P. 1
De Number Systems

De Number Systems

|Views: 15|Likes:
Published by baohuy_pla

More info:

Published by: baohuy_pla on Apr 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

H s

Nguy n Qu c Cư ng – 3I

1

Tài li u tham kh o
• Digital Design: Principles & Practices – John F Wakerly – Printice Hall

2

Gi i thi u
• H s làm vi c v i “0” và “1” • Th c t cu c s ng l i s d ng h 10 • C n hi u cách bi u di n s thông qua h nh phân

3

Cơ s
• Ví d h ñ m th p phân
1234 = 1 x 1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 4 x 1 Trong dãy s m i ch s c a dãy s ñư c ñánh tr ng s tương ng là lũy th a c a 10 135.68 = 1 x 100 + 2 x 10 + 5 x 1 + 6 x 0.1 + 8 x 0.01 B ng vi c s d ng d u ph y cho phép s d ng các tr ng s là lũy th a âm ho c dương c a 10 T ng quát: m t s D có d ng d1 d0 d-1 d-2 bi u di n D = d1 x 101 + d1 x 100 + d-1 x 10-1 + d-2 x 10-2 10 ñư c g i là cơ s v i các ch s {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
4

• T ng quát, v i m t s D có d ng
dp-1dp-2...d0.d-1...d-n v i cơ s r (r: nguyên, l n hơn 1) có giá tr

S bên trái ngoài cùng ñư c g i là s có tr ng s l n nh t (most significant digit) S bên ph i ngoài cùng ñư c g i là s có tr ng s nh nh t (least significant digit)

5

H nh phân
• Trong các h th ng s , thư ng s d ng ch hai s 0 và 1 ñ bi u di n h nh phân, các s ñư c g i là s nh phân

D u ph y trong h nh phân ñư c g i là d u ph y nh phân

6

• Các s trong h nh phân ñư c g i là bit
– S bên trái ngoài cùng trong h nh phân ñư c g i là bit có tr ng s l n nh t (MSB: most significant bit) – S bên ph i ngoài cùng trong h nh phân ñư c g i là bit có tr ng s nh nh t (LSB: least significant bit)

7

H octave và hexa
• H th p phân quan tr ng vì ñư c s d ng trong cu c s ng hàng ngày • H nh phân quan tr ng vì s d ng trong các h th ng s • Tuy nhiên ñ thu n ti n cho vi c vi t văn b n, h octave và h hexa thư ng ñư c s d ng ñ bi u di n các s trong h nh phân:
– octave s d ng cơ s 8 – hexa s d ng cơ s 16
8

9

nh phân

octave , hexa

10

octave , hexa

nh phân

11

Bi n ñ i các h s
• V i h ñ m cơ s r, ta có

R là cơ s p: s ch s trư c d u ph y n: s ch s sau d u ph y

12

ð i m t s qua h 10

T ng quát chúng ta có:

sai
13

ð i s nguyên t h 10

N u chia cho r ta ñư c:

v i s dư là d0 N u ti p t c chia liên ti p cho r ta s ñư c các s d1, d2, ...

14

15

C ng và tr các s nh phân

16

17

Bi u di n các s âm
• D u và giá tr tuy t ñ i • Bù 2

18

D u và giá tr tuy t ñ i
• S d ng bit MSB là bit d u:
– “1” là âm – “0” là dương

19

• Khi xây d ng các b c ng c n các thao tác
– ki m tra d u c a hai s – n u cùng d u thì c ng giá tr tuy t ñ i, sau ñó gán tr l i bit d u – n u hai s khác d u, c n so sánh hai s , l y giá tr tuy t ñ i l n tr ñi giá tr tuy t ñ i nh , bit d u là bit c a s có giá tr tuy t ñ i l n hơn.

• C n các phép “ifs”, “add”, “sub” và “compare” m ch ph c t p

20

Bù 2
• V i s B = bn-1...b0 trong mã bù 2:
– MSB có tr ng s là -(2n-1) thay vì là (2n-1) – Bi u di n s trong kho ng -(2n-1) ñ n (2n-1-1)

21

22

C ng nh phân trong mã bù 2

Phép tính luôn ñúng n u k t qu không vư t quá ph m vi bi u di n s c a h th ng
23

Tràn s

tràn s ch x y ra khi : hai toán h ng cùng d u và d u c a k t qu l i khác d u v i hai toán h ng
24

Tr nh phân
• S d ng mã bù 2

l y ñ o bit c a s tr và c ng thêm 1
25

Nhân s nh phân không d u
• S nh phân ch bao g m s 0 và 1 do ñó có th s d ng phép d ch s nhân

26

ð thu n ti n s d ng tích thành ph n c ng l n lư t v i các sô nhân ñã ñư c d ch Theo thói quen d ch s b nhân qua trái, tuy nhiên th c t thu t toán nhân thư ng d ch tích thành ph n qua ph i r i c ng v i s b nhân, các bit d ch qua ph i là các bit có tr ng s th p.
27

• Nhân m t s n bits v i m t s m bits, k t qu t i ña ch a trong (n+m) bits • C n m phép tính shift-and-add • Có th xây d ng b nhân b ng ph n c ng s d ng:
– B d ch – B c ng – B ñi u khi n logic

28

Nhân hai s nh phân có d u (mã bù 2)
• Nh c l i mã bù 2:
– Các bit có tr ng s như s nh phân không d u – NGO I TR bit MSB có tr ng s âm

• Nhân hai s mã bù 2:
– N u s nhân có MSB = 0 thì th t c shift-and-add ñư c ti n hành như bình thư ng – N u s nhân có MSB = 1 thì s b nhân c n ph i ñư c ñ o d u trư c khi c ng v i tích thành ph n

29

L y bù 2 vì bit MSB c a s nhân = 1 T i m i bư c tích thành ph n và shifted multiplicant ñư c m r ng t k bit thành (k+1) bit r i m i c ng ñ tránh overflow, n u có carry out thì b qua

30

Chia hai s nh phân
• S d ng thu t toán chia shift-and-subtract

31

Chia hai s nh phân mã bù 2
• Tham kh o…

32

Nhân chia s th c
• Tham kh o

33

Mã BCD
• BCD: Binary Coded Decimal • S d ng t h p 4 bits ñ mô t s trong h th p phân • Có nhi u ki u mã:
– BCD 8421 (hay BCD): tr ng s c a 4 bit là 8, 4, 2, 1 – BCD 2421: tr ng s c a 4 bit là 2, 4, 2, 1

34

35

C ng hai s BCD

N u có carry out c a bit 3 c n c ng thêm 0110 vào ñ hi u ch nh
36

Mã các ký t
• Có th s d ng t h p các bit ñ mã hóa “data” • Mã các ký t thư ng ñư c s d ng trong các chương trình máy tính • Thư ng s d ng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 0XXXYYYY:
– T h p mã các ký t thông thư ng – T h p m t s ký t ñi u khi n

37

38

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->