநற஦ வ஡ரடங்கறணரர்.
"இ஬பேக்கு Hyderabad transfer ஬ந்துபேக்கு. அதுவும் 4 ஢ரள்ன கறபம்புனு஥ரம்.
஢ரஷபக்ஶக இ஬ர் கறபம்பு஧ர஧ரம்".
"஋ன்ண" ஋ன்று ஥ீ ணரட்சற அ஡ற஧,
"1 ஥ர஡த்஡றற்கு ப௃ன்ஶத transfer ஬பேம்னு வ஡ரிப௅ம். அண்஠னுக்கும் ஡ரன். இ஧ண்டு
ஶதபேம் ஥ஷநச்சுடரங்க" ஋ன்று இபே஬ஷ஧ப௅ம் தரர்த்து ப௃ஷநத்஡ரர்.
44

"஋ன்ண அண்஠ர இது?"
஡஥ற஫஧சு, "஋ன்ண ஥ீ ணர! ஋ரிந ஡ீ ன ஋ண்வ஠ய் ஊத்துந.. அ஬ன் officer promotion ன
ஶதரநரன். அதுக்கு ஬ரழ்த்஡ர஥, ஢ீப௅ம் வசல்஬ி கூட ஶசர்த்துட்டு" ஋ன்று இழுக்க
"஋ப்ஶதர ஬பேஶ஬ரம்ஶண வ஡ரி஦ரதுன்னு வசரல்நரஶ஧ அண்஠ர"
"officerணர அப்தடி ஡ரன் ஥ர"
"இதுக்கு ஡ரன் officer ஋க்மரம் ஋ழு஡ ஶ஬ண்டரம்னு வசரன்ஶணன்.. ஶகட்டர஧ர? இப்த
இங்கறபேந்து கறபம்தனும்ணர?" ஋ன்று கண்஠ர்ீ ஡தும்த ஶகட்ட ஡ங்ஷகஷ஦ ஶ஡ரஶபரடு
அஷ஠த்து கண்கஷப துஷடத்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு.
஡ரன் திநந்து ஬பர்ந்஡ ஬ட்ஷடப௅ம்,

ஊஷ஧ப௅ம், திநந்஡஡றனறபேந்து அண்஠ன் கூடஶ஬
இபேந்து஬ிட்டு இப்ஶதரது திரிஷ஬ ஌ற்க ப௃டி஦ர஥ல் தரி஡஬ிக்கும் ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின்
஥ண஢றஷன அஷண஬பேக்குஶ஥ புரிந்஡து.
தரனரஜற, "க஬ஷன தடர஡ ஡஥றழ்.. 1 அல்னது 2 ஬பே஭த்துன இங்கஶ஦ transfer ஶகட்டு
஬ந்து஧னரம்" ஋ன்று ஆறு஡ல் கூந, ஡஥றழ்வசல்஬ி ஌ஶ஡ர கூந ஬ரய் ஡றநக்கவும்,
"அத்஡஧ரbad ஋ங்க இபேக்கு தர? ஢ர஥ ஋ப்ஶதர ஶதரஶநரம்?" ஋ன்று பூஜர ஶகட்க,
"Hyderabad வகரஞ்சம் ஡ள்பி இபேக்கு஥ர.. ஢ர஥ ஶதரன.. அங்க................................"
ஏ ஏ... ஋ன்ந க஡நலுடன் அபேஷ஠ கட்டிக்வகரண்டு அ஫ வ஡ரடங்கறணரள் பூஜர.
஧த்஡ கர஦த்஡றற்கு கூட அ஫ர஡஬ள் இன்று ப௃஡ல் ப௃ஷந஦ரக அழு஡தும் அஷண஬பேம்
அ஡றர்ச்சறப௅ம் க஬ஷனப௅஥ரக தரர்த்஡ணர்.
"஢ரன் வசரல்ந஡ ஶகல௃஥ர" ஋ன்று ஡஥ற஫஧சு பூஜரஷ஬ தூக்க ப௃஦ன அ஬ஶபர அபேஷ஠
இன்னும் இறுக்க஥ரக திடித்து வகரண்டு கண்கஷப இபேக்க ப௄டிக்வகரண்டு
அழுஷகப௅டஶண,
"஢ரன் அபே஠ ஬ிட஥ரட்ஶடன்"
45

"பூஜ஥ர..." ஡஥றழ்வசல்஬ி ஥ற்றும் ஥ீ ணரட்சற஦ின் கரிசணத்஡றல் பூஜர஬ின் அழுஷக
கூடி஦து.
"பூஜரக் குட்டி ச஥த்துன...." ஋ன்று தரனரஜற வ஡ரடங்க, கண் ஡றந஬ர஥ஶனஶ஦,
"உங்...க ஶத...ச்சு கர.. ஢ீ...ங்..க ஥ட்....டும் ஶதர...ங்க" ஋ன்நரள் அழுஷக஦ின் ஢டு஬ில்.
ஶசட்ஷட வசய்஡ரல் அ஡ட்டனரம். இப்தடி ஌ங்கற ஌ங்கற அழு஡ரல் ஋ன்ண வசய்஬து?
஋ன்ண வசய்஬வ஡ன்று புரி஦ர஥ல் வதரி஦஬ர்கள் எபே஬ஷ஧வ஦ரபே஬ர் தரர்த்துக் வகரண்டு
ஶதச்சறன்நற ஢றற்க, அபேண்,
"பூஜர... ஋ன்ண தரபே.. கண்஠ ஡றந" ஋ன்நதும் அழுஷகப௅டஶண வ஥ல்ன ஡ஷன தூக்கற
கண் ஡றநந்து அ஬ஷண தரர்த்஡ரள்.
"Hyderabad தக்கம் ஡ரன்.. ஢ரன் வகரஞ்ச ஢ரள்ன ஬ந்துபேஶ஬ன்.. சரி஦ர?"
பூஜர஬ின் அழுஷக கூடி஦து..
"ப௃டி஦ரது..ப௃டி஦ரது.."
அ஬ள் அழுஷகஷ஦ வதரறுக்கர஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி,
"சரி.. ஢ரங்க இப்த ஶதரகனடர வசல்னம்.. ஢ீ அ஫ர஡" ஋ன்று கூந சறநறது ஧ரகம்
குஷநந்஡ரலும், ஬ிம்஥லுடன் தரனரஜறஷ஦ தரர்த்஡ரள். ஋ப்தடி வதரய் வசரல்஬வ஡ன்று
஡ற஠நற஦ ஢ண்தனுக்கு உ஡஬ிக்கு ஬ந்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு.
"பூஜர குட்டி.. ஋ன் வசல்ன குட்டி அ஫ ஥ரட்டரஶப! Bad girls ஡ரஶண அழு஬ரங்க.. பூஜர
Good girl ஆச்ஶச! அப்தரட்ட ஬ரடர"
தரனரஜற ஌தும் கூநர஡஡ரல் ஌ஶ஡ர புரிந்஡ரர் ஶதரல் ஶ஡ரன்நற஦து பூஜர஬ிற்கு.
஡ந்ஷ஡஦ிடம் 'ஶ஬ண்டரம்' ஋ன்தது ஶதரல் ஡ஷன஦ரட்டி அபேட௃டஶண இபேந்஡ரள்.
஋ன்ண வசய்தும் ஦ர஧ரலும் பூஜரஷ஬ ச஥ர஡ரணதடுத்஡ ப௃டி஦஬ில்ஷன. பூஜர஬ின்
அழுஷக குஷநந்஡ரலும் ஢றன்நதரடில்ஷன. அழுஷகப௅டஶண உநங்கறப௅ம் ஶதரணரள்.
உநங்கற஦ ஥கஷப தூக்கற வகரண்டு கல ஶ஫ வசல்ன ப௃஦ன்று஬஧ரல் ஢க஧ ப௃டி஦஬ில்ஷன.
஋ன்ணவ஬ன்று ஡றபேம்தி தரர்க்க, பூஜர஬ின் சறறுஷக இறுக்க஥ரக அபே஠ின் ஷகஷ஦
தற்நற஦ிபேந்஡து.
46

தகு஡ற 10:
பூஜர஬ின் தரசத்஡றல் வதரி஦஬ர்கபின் கண்கள் கனங்கற஦து. அ஬ள் ஷகஷ஦
திரித்வ஡டுத்து அஷ஫த்து வசன்நணர் ஡஥ற஫஧சுவும் ஥ீ ணரட்சறப௅ம்.
அஷ஥஡றப௅ம் வ஥ன்ஷ஥ப௅ம் ஢றஷநந்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் ஥ண஢றஷன தரனரஜறக்கு ஢ன்நரக
புரிந்஡து. ஡ணது ஥ஷண஬ி஦ின் ஬ரடி஦ிபேந்஡ ப௃கத்ஷ஡ ஡ணது இபே க஧ங்கபரலும்
஢ற஥றர்த்஡ற,
"஡஥றழ் ஋ன்ண தரபேடர.. ஢ீ இப்தடி ஬பேத்஡ தட்டர ஋ன்ணரல் ஡ரங்க ப௃டிப௅஥ர? ஢ம்஥
஢ல்னதுக்கரக ஡ரஶண வசய்ஶநன்.. இது ஢ம் ஬ரழ்஬ின் ப௃ன்ஶணற்நம்டர.. இதுக்கு ஢ீ
அ஫னர஥ர? 1 ஥ர஡த்஡றற்கு ப௃ன்ஶத வசரல்னனன்னு ஶகரததடுநறஶ஦! உணக்கரக ஡ரன்
வசரல்னன.. ப௃ன்ணரடிஶ஦ வசரல்னறபேந்஡ர இந்஡ 1 ஥ர஡ப௃ம் ஬பேத்஡துடன் ஡ரஶண
இபேந்துபேப்த! அ஡ரன் ஥ர வசரல்னன.. ஋ன்ண புரிஞ்சுஶகரடர வசல்னம்"
க஠஬ரின் கு஧னறல் இபேந்து அ஬ர் ஡ன் ஥ீ து ஷ஬த்஡றற்கும் அன்பும், அ஬஧து ஬பேத்஡ப௃ம்
புரிந்து ஬ிட, ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் ஶகரதம் ஬ந்஡ இடம் வ஡ரி஦ரது ஥ஷநந்஡து. ஡ன்ணிஷன
஬ிபக்க஥ரக,
"உங்க ப௃ன்ஶணற்நத்஡றல் ஋ன்ஷண ஬ிட ஶ஬நரபே ஥கறழ்஬ரர்கள்! ஡றடீர்னு
அண்஠ன்ஷண ஬ிட்டு ஶதரகட௃ம்னு வசரன்ணதும் ஡ரன்.." ஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல்
ப௃டிக்க,
"புரிது ஥ர.. ஢ீ க஬ஷன தடர஡.. ஢ர஥ வகரஞ்ச ஬பேடத்துன இங்ஶகஶ஦ ஬஧
ப௃஦ற்சறப்ஶதரம்"
"ப௃஦ற்சற஦ர? ஬பேஶ஬ரம்னு வசரன்ண ீங்க?" ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி ப௃கம் ஬ரட, அஷ஡
வதரறுக்கர஡ கர஡ல் க஠஬ன்,
"இல்ன஥ர.. ஬பேஶ஬ரம்..஬பேஶ஬ரம்..ஏஶக!"
அஷ஧ ஥ண஡ரக ஡ஷனஷ஦ வ஥ல்ன ஆட்டி஦஬ர்,
"4 ஢ரள்ன கண்டிப்தர கறபம்புனு஥ர?"
"஢ீஶ஦ ஶ஦ரசறச்சு தரபே஥ர.. இன்னும் 20 ஢ரள்ன ஸ்கூல் ஡றநந்஡றபேம்.. அதுக்குள்ப
அங்குள்ப எபே ஢ல்ன ஸ்கூல்ன அபேட௃க்கு admission ஬ரங்கனும்ன.. அதுக்கு அ஬ன்
47

அங்க இபேக்கனும்ன.. அ஡ரன் வசரல்ஶநன்.. ப௃஡ல்ன ஢ரன் ஶதரய் ஬டும்

(bank quarters) அ஡ன் சுற்று ஬ட்டர஧த்ஷ஡ப௅ம் தரர்த்துட்டு 4 ஢ரள்ன உன்ஷணப௅ம்
அபேஷ஠ப௅ம் அஷ஫ச்சுட்டு ஶதரஶநன்.."

[bank - quarters இபேக்கு஥றடம் ஢ன்நரக

இல்ஷன ஋ன்நரல் ஬ரடஷகக்கு ஬டு
ீ தரர்க்க ஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரர் தரனரஜற].
அ஬ர் ஥ீ ண்டும் அஷ஧ ஥ண஡ரக எப்பு஡ல் கூந,
"஋ங்க இப்த சறரி தரப்ஶதரம்"
அஷ஥஡றஶ஦ த஡றனரக கறஷடக்க..
"஋ன் வசல்ன ஡஥றழ் இப்த சறரிப்தரஶப" ஋ன்று அ஬ர் ஶனசரக கறச்சு-கறச்சு ப௄ட்ட
஡஥றழ்வசல்஬ி சறரித்஡ரர்.
"ஹ்ம்ம்.. இது ஡ரன் ஋ன் ஡஥றழ்.. ஢ீ இப்தடி சறரிச்சர ஡ரஶண ஋ன்ணரன ஢றம்஥஡ற஦ரவும்
சந்ஶ஡ரச஥ரகவும் இபேக்க ப௃டிப௅ம்" ஋ன்நதும் ப௃ழு஥ணதுடன் சறரித்஡ரர் ஡஥றழ்வசல்஬ி.
வகரஞ்சற-வகஞ்சற ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ச஥ரபித்து஬ிட்டரர் தரனரஜற.
அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் ஡஥ற஫஧சு வசய்஡றத்஡ரள் தடித்து வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது பூஜர
஋ழுந்஡ரள்.
"Good morning.. பூஜர குட்டி.. ஋ன்ண சலக்கற஧஥ர..............................." கரற்ஶநரடு ஡ரன் ஶதச
ஶ஬ண்டிபேந்஡து, ஌வணன்நரல் பூஜர ஶ஬க஥ரக ஥ரடிக்கு ஬ிஷ஧ந்து வகரண்டிபேந்஡ரள்.
இது ஢ரள் ஬ஷ஧ ஋ழுந்஡தும் ஡ன்ணிடம் ஬ந்து கரஷன ஬ரழ்த்து கூநற஦ தின்ஶத தல்
துனக்க வசல்லும் ஥கள் இன்று ஡ரன் இபேப்தஷ஡ஶ஦ உ஠஧ரது ஥ரடிக்கு வசல்஬ஷ஡
கண்டு 'இணி ஋ப்தடி ச஥ரபிப்தது' ஋ன்று வதரிதும் க஬ஷன வகரண்டரர்.
஥ரடிக்கு வசன்று உநங்கும் அபேஷ஠ தரர்த்஡ தின்பு ஡ரன் பூஜர஬ின் ப௃கம் ஥னர்ந்஡து.
தர஬ம் இது ஡ற்கரனறக஥ரண ஥கறழ்ச்சறவ஦ன்று வ஡ரி஦ரஶ஡!
"பூஜர குட்டி...தரல்....................................." ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் கரற்ஶநரடு ஡ரன்
ஶதசறணரர்..
஬ிஷ஧ந்து கல ஶ஫ ஬ந்஡ பூஜர புன்ணஷகப௅டன்,
"Good morning தர"
48

஡ந்ஷ஡ ப௃கம் ஡றபேப்தவும்,
"஋ன்ண தர" ஋ன்று ஬பேந்஡,
"பூஜர குட்டி ஋ன்ண க஬ணிக்கஶ஬ இல்ஷனஶ஦.. ஢ரன் 'Good morning' வசரன்ண஡
க஬ணிக்கர஥ ஥ரடிக்கு ஶதரய்டர" ஋ன்று அழு஬ஷ஡ ஶதரல் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து ஶசரக஥ரக
கூநவும்,
"஍ஶ஦ர! அபேண் இபேக்கரணரனு தரர்க்க ஶதரஶணன்.. இதுக்கு ஶதரய் ஦ரபேம்
அழு஬ரங்கபர?"
஡ந்ஷ஡ ஌தும் கூநர஥ல் இபேக்கஶ஬, ஬பேத்஡஥ரக,
"சரரி தர.. இணி இப்தடி வசய்஦ ஥ரட்ஶடன்.. ஢ரன் ஡ரன் இப்ஶதர வசரன்ஶணஶண..
ஶ஬ட௃ம்ணர எபே கறஸ் குடுக்கட்டர?" ஋ன்று அ஬ர் கழுத்ஷ஡ கட்டிக் வகரண்டு
கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டரள்.
'அபேண் வசன்ந தின் இ஬ஷப ஋ப்தடி ச஥ரபிப்தது? ஡ரங்கு஬ரபர?' ஋ன்ந க஬ஷன஦ில்
இபேந்஡஬ர் வசல்ன ஥கபின் எபே ப௃த்஡த்஡றல் ஡ன்ஷண ஥நக்க, அந்஡ க஬ஷன
தின்னுக்கு வசல்ன, ஥கஷப ஆஷச஦ரக தூக்கற எபே சுற்று சுற்நற
"Good morning.. பூஜர குட்டி" ஋ன்று அ஬ள் இபே கன்ணத்஡றலும் ப௃த்஡஥றட்டு ஥கறழ்ந்஡ரர்.
பூஜர ஬ரய்஬ிட்டு சத்஡஥ரக சறரித்஡ரள். இந்஡ கரட்சற஦ில் ஥ீ ணரட்சற஦ின் ஥ணப௃ம்
குபிர்ந்து.
அபேண் ஋ழுந்஡தும் அ஬னுடஶண சுற்நறணரள் பூஜர. அ஬ள் ஥ண஡றல் த஦ம் கனந்஡
கு஫ப்தம்.
'அபேண் ஶதரய் ஬ிடு஬ரஶணர' ஋ன்ந த஦ப௃ம்
'஢ரன் ஌ன் அப்தடி அழுஶ஡ன்? ஌ன் ஋ணக்கு எபே ஥ர஡றரி இபேக்கு? அபேண் ஶதரநரன் ணர
஋ணக்கு ஌ன் அழுஷக஦ர ஬பேது? ஌ன்? ஌ன்?' ஋ன்ந கு஫ப்தங்கள்.
஋ன்று ஡ரன் இந்஡ ஬ிஷடகஷப இந்஡ சறறு஥ற அநற஬ரஶபர? அநறந்஡ தின் '஌ன்' ஋ன்று
஬பேந்து஬ரஶபர?
஥ரஷன஦ில் தரனரஜற கறபம்பும் ஶதரது,
"஢ீங்க ஬ந்து அபே஠ கூட்டிட்டு ஶதர஬ங்கணர

஬஧ர஡ீங்க..அங்ஶகஶ஦ இபேந்துஶகரங்க"

49

஥ீ ணரட்சற, "பூஜர.. அப்தடினரம் ஶதச கூடரது" ஋ன்று அ஡ட்ட,
தரனரஜற,"஬ிடு஥ர.. சறன்ண வதரண்ட௃ ஡ரஶண" ஋ன்று கூநற பூஜர஬ின் அபேகறல்
ப௃ட்டி஦ிட்டு அ஬ள் ஶ஡ரள்கஷப தற்நற
"அபேண் ஢ல்ன தடிக்கட௃ம்ன.. அ஡ரன்டர அங்க ஶதரஶநரம்.."
"஢ரன் ஢ல்ன தடிக்க ஶ஬ண்டர஥ர? ஋ன்ஷணப௅ம் கூட்டிட்டு ஶதரங்க"
"அப்தர-அம்஥ரக்கு உன்ண ஶ஡டர஡ர? ஢ீ அ஬ங்கப ஶ஡ட ஥ரட்டி஦ர?"
"அ஬ங்கல௃ம் ஬பே஬ரங்க"
"உங்க அப்தரக்கு இங்க ஡ரஶண ஶ஬ஷன இபேக்கு"
"அப்தர அங்க ஬ந்து தரப்தரங்க"
"ப௃டி஦ரஶ஡..இங்................"
"஌ன் ப௃டி஦ரது?஢ீங்க தரர்க்கன?"
இந்஡ சறன்ண வதண்஠ிற்கு ஋ன்ண வசரல்னற புரி஦ஷ஬ப்தவ஡ன்று அ஬பேக்கு
புரி஦஬ில்ஷன.. ஥ஷண஬ிஷ஦ ச஥ரபித்஡஬஧ரல் பூஜரஷ஬ ச஥ரபிக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன.
"உணக்கு trainக்கு ஶனட் ஆகுது தரபே.. ஬ர ஢ர஥ கறபம்தனரம்..அ஬ட்ட ஢ரன்
வசரல்னறக்குஶநன்.." ஋ன்று ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் ஡஥ற஫஧சு உ஡஬ிக்கு ஬஧, பூஜர ஌ஶ஡ர
ஶகட்க ஬ரய் ஡றநக்கவும் ஡஥ற஫஧சு,
"பூஜர.. ஥ர஥ரக்கு 'bye' வசரல்லு.. ஬பேம் ஶதரது அப்தர ஍ஸ்-கறரீம் ஬ரங்கறட்டு
஬஧ட்டு஥ர?"
"஋ணக்கு என்னும் ஶ஬஠ரம்" ஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்தி வகரண்டு ஶ஬க஥ரக உள்ஶப
வசன்நரள்.
தரனரஜற சறநறது ஬பேந்஡, "஬ர.. ஢ர஥ கறபம்தனரம்" ஋ன்று அ஬ஷ஧ கூட்டி வசன்நரர்
஡஥ற஫஧சு.
அபேண், "பூஜர.. ஡ர஦-கட்ஷட ஬ிஷப஦ரடனர஥ர?"
50

"஢ீப௅ம் ஶதரக ஶதரஶநன?"
"................................."
"஋ன்ண ஬ிட்டு ஶதரநன?"
"஢ரன் கண்டிப்தர ஡றபேம்தி ஬பேஶ஬ன்"
பூஜர஬ிற்கு அபேண் ஡ன்ஷண ஬ிட்டு ஶதரக ஶதரநரன் ஋ன்று உறு஡ற஦ரணதும், ஋ன்ண
வசய்஬வ஡ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன. ஡டுப்ததுற்கு ஬஫ற஦ில்ஷன, ஡ணக்கு ஦ரபேம் உ஡஬
ஶதர஬஡றல்ஷன ஋ன்று ஢ன்நரக புரிந்஡து, ஥றகவும் கஷ்ட஥ரக இபேந்஡து... அது ஥ட்டும்
இல்னர஥ல் ஋ன்ணவ஬ன்ஶந புரி஦ர஥ல் ஋ன்ணவ஬ன்ஶந கூந வ஡ரி஦ர஡ இணம் புரி஦ர஡
என்று அ஬ள் ஥ணஷ஡ ஬ஷ஡த்஡து. அபேட௃ம் ஡ன் தக்கம் ஶதசர஡து ஶகரதம் ஬ந்஡து.
"஢ீ ஶதரநன.. ஶதர.. ஬஧ர஡.. ஋ன்ட ஶதசர஡.. ஶதர.. ஶதர.." ஋ன்று ஏடி வசன்று தடுக்ஷக
அஷநக்குள் வசன்று க஡ஷ஬ சரத்஡றணரள்..
பூஜர஬ர ஶதசற஦து ஋ன்று அ஡றர்ச்சற஦ில் அபேண் ஢றன்று வகரண்டிபேக்க, ஥ீ ணரட்சற,
"஢ீ ஶதர தர.. அ஬ சும்஥ர ஶகரதத்துன ஌ஶ஡ர வசரல்நர.. அ஬ஶப ஬ந்து ஶதசு஬ர தரபே"
"஢ரன் இங்ஶகஶ஦ இபேக்ஶகன் அத்ஷ஡"
"சரி தர" ஋ன்று வசரல்னற ஶ஥ஶன ஡ணி஦ரக இபேக்கும் ஡஥றல்வசல்஬ி஦ிடம் வசன்நரர்.
10 ஢ற஥றடங்கபில் வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ பூஜர,
"அபேண் ஶதரகர஡ அபேண்.. ஋ன்ட ஶதசு஬ன? வ஡ரி஦ர஥ வசரல்னறட்ஶடன்.. சரரி"
"கண்டிப்தர ஶதசுஶ஬ன் பூஜர.. ஢ீ ஬பேத்஡ தடர஡.. ஢ரன் கண்டிப்தர ஬பேஶ஬ன்.. ஏஶக"
"ஶ஢ர................" பூஜர ஬ரஷ஦ ப௄டி஦ அபேண்
"இப்த ஢ர஥ ஬ிஷப஦ரடனரம் ஬ர" ஋ன்று அழுத்஡஥ரக கூந, ஬ிஷப஦ரட வ஡ரடங்கறணர்.
சறநறது ஶ஢஧த்஡றல் ஥ீ ணரட்சறப௅ம் ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் ஬ந்஡ ஶதரது,
"ஶயய்ய்ய்ய் ஢ரன் ஡ரன் வஜய்த்ஶ஡ன்.... ஶயய்ய்ய்ய்" ஋ன்று பூஜர கு஡றத்து
வகரண்டிபேக்க, அபேண்
"சரி.. இன்வணரபே ஶகம் ஬ிஷப஦ரடனரம்.. ஦ரபே வஜய்க்கு஧ர தரர்க்கனரம்"
51

஋ன்று உற்சரக஥ரக ஬ிஷப஦ரடி஦ திள்ஷபகஷப தரர்த்து ஥ணப௃கந்஡ணர்.
அடுத்஡ இ஧ண்டு ஢ரட்கல௃ம் பூஜர அபேஷ஠ ஡ணிஶ஦ ஋ங்கும் ஢க஧஬ிடரது கூடஶ஬
இபேந்஡ரள்.
'இணி ஋த்஡ஷண ஆண்டுகள் க஫றத்து கறஷடக்குஶ஥ர? இல்ஷன கறஷடக்கரஶ஡ர?' ஋ன்று
ஶ஡ரன்நற஦஡ரஶனர ஋ன்ணஶ஥ர, உ஠ஷ஬ அ஬ஷணஶ஦ ஊட்ட வசரன்ணரள்.
ப௄ன்நரம் ஢ரள் ஬ந்஡ தரனரஜற அன்நற஧ஶ஬ கறபம்தனும் ஋ன்நரர். பூஜர஬ிற்கரகஶ஬
஥ரஷன ஧஦ினறல் த஦஠த்ஷ஡ ஡஬ிர்த்து இ஧வு 11.30 ஥஠ி ஶதபேந்஡றல் த஦஠த்஡றற்கு
஌ற்தரடு வசய்஡றபேந்஡ரர்.
இ஧வு 10.30 ஥஠ிக்கு பூஜர உநங்கற஦தும், 10.45 ஥஠ிக்கு தரனரஜற குடும்தத்஡றணர்
கறபம்த ஡஦ர஧ரக இபேந்஡ணர். கனங்கற஦ ஬ி஫றகல௃டன் அண்஠ணிடம் ஡஥றழ்வசல்஬ி
திரி஦ர-஬ிஷட வதந,
அபேண் தடுக்ஷக அஷந஦ில் பூஜர஬ின் ஷகஷ஦ப் திடித்து,
"஢ரன் கண்டிப்தர ஬பேஶ஬ன் பூஜர" ஋ன்று கூந உநக்கத்஡றலும்,
"ஶ஬ண்டரம்.. ஶதரகர஡ அபேண்" ஋ன்று பூஜர கூநவும் அபே஠ின் கண்கள் கனங்கற஦து.
அபே஠ிடத்து ஬பேத்஡ம் இபேந்஡ரலும் பூஜர அப஬ிற்கு இல்ஷன ஋ன்று ஡ரன் கூந
ஶ஬ண்டும்.
வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡஬ன்,
"஥ர஥ர இந்஡ வனட்ட஧, பூஜர ஋ழுந்து ஋ன்ஷண ஶ஡டும் ஶதரது குடுங்க.. அ஬ஷப அ஫
஬ிடர஡ீங்க ஥ர஥ர" ஋ன்று அ஬ன் அழு஡ரன்.
திநகு கண்கஷப துஷடத்து,
"அத்ஷ஡ ஢ரன் ஬ரஶ஧ன்.. அ஬ப ஢ல்னர தரர்த்துஶகரங்க" ஋ன்நதும் ஥ீ ணரட்சற கனங்கற஦
஬ி஫றகல௃டன் அ஬ஷண அஷ஠த்து வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்டு ஬஫ற஦னுப்தி ஷ஬த்஡ரர்.
[஬஫க்க஥ரண 'உடம்ஷத தரர்த்துக்ஶகர, ஢ல்னர தடி, அப்தர-அம்஥ரக்கு வதபேஷ஥
ஶசர்க்கட௃ம், கடி஡ம் ஶதரடு, ஶதரன் ஶதசு' இப்தடி தன அநறவுஷ஧கல௃டன் ஡ரன்].

இப்தடி பூஜர அநற஦ர஥ஶனஶ஦ தரனரஜற஦ின் குடும்தம் Hyderabad கறபம்தி஦து.
கரஷன஦ில் ஋ழுந்து பூஜர ஋ன்ண வசய்஬ரள்? இணி ஋ப்ஶதரது அபேஷ஠ சந்஡றப்தரள்?
52

தகு஡ற 11:
அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் ஋ழுந்஡தும் கரஷன ஬஠க்கம் வசரல்ன ஡ந்ஷ஡ஷ஦ ஶ஡டி஦
பூஜர அ஬ர் ஋ங்ஶகப௅ம் இல்னர஡஡ரல் அபேஷ஠ தரர்க்க ஥ரடிக்கு வசன்நரள்.஥கள்
஋ப்தடிப௅ம் ஥ரடிக்கு ஡ரன் ஬பே஬ரவபன்று ஡஥ற஫஧சு ஥ரடி஦ில் அபே஠ின் கடி஡த்துடன்
கரத்஡றபேந்஡ரர்.
"அப்தர.. இங்க஦ர இபேக்கல ங்க.. உங்கப கல ஫ full ஆ ஶ஡டிஶணன்.. 'Go ..........." ப௄ச்சு
஬ரங்க ஶதசற வகரண்ஶட ஬ந்஡஬பின் ஶதச்சு பூட்டி஦ ஬ட்ஷட

தரர்த்஡தும் ஢றன்நது..
ப௄ச்சு ஬ிட கூட ஥நந்஡஬ஷப ஶதரல் ஢றன்ந ஥கஷப ஥றகுந்஡ ஬பேத்஡துடன் தரர்த்஡
஡஥ற஫஧சு ஆ஡஧஬ரக பூஜர஬ின் ஷகஷ஦ தற்நற,
"அபேண் இந்஡ வனட்ட஧ உன்ணிடம் குடுக்க வசரல்னற குடுத்஡ரன் ஥ர" ஋ன்று அ஬பிடம்
அபேண் ஡ந்஡ கடி஡த்ஷ஡ ஢ீட்ட,
"அ஬ன் ஶதர஦ிட்டரணர தர" ஋ன்று ஬ிண஬ிணரள் ஥றகுந்஡ ஬னறப௅ன்.
"஌ன்தர?"
"஢ீ இஷ஡ தடிச்சு தரபேடர"
அந்஡ கடி஡த்ஷ஡ கற஫றத்து ஶதரடு஥ப஬ிற்கு அபேண் ஥ீ து ஶகரதம் ஬ந்஡ரலும் இறு஡ற஦ில்
தரசம் வ஬ல்ன அஷ஡ திரித்து தடிக்க வ஡ரடங்கறணரள்.
"பூஜா,
஥ான் கண்டிப்஧ா யருறயன்.
஥ீ அமறய கூடாது.஥ீ எப்஧வும் சந்றதாசநா சிரிச்சுட்றட இருக்கணும்.
என்஦ிடம் ற஧சணும்னு ற஧ால் இருந்தா, கடிதநா அலத எழுதி லய, ஒரு ஥ாள்
஥ான் ஧டிப்ற஧ன்.
என்ல஦ ஧ார்க்கணும் ஥ில஦ச்சா ஥ாந இபண்டு ற஧ரும் றசர்ந்து எடுத்துகிட்ட
photoலய ஧ாரு..
஥ீ ஥ல்஬ ஧டிக்கணும்.
஥ீ அழுதா உன் கூட ஥ான் ற஧சறய நாட்றடன்.. ஥ீ அம நாட்ட..
இப்஧ சிரி.. சிரி.. :-) ஹ்ம்ம்.. இப்஧டி தான் சிரிச்சுட்றட இருக்கணும்.
-அருண்."
53

கடி஡த்஡றன் இறு஡ற ஬ரிஷ஦ தடிக்கும் ஶதரஶ஡ பூஜர஬ின் இ஡ழ் ஥னர்ந்஡து. அஷ஡க்
கண்டு ஥ண ஢றம்஥஡றப௅டன்,
"பூஜர குட்டி இன்னும் ஋ணக்கு 'Good Morning' வசரல்னன"
"஢ீங்கல௃ம் ஡ரன் வசரல்னன"
"அ஡ரஶண! இப்த வசரல்னறட்டர ஶதரச்சு.. 'Good Morning' "
"'Good Morning' தர" ஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரள்.
"அபேண் ஋ன்ணடர ஋ழு஡ற இபேந்஡ரன்?"
஡ந்ஷ஡ஷ஦ தூக்க வசரன்ண பூஜர அ஬ர் கர஡றல்,
"அபேண் ஋ன்ண ஋ழு஡ற இபேந்஡ரன்?
அது஬ர தர!
அது ஬ந்து.. அது" ஋ன்று இழுக்க
"வசரல்லு டர"
"அது஬ர தர! அது ஧கசற஦ம்" ஋ன்று ஧கசற஦ கு஧னறல் கூந, அஶ஡ கு஧னறல் ஡஥ற஫஧சுவும்,
"஋ணக்கு ஥ட்டும் வசரல்லு டர.. ஢ரன் ஦ரர்டப௅ம் வசரல்ன ஥ரட்ஶடன்.. ஢ரன் உன் friend
஡ரஶண!"
"ஹ்ம்ம்..." சறநறது ஶ஦ரசறத்து ஬ிட்டு,
"அது ஋ணக்கும் அபேட௃க்கும் ஥ட்டும் ஡ரன்" ஋ன்று சறரித்து வகரண்ஶட
஡ந்ஷ஡஦ிட஥றபேந்து இநங்கறணரள்.
அபேண் ஋ழு஡ற஦ஷ஡ அநறந்து வகரள்ப ஆர்஬ம் இபேந்஡ரலும் ஥கபின் ஥கறழ்ச்சறஷ஦
கண்டு, அ஬ள் ஬ிபேப்ததடிஶ஦ அஷ஡ ஧கசற஦஥ரகஶ஬ ஬ிட்டு஬ிட்டரர்.
இபே஬பேம் சறரித்஡ ப௃கத்துடன் கல ஶ஫ ஬஧வும், அந்஡ சறரிப்தில் ஥ீ ணரட்சறப௅ம் கனந்துக்
வகரண்டரர்.
54

சறநறது ஶ஢஧த்஡றல் பூஜர,
"அப்தர ஋ணக்கு ஷடரி ஶ஬ட௃ம்"
"஋துக்கு ஥ர?"
"குடுங்க தர.." ஋ன்று சறனுங்க, ஡஥ற஫஧சு ஷடரிஷ஦ ஋டுத்து ஬ந்து அ஬பிடம் ஢ீட்டி,
"இப்ஶதர வசரல்லு"
"இதுவும் ஧கசற஦ம்" ஋ன்று கூநற ஷடரிஷ஦ திடுங்கற வகரண்டு ஥ரடிக்கு வசன்நரள்.
இஷ஡ப௅ம் ஥கபின் ஬ிபேப்தத்஡றற்ஶக ஬ிட்டரர் ஡஥ற஫஧சு.
஋ப்ஶதரதுஶ஥ ஡ன் ஥கள் ஡ன்ணம்திக்ஷகப௅டன் இபேக்கட௃ம், சு஦஥ர சறந்஡றக்கட௃ம்,
அ஬ள் ப௃஦ன்று இறு஡ற஦ில் ப௃டி஦ர஡ ஶதரது ஡ரன் ஡ரன் உ஡஬ ஶ஬ண்டும் ஋ன்று
஢றஷணப்த஬ர் அ஬ர். அ஡ணரல் அ஬ள் திநந்஡ ஶதரஶ஡ 'அ஬ல௃க்கு ஢ல்ன ஶ஡ர஫ணரக
இபேந்து, ஋ன்றும் அ஬ள் ஬ிபேப்தத்஡றற்கு ஥஡றப்பு குடுக்க ஶ஬ண்டும்' ஋ன்று
ப௃டிவ஬டுத்து அஷ஡ வச஦ல்தடுத்஡ற ஬பேத஬ர் அ஬ர்.
஥ரடிக்கு வசன்ந பூஜர பூட்டி஦ ஬ட்டின்

க஡஬பேகறல் அ஥ர்ந்து ஋ழு஡ வ஡ரடங்கறணரள்.
"அருண்,
஥ீ என்஦ யிட்டுட்டு ற஧ாய்ட்ட஬? எ஦க்கு ப௃தல்஬ றகா஧நா யந்தது, ச஬ட்டப
கிமிச்சு தான் ற஧ாடணும்னு ஥ில஦ச்றசன் ஆ஦ா சதரி஬ ஧டிச்றசன்..
எ஦க்கு அழுலக யந்துது ஆ஦ா ச஬ட்டப ஧டிச்ச ஧ி஫கு ஥ான் அம நாட்றடன், ஥ீ
என்ட ற஧சணும் ஆ஦ா ற஥ர்஬ தான் யந்து ற஧சணும்,
phone஬ ஥ான் ற஧ச நாட்றடன்.
஥ான் ஥ல்஬ா ஧டிப்ற஧ன்.
஥ீ சீக்கிபம் யா டா.
஥ீ யபப்஧ இந்த லடரி஬ ஥ான் எழுது஫த஬ாம் ஥ீ ஧டிக்கணும்.
஥ம்ந photoலய இந்த லடரி஬ லயக்குற஫ன்.
எ஦க்கு உன்஦ சபாம்஧ ஧ிடிக்கும் டா.. உ஦க்கும் என்஦ ஧ிடிக்கும்஬?
ஏன்டா ற஧ா஦? எப்஧ யருயா? சீக்கிபம் யா டா..
-அன்புள்஭ உன் பூஜா"

55

இது ஡ரன் பூஜர ப௃஡ல் ப௃஡னறல் அபேட௃க்கு ஋ழு஡ற஦ கடி஡ம்.
அ஬பநற஦ர஥ஶனஶ஦ 'உன் பூஜர' ஋ன்று ஶதரட்டு஬ிட்டரள். இத்஡ஷக஦ அன்ஷத
திற்கரனத்஡றல் அபேண் புரிந்து வகரள்஬ரணர? ஢றஜத்஡றல் அபே஠ின் பூஜர஬ரக
஥ரறு஬ரபர?
அன்று ப௃஡ல், ஥கறழ்ச்சறஶ஦ர ஬பேத்஡ஶ஥ர ப௃஡னறல் அபே஠ிடஶ஥ தகறர்ந்஡ரள்(ஷடரி஦ில்
஡ரன்). தரிச்ஷச ஢ரட்கபில் அபே஠ின் புஷகப்தடத்ஷ஡ தரர்த்஡ தின்ஶத
஡ன்ணம்திக்ஷகப௅டன் தள்பிக்கு வசல்஬ரள்.
ப௃஡ன் ப௃஡னறல் கடி஡ம் ஋ழு஡ற஦ ஶதரது ஥ரடிக்கு வசன்ந தின் அ஬ள் ஥ரடிக்கு
வசல்஬ஷ஡ஶ஦ ஡஬ிர்த்஡ரள். அபேண் இல்னர஡ ஥ரடிக்கு ஶதரக திடிக்க஬ில்ஷனஶ஦ர
஋ன்ணஶ஥ர!
வ஡ரஷனஶதசற஦ில் அபேட௃டன் ஶதச ஥றுத்஡ரள். ஡ன்னுடன் ஶதச஬ரது சலக்கற஧ம்
஬ந்து஬ிட ஥ரட்டரணர ஋ன்ந ஢ப்தரஷச ஡ரன்.
இப்தடி அபேட௃டன் ஥ரணசறக஥ரக அப்ஶதரஶ஡ அந்஡ சறறு ஬஦஡றனறபேந்ஶ஡ ஡ன்ஷண
அநற஦ர஥ஶனஶ஦ ஬ர஫ வ஡ரடங்கறணரள்.
இஷ஡ அநற஦ர஡ அபேண், பூஜர ஶகரதத்஡றல் ஡ரன் ஡ன்னுடன் ஶதச஬ில்ஷன ஋ன்று
஢றஷணத்஡ரன். ப௃஡னறல் வதரிதும் ஬பேந்஡ற஦஬ன் தின்பு ஢ரபரக ஢ரபரக Hyderabad
஬ரழ்஬ிற்கு வதரபேந்஡றணரன், தள்பிக்கு வசல்஬து, இந்஡ற tution வசல்஬து, ஢ீச்சல்
த஦ிற்சறக்கு வசல்஬து, வடன்ணிஸ் த஦ிற்சறக்கு வசல்஬து, புது ஢ண்தர்கள் கூட்டம் ஋ன்று
ஶ஢஧ம் இநக்ஷகக்கட்டி தநக்க வ஥ல்ன வ஥ல்ன பூஜர஬ின் திரி஬ின் தர஡றப்பு தின்னுக்கு
வசன்று ஆழ்஥ண஡றல் புஷ஡ந்஡து.
இங்ஶக பூஜர ஡ன் ஥ண஡றல் ஋ழும் உ஠ர்வுகள் ஋ன்ணவ஬ன்ஶந புரி஦ரது அபேட௃க்கரக
தரி஡஬ித்து வகரண்டிபேக்க,
அங்கு அபேஶ஠ர சறன-தன ஶ஢஧ங்கபில் பூஜரஷ஬ ஢றஷணத்து வகரண்டரலும்
இ஦ல்தரகஶ஬ இபேந்஡ரன்.
கரனத்஡றன் கட்டர஦ஶ஥ர இல்ஷன ஬ி஡ற வசய்஡ ச஡றஶ஦ர 5 ஬பேடங்கள் க஫றத்து ஡ரன்
பூஜர அபேஷ஠ சந்஡றத்஡ரள்.
அப்ஶதரது ஡ரன் ஡ன் ஥ண஡றல் புரி஦ர஡ பு஡ற஧ரக ஋ழும் ஶகள்஬ிகல௃க்கு ஬ிஷடஷ஦
அநறந்஡ரள் பூஜர.
56

தகு஡ற 12:
஥ணி஡ர்கபின் ஋ண்஠ ஶதர஧ரட்டத்஡றற்கு கரனம் எபே ஢ல்ன ஥பேந்து.
ஆணரல் அந்஡ கரனம் கூட பூஜர஬ின் அன்திடம் ஶ஡ரற்றுஶதர஦ிற்று.பூஜரஷ஬ ஡஬ி஧
஥ற்ந஬ர்கள் இ஦ல்புக்கு ஡றபேம்திணர்.
஡ன்ஷண ச஥ர஡ரணதடுத்஡ ஡ரன் '஡றபேவ஢ல்ஶ஬னறக்ஶக ஡றபேம்தி ஬பேஶ஬ரம்' ஋ன்று
க஠஬ர் கூநறணரர் ஋ன்தஷ஡ புரிந்து வகரண்ட ஡஥றழ்வசல்஬ிக்கு க஠஬ரின் ஢றஷனப௅ம்
புரிந்஡஡ரல் இ஦ல்பு ஢றஷனக்கு ஡றபேம்தி ஥கறழ்ச்சற஦ரகஶ஬ இபேந்஡ரர்.
இப்தடிஶ஦ ஢ரட்கள் ஥ர஡ங்கபரக, ஥ர஡ங்கள் ஬பேடங்கபரக ஥ரநற஦து. 5 ஬பேடங்கள்
க஫றத்து அபே஠ின் 10ஆம் ஬குப்பு வதரது ஶ஡ர்வு ப௃டிந்஡ அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில்,
஡஥றழ்வசல்஬ி, "஌ங்க.. 10 ஢ரள் வ஥டிக்கல் லீவ் இப்த ஶதரட ப௃டிப௅஥ர?"
"஋ன்ண஥ர? ஡றடீர்னு ஶகட்குந? ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஶதரகனு஥ர? இப்த........................................"
"என்னும் வசரல்னர஡ீங்க.. ஌஡ரச்சும் வசரல்னற வசரல்னறஶ஦ 5 ஬பே஭ம் ஶதரச்சு.. எஶ஧
அத்ஷ஡஦ர இபேந்துட்டு பூஜர வதரி஦஬பரணப்த கூட ஶதரகன................"
"஌ய்.. ஢ரன் ஋ண்஠ தண்஠ட்டும்.. அந்஡ ஶ஢஧த்துன 1 ஬ர஧ம் ஢ரன் வடல்னறக்கு ஶதரக
ஶ஬ண்டி஦஡ர ஶதரச்சு.. ஢ரன் ஡ரன்.................................."
"ஶதரதும் ஶதரதும்... ஢ீங்க என்னும் வசரல்ன ஶ஬ண்டரம்.. ஢ரன் ஋ன்ண அங்ஶகஶ஦
ஶதரகட௃ம்ணர வசரல்ஶநன்? 10 ஢ரள் ஡ரஶண! ஢ீங்க ஬஧ஷனணரலும் இந்஡ ஡ட஬ ஢ரனும்
அபேட௃ம் கண்டிப்தர ஶதரக ஶதரஶநரம்" ஋ன்று வதரநறந்஡ரர்.
஋ங்க ஡ன் ஥ஷண஬ி ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற தரட்ஷட ஆ஧ம்தித்து஬ிடு஬ரஶபர ஋ன்ந த஦த்஡றல்,
"சரி..சரி.. ஶதரகனரம்.. அடுத்஡ ஬ர஧ம் கறபம்தனரம்"
"அம்஥ர........................................ .... ."
"஋ன்ணடர இப்த ஢ீ ஋ன்ண வசரல்ன ஶதரந?" ஋ன்று அபே஠ிடம் தர஦
"என்னு஥றல்ஷன" ஋ன்று சறரித்஡ரன்.
57

"஋ன்ணடர? ஋ன்ண வசரல்னட௃ம்? இப்த ஋துக்கு சறரிப்பு?"
தரனரஜற,"வசரல்னறடு அபேண்.. இப்தஶ஬ அம்஥ர தத்஡ற஧கரபி ஥ர஡றரி ஡ரன் இபேக்கர..
சூனரப௅஡ம் என்று ஡ரன் ஥றஸ்மறங்" ஋ன்று இபே஬பேம் ஢ஷகக்க.
"இ஧ண்டு ஶதபேக்கும் கறண்டனர இபேக்கர.. " ஋ன்று ஶகரதித்துக்வகரள்ப, அபேண்
அன்ஷணஷ஦ கட்டிக்வகரண்டு கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டு
"஋ன் வசல்ன அம்஥ர.. 'உணக்கு கூட ஆஶ஬ச஥ர ஶதச வ஡ரிப௅஥ர' ஋ன்று ஡ரன் ஶகட்க
஬ந்ஶ஡ன்"
"஋ன்ணடர.. ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஥ண்ட௃ன திநந்஡஬ஷப தரர்த்து இப்தடி ஶகட்டுட்ட!"
஋ன்நதும்,
"சரி.. சரி.. அப்தரவும் ஷத஦னும் ஋ன்ண கறண்டல் தண்஠து ஶதரதும்.. அபேண் ஢ீ ஶதரய்
கறபம்பு.. purchase ஶ஬ஷன ஢றஷந஦ இபேக்கு"
"அம்஥ர.. ஢ரன் ஋ன் Friends தரர்க்க ஶதரகட௃ம்"
"அதுனரம் இ஧ண்டு ஢ரள் க஫றச்சு தரர்த்துக்கனரம்.. ஋ங்ஶகப௅ம் ஶதரய்ட ஥ரட்டரங்க"
"஋ன்ண஥ர ஢ீ.. ஶ஢த்து ஡ரன் ஋க்மரம் ப௃டிந்஡றபேக்கு.. இன்ஷணக்கு தடத்துக்கு ஶ஬ந
ஶதரகட௃ம்.. கண்டிப்தர இன்ஷணக்கு ஋ன்ணரல் ஬஧ ப௃டி஦ரது.. அப்தர................."
"ஶடய்! ஋ன்ண ஌ன்டர ஥ரட்டி஬ிடுந?" ஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்஡஬ர்,
"அ஬னும் தர஬ம் ஡ரஶண஥ர! அடுத்஡ ஬ர஧ம் ஡ரஶண கறபம்தனும்.. இ஧ண்டு ஢ரள் க஫றச்சு
ஶதரங்க.. ஋ன்ணரல் ஬஧ ப௃டி஦ரது஥ர.."
"Purchaseணர இ஧ண்டு ஶதபேம் கனண்டுபே஬ங்கஶப!

உங்கப என்னும் கூப்திடன..
அபேண் 3days friends கூட ஋ன்ஜரய் தண்஠ிக்ஶகர.. அப்தநம் ஋ன் கூட ஬஧" ஋ன்று
ப௃டித்து ஬ிட,
"஢ரன் ஡ப்திச்ஶசன்" ஋ன்று தரனரஜற ப௃ட௃ப௃ட௃க்க, அபேண் அ஬ஷ஧ ப௃ஷநக்க,
58

஡஥றழ்வசல்஬ி இபே஬ஷ஧ப௅ம் தரர்த்து சறரித்துக்வகரண்ஶட ச஥஦னஷநக்கு வசன்நரர்.
஡ங்ஷக஦ின் ஬஧ஷ஬ அநறந்஡ ஡஥ற஫஧சு஬ின் ஥ணது ஆணந்஡ ஡ரண்ட஬஥ரடி஦து.
3 ஢ரட்கள் க஫றத்து அபேட௃டன் தன கஷடகள் ஌நற இநங்கற ஡ன் அண்஠ன் ஥கல௃க்கு
தட்டு புடஷ஬,஢ஷக,சல்஬ரர் ஋ன்று தன ஬ரங்கறணரர். அபேண் வ஢ரந்துஶதரய் ப௃஡ல்
஢ரஶப,
"அம்஥ர.. ஶதரதும்..஋ன்ணரன ப௃டின.. அ஬ ஋ன்ண கல்஦ர஠ வதரண்஠ர? இவ்஬ப
஬ரங்குநீங்க?"
"உணக்கு இதுனரம் புரி஦ரதுடர" ஋ன்று கூநற ஡ரன் ஢றஷணத்஡ஷ஡ சர஡றத்஡ரர்.
எபே ஬ர஧ம் க஫றத்து தரனரஜற஦ின் குடும்தம் ஡஥ற஫஧சு஬ின் ஬ட்டிற்கு

கரஷன 9.30
஥஠ிக்கு ஬ந்஡ ஶதரது பூஜர தள்பிக்கு வசன்நறபேந்஡ரள். அன்று ஡ரன் பூஜர஬ிற்கு
ப௃ழு஬ரண்டு ஶ஡ர்஬ின் இறு஡ற ஢ரள். ஡஥ற஫஧சுவும் எபே ஬ர஧ம் வ஥டிக்கல் லீவ்
ஶதரட்டிபேந்஡ரர். ஬஫க்க஥ரண ஢ன஬ிசரரிப்புகள் ப௃டிந்஡ தின் உ஠வுண்஠ அ஥ர்ந்஡ணர்.
அஷணத்து த஡ரர்த்஡ங்கல௃ம் அபேட௃க்கு திடித்஡஡ரகஶ஬ இபேந்஡து.
"஋ஷ஡ப௅ஶ஥ ஢ீங்க ஥நக்கன அத்ஷ஡" ஋ன்று ஥ணம் வ஢கறழ்ந்஡ரன் அபேண். ஥ீ ணரட்சற
புன்ணஷகத்஡ரர்.
கரஷன உ஠஬ின் தின் ஥னபேம் ஢றஷணவுகபில் ஶ஢஧ம் ஶதர஬ஶ஡ வ஡ரி஦ரது ஶதசற
வகரண்டிபேக்க 1 ஥஠ிக்கு தரிட்ஷசகள் ப௃டிந்஡ உற்சரகத்஡றல் ஡ணது ஥ற஡ற஬ண்டி஦ின்
஥஠ிஷ஦ அடித்஡தடிஶ஦ ஬ந்஡ பூஜர ஡ணக்கு க஡ஷ஬ ஡றநந்து஬ிட்ட அபேஷ஠ தரர்த்து
தி஧஥றத்஡ரள். இன்த அ஡றர்ச்சற஦ில் அ஬பது ப௄ஷப சறநறது வ஢ரடிகள் ஶ஬ஷன ஢றறுத்஡ம்
வசய்஡து, தின் ஏடி வசன்று அ஬ஷண அஷ஠க்க தூண்டி஦ ஥ணஷ஡ ஌ஶ஡ர என்று
஡டுத்஡து.(ஶ஬வநன்ண வதண்ஷ஥க்ஶக உரி஦ ஢ர஠ம் அ஬ஷப ஡டுத்஡து).
"஌ய்! ஋ன்ண இப்தடி ஭ரக் ஆகுந?"
"஢ீங்க ஬஧து அ஬ல௃க்கு வ஡ரி஦ரது அபேண்..surpriseஆ இபேக்கட்டும் த௃ வசரல்னன"
஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு.
அ஬ர்கபின் ஶதச்சு பூஜர஬ின் கர஡றல் ஬ிழுந்஡ரலும் அ஬பின் ப௄ஷபஷ஦
59

஋ட்ட஬ில்ஷன.அ஬பது தரர்ஷ஬ அபேண் ஥ீ ஶ஡ இபேந்஡து.
"஌ய்! இன்னு஥ர ஭ரக்? ஋ன்ண ஶதச்ஶச கரட௃ம்"
பூஜர஬ின் ப௃கத்஡றற்கு ப௃ன் ஷகஷ஦ ஆட்டி,
"யஶனர.. ஶ஥டம்.." ஋ன்று அபேண் கு஧ஷன உ஦ர்த்஡வும் ஡ரன் ஢றகழ் கரனத்஡றற்கு
஬ந்஡ரள் பூஜர.
"஋ன்ண..஋ன்ண ஶகட்ட? ஋ப்ஶதர ஬ந்஡? அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் ஬ந்துபேக்கரங்க ஡ரஶண!
஌ன் வசரல்னஶ஬ இல்ன? இங்கஶ஦ இபேப்தீங்கபர இல்ன vacationஆ?"
"஋ப்தர.. எபே஬஫ற஦ர வ஡பிஞ்சறஶ஦! ஋த்஡ண ஶகள்஬ிகள்! ஢ீ ஥ரநஶ஬஦ில்ஷன" ஋ன்று
புன்ணஷகத்஡ரன்.
"஌ன் ஢ீ ஥ரநறட்டி஦ர?"
அபேண் புன்ணஷகப௅டன்,
"கரஷனன 9.30கு ஬ந்ஶ஡ரம்.. vacation ஡ரன்.. 10 ஢ரள் இபேப்ஶதரம்.. எபே ஬ர஧த்துக்கு
ப௃ன்ணரடிஶ஦ ஶதரன்ன ஥ர஥ரட வசரல்னற஦ரச்சு.. ஢ரன் உன்ட வசரல்னனன்னு ஶகரத
தட ப௃டி஦ரது.. ஢ீ ஶதசுணர ஡ரஶண.. ஌ன் ஢ீ ஶதசஶ஬ இல்ஷன?"
'஢ரன் ஡ரன் வடய்னற உன்ட ஶதசறட்டிபேக்ஶகஶண!' ஋ன்று ஥ண஡றல் கூநற,அபே஠ின்
ஶகள்஬ிஷ஦ ஡஬ிர்த்து ஡ந்ஷ஡஦ிடம்,
"஌ன்தர வசரல்னன?" ஋ன்று ஶகட்டரள்.
"சும்஥ர.. எபே pleasant surprise குடுகனரஶ஥னு ஡ரன் வசரல்னன"
"பூஜர.. ஋ப்தடி இபேக்கடர?" ஋ன்று ஥னர்ந்஡ ப௃கத்துடன் ஬ந்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி ஡ணது
ஷககபரல் பூஜர஬ிற்கு ஡றபேஷ்டி க஫றத்து அ஬ஷப அஷ஠த்து வ஢ற்நற஦ில்
ப௃த்஡஥றட்டரர்.
"஢ல்னர இபேக்ஶகன் அத்ஷ஡.. ஢ீங்க ஋ப்தடி இபேக்கல ங்க?஥ர஥ர ஢ீங்க ஋ப்தடி இபேக்கல ங்க?"
இப்தடி ஶதச்சு வசல்ன,சறநறது ஶ஢஧த்஡றல் உ஠஬கத்஡றற்கு கறபம்தி வசன்நணர்.அங்கு
60

அபே஠ின் அபேகறல் அ஥ர்ந்஡ பூஜர ஥கறழ்ச்சற஦ில் ஥ற஡ந்஡ரள். '஡ன் ஥ணம் ஌ன் இப்தடி
தட்டரம்புச்சற ஶதரல் த஧த஧க்கறநது' ஋ன்று புரி஦ரது ஡஬ித்஡ரள்.
஥ரஷன஦ில் ஡ரன் ஬ரங்கற஦ஷ஡ கஷட த஧ப்திணரர் ஡஥றழ்வசல்஬ி. அ஬ற்ஷந கண்ட
஥ீ ணரட்சறக்கும் ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கும் அ஡ன் ஬ிஷனஷ஦ ஬ிட ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் தரசம் ஡ரன்
வதரி஡ரக தட்டது.
"ஶ஡ங்க்ஸ் அத்ஷ஡.. ஋ல்னரஶ஥ அ஫கர இபேக்கு.. ஋ணக்கு வ஧ரம்த வ஧ரம்த திடிச்சுபேக்கு"
஋ன்று ஥ண஥ரர்ந்஡ ஢ன்நறஷ஦ கூநறணரள். தின் அபே஠ிடம்,
"஢ீ என்றுஶ஥ ஡஧ன?"
"஋ன்ண ஢ரணர! ஢ரன் ஋ன்ண ஶ஬ஷனக்கு ஶதர஦ர சம்தர஡றக்குஶநன்?இபேந்஡ரலும் இந்஡
ஶத஧ரஷச கூடது஥ர.. இவ்஬பவு ஡ந்஡ திநகும் ஋ன்ட ஶகட்குநறஶ஦?"
பூஜர஬ின் ப௃கப௃ம் ஥ணப௃ம் ஬ரடி஦து. 2 வ஢ரடிகபில் ப௃கத்ஷ஡ ஥ட்டும் சலர் வசய்து
"ஶதரடர" ஋ன்நரள்.
இந்஡ ஆடம்த஧ ஆஷடகள்,஢ஷககஷப ஬ிட அ஬ன் ஡ணது ஷகவசனவு த஠த்஡றல்
10பைதர஦ில் ஬ரங்கற ஡பேம் வதரபேல௃க்கு ஥஡றப்பு அ஡றகவ஥ன்று அபேட௃க்கு
புரி஦஬ில்ஷன.

தகு஡ற 13:
அடுத்஡ ஢ரள் ஢ண்தகல் 12.30 ஥஠ிக்கு பூஜரவும் அபேட௃ம் carom ஬ிஷப஦ரடி
வகரண்டிபேந்஡ணர். வ஡ரடர்ந்து இபே ஆட்டத்஡றல் ஶ஡ரற்கவும், ப௄ன்நர஬து ஆட்டத்஡றன்
஢டு஬ில் பூஜர,
"ஶதரதும் அபேண்.. எஶ஧ ஶதரர்" ஋ன்று ஋ழும்த அபேண் அ஬பது ஷகஷ஦ திடித்து
஢றறுத்஡ற,
"஋ன்ண ஶ஡ரத்துபே஬னு த஦஥ர! எழுங்கர இந்஡ ஶகம்஥ ப௃டிச்சுட்டு ஶதர"
பூஜர஬ிற்ஶகர அ஬ன் கூநற஦து ஌தும் கர஡றல் ஶகட்க஬ில்ஷன. வதண்ஷ஥ஶகப௅ரி஦
஥னர்ச்சறஷ஦ அஷடந்஡ தின் ப௃஡ல் ப௃஡னறல் கறஷடத்஡ அபே஠ின் ஸ்தரிசத்஡றல்
ஶதச்சற஫ந்து வச஦னற஫ந்து சறஷன஦ரய் ஢றன்நரள். சறன வ஢ரடிகபில் பூஜர஬ின் கண்கள்
வஜரனறத்஡து.
61

அபே஠ின் க஧ம் ஡ீண்டி஦ அந்஡ வ஢ரடி஦ில் அ஬ல௃ள் வ஥ரட்டரய் இபேந்஡ கர஡ல்
஥னர்ந்஡து.
சறறு ஬஦஡றனறபேந்து ஡஬ித்஡ ஡஬ிப்திற்கும் புரி஦ர஡ ஶகள்஬ிகல௃க்கும் ஬ிஷடஷ஦
அநறந்஡ வ஢ரடி஦ில் அ஬ள் கண்கள் தி஧கரசறக்க, ஥று வ஢ரடிஶ஦
஢ர஠ம்,வ஬ட்கம்,சறனறர்ப்பு ஶதரட்டிஶதரட்டு என்று ஶசர்ந்து ப௃ட்டிக்வகரண்டு ஬ந்து
஢றற்க, ப௃க சற஬ப்புடன் ஡ன் ஷகஷ஦ ஬ிடு஬ித்து வகரள்ப ப௃஦ற்சறக்க, அபேஶ஠ரஇஷ஡
அநற஦ரது அ஬பது ஷகஷ஦ தன஥ரக தற்நற,
"ஹ்ம்ம்..ப௃டி஦ரது..஬ிஷப஦ரடு" ஋ன்நரன்.
அந்஡ ஶ஢஧த்஡றல் ஥ீ ணரட்சற பூஜரஷ஬ அஷ஫க்க, ஡ப்தித்ஶ஡ரம் திஷ஫த்ஶ஡ரவ஥ன்று ஡ன்
ஷகஷக ஬ிடி஬ித்துக் வகரண்டு பூஜர ஏடிணரள்.
சறன வ஢ரடிகஶப பூஜர஬ின் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்஡ அபேண் கு஫ம்திணரன். பூஜர஬ின்
ப௃கத்஡றனறபேந்஡ ஢ர஠ப௃ம்,஡஬ிப்பும் ஋ன்ண உ஠ர்ச்சறவ஦ன்ஶந ப௃஡னறல் அ஬னுக்கு
புரி஦஬ில்ஷன. ஬ிடஷன தபே஬த்஡றல் 5 ஆண்டுகள் ஬ட- இந்஡ற஦ வதண்கல௃டன்
த஫கற஦஬னுக்கு ஡஥றழ் வதண்கல௃க்ஶக வசரந்஡஥ரண சறநப்தம்ச஥ரண '஢ர஠ம்' சட்வடன்று
புரி஦஬ில்ஷன. ஋ன்ண இபேந்஡ரலும் அ஬னும் ஡஥றழ் ஥ண்஠ில் திநந்஡஬ணர஦ிற்ஶந!
பூஜர஬ின் ஢ர஠த்ஷ஡ உ஠ர்ந்஡ ஶதரது ஶ஥லும் கு஫ம்திணரன்.
'஢ரன் அப்தடி ஋ன்ண தண்஠ிட்ஶடன்னு இ஬ இப்தடி வ஬க்க தடுநர? ஷகஷ஦
வ஡ரட்டதுகர? சறன்ண ஬஦சுன ஏட்டிட்டு என்ணர ஡ரஶண ஬பர்ந்ஶ஡ரம்! இப்த ஥ட்டும்
஋ன்ணரச்சு இ஬ல௃க்கு? என்னும் புரி஦ன.. ஋ன்ணஶ஬ர ஶதர' ஋ன்று அ஬னும் ஋ழுந்து
வசன்நரன்.
ஶ஡ரட்டத்஡றனறபேந்஡ பூஜரவும் ஡ன்னுள் புது ஶகள்஬ிகஷப ஶகட்டு வகரண்டிபேந்஡ரள்.
'இது ஡ரன் கர஡னர? இது ஡ரன் இத்஡ஷண ஢ரள் ஋ன்ஷண ஬ஷ஡த்஡஡ர?' ஋ன்நதும்
அ஬பது ஥ணசரட்சற,
'இது காதல் இல்ல஬.. infatuation' ஋ன்நது
'இல்ஷன வதரய்'
'உண்லந.. உன் யனது றகா஭ாறு தான் இது'
'இல்ஷன இல்ஷன'
'ஆம்..உன் ந஬ர்சிக்கு ஧ின் கிலடத்த ப௃தல் சதாடுலகனில் குமம்பு஫'
62

'அ஬ன் Hyderabad வசன்ந஡றனறபேந்து அ஬னுக்கரக ஌ங்குஶநஶண! இது infactuationஆ?
஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம் இது கர஡ல் ஡ரன்.. உண்ஷ஥஦ரண கர஡ல்,஋ன் உ஦ிரில் கனந்஡
கர஡ல்'
'சரி.. உன் ஆலசகாக இலத காதல்ற஦ யச்சுக்குறயாம்.. அருண் உன்஦
யிரும்புபா஦ா? காத஬ிப்஧ா஦ா?'
'஌ன்! அ஬னுக்கும் ஋ன்ஷண வ஧ரம்த திடிக்கும்'
'஧ிடித்தம் றயறு காதல் றயறு'
'இல்ஷன.. ஢ீ ஋ன்ண கு஫ப்புந.. அ஬னுக்கு ஋ன்ஷண வ஧ரம்த திடிக்கும்.. 'இந்஡
திங்க் sari உணக்குன்னு அபேண் வசனக்ட் தண்஠ரன்' ஋ன்று அத்ஷ஡ கூட வசரல்னன'
'அயனுக்கு உன்஦ ஧ிடிக்கும் ஆ஦ா காதல் றயறு.. உன்஦ காத஬ிச்சுருந்தா
உ஦க்கு ஧ரிசு யாங்கிட்டு யந்துரு஧ாற஦!'
'அத்ஷ஡ ஢றஷந஦ ஬ரங்கறணதும் ஬ிட்டுபேதரன்.. sari அ஬ன் ஡ரஶண வசனக்ட்
தண்஠ிணரன்.. அப்புநம் ஋ன்ண.. இப்த இல்னரட்டிணரலும் கண்டிப்தர எபே ஢ரள்
஋ன்ஷண கர஡னறப்தரன்.. ஢ரன் ஋ன் உ஦ி஧ரய் அ஬ஷண ஶ஢சறக்கறஶநன்.. கரத்஡றபேப்ஶதன்..
கடவுஶப ப்ப ீஸ் ஋஬ப ஬பே஭஥ரணரலும் சரி அபேண் ஋ன்ஷண கர஡னறக்கட௃ம்'
஋ன்று பூஜர கண் ப௄டி ஶ஬ண்டி வகரண்டிபேக்க
"பூஜர" ஋ன்று அஷ஫த்஡தடி தக்கத்஡றல் ஬ந்஡ரன் அபேண். அ஬ஷண கண்டதும்
கு஫ப்தங்கள் ஥ஷநஷ஦ ப௃கவ஥ல்னரம் தல்னரக,
"஋ன்ண" ஋ன்நரள்.'யமினாத அடக்கி யாசி' ஋ன்நது அ஬பது ஥ணசரட்சற.
"஌ன் ஢ரன் வ஡ரட்டதும் வ஬க்க தட்ட?"
இந்஡ ஶகள்஬ிஷ஦ ஋஡றர்தர஧ர஡ பூஜர஬ின் வ஢ஞ்சம் தடதடத்஡து. ஶதசும் ஡றநஷண
இ஫ந்஡து ஶதரல் உ஠ர்ந்஡ரள்.
"ஹ்ம்ம்... வசரல்லு"
஋ப்தடிப௅ம் த஡றனநற஦ர஥ல் ஬ிட஥ரட்டரன் ஋ன்று
"இப்தடி ஦ரபேம் ஋ன்ண வ஡ரட்ட஡றல்ஷன"
"஌ன்! உன் friends வ஡ரட்ட஡றல்ஷன?"
'லூசு ஢ீப௅ம் ஋ன் friendsப௅ம் என்ணர?' ஋ன்று ஥ண஡றல் அ஬ஷண ஡றட்டி஬ிட்டு
"தசங்க வ஡ரட்டு ஶதச ஥ரட்டரங்க' ஋ன்நரள்.
63

"஌ன்? இ஡றவனன்ண! ஢ரங்கனரம் அப்தடி இல்னதர.. அதுவும் சண்ஷடனு ஬ந்துட girlணர
஋ன்ண boyணர ஋ன்ண! எஶ஧ அடி஡டி ஡ரன்" ஋ன்று சறரித்஡ரன்.
'றகட்டினா?஥ான் தான் சசான்ற஦ற஦!'
'஢ரன் கரத்஡றபேப்ஶதன்' ஋ன்நரள் ஥ணசரட்சற஦ிடம்.
"஋ன்ண த஡றஶன கரட௃ம்?"
பூஜர எபே புன்ணஷகப௅டன்,
"ஹ்ம்ம்.. இங்க இப்தடி ஡ரன்.. சரி ஬ர சரப்திட ஶதரகனரம்.. அம்஥ர அதுக்கு ஡ரன்
கூப்டரங்க" ஋ன்று அஷ஫த்து வசன்நரள்.
இ஧வு உ஠ஷ஬ ப௃டித்஡ தின் அபேண்,
"பூஜர.. ஥ரடிக்கு ஶதரகனர஥ர? ஬ரி஦ர?"
஡஥ற஫஧சு, "இபேட்டிபேஶச.. ஢ரஷபக்கு ஶதரங்கஶபன் அபேண்"
அபேஷ஠ ப௃ந்஡றக்வகரண்டு,
"அ஡ரன் ஷனட் இபேக்ஶகதர.. ஬ர அபேண் ஶதரகனரம்" ஋ன்நரள் பூஜர.
஥ரடிக்கு ஶதர஬ஷ஡ஶ஦ ஡஬ிர்க்கும் ஥கள் இப்ஶதரது ஆர்஬த்துடன் ஶதசவும் ஡஥ற஫஧சு,
"சரி.. டரர்ச் ஷனட் ஋துக்கும் வகரண்டு ஶதர.. சலக்கற஧ம் ஬ந்துபேங்க அபேண்" ஋ன்நரர்.
துள்பி கு஡றக்கர஡ குஷந஦ரக பூஜர அபேட௃டன் ஥ரடிக்கு வசன்நரள்.
அபேண்,
"஬டு
ீ பூட்டிபேக்ஶக.. ஦ரபே஥றல்ஷன஦ர? தரர்க்கனர஥ர?"
"இபேக்கரங்க.. ஊபேக்கு ஶதர஦ிபேக்கரங்க"
"஋ன்ண வ஧ண்ட்?"
"1500"
"அவ்஬ப ஡ரணர?"
64

"இது Hyderabad இல்னதர"
"ஏ.. family ஡ரணர? ஋த்஡ண ஶதர்?"
'இ஡ ஶகட்க ஡ரன் ஥ரடிக்கு ஬ந்஡ற஦ர?' ஋ன்று ஥ணதுள் வ஢ரந்஡ ஶதரதும்
வதரறுஷ஥ப௅டன்,
"ஆ஥ரம்.. husband-wife and 2yr girl baby" ஋ன்நரள்.
஥ரடி஦ினறபேந்஡ சறட்-அவுட்ஷட தரர்த்து,
"இங்க ஡ரஶண ஢ர஥ ஏடிதிடிச்சு ஬ிஷப஦ரடுஶ஬ரம்?"
'இப்த஬ரது ஢ம்஥ப தத்஡ற ஶதசறணிஶ஦' ஋ன்று ஢றஷணத்துக் வகரண்டு. 'ஆம்' ஋ன்தது ஶதரல்
஡ஷன ஆட்டிணரள்.
"எபே ஡ட஬ ஢ீ கூட கல ஫ ஬ிழுந்து ப௃ட்டின அடி தட்டு ஧த்஡஥ர ஬ந்துஶச.. ஢ீ அ஫ஶ஬
இல்ன"
'அப்தடி தட்ட ஢ரன் உணக்கரக அழுஶ஡ஶண' ஋ன்று ஡ரன் அழு஡ ஢ரபின் ஢றஷண஬ில்
ப௄ழ்கற஬ிட அபேண் அ஬பின் ப௃கத்஡றற்கு ப௃ன் வசரடக்கு ஶதரட்டு
"ஏய்! ஋ன்ண ஥னபேம் ஢றஷணவுகபர?"
எபே வதபேப௄ச்சுடன், "ஆ஥ர.. ஆணர ஢ரன் கல ஫ ஬ி஫ன ஢ீ ஡ரன் ஡ள்பி஬ிட்ட"
"஢ீ ஡ரன் ஬ிழுந்஡"
"திடிக்குஶநன்னு ஢ீ ஡ரன் ஡ள்பிண"
"஢ரன் என்னும் ஡ள்பன.. ஏட வ஡ரி஦ர஥ ஢ீ ஡ரன் ஬ிழுந்஡"
பூஜர கு஧ஷன உ஦ர்த்஡ற "யஶனர.. ஢ீ ஡ரன்......................"
"ஏஶக..ஏஶக..கூல்.. சரி ஢ரன் ஡ரன் ஡ள்பிட்ஶடன்..ஶதரது஥ர?"
65

"஋ன்ண இப்தடி உடஶண surrender ஆகறட்ட?"
"உன்ட ஡ரஶண! தின்ண பூஜரணர சும்஥ர஬ர ஋ன்ண!"
'உன்ட ஡ரஶண' - இஷ஡ ஶகட்டதும் ஬ிண்ஷ஠ வ஡ரட்ட உ஠ர்ஷ஬ வதற்நரள் பூஜர.
கல ஫றபேந்து ஥ீ ணரட்சற அ஬ர்கஷப அஷ஫க்கவும் கல ஶ஫ வசன்நணர். பூஜர஬ின் ஥கறழ்ச்சற
அ஬ள் ப௃கத்஡றல் வ஡ள்பவ஡பி஬ரக வ஡ரிந்஡து.
அபேண் உள்ஶப வசல்னவும் ஥ீ ணரட்சற ஥கபிடம்,
"஋ன்ணடி ஥ரடிக்ஶக ஶதரக ஥ரட்ட.. இன்ஷணக்கு ஋ப்தடி ஶதரண?"
"அப்தடினரம் இல்ன"
"அப்தடி஦ர?"
"அம்஥ர" ஋ன்று பூஜர இழுக்க, புன்ணஷகப௅ன் அன்ஷண
"஋ன்ஷணக்கும் இல்னர஡ சந்ஶ஡ரசம் இன்ஷணக்கு ஌ன்?"
"஋ல்னரம் அபேண் ஡ரன் கர஧஠ம்" ஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட ஡஥றழ்வசல்஬ி ஬஧வும், '஡ன்
஥ணது புரிந்து ஬ிட்ட஡ர' ஋ன்ந த஦த்஡றல் எபே கன஬஧த்துடன் ஡றபேம்திணரள் பூஜர.

தகு஡ற 14:
'அ஧ண்ட஬ன் கண்ட௃க்கு இபேண்டவ஡ல்னரம் ஶதய்' ஋ன்தஷ஡
ஶதரல் சர஡ரண஥ரக ஡஥றழ்வசல்஬ி கூநற஦ ஬ரர்த்ஷ஡கஷப ஶகட்டு பூஜர அ஧ண்டரள்.
இஷ஡ ஡ரன் க஬ிஞர் ஷ஬஧ப௃த்து 'கர஡னறத்து தரர்' ஋ன்ந ஡ஷனப்தில்,
"காக்லககூட உன்ல஦
கய஦ிக்காது
ஆ஦ால்-இந்த உ஬கறந
உன்ல஦றன கய஦ிப்஧தாய்
உணர்யாய்"
஋ன்று ஥றக அ஫கரக கூநறப௅ள்பரர்.
66

ஆம்! இந்஡ கர஡ல் ஋ன்றும் ஡ணி஦ரக ஬பே஬஡றல்ஷன, 'தி஧ம்ஷ஥,த஦ம்,கள்பத்஡ணம்'
஋ன்தண஬ற்ஷநப௅ம் ஶசர்த்துக் வகரண்டு ஡ரன் ஬பேம்.இ஡றனறபேந்து ஡ப்திக்க பூஜர ஥ட்டும்
஬ி஡ற஬ினக்கர ஋ன்ண?
கன஬஧த்துடன் ஡றபேம்தி஦஬பின் ப௄ச்சு ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ின் இ஦ல்தரண ப௃கத்ஷ஡
தரர்த்஡ தின்பு ஡ரன் சல஧ரணது. தின் சறரித்து ஥ழுப்தி உநங்க வசன்நரள்.
஡ணது கண்டுதிடிப்ஷத ஶ஢ரில் ஡ரன் அபே஠ிடம் வசரல்ன
ப௃டி஦஬ில்ஷன, ஷடரி஦ினரது வசரல்னனரவ஥ன்று ஡ணது ஷடரிஷ஦ ஋டுத்து ஋ழு஡
வ஡ரடங்கறணரள்.
"அருண்,
இன்று தான் 8 யனதி஬ிருந்து ஥ான் தயித்ததிர்கா஦ யிலடலன அ஫ிந்றதன். ஥ான்
உன் நீ து சகாண்டது ஧ாசம்,அன்பு நட்டுநில்ல஬, 'காதலும்' தான் என்று
அ஫ிந்றதன். உன் சதாடுலக அலத சசான்஦து.. எ஦க்கு சசான்஦ ஥ீ அலத எப்஧
புரிஞ்சுகுய? இது infactuation இல்ல஬. 'காதல்' தான்.. எ஦க்கு சதரியும்.
'அம்ப௃..
எ஦து அன்பு
஧ிஞ்சில் யில஭ந்த காய்
அல்஬
஧ிஞ்சில் ஧ழுத்த ஧மம்
அதான்
காதல்'
(஋ழு஡ற஦ஷ஡ எபே ப௃ஷந தடித்து தரர்த்஡஬ள் ப௃க ஥னர்ச்சறப௅டன் ஥ீ ண்டும்
வ஡ரடர்ந்஡ரள்)
ஏய்.. என்஦றநா சதரின஬ 1st லடம் என்஦க்றக சதரினாந உன்஦ 'அம்ப௃' னு
கூப்டுருக்றகன்.. இ஦ி என்ல஦க்கும் எ஦க்கு நட்டும் ஥ீ 'அம்ப௃' தான்.
-உன் பூஜா."
எபே புன்ணஷகப௅டன் உநங்கறணரள்.஬ிடுப௃ஷந ஢ரட்கபில் குஷநந்஡து 8 ஥஠ி
஬ஷ஧஦ரது உநங்குத஬ள் அடுத்஡ ஢ரள்(ப௄ன்நர஬து ஢ரள்) கரஷன 6 ஥஠ிக்ஶக
67

஬ி஫றத்஡ரள். ஋ழுந்஡தும் ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு வசன்ந பூஜர஬ிற்கு இந்஡ பூ஥றஶ஦ அ஫கரக
ஶ஡ரன்நற஦து.அபேண் ஥ீ து வகரண்ட கர஡ஷன உ஠ர்ந்஡஡ரல் இ஦ற்ஷக அன்ஷண ஥ீ ஡ரண
கர஡ல் வதபேகற஦து.஥கறழ்ச்சற஦ின் வ஬ள்பத்஡றல் ஢ீந்஡ற஦஬ள் சறறு த஬ப஥ல்னற ஥஧த்஡றன்
வகரப்ஷத ஆட்ட, அது பூ-஥ஷ஫ஷ஦ வதர஫றந்஡து.
"஌ய்! ஋ன்ண தண்ந? பூ fullஆ கல ஫ ஬ிழுந்஡ர சர஥றக்கு ஥ரஷனக்கு ஋ன்ண தண்நது?"
஡ந்ஷ஡஦ின் கு஧னறல் ஢றகழ் கரனத்஡றற்கு ஬ந்஡஬ள்,சறரித்துக் வகரண்ஶட,
"஋ன்ணதர.. ஢ம்஥ சர஥ற ஡ரஶண.. எபே ஢ரள் ஥ரஷன சறன்ண஡ர ஶதரச்சுணர என்னும்
வசரல்ன ஥ரட்டரர்"
"஋ங்க! சறன்ண ஥ரஷன஦ரது ஬பே஥ர?"
"஬பேம்..஬பேம்.. அப்தடி இல்னணரலும் 'சரரி' வசரன்ணர ஥ணிச்சுடு஬ரர்.. 'திள்ஷப஦ரர்'
சர஥ற ஥ட்டு஥றல்ஷன ஋ன் friend கூட ஡ரன்.. உங்க 'சற஬ன்' சர஥ற அப்தடி
இல்ஷன஦ரப்தர?" ஋ன்று கண் சற஥றட்டி அப்தர஬ி஦ரய் ஶகட்கும் வசல்ன ஥கபின் ஥ீ து
ஶகரதம் ஬பே஥ர ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு? அதுவும் சறரித்து வகரண்ஶட,
"Good Morning தர" ஶ஬ந வசரல்லும் ஶதரது ஧சஷண ஡ரன் ஬பேம்.
அ஬பேம் புன்ணஷகப௅டஶண "Good Morning பூஜர குட்டி" ஋ன்நரர்.
"அப்தர! ஋த்஡ண஡ட஬ வசரல்நது? ஋ன்ண இன்னும் 'குட்டி' னு வசரல்னர஡ீங்கனு"
"஋ப்தவும் ஢ீ ஋ணக்கு குட்டி ஡ரஶணடர பூஜர குட்டி" ஋ன்று ஢ஷகக்க,஡ந்ஷ஡ஷ஦
ப௃ஷநத்துக் வகரண்ஶட,
"அப்தர! இன்வணரபே஬ரட்டி 'குட்டி' னு வசரன்ண ீங்கணர உங்க கூட ஶதசஶ஬ ஥ரட்ஶடன்"
஋ன்நரள்.
"அப்தடி஦ர பூஜர குட்டி?"
஡ன் தல்னறல் ஬னதுஷக வதபே஬ி஧ஷன ஷ஬த்஡றழுத்து வசய்ஷக஦ரல் 'உங்க ஶதச்சு கர'
஋ன்று வசரல்னற வசல்ன ஶகரதத்துடன் உள்ஶப வசன்நரள்.
அஷ஡ ஧சறத்஡ ஡஥ற஫஧சு, 'இன்னும் இந்஡ 13 ஬஦஡றலும் சறறு திள்ஷப஦ரஶ஬
இபேக்கர' ஋ன்று ஢றஷணத்துக் வகரண்டரர். தர஬ம் அ஬ள் சறறு திள்ஷப இல்ஷன, ஡ன்
68

஥ண஡றல் கர஡ஷன சு஥ப்த஬ள் ஋ன்று அ஬பேக்கு வ஡ரி஦ரஶ஡!
கரஷன உ஠வு ப௃டிந்஡ தின் பூஜர,
"யஶனர.. ஶனடீஸ் அண்ட் வஜன்டில்ஶ஥ன்.. இன்ஷணக்கு 'கர஡ல் ஥ன்ணன்' தடத்துக்கு
ஶதரகனர஥ர?"
அபேண்,"டிக்வகட் கறஷடக்கு஥ர?"
"அதுனரம் கறஷடக்கும்.. தடம் ஬ந்து ஡ரன் எபே ஥ரசம் ஆக ஶதரகுஶ஡.. உன்
தர்த்ஶட(஥ரர்ச் 6 ) அன்ஷணக்கு ஡ரன் ஬ந்஡து.. அப்தஶ஬ ஋ன் friendsனரம் தரர்த்துடரங்க
இந்஡ அம்஥ர ஡ரன் ஋க்மரம் ஬பேதுனு வசரல்னற அப்தர஬ கூட்டிட்டு ஶதரக ஬ிடன"
஋ன்று அன்ஷணஷ஦ ப௃ஷநத்஡ரள் பூஜர.
"஋ப்தர! ஶடட் cortrectஆ ஢ற஦ரதக஥ர வசரல்நஶ஦.. அ஬ப சறணி஥ர தஷ஦த்஡ற஦஥ர?"
'இல்ஷன அபேண் தஷ஦த்஡ற஦ம்' ஋ன்று ஥ண஡றல் கூநறக்வகரண்டு
"உன் தர்த்ஶடணரன ஢ற஦ரதகம் இபேக்கனரம்"
"சரி.. டிக்வகட் கறஷடக்கட௃ஶ஥"
"஋ன்ணதர ஡஥ற஫஧சு! 6 டிக்வகட் ஬ரங்க ப௃டி஦ர஡ர? அந்஡ அபவுக்கு influence
இல்ஷன஦ர?"
஥ீ ணரட்சற,"஌ய்! வகரழுப்தர.. அப்தர஬ ஶதர் வசரல்னற கூப்புடுந?" ஋ன்நதும் ஡஥ற஫஧சு,
"஢ீ அப்தடி கூப்ட ப௃டி஦னனு ஋ன் வதரண்ட௃ ஶ஥ன வதரநரஷ஥ ஬பே஡ர?" ஋ன்நதும்
஡ந்ஷ஡ஷ஦ கட்டிக்வகரண்டு இடது ஷக஦ின் கட்ஷட஬ி஧ஷன ஥ட்டும் உ஦ர்த்஡ற ஆட்டி
அன்ஷணக்கு அ஫கு கரட்டிணரள் பூஜர.
"஋ல்னரம் உங்கபரன ஡ரன்.. வசல்னம் குடுத்ஶ஡ வகடுக்குநீங்க"

"஬ிடுங்க அண்஠ி.. சறன்ண வதரண்ட௃ ஡ரஶண! "
"஦ரபே இ஬பர? "
69

"சரி..சரி.. இப்த இது஬ர தி஧ச்சஷண? தடம் ஶதரஶநர஥ர இல்ஷன஦ர?" ஋ன்று ஶதச்ஷச
஥ரற்நறணரள் பூஜர.

"அ஧சு.. டவுன் ஶதர஦ிட்டு ஥த்஡ற஦ரணம் ஡றபேப்தி ஬பேம்ஶதரது டிக்வகட் ஋டுத்து஧னரஶ஥..
உணக்கு ஡ரன் '஧த்ணர' ஡றஶ஦ட்டர்ன வ஡ரிஞ்ச ஆள் உண்ஶட" ஋ன்நரர் தரனரஜற..
஡஥ற஫஧சு, "ஹ்ம்ம்.. சரி" ஋ன்நரர்.
சஷத கஷனந்஡தும், அபேஷ஠ தரர்த்஡து ப௃஡ல் இந்஡ இ஧ண்டு ஢ரட்கபரக ஡ன் வ஢ஞ்ஷச
அரிக்கும் அந்஡ ஬ி஭஦த்ஷ஡ அ஬ணிடம் பூஜர ஶகட்டரள்.
"அபேண்.. ஢ீ Hyderabad ஶதரகும் ஶதரது ஋ணக்கு எபே வனட்டர் குடுத்஡றஶ஦! அதுன ஢ீ
வசரன்ணதுனரம்஢ற஦ரதகம் இபேக்கர?"

தகு஡ற 15:
'இப்த ஋துக்கு ஶகட்குநர' ஋ன்று அபேண் ஶ஦ரசறக்கவும், அஷ஡ உ஠ர்ந்து பூஜர,
"஢ீ ப௃஡ல்ன வசரல்லு.. அப்தநம் ஋துக்குனு ஢ரன் வசரல்ஶநன்" ஋ன்நரள்.
"அ஫ரஶ஡! அ஫ கூடரதுனு ஋ழு஡ற஦ிபேப்ஶதன்"
"ஶ஬ந?"
"ஶ஬வநன்ண! சந்ஶ஡ரச஥ர சறரிச்சுட்ஶட இபேக்கட௃ம்.. ஶ஬வநன்ண.. ஹ்ம்ம்..
஢ல்னர தடிக்கட௃ம்"
"ஶ஬ஶநதும் ஢ற஦ரதகம் இல்ஷன஦ரடர?" ஋ன்று ஬பேத்஡ம் கனந்஡ ஋஡றர்தரர்ப்புடன் பூஜர
ஶகட்க
"ஶ஬வநன்ண.. ஢ீஶ஦ வசரல்லு" ஋ன்று அபேண் அலுத்துக்வகரள்ப, ஬பேத்஡த்துடன் பூஜர,
"ஶதரட்ஶடர தத்஡ற" ஋ன்று இழுக்க, அபேண் சறரித்து வகரண்ஶட,
"ஆ... ஋ன்ஷண தரர்க்கட௃ம்னு ஢றஷணச்சர ஶதரட்ஶடர தரபேன்னு ஋ழு஡ற஦ிபேந்ஶ஡ன்ன.. so
funny.. இப்த அந்஡ வனட்ட஧ ஬ட்சுபேகற஦ர பூஜர? தடிச்சர சறரிப்தர இபேக்கும்ன..஢ரன்
70

஌ஶ஡ர வதரி஦ ஥னு஭ணரட்டும் உணக்கு அட்ஷ஬ஸ் தண்஠ி.. ஍ஶ஦ர.. ஍ஶ஦ர.. எஶ஧
கரவ஥டி ஡ரன் ஶதர" ஋ன்று ஬஦ிற்ஷந திடித்து சறரித்து வகரண்டிபேந்஡஬ன்
"஋ன்ண அபேண்! ஡ணி஦ர சறரிச்சுட்டு இபேக்க! ஋ன்ண ஬ி஭஦ம்?" ஋ன்று சறரித்து
வகரண்ஶட ஡஥ற஫஧சு ஶகட்கவும் ஡றபேம்தி பூஜரஷ஬ ஶ஡டிணரன்.
"இல்ன..஥ர஥ர..஬ந்து..இந்஡ பூஜர ஡ரன்" ஋ன்று அசடு ஬஫றந்து஬ிட்டு ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு
வசன்நரன்.

ஶ஡ரட்டத்஡றல் பூஜரஷ஬ ஶ஡டி஬ிட்டு ஬ட்டிற்குள்

஬ந்஡஬ன் ஥ீ ணரட்சற஦ிடம் வசன்று
"பூஜர ஋ங்ஶக அத்ஷ஡?" ஋ன்நரன்.
"இப்த ஡ரன் ஶகர஬ிலுக்கு ஶதரநர.. உன்ட வசரல்னன? ஆ஥ரம் ஋துக்கு ஡ணி஦ர
சறரிச்சுட்டு இபேந்஡?" ஋ன்று ஢஥ட்டு சறரிப்புடன் ஶகட்க
"என்னு஥றல்ஷன அத்ஷ஡" ஋ன்று கூநற ஥ீ ண்டும் ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு வசன்நரன்.
'இ஬ல௃க்கு இஶ஡ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு.. ஥ரநஶ஬ இல்ஷன.. ஋ன்ண லூசரகறட்டரஶப!
஬஧ட்டும் க஬ணிச்சுக்கறஶநன்..' ஋ன்று ஡ன்னுள் ஶதசற வகரண்டிபேக்க பூஜரஶ஬ர உஷடந்஡
உள்பத்துடன் ஬னறப௅டன் ஬ி஢ர஦கர் சன்ண஡ற஦ில் தன ஶகள்஬ிகல௃டன் ஢றன்று
வகரண்டிபேந்஡ரள்.
'஌ன் கடவுஶப! ஌ன் இப்தடி தண்ந? ஌ன்?
அ஬ன் ஋ன்ஷண கர஡னறக்க ஡ரன் இல்ஷனன்னு ஢றஷணச்ஶசன், இப்த தரசம் கூட
இல்ஷன஦ர?
'so funny'ஆ! ஋ணக்கரக ஋ழு஡ஷன஦ர? சும்஥ர ஡ரன் ஋ழுதுணரணர?
அந்஡ வனட்ட஧ ஋ன் வ஢ஞ்சறல் ஬ஷ஧ந்஡ தசுஷ஥஦ரண ஏ஬ி஦஥ர ஢றஷணச்ஶசஶண!'
஋ன்று ஬ி஢ர஦கரிடம் ஶகட்டு வகரண்டிபேந்஡ரள். அ஬ள் கண்கள் உப்பு ஢ீஷ஧
சு஧க்க஬ில்ஷன,ஆணரல் உள்பஶ஥ர வ஥பண஥ரக கண்஠ர்ீ சறந்஡ற஦து.
சறன ஥஠ி ஶ஢஧ம் கண் ப௄டி அ஥ர்ந்஡தின் அ஬ள் ப௄ஷபஷ஦ சறநறது வ஡பிவு ஋ட்டி஦து.
அ஬பது ஥ணசரட்சற அபேட௃கரக ஶதசற஦து,
71

"ச஬ட்டப 'so funny' னு சசான்஦ா ஧ாசநில்ல஬னா? ஏன் ஥ீ கூட தான் 5 யருரநா
அயன் கூட ற஧சறய இல்ல஬, அத஦ால் 'உ஦க்கு அயன் றநல் ஧ாசநில்ல஬'னு
அருண் சசான்஦ாஒத்துக்குயினா?"
".........................."
"அயனுக்கு உன் றநல் அன்பும் ஧ாசப௃ம் இருக்கு.. ஥ீ காத஬ிச்சா அயனும்
காத஬ிக்கணுநா என்஦? ஥ீ தான் 'காத்திருப்ற஧ன்' னு ஧ீ த்து஦ிறன! இப்஧ நட்டும்
என்஦ாச்சு?"
"ஆ஥ர.. ஢ரன் கண்டிப்தர கரத்஡றபேப்ஶதன்" ஋ன்நரள் ஬நரப்புடன்,

தின் இஷந஬ணிடம்
"கடவுஶப! ப்ப ீஸ்..
அபேண் ஋ன்ண கர஡னறக்கட௃ம்..
஋ப்தடி஦ரது அ஬ன் ஥ணசுக்குள்ப புகுந்஡ரது அந்஡ கர஡ஷன வகரண்டு ஬ந்துபே.. ப்ப ீஸ்..
இப்த ஬ரஶ஧ன்.. தரய்.." ஋ன்று ஶ஡ர஫ற஦ிடம் ஬ிஷடவதறு஬ஷ஡ ஶதரல் கூநற
஬ிஷடவதற்று வ஬பிஶ஦ ஬ந்து ஥ற஡ற஬ண்டிஷ஦ ஋டுத்஡஬ள் அப்தடிஶ஦ ஢றன்று஬ிட்டரள்.
஌வணணில் அ஬ள் ஋஡றஶ஧ அபேண் ஬ந்து வகரண்டிபேந்஡ரன்.
"இங்க ஡ரன் இபேக்கற஦ர? 10 ஥஠ிக்கு கறபம்தி஦஬ள்!இப்த 12 ஥஠ி஦ரச்சு.. இ஬ப ஶ஢஧ம்
஋ன்ண தண்஠?" ஋ன்நதும் பூஜர஬ின் ப௃கம் ஥னர்ந்஡து.
'உணக்கு ஋ன் ஶ஥ல் தரசம் இபேக்குடர.. இந்஡ அன்தில் கர஡ல் இல்ஷனணர வசரல்ந'
஋ன்று ஥ண஡றல் ஶகட்டு வகரண்டிபேக்கும் ஶதரஶ஡ அபேண்,
"஋ன்ண ஋க்மரம் தரஸ் ஆகட௃ம்னு ஸ்ட்஧ரங் அப்தினறஶக஭ணர? தரஸ் ஆகறபே஬ி஦ர?"
஋ன்நதும் பூஜர ப௃ஷநத்஡ரள்.
"஋ன்ண ப௃ஷநப்பு! ஆ஥ர.. ஶதசறட்டிபேக்கும் ஶதரது ஋ங்க ஶதரண.. ஢ீ ஶதரணது வ஡ரி஦ர஥
஢ரன் ஡ணி஦ர ஶதசற சறரிக்கவும் ஥ர஥ரவும் அத்ஷ஡ப௅ம் ஋ன்ண லூசுன்னு வசரல்னர஡
குஷந ஡ரன்" ஋ன்று அபேண் ப௃டிக்கவும் பூஜர சறரித்஡ரள். ப௃஡னறல் ஥ணம் ஬ரடி஦஬ள்
அபேண் ஌ற்ந-இநக்கத்துடன் கூநற஦ ஬ி஡த்஡றல் சறரித்஡ரள்.
"஋ன்ண சறரிப்பு?" ஋ன்று கடுப்புடன் அபேண் ஶகட்கவும் ஶ஥லும் சறரித்஡ரள்.
72

"஋ன்ண தரர்த்஡ர சறரிப்தர இபேக்கர?஋ன்ண சறரிப்பு?" ஋ன்று வசல்ன ஶகரதத்துடன்
ஶகட்கவும்
"என்னு஥றல்ஷன" ஋ன்நரள்.
"கர஧஠஥றல்னர஥ல் சறரித்஡ரல் அ஡ற்கு ஶ஬று வத஦ர்"
"஋து? ஏ.. ஬ட்டுன

அம்஥ரவும் அப்தரவும் உன்ஷண தரர்த்து ஢றஷணத்஡ரர்கஶப அ஡ர!"
"஋ணக்கு ஶ஬ட௃ம்..'அ஬ ஬ந்துபே஬ர.. ஬஧ ஬஫றன friend ஦ரஷ஧஦ரது தரர்த்து அ஧ட்ஷட
அடிச்சுட்டு இபேப்தர.. ஬ந்துபே஬ரடர' னு வசரல்னறப௅ம் ஶகட்கர஥ ஬ந்ஶ஡ன் தரபே.. ஋ன்ண
வசரல்னட௃ம்" ஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்து வகரண்டரன்.
பூஜர஬ிற்கு அபே஠ின் தரசத்஡றன் ஥ீ து ஬ந்஡ சந்ஶ஡கம் இபேந்஡ இடம் வ஡ரி஦ரது
஥ஷநந்஡து.஥ணம் குபிர்ந்஡து.பூஜர புன்ணஷகக்கவும் அ஬ஷப ஬ம்திழுக்க ஶ஡ரன்நற஦து
அபேட௃க்கு.
"அத்ஷ஡ வசரன்ணரக '஋ப்தடிப௅ம் 12.30 ஬ந்துபே஬ர.. தசற ஡ரங்க ஥ரட்டர'.. ஢ீ ஡றபேந்஡ஶ஬
இல்ஷன஦ர புல்ஶடரசர்?"
"஌ய்! ஦ரபேடர புல்ஶடரசர்? ஶதரடர எட்டகசற஬ிங்கற"
"எட்டகசற஬ிங்கற எல்னற ஡ரன்.. உன்ண ஥ர஡றரி குண்டு இல்ஷன"
"஢ரன் என்னும் குண்டு இல்ஷன”
"ஶதரடி குண்டு தீப்தர" ஋ன்நதும் பூஜர஬ிட஥றபேந்து அடி ஬ிழுந்஡து. ஶ஥லும் பூஜர
அடித஡ற்குள் ஬ினகற ஏடிணரன். ஬டும்

஬ந்஡து. அங்கு பூஜர஬ிற்கு எபே அ஡றர்ச்சற
கரத்஡றபேந்஡து.
஬ட்டினுள்ஶப

வசன்ந ஶதரது ஡஥றழ்வசல்஬ி து஠ிகஷப வதட்டி஦ினுள் அடுக்கற
வகரண்டிபேந்஡ரர்.
73

"஋ன்ண அத்ஷ஡ pack தண்நீங்க?"
஡஥றழ்வசல்஬ி எபே அலுப்புடன், "ஶ஬வநன்ண஥ர.. உங்க ஥ர஥ரக்கு ஆதீஸ்ன இபேந்து
ஶதரன் ஬ந்஡து.. ஢ரபரஷணக்கு ஌ஶ஡ர ப௃க்கற஦஥ரண ஥ீ ட்டிங் இபேக்கரம், அ஡ணரல்
உடஶண கறபம்தனு஥ரம்.. தடம் ஶதரகட௃ம் னு ஆஷச஦ர இபேந்ஶ஡ஶ஦டர! அடுத்஡
ப௃ஷந கண்டிப்தர ஶதரகனரம் டர.. ஢ீங்க Hyderabad ஬ரங்க" ஋ன்று பூஜரஷ஬ ச஥ர஡ண
தடுத்தும் வச஦னறல் இநங்க,
"஥ர஥ர ஥ட்டும் ஶதரகட்டும்.. ஢ீங்கல௃ம் அபேட௃ம் அப்தந஥ர ஶதரகனரஶ஥ அத்ஷ஡?"
"இல்னடர.. உங்க ஥ர஥ரக்கு வ஬பி சரப்தரடு எத்துக்கரது.. வடல்னற ஶதரணதுன இபேந்து
இந்஡ தி஧ச்சஷண.. அ஡ணரல் ஢ரங்கல௃ம் ஶதரகட௃ம்"
஥ீ ணரட்சற ,"அபேண் இபேக்கட்டுஶ஥ வசல்஬ி"
"அ஬ன் ஋ப்தடி அண்஠ி.. சறன்ண ஷத஦ன்!"
"உணக்கு பூஜர-அபேண் இ஧ண்டு ஶதபேஶ஥ ஋ப்ஶதரதும் சறன்ண திள்ஷபகள் ஡ரன்.. 11th
ஶதரக ஶதரநரன், இன்னும் 2 ஬பே஭த்துன கரஶனஜ் ஶதரய்டு஬ரன், ஡ணி஦ர
஬஧஥ரட்டரணர? ஢ரங்க இங்க train ஌த்஡ற஬ிட்டர அங்க அண்஠ர ரிசலவ் தண்஠ிட
ஶதரநரங்க.. ஋ன்ண வசரல்ந அபேண்?"஋ன்று ஥ீ ணரட்சற ஶகட்க,பூஜர எபே ஋஡றர்தரர்ப்புடன்
அபேஷ஠ ஶ஢ரக்க,
அன்ஷண஦ின் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்஡ அபேண்,
"இல்ன அத்ஷ஡.. ஋ணக்கும் வகரஞ்ச ஶ஬ஷன இபேக்கு.. ஢ரனும் கறபம்புஶநன்.. அடுத்஡
஡ட஬ தரர்த்துக்கனரம்" ஋ன்று புன்ணஷகக்க, ஥ீ ணரட்சறப௅ம் புன்ணஷகத்஡ரர்.
"஥ர஥ரஶ஬ரட ஶ஬ஷன ஡ரன் ஋ப்தவும் ஋ணக்கு ஬ில்னன்"
"஋ன்ணடி எபறு஧ ?" ஋ன்ந அன்ஷண஦ின் கு஧னறல் ஡ரன் ஥ண஡றல் ஢றஷணத்஡ஷ஡
வ஬பி஦ில் கூநற஦ஷ஡ அநறந்து ஡றபே஡றபேவ஬ன்று-஬ி஫றத்஡ரள், தின்
"என்னு஥றல்ஷன஥ர.. ஥ர஥ர ஶ஬ஷன ஢ம்஥ன திரிக்குதுன அஷ஡ வசரன்ஶணன்" ஋ன்று
எபே஬ரறு ச஥ரபித்஡ரள்.
74

஥ரஷன஦ில் கறபம்பும் ஶதரதுஅபேண் பூஜர஬ிடம்,
"஋துக்கு அந்஡ வனட்டர் தத்஡ற ஶகட்டனு வசரல்னஶ஬ இல்ஷனஶ஦!" ஋ன்நரன்
உள்ல௃க்குள் ஬னறத்஡ரலும் வ஬பிஶ஦ எபே புன்ணஷகப௅டன் "என்னு஥றல்ஷன.. சும்஥ர
஡ரன் ஶகட்ஶடன்" ஋ன்நரள்.
அந்஡ வனட்டர் ஶ஥ல் ஡ரன் வகரண்ட ஥஡றப்ஷத புரிந்து வகரள்பரது ஋ங்ஶக அபேண்
சறரித்து஬ிடு஬ரஶணர ஋ன்ந த஦த்஡றல், ஡ரன் ஶகட்ட கர஧஠த்ஷ஡ ஥ஷநத்஡ரள். ஶ஥லும்
பூஜர ஡ன்஥ரணம் வகரண்ட஬ள், கர஡ல் ஡ரணரக இ஦ல்தரக ஬஧ஶ஬ண்டும் ஋ன்றும்
஢றஷணத்஡ரள்.

஢ரட்கள் ஢கன்நது,஥ீ ண்டும் பூஜர அபேட௃டன் ஷடரி ப௄னம் ஬ர஫ வ஡ரடங்கறணரள்.
அபேண் 12th ஢ன்நரக தடித்து 98% ஥஡றப்வதண் ஋டுத்஡ரன். 'அண்஠ர ப௅ணிவ஬ர்சறட்டி'
஦ில் "கம்ப்பெட்டர் ச஦ின்ஸ் இன்ஜறணி஦ரிங்" தடிக்கட௃ம்னு அபே஠ின் ஆஷசக்கரக
தரனரஜற஦ின் குடும்தம் 1999஦ில் ஜழன் ஥ர஡த்஡றல் வசன்ஷண஦ில் ஷ஥஦ம் வகரண்டது.
சறன தன கர஧஠ங்கபரல் தரனரஜற குடும்தத்஡றணர் ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற வசல்஬தும், ஡஥ற஫஧சு
குடும்தத்஡றணர் வசன்ஷண வசல்஬தும் ஡஬ிர்க்கதட்டது.
2000ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ஥ர஡த்஡றன் வ஡ரடக்கத்஡றல் ஡றபேவசந்தூர் ஶகர஬ில்
ஶ஢ர்த்஡றக்கடனுக்கரக ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் அபேட௃ம் இ஧ண்ஶட ஢ரட்கள் ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற
஬ந்து வசன்நணர்.
[஡றபேவசந்தூர் - ப௃பேகர் வதபே஥ரணின் அறுதஷட ஬டுகபில்

என்நரண ஡றபேவசந்தூர்
஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஥ர஬ட்டத்஡றனறபேந்து 58km வ஡ரஷன஬ில் இபேக்கறநது. ஡றபேவசந்தூர்
ஶகர஬ில், கடஶனர஧ கஷ஧஦ில் வதரி஦ ஶகர஬ினரக அஷ஥ந்துள்பது.ப௃பேக-கடவுள்
சூ஧ஷண சம்யர஧ம் வசய்஡ இடத்஡றல் இந்஡ ஡றபேக்ஶகர஬ிஷன ஋ழுப்திப௅ள்பணர். சஷ்டி
அன்று கடல் அஷனகஷப ஥ஷநக்கும் அப஬ிற்கு ஥க்கள்-அஷன இபேக்கும்.இது
ஶ஡ர஭ம் - ஢ற஬ர்த்஡ற ஸ்஡னம். ஆ஡றசங்க஧ர் ப௃஡ல் தனபேம் ஡ங்கபது ஶ஡ர஭ம்
஢ீங்கு஬஡ற்கரக இஷந ஬஫றதரடு வசய்஡ ஡றபேக்ஶகர஬ில்.கடலுக்கு ஥றக அபேகறஶனஶ஦
'஢ர஫றக்கற஠ற்நறல்' ஋ப்வதரழுதும் ஢ல்ன ஡ண்஠ர்ீ ஬ற்நர஡ ஊற்நரக இபேக்கறநது.
ஶ஡ர஭ம் ஢ீங்கு஬஡ற்கு ப௃஡னறல் கடனறல் ஢ீ஧ரடி஬ிட்டு,஢ர஫றக்கற஠ற்நறல் ஢ீ஧ரடி஬ிட்டு,
தின் ஡றபேக்ஶகர஬ில் வசன்று ப௃பேகஷண ஬஫றதட ஶ஬ண்டும்.]
75

அப்ஶதரது அபேண் 19஬து ஬஦஡றன் ஢றஷநஷ஬ வ஢பேங்கற வகரண்டிபேந்஡ரன்,2nd இ஦ர்
3rd வச஥றஸ்டர் ஋க்மரம் ப௃டித்஡றபேந்஡ரன். பூஜர 16஬து ஬஦஡றன் வ஡ரடக்கத்஡றல்
இபேந்஡ரல், 9ஆம் ஬குப்பு தடித்து வகரண்டிபேந்஡ரள்.
ப௃஡ல் ஢ரள் ஢ன஬ிசரரிப்தில் க஫றந்஡து. இ஧ண்டரம் ஢ரள் கரஷன஦ில் 9.30 ஥஠ிக்கு
஡றபேவசந்தூபேக்கு கறபம்தி வசன்நணர். பூஜர ஬஫க்கம் ஶதரல் அபே஠ின் கர஡னறற்கரக
ஶ஬ண்டிணரள். கடனறல் ஢ீ஧ரடி஬ிட்டு,஢ர஫றக்கற஠ற்நறல் ஢ீ஧ரடி஬ிட்டு,சு஬ர஥ற
஡ரிசணத்ஷ஡ ப௃டித்து, ஥஡ற஦ உ஠ஷ஬ ப௃டித்து஬ிட்டு 2 ஥஠ிக்கு ஬டு
ீ ஡றபேம்திணர்.
ஶ஢஧ம் ஶதர஬ஶ஡ வ஡ரி஦ரது அபேட௃டன் ஥கறழ்ச்சற஦ரக இபேந்஡ரள் பூஜர. எவ்வ஬ரபே
வ஢ரடிஷ஦ப௅ம் ஧சறத்து வதரக்கற஭஥ரக வ஢ஞ்சறல் பூட்டிக்வகரண்டரள்.

3 ஥஠ி அப஬ில் பூஜரவும் அபேட௃ம் வ஥ரட்ஷட஥ரடி஦ில் ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ணர். தடி
அபேஶக இபேந்஡ ஡ண்஠ர்ீ வ஡ரட்டி஦ின் ஶ஥ல் அ஥ர்ந்து பூஜர ஶதசறக்வகரண்டிபேக்க
அ஬ள் அபேகறல் ஢றன்று அஷ஡ ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ரன் அபேண். ஥஠ி 4 ஆகவும்
அபேண் கல ஶ஫ வசல்னனரம் ஋ன்று கூந, பூஜர வ஡ரட்டி஦ினறபேந்து இநங்கும் ஶதரது
஡டு஥ரந, கல ஶ஫ ஬ி஫ ஶதரண஬பின் க஧த்ஷ஡ திடித்து அபேண் இழுத்஡ ஶ஬கத்஡றல் பூஜர
அ஬ன் ஶ஥ல் ஶ஥ர஡, அபேட௃ம் ஡டு஥ரந அ஬ன் ஡ணது இடது க஧த்஡ரல் பூஜர஬ின்
இஷடஷ஦ அஷ஠த்து ஢றறுத்஡, அபே஠ின் இ஡ழ் பூஜர஬ின் வ஢ற்நற஦ில் ஶனசரக
உநசற஦து.
அந்஡ ப௃஡ல் அஷ஠ப்திலும், உ஦ிர்஢ரடி ஬ஷ஧ வசன்று ஡ரக்கற஦ அந்஡
இ஡ழ்-஡ீண்டனறலும் பூஜர வ஥ய்஥நந்து ஢றற்க,அபேண் ஶ஬க஥ரக பூஜரஷ஬ ஬ினக்கற,
"வகரஞ்ச஥ரது அநறவு இபேக்கர உணக்கு? ஋ப்ஶதரதும் ஬ிஷப஦ரட்டு ஡ரன்..வதரண்஠ர
அடக்க஥ர இபேக்கற஦ர?" ஋ன்று கத்஡ற஬ிட்டு கல ஶ஫ ஬ிஷ஧ந்து வசன்று஬ிட்டரன்.
அபே஠ின் வசய்ஷக஦ரல் 'இ஡ழ்-எற்நஶன' ஡ணது தி஧ம்ஷ஥ஶ஦ர னு ஶ஡ரன்நற஦து
பூஜர஬ிற்கு. 'அ஬ன் உ஠஧ஷன஦ர? ஌ன் இப்தடி கத்஡றணரன்?' ஋ன்று பூஜர
சறந்஡றக்ஷக஦ில், 'பூஜர' ஋ன்ந அன்ஷண஦ின் அஷ஫ப்தில் கல ஶ஫ வசன்நரள்.

76

அ஡ன் திநகு அபேண் பூஜர஬ிடம் சரி஦ரக ப௃கம் கரட்டி ஶதசறணரணில்ஷன.஥ரஷன 5.30
஥஠ிக்கு ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் அபேட௃ம் வசன்ஷணக்கு கறபம்திணர். பூஜர ஌க்கத்துடன்
அபேஷ஠ ஬஫ற஦னுப்திணரள்.
இ஧வு உநங்கும் ப௃ன் பூஜர அபே஠ிடம் புனம்திணரள்(ஷடரி஦ில் ஡ரன்).
"அம்ப௃,
ஏன்டா என்஦ சகால்஫?
இங்கிருந்து கி஭ம்பும் ற஧ாது எப்ற஧ாதும் என்ல஦ ஏன் கஷ்ட஧டுத்து஫?
சி஬ சநனம் உ஦க்கு என் றநல் காதல் இல்ல஬றனானு றதாணுது, சி஬ சநனம்
காதல் இருக்குனு றதாணுது..இல்஬ என் ஧ிபம்லந தா஦ா?
உ஦க்கு என் றநல் காதல் இருக்கா? இல்ல஬னா? சசால்லுடா.. சசால்லு..
' காதல் றசால஬னில்
உன்ல஦
றதடுகிற஫ன்!
சசால்஬டா ஥ீ
றசால஬னினுள்
த௃லமந்துயிட்டானா? இல்ல஬னா?
றதடி றதடி
஥ான்
கல஭த்து ஓய்யதற்குள்
யந்துயிடடா'
-உன் பூஜா"

77

தகு஡ற 16:
அன்று இ஧வு அபே஠ின் ஬ினகஷப ஢றஷணத்து ஢றஷணத்து ஬பேந்஡ற஦஬பிட஥றபேந்து
உநக்கப௃ம் ஬ினகற஦து.
ப௃ன்பு அபே஠ின் அனட்சற஦த்ஷ஡ வதரறுத்துக் வகரண்ட஬பரல் இப்ஶதரது அ஬ணின்
தர஧ர ப௃கத்ஷ஡ ஡ரங்கறக்வகரள்ப ப௃டி஦஬ில்ஷன.
ஶ஦ரசறக்க ஶ஦ரசறக்க 'அபேண் ஡ன்ஷண வ஬றுக்கறநரஶணர' ஋ன்ந த஦ம் ஬ந்஡து
பூஜர஬ிற்கு.
'஢ரணர அ஬ஷண அஷ஠த்ஶ஡ன்? வசய்஡வ஡ல்னரம் அ஬ன் ஡ரஶண! எபே ஶ஬ஷப ஢ரன்
வ஥ய்஥நந்து ஢றன்நது ஡ரன் ஶகரத஥ர? அ஬னுக்கு திடிக்கஷன஦ர? வ஡ரடுஷக
திடிக்கஷன஦ர? இல்ஷன ஋ன்ஷணஶ஦஬ர?'
஡ன்னுள்ஶப ஬னற இபேந்஡ரலும் வதற்ஶநரர்கரக வ஬பிஶ஦ சறரித்஡ரள். சறரித்து
ச஥ரபிப்த஡ரக பூஜர ஢றஷணத்துக் வகரண்டிபேக்க இ஧ண்டு ஢ரட்கள் க஫றத்து ஡஥ற஫஧சு
பூஜர஬ின் ஡ஷனஷ஦ ஡ட஬ி஦஬ரஶ஧,
"஋ன்ணடர ஆச்சு! ஌ன் எபே ஥ர஡றரி இபேக்க?"஋ன்று ஶகட்டரர்.
஡ந்ஷ஡஦ின் இந்஡ ஶகள்஬ிஷ஦ ஋஡றர்தர஧ர஡ பூஜர,
"அப்..அப்தடினரனரனரம் என்னு஥றல்ஷனதர" ஋ன்று ஡ந்஡ற அடிக்க, எபே சறறு
புன்ணஷகப௅டன்,
"உணக்கும் அபேட௃க்கும் சண்ஷட஦ரடர?"
஡ந்ஷ஡஦ின் இந்஡ ஶ஢஧டி ஶகள்஬ி஦ில் வதரிதும் அ஡றர்ந்஡ரள். பூஜர஬ின் அ஡றர்஬ினறபேந்து
஡ணது பெகம் சரிஶ஦ ஋ன்று புரிந்துக் வகரண்ட ஡஥ற஫஧சு,
"஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் அம்஥ரஷ஬ ஢ீ ஬ம்புக்கு இழுத்஡ரலும்,஋ன் ஥கஷப ஋ணக்கு
வ஡ரிப௅ம்டர.. உன் உ஡ட்டில் சறரிப்பு இபேந்஡து ஆணர உன் கண்கபில் இல்ஷன..
஋ன்ணரச்சு஥ர?"
஡ந்ஷ஡஦ின் அன்தில் வ஢கறழ்ந்஡஬ள் அ஬ர் ஶ஡ரள் சரய்ந்து,
"சண்ஷடனு இல்னதர.. ஆணர அ஬ன் ஋ன் ஶ஥ல் ஶகரத஥ர இபேக்கரன்.. ஌ன்னு சரி஦ர
வ஡ரி஦னதர"

78

"஢ீஶ஦ ஶகட்டுந ஶ஬ண்டி஦஡ரஶண! ஶதரன்ன ஶதசு"
"ஶ஬ண்டரம் தர.. இத்஡ண ஢ரள் ஶதசர஥ இப்த ஥ட்டும் ஶதசறணர! ஶ஬ண்டரம் தர"
"஌ன்டர ஢ீ ஶதரன் ஶதசஶ஬ ஥ரட்டிக்க?"
஋ன்ணவ஬ன்று வசரல்லு஬ரள்!
'இப்த இஷ஡ தற்நற ஶதச ஶ஬ண்டரஶ஥' ஋ன்தது ஶதரல் அ஬ள் கண்கள் வகஞ்ச,
"சரி.. ஢ரன் ஶகட்கன.. உணக்கு திடிக்கனணர ஶ஬ண்டரம்.. ஢ரன் ஶதசட்டு஥ர?"
"உங்கல௃க்கு ஌ன் தர இந்஡ Inter-mediator ஶ஬ஷன?"
"஋ன் ஥கள் சந்ஶ஡ரச஥ர இபேக்கட௃ஶ஥!" ஋ன்று அ஬ர் வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகக்க, சறறு
வ஥ௌணத்஡றன் தின் வ஥ல்ன ஶதசறணரள் பூஜர,
"அ஬ன் ஶகரதத்ஷ஡஬ிட அ஬ன் ஋ன்ண வ஬றுத்துபே஬ரஶணரனு த஦஥ர இபேக்குதர"
இந்஡ பூஜர அ஬பேக்கு ஬ித்஦ரச஥ரக ஶ஡ரன்நறணரள்.'஡ன் ஥கபர இப்தடி ஶ஦ரசறக்கறநரள்'
஋ன்று ஢றஷணத்஡ரர்.
"஢ீ ஌ன் டர இப்தடினரம் ஶ஦ரசறக்குந? ஢ரன் அம்஥ர கறட்ட ஋த்஡ண ப௃ஷந ஶகரத
தடுஶநன்.. ஢ரன் ஋ன்ண அம்஥ரஷ஬ வ஬றுத்துட்ஶடணர?"
அந்஡ ஡பே஠த்஡றல் அபேஷ஠ப௅ம் ஡ன்ஷணப௅ம் ஡ந்ஷ஡ ஡ங்கல௃டன் எப்திட்டது ஶதரல்
ஶ஡ரன்நற஦து. அபேஷ஠ ஡ன் க஠஬ணரக ஢றஷணக்க ஶ஡ரன்நற஦து.
஥கபின் ஋ண்஠ ஏட்டத்ஷ஡ அநற஦ரது,
"அம்஥ரஶ஬ர ஢ீஶ஦ர ஡ப்பு தண்஠ர கூட ஢ரன் வ஬றுத்துபேஶ஬ணர ஋ன்ண?" ஋ன்று
ஶகட்க, சு஦ உ஠ர்வு வதற்ந஬பரய்,
"஢ரன் ஡ப்ஶத தண்஠ஷனஶ஦ தர! ஌ன் ஶகரத தட்டரன்" ஋ன்று ஬பேந்஡றணரள்.
"சரிடர.. ஢ீ ஡ப்ஶத தண்஠ன..஋ப்ஶதரதும் ஢ர஥ ஢ம்஥ positionன இபேந்து ஥ட்டும் ஶ஦ரசறக்க
கூடது஥ர.. அடுத்஡஬ங்க positionன ஢ம்஥ன ஢றறுத்஡ற அந்஡ ஶ஢஧த்துன ஢ர஥ ஋ப்தடி
ரி஦ரக்ட் தண்ட௃ஶ஬ரம்னும் ஶ஦ரசறக்கட௃ம்"

79

'அப்தடிப௅ம் ஡ரன் ஶ஦ரசறச்ஶசஶண! என்னும் புரி஦ஷனஶ஦" ஋ன்று ஥ண஡றனுள்
புனம்திணரள் பூஜர. ஥கபின் ப௃கம் இன்ணப௃ம் வ஡பி஦ர஡ஷ஡ கண்டு,
"சரி.. ஢ர஥ ஦ரர் ஶ஥ன ஶகரத தடுஶ஬ரம்? ஢ர஥ ஦ரர் ஶ஥ல் அ஡றக஥ர அன்பு
஬ச்சுபேக்ஶகரஶ஥ர அ஬ங்க ஶ஥ன ஡ரஶண!"
஋ன்று அ஬ர் கூநற஦ ஥று஬ிணரடிஶ஦ பூஜர஬ின் ப௃கம் ஥னர்ந்஡து. அ஬ள் கண்கபில்
஡ந்ஷ஡ ஋஡றர்தரர்த்஡ சறரிப்பும் ஬ந்஡து. ஡஥ற஫஧சு஬ின் ப௃கத்஡றல் சறந்஡ஷண கனந்஡ ஢றம்஥஡ற
஢றன஬ி஦து.
"இப்தடி ஢ரன் ஶ஦ரசறக்கஶ஬ இல்ஷனஶ஦தர! ஶ஡ங்க்ஸ் தர" ஋ன்று சறரித்஡஬ள் ஌ஶ஡ர
ஶ஦ரசறப்தது ஶதரல் வசய்ஷக வசய்து,
"஋ணக்கு எபே டவுட்" ஋ன்நரள். இப்ஶதரது அ஬ள் கண்கபில் தஷ஫஦ குறும்பு ஋ட்டி஦து.
"஋ன்ணடர?"
"அப்ஶதர.. உங்கல௃க்கு அம்஥ர ஶ஥ல் ஡ரன் தரசம் அ஡றகம்.. ஋ன் ஶ஥ல் இல்ஷன஦ர?"
"஌ய்! ஋ன்ஷணஶ஦ ஥ரட்டி஬ிடுரி஦ர?" ஋ன்று ஆள்கரட்டி ஬ி஧ஷன ஆட்டி ஡ந்ஷ஡
புன்ணஷகக்கவும்,
"சரி..சரி..வதர஫ச்சு ஶதரங்க" ஋ன்று கூநற வசன்நரள்.
'சறன ஶ஢஧ங்கபில் சறறு திள்ஷப஦ரய் இபேந்஡ரலும், இ஬ள் ஬பர்ந்து஬ிட்டரள். இ஬ள்
஥ண஡றல் ஌தும் ஬பபேஶ஡ர?" ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡஬ர், 'ஹ்ம்ம்.. தரர்த்துக்கனரம்..஋ல்னரம்
அ஬ன் வச஦ல்' ஋ன்று இஷந஬ணின் ஶ஥ல் தர஧த்ஷ஡ ஶதரட்டு஬ிட்டு ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦
தரர்க்க வசன்நரர்.
'பூஜர ஥ண஡றல் ஌தும் ஬பபேஶ஡ர' ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡஬பேக்கு, 'அது ஋ப்ஶதரஶ஡ர ப௃ஷபத்து
இப்ஶதரது ஬பர்ந்து ஥஧஥ரக ஢றற்தஶ஡ர,இன்று ஡ரஶண அ஡ற்கு ஡ண்஠ர்ீ ஊற்நற஦ஶ஡ர'
வ஡ரி஦ரஶ஡!
஡ந்ஷ஡஦ின் அநறவுஷ஧ஷ஦க் ஶகட்டு பூஜர வ஡பி஬ரக இபேந்஡ரள். அன்று ப௃஡ல்
அபேஷ஠ க஠஬ணரகஶ஬ ஢றஷணத்஡ரள். ஥கறழ்ச்சற஦ரகஶ஬ ஬னம் ஬ந்஡ரள்.

80

அபேட௃ம் வ஡பி஬ரக ஡ரன் இபேந்஡ரன் ஆணரல் எபே உறுத்஡லும் கூடஶ஬ இபேந்஡து.
'஢ரன் ஶதசற஦து ஡஬ஶநர? இல்ஷன இல்ஷன.. ஢ரன் சரி஦ர ஡ரன் ஶதசறஶணன்.. அ஬பது
஬ிஷப஦ரட்ஶட அ஬ல௃க்கு ஬ிஷண஦ரகறட கூடரஶ஡! அ஬ல௃க்கும் வதரறுப்பு ஬஧ட௃ஶ஥'
஋ன்று ஡ன்ஷண ஡ரஶண ச஥ர஡ரண தடித்஡றப௅ம் அந்஡ உறுத்஡ல் ஢ீங்கர஥ல் இபேக்கவும்,
அஷ஡ ஡கர்க்க ப௃டிவு வசய்து ஶதரணில் பூஜர஬ிடம் ஶதச ப௃஦ற்சறக்க அ஬ள் ஬஫க்கம்
ஶதரல் ஶதச ஥றுத்து஬ிட,
'இணி ஢ீ஦ர ஶதசுந ஬ஷ஧ ஢ரனும் ஶதச ஥ரட்ஶடன்' ஋ன்று ப௃டிவ஬டுத்஡ரன்.
இது ஬ி஡ற஦ின் ஬ிஷப஦ரட்டர? இ஬ர்கஶப ஆடும் கண்஠ரப௄ச்சற ஆட்ட஥ர?
இப்தடிஶ஦ சறன ஬பேடங்கள் வசன்நது. அபேண் கல்லூரி தடிப்ஷத ப௃டித்஡றபேந்஡ரன்.
'Campus Interview' ஬ந்஡ ப௃஡ல் கம்தணிஶனஶ஦ ஶ஬ஷனப௅ம் கறஷடத்஡து.
2003 டிவசம்தர் ஥ர஡ம் எபே ஞர஦ிற்று கற஫ஷ஥ அபேண் ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற ஬ந்஡ரன்.஡ணது
ப௃஡ல் ஥ர஡ சம்தபத்஡றல் ஥ர஥ர குடும்தத்஡றணபேக்கு ஆஷடகள் ஬ரங்கற ஬ந்஡றபேந்஡ரன்.
எபே இன்த-அ஡றர்ச்சற஦ரக இபேக்கட்டுஶ஥ ஋ன்வநண்஠ி ஡ன் ஬பேஷகஷ஦ தற்நற
கூநர஥ல் ஬ந்஡஬னுக்கு அங்கு எபே அ஡றர்ச்சற கரத்஡றபேந்஡து. அ஬ன் ஬ந்஡ ஶதரது ஬டு

பூட்டி஦ிபேந்஡து. ப௃஡னறல் சறநறது அ஡றர்ச்சற஦ஷடந்஡஬ன் ஡ன் வசல்னறல் ஡஥ற஫஧சுஷ஬
அஷ஫த்஡ரன்.
அபேகறலுள்ப ஶகர஬ிலுக்கு வசன்நறபேப்த஡ரக கூநற஦ ஡஥ற஫஧சு 15஢ற஥றடங்கபில்
஥ீ ணரட்சறப௅டன் ஬ட்டிற்கு

஬ந்஡ரர். பூஜர ஬஧஬ில்ஷன, அ஬ஶபர ஶக஧பர஬ில்
இபேந்஡ரள்.தள்பி-சுற்றுனர வசன்நறபேந்஡ரள்.12ஆம் ஬குப்பு வதரது ஶ஡ர்வுக்கு 3
஥ர஡ங்கஶப இபேக்ஷக஦ில் ஥ர஠஬ர்கல௃க்கு சறறு இஷடவ஬பிப௅ம், புத்து஠ர்ச்சறப௅ம்
கட்டர஦ம் ஶ஡ஷ஬ ஋ன்வநண்஠ி தள்பி ப௃஡ல்஬ர் 12ஆம் ஬குப்பு அஷணத்து
஥ர஠஬ர்கஷபப௅ம் 3஢ரட்கல௃க்கு ஶக஧பரவுக்கு அஷ஫த்து வசன்நறபேந்஡ரர். தள்பி
ப௃஡ல்஬ரின் ஢ல்ன ஋ண்஠ம் பூஜர஬ிற்கு ச஡ற வசய்஡து.
அபேண் ஡ரன் ஬ரங்கற஦஬ற்ஷந ஥ீ ணரட்சற஦ிடம் குடுத்து஬ிட்டு சறறு ஬பேத்஡த்துடன்
அன்நற஧ஶ஬ வசன்ஷணக்கு கறபம்தி வசன்நரன். அடுத்஡ ஢ரள் ஥ரஷன 6஥஠ிக்கு ஬ந்஡
பூஜர஬ிற்கு ஬ி஭஦ம் வ஡ரிந்஡தும் தள்பி ப௃஡ல்஬பேக்கு அர்ச்சஷண வ஡ரடங்கற஦து.
81

'இப்த ஦ரபே டூர் ஶகட்டர?
அநறவு இபேக்கர அந்஡ ஆல௃க்கு?
வதரறுப்பு இபேக்கர?
தப்பிக் ஋க்மரம் ஬஧ஶதரதுனு வதரறுப்பு இபேக்கர?
அநறவு வகட்ட கூப௄ட்ஷட'
(஥ண஡றனுள் ஡ரன் ஡றட்டிணரள். வ஬பிஶ஦ ஡றட்டிணரல் வதற்ஶநரபேக்கு த஡றல்
வசரல்னற஦ரகனுஶ஥)
அபேண் ஬ரங்கற ஬ந்஡ சல்஬ரஷ஧ தரர்த்஡ தின்பு பூஜர஬ின் ஶகரதம் ஡஠ிந்஡து. தள்பி
ப௃஡ல்஬ர் ஡ப்தித்஡ரர்.
இபம் ஥ஞ்சள் ஢றநத்஡றல் அ஫கரண சல்஬ரஷ஧ ஬ரங்கற஦ிபேந்஡ரன் அபேண். அன்று இ஧வு
஡ஷன஦ஷ஠ஶ஦ரடு அஷ஡ப௅ம் அஷ஠த்துக் வகரண்ஶட உநங்கறணரள்.
வதரது ஶ஡ர்வுகள் ப௃டிந்஡ தின் 2004-ஶ஥ ஥ர஡த்஡றல் ஡஥ற஫஧சு஬ின் குடும்தம்
வசன்ஷணக்கு வசன்ந ஶதரது அபேண் சறங்கப்பூர் வசன்நறபேந்஡ரன். ஶ஬ஷன ஶசர்ந்஡ 6
஥ர஡த்஡றஶனஶ஦ அ஬ணது ஡றநஷ஥ஷ஦ தரர்த்து எபே ப்஧ரவஜக்ட்டிற்கரக 2 ஥ர஡ங்கள்
சறங்கப்பூபேக்கு அனுப்த தட்டரன்.
ப௃ன்பு இ஬ர்கள் ஆடி஦ கண்஠ரப௄ச்சற ஆட்டத்ஷ஡ இப்ஶதரது இ஬ர்கபிடம் ஬ி஡ற
஬ிஷப஦ரடுகறநது.

82

தகு஡ற 17:
஬ி஡ற஦ின் ஬ிஷப஦ரட்டரல் கரனம் ஢கன்நஶ஡ ஡஬ி஧ அ஬ர்கள் சந்஡றக்கஶ஬ இல்ஷன.
பூஜர அபேண் தடித்஡ "கம்ப்பெட்டர் ச஦ின்ஸ் இன்ஜறணி஦ரிங்" தடித்஡ரள். ஥கஷப திரி஦
஥ண஥றன்நற ஡஥ற஫஧சு பூஜரஷ஬ ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற஦ிஶனஶ஦ தடிக்க ஷ஬த்஡ரர்.
கல்லூரி஦ின் இறு஡ற ஆண்டில் 7th வசவ஥ஸ்டரில் 'campus interview'஬ில் அபேண்
ஶ஬ஷன தரர்க்கும் 'WIPRO' கம்வதணி஦ிஶனஶ஦ பூஜ஬ிற்கும் ஶ஬ஷன கறஷடத்஡து.
஬ி஡ற஦ின் ஬ிஷப஦ரட்டிற்கு ப௃ற்று புள்பி ஷ஬க்க பூஜர எபே ஡றட்டத்ஷ஡ ஶதரட்டரள்.
தர஬ம் பூஜர! அபேண் ஡ன் வ஢ஞ்சறல் வ஢பேப்ஷத ஢ற஧ப்த ஶதர஬ஷ஡ அநற஦ர஥ல்
஥கறழ்ச்சற஦ில் ஥ரன் ஶதரல் துள்பி ஏடிக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.
2007 டிசம்தர் 8th வசவ஥ஸ்டர் வ஡ரடகத்஡றனறபேந்஡ பூஜர ஡ணது ப்஧ரவஜக்ட்ஷ஦
வசய்஬஡ற்கு வசன்ஷண வசல்ன ப௃டிவ஬டுத்஡ரள்.
஥ீ ணரட்சற,
"஡ணி஦ர ஶதரந஡ர இபேந்஡ர ஢ீ ஶதரகஶ஬ ஶ஬ண்டரம்"
"அப்தர.. ப்ப ீஸ் தர.. உங்க டரர்னறங்ட வசரல்லுங்க தர.. " ஋ன்று ஡ந்ஷ஡ கர஡றல்
கறசுகறசுக்கவும் அ஬ர் சறரிக்கவும்,
"உங்கல௃க்கு ஋ன்ண சறரிப்பு?"
"அம்஥ர........................."
"வசல்஬ி வசன்ஷணன இபேக்குந஡ரன ஡ரன் 1-1/2 ஥ர஡ங்கள் வசன்ஷண ஶதரக
சம்஥஡றக்குஶநன்.. அதுக்குனு trainன ஡ணி஦ர ஶதர஬ி஦ர? ப௃டி஦ஶ஬ ப௃டி஦ரது"
"஋ன்ண஥ர ஢ீ.. trainன ஡ணி஦ர஬ர ஶதரஶநன்.. ஢ரங்க friends 10 ஶத஧ர ஡ரஶண ஶதரஶநரம்..
ஜரனு ஶ஬ந ஬஧ர.. அப்தநம் ஋ன்ண உணக்கு? ஥த்஡ parents உன்ண ஥ர஡றரி஦ர
வசரல்நரங்க.. புரிஞ்சுஶகர ஥ர.."
஥ீ ணரட்சற ப௃ஷநக்கவும்,
"அபே஠ ஥ட்டும் வசரன்ண.. இங்க ஌த்஡ற ஬ிட்டு அங்க ரிசலவ் தண்஠ிக்கனரம்னு"
83

"஢ரணர! ஋ப்ஶதரடி வசரன்ஶணன்?" ஋ன்று அன்ஷண ஶகட்கவும் ஡ரன் தன ஬பேடங்கல௃க்கு
ப௃ன் ஢டந்஡ஷ஡ ஥நக்கர஥ல் ஡ரன் உபநற஦ஷ஡ உ஠ர்ந்஡ரள். (஬பேடங்கள் தன
க஫றந்஡ரவனன்ண, வ஢ஞ்சவ஥ன்னும் வதட்டகத்஡றல் வதரக்கறச஥ரக இபேக்கும் அபேண்
வ஡ரடர்தரண சம்த஬ங்கள் அ஬ல௃க்கு ஋ப்தடி ஥நக்கும்!!!)
"வசரல்லுடி" ஋ன்று அன்ஷண அ஡ட்டவும் தஷ஫஦ ஢றஷணவுகபில் இபேந்து ஥ீ ண்ட஬ள்,
"அது.. அது஬ர஥ர.. அ஬ங்க Hyderabadன இபேந்து ஬ந்஡ஶதர வசரன்ணிஶ஦" ஋ன்று
ஶ஡ய்ந்஡ கு஧னறல் பூஜர கூந, ஥ீ ணரட்சறப௅ம் ஡஥ற஫஧சுவும் ஥ஷனத்துஶதரய் ஢றன்நணர்.
ப௃஡னறல் வ஡பிந்஡ ஡஥ற஫஧சு,
"சரி.. ஬ிடு ஥ீ னு.. 10 ஶத஧ர ஡ரஶண ஶதரநரங்க.. ஢ீ ஶதரய்ட்டு஬ரடர" ஋ன்று கூநற
கண்கபரல் வசய்ஷக வசய்஦ பூஜர வ஬பிஶ஦நறணரள்.
பூஜர ஡ன் ஥ணஷ஡ ஥ஷநத்஡றபேப்த஡ரக ஢றஷணத்஡றபேக்க, ஥கபின் ஥ணஷ஡ ஢ன்நரக
புரிந்து வகரண்டிபேந்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு. வ஡ரிந்தும் ஡ணது ஥கள் ஶ஥லும் ஡ங்ஷக ஥கன்
ஶ஥லும் வகரண்ட ஢ம்திக்ஷக஦ில் பூஜர வசன்ஷண வசல்ன அனு஥஡றத்஡ரர்.
பூஜர஬ின் கம்஥ற஦ கு஧ல் ஥ீ ணரட்சற஦ின் ஥ணஷ஡ சறநறது கு஫ப்தி஦து. க஠஬ரின் '஥ீ னு'
஋ன்ந அஷ஫ப்தில் வ஡பிந்஡஬ர்,
"஋ன்ணங்க இது?"
"தர஬ம்஥ர.. ஆஷச தடுநரஶப! ஡ணி஦ர ஶதரகஷனஶ஦.. அப்தநவ஥ன்ண?"
"ச்ச்.. ஢ரன் அ஡ வசரல்னன"
"ஶ஬வநன்ண"
"9-10 ஬பே஭ங்கள் இபேக்குஶ஥! இப்த கூட அ஬ வசரல்னறப௅ம் ஋ணக்கு சரி஦ர கூட
஢ற஦ரதகம் ஬஧ ஬஧ஷன……………”
"஋ன் ஥கபின் ஞ஦ரதக சக்஡றஷ஦ தரர்த்஡ற஦ர... ஢ீப௅ம் இபேக்கறஶ஦"

84

"஬ிஷப஦ரடர஡ீங்க.. ஢ரன் ஋ன்ண வசரல்ன ஬ரஶ஧ன்னு புரிஞ்சும் ஶதச்சு ஥ரத்஡ர஡ீங்க"
஋ன்நதும் ஡஥ற஫஧சு ஆழ்ந்஡ கு஧னறல் ஶதசறணரர்,
"஋ன்ண ஶகட்க ஬ர஧ட௃ ஋ணக்கும் புரிது.. இந்஡ கரனத்துன கர஡ல் ஡ப்தில்ஷனஶ஦"
"வதரண்ட௃க்கு அப்தர஬ர ஶதசுங்க..஋ப்தடி........................."
"இதுன ஋ன்ண஥ர இபேக்கு?'
"ச்ச்.. புரிஞ்சு ஡ரன் ஶதசுநீங்கபர? இப்த ஢ரன் கர஡ஷனஶ஦ர, பூஜர அபேஷ஠
கர஡னறப்தஷ஡ஶ஦ர ஡஬றுனு வசரல்னன.. கண்டிப்தர ஢ம்஥ ஢ரல்஬பேக்கும் இதுன
சந்ஶ஡ரசம் ஡ரன்.. ஆணர இது வ஡ரிந்தும் அ஬ப 1-1/2 ஥ர஡ங்கள் ஋ப்தடி வசன்ஷணக்கு
அனுப்புநது? ஶ஦ரசறச்சு ஡ரன் ஶதசுங்கஶபன்!"

"஢ம்஥ வதரண்ட௃ ஶ஥ல் ஢஥க்ஶக ஢ம்திக்ஷக இல்ஷனணர?"
"஢ரன் அ஬ப ஢ம்புஶநன்.. அ஬ ஬஦ஷச ஢ம்த த஦ப்தடுஶநன்" ஋ன்நதும் ஥ஷண஬ி஦ின்
ஷகஷ஦ ஡ட்டி குடுத்து,
"஢ம்஥ வதரண்ட௃க்கு 22 ஬஦சு, அபேண் இ஬ஷப஬ிட தக்கு஬ தட்ட஬ன், வசல்஬ிப௅ம்
கூடஶ஬ இபேப்தர" ஋ன்று இத்ஶ஡ரடு ஶதச்சு ப௃டிந்஡து ஶதரல் ஋ழுந்஡ரர்.
"஌ங்க.. அபேட௃ம் பூஜர஬ ஬ிபேம்புநரணர?
"வசல்஬ிட ஶகட்டத '஬ிபேம்பு஧ரன்னு ஡ரன் ஢றஷணக்குஶநன்' ஋ன்நரள்.
ப௃ஷநக்கர஡.. இன்ஷணக்கு கரஷனன ஡ரன் ஶதசுஶணன். ஡குந்஡ ஶ஢஧த்துன
வசரல்னனரம்னு ஢றஷணத்ஶ஡ன்.. பூஜர வச஦னறல் ஢ீஶ஦ இப்த ஶகட்டுட" ஋ன்று ஷககஷப
கர஡றல்ஷ஬த்து ஶ஡ரப்புக஧஠ம் ஶதரடு஬து ஶதரல் வசய்஡தும் ஥ீ ணரட்சற சறரித்து஬ிட்டரர்.
பூஜர஬ின் கர஡ல் புரிந்஡ரலும், அபேண் பூஜரஷ஬ கர஡னறக்குநரணர ஋ன்தது வ஡பி஬ரக
புரி஦ர஡ஶதரதும் அ஬ன் ஶ஬று ஦ரஷ஧ப௅ம் கர஡னறக்க஬ில்ஷன ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி
உறு஡ற஦ரக வசரன்ண஡ரல் வதரி஦஬ர்கள் ஢ரல்஬பேம் ஥கறழ்ச்சற஦ரகஶ஬ இபேந்஡ணர்.

85

பூஜர வசன்ஷணக்கு கறபம்பும் ஢ரல௃ம் ஬ந்஡து.
஧஦ில் கறபம்தி஦தும் ஬஫ற஦னுப்த ஬ந்஡ வதற்ஶநரர்கள் கறபம்திணர். குறுகற஦ கரன஥ரக
இபேப்தினும் ப௃஡ல்ப௃ஷந஦ரக ஥கஷப திரி஬஡ரல் ஥ீ ணரட்சற஦ின் கண்கஷப கண்஠ர்ீ
ஶனசரக ஋ட்டிப்தரர்த்஡து. ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கும் ஬பேத்஡ம் இபேந்஡ரலும் ஥ஷண஬ி஦ின்
ஶ஡ரஷப அஷ஠த்து ஶனசரக ஡ட்டி குடுத்து அஷ஫த்து வசன்நரர்.
பூஜர அபேஷ஠ சந்஡றக்க ஶதரகும் ஥கறழ்ச்சற஦ில் இபேந்஡ரள்,ஶ஥லும் ஡ன் கர஡ஷன ஋ப்தடி
அபே஠ிடம் வ஬பிதடுத்து஬து ஋ன்று சறந்஡றத்து வகரண்டும் இபேந்஡ரள்.
஧஦ில் கறபம்தி஦ சறநறது ஶ஢஧த்஡றஶனஶ஦ பூஜர஬ின் தட்டரபம் இபஷ஥க்ஶக உரி஦
துள்பலுடன் ஆட்டம்-தரட்டு ஋ன்று கூத்஡டிக்க ஧஦ிஶன அ஡றர்ந்஡து. இ஧஬ில் தன ஥஠ி
ஶ஢஧ம் ஆட்டம் ஶதரட்ட஬ர்கள் ஥ற்ந த஦஠ிகள் ஶ஥ல் சறநறது தரி஡ரதப்தட்டு 2 ஥஠ிக்கு
உநங்கறணர்.
கரஷன஦ில் பூஜரஷ஬ அஷ஫த்து வசல்ன ஧஦ில் ஢றஷன஦த்஡றற்கு அபேண் ஬ந்஡ரன்.
சறன ஶ஡ர஫றகள் ஬ிடு஡றக்கு வசல்ன, சறனர் உந஬ிணர் ஬ட்டிற்கு

வசல்ன, பூஜர அபேட௃டன்
ஷதக்கறல் கறபம்திணரள்.
ஷதக்கறல் வசல்லும் ஶதரது பூஜர ஏ஦ரது ஶதசற வகரண்டும் ஶகள்஬ிகஷப ஶகட்டுக்
வகரண்டும் ஬஧ எபே கட்டத்஡றல் அபேண்,
"உணக்கு ஬ரய் ஬னறக்கர஡ர? வகரஞ்ச ஶ஢஧ம் சும்஥ர ஬ரஶ஦ன்" ஋ன்நரன்.

"ஶதசனணர ஡ரன் ஋ன் ஬ரய் ஬னறக்கும்" ஋ன்று பூஜர புன்ணஷகத்஡ரள்.
பூஜர, "஢ீ ஋ன்ண ஢றஷணச்சு தரர்தி஦ரடர?"
"஢ரன் ஌ன் உன்ண ஢றஷணக்கட௃ம்?" ஋ன்நதும் பூஜர஬ின் ப௃கம் ஬ரடி஦து. அஷ஡
கண்஠ரடி஦ில் தரர்த்஡ அபேண் ஡ன்னுள் சறரித்துக் வகரண்டு,
"஋ன்ண ஶதச்ச கரட௃ம்?"
"உணக்கு ஡ரன் திடிக்கஷனஶ஦"
"திடிக்கஷனன்னு வசரன்ஶணணர?"
86

சறன ஢ற஥றடங்கள் ஌ஶ஡ர ஶ஦ரசறத்஡ரள் பூஜர. தின்,
"உன்ட எபே ப௃க்கற஦஥ரண ஶ஥ட்டர் ஶதசட௃ம்"
"இது ஶ஬ந஦ர?" ஋ன்று அபேண் ஶதரனற அலுப்பு கரட்ட,
"஬ிஷப஦ரடர஡டர" ஋ன்று பூஜர கூநவும் ஥ஷ஫ வ஡ரடங்கற஦து.

"தரபே ஢ீ ஶகட்க ஬஧து கடவுல௃க்ஶக வதரறுக்கன.. ஥ஷ஫ ஬ந்துபேச்சு.. ஬ட்டுக்கு

ஶதரய்
ஶதசறக்கனரம்.. இப்த ஋ன்ண tightஆ திடிச்சுக்ஶகர.. speedஆ ஶதரக ஶதரஶநன்"
அப்தடிவ஦ன்ண ஶ஬க஥ரக஬ர ஶதரய்ட ஶதரநரன் ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬பது க஧ம் அபே஠ின்
ஶ஬கத்ஷ஡ தரர்த்தும் ஡ரணரக அ஬ணின் இடுப்ஷத வகட்டி஦ரக திடித்஡து. கண் ப௄டி
஥ஷ஫ஷ஦ப௅ம் அபே஠ின் வ஢பேக்கத்ஷ஡ப௅ம் ஧சறத்து வகரண்டிபேந்஡஬ள் சறன
வ஢ரடிகபிஶனஶ஦ ஡ன்ஷண அநற஦ரது அபே஠ின் ஶ஡ரள் சரய்ந்து ஶ஥லும் கரற்று
புகுந்துக்வகரள்ப ப௃டி஦ர஡தடி அ஬னுடன் எட்டிக் வகரண்டரள். ஬டு
ீ ஬ந்து அபேண்
஋ழுப்பும் ஬ஷ஧ ஶ஡஬ஶனரகத்஡றல் இபேப்தது ஶதரல் உ஠ர்ந்஡ரள். கண் ஬ி஫றத்஡஬ள்
அபே஠ின் தரர்ஷ஬ஷ஦ சந்஡றக்கரது வ஬ட்கத்துடன் உள்ஶப வசன்நரள்.
஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் தரனரஜறப௅ம் ஥னர்ந்஡ ப௃கத்துடன் ஬஧ஶ஬ற்நணர். தின் ஡஥றழ்வசல்஬ி
஡ஷனஷ஦ து஬ட்ட துண்ஷட குடுத்஡ரர். அ஬ர் அபே஠ிடம் எபே துண்ஷட குடுக்க
வசரல்னற஬ிட்டு சஷ஥஦னஷந வசல்ன, தரனரஜற வசய்஡றத்஡ரபில் ப௄ழ்கறணரர்.
஡ன் ஡ஷனஷ஦ து஬ட்டி஦தடிஶ஦ அபேண் அஷநக்கு வசன்று க஡ஷ஬ ஡றநந்஡஬ள் அ஬
ன் வ஬ற்று ஥ரர்புடன் இபேந்஡ஷ஡ ஋஡றர்தர஧ர஥ல் தரர்த்஡தும் வ஬ட்கத்துடன் ஡ஷன
குணிந்து துண்ஷட ஢ீட்ட, அபேண் அஷ஡ ஬ரங்கர஥ல் அ஬ஷபஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டு
஢றன்நரன். அபேண் துண்ஷட ஬ரங்கர஥னறபேக்கவும் ஢ற஥றர்ந்து தரர்த்஡஬ள் அ஬ணின்
கரந்஡ தரர்ஷ஬ஷ஦ சந்஡றக்க இ஦னர஥ல் ஥ீ ண்டும் ஡ஷ஧ஷ஦ தரர்த்஡ரள்.
"அத்ஷ஡ குடுக்க வசரன்ணரங்க"
"அங்க இபேந்து குடுத்஡ர?"
87

"஬ரங்குடர" ஋ன்று பூஜர சறட௃ங்க,
"஢ீ ப௃஡ன ஋ன்ண தரபே"
"ப௃டி஦ரது
ஶதரடர" ஋ன்று துண்ஷட அபேகறனறபேந்஡ கட்டினறல் ஬சற
ீ ஬ிட்டு ஶ஬க஥ரக வசல்ன
ப௃ற்தட அ஡றஶ஬க஥ரக அபேண் அ஬ள் ஷகஷ஦ திடித்து இழுத்஡ரன், ஶனசரக
஡றநந்஡றபேந்஡ க஡வு ப௄டி஦து.
அபே஠ின் ஥றக அபேகறல் ஢றற்ததும், அ஬ணின் தரர்ஷ஬ப௅ம், வ஡ரடுஷகப௅ம் பூஜர஬ிற்கு
ப௄ச்சு ப௃ட்டி஦து.
அ஬பது கரஶ஡ர஧ ஈ஧ ப௃டிஷ஦ எ஡றக்கற ஬ிட்ட஬ரறு அபேண் ஥றக வ஥ல்னற஦ கு஧னறல்
ஶதசறணரன்,
"பூஜர.. ஢ீ ஷதக்ன ஋ன்ண வசரல்ன ஬ந்஡னு ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்..
உன் ஥ணசுன ஋ன்ண இபேக்குனும் வ஡ரிப௅ம்..
஋ன் ஥ணசுன இபேக்குந஡ ஥னர்கல௃க்கு ஢டு஬ில் உன்ஷண ஢றறுத்஡ற வசரல்ன ஆஷச
தட்ஶடன்! ஆணர ஷதக்ன ஢ர஥ ஬ந்஡ ஬ி஡ம், ஥ஷ஫஦ின் ஈ஧ கரற்று,உணது அ஫கு, இந்஡
வ஬ட்கம்................... ஋ன்ணரன ஋ன்ஷண control தண்஠ ப௃டி஦ஷனஶ஦!"
஋ன்று அ஬ஷப வ஥ல்ன அஷ஠த்து இ஡஫றல் இ஡ழ் த஡றக்க ஢றஷணக்ஷக஦ில்
஦ரஶ஧ர ஡ன்ஷண உலுக்கு஬து ஶதரல் உ஠ர்ந்஡ரள் பூஜர.................
"஌ய்! ஋ந்஡றரிடி.. இநங்கனும்" ஋ன்று ஜரனு பூஜரஷ஬ உலுக்கற ஋ழுப்திக்
வகரண்டிபேந்஡ரள்.
கண் ஬ி஫றத்஡தும் பூஜர஬ிற்கு என்றுஶ஥ புரி஦஬ில்ஷன. அ஬ள் ப௃஫றத்஡ஷ஡ தரர்த்து
ஜரனு,
"஋ன்ணடி.. ஦ரபே கூட டூ஦ட் தரடிட்டிபேந்஡? வ஧ர஥ரன்ஸ் ஶ஢஧த்துன disturb
தண்஠ிட்ஶடணர?" ஋ன்நதும் பூஜர஬ின் கண்கள் ஶ஥லும் ஬ிரிந்஡து.
"஋ன்ணடி ஆச்சு? ஌ன் இப்தடி ப௃஫றக்குந? சலக்கற஧ம் ஋ந்஡றரி.. இன்னும் 10minsன
஥ரம்தனம் ஸ்ஶட஭ன் ஬ந்துபேம்".
88

இப்ஶதரது ஡ரன் பூஜர஬ிற்கு ஋ல்னரம் ஬ிபங்கற஦து.
'அ஡ரஶண தரர்த்ஶ஡ன் அ஬ணரது கர஡ஷன வசரல்ந஡ரது... ஆணரலும் கடவுஶப கணவுன
கூட வ஧ர஥ரன்ஸ் தண்஠஬ிட ஥ரட்டிக்குநறஶ஦! வ஬ரி bad' ஋ன்று ஥ணதுள் கூநற ப௃கம்
கழு஬ ஋ழுந்து வசன்நரள்.
஥ரம்தனம் ஧஦ில் ஢றஷன஦த்஡றல் பூஜரஷ஬ கண்டதும் அபே஠ின் கண்கபில் வ஢ரடி
வதரழுது ஶ஡ரன்நற ஥ஷநந்஡ தி஧கரசத்ஷ஡ க஬ணிக்க ஡஬ந஬ில்ஷன பூஜர. சறன
ஶ஡ர஫றகள் ஬ிடு஡றக்கும், சறன ஶ஡ர஫றகள் உந஬ிணர் ஬ட்டிற்கும்

வசல்ன, பூஜர
அபேட௃டன் ஆட்ஶடர஬ில் ஬ட்டிற்கு

கறபம்திணரள்.
ஆட்ஶடர஬ில் வசல்லும் ஶதரது,
"எபே ஏட்ட ஬ண்டி ஬ட்சுபேதிஶ஦.. ஋ன்ணரச்சு?"
"஢ரணர஬து எபே ஬ண்டி ஬ச்சுபேக்ஶகன்"
"ஏட்ஷட஦ர இபேந்து ஋ன்ண த஦ன்?"
"஌ய்!"
சறரித்துக்வகரண்ஶட "சரி..சரி.. ஋ன்ணரச்சு வசரல்லு?" ஋ன்நரள்.
"ஹ்ம்ம்.. சர்஬ஸ்க்கு

஬ிட்டுபேக்ஶகன்.. ஌ன் ஥கர஧ர஠ி ஆட்ஶடரன ஬஧஥ரட்டீங்கஶபர?"
பூஜர சறரிப்ஷத அடக்க ப௃஦ற்சற வசய்து ப௃டி஦ர஥ல் சறரிக்கவும்,
"஋ன்ண?"
"இல்ன.. அதுஶ஬ எபே ஏட்ட ஬ண்டி.. அதுக்கு எபே சர்஬ஸ்

ஶ஬ந஦ரன்னு ஢றஷணச்........,"
஋ன்று ஶ஥லும் சறரிக்கவும் அபேண் கடுப்தில் ஋ன்ண வசரல்லு஬வ஡ன்று அநற஦ரது
ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திக்வகரண்டன்.
சறன வ஢ரடிகள் சறரித்து ப௃டித்஡தின் பூஜர,
"ஹ்ம்ம்.. அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் ஋ப்தடி இபேக்கரங்க?"
".........................."
89

"ஏ஬ர் அய சலன் ஶதரடர஡டர"
"ஹ்ம்ம்... ஢ல்னர இபேக்கரங்க"
"அ஡ வகரஞ்சம் சறரிச்சுட்டு வசரல்னனரஶ஥!" ஋ன்நதும் ஡ன் தற்கஷப கரட்டி "ஈஈஈஈஈஈ"
஋ன்நரன்.
பூஜர சறரிப்ஷத அடக்கற வகரண்டரள்.
"அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் ஋ப்தடி இபேக்கரங்க?" இப்ஶதரது இஷ஡ ஶகட்தது அபே஠ின்
ப௃ஷந஦ர஦ிற்று.
"அத்ஷ஡ ஋ப்தடி உன்ண ஡ணி஦ர ஬ிட்டரங்க?"
"஢ல்னர இபேக்கரங்க.. அ஡ ஌ன் ஶகட்குநர..அப்.................."
"சரி ஶகட்கன"
"கரஷனஶனஶ஦ வ஥ரக்க ஶதரடர஡.. அப்தர஬ ஬ச்சு ஡ரன் அம்஥ர஬ ச஥ரபிச்ஶசன்"
"ம்ம்.. ஋ன்ண ப்஧ரவஜக்ட் தண்஠ ஶதரந?"
"஬ந்஡தும் தடிப்பு தத்஡ற ஶதசட௃஥ர?"
"஢ரன் ஋ன்ண ஶதசறணரலும் ஡ப்தர?"
"உணக்கு கவ஧க்டர ஶதச வ஡ரி஦ன" ஋ன்று பூஜர புன்ணஷகக்க,
"கடவுஶப!!!!" ஋ன்று இபே ஷக தூக்கற கூநவும் பூஜர சறரித்஡ரள். அ஡றல் அபேட௃ம்
கனந்துக் வகரண்டரன். ஬டும்

஬ந்஡து.
சறரிப்புடன் இநங்கற஦ இபே஬ஷ஧ப௅ம் தரர்த்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி,
'இஷந஬ர! ஋ன் இபே ஡ங்கங்கஷபப௅ம் கரனம்ஶ஡ரறும் இப்தடிஶ஦ எற்றுஷ஥஦ர
சறரிச்சுட்ஶட இபேக்க ஷ஬ப்தர' ஋ன்று ஶ஬ண்டிணரர்.
஢றஷணப்தவ஡ல்னரம் ஢டந்து ஬ிடு஥ர ஋ன்ண! தர஬ம் இன்னும் ப௄ன்று ஢ரட்கபிஶனஶ஦
பூஜர அ஫ ஶதரகறநரள் அதுவும் ஡ன் ஥கணரஶனஶ஦ ஋ன்று அ஬பேக்கு வ஡ரி஦ரஶ஡!
90

தகு஡ற 18:
குபித்து ப௃டித்து அலு஬னகத்஡றற்கு கறபம்தி சரப்தரட்டு அஷநக்கு அபேண் ஬ந்஡ ஶதரது
பூஜர சரப்திட்டு வகரண்டிபேந்஡ரள்.
"஋ன்ண புல்ஶடரசர் ஋த்஡ணரது பூரி? ஋ணக்ஶகதும் ஥றச்ச ஥ீ ஡ற ஬ட்சுபேக்கற஦ர?" ஋ன்று
ஶகட்டதடிஶ஦ பூஜர஬ின் அபேகறல் அ஥ர்ந்஡ரன்.
"உணக்கு ஶ஢஧ம் சரி஦ில்ஷனன்னு ஢றஷணக்குஶநன்"
அபேண் ஡ன் ஷக-கடிகர஧த்஡றல் ஥஠ிஷ஦ தரர்த்து,
"஌ன் ஋ன் ஶ஢஧த்துக்வகன்ண புல்ஶடரசர்? ஥஠ி 8.50" ஋ன்நரன்.
"ஶடய்! இன்வணரபே஬ரட்டி ஋ன்ண அப்தடி வசரன்ண?" ஋ன்று அ஬ள் தற்கஷப
கடிக்க,அபேண் சறரித்து வகரண்ஶட,
"஋ப்தடி வசரன்ணர? ஋ன்ண தண்ட௃஬ புல்ஶடரசர்?" ஋ன்நதும் ஶகரதத்஡றல் ஋ஷ஡
வகரண்டு அ஬ஷண அடிக்கனரவ஥ன்று சுற்நற தரர்த்஡஬பின் கண்கபில் ஌தும்
அகதடர஥ல் ஶதரக, அங்ஶக ஬ந்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம் ஡ஞ்சம் புகுந்஡ரள்.
எபே சறட௃ங்கலுடன்,
"தரபேங்க அத்ஷ஡ இ஬ஷண! ஋ன்ண புல்ஶடரசர்னு வசரல்நரன்!" ஋ன்று புகரர் குடுக்க
"஌ன்டர சரப்திடும் ஶதரது ஬ம்பு தண்ந?" ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி ஥கஷண கண்டிக்க, அ஬ன்
பூஜர஬ிற்கு ஥ட்டும் ஶகட்கும் கு஧னறல்,
"குண்டு தீப்தர" ஋ன்நரன்.
"அத்ஷ஡" ஋ன்று பூஜர அனநவும் ஡஥றழ்வசல்஬ி,
"ஶடய்! ஌ன்டர அ஬ப தடுத்துந? அ஬ ஋ன்ண புல்ஶடரசர் ஥ர஡றரி குண்டர஬ர இபேக்கர?
எல்னறப௅஥றல்னர஥ல் குண்டு஥றல்னர஥ல் ஢ரர்஥னர ஋வ்஬பவு அ஫கர இபேக்கர!" ஋ன்று
அ஬ர்வதபேஷ஥ப௅டன் பூஜரஷ஬ தரர்த்஡ரர்.

91

"஦ரபே இ஬பர?" ஋ன்று பூஜரஷ஬ அபேண் தரர்த்஡ ஶதரது அ஬ள் கண்சற஥றட்டி இடதுஷக
கட்ட஬ினஷ஧ ஆட்டி கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் வ஬ற்நற சறரிப்புடன் அ஬ஷண தரர்க்க, அ஬பது
குறும்ஷதப௅ம் அ஫ஷகப௅ம் ஧சறத்஡஬ன் அந்஡ வ஢ரடி஦ில் ஡ன்ஷண ஥நந்து பூஜரஷ஬
இஷ஥க்கர஥ல் தரர்த்஡ரன். அ஬ணது தரர்ஷ஬஦ில் ஌ஶ஡ர என்று ஡ரக்க பூஜர சறறு
வ஬ட்கத்துடன் ஡ஷன குணிந்஡ரள். சறன ஬ிணரடிகபில் அ஬ள் ஢ற஥றர்ந்஡ ஶதரது, ஡ன்ஷண
சு஡ரரித்துக் வகரண்டு அ஬ஷப இ஦ல்தரக தரர்த்஡ரன் அபேண். பூஜர஬ிற்கு அபே஠ின்
அந்஡ தரர்ஷ஬ ஡ணது கணஶ஬ர இல்ஷன கற்தஷணஶ஦ர ஋ன்று சந்ஶ஡கம் ஬ந்஡து.
அபேண் ஬ிடர஥ல் பூஜரஷ஬ ஥ீ ண்டும் சலண்டிணரன்.
"஥ர஥ர உன்ண பூஜரகுட்டினு கூப்திடுநதுன ஡ப்ஶத இல்ன"
"ஆ஥ர வதபேசர இ஬பே கர஧஠த்ஷ஡ கண்டுடரபே"
"தின்ண.. '஥றஸ்..஥றஸ்.. இ஬ன் ஋ன்ண அடிச்சுட்டரன்' னு LKG தரப்தர ஥ர஡றரி அம்஥ரட
complaint தண்நறஶ஦" ஋ன்று அபேண் சறரிக்கவும், ஋ன்ண வசரல்஬வ஡ன்று புரி஦ரது சறறு
ஶகரதப௃ம் ஬஧வும்,
"ஶதரடர.. ஢ரன் அப்தடி ஡ரன்" ஋ன்று அஷ஧ சரப்தரட்டில் ஋ழுந்து வசன்று ஬ிட்டரள்.
அபேட௃க்கு பூஜர஬ின் இந்஡ வச஦னறல் சறறு அ஡றர்ச்சற ஡ரன்.
'஢ரன் அப்தடி ஋ன்ண வசரல்னறட்ஶடன்னு இந்஡ ஶகரதம்? ஶ஥டம் ஶதரணர ஢ரன்
வகஞ்சனு஥ர.. ப௃டி஦ரது' ஋ன்று ஥ணதுள் ஶதசறக் வகரண்டரன்.
அஷநக்கு வசன்ந பூஜர஬ிற்ஶகர,
'இ஬னுக்கு இஶ஡ ஶ஬ஷன! என்னு ஌஡ரது வசஞ்சு ஋ன்ண கு஫ப்புநது இல்ன சலண்டுநது.
஌ன் அப்தடி தரர்த்஡ரன்? ஸ்ஶட஭ன்ஷனப௅ம் அப்தடி ஡ரஶண தரர்த்஡ரன். ஆணர few
வசகண்ட்ஸ்ன ஥ரத்஡றடுநரன்! ஌ன் அப்தடி தரர்க்கட௃ம் ஌ன் உடஶண ஥ரத்஡னும்? இந்஡
'஌ன்'கறந ஶகள்஬ி஦ ஢ரனும் ஋ட்டு ஬஦சுன இபேந்து ஶகட்குஶநன்.. ஋ன்ஷணக்கு ஡ரன்
஡ீபேஶ஥ர?
அ஬ன் கர஡ஶனரடு தரர்த்஡ரணர இல்ஷன? ஍ஶ஦ர இ஬ண' ஋ன்று ஡ஷனஷ஦ திய்த்து
வகரள்பர஡ குஷந஡ரன்.

92

஡஥றழ்வசல்஬ி,"஌ய்! பூஜர ஋ங்கடர? ஋ன்ண வசரன்ண? ஶதரய் கூப்திடு ஶதர"
பூஜர சரப்திடர஡து ஬பேத்஡஥ரக இபேந்஡ரலும் ஌ஶணர அ஬பிடம் வகஞ்சவும் ஥ணம்
஬஧ர஥ல்,
"அ஬ல௃க்கு ஶ஬ந ஶ஬ஷன இல்ஷன.. அ஬ சரப்திடனணர ஋ணக்வகன்ண! ஋ணக்கு
ஆதீஸ்க்கு ஶனட் ஆகுது.. ஢ரன் சரப்டுட்டு கறபம்புஶநன்..஢ீஶ஦ அ஬ப வகஞ்சறஶகர.."
஋ன்று கூநற சரப்திட வ஡ரடங்கற஦஬ன் ப௃டி஦ர஥ல் அலு஬னகம் கறபம்தி வசன்நரன்.
அஷந஦ினறபேந்து அபேண் ஶதசற஦ஷ஡ ஶகட்டு வகரண்டிபேந்஡ பூஜர,
'உணக்கு என்னு஥றல்ஷன஦ர! ஥஬ஶண! இபேடர..இபே.. ஢ீஶ஦ ஬பே஬' ஋ன்று
ப௃ட௃ப௃ட௃த்஡ரள்.
அஷநக்கு ஬ந்஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம்,
"஍ஶ஦ர அத்ஷ஡.. அ஬னுக்கரக ஬ந்ஶ஡ன் ஢றஷணச்சலங்கபர.. ஢ரன் ஢ல்ன சரப்டரச்சு..
இதுக்கு ஶ஥ன சரப்திடஶ஬ ப௃டி஦ரது..சும்஥ர ஡ரன் அ஬ஶணரட ஬ிஷப஦ரடுஶநன்" ஋ன்று
கூநற அ஬ஷ஧ ஥ண ஢றம்஥஡ற அஷட஦ வசய்஡ரள். அஷந஦ில் இபேந்஡஡ரல் ஥கன்
சரப்திடர஡ஷ஡ அநற஦ர஡ அந்஡ ஡ரய் ஢றம்஥஡ற஦ரகஶ஬ இபேந்஡ரர்.
தரனரஜறப௅ம் அலு஬னகம் கறபம்தி வசன்ந தின், சஷ஥஦னஷந஦ில் ஢றன்று வகரண்டு
஡஥றழ்வசல்஬ிப௅டன் அ஧ட்ஷட அடித்து ஶ஢஧த்ஷ஡ ஶதரக்கற஦ பூஜர, சரி஦ரக 1 ஥஠ிக்கு
அபேண் உ஠஬பேந்஡ ஬பேம் ஶ஢஧த்துக்கு அஷநக்குள் வசன்று஬ிட்டரள். சரப்திட
அ஥பேம் ஶதரஶ஡ அபேண்,
"பூஜர சரப்திட்டரபர஥ர?"஋ன்று ஶகட்டரன்.
"஢ீ கூப்திட்டர ஡ரன் ஬பே஬ரபரம்" ஋ன்று ஡஥றழ்வசல்஬ி புன்ணஷகக்க, தசற஦ினறபேந்஡
அபேண் ஡ஷன஦ில் அடித்து வகரண்டு அஷநக்கு வசன்நரன்.
"சரப்திட ஬ர"
"஦ரஶ஧ர ஢ரன் சரப்திடனணர அ஬ங்கல௃க்கு என்னு஥றல்னனு வசரன்ணரங்கஶப!"
"஌ன்டி இம்ஷச தண்ந?"
93

"஦ரபே ஢ீ஦ர ஢ரணர?" ஋ன்று பூஜர ப௃ட௃ப௃ட௃க்க,
"஋ன்ண?" ஋ன்நரன் சறறு ஋ரிச்சலுடன்.
பூஜர ஡ஷனஷ஦ சரித்து கண் சற஥றட்டி கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து
புன்ணஷகப௅டன்,
"஢ீ ஊட்டி ஬ிட்டர சரப்திடுஶ஬ன்" ஋ன்நதும் அபேண் ஥ீ ண்டும் ஥஦ங்கற ஡ரன் ஶதரணரன்.
ஆணரல் கஷ்ட தட்டு அஷ஡ வ஬பிக்கரட்டர஥ல் இ஦ல்தரகஶ஬ ஶதசறணரன்.
"குட்டி தரப்தர.. ஊட்டி ஬ிடனும்"
"஌ன் ஊட்டிணர ஡ரன் ஋ன்ண?"
"஌ய் ஢றஜ஥ர஬ர ஶகட்குந?"
"ப்ப ீஸ்.. ப்ப ீஸ் டர.." ஋ன்று சறன்ண திள்ஷப ஶதரல் வகஞ்சற஦஬ஷப தரர்த்து ஥றுக்க
஥ணம் ஬஧ர஥ல் இ஧ண்டு ஬ரய் ஊட்டி ஬ிட்டு஬ிட்டு, எபே புன்ணஷகப௅டன்
"இணி ஢ீஶ஦ சரப்திடு..஋ணக்கு ஆதீஸ் ஶனட் ஆகுது..சரி஦ர குட்டி தரப்தர" ஋ன்று அ஬ள்
கன்ணத்஡றல் ஡ட்டி஬ிட்டு வசன்நரன்.
பூஜர஬ிற்கு அபேண் வ஡ரட்ட இடம் குறுகுறுத்஡து. உ஠ஷ஬ ஥நந்஡ரள். வ஬ற்று
஬஦ிற்ஷந உ஠஧ரது ஢றஷநந்஡ ஥ணதுடன் ஥கறழ்ச்சற஦ில் குபித்஡ரள்.
அன்று ஥஡ற஦த்஡றற்கு ஶ஥ல் ஶ஬ஷன஦ின் தழு அ஡றக஥ரக இபேந்஡ ஶதரதும் ஥ண஡றல் எபே
உற்சரகத்துடன் அஷணத்ஷ஡ப௅ம் வசய்து ப௃டித்஡ரன் அபேண். இ஧வு 11.30 ஥஠ிக்கு
அபேண் ஬டு
ீ ஬ந்஡ ஶதரது த஦஠ அலுப்தில் பூஜர உநங்கற஬ிட்டரள்.
அடுத்஡ ஢ரள் ஞர஦ிநன்று கரஷன஦ில் ஶகனற ஶதச்சு,வ஡ரஷனகரட்சற தரர்த஡ற்கு ரிஶ஥ரட்
சண்ஷட ஋ன்றும் ஥஡ற஦ உ஠஬ிற்கு தின் உநக்கம் ஋ன்றும் ஶ஢஧ம் வசன்று஬ிட
஥ரஷன஦ில் 6 ஥஠ிக்கு ஢ரல்஬பேம் கடற்கஷ஧க்கு வசன்நணர்.
சுட்ட ஶசரபத்துடன் தரனரஜறப௅ம் ஡஥றழ்வசல்஬ிப௅ம் ஥஠னறல் அ஥஧ பூஜரவும் அபேட௃ம்
கடனறல் கரல் ஢ஷணத்துக் வகரண்ஶட ஶதசறட்டிபேந்஡ணர்.
"இப்த஬ரது ஋ன்ண ப்஧ரவஜக்ட் தண்஠ ஶதரநனு வசரல்லு"
94

எபே புன்ணஷகப௅டன், "J2E JAVA ன Confidential Mail Server"
"ஹ்ம்ம்.. ஢ல்ன ஍டி஦ர ஡ரன்..
அப்தநம் உன் AIM ஋ன்ண?"
"AIMணர ஋ன்ண ஥ீ ன் தண்ந?"
"஢ரன் ஜழணி஦ர் programmerஆ ஶசர்ந்து இந்஡ ப௄ட௃ ஬பே஭த்துஶனஶ஦ Project
Managerஆ ப௃ன்ஶணரிக்ஶகன்ன.. அது ஥ர஡றரி வசரல்லு"
"ஏ.. வதபேசர என்னு஥றல்ஷன.. ஥றணி஥ம் 1yr ஶ஬ஷன தரர்க்கட௃ம்.. அப்தரக்கு ஋ன்ணரன
ப௃டிஞ்ச வயல்ப் தண்஠னும்.. ஆணர என்னுடர.. கல்஦ர஠த்துக்கு அப்தநம்
ஶ஬ஷனக்கு ஶதரநதுன ஍ யவ் ஶ஢ர இன்ட்ஶ஧ஷ்ட்.. ஶயரம் ஶ஥க்க஧ர இபேந்஡ர ஡ரன்
life pleasant ஆ ஶதரகும்" ஋ன்நரள்.
"஌ன் ஶ஬ஷனக்கு ஶதரணர ஋ன்ண? husband-wife ஶ஬ஷனக்கு ஶதரந஬ங்க life pleasantஆ
இல்ஷன஦ர ஋ன்ண?"

"சறனர் இபேக்கனரம்.. ஆணரல் இது ஋ன் எதிணி஦ன் அண்ட் டிசறசன்"
"உணக்கு ஬஧ ஶதரந husband ஬ிபேம்திணர?"
"அ஬ர் (஥ணதுள் ஢ீ ஋ன்நரள்) ஬ிபேம்திணர, அ஬பேக்கரக கன்சலவ் ஆகு஧஬ஷ஧ ஶதரஶ஬ன்.
அப்தநம் அ஬பேக்கரக கூட ஶதரக ஥ரட்ஶடன். ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦, திநந்஡ சறன
஥ர஡ங்கபிஶனஶ஦ ஦ரர்டஶ஦ர ஬ிட்டுட்டு ஶ஬ஷனக்கு ஶதரக ஥ரட்ஶடன். ஋ன்
கு஫ந்ஷ஡஦ின் எவ்வ஬ரபே அஷசஷ஬ப௅ம்,வச஦ல்கஷபப௅ம் கூடஶ஬ இபேந்து ஢ரன்
஧சறக்கட௃ம்.. ஹ்ம்ம்.. இதுனரம் உணக்கு புரி஦ரது" ஋ன்று ப௃஡னறல் ஥கறழ்ச்சற஦ரக
வ஡ரடங்கற ஢டு஬ில் கற்தஷண உனகறற்கு வசன்று இறு஡ற஦ில் எபே சனறப்புடன்
ப௃டித்஡ரள்.

95

ஆம் 'கு஫ந்ஷ஡' ஋ன்று கூறும் ஶதரது கற்தஷண உனகறற்கு வசன்நரள். கடந்஡ 7
஬பேடங்கபரக அ஬ஷண க஠஬ணரக ஢றஷணத்து ஬ரழ்த஬ள் இன்று ப௃஡ல் ப௃ஷந஦ரக
஡ன்ஷண அநற஦ரது கு஫ந்ஷ஡ ஋ன்று கூறும் ஶதரது அபே஠ின் ஜரஷட஦ில் எபே
சறன்ணஞ்சறறு சறசு ஶ஡ரன்நற஦ ஶதரது ஥ணம் வ஢கறழ்ந்஡ரள், அதுவும் ஡ன் ஋ண்஠த்஡றன்
஢ர஦கணிடஶ஥ அஷ஡ தற்நற ஶதசுகறநரஶப!
஋ன்ணஶ஬ர ஡ன் கு஫ந்ஷ஡ ஡ன் ஷக஦ினறபேப்தது ஶதரல் உ஠ர்ந்து ஥கறழ்ந்஡ரள். அஶ஡
ஶ஢஧த்஡றல் ஡ன் கர஡ல் ஡ன்ண஬னுக்கு புரி஦஬ில்ஷனஶ஦ ஋ன்று ஬பேந்஡ற வதரிதும்
஌ங்கறணரள். 'புரி஦ரது' ஋ன்று ஡ன் கர஡ஷனப௅ம் ஶசர்த்து ஡ரன் வசரன்ணரள்.
பூஜர஬ின் ஥ணம் ஥கறழ்ச்சற-஬பேத்஡ம் ஋ன்று இபே உ஠ர்ச்சறகபில் ஡த்஡பிக்க, அபேஶ஠ர
ஆச்சரி஦ம்-஥கறழ்ச்சற ஋ன்று இபே உ஠ர்ச்சறகபரல் ப௃கம் ஥னர்ந்஡ரன். சறநறது இபேட்ட
வ஡ரடங்கற஦஡ரல் அபே஠ின் கண்கபில் ஶ஡ரன்நற஦ உ஠ர்ச்சறகஷப பூஜர஬ரல் தரர்க்க
ப௃டி஦஬ில்ஷன.

அபேண் உ஠ர்ச்சற஬சப்தட்டு,
"ஹ்ம்ம்.. கவ஧க்ட்..அது ஡ரன் ஢ம்஥ கு.............(சறநறது ஡டு஥ரநற)
குடும்த ஬஫க்கம்" ஋ன்று ப௃டித்஡ரன்.

இபேபில் அ஬ணது ப௃கம் ஡ரன் வ஡ரி஦஬ில்ஷன ஆணரல் வ஢ரடி வதரழு஡றல் ஶ஡ரன்நற
஥ஷநந்஡ அ஬ணது ஡டு஥ரற்நத்ஷ஡ க஬ணித்஡ பூஜர,
"஋ன்ண ஬஫க்கம்?" ஋ன்று ஬ிண஬ிணரள்.
ஶதச்சறன் சு஬ர஧சற஦த்஡றல் ப௃ட்டபவு ஢ீர்஥ட்டத்஡றற்கு ஢கன்று வசன்நஷ஡ இபே஬பேம்
க஬ணிக்க஬ில்ஷன.
"அது.. ஢ம்஥ அம்஥ர஥ரர்கள் ஶதரல் ஢ீப௅ம்னு வசரன்ஶணன்"
பூஜர எபே புன்ணஷகப௅டன்,
"அப்தடி஦ர?" ஋ன்று ஢ம்த஥ரட்டர஥ல் ஬ிண஬,
"஌ன்?" ஋ன்று ஶகட்டரன் அபேண்.
96

"ஶ஬ந ஌ஶ஡ர வசரல்ன ஬ந்து ஥ரத்துண ஥ர஡றரி இபேக்ஶக" ஋ன்று பூஜர கூநவும் இபே
வதரி஦ அஷனகபின் ஶ஬கத்஡ரல் ஡டு஥ரநற பூஜர அபேண் ஥ீ து சர஦, அ஬ஷப
அஷ஠த்துக் வகரண்டு கல ஶ஫ ஬ி஫ர஥ல் ஢றஷனஷ஥ஷ஦ ச஥ரபித்஡ரன் அபேண்.
அபே஠ின் அஷ஠ப்பு ஡ந்஡ ஷ஡ரி஦ஶ஥ர இல்ஷன அ஬ணது அந்஡ சறறு ஡டு஥ரற்நம் ஡ந்஡
ஷ஡ரி஦ஶ஥ர இல்ஷன சறன வ஢ரடிகபில் அ஬ன் கண்கபில் ஶ஡ரன்நற ஥ஷநப௅ம் அந்஡
தரர்ஷ஬ ஡ந்஡ ஷ஡ரி஦ஶ஥ர பூஜர ஡ணது கர஡ஷன வ஬பிதடுத்஡றணரள்.
அ஬ள் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஆழ்ந்஡ கு஧னறல் ஶதசறணரள்,
"அபேண் ஢ர஥ settleனரண திநகு ஡ரன் இஷ஡ தற்நற ஶதசட௃ம்னு ஢றஷணச்ஶசன்.. இப்த
஋ணக்கும் ஶ஬ஷன கறஷடச்சுபேச்சு, அ஡ணரல்......"

அங்ஶக வ஥ௌணம் ஢றன஬ி஦து. அப்ஶதரது ஡ரன், ஡ரன் ஢றன்றுவகரண்டிபேந்஡ ஢றஷனஷ஦
உ஠ர்ந்஡ அபேண் பூஜர ஶ஡ரபினறபேந்து ஡ன் க஧த்ஷ஡ ஋டுத்஡ரன். அ஬ன் ஌தும்
ஶதச஬ில்ஷன,தர஡ற ஶதச்சறல் ஢றறுத்஡ற஦ பூஜரஷ஬ ஶதச வசரல்னற ஊக்கப௃ம்
஡஧஬ில்ஷன.

பூஜரஶ஬ வ஡ரடர்ந்஡ரள்,
"அபேண் ஢ீ ஋ன் Life - Partner ஆ ஬஧ட௃ம்னு ஢ரன் ஆஷச தடுஶநன்.. ஢ரன்
உன்.........................."
"இப்த ஥ட்டும் வசட்டில் ஆகறடி஦ர பூஜர? ஢ீ இன்னும் B.E தடிச்ஶச ப௃டிக்கன.. ஢ல்னர
தடி............."

"஢ரன் ஋ன்............."

"இப்த இ஡ தத்஡ற ஶதச ஶ஬ண்டரம்.. ஢ீ ப்஧ரவஜக்ட் தண்஠ ஥ட்டும் ஡ரன் வசன்ஷண
஬ந்துபேக்க.. அப்தர-அம்஥ர வ஬஦ிட் தண்நரங்க,஬ர ஶதரகனரம்" ஋ன்று கூநற அ஬ன்
வசல்னவும் ஶ஬று ஬஫ற஦ில்னர஥ல் அ஬ல௃ம் வசன்நரள்.
அவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஥ண஡றனுள் இபேந்஡ ஥கறழ்ச்சற அஷனகள் ஏய்ந்து ஬டிந்஡து ஶதரல்
உ஠ர்ந்஡ரள். அபேண் வ஥பண஥ரக ஆழ்ந்஡ சறந்஡ஷண஦ில் இபேந்஡ரன்.
97

தகு஡ற 19:
இ஧வு உநங்கும் ப௃ன் தன஬ரறு ஶ஦ரசறத்஡ரள் பூஜர. அபேண் அப்தடி ஶதசற஦ கர஧஠ம்
புரி஦ர஡ ஶதரதும் அ஬ள் ஡ன் கர஡ல் ஶ஥ல் வகரண்ட ஢ம்திக்ஷகஷ஦ இ஫க்க஬ில்ஷன.
'அ஬ன் வ஢கடிவ் ரிப்ஷப வசரல்னஶனஶ஦! இப்த இ஡ தத்஡ற ஶதச ஶ஬஠ரம் ஡ரஶண
வசரன்ணரன்! அ஬ன் ஬ரய் உண்ஷ஥ஷ஦ ஥ஷநக்கனரம் ஆணரல் கண்கள் சறன
வ஢ரடிகள் ஋ன்ணிடம் ஶதசற஦ஶ஡!'
ப௃ன்தரது அபேண் ஡ன்ஷண கர஡னறப்தரன் ஋ன்று கரத்஡றபேக்க ஶ஡ரன்நற஦து ஆணரல்
இப்ஶதரஶ஡ர அ஬ன் ஡ன்ஷண கர஡னறக்கறநரன் ஋ன்ஶந ஶ஦ரசறக்க ஶ஡ரன்நற஦து.
எபே வ஡பிவுக்கு ஬ந்஡ திநகு, அ஬ணது அஷ஠ப்ஷத ஢றஷணத்து ஢றஷணத்து ஥கறழ்ந்஡ரள்.
எபே க஬ிஷ஡ ஶ஡ரன்நவும் ஡ணது ஷடரிஷ஦ ஶ஡டி஦ ஶதரது அது ஷத஦ினுள் இல்ஷன.
ப௃ன்஡றணம் அசல்(அபேண்) அபேகறல் இபேந்஡ ஶதரது இந்஡ ஶதரனற஦ின்(ஷடரி) ஢ற஦ரதகஶ஥
இல்ஷன. இப்ஶதரது ஶ஡டி஦ ஶதரது ஡ரன் வ஡ரிந்஡து அ஬ள் ஊரினறபேந்து அஷ஡
வகரண்டு ஬஧஬ில்ஷன஦ன்று. கரஷன஦ில் ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம் சறன ஡ரள்கஷப ஬ரங்கற
஋ழு஡றக்வகரள்பனரம் ஋ன்று ஢றஷணத்து ஥ண ஢றஷநஶ஬ரடு உநங்கறணரள்.
கரஷன஦ில் 6 ஥஠ிக்கு ஬ி஫றத்஡஬ள் இ஦ற்ஷகஷ஦ ஧சறத்஡தடி ஶ஡ரட்டத்து ஊஞ்சனறல்
சறன வ஬ள்ஷப ஡ரள்கல௃டன் அ஥ர்ந்து ஡ன் ஥ண஡றல் ஶ஡ரன்நற஦ க஬ிஷ஡ஷ஦ ஋ழு஡
வ஡ரடங்கறணரள்.
"எட்டு யனதில்
ஏட்டு ஧ாடம்
ஏ஫ினறதா இல்ல஬றனா
காதல் ஧ாடம்
ஏ஫ சதாடங்கினது..!
஥ான் ந஬ரும் ப௃ன்
என்னுள்
காதல் ந஬ர்ந்த
உண்லநலன
உன் சதாடுலக
உணர்த்தினது..!
98

உனிறப!
என்னுள் ஥ில஫ந்தயற஦!
என்று தான்
எ஦து
காதல் தயத்லத
அ஫ியாறனா?
அயஸ்த்லதலன தீர்஧ாறனா?
-உன் பூஜா"
பூஜர ஋ழு஡ற ப௃டிக்கவும் ஡஥றழ்வசல்஬ி அ஬ஷப அஷ஫க்கவும், அந்஡ கரகற஡ங்கஷபப௅ம்
ஶதணரஷ஬ப௅ம் அப்தடிஶ஦ ஊஞ்சனறல் ஷ஬த்து஬ிட்டு ஋ழுந்து வசன்நரள். 5 ஢ற஥றடங்கள்
க஫றத்து ஡றபேம்தி ஬பேம் ஶதரது ஌ஶ஡ர என்று தூண்ட அபேண் அஷநக்குள்
வசன்நரள்.அஷ஥஡ற஦ரக உநங்கற வகரண்டிபேந்஡஬ஷண கண்஠ிஷ஥க்கரது
தரர்த்஡ரள்.அ஬ணது ஡ஷன ப௃டிஷ஦ ஶகர஡ற஬ிட தூண்டி஦ ஥ணஷ஡ கட்டுதடுத்஡ற
வ஬பிஶ஦ந ஢றஷணக்ஷக஦ில் அஷந஦ில் சற஡நற கறடந்஡ ஡ரள்கள் கண்஠ில்
தரடவும்,அ஬ற்ஷந சலர் வசய்஦ து஬ங்கவும் அபே஠ிடம் அஷசவு வ஡ரிந்஡து. உடஶண
கல ஶ஫ கறடந்஡ ஡ரள்கஷப அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரக ஋டுத்து அடுக்கற ஶ஥ஷச ஶ஥னறபேந்஡ எபே
புத்஡கத்஡றனுள் ஷ஬த்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரள்.
ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு வசன்ந ஶதரது அ஬பது ஡ரள்கல௃ம் கல ஶ஫ சற஡நற கறடந்஡ண.அ஬ற்ஷந
஋டுத்஡ தின் ஡ரன்,அ஬ள் க஬ிஷ஡ ஋ழு஡ற஦ கரகற஡ம் ஥ட்டும் இல்ஷன ஋ன்று வ஡ரிந்஡து.
அஷ஡ ஶ஡ரட்டம் ப௃ழு஬தும் ஶ஡டி கர஠ர஥ல் ஏ஦ிந்து ஊஞ்சனறல் அ஥ர்ந்஡஬ள்
஡ன்ஷண ஶ஡ற்நறக்வகரள்ப அஶ஡ க஬ிஷ஡ஷ஦ ஶ஬று ஡ரபில் ஋ழு஡ற,அஷ஡ தத்஡ற஧஥ரக
஡ணது ஷத஦ினுள் ஷ஬த்து஬ிட்டு சஷ஥஦னஷநக்கு வசன்நரள். ஋஡றஶ஧ அபேண் ஬஧வும்
ஶசரர்வு ஥ஷநந்து பூஜர஬ின் ஥ணம் ஥னர்ந்஡து.
஡ணது ஥ணஷ஡ வ஬பிக்கரட்டர஥ல் அஷ஥஡ற஦ரக,
"Good Morning டர..஋ன்ண சலக்கற஧ம் ஋ந்஡றபேச்சுட?" ஋ன்நரள்.
அபேட௃ம் அஷ஥஡ற஦ரகஶ஬ த஡றனபித்஡ரன்.
"ஹ்ம்ம்..இன்ஷணக்கு சலக்கற஧ம் ஶதரகட௃ம்" ஋ன்று கூநற ஡ன் அஷநக்கு ஬ிஷ஧ந்஡ரன்.
99

'஌ன் இப்தடி ஏடுநரன்' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி சஷ஥஦னஷநக்குள் வசன்ந ஶதரது அங்ஶக
஡஥றழ்வசல்஬ி ஌ஶ஡ர ப௃ட௃ப௃ட௃த்துக் வகரண்டிபேந்஡ரர்.
"஋ன்ண அத்ஷ஡? ஋ன்ணரச்சு?"
"஋ன்ணஶ஥ர ஆதீஸ் சலக்கற஧ம் ஶதரகட௃஥ரம். 15minsன கறபம்திடு஬ரணம். திஶ஧க்-தரஸ்ட்
வ஬பிஶ஦ சரப்ட்டுகு஬ரணரம்! 7஥஠ிக்ஶக கறபம்தி ஶதரய் ஋ன்ண தண்஠ ஶதரநரஶணர!
அப்தடிவ஦ன்ண ஶ஬ஷனஶ஦ர?"
'ஏ அ஡ரன் இந்஡ ஏட்ட஥ர?' ஋ன்று ஥ணதுள் ஢றஷணத்து வகரண்டு
"சரப்ட்ஶ஬ர் ஜரப்ணர இப்தடி ஡ரன் அத்ஷ஡ இபேக்கும்"
"அது சரி஥ர.. ஶ஢த்ஶ஡ வசரல்஬஡ற்வகன்ண?"
"஥நந்துபேதரன்"
"இ஡ ஡ரன் அ஬னும் வசரன்ணரன்.஢ல்ன திள்ஷபங்க" ஋ன்று அ஬ர் சனறத்துக்வகரள்ப,
பூஜர எபே வ஥ல்னற஦ புன்ணஷகப௅டன் வ஬பிஶ஦நறணரள்.
஥஡ற஦ம் 12.30 ஥஠ிக்கு,
"ஒரு து஭ி யிழுது... ஒரு து஭ி யிழுது...
ஒரு து஭ி யிழுது... ஒரு து஭ி யிழுது...
ஒரு து஭ி இரு து஭ி, சி஬ து஭ி ஧஬ து஭ி
஧ட஧ட தடதட சதசதசய஦ சிதறுது..
சின்஦ சின்஦ நலம து஭ிகல஭ றசர்த்து லயப்ற஧ற஦ா
நின்஦ல் ஒ஭ினில் த௄ச஬டுத்து றகார்த்து லயப்ற஧ற஦ா"
஋ன்ந தரடஷன தரடி஦தடி ஆணந்஡஥ரக ஥ஷ஫஦ில் ஆட்டம் ஶதரட்டுக் வகரண்டிபேந்஡ரள்
பூஜர.
஋஡ர்ச்சற஦ரக அ஬ள் இடதுபுநம் ஡றபேம்தி஦ஶதரது அபேண் அ஬ஷப ஡ரன் தரர்த்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரன். ப௃஡னறல் இந்஡ கரட்சற கற்தஷண஦ர ஢றஜ஥ரவ஬ன்று புரி஦ர஥ல்
஬ி஫றத்஡஬ள் அ஬ணிடம் அஷசவு வ஡ரி஦வும் அது ஡ணது கற்தஷண஦ில்ஷன ஋ன்று
புரிந்஡து.
100

"஋ன்ண஡றது?" ஋ன்நரன் அபேண்.
"தரர்த்஡ர வ஡ரி஦ன?"
"வ஡ரி஦ர஡ணரன ஡ரன் ஶகட்குஶநன்"
"஢ீஶ஦ வ஡ரிஞ்சுக்ஶகர" ஋ன்று அ஬ஷணப௅ம் ஥ஷ஫஦ினுள் இழுத்஡ரள்.
பூஜர஬ின் கு஧னறலும் அ஫கறலும் ஥஦ங்கற஦ிபேந்஡஬ன் ஋஡றர்தர஧ர஡ இந்஡ வ஢பேக்கத்஡றல்
஡ன்஬ச஥ற஫ந்து அ஬ள் ஶ஡ரள் ஶ஥ல் ஷக ஷ஬த்஡ரன். அபே஠ின் இந்஡ வ஡ரடுஷகஷ஦
பூஜர சற்றும் ஋஡றர் தரர்க்க஬ில்ஷன,அ஬ள் சர஡ரண஥ரக ஡ரன் அ஬ஷண ஥ஷ஫஦ினுள்
இழுத்஡ரள். பூஜர வ஬ட்கப௃ம் ஬பேத்஡ப௃ம் கனந்஡ தரர்ஷ஬ப௅டன்,
"஌ன்டர ஶ஢த்து அப்தடி ஶதசறண?" ஋ன்று ஶகட்ட ஥று஬ிணரடி சு஦ உ஠ர்஬ிற்கு ஬ந்஡
அபேண் ஶ஬க஥ரக ஡ன் க஧த்ஷ஡ அகற்நற அணல் ஬சும்

஬ரர்த்ஷ஡கஷப ஶதசறணரன்.
அபேண்,
"இ஡ உன்ட ஢ரன் ஋஡றர்தரர்கன.. ஢ீ ப்஧ரவஜக்ட் வசய்஦ ஬ந்஡ற஦ர? ஋ன்ண ஥஦க்க
஬ந்஡ற஦ர?" ஋ன்று கத்஡ற஬ிட்டு ஡றபேம்தி ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்.
ப௃஡னறல் அபே஠ர இப்தடி ஶதசற஦து ஋ன்ந அ஡றர்ச்சற஦ில் இபேந்஡஬ள் அ஬ன் ஢க஧வும்
ஆஶ஬ச஥ரக ஶதசறணரள்.
"஢ரனும் ஡ரன் ஋஡றர்தரர்கன.. ஢ீ இப்தடி கல ழ்த்஡஠஥ர ஶதசு஬னு! ஋ன்ண இவ்஬ப சலப் ஆ
஢றஷணச்சுடன..
இணி ஢ீ஦ர ஬ந்து ஶதசுந ஬ஷ஧ ஢ரன் உன்ட ஶதசவும் ஥ரட்ஶடன் உன் ப௃கம் தரர்க்கவும்
஥ரட்ஶடன்"
பூஜர ஶதச வ஡ரடங்கற஦தும் ஢றன்ந஬ன் அ஬ள் ஶதசற ப௃டித்஡தும் அ஬ஷப ஡றபேம்திக் கூட
தரர்க்கர஥ல் வ஬பிஶ஦ வசன்நரன்.
஬ட்டிற்கு

ப௃ன் ஬ந்஡ ஆட்ஶடர஬ில் ஌நற அலு஬னகம் வசன்நரன்.
'஡ன்ண஬ஶண ஡ன்ஷண இவ்஬பவு கல ழ்த்஡ணம்஥ரக ஢றஷணப்த஡ர?' வகர஡றத்஡து அ஬பது
஥ணம். குபிர்ச்சற஦ரண ஥ஷ஫஦ில் ஢ஷணந்து வகரண்டிபேக்ஷக஦ிலும் வ஢பேப்தில் ஢றற்தது
ஶதரல் உ஠ர்ந்஡ரள்.
101

அபே஠ின் ஶதச்சரலும், புநக்க஠ிப்தரலும் ஥ணப௃ஷடந்஡ரள் பூஜர. ஥஧஠கர஦ம்
஋ன்நரல் ஋ன்ணவ஬ன்று அப்ஶதரது புரிந்஡து அ஬ல௃க்கு. அ஬பது ஬ி஫ற஢ீர் ஥ஷ஫ ஢ீஶ஧ரடு
ஶசர்ந்து சற஡நற஦து.
஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஢றன்நரஶபர அ஬ல௃க்கு வ஡ரி஦ரது. ஥ஷ஫ ஢றன்நஷ஡க் கூட
உ஠஧ர஥ல், ஡ன் ஬ரழ்஬ரக ஢றஷணத்஡஬ணின் வசரற்கபரல் ஡ன் ஬ரழ்஬ில்
இ஧ண்டர஬து ப௃ஷந஦ரக கண்஠ர்ீ சறந்஡றணரள்.

தகு஡ற 20:
஬ட்டினுபிபேந்து

஡஥றழ்வசல்஬ி தனப௃ஷந அஷ஫த்஡ தின்பு சு஦஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்஡ பூஜர
உள்ஶப வசல்னவும்,
"஋ன்ணடர ஥ஷ஫஦ினர இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஆட்டம் ஶதரட்ட? உணக்கு ஡ரன் எத்துக்கரஶ஡!
இணி இப்தடி ஆட்டம் ஶதரட்ட அடி ஡ரன் ஬ிழும்" ஋ன்று தரசத்துடன் ஡஥றழ்வசல்஬ி
கண்டிக்க,
'இணி ஋ங்க.. ஋ன் ஆட்டம் ஡ரன் ப௃டிந்஡ஶ஡' ஋ன்று ஥ணதுள் ஬பேந்஡ற஦஬ள் வ஬பிஶ஦
வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்து ஡ன் அஷந தக்கம் ஡றபேம்த,
"அபேண் இப்த ஡ரன் ஶதரன் தண்஠ரன்஥ர.. ஌ஶ஡ர ஶ஬ஷன அ஡றக஥ரம்.. சரப்திட
஬஧ஷனன்னு வசரன்ணரன். ஢ீ ஶதரய் டி஧ஸ் ஶசஞ் தண்஠ிட்டு ஬ர.. ஢ர஥ சரப்திடனரம்"
஋ன்ணரர்.
பூஜர஬ிற்கு ஥ணம் ஶ஥லும் ஬னறத்஡து.
"஋ணக்கு தசறக்கன அத்ஷ஡.. ஢ீங்க சரப்திடுங்க.. ஢ரன் ஶ஬ட௃ம்ணர அப்தநம்
சரப்டுக்கறஶநன்"
"஋ப்தடி தசறக்கர஥ இபேக்கும்?"
'அ஡ரன் ஥ணம் ஢றஷநந்஡றபேக்கறநஶ஡' ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬ள் எபே வ஬றுஷ஥஦ரண
சறரிப்புடன்,
"ஜழஸ் குடிச்ஶசஶண அத்ஷ஡.. ஆட்டம் ஶதரட்டது வகரஞ்சம் tiredஆ இபேக்கு............"
102

"஋ன்ணடர ஋ன்ண தண்ட௃து.. அ஡ரன் ஥ஷ஫ன ஢ஷண஦ர஡னு வசரன்ணர ஶகக்குநற஦ர?"
஋ன்று சறநறது கடித்துக்வகரள்ப
"வதபேசர என்னு஥றல்ஷன அத்ஷ஡.. வகரஞ்சம் ஶ஢஧ம் தூங்கற ஋ந்துரிச்சர சரி஦ர
ஶதரய்டும்.. ஢ீங்க சரப்டுங்க.. ஢ரன் அப்தந஥ர சரப்ட்டுக்குஶநன்” ஋ன்று கூநற ஡ன்
அஷநக்கு ஬ிஷ஧ந்஡ரள். அ஬ல௃க்கு ஡ணிஷ஥ ஶ஡ஷ஬ப்தட்டது.
அஷநக்குள் ஬ந்஡தும் க஡ஷ஬ ப௄டி ஡ரழ்தரள் ஶதரட்டு஬ிட்டு, க஡஬ின் ஶ஥ஶனஶ஦
சரய்ந்து ஢றன்நரள்.
'஌ன் அப்தடி வசரன்ணரன்?
இ஡ற்கரக஬ர! இந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡ ஶகட்க஬ர இத்஡ண ஆண்டுகள் கரத்஡றபேந்ஶ஡ன்?
஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம் அ஬ன் ஋ன்ஷண கர஡னறக்குநரன், ஆணர ஌ன்?
எபே ஶ஬ஷப ஆதீஸ் வடன்஭ணர? அப்தடிணரலும் இப்தடி எபே ஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦
வசரல்னனர஥ர?'
அ஬ல௃க்கு அழுஷக ப௃ட்டிக்வகரண்டு ஬ந்஡து.
அபே஠ின் ஬ரர்த்ஷ஡கஶப அ஬ள் கர஡றல் ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் எனறத்துக்
வகரண்டிபேந்஡து.஬ட்டில்

இபேக்கஶ஬ அ஬ல௃க்கு திடிக்க஬ில்ஷன. அந்஡ ஬வடன்ண,

வசன்ஷண஦ில் இபேக்கஶ஬ திடிக்க஬ில்ஷன.
எபேதரடு அழுது ஡ீர்த்஡ தின் எபே ப௃டி஬ிற்கு ஬ந்஡஬பரய் கண்கஷப துஷடத்து ப௃கம்
கழு஬ி உஷட ஥ரற்நறணரள்.
஡ன் வசல்னறல் தரனரஜறஷ஦ அஷ஫த்஡ரள்,
"஥ர஥ர ஢ரன் பூஜர ஶதசுஶநன்"
"வசரல்லு஥ர"
"இப்த ஶதசனர஥ர? ப்ரீ ஡ரஶண?"
"ஹ்ம்ம்.. வசரல்லுடர"
"஋ணக்கு எபே வயல்ப் ஢ீங்க வசய்஦ட௃ஶ஥ ஥ர஥ர" ஋ன்று பூஜர சறநறது ஡஦ங்கவும்,
103

"஋ன்ண? ஡஦ங்கர஥ ஶகல௃டர" ஋ன்நரர்.
"஋ப்தடி஦ர஬து இன்ஷணக்கு இ஬ணிங் ஆர் ஷ஢ட் தஸ்ன ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னறக்கு டிக்வகட்
஋டுத்து ஡஧ட௃ஶ஥"
"஌ன்஥ர? ஋ன்ணரச்சு?"
"இப்த ஡ரன் ஥ர஥ர ஋ன் friend ஶதரன் தண்஠ர.. ப்஧ரவஜக்ட் வசன்ஷணன தண்஠ர
problem ஬பே஥ரம்.. H .O .D ஥ரர்க் குஷநச்சுடு஬ர஧ரம்" ஋ன்று ச஥ரபித்஡ரள்.
"அதுக்கு இன்ஷணக்ஶக கறபம்தனு஥ர?"
"஢ரஷபக்கு ஶதரணர ஡ரன் அ஬஧ தரர்க்க ப௃டிப௅ம்.. அ஬ர் vacation ஶதரநர஧ரம்" ஋ன்று
஡ற஠நர஥ல் பூஜர வசரன்ணரலும், அ஬பது அஷ஥஡ற஦ரண கு஧லும் கறபம்பும் உறு஡றப௅ம்
தரனரஜறஷ஦ சறந்஡றக்க ஷ஬த்஡து.
"சரி.. ஢ரன் ஌ற்தரடு தண்ஶநன்" ஋ன்று கூநற வ஡ரடர்ஷத துண்டித்஡ரர்.
அஷ஧ ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றல் அ஬ஶ஧ பூஜரஷ஬ அஷ஫த்஡ரர்.
"டிக்வகட் கறஷடத்஡஡ர ஥ர஥ர" ஋ன்று பூஜர த஧த஧ப்தரக ஬ிண஬ அ஬ர் அஷ஥஡ற஦ரக,
"6.30 ஥஠ி A /C தஸ்ன கறஷடச்சுபேக்கு" ஋ன்நரர்.
பூஜர ஢றம்஥஡றப௅டன்,
"வ஧ரம்த ஶ஡ங்க்ஸ் ஥ர஥ர" ஋ன்நரள்.
"சரி இப்த஬ரது வசரல்னட௃ம் ஶ஡ரட௃ச்சுணர உண்ஷ஥஦ரண ரீசன் வசரல்லு" ஋ன்நதும்
பூஜர ஶதச்சற஫ந்஡ரள்.
"கஷ்டம் ணர ஶ஬ண்டரம் ஥ர.. ஬ிட்டுபே" ஋ன்நதும்
"அது..அது ஬ந்து ஥ர஥ர..அபேட௃க்கும் ஋ணக்கும் எபே வதட்.. ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற
தட்டிகரடரம், அங்க ப்஧ரவஜக்ட் தண்஠ர scope கம்஥றன்னு வசரன்ணரன்.. அ஡ரன்" ஋ன்று
஬ரய்க்கு ஬ந்஡ஷ஡ பூஜர கூநறணரள்.
104

"சரி.. உன்ணிஷ்டம்" ஋ன்நஶ஡ரடு ஶதச்ஷச ஢றறுத்஡றக் வகரண்டரர் தரனரஜற.
"஥ர஥ர" ஋ன்று பூஜர ஡஦ங்க,

"ஹ்ம்ம்" ஋ன்நரர் அ஬ர்.
"஢ரன் ஬ரஶ஧ன்னு அப்தர-அம்஥ரட இப்த வசரல்ன ஶ஬஠ரம் ப்ப ீஸ்.. ஡ணி஦ரணர அம்஥ர
த஦தடு஬ரங்க"
"சரி"
"஢ரன் ஬ச்சுஶநன் ஥ர஥ர" ஋ன்று வசல்ஷன அஷணத்஡ரள்.
தரனரஜற ஡ரன் கூநற஦ஷ஡ இன்ணப௃ம் ஢ம்த஬ில்ஷன ஋ன்று பூஜர஬ிற்கு புரிந்஡து
ஆணரல் ஥ீ ண்டும் ஶகட்க ஥ரட்டரர் ஋ன்றும் வ஡ரிந்஡஡ரல் சறநறது ஢றம்஥஡ற
அஷடந்஡ரள்.தரனரஜற஦ிடம் ஡ரன் ப௃஡னறல் கூநற஦ கர஧஠த்ஷ஡ ஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம்
கூநற, சரப்திட்ஶடன் ஋ன்ந வத஦ரில் உ஠ஷ஬ சறநறது வகரநறத்து஬ிட்டு ஡ணது
உஷடஷ஥கஷப ஷதக்குள் அடுக்கறணரள்.
தரனரஜற பூஜரஷ஬ ஶதபேந்஡றல் ஌த்஡ற ஬ிட்டு஬ிட்டு ஬டு
ீ ஡றபேம்திணரர். ஢ண்தணிடம்
஡க஬ல் கூந ஥ணது துடித்஡ரலும், 'பூஜர வசரல்லும் வதரய் கர஧஠த்ஷ஡ ஶகட்டு அ஬ள்
஬பேம் ஬ஷ஧ ஢ண்தன் வதரிதும் ஬பேந்து஬ரன்' ஋ன்று ப௄ஷப கூநற஦ஷ஡
ஶகட்டுக்வகரண்டு ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு ஡க஬ல் வசரல்ன஬ில்ஷன.

வசன்ஷணஷ஦ ஬ிட்டு கறபம்திணரள் பூஜர.஥ற்ந஬ர்கபிட஥றபேந்து ஶ஬஡ஷணஷ஦
஥ஷநத்து வ஬பி஦ில் சறரித்து ஥ண஡றனுள் கண்஠ர்ீ சறந்஡றணரள்.
஥ஷ஫஦ில் ஢ஷணந்஡து, ஥ண஡றன் ஥஧஠஬னற, உநக்க஥றன்ஷ஥ ஋ல்னரம் ஶசர்ந்து
பூஜர஬ிற்கு ஬ிடி஦ற் கரஷன஦ில் கரச்சல் ஬ந்஡து.102 டிகறரி கரச்சலுடன் கரஷன 6.30
஥஠ிக்கு ஬ட்ஷட

வசன்நஷடந்஡ரள்.
஡஥றழ்வசல்஬ி஦ிடம் வசரன்ண கர஧஠த்ஷ஡ அன்ஷண஦ிடப௃ம், இ஧ண்டர஬஡ரக
தரனரஜற஦ிடம் வசரன்ண கர஧஠த்ஷ஡ ஡ந்ஷ஡஦ிடப௃ம் வசரன்ணரள்.
105

தரனரஜறஶ஦ ஢ம்தர஡ ஶதரது ஡஥ற஫஧சு ஢ம்தி஬ிடு஬ர஧ர ஋ன்ண? அதுவும் பூஜர஬ின்
ஶசரர்ஷ஬ தரர்த்஡ தின்பு ஢ம்பு஬ர஧ர ஋ன்ண?
அ஬ச஧஥ரக ஢ண்தஷண வசல்னறல் அஷ஫த்து ஶதசறணரர்.
"஋ன்ணடர ஢டந்஡து?"
"பூஜர ஋ன்ண வசரன்ணர?"
"஌ஶ஡ர வதட் னு வசரன்ணர"
"ஹ்ம்ம்.. ஋ன்டப௅ம் அ஡ரன் வசரன்ணர"
"அ஡ ஢ம்புரி஦ரடர?"
"இல்ஷன.. அ஬ல௃க்கும் அபேட௃க்கும் ஌ஶ஡ர வதரி஦ சண்ஷட இபேக்கனரம். ஋ன்ணனு
வ஡ரி஦ன"
"஢ீ அபேண்ட ஶதசுணி஦ர?"
"இல்ன.. ஶ஢த்து 1 ஥஠ிக்கு ஡ரன் ஬ந்஡ரன்.. இப்த தூங்கறட்டிபேக்கரன்"
"஋ன்ண தண்஠னரம்டர?"
஋ப்ஶதரதும் ஡ணக்கு ஡ீர்வு வசரல்லும் ஢ண்தன் இன்று ஡ன்ணிடஶ஥ ஡ீர்வு ஶகட்கவும்
தரனரஜற ஆச்சறரி஦ தட்டரர்.
஋ன்ண ஡ரன் வதரி஦ சறந்஡ஷண஦ரப஧ரக இபேந்஡ரலும் ஥கபின் உடல் ஥ற்றும் ஥ண
ஶசரர்஬ில் அந்஡ தரச஥றகு ஡ந்ஷ஡஦ின் ப௄ஷப சறநறது ஥ங்கற ஡ரன் ஶதரணது.
"஌ன்டர இவ்஬பவு தீல் தண்ந? ஋ன்ணடர?"
"பூஜரக்கு 102 கரச்சல் டர.. அது ஥ட்டு஥றல்ன அ஬ ஥ண஡ப஬ில் வ஧ரம்தஶ஬ ஶசரர்஬ர
வ஡ரி஧ரடர.. ஌ஶ஡ர என்று அ஬ள் ஥ணஷ஡ அரிச்சுட்டு இபேக்ஶகர னு ஶ஡ரட௃து.. அ஬பர
வசரல்னட௃ம் ஢றஷணச்சரல் ஥ட்டும் ஡ரன் அது ஋ன்ண னு ஢ர஥ வ஡ரிஞ்சுக்க ப௃டிப௅ம்..
இந்஡ அபவுக்கு ஶசரர்஬ர அ஬ப ஢ரன் தரர்த்஡ஶ஡ இல்னடர" ஋ன்று ஡஥ற஫஧சு வதரிதும்
஬பேந்஡றணரர். அ஬஧து கண்கபில் சறநறது கண்஠ர்ீ ஋ட்டிப் தரர்த்஡து.
106

"஌ய்! க஬ஷன தடர஡டர.. ஢ீ ஢றஷணக்குந அபவுக்கு என்னும் இபேக்கரது.. கரச்சனறன்
ஶ஬கத்஡றல் ஡ரன் அ஬ ஶசரர்஬ர வ஡ரிநர.. இப்த ஌தும் ஶகட்க ஶ஬ண்டரம்.. வகரஞ்சம்
஬ிட்டு திடிக்கனரம்னு ஢றஷணக்குஶநன்டர.. எபே ஬ர஧ம் தரர்ப்ஶதரம்.. அப்தவும்
இப்தடிஶ஦ இபேந்஡ர அபேண்ட ஢ரன் ஶதசுஶநன் டர.." ஋ன்று ஢ண்தனுக்கு ஆறு஡ல்
கூநறணரர் தரனரஜற.
஋ன்ண ஡ரன் தரனரஜற கூநறணரலும் ஡஥ற஫஧சு஬ிற்கு ஥ணது அடித்துக்வகரண்டு ஡ரன்
இபேந்஡து.இபேந்஡ரலும் ஢ண்தனுக்கரக,
"ஹ்ம்ம்..சரி.. தரர்க்கனரம்டர" ஋ன்நரர்.
ஆணரல் தரனரஜற ஢றஷணத்஡ஷ஡ ஶதரல் அ஬஧ரல் ஬ிட்டு திடிக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன.
அபேண் அடுத்஡ ஢ரள் இ஧ஶ஬ U.S கறபம்தி வசன்ந஬ன் இன்று஬ஷ஧ ஡ர஦கம்
஡றபேம்த஬ில்ஷன.
தத்து ஢ரட்கள் கரச்சனறல் ஶசரர்஬ரக தடுத்து ஋ழுந்஡ பூஜர ஡ன்ஷண ஡ரஶண
ஶ஡ற்நறக்வகரள்ப ஡ணது குறும்புத்஡ணத்ஷ஡ அ஡றகரித்஡ரள். ஥கபின் ஥ண஡றல் ஌ஶ஡ர எபே
கஷ்டம் இபேப்தது வ஡ரிந்஡ரலும், ஥ண ஥ரற்நத்஡றற்கரக அ஬ஶப ஋டுத்துக் வகரண்ட
ப௃஦ற்சறகஷப தரர்த்து பூஜரஷ஬ அ஬ள் ஶதரக்கறஶனஶ஦ ஬ிட்டரர் ஡஥ற஫஧சு.
஋ன்ண ஡ரன் பூஜர குறும்பு வசய்஡ரலும்,சறரித்஡ரலும் இன்று஬ஷ஧ அபே஠ின் அந்஡
஬ரர்த்ஷ஡கள் அ஬ள் ஥ண஡றனுள் ப௃ள் ஶதரல் குத்஡றக் வகரண்டு ஡ரன் இபேக்கறநது. இந்஡
஬னற஦ிலும் ஡ணது கர஡ல் ஶ஥ல் வகரண்ட ஢ம்திக்ஷக஦ரல் அபேட௃க்கரக கரத்துக்
வகரண்டிபேக்கறநரள், அ஡ணரல் ஥ட்டுஶ஥ ஢ட஥ரடிக் வகரண்டிபேக்கறநரள் ஋ன்ஶந
வசரல்னனரம்.
஡ணது இறு஡ற஦ரண்டு ஶ஡ர்வுகஷப ப௃டித்஡தும்,
"கல்஦ர஠த்துக்கு அப்தநம் உங்கஷபப௅ம் அம்஥ரஷ஬ப௅ம் திரிஞ்சு ஶதரய்டுஶ஬ன்னதர
அ஡ணரல் அது஬ஷ஧ இங்ஶகஶ஦ உங்க கூடஶ஦ இபேக்கட௃ம்னு ஆஷச஦ர இபேக்கு தர"
஋ன்று கூநற வசன்ஷண஦ில் இபேக்கும் WIPRO கம்தணில் கறஷடத்஡ சரப்ட்ஶ஬ர்
ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டு஬ிட்டு ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற஦ிஶனஶ஦ எபே வதரநற஦ி஦ல் கல்லூரி஦ில்
ஶ஬ஷனக்கு வசன்று ஬பேகறநரள்.
஥கள் ஡ன்னுடன் இபேக்க ஶதரகறநரள் ஋ன்நதும் ஥ீ ணரட்சற வதரிதும் ஥கறழ்ந்஡ரர் ஆணரல்
107

஥கள் வசன்ஷணஷ஦ ஡஬ிர்க்கறநரள் ஋ன்தஷ஡ புரிந்து வகரண்ட ஡஥ற஫஧சு ஥கபின்
஥ண஡றனறபேக்கும் ஬பேத்஡த்ஷ஡ ஶதரக்க ப௃டி஦ர஥ல் ஥ணம் ஬பேந்஡றணரர். அன்று ப௃஡ல்
஥கஷப ஶ஥லும் கண்ட௃ம் கபேத்து஥ரக தரர்த்துக்வகரள்ப வ஡ரடங்கறணரர். ஥கபின்
அஷசவுகபின் ப௄னஶ஥ அ஬பது ஥ண஢றஷனஷ஦ புரிந்து அ஬பின் ஥கறழ்ச்சறக்கரக
வச஦ல் தடுகறநரர்.
இஷ஬ அஷணத்ஷ஡ப௅ம் அஷ஥஡ற஦ரக ஶகட்டுக் வகரண்டிபேந்஡ வசௌம்஦ர,
"஌ன்டி ENGAGED னு வதரய் வசரன்ண?" ஋ன்று ஶகட்டரள்.
பூஜர எபே ஬ி஧கத்஡ற புன்ணஷகப௅டன்,
"சஷத஦ில் ஢டந்஡ர ஡ரன் அது engagement ஆ? ஥ண஡ப஬ில் 8 ஬பேடங்கபர அ஬ஷண
஋ன் க஠஬ணர ஡ரன் ஢றஷணத்து ஬ரழ்கறஶநன். ஋ன்ஷண வதரறுத்஡஬ஷ஧ ஋ணக்கு
஋ப்தஶ஬ர அ஬னுடன் கல்஦ர஠ஶ஥ ப௃டிஞ்சுபேச்சு.. ஢ரன் engaged னு ஡ரஶண
வசரன்ஶணன்" ஋ன்நரள்.
வசௌம்஦ர ஡ன் ஶ஡ர஫ற஦ின் கர஡ஷனப௅ம் ஥ண-உறு஡றஷ஦ப௅ம் தரர்த்து தி஧ம்஥றத்஡ரள்.
கர஡ல்-஡றபே஥஠த்஡றல் ஢ம்திக்ஷக இல்னர஥ல் இபேந்஡஬ல௃க்கு கர஡ல் ஶ஥ல் ஡ணி
஥஡றப்பு ஶ஡ரன்நற஦து. பூஜர஬ின் ஢றஷன கண்டு வதரிதும் ஬பேந்஡றணரள்.
"஋ப்தடி ஋ந்஡ ஢ம்திக்ஷக஦ில் அபேண் உன்ண கர஡னறக்குநரன்னு ஢ீ இன்ணப௃ம் ஢ம்புந?"
பூஜர வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகக்கவும்,
"உன்ண கர஡னறக்குந஬ன் ஶதசுந ஶதச்சரடி அது?" ஋ன்று ஬பேந்஡றணரள் வசௌம்஦ர.
"஋ந்஡ ஢ம்திக்ஷக஦ில் ஢ீ வ஬஦ிட் தண்ந?" ஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஶகட்டரள்.

108

தகு஡ற 21:
"஋ந்஡ ஢ம்திக்ஷக஦ில் ஢ீ வ஬஦ிட் தண்ந?" ஋ன்று வசௌம்஦ர ஥ீ ண்டும் ஶகட்டரள்.
"஋ன் அபேண் ஋ன்ண ஬ிட கம்஥ற஦ர ஡ரன் ஶதசு஬ரன் ஆணரல் அ஬ன் கண்கள் ஋ன்
கண்கஷப ஬ிட அகற஡஥ர ஶதசும். அ஬ன் கண்கள் ஋ன்ணிடம் கர஡ஷன வசரல்னற஦து
஋ன்று அ஬னுக்ஶக வ஡ரி஦ரது" ஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்஡ரள் பூஜர.
"அ஬ன் ஋ப்த஬ரது ஡ரன் ஡ப்பு தண்ட௃஬ரன், ஡ப்பு தண்஠ிட்டு ஡றபே஡றபேன்னு கு஫ந்ஷ஡
஥ர஡றரி ப௃஫றப்தரன் தரபே(பூஜர கற்தஷண஦ில் ஥ற஡ந்஡தடிஶ஦ வ஡ரடர்ந்஡ரள்)..அ஡
தரர்க்குநத அ஬ன் வசஞ்ச ஡ப்ஶத ஋ணக்கு ஥நந்து ஶதரகும்"
வசௌம்஦ர ஌ஶ஡ர வசரல்ன ஬஧வும்,
"ஹ்ம்ம்.. புரிது..இது ஡ப்பு இல்ன ஡஬று.. ஢ர஥ கர஡னறக்குந஬ங்க வகரஷனஶ஦
வசய்஡றபேந்஡ரலும் அஷ஡ ஥நந்து அ஬ங்கஷப ஌ற்தது ஡ரன் கர஡ல்..கறட்ட஡றட்ட அ஬ன்
஋ன் ஥ணஷ஡ வகரஷன வசய்஡ ஥ர஡றரி ஡ரன் ஆணரல்(பூஜர஬ின் கண்கள் ஥ண஡றன்
஬னறஷ஦ தி஧஡றதனறத்஡து).. ஋ன்ண ஡ரன் அபேண் அப்தடி ஶதசற஦ிபேந்஡ரலும் ஋ணக்கு
஢றச்ச஦஥ர வ஡ரிப௅ம் அ஬ன் அஷ஡ ஥ண஡றனறபேந்து வசரல்ன஬ில்ஷன"
வசௌம்஦ர, "஌ன்டி இப்தடி?அந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡கபரல் ஢ீ இன்ணப௃ம் கஷ்ட தடுந,அ஡ தற்நற
வசரல்லும் ஶதரது அந்஡ ஬னற உன் கண்கபில் வ஡ரிப௅து.. ஆணரலும் அபேஷ஠
஬ிட்டுகுடுக்கர஥ ஶதசுந.." ஋ன்நதும் பூஜர அஷ஥஡ற஦ரக ஶதசறணரள்,
"உண்ஷ஥஦ரண கர஡னறன் அ஫கு ஋஡றனறபேக்கு வ஡ரிப௅஥ர?஢ரம் கர஡னறப்த஬ர் வசய்ப௅ம்
஡஬ஷந ஥ன்ணிப்த஡றல்" ஋ன்று அ஫கரக புன்ணஷகத்஡ரள்.
"஋ன்ணஶ஬ர ஶதர.. ஋ன்ண வசரல்ன..அபேண் குடுத்து ஬ச்ச஬ர்..
஋ப்தடி இவ்஬பவு கஷ்டத்ஷ஡ப௅ம் ஥ீ நற சறரிச்சுட்ஶட இபேக்க?" ஋ன்று ஆச்சறரி஦஥ரக
ஶகட்டரள் வசௌம்஦ர.
"தின்ண அழுதுட்ஶட இபேக்க வசரல்நற஦ர? இல்ன அஷ஥஡ற஦ர இபேக்க வசரல்நற஦ர? இந்஡
பூஜர அஷ஥஡ற஦ர இபேந்஡ர அப்தநம் பூகம்தம் ஬ந்து஧ரது?" ஋ன்று சறரிக்கவும்,
"஋ப்தடி இவ்஬பவு easyஆ ஋டுத்துக்குந?"
109

"வசௌ஥ற, கஷ்டம்னு ஬ந்஡ர..அஷ஡ஶ஦ ஢றஷணச்சு ஬பேந்஡றட்ஶட இபேக்குந஡ரன ஋ன்ண
தி஧ஶ஦ரஜணம் வசரல்லு.. ஬ந்஡து ஬ந்துபேச்சு.. அ஡ ஥ரத்஡ ப௃டி஦ரது, so அடுத்து ஋ன்ண
தண்஠னரம்?஋ப்தடி சலர் வசய்஦னரம்னு ஡ரன் ஶ஦ரசறக்கட௃ம்.
தி஧ச்சஷணன்னு ஬ந்஡ரஶன அதுக்கு எபே கர஧஠ப௃ம் ஡ீர்வும் இபேக்கும்,வதரது஬ர
஋ல்னர தி஧ச்சஷணக்கும் கர஧஠ம் வ஡ரிப௅ம் ஡ீர்வு வ஡ரி஦ரது..஋ன் தி஧ச்ஷணக்கு ஡ீர்வு
வ஡ரிப௅ம் கர஧஠ம் வ஡ரி஦ரது"
"ஹ்ம்ம்" ஋ன்று வசௌம்஦ர வதபேப௄ச்சு ஬ிடவும் பூஜர சறரித்துக் வகரண்ஶட,
"஌ன்டி இந்஡ வதபேப௄ச்சு?" ஋ன்று ஶகட்டரள்.
"உன்ண ஥ர஡றரி easyஆ ஋டுத்துக்க ப௃டி஦ஷனஶ஦!
ஹ்ம்ம்.. உன் கர஡ஷன தரர்த்து ஡ரன் கர஡னறக்கனும்கறந ஆஷசப௅ம் ஬பேது கர஡ல் ஶ஥ல்
த஦ப௃ம் ஬பேது" ஋ன்நதும் பூஜர சத்஡஥ரக சறரித்஡ரள்.
வசௌம்஦ர சறநறது ப௃ஷநக்கவும்,
"த஦தடர஥ கர஡னற..ஶடரன்ட் வ஬ரர்ரி டர.. ஢ரன் வயல்ப் தண்ஶநன்.. ஶய ஶதசர஥
தி஧஬ஷணஶ஦

கர஡னறச்சுரி஦ர?"
"஌ன் உணக்கு தி஧ச்சஷண ஬ிட்........" ஋ன்று வசௌம்஦ர வசரல்னறக்வகரண்டிபேக்கும்
ஶதரஶ஡ பூஜர஬ிற்கு இ஧ண்டு அடி ஬ிழுந்஡து. ஦ரவ஧ன்று தரர்க்க இபே஬பேஶ஥
஡றபேம்திணர்.
பூஜர,"஌ய்! ஜரனு.. ஢ீ இங்க ஋ங்க?஋ப்த ஬ந்஡?"
ஜரணகற, "ஹ்ம்ம்.. ஬ட்டுக்கு

ஶதரஶணன்..஢ீ இங்க இபேக்குநனு அப்தர
வசரன்ணரங்க..அப்தநம் உன் 1992 னவ் ஸ்ஶடரரி ஸ்டரர்ட் ஆகும் ஶதரஶ஡
஬ந்துட்ஶடன்"
"஌ன்டி இந்஡ வகரஷன வ஬நற? ப௃ன்ணரடிஶ஦ வசரல்னஷனணர?"
"ஹ்ம்ம்..அ஡ அப்தந஥ர வசரல்ஶநன்"

110

"சரி..சரி.."
"வசௌ஥ற-இது ஜரணகற குச்சற ஍ஸ் ஡ங்ஷக,஋ன் கரஶனஜ் friend.. ஜரனு-இது வசௌம்஦ர
஋ன் colleague" ஋ன்று இபே஬பேக்கும் எபே஬ஷ஧ எபே஬ர் அநறப௃க தடுத்஡றணரள் பூஜர.
சறநறது ஶ஢஧ அநறப௃க ஶதச்சுகல௃க்கு தின் வசௌம்஦ர,
"பூஜர..இணி 1st இ஦ர் கறபரஸ்க்கு ஢ரன் ஶதரஶநன்..஋துக்கு தி஧ச்சஷண..தி஧஬ன்

சரர்....................."
"தி஧஬ன்

அப்தடி தட்ட஬ர் இல்ஷன..அ஬஧ரல் கண்டிப்தர பூஜரக்கு தி஧ச்சஷண ஬஧ரது"
஋ன்று ஜரணகற ஆஶ஬ச஥ரக ஶதசவும் பூஜர தன஥ரக சறரித்துக் வகரண்ஶட,
"இப்த புரிது..஋ணக்கு ஌ன் அடி ஬ிழுந்஡து? ஌ன் அந்஡ வகரஷன வ஬நற?" ஋ன்நதும்
வசௌம்஦ர என்றும் புரி஦ர஥ல் ப௃஫றக்க ஜரணகறக்கு சறநறது வ஬க்கம் ஬ந்஡து.
"கஷ஡ இப்தடி ஶதரகு஡ர.. so ஢ீ வசரன்ண அந்஡ அ஬ர் இ஬ர் ஡ரஶண?" ஋ன்று பூஜர
சறரிப்புடன் ஶகட்கவும் ஜரணகற,
"ஆ஥ரடி.. ஢ரன் ஬ிபேம்புஶநன்னு வசரன்ண஬ர் தி஧஬ன்

஡ரன்" ஋ன்நரள்.
வசௌம்஦ர ஜரணகற ஷககுலுக்கற,"congrats.. இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் இ஬ ஶசரக Violin effectன
எபே னவ் ஸ்ஶடரரி வசரன்ணர.. ஢ீங்கபரது ஢ல்ன ஸ்ஶடரரி வசரல்லுங்க"
"஋ங்க? இ஬ கஷ஡஦ரது வதட்டர்.. ஋ன்ணது எபே ஡ஷன ஧ரகம்.. ஋ன் கர஡ஷன வசரன்ண
ஶதரது அ஬ர் ஶ஬று வதண்ஷ஠ ஬ிபேம்புந஡ர வசரல்னறட்டரர்.. வ஧ரம்த கஷ்ட஥ர
இபேந்துது இபேக்கு.. இபேந்஡ரலும் அ஬பேக்கரக அ஬ர் கர஡ல் வஜய்க்கனும்னு கடவுள்ட
pray தண்ஶ஠ன்.. ஶ஢த்து ஡ரன் அ஬ர் ஥ணசுன இபேப்தது பூஜர னு வ஡ரிஞ்சுது அ஡ரன்
அ஬ட ஶதசறட்டு ஶதரகனரம்னு ஬ந்ஶ஡ன்"
"இப்த ஡ரன் உங்க பைட் கறபி஦ர் ஆகறடுச்ஶச!" ஋ன்று வசௌம்஦ரவும்
"அப்ஶதர தி஧஬ன்

கர஡ஷன ஌த்துக்க வசரல்னற வகஞ்ச ஬ந்஡ீங்கபரக்கும் ஡ற஦ரக
வசம்஥ல்" ஋ன்று பூஜரவும் என்நரக ஶகட்டணர்.
ஜரணகற ப௃஡னறல் வசௌம்஦ர஬ிடம்,"஋ணக்கு அப்தடி ஶ஡ரணஷனங்க.. தரர்க்கனரம்" ஋ன்று
கூநற஬ிட்டு,
111

பூஜர஬ிடம்,"அ஬஧ரது ஢ல்ன இபேக்கட்டும்.. சந்ஶ஡ரச஥ர இபேக்கட்டும்னு
஢றஷணச்ஶசன்டி.. ஢ீ ஋ன் close friend,அ஬ர் ஋ன் உ஦ிர்.. ஶ஬வநன்ண ஢ரன் வசய்஦?"
"உன் னவ் ஶ஥ட்டர் அண்஠ரக்கு வ஡ரி஦ர஡ர?" ஋ன்று பூஜர ஶகட்க ஜரணகற,
"வ஡ரி஦ரது.. தி஧஬ன்

வசரல்னறபேக்க ஥ரட்டரர். அ஬ர் த஡றல் வ஡ரிஞ்சதுக்கு அப்தநம்
வசரல்னறக்கனரம்னு ஢ரனும் வசரல்னன"
வசௌம்஦ர, "சரி.. உங்க னவ் ஸ்ஶடரரி஦ ஸ்டரர்ட் தண்ட௃ங்க"
ஜரணகற,"அ஬ர் ஋ன்ட அ஡றக஥ர ஶதசறணது கறஷட஦ரது, அ஬ஶ஧ரட அந்஡ அஷ஥஡ற஦ரண
கு஠ம் ஡ரன் ஋ன்ண ப௃஡ல்ன ஈர்த்஡து..
தி஧஬ன்ட

஋ணக்கு வ஧ரம்த திடிச்சஶ஡ அ஬ஶ஧ரட வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஥ணசு ஡ரன்.. அ஡
தரர்த்து ஡ரன் ஢ரன் அ஬ஷ஧ கர஡னறக்க ஆ஧ம்ச்சஶ஡!" ஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரள்.
வசௌம்஦ர,"஋ன்ணங்க.. இப்தடி இவ஧ண்ஶட ஬ரின ப௃டிச்சுடீங்க?"
ஜரணகற,"஋துக்கு இந்஡ '஬ரங்க ஶதரங்க'னரம்? பூஜர friend ஋ணக்கும் friend ஡ரன்.."
வசௌம்஦ர,"ஏஶக..டீல்" ஋ன்று ஬னது வதபே஬ி஧ஷன கரட்டவும் ஜரணகற எபே
புன்ணஷகப௅டன்,
"actually ஋ணக்கு இந்஡ 'ங்க' ஶதரடுநது வகரஞ்சம் கஷ்டம்.. அ஡ரன் வசரன்ஶணன்"
஋ன்நரள்.
வசௌம்஦ர,"ஹ்ம்ம்.. ஏஶக.. இப்த ஋ன் ஶகள்஬ிக்கு த஡றல் வசரல்லு" ஋ன்நதும் ஜரணகற,
"தின்ண இ஬ப ஥ர஡றரி ஢ரள் fullஆ வதரி஦ ரீல் ஏட்ட வசரல்நீங்கபர?" ஋ன்று
புன்ணஷகத்஡ரள்.
(தின்ண இன்வணரபே FlashBack 15 episodeக்கு ஏட்டுணர, ஋ல்ஶனரபேம் ஋ன் ஬டு
ீ ஶ஡டி
஬ந்துந ஥ரட்டீங்க?)
பூஜர,"஌ன்டி ஢ரணர உங்க இ஧ண்டு ஶதர்டப௅ம் '஋ன் கஷ஡஦ ஶகல௃ங்க ஶகல௃ங்க'னு
வசரன்ஶணன்.. இ஬ ஶகட்டர ஢ரன் வசரன்ஶணன், அ஡ ஢ீ எட்டு ஶகட்டுட்டு ஋ன்ண கறண்டல்
தண்நற஦ர?"
112

வசௌம்஦ர,"சரி.. சரி.. ஬ிடு" ஋ன்று பூஜர஬ிடம் வசரல்னற஬ிட்டு
"஢ீ உன் கஷ஡க்கு ஬ர.. தி஧஬னுக்கு

வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஥ணசுனு ஋஡ ஬ச்சு வசரல்ந?" ஋ன்று
ஜரணகற஦ிடம் ஶகட்டரள்.
ஜரணகற,"பூஜர ஋ன் ஶ஡ர஫றங்கறந஡ரன ஋ங்கல௃க்குள்ப தி஧ச்சஷண ஬ந்துந கூடரதுன்னு
பூஜரஷ஬ ஡ரன் ஬ிபேம்புஶநன்னு அ஬ர் ஋ன்ட வசரல்னன..
஋ன் அண்஠ர ஬பேத்஡தடு஬ரன்னு ஋ன் கர஡ஷன அ஬ன்ட வசரல்னன..
பூஜர அ஬ஷ஧ ஬ிபேம்தஷனன்னு வசரன்ணரலும், இன்ணப௃ம் அ஬ஷப கர஡னறக்குநரர்,
இணி அ஬஧ரன பூஜர ஬பேந்஡ கூடரதுன்னு ஢றஷணக்குநரர்."
வசௌம்஦ர,"இன்ணப௃ம் அ஬ர் பூஜரஷ஬ ஡ரன் கர஡னறக்குநரர்.. ஢ீ?"஋ன்று ஶகட்க ஜரணகற,
"இப்த ஡ரன் ஢ரன் அ஬ஷ஧ அ஡றக஥ர ஬ிபேம்புஶநன் ஶ஢சறக்குஶநன் கர஡னறக்குஶநன்..அ஬ர்
஦ரஷ஧ப௅ம் கஷ்ட தடுத்஡ ஥ரட்டரர்" ஋ன்று கூநற புன்ணஷகத்஡ரலும் அ஬பது கண்கள்
கனங்கற஦ிபேந்஡ண.

பூஜர,"இப்த ஢ீ கஷ்ட தடுநறஶ஦"
ஜரணகற,"அதுக்கு அ஬ர் கர஧஠஥றல்ஷனஶ஦"
பூஜர,"஬பேத்஡தடர஡டர.. ஢ரன் அ஬ர்ட ஶதசுஶநன்" ஋ன்நதும் ஜரணகற எபே சறரிப்புடன்,
"அது அவ்஬ப ஋பி஡ல்ன.. அ஬பேம் உன்ண ஥ர஡றரி திடி஬ர஡கர஧ர்.. அ஬஧து கர஡லும்
உண்ஷ஥஦ரணது" ஋ன்நரள்.
"உன் கர஡லும் உண்ஷ஥஦ரணதுடி.. தரர்க்கனரம்.. ஢ரன் ஶதசுஶநன்" ஋ன்நரள் பூஜர.
ஆணரல் அ஬ள் ஢றஷணத்஡து ஶதரல் ஋பி஡ரண என்நரக அந்஡ ஶதச்சு ஬ரர்த்ஷ஡
அஷ஥஦஬ில்ஷன.
இ஬ர்கள் இபே஬ரின் ஶதச்ஷசப௅ம் அஷ஥஡ற஦ரக ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ வசௌம்஦ர,
"confirmed.. இணி இந்஡ கர஡ல் தக்கஶ஥ ஶதரக஥ரட்ஶடன் தர.. ஋வ்஬பவு கஷ்டம்!
஋வ்஬பவு ஶதர஧ரட்டம்! ஋ப்தரதரதரதரதரதர" ஋ன்நதும் ஥ற்ந இபே஬பேம் சறரித்஡ணர்.

113

பூஜர,"கண்டிப்தர இப்தடி வசரல்ந஬ங்க கர஡னறப்தரங்க..க஬ன தடரஶ஡ ஥கஶப! வ஥ர஫ற
தடத்துன ஬ந்஡ ஥ர஡றரி உணக்கும் எபே ஢ரள் தல்பு ஋நறப௅ம், ஥஠ி அடிக்கும்" ஋ன்று
சறரித்஡ரள்.
வசௌம்஦ர,"சறரிக்கு஧துனரம் சரி.. ட்ரீட் ஋ப்ஶதர?"
பூஜர "஋துக்கு?" ஋ன்று ஶகட்க வசௌம்஦ர,
"ஹ்ம்ம்.. இவ்ஶபர ஶ஢஧ம் உன் FlashBack வதரறுஷ஥஦ர ஶகட்ஶடன்ன அதுக்கு"
"஢ரணர ஶகட்க வசரன்ஶணன்? ஢ீ஦ர ஡ரஶண ஶகட்ட"
இப்தடி ஶதச்சு வசல்ன.. 10 ஢ற஥றடங்கள் க஫றத்து,
'கர஡ல்ணர இவ்஬பவு கு஫ப்தப௃ம் கஷ்டங்கல௃ம் இபேக்கர?' ஋ன்ந ஶகள்஬ிப௅டன்
வசௌம்஦ர ஬ட்டிற்கு

வசல்ன,
'தி஧஬ன்

஋ன் கர஡ஷன புரிந்து ஋ன்ஷண ஌த்துகு஬ர஧ர? பூஜர ஶதசற அ஬ஷ஧
஥ர஡றடு஬ரபர?' ஋ன்ந ஶகள்஬ிகல௃டன் ஜரணகற ஬ட்டிற்கு

கறபம்த,
'அப்தர.. எபே ஢ல்ன ஥ணி஡ஷ஧ கஷ்ட தடுத்஡றஶடரஶ஥னு ஬பேந்஡றஶணஶண.. இப்த ஜரனு
இபேக்கர அ஬பேக்கு' ஋ன்ந ஥ண ஢றம்஥஡றப௅டன், சறரித்஡ ப௃கத்துடன் ஬ட்டிற்குள்

த௃ஷ஫ந்஡ரள் பூஜர.

஥கபின் ப௃கத்஡றல் ஥கறழ்ச்சறஷ஦ கண்டஶதரது ஡஥ற஫஧சு ஥ணம் ஥கறழ்ந்஡ரலும் அ஬஧து
ப௄ஷப சறந்஡ஷண஦ில் ஡ரன் இபேந்஡து.
அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் பூஜரஷ஬ ஶதபேந்து ஢றறுத்஡த்஡றல் இநக்கு஬஡ற்கு ஡ரஶண
ப௃ன்஬ந்஡ரர் ஡஥ற஫஧சு. கறபம்தி வசன்ந சறநறது தூ஧த்஡றஶனஶ஦, ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡ற
஡ணது வசல்னறல் ஥ஷண஬ிஷ஦ அஷ஫த்து,
"பூஜர தஸ் ஥றஸ் தண்஠ிட்டர.. அ஬ப கரஶனஜ்ன ஬ிட்டுட்டு ஬ரஶ஧ன்" ஋ன்று கூநற
வசல்ஷன அஷணத்து ஬ண்டிஷ஦ கறபப்திணரர்.
"஋ன்ணதர ஶதசட௃ம்?" ஋ன்ந ஥கபின் ஶகள்஬ி஦ில் ஥ணம் வ஢கறழ்ந்஡ரர்.

"ஹ்ம்ம்.. ஶ஢஧ர ஬ி஭஦த்஡றக்ஶக ஬ரஶ஧ன்டர.. உணக்கு கல்஦ர஠ம் தண்஠ி
114

ஷ஬க்கனரம்னு ஢றஷணக்குஶநன்஥ர............"
"அப்தர............................."
"இபே஥ர..஢ரன் ப௃஡ல்ன ஶதசற ப௃டிச்சுஶநன்..அப்தந஥ர ஢ீ உன் ப௃டிஷ஬ வசரல்லு..
஢ீ திநந்஡ப்தஶ஬ திற்கரனத்துன உணக்கும் அபேட௃க்கும் கல்஦ர஠ம்
தண்஠ிஷ஬க்கனும்னு ஋ணக்கும் வசல்஬ிக்கும் ஆஷச.. ஆணர ஢ரங்க அ஡
வ஬பிகர஥றச்சது கறஷட஦ரது.. சறன்ண தசங்க ஥ணச வகடுக்கவும் ஬ிபேம்தன.. இப்தவும்
அஶ஡ ஆஷச ஡ரன் ஋ங்க ஢ரல்஬பேக்குஶ஥..
இப்த வசரல்லு஥ர.. அத்ஷ஡ஷடப௅ம் ஥ர஥ரஷடப௅ம் ஶதசட்டு஥ர?"
"இல்னதர ஋ணக்கு இப்த கல்஦ர஠ம் ஶ஬ண்டரம்.. ஢ரன் M.E தடிக்க ஶதரஶநன்"
பூஜர-அபேண் இபே஬பேக்கும் ஋ன்ண தி஧ச்சஷண ஋ன்று வ஡ரி஦ர஡஡ரல், வதரி஦஬ங்க
஬ிபேம்புநது ஶதரல் ஶதசற கல்஦ர஠ம் வசய்து தி஧ச்சஷணஷ஦ சலர் வசய்஦னரவ஥ன்று
அ஬ர் ஢றஷணக்க,
'கல்஦ர஠ஶ஥ ஶ஬ண்டரம்' ஋ன்று ஥கள் கூறு஬ரள் ஋ன்று சற்றும் ஋஡றர்தரர்க்க஬ில்ஷன
஡஥ற஫஧சு.
"஌ன்டர? கல்஦ர஠த்துக்கு அப்தநம் கூட தடிக்கனரஶ஥.. உன்................"
"அப்தர ப்ப ீஸ் தர.. இ஡ தத்஡ற இணி ஶதச ஶ஬ண்டரம்.. ப்ப ீஸ்.." ஋ன்று ஥கள்
வகஞ்சற஦தும் அப்ஶதரஷ஡க்கு ஶதச்ஷச ஬ிட்டரர்.
அ஡ன் திநகு கல்லூரிக்கு வசல்லும் ஬ஷ஧ இபே஬பேம் ஶதச஬ில்ஷன. கல்லூரி
அலு஬னகம் ப௃ன் பூஜர இநங்கும் ஶதரது,
"஋ஷ஡ப௅ம் ஢றணச்சு க஬ஷன தடர஡஥ர.. '஋ல்னரம் ஢ன்ஷ஥க்ஶக'னு ஋டுத்துக்ஶகர.. அப்தர
஋ப்தவும் உன் கூடஶ஬ இபேப்ஶதன்" ஋ன்று கூநற ஆ஡஧஬ரக அ஬ள் ஶ஡ரள்஡ட்டி
கறபம்திணரர் ஡஥ற஫஧சு.
'அப்தரக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிந்஡து?' ஋ன்ந பூஜர஬ின் சறந்஡ஷணஷ஦ ஡ஷடவசய்஡ரள்
வசௌம்஦ர.
115

"஋ன்ணடி இன்ஷணக்கு அப்தர கூட ஬ந்துட? தஸ் ஡ரன் ஥றஸ் தண்஠ஷனஶ஦! ஋ணி
problem டர?"
எபே புன்ணஷகப௅டன், "஢த்஡றங் டர.. அப்தர இன்ஷணக்கு எபே ஶ஬ஷன஦ர இந்஡ தக்கம்
஬஧ ஶ஬ண்டி஦஡ரன ஋ன்ண கரஶனஜ்ன drop தண்஠ரங்க.. அவ்஬ப ஡ரன்.. ஶடரன்ட்
வ஬ரர்ரி.." ஋ன்று உண்ஷ஥ கர஧஠த்ஷ஡ ஥ஷநத்து கூநறணரள்.
"஢ரன் ஬பேம்ஶதரது ஢ீ ஌ஶ஡ர ஡ீ஬஧஥ர ஶ஦ரசறச்சறட்டு இபேந்஡ற஦ர.. அ஡ரன் வகரஞ்சம்
த஦ந்துட்ஶடன்"
"ஏ.. அது஬ர.. தி஧஬ன்
ீ சரர்ட ஜரனுக்கரக ஶதசந஡ தத்஡ற ஶ஦ரசறட்டு இபேந்ஶ஡ன்." ஋ன்று
ஶதசற஦தடிஶ஦ இபே஬பேம் ஡ங்கள் தகு஡றக்கு வசன்நணர்.
஥஡ற஦ம் 2.30 ஥஠ிக்கு ஡஦ங்கற ஡஦ங்கற தி஧஬ஷண

வசல்னறல் அஷ஫த்஡ரள் பூஜர,
"யஶனர.. ஢ர..ன்.. பூஜர ஶதசுஶநன்"
"............."
"யஶனர.....யஶனர"
"வசரல்லுங்க"
"இப்த ப்ரீ஦ர இபேக்கல ங்கபர? கன்டீன் ஬஧ ப௃டிப௅஥ர? ஢ரன் உங்க கூட வகரஞ்சம்
ஶதசட௃ஶ஥!"
"ஏஶக.. 10minsன ஬ஶ஧ன்" ஋ன்று கூநற வசல்ஷன அஷணத்஡஬ன், வசரன்ணதடிஶ஦ 10
஢ற஥றடங்கபில் ஬ந்஡ரன்.
பூஜர,"஍ அம் சரரி" ஋ன்று வ஥து஬ரக ஶதச..
"சரரி ஶகட்க ஢ீங்க ஋ன்ண தண்஠ங்க?"

"இல்ன.. அது ஬ந்து.."
"ஶ஢ர தீனறங்க்ஸ்.. அபேண் சரர் U.Sன இபேந்து சலக்கற஧ம் ஬ந்து உங்க கர஡ஷன
஌த்துக்கனும்னு ஢ரன் pray தண்ஶநன்" ஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரன்.
116

தி஧஬ன்
ீ த஡றனறனறபேந்து ஧ரம்ஸ் ப௄ன஥ரக ஡ன் கஷ஡ அ஬னுக்கு வ஡ரிந்து஬ிட்டது ஋ன்று
புரிந்஡து பூஜர஬ிற்கு.
தி஧஬ணின்

வதபேந்஡ன்ஷ஥஦ில் ஶ஥லும் சங்கட஥ரகவும்,'இந்஡ ஢ல்ன ஥ணி஡ர் ஋ன்ணரல்
கஷ்ட தடுநரஶ஧' ஋ன்றும் ஬பேந்஡றணரள் பூஜர.
'யளம்யளம்.. இது ஬பேத்஡ தடுந ஶ஢஧஥றல்ஷன.. அதுக்கரக ஢ரன் இங்க ஬஧ஷன' ஋ன்று
஡ணக்கு ஡ரஶண வசரல்னறக்வகரண்டு ஡ன் ஶ஡ர஫றக்கரக ஶதசத் வ஡ரடங்கறணரள்.
"஋துக்கு ஥ரி஦ரஷ஡஦ர ஶதசுநீங்க.. ஢ீங்க ஧ரம்ஸ் அண்஠ர friend ஶ஥லும் ஋ன்
ஶ஡ர஫ற஦ின் க஠஬஧ரக ஶதரந஬ர், ஋ன்ஷண '஢ீ' ஶண ஶதசனரம்" ஋ன்நரள்.
பூஜர஬ின் ஶதச்சறல் அ஡றர்ந்஡ தி஧஬ன்

"இ஡ தத்஡ற ஶதச ஡ரன் ஬஧ வசரன்ண ீங்கபர?"
"இப்த ஜரனு஬ின் கர஡ஷன ஌த்துக்குநதுன தி஧ச்சஷண இல்ஷனஶ஦!"
'இஷந஬ர.. இந்஡ வகரடுஷ஥ ஦ரபேக்கும் ஬஧ கூடரது.. கர஡னறன் ஥றுப்திற்கு தின் ஡றணம்
஡றணம் அ஬ஷப தரர்த்து ஶ஬஡ஷண தடு஬து தத்஡ரதுனு இப்த அ஬ஶப ஬ந்து
ஶதசுநர...அதுவும் ஡ன் ஶ஡ர஫ற஦ின் கர஡ஷன ஌த்துக்க வசரல்னற ஶ஬ந ஶகட்குநர' ஋ன்று
தி஧஬ணின்

இ஡஦ம் துடித்஡து.
சறறு வ஥ௌணத்஡றற்கு தின் எபே வதபேப௄ச்சுடன் தி஧஬ன்

ஶதச வ஡ரடங்கறணரன்.
"எபே ஶதச்சுக்கு ஶகட்குஶநன்.. சப்ஶதரஸ் அபேண் ஶ஬று ஦ரஷ஧஦ரது கர஡னறச்சு உங்க
கர஡ஷன ஌த்துக்கனணர, ஢ீங்க ஋ன் கர஡ஷன ஌த்துக்கு஬ங்கபர?"

பூஜர ஶதச்சற஫ந்஡ரள். அ஬ள் அஷடந்஡ அ஡றர்ச்சற அ஬ள் ப௃கத்஡றல் வ஡பி஬ரக வ஡ரிந்஡து.
"எபே ஶதச்சுக்கு கூட அப்தடி ஢றஷணக்க ப௃டி஦ஷனன! எபே ஆ஠ின் கர஡ல் ஥ட்டும் ஋ந்஡
஬ி஡த்஡றல் குஷநந்஡து பூஜர?"
"஢ரன் உங்க கர஡ஷன குஷநச்சு வசரல்னஶனஶ஦"
"஢ீங்க ஶகட்டதுக்கு ஋ன்ண அர்த்஡ம்?" ஋ன்று சறறு ஶகரதத்துடன் ஶகட்டரன் தி஧஬ன்.

பூஜர஬ிற்கு தி஧஬ணின்

஢றஷன ஢ன்நரக புரிந்஡து, அ஬ணின் ஶகரதப௃ம்
117

புரிந்஡து,஬பேத்஡ப௃ம் புரிந்஡து. ஆணரல் இப்தடிஶ஦ ஬ிடவும் ஥ண஥றல்னர஥ல்
வ஡ரடர்ந்஡ரள் பூஜர.
"஬ந்஡தும் ஢ீங்க ஋ன்ண வசரன்ண ீங்க? ஋ணக்கரக pray தண்ஶநன்னு வசரன்ண ீங்க ஡ரஶண!
உங்கல௃க்கு எபே தடி ஶ஥ஶன ஶதரய்ட்டர ஜரனு.. ஶ஢த்து அ஬ ஋ன்ண தரர்க்க ஬ந்஡ஶ஡
'உங்க கர஡ஷன ஌த்துக்க வசரல்னற வகஞ்ச ஡ரன்', ஋ன் கஷ஡ வ஡ரிந்஡ தின், ஢ரணர ஶகட்ட
திநகு ஡ரன் அ஬ ஡ன் கர஡ஷன வசரன்ணர.. அ஬ ஶதசுண எவ்வ஬ரபே ஬ரர்த்ஷ஡ப௅ம் அ஬
'உங்க ஶ஥ல் உ஦ி஧ரய் இபேக்குநஷ஡' வ஬பிதடுத்஡ற஦து.. அ஬......................"
பூஜர ஶதசறக் வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது தி஧஬ன்

வசல்னறல் அஷ஫ப்பு ஬஧, அஷ஡ ஋டுத்து
ஶதசற ப௃டித்஡தும்,
"இப்த உடஶண கறபரஸ் ஶதரகட௃ம்..சரரி" ஋ன்று கூநற ஬ிஷ஧ந்஡ரன்.
஥ரஷன஦ில் ஶதபேந்஡றல் ஬ட்டிற்கு

வசல்லும் ஶதரது தி஧஬னுடன்

ஶதசற஦ஷ஡
வசௌம்஦ர஬ிடம் வசரன்ணரள் பூஜர.
஬ட்டிற்கு

஬ந்஡஬ல௃க்கு சறந்஡றக்க தன இபேந்஡ண.
'஋ன்ண தண்஠ி இந்஡ தி஧஬ன்

஥ணச ஥ரத்துநது? ஢ரன் அ஬ர் ஢ல்னதுக்கு ஡ரஶண
வசரல்ஶநன்.. ஜரனு அ஬ர் ஶ஥ல் ஡ன் உ஦ிஷ஧ஶ஦ ஬ச்சுபேக்கரஶப!
கரஷனன அப்தர ஶ஬ந ஶகட்டரங்கஶப! அப்தரக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிந்஡து?
இத்ஶ஡ரடு ஬ிடவும் ஥ரட்டரங்கஶப! ஋ன்ண தண்நது?
அம்ப௃ ஋ப்த ஡ரன்டர ஬பே஬?'
஋ன்று தன ஶகள்஬ிகஷப வ஥ரட்ஷட஥ரடி஦ில் ஢றன்று ப௃ழு-஢றனர஬ிடம் ஶகட்டுக்
வகரண்டிபேந்஡஬ள்,
"஋ட்டு ஬஦஡றனறபேந்து கர஡னறச்சுட்டு இப்த ஌ன் கல்஦ர஠ம் ஶ஬ண்டரம்னு வசரல்ந?"
஋ன்ந ஶகள்஬ி஦ில் வதரிதும் அ஡றர்ந்து எபே ஡றடுக்கறடலுடன் ஡றபேம்திணரள்.

118

தகு஡ற 22:
'இது அபேண் கு஧னரச்ஶச' ஋ன்று அ஡றர்ச்சறப௅ம் ஆச்சறரி஦ப௃ம் ஆ஬லு஥ரக ஡றபேம்தி஦஬ள்,
அங்ஶக ஥னர்ந்஡ ப௃கத்துடன் அபேண் ஢றற்கவும் இது கண஬ர ஢றஜ஥ர ஋ன்ந சந்ஶ஡கத்஡றல்
஡ன் வச஬ிகஷபப௅ம் கண்கஷபப௅ம் ஥ரநற ஥ரநற ஶ஡ய்த்஡தடி ஢றற்க, அபேண் சறரித்஡
ப௃கத்துடன் அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற ப௃ன்ஶணநறணரன்.
கண஬ில்ஷன ஢றஜம் ஡ரன் ஋ன்று வ஡ரிந்஡ தின்பும் ஡ரன் கரட௃ம் கரட்சற஦ில் ஡ன்
கண்கஷபஶ஦ ஢ம்த ப௃டி஦ர஥ல் தி஧ம்஥றத்து ஢றன்நரள் பூஜர. ஆணந்஡த்஡றல் அ஬ள்
கண்கள் சறநறது கனங்கறண.
அ஬பது கண்கள் கனங்கு஬ஷ஡ கண்டதும் ஶ஬க஥ரக அ஬ஷப வ஢பேங்கற஦஬ன் அ஬ள்
கண்கஷப துஷடத்து, கர஡லுடன் அ஬ள் கண்கஷப தரர்த்து,
"஋ன் ஥ணசுன இபேக்குந஡ ஥னர்கல௃க்கு ஢டு஬ில் உன்ஷண ஢றறுத்஡ற வசரல்ன ஆஷச
தட்ஶடன்! ஆணரல்" ஋ன்று ஢றறுத்஡றணரன்.
பூஜ஬ிற்ஶகர அ஡றர்ச்சறக்கு ஶ஥ல் அ஡றர்ச்சற.
ப௃஡னறல், 'அபேண் ஋ப்ஶதர இந்஡ற஦ர ஬ந்஡ரன்? இங்க ஋ப்ஶதர ஬ந்஡ரன்?'
அடுத்து,'஢ரன் 8 ஬஦சுன இபேந்து இ஬ஷண கர஡னறப்தது அப்தரக்ஶக வ஡ரி஦ரஶ஡,
இ஬னுக்கு ஋ப்தடி?'
அடுத்஡து, 'கணவுன வசரன்ண அஶ஡ ஬ரர்த்ஷ஡கஷப வசரல்நரஶண'
பூஜர஬ிற்கு ஥஦க்கஶ஥ ஬ந்து஬ிட்டது. பூஜர ஡டு஥ரநவும் சட்வடன்று அ஬ஷப ஡ரங்கற
திடித்஡ரன் அபேண்.
஬ில் ஶதரல் ஬ஷபந்஡றபேந்஡஬பின் இஷடஷ஦ ஡ணது இடது க஧த்஡ரல் திடித்து அ஬ஷப
஡ரங்கற஦஬ன், ஬னது க஧த்஡ரல் அ஬பது கன்ணத்஡றல் வ஥ல்ன ஡ட்டி,
"பூஜர..பூஜர..஌ய் புஜ்ஜள.. ஋ன்ண தரபேடர" ஋ன்று சறறு த஡ட்டத்துடன் அஷ஫க்கவும் கண்
஬ி஫றத்஡஬ள் ஢றற்கும் ஢றஷன உ஠஧ரது கண்஠ிஷ஥க்கர஥ல் அ஬ஷணஶ஦ தரர்த்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரள். இன்ணப௃ம் அ஬ள் அ஡றர்ச்சற஦ினறபேந்து ஥ீ ப஬ில்ஷன.
அபேண், "஋ன்ண இப்தடி தரர்க்குந? ஢ரன் ஋ப்ஶதர ஬ந்ஶ஡ன்? கணவுன வசரன்ணஷ஡ஶ஦
இப்தவும் வசரல்ஶநஶணன்னு அ஡றர்ச்சற஦ர இபேக்கர?" ஋ன்நதும் பூஜர ஶ஥லும் கண்கஷப
119

஬ிரித்து அபேஷ஠ தரர்க்க, அ஬ன் சறரித்துக் வகரண்ஶட,
"஢ீ வசரல்னர஡ஷ஡ ஋ல்னரம் உன் ஷடரி வசரல்னறடுச்சு" ஋ன்நதும் சட்வடன்று ஢ற஥றர்ந்து
஢றன்ந஬ள் அ஬ஷண ப௃ஷநத்துக் வகரண்ஶட ஬ினகற கல ஶ஫ வசல்ன ஡றபேம்தவும் அ஬பது
ஷகஷ஦ தற்நற ஢றறுத்஡றணரன் அபேண்.
அ஬பது ஶகரதத்ஷ஡ சரி஦ரக பெகறச்ச஬ன், அந்஡ ஶகரதத்ஷ஡ ஧சறத்துக்வகரண்ஶட,
" 'ஷடரி தடிச்சு ஡ரன் கர஡ல் புரிஞ்சு஡ர'னு ஶகரத஥ர.. உன் ஷடரி தடிக்க ஡ரன் U.Sன
இபேந்து ஬ந்ஶ஡ணர?" ஋ன்ந ஶகள்஬ி஦ில் உடஶண அ஬ஷண ஡றபேம்தி தரர்த்஡஬ள்
அ஬ணது கறண்டனரண சறரிப்தில் ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திணரள்.
அபேண் அ஬ஷப இழுக்க ப௃஦ற்சறக்க அ஬ள் அ஬ஷண ப௃ஷநத்து ஷகஷ஦ ஬ிடு஬ிக்க
ப௃஦ற்சறத்஡ரள். சறன வ஢ரடிகள் இந்஡ ஶதர஧ரட்டம் ஢றக஫, அபே஠ின் தனம் வஜய்த்஡து.
அபேண் அ஬ஷப இழுத்து இஷடஶ஦ரடு ஶசர்த்து அஷ஠த்஡ரன்.
பூஜர ப௃஡னறல் ஬ிடுதட ப௃஦ற்சறத்஡஡றல் அ஬பது இடுப்பு தகு஡ற ஶசஷன ஶனசரக ஬ினக,
அபே஠ின் இடது க஧ம் அ஬பின் வ஬ற்று இஷடஷ஦ தற்நற஦து. பூஜர஬ின் ஡ற஥றநல்
஢றன்நது,உடல் சறனறர்த்஡து,வ஬ட்கத்஡றல் இ஡ழ் ஥னர்ந்஡து,கண்கஷப ப௄டிணரள்.
"பூஜர"
"........."
"஋ன்ண தரபே"

பூஜர அஷச஬ற்று ஢றற்கவும் அபேண் அ஬பது இஷட஦ில் ஬ஷ஠

஥ீ ட்ட அ஡ற்ஶகற்ந
இஷச஦ரய் வ஬க்கத்துடன் சறரித்து கூச்சத்஡றல் வ஢பிந்து ஆடிணரள்.
"஋ப்தடிடி இப்தடி ஋ன்ண ஥஦க்குந" ஋ன்ந ஬ரக்கற஦த்஡றல் இன்த கண஬ில் இபேக்ஷக஦ில்
குபிர்஢ீஷ஧ ப௃கத்஡றல் அடித்஡து ஶதரல் ஬ி஫றத்஡஬ள், அபேஷ஠ ப௃ஷநத்துக் வகரண்டு
஬ினக ப௃஦ற்சறக்க அபே஠ின் அஷ஠ப்பு இறுகற஦து. அபேண் சறரித்துக்வகரண்ஶட,

"஥஦க்கற.. ஢ரன் உன்ணிடம் ஥஦ங்கற கறடப்தது உண்ஷ஥ ஡ரன். அன்ஷணக்கு வசரன்ண
஬ரர்த்ஷ஡கல௃க்கு இ஡ரன் அர்த்஡ம் ஆணரல் ஢ரன் வசரன்ண ஬ி஡ப௃ம் ஋ன்
ப௃கதர஬ஷணப௅ம் அ஡ன் அர்த்஡த்ஷ஡ ஥ரத்஡றடுச்சு" ஋ன்று ஬பேத்஡ம் கனந்஡
120

வ஥ன்ணஷகப௅டன் அ஬ஷப தரர்த்஡ரன். அ஬ன் கண்கள் '஋ன்ஷண ஥ன்ணிப்தர஦ரடர'
஋ன்று வகஞ்சற஦து.
'஢ரன் ஢றஷணத்஡ஷ஡ ஶதரல் இ஬ன் ஋ன்ஷண உ஦ி஧ரய் ஶ஢சறக்கறநரன்.
16 ஬பேட ஡஬த்஡றற்கு ஬஧ம் கறஷடத்து஬ிட்ட஡ர? ஢றஜம் ஡ரணர இது?
஥ண஡றனறபேந்து வசரல்னஷனன்னு வ஡ரிப௅ஶ஥! ஏ஧ரண்டு கரன஥ர ஋ன்ண ஬ஷ஡க்கும்
஬ரர்த்ஷ஡கபின் உண்ஷ஥ அர்த்஡ம் இத்஡ஷண இணிஷ஥஦ரண஡ர?
இ஡஬ிட ஶ஬வநன்ண ஶ஬ண்டும் ஋ணக்கு'
஋ன்று பூஜர஬ின் ஥ணம் ஥கற஫, அ஬பின் வ஥ௌணத்ஷ஡ ஡஬நரக புரிந்து வகரண்டரன்
அபேண்.
'஋ன்ண ஥ணிக்கஶ஬ ஥ரட்டி஦ர புஜ்ஜள? ஢ரன் வசரன்ண ஬ி஡ம் ஡஬று ஡ரன், ஋ன்
ஶ஥னறபேந்஡ ஶகரதத்ஷ஡ உன் ஶ஥ல் கரட்டிபேக்க கூடரது ஡ரன்.. ஋ன்ண வ஬றுத்து஧ர஡டர..
஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம் உன்ணரல் ஋ன்ஷண வ஬றுக்க ப௃டி஦ரது' ஋ன்று ஥ணதுள் ஡஬ித்஡ரன்
அபேண். தின்,
'ஹ்ம்ம்.. ஋ன் கர஡ஷன வசரல்னற உணக்கு புரி஦ ஷ஬ப்ஶதன்' ஋ன்று சறநறது வ஡பிந்஡ரன்.
"இஶ஡ வ஥ரட்ஷட ஥ரடி஦ில் இஶ஡ இடத்஡றல் ஡ரன் ப௃஡ல் ப௃஡ல் ஢ரன் உ஠ர்ந்ஶ஡ன்!
உன் ஥ீ ஡ரண ஥஦க்கம் 'கர஡ல் ஥஦க்கம்' னு" ஋ன்நதும்,
இபே஬பேம் அந்஡ ப௃஡ல் அஷ஠ப்ஷதப௅ம் இ஡ழ் உ஧சஷனப௅ம் ஢றஷணத்து தரர்த்஡ணர்.
இ஡ழ் உ஧சஷன ஢றஷணத்து அபேண் கர஡லுடன் பூஜரஷ஬ தரர்க்க, அ஬ஶபர இ஡ழ்
உ஧சலுக்கு தின் அ஬ன் கூநற஦ ஬ரர்த்ஷ஡கஷப ஢றஷணத்து அ஬ஷண ப௃ஷநத்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரள்.
ப௃ன்வதல்னரம் பூஜர கர஡ஶனரடு தரர்க்க அபேண் சறடுசறடுத்஡ரன். ஆணரல் இப்ஶதரஶ஡ர
஢றஷன ஡ஷன கல ஫ரக ஥ரநற஦து.
அபேட௃ம் இஷ஡ ஡ரன் ஢றஷணத்஡ரஶணர ஋ன்ணஶ஬ர அ஬ணிட஥றபேந்து ஢ீண்ட வதபேப௄ச்சு
என்று வ஬பிஶ஦நற஦து.
'஋ன்ண' ஋ன்தது ஶதரல் பூஜர புபே஬ம் உ஦ர்த்஡ அபேண்,
"஋ன்ண ஥ன்ணிக்கஶ஬ ஥ரட்டி஦ர பூஜர? ஢ரன் ஢ீ ஢றஷணக்குந அர்த்஡துன வசரல்னன..
஢ம்புடர"
121

'உன்ஷண ஢ம்தர஥னர? ஹ்ம்ம்.. இன்ணப௃ம் அந்஡ கர஧஠த்ஷ஡ வசரல்னஶனஶ஦!஢ீ
ப௃஡ல்ன அ஡ வசரல்லு' ஋ன்று ஥ணதுள் அ஬னுடன் ஶதசறணரள் பூஜர.
பூஜர஬ின் ஥ண஢றஷன புரி஦ர஥ல் ஶ஥லும் ஬பேந்஡றணரன் அபேண்.
"஢ீ ப்வ஧ரஶதரஸ் தண்஠ப்த ஏஶக வசரல்னனன்னு ஶகரத஥ர? ஢ீ தடிப்ஷத ப௃டிக்கட௃ம்,
அது ஬ஷ஧ உன்ண disturb தண்஠ கூடரது, உன் ஷ஥ன்ட் ஷட஬ர்ட் ஆக கூடரதுன்னு
஢ரன் ஢றஷணச்சது ஡ப்தர?"
"......"
அபேண் வதரிதும் ஬பேத்஡ம் ஢றஷநந்஡ கு஧னறல்,
"அன்ஷணக்கு ஌ற்கணஶ஬ உன் அ஫கறலும் கு஧னறலும் ஥஦ங்கற இபேந்ஶ஡ன், ஋஡றர்தர஧ர஡
ஶதரது ஢ீ டக்குனு இழுத்஡தும் உன்ஷண கறஸ் தண்஠னும்னு ஶ஡ரனுச்சு.. உன் ஷ஥ன்ட்
ஷட஬ர்ட் தண்஠ கூடரது ஢றஷணச்ச ஋ன்ணரல் ஋ன் ஥ணஷ஡ ஷட஬ர்ட் தண்஠ ப௃டி஦ர஥
஡஬ிச்ஶசன், ஋ன் ஶ஥னஶ஦ ஋ணக்கு வ஧ரம்த ஶகரதம் ஬ந்துது, அ஡ ஡ப்தர உன்ட
கர஥றச்சுஶடன்.. இப்த கறடந்து ஡஬ிக்கறஶநன்..
஌ன்டி ஋ன்ண வகரல்ந? ஌஡ரச்சும் ஶதசு.. இதுக்கு இவ்஬பவு வதரி஦ ஡ண்டஷண஦ர?
ஶதசுடி.. ஋ன்ண ஥ன்ணிக்கஶ஬ ஥ரட்டி஦ர?"
இ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ன்ண஬ணின் ஡஬ிப்ஷத ஡ங்கு஥ர அந்஡ கர஡ல் வ஢ஞ்சம்!
பூஜர ஡ஷன சரித்து எபே புன்ணஷகப௅டன்,
"ஹ்ம்ம்.. ஥ன்ணிப்தர! இணி பூஜர னு கூப்புடுந஡ ஬ிட்டுட்டு ப௃஡ல்ன வசரன்ண 'புஜ்ஜள'
னு கூப்ட்டர ஥ன்ணிக்கனரம்" ஋ன்று கண்சற஥றட்டி஦஬ள்,
"஡ண்டஷண குடுக்க ஢றஷணக்குந஬ இப்தடி஦ர உன்ண அஷ஠ச்சுட்டு ஢றற்க ஬ிடு஬ர?"
அபேண் அஷடந்஡ ஥கறழ்ச்சறக்கு அபஶ஬ கறஷட஦ரது. சந்ஶ஡ரசத்஡றல் பூஜரஷ஬ தூக்கற
எபே சுத்து சுத்஡றணரன். ஥ரவதபேம் ஢றம்஥஡றப௅டன் அ஬ஷப இறுக அஷ஠த்து அ஬பது
வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்டரன்.
"஌ன்டி இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஶதசன?"
"ஹ்ம்ம்.. ஶகரதம் இபேக்கர஡ர?
தடிப்புக்கரக வ஬஦ிட் தண்நனு ஡ரன் ஢ரனும் ஢றஷணச்ஶசன்.
122

தடிப்பு ப௃டிஞ்சு 8 ஥ரசம் க஫றச்சு இப்த ஡ரஶண ஬஧" ஋ன்று பூஜர வசல்ன ஶகரதம் கரட்ட,
஬஫க்கம் ஶதரல் அஷ஡ ஧சறத்து சறரித்துக்வகரண்ஶட அபேண்,
"அந்஡ ஶகரதத்ஷ஡ ஶதரக்க ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ஶ஥" ஋ன்நரன்.
பூஜர '஋ன்ண' ஋ன்தது ஶதரல் ஢ற஥றர்ந்து தரர்க்க, அபேண் கர஡ல் ஡ரகத்ஶ஡ரடு அ஬ஷப
தரர்த்஡ரன்.
இபே க஧ங்கபரல் பூஜர஬ின் கன்ணங்கஷப வ஥ன்ஷ஥஦ரக திடித்து அ஬பின் இ஡஫றல்
இ஡ழ் த஡றத்஡ரன். ப௃஡னறல் சறநறது ஢டுங்கற஦஬ள் சறநறது வ஢ரடிகபில் ஡ன்ஷண ஥நந்து
அ஬னுடன் இஷசந்஡ரள்.
஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் அப்தடிஶ஦ ஢றன்நரர்கஶபர! வ஡ன்ஷண ஏஷனவ஦ரன்று ஬ிழுந்஡
சத்஡த்஡றல் இ஡ழ்கள் திரிந்஡து, பூஜர ஬ினகறணரள், அபேண் புன்ணஷகஶ஦ரடு அ஬ஷப
தரர்த்஡ரன்.
பூஜர வ஬ட்கத்ஷ஡ ஥ஷநத்து ஶதச்ஷச வ஡ரடங்கறணரள்.
"19 ஬஦சுன 2000ன கர஡ல் ஥஦க்கத்ஷ஡ உ஠ர்ந்஡.. அது ஋ப்ஶதர ஆ஧ம்சுது? ஡றடீர்னு
இங்க ஋ப்தடி ஬ந்஡? ஋ல்னரம் வசரல்லு?"
அபேண் கர஡ல் ஡ரதத்ஶ஡ரடு பூஜரஷ஬ தரர்த்து,
"஋த்஡ண கஷ஡ தடிக்குந, தடம் தரர்குந! இந்஡ சலன்ன ஋ப்தடி இபேக்கட௃ம்னு வ஡ரி஦ரது?
இப்தடி஦ர ஡ள்பி ஢றற்தரங்க?"
"ஹ்ம்ம்.. ஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம்.. தக்கத்துன ஬ந்஡ர உன் ஷக கண் ப௄க்கு ஬ரய் ஋ல்னரம்
஋ன்ண வசப௅ம்னும் வ஡ரிப௅ம்"
"஢ீ ஬஧ரட்டி ஢ரன் ஬பேஶ஬ன்"
"஢ரன் அடிப்ஶதன்"
"அடிதர஬ி! Romance தண்஠ வ஡ரிப௅஡ரடி உணக்கு?"
"ஶ஢஧ம் ஡ரன்! ஢ீ ஋ன்ண ஶகட்குநற஦ர?" ஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரள்.
"உன்ட ஶகட்கர஥ ஶ஬ந ஦ரர்ட ஶகட்க"
123

"இந்஡ ஢றணப்பு ஶ஬ந஦ர! உன் ப௄ஞ்சுக்கு ஋ன்ண ஬ிட்ட ஦ரபே கறஷடப்தர!"
"஢ர..........................." பூஜர அபே஠ின் ஬ரஷ஦ ப௄டி,
"எழுங்கர ஶ஬ஶநதும் வதணரத்஡ர஥ ப௃஡ல்ன ஶகட்டதுக்கு த஡றல் வசரல்லு.. இல்ன ஢ரன்
கல ஫ ஶதரய் அப்தரட ஶதச ஆ஧ம்சுடுஶ஬ன்" ஋ன்நதும் அபேண் அ஬ள் ஷக஦ில்
ப௃த்஡஥றட்டு அஶ஡ ஷகஷ஦ திடித்து இழுத்஡ஷ஠த்து ப௄க்ஶகரடு ப௄க்கு உ஧சற,
"஥ர஥ரஷ஬ப௅ம் அத்ஷ஡ஷ஦ப௅ம் ஶகர஬ிலுக்கு Pack-off தண்஠ிட்ஶடன்" ஋ன்று
சறரித்஡ரன்.
"உன்ண ஢ம்தி ஋ன்ண ஡ணி஦ர ஬ிட்டுட்டு ஶதரணரங்கபர அப்தர?"
"ஹ்ம்ம்.. ஋ங்க! ஬ட்ஷட

பூட்டி சர஬ி஦ ஋டுத்துட்டு ஶதரய்ட்டரங்கஶப!" ஋ன்று அபேண்
வதரனற஦ரக வதபேப௄ச்சு ஬ிட,
பூஜர அ஬ன் கன்ணத்஡றல் ஡ட்டி,
"வ஧ரம்த ஡ரன் ஢றஷணப்பு" ஋ன்நரள்.
"ஹ்ம்ம்.. ஋ன்ணனரஶ஥ர ஢றஷணக்குஶநன்! ஋ன்ணனரஶ஥ர வசய்஦ ஶ஡ரட௃து!"

124

தகு஡ற 23:
அபேண் பூஜர஬ின் கழுத்து ஬ஷப஬ில் ப௃கம் புஷ஡த்து கண் ப௄டி கர஡ல்கறநக்கத்஡றல்,
"ஹ்ம்ம்.. ஋ன்ணனரஶ஥ர ஢றஷணக்குஶநன்! ஋ன்ணனரஶ஥ர வசய்஦ ஶ஡ரட௃து!" ஋ன்நரன்.
அபே஠ின் ப௄ச்சுக் கரற்நறன் ஡ீண்டனறல் ஡ன்ஷண ஥நந்து அ஬னுடன் ஶசர்ந்து பூஜரவும்
கறநங்கறணரள். இ஬ர்கபின் கர஡ல் கறநக்கத்ஷ஡ தரர்த்து வ஬க்கப்தட்டு஥஧த்஡றன்
கறஷபகள் என்ஶநரவடரன்று சனசனக்க, அந்஡ சத்஡த்஡றல் இபே஬பேம் சு஦ப௅஠ர்஬ிற்கு
஬ந்஡ணர். அபேண் சறரிப்தில் பூஜர வ஬க்கத்஡றல் ப௃கம் ஡றபேப்தி ஬ினக ஢றஷணக்க
அபே஠ின் திடி இறுகற஦து. ஡ணக்ஶக ஶகட்கர஡ சத்஡த்஡றல் கரற்ஶநரடு கனந்஡ கு஧னறல்
பூஜர,
"அபேண்.. ப்ப ீஸ்.. ஬ிடுடர" ஋ன்நரள்.
ஶ஥லும் ஥஦ங்கறணரன் அபேண்.
"இ஡ரன்.. உன்ண தரர்த்஡ர, தக்கத்துன இபேந்஡ரஶன ஢ரன் ஋ன்ண இ஫க்குஶநன்..஋ன்ண
஋ன்ணரஶனஶ஦ control தண்஠ ப௃டி஦ரது.. இ஡ணரன ஡ரன்டி வகரஞ்ச ஢ரள் ஢ீ தடிச்சு
ப௃டிக்குந ஬ஷ஧ உன்ண ஬ிட்டு ஬ினகற இபேக்கட௃ம் ஢றஷணச்ஶசன்."
"வசரல்னறட்டு ஶதர஦ிபேக்கனரம்ன டர.. அப்தடி ஶதசறட்டு ஶதர஦ிட்டு இப்த ஡ரன் ஬ர஧"
஋ன்று பூஜர ஬பேந்஡றணரள்.
"வசரல்னறட்டு ஶதர஦ிபேக்கனர஥ர? ஋ப்தடி?" ஋ன்று அபேண் சறறு ஶகரதம் கரட்ட,
"஌ன் டர?" ஋ன்று ஬ி஫றத்஡ரள் பூஜர.
"ஹ்ம்ம்.. இப்த ஌ன் ஶகட்க ஥ரட்ட?
அன்ஷணக்கு அப்தடி ஶதசறட்டு ஆதீஸ்க்கு ஶதரய் ஶ஬ஷனஶ஦ ஏடன.. கஷ்ட஥ரஶ஬
இபேந்துது.. ஋ன் ஶ஥னறபேந்஡ ஶகரதம் ஡஠ிந்து ஶ஦ரசறச்சப்த ஡ரன் ஢ரன் ஶதசற஦஡றன்
அர்த்஡ம் புரிந்஡து.. அது உன்ண வதரிதும் கஷ்தடுத்஡றபேக்குஶ஥னு ஢ரன் வ஧ரம்த கஷ்ட
தட்ஶடன்..
உன்ட ஶதசனரம்னு ஬ட்டுக்கு

ஶதரன் தண்஠ ஢றஷணச்சத எபே ப௃க்கற஦஥ரண online
client ஥ீ ட்டிங் ஬ந்து வ஡ரஷனச்சுது.. அந்஡ ஥ீ ட்டிங் ப௃டிச்சதும் அடுத்து இன்வணரபே
஥ீ ட்டிங்.. எபே ஬஫ற஦ர ஥ீ டிங்க்ஸ் ஋ல்னரம் ப௃டிச்சுட்டு 6.30க்கு ஶதரன் தண்஠ர ஶ஥டம்
125

வசன்ஷண஦ ஬ிட்ஶட கறபம்திடீங்கனு அம்஥ர அ஡றர்ச்சற஦ரண வசய்஡றஷ஦ வசரன்ணதும்
஋வ்஬பவு கஷ்ட தட்ஶடன்னு உணக்கு வ஡ரி஦ரது பூஜர..
உடஶண உணக்கு ஶதரன் தண்஠ர இ஧ண்டு ப௄ட௃஬ரட்டி '஢ரட் ரீச்சபுள்' னு ஬ந்துது..
அப்தநம் 7.30க்கு 'சு஬ிச்டு ஆப்'னு ஬ந்஡தும் ஋ன் உ஦ிஷ஧ இ஫ந்஡ உ஠ர்வு...."
பூஜர ஶ஬க஥ரக அபே஠ின் ஬ரஷ஦ ப௄டிணரள். (அப்ஶதரது இபேந்஡ ஥ண஢றஷன஦ில்
஦ரஶ஧ரடும் ஶதச ஬ிபேம்தர஥ல் வசல்ஷன அஷணத்஡஬ள் அடுத்஡ ஢ரள் ஬ட்டிற்கு

வசன்ந
தின் ஡ரன் அஷ஡ உ஦ிர்தித்஡ரள்).
அபேண் அ஬ள் ஷகஷ஦ ஬ினக்கற வ஬றுஷ஥஦ரண புன்ணஷகப௅டன் வ஡ரடர்ந்஡ரன்.

"஋ணக்கு ஋ன்ண வசய்஦ஶண வ஡ரி஦ன.. ஋ன் ஶ஥ல் வ஧ரம்த ஋ரிச்சல், ஶகரத வ஬நறஶ஦
஬ந்துது"
இப்ஶதரது வசரல்லும் ஶதரஶ஡ அபே஠ின் ப௃கம் அஷ஡ கரட்டி஦து, பூஜர வ஥ன்ஷ஥஦ரக
அ஬ன் ப௃துஷக ஬பேடவும் ஶகரதம் ஡஠ிந்து ஶதச வ஡ரடங்கறணரன்.
"஢ீ இல்னர஡ ஬ட்டுக்கு

ஶதரகஶ஬ திடிக்கர஥ ஶ஢஧ர தீச்க்கு ஶதரய்ஶடன்.. அம்஥ர 12
஥஠ிக்கு ஶதரன் தண்஠வும் ஡ரன் சு஦ப௅஠ர்஬ிற்கு ஬ந்து ஬ட்டுக்கு

கறபம்தி ஶதரஶணன்.
அடுத்஡ ஢ரள் 6 ஥஠ிக்குனரம் ஆதீஸ் கறபம்திட்ஶடன்.. அன்ஷணக்ஶக
஡றபேவ஢ல்ஶ஬னறக்கு கறபம்த train டிக்வகட் புக் தண்ஶ஠ன்.. கரஷன 10 ஥஠ிக்கு U.S flight
டிக்வகட்ட ஋ன் ஷகன குடுத்஡ரங்க..
஢ீ ஊபேன இபேந்து ஬ந்஡ அன்ஷணக்ஶக அ஡றக ஢ரள் உன்கூடஶ஦ இபேந்து ஋ன் கர஡ஷன
஥ஷநக்க ப௃டி஦ரதுன்னு 8months U.S டிரிப்க்கு ஏஶக வசரன்ண஡ ஢ரன் ஥நந்ஶ஡
ஶதர஦ிபேந்ஶ஡ன்.
஡றபேவ஢ல்ஶ஬னற டிக்வகட் கன்வசல் தண்஠ிட்டு U.S கறபம்தி ஶதரஶணன்..
அங்க ஶதரய் ஢ரன் தட்ட தரடு ஋ணக்கு ஥ட்டும் ஡ரன் வ஡ரிப௅ம்..
'உன்ண கஷ்ட தடுத்துணதுக்கு வ஧ரம்தஶ஬ ஡ண்டஷண஦ அனுத஬ிச்ஶசன்டர.. உன்ண
கஷ்ட தடித்஡ற஦ ஬னற வ஢ஞ்ஷச அரிக்க, ஢ீ ஋ப்தடி இபேக்கனும் வ஡ரிஞ்சுக்க ப௃டி஦ர஥..
஋ப்தர.. அந்஡ ஬னறப௅ம் ஶ஬஡ஷணப௅ம் ஬ரர்த்ஷ஡கபரல் வசரல்னஶ஬ ப௃டி஦ரது டர.."
"ஶ஬ண்டரம் டர.. ஢ரன் ஶகட்டுபேக்கஶ஬ கூடரது.. ஬ிடு.. அ஡ தத்஡ற ஶதச ஶ஬ண்டரம் டர.."
அபேண் எபே புன்ணஷகப௅டன்,
126

"உன்ண கஷ்ட தடுத்஡ இ஡னரம் வசரல்னனடர......................"
"வ஡ரிப௅ம்.. ஬ிடு.. " ஋ன்று கண்கனங்கறணரள் பூஜர..
"஌ய்! ஋ன்ணடர ஢ீ..........." ஋ன்று அபேண் த஡ந, பூஜர,
"஢ீ வ஧ரம்தஶ஬ கஷ்ட தட்டுட்டர"
"஢ீ தடஷன஦ர?"
"கண்டிப்தர உன்ணப஬ிற்கு இல்ஷன"
"அ஡ரன் ஋ல்னரத்துக்கும் ஶசர்த்து இன்ஷணக்கு தரிசு ஡ந்துட்டிஶ஦! இணிப௅ம் ஡஧
ஶதரநறஶ஦!" ஋ன்று அபேண் புன்ணஷகப௅டன் கர஡ல் தரர்ஷ஬ தரர்க்க பூஜர஬ின் ப௃கப௃ம்
஥னர்ந்஡து.
அபேண் ஥ீ ண்டும் வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"஋வ்஬பவு சலக்கற஧ம் ஶ஬ஷனஷ஦ ப௃டிக்க ஢ரன் ட்ஷ஧ தண்ஶ஠ஶணர அவ்஬பவுக்கு
இழுத்துட்ஶட ஶதரச்சு ஶ஬ஷன..
அப்தநம் Feb6 ஢ீ ஋ன் ORACLE புக்ன ஬ச்சுபேந்஡ உன் க஬ிஷ஡஦ தடிச்ச திநகு ஋ன்ணரன
அங்க இபேக்கஶ஬ ப௃டின.. ஋ணக்கு கல்஦ர஠ம்னு வசரல்னறட்டு pack-off தண்஠ிட்டு
஬ந்துட்ஶடன். வசன்ஷணன இபேந்து flightன தூத்துக்குடி ஬ந்து அங்கறபேந்து கரர்ன இங்க
1 ஥஠ிக்கு ஬ந்ஶ஡ன்.. உன் ஷடரி தடிச்ஶசன்.. ஢ீ ஬஧ ஶ஢஧ம் வ஬பி஦ ஶதரய்ஶடன்." ஋ன்று
சறரித்஡ரன் அபேண்.
(Feb6 - 8 ஬஦஡றல் பூஜர ஥ண஡றல் கர஡ல் ஬ித்து ஬ிழுந்஡ அஶ஡ ஶ஡஡ற)
"஋ன்ண க஬ிஷ஡?"
"வ஡ரி஦ர஡ ஥ர஡றரி ஶகட்குந"
"ப்ப ீஸ்.. வசரல்லுடர"
"அ஡ரன் 8 ஬஦சுன இபேந்து ஋ன்ண கர஡னறச்ச஡ ஊபேகற ஊபேகற ஋ழு஡ற஦ிபேந்஡ஶ஦.. அ஡
஡ரன் வசரல்ஶநன்"
அபேஷ஠ தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ பூஜர஬ின் கண்கள்
127

ஆச்சரி஦ம்,஥கறழ்ச்சற,கு஫ப்தம்஋ன்று தன உ஠ர்சறகஷப கரட்டி஦து.
"஌ய்! ஋ன்ண? ஌ன் இப்தடி தரர்க்குந?"
"கு஫ப்த஥ர இபேக்கு.."
"஋ன்ண கு஫ப்தம்?"
"஋ன் க஬ிஷ஡ஷ஦ ஢ரன் உன் புக்ன ஷ஬க்கன"
"஋ன்ணது?" ஋ன்று இப்ஶதரது அபேண் கு஫ம்திணரன்.
"஋ப்தடி?" ஋ன்று வதரிதும் ஶ஦ரசறத்஡஬ள்,
"ஆஆஅ.. கண்டு திடிச்சுட்ஶடன்" ஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரள்.
"஋ன்ண? ஦ரபே ஬ச்சுபேப்தர?"

"஦ரபே஥றல்ஷன"
"஋ன்ண ஶ஥லும் கு஫ப்புந?"
"எபே கு஫ப்தப௃ம் இல்ன..
஢ரன் ஊபேக்கு கறபம்புண அன்ஷணக்கு கரஷனன ஡ரன் அந்஡ க஬ிஷ஡஦ ஋ழுதுஶணன்..
஢ரன் ஋ழு஡ற ப௃டிக்கவும் அத்ஷ஡ கூப்டரங்கனு அ஡ ஊஞ்சல்ன ஬ச்சுட்டு ஶதரஶணன்..
5mins க஫றச்சு உன் பைம்க்கு ஬ந்஡த ஢றஷந஦ printout ஶதப்தர்ஸ் கல ஫
கறடந்஡து..அதுவ஦ல்னரத்ஷ஡ப௅ம் ஋டுத்து ஶடதிள் ஶ஥ன இபேந்஡ புக்ன ஬ச்சுட்டு வ஬பி஦
ஶதரய் தரர்த்஡த ஋ன் ஶதப்தர்ஸ்ப௅ம் சற஡நற கறடந்஡து. க஬ிஷ஡ ஶதப்தர் ஥ட்டும் இல்ன..
எபே ஶ஬ஷப க஬ிஷ஡ ஶதப்தர் கரத்துன ஜன்ணல் ஬஫ற஦ர உன் பைம்குள்ப ஬ந்துபேக்கும்.
அ஡ க஬ணிக்கர஥ ஢ரஶண அ஡ உன் புக்குள்ப ஬ட்சுபேப்ஶதன்"
"ஹ்ம்ம்.. கவ஧க்ட்.. உன் க஬ிஷ஡ printout ஢டுன ஡ரன் இபேந்துது.. referenceகரக printoutஅ
தரர்த்துட்டு இபேக்கும் ஶதரது ஡ரன் உன் க஬ிஷ஡஦ தடிச்ஶசன்"
"ச.. referenceகரக ஶதரணதுஶ஥ ஢ீ தரர்த்துபேக்கனரம்" ஋ன்று பூஜர வதபேப௄ச்சு ஬ிட அபேண்
தன஥ரக சறரித்஡ரன்.
128

"ஹ்ம்ம்.. ஋ன்ண இபிப்பு.. இப்த஬ரது ஋ப்ஶதர஡றனறபேந்து ஋ன்ண கர஡னறக்க ஆ஧ம்ச்சனு
வசரல்லு"
அபேண் புன்ணஷகப௅டன்,
"வசரல்ஶநன்..வசரல்ஶநன்.." ஋ன்று உல்னரச தரர்ஷ஬ தரர்க்க,
"இதுக்கு என்னும் குஷநச்சல் இல்ஷன"
"இப்த ஶ஬ந ஋துன குஷநச்சல்?"
"ஹ்ம்ம்.. என்னு஥றல்ஷன.. ஢ீ வசரல்ன ஶதரநற஦ர இல்ஷன஦ர" ஋ன்று பூஜர கு஧ஷன
உ஦ர்த்஡, அபேண் ஡ன்ண஬பின் ஶ஥ல் வகரண்ட கர஡ஷன தற்நற வசரல்ன
வ஡ரடங்கறணரன்.
"சறன்ண ஬஦சுன 1st னரம் உன் ஶ஥ல் தரசம் இபேந்஡ரலும் ஋ரிச்சலும் சறறு ஶகரதப௃ம்
உண்டு.. அம்஥ரக்கரக ஡ரன் அ஡ கர஥றச்சுக்க ஥ரட்ஶடன்.
஋ணக்கு வ஬டி ஬ச்ச அன்ஷணக்கு உணக்கு கரச்சல் ஬ந்துஶ஡.. அந்஡ ஷடம்ன அம்஥ர
'஥ீ ங்க இபண்டு ற஧ரும் ஒற்ல஫ ஧ிள்ல஭க஭ாக ற஧ாய்டீங்க,எங்களுக்கு ஧ி஫கு
ச஧ரினய஦ா஦ ஥ீ தாற஦ அயல஭ ஧ார்த்துக்கணும்.. அயள் குறும்஧ில் அயல஭ ஥ீ
சயறுத்து஫ கூடாதுடா சசல்஬ம்.. அய நா஫ிடுயா' னு வசரன்ணங்க.. அந்஡ ஬஦சுன
வதபேசர என்னும் புரி஦னணரல௃ம் உன் ஶ஥ல் இபேந்஡ ஋ரிச்சல் ஶகரதம் ஋ல்னரம்
஥ஷநந்து அ஡றக஥ரண தரசம் ஥ட்டும் ஡ரன் இபேந்துது.. அப்தஶ஬ கர஡ல்னு ஢ரன் வசரல்ன
஥ரட்ஶடன்.
அப்தநம், 10th லீவ்ன ஬ந்஡ப்த கூட கர஡ல்னு வசரல்ன ப௃டி஦ஷன, அப்தவும் உன் ஶ஥ல்
தரசம் ஡ரன் அ஡றக஥ர இபேந்துது.. ஆணர ஬ந்துட்டு ஶதரண திநகு கர஡ல்
வ஡ரடங்கறடுச்சு.." ஋ன்று கர஡ல் தரர்ஷ஬ தரர்த்஡ரன் அபேண்.
"ஹ்ம்ம்.. வசரல்லுடர" ஋ன்று பூஜர சறட௃ங்க,அஷ஡ ஧சறத்து கண்கபரல் தபேகற஦தடி
வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"ஊபேக்கு ஶதரண திநகு, ஢ரன் உன் ஷகஷ஦ திடித்஡ ஶதரது ஢ீ கரட்டி஦ ப௃஡ல்
வ஬ட்கப௃ம், அடுத்஡ ஢ரள் கரஷனன ஢ீ த஬ப஥ல்னற ஥஧த்஡றன் வகரப்ஷத ஆட்டி஦ ஶதரது
- அந்஡ பூ஥ஷ஫஦ில் ஢றன்று ஢ீ அ஫கரய் சறரித்஡ கரட்சறப௅ம் ஋ன்ண வ஧ரம்தஶ஬ disturb
தண்஠ிட்ஶட இபேந்துது.
129

ஆணர அது ஡ரன் கர஡ல்னு ஋ணக்கு சரி஦ரய் புரி஦ன ஆணர ஢ரல௃க்கு ஢ரள் ஢ீ ஋ன்ண
வ஧ரம்த அ஡றக஥ர disturb தண்஠ ஆ஧ம்ச்ச.. ஢ீ ஶ஬ந ஶதரன்ன ஶதச ஥ரட்டி஦ர, உன்ண
தரர்கனும்குந ஆ஬ல் அ஡றக஥ரச்சு......" ஋ன்நதும் பூஜர஬ின் கண்கள் ஥கறழ்ச்சற஦ில்
஥றன்ண
"஋ன்ண?" ஋ன்நரன் அபேண்.
"என்னு஥றல்ஷன.. ஢ீ ப௃஡ல்ன வசரல்னற ப௃டி" ஋ன்நரள். அபேண் ஶ஡ரஷப குலுக்கற
சம்஥஡ம் வ஡ரி஬ித்து, ஬ிட்ட இடத்஡றனறபேந்து வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"஡றபேவசந்தூர் ஶதரகட௃ம்னு அம்஥ரஷ஬ இழுத்துட்டு ஢ரன் ஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன். அப்த ஡ரன்
இந்஡ இடத்துன அந்஡ அஷ஠ப்தில் இ஡ழ் உ஧சனறல் ஋ன் கர஡ஷன உ஠ர்ந்ஶ஡ன்." ஋ன்று
஥ீ ண்டும் கர஡ல் தரர்ஷ஬ தரர்க்க பூஜர ஌ஶ஡ர ஶகட்க ஬஧வும், அபேண்
"஌ன் அப்தடி ஡றட்டிஶணன்னு ஡ரஶண ஶகட்கட௃ம்.. அப்ஶதர ஢ீ ஋ன்ண கர஡னறக்குநது
வ஡ரி஦ரஶ஡! ஢ரன் 2nd இ஦ர் தடிச்சுட்டு இபேந்ஶ஡ன்.. ஢ீ 9th ஡ரன் தடிச்சுட்டு இபேந்஡.. அந்஡
஬஦சுன உன்ண divert தண்஠ கூடரதுன்னு அப்தடி ஶதசுஶணன்.
ஆணர ஊபேக்கு ஶதரய் உன்ண தரர்க்க ப௃டி஦ர஥ ஶதச ப௃டி஦ர஥ ஡஬ிச்ஶசன். உணக்கரக
஋ன்ண control தண்஠ ட்ஷ஧ தண்஠ி ஶ஡ரத்ஶ஡ன்.
அப்தநம், 1st month சனரின உணக்கு டி஧ஸ் ஋டுத்துட்டு உன்ண தரர்க்க ஆஷச஦ர ஬ந்஡ர
஢ீ ஜரனறஆ டூர் ஶதரய்ட..............."
"ஜரனற ஆ ஬ர.. ஢ீ ஬ந்஡து வ஡ரிந்஡தும் திரின்சறதரன ஡றட்டி ஡ீர்த்துட்ஶடன்" ஋ன்று ஡ரன்
஬ிட்ட அர்ச்சஷணகஷப கூநற அபேஷ஠ சறரிக்க ஷ஬த்஡ரள்.
"ஹ்ம்ம்.. ஋ல்னரம் ஬ி஡ற..அப்தநப௃ம் ஬ி஡ற ச஡றஷ஦ ஢றறுத்஡஬ில்ஷனஶ஦.. ஢ீ வசன்ஷண
஬ந்஡ ஢ரன் சறங்கப்பூபேக்கு ஶதரய்ஶடன்.. யளம்ம்ம்ம்..
அப்தநம் ப்஧ரவஜக்ட்னு ஢ீ வசன்ஷண ஬ந்஡.. அதுக்கு அப்புநம் ஡ரன் உணக்கு
வ஡ரிப௅ஶ஥..."
"஌ன்டி ஥ர஥ரட கல்஦ர஠ம் ஶ஬஠ரம்னு வசரன்ண? தடிக்க ஆஷசணர கல்஦ர஠ம்
தண்஠ிட்டு தடி.. இணி உன்ண ஬ிடுந஡ர இல்ன" ஋ன்று கூநற பூஜரஷ஬ இறுக்கற
அஷ஠த்஡ரன் அபேண்.

130

"அப்தடி என்னும் தடிக்க ஆஷச இல்ஷன. ஢ீ ஋ன்ண கர஡னறக்குநனு ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்
ஆணர ஢ீ அ஡ உ஠஧ர஥ வதரி஦஬ங்கல௃க்கரக ஋ன்ண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிகுந஡ ஢ரன்
஬ிபேம்தன.. அ஡ரன்"
"ஹ்ம்ம்.. இப்தடி ஡ரன் இபேக்கும்னு ஢றஷணத்ஶ஡ன்"
அபேண் வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்஡ரன்.
"சரி.. ஢டுன ஌ன் அப்தடி தரர்த்஡.. ஢ரன் வசரல்னற ப௃டிச்சதுக்கு அப்தநம்
வசரல்ஶநன்ணன"
"அது஬ர.. சறன்ண ஬஦சுன ஢ீ ஋ன்ண ஬ிட்டுட்டு ஶதரணத.. உன்ட ஶதரன்ன ஶதசஶ஬
கூடரதுன்னு ப௃டிவு தண்ஶ஠ன்.. ஌ன் வ஡ரிப௅஥ர?"
"஌ன்? ஢ரனும் ஶகட்கட௃ம்னு ஢றஷணச்ஶசன்.. ஌ன் ஢ீ ஶதரன்ன ஶதசஶ஬ ஥ரட்டிக்க?"
"ஶதரன்னனரம் ஶதசுஶ஬ன், உன்டப௅ம் அத்ஷ஡ ஥ரம்஥ரஷடப௅ம் ஥ட்டும் ஡ரன் ஶதச
஥ரட்ஶடன். ஌ன்ணர.. உன்ட ஶதரன்ன ஶதசஷனணர அப்த஬ரது ஋ன்ண தரர்க்க ஢ீ சலக்கற஧ம்
஬ந்துபே஬னு சறன்ண ஬஦சுன ஢றஷணச்ஶசன். அப்தநம் ஬பே஭ம் ஶதரக ஶதரக 'இத்஡ண
஢ரள் ஶதசன.. இப்த ஥ட்டும் ஋ப்தடி' ஶதசனு ஢றஷணச்சு ஶதசன..
அப்தஶ஬ கர஡ல் ஬ந்஡஡ரன அந்஡ சறன்ண ஬஦சுஶனஶ஦ ஢ரன் சரி஦ர ஡ரன்
ப௃டிவ஬டுத்துபேக்ஶகன், அ஡ணரன ஡ரஶண கர஡ல் புரிஞ்சதும் ஢ீ டி஧ஸ்ஶ஦ரட ஋ன்ண
தரர்க்க ஏடி ஬ந்துபேக்க" ஋ன்று பூஜர சறரித்஡ரள்.
அபேண் அ஬பது இஷடஷ஦ ஡ன்னுடன் இறுக்கற அஷ஠த்து கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டு,
"஋ன் பூஜர ஋ப்தவுஶ஥ புத்஡றசரனற ஡ரன்" ஋ன்நரன்.
"஌ய்! உன்ட ஋ன்ண வசரன்ஶணன்?"
"஋ன்ண வசரன்ண?"
"஋துக்க ஥ன்ணிக்குஶநன்னு வசரன்ஶணன்?"
"ஹ்ம்ம்.. ஢ீங்க ஥ட்டும் ஋ன்ண஬ரம்? இன்னும் ஢ீ ஬ச்ச ஶத஧ரன ஋ன்ண கூப்டன.. ஢ீ
ப௃஡ல்ன கூப்டு" ஋ன்நதும் பூஜர஬ின் ப௃கம் வ஬க்கத்஡றல் எபிர்ந்஡து. அந்஡ வதௌர்஠஥ற
131

இ஧஬ில் ஢றன஬ின் எபி பூஜரஷ஬ ஶ஥லும் அ஫கரக கரட்டி஦து.
"இந்஡ வ஬க்கம் ஡ரன் ஋ன்ஷண ஈர்த்஡து..கர஡ல் ஬ந்து உன் ஶ஥ல் த஦ித்஡ற஦஥ரக்கற஦து..
஢ீ ஋ணக்குஶண தஷடக்க தட்ட஬ள்டி..
புஜ்ஜள.. ஍ னவ் பெ ஶமர ஥ச்"
"அம்ப௃" ஋ன்நஷ஫த்து ஥கறழ்ச்சற஦ில் அபே஠ின் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டரள் பூஜர.
அபேட௃க்கு ஬ிண்ஷ஠ வ஡ரட்ட உ஠ர்வு. ஥கறழ்ச்சற஦ில் பூஜர஬ின் ப௃கஶ஥ம்கும்
ப௃த்஡஥ஷ஫ வதர஫றந்஡ரன். தின்,
"஢ீ ஡ந்஡ இபே தரிசுகல௃க்கு உணக்கு எபே குட் ஢றபெஸ் வசரல்ன஬ர?"
"஋ன்ணடர?"
"அடுத்஡ ஬ர஧ம் 25 ஆம் ஶ஡஡ற இந்஡ ஶ஢஧ம் ஢஥க்கு 1st ஷ஢ட்" ஋ன்நதும்
பூஜர஬ின்வ஬க்கத்஡றன் அபவுஶகரல் கூடி஦து. அபேண் கண்கஷப தரர்ப்தஷ஡ ஡஬ிர்த்து,
"஋...... ன்...... ண?" ஋ன்று ஡றக்கற ஡ற஠நறணரள்.
அபேண் எற்ஷந ஬ி஧னரல் அ஬பது ப௃கத்ஷ஡ ஢ற஥றர்த்஡ற கண்ஶ஠ரடு கண் தரர்த்து,
"அடுத்஡ ஬ர஧ம் 25 ஆம் ஶ஡஡ற ஢ம்஥ marriage fix தண்஠ி஦ரச்சு"
"஋ப்ஶதர?"
"஋ல்னரம் ஢ீ ஢றனரட ஶதசறட்டு இபேந்஡ப்த ஡ரன். உன் ஷடரி஦ தடிச்சதும் அம்஥ரடப௅ம்
஥ர஥ரடப௅ம் ஶதசற ப௃டிவு தண்஠ி஦ரச்சு..அப்தநம் ஡ரன் ஋ன்ண ஢ம்தி உன்ண ஬ிட்டுட்டு
ஶதரணரங்க அத்ஷ஡.ஶகர஬ிலுக்கு ஶதரய் ஢ம்஥ ஶதர்ன அர்ச்சஷண வசஞ்சுபேப்தரங்க..
இப்த ஬ட்டுக்கு

஬ந்துபேப்தரங்க. அம்஥ரவும் அப்தரவும் இப்த trainன ஬ந்துட்டு
இபேப்தரங்க.. இப்த ஢ர஥ கல ஫ ஶதரகனர஥ர?"
"஬ிட்டர ஡ரஶண ஶதரக ப௃டிப௅ம்"
"஬ிடுந஡ர இல்ஷனஶ஦!"
"ஶடய்!"
"ஶடய் ஆ? husbandக்கு ஥ரி஦ரஷ஡ குடுக்கட௃ம்"
அபே஠ிட஥றபேந்து ஬ினகற ஶசஷனஷ஦ சலர் வசய்து,
132

"அ஡னரம் ஡஧ ப௃டி஦ரது ஶதரடர" ஋ன்றுஅ஬னுக்கு அ஫கு கட்டி ஏடிணரள் பூஜர.
சறரித்துக்வகரண்ஶட தின்ணரல் அபேட௃ம் ஏடிணரன்.
சறரித்துக்வகரண்ஶட ஏடி ஬ந்஡஬ர்கஷப தரர்த்து ஥கறழ்ச்சற஦ில் ஆழ்ந்஡ணர் ஡஥ற஫஧சுவும்
஥ீ ணரட்சறப௅ம்.
஥ீ ணரட்சற,
"஋ன்ண ஥ரப்திள்ஷப சரர்.. ஥஠ி ஋ன்ண வ஡ரிப௅஥ர? தத்து ஥஠ி.. பூஜர கூட
ஶதசறட்டிபேந்஡ர தசறக்கஶ஬ தசறக்கர஡ர?"
"஋ப்தடி அத்ஷ஡ இவ்஬ப கவ஧க்ட்டர வசரல்நீங்க?"
"ஹ்ம்ம்.. ஋ல்னரம் experience ஡ரன்.. அப்தடி ஡ரஶண ஡஥ற஫஧சு" ஋ன்று பூஜர வசரன்ணதும்
"஌ய்! ஬ரலு" ஋ன்று ஥ீ ணரட்சற எபே அடி ஷ஬க்க, பூஜர அபே஠ிடம்,
"ஶடய்! உன் wifeஅ அடிக்குநரங்க தரர்த்துட்டு சும்஥ர இபேக்குந?"
"஋ன்ணரன ப௃டி஦ர஡஡ அத்ஷ஡ வசய்நரங்க" ஋ன்நதும் வதரி஦஬ர்கள் அபேட௃டன்
ஶசர்ந்து சறரித்஡ணர்.
"஦ரபே? ஢ீ஦ர அடிக்க ஥ரட்ட? 11 ஬஦சுஶனஶ஦ ஋ன்ண அடிச்ச஬ணரச்ஶச!"
"அதுன ஡ரஶண கர஡னறக்க ஆ஧ம்ச்ச?"
"இந்஡ ஢றஷணப்பு ஶ஬ந஦ர? உன் அன்புன ஡ரன் கர஡னறக்க ஆ஧ம்ஶசன்.. அப்ஶதர ஋ன்
ஶ஥ல் ஡ப்புனு ஬ிட்டுட்ஶடன்.. இணி அடிச்ச, ததுலுக்கு த஡றல் ஡ரன்"
"஋துணரலும் ததுலுக்கு த஡றல் ஡ரணர"
"ஆ஥ரம்"
"அப்தடி஦ர?" ஋ன்று அபேண் எபே஥ர஡றரி தரர்க்கவும் ஡ரன் அ஬ன் அடிஷ஦ தற்நற
வசரல்ன஬ில்ஷன ஋ன்று புரிந்஡து பூஜர஬ிற்கு, உடஶண வ஬க்கப௃ம் ஬ந்஡து.
஥ீ ணரட்சற,"வ஬க்க தட கூட வ஡ரிப௅஥ரடர உணக்கு?"
133

"ஶதரங்க஥ர" ஋ன்று கூநற உள்ஶப வசன்நரள் பூஜர.
இ஧வு உ஠ஷ஬ ப௃டித்஡ தின் ஡ணிஷ஥஦ில் ஡ந்ஷ஡஦ிடம் ஶதச ஬ந்஡ரள் பூஜர,
"இப்த சந்ஶ஡ரசம் ஡ரஶணடர?" ஋ன்று ஡஥ற஫஧சு பூஜர஬ின் ஡ஷனஷ஦ ஬பேட,
"அப்தர" ஋ன்று ஥ணம் வ஢கறழ்ந்து அ஬ர் ஶ஡ரள் சரய்ந்஡ரள் பூஜர.
சறறு வ஥ௌணத்஡றற்கு தின், பூஜர,
"அப்தர" ஋ன்று ஥ீ ண்டும் அஷ஫க்கவும்,
"஋ன்ணடர... உன் கர஡ல் ஋ணக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்னு ஶகட்கட௃஥ர?"
பூஜர஬ிற்கு ஬ரர்த்ஷ஡ஶ஦ ஬஧஬ில்ஷன.
஡஥ற஫஧சு புன்ணஷகப௅டன்,
"஋ன் ஥கஷப ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம் டர.. உன் 16 ஬஦சுஶனஶ஦ ஢ரன்
கண்டுதிடிச்சுட்ஶடன்"஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரர்.
"அப்தர.. ஢ரன் ஥ஷநக்கட௃ம்னு ஢றஷணகனதர.. 8 ஬஦சுன இபேந்ஶ஡ அ஬ஷண ஢ரன்
கர஡னறக்குஶநன் தர.. ஆணர ஋ணக்ஶக அது 13஬து ஬஦சுன ஡ரன் வ஡ரிந்஡து.. அப்தநம்
அ஬னும் ஋ன்ண கர஡னறக்குநரணரனு வ஡ரிஞ்சதுக்கு அப்தநம் உங்கட்ட ஥ட்டும்
வசரல்னட௃ம்னு ஢றஷணச்ஶசன் ஆணர ஢டுன ஋ன்ணனரஶ஥ர ஢டந்துது.. இப்த ஡ரன் அ஬ன்
கர஡ஷன வசரல்ணரன். சரரி தர.. ப்ப ீஸ் தர"
"஌ன்டர ஢ீ தீல் தண்ந.. இதுனரம் என்னு஥றல்ஷன.. ஋ணக்கு வ஧ரம்த வ஧ரம்த சந்ஶ஡ரசம்
஥ட்டும் ஡ரன் டர.. ஢ீ திநந்஡ப்தஶ஬ இ஡ ஡ரன் ஢ரன் ஢றஷணத்ஶ஡ன்..
஢ீ ஬பேத்஡ப்தட என்னுஶ஥ இல்ஷனடர பூஜர குட்டி.. ஋ணக்கு உன்ண ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்..
ஆணர உன் அப்தர இந்஡ ஬ிச஦த்துன slow ஡ரன் ஶதரன.. ஢ீ 8 ஬஦சுன கர஡னறக்க
ஆ஧ம்ச்ச஡ உன் 16஬து ஬஦சுன ஡ரஶண கண்டு திடிச்சுபேக்ஶகன்"
"஋ணக்ஶக 13஬து ஬஦சுன ஡ரஶண வ஡ரிந்஡து.. ஢ீங்க ஡ரன் ப௄ட௃ ஬ர்஭துன கண்டு
திடிச்சுடீங் கஶப.. அப்தநவ஥ன்ண!" ஋ன்று புன்ணஷகக்கவும்.
"ஹ்ம்ம்.. ஋ன் பூஜர குட்டி வசரன்ணர சரி ஡ரன்"
"அப்தர.. இ஡ ஬ிடஶ஬ ஥ரட்டீங்கபர?"
134

஡஥ற஫஧சு புன்ணஷகப௅டன்,
"உணக்கரக ஋ப்த஬ரது ஡ரஶண கூப்புடுஶநன். உணக்ஶக குட்டி தரப்தர ஬ந்஡ரலும் ஢ீ
஋ணக்கு ஋ப்ஶதரதும் பூஜர குட்டி ஡ரன்"
"ஶ஡ங்க்ஸ் தர" ஋ன்று அ஬ஷ஧ கட்டிதிடிச்சு கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டரள் பூஜர. ஡஥ற஫஧சு
஥ணம் வ஢கறழ்ந்து பூஜர஬ின் வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்டு,
"அம்஥ரக்கு ஋ப்ஶதர வ஡ரிப௅ம்னு ஶகட்கஷனஶ஦?"
"அம்஥ரக்கும் வ஡ரிப௅஥ர தர? ஢ீங்க வசரல்னறபேக்க ஥ரட்டீங்க.. ஋ப்தடி?"
"஢ீ ஡ரன்.. ப்஧ரவஜக்ட்க்கு ஡ணி஦ர வசன்ஷண ஶதரக ஶதரநரடுணிஶ஦!"
"ஏ! அபேட௃க்கு ஥ட்டும் ஏஶக வசரன்ணிஶ஦னு ஶகட்ட஡ ஬ச்சு கண்டு திடிச்சுடரங்கபர?"
"தின்ண..உன் அம்஥ரவும் புத்஡றசரனற ஡ரன் ஥ர"
"உங்க wife புத்஡றசரனற ஡ரன் தர.. ஢ரன் இல்ஷனன்னு வசரல்னஷனஶ஦! ஋ன்ண வகரஞ்சம்
ஶனட் திக்-அப்" ஋ன்று ஢ஷகக்க,
"இபே இபே அம்஥ரட வசரல்ஶநன்"
"஢ீங்க ஡ரன் அப்தடி வசரன்ண ீங்கனு திஶனட்ட ஥ரத்஡றபேஶ஬ஶண" ஋ன்று புன்ணஷகக்க..
஡஥ற஫஧சு அஷ஡ ஧சறத்து அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஬பேடி,
"சந்ஶ஡ரச஥ர ஶதரய் தூங்குடர" ஋ன்று அனுப்தி ஷ஬த்஡ரர்.
அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் ஬஫க்கம் ஶதரல் வசௌம்஦ர இ஧ண்டர஬து ப௃ஷந missed கரல்
குடுத்஡தும், பூஜர
"அப்தர ஷதக் ஋டுங்க.. ப்ப ீஸ் தர drop தண்ட௃ங்க" ஋ன்று ஡ந்ஷ஡஦ிடம் வகஞ்சறக்
வகரண்டிபேக்ஷக஦ில் வ஬பிஶ஦ ஬ண்டி சத்஡ம் ஶகட்கவும் அ஬ச஧஥ரக பூஜர வசன்று
தரர்த்஡ரள்.
அங்ஶக சறரித்஡ ப௃கத்துடன் ஡஥ற஫஧சு஬ின் ஬ண்டி஦ில் அபேண் பூஜர஬ிற்கரக கரத்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரன்.
135

தகு஡ற 24:
புன்ணஷகப௅டன் பூஜர ஬ண்டி஦ில் அ஥ர்ந்து அபே஠ின் ஶ஡ரள் ஶ஥ல் ஷக ஷ஬க்கவும்
அபேண் ஬ண்டிஷ஦ கறபப்திணரன். பூஜர ஬஫ற வசரல்ன அபேண் ஬ண்டிஷ஦
வசலுத்஡றணரன்.வசல்லும் ஶதரது அபேண்,
"உன் கரஶனஜ்க்கு ஋ப்தடி ஶதரகட௃ம்?"
"஢ீ தஸ் ஸ்டரப்ன ஬ிட்டர ஶதரதும்" ஋ன்று கூநறக் வகரண்ஶட வசல்னறல்
வசௌம்஦ர஬ிற்கு 'சற ஡ற வதர்சன் droppping ஥ீ ' ஋ன்று வசய்஡ற அனுப்திணரள்.
அபேண் ஥ணஶ஥ இல்னர஥ல் ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡றணரன். தூ஧த்஡றல் ஶதபேந்து ஬பே஬து
வ஡ரிந்஡து. பூஜர இநங்கறணரள், அபேண் வசல்ன சறட௃ங்கலுடன்,
"஌ன்டி இப்தடி தண்ந? உன்ண தரர்க்க U.Sன இபேந்து ஏடி ஬ந்துபேக்ஶகன்.. லீவ்ப௅ம்
ஶதரடன ஋ன்ண கரஶனஜ் ஬ஷ஧க்கும் ஬஧வும் ஬ிட ஥ரட்டிக்க?"
பூஜர ஶதபேந்து ஬பே஬ஷ஡ தரர்த்துக்வகரண்ஶட "அ஡ரன் ஢ரஷபக்கு லீவ் ஶதரடுஶநன்ன!"
஋ன்நரள்.
"஋ன்ண தரர்க்கர஥ அங்க ஋ங்க தரர்குந?
஌ன் ஶதரந?லீவ் ஶதரஶடன்.."
பூஜர ஡றபேம்தி தரர்த்து, "ஷ஢ட் fullஆ இதுக்கு த஡றல் வசரல்னற஦ரச்சு.. இப்த ஢ீ ஋ன்ண
தண்஠ரலும் ஢ரன் இப்த தஸ்ன ஶதரக ஶதரநது உறு஡ற.."
கண்கள் ஥றன்ண அபேண் "஋ன்ண தண்஠ரலு஥ர?" ஋ன்று ஶகட்கவும், பூஜர,
"ஶடய்.. ஢ீ ஋ன்ண தண்ட௃஬னு வ஡ரிப௅ம்..தஸ் ஬ந்துபேச்சு.. ஢ரன் கறபம்புஶநன்.. தரய்"
஋ன்று கூநற கண் சற஥றட்டி ஬ிட்டு ஶதபேந்஡றல் ஌நறணரள். எபே புன்ணஷகப௅டன் அபேண்
அ஬ல௃க்கு ஷக ஆட்டிணரன்.
஥னர்ந்஡ ப௃கத்துடன் பூஜர அ஥ர்ந்஡தும், வசௌம்஦ர,
"஌ய்! ஋ன்ணடி ஋ன்ண ஢டக்குது?"

136

"ஶய! தரர்த்஡ற஦ர? ஋ன் அபேண் ஋ப்தடி?"
"ஹ்ம்ம்.. உணக்கு ஌த்஡ ஆள் ஡ரன்"
பூஜர புன்ணஷகப௅டன், "ஶ஡ங்க்ஸ்டி.. இப்த ஢ரன் என்னு வசரன்ண உன்ணரல் ஢ம்த
ப௃டிப௅஥ர?"
"இஷ஡ஶ஦ இப்த தரர்த்஡ஷ஡ஶ஦ ஢ம்஥ ப௃டி஦ன.. ஶ஬ந ஋ன்ண?"
"coming 25th ஋ணக்கும் அபேட௃க்கும் ஥ஶ஧ஜ்"
பூஜர஬ின் ப௃கத்஡றனறபேந்ஶ஡ அ஬பது ஥கறழ்ச்சறஷ஦ புரிந்து வகரள்ப ப௃டிந்஡து. அ஬பது
அ஫கு கூடி஦ிபேந்஡து. இஷ஡ ஡ரன் 'அகத்஡றன் அ஫கு ப௃கத்஡றல் வ஡ரிப௅ம்' ஋ன்று
வசரல்஬ரர்கஶபர!
வசௌம்஦ர பூஜர஬ின் ஷக குலுக்கற, "ஶய!஬ரவ்.. சூப்தர்! congrats.. கனக்குநறஶ஦ பூஜர
கனக்குநறஶ஦!"
"ஶ஡ங்க்ஸ்"
"஋ணக்கு ஢றஷந஦ ஶகள்஬ி இபேக்கு.. ஋ன்வணன்ணனு உணக்ஶக வ஡ரிப௅ம்.. ஢ீஶ஦
஬ரிஷச஦ர த஡றல் வசரல்னறடு"
பூஜர ப௃ன்஡றணம் ஡ந்ஷ஡ ஶகட்ட ஶகள்஬ி஦ினறபேந்து வ஥ரட்ஷட ஥ரடி஦ில் அபேட௃டன்
ஶதசற஦து ஬ஷ஧ வசரன்ணரள். சறன ஬ரக்கற஦ங்கஷபப௅ம் கரட்சறகஷபப௅ம் வசன்சர்
தண்஠ி஬ிட்டு ஡ரன் வசரன்ணரள்.
"உன் ஥ணம் சந்ஶ஡ர஭த்துன ஢றஷநந்஡றபேந்஡ரலும் உன் faceன ஷனட்டர எபே tiredness
வ஡ரிப௅ஶ஡!"
"஋ன்ண தூங்க ஬ிட்டர஡ரஶண!"
"ஶய! ஋ன்ணடி ஶ஢த்ஶ஡.............."
137

"ஶதரதும் ஶதரதும் ஏ஬஧ர ஶதசர஡.. ஢ரன் எபே பைம்ன தடுத்஡றபேந்ஶ஡ன்.. அபேண் எபே
பைம்ன தடுத்஡றபேந்஡ரன். அப்தரவும் அம்஥ரவும் யரல்ன தடுத்஡றபேந்஡ரங்க.. தக்கத்து
பைம்ன இபேந்துட்டு ஬ிடி஦ ஬ிடி஦ ஋ன்ண தூங்க ஬ிடர஥ ஶதரன்ன ஶதசறட்டிபேந்஡ரன்"
பூஜர வசரல்னற ப௃டிக்கவும் கரஶனஜ் ஬஧வும் சரி஦ரக இபேந்஡து. அலு஬னகத்஡றல்
ஷகவ஦ழுத்து ஶதரட்டு ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬஧வும் தி஧஬ன்

பூஜரஷ஬ அஷ஫த்஡ரன்.
"congrats.. பெ ஶதரத் ஆர் ஶ஥ட் தரர் ஈச் அ஡ர்" ஋ன்நரன். பூஜர஬ிற்கு ஋ன்ண
வசரல்஬வ஡ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன, ஥றகவும் சங்கட஥ரக உ஠ர்ந்஡ரள். சறன வ஢ரடி
஡ர஥஡த்஡றற்கு தின், "ஶ஡ங்க்ஸ்" வசரல்னற இடத்ஷ஡ ஬ிட்டு அகன்நரள். தி஧஬ன்,

பூஜர஬ிற்கரக ஥கறழ்஬஡ர ஡ணக்கரக ஬பேந்து஬஡ர ஋ன்று புரி஦ர஡ எபே உ஠ர்வுடன்
வசன்நரன்.
staff பைம் வசல்லும் ஬஫ற஦ில் பூஜர஬ின் அஷ஥஡றஷ஦ கஷபத்஡ரள் வசௌம்஦ர.
"25th ஥ஶ஧ஜ்னு வசரல்நறஶ஦! ஋ப்ஶதர ரிஷசன் தண்஠ ஶதரந? கறபரஸ் ஋ன்ணரகுநது?
சறனதஸ் கம்ப்ப ீட் தண்ட௃஬ி஦ர? students ஢றஷனஷ஥ ஋ன்ண?"
பூஜர஬ின் ஢ஷட ஢றன்நது.
"஋ன்ணடி ஋ன்ணரச்சு? ஌ன் ஢றன்னுட?"
"஢ரன் இ஡ தத்஡றனரம் ஶ஦ரசறக்கஶ஬ இல்ஷனஶ஦! ஋வ்஬ஶபர இபேக்கு! ஋ன்ண தண்஠டி?"
"அபே஠ தரர்த்஡ திநகு இன்ஷணக்கு ஢ீ கரஶனஜ் ஬ந்஡ஶ஡ வதவதரிரிரிரிரி஦
஬ிச஦஥ரச்ஶச!"
"இன்ஷணக்கு ஶனப் இபேக்கு.. அ஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்.. ஢ரஷபன இபேந்து லீவ் ஶதரட
஢றஷணச்ஶசன்.. இப்த ஋ன்ண த஠நதுனு எபே ஍டி஦ர குடு டி"
"஋ன்ண ஶகட்டர?"
"ச்ச்.. ஋ன்ணடி.. இப்.................." ஋ன்று ஶதச்ஷச ஢றறுத்஡ற வசல்னறல் அபேஷ஠ அஷ஫த்஡ரள்.
"ஶய! ஋ன்ண கரஶனஜ்ன இபேக்க ப௃டி஦ஷன஦ர? அ஡ரன் ஶதரகர஡னு வசரன்ஶணன்
138

ஶகட்டி஦ர? ஏஶக ஏஶக.. ஢ரன் கறபம்தி ஬஧஬ர?"
"என்னும் ஶ஬஠ரம்.." ஋ன்று பூஜர சனறத்துக்வகரள்ப,அபேண்
"஋ன்ண எபே சனறப்பு.. ஋ப்தர ஋ப்தடி தட்ட கர஡னற கறஷடச்சுபேக்கர!"
"ஶடய்.. ஶ஢஧ம் கரனம் வ஡ரி஦ர஥ ஬ிஷப஦ரடர஡" ஋ன்நதும் அபேண்
஬ிஷப஦ரட்டு஡ணத்ஷ஡ ஬ிட்டு஬ிட்டு,
"஋ன்ண பூஜர?" ஋ன்று ஬ிண஬ிணரன்.
"஢ீ தரட்டுக்கு 25th ஥ஶ஧ஜ் திக்ஸ் தண்஠ிட.. ஢ரன் ஋ப்தடி ஋ப்ஶதர ரிஷசன்
தண்஠?..........................."
"இவ்஬ப ஡ரணர? 3months சனரி ஢ரன் குடுத்து உன்ண ரிலீவ் தண்஠ிடுஶ஬ன்.. ஶடரன்ட்
வ஬ரர்ரி டர வசல்னம்"
"ச்ச்.."
"இப்த ஋ன்ண?"
"ரிஷசன் தண்நது கூட ஏஶக டர.. தட்.. கறபரஸ் ஋ன்ணரகுநது?஋ப்தடி சறனதஸ் கம்ப்ப ீட்
தண்஠? students ஢றஷனஷ஥ ஋ன்ணரகுநது?"
"அவ்ஶபர வதரி஦ சறன்சற஦ர் சறகர஥஠ி஦ர ஢ீ?" ஋ன்று கறண்டல் தண்஠வும் பூஜர஬ிற்கு
சறறு ஶகரதம் ஬ந்஡து,
"அபேண் ப்ப ீஸ் தி சறரி஦ஸ்"
"ஏஶக..ஏஶக.. எபே 5mins ஷடம் கறஷடக்கு஥ர ஶ஥டம்?"
"......"
"பூஜர அம் சறரி஦ஸ்னற வடல்னறங்.. எபே 5mins வ஬஦ிட் தண்ட௃டர.. கண்டிப்தர ஢ல்ன
சல்ப௅சன் வசரல்ஶநன்.. ஶடரன்ட் வ஬ரர்ரி டர" ஋ன்று வசல்ஷன அஷணத்஡ரன்.

139

வசௌம்஦ர,"஋ன்ண ஶ஥டம் உன் ஆள் ஋ன்ண வசரன்ணரர்?" ஋ன்று ஶகட்க பூஜர
஡றபே஡றபேவ஬ன்று ப௃஫றத்஡ரள்.
"஋ன்ணடி?"
"இல்ன.. ஢ர஥ ஋ப்ஶதர staff பைம் ஬ந்ஶ஡ரம்?"
"஋ப்தர ப௃டி஦ஶனஶ஦! இப்தஶ஬ கண்஠ வகட்டுஶ஡!"
"஌ன்டி.. இப்த ஢ர...................." அபே஠ிட஥றபேந்து அஷ஫ப்பு ஬஧வும் பூஜர஬ின் ஶதச்சு
஢றன்நது, வசௌம்஦ர இபேப்தஷ஡ஶ஦ ஥நந்து அபேட௃டன் ஶதச வ஡ரடங்கறணரள் பூஜர.
"஋ன்ணடர.. ஋ன்ண தண்஠னரம்?"
"஢ம்஥ ஥ஶ஧ஜ் ஶடட்ன ஶ஢ர ஶசஞ்.. usually னரங் ஷடம் U.Sன இபேந்து ஬ந்஡ர 10days லீவ்
஋டுத்துக்கனரம்.. ஥ஶ஧ஜ் லீவ் 10-14days குடுப்தரங்க..இ஧ண்ஷடப௅ம் ஶசர்த்து 20daysனு
consider தண்஠ர ஥ரர்ச்15 ஬ஷ஧ லீவ் கறஷடக்கும்.. வ஡ன் ஥ரர்ச்31 ஬ஷ஧ வ஬ரர்க் அட்
ஶயரம் தண்஠ி ஥ஶணஜ் தண்஠ிக்கனரம்.. ஥ரர்ச்31 குள்ப ஢ீ சறனதஸ் ப௃டிச்சு஧
஥ரட்ட?"
பூஜர஬ின் ப௃கம் ஥னர்ந்஡து, "஡ங்பெ டர.. ஡ங்பெ வ஬ரி ஥ச்"
"ஶய! ஋ன்ண இது ஋ன்ட ஶதரய்................."
"இல்ன டர.. ஋ன்ண த஠நதுனு வ஡ரி஦ன.. ஋ன்ணரன studentsஅ அம்ஶதரனு ஬ிட
ப௃டி஦ரது டர.. அ஡ரன்"
"ஹ்ம்ம்..."
"ஶய! ஥ரர்ச்31 ஬ஷ஧ ஢ர஥ ஡றபேவ஢ல்ஶ஬னறன ஡ரஶண இபேக்க ஶதரஶநரம்!"
"ஆ஥ரங்க ஶ஥டம்.."
அபேண் ஡ணக்கரக ஶ஦ரசறச்சு வசன்ஷண ஶதரகர஥ல் ஡ன்னுடன் இபேக்க ஶதர஬஡றல்
வதரிதும் ஥கறழ்ந்஡ரள் பூஜர.
140

அபேண் ஶதச்ஷச வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"அதுனரம் சரி.. ஢ரஷபன இபேந்து லீவ் ஶதரடுஶநன்னு வசரன்ணிஶ஦............"
"ஶய ப்ப ீஸ் டர 25th பு஡ன்கற஫ஷ஥.. ஶசர 24th ஬ஷ஧ கரஶனஜ் ஬ஶ஧ண்டர........."
"உன் கடஷ஥ உ஠ர்ச்சறக்கு அபஶ஬ இல்ஷன஦ர?஌ன்டி ஋ன்ண தரர்த்஡ர உணக்கு ஋ப்தடி
ஶ஡ரட௃து?"
"ஶய அம்ப௃ அம்ப௃ ப்ப ீஸ் டர.. ஏஶக.. 2oth Friday ஬ஷ஧க்கும் கரஶனஜ் ஬ஶ஧ன்..
saturday21st ன இபேந்து லீவ் ஶதரடுஶநன்.. ப்ப ீஸ் அம்ப௃.."
"இத்஡ண அம்ப௃ வசரன்ண஡ரன இதுக்கு ஏஶக தட் யணி-ப௄ன் யணி-ப௄ன் னு என்னு
இபேக்ஶக!"
வசௌம்஦ர,"஌ன் டி இப்தடி வ஬க்க தடுந? டன் டன் ஆ ஬஫றப௅து"
"ஶதரடி"
அபேண்,"டி ஆ?"
பூஜர வசௌம்஦ரஷ஬ அடித்து, ஬ினகற,
"இல்னடர.. வசௌம்஦ர ஏட்டுணர.. அ஬ப டி வசரன்ஶணன்..."
"ஏஶக.. ஢ரன் ஶகட்டதுக்கு த஡றல்?"
".............."
பூஜர஬ின் வ஬க்கத்ஷ஡ கற்தஷண வசய்து தரர்த்஡ அபேண், "ஶய புஜ்ஜள அ஫கர வ஬க்க
தடுந"
"஋ன்ண?"
"உன் வ஬க்கத்ஷ஡ கற்தஷண தண்஠ி தரர்த்ஶ஡ன்"
பூஜர ஶ஥லும் வ஬க்க தட்டு சறரித்஡ரள்.
141

"சரி சரி.. வ஬க்க தட்டது ஶதரதும்.. த஡றல் வசரல்லு"
"இப்தஶ஬஬ர?"
"தின்ண?"
"ச்ச்.. ஶதரடர" ஋ன்று வசல்ஷன அஷணத்஡ரள் பூஜர. அபேண் ஥ீ ண்டும் அஷ஫க்கவும்,
அஷ஡ ஋டுத்து அபேஷ஠ ஶதச஬ிடர஥ல் அ஬ஶப ஶதசறணரள்.
"ஶடய்.. ப்ப ீஸ் டர.. இப்த ஶ஬஠ரம்.. ஢ரன் ஶனப் ஶதரகட௃ம்.. தரய்" ஋ன்று அஷ஫ப்ஷத
துண்டித்஡ரள்.
வசௌம்஦ர ஬குப்புக்கு கறபம்தி வகரண்டிபேந்஡ரள்.
"இபே..இபே..உன்ண ஬ந்து க஬ணிச்சுக்குஶநன்" ஋ன்று ஥ற஧ட்டி஦தடிஶ஦ வசௌம்஦ர
வசன்நரள்.
பூஜர ப௃஡ல் ஶ஬ஷன஦ரக ஥ரர்ச் ஥ர஡ம் 31ஆம் ஶ஡஡ற ஶ஬ஷன஦ினறபேந்து
஬ினகறக்வகரள்஬஡ரக ஧ரஜறணர஥ர கடி஡ம் ஋ழு஡ற, ப௃ஷந தடி வசய்஦ ஶ஬ண்டி஦
கரரி஦ங்கஷப வசய்து கல்லூரி ப௃஡ல்஬ரிடம் கடி஡த்ஷ஡ ச஥ர்தித்஡ரள். கல்லூரி
ப௃஡ல்஬ர்,
"ஹ்ம்ம்.. ஥ஶ஧ஜ்.. congratulation.. ஶசர ஬ி ஆர் ஶகர஦ிங் டு லூஸ் அ வ஬ரி டஶனன்ட்டட்
staff " ஋ன்று கூந பூஜர எபே புன்ணஷகப௅டன் வ஬பிஶ஦நறணரள்.
11 ஥஠ிக்கு பூஜர ஶனதில் இபேந்஡ ஶதரது அபேண் வசல்னறல் பூஜரஷ஬ அஷ஫த்஡ரன்.
அபேண்,"யரய் புஜ்ஜள.. ஋ன்ணடர தண்ந?" ஋ன்று வகரஞ்ச, பூஜர
"஢ரன் ஶனப்ன இபேக்ஶகன்டர"
"ஶசர ஬ரட்? எஶ஧ எபே கறஸ் ஡ரடி வசல்னம்"
"ஶடய்!" ஋ன்று பூஜர தல்ஷன கடித்துக் வகரண்டு கூந, அபேண் என்னும் புரி஦ர஡து
ஶதரல் வகரஞ்சறணரன்,
"஋ன்ணடர வசல்னம் ஋ன்ண?"

142

"........"
"எஶ஧ எபே கறஸ் ஡ரஶண"
"ஹ்ம்ம்.. ஢ீ ஶ஢ர்ன ஬ர ஡ஶ஧ன்" ஋ன்று அஷ஫ப்ஷத துண்டிக்கவும் எபே ஥ர஠஬ன்
சந்ஶ஡கம் ஶகட்டரன். பூஜர அ஬ணது கம்ப்பெட்டரின் ப௃ன் அ஥ர்ந்து அஷ஡ வசரல்னற
வகரடுத்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது ஥ற்வநரபே ஥ர஠஬ன்
"஥ம்.. உங்கப எபே சரர் கூப்புடுநரங்க" ஋ன்நதும் ஦ரவ஧ன்று ஡றபேம்தி தரர்த்஡஬ள்
அப்தடிஶ஦ சறஷன஦ரய் ஢றன்நரள். ஌ன்வணன்நரல் கண்஠ரடி க஡஬ின் வ஬பிஶ஦ ஢றன்று
வகரண்டிபேந்஡ அந்஡ சரர் ஶ஬று ஦ரபே஥றல்ஷன அது அபேண் ஡ரன்.
சறன வ஢ரடிகபிஶனஶ஦ சு஡ரரித்஡஬ள் வ஬பிஶ஦ வசன்று,
"இங்க ஋ன்ண தண்ந?"஋ன்று ஬ிண஬,அபேண்,
"஢ீ ஡ரஶண ஶ஢ர்ன ஬ர ஡ஶ஧ன்னு வசரன்ண" ஋ன்று கர஡ல் லீஷன வசய்ப௅ம் கண்஠ணரக
சறரித்஡ரன்.
"இங்க ஬ந்துட்டு ஡ரன் ஶதரன் தண்஠ி஦ர? ஋துக்கு ஬ந்஡?"
"அ஡ரன் வசரன்ஶணஶண!"
"சறரிக்கர஡டர.. students தரர்க்குநரங்க.. ஋ன்ண ஢றஷணப்தரங்க? "
"஋ன்ண ஢றஷணப்தரங்க?"
"஢ீ ப௃஡ன கறபம்பு" ஋ன்று கழுத்ஷ஡ திடித்து ஡ள்பர஡ குஷந஦ரய் வசரன்ணரள் பூஜர.
அ஡ற்கு அச஧ர஥ல் அபேண்,
"஢ீ குடு ஢ரன் ஶதரஶநன்" ஋ன்நரன். பூஜர ப௃ஷநக்கவும் அபேண் சறரித்஡ரன்.
"஢ீ கறபம்பு"
அபேண் கண்஠ிஷ஥க்கர஥ல் பூஜரஷ஬ஶ஦ தரர்த்துக்வகரண்டு ஢றன்நரன்.
"ச்ச்.. இப்தடிஶ஦ ஢றன்னு ஋ன்ண தண்ட௃஬ிஶ஦ர தண்஠ிக்ஶகர.. ஢ரன் ஶதரஶநன்" ஋ன்று
பூஜர உள்ஶப வசல்ன, அ஬ள் தின்ணரடிஶ஦ ஬ந்஡ அபேண்,
143

"டி஦ர் students உங்க பூஜர ஥டம்஥ கடத்஡றட்டு ஶதரகஶதரந அ஬ங்க ஬பேங்கரன க஠஬ர்
஢ரன் ஡ரன்.. ஢ரங்.............................." பூஜர அ஬ச஧஥ரக அபே஠ின் ஬ரஷ஦ ப௃டி அ஬ஷண
வ஬பிஶ஦ ஡ள்பிட்டு ஶதரணரள்.
அபேஷ஠ ப௃ஷநத்துக்வகரண்ஶட "஌ன்டர தடுத்துந.. ஬ிஷப஦ரட்டுக்கு எபே
அபவுண்டு" ஋ன்று ஶகரத஥ரக ஶதசறணரள்.
"உன் ஜரப் கடஷ஥க்கும் அபவுண்டு.. உன் க஠஬ஷண க஬ணிப்ததும் உன் கடஷ஥
஡ரஶண.. ஋ன்ண தரர்த்஡ர தர஬஥ர இல்ஷன஦ர? வகரஞ்சம் கபேஷ஠ கரட்டுடி வசல்னம்"
஋ன்று அப்தர஬ி஦ர தர஬஥ரய் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து வகஞ்சவும் பூஜர஬ின் ஶகரதம்
தநந்஡து.

"சரி சரி.. ஢ீ ச஥த்஡ர கரன்டீன் ஶதரய் வ஬஦ிட் தண்ட௃.. ஢ரன் யரப்-அன்-ய஬ர் ன
஬ந்துஶநன். ப்ப ீஸ் ஶதரடர" ஋ன்று பூஜர வகஞ்சவும் அபேண் கரன்டீனுக்கு வசன்நரன்.
பூஜர஬ின் தடிப்பு ஶகட்டுந கூடரவ஡ன்று ஡ன் கர஡ஷனஶ஦ வசரல்னர஡஬ன், இப்ஶதரது
஥ர஠஬ர்கள் ப௃ன்ணிஷன஦ிஶனஶ஦ பூஜரஷ஬ ஬ம்திழுக்கறநரன்.

அ஡ரன் கர஡ல்! கர஡ஷன வசரல்னர஡ ஶதரது என்றும் ஶ஡ர஠ரது ஆணரல் கர஡ல்
வசரன்ண திநஶகர கர஡ஷன ஡஬ி஧ ஶ஬வநதுவும் ஶ஡ர஠ரது.
பூஜர உள்ஶப வசல்னவும் ஥ர஠஬ ஥ர஠஬ிகள் அஷண஬பேம் என்நரக தன
ஶகள்஬ிகஷப ஶகட்டணர்.
பூஜர, "வ஬஦ிட்..வ஬஦ிட்.." ஋ன்றும் சத்஡ம் குஷந஦ர஥ல் ஶதரக, பூஜர ஡ணது ஬னது
க஧த்ஷ஡ ஏங்கற ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் ஡ட்டி,
"students கல ப் queit " ஋ன்று கு஧ஷன உ஦ர்த்஡வும், குண்டூசற ஬ிழும் சத்஡ம் ஶகட்கும்
அப஬ிற்கு அங்ஶக அஷ஥஡ற ஢றன஬ி஦து.
பூஜர,"஦ஸ்.. அம் வகட்டிங் married.. க஥றங் 25th ஥ஶ஧ஜ்.. அ஬ர் வத஦ர் அபேண்.. WIPRO
கம்வதணின ப்஧ரவஜக்ட் ஶ஥ஶணஜ஧ர வ஬ரர்க் தண்நரர். இந்஡ வச஥ஸ்டஶ஧ரட ஢ரன்
கறபம்புஶநன்.. உங்கல௃க்கு சறனதஸ் ப௃டிச்சுட்டு ஡ரன் கறபம்புஶ஬ன். ஥ரர்ச்31 ஷ஥
144

னரஸ்ட் ஶட இன் ஡றஸ் கரஶனஜ்.. ஶதரது஥ர? ஶ஢ர ஶ஥ரர் questions டூ ப௅஬ர் வ஬ரர்க்."
஋ன்று ஶ஬க஥ரக ப௃டித்஡தும், ஥ர஠஬ர்கள் ஡ங்கள் ஶ஬ஷனஷ஦ வ஡ரடங்கறணர்.
இன்னும் சறன ஶகள்஬ிகள் ஶகட்க ஢றஷணத்஡ரலும் இப்ஶதரது பூஜர இபேக்கும்
஥ண஢றஷன஦ில் அது ப௃டி஦ரவ஡ன்று ஡ங்கள் ஶ஬ஷன஦ில் ஆழ்ந்஡ணர்.
பூஜரஶ஬ர ஥ணதுள், "ஶடய்.. கு஧ங்கு த஦ஶன.. இபேடி.. வசன்ஷண ஶதரணதுக்கு அப்தநம் ஢ீ
஋ப்தடி online client கரல் அட்வடன்ட் தண்நனு தரர்க்குஶநன்" ஋ன்று அபேஷ஠
வசல்ன஥ரக ஡றட்டிக் வகரண்டிபேந்஡ரள்.
அஶ஡ ஶ஢஧த்஡றல் பூஜரஷ஬ ஢றஷணத்து ஡ன்னுள் சறரித்துக்வகரண்ஶட த஫ச்சரறு அபேந்஡றக்
வகரண்டிபேந்஡ரன் அபேண்.
"யஶனர அபேண்! congrats " ஋ன்ந கு஧னறல் ஡றபேம்தி தரர்த்஡ரன்.

தி஧஬ன்

அபே஠ின் அபேகறல் ஬஧வும் அபேண் எபே ஆ஧ரய்ச்சற கண்ஶ஠ரட்டத்துடன்
"஡ங்பெ" ஋ன்நரன்.
தி஧஬ன்,"பெ

ஆர் ஶசர னக்கற" ஋ன்று ஥றக சறறு ஬பேத்஡ம் கனந்஡ கு஧னறல் கூநவும் அபேண்
புன்ணஷகப௅டன்,
"என்ஸ் அஶகன் ஡ங்பெ தி஧஬ன்"

஋ன்நதும் தி஧஬ன்

அ஡றர்ச்சற஦ில் ஬ி஫றத்஡ரன்.
"கரஷனன தஸ் ஸ்டரப்ன ஢ரன் உங்கப தரர்த்ஶ஡ன். உங்கல௃க்கு ஋ப்தடி ஋ன்ஷண
வ஡ரிப௅ம்?"
அபேண் வ஥ல்னற஦ புன்ணஷகப௅டன்,
"பூஜர உங்க ஋ல்னரஷ஧ப௅ம் தத்஡ற ஶ஢த்து வசரன்ணர.. 1st ஧ரம்ஸ்ஆ ஢ீங்கபரனு டவுட்
இபேந்துது.. தட்... ஢ீங்க ஋ன்ண ஡ரன் உங்க ஬பேத்஡த்ஷ஡ ஥ஷநக்க ஢றஷணத்஡ரலும் உங்க
கு஧ல் அஷ஡ கரட்டி கூடுத்துபேச்சு.."
஡ன் ஬பேத்஡த்ஷ஡ அபேண் கண்டுதிடித்து஬ிட்ட சங்கடத்஡றல் வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் "பெ ஆர்
intelligent டூ" ஋ன்நரன் தி஧஬ன்.

145

அபேண் வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்஡ரன். அங்ஶக ஢றன஬ி஦ வ஥ௌணத்ஷ஡ அபேண்
கஷ஫த்஡ரன்.
"஬ி ஶதரத் ஆர் சரரி தி஧஬ன்"

"஋ன்ண அபேண் இது?஢ீங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் ஋ன்ண வசஞ்சறங்க? ஋துக்கு சரரி?"
"பூஜர வசரன்ண ஥ர஡றரி ஢ீங்க தக்கர gentleman" தி஧஬ன்

புன்ணஷகக்கவும் அபேண்,
"ஜரனு வசரன்ணது ஶதரல் ஢ீங்க வ஧ரம்த வ஥ன்ஷ஥஦ரண஬பேம் கூட" ஋ன்று
புன்ணஷகக்கவும் தி஧஬ணின்

ப௃கத்஡றனறபேந்஡ புன்ணஷக ஥ஷநந்஡து.

அஷ஡ கண்டு வகரள்பர஡து ஶதரல் அபேண் வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"஢ீங்க ஌ன் ஜரனு஬ின் கர஡ஷன ஌ற்க கூடரது?"

தி஧஬ன்

஌ஶ஡ர வசரல்ன ஬஧வும் அபேண்,
"பூஜரட வசரன்ண஡ ஋ன்ஷடப௅ம் வசரல்னர஡ீங்க..எபே ஶ஬ஷப ஢ீங்க வசரன்ணது ஶதரல்
஢ரன் பூஜரஷ஬ கர஡னறக்கர஥ இபேந்஡றபேந்஡ரல் கண்டிப்தர உங்க கர஡ஷன ஌ற்க
வசரல்னற அட்ஷ஬ஸ் தண்஠ிபேப்ஶதன்"
"............."
"இப்தடி வசரல்னற உங்க ஥ணச ஌ங்க ஷ஬ப்த஡ற்கும்,கஷ்ட தடுத்துணதுக்கும் ஋ன்ஷண
஥ணிச்சுடுங்க.. தி஧க்டிகனர ஢ரன் ஋ன்ண வசய்஡றபேப்ஶதஶணர அஷ஡ ஡ரன் வசரன்ஶணன்.."
"........"
"஋ணக்கு எஶ஧ எபே ஶகள்஬ிக்கு ஥ட்டும் த஡றல் வசரல்லுங்க தி஧஬ன்"

தி஧஬ன்

'஋ன்ண' ஋ன்தது ஶதரல் தரர்க்க, அபேண்,
"஢ண்தணின் ஡ங்ஷகஷ஦ ஢ம்஥ ஡ங்ஷக஦ர ஢றஷணக்கட௃ம்னு ஢ீங்க ஢றஷணச்சது உண்டர?
அ஡ர஬து, ஋ப்த஬ரது ஜரனு஬ ஢ீங்க ஡ங்ஷக஦ர ஢றஷணச்சு தரர்த்துபேக்கல ங்கபர?"
தி஧஬ன்

'இல்ஷன' ஋ன்று ஡ஷனஷ஦ ஆட்டவும், அபேட௃க்கு சறறு ஢றம்஥஡றப௅ம்
஢ம்திக்ஷகப௅ம் ஬ந்஡து.
146

"ஜரனு ஢ம்஥ ஋ல்னரஷ஧ப௅ம் ஬ிட வ஧ரம்த ஢ல்ன வதரண்ட௃.
உங்க ஶ஥ல் உ஦ி஧ரய் இபேந்தும் உங்கல௃க்கரக உங்கஷப பூஜரவுடன் ஶசர்த்து ஷ஬க்க
ப௃஦ற்சற வசஞ்சர.
஋ங்கஷப தற்நற வ஡ரிந்஡ தின், உங்க ஥ண஢றஷனஷ஦ சரி஦ரக புரிந்து வகரண்டு
உங்கல௃க்கரக ஡ன் கர஡ஷன ஌ற்க வசரல்னற இன்னும் ஶகட்கன..
இப்தடி ஡ரன் ஬பேந்஡றணரலும் த஧஬ர஦ில்ஷனன்னு ஋ல்னர஬ி஡த்஡றலும் உங்கல௃க்கரக
஥ட்டும் ஶ஦ரசறப்த஬ஷப தற்நற ஢ீங்க ஌ன் ஶ஦ரசறக்க கூடரது தி஧஬ன்?"

சறறு வ஥ௌணம் ஢றன஬ி஦து,தி஧஬ணின்

஥ணம் சறநறது ஶ஦ரசறக்க வ஡ரடங்கற஦து. அஷ஡
உ஠ர்ந்஡ அபேண் ஶதச்ஷச வ஡ரடர்ந்஡ரன்,

"஋ப்தடிப௅ம் உங்க parents கண்டிப்தர உங்கல௃க்கு ஥ஶ஧ஜ் வசய்஦ ஬ிபேம்பு஬ரங்க.. இப்த
இல்னரட்டிணரலும் சறன ஥ர஡ங்கஶபர ஬பேடங்கஶபர க஫றச்சு அ஬ங்கல௃க்கரக ஢ீங்கஶப
஥ஶ஧ஜ் தண்஠ிக்க ஢றஷணப்தீங்க.. அ஡ ஌ன் இப்தஶ஬ ஢றஷணக்க கூடரது? அது ஌ன்
உங்கப ஢ல்ன புரிஞ்சுகறட்ட ஜரனு஬ர இபேக்க கூடரது?"
'கஷ஧ப்தரர் கஷ஧த்஡ரல் கல்லும் கஷ஧ப௅ம்' ஋ன்தது ஶதரல் தி஧஬ணின்

஥ணம் அபே஠ின்
ஶதச்சு ஡றநஷ஥஦ரல் கஷ஧ப௅஥ர? ஜரனு஬ின் கர஡ஷன ஌ற்று வகரள்ல௃஥ர?

147

தகு஡ற 25:
தி஧஬ன்

஡ீ஬ி஧஥ரக ஶ஦ரசறக்கவும் அபேண்,
"஋ன்ண ஶ஦ரசறக்கறநீங்க?" ஋ன்று ஶகட்டரன்.
"஢ீங்க ஋ன்ண கு஫ப்புநீங்க.. பூஜர஬ கர஡னறச்ஶசன்.. இப்த ஋ப்தடி ஜரனு கூட ஬ர஫
ப௃டிப௅ம்?"
அபேண் புன்ணஷகக்கவும் தி஧஬ன்,

"஌ன் சறரிக்கறநீங்க?"
"இப்த ஢ீங்க ஋ன்ண வசரன்ண ீங்க?"
"஋ன்ண வசரன்ஶணன்........
ஏ... சரரி அபேண் உங்க கறட்டஶ஦ ஢ர................"
"஢ரன் அ஡ வசரல்னன.. ஋ன்டஶ஦ பூஜர ஶ஥ல் வகரண்ட கர஡ல் தத்஡ற ஶதசுணதுக்கு
சறரிக்கன.."
"தின்ண"
"஢ீங்கஶப த஡றஷன வசரல்னறட்டு.. ஋ப்டின்னு ஶகட்குநீங்கஶப!"
தி஧஬ன்

஡ஷனஷ஦ தி஦ித்து வகரள்பர஡ குஷந஦ர அபேஷ஠ தரர்க்கவும், அபேண்,

"வ஡பி஬ரஶ஬ வசரல்ஶநன்.. ஢ீங்க ஋ன்ண வசரன்ண ீங்க.. 'பூஜர஬ கர஡னறச்ஶசன்' னு
வசரன்ண ீங்க ஶசர உங்க ஥ணஶ஥ அ஡ தரஸ்ட்-வடன்ஸ்ன ஡ரன் ஢றஷணக்குது.. ஶசர
futureன உங்க ஷனப்ன ஜரனு ஌ன் இபேக்க ப௃டி஦ரது?"
தி஧஬ன்

அ஡றர்ந்஡ரன். ஡ன்னுள் தன ஶகள்஬ிகஷப ஶகட்டரன்.
'஋ப்தடி இப்தடி வசரன்ஶணன்?
இ஬ண பூஜர கூட தரர்த்஡தும் இப்தடி ஶதசறட்ஶடணர?
இல்ன ஜரனு ஋ன் ஶ஥ல் வகரண்ட கர஡ல் ஋ன்ஷண இப்தடி ஶதச ஬ட்சு஡ர?
ஜரனு - ஹ்ம்ம் இ஬ன் வசரல்நது ஶதரல் ஋ணக்கரகஶ஬ ஬ரழ்கறந஬ள் ஡ரன்..
148

அ஬ல௃க்கரக வகரஞ்சம் ஶ஦ரசறச்சர ஡ப்தில்ஷனஶ஦!
ஶ஦ரசறச்சு? கர஡ஷன ஋த்துகுந஡ர? ப௃டிப௅஥ர ஋ன்ணரனர?'
சறநறது ஶ஢஧த்஡றஶனஶ஦ ப௃டிப௅ம் ஋ன்று ஢றபேதித்஡ரன் அபேண்.
அபேண்,"ஜரனு ஢ம்தர் உங்கட இபேக்கர?"
"஋ன்ண.. ஋ன்ண ஶகட்டீங்க?"
"ஜரனு ஢ம்தர் வ஡ரிப௅஥ரனு ஶகட்ஶடன்"
"வ஡ரி஦ரது"
"உங்க friend ஧ரம்ஸ்ட இப்தஶ஬ ஶகல௃ங்க"
தி஧஬ன்

'஋துக்கு' ஋ன்தது ஶதரல் தரர்க்க, அபேண்,
"஋துக்குனு வசரல்ஶநன்.. இப்த உங்க friendட ஶ஬ந ஌தும் வசரல்னர஥ ஜரனு ஢ம்தர்
஥ட்டும் ஶகட்டு ஬ரங்குக"
"஋ப்.............."
"ஶ஢ர்ன வசரல்ஶநன்.. கரன்டீன் ஬ர.. இப்த ஢ம்தர் ஥ட்டும் குடுன்னு வசரல்லுங்க"
'இ஬ன் ஋ப்தடி ஡ரன் ஋ல்னரத்துக்கும் இப்தடி ஈமற஦ர த஡றல் வசரல்நரஶணர' ஋ன்று
஢றஷணத்துக்வகரண்டு அபேண் வசரன்ணஷ஡ஶ஦ வசரல்னற ஜரனு஬ின் ஋ண்ஷண
஧ரம்ஸ்஦ிட஥றபேந்து வதற்நரன்.அபேண் ஜரனுஷ஬ ஡ன் வசல்னறல்னறபேந்து அஷ஫த்஡ரன்.
"யரய் ஜரனு.. ஢ரன் அபேண் ஶதசுஶநன்.. உங்க friend பூஜர஬ின் அபேண்"
"........"
ஜரனு஬ிற்கு ஋ன்ண ஶதசு஬வ஡ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன. இந்஡ அபேண் இப்தடி ஡றடீர்னு
அஷ஫த்து இப்தடி வசரன்ணர தர஬ம் அ஬ல௃ம் ஡ரன் ஋ன்ண ஶதசு஬ர!
"யஶனர.. ஷனன்ன ஡ரஶண இபேக்கல ங்க?"
"ஹ்ம்ம்.. ஋ன் ஢ம்தர் உங்கல௃க்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்? ஢ீங்க......."
149

"஢ரன் ஶ஢த்து ஬ந்ஶ஡ன்.. பூஜர஬ிற்கும் ஋ணக்கும் ஬஧ 25th ஥ஶ஧ஜ்.. ஶ஢த்து ஷ஢ட் ஡ரன்
ப௃டி஬ரச்சு.. பூஜர இன்ஷணக்கு இ஬ணிங் உங்கல௃க்கு கரல் தண்஠ி detailedஆ
வசரல்லு஬ர"
"congrats "
தி஧஬ன்

அபே஠ின் ஶ஬கத்ஷ஡ கண்டு ஆச்சரி஦ தட்டரன். அபேண் தி஧஬ணிடம்

எபே
புன்ணஷகஷ஦ வசலுத்஡ற, அ஬ஷண தரர்த்துக் வகரண்ஶட ஜரனு஬ிடம் ஶதச்ஷச
வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"஡ங்பெ... இப்த உங்க ஥ட்டபேக்கு ஬ரங்க.. உங்க ஢ம்த஧ தி஧஬ன்ட

஬ரங்கறஶணன்"
தி஧஬ன்

'஋ன்ண இது' ஋ன்று த஡நறணரன். அபேண் எபே புன்ணஷகப௅டன் ஡ன் வசல்னறல்
'ஸ்தீக்கர்' தட்டஷண ஆன் வசய்து வசல்ஷன ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் ஷ஬த்து ஶதச்ஷச
வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
"தி஧஬ன்

னு வசரன்ணதும் ஆப் ஆகறடீங்க?"
"அப்..தடினரம் என்னு஥றல்ஷன"
"஋ங்க ஥ட்டர் வ஡ரிஞ்சதுக்கு அப்தநம் ஢ீங்க ஌ன் உங்க கர஡ஷன ஌த்துக்க வசரல்னற
தி஧஬ன்ட

ஶகட்கன"
"஋ல்னரம் வ஡ரிஞ்சு஥ர ஶகட்குநீங்க?"
"வ஡ரிஞ்சதுணரன ஡ரன் ஶகட்குஶநன்.. வசரல்லுங்க"
"஢ரன் ஋ப்தடி ஶகட்க?"
"஌ன்?"
"சரரி டு ஶச ஡றஸ்.. தட் ஢ீங்க ஶகட்குந஡ரன வசரல்ஶநன்..அ஬ர் இன்ணப௃ம் பூஜர஬
஬ிபேம்பு஧ப்த '஋ன் கர஡ஷன ஌த்துக்கங்க' னு ஶகட்டு ஢ரஶண அ஬஧ ஋ப்தடி கஷ்ட
தடுத்துஶ஬ன்?"
150

"அ஬ர் இன்ணப௃ம் பூஜர஬ ஬ிபேம்பு஧ரர்னு உங்கல௃க்கு ஦ரர் வசரன்ணர?"
"஦ரர் வசரல்னட௃ம்? ஋ணக்கு ஋ன் தி஧஬ன்

தத்஡ற வ஡ரிப௅ம்"
'஋ன் தி஧஬ன்'

஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡஦ில் தி஧஬ணின்

஥ணம் சறநறது அஷசந்஡து.
"அப்தடி஦ர?"
"sure"
"ஏஶக.. அடுத்து ஋ன்ண தண்ந஡ர இபேக்கல ங்க?"
"புரின"
"தி஧஬ன்

஬ிச஦த்துன ஋ன்ண தண்ந஡ர இபேக்கல ங்க?"
"஋ன் கர஡ல் எபே ஢ரள் அ஬ஷ஧ ஥ரத்தும்னு ஢ம்புஶநன்.. ஢ரன் வ஬஦ிட் தண்ட௃ஶ஬ன்"
"஋த்஡ண ஢ரள்?"
"஌ங்க.. பூஜர உங்கல௃க்கரக 16 ஬பே஭ம் வ஬஦ிட் தண்஠ஷன஦ர?"
அபேண் சறரித்துக் வகரண்ஶட, "஢ரனும் அ஬ஷப கர஡னறச்ஶசஶண!"
"அ஬பேம் ஋ன்ஷண கர஡னறப்தரர்"
"஢ீங்க உங்க ஆ஫஥ரண கர஡ஷன வசரன்ணர ஡ரஶண அ஬பேக்கும் புரிப௅ம்.. ஢ீங்க
இன்ணப௃ம் அ஬ஷ஧ ஬ிபேம்புநீங்கன்னு அ஬பேக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்?"
"அ஬஧ கஷ்ட தடுத்஡ற ஡ரன் ஋ன் கர஡ஷன புரி஦ ஷ஬க்கட௃ம்ணர ஢ரன் கண்டிப்தர அஷ஡
வசய்஦ ஥ரட்ஶடன்.. எபே ஶ஬ஷப அ஬ர் ஋ன் கர஡ஷன ஌த்துக்கஶ஬ இல்ஷனணர..
கஷடசற ஬ஷ஧ அ஬ர் ஢றஷண஬ிஶனஶ஦ ஢ரன் ஬ரழ்ந்து஬ிடுஶ஬ன்"
தி஧஬ணின்

஥ணம் வதரிதும் அஷசந்஡து இப்ஶதரது. அஷ஡ புரிந்து வகரண்ட அபேண்,
"தி஧஬ன்

ப௃டிஷ஬ இப்தஶ஬ ஶகட்டுநனர஥ர ?"
151

தி஧஬ன்

ஜரனு இபே஬பேக்குஶ஥ இந்஡ ஶகள்஬ி அ஡றர்ச்சற ஡ரன்.
ஜரனு,"஋ன்..ண.. ஋ன்ண.. ஶகட்டீங்க?"
அபேண் புன்ணஷகப௅டன்,"உங்க தி஧஬ன்ட

இப்தஶ஬ ஶகட்டுநனர஥ரனு ஶகட்ஶடன்"
"................"
"உங்க தி஧஬ன்

உங்கட ஌ஶ஡ர ஶதசட௃஥ரம்... ஶதசுநீங்கபர?" ஋ன்று வசல்ஷன
தி஧஬ணிடம்

஢ீட்டிணரன் அபேண். தி஧஬ணின்

஡஦க்கத்ஷ஡ வதரபேட்தடுத்஡ர஥ல் வசல்ஷன
அ஬ன் ஷக஦ில் ஷ஬த்஡ரன் அபேண்.
"தி஧஬ன்

இப்த உங்க கூட஦ர இபேக்கரர்" ஋ன்று ஜரனு த஡ட்டத்துடன் ஶகட்டரள்.
தி஧஬ன்,

"யஶனர"
ஜரனு இன்த அ஡றர்ச்சற஦ில் ஥றக வ஥ன்ஷ஥஦ரண கு஧னறல்,
"தி஧஬ன்"

஋ன்று அஷ஫க்கவும், அந்஡ அஷ஫ப்பு தி஧஬னுக்கு

஥஦ினறநஷகக் வகரண்டு
஬பேடி஦து ஶதரல் இபேந்஡து.
தி஧஬ன்
ீ ஸ்தீக்கஷ஧ அஷணத்து வசல்ஷன கர஡றல் ஷ஬த்து ஶதச வ஡ரடங்கறணரன்.
இங்கற஡ம் கபே஡ற ஋ழுந்஡ அபேண் சறஷன஦ரய் ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡ ஧ரம்஢ரத்ஷ஡(஧ரம்ஸ்)
வ஬பிஶ஦ அஷ஫த்து வசன்நரன்.
"ஜரனு.."
"........"
தி஧஬னுக்கும்

஋ன்ண ஶதசவ஬ன்று வ஡ரி஦஬ில்ஷன. சறநறது வ஢ரடிகள் வ஥ௌணஶ஥
஢றன஬ி஦து.
ஜரனு,"ஶ஬஠ரம் தி஧஬ன்.

஢ீங்க கஷ்ட தடர஡ீங்க..஢ீ......................"
"இப்த பூஜர ஋ன் ஥ணசுன கண்டிப்தர இல்ன ஜரனு.. அபேண் கூட பூஜர஬ தரர்த்஡ணரன
இந்஡ ஥ரற்ந஥ர இல்ஷன ஢ீ ஋ன் ஶ஥ல் வகரண்ட கர஡ல் வசய்஡ ஥ர஦஥ரனு வ஡ரி஦ன"

152

"....."
"஋ணக்கு ஋ப்தடி வசரல்னன்னு வ஡ரி஦ன.. உன் கர஡ல்... ஢ீ ஋ன் ஶ஥ல் வகரண்ட கர஡ல்
஋ணக்கு திடிச்சுபேக்கு.. ஢ீ வகரஞ்ச ஶ஢஧த்துக்கு ப௃ன்ணரடி வசரன்ண '஋ன் தி஧஬ன்'
ீ வ஧ரம்த
திடிச்சுபேக்கு.. ஋ணக்கு வகரஞ்சம் ஷடம் குடுடர"
ஜரனு஬ிற்கு உனஷகஶ஦ வ஬ன்ந உ஠ர்வு.. அதுவும் தி஧஬ன்

'டர' ஶதரட்டு ஶதசவும்
஥஦க்கம் ஬஧ர஡ குஷந ஡ரன்.
"஍ னவ் பெ தி஧஬ன்..

஍ னவ் பெ ஶசர ஥ச்"
ப௃ன்பு இஶ஡ ஬ரர்த்ஷ஡கஷப இஶ஡ ஜரனு஬ிட஥றபேந்து ஶகட்ட ஶதரது ஬஧ர஡ ஌ஶ஡ர எபே
இணம் புரி஦ர஡ இணிஷ஥஦ரண உ஠ர்வு ஬பே஬தும், ஡ன் உள்பத்஡றல் ஌ஶ஡ர எபே
஥ரற்நம் ஢றகழ்஬ஷ஡ப௅ம் உ஠ர்ந்஡ரன் தி஧஬ன்.

"தி஧஬ன்"

"ஹ்ம்ம்.."
"என்னுஶ஥ வசரல்ன ஥ரட்டிக்கல ங்க!"
"஍ ஷனக் பெ வ஬ரி ஥ச் ஜரனு஥ர"
அவ்஬பவு ஡ரன் ஜரனு஬ின் ஥ணம் சறநகடித்து தநக்க வ஡ரடங்கற஦து.
"இது ஶதரதும்.. ஬ரழ் ஢ரள் ப௃ழு஬஡றற்கும் இதுஶ஬ ஋ணக்கு ஶதரதும்" ஋ன்று வதரிதும்
஥கறழ்ந்஡ரள் ஜரனு.

'஋ப்தடி தட்ட கர஡ல் ஋ணக்கு கறஷடத்஡றற்கு.. ச.. இத்஡ண ஢ரள் இ஬ஷப கஷ்ட
தடுத்஡றட்ஶடஶண' ஋ன்று தி஧஬ணின்

஥ணம் சறநறது ஬பேந்஡ற஦து.
"உன் கர஡ஷன வதற்நதுக்கு ஢ரன் தரக்கற஦சரனற"
"஢ரன் ஡ரன் குடுத்து ஬ச்ச஬..஍ னவ் பெ ஶசர ஥ச் தி஧ஜள"
153

஥கறழ்ச்சற஦ின் ஥றகு஡ற஦ரல் ஡ரன் ஷ஬த்஡ வசல்ன வத஦ஷ஧ ஡ன்ஷண அநற஦ர஥ல்
வசரன்ணரள் ஜரனு.தி஧஬ணின்

஥ணம் ஥கறழ்ந்஡து, ப௃கம் ஥னர்ந்஡து. தி஧஬னுக்கு

இப்ஶதரது ஜரனு ஶ஥ல் சறறு கர஡ல் ஋ட்டி தரர்த்஡து.
"ஶய.. இப்த ஋ன்ண வசரன்ண?"
"....."
"ஜரனு.."
"....."ஜரனு வ஬க்கத்஡றல் புன்ணஷகத்஡ரள்.
"ச்ச்..."
"஋ன்ண தி஧஬ன்..

஋ன்ணரச்சு?"
"இல்ன உன் வ஬க்கத்ஷ஡ ஶ஢ர்ன தரர்க்க ப௃டி஦ஷனஶ஦! அ஡ரன்" ஋ன்நதும் ஥ீ ண்டும்
ஜரனு வ஬க்கப்தட்டரள்.
"இணிஶ஥ல் உன்ட ஶதச ஥ரட்ஶடன்"
ஜரனு அ஡றர்ந்஡ரள்."஌ன் தி஧஬ன்?"

"இணி ஢ீ தி஧஬ன்னு

கூப்டர ஶதச ஥ரட்ஶடன்" ஋ன்று சறரித்஡ரன் தி஧஬ன்.

ஜரனு஬ிற்கு உ஦ிர் ஶதரய் உ஦ிர் ஬ந்஡து.
"தி஧஬ன்..

஢ீங்க இப்த ஶதசுணதுனரம் உண்ஷ஥ ஡ரஶண! ஋ன்ணரல் ஢ம்தஶ஬ ப௃டி஦ன..
஥ரநறட ஥ரட்டீங்கஶப"
"஢ீ இணி தி஧ஜள னு கூப்டர ஢ரன் ஥ரந ஥ரட்ஶடன்"
"தி஧ஜள" ஜரனு஬ின் கு஧னறல் கர஡ல் வதரங்கற ஬஫றந்஡து. தி஧஬ணின்

஥ணம் வ஢கறழ்ந்஡து.
தி஧஬ன்,"஦ரஶ஧ர

஋ன்ண தத்஡ற வ஡ரிப௅ம்னு வசரன்ணரங்க"
"வ஡ரிப௅ம் ஡ரன்!.. ஡றடிர்னு இப்தடி இன்த அ஡றர்ச்சற குடுத்஡ர ஢ரன் ஋ன்ண வசய்நது?"
154

"஋ன்ண வசய்நது.. இன்ஷணக்கு 6 ஥஠ிக்கு ஶகர஬ிலுக்கு ஶதரகனர஥ர?"
"ஏஶக"
"ஶதரதும் டர ஢ீ ஋ன் ஡ங்கச்சறட கடஷன ஶதரட்டது" ஋ன்று கூநற வசல்ஷன திடுங்கறணரன்
஧ரம்ஸ்.
஧ரம்ஸ்,"஋ணக்கு வ஡ரி஦ர஥ ஷசடுன இப்தடி எபே திட்ட ஏட்டிபேக்கற஦ர ஢ீ"
ஜரனு,"அண்஠ர.. அது ஬ந்து..."
தி஧஬ன்,"வ஧ரம்த

஥ற஧ட்டர஡டர.. தர஬ம் அ஬" ஋ன்று வசல்ஷன திடுங்கற,
"஢ீ த஦தடர஡ ஜரனு.. அ஬ன் சும்஥ர ஏட்டுநரன்.. அ஬னுக்கும் வ஧ரம்த சந்ஶ஡ரசம் ஡ரன்"
஋ன்நதும் ஧ரம்ஸ்,அபேண்,பூஜர,வசௌம்஦ர அஷண஬஧ம் 'ஏஏ' ஋ன்று கத்஡றணர்.
"஢ீ க஬ன தடர஡டர.. ஢ரன் அப்தந஥ர ஶதசுஶநன்.. இங்க ஋ல்னரபேம் ஏட்டுநரங்க" ஋ன்று
அஷ஫ப்ஷத துண்டிக்க ப௃஦ற்சறக்க, பூஜர இப்ஶதரது வசல்ஷன திடுங்கறணரள்.
"ஶய! congrtas டி.. கனக்குநறஶ஦ ஜரனு கனக்குநறஶ஦!"
"ஶ஡ங்க்ஸ்.. congrats டி.."
"ஹ்ம்ம்.. ஡ங்பெ"
"பூஜர, அபேண் தக்கத்துன இபேக்கர஧ர? வகரஞ்சம் குஶடன்"
"வகரஞ்சம்ணர ஋ப்தடி வசல்ன எடச்சு வகரஞ்ச஥ர குடுக்கட௃஥ர?"
"தடுத்஡ர஡டி"
"ஏஶக..ஏஶக.. குடுக்குஶநன்" தி஧஬ன்

ஷகஷ஦ ஢ீட்டவும்,
"அஷன஦ர஡ீங்க சரர்.. அபேண்ட குடுக்க வசரன்ணர" ஋ன்நதும் சறறு புன்ணஷகப௅டன்
தி஧஬ன்

஡ஷன குணிந்஡ரன். ஥ீ ண்டும் 'ஏ ஏ ' ஋ன்ந சத்஡ம் ஋ழும்தி஦து.
155

அபேண்,"வசரல்லுங்க பூஜர"
இப்ஶதரது அபேண் ஥ரட்டிணரன். கரஶனஜ் கரன்டீன் ஋ன்தஷ஡ ஥நந்து ஥ீ ண்டும் 'ஏ ஏ '
஋ன்று சத்஡ம் ஋ழுப்திணர் ஧ரம்ஸ்ப௅ம் வசௌம்஦ரவும்.
அங்கறபேந்஡ சறனர் ஡றபேம்தி தரர்க்கவும், பூஜர '஢ல்ன ஶ஬ஷப students ஦ரபே஥றல்ஷன'
஋ன்று ஢றஷணத்துக்வகரண்டு வசௌம்஦ர஬ின் ஷகஷ஦ அழுத்஡றணரள்.
வசௌம்஦ர,"அண்஠ர பூஜர ஡஬ி஧ ஶ஬ந வத஦ஶ஧ உங்க ஬ரய்ன ஬஧ர஡ர?"
அபேண் சறரித்து ஥ழுப்தி, "சரரி.. வசரல்லுங்க ஜரனு" ஋ன்நரன்.
"அண்஠ர ஋ன்ஷண '஢ீ' ஶண வசரல்லுங்க"
"ஏஶக"
"வ஧ரம்த வ஧ரம்த ஶ஡ங்க்ஸ் அண்஠ர.. ஋ணக்கு ஋ன் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஡ந்஡றபேக்கல ங்க"
"஢ரன் ஋ன்ண வசஞ்சுட்ஶடன்.. இது ஡ரஶண ஋ல்ஶனரபேக்கும் சந்ஶ஡ரசம்" ஋ன்று பூஜரஷ஬
தரர்த்஡தடிஶ஦ வசரல்னவும், வசௌம்஦ர,
"ஶசர.. ஢ீங்க வதரது ஢னத்துன வசய்஦ஷன஦ர.. சு஦஢னத்துன ஡ரன் வசஞ்சலங்கபர?"
"பூஜர஬ின் ஥ண ஢றம்஥஡றப௅ம் எபே சறறு கர஧஠ம்" ஋ன்று புன்ணஷகத்஡ரன் அபேண்.
வசௌம்஦ர,"ச்ச்..உங்கப ஋ன்ணஶ஬ரனு ஢றஷணச்ஶசஶண! இப்தடி கவுத்துட்டீங்கஶப
அண்஠ர"
஧ரம்ஸ் வசௌம்஦ரஷ஬ ஆர்஬ம் கனந்஡ ஆச்சறரி஦த்ஶ஡ரடு தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ரன்.
தி஧஬ன்,"ஶடய்!

஧ரம்ஸ் ஋ன்ணடர வசௌம்஦ர஬ இப்தடி தரக்குந?" ஋ன்ந ஶகள்஬ி஦ில்
஡றபேம்தி஦ வசௌம்஦ர஬ிடம் ஧ரம்ஸ்,
"இவ்஬ஶபர ஶதசு஬ி஦ர ஢ீ?" ஋ன்று ஶகட்டரன்.
஧ரம்ஸ்஦ின் தரர்ஷ஬ப௅ம் '஢ீ' ஋ன்ந எபேஷ஥஦ில் ஬ந்஡ உரிஷ஥ப௅ம் ஡ரக்க, வசௌம்஦ர
வ஥ௌண஥ரணரள், தரர்ஷ஬ஷ஦ ஡ரழ்த்஡றணரள்.
பூஜர ஷக ஡ட்டி, "ஶயஶய! வசௌ஥றக்கு தல்பு ஋ரிஞ்சுபேச்சு.. ஥஠ி அடிச்சுபேச்சு" ஋ன்று
கூந, ஧ரம்ஸ் ஆர்஬஥ரக வசௌம்஦ர஬ின் ப௃கத்ஷ஡ஶ஦ தரர்க்க, அபேட௃ம் தி஧஬னும்

156

என்றும் புரி஦ர஥ல் ப௃஫றக்க, வசௌம்஦ர ஡஦க்கத்துடன், "ச்ச்.. சும்஥ர இபேடி" ஋ன்று
பூஜரஷ஬ அ஡ட்டிணரள்.
பூஜர அபே஠ிடம்,"வ஥ர஫ற தடம் தரர்க்கஷன஦ர?" ஋ன்று ஶகட்ட தடி அபேஷ஠ப௅ம்
தி஧஬ஷணப௅ம்

வ஬பிஶ஦ அஷ஫த்து வசல்ன,
஧ரம்ஸ்,"வசௌ஥ற.. பூஜர வசரல்நது உண்ஷ஥஦ர? உணக்கு ஋ன்ண திடிச்சுபேக்கர?" ஋ன்று
஋஡றர்தரர்ப்புடன் ஬ிண஬ிணரன்.
வசௌம்஦ர அஷ஥஡ற஦ரக ஡ஷ஧ஷ஦ஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டிபேக்கவும், ஧ரம்ஸ்,
"வசௌ஥ற ஋ன்ண தரபே.. த஡றல் வசரல்லு.."
வசௌம்஦ர ஥ண஡றல் ஌ஶ஡ர எபே த஡ட்டம், ஡஦க்கம்,இணம் புரி஦ர஡ தரி஡஬ிப்பு,
வ஥ரத்஡த்஡றல் அந்஡ உ஠ர்வு அ஬ல௃க்கு திடித்஡றபேந்஡து. ஆணரல் இது ஡ரன் 'கர஡னர?'
வ஡ரி஦ஷனஶ஦! ஋ன்று ஶ஡ரன்நற஦து. அஷ஡ஶ஦ ஧ரம்ஸ்஦ிடம் கூநறணரள்.
அ஬ள் அ஬ஷண ஢ற஥றர்ந்து தரர்த்து, "வ஡ரி஦ஷனஶ஦" ஋ன்நரள்.
஧ரம்ஸ் ஥ண஡றல் இப்ஶதரது ப௃ழு ஢ம்திக்ஷக ஬ந்஡து.
"வசௌ஥ற.. உன் அஷ஥஡ற஦ரண கு஠ப௃ம் வ஥ன்ஷ஥஦ரண சறரிப்பும் குல௃ஷ஥஦ரண
அ஫கும் ஋ன்ஷண க஬ர்ந்து ஋ன் ஥ணஷ஡ உன்ணிடம் அடிஷ஥஦ரக்கற஦து.
஋ஸ்... ஍ னவ் பெ வசௌ஥ற.. ஬ில் பெ marry ஥ீ ?"
வசௌம்஦ர ஢ற஥றர்ந்து ஧ரம்ஸ்஦ின் கண்கஷப தரர்த்஡ரள். கண்ஶ஠ரடு கண் கனந்஡து.
கர஡ல் ஶதசற஦து.
வசௌம்஦஬ரல் ஢றகழ்ஷ஬ ஢ம்த ப௃டி஦஬ில்ஷன. இன்று கரஷன ஬ஷ஧ ஌ன் சற்று ப௃ன்
கரன்டீன் ஬பேம்஬ஷ஧ இ஦ல்தரக இபேந்஡஬ள், '஋ப்ஶதரது? ஋ந்஡ வ஢ரடி஦ில் இந்஡ கர஡ல்
஡ன்னுள் ப௃ஷபத்஡து?' ஋ன்று ஬ி஦ந்஡ரள்.
"஋ஸ்" ஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரக வசரன்ணரள். அ஬ஷப தூக்கற சுத்஡ ஆஷச தட்ட ஥ணஷ஡
சூழ்஢றஷன கர஧஠஥ரக அடக்கறணரன் ஧ரம்ஸ்.
"வ஧ரம்த சந்ஶ஡ரச஥ர இபேக்கு வசௌ஥ற.. இந்஡ ஢ரஷப ஋ன்ணரன ஥நக்கஶ஬ ப௃டி஦ரது"
வசௌம்஦ர வ஥ன்ஷ஥஦ரக புன்ணஷகத்஡ரள்.
157

சறநறது ஶ஢஧ம் ஡ங்கஷபப் தற்நற ஶதசற஦ தின் இ஬ர்கள் வ஬பிஶ஦ வசன்ந ஶதரது எபே
஥஧த்஡றன் அடி஦ில் ஢றன்று அபேண்-பூஜர ஶதசறக்வகரண்டிபேக்க,஥ற்வநரபே ஥஧த்஡றன்
அடி஦ில் ஢றன்று தி஧஬ன்

அபே஠ின் வசல்னறல் ஜரனு஬ிடம் ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.
சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து சஷத கஷனந்஡து. ஥஡ற஦ உ஠வு இஷடவ஬பி஦ின் தின் பூஜர
அபேட௃டன் கறபம்தி வசன்நரள்.
஬ட்டில்

஡஥றழ்வசல்஬ி ஥ற்றும் தரனரஜற஦ிடம் சறநறது ஶ஢஧ம் அ஧ட்ஷட அடித்து஬ிட்டு
஥ரஷன஦ில் அபேட௃டன் 'சற஬ர ஥ணசுன சக்஡ற' தடத்஡றற்கு வசன்நரள்.
஢ரட்கள் ஢கன்நது. 20ஆம் ஶ஡஡ற ஢ண்தர்கல௃க்கும், சக ஆசறரி஦ர்கல௃க்கும், ஡றபே஥஠
அஷ஫ப்தி஡ஷ஫ குடுத்஡ரள். ஥ர஠஬ர்கஷபவும் அஷ஫த்஡றபேந்஡ரள்.
தி஧஬ன்-ஜரனு

஡றபே஥஠ம் ஌ப்஧ல்29 ஆம் ஶ஡஡ற ஢றச்ச஦஥ரணது. அடுத்஡ ப௃குர்த்஡த்஡றல்
ஶ஥6 ஆம் ஶ஡஡ற஦ில் ஧ரம்ஸ்-வசௌம்஦ர ஡றபே஥஠ம் ஢றச்ச஦஥ரணது.
பூஜர-அபேண் ஡றபே஥஠ ஢ரள் ஬ந்஡து. 3rd CSE ஥ர஠஬ர்கள் அஷண஬பேம்
஡றபே஥஠த்஡றற்கு ஬ந்஡ணர்.
கரஷன 6.45 ஥஠ிக்கு பூஜர஬ின் கழுத்஡றல் ஥ரங்கல்஦த்ஷ஡ சூடிணரன். ஢ரத்஡ணரர்
ப௃டிச்ஷச வசௌம்஦ரவும் ஜரனுவும் ஶதரட்டணர்.
அன்று இ஧வு இபே஬பேம் உனஷக ஥நந்து ஡ங்கல௃க்குள் ஍க்கற஦஥ரணர்.
ஶ஡ன்ணின஬ிற்கு Feb27,28 ஥ரர்ச் 1,2 ஆம் ஶ஡஡றகபில் வகரஷடக்கரணல் வசன்று
஬ந்஡ணர்.
பூஜர ஡ன் கடஷ஥கஷப ப௃டித்து ஥ரர்ச்31 த஠ி஦ினறபேந்து ஬ினகறணரள். ஥ர஠஬ர்கள்
அஷண஬பேம் ஥ண ஬பேத்஡த்துடன் திரி஦ர ஬ிஷட ஡ந்஡ணர்.
஌ப்஧ல்2 வசன்ஷண஦ில் பூஜர-அபேண் ஡ங்கள் ஡ணி-குடுத்஡ணத்ஷ஡ வ஡ரடங்கறணர்.
஌ப்஧ல்6 ஆம் ஶ஡஡ற, கரஷன 7 ஥஠ிக்கு வசல்னறல் அனர஧ம் அடிக்கவும் அஷ஡
அஷணத்து஬ிட்டு ஶசரம்தல் ப௃நறத்து஬ிட்டு அபே஠ின் வ஢ற்நற஦ில் இ஡ழ் த஡றத்து஬ிட்டு
பூஜர ஋ழுந்஡ரள். அபேண் உநக்கத்஡றஶனஶ஦ சறரித்஡ரன்.
7.30 ஥஠ிக்கு அபேஷ஠ ஋ழுப்த ஬ந்஡஬ள் ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ ஬ினக்கவும் அபேண் அ஬ஷப
இழுத்து அஷ஠த்துக் வகரண்டரன்.
158

பூஜர,"ஏய்! ஋ன்ண இது?"
"ஹ்ம்ம்.. புத்து஠ர்ச்சறக்கு எபே ப௃த்஡ம் ஡ர"
அப்ஶதரது சஷ஥஦னஷந஦ில் தரல் குக்கர் அனநற஦து.
"ப௃டி஦ரது ஢ீ dirty boy" பூஜர ஬ினக ப௃஦ற்சறக்க அபேண் அ஬ஷப இறுக்க஥ரக
அஷ஠த்து,
"஢ீப௅ம் ஡ரஶண dirty"
"஢ீ தல் கூட ஶ஡ய்க்கன"
"அப்ஶதர dirty கறஸ் குடு"
"ப௃டி஦ரது..஋ன்ண ஬ிடு தரல் குக்க஧ ஆப் தண்஠னும்"
"ப௃டி஦ரது.. ஢ீ ஡ந்஡ர ஡ரன் ஬ிடுஶ஬ன்"
"சரி..சரி..1st ஋ன்ண ஬ிடு"
அபே஠ின் க஧ங்கள் ஬ினகற஦தும் பூஜர அ஬ணது இ஡஫பேஶக வசன்று கன்ணத்஡றல்
அடித்து, "ப௃டி஦ரது ஶதரடர" ஋ன்று கூநற ஏடிணரள்.
5 ஢ற஥றடங்கபில் சஷ஥஦னஷநக்கு ஬ந்஡ அபேண் பூஜர஬ின் கர஡றல் கரற்ஷந ஊ஡ற
"ஏய்! ஋ன்ண சஷ஥஦ல்?"
"Morning ஶ஡ரஷச கர஧ சட்ணி.. lunch சரம்தரர் தீன்ஸ் வதரரி஦ல். ஢ீ இன்னும் தல்
ஶ஡ய்க்கன.. ஥஠ிஷ஦ தரர்த்஡ற஦ர? இட்ஸ் வகட்டிங் ஶனட்.. ஶதர" ஋ன்று ஬ி஧ட்ட, அபேண்
கர஡ல் தரர்ஷ஬ப௅டன் அ஬ஷப வ஥ன்ஷ஥஦ரக அஷ஠த்து,
"஢ீ ஡஧னணர ஋ன்ண.. எபே dirty கறஸ் ஢ரன் ஡ஶ஧ன்" ஋ன்று கூநற இ஡஫றல் இ஡ழ்
த஡றத்து஬ிட்டு வசன்நரன்.
பூஜர புன்ணஷகப௅டன் சஷ஥஦ஷன வ஡ரடர்ந்஡ரள்.
159

8.45 ஥஠ிக்கு அபேண் ஡ணது shoeஷ஬ ஶதரட்டுக் வகரண்ஶட,
"பூஜர" ஋ன்று அஷ஫க்கவும்,
"ஹ்ம்.. ஬ந்துட்ஶடன்" ஋ன்று கூநற஦தடி அபே஠ின் ஶனப்டரப் ஷதஷ஦ வகரண்டு ஬ந்து
குடுத்஡ரள்.
அபேண் கறபம்தர஥ல் ஢றற்கவும்,
"ஹ்ம்.. கறபம்பு" ஋ன்நரள்.
அபேண் ஢க஧ர஥ல் கர஡ல் தரர்ஷ஬ தரர்க்க, பூஜர ஡ள்பி ஢றன்று வகரண்டு
"இப்த என்னும் கறஷட஦ரது.. dirty கறஸ் ஡ந்஡துக்கு தணிஷ்வ஥ன்ட்" ஋ன்று புன்ணஷகக்க,
அபேண் "஧ரட்சசற" ஋ன்று கூநற வசன்நரன்.
11 ஥஠ிக்கு அபேண் online client ஥ீ ட்டிங்ன இபேந்஡ ஶதரது பூஜர வசல்னறல் அ஬ஷண
அஷ஫த்஡ரள்.
அபேண் வ஥ல்னற஦ கு஧னறல், "஢ரன் ஥ீ ட்டிங்ன இபேக்ஶகன்"
"஋ணக்கு ஡ரன் அது வ஡ரிப௅ஶ஥!"
"....."
"எபே ப௃த்஡ம் ஡ர"
"client ஥ீ ட்ன இபேக்ஶகன்டி"
"ஶசர ஬ரட்?"
"ஹ்ம்ம்.. ஶதரண ஷ஬"
"அட்லீஸ்ட் எபே '஍ னவ் பெ' வசரல்லு ஢ரன் ஷ஬க்குஶநன்"
அ஡ற்குள் client, "அபேண் ஆர் பெ ஡ர்?஬ரட் happend ? ஋ணி problem?" ஋ன்று ஶகட்க,
"஋ஸ்.. அம் here.. ஶ஢ர problem "
"ஶய அம்ப௃.. எஶ஧ எபே '஍ னவ் பெ' வசரல்லுடர"
"தடுத்஡ர஡டி"
160

"அபேண்! ஬ரட் 'தடுத்஡ர஡டி'? ஍ கரன்ட் வகட் பெ"
(கு஫ப்தத்஡றல் பூஜர஬ிடம் ஶதசு஬஡ரக ஢றஷணத்து client஦ிடம் 'தடுத்஡ர஡டி' ஋ன்று
வசரல்னற ஬ிட்டரன் அபேண்)
"ஏய!.. சரரி வகணடி.. என் வசகண்ட்" ஋ன்று ச஥ரபித்து,

பூஜர஬ிடம்,"புஜ்ஜள஥ர ஶதரண ஷ஬டர" ஋ன்று வகரஞ்சற வகஞ்சற பூஜரஷ஬
ச஥ரபித்து஬ிட்டு client஦ிடம் ஶதச்ஷச வ஡ரடர்ந்஡ரன்.
பூஜர புன்ணஷகப௅டன் வசல்ஷன வ஢ற்நற஦ில் ஡ட்டிணரள்.
இ஧வு 7 ஥஠ிக்கு க஡ஷ஬ ஡றநந்து அபேஷ஠ ஬஧ஶ஬ற்ந஬ள் குறும்தரக சறரித்து,
"஥ீ ட்டிங் ஋ப்தடி ஶதரச்சுடர?" ஋ன்நரள்.

அபேண் வசல்ன ப௃ஷநப்புடன்,"஋வ்஬பவு வகரழுப்பு! உன்ணனரம்....."
"஋ன்ண உன்ணனரம்? ஋ன்ண வசய்஬?" ஋ன்று கண்சற஥றட்டி அ஫கு கரட்ட,
அபேண் அஷ஡ ஧சறத்துக் வகரண்ஶட க஡ஷ஬ சரத்஡ற஬ிட்டு,
"஋ன்ண வசய்ஶ஬ணர!" ஋ன்று கூநற பூஜரஷ஬ தூக்கறக் வகரண்டு தடுக்ஷக அஷநக்குள்
த௃ஷ஫ந்஡ரன்.

******************************ப௃ற்றும்**********************************

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful