அதசயம ஆனால உணைம!

தற்செசயலாக நடப்பத ோபால இருக்கும சில சமபவங்கைளைப் பின ோயாசித்தப் பார்த்தால அத
தற்செசயல தானா எனகிற சந்தோதகம நமக்கு வந்தத விடும. அறிவியல அலலத பகுத்தறிவ
விதகளுக்குப் ெபாருந்ததாதைவயாக அைவ ோதானறினாலும கூட நம அறிவக்ெகட்டாத ஏதோதா
ஒரு’வித’ அந்தத நிகழ்வகைளை சீரான முறைறயில இயக்கி இருப்பத ோபால ோதானறும.
அப்படிப்பட்ட சில ஆதாரபூர்வமான நிகழ்வகைளை இங்கு பார்ப்ோபாமா?
முறதலில இரணடு அெமரிக்க ஜனாதபதகள விஷயத்தல இருந்தத மாெபரும ஒற்சறுைமகைளைப்
பார்ப்ோபாம1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ஆப்ரகாம லிங்கன 1860 ஆம ஆணடும, ஜான ெகனனடி 1960 ஆம ஆணடும அெமரிக்க
ஜானாதபதயானார்கள. சரியாக நூறு வருட இைடெவள.
இருவரும ெவளளக்கிழமைம அனறு, தத்தம மைனவிகளன அருகில இருக்கும ோபாத சுட்டுக்
ெகாலலப்பட்டார்கள.
இருவர் மைனவிகளும ெவளைளை மாளைகயில வாழும ோபாத பிளைளை ெபற்சறனர்.
பிறந்ததவடன குழமந்தைத இறந்ததம ோபானத.
இருவரும தைலயின பினபகுதயில குணடு தைளைத்தச ெசத்தார்கள.
இருவரும இறந்தத பின ஜானசன எனற ெபயருளளைவர்கள உடோன ஜனாதபதயாகப் பதவி
ஏதற்சறார்கள. (ஆணட்ர ஜானசன, லிணடன ஜானசன)
ஆணட்ர ஜானசன பிறந்ததத 1808. லிணடன ஜானசன பிறந்ததத 1908. சரியாக அோத நூறு
வருட இைடெவள.
இருவைரயும ெகானறவர்கள பிறந்தத வருடங்கள கூட நூறு வருட இைடெவளகள. ஜான
விலக்ஸ பூத் பிறந்ததத 1839. ல ஹார்வி ஆஸவாலடு 1939.
இரு ெகாைலகாரர்களும பிடிபட்டு வழமக்குத் ெதாடுப்பதற்சகு முறன சுட்டுக் ெகாலலப்பட்டார்கள.
பூத் லிங்கைன ஒரு தோயட்டரில ெகானறு விட்டு ஒரு கிடங்குக்கு ஓடினான. ஆஸவாலடு ஒரு
கிடங்கிலிருந்தத ெகானறு விட்டு தோயட்டர் ோநாக்கி ஓடினான.
லிங்கனின ெசயலாளைரின முறன ெபயர் ஜான. ஜான ெகனனடியின ெசயலாளைரின பின ெபயர்
லிங்கன.
இனெனாரு சமபவம Life பத்தரிக்ைகயில ெவளயான உணைம சமபவம. இதைன வாரன வீவர்
எனற கணித அறிஞர் தன புத்தகம ஒனறிலும குறிப்பிடுகிறார். அெமரிக்காவில ெநப்ராஸகா
எனற மாநிலத்தல உளளை Beatrice எனற சிறிய நகரில உளளை ஒரு சர்சசில 1950 ஆம ஆணடு
மார்ச மாதம ஒனறாம ோதத 15 பாடகர்கள ோசர்ந்தத கூட்டாக சரியாக காைல 07.20 மணிக்குப்
பாடுவதாக இருந்ததத. ஆனால அத்தைன ோபரும ோவறு ோவறு காரணங்களுக்கு சர்சசிற்சகு வர

இருவர் மைனவியர் ெபயரும மார்கரிட்டா.அதக தாமதமாகி விட்டத. நாற்சபதாணடு காலம கழிந்தத இணந்தத அந்தத இரட்ைடயர் தங்கைளை அறியாமல தங்கள வாழ்க்ைககளல இருந்தத ஒற்சறுைமைய எணணி அதசயித்தனர். அந்தத ஓட்டல உரிைமயாளைர் ெபயரும உமபர்ட்ோடா. அந்தத மனனர் முறடிசூட்டிய அோத நாளல தான அந்தத ஓட்டல உரிைமயாளைர் அந்தத ஓட்டைலத் தவக்கினார். அவரிடம ோபசிய ோபாத ோமலும பல ஆசசரியங்கள அவருக்குக் காத்தருந்ததன. ெஹனறி சீக்ோலணட் (Henry Ziegland) எனபவன 1883 ஆம ஆணடு தன காதலியுடனான உறைவ முறறித்தக் ெகாணடான. ோமஜர் சமமர்ஃபோபார்டு எனற இங்கிலாந்தைதச ோசர்ந்தத ராணுவ அதகாரிக்கும மினனலுக்கும இருந்தத ெதாடர்பு ஆசசரியமானத. இருவரும முறதல மைனவிைய விவாகரத்த ெசயத இரணடாம தருமணம ெசயத ெகாணடத ெபட்டி (Betty) எனற ெபயருைடய ெபணகைளை. ஆனால அைத அவ்வவளைவ சுலபமாக ெவட்டி விட முறடியவிலைல. ஒருவருக்குக் காைர ஸடார்ட் ெசயவதல பிரசசிைன. அப்படிச ெசயைகயில அந்தத மரம சுக்கு நூறாகி ெவடிக்ைகயில அந்ததக் குணடு சீக்ோலணடின தைலயில பாயந்தத அந்தத இடத்தோலோய சீக்ோலணட் மரணம அைடந்ததான. இருவரும சட்ட அமலாக்கப் பிரிவில ோவைலக்கு அமர்த்தப்பட்டனர். இருவர் பிறந்தததம ஒோர நாள 14-03-1844.25 க்கு ெவடிகுணடு ெவடித்ததல சர்ச தைர மட்டமாகியத. இருவரும லிணடா எனற ெபயருைடய ெபணகைளைோய முறதல தருமணம ெசயத ெகாணடனர். அங்கு . இந்தத இரு சமபவங்களும ரிப்ளயின நமபினால நமபுங்கள எனற புத்தகங்களல விவரிக்கப்பட்டுளளைன. ஆசசரியத்ோதாடு அந்தத ஓட்டல அதபருடன ோபசிக் ெகாணடிருந்தத விட்டு ெசனற மனனர் ஒரு மாதம கழித்த 29-07-1900 அனறு அந்தத ஓட்டல உரிைமயாளைர் ஒரு தப்பாக்கி சூட்டில சற்சறு முறன தான காலமானார் எனற ெசயதையக் ோகளவிப்பட்டார். சில மணி ோநரங்களல மனனரும ஒரு வனமுறைறக் குமபலால ெகாலலப்பட்டார். இருகுடுமபங்களும ஒனறிற்சகு ஒனறு ெதரியாமோலோய குழமந்தைதகளுக்கு ோஜமஸ எனறு ெபயரிட்டனர். Ohio வில பிறந்தத இரட்ைடயர் வாழ்க்ைகயின ஆசசரியமான குறிப்புகள 1980 ஜனவரி மாத ரீடர்ஸ ைடஜஸடில ெவள வந்ததளளைன.இப்படி ஒவ்வெவாருவருக்கு ஒவ்வெவாரு காரணம.. பல வருடங்கள கழித்தம அந்ததக் குணடு பழி தீர்த்தக் ெகாணடத ோபால அலலவா இருக்கிறத. ஆனால அதர்ஷ்டவசமாக சீக்ோலணட் சாகவிலைல. பின அவர் ஓரளைவ குணமாகி கனடா நாட்டில குடி ெபயர்ந்ததார். காரணம அந்தத ஓட்டல உரிைமயாளைர் அசப்பில அவைரப் ோபாலோவ இருந்ததத தான. இருவரும தங்கள நாயிற்சகு Toy எனற ெபயைரோய ைவத்தருந்ததனர். அந்ததக் காதலி மன உைளைசசலில தற்செகாைல ெசயத ெகாளளை அவளுைடய சோகாதரர் கடும ோகாபமைடந்தத சீக்ோலணைடத் ோதடிக் கணடுபிடித்த சுட்டு தானும தற்செகாைல ெசயத ெகாணடான. எனோவ ைடனைமட் குசசிகைளை ைவத்த மரத்ைதப் பிளைக்க நிைனத்தான. அந்ததத் தப்பாக்கிக் குணடு முறகத்ைத உராயசிக் ெகாணடு ெசனறு அங்கிருந்தத மரத்தல ெசனறு பதந்ததத. சில வருடங்கள கழித்த அந்ததப் ெபரிய மரத்ைத ெவட்டி விட சீக்ோலணட் நிைனத்தான. இவர்கள சரியான ோநரத்தற்சகுள வந்தத ோசராதோத இவர்கைளைக் காப்பாற்சறியத எனபத தான அதசயச ெசயத. ஒருத்த ஒரு ோரடிோயா நிகழ்சசியில ஆழ்ந்தத ோபாய கிளைமபத் தாமதமானத. அவர் முறதல உலகப்ோபார் சமயத்தல குதைரயில இருந்தத ோபார் புரிந்தத ெகாணடிருந்தத ோபாத மினனல தாக்கி இடுப்பிற்சகு கீழ் பக்கவாதத்தால பாதக்கப்பட்டார். இருவரும பிறந்ததவடோனோய பிரிக்கப்பட்டு இருோவறு ெதாைலதூரக் குடுமபங்களுக்குத் தத்தத் தரப்பட்டனர். இருவருக்குோம பல தறைமகள ஒனறாகோவ இருந்ததன.. காைல சரியாக 07. 1900 ஆம ஆணடு ஜூன மாதத்தல இத்தாலிய அரசர் உமபர்ோடா (King Umberto I) ோமானஸா எனற நகரில ஒரு ெபரிய ஓட்டலில உணருந்ததச ெசனற ோபாத அதர்சசி அைடந்ததார். இனெனாருத்த கணிதப்பாடம எழுத முறடித்தக் கிளைமபத் தாமதமானத. இருவருோம தங்கள மகனகளுக்கு ோஜமஸ ஆலன எனற ெபயைரோய இட்டனர். இங்ோக சினன வித்தயாசம ெசாலல ோவணடும எனறால ஒருவர் James Alan எனறும இனெனாருவர் James Allan எனறு ஒரு l எழுத்த ோசர்த்தம ெபயர் ைவத்தனர்.

எதற்சகு எனபத விளைங்கா விட்டாலும கூட அந்தத ஏதோதா ஒரு ‘வித’ைய நமமால மறுக்க முறடிவதலைல அலலவா? . மறுபடி குணமைடந்தத அவர் உளளூர் பூங்காவில உலாவிக் ெகாணடிருந்தத ோபாத மினனலால தாக்கப்பட்டு உடமபு முறழுவதம ெசயல இழமந்ததார். இறந்தத பினனும அவைர மினனல விடுவதாக இலைல. இந்தத சமபவங்கைளைப் படிக்ைகயில அவற்சறில முறனோப தீர்மானிக்கப்பட்ட அலலத விதக்கப்பட்ட ஒரு அமசம இருக்கிறத எனறலலவா ோதானறுகிறத. அத நடந்தத இரணடாணடுகளல மரணம அைடந்ததார். வலத பக்கம பக்கவாதம அவைரப் பாதத்தத. இந்தத நிகழ்சசிகள நமைம ஆசசரியப்பட ைவக்கினறன அலலவா? இவற்சைற எலலாம தற்செசயல எனறு கணடிப்பாக நாம நிைனத்த விட முறடியாத.ஆறாணடு காலம கழித்த மீன பிடித்தக் ெகாணடு இருந்தத ோபாத மறுபடியும மினனலால தாக்கப்பட்டார். நானகாணடுகள கழிந்தத அவருைடய கலலைற மினனலால தாக்கப்பட்டு சிதலமாகியத. ஏதன.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful