Chương 4

Cung cấp điện cho các điểm dân cư nông thôn và miền núi
4.1. Phụ tải c! hệ th"ng cung cấp điện nông thôn
4.1.1.Đặc điểm của phụ tải điện nông thôn, miền núi
Hệ thống cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền nui co đặc điểm khac biệt, ma
co thể liệt kê môt số net cơ ban sau:
- Mât đô phu tai thấp va phân bố không đều trên pham vi lãnh thô rông lon. Diều đo gây kho
khán cho việc đâu tư co hiệu qua hệ thống cung cấp điện;
- Phu tai rất đa dang, bao gôm cac hô dung điện trong trong sinh hoat, trong san xuất như:
trông trot, thuy loi, chán nuôi, công nghiệp nho, lo gach, chê biên thực phâm v.v.
- Sự lam việc cua rất nhiều thiêt bi đưoc thực hiện o chê đô ngán han voi khoang thoi gian
nghi kha dai, do đo thoi gian su dung trong ngay rất thấp, vi du như qua trinh chê biên thuc
án gia suc, qua trinh vát sua v.v.
- Phân lon phu tai điện nông nghiệp tac đông theo mua vu, vi du cac tram bơm, cac tram xu
ly hat giống, cac may thu hoach (tuốt lua, lam sach san phâm v.v.).
- Sự chênh lệch giua gia tri phu tai cực đai va cực tiểu trong ngay rất lon. Diều đo dân đên
nhung kho khán lon cho việc ôn đinh điện ap.
Ngoai nhung đặc điểm cơ ban cua phu tai, ban thân mang điện nông thôn cung co
nhung net khac biệt như:
- Do chiều dai đưong dây lon nên gia tri dong điện ngán mach nho, đôi khi không chênh lệch
nhiều so voi dong điện lam việc, điều đo gây kho khán cho việc lựa chon ngưõng bao vệ để
đam bao tinh chon loc va đô nhay cân thiêt cua bao vệ rơle.
- Diều kiện lam việc cua cac thiêt bi điện không thuân loi (nhiệt đô va đô âm cao, môi trưong
khi đôc hai v.v.). Diều đo gây tro ngai cho việc bao quan va vân hanh thiêt bi điện va đam bao
điều kiện an toan lao đông.
- Sự phat triển liên tuc cua cac phu tai, sự phat triển va mo rông cac công nghệ hiện đai, sự
phat triển cơ gioi hoa va tự đông hoa cac qua trinh san xuất đoi hoi phai không ngung cai tao
va phat triển mang điện theo nhung yêu câu moi v.v.
4.1.2. Phụ tải sinh hoạt v !"ch vụ công c#ng
Phu tai sinh hoat cua cac hô gia đinh nông dân bao gôm cac thanh phân: tháp sang
chiêm trung binh khoang 50÷70° tông lưong điện náng tiêu thu, quat mat (20÷30)°, đun
nấu (10÷20)°, bơm nưoc (5÷10)° va cac thanh phân khac. Cac thiêt bi tiêu thu điện chu yêu
trong cac gia đinh nông dân đưoc thể hiện trong bang 4.1:
Cung voi sự phat triển kinh tê, cơ cấu cac thanh phân phu tai điện trong cac hô gia
đinh nông dân cung thay đôi. Cac thiêt bi điện su dung cho muc đich giai tri ngay cang táng,
trong khi đo phu tai chiêu sang co xu hưong giam dân. Khi số liệu điều tra không đây đu co
Ch.4. CCD NT 97
thể tham khao ap dung môt số đinh muc su dung điện dưoi đây để lâp qui hoach, thiêt kê cac
dự an lưoi điện cho khu vực nông thôn. Dự bao nhu câu điện sinh hoat gia dung cac vung
nông thôn Việt Nam cho trong bang 7.pl (phu luc). Thoi gian su dung công suất cực đai cua
phu tai sinh hoat nám trong khoang TM÷1600÷2000h/nám.
$ảng 4.1 Phu tai sinh hoat
STT Tên thiêt bi Pđ (W) Ty lệ hô su dung,
(°)
Tsd, (h) ksd
1 Den soi đốt 75 100 5 0,21
40 85 4,5 0,19
25 37 3,5 0,13
2 Den huynh quang 40 55 4,5 0,19
20 32 4,5 0,19
3 Tivi mau 80 82 7,5 0,31
4 Dâu video 60 13 2,5 0,10
5 Radio- Casset 20 45 5 0,21
6 Quat ban 60 86 7,5 0,31
40 64 7,5 0,31
7 Quat trân 100 12 6 0,25
80 28 6 0,25
8 Ban la 1000 11 0,2 0,01
9 Tu lanh 135 8 14 0,58
10 Bêp điện 1000 5 2 0,08
11 May bơm nưoc 750 26 1 0,04
12 370 67 1 0,04
13 Nôi cơm điện 600 73 2 0,08
14 Am điện 1000 4 1 0,04
15 Sourvolter 15 25 12 0,50
16 Cac thiêt bi khac 20 13 1 0,42
Tông nhu câu phu tai sinh hoat đưoc xac đinh theo biểu thuc:
Psh ÷ kđt.nsh.p0sh (4.1)
Trong đo:
p0sh suất tiêu thu trung binh cua hô gia đinh nông thôn, kW/hô;
nsh số hô gia đinh;
kđt hệ số đông thoi, co thể xac đinh theo biểu thuc (2.26), nêu không co số liệu cu
thể thi hệ số đông thoi co thể lấy theo bang 1.pl (phu luc).
Phu tai dich vu công công bao gôm cac thanh phân su dung cho cac nhu câu hoat
đông cua công đông như: uy ban, trưong hoc, nha ván hoa, tram y tê, nha ván hoa, cua hang
Ch.4. CCD NT 98
bach hoa v.v. Dinh muc tiêu thu cho dich vu công công nông thôn va hệ số đông thoi đưoc
cho trong bang 8.a.pl.
4.1.%. Phụ tải sản &'(t
Phu tai san xuất bao gôm cac thanh phân phu tai san xuất nông nghiệp, san xuất
công nghiệp va tiểu thu công nghiệp.
a) Phụ tải công nghiệp v tiể' thủ công nghiệp
Nhu câu phu tai điện công nghiệp đia phương, tiểu thu công va lâm nghiệp đưoc xac
đinh trên cơ so nhu câu hiện tai va đinh hưong phat triển cac nganh kinh tê nay trên đia ban.
Tham số về phu tai cua môt số thiêt bi dung trong công nghiệp va tiểu thu công nghiệp nông
thôn đưoc thể hiện trong bang 4.2:
$ảng 4.2. Phu tai san xuất công nghiệp va tiểu thu công nghiệp nông thôn
STT Tên thiêt bi Pn (kW) Tsd (h/ngay) ksd cosϕ
1 May han 2,8 9 0,38 0,65
2 May gia công sát 1,5 ÷ 15 6÷15 0,4÷ 0,6 0,80
3 May xat xat 4,5÷ 11 6÷ 8 0,3÷ 0,6 0,80
4 May nghiền thuc án gia suc 2,8 ÷ 11 3 ÷ 6 0,35÷0,6 0,80
5 May se gô 2,8 ÷ 11 7 ÷ 9 0,4÷0,65 0,82
6 May kem đa 2,8 14 0,60 0,80
7 May bơm 10÷20 8 0,55÷
0,65
0,83
Phu tai đông lực đưoc xac đinh theo biểu thuc:

·
·
dl
n
i
ni nc đl
P k P
1
(4.2)
Trong đo:
Pni công suất cua thiêt bi đông lực, kW;
knc hệ số nhu câu, xac đinh theo biểu thuc:
hd
sd
sd nc
n
k
k k
Σ
Σ

+ ·
1
ksdΣ
- hệ số su dung tông hop cua nhom tai, xac đinh theo biểu thuc (2.31).
*) Phụ tải thủ+ ,-i
Phu tai điện thuy loi chu yêu la cac tram bơm tưoi va tiêu ung. Cac loai đông cơ dung
o cac tram bơm thưong la loai không đông bô công suất đặt tu 10 ÷ 75 kW.
Phu tai thuy loi đưoc xac đinh theo nhu câu tưoi va tiêu.
Ptuoi÷ p0tuoi.Ftuoi; (4.3)
Ptieu÷ p0tieu.Ftieu. (4.4)
Trong đo:
Ch.4. CCD NT 99
Ftuoi va Ftieu diện tivchs tưoi va tiêu ung, ha;
p0tuoi va p0tieu suất tiêu thu công suất cho tưoi va tiêu ung, kW/ha, cho trong bang 8.b.pl.
Công suất tinh toan cua nhom phu tai thuy loi báng gia tri cực đai cua phu tai tưoi
hoặc tiêu:
¹
'
¹
·
tieu
tuoi
tl
P
P
P max
(4.5)
Thoi gian su dung công suất cực đai tưoi phu thuôc vao loai cây hoa mau, co thể lấy gân
đung theo bang 4.3.
$ảng 4.%. Thoi gian su dung công suất cực đai cua phu tai điện thuy loi, TM, h/nám
Loai cây trông Tưoi Tiêu
Cây lua 1200÷1800
Cây án qua 1000 ÷ 1500
Cây công nghiệp 1500 ÷ 2000
700 ÷ 920
4.1.4. ./ng h-p phụ tải
4.1.4.1. 01c đ"nh phụ tải t2nh to1n của mạng điện
a) Ph34ng ph1p s5 gia
Phu tai cua mang điện đưoc tông hop trên cơ so cac số liệu điều tra va đo đêm.
Phương phap thông dung nhất để tông hop phu tai cua mang điện đưoc thực hiện theo trinh tự
đã đưoc trinh bay o muc 2.3. Phu tai tông hop cua nhom san xuất đưoc xac đinh theo phương
phap số gia (xem muc 2.3 chương 2).
*) Ph34ng ph1p 2
Phương phap 2 cho phep xac đinh môt cach gân đung phu tai tinh toan co xet đên cac
hệ số đông thoi cua cac nhom tai khac nhau:
PM ÷ kkV ( ksh.Psh ¹ kđl.Pđl) (4.6)
Trong đo :
P

- tông công suất tinh toan hay công suất cực đai cua khu vực;
Psh - tông nhu câu công suất sinh hoat gia đinh va dich vu công công;
Pđl - tông nhu câu công suất phu tai đông lực;
kkV : hệ số đông thoi cho cac loai phu tai trong khu vực thiêt kê;
ksh : hệ số đông thoi cua cac hô gia đinh khu vực thiêt kê;
kdl : hệ số đông thoi cua phu tai đông lực.
Phu tai tinh toan cung co thể đưoc xac đinh theo biểu thuc gân đung sau :
PM ÷ kđt.∑Pi, (4.7)
Trong đo:
Pi - công suất cua điểm tai thu i.
kđt - hệ số đông thoi cua cac phu tai khu vực, co thể lựa chon như sau :
¹ kđt ÷ 0,6 khi Psh ≤ 0,5 ∑Pi
Ch.4. CCD NT 100
a)
I
đ
Dưong dây trung ap
R
đ
b)
I
đ
Dưong dây trung ap
¹ kđt ÷ 0,7 khi Psh ÷ 0,7 ∑Pi
¹ kđt ÷ 0,9 khi Psh ÷ ∑Pi
Cac trưong hop khac kđt co thể nôi suy.
4.#. $%! ch&n ngu'n điện
4.2.1. 61c ng'7n điện c4 *ản
Tuy theo đặc điểm đia ly cua cac vung nông thôn, việc cung cấp điện đưoc thực hiện
voi nhiều phương an khac nhau như: cac tram phat Diesel, tram thuy điện nho, tram phong
điện v.v. Phu thuôc vao tiềm náng khai thac nguôn náng lưong tai tao ngưoi ta xây dựng cac
phương an kêt hop cac nguôn phat điện hôn hop: thuy điện nho pin mặt troi; phong điện
pin mặt troi; thuy điện nho Diesel; phong điện Diesel; pin mặt troi Diesel...voi quy mô
công suất hop ly, đam bao cung cấp đu điện cho nhu câu phu tai. Dưoi đây së gioi thiệu môt
số phương an su dung nguôn náng lưong tai chô.
4.2.1.1. Ph34ng 1n c'ng c(p điện t8 ,39i :'5c gia *;ng mạng điện đ4n giản
Dối voi cac vung xa trung tâm co thể ap dung phương phap truyền tai điện náng báng
mang điện đơn gian, tuc la mang điện it dây dân, co thể la hai (2D) hoặc môt pha (1D). O cac
loai mang điện nay ngưoi ta su dung đất lam môt dây dân. Dể co thể truyền dân điện trong
đất cân phai xây dựng o tram phat va tram thu cac hệ thống tiêp đia (HTTD). Dong điện đưoc
truyền tu tram phat đên tram thu báng dây dân va tro về qua cac HTTD va vung đất giua hai
tram trong mang điện 1D, dong điện 2 pha đi theo đưong dây trên không, con pha con lai
dong điện đi trong đất (mang 2D), (hinh 4.1).
Do sự tac đông điện tu, đưong đi qua cua dong điện trong đất lặp lai hoan toan hanh
vi cua tuyên đưong dây trên không. Dô sâu thâm nhâp cua dong điện trong đất phu thuôc vao
điện tro suất, tân số dong điện, co thể xac đinh theo biểu thuc:
m
f
h
đ
, 10 . 08 , 5
2
ρ
·
; (4.8)
Ch.4. CCD NT 101
<=nh 4.1> Sơ đô nguyên ly mang dung đất lam môt dây dân:
a) sơ đô mang điện 2D va b) Sơ đô mang điện 1D
Trong đo : ρđ - điện tro suất cua đất ,Ω.m; I - tân số dong điện, Hz.
Dối voi dong điện tân số công nghiệp thi:
m h
đ
, 842 , 71 ρ · ; (4.9)
Mât đô dong điện đi vao long đất giam dân theo đô sâu va chiều rông, tuc la mât đô
dong điện ngay tai nơi tiêp xuc voi HTTD së lon nhất va giam dân theo đô sâu va xa. Mât đô
dong điện tai môt điểm bất ky cach vi tri tiêp đia môt khoang r đưoc xac đinh:
,
. 2
2
x
đ
r
r
I
j
π
·
•/m
2
; (4.10)
Trong đo:
€r - mât đô dong điện tai điểm cach vi tri tiêp đia 1 khoang r, •/m
2
;
Iđ - dong điện đi xuống đất, •;
rx- ban kinh hay khoang cach tu điểm tinh đên vi tri tiêp đia, m.
Diện tro cua 1km đưong đi cua dong điện trong đất (ung voi chiều dai đưong dây trên
không), phu thuôc vao tân số, điện tro suất cua đất, chiều cao treo dây trên không va đô sâu
thâm nhâp cua dong điện, co thể xac đinh theo biểu thuc Parson Bell:

km
f
H f r
đ
oe
/ , 10 .
5
. 15 , 13 . 85 , 9
4

,
_

¸
¸
+ ·

ρ
; (4.11)
km f
H
h
f x
oe
/ , 10 ). . 7 , 15 lg . . 29 (
4
Ω + ·

; (4.12)
Trong đo:
h- chiều sâu thâm nhâp vao long đất cua dong điện, m;
Ch.4. CCD NT 102
Dây đất
→ Dong
điện sơ va
thu cấp
(((( Dong
điện chay
trong đất
Hệ thống nối đất
Hệ thống nối đất
Dây trung tinh
Dây đất
Dây trung
tinh
Diểm phân phối
trung tâm
Dây pha
<=nh 4.2. Sơ đô cung cấp điện nông thôn báng mang điện đơn gian
H- chiều cao treo dây dân trên không, m;
f - tân số dong điện, Hz.
Dối voi dong điện tân số công nghiệp:
( ) km H r
đ oe
/ , 10 . . 832 , 0 5 , 492
4
Ω + ·

ρ ; (4.13)
km
H
h
x
oe
/ , 10 ). 785 lg . 1450 (
4
Ω + ·

; (4.14)
Sơ đô nguyên ly cung cấp điện cho khu vực nông thôn báng mang điện đơn gian
đưoc thể hiện trên hinh 4.2. Việc loi dung đất lam môt trong cac dây dân cho phep tiêt kiệm
đưoc đang kể kim loai mau, tuy nhiên o đây ngưoi ta phai xây dựng cac hệ thống tiêp đia lam
việc, vi vây khi lựa chon phương an cung cấp điện tối ưu, cân xem xet so sanh lưong tiêt
kiệm kim loai mau so voi tưong chi phi cho hệ thống tiêp đia.
4.2.1.2. .?ạm ph1t Đi@s@,
Tram phat Diesel đưoc su dung rông rãi không chi o cac vung sâu vung xa, hai đao
ma con la nguôn dự phong đang tin cây đối voi moi phương an cung cấp điện. Trên thực tê
hiện tai co rất nhiều loai tram phat Diesel do cac hãng khac nhau san xuất như may phat tự
kich thich kiểu Fimag DCBS 63-4 cua Duc, may phat kiểu SS•D (Duc), may MST (Tiệp
Khác), may ‚T• (Rumanie), v.v. Trên hinh 4.3 biểu thi hinh anh bao quat cua môt số cum
Diesel thông dung. ‚ia thanh cua cac cum Diesel phu thuôc vao công suất, muc đô trang bi
tự đông hoa, loai đông cơ vvƒNhin chung hiện tai suất vốn đâu tư cua tô phat Diesel nám
trong khoang 350 ÷ 650 „/kW (may phat nho co đơn gia lon).
4.2.1.%. ABng ,3-ng Cặt .?Di
Ch.4. CCD NT 103
<=nh 4.%. Hinh dang bao quat cua tram phat điện điesel
Theo số liệu tinh toan náng lưong buc xa Mặt Troi trên Trai Dất khoang 1,2⋅10
14
kW,
tinh trung binh trên môt đâu ngưoi la gân 30 MW/ng. …40†. Tuy nhiên hiện tai ty lệ su dung
náng lưong nay con qua it. Công suất phat xa cua Mặt Troi phu thuôc vao rất nhiều yêu tố
như vi tri, thoi gian trong ngay, thoi gian trong nám, cac điều kiện khi hâu, thoi tiêt v.v. Trong
đo co nhiều yêu tố tac đông ngâu nhiên.


Ch.4. CCD NT 104
<=nh 4.4. Náng lưong Mặt Troi
a) Sơ đô nguyên ly nha may điện Mặt Troi; b) Sơ đô thiêt hệ thống bi điện Mặt
Troi; c) Sơ đô nguyên ly Pin Mặt Troi
kinh
lop ban dân P
lop chống phan xa
tia náng
tiêp xuc mặt trưoc
lop ban dân n
tiêp xuc mặt sau
đưong tiêp giap
modul quang điện
công tơ san
xuất
thiêt bi gia dung
mang điện công công
mach điện
xoay chiều
công tơ tiêu
thu
mach điện
môt chiều
*)
c)
a)
Sự chuyển đôi tu náng lưong nhiệt cua Mặt Troi thanh điện náng náng co thể đưoc
thực hiện theo hai phương thuc:
‡ Phương thuc thu nhất cua nha may điện dung buc xa Mặt Troi la hệ thống lam việc
như tram nhiệt điện, ma trong đo lo hơi đưoc thay báng hệ thống kinh hôi tu thu nhân nhiệt
buc xa Mặt Troi để tao hơi nưoc quay tuabin (hinh 4.4a).
‡ Phương thuc thu hai chuyển đôi quang náng thanh điện náng dưoi dang pin Mặt
Troi (hinh 4.4c). Pin Mặt Troi, con goi la pin quang điện, co cấu tao gôm hai lop ban dân p va
n. Lop tiêp xuc giua goi la lop tiêp xuc chuyển tiêp p - n. Dưoi tac dung cua anh sang Mặt
Troi vao lop chuyển tiêp p-n co sự khuêch tan cua cac hat dân cơ ban qua lop tiêp xuc, tao
nên môt điện trưong va do đo sinh ra môt suất điện đông cua quang điện. ‚ia tri cua suất điện
đông nay táng theo sự táng cua cưong đô chiêu sang. Như vây pin Mặt Troi biên đôi trực tiêp
buc xa náng lưong Mặt Troi thanh điện náng, không qua bưoc trung gian về nhiệt.
Hiện nay, ngưoi ta đã chê tao tê bao quang điện Mặt Troi co đưong kinh cõ vai đề xi
met, cho công suất cõ 1W trong điều kiện buc xa Mặt Troi la 1kW/m
2
. Tuy theo nhu câu phu
tai cua hô tiêu thu ma ngưoi ta ghep cac tê bao pin Mặt Troi thanh cac bô, tô hop.
Náng lưong điện do pin Mặt Troi san xuất ra nêu không dung hêt, thi co thể đưoc tich
tru báng ác qui. Nhin chung cho đên nay Pin Mặt Troi moi chi đưoc chê tao voi công suất
nho, hiệu suất thấp, gia thanh cao, thưong chi đưoc dung để cung cấp cho cac phu tai nho o
cac vung hai đao xa. Dơn gia pin Mặt Troi trung binh khoang 4÷6 „/W va gia thanh điện
náng khoang 0,25÷0,40 „/kWh.
4.2.1.4. .?ạm phong điện
Nguyên ly lam việc chu yêu cua tram phong điện (TPD) la loi dung suc gio để quay
hệ thống canh quat (trực tiêp, hoặc gian tiêp qua bô biên tốc) lam quay may phat điện (hinh
4.5). Diện náng san xuất ra thưong đưoc tich tru báng ác qui. Dể xac đinh điện náng dự kiên
o môt vi tri cu thể, cân co du liệu về sự phân bố tốc đô gio theo sự phân cấp. ˆet đên sự biên
đôi cua tốc đô gio theo thoi gian. Dể tinh toan náng lưong gio cân biêt cac thông tin về tốc đô
gio tai nơi đặt thiêt bi o đô cao tinh toan. Cac du kiện tin cây cân phai đưoc xu ly tu số liệu
khao sat không dưoi 10 nám. Hiệu qua su dung cua thiêt bi gio phu thuôc rất nhiều vao cac
điều kiện khi hâu, đia hinh, cac nguôn náng lưong tai chô, gia nhiên liệu, chinh sach tai chinh
v.v. Công suất cua đông cơ gio ty lệ bâc ba voi vân tốc, đưoc xac đinh theo biểu thuc:
P ÷ 0,5.Cp.η1.η2.η3.ρk.F.νh
3
(4.15)
Trong đo:
P - công suất đông cơ gio, kW;
F - bề mặt quet gio cua canh, m
2
;
ρk - khối lưong riêng cua không khi, (ρk ÷ 1,2kg/m
3
);
Cp - hệ số công suất cực đai, (Cp÷ 0,59);
η1,η2,η3 - hiệu suất cua bô biên tốc, may phat va ác qui:
η1≈0,95; η2≈0,80; η3≈0,80 ;
Ch.4. CCD NT 105
INCL‰D•PICT‰R• Šhttp://‹‹‹.groupe-ame.com/img/rubŒeolien/schema.giIŠ •‡ M•R‚•FŽRM•TIN•T

gio
may phat
Chuyển đôi
điện náng
hô dung
điện
côt
<=nh 4.E. Sơ đô tram phong điện
6
2
3
4
5
7
8
Bô chuyển đôi
náng lưong
Bô nghich lưu
Tuabin
Tia náng
May phat
Mang điện cao ap
Binh ngưng
Bơm cấp
Nưoc lam mat
Bơm đối lưu
Môi chất lam mat
loop
Hơi nưoc
Nưoc
May biên ap
vh - vân tốc cua gio o đô cao truc gio,
xac đinh theo biểu thuc (4.16),m/s.
Dể đanh gia đưoc đây đu gia tri công suất cua đông cơ gio cân phai co đu sô liệu
thống kê về tốc đô va sự phân bố gio trong khu vực đặt thiêt bi. Thông thưong cac số liệu về
tốc đô gio đưoc đo o đô cao 10m, vi vây để xac đinh tốc đô gio o đô cao bất ky h, cân phai
quy đôi theo biểu thuc thực nghiệm sau: …40†.
νh ÷ 0,1ν.hg.b, (4.16)
Trong đo:
νh - tốc đô gio o đô cao h, m/s;
ν tốc đô gio theo số liệu đo cua tram khi tưong o đô cao 10m, m/s;
hg chiều cao truc gio, m;
b hệ số thực nghiệm, đối voi khu vực mo b÷0,14 …40†.
Dong náng lưong gio co mât đô ban đâu thấp, boi vây đoi hoi công nghệ cao, tuc la
gia thanh cua cơ cấu đát, điều đo lam cho gia thanh điện náng gio cao. Nhưoc điểm cơ ban
cua điện náng tu tram phong điện la không ôn đinh, chất lưong điện thay đôi, nhưng no co ưu
điểm la không cân nhiên liệu, không gây ô nhi•m môi trưong.
‚ia thanh điện náng cua tram phong điện đưoc xac đinh theo biểu thuc:
A
Z
g
g
g
· (4.17)
Trong đo:
• điện náng san xuất boi tram phong điện: •÷P.T;
T thoi gian lam việc cua tram phong điện, h/nám.
•g chi phi quy dân cua tram phong điện, xac đinh theo biểu thuc:
•g÷pVg¹Cvh; (4.18)
p hệ số tiêu chuân su dung va khấu hao thiêt bi phong điện (p÷0,18);
Vg vốn đâu tư tram phong điện, bao gôm vốn mua thiêt bi, vât tư va vốn xây dựng;
Cvh chi phi vân hanh thưong niên, lấy trung binh báng 7° vốn đâu tư.
Dể đam bao sự cung cấp điện ôn đinh ngưoi ta thưong ap dung sơ đô kêt hop náng
lưong gio va náng lưong Mặt Troi. Việc kêt hop turbine gio va module quang điện cho phep
nâng cao hiệu qua su dung cua cac nguôn náng lưong nay (hinh 4.6).
Công suất cua cac tram phong điện cân phai thoa mãn nhu câu phu tai va nap cho
accquy voi dung lưong đu để cung cấp vao nhung luc lặng gio. Vao thoi gian lặng gio cac
accquy đưoc nap boi cơ cấu điện Mặt Troi.
Chi phi cho cac việc xây dựng cac thiêt bi gio đưoc đanh gia theo cac thanh phân, °:
TT Chi phi cho cac phân tu Ty lệ, ° TT Chi phi cho cac phân tu Ty lệ, °
1 Thiêt bi gio 60÷70 5 Cơ so ha tâng (đưong xa) 5÷ 7
Ch.4. CCD NT 106
2 Nền mong 4÷ 6 6 Cac trang thiêt bi tam thoi 2÷ 5
3 Thiêt bi điện 3÷ 5 7 May phat 11÷ 12
4 Nha tram 2÷ 3 8 Cac chi phi khac 2÷ 3

Ngay tu nhung nám 1994 o Dan Mach đã co gân 3600 tram phong điện, đam bao
khoang 3° lưong điện cua quốc gia nay, O Caliphornia co trên dưoi 15000 tram phong điện.
Vao khoang thâp ky 80 cua thê ky trưoc đơn gia thiêt bi phong điện khoang 3000 „/kW va
gia thanh điện náng la 20 cent/kWh. Voi sự hoan thiện công nghệ, đơn gia thiêt bi phong điện
ngay cang giam. Hiện nay khoang 600÷1200 „/kW va gia thanh điện náng khoang 7÷10
cent/kWh, tuc gấp rưõi so voi gia thanh điện náng o nha may nhiệt điện (gia thanh điện náng
cua nha may nhiệt điện khoang 4÷6 cent/kWh).
4.2.1.E. .hủ+ điện nhF
Tram thuy điện nho lam việc theo nguyên ly chuyển đôi thê náng cua dong nưoc
thanh điện náng (hinh 4.7). Công suất cua tram phat thuy điện nho co thể xac đinh theo biểu
thuc:
P ÷ Q.g.h, kW ; (4.19)
Trong đo:
Q lưu lưong nưoc, m
3
/s ;
g gia tốc trong trưong, m/s
2
, (hoặc N/kg) (g÷9,81) ;
h chiều cao côt nưoc, m.
Tuy theo quy mô cua cac tram thuy điện nho, đơn gia cua tram thuy điện nho dao
đông trong khoang 280 ÷ 800 „/kW.
Ch.4. CCD NT 107
module
quang điện
turbine gio
bô điều
chinh
bô chuyển
đôi
accquy
<=nh 4.G. Sơ đô su dung
cac nguôn náng lưong gio
va Mặt Troi cho hô gia
đinh
‚ia thanh san xuất điện náng cua tram thuy điện nho đưoc xac đinh theo biểu thuc:
A
Z
g

a
·
Trong đo:
• điện náng san xuất tai tram thuy điện nho: • ÷ P.T;
T thoi gian su dung công suất cua tram thuy điện;
•tđ chi phi quy dân cua tram thuy điện nho, xac đinh tương tự theo biểu thuc (4.18).
4.2.1.G. ABng ,3-ng *iogas
Náng lưong biogas hay con goi la sinh khối la náng lưong thu lai tu cac loai phê thai
như rơm ra, ba mia, trấu, phân gia suc, rac thai vv.

Khi sinh ra boi chất thai sinh hoc bao gôm cac thanh phân: 50÷ 90° khi methan
(CH4), 10÷ 40° khi dioxyde carbone (CŽ2), khoang 0,1° khi hydro sulIure (H2S) va hơi
Ch.4. CCD NT 108
h
đâp
ống dân
turbine
may phat
biên ap
mang điện
thê náng đông náng
cơ náng điện náng
<=nh 4.H. Sơ đô tram thuy điện nho
<=nh 4.I. Sơ đô mô hinh cung cấp điện báng khi biogas
Bể chua gas
Cach nhiệt
Khuấy trôn
May nen
May phat
điện
B
ô

h
â
m

n
o
n
g
nưoc. Biogas co thể sinh nhiệt va điện náng. Diện náng đưoc san xuất báng may phat chay
báng gas. Cac loai may phat nay thưong đưoc chê tao voi công suất nho khoang vai kW, đu
để cung cấp cho môt hô gia đinh. Dơn gia cua may phat điện chay gas dao đông trong khoang
800÷1200 „/kW. Sơ đô cung cấp điện báng khi biogas đưoc thể hiện trên hinh 4.8.
4.2.2. Jo s1nh c1c ph34ng 1n c'ng c(p điện
Việc thiêt kê hệ thống cung cấp điện trong điều kiện kinh tê thi trưong, đặc trưng boi
nhiều thanh phân so huu cân phai đưoc thực hiện trên cơ so cac nguyên ly va phương phap
phu hop voi cac điều kiện nay.
Dể đanh gia hiệu qua kinh tê cua cac phương an ta su dung chi tiêu chi phi quy dân,
đưoc xac đinh theo biểu thuc (3.1), (xem chương 3). Dối voi cac vung o đô xa trung binh so voi
lưoi điện quốc gia, thi co thể so sanh cac phương an cung cấp điện báng lưoi ba pha thông
thưong voi phương an cung cấp điện báng lưoi đơn pha, con đối voi cac vung nông thôn xa
trung tâm, nơi không thể đưa điện đên tu lưoi quốc gia, thi việc cung cấp điện chi co thể thực
hiện trên cơ so khai thac cac nguôn náng lưong tai chô. Tuy nhiên, tro ngai lon nhất đối voi
việc su dung cac nguôn náng lưong tai tao la vốn đâu tư ban đâu cao. Mặt khac, việc so sanh
kinh tê-k‘ thuât cua cac phương an cung gặp nhiều kho khán, do môt số tro ngai chinh, lam
giam đi tinh canh tranh cua cac nguôn náng lưong tai tao như:
- ‚ia điện tu cac nguôn điện truyền thống hiện nay, do nhiều nguyên khac nhau, chưa
phan anh đung gia tri thực tê.
- ’nh hưong cua cac nguôn náng lưong đối voi môi trưong chưa thể xet đên môt cach
đây đu va chinh xac;
- Công nghệ náng lưong tai tao chưa thực sự hoan thiện va chưa hoan toan khuất phuc
đưoc cac nha đâu tư.
- Hiệu qua su dung cua thiêt bi gio phu thuôc rất nhiều vao cac điều kiện khi hâu, đia
hinh, cac nguôn náng lưong tai chô, gia nhiên liệu, chinh sach tai chinh v.v.
4.2.2.1. 01c đ"nh c1c chK tiL' Minh tN O MP th'Qt của mạng điện đ"a ph34ng
‚ia thiêt la phu tai phân bố đều trên toan bô lãnh thô cân cung cấp điện ma co thể
quy về diện tich hinh vuông voi canh la 2r (hinh 4.9). Diện tich cua vung quy hoach đưoc
chia thanh nhiều hinh vuông nho voi cac điểm tai đặt o chinh tâm.
a) 6hiề' !i đ3Dng !R+ phRn ph5i
Chiều dai cua đưong dây phân phối đưoc xac đinh theo biểu thuc:
LI ÷ αI.2.r N ; (4.20)
Trong đo:
N số lưong điểm tai;
r nua canh hinh vuông lãnh thô quy hoach (hinh 4.9);
αI - Hệ số hinh dang cua lưoi điện, phu thuôc vao đia hinh.
b) Sh5i ,3-ng Mim ,oại m' cua đưong đây dai l:
Ch.4. CCD NT 109
<=nh 4.T. Sơ đô ly
tưong cua mang điện
2r
‚ ÷ 3.Fd.L.d (4.21)
Trong đo:
d khối lưong riêng cua kim loai lam dây dân;
Fd - diện tich cua tiêt diện dây dân;
L - chiều dai đưong dây.
Nêu tiêt diện dây dân đưoc chon theo mât đô dong điện “, tuc la:
J
I
F
d
·
“ mât đô dong điện;
Thi ta co thể xac đinh:
· ·
J
ILd
G
3

ϕ ϕ cos .
. 3
cos .
3
J
! d
J
PLd
· ; (4.22)
Trong đo:
I gia tri dong điện chay trên đưong dây, •;
‰ - Diện ap cua đưong dây, kV;
cosϕ - hệ số công suất trung binh cua phu tai.
Co ngh”a la số lưong kim loai mau ty lệ thuân voi mô men tai M.
M ÷ P.L
Dối voi lưoi điện ly tưong mô men tai co thể xac đinh theo biểu thuc:
M ÷ ψ.γ.r
3
; (4.23)
ψ - Hệ số phân nhanh đưong dây, phu thuôc vao đặc điểm phân bố cua phu tai, ψ co gia tri
trong khoang 3,62÷3,87;
γ - mât đô phu tai kW/km
2
.
Như vây:
ϕ
ψγ
ϕ cos . .
. . 3
cos .
. 3
3
J
r d
J
! d
G · ·
c) .iNt !iện !R+ !Un đVng t?"
Tu biểu thuc (4.19) ta suy ra thiêt diện cua dây dân Fdt co thể xac đinh:
· ·
ld
G
F
dt
3 ϕ
γ
cos . 3
.
3
l J
r Ψ
; (4.24)
d) W5n đX' t3 của đ3Dng !R+ phRn ph5i>
Vd ÷ (ad ¹ bdFdt).L ÷
ϕ
γ
cos . 3
.
3
J
r "
L a
d
d
Ψ
+
; (4.25)
Trong đo:
ad, bd cac hệ số kinh tê cố đinh va thay đôi cua đưong dây.
e) <ao t/n công s'(t t1c !ụng t?Ln đ3Dng !R+>
Ch.4. CCD NT 110
∆P÷3I
2
R.L÷
dt
F
L I . 3
2
ρ
÷3“.I.ρL÷
3
10 . cos
. . . 3
ϕ
ρ

J L P
÷
3
10 . cos
. . 3
ϕ
ρ

J !
÷
3
3
10 . cos
. . 3
ϕ
ρ γ

J r Ψ
; (4.26)
ρ - điện tro suất cua vât liệu dây dân, Ω/(km.mm
2
).
I) ./n th(t điện nBng>
τ
ϕ
ρ γ
τ
3
3
10 cos
. . 3
.

J r
P A
Ψ
· ∆ · ∆ ; (4.27)
g) 6hi ph2 :'+ !Un#

∆ + · c A $ % Z
d d
. )
cos . 3
.
(
3
ϕ
γ
J
r "
L a %
d
d d
Ψ
+ ·

Ψ
+ c

J r
.
10 cos
. . 3
3
3
τ
ϕ
ρ γ
(4.28)
4.2.2.1. Jo ph34ng 1n c(p điện cho Mh' vYc th3a !Rn c3 *;ng mạng điện đ4n pha
Dối voi cac vung nông thôn miền nui không qua xa hệ thống điện quốc gia, thi co thể
thực hiện phương an cung cấp điện báng mang đơn gian. Chung ta so sanh 2 phương an:
Mang điện ba pha thông thưong va mang điện đơn pha môt dây ¹ đất (1D).
a) 6hi ph2 :'+ !Un của mạng điện *a pha thông th3Dng
Dể so sanh cac phương an cung cấp điện báng lưoi ba pha thông thưong va lưoi đơn
pha, ngoai cac chi phi cua đưong dây như đã biêt, ta cân xet đê chi phi cho hệ thống nối đất :
•d ÷ pd(Vnđ¹ Vd) ¹ ∆•3Ic

Trong đo:
pd hệ số su dung hiệu qua va khấu hao vốn đâu tư;
Vd - vốn đâu tư cho đưong dây
Vnd- vốn đâu tư cho hệ thống nối đất ;
Vốn đâu tư cho hệ thống nối đất đưoc xac đinh theo biểu thuc thực nghiệm:
- Dối voi mang điện ba pha thông thưong :
Vnd ÷ 2¹0,025.S, triệu đ ; (4.29)
S công suất tinh toan cua mang điện, kV•.
∆•3I tôn thất điện náng o mang điện ba pha thông thưong, đưoc xac đinh theo biểu thuc:
3 2
10 . . . 3
3

· ∆ τ L r I A
o
f , kWh ; (4.30)
r& điện tro tac dung cua 1km đưong dây ;
L chiều dai đưong dây, km ;
τ thoi gian hao tôn cực đai, h.
c
∆ - gia thanh tôn thất điện náng, đ/kWh ;
I dong điện chay trên đưong dây ba pha thông thưong, xac đinh theo biểu thuc:

'
I
3
·
Ch.4. CCD NT 111
S công suất truyền tai trên đưong dây, kV•;
‰ điện ap dây đinh muc, kV.
*) 6hi ph2 :'+ !Un của mạng điện đ4n pha !Zng đ(t ,m m#t !R+ !Un
Chi phi quy dân cua mang điện đơn pha bao gôm cac thanh phân: Chi phi cho hệ thống nối
đất táng cưong, chi phi cho đưong dây, chi phi phu va chi phi tôn thất điện náng.
•d1 ÷ pd(Vnđ1¹ Vd1¹ VI) ¹ ∆•d1c
∆ (4.31)
Trong đo:
Vd1 vốn đâu tư cua đưong dây đơn pha;
Vnđ1 vốn đâu tư cho hệ thống nối đất táng cưong,phuc vu cho việc dân điện trong đất, co thể
xac đinh theo biểu thuc thực nghiệm sau :
Vnđ1 ÷ (3,5¹0,015.S¹0,003.S
2
)/Rtđ1, triệu đ ; (4.32)
Rtđ1 điện tro cua hệ thống nối đất cua mang điện đơn pha, Ω.
Rtđ1÷ Rtd-(0,0025.S¹5.10
-5
S
2
); (4.33)
Rtđ điện tro cua hệ thống nối đất bao vệ o mang điện ba pha thông thưong.
Cac biểu thuc nay chi ap dung trong gioi han công suất S ≤ 100 kV•, nêu công suất
S lon thi së co sai số khi ap dung cac biểu thuc thực nghiệm, cân kahi thac thêm cac thông tin
bô sung để hiệu chinh.
VI vốn đâu tư phu dung để chuyển đôi điện náng môt pha về dang ba pha , trong tinh toan
co thể lấy báng 12° vốn đâu tư cua mang điện đơn pha (VI÷12°Vd1).
Tôn thất điện náng trong mang điện đơn pha đưoc xac đinh theo biểu thuc:
3
1
2
1
2
1 1
10 †. . . . ). .( …

+ + · ∆ τ τ
td d oe o d (
) I L r r I A (4.34)

'
I
d
·
1
(4.35)
r0e điện tro cua •dây đất–, xac đinh theo biểu thuc (4.13).
4.2.2.%. Jo ph34ng 1n c(p điện cho Mh' vYc th3a !Rn c3 *;ng ng'7n điện tại ch[
Dối voi cac khu vực nông thôn xa trung tâm, phương an kinh tê nhất la su dung cac
nguôn điện tai chô. Cho đên nay nguôn phat điện tai chô chu yêu la cac tram điesel.
Chi phi cho tram điesel đưoc xac đinh theo biểu thuc:
•die÷pdieVdie¹Cnl ¹Cvh; (4.36)
Trong đo:
pdie hệ số su dung hiệu qua va khấu hao vốn đâu tư cua tram điesel: p÷ atc¹ kkh;
kkh hệ số khấu hao thiêt bi điesel;
Vđie vốn đâu tư cho tram điesel;
Cnl chi phi nhiên liệu:
Cnl÷gnlbnl.• ÷gnlbnl.P.TM (4.37)
gnl gia thanh 1 kg nhiên liệu đ/kg;
bnl suất chi phi nhiên liệu kg/kWh;
Ch.4. CCD NT 112
P công suất tiêu thu (phu tai), kW;
TM thoi gian su dung công suất cực đai, h/nám;
Cvh chi phi vân hanh.
Khi so sanh cac phương an ta coi chi phi vân hanh la như nhau, nên không cân xet
đên thanh phân nay trong chi phi tinh toan, như vây chi phi tinh toan cho tram điesel së la:
•die÷ pdieVdie¹gnlbnl.P.TM (4.38)
‚ia du cân cung cấp điện cho môt khu vực gôm N điểm tai. Ta so sanh 2 phương an:
Ph34ng 1n 1: Dặt cho môi điểm tai môt may Diesel công suất nho;
Ph34ng 1n 2> Dặt môt tram Diesel công suất vua cho ca vung. O phương an nay ngoai tram
phat Diesel con phai xây dựng mang điện phân phối đên cac hô tiêu thu.
Trong phương an đâu chi phi tinh toan së la:
•1 ÷ N(pdie V1¹gnlb1P1TM) (4.39)
Biểu thi công suất tinh toan qua mât đô phu tai: P÷γ.4r
2
;
Công suất tinh toan cua môt điểm tai:
P1÷P/N ÷
N
r
2
4 γ
(4.40)
•1 ÷ N(pdieV1¹gnlb1
N
r
2
4 γ
TM) (4.41)
Trong phương an 2
•2 ÷ •die¹•pp÷ pdieV2¹gnlb2γ.4r
2
TM
N r a %
d %
. 2 α + ¹
ϕ
γ
cos . 3
.
3
J
r " %
d %
Ψ
¹

Ψ
c

J r
.
10 cos
. . 3
3
3
τ
ϕ
ρ γ
(4.42)
*+c đ,nh -.ng c/% di0n t1i 2u
Dặt •1 ÷ •2 va sau môt vai biên đôi ta co phương trinh:
(
ϕ
γ
cos . 3J
" %
d %
Ψ
3
10 cos
. . . 3
ϕ
ρτ γ

c j

Ψ
)r
3
r N a %
d %
. . 2 α + ¹pdie(V2-N.V1)¹4gnl.γ TM(b2- b1)r
2
÷0; (4.43)
Dặt: •÷(
+
Ψ
ϕ
γ
cos . 3
.
J
" %
d %
3
10 cos
. . . 3
ϕ
ρτ γ

c j

Ψ
); (4.44)
B÷4gnl.γ TM(b2- b1) (4.45)
C÷ . . . 2 N a %
d %
α (4.46)
D÷pdie(V2-N.V1) (4.47)
Ta co phương trinh bâc ba:
•.r
3
¹ B.r
2
¹ C.r ¹ D ÷ 0 (4.48)
Nghiệm cua phương trinh trên la nua canh hinh vuông, gia tri nay cân nhân voi hệ số
hiệu chinh để co chiều dai gioi han, xac đinh danh gioi vung cung cấp điện kinh tê giua hai
phương an:
Ch.4. CCD NT 113

π
r
r
kt
2
· = 1,13 r
f
; (4.49)
4.*. +, đ' cung cấp điện
Sơ đô cua hệ thống cung cấp điện nông thôn la môt phân cua hệ thống điện quốc gia
(hinh 4.10). Việc lựa chon sơ đô cung cấp điện cho cac khu vực nông thôn dựa trên cac tiêu
chuân k‘ thuât như đô tin cây cung cấp điện, chất lưong điện va sự hiện diện cua cac nguôn
náng lưong tai sinh. Bai toan nay đưoc bát đâu tu kêt qua tinh toan phu tai o cac điểm nut,
sau đo giai bai toan chon cấp điện tối ưu, chon vi tri, công suất va số lưong may biên ap.
Dối voi cac điểm tai moi, việc lựa chon sơ đô cung cấp điện đưoc thực hiện trên cơ
so so sanh kinh tê - k‘ thuât cac phương an kha thi. Trong sơ đô mang điện phat triển cân
phai giai bai toan tông hop cung cấp điện cho cac hô hiện tai va cac hô dung điện moi theo
cac phương an phat triển mang điện co xet đên quy hoach phat triển điện lực noi chung cua
vung va quốc gia. Việc xây dựng sơ đô cung cấp điện phai đap ung cac yêu câu cơ ban cua sơ
đô quy hoach phat triển kinh tê tông thể cua ca vung va khu vực. Bai toan so sanh lựa chon
phương an cung cấp điện tối ưu phai xet đên loi ich cua dự an trên cơ so đam bao loi ich
chung cua ca hệ thống.
Ch.4. CCD NT 114
4.%.1. .?ạm *iNn 1p phRn ph5i
Tram biên ap phân phối, hay con goi la tram biên ap phân phối, co nhiệm vu tiêp
nhân va biên đôi điện náng phia trung ap sang phi ha ap để phân phối cho cac hô dung điện
(hinh 4.11).
Công suất may biên ap cân đưoc tinh toan lựa chon sao cho co thể đap ung yêu câu
cung cấp điện đây đu voi chất lưong đam bao đối voi nhu câu phat triển cua phu tai khu vực
trong thoi han 5 nám, co tinh đên quy hoach dai han toi 10 nám, đông thoi co thể đam bao
công suất su dung không dưoi 30° vao nám thu nhất va không dưoi 60° vao nám thu ba để
tranh non tai lâu dai cho may biên ap.
Dia điểm đặt tram biên ap tốt nhất la o trung tâm phu tai, nơi co vi tri thuân loi, an
toan. Ngoai ra, cung cân xem xet thêm cac yêu tố về m‘ quan, giao thông v.v... Dối voi cac
khu vực trung tâm phu tai co nhu câu su dung điện ba pha, ban kinh cấp điện lon va công
suất phu tai tu 100kV• tro lên nên xây dựng tram treo voi môt may biên ap ba pha hoặc ba
may biên ap môt pha đặt trên côt điện bê tông ly tâm (môt hoặc hai côt tuy thuôc vao quy mô
công suất may biên ap o thoi điểm cuối cua giai đoan quy hoach, sao cho việc thay may biên
ap ban đâu báng may co công suất lon hơn đên hai lân cung không lam anh hưong đên kêt
cấu tram).

Ch.4. CCD NT 115
<=nh 4.11. Sơ đô tram biên ap ba pha: a) Sơ đô kêt cấu; b) Sơ đô nguyên ly
34 !+5 "i6n +% 7 84 (95 d:n 334 *; đ<
=4 >?u ch@5 F A4 >+% hB +% 3=4 7Cng treo c+%
D4 >h1ng sEt -an F$ F4 >+% xu/t tu56n 3D4 *; đ< c?u ch@5 -; ch1ng sEt
A4 7G đi0n hB +% H4 (95 n1i 3A4 Gi+ đ< m+5 "i6n +%
I4 'J c+ch đi0n trung +% 3&4 H0 th1ng ti6% đ,a 3I4 >Kt l5 t9m
22 (35) kV
Chiêu sang đưong
ˆuất tuyên
a)
*)
Dối voi cac khu vực co nhu câu su dung điện chu yêu la sinh hoat gia dung, ban kinh
cấp điện ngán, phu tai công suất nho đên 30kV• tai miền nui va đên 50kV• tai đông báng,
trung du co thể su dung may biên ap hai pha (điện ap sơ cấp la điện ap dây) đối voi lưoi điện
co trung tinh cach ly hoặc may biên ap môt pha, đối voi lưoi điện co trung tinh nối đất trực
tiêp đặt trên 1 côt điện bê tông ly tâm. Trong trưong hop cân thiêt, cho phep láp đặt tram
biên ap hai pha, nhưng phai đưoc xem xet, tinh toan kiểm tra về đô không đối xung, dong
điện cham đất hoặc ngán mach môt pha trong lưoi điện va so sanh kinh tê (vốn dâu tư vao
lưoi trung, ha ap va tram biên ap) voi phương an láp đặt tram biên ap ba pha.
\ Điện 1p v t/ đ(' !R+ của m1+ *iNn 1p
Diện ap sơ cấp cua may biên ap phai đưoc lựa chon theo nguyên tác sau:
- Tai cac khu vực hiện đang tôn tai va trong tương lai së phat triển lưoi điện 35kV hoặc 22kV
điện ap phia sơ cấp may biên ap đưoc chon voi môt cấp tương ung la 35kV hoặc 22kV.
- Tai cac khu vực đã co qui hoach lưoi điện 22kV, nhưng hiện đang tôn tai cac cấp điện ap
35kV hoặc 15kV hoặc 6-10kV, thi phia sơ cấp cua may biên ap phai co 2 cấp điện ap la 22kV
va cấp điện ap đang tôn tai voi bô phân chuyển đôi điện ap sơ cấp co thể thao tac tu bên
ngoai may biên ap.
- Cac may biên ap đều phai co 5 nấc phân ap la 5°; 2,5°; 0°; -2,5° va -5° (t2x2,5°).
\ .hiNt *" đ]ng c^t v *ảo vệ t?ạm *iNn 1p
- Phia sơ cấp: Phia sơ cấp (trung ap) su dung câu chay tự rơi hoặc câu chay phu tai (LBFCŽ)
để bao vệ ngán mach tram biên ap co điện ap phia sơ cấp đên 35kV. Cac tram biên ap co kêt
hop chuc náng phân đoan trên đưong dây bố tri thêm dao cach ly phân đoan. Diện ap đinh
muc cua câu chay va dao cach ly chon theo điện ap cua lưoi điện ôn đinh lâu dai.
- Phia thu cấp: Dối voi tram biên ap cân co công tơ để quan ly điện náng thi láp aptômat
tông. Cac lô nhanh láp câu chay tự roi để bao vệ. Dối voi tram không cân láp công tơ thi chi
láp câu chay (loai câu chay ha ap tự rơi ngoai troi) cho cac lô. Công tơ, câu chay hoặc
aptômat đưoc đặt trong tu phân phối ha ap treo trên côt tram.
4.%.2. Cạng điện phRn ph5i
Lưoi phân phối lam nhiệm vu phân phối điện náng tu cac tram trung gian (hoặc tram
biên ap khu vực, hoặc thanh cai nha may điện) cho cac phu tai. Lưoi phân phối trung ap co
điện ap 10; 15; 22 va 35 kV cung cấp điện cho cac tram phân phối trung ap/ha ap va cac phu
tai trung ap (hinh 4.12). Hệ thống phân phối điện náng co thể nhân điện náng tu môt hay
nhiều nguôn cung cấp.
Mang điện phân phối cân phai đam bao yêu câu vân hanh d• dang linh hoat va phu
hop voi việc phat triển lưoi điện trong tương lai. Dam bao chất lưong điện náng cao nhất về
ôn đinh tân số va ôn đinh điện ap. Dô lệch điện ap cho phep la t 5° gia tri đinh muc ‰n.
Dam bao chi phi duy tu, bao dưõng la nho nhất.
Do phu tai o cac vung nông thôn phân tan, nên dân đên mât đô phu tai thấp. Diều đo
dân đên đặc điểm cua mang điện phân phối o cac vung nông thôn la ban kinh hoat đông lon,
Ch.4. CCD NT 116
dong điện chay trên đưong dây không cao, thoi gian su dung công suất cực đai TM rất thấp,
do đo lam giam cac chi tiêu kinh tê-k‘ thuât cua mang điện.
Mặc du đô tin cây cung cấp điện đối voi cac vung nông thôn không cao, nhưng khi thiêt kê
cung cân phai xet đên để co thể lựa chon sơ đô phu hop nhất. Khi thiêt kê lưoi phân phối, ta
co thể chon môt trong cac phương an xây dựng sơ đô sau:

\ J4 đ7 h=nh tia:
Trong sơ đô hinh tia (hinh 4.13) khach hang nhân điện tu hệ thống cao ap thông qua
cơ cấu đong cát cao ap, may biên ap cung voi tu phân phối phia ha ap.
Ch.4. CCD NT 117
<=nh 4.12- Lưoi điện phân phối
Như vây toan bô tai đưoc cung cấp
điện tu môt nguôn đơn, điểm thuân loi o sơ
đô hinh tia la co thể cấp điện cho nhiều loai
tai khac nhau, lam giam tối đa việc láp đặt
may biên ap. Tuy nhiên o sơ đô nay đô sut ap
kha lon va hiệu qua su dung thấp, boi vi
nhung đưong dây cấp điện bên ha ap la
nguôn cung cấp đơn. ‚ia thanh cua đưong
dây va may cát bên ha ap kha cao khi dây dân
va công suất may biên ap trên 1000kV•.
Trong trưong hop xây ra sự cố o thanh
cai thu cấp hay trong may biên ap nguôn thi
toan bô phu tai së bi cát. Việc gian đoan cung
cấp điện di•n ra cho đên khi qua trinh sua
chua kêt thuc. Sự cố o đưong dây ha ap cung
co thể së lam ngung cung cấp điện cho toan
bô tai trên đưong dây đo.
Dể khác phuc cac nhưoc điểm cơ ban cua sơ đô hinh tia, ngưoi ta ap dung môt sơ đô
khac co cơ cấu dự phong, đo la sơ đô hinh tia cai tiên.
\ J4 đ7 h=nh tia cải tiNn
Khac voi sơ đô hinh tia đơn gian, o sơ đô hinh tia cai tiên co bố tri cac cơ cấu dự
phong đưong dây tu cac tram biên ap phân phối bên canh (hinh 1.14).
Môi tram ha ap đơn vi la sự kêt hop giua may biên ap ba pha, câu chay bên cao ap va
tu phân phối bên ha ap. Hệ thống nay đưoc kêt nối voi tai qua cac thiêt bi bao vệ. Môi may
biên ap xac đinh r— môt vung phu tai va phai co kha náng đap ung trong trưong hop tai lon
nhất.

Ch.4. CCD NT 118
<=nh 4.14. Sơ đô hinh tia cai tiên
May cát chinh
<=nh 4.1%. Sơ đô mang điện hinh tia

Trong trưong hop xây ra sự cố trên đưong dây phân phối, phu tai cua tram biên ap
đưoc kêt nối voi đưong dây dự phong lấy tu thanh cai tram biên ap bên canh. Diều đo cho
phep nâng cao đô tin cây cua mang điện phân phối. Tuy nhiên sơ đô nay co chi phi cao hơn
va không phai bao gio cung co thể đam bao hiệu qua kinh tê, vi vây khi lựa chon sơ đô cân
phai giai bai toan toan kinh tê-k‘ thuât.
\ J4 đ7 mạch v_ng ph2a cao 1p ` h=nh tia ph2a hạ 1p
Hệ thống nay bao gôm môt hay nhiều vong o phia cao ap voi hai hay nhiều may biên
ap nối trên môt vong (hinh 4.15). Sơ đô nay co đô tin cây va hiệu qua kha cao.
Thông thưong trong qua trinh vân hanh mach vong đưoc mo boi môt cơ cấu phân
đoan, điểm mo nay đưoc tinh toan xac đinh vi tri tối ưu. Cơ cấu phân đoan đưoc su dung để
ngán ngua sự hoat đông song song cua cac nguôn. Môt cơ cấu tự đông co thể đưoc điều khiển
giua hai may cát chinh va may cát liên kêt. Sơ đô nay đam bao cho phep phuc hôi cung cấp
điện nhanh chong môt khi co sự cố xây ra.
Ch.4. CCD NT 119
May cát phân đoan
May cát chinh
phia sơ cấp
Mach vong
May cát chinh
phia sơ cấp
<=nh 4.1E. Sơ đô
mach vong phia cao
ap - Hinh tia phia ha
ap
4.%.%. Cạng điện hạ 1p
Lưoi ha ap 380/220V đưoc xây dựng để cấp điện cho cac phu tai ha ap (hinh 4.16).
- Dối voi đưong dây đi qua cac khu vực thưa dân cư, xa nha cua, công trinh công công su
dung dây nhôm trân không co l—i thep, hoặc dây nhôm l—i thep trong cac trưong hop cân
thiêt.
- Dối voi đưong dây đi qua cac khu vực dân cư tâp trung, gân nhiều nha cua, công trinh công
công hoặc khu vực co nhiều ngưoi qua lai; khu vực ô nhi•m; khu vực nhiều cây cối nên su
dung loai cap vặn xoán (•BC) ruôt nhôm hoặc dây nhôm boc cach điện.
- Dối voi cac đưong dây đi qua khu vực nhi•m mặn co thể su dung dây nhôm co lop mõ
bao vệ chống án mon.
- Dối voi đưong dây tai cac khu vực nhi•m mặn qua nặng, đi sat biển co thể su dung dây
đông nhiều soi hoặc dây hop kim nhôm.
- Dây dân tu may biên ap vao tu ha ap (400V/230V) va tu tu đên đưong dây ha ap su
dung loai cap đông môt pha hoặc ba pha nhiều soi boc cach điện PVC hoặc ˆLP• - 1kV.
- Dây dân vao hôp công tơ treo trên côt dung loai cap đông nhiều soi boc cach điện PVC
hoặc ˆLP• - 1kV.
<=nh 4.1G. Lưoi điện ha ap
- Dây dân vao nhiều hôp công tơ đặt tai nha dung loai ruôt đông hoặc dây đông nhiều soi
boc cach điện cho đoan dây phia ngoai nha, va loai cap điện (cap muyle hoặc cap vặn xoán)
luôn trong ống bao vệ cho đoan tu đâu hôi nha đên công tơ điện.
- Dây dân vao công tơ va sau công tơ phai dung dây dân nhiều soi boc cach điện hoặc cap
điện. Tiêt diện dây boc cach điện hoặc cap điện phai phu hop voi công suất su dung cua cac
hô su dung điện nhưng tối thiểu không nho hơn 2,5mm
2
.
Ch.4. CCD NT 120
- Dể đam bao cac điều kiện kinh tê, k‘ thuât trong pham vi cung cấp điện không nên vưot
qua khoang cach quy đinh dưoi đây:
$ảng 4.4. Chiều dai gioi han cua cac đưong dây lưoi ha ap
$o.i đư/ng dâ0
Chiều dai cấp điện (m)
Khu vực dân cư tâp trung Khu vực dân cư phân tan
Dưong truc
Dưong nhanh
800
500
1200
800
- Nên lựa chon tiêt diện dây dân theo cac đinh hưong sau:
L M1i -Ni c+c đ2Ong trPc #
Dể đam bao điều kiện đô bền cơ hoc, dây dân đưong truc phai la dây nhiều soi. Tuy
theo công suất tai ma tiêt diện dây pha co thể lựa chon trong dãi 25÷120mm
2
, tuy nhiên
không đưoc nho hơn quy đinh sau:
$ảng 4.E. Tiêt diện gioi han cua dây ha ap
Loai dây
Tiêt diện (mm
2
)
Vưot đưong g. thông va thông tin cấp I Cac vi tri con lai
Dây nhôm 35 16
Dây •C, nhôm hop kim 16 10
Dây đông 16 10
L M1i -Ni nh+nh rQ#
Dây dân cac nhanh rë cho phep su dung l—i môt soi. Tiêt diện dây phai lựa chon phu
hop voi công suất tiêu thu cua cac hô su dung điện va tối thiểu không nho hơn 2,5mm
2
.
- Dối voi cac nhanh rë va dây dân cấp điện cho cac phu tai môt pha tiêt diện dây trung
tinh chon báng dây pha.
- Dây dân dung cho chiêu sang ngoai troi mác chung côt voi đưong truc ha ap cho phep
bố tri dưoi dây trung tinh.
- Câu chay bao vệ đặt trên côt phai bố tri thấp hơn cac dây dân để thuân tiện cho việc sua
chua thay dây chay.
L (95 d:n -;o hK% cRng tS
- Dây dân vao hôp công tơ treo ngay trên côt đưong dây ha ap nên chon theo cac loai
tiêt diện sau:
¹ 2 x 25 mm
2
hoặc 4 x11 mm
2
cho hôp 6 công tơ 5/20•;
¹ 2 x 16 mm
2
hoặc 4 x7 mm
2
cho hôp 6 công tơ 3/9•, (hoặc hôp công tơ 5/20•);
¹ 2 x 11 mm
2
hoặc 4 x6 mm
2
cho hôp 4 công tơ 3/9•, (hoặc hôp công tơ 5/20•)
¹ 2 x 7 mm
2
cho hôp 2 công tơ 3/9•.
Ch.4. CCD NT 121
- Dây dân vao hôp nhiều công tơ để sat nha, xa côt đưong dây ha ap, nên dung cac loai co
tiêt diện: 2 x 16mm
2
- 2 x 25mm
2
- 2 x 35mm
2
tuy theo số lưong công tơ va chiều dai dây dân
vao hôp công tơ.
4.4. 12 dụ và 3ài t4p
W2 !ụ 4.1. Hãy xac đinh phu tai tinh toan cua mang điện ha ap đưoc cung cấp điện boi tram
biên ap phân phối 22/0,4 kV (hinh 4.17). Phu tai sinh hoat bao gôm cac điểm dân cư voi số
hô cho trong bang VD 4.1a, ngoai ra con co môt nha uy ban voi tông diện tich 210 m
2
. Phu
tai san xuất gôm tram xay xat, xưong môc, lo gach va tram bơm voi số liệu cho trong bang
VD4.1b. Tông chiều dai đưong lang cân chiêu sang la Lcs÷ 1,72 km, suất chiêu sang đưong la
3W/m. Suất tiêu thu trung binh cua môi hô dân la p0 ÷ 650W/hô, suất tiêu thu điện cua nha
hanh chinh la 15W/m
2
.
$ảng Wa 4.1a. Số liệu về phu tai sinh hoat
Vi tri điểm tai 2 3 4 5 6 12 13
Số hô gia đinh 20 15 15 20 10 15 24
$ảng Wa 4.1*. Số liệu về phu tai đông lực
Vi tri điểm tai 7 8 9 10
Tên hô tiêu thu ˆay xat ˆưong môc Lo gach Tram bơm
Pn, kW 10 7,5 28 32
ksd 0,57 0,43 0,78 0,75
cosϕ 0,76 0,72 0,88 0,84
biải>
‡ Phu tai chiêu sang đưong lang
Pcs÷ p0cs.Lcs ÷ 1,7.3 ÷ 5,16 kW;
‡ Tinh toan phu tai sinh hoat
Phu tai cua nha uy ban ND: Pub÷p0.nb.Fub ÷ 15.210.10
-3
÷ 3,15 kW;
Phu tai tinh toan cua điểm dân cư số 2:
Ch.4. CCD NT 122
20N 10N
20N
15N
15N
B
ˆ
M

TB•
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
H
11
12
13
1
5
N
2
4
N
<=nh 4.1H. Sơ đô
mang điện vi du 4.1
Psh2÷ kđt N2.p0 ÷ 0,41.20.0,65 ÷ 5,33 kW;
Voi số hô la 20 theo bang 1.pl ta tim đưoc hệ số đông thoi kđt÷0,41.
Tinh toan tương tự cho cac điểm dân cư khac, kêt qua ghi trong bang VD4.3:
$ảng Wa4.1c. Kêt qua tinh toan phu tai sinh hoat cua cac điểm dân cư
Diểm N kđt Ptt, kW
2 20 0,41 5,33
3 15 0,44 4,29
4 15 0,44 4,29
5 20 0,41 5,33
6 10 0,47 3,055
12 15 0,44 4,29
13 24 0,4 6,24
ˆac đinh phu tai trên cac đoan dây theo phương phap số gia:
P5-6 ÷ P6 ÷ 3,055 kW;
P4-5 ÷ P5-6¹P5 ÷ · − +


P
P P † 41 , 0 )
5
…(
04 , 0 5 4
5 4 5
; 07 , 7 )† 41 , 0 )
5
055 , 3
.…( 055 , 3 55 , 5
04 , 0
kT · − +
Tinh toan tương tự cho cac đoan dây khac, kêt qua ghi trong bang VD 4.1d
$ảng Wa 4.1!. Kêt qua tinh toan phu tai trên cac đoan dây
Doan 4-5 3-4 2-3 1-2 8-9 7-8 1-7 11-12 1-11
Ptt, kW 7,07 17,72 20,22 =DUDF 48,80 53,35 IHUID 8,74 3&UII
Tông phu tai sinh hoat
Psh ÷ P1-2¹ P1-11.k1-11 ÷ ; 92 , 29 )† 41 , 0 )
5
55 , 10
.…( 55 , 10 38 , 23
04 , 0
kT · − +
Phu tai chiêu sang va phu tai sinh hoat co thể coi la đông thoi, vi vây tông công suất
chiêu sang va sinh hoat së la:
Psh¹cs ÷ Psh¹Pcs÷ 29,92 ¹ 5,16 ÷ 35,08 kW;
Phu tai tinh toan cua toan mang điện đưoc xac đinh báng cach tông hop phu tai đông
lực, sinh hoat va chiêu sang:
; 07 , 83 )† 41 , 0 )
5
08 , 35
.…( 08 , 35 53 , 59
04 , 0
kT k P P P
cs sh cs sh đl tt
· − + · + ·
+ +
ˆac đinh hệ số công suất trung binh cua phu tai đông lực:
dli
i dli
dl
P
P
Σ
Σ
·
ϕ
ϕ
cos
cos 83 , 0
32 28 5 , 7 10
84 , 0 . 32 88 , 0 . 28 72 , 0 . 5 , 7 76 , 0 . 10
·
+ + +
+ + +
·
Dối voi phu tai sinh hoat nông thôn hệ số công suất la cosϕsh÷0,96, như vây hệ số
công suất tông hop cua mang la:

·
Σ
+
·
Σ
i
sh sh dl dl
P
P P ϕ ϕ
ϕ
cos . cos
cos 88 , 0
07 , 83 53 , 59
96 , 0 . 07 , 83 83 , 0 . 53 , 59
·
+
+
Ch.4. CCD NT 123
Công suất toan phân:
42 , 94
88 , 0
07 , 83
cos
· · ·
Σ
ϕ
tt
P
'
kV•;
Công suất phan khang: Q ÷ Ptt.tgϕ
Σ
÷ 83,07.0,53÷ 44,88 kV•r
W2 !ụ 4.2. Hãy xac đinh phu tai tinh toan cua mang điện phân phối 10 kV (hinh 4.18), biêt
phu tai tinh toan cua cac tram biên ap phân phối la:
TB• 3 4 5 7 8 10 11
S, kV• 123 58 115 207 132 75 84
biải> Bai toan xac đinh phu tai tinh toan cua mang điện phân phối co thể đưoc thực hiện theo
hai phương phap:
a) Ph34ng ph1p s5 gia> Ta tiên hanh xac đinh phu tai trên cac đoan dây, tinh tu điểm cuối tro
về thanh cai tram trung gian.
Dong công suất trên đoan 2-6 bao gôm cac thanh phân phu tai cua cac điểm 4 va 5,
do S7˜S8 nên ta co:
k$A '
'
' ' 31 , 307 132 †. 38 , 0 )
5
132
…( 207 †. 38 , 0 )
5
…(
04 , 0
8
04 , 0 8
7 6 2
· − + · − + ·

Dong công suất trên đoan 1-2 bao gôm cac thanh phân phu tai cua đoan 2-6 va cua điểm tai 3,
Tinh toan tương tự như trên, kêt qua ghi trong bang VD 4.2.
Bang VD 4.2. Kêt qua tinh toan phu tai
Doan dây 1- 4 2-6 1-2 0-9 0-1 Thanh cai
Stt, kV• 156,93 307,31 400,38 139,08 520,87 626,89
a) Ph34ng ph1p hệ s5 nh' cX'
Ch.4. CCD NT 124
5
<=nh 4.1I- Lưoi phân phối vi du 4.2
3
0
7
10
6
4
2 1

8
9
11
S
4
÷58 kV•
S
5
÷115 kV•
S
3
÷123 kV•
S
7
÷207 kV•
S
8
÷132 kV•
S
10
÷75 kV•
S
11
÷84 kV•
Theo phương phap hệ số nhu câu, phu tai tinh toan cua mang điện phân phối đưoc
xac đinh theo biểu thuc:
Stt ÷ kncΣSi ÷ 0,78.(123¹58¹115¹207¹132¹75¹84) ÷ 0,78.794 ÷ 619,32 kV•
Hệ số nhu câu tra theo bang 4.pl ung voi số tram biên ap la 7 hệ số knc ÷ 0,78.
Sai số giua hai phương phap
° 21 , 1 100
) (
·

·
I
II I
'
' '
s
Ta nhân thấy sai số giua hai phương phap la không đang kể, tuy nhiên trong moi
trưong hop phương phap số gia vân la phương phap co đô tin cây cao hơn.
W2 !ụ 4.%. Hãy so sanh cac phương an cung cấp điện cho điểm dân cư miền nui báng mang
điện ba pha thông thưong ‰÷22 kV va mang điện đơn pha dung đất lam môt dây dân. Biêt
phu tai tinh toan la 100 kV•, hệ số công suất cosϕ ÷ 0,86 (tgϕ÷0,54), chiều dai đưong dây tu
tram biên ap trung gian đên trung tâm tai la 37 km, thoi gian su dung công suất cực đai
TM÷2450 h, hệ số su dung hiệu qua va khấu hao vốn đâu tư p÷0,22; đô cao treo dây dân
H÷7,5m, điện tro suất cua đất nơi xây dựng hệ thống nối đất co gia tri ρđ÷550 Ω.m, điện tro
cua hệ thống nối đất thông thưong Rtđ÷4 Ω, gia thanh tôn thất điện náng c
∆ ÷ 1000 đ/kWh,
hao tôn điện ap cho phep cua mang điện ∆‰cp÷5°.
biải> ˆac đinh cac thanh phân phu tai
P ÷ S. cosϕ ÷ 100.0,88 ÷ 88 kW; Q ÷ P.tgϕ ÷ 88.0,54 ÷ 47,5 kV•r;
Cho trưoc môt gia tri x0÷0,4 Ω/km, ta xac đinh cac thanh phân hao tôn điện ap cho phep:
‚ia tri hao tôn điện ap cho phep:
; 1100
100
10 . 22 . 5
100
3
°
$

c%
c%
· ·

· ∆

L x V

x
. .
0
· ∆ $ 32
22
37 . 4 , 0 . 5 , 47
· ·
∆‰r ÷ ∆‰cp- ∆‰x ÷ 1100 32 ÷ 1068 V
Tiêt diện dây dân cân thiêt:

; 33 , 4
1068 . 22 . 32
10 . 37 . 88 .
2
3
mm

L P
F
)
· ·

·
γ
Theo điều kiện về đô bền cơ hoc tiêt diện tối thiểu cua đưong dây 22 kV phai la 35 mm
2
, vi
vây ta chon dây •C.35 co suất điện tro r0 ÷ 0,85 Ω/km.
Vốn đâu tư đưong dây 22 kV:
Vd ÷ (ad¹bdF).L ÷ (22,19¹1,28.35).37 ÷ 8642,58.10
6
đ.
Cac hệ số ad va bd tra theo bang 3.2.
ˆac đinh vốn đâu tư cua hts nối đất bao vệ:
Vnđ ÷ 2¹0,025.S ÷ 2¹0,025.100 ÷ 45 triệu đ;
Ch.4. CCD NT 125
‚ia tri dong điện chay trên đưong dây ba pha thông thưong :
; 62 , 2
22 3
100
3
A

'
I · · ·

Thoi gian tôn thất cực đai :
τ ÷ (0.124¹TM.10
-4
)
2
.8760 ÷ (0.124¹2450.10
-4
)
2
.8760 ÷ 1167 h ;
Tôn thất điện náng o mang điện ba pha thông thưong:
3 2
10 . . . 3
3

· ∆ τ L r I A
o
f = 3.2,62
2
.0,85.37.1167.10
-3
= 758,34 kWh ;
Chi phi quy dân cua phương an 1 :
•d÷pd (Vtđ¹ Vd)¹∆•3I.c
∆ ÷ 0,22.(45 ¹ 8642,58)10
6
¹758,34.0,001 ÷ 1903,115.10
6
đ/nám.
Ph34ng 1n 2 >
Vốn đâu tư đưong dây đơn pha 22 kV:
Vd1 ÷ (ad1¹bd1F).L ÷ (88,46¹0,51.35).37 ÷ 3928,44.10
6
đ.
Cac hệ số ad1 va bd1 tra theo bang 3.2.
Diện tro cua hệ thống nối đất cua mang điện đơn pha, Ω.
Rtđ1÷ Rtd-(2,42¹0,01.S¹3.10
-5
S
2
) ÷ 4 (2,41¹0,01.100¹3.10
-5
.100
2
)÷0,28 Ω ;
ˆac đinh vốn đâu tư cua hệ thống nối đất bao vệ:
Vnđ1 ÷ (3,5¹0,015.S¹0,003.S
2
)/Rtđ1 ÷ (3,5¹0,015.100¹0,003.100
2
)/0,28 ÷ 125.10
6
đ ;
Dong điện chay trong mang đơn pha :
A

'
I
d
55 , 4
22
100
1
· · ·
Suất điện tro cua •dây đất–, xac đinh theo biểu thuc
( ) km H r
đ oe
/ , 064 , 0 10 . 550 5 , 7 . 832 , 0 5 , 492 ( 10 . . 832 , 0 5 , 492
4 4
Ω · + · + ·
− −
ρ
Tôn thất điện náng trong mang điện đơn pha:
3
1
2
1
2
1 1
10 . † . 2 . ). .( …

+ + · ∆ τ
td d oe o d (
) I L r r I A ÷…4,55
2
(0,85¹0,064).37¹4,55
2
.2.0,513†.1167.10
-3
÷ 828,84kWh
Chi phi quy dân cua phương an 2 :
•d1÷pd(Vtđ1¹1,12Vd)¹∆•d1.c

÷0,22(125¹1,12. 3928,44).10
6
¹ 828,84.0,001 ÷ 996,30.10
6
đ.
Kêt qua tinh toan cua cac phương an đưoc tông hop trong bang sau:
$ảng Wa 4.%.Kêt qua tinh toan cua cac phương an vi du 4.3
Phương
an I, • ∆•, kWh
Vốn đâu tư, 10
6
đ
Vtđ Vd VI
V
Σ
•, 10
6
đ
1 2,62 758,34 4,5 8642,58 0 8647,08 1903,11
2 4,55 828,84 125 3928,44 471,41 4524,86 996,30
Như vây ta thấy •d1 ™ •d, co ngh”a la phương an mang điện đơn pha së cho hiệu qua
kinh tê cao hơn so voi mang điện ba pha thông thưong.
W2 !ụ 4.4. Hãy so sanh cac phương an xây dựng tram phong điện cung cấp cho khu vực nông
thôn miền nui, biêt vân tốc gio khao sat trung binh cua tram khi tưong o đô cao 10m la
Ch.4. CCD NT 126
v÷15,8 m/s; thoi gian su dung công suất T ÷ 3120 h/nám; Cac tham số khac: chiều cao truc
gio, hg, diện tich bề mặt quet gio cua canh quat F va vốn đâu tư V đưoc cho trong bang VD
4.4a sau:
$ảng Wa 4.4.a Cac du kiện bai toan vi du 4.4.
Phương an hg, m F, m
2
V, „
I 6,5 1,15 665
II 7,5 1,15 1130
biải> Trưoc hêt ta xac đinh vân tốc gio o đô cao truc gio theo biểu thuc (4.16):
νh ÷ 0,1.ν.hg.b ÷ 0,1.15,8.6,5.0,14 ÷ 1,44 m/s;
L Ph2Sng +n I#
Công suất cua tram phong điện xac đinh theo biểu thuc (4.15):
P1÷0,5.Cp.η1.η2.η3.ρk.F.νh
3
÷ 0,5.0,59.0,95.0,8.0,8.1,2.1,15.1,44
3
÷ 0,74 kW;
Diện náng san xuất: •1 ÷ P1.T ÷ 0,74.3120 ÷ 2295,38 kWh;
Chi phi quy dân: •g1÷ p.V1¹ Cvh1 ÷ 0,18.655 ¹0,07.655 ÷ 166,27 „/nám
‚ia thanh điện náng:
kTh cent kTh
A
Z
g
g
g
/ 2 , 7 / „ 072 , 0
38 , 2295
27 , 166
1
1
1
· · · ·
Tinh toan tương tự đối voi phương an II, kêt qua ghi trong bang VD 4.4b.
$ảng Wa 4.4.* Kêt qua tinh toan cua cac phương an vi du 4.4.
Phương an vh, m/s P, kW •, kWh •, „ gg, „/kWh
I 1,44 0,74 2295,38 166,27 0,072
II 1,66 1,13 3526,13 282,54 0,080
Phân tich kêt qua bang VD 4.4b ta thấy phương an I co gia thanh điện náng thấp hơn
so voi phương an II, vi vây ta chon phương an I la phương an xây dựng nguôn cung cấp điện
cho khu vực nông thôn miền nui.
W2 !ụ 4.E. Hãy so sanh cac phương an xây dựng tram thuy điện nho cung cấp điện cho khu
vực miền nui. Thoi gian su dung công suất trong nám T ÷ 4280 h/nám; Cac tham số: chiều
cao côt nưoc h, lưu lưong nưoc Q, vốn đâu tư V, thoi gian xây dựng công trinh txd đưoc cho
trong bang sau:
$ảng Wa 4.Ea> Cac du kiện ban đâu về cac phương an xây dựng tram thuy điện nho
Phương an h,m Q, m
3
/s txd nám V, 10
3

I 10 15 1 762
II 8,7 34 3 1365
biải> Trưoc hêt ta xac đinh cac tham số k‘ thuât cua cac phương an
‡ Phương an 1:
Ch.4. CCD NT 127
Công suất tinh toan cua tram thuy điện:
P ÷ Q.g.h ÷ 15.9,8.10 ÷ 1470 kW
Diện náng san xuất trong nám:
•÷ P.T ÷ 1470.2480 ÷ 6,29.10
6
kWh;
Suất vốn đâu tư cho môt đơn vi công suất tac dung:
v0÷ V/P ÷ 517.10
3
/1470 ÷ 0,352.10
3
„/kW;
Chi phi quy dân:
• ÷ p.V ¹ Cvh ÷ 0,22.517 ¹0,07.517 ÷ 121,805.10
3
„/nám;
‚ia thanh điện náng:
ga ÷ •/• ÷ 121,805.10
3
/6,29.10
6
÷ 1,936 cent/kWh.
Tinh toan tương tự cho phương an 2, kêt qua ghi trong bang sau:
Phương an P, kW •, 10
6
kWh v0÷ 10
3
„/kW •, 10
3
„/nám ga, cent/kWh
1 1470 6,29 0,518 121,805 1,936
2 2898,84 12,41 0,471 195,845 1,579
Phân tich cac kêt qua tinh toan ta thấy phương an 2 co gia thanh điện náng thấp hơn
so voi phương an 1, do đo ta chon phương an 2 để đâu tư xây dưng công trinh thuy điện.
W2 !ụ 4.G. Hãy so sanh cac phương an dâu tư xây dựng tram thuy điện theo phương phap
phân tich kinh tê - tai chinh voi cac số liệu như vi du 4.4. Tất ca vốn đâu tư đều la vốn tự co,
đối voi phương an 2 vốn đâu tư đưoc dai đều trong suốt thoi gian xây dựng (3 nám); thuê suất
ts ÷ 25°, hệ số chiêt khấu i ÷ 0,1; ty lệ khấu hao thiêt bi kkh÷0,05; Chi phi vân hanh lấy báng
7° vốn đâu tư; ‚ia ban điện náng gb÷0,05„/kWh.
biải>
\ Ph34ng 1n 1> (đơn vi tinh 10
3
„)
- Doanh thu o nám đâu tiên: B1÷ •.gb ÷ 6,3.10
6
. 0,05 ÷ 315
- Chi phi vân hanh: Cvh1÷ kvh.V ÷ 0,07.517 ÷ 36,22;
- Chi phi khấu hao: Ckh1 ÷ kkh.V ÷ 0,05.517 ÷ 25,87;
- Dong tiền trưoc thuê: T1 ÷ B1 Cvh1 ÷ 315 36,22 ÷ 278,78;
- Loi tuc chiu thuê: L1 ÷ B1 Ckh1 ÷ 315 25,87 ÷ 289,13;
- Chi phi thuê: Cth ÷ ts.L1 ÷ 0,25.289,13 ÷ 72,28;
- Tông chi phi: Ct ÷ Cvh ¹ Ckh ¹ Cth ÷ 36,22¹25,87¹72,28 ÷ 134,37;
- Dong tiền sau thuê: T2.1 ÷ B1 - Ct1 ÷ 315 134,37 ÷ 180,63;
- Doanh thu quy về hiện tai: B1.β
-t
÷
; 36 , 286 91 , 0 . 315
) 1 , 0 1 (
1
. 315
) 1 (
1
1 1
· ·
+
·
+
t
i
W
- Tông chi phi quy về hiện tai: Ct1.β
-1
÷ 134,37.0,91 ÷ 122,16;
- Dong tiền sau thuê quy về hiện tai: T2.1.β
-1
÷ 180,63.0,91 ÷ 164,20;
Tinh toan tương tự cho cac nám, kêt qua ghi trong bang VD 4.5a.
Ch.4. CCD NT 128
Bang VD 4.6.a Kêt qua phân tich kinh tê - tai chinh dự an thuy điện nho phương an 1 (đơn vi
10
3
„)
Nám
t. số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bt 314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8
314,5
8 314,58
Cvh 517 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22
Ckh 0 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87
T1 -517 278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,3
6
278,36
Llt 0 288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,7
1
288,71
Cth 0 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18
Ct 517 134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,2
7
134,27
T2 -517 180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,3
1
180,31
β
-t
1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
Btβ
-t
0 285,9
8
259,9
8
236,3
5
214,8
6
195,3
3
177,5
7
161,4
3
146,7
5
133,4
1
121,28
Ctβ
-t
517 122,0
6
110,97 100,8
8
91,71 83,37 75,79 68,90 62,64 56,94 51,77
T2β
-t
-517 163,9
2
149,0
2
135,4
7
123,1
5
111,96 101,7
8
92,53 84,12 76,47 69,52
NPV
-517 -353,5 -204,5 -69,04 54,12
166,0
8
267,8
6
360,3
9
444,5
0
520,9
7 567846
- NPV ÷ ΣT2.β
-t
÷ 590,49.10
3
„;
- R ÷ ΣBt.β
-t
/Σ Ct.β
-t
÷ 1932,96/1342,47 ÷ 1,44;
- Thoi gian thu hôi vố đâu tư: T÷ 3¹54,12/(54,12¹69,04) ÷ 3,44 nám;
- IRR ÷ 0,21.
\ Ph34ng 1n 2> (Tinh toan tương tự như phương an 1, kêt qua ghi trong bang VD 4.6b.
$ảng Wa 4.G.* Kêt qua phân tich kinh tê - tai chinh dự an thuy điện nho phương an 2 (đơn vi
10
3
„)
Nám
t. số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bt 0
0
0 620,3
5
620,3
5
620,3
5
620,3
5
620,3
5
620,3
5
620,3
5 620,35
Cvh 0,0 0,0 0,0 58,24 58,24 58,24 58,24 58,24 58,24 58,24 58,24
Ckh 277,3 277,3 277,3 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60
T1 0,0 0,0 0,0 562,11 562,11 562,11 562,11 562,11 562,11 562,11 562,11
Llt -277,3 -277,3 -277,3 578,7
5
578,7
5
578,7
5
578,7
5
578,7
5
578,7
5
578,7
5
578,75
Cth 0,0 0,0 0,0 144,6
9
144,6
9
144,6
9
144,6
9
144,6
9
144,6
9
144,6
9
144,69
Ct 0,0 0,0 0,0 244,5
2
244,5
2
244,5
2
244,5
2
244,5
2
244,5
2
244,5
2
244,52
T2 277,3 277,3 277,3 375,8
3
375,8
3
375,8
3
375,8
3
375,8
3
375,8
3
375,8
3
375,83
β
-t
-277,3 -277,3 -277,3 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39
Ch.4. CCD NT 129
Btβ
-t
1,0 0,9 0,8 466,0
8
423,7
1
385,1
9
350,1
7
318,3
4
289,4
0
263,0
9
239,17
Ctβ
-t
0,0 0,0 0,0 183,7
1
167,0
1
151,8
3
138,0
3
125,4
8
114,07 103,7
0
94,27
T2β
-t
277,3 252,1 229,2 282,3
6
256,7
0
233,3
6
212,1
4
192,8
6
175,3
3
159,3
9
144,90
NPV -277.3 -529.4 -758.6 -476.3 -219.6 13.8 225.9 418.8 594.1 753.5 898.4
Tông hop kêt qua tinh toan cua hai phương an:
Phương
an
V, 10
3
„ vo,
10
3
„/kW
g,
cent/kWh
NPV,
10
3
„ IRR B/C T, nám
1 517 0,35 1,94
592,42 0,21 1,44 3,45
2 832 0,29 1,58 898,41 0,18 1,49 4,06

Như vây ta thấy trong số 7 chi tiêu thi co 4 chi tiêu •bo phiêu– cho phương an 2 va 3
chi tiêu cho phương an 1. ˆet về muc đô quan trong cua cac chi tiêu thi phương an 2 co hiệu
qua cao hơn phương an 1.
9ài t4p
$i tQp 4.1. Hãy xac đinh phu tai tinh toan cua mang điện ha ap đưoc cung cấp điện boi tram
biên ap phân phối 22/0,4 kV (hinh 4.19). Phu tai sinh hoat bao gôm cac điểm dân cư voi số
hô cho trong bang VD 4.1a, ngoai ra con co môt nha uy ban voi tông diện tich 305 m
2
. Phu
tai san xuất gôm tram xay xat, xưong môc, lo gach va tram bơm voi số liệu cho trong bang
VD4.1b. Tông chiều dai đưong lang cân chiêu sang la Lcs÷ 2,18 km, suất chiêu sang đưong la
3W/m. Suất tiêu thu trung binh cua môi hô dân la p0 ÷ 720W/hô, suất tiêu thu điện cua nha
hanh chinh la 15W/m
2
.
$ảng $. 4.1a. Số liệu về phu tai sinh hoat
Vi tri điểm tai 2 3 4 5 6 12 13
Số hô gia đinh 13 25 27 20 18 21 18
$ảng $. 4.1*. Số liệu về phu tai đông lực
Vi tri điểm tai 7 8 9 10
Tên hô tiêu thu ˆay xat ˆưong môc Lo gach Tram bơm
Pn, kW 15 10 30 18
ksd 0,53 0,55 0, 82 0,71
cosϕ 0,73 0,77 0,85 0,86
Ch.4. CCD NT 130
13N 18N
20N
27N
25N
B
ˆ
M

TB•
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
H
11
12
13
<=nh 4.1T. Sơ đô
mang điện bai tâp 4.1
18N
18N
15N
14
$i tQp 4.2. Hãy xac đinh phu tai tinh toan cua mang điện phân phối 22 kV (hinh 4.20) theo
cac phương phap: a) số gia; b) hệ số nhu câu va đanh gia sai số giua hai phương phap, biêt
phu tai tinh toan cua cac tram biên ap phân phối la:
TB• 3 4 5 6 7 8 9 11 12
S, kV• 215 128 208 155 97 102 68 116 214
$i tQp 4.%. Hãy so sanh cac phương an cung cấp điện cho điểm dân cư miền nui báng mang
điện ba pha thông thưong ‰÷35 kV va mang điện đơn pha dung đất lam môt dây dân. Biêt
phu tai tinh toan la 87 kV•, hệ số công suất cosϕ ÷ 0,86 (tgϕ÷0,54), chiều dai đưong dây tu
tram biên ap trung gian đên trung tâm tai la 43 km, thoi gian su dung công suất cực đai
TM÷3250 h, hệ số chiêt khấu i÷ 0,14, tuôi tho công tinh th÷20 nám; đô cao treo dây dân
H÷8m, điện tro suất cua đất nơi xây dựng hệ thống nối đất co gia tri ρđ÷620 Ω.m, điện tro
cua hệ thống nối đất thông thưong Rtđ÷4 Ω, gia thanh tôn thất điện náng c
∆ ÷ 1000 đ/kWh,
hao tôn điện ap cho phep cua mang điện ∆‰cp÷5°.
$i tQp 4.4. Hãy so sanh cac phương an xây dựng tram phong điện cung cấp cho khu vực
nông thôn miền nui, biêt vân tốc gio khao sat trung binh cua tram khi tưong o đô cao 10m la
v÷13,6 m/s; thoi gian su dung công suất T ÷ 4050 h/nám; Cac tham số khac: chiều cao truc
gio, hg, diện tich bề mặt quet gio cua canh quat F va vốn đâu tư V đưoc cho trong bang
VD4.4a sau:
$ảng Wa 4.4.a Cac du kiện bai toan bai tâp 4.4.
Phương an hg, m F, m
2
V, „
I 6,5 1,2 630
II 8 1,75 1380
Ch.4. CCD NT 131
5
<=nh 4.1T- Lưoi phân phối bai tâp 4.2
3
0
11
8
4
2 1

9
10
12
S
4
÷128
S
5
÷208
S
3
÷215
S
7
÷68
S
8
÷102
S
11
÷116
S
12
÷214
7 6
S
7
÷97
S
6
÷155
$i tQp 4.E. Hãy so sanh cac phương an xây dựng tram thuy điện nho cung cấp điện cho khu
vực miền nui. Thoi gian su dung công suất trong nám T ÷ 4350 h/nám; Cac tham số: chiều
cao côt nưoc h, lưu lưong nưoc Q, vốn đâu tư V, thoi gian xây dựng công trinh txd đưoc cho
trong bang sau:
$ảng Wa 4.Ea> Cac du kiện ban đâu về cac phương an xây dựng tram thuy điện nho
Phương an h,m Q, m
3
/s txd nám V, 10
3

I 6 12 2 310
II 7,8 28 3 820
$i tQp 4.G. Hãy so sanh cac phương an xây dựng tram thuy điện nho cung cấp điện cho khu
vực miền nui theo phương phap phân tich kinh tê - tai chinh voi cac du kiện như bai tâp 4.5.
Câu h:i ôn t4p chư,ng 4
1. Hãy trinh bay đặc điểm va phương phap xac đinh phu tai điện nông thôn.
2. Hãy trinh bay đặc điểm va nguyên ly cua mang điện đơn gian.
3. Hãy trinh bay khai quat về nguôn điện Mặt Troi.
4. Hãy trinh bay khai quat về tram phong điện.
5. Hãy trinh bay khai quat về thuy điện nho va nguôn điện biogas.
6. Hãy trinh bay phương phap xac đinh cac chi tiêu kinh tê-k‘ thuât cua mang điện đia
phương.
7. Hãy trinh bay phương phap so sanh phương an cung cấp điện cho khu vực thưa dân
cư báng mang điện đơn pha.
8. Hãy trinh bay khai quat về tram biên ap phân phối nông thôn.
9. Hãy trinh bay khai quat về mang điện phân phối
Ch.4. CCD NT 132

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful