Các m ch s

Nguy n Qu c Cư ng – 3i

N i dung
• • • • Tín hi u và c ng logic H logic CMOS H logic TTL Giao ti p TTL/CMOS

Digital Circuits

2

Tài li u tham kh o
• Digital Design: Principles & Practices – John F Wakerly – Printice Hall

Digital Circuits

3

Tín hi u logic
• Giá tr logic: “0” và “1” • Thư ng s d ng “LOW” và “HIGH” thay cho “0” và “1”:
– LOW: ng v i d i ñi n áp th p – HIGH: ng v i d i ñi n áp cao

• Logic dương:
– LOW gán cho “0” – HIGH gán cho “1”

• Logic âm:
– LOW gán cho “1” – HIGH gán cho “0”
Digital Circuits 4

• Các m ch logic có th ñư c mô t như các h p ñen

Digital Circuits

5

M ch logic ñư c mô t thông quan b ng chân lý
Digital Circuits 6

Các c ng

Digital Circuits

7

Bi u ñ th i gian (timing diagram)

Digital Circuits

8

• Timing diagram: bi u di n s ph thu c c a output vào input theo th i gian:
– Tín hi u logic thay ñ i t 0 ñ n 1 không th c hi n m t cách t c th i

Digital Circuits

9

Các h logic
• CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) • TTL (Transistor-Transistor Logic)

Digital Circuits

10

CMOS Logic
• MOS logic ñư c phát minh trư c TTL, tuy nhiên vi c ch t o l i g p khó khăn • T 1980s khi công ngh bán d n phát tri n, các ICs d a trên công ngh CMOS d n ñư c s d ng r ng rãi thay th TTL:
– Công su t tiêu th th p – M t ñ tích h p cao

Digital Circuits

11

M c logic CMOS
ði n áp cung c p cho ICs CMOS có th thay ñ i

V i ñi n áp cung c p 5V, m c logic:

Digital Circuits

12

MOS transistor
• Có 2 lo i: n-MOS và p-MOS

Digital Circuits

13

• n-MOS:
– ði n áp ngư ng VT > 0 – Khi VGS < VT dòng ñi n ID nh ñi n tr Rds l n (> 106) Rds gi m (c 10 – Khi VGS > VT dòng ñi n ID tăng ohms) – Dòng IG nh (c 10-6A) (leakage current)

• p-MOS: ñi n áp ngư ng âm

Digital Circuits

14

M ch ñ o cơ b n - CMOS
• n-MOS và p-MOS k t h p t i thành m t c p CMOS

Digital Circuits

15

Digital Circuits

16

• Cách ký hi u khác c a n-MOS và p-MOS trong các m ch logic

Digital Circuits

17

Digital Circuits

18

CMOS NAND

Digital Circuits

19

Digital Circuits

20

CMOS NOR

Digital Circuits

21

Digital Circuits

22

Digital Circuits

23

CMOS AND

AND = NAND k t h p NOT

Digital Circuits

ph c t p hơn NAND

24

buffer

Digital Circuits

25

CMOS AND – OR – INVERT gate

Digital Circuits

26

Digital Circuits

27

CMOS OR-AND-INVERT gate

Digital Circuits

28

Digital Circuits

29

M t s thông s c a ICs CMOS
• • • • • • • • • M c ñi n áp logic (Logic voltage levels) ð dư nhi u DC (DC noise margin) Fanout T cñ Công su t tiêu th Nhi u S phóng tĩnh ñi n ð u ra h c c máng (open-drain output) ð u ra ba tr ng thái (three-states output)
Digital Circuits 30

M c logic

Thư ng các datasheet không ñưa d ng ñ th như trên
Digital Circuits 31

• Thư ng s d ng các thông s

Digital Circuits

32

• Nói chung m c ñi n áp ph thu c vào ngu n cung c p cho ICs CMOS. • Thư ng thì:

Digital Circuits

33

Dòng ñi n input

ð i v i h CMOS, dòng ñi n vào chính là dòng dò c a c c gate

r t nh

N u ñ u ra c a ICs CMOS n i vào ñ u vào c a ICs CMOS khác thì m c logic h u như không thay ñ i (do dòng vào c a CMOS nh )

Digital Circuits

34

Ho t ñ ng v i t i ñi n tr
• Trong m t s trư ng h p, ñi n tr t i nh hư ng ñ n múc logic t i ñ u ra khi:
– M t output ph i n i v i r t nhi u input CMOS – M t output n i v i các thi t b có tr kháng vào nh – ....

xem xét hi u ng DC load:
VOUT at LOW < VOLmax V UT at HIGH > VOHmin

Digital Circuits

35

Mô hình t i là m t ngu n tín hi u và m t n i tr
Digital Circuits 36

ouput LOW

Digital Circuits

37

output HIGH

Digital Circuits

38

Dòng output
• Th c t nhà s n xu t không ñưa ra các mô hình tương ñương ñi n tr c a các thi t b không th áp d ng tính giá tr ñi n áp t i ñ u ra • Tuy nhiên, thư ng nhà s n xu t ñưa ra thông s sau:

Digital Circuits

39

M t output c a thi t b ñư c coi là sink dòng (sinking current) n u dòng ñi n t ngu n qua t i và qua output c a thi t b r i t i GND Dòng sink thư ng quy ư c có giá tr dương M t output c a thi t b ñư c coi là source dòng (sourcing current) n u dòng ñi n t ngu n qua qua output c a thi t b qua t i r i t i GND. Dòng source quy ư c có giá tr âm
Digital Circuits 40

Công su t
• V i c u trúc CMOS t i output: luôn có m t transistor “on” và m t “off”
– Khi không có t i s không có dòng ñi n công su t b ng không – Khi có t i dòng ñi n s qua transistor “on” và qua t i

Digital Circuits

41

Fanout
• Fanout c a m t gate logic là s input mà nó có th ñi u khi n mà không sai l ch tín hi u logic • Fanout ph thu c không ch vào ñ c tính c a output mà còn ph thu c vào tín hi u input ñi u khi n nó • C n xem xét Fanout c hai trư ng h p:
– Output : LOW – Output : HIGH

Digital Circuits

42

• • • •

• •
Digital Circuits

LOW-state fanout = IOLmax / IILmax HIGH-state fanout = IOHmax / IIHmax Nói chung hai h s fanout không nh t thi t b ng nhau. Trong thi t k thư ng s d ng h s overall fanout = min{LOW-state fanout, HIGH-state fanout} H s fanout tính như trên ñư c coi là DC fanout: tính toán khi tr ng thái output ñã n ñ nh Khi tín hi u output bi n ñ i nhanh c n xem xét h s AC fanout (tác ñ ng c a t i ñi n dung)
43

Các input không s d ng
• C ng có (n+1 ) input, nhưng ng d ng yêu c u ch s d ng n input dư 1 input • Các cách s lý các input không s d ng

Digital Circuits

44

• Th c t khi c n làm vi c t c ñ cao thư ng s d ng cách (b) và (c) hơn là s d ng cách (a) vì:
– Cách (a) s làm tăng t i ñi n dung ñ i v i ngu n tín hi u

• Không bao gi ñ h input khi s d ng ICs CMOS

Digital Circuits

45

M t s ñ c tính ñ ng c a CMOS
• Th i gian chuy n tr ng thái (Transition time) • Tr lan truy n (Propagation delay) • Công su t tiêu th ñ ng (dynamic power dissipation)

Digital Circuits

46

Th i gian chuy n tr ng thái

Digital Circuits

47

• Transition time: là th i gian ñ output chuy n t m t tr ng thái qua m t tr ng thái khác:
– rise time (t_r): th i gian chuy n LOW HIGH – fall time (t_f) : th i gian chuy n t HIGH LOW

• Transition time ph thu c:
– ði n tr “on” c a các transistor – T i ñi n dung (capacitive load) hay t i AC (AC load)

• T i AC do:
– T ñi n ký sinh c a m ch output c a gate , thư ng c 2-10 pF – T ñi n do dây d n n i output v i các input trong m ch (ph thu c công ngh m ch in), thư ng c 1pF cho 1 inch – T ñi n c a m ch input, c 2 ñ n 15 pF
Digital Circuits 48

Nh c l i Rp và Rn mô t cho ñi n tr c a p-MOS và n-MOS
Digital Circuits 49

• Hi u ng DC ít tác ñ ng ñ n transition time b qua coi RL = 1 và VL = 0 • Xem xét ví d :
– CL = 100pF – Rp “on” = 200 Ω – Rn “on” = 100 Ω

Digital Circuits

50

Xem xét m ch output chuy n t HIGH LOW: • Gi thi t các n-MOS và p-MOS chuy n tr ng thái m t cách ñ ng th i
Digital Circuits 51

• t=0 VOUT = 5V • t=∞ VOUT = 0V • Hàm ñi n áp

CL = 100pF Rp “on” = 200 Ω Rn “on” = 100 Ω

h ng s RC là 10ns

Digital Circuits

52

• fall time: kho ng th i gian VOUT t 3.5V

1.5V

fall time c 8.5 ns

Digital Circuits

53

Digital Circuits

54

• Thay ñ i ñi n áp c a VOUT khi output chuy n t LOW HIGH

Digital Circuits

55

Digital Circuits

56

• rise time b ng kho ng th i gian VOUT t 1.5V ñ n 3.5V

tr = 17ns
tr g p 2 l n tf do ñi n tr “on” c a p-MOS l n g p 2 l n n-MOS

Digital Circuits

57

• Trong các datasheet:
– tr có th ký hi u tTLH : Transition LOW HIGH – tf có th ký hi u tTHL : Transition HIGH LOW

Digital Circuits

58

Tr lan truy n (Propagation Delay)
• Tr lan truy n: là kho ng th i gian ñ th i gian t khi input thay ñ i cho ñ n khi output thay ñ i

Digital Circuits

59

• Thư ng thì tpLH và tpHL ñư c ño t i ñi m gi a như ch ra trên hình v

Digital Circuits

60

Công su t tiêu th
• Nh c l i:
– Công su t tiêu th khi output c a m ch không thay ñ i ñư c g i là tiêu tán công su t tĩnh (static power dissipation) – Công su t tiêu th khi output chuy n tr ng thái ñư c g i là s tiêu tán công su t ñ ng (dynamic power dissipation)

• ICs CMOS:
– Tiêu tán công su t tĩnh là nh – Tiêu tán công su t ñ ng l n

Digital Circuits

61

Tiêu tán công su t bên trong m ch
• Trong th i gian chuy n tr ng thái c n-MOS và p-MOS ñ u d n t o ra ñi n tr c 600 Ω ho c nh hơn t VDD ñ n GND công su t t n hao l n. • Tiêu tán công su t trong m ch ph thu c:
– Giá tr ngu n cung c p – T n s chuy n tr ng thái c a output

Digital Circuits

62

Digital Circuits

63

• Lưu ý: transition frequency trong công th c trên s b ng s transition trong m t giây chia 2 • Thư ng nhà s n xu t yêu c u tín hi u input ph i thay ñ i ñ nhanh trong m t kho ng ph m vi cho phép ñ công su t tiêu tán nh

Digital Circuits

64

Tiên tán công su t do t i ñi n dung
• V i t i ñi n dung CL:
– Khi output LOW HIGH: dòng ñi n n p t VCC qua Rp “on” t i CL:
• khi t ∞ Vtrên t = VCC, ñi n tích n p là VCC · CL ∞ Vtrên t = 0, ñi n tích x là VCC · CL

– Khi output HIGH LOW: dòng x t CL qua Rn “on”:
• khi t

– Công su t tiêu t n trên 2 ñi n tr R_n và R_p do t i ñi n dung C_L v i t n s tín hi u là f (trong 1 giây s có 2f l n chuy n tr ng thái):

Digital Circuits

65

• T n hao công su t ñ ng

Digital Circuits

66

ð u ra ba tr ng thái

– LOW ng v i logic 0 – HIGH ng v i logic 1

Thư ng output có 2 tr ng thái

• Tuy nhiên có m ch output có 3 tr ng thái (three-state output hay tri-state output):
– LOW – HIGH – High impedance, Hi-Z hay floating state

• Các output tr ng thái Hi-Z có th n i v i nhau mà không làm nh hư ng ñ n ho t ñ ng chung
– Tuy nhiên v n t n t i m t dòng dò ch y vào ho c ra kh i output (dòng r t nh c 0.1µA ñ n 1 µA)
Digital Circuits 67

M t gate có output 3 tr ng thái thì có thêm m t input ñ c bi t EN (Enable): -EN tích c c output có th có tr ng thái LOW ho c HIGH -EN không tích c c output tr ng thái Hi-Z

Digital Circuits

68

ð u ra h c c máng (open-drain output)

p-MOS không ñư c s d ng như m t active pull-up resistor c c D c a n-MOS ñ h

Digital Circuits

69

• Khi s d ng c n n i m t pull-up resistor bên ngoài

ði n tr pull-up ngoài có giá tr sao cho dòng sink ch y vào output trong m c LOW nh hơn giá tr cho phép IOLmax
Digital Circuits 70

• S d ng open-drain:
– ði u khi n LED và thi t b ngo i vi – N i dây logic (wired logic) – H bus nhi u ngu n (multisource bus)

Digital Circuits

71

ði u khi n LED

Digital Circuits

72

Multisource bus

• EN = 0 • EN = 1
Digital Circuits 73

thông tin không ñư c ñưa lên bus thông tin tương ng ñư c ñưa lên bus

Wired logic

N i các open-drain cho phép th c hi n ch c năng AND
Digital Circuits 74

Các dòng CMOS
• 4000:
– là lo i CMOS ñ u tiên (50ns, 0.1mW), m c ñi n áp là không tương thích v i TTL

• 74Cxx: CMOS
– lo i CMOS có ñ c tính g n v i lo i 4000, nhưng có ch c năng và sơ ñ chân vi m ch tương ng vói TTL

• 74HCxx: High-Speed CMOS
– là lo i 74C có t c ñ cao

• 74 HCTxx: High-Speed CMOS, TTL compatible
– hoàn toàn tương thích v i TTL

• 74 VHCxx: Very-High Speed CMOS • 74 VHCTxx: Very-High Speed CMOS, TTL compatible
Digital Circuits 75

b ng sau s ñưa ra m t s ñ c tính ñi n c a IC : 74xx00 (NAND) và 74xx138( gi mã 3-8)

Digital Circuits

76

Digital Circuits

77

• Total power dissipation

• Speed-Power Product:

Digital Circuits

78

Digital Circuits

79

Digital Circuits

80

Digital Circuits

81

Digital Circuits

82

Digital Circuits

83

Digital Circuits

84

M ch logic lư ng c c
• D a trên công ngh bipolar:
– Diode – Transistor lư ng c c – Schottky transistor

Digital Circuits

85

Diode

Digital Circuits

86

ð c tính

Digital Circuits

87

Mô hình

Digital Circuits

88

M ch logic s d ng diode

Digital Circuits

89

Digital Circuits

90

Bipolar junction transistor

Digital Circuits

91

Digital Circuits

92

transistor logic

Digital Circuits

93

Digital Circuits

94

Digital Circuits

95

Schottky transistor
• storage time:
– Khi BJT ñang tr ng thái “ON” (saturation) mu n chuy n qua tr ng thái “OFF” (cut-off) c n m t kho ng th i gian l n – ð gi m storage time c n tránh cho BJT tr ng thái saturation

Digital Circuits

96

Digital Circuits

97

off

on

on

off

Digital Circuits

98

Schottky diode khác v i diode thư ng là ñi n áp rơi trên diode c 0.25V (thay vì 0.6V) Khi BJT “ON”: VBE = 0.6V VBC = 0.25V VCE = 0.35V > VCEsat = 0.2V
Digital Circuits 99

Digital Circuits

100

Digital Circuits

101

ði n áp c a collector không v 0 do diode clammping
Digital Circuits

th i gian on off gi m
102

M ch logic s d ng Schottky transistor

Digital Circuits

103

Transistor-Transistor logic
• M ch logic thông d ng hi n nay d a trên công ngh bipolar là TTL (Transistor-Transistor logic) • Có nhi u h TTL:
– TTL standard – LS-TTL (Low-power Schottky TTL)

Digital Circuits

104

Digital Circuits

105

• D1X và D1Y và R1: t o ra m ch AND • D2X và D2Y : b o v m ch khi input có ñi n th âm (bình thư ng không ho t ñ ng) • phase splitter: t o b i Q2 và các ñi n tr
– Khi VA = LOW – Khi VA = HIGH Q2 = “OFF” Q2 = “ON”

• output stage: t o b i Q4 và Q5:
– T i m t th i ñi m n ñ nh ch m t trong 2 transistor làm vi c – Q4 = “ON” Z = HIGH – Q5 = “ON” Z = LOW

• R5: h n ch dòng khi t i th i ñi m chuy n tr ng thái c Q4 và Q5 ñ u “ON” • Tác d ng c a Q3 và Q6:
– Q3: m c Darlington v i Q4 tăng h s khu ch ñ i dòng – Q6: thay ñi n tr pull-dow làm cho Q5 “ON” và “OFF” nhanh hơn
Digital Circuits 106

Digital Circuits

107

Digital Circuits

108

Digital Circuits

109

M c logic và ñ dư ch ng nhi u

Digital Circuits

110

Fanout

Digital Circuits

111

Các input không s d ng
• X lý gi ng như ñ i v i CMOS • M c dù n u input không ñư c n i v i TTL s ñư c hi u là input = HIGH. Tuy nhiên có th b nh hư ng c a nhi u

Digital Circuits

112

Digital Circuits

113

Digital Circuits

114

Open-collector

Digital Circuits

115

M ch 3 tr ng thái
• Tương t như m ch CMOS 3 tr ng thái:
– Thêm tín hi u ñi u khi n 3 tr ng thái EN – 2 transistor BJT t i output s ñ u tr ng thái “OFF” khi EN không tích c c

Digital Circuits

116

Các h TTL
• 74-xx: h TTL chu n, hi n nay ít s d ng • 74Sxx: Schottky TTL
– T c ñ cao hơn 74xx TTL chu n nhưng công su t tiêu th l n hơn.

• 74LSxx: Low-power Schottky TTL
– T c ñ như 74xx TTL chu n nhưng công su t nh hơn c 1/5

• 74ASxx: Advanced Schottky TTL
– T c ñ g p 2 l n 74S nhưng công su t tiêu th tương ñương

• 74ALSxx: Advanced Low-power Schottky TTL
– T c ñ cao hơn 74LS và công su t nh hơn

• 74Fxx: Fast TTL
– ð c tính n m gi a AS và ALS
Digital Circuits 117

Digital Circuits

118

data sheet

Digital Circuits

119

Digital Circuits

120

Digital Circuits

121

Digital Circuits

122

Giao ti p TTL/CMOS
• N u h th ng thi t k cùng h IC v n ñ gì, quan tâm ch y u là
– fanout – t i ñi n dung

không có

• N u h th ng có nhi u h IC logic: Xem xét tính tương thích:
– m c logic output và input – fanout – t i ñi n dung

Digital Circuits

123

m c logic

N u thi t b output A ñi u khi n thi t input B: VOHminA >VIHminB VOLmaxA < VILmaxB

Digital Circuits

124

fanout
• ph i ñ m b o:
– IOHmax > Σ IIHmax – IOLmax > Σ IIHmax

Digital Circuits

125

t i ñi n dung
• Khi t i ñi n dung tăng s làm:
– tăng công su t t n hao – tăng th i gian tr

Digital Circuits

126

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful