WRITTEN BY EDITOR

WEDNESDAY, 29 JULY 2009 10:12

உலகி அைன
அைச கைள
தமானபதி ெபாளாதார இ 
தைம வகி!கிற . ெபாதார
தி
அைச கைள
தமானபதி ப$% ச&ைதக' 
!கிய
தவ வகி!கிறன. இைவப)றி

தமிழி ெத+ வா,-!க'
அ+தாகேவ'ளன. ப$%/ ச&ைதக' ப)றிய வ0வர$கைள தமிழி ெத+& ெகா'ள
உத வைகய0 இ
ைறசா& ெசய)ப1 பாலாஜி வார&ேதா

இப%திய0

ெதாட& எ5தவ0!கிறா.ப$%/ ச&ைதக %றி
த உ$க' ச&ேதக$க6!%
பதிலள!கவ0!கிறா. ேம7, தின மாறிவ ப$%/ ச&ைத வ0பர$கைள
ெதா%

தரவ0!கிறா எபைத மகி8/சிட அறிய
தகிேறா. 4Tamilmedia Team
பய0ேவா ப$%/ ச&ைத - 1
ப$% ச&ைதய0 பல வ0ஷய$க' இ&தா7 நா த)ெபா5 ப$% வ
தக
தி
அதிகமாேனா பயப1 
ேம7 இ< அதிகமாேனா!% ெத+யாம
இ!% TECHNICAL ANALYZING ஐ ப)றி வ0ள!கமாக பாேபா 
தலி ப$% ச&ைதய0 TECHNICAL ANALYZING ஏ ேதைவப1கிற எபதிைன
ப)றிய வ0ள!க
ைத பாேபா …
ெபா வாக ப$%ச&ைதய0 ப$%கள வ0ைலகள ஏ)ப1 ஏ)ற இற!க அத
FUNDAMENTAL வள/சிைய ெபா
ேத தமான!கப1கிற அதாவ
1- அ&த நிவன
தி வ0யாபார
2- நிகர லாப
3- நிகர ெசல க'
4-அவக6!% இன வ மாத$கள கிைட!கேபா% வ0யாபார ைவ-க',

அதனா கிைட!கேபா% வமான
5-அ&த நிவன எதி ேநா!கி'ள ப0ர/சைனக'
6-அத நிவாக திற
7-நிவன ெகா1!% BONUS, DIVIDEND இ ேபாற சமா/சார$க' தா
நிவன
தி வள/சிைய ? ெச, அத ெபா@1 நிவன
தி ப$%கள
வ0ைலகள ஏ)ற இற!க$க' ? ெச,யப1
TECHNICAL ANALYZING ஏ ?
இ$% ப$%கள வ0ைல ஏ)ற$கைள ? ெச, காரண0க' FUNDAMENTAL
வ0ஷய$க' தா எறா ப0ற% ஏ TECHNICAL ANALYZING எற ேக'வ0
அைனவ+ மனதி7 எ5, !கியமான ேக'வ0க' தா, அ ஏ எ
பாேபா
1- வ0ைலகள ஏ)ற இற!க$கைள ? ெச,வ FUNDAMENTAL வ0ஷய$க' தா
எறா7 அ&த வ0ைல ஏ)ற இர!க$கள பாைதகைள ? ெச,வத)% ஒ
சில த!கமான வழிக' ேதைவப@ட
2- அ&த வழிக' கீ 8கDடைவகைள கD?பாக தர ேவD1
அதாவ
ப$% ச&ைதய0 வ
தகமா% எ&த ஒ ெபா6 ஏவதானா7 ச+
இற$%வதனா7 ச+ அைத அ&த வழிக' (TECHNICAL ANALYZING) ெத+& வ
தக
ெச,பவக6!% F@?ேய ெத+வ0!க ேவD1,
3- ஒ ப$% உயேபா எ&த -'ளைய இல!காக ெகாD1 நக எ
மிக/ச+யாக ெசால ேவD1,
4- உய ேபா ஒ ேவைள ஏதாவ G8நிைல அல காரண$களா அ&த ப$%
கீ ேழ வ&தா, எ&த -'ளக' வைர த)ெபா5 நட& ெகாD?!% இ&த TREND
தா!%ப0?!% அதாவ அ&த ப$கி S/L என எபைத எளதாக ெசா7

வழியாக இ!க ேவD1,
5- ெபா வாக அ&த ப$கி அைச கைள 5வ மாக ெசால ேவD1, அHவா
ெசா7 வ0ஷய$க' அைன 
அத FUNDAMENTAL வ0சய$கள
ெவளபாடாக , இன வ கால$கள இ&த ப$கி எதிகால எப? இ!%
எபைத அறி& ெகா'6 சிற&த வழியாக இ!க ேவD1
6- FUNDAMENTAL ஆக ஒ ப$கி ஏ !கியமான வ0ஷய$க' நட& அதனா
அ&த ப$கி வ0ைலய0 %றிப0@ட கால
தி ஒ உய ஏ)ப1 எற
G8நிைல இ&தா அைத F@?ேய அ&த வழிக' Jல நா ெத+&
ெகா'6 ைறய0 இ!க ேவD1
7- ெபா வாக இ< ெசால ேவD1மானா ெவ அ&த வழிகள Jல
ம@1ேம ஒ ப$கி ஆதி அ&த$கைள ெசா7 ஒ வழி ைறயாக இ!க
ேவD1
இ ேபாற வ0சய$கைள நா ன பா
த FUNDAMENTAL Fகைள ைவ

கண0!க ?யா இைலயா, ஆகேவ தா அத)% ேமலாக இ< ச+யாக சில
வ0ஷய$க' ப$%கள தலK 1 ெச,பவக6!% ேதைவப@ட ,
ேம7 ப$% ச&ைதகள அ த இ வைர ப$%க' எலா நா6!%
நா', நிமிட
தி)% நிமிட, ெநா?!% ெநா? ேம7 கீ 5 ப$%க' நக& ெகாDேட
தா இ!% (அப? நக&தா தாேன அ ப$% ச&ைத), இப? தின
ெநா?!% ெநா? நகர ேவD1மானா அத)!% எ ஒ வழிைற ேதைவப1
இைலயா,
அதாவ வ0ள!கமாக ெசால ேவD1மானா ஒ ேபM& ெசைனய0லி&
தி/சி!% கிள-கிற எ ைவ
!ெகா'6$க' அப? கிள- ேபா
ேநர?யாக ெசைனய0லி& பற& அ1
த ெநா?ய0 தி/சிய0 ேசர ?யா
இைலயா, 
தலி தி/சி ெசறைடய ேதைவயான அளவ0)% ெப@ேரா இ!கிறதா எ
பா!க ேவD1 வD?ைய ப
திரமாக ஓ@1 ஓ@1னைர நியமி!க ேவD1, ப0ற%
ஒ %றிப0@ட ேநர
தி கிள- எ ? ெச, அைத அைனவ!%

எப? எலா நா இதைன பயப1 வ எபதிைனப)றி அ1 த வார பாேபா…. அப? உய தி!கா@1வ எப BUS ஐ ெசைனய0லி& அ1 த ெநா? தி/சிய0 இற!%வத)% சம அப? ெச. ப0ற% ெமல தாபர வ& அத)கான சாைலைய ப0? வசயாக ஒHெவா ஊராக கட& ப0ற% தி/சிைய அைடயேவD1 இப? தாேன வ& ேசர ? . அ மாதி+ தா TECHNICAL ANALYZING % அதாவ தி/சி!% ெசலேவD1 எப FUNDAMENTAL வ0ஷயமா% அதாவ ஒ %றிப0@ட ORDER கிைடபதி Jல ஒ நிவன தி)% 1000 ேகா? லாப கிைட!% எ இப FUNDAMENTAL வ0ஷய அேத ேநர இ&த லாப தினா அ&த நிவன தி ஒHெவா ப$% அத வ0ைலய0 இ& 60 Mபா. . அ1 TECHNICAL ANALYZING எப? ெசய ப1கிற . அ1 த ெநா?ேய அ&த ப$கி வ0ைலய0 60 Mபாைய உய தி!கா@ட ?யா இைலயா. இைட இைடேய இற$%பவகைள ஏ)றி! ெகா'ளேவD1 அவக6!கான பயண சீ@1கைள வழ$க ேவD1.ெத+ப? ெவளப1 த ேவD1. அHவா ப$%கைள ஒ %றிப0@ட வ0ைலய0 இ& எப? அ1 த வ0ைல!% ெகாD1 வவ எபதிைன TECHNICAL ANALYZING உதவ0 ெகாD1 தா ெச. ச+ TECHNICAL ANALYZING ஏ ப$% ச&ைதகள ேதைவப1கிற எ உ$க' அைனவ!% -+& இ!% எ நிைன!கிேற.ய ?யா இைலயா. ேம7 நா ன ெசான ைறய0 தாேன BUS ஐ தி/சி!% ஒ@? வர ?. ேதைவயான பயண0கைள ஏ)றி! ெகா'ளேவD1.ய ? அதாவ தலி எவள Pர அ&த ப$கி வ0ைலைய ஏ)ற ேவD1 ப0ற% எவள Pர இற!கேவD1 மப? எெபா5 உய த ேவD1 இப? எலா ? ெச.வத)% TECHNICAL ANALYZING பயப1கிற . உயர ேவD1 எற நிைல உவா%. அப? உவா% ேபா .

இ&த வார அ&த வழிக' எப? ேதாறிய எ பாேபா… TECHNICAL ANALYSING எப ச&ைதய0 வ தகமா% ெபா6!% சப&தமிலாத தனயான ஒ வா. இ&த TECHNICAL ANALYSING இ த&ைத எ வண0!கப1 தி CHARLES DOW எற அதி !கியமானவ+ சில க கைள நா ெத+& ெகா'வ !கியமாகிற . அ&த வ0ஷய ைதப)றி பா!% ேவ சில வ0சய$கைள நா ெத+& ெகா'வ !கியமானதாகிற . ேம7 ப$%கள வ0ைலகள ஏ)ப1 ஏ)ற இற!க$க' ஒ %றிப0@ட வழிகைள (FORMULAS) ப0ப)றிேய நகவதாக அ&த வழி ைறயான சில !கியமான வ0சய$கைள கD?பாக அைத பயப1 ேவா!% தர ேவD1 எ அ&த !கியமான வ0ஷய$க' எைவ எைவ எபதிைன ப)றி பா ேதா. . அதாவ .பா1 ேபாறதிைல. நட& ெகாD?!கிற நக கேள ஆ%. அ 5!க 5!க ச&ைதய0 வ தகமா% ெபா'க6ட உட7 உய0மாக ப0னப0ைண&த ச&ைதய0 நட&த.பய0ேவா ப$%/ச&ைத பாக –2 WRITTEN BY EDITOR THURSDAY. 06 AUGUST 2009 11:11 கட&த வார ப$%ச&ைதய0 ப$%கள வ0ைலகள ஏ)ப1 மா)ற$க6!% !கியமான காரண அ&த %றிப0@ட ப$%கள FUNDAMENTAL வ0சய$கள ஏ)ப1 மா)ற$கேள எபைத ப)றி பா ேதா.

PRINCIPLES OF TECHNICAL ANALYZING . அவ (CHARLES DOW) இ&த ப$% ச&ைத உலக தி)% இ ேபாற மிகெப+ய பய<'ள அேநக ெசயகைள ெகா1 ெச'ளா.பவக6!காக ெகா1 த வ0சய$கைள இ நா DOW THEORY எற ெபய+ பயப1 கிேறா. ெகா1 'ளா.தவக' ப$%கள வ0ைலகள ஏ)ப1 ஏ)ற இற!க$கைள ச+யான ைறய0 கண0!க ?யாம தலK 1 ெச. அ&த கால க@ட தி அதாவ Qமா 1884 எற ஆD1வா!கி தி CHARLES DOW அவக' சில %றிப0@ட ைற சா&த ப$%கைள ெதா% அ&த ப$%கள நக கைள ைவ அ&த ைற!ெகன தனயாக ஒ %றிஈ@ைட உவா!கினா ( Industrial Average).யலா எபன ேபாற வ0சய$கைள எளதாக ? ெச. இ&த வ0சய$கைள ைவ ஒ ப$கி எெபா5 ENTRY ஆகலா எெபா5 PROFIT BOOKING ெச.அத)% CHARLES DOW அவகைள ப)றி ஒ சில வ+கைளயாவ இ$ேக ெசால ேவD?ய என கடைமயா%. த1மாறி!ெகாD?&த கால.BY CHARLES DOW 1-HISTORY REPETS IT SELF 2-AVERAGES ARE DISCOUNTS EVERY THING (MARKETS ARE ALWAYS RIGHT) . கிப0 Qமா 1880 இ&த கால க@ட$கள ப$% வ தக தி தலK 1 ெச. ேம7 !கியமாக அவ ப$%கள தலK 1 ெச./சி ெச. அ&த !கியமான வ0திைறகள ஒ சிலவ)ைற ப)றி ெகாSச பா வ01ேவா….ய பய<'ளதாக இ& வகிற . ேம7 இ&த TECHNICAL ANALYSING கி)ெக !கியமான சில வ0திைறகைள நம!% ஆரா.

இைத தா “HISTORY REPEATS IT SELF” எ தி CHARLES DOW அவக' ெசாலி இ&தா. இ&த வ0சய$கைள ப)றி ச) வ0+வாக பாேபா… த வ0தி: வ0தி:HISTORY REPEATS IT SELF அதாவ ப$% ச&ைதைய ெபா த வைர ச&ைதய0 ன நட&த வ0ஷய$க' தா (உய க6. அனா வ ைறக6. இேத ேபா தா ச&ைதய0 உய க6. அதாவ ஆத$க' மாறினா7. இைத இ< எளைமயாக ெசாலேவD1மானா ஒ உதாரண ட ெசாலலா. அதாவ மனத இ&த உலக தி ேதாறி ஓரள ஆறாவ அறி ேவைல ெச. ஆனா நாளாக நாளாக மனத பயப1 திய ஆத$க' க)கள இ& இ அU ஆத வைர மாறி வவ நா அறி&தேத. வழிக6 ேவD1மானா மாறி இ!கலா. தா8 க6 எேம மாறா அனா எதனா ஏறேவD1 அல இற$க ேவD1. எவள Pர ஏறேவD1 அல இற$க ேவD1 எற காரண கா+ய$க' ேவD1மானா மாறி மாறி வரலா. காரண கா+ய$க' மாறினா7 இவ!ேகா அல இ நா@?)ேகா நட!% ேபா எ மாறா . அனா உய தா8 க' எேம ப$% ச&ைதய0 உட7 உய0மாக இ& ெகாDேட இ!%.ய ெதாட$கிய த ேபா எப இ& வவ நா அறி&தேத. இ< நாளாக நாளாக ஆத$க' மா ஆனா ேபா எற ஒ மாவதிைல. வ8/சிக6) மப? மப? ெதாட& வ. ச+ அ1 த வ0திைய பாேபா .3-PRIMARY TREND CAN NOT BE MANIPULATED தி CHARLES DOW அவக' ெகா1 த !கியமான இ&த J வ0சய$கைள ைவ ச&ைதய0 ேபா!%கைள நா TECHNICAL ANALYZING ைண ெகாD1 எப? கண0!க ேவD1 எபதிைன நா அறி& ெகா'ளலா.

!% வ தக ஆகிறதா எ ந$க' பா த அ&த வ0ைலய0 வ தக ஆகா அத)!% பதி M 150/.இரDடா வ0தி: வ0தி:AVERAGES ARE DISCOUNTS EVERY THING (MARKETS ARE ALWAYS RIGHT) இ&த வ0தி மிக !கியமான .200 ேகா? எ ைவ !ெகா'6$க'. இ$% வ0யாபார ெச. அதாவ உதாரணமாக ஒ XYZ எற நிவன தி இைறய ெசா மதி. ஏ அப? ச+யான வ0ைலய0 வ தக ஆகாம % மதிபாக இலாத வ0ைலய0 வ தக ஆகிறேத. அதாவ ப$% ச&ைதய0 வ தகமா% ப$%கள வ0ைலகைள நா அ&த ப$கி இைறய ெசா மதி-ட (அைச ம) அைசயா ெசா கள ப? (இHவ0ரD? அ&த நிவன தி அைன வ0சய$க6 அட$% எ ைவ !ெகா'6$க')) ஒப0@1பா தா ப$%கள வ0ைலகள அேநக ஒ)மய0ைமைய ந$க' காணலா. அ&த நிவன தி ெமா த ப$%க' 2 ேகா? எ ைவ !ெகா'6$க'. அப?யானா ப$% ச&ைத எறா ஏமா) ேவைலயா. ஏகப@ட பண திைன ைககள .பவக6!காக வ0@1/ெச'ளா.வ Gதா@ட எ சில ெசாகிறனேர அ உDைமயா.எற வ0ைலய0ேலா. அைதப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா. ச&ைத எெபா5ெதலா மிகெப+ய ச+ கைள ச&தி!கிறேதா அெபா5ெதலா இ&த ேக'வ0 ந மனதி எ5. அப?யானா அ&த XYZ எற நிவன தி ஒ ப$கி உDைமயான வ0ைல ச+யாக 100 Mபா. ஆனா அ&த நிவன தி ப$கி வ0ைல ப$% ச&ைதகள 100 Mபா. எ இ!க ேவD1.எற வ0ைலய0ேலா Fட வ தக ஆகலா./சிய0 Jல இ&த ப$% ச&ைதய0 தலK 1 ெச. அல M 200/. ஏ ப$% ச&ைத இவள Pர வ8/சியைடய ேவD1? இத)கான காரண என? இ ேபாற ேக'வ0க6!ெகலா வ0ைடைய 1884 ஆ ஆD1 வா!கிேல தி CHARLES DOW அவக' தன ஆரா.

ேம7 அவ TECHNICAL ANALYZING ஐ ப0 ெதாடபவக' கD?பாக கவன ெகா'ள ேவD?ய PRINCIPLES OF TECHNICAL ANALYZING இ உ'ள J !கியமான தகவகள இரDைட ப)றி ச) வ0+வாக பா ேதா மK திைய இெபா5 பாேபா. இப? எலா உ$க' மனதி ேக'வ0க' எ5கிறதா.ைவ 'ளவக' ? ெச. அதாவ ஏதாவ ஒ ெபா6!% DEMAND ஏ)ப1 G8நிைல வ&தா எ&த ஒ வ0யாபா+ . அப? என ச) ெபாைமயாக அ1 த வார பதி வைர கா இ$க' WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. நிணய0ப தா ப$% ச&ைதயா. உதாரணமாக ஒ சில வ0சய$கைள தகிேற. கட&த வார இரDடாவ வ0தியான “AVERAGES ARE DISCOUNTS EVERY THING (MARKETS ARE ALWAYS RIGHT)” எற தைலப0 கீ 8 ச&ைத எதனா வ05கிற எ பா ேதா ேம7 இ ேபா நடபதினா ச&ைதய0 மK ேத ச&ேதக ப1ப?யான என உ$க6!% ஏ)ப@?ப இய)!ைக தா. இ&தா7 அத)% காரண உD1. அதாவ இ ேபாற உய க' ஏ)ப1வத)% காரணமாக அேநக வ0சய$கைள இ$% ப@?யலிட ?. 14 AUGUST 2009 07:14 கட&த வார பதிவ0 TECHNICAL ANALYZING இ த&ைத எ வண0!கப1 தி CHARLES DOW அவக' ப)றி ெகாSச பா ேதா. இ ேபா உயவத)% நம ஆைச ஒ காரணேம. இத)கான உDைமயான காரண ெத+& ெகா'ள ஆவலாக இ!கிறதா.

எபா1ப@டாவ அ&த ெபாைள இெபா5 வா$கி வ0ட ேவD1 ப0ற% நல லாப வ எற எதிகால ேயாசைனேயா1 வா$க ைனேவா இைலயா அ ேபாதா. மK தி!% கடைன உடைன . இ< வ0ள!கமாக ெசால ேவD1மானா ஒ உதாரண ட ெசாலலா. ந$க' சாதாரண நபராக இலாம ஒ - திசாலியான வ0யாபா+யாக இ&தா எப? ேயாசிபVக'. அ&த நDப உ$களட இ&த வ0ஷய ைத உ$களட ெசாகிறா எ ைவ !ெகா'6$க'. (இ&த ேயாசைன அைனவரா7 ஏ)!ெகா'ளப@1 (அரசா$க உ@பட). உ$க6!% நகரா/சிய0 இ&த வ0ஷய ைத ப)றி ேபQ நபகள ஒவேரா1 நல ெதாட. BUS STAND வ& வ0@டா அ&த இட$கள மதிஎ$ேகா ெச வ01. இப? தா இ!%.உ'ள எ ைவ !ெகா'6$க'. உ$க' ஊ+ ேபM& நிைலய த)ெபா5 இ!% இட தி இ& ேவ ஒ வசதியான இட தி)% மா)ற நகரா/சிய0 ஒ ேயாசைன உ'ளதாக ைவ !ெகா'6$க'. ஆக ஊ!% ஒ !% -ற தி BUS STAND வரேபாகிற ! இேபா அ&த இட யா சீ D1வா இலாம உ'ள . நைட ைற!% வரலா அேத ேநர ேப/சளவ0ேல இ& நட!காம7 ேபாகலா எபைத மனதி ஒ ப!க ைவ !ெகா'6$க'). ேம7 ந$க' சாதாரண ஒ ப0ரைஜ எ இ&தா அ&த வ0சய தி)% உ$கள ெவளபா1 இப? இ!கலா அதாவ அ&த வ0ஷய ைத ேக'வ0ப@ட ட அப?யா வ&தா நல தா இேபா இ!%ற BUS STAND ெராப இைடSசலா இ!% -திதாக வ&தா இ< வசதியாக இ!% எ ெசாலி வ0@1 ெச வ01வக'. ஆக இ&த வ0ஷய ைத ெவளேய ெசாலாம அ$% நா7 ஏ!க நில வா$கிேபா@டா ப0னா நல காQ பா!கலாேம எ எDண0 உ$!ளட இபைத.

எனவாக இ!% எ யா!% ெத+யா . ேம7 வா$கி வ01வக'.வா$கியாவ அ$% நா7 ஏ!க நில வா$க ேயாசிபVக'.வாக' நில உ+ைமயாளகளட ேபசி நல வ0ைல!% வ0) தவதாக ேம7 வ0ைலைய ஏ)றி வ01வாக'. இ&தா7 D?ய? வா$கி வ01வாக' (இெபா5 ந$க' வா$கிய நில தி வ0ைல ந$க' வா$கியைத வ0ட எ$ேகேயா இ!%. இதி உDைம என ெவறா BUS STAND வ&த ப0ற% இ&த நில தி மதி. அேத ேநர அ&த இட தி மதி. ச+ வா$கி ஆகிவ0@ட . அேத ேநர இ< நில வா$காம வ0ஷய வ&த ப0ற% . ச+ BUS STAND வ& வ0@டதாக ைவ !ெகா'6$க'. வா$கியவக' எலா எத)காக வா$கினாக' அ !கிய இைலயா அதாவ BUS STAND இ&த AREA வ0 வரேபாகிற எற Xக தினா.உயர உயர தரகக' என ெச. இ வைர ஊக தி இ&த வ0ஷய நட&ேத வ0@ட அப?யானா வ0ஷய ெவள வ&த ட இ வைர வா$கியவக' த$கள வ0ைலகைள அதிகமாக ெசாவாக'. அப? வ ேபா உ$கைளேபா எ திைன - திசாலி வ0யாபா+க' இபாக' ஆக அைனவ D?ய? வா$க ஆரப0பாக' ஆக வ0ைல ஜMராக ஏற ஆரப0!% தலிேலேய ந$க' வா$கி வ0@டதா இெபா5 உ$க6!% நல லாப இ!%. இ&த தரகக' Jல ெவளX+ உ'ளவக' Fட என ஏ எ ெத+யாம நில தி தாேன ேபா1கிேறா எ வா$%வாக' இ ேபா அைனவ BUS STAND வ எற ேகாண தி எ$ேகேயா உ'ள நில தி வ0ைலைய எ$ேகேயா ஏ)றி வ01வாக'. அேத ேநர ேந). இெபா5 BUS STAND வ&தா என நட!% வர வ0ைல எறா என நட!% எ பாேபா அ !கிய இைலயா. ப0ற% இ&த வ0ஷய ெமல ெமல கசிய ஆரப0 ஒHெவாவ!காக ெத+ய ஆரப0!%. அத)!% &தய தின அ&த நில$கைள வா$கியவக' உ/ச வ0ைலய0 தா வா$கி இபாக' இைலயா .

ச+ நா ேமேல பாேபா.-க' ேதைவக' இவ)ைற ெபா உயரேவா அல வ8/சியடயேவா ெச. ேதைவகளனா7 உயர தா வா. அ&த %றிப0@ட வ0ைல!% கீ ேழ அ&த நில தி வ0ைல வ&த ட மப? வ0)றைத மK D1 லாப ட வா$க ஆரப0பாக' மப? உய நாளாக நாளாக அ&த நில தி மதிஅ&த இட தி உவா% வ0யாபார வா.உ/ச தி வா$கியவக' ெபா இ& லாப ட ெகா1!கலா அல பய& பத@டப@1 . அப?யானா உ/ச வ0ைலய0 இ&த ெபா5 வா$கியவகள நிைல என ஆ%. அேத ேநர இ&த BUS STAND இ$% வ&ததினா இ&த இட தி மதிஎனவாக இ!% எ ெமல சில அதி - திசாலிகள மனதி ஒ ேக'வ0 எ5.தவக'.வா$கி!ெகா'ளலா எ இ&தவக' எலா D?ய? !ெகாD1 வா$க ப1வாக' வ0ைள வ0ைல கDணா ப0ன எ உய ஆகேவ அைனவ!% D?ய?!% ஆைச அதிகமா%.. இ&த வ0ஷய எ எலா ைத கண!கி@1 இ தா அத உDைமயான வ0ைலயாக இ!% எ ஒ அ<மான தி)% வவாக' அப? வ&த ப0 த)ெபா5 வ0)!ெகாD1 இ!% வ0ைலைய இவக' கண!கி@ட வ0ைல ஒப0@1 பா!% ேபா வ0ைல மிக அதிகமாக இ&தா ெமல யா!% ெத+யாம வ0)க ஆரப0பாக'. ஆக ைப ேபாலேவ இ&த வ0சய ெமல அைனவ!% பரவ ஆரப0!% ஆக அைனவ!% ெத+&தா என ஆ% வ&த வைர!% லாப எ அைனவ வ0)க ஆரப0பாக'. னா நில தி வ0ைலைய கண!கி@1 இ தா ச+யான வ0ைல எ ? ெச.-க' உ'ளதா .-!களனா7. எப? பா தா7 BUS STAND உ'ள இட வ0யாபார வா. ந$கேள ேயாசி பா$க' இப? தா ப$% ச&ைதய0 உ/ச தி இ!% ேபா வா$கியவகள நிைலைம ேமாசமாகி வ01கிற . அவக' அ&த வ0ஷய.

அ அவகள மன நிைலைய ெபா த .வாக'. இதி வ0வர ெதளவாக ெத+& வா$கியவக' அேநக ேப அேத ேபா வ0வர இனெதேற ெத+யாம வா$கி மா@?யவக' அேநக ேப. அெபா5 என நட!%! வ&த வைர!% ேபா எ அ? ப0? வ0)க ஆரப0பாக' தலி சில ேப வ0வர ெத+யாம வா$கி ம@?!ெகா'ள ெச. ச+ இெபா5 அ$% BUS STAND வர வ0ைல எ ைவ !ெகா'6$க'. இப? தா ச&ைதய07 நட!கிற இப? நில தி வ0ைல ேதைவய0லாம உய&த !% மப? வ0ஷய நட!க வ0ைல எறதா வ8&த !% யா காரண? நைடய லாப பா!% ஆைச . இ$% நட&த உய தா8 க' எலா ஒ வ0ஷய நட&தா (BUS STAND வரேபாகிற ) என ஆ% எற Xக தி அ?பைடய0 நட&த .வாக'(இப? தா அதிகமாேனா %றிப0@ட ப$%கள என நட!கிற எ ெத+யாம “ஆகா நா எவள ய வா$க ?யாம வ0ைல ஏறிய ப$% இெபா5 இற$கி உ'ளேத என ேவகமாக ஏறிய இ&த ப$% அ மாதி+ மப? ஏறினா7 ஏறிவ01 நா வா8!ைகய0ல தவ ெச.( இ$% BUS STAND வரவ0ைல எற வ0வர ெத+யாம த)ெபா5 இற$கி வகிறேத வா$கி வ0டலா எ -திதாக வா$கி மா@?!ெகா'ள ெச.ய!Fடா வா$கிேபா@1 வ0ட ேவD1 எ எதிபா த வ0ஷய நட!காததினா இற$கி!ெகாD1 இ!% ப$ைக வா$கி (ஆனா வ0ஷய ெத+&தவக' வ0)! ெகாD?பாக') மா@?!ெகா'வாக'”) ப0ற% வ0ஷய அைனவ!% ெத+&த ப0 வ0)க ஆரப0பாக' அெபா5 என நட!% னா வ0)ற வ0ைலைய வ0ட கீ ேழ Fட வ& வ01 அெபா5 உ/ச தி வா$கியவகள நிைல என ந$கேள ? ெச.ேப ெகா1 ந@ட ஆகி இ!கலா. ச+ இ&த மிக ந Dட கைதய0 ப$% ச&ைதைய ெபா தி பா$க' ெதளவாக உ$க6!% நிைறய வ0ஷய$க' -+.$க'.

தாேன. இேத தா ப$% ச&ைதய0 நட!கிற . அேத ேநர இ&த இட தி உDைமயான கண!கீ @1 வ0ைல. ஆக ச&ைத தைன எெபா5 ச+யாகேவ ைவ !ெகா'6 அேத ேநர தவதலாக ஏறி வ0@டா7 மப? கீ ேழ வ& வ01 எப இ&த உதாரண தி இ& உ$க6!% ெதளவாக ெத+& இ!% இைத தா DOW அவக' “AVERAGES ARE DISCOUNTS EVERY THING (MARKETS ARE ALWAYS RIGHT)” எ இரDடாவ வ0தியாக ெசாலி இ&தா ச+யா Jறாவ வ0தி PRIMARY TREND CAN NOT BE MANIPULATED இ&த Jறா வ0தி 5!க 5!க TECHNICAL ANALYZING ஐ சா&த அதாவ ஒ ப$ைக ஆரா.ேப இைல எற பைழய வ0ைல!% கீ ேழ வ&ததி)% நம பய காரண. த)ெபா5 வ0)% வ0ைலைய வ0ட %ைற எற அள ெத+&த ப0 ச&ைத தானாக கீ ேழ வ&ததி)% நம பய காரண. நா ெசான ஒ உதாரண தா இ ேபால அேநக வ0ஷய$க' உ'ள . ச+ அைத வ01$க' இெபா5 நில தி வ0ைல உய&த !% நைடய லாப பா!% அதிக ஆைச காரண. எ எப?ேயா நா ப$% ெகாDடா அ&த வ0ைள கைள நா அ<பவ0 தா ஆகேவD1 இைலயா. அைன வ0சய$க6 சில வ0ைள கைள த அ&த வ0ைள க' நலதாக இ!கலா ெக@டவயாக இ!கலா. இ&த வ0ஷய நட!க வா.வத)% அ&த ப$கி வ0ைலகைள ைவ உவா!கப@ட வைரபட ைத தா பயப1 ேவா. அப? பயப1 ேபா அ$% உவா% உவ அைம-கள இ வைர!% ஏ)ப@ட LOW -'ளகள !கியமான இரD1 -'ளகைள இைண வைரயப1 ேகா@?ைன இன வ தின$கள அ&த ப$கி ஏ)ப1 எ&த ஒ ெப+ய வ8/சி கட& கீ ேழ ெசலா எபதிைன தா ெசாலி இ!கிறா. (இ&த வ0ஷய ைத இ< ெதளவாக ெசால ேவD1 அ .

அத)!% இ&த ெதாடைர ப? வ அைனவ!% என மனமா&த வா8 கைள ெத+வ0 !ெகா'கிேற ேம7 உ$க' ஆதர கைள ப0ேனா@ட Jல ெத+வ0 வ வாசகக6!% என மனமா&த நறி. உ$கள ெதாட ஆதர . ச+ வ0சய தி)% வேவா. இ&த வ0சய$கைள எெபா5 மனதி நி தி ைவ !ெகா'6$க'. இெபா5 ேம7 சில வ0ஷய$கைள பா வ01ேவா.வத)% எைன. ச+ அ1 த பதிவ0 சி&திேபா WRITTEN BY EDITOR THURSDAY. 20 AUGUST 2009 05:06 கட&த J வார$களாக TECHNICAL ANALYZINGகி)% ேதைவயான சில அ?பைடயான வ0சய$கைள பா வ&ேதா. அதாவ ப$% . இ வைர நா பா வ&த அ?பைட வ0ஷய$க' அைன மிக !கியமான TECHNICAL ANALYZING பய0வத)% அ?பைடயான வ0சய$க6 ஆ%.இெபா5 ெசானா ச+யாக இ!கா இன வ கால$கள வைர பட$க6ட ேதைவயான ேநர தி இைத ெசானா தா நறாக -+ அெபா5 ெசாகிேற. இெபா5 ெசா7 இ&த வ0ஷய$க' தா TECHNICAL ANALYZE ெச. அ1 ச&ைதய0 நட!% சில !கியமான வ0ஷய$கைளப)றி பாேபா. ப0Y@ட ம@1ேம இ< அேநக வ0சய$கைள ெச.வத)% நா பயப1 தேபா% வைரபட உவ அைம-க' ேதாவத)% ஆதாரமான வ0ஷய$க'. இ&த வைலதள உ+ைமயாளகைள PD1 அகேவ ெதாட& உ$க' ஆதரைவ தா$க' ேம7 உ$க' நDபக6!% இ&த க@1ைரைய ப)றி அறிய தா$க'.

CLOSE ப)றிய வ0ள!க$க' Jல உ$கள க)பைன ேகாண$க' மா அதாவ ஒ ெபாைள பா!% வ0த மாறலா. HIGH. இப?ப@ட இ&த நக கள ஏ)ப1 மிக !கியமான -'ளகளான OPEN. உவா!%கிேறா எறா நா உ!கா& வைரவதிைல அத)ெகன SOFTWARE உ'ள . HIGH.30 !% ?வைட.ச&ைதய0 வ தக தின காைல மண0 9. !கியமான . HIGH.55 !% ெதாட$கி மாைல 3. LOW. CLOSE எற -'ளகைள ைவ ேத நா TECHNICAL வைர பட$கைள உவா!%கிேறா. இ&த இைடப@ட ேநர தி வ தகமா% அைன ப$%க6 ேம7 (HIGH). ஆகேவ இெபா5 நா பா!கேபா% இ&த OPEN. LOW. ஆகேவ இ&த !கியமான -'ளக' ஏ !கிய வ ெபகிற எபைத வ0ள!%வ !கியமாகிற ஆகேவ அதைனப)றி ெகாSச பா வ01ேவா. இெபா5 ச&ைதய0 தின ஒHெவா ப$கி7 உவா% இ&த OPEN. இப? நட!% ச&ைதய0 வ தகமா% ப$%க' அைன காைலய0 ெதாட$கி (OPEN). LOW. HIGH. CLOSE ப)றி ஒ சிறிய வ0ள!க ைத பாேபா அெபா5 தா TECHNICAL ANALYZING ஐ நா எப? பயப1 தேவD1 எற ேகாண வ அதாவ எ@1 Qர!கா. கீ 5 (LOW) நக& இதிய0 ஒ %றிப0@ட வ0ைலய0 ?வைட (CLOSE). அ ேபால தா TECHNICAL RULES ஐ அப?ேய பயப1 தினா இ$% உதவா ஆகேவ இைத ேவ ஒ ேகாண தி தா அUக ேவD1. CLOSE எற -'ளக' அ&த ப$%கள அ1 த நக க' எப? இ!% எபைத வ0ள!%வத)% எப? பயப1கிற எபதிைன பா!கலா அதாவ இ&த OPEN. மாைல வைர வ தகமாகி இதிய0 மாைல 3. LOW. அதாவ ேராஜா ெச?ய0 உ'ள @கைள பா அழகான Zவ0 ெச?ய0 ெகா[ரமா.30 அளவ0 ?வைட (CLOSE). @க' எ நிைன!காம. கறி!% உதாவ எ ஒ பழெமாழி இ!கிற இைலயா.

அதாவ இ&த OPEN. அதாவ &தய பதிவ0 நா பா த BUS STAND உதாரண தி ஒ ெபா6!% இ!% DEMAND ஐ ெபா தா அத வ0ைலகள ஏ)ற இற!க$க' இ!% எ ப? இபVக' இைலயா. -+யவ0ைல எறா7 மப? மப? வ0டாத க' நானா நனா எ பா வ01$க' ஏெனன -+& ெகாD1 ெசவ !கிய இைலேய இ&த ய)/சிேய ேதாவ0 அைட ஆகேவ -+& ெகாD1 அ1 த க@ட தி)% ெசவேத நல . (அ&த திற& வ01 ேநர தா 9. இதி தா நா கவன!க ேவD?ய !கியமான வ0ஷய உ'ள .ெபா'க6!% பா கா. CLOSE Jல அ&த ப$%க' நம!% என ெசால வகிற எபைத பா!% ஒ ய)/சிேய. இ&த வ0ைலைய ப)றி தா இெபா5 நா பா!கேபாகிேறா. எெபா5 ேந) ?வைட&த வ0ைலய0ேல மநா' எ&தப$% வ தக ைத வ$%வதிைல. அ&த வ0ஷய தா ப$%ச&ைதய0 வ தகமா% எ&த ஒ .மிக அவசிய எபைத இய)!ைக நம!% எப? இ&த ேராஜா ெச?ய0 இ!% @க' Jல -+யைவ 'ள எ பாசி@?வாக எDண0!ெகாD1 அதிலி& நம வா8!ைக!% ேதைவயான வ0ஷய ைத எ1 !ெகாD1 அைத பயப1 வ ேபால உ$க' ேகாண மாறேவD1 அத ெபா@ேட இ&த வ0ள!க.30 !% ெதாட$%. LOW. கவனமாக ப?$க'.30 !% ?வைட ஒ ப$% அ1 த நா' ச+யாக காைல 9.30 அப? வ தக தி)காக திற& வ0டப1 அைன ப$%கள7 9.30 மண0ய0லி&ேத ப$%ச&ைதய0 வ தக ெச. அப? ச&ைத வ தக தி)காக திற&த ட தலி வ தகமா% வ0ைலேய OPEN PRICE ( வ!க வ0ைல) ஆ%.ய கண!%க' ைவ இபவக' அைனவ வ தக ெச. த நா' மாைல 3. அப? ெதாட$% ேபா ப$% ச&ைதய0 வ தகமா% அைன ப$%கைள வ தக தி)காக திற& வ01வாக'. HIGH. ச+ இெபா5 ஒHெவாறாக பாேபா.யலா).

அ&த ப$கி)% உ'ள DEMAND என எபதிைன Q@?!கா@1 !கியமான -'ளயாக நா எ1 !ெகா'ளலா. ஆகேவ இ&த OPEN வ0ைலைய எ&த TECHNICAL Fகளா7 நிணய0!க?யா எற G8நிைலய0 தானாக வ (யாராவ ஒ TRADER Jல) இ&த OPEN வ0ைல அைன ப$%கள அைறய தின தி INITIAL எ ெசாலலா அதாவ கட ள வ0ைல எ Fட ைவ !ெகா'ளலா சில ப$%கள அ&த ப$ைக OPERATE ெச.ய நிைனபவக' அைறய தின தி அ&த ப$கி கா@1 ஆவ என எபதிைன. அ&த வைகய0 இ&த -'ள ./சைல நிணய0!% த -'ள.ப$கி<ைடய OPEN வ0ைலைய ? ெச. ஆனா நா அைன ப$%கைள ப)றி ெபா வாக ேபசி!ெகாD?பதா அைத ப)றி தவ0 வ01ேவா.பவக' அத அைன வ0ைலகைள ? ெச.வாக'. ேம7 ஒ ப$% இ இ&த வ0ைலய0 தா ெதாட$% எ கD1ப0?!க எ&த வ0தமான TECHNICAL Fக6 இ$% (என!% ெத+& ) இைல. ச+ இ&த OPEN எற வ0ைலய0 Jல நா அறி& ெகா'வ எனெவறா அதாவ மா)!ேகாண எனெவறா OPEN PRICE OPEN PRICE எப ெவ ஒ ப$கி ெதாட!க வ0ைல ம@1 இைல அைறய தின தி அ&த ப$கி வ தக பா. ேம7 யா தலி வ தக ைத ெதாட$கி அ&த வ தக நட& ?கிறேதா அ&த வ0ைலதா அைறய தின தி வ!க வ0ைல. இைத யா ேவD1மானா7 நிணய0!கலா (அதாவ ந$க' நிணய0!% வ0ைல வ தக ஆ% அைன த%திகைள ெப) இ&தா OPEN வ0ைலைய நிணய0 த பா!கிய உ$கைள ேச). அதாவ அ&த ப$கி வ தக ெச.

!கியமான ,
சில ேநர$கள சில ப$%கள OPEN ம) HIGH எற இரD1 நிைல
ஒேர -'ளயாக இ!% அப? இ!% ேபா ெதாட& ேனற 
?யாம அ&த %றிப0@ட -'ளய0 தைடைய ச&தி
கீ ேழ வ எ
எ1
!ெகா'ளலா, அேத ேபா OPEN ம) LOW ஆகிய இரD1
நிைலகைள ஒறாக ெப) இ&தா ெதாட& கீ ேழ இற$க 
?யாம அ&த %றிப0@ட -'ளய0 SUPPORT கைள ெப) ெதாட&
உய வா,-க' உ'ள எ எ1
!ெகா'ளலா, ஆக ெவ OPEN
PRICE எ எ1
!ெகா'ளாம இ&த -'ளைய ைவ
அ&த ப$கி
நக க' எைத ேநா!கி இ!% எ நா அ<பவ வர வர எளதாக
ெத+& ெகா'ளலா --ச+ இ&த வார இ ேபா அ1
த வார அ1
த நிைலகைளப)றி
பாேபா……

WRITTEN BY EDITOR
THURSDAY, 27 AUGUST 2009 13:22

கட&த வார OPEN வ0ைலய0 வ0ள!க
ப)றி பா
ேதா, அதி OPEN ம)
HIGH, ேம7 OPEN ம) LOW ஆகிய
இரD1 நிைலக' ப)றி ெசாலி
இ&ேத, இதி OPEN ம) HIGH எற
நிைலைய ஒேர -'ளயாக ெகாD1 ஒ ப$% தன வ
தக
ைத ெதாட$கி
ெதாட& கீ ேழ வ&தா அ&த %றிப0@ட HIGH -'ளைய கட!க ?யாம
தினவதாக , அ&த %றிப0@ட -'ளய0 !கியமான தைடக'
இபதாக எ1
!ெகா'ளேவD1,
ேம7 இ&த OPEN ம) HIGH எற !கியமான -'ளைய அ&த ப$%

மப? ேமேல கட&தா நா இப? எ1
!ெகா'ளலா அதாவ
தைடயாக இ&த -'ளய0 தைடைய ெப) ெதாட& ேமேல
உயர?யாம இ வைர த1மாறி வ&த
அ&த ப$% இெபா5 அ&த தைடைய
உைட
ேனகிற .
அப? எறா என அ
த? அ&த
ப$கி. ச!தி அதிகமாகி வ0@ட
எறாகிவ01, இைத நா உண&
ெகாD1 அத)!% த%&தாேபா நா
நம வ
தக
ைத அைம
!ெகா'ள ேவD1, இ< ெதளவாக
ெசால ேவD1 எறா இ வைர!% நைம எளதாக ேதா)க?

நம எதி+ைய நா ெவவ0@ேடா எ அ
த அேதேபா இ வைர
இ& வ&த ச!திையவ0ட அதிக ச!திைய ெப) அ1
ேமேல உ'ள
-'ளகைள ேநா!கி அ&த ப$% ெசலேபாகிற எ அ
த,
இ ேபாலேவ OPEN ம) LOW எற நிைலகைள ஒேர -'ளயாக ெப)ற
ப$%க' அ&த %றிப0@ட -'ளைய கீ ேழ கட&தா ேம7 ச!திைய இழ&
இ< இ< கீ ேழ ெச7 வா,-க' இபதாக ெகா'ளலா, இ
ேபாற நிக8 க6!% ேவ சில வ0சய$க6 ைண நி)க ேவD1
அைவக' என என எ நா TECHNICAL வ%ப0)%' இ< ச)
Pர ெசறப0 ேதைவயான இட
தி பாேபா, ச+ இெபா5
மK த'' HIGH, LOW, CLOSE ஆகியவ)றி வ0ள!க$கைள ப)றி பாேபா
HIGH எற -'ள
HIGH எற -'ளைய ப)றி ெபா வாக அல ேமேலா@டமாக
ெசாலேவD1 எறா, ஒ ப$% அைறய தின
தி இதி வ
தக
ேநர வைர (அதாவ மண0 3.30 வைர) உய&த அல ெதா@ட அதிக ப@ச
-'ளைய %றி!% ஒ %றியV1 ஆ%,

ச+ இ&த %றியVைடப)றி நா எப? எ1
!ெகா'ள ேவD1 எ
பாேபா, இைத ஒ வ0ள!க
ட பா
தா இ&த HIGH -'ளய0 
!கிய
வ ச) எளதாக -+ ேம7 இ&த HIGH -'ள தா நா
TECHNICAL ANALYSING ெச,வத)% அதிகமாக அ?!க?
பயப1
தேபா% -'ள Fட ஆகேவ இ&த -'ளய0 
!கிய

ைத ந $க' எளதாக உ$க' மனதி ஆழமாக பதி&
ைவ
!ெகாD1 எெபா5ெதலா நம!% ேதைவேயா அெபா5ெதலா
அன/ைச ெசயலாக நம வ& நி)க இ&த வ0ள!க ேதைவயான
தா,
அதாவ நம!% அேநக எதி+க' உD1 எ ைவ
!ெகா'6$க', அ&த
எதி+கள அதிக பல வா,&த எதி+க6 உD1 பல %றிய எதி+க6
உD1 எ ைவ
!ெகா'6$க', இப? இ!% ேநர
தி நா ஒ
பயண
ைத ேம)!ெகா'ள ேவD?ய G8நிைலய0 உ'ேளா எ
ைவ
!ெகா'6$க', ஆகேவ நம பயண
தி இைடேய எ&த
எதி+யா7 நா தா!கபடலா, அப? தா!%த7!% உ@ப@1 நா
வசயாக வ8
தி!ெகாD1 

வ எதி+க' அைனவ நைம வ0ட பல
%றியவக' எற வ+ைசய0 வ& வ01வாக',
அேத ேநர எ&த எதி+யாவ நைம வ8
தி 

ப0னைடய ெச,தா, நா
இ$% ேதா)றவக' ஆகிவ01ேவா, ச+ சிறி ேநர கழி
ச)
இைளபாறி உண உ@!ெகாD1 ச!திைய ஏ)றி!ெகாD1 ெகாSச
ஆ@!கைள ேச
!ெகாD1 மப? அ&த எதி+ைய வ8
த 

ெசகிேறா எ ைவ
!ெகா'6$க' அப? நா அ&த எதி+ய0ட
ேதா)ேபானா அ&த எதி+ நைம வ0ட அதிக பல வா,&தவ எ
தாேன அ
த, இெபா5 என ெச,ேவா ஒ வர ெசா!க அல
ப0ேனா!கிய பயண, இ தாேன நட!%,
இேதேபா தா ஒ ப$கி அைறய தின
தி HIGH -'ள எப
அப?ப@ட பல வா,&த எதி+, அைறய தின
தி அ&த எதி+ைய

&த எதி+யாக ெகா'ள?யா . ஆனா நம எதி+ யா எ ந$க' ேயாசி த களா நம எதி+ ந$க' நிைனப ேபா அ&த ப$% தா. ச&ேதக$க6ட ெதாட&தா' %ழப தா வ ஆகேவ . உ$க' ச&ேதக$கைள ப0Y@ட Jல ேக6$க'. இ&த HIGH -'ளைய அ? ெநா!கி பலவனமா!கி அ&த ப$% ேமேல கட&தா என அ த. ஆகேவ அ&த -'ள அ&த ப$கி !கியமான எதி+. அைதப)றி பாேபா இ$ேக அ&த HIGH -'ள நம!% எதி+ இைல. இைத ஒ ப!க மனதி ைவ !ெகா'6$க'. இெபா5 -+கிறதா HIGH -'ள எறா எவள !கிய எ. ஆகேவ நDப ம) எதி+ய0 பல பலவன நம!% !கிய. ஆகேவ அ&த ப$கி ஒHெவா தின தி HIGH -'ள நா நறாக பா!க ேவD?ய !கியமான வ0ஷயமா% ஏெனன அ&த -'ளைய அ? ெநா!கி ேமேல ெசறா அ1 த எதி+ய0னா வ8 தப1 வைர அ&த ப$கி பயண ெதாட. ச+ இைத நா எப? எ1 !ெகா'ள ேவD1 எப இ$ேக !கிய. ேம7 ஒ !கியமான வ0ஷய அ&த ப$% அைறய வ தக ேநர ?வ0 அ&த HIGH -'ளய0ேலா அல அ&த -'ளய0 ெவ% அகிேலா ?வைட&தா அ&த HIGH -'ள அைறய தின தி அ&த ப$கி பல வா. அேத ேநர அ&த ப$% நம!% வமான ெச.சமாள!க ?யாம அதாவ அ&த -'ளைய கட& ேமேல ெசல ?யாம த1மாறி வD1 வ0@டதாகேவ நா எ1 !ெகா'ள ேவD1. அ&த ப$கி)% அதிக பல வ& வ0@டதாக தாேன அ த. அ&த வைகய0 நா !கியமாக கவன!க ேவD?ய நம நDப ம) எதி+ய0 எதி+யான HIGH -'ளைய தா. ெகா1!% நDப< Fட. அ&த ப$%!% தா எதி+. ச+ இ$% நா ெசான உ$க6!% -+யவ0ைல எறா தய ெச.

அதாவ அைறய தின தி LOW -'ள LOW -'ள தா. அ$கி& உயர ஆரப0 வ01 அப?யானா அ&த LOW -'ள எவள !கியமான ? ெப@ேரா இலாம தவ0 ஒ 10 கிேலா மK @ட ந$க' வD?ைய த'ள!ெகாD1 வ&ததாக எDண0!ெகா'6$க' அப? இ!% உ$க6!% ஒ இட தி ெப@ேரா கிைட தா உ$க' மனநிைல எப? இ!%. இ வைர உ$க6!% ஏ ச&ேதக$க' இ&தா தய!க இறி ேக6$க' .உ$க' ச&ேதக$கைள நிவ தி ெச. ச+ அ1 LOW எற -'ளைய ப)றி பாேபா LOW எற -'ளைய ப)றி ேமேலா@டமாக ெசால ேவD1மானா ஒ ப$% அைறய வ தக தின தி இதிவைர எ&த -'ள வைர கீ ேழ ெசற எபதிைன %றி!% %றியV1 ஆ%. அேத ேநர வ தக ேநர தி ?வ0 அ&த ப$% அ&த LOW -'ளகளேலா அல அ&த -'ளய0 அகிேலா ?வைட&தா. ெகா'வ நல . இைத நா எப? பா!க ேவD1 எபைத ப)றி பாேபா. அ ேபால தா ஒHெவா ப$%!% அைறய தின தி LOW -'ள STARTING POINT ஆ%. இ< ச+யாக ெசாலேவD1மானா PETROL த& வ0@ட வD?!% எ&த இட தி ெப@ேரா ப$! ெதப@1 ெப@ேரா கிைட!கிறேதா அ&த இட தா அ&த வD? மK D1 ஓட வ$% STARTING POINT. -+கிறதா ! ச+ CLOSE -'ளைய ப)றி அ1ததவார பாேபா. அ ெப@ேராேல இலாத ெப@ேரா ப$ைக கD1 ப0? த ேபால ச!தி மி!கதாக இ!கா இ&தா7 ெப@ேரா ப$க ெப@ேரா ப$க தா அதி மா)!க இைல. அ ேபால தா ஒHெவா ப$%!% அைறய தின தி LOW -'ள. அதாவ LOW -'ள எப அ&த ப$கி மிக !கியமான நDப எ ெசாலலா.

30 அளவ0 அ&த ப$% ?வைட&த -'ளயா%. நா கீ 8 கDட வைகய0 அ&த ப$கி அ1 த நா' நகைவ ப)றி ஒ 50% அளவ0)% ஒ ? !% வரலா (ேம7 50% இ< அேநக வ0சய$கைள ைவ ? ெச. அதாவ ேந)ைறய ?வ0 இ& அ&த ப$% 15% !% ேம உய& இ&தா7 இ< அத உய ச!திைய த!க ைவ !ெகாD1'ளதாக நா எ1 !ெகா'ளேவD1 அதாவ 15% TO 20% உய& இ&தா7 அ&த ப$ைக 5 வ/சி வ0) லாப பா!க யா வ0பவ0ைல எ இ< அதிக Pர உய வா.-க' இபதினா அ&த ப$கி PROFIT . அப? இ!% ேபா அைறய தின தி அ&த ப$கி ? வ0ைல. HIGH. LOW ஆகிய !கியமான -'ளகைள ப)றி பா வ&ேதா அ&த வைகய0 இ< மK த இப CLOSE எற -'ள அதைன ப)றி இெபா5 பாேபா. அதாவ வ0ள!கமாக ெசாலேவD1மானா ஒ ப$% அைறய தின கி@ட த@ட ேந)ைறய ? வ0ைலய0 இ& 15% OR 20% சதவ0கித உய&த எ ைவ !ெகா'6$க'. இதைன ேவ ஒ ேகாண தி ெசால ேவD1மானா அைறய தின அ&த %றிப0@ட ப$% என வ0தமான உய கைள. என வ0தமான வ8/சிகைள ெப)றி&தா7 கைடசிய0 ஆ? அட$% -'ளயா%. CLOSE ப)றி ெபா வாக ெசால ேவD1மானா அைறய தின மாைல மண0 3. அைறய தின ஒ ப$% வ தக ேநர தி எவள Pர உய&தி&தா7 ச+. எவள Pர கீ ேழ வ8& இ&தா7 ச+ அ1 த நா' அ&த ப$கி நக கைள தமானபதி இ&த CLOSE -'ளய0 ப$% !கியமானதா%. அைறய HIGH -'ளய0 அகி ?& இ&தா.WRITTEN BY EDITOR THURSDAY.ய ேவD1 அைவகைள ப)றி ப0னா வ0ள!கமாக பாேபா). 03 SEPTEMBER 2009 16:49 கட&த இரD1 வார$களாக OPEN.

அேத ேநர அ&த %றிப0@ட ப$% ன ெசான ேபால ஒ 15% to 20% உய& .BOOKING வரவ0ைல எ எ1 !ெகா'ளலா. எ ெசால வகிேற). ஆகேவ இ&த CLOSE -'ள அைறய தின HIGH -'ள!% அகி ?வைட&தா அ1 த நா' ெதாட!க சில உய க6ட<. ேம7 சில சாதகமான வ0ஷய$க') இ!% G8நிைல வ&தா அ&த ப$% அ1 த நா' GAP UP எற ைறய0 வ$%. இ< உ'ேள ேபா% ேபா அவ)ைற ப)றி பாேபா). அேத ேபா . அ&த உயர$கள தா!% ப0?!க ?யாம அதிக அள கீ ேழ வ&தா அதாவ எ&த -'ளய0 அைறய தின அ&த ப$% வ தக ைத ெதாட$கியேதா அ&த -'ள!ேகா அல அத ெவ% அகிேலா நல VOLUME உட கீ ேழ இற$%கிற எற G8நிைல வ&தா நா இப? எ1 !ெகா'ளலா அதாவ அ&த ப$கி ெதாட உயவ0 ச&ேதக ஏ)ப@1 சில லாப பா!% ேநா!க தி அ&த ப$கி உயைவ சாதகமா!கி வ0) வ0@டன எ எ1 !ெகா'ளலா. அப? ஒ G8நிைல வ&தா அ&த ப$% அ1 தநா' ெதாட& உய எ அ? ெசால ?யா (இெபா5 கீ ேழ வ&தா7 ெதாட& உய. OUR MARKET. ஆகேவ இ< சில வ0ஷய$க' உ ைணயாக (GLOBAL MARKET.வத)% TECHNICAL ஆக ேவ சில வ0ஷய$க' உ'ள . இைல இைல ெதாட& கீ ேழ தா வ எ ? ெச. அதாவ இ&த CLOSE -'ள ஒ 10% அல 20% த ப$%!% உதவ0 ெச. இ ேபாற G8நிைலக' வேபா அ1 த நா' இ&த ப$கி உய க' இ!கலா எ எDண0 அ&த ப$கி நா ெதாட& இப சிற&ததாக இ!கா (இ&த CLOSE எற -'ளய0 Jல நா என என ெத+& ெகா'ளலா எபைத Fறிவகிேற. அதாவ இ$% Fவ TECHNICAL ஆக ஒ ப$ைக ப)றி 100% ? !% வகிேறா எ ைவ !ெகாDடா அ&த 100% இ இ&த CLOSE -'ள சிலவைக ? கைள எ1!க உதவ0 ெச.

. இ&த OPEN. LOW.நறாக உய& தா!% ப0?!க ?யாம OPEN வ0ைல!% அகி ?&தா அ1 த நா' ெதாட உய க' இப ச திய இைல எ நா எ1 !ெகா'ளலா. இ< இ&த -'ளகைள ைவ அ1 த நா' எப? ெதாட$%கிற எ ந$க' ேசாதைன ெச. ேம7 இ&த -'ளகைள ந$க' பா த உட அ&த ப$கி அறய தின நகக' எப? இ!% எப உ$க' மனதி ஓடேவD1. ேம7 இ$% ெசாலி வவ CLOSE -'ளய0 !கிய வ என எபைத உண த தா…… ச+ CLOSE எற -'ளைய ப)றி பா தாகிவ0@ட . CLOSE எற -'ளகைள ைவ அ&த ப$கி அ1 த நக க' எப? இ!% எபைத நா எப? எலா ஒ அ<மான தி)% வரலா எபைத ப)றி ஒ சில வ0சய$கைள பாேபா. CLOSE எற -'ளகள !கிய வ ைத ப)றி பா வ&ேதா. ஒ 50% அளவ0)காவ உ$க6!% அ&த ப$கி அ1 த நா' நக கைள அறி& ெகா'ள இ உதவ0யாக இ!%. HIGH. அதாவ ஒ ப$கி த நா' வ தக தி அ&த ப$கான த நா' ?வைட&த வ0ைலய0 அகிேலேய ெதாட$கி ஒ 5% சதவ0கித உய& மப? OPEN ஆனா வ0ைலைய வ0ட கீ ேழ சில -'ளகைள இழ& மப? உய& HIGH -'ளய0 அகி CLOSE ஆகிற எ ைவ !ெகா'6$க'. HIGH. வ&தகேளயானா இ< அேநக வ0சய$கைள ந$க' உணர ?. அ1 இைவகைள ெமா தமாக பா வ01ேவா ச+ கட&த இரD1 வாரமாக OPEN. LOW. இ&த வ0சய$கைள மனதி ெகா'6$க'. இ$% அதிக வ0சய$கைள ெசாலி!ெகாDேட இ!கலா ஆனா %ழப ைத தா த. ெதாட& இைத %றி !ெகாD1 அ1 த நா' என மாதி+ நட!கிற எ பா வ&த களானா உ$க6!% பய0)/சி ஏ)ப@1வ01 இ&த ெசய உ$க6!% ப0னா உதவ0யாக இ!%.

ேம7 அ&த ப$% அ1 த நா' கீ ேழ வ&தா அத ஒHெவா இற!க தி7 வா$கிேபாடலா இரD1 J தின$கள லாப நலவ0த தி இ!% வா. ஆகியைவக' அதிகமாக இபதாக ெகா'ளலா ஏெனன உயர தி இ& OPEN வ0ைல!% கீ ேழ வ& இ&தா7 மப? அ&த ப$% அ&த HIGH -'ளய0 அகி ெச7 வைர அ&த ப$ைக ம7க@? வா$கி இபதினா அ&த ப$கி மK சில ஆவமாக இபதாக தாேன அ த அப? இ!% G8நிைலய0 TECHNICAL ஆக சில வ0ஷய$க' ைணயாக இ&தா இ&த ப$கி ைத+யமாக வா$கலா கD?பாக அ&த ப$கி உய க' இ!% எ ஒ ? !% வரலா. ேம7 இ< சில வ0ஷய$க' நா பா!க ேவD1 அ 5வ மாக . அேத ேநர அ&த ப$% உயர தி இ& கீ ேழ வ&தெபா5 அ&த ப$கி அதிகமாேனா வ0ப ட வா$கி இப TRADER களட SWING TRADER களட அ&த ப$%!% இ!% ேதைவ. ேபா@? ( DEMAND). ேம7 இ&த ப$கி வ தக ெதாட$கினா அத S/L ஆக த நா' LOW -'ளைய கீ ேழ கட& ெசறா ேம7 கீ ேழ வ வா.-க' இபதாக ஒ அ<மான தி)% வரலா.-க' இபதாக எ1 !ெகா'ளலா.இ ேபாற G8நிைலய0 அ1 த நா' அ&த ப$கி நக க' எப? இ!கலா எ நா கீ 8கDட மாதி+ ஒ அ<மான தி)% வரலா அதாவ .-க' இபதாக ெகாD1 அ&த ப$கி இ& ெவளேய வ& வ0டலா எ ஒ அ<மான தி)% வரலா. ேம7 தா!% ப0?!க ?யாம OPEN ஆனா வ0ைல!% கீ ேழ வ&தா7 மப? ெதாட& உய& அைறய தின HIGH -'ளய0 அகிேல ?& இப அ&த ப$கி ெதாட உய !% வா. அ&த ப$கி OPEN -'ள ேந)ைறய CLOSE -'ளய0 அகிேலேய ெதாட$கி'ள ேம7 ஒ நல உயைவ நல VOLUME உட அைட& 'ள .

வகேள ஆனா இைறய ச&ைதய0 அல ஒ %றிப0@ட ப$கி நக க' எப? இ!% எபைத ப)றி ஒ 50% அளவ0)காவ இ&த OPEN. இப?ேய ந$க' பய0/சி ெச. ேம7 ந$க' ேயாசி த ேபால அ1 த நா' நட!கிறதா இைல மாபா1க' வகிறதா எ பா$க'.$க' வர வர இ< உதவ0யாக இ!%. WRITTEN BY EDITOR THURSDAY. ஆகேவ இ&த வ0சய$கைள நல பய0)/சி ெச. HIGH LOW. HIGH.$க'………. LOW.. 10 SEPTEMBER 2009 09:36 என நDபகேள கட&த வார OPEN.. நா கட&த வார ெசான எனெவன “ஒ ப$% நறாக உய& ேமேல தா!% ப0?!க ?யாம OPEN .TECHNICAL வ%-க' ?&த ட உ$க6!% எ&த எ&த வ0சய$கைள நா கவன!க ேவD1 எபைத பாேபா இெபா5 இதைன பாப தவறாக வ.$க'. CLOSE எற -'ளகைள ைவ ேத ஒ அ<மான தி)% வ& வ0டலா மK திைய TECHNICAL ைணட சா தியமா!கி! ெகா'ளலா. மாபா1க' வ&தா அைவகைள %றி ைவ !ெகா'6$க' என தவ எபைத ேயாசி$க' அல உ$க' வ தக நDபக6ட கல&தாேலாசி$க' அல என!% மிஅSச ெச. அேத ேபா ஒ ப$% நல உய& ேமேல தா!% ப0?!க ?யாம OPEN வ0ைல!% கீ ேழ வ& CLOSE ஆனா என நட!% எ ந$க' ேயாசி பா$க'. CLOSE ஆகிய !கியமான நிைலகைள ப)றி ெசாலி இ&ேத ேம7 சில வ0சய$கைள ெசாலி அப? வ&தா என நட!% எ உ$கைள ேயாசி!க ெசாலி இ&ேத ேயாசி தகளா. ஆகேவ இ மிக பய<'ளதாக இ!% ெதாட& பய0)/சி ெச.

& பா!க ேவD1.வ0ைல!% கீ ேழ வ& CLOSE ஆனா என நட!% எ ந$க' ேயாசி பா$க'. . அப? எDணாத க'. ஆனா ந $க' நிைனப ேபால ெவ நபகைள ைவ !ெகாD1 அல. CLOSE எற -'ளய0 Jல தா அ&த ப$ைக ப)றி ஆராயேபாகிேறா.வ .வத)% நா வைரபட$கைள தா பயப1 ேவா. ச+ இ&த வார ேம7 சில வ0சய$கைள ப)றி பாேபா அதாவ TECHNICAL ANALYSING ெச. ேம7 ந$க' ேயாசி த ேபால அ1 த நா' நட!கிறதா இைல மாபா1க' வகிறதா எ பா$க'. தின இவ ெசாவ ேபால அ&த %றிப0@ட ப$கி OPEN. உ$கள அ<பவ எப? இ&த . LOW. பய0)/சி ம@1ேம ேந தியாக TECHNICAL ANALYSING க)!ெகா'வத)% உத . HIGH. CLOSE எற -'ளகைள ைவ !ெகாD1 எப? பாப .” எ ெசாலி இ&ேத. இப? ஒHெவா ப$ைக ப)றி பா !ெகாDேட இ&தா எப? வ தக ெச. ெகாDேட இ$க' ேபாக ேபாக இ&த ெசய உ$க6!% ச+யான பய0)சிைய த. ெவ நபைர ைவ !ெகாD1 என. இ&த அ<பவ தி Jல உ$கள ேயாசைன!% த%&தாேபா ச+யான ? வரவ0ைல எறா7 ய)/சி ெச.யா ெச. இ என ஆகாத ேவைலயா. அ&த நபகைள நம!% த%&தாேபா சில உவ$க' ெகா1 மா)றியைம தா ஆராயேபாகிேறா ஆகேவ நDபகேள கவைல ெகா'ளாத க'….வ அேதாட அ&த ப$ைக ப)றி எப? எனெவ பாப . அதாவ ஒ ப$கி நக கைள ெத+& ெகா'ளேவா அல தமான!கேவா நா அ&த ப$ைக ப)றி அ? த ? வைர ஆரா. அப? பா தா தா அ&த ப$ைக ப)றி நா ஒ அ<மான தி)% வர?. LOW. நா இ&த OPEN. ச+ ஒ ப$ைக ப)றி எப? அ? த ? வைர ெத+& ெகா'வ .. இ!ேக எ எDUகிறகளா. HIGH.

இ&த COLOUR இ இ&தா இத)!% என அ த. LOW. HIGH. ப$% ச&ைத இ&தியாவ0 ெதாட$கிய அ த இ வைர ப$%கள இ&த ேம)கDட -'ளகைள நா சில வ தககளட இ& பண ெகா1 ெப)!ெகா'ளலா. அவக6!% DATA VENDOR எ ெபய. CLOSE எற -'ளக' (DATA FOR SOFTWARE) நம!% ேதைவ இைலயா. அதைன ப)றி ெசாலி வ01கிேற. இவகள வைல தள தி இ& நா தின மாைல ச&ைத ?&த ப0.அைன ப$%க' ம) ேம7 சில !கியமான %றியV1கள அைறய தின OPEN. LOW. அ&த COLOUR இ (எ&த எ&த COLOUR எ ப0னா ெசாலி!ெகாDேட வகிேற ெபாைமயாக ப?$க') இ&தா அத)!% என அ த எப !கிய. LOW. இப?. CLOSE எற -'ளகைள ெப) (DOWNLOAD) அைத நா ைவ இ!% SOFTWARE Jல OPEN ெச. HIGH. பா தா நம!% ேதைவயான உவ$க' கிைட!%. இதி .ச+ இ&த OPEN. ஏெனன இ&த உவ$க' எப? வகிற . இத)!ெக தனயாக சில SOFTWARE உ'ள அைவகைள நா வா$கி பயப1 தி!ெகாDடா ேபா . இ&த உவ அைம-கைள ப)றி ச) வ0+வாக பா வ01ேவா. CLOSE எற -'ளகைள ைவ !ெகாD1 உவ அைம-கைள நாேம உவா!கி ெகாD?!க ?யா . ச+ SOFTWARE உ$களட உ'ள எ ைவ !ெகாDடா அத Jல நா ஆராய ேவD?ய ஒHெவா ப$%கள OPEN. ேம7 ஒ வ0ஷய ைத நா உ$க6!% ெசால ேவD1 அதாவ இத)காக அேநக SOFTWARE க' உ'ள இதி நா பயப1 வ METASTOCK எனப1 SOFTWARE ஐ தா. ச+ அத)!% ேவ சில !கியமான வ0ஷய ைத ப)றி பா வ01ேவா அதாவ உவ அைம-க' உவ அைம-க' எ ெசாலி வகிேற இைலயா. இ&த உவ அைம-கைள ைவ !ெகாD1 தா நா அ&த %றிப0@ட ப$கி அ1 த!க@ட நக க' எப? இ!% எபைத ஆராயேபாகிேறா. HIGH.

அதாவ இ&த OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகைள ைவ !ெகாD1 சில ./சி ெச. அைத ப)றி இெபா5 பாேபா அதாவ காQ இ!ெக CAR வா$கி வ0@டா ேபா மா ஓ@ட ெத+ய ேவD1 இைலயா அப? ஓ@ட ெத+& ெகா'6 ேபா எ GEAR. அப? உவா% உவ அைம-கைள ைவ நா ஆரா. ேபா சில அ?பைட வ0சய$கைள ப)றி ெத+& ெகா'ள ேவD1 இைலயா./சி ெச.ேவா எ பா ேதா இைலயா. அ&த உவ$க' எப? உவா!கப1கிற எபைத பாேபா.ய CHART பட ேதைவ எ இ&த CHART பட அறாட அைன ப$%கள நட!% OPEN. நா உ$களட ெசாேன இைலயா இ&த OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகள Jல தா உவ$க' உவா!கப1கிற எ. அத)!% உவ அைம-கள சில வைகக' உ'ள அ&த வைககைள ப)றி ெசாலி வ01வ த)ெபா5 ஏ)றதாக இ!%. ஆகேவ தா இ&த வைர பட உவ$கைள ப)றி ஒ சிறிய வ0ள!க தர ேவD?ய அவசியமாகிற ச+ வ0சய !% வேவா. எ BREAK. HIGH. எ ACCELERATOR. இ தா GEAR ROD எ ெத+&தா தாேன GEAR ேபாட ?. எ ெசாலி ெகா1பாக' இைலயா அப?தா (நா ெசாவ எப? வD? ஓ@1வ எபைத ப)றி அல வD?ய0 பாக$க' எ எ எ ெசாலி வகிேற. LOW CLOSE எற -'ளகள Jல தா உவா!கப1கிற எ. அ இலாம ெவ பட ைத ம@1 கா@? தலி FIRST GEAR ேபாட ேவD1 ப0ற% SECOND GEAR இப?ேய ேனறி ஐ&தாவ GEAR வைர ேபா@1 ஓ@ட ேவD?ய தா எ ெசாலி வ0@டா வD?!%' ெச GEAR ROD எ ெவ அவ எப? கD1 ப0?பா. அத)!% இ&த CHART இ Jல நம!% என ேதைவ எபைத ப)றி ெசாலி வ01கிேற.ெதளவாக இ&தா தா நம!% நல . அப? ஆரா. அதாவ நா TECHNICAL ANALYSE ெச.

எற -'ளக' -ைத& இ!கிற எ தாேன அ த. எற -'ளகைள ப)றி ெத+& ெகா'வ . ேதான வ0ைலயா அப? எறா ந$க' 100% TECHNICAL க)!ெகா'ள தயாராகி வ0@\க' எ அ த. CANDLESTICKS CHART. அப? எறா இ&த உவ தி Jல (பட தி %றிப0@1'ள ஒ ேகா@? Jல ) நா எப? அ&த ப$கி OPEN HIGH LOW CLOSE.ேகா1க' (உவ$க' ) உவா% அ ேபாற உவ$கைள J வ0தமாக நா பா!கலா அ&த J வ?வ$கைள ப)றி ஒ சிறிய வ0ள!க ைத அத)% உDடான பட$க6ட பாேபா அ&த J வ?வ$க' :– BAR CHART. ச+ இ&த பட நா ன ெசான ேபால OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகள இ& தா உவா!கப@1'ள அப? எறா இ&த உவ !%' தா அ&த ப$கி ஒHெவா நா' OPEN HIGH LOW CLOSE. ச+ இ&த பட ைத பா$க' வ0ள!க ைத அ1 த வார ெசாகிேற. ச+ ேபான பதிவ0 பா த ேபால ஒ ப$கி OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகைள ைவ அ1 த நா' அ&த ப$கி நக கைள ஒ 50% அளவ0)காவ ெத+& ெகா'ளேவD1ேம எப? ெத+& ெகா'வ எற எDண$க' உ$க' மனதி ஓ1கிறதா அப? எறா ந$க' இெபா5ேத 25% அளவ0)% TECHNICAL க)!ெகாD\க' எ அ த.ச&ேதக$கைள ேக6$க' BAR CHART PICTURE . LINE CHART தலி BAR CHART இ&த BAR CHART எற வ?வ கீ ேழ ெகா1 'ள பட 1 இ இப ேபா தா இ!%.

இெபா5 அ&த ேகா@? எ OPEN -'ள எ CLOSE -'ள எ எப? கD1 ப0?ப எ பாேபா கீ ேழ ெகா1 'ள பட ைத பா$க' இதி J BAR ேகா1கைள ெகா1 'ேள அ&த ேகா@? உ$கள இட -ற இ!% சிறிய ேகா1 தா (LEFT HAND SIDE) தா OPEN -'ளைய %றி!%. LOW CLOSE எற -'ளக' எைவ எைவ எ அறி& ெகா'ளலா. அேத ேபா உ$க6!% வல -ற (RIGHT HAND SIDE) இ!% சிறிய ப1!ைக வச ேகா1 CLOSE -'ளைய %றி!%.WRITTEN BY EDITOR THURSDAY. . 17 SEPTEMBER 2009 12:20 கட&த வார BAR CHART ப)றி பா !ெகாD1 இ&ேதா இைலயா. ச+ அ&த பட தி தா ஒ ப$கி OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளக' இபதாக பா வ&ேதா இைலயா. அ&த ேகா@? ]னப%தி (TOP) HIGH -'ளைய %றி!%. அ&த ேகா@? அ?ப%தி (BOTTOM) LOW -'ளைய %றி!% இப? தா நா அ&த ேகா@ைட ைவ அைறய தின ஒ ப$கி OPEN எ ம) HIGH. கட&த வார ெகா1 த பட ைத பா த களா BAR CHART எப அ&த பட தி உ'ள ேபா தா இ!%.

அேநக ேகா1க6ட இ!% இ$%'ள பட தி (கட&த வார பட ைத ெசாகிேற) ஒHெவா ேகா1 ஒ நாைளய அ&த %றிப0@ட ப$கி நக கைள ெசா7 ேகா1.வைத தா TECHNICAL ANALYSING எ ெசாகிேறா. CLOSE எற -'ளகைள %றி!% சிறிய ப1!ைக வச ேகா1க' மாறி மாறி இ!% பா$க'. எளதாக உ$களா ஒ ? !% வர ?. இெபா5 நா எப? இ&த -'ளகைள ைவ அ1 த நா' நகைவ த மான!கலா எ ஆறாவ பதிவ0 %றிப0@டைத இ&த ேகா@ைட பயப1 தி ய)சி ெச. இ$% நா J ேகா1கைள ெப+தா!கி ெகா1 'ேள. பா அதி உ'ள வல -ற இட -ற சிறிய ப1!ைக வச ேகா1கைள ைவ ஒHெவா நா6 எப? எலா அ&த ப$கி வ தக நட& இ!கிற எ பய0)/சி ெச.$க'. தலி பா!க ச) க^டமாக இ!% ேபாக ேபாக எளதாகி வ01. ந$க' ஒHெவாவ இ< சில தின$கள TECHNICAL ANALYSTS ஆகேபாகிறவக' தாேன அத)!% இெபா5ேத என வா8 !க'. இப? ஒHெவா நா6 உ'ள ேகா@?ைன ைவ அ&த ப$கி ெமா த நக க' எப? இ!% எபைத ேவ சில உ திகைள பயப1 தி நா அறியலா.$க' ேம7 OPEN -'ள ம) CLOSE -'ள எப? எலா அைம& இ!கிற எ பய0)/சி ெச. . ேம7 இ&த பட தி J ேகா1க' ெகா1 'ேள இ&த J ேகா1க6 ெவேவ OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகைள ெகாDட . கட&த பதிவ0 உ'ள பட ைத இெபா5 பா$க'. அதாவ ெவ நபகைள ைவ !ெகாD1 அ1 த நா' நகைவ கண0பைத வ0ட இ ேபாற ஒ உவ ைத ைவ !ெகாD1 நா எளதாக -+& ெகா'ளலா. ஆகேவ இ&த OPEN.$க'. அ ேபால நா கD1 ப0?பைத தா அல ஆரா.ச+ இெபா5 கட&த ஆறாவ பதிவ0 ஒ ப$கி OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகைள ைவ அ1 த நா' நகைவ ஒ 50% அளவ0)காவ அறி& ெகா'ளலா எ பா ேதா இைலயா.

அதாவ இதி இரD1 வ0த வDண$க' இ!% அதாவ ப/ைச ம) சிக-. இ&த ப/ைச ம) சிக. கல ) பயப1 தி தா பா!க ேவD1.நிற$கள7 இரD1 வ0 தியாச$க' இ!%. ச+ இ&த உய ம) வ8/சி எபைத எப? கD1 ப0?ப எ பா வ01ேவா. இதி பா$க' ச) வ0 தியாசமாக -+& ெகா'வத)% எளதாக இ!% அதாவ இ&த CANDLESTICK CHART நா வண$கைள (CLOLUR. அதாவ ஒ ப$% அைறய தின எ&த -'ளய0 வ தக ைத ெதாட$கியேதா அ&த -'ள!% ேமேல அைறய தின தி அ&த ப$% ?வைட&தா அைறய தின அ&த ப$% உய& ?& 'ள எ அ த ெகா'ள ேவD1 அப? ?வைட&தா அைறய தின CANDLESTICK ேகா1 ப/ைச நிற தி இ!%. அேத ேபா அ&த ப$% வ தக ைத ெதாட$கிய -'ளைய வ0ட கீ ேழ ?வைட&தா அ&த ப$% அைறய தின வ தக ைத இற!க ட (வ8/சிட) நட தி உ'ள எ அ த ெகா'ள ேவD1.நிற தி இ!%. . அேத ேபா சிகநிற தி இ&தா அைறய தின அ&த ப$% வ8/சிைய கD1'ள எ எளதாக ெத+& ெகா'ளலா.ச+ அ1 த வ?வ ைத ப)றி பாேபா அதாவ CANDLESTICK கீ ேழ ெகா1 'ள பட ைத பா$க' ந$க' ன பா த BAR CHART பட தி)% இ&த பட தி)% அேநக வ0 தியாச$க' இ!% பா$க' இ&த CANDLESTICK பட தி உ'ள ஒHெவா ேகா1கைள பா$க' ன பா த BAR CHART பட தி OPEN இட ப!க தி7 (LEFT SIDE). அப? பா தா மிக எளதாக அ&த ப$கி அைறய தின OPEN HIGH LOW CLOSE எற -'ளகைள ப)றி எளதாக ெத+& ெகா'ளலா. ப/ைச நிற ஒ %றிப0@ட CANDLE இ இ&தா அைறய தின அ&த ப$% உய& இ!கிற எ ெத+& ெகா'ளலா. CLOSE வல ப!க தி7 (RIGHT SIDE) இ&த இைலயா. அப? இ&தா அைறய தின CANDLESTICK ேகா1 சிக.

SOLID RED எ இரD1 ேவபா1க' இ!% அவறைற ப)றி அ1 த வார பாேபா அத)!% கீ ேழ ெகா1 'ள பட ைத பா$க' த பட BAR CHART இ OPEN ம) CLOSE எற -'ளக' எப? அைம& இ!% எபைத வ0ள!% பட இரDடாவ பட CANDLESTICK CHART எப? இ!% எபைத வ0ள!% பட. SOLID GREEN எ ஒ நிற தி7 இ!% அேத ேபா.நிற தி7 இரD1 ேவபா1க' இ!% அதாவ ப/ைச நிற ைத ெபா தவைர EMPTY GREEN எ ஒ நிற தி7.$க' BAR CHART PICTURE . சிக.நிற தி EMPTY RED.நிற தி இ&தா அைறய தின அ&த ப$% வ8/சி அைட& இ!கிற எ பா ேதா இைலயா அேத ேநர இ&த ப/ைச நிற தி7 சிக. இரDைட பா$க' ேம7 இ&த BAR CHART ஐ பா வ0@1 இத)!% உ'ள பதிவ0 ெவளய0@ட பட ைத ஒ ைற பா பய0)/சி ெச.அைத ப)றி ெசாலி வ01கிேற அதாவ இ&த நிற$கைள ப)றி ஆ$கில தி ெசானா இ< வசதியாக இ!% அதாவ ப/ைச நிற இ&த CANDLESTICK CHART பட தி இ வ0த தி இ!% அதாவ EMPTY GREEN எ ஒ நிற தி7 SOLID GREEN எ ம)ெமா நிற தி7 இ!% இ&த இரD?)% என வ0 தியாச எ பா வ01ேவா. அதாவ ஒ CANDLESTICK ேகா@? ப/ைச நிற இ&தா அைறய தின அ&த ப$% உய& இ!கிற எ சிக.

CANDLE STICK CHART PICTURE WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. 25 SEPTEMBER 2009 11:14 .

SOLID RED எ இரD1 வைகயா% எ கட&த வார பா ேதா. த)ெபா5 இ&த வDண$களான EMPTY GREEN. EMPTY RED.எற இரD1 நிற தி இ!% எ. SOLID GREEN. பட 1 (பட$கைள ெப+தாக பா!க பட$கள ேம அ5 த ) . சிக. SOLID RED எபைவ எப? தன!%' உ'ள ேவபா1கைள ெவள!கா@1கிற எ பாேபா. ஆகேவ வ வைர வ0டாதக'). SOLID RED எற வDண$க' எப? இ!% எ கீ ேழ உ'ள பட 1 ஐ பா$க'. ஆகேவ -+ வைர திப திப ப? பா -+& ெகாD1 ப0 ேமேல ெதாட$க' நா ேப ெசான மாதி+ தலி ச) க?னமாக இ!% ப0ற% எளதாகி வ01. இதி ப/ைச நிற ச&ைதய0 ஏ)ப@ட உயைவ. SOLID GREEN ம) EMPTY RED.நிற சைதய0 ஏ)ப@ட வ8/சிைய %றி!கிற எ பா ேதா. SOLID GREEN. ேம7 இ&த வDண$கள உதவ0 ெகாD1 நா CHART பட$கைள பா!% ேபா அ&த இரD1 வDண$கள இரD1 ேவபா1கைள காணலா எ. EMPTY RED. (இ$% நா ெசாலி வவ எலா அ?பைட வ0ஷய$க' இ&த வ0ஷய$க' உ$க6!% அன/ைச ெசய ேபா CHART பா த மா திர தி -+& வ0ட ேவD1. அைவக' EMPTY GREEN.கட&த வார CANDLESTICK CHART உவ$கைள ப)றி பா வ&ேதா ேம7 CANDLESTICK CHART உவ$கைள எளதாக -+& ெகா'ள அத வDண$கைள பயப1 தி அறியலா எ. தலி இ$% நா ெகா1 'ள EMPTY GREEN. அ&த வDண$க' ப/ைச ம) சிக.

ச+ அ1 நா CHART ஐ பா!% ேபா இ&த வDண$கள ேவபா1க' இ&தா அத)!% என அ த எ பாேபா.பா வ0@\களா. ஆனா இ&த SOLID GREEN எப ெதாட$கிய -'ளய0 இ& உயராம கீ ேழ வ& ?வைட& இப . இத ப? இ&த மாதி+ ?வைட&தைத நா SOLID RED எ தா ெசா7ேவா ஆனா நா ஏ SOLID GREEN எ ெசாகிேற . ச+ இெபா5 இ&த வDண$க' எப? தன நிற தி ேவ பா1கைள கா@1கிற எ -+கிற அலவா. EMPTY GREEN:EMPTY GREEN எப அைறய வ தக ெதாட$கிய -'ளய0 இ& உய& அ&த -'ள!% ேமேல ?வைடவ SOLID RED:- SOLID RED எப அைறய வ தக ெதாட$கிய -'ளய0 இ& வ8/சி அைட& அ&த -'ள!% கீ ேழ ?வைடவ SOLID GREEN:< ெபா வாக EMPTY GREEN எறா OPEN -'ளைய வ0ட உய& ?வைடவ எ பா ேதா இைலயா.

LOW -'ளைய கீ ேழ கட!%மானா ெதாட& வ8/சி அைட எ எ1 !ெகா'ளலா (இத)!% இ< சில வ0ஷய$க' உதவ0 ெச.ய ேவD1 அைத ப0ற% பாேபா). அதாவ அைறய தின அ&த %றிப0@ட ப$% வ8/சி அைட& இ&தா7 அ&த ப$% த நா'. அதாவ GAP UP OPEN எற ைறய0 ெதாட$கி ெதாட& தா!% ப0?!க ?யாம கீ ேழ இற$கி வ& ? ம@1 (CLOSE) த நா' CLOSE -'ள!% ேம ?வ (எலா SOLID GREEN எற உவ இ&த மாதி+ தா GAP UP ைறய0 இ!% எ ெசால வ0ைல உ$க6!% எளதாக -+ய ேவD1ேம எ ெசாகிேற) இத ப? அ&த ப$% அ1 த நா@கள இைறய HIGH -'ளைய ேமேல கட!%மானா ெதாட& உய எ எ1 !ெகா'ளலா.எ பாேபா அதாவ இHவா இற$கி ?வைட& இ&தா7 த நா' ஏ)ப@ட அ&த ப$கி CLOSE -'ளைய வ0ட இ நட&த CLOSE -'ளயான உயர தி இப அதாவ த நா' CLOSE -'ள!% ேமேல ?& இ&தா நா SOLID RED எற வDண தி காணாம SOLID GREEN எற வDண தி காDகிேறா. -+கிறதா -+யவ0ைல எறா மப? மப? ப?$க'. இத)!% அ தமாக நா இப? எ1 !ெகா'ளலா. இைலேய என!% உ$க' ச&ேதக$கைள மி அSச ெச. ச+ அ1 EMPTY RED எற நிற ைத ப)றி பாேபா ெபா வாக SOLID RED எறா OPEN -'ளைய வ0ட கீ ேழ இற$கி .$க'. தா ?வைட&த வ0ைலைய வ0ட கீ ேழ ெசலாம அ&த வ0ைல!% ேம ?வைட& இ!கிற எ அ த. இ< ச+யாக ெசாலேவD1மானா ச&ைதய0 நட!% ஒ நிக8வ0 Jல ெசாலலா எளதாக -+.

$க'. ஆனா இ&த EMPTY RED எப ெதாட$கிய -'ளய0 இ& வ8/சியைடயாம ேமேல உய& ?வைட& இப .வ8/சியைட& ?வைடவ எ பா ேதா இைலயா. ஆனா நா ஏ EMPTY RED எ ெசாகிேற எ பாேபா அதாவ இHவா உய& ?வைட& இ&தா7 த நா' ஏ)ப@ட அ&த ப$கி CLOSE -'ளைய வ0ட இ நட&த CLOSE -'ளயான கீ ேழ இற$கி ?வைட& இப . LOW -'ளைய கீ ேழ கட!%மானா ெதாட& வ8/சி அைட எ எ1 !ெகா'ளலா. இத)!% அ தமாக நா இப? எ1 !ெகா'ளலா அதாவ அைறய தின அ&த %றிப0@ட ப$% உயைவ அைட& இ&தா7 அ&த ப$% த நா'. -+கிறதா -+யவ0ைல எறா மப? மப? ப?$க'. (இத)!% இ< சில வ0ஷய$க' உதவ0 ெச. அதாவ த நா' CLOSE -'ள!% கீ ேழ ?& இ&தா நா EMPTY GREEN எற வDண தி காணாம EMPTY RED எற வDண தி காDகிேறா. ச+ ேமேல உ'ள வ0ள!க$கைள ெதளவாக வ0ள!% வ0தமாக . இைலேய என!% உ$க' ச&ேதக$கைள மி அSச ெச. அ&த வ0ைல!% கீ 8 ?வைட& இ!கிற எ அ த இ< ச+யாக ெசால ேவD1மானா GAP DOWN OPEN எற ைறய0 ெதாட$கி ெதாட& ேனறி வ& ? ம@1 (CLOSE) த நா' CLOSE -'ள!% கீ 8 ?வ (எலா EMPTY RED எற உவ இ&த மாதி+ தா GAP DOWN ைறய0 இ!% எ ெசால வ0ைல உ$க6!% எளதாக -+ய ேவD1ேம எ ெசாகிேற) இத ப? அ&த ப$% அ1 த நா@கள இைறய HIGH -'ளைய ேமேல கட!%மானா ெதாட& உய எ எ1 !ெகா'ளலா.ய ேவD1 அைத ப0ற% பாேபா). இத ப? இ&த மாதி+ ?வைட&தைத நா EMPTY GREEN எ தா ெசா7ேவா. தா ?வைட&த வ0ைலைய வ0ட கீ ேழ ெச.

ய உதவ0யாக -+& ெகா'ள எளைமயாக இ&!கிறேதா அதைன பயப1 தி!ெகா'6$க'. இைல! இைல! இ தா சிற&த எ ெசால ?யா உ$கள ைக பழ!க தி)% எ ஏ வாக. இதி ஒ கவன!க ேவD?ய வ0சய$களாக எைத ெசாவத)% இைல. எளதாக இ!கிறேதா அதைன பய ப1 தி!ெகா'6$க'. நா ன பா த அ&த இரD1 வ?வ$கள எ உ$க6!% பய0)/சி ெச. இ ஒ OVERALL VIEW எ ைவ !ெகா'ளலா இ< ச+யாக ெசால ேவD1மானா ஒவைர 10 மK @ட!% அபா ைவ பாப ேபாற . இ தா சிற&த . கீ ேழ உ'ள LINE CHART பட ைத பா$க' பட 3 .இ&த பட திைன பா$க' பட 2 ச+ உவ$கள வைககைள பா தாகி வ0@ட அ1 LINE CHART எற வ?வ ைத ப)றி ெசாலி வ01கிேற.

கிழைம!%' அ<ப0 வ01$க'. அல இரD1 ைற ப? வ01$க'. கிழைம!%' எ&த வ0தமான ேக'வ0க6 வர வ0ைல எறா யா!% எ&த ச&ேதக இைல ஆகேவ அ1 த ப%தி!% ெசலலா எற எDண தி பதி கைள ெதாடரலா எ இ!கிேற ஆகேவ உ$க6!% ச&ேதக இ&தா அைத நிவ தி ெச.ச+ இ வைர TECHNICAL ANALYSING க) ெகா'வத)% ேதைவயான சில அ?பைட வ0சய$கைள பா தாகி வ0@ட .வா. ெகா'ள ஒ வா.வா. 02 OCTOBER 2009 15:52 . அப? ெச.பாக பயப1 தி!ெகா'6$க' WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. ேம7 அ1 த வார அ&த ச&ேதக$க6!கான பதிவ0ைன ேபா1ேவா ேம7 உ$க' ச&ேதக$கைள அ1 த வார ெச. இன ேம அ1 ேந+ைடயாக TECHNICAL வ%ப0)%' ெசல ேபாகிேறா அத)!% இ வைர நா பா வ&த இ&த 9 பதி கைள ஒ ைற. ேம7 இ வைர நா ெசாலி வ&த வ0சய$கள உ$க6!% ஏ ச&ேதக இ&தா என மி அSச கவ+!% அ<ப0 ைவ$க'.

. LOW .. ஒ:– அ&த ப$% அைறய தின இற!க தி ?& இ!க ேவD1 இரD1:அ&த ப$கி ? வ0ைல ேந)ைறய ? வ0ைல!% ேமேல இ!க ேவD1 உதாரண :OPEN . அைறய தின அ&த ப$% இற$கி'ள எ அ த அேத ேநர அ&த ப$கி ேந)ைறய CLOSE -'ள!% ேம இ CLOSE ஆகி உ'ள எ அ த. HIGH . EMPTY RED இைவக' இரDைட இ< எளதாக -+ப? ெசால ேவD? சில நDபக' ேக@1 இ&தாக'.. அவக6!காக மப? பாேபா. இரD1 வ0ஷய$க' நட!க ேவD1.500 .SOLID GREEN. ேம7 ேந)ைறய CLOSE -'ளயான 478 !% ேமேல 482 எற .480. அப?யானா ெதாட$கிய -'ளய0 இ& இற$கி ?& 'ள . CLOSE – 482.520.478 இ&த உதாரண தி இ&த ப$% 500 எற -'ளய0 ெதாட$கி 520 எற -'ள வைர உய& இ&தா7 இ&த ப$கி ? 482 எற -'ளய0 அைம& 'ள . ஆகேவ SOLID GREEN எற வDண தி ஒ CANDLE இ!க ேவD1மானா. SOLID GREEN :SOLID GREEN எற வDண தி ஒ ப$கி CANDLE இ&தா %ழப அைடய வ0ஷய ஒ இைல.. ேந)ைறய CLOSE .

. ேந)ைறய CLOSE . ேக'வ0க' சில 1) TECHNICAL ANALYSING எறா என ? 2) TECHNICAL ANALYSING இ த&ைத எனப1பவ யா ? அவ ெசான !கியமான J வ0ஷய$க' என? .. LOW – 505. CLOSE – 518. அத ேம)ெகாD1 சில பய0)/சிகைள நா எ1 !ெகாDடா இ< சிறபாக அைம.. அல ந$கேள இ வைர ப? த வ0ஷய$க' உ$க' ஞாபக தி உ'ளதா எ ப+ேசாதி ெகா'ள இ&த ய)சி உதவ0யாக இ!%.-'ளய0 இ CLOSE ஆகி'ள ஆகேவ இ SOLID GREEN எற வைகய0 அைம& இ!% இேத ேபா தா EMPTY RED எற நிற அைறய தின உய& இ&தா7 ேந)றய CLOSE -'ள!% கீ ேழ இ CLOSE ஆனா அ EMPTY RED எற நிற தி இ!% உதாரண :OPEN – 515. HIGH – 530..525 இ&த உதாரண தி OPEN ஆனா வ0ைலைய வ0ட உய& இ&தா7 ேந)ைறய CLOSE -'ளைய வ0ட கீ ேழ ?& இபதினா EMPTY RED எற நிற தி இ!% -+&ததா ? ச+ இ வைர பா வ&த வ0ஷய$கைள ைவ ஓரள அ?பைட வ0ஷய$க' உ$க6!% ெதளவாகி இ!%. அ&த வைகய0 இ வைர நா பா வ&த வ0சய$கள இ& சில வ0சய$கைள ப)றி உ$களட ேக'வ0களாக ேக@கிேற அைவக6!% பதி எ5தி அ<-$க' ச+யாக உ'ளதா எ நா< உ$க6!% பதி தகிேற..

422.400. CLOSE 415 2) OPEN .410. கD?பாக நிவ தி ெச. LOW .412. LOW. HIGH. இ&த -'ளகைள ைவ அத)!% ஏ)ற CANDLE பட$கைள அத)!% உ+ய நிற தி வைர& பா$க'.ய ஆவலாக உ'ேள SAMPLE POINTS 1) OPEN . LOW . எைவ ? 7) TECHNICAL CHART இ வைகக' எைவ எைவ ? 8) CHART இ உ'ள CANDLE கள நிற$க' எைவ ? 9) CANDLE கள நா% வ0தமான நிற$கள Jல ந$க' அறிவ என ? 10) கீ ேழ ெகா1 'ள OPEN. CLOSE 413 .394.450. CLOSE 414 3) OPEN . HIGH . HIGH .450.$க' (உ$க6!% உDைமயாகேவ க)!ெகா'ள ேவD1 எற எDண இ&தா கD?பாக ெச. உதரண தி)% சில OPEN..418. கD?பாக ெச. CLOSE -'ளகைள த& 'ேள. LOW . CLOSE எற -'ளகைள ைவ அத)!% ெபா தமான CANDLE STICK CHART பட$கைள வைரக.3) FUNDAMENTAL ANALYSING எறா என ? 4) FUNDAMENTAL ANALYSING ெச. ேபா அேநக ச&ேதக$க' உ$க6!% வ அப? வ ச&ேதக$கைள %றி ைவ ெமா தமாக என!% அ<-$க'. HIGH .வத)% ேதைவயான காரண0க' எைவ எைவ? 5) FUNDAMENTAL ம) TECHNICAL ANALYSINGகி)% இைடேயயான ேவபா1க' என 6) TECHNICAL வைர பட$க' வைரவத)% ேதைவயா -'ளக' எைவ. LOW. HIGH. அப? ெச.400.யேவD1).

ய!Fடா அத)!% பதி அ&த ப$கி கட&த சில வார$களாக அல மாத$களாக நம!% கிைட இ!% ஒHெவா நா' CANDLE கைள ைவ தா ஆராய ேவD1 அப? ெச. LOW . ENGULFING. HIGH .418.415. LOW . .400. HIGH . அப? அ&த உவ$க' வ&தா அத)!% ச&ைதய0 என மாதி+யான வ0ைள க' இ!% எ பாேபா. HIGH . PIERCING LINE எபன ேபாற அேநக வ0ஷய$க' உD1 அதி மிக !கியமான சில வ)ைற ப)றி பாேபா ) ஆனா இதி உ'ள வ0ஷய என எபைத நா தலி உ$க6!% -+ய ைவ வ01கிேற.410.403.404. LOW . CLOSE 412 5) OPEN . LOW . LOW .422.427.400. LOW . CLOSE 419 9) OPEN . HIGH .394. HIGH .400. LOW .400.418. CLOSE 401 10) OPEN . HIGH . HARAMI. CLOSE 399 !கியமான CHART உவ$க' ச+ பய0)/சி ?&த ப0 அ1 CHART பட$கள ேதா சில !கியமான உவ$கைள ப)றி. LOW . CLOSE 415 8) OPEN .425.394.400. அதாவ நா ஒ %றிப0@ட ப$ைக ANALYSE ெச. ேபா அ&த ப$கி ஒHெவா நா' CANDLE ஐ பா ANALYSE ெச.394. CLOSE 400 11) OPEN . HIGH .394.405.420.தா தா அ&த ப$கி நக க' எைத ேநா!கி நககிற எபைத நா ெதளவாக -+& ெகா'ள ?. அேத ேநர சில சில சமய$கள ஒ %றிப0@ட நாள ேதா CHART CANDLE பட$க' (உவ$க') சில !கியமான அ1 த க@ட நக கைள தமான!% ச!திைய ெப) இ!% அ ேபாற சில உவ$கைள ப)றி நா இெபா5 பா!க ேபாகிேறா.425.4) OPEN . CLOSE 409 7) OPEN . ( DOJI.420. HAMER. HIGH .418. இத)!% ெபய ேவD1மானா ெவேவ மாதி+யாக இ!கலா.422. CLOSE 410 6) OPEN .

நறாக இற!க ைத ச&தி இன இற$க வழிய0ைல. இத)!% ேம உயவ க^ட எற நிைலய0 இ!% ேபா .ய அவ ய7வா. (எலாேம ENGINE வைகைய ேச&த தாேன எ).தவ எவள ெப+ய வ0மானமாக இ&தா7 சாதி கா@?வ01வா. அேத தா. CLOSE எற -'ளகைள ைவ அ1 த நா' அ&த ப$கி நகைவ நா ஒ 50% அளவ0)% த மான!கலா எ கட&த வார$கள பா ேதா இைலயா. ஆகேவ அ ேபாற வ0ைள கைள த !கியமான உவ$கைள ப)றி பா!க ேபாகிேறா. உய தா எற நிைலய0 இ!% ேபா தன 5 பல ைத காDப0!%. HIGH. இ&தா7 ஏதாவ ய)சி ெச. அ1 நா ேக@ட ேக'வ0க6!% கD?பாக பதி தாயா ெச. வ01$க' WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. CLOSE எற -'ளகைள ஒ ப$% ெப) இ&தா அ1 த நா' ெசாலி ெகா'6ப?யான சில நக க' நட!கலா எப TECHNICAL க)றவக' அைனவ கDட உDைமேய. அனா அவைர கபலி ஏறி கா@ட. அ1 த வார பாேபா. LOW. ேம7 இ ேபாற உவ$க' இரD1 இட$கள தா தன 5 பல ட இ!% அதாவ வ0மான தி பல சாகச$கைள ெச. அ ேபால தா நா %றிப01 இ&த உவ அைம-க' அ&த ப$% நறாக உய& . HIGH.யா உம சாகச ைத எ ெசானா நட!%மா. 09 OCTOBER 2009 07:39 . அ&த வைகய0 சில !கியமான OPEN. LOW.அதாவ ஒ %றிப0@ட ப$கி அைறய தின OPEN. ஆகேவ அ ேபாற சிறபான ? கைள த சில வைக உவ$கைள ப)றி பாேபா.

என நDபகேள பதி தயா
ெச, வ0@\களா,
ஓரளவ0)காவ ந$க னா'
ப?
த வ0ஷய$க' ஞாபக
தி
வவத)% இ&த பய0)/சி
உதவ0 ெச,ததா, அப?யானா
ச&ேதாசேம, ச+ நா அ1

வ0சய
தி)% வேவா, நா
ெசான ேபால !கியமான சில உவ$க' ச&ைதய0 உவா%
ேபா ஏ)ப1 மா)ற$க' என, ம) அ&த உவ$க' எப?
இ!% எபைத ப)றி பாேபா,
ேம7 இ&த உவ$க' BOTTOM OUT ம) TOPS OUT எற நிைலகள
நல பல
ட இ!% அேத ேநர ந1வ07 இ&த உவ$க6!%
ச!தி இ&தா7 அதிக ச!திகைள எதிபா!க ?யா , வ0மான கபைல
இய!%வ ேபால, ச+ வ0சய
தி)% வேவா..
இ ேபாற !கியமான உவ$க' ச&ைதகள அேநக உ'ள
அைன
ைத பாப ச) TENSION ஐ தா த ஆகேவ இ&த
உவ$கள மிக !கியமான சில வ)ைற ப)றி பாேபா 
!கியமான சில உவ$க' :–
DOJI, HARAMI, HAMMER, ENGULFING, PIERCING LINE, 3 METHOD BEARISH & BULLISH
PATTERNS, 3 WHITE SOLDIER, 3 BLACK CROWS, DOCK CLOUD COVER, இ ேபாற
வ0சய$கைள ெகாSச ஆழமாக பாேபா, கD?பாக உதவ0யாக
இ!%
1. DOJI:தலி DOJI எற ெபயட ஒ %றிப0@ட ப$கி ஒ)ைற CANDLE லி

ஏ)ப1 வ?வ
ைத ப)றி பாேபா, இ&த DOJI எப ஒ %றிப0@ட
தின
தி ஒ ப$கி ஏ)ப1 வ?வமா%, ஒ CANDLE எப? இ&தா
DOJI எ நா அறியலா எபைத ெசாகிேற கவனமாக ேக6$க',
அதாவ ஒ ப$கி அைறய தின OPEN PRICE ம) CLOSE PRICE
இரD?)%மான இைடெவள மிக மிக %ைறவாக இ!% G8நிைலய0
உவா% CANDLE DOJI எனப1, அதாவ அ&த ப$% OPEN ஆனா
வ0ைலய0 இ& உயேர எவள ெசறா7, அல கீ ேழ எவள
வ8/சி 

அைட&தா7 அல ேம7 கீ 5 மாறி மாறி ஏறி இற$கினா7
இதியாக தா வ
தக
ைத ெதாட$கிய -'ளய0ேலா அல அ&த
-'ள!% மிக மிக அகி ச) ேமேலேயா அல கீ ேழேயா 
?வைட&தா அைறய தின அ&த ப$கி CANDLE ஒ F@ட %றி
ேபா இ!% அத)!% ெபயதா DOJI எனப1,
இ&த DOJI ய0 இரD1 வைக உD1, இரD1 ெவHேவ இட$கள இ
ேதா ேபா இத)!% இரD1 ெவேவ ெபயக6 உD1 அவ)ைற
ப)றி பாேபா, அத)!% DOJI ய0 பட$கைள பா$க'
PICTURE 1:-

DOJI ய0 வைகக' :MORNING STAR DOJI
EVENING STAR DOJI
LONG UPPER LEG DOJI
LONG LOWER LEG DOJI
MORNING STAR DOJI :-

ஒ ப$கி !கியமான தா$% நிைலகளேலா (SUPPORT ZONE) அல
ஒ %றிப0@ட வ8/சிைய 

ஒ ப$% அைட&த ப0றேகா ஏ)ப1 ஒ DOJI
அைமப0)% MORNING STAR DOJI எ ெபய, இHவா ஒ ப$கி
%றிப0@ட வ8/சி!% 

ப0ற% ஏ)ப1 இ&த DOJI அைம- நம!% சில
க
கைள ெசா7, அத அ?பைடய0 இ&த ப$% இன
ேம)ெகாD1 கீ 8 இற$%வத)% வா,-க' %ைற எ, இன
ெதாட& ேன வா,-க' அதிக எ நா
எ1
!ெகா'ளலா,
இத அ?பைடய0 இ&த ப$கி இன ெதாட& SHORT SELL ெச,வ
ஆப
ைத உவா!% எ, இன இ&த ப$கி BUYING ெச,வேத சிற&த

-க' %ைற எ இன ெதாட& கீ 8 இற$% வா.நம!% சில க கைள ெசா7. . MORNING STAR DOJI இ பட ைத பா$க' PICTURE 2 :EVENING STAR DOJI :- ஒ ப$கி !கியமான தைட நிைலகளேலா (RESISTANCE ZONE) அல ஒ %றிப0@ட உயைவ ஒ ப$% அைட&த ப0றேகா ஏ)ப1 ஒ DOJI அைமப0)% EVENING STAR DOJI எ ெபய.எ எ1 !ெகாD1 BUYING இ கவன ெச7 தலா. இHவா ஒ ப$கி %றிப0@ட உயவ0)% ப0ற% ஏ)ப1 இ&த DOJI அைம.-க6 அல அ1 த க@ட நகவ0)கான CONSOLIDATION PHASE !%' ]ைழ வா. இத அ?பைடய0 இ&த ப$கி இன ெதாட& BUYING ெச.-க6 அதிக எ நா எ1 !ெகா'ளலா.வ ஆப ைத உவா!% எ. அத அ?பைடய0 இ&த ப$% இன ேம)ெகாD1 உயவத)% வா. இன இ&த ப$கி இ& ெவளேயவேத சிற&த எ எ1 !ெகாD1 நா நைம பா கா ெகா'ளலா.

ஆகேவ ச) கவனமாக இ$க' எ எ/ச+!ைக ெச.-க' உD1. உய நிைலகள தா!% ப0?!க ?யாம கீ ேழ வ8/சி அைட& OPEN வ0ைல!% ச) ேமேலேயா அல OPEN வ0ைலய0ேலா அல OPEN வ0ைல!% ச) கீ ேழேயா ?வைடவ (CLOSE ஆவ ) LONG UPPER LEG DOJI எ ெபய. EVENING STAR DOJI இ பட ைத பா$க' PICTURE 3:LONG UPPER LEG DOJI :- இ&த வ?வமான ெபா வாக EVENING STAR DOJI ய0 ஏ)ப1 வா.வதாக எ1 !ெகா'ளலா LONG UPPER LEG DOJI எப நDட வா8 ேபாற ேகா@?ைன உயர தி . இ ேபாற அைம. அதாவ ஒ ப$% அைறய தின தன வ தக ைத ெதாட$கிய -'ளய0 இ& மிக அதிகமாக உய& .வ G8நிைலய0 இ&த ப$கி வ8/சிக' வரேபாகிற .ெபா வாக இ&த இரD1 வ?வ$க6 ஒ ப$கி அல ச&ைதய0 TREND REVERSAL ஆக ேபாவைத F@?ேய நம!% ெசா7 வ?வமாக எ1 !ெகாD1 கவனமாக இ!கலா.

ேம7 ஒ ப$% ெதாட& கீ 8 இற!க தி இ!% ேபா TECHNICAL ஆக இைடேய சில உய கைள ச&தி!% வா.-க' உD1. கீ 8 நிைலகள ெதாட& இற!க கா@டாம ெதாட& உய& OPEN வ0ைல!% ச) ேமேலேயா அல OPEN வ0ைலய0ேலா அல OPEN வ0ைல!% ச) கீ ேழேயா ?வைடவ (CLOSE ஆவ ) LONG LOWER LEG DOJI எ ெபய.-க' உவாகலா அப? இைடேய ஏ)ப1 உய கள தி\ எ இ ேபாற LONG UPPER LEG DOJI எற வ?வ ைத ெபமானா இ< அ&த ப$கி கீ 8 இற!க (DOWN SIDE) இ!% எ எ1 !ெகா'ளலா. . LONG UPPER LEG DOJI இ பட ைத பா$க' PICTURE 4:LONG LOWER LEG DOJI:- இ&த வ?வமான ெபா வாக MORNING STAR DOJI ய0 ஏ)ப1 வா. அப? ஒ G8நிைல வ&தா இ&த ப$கி BUYING கவன ெச7 தினா7 மிக மிக %ைறவான லாப$க6ட ெவளேயறிவ0ட ேவD1 அல அ&த ப$கி BUYING நிைலகைள எ1!காம இப சிற&த .ெப) இப . அதாவ ஒ ப$% அைறய தின தா வ தக ைத ெதாட$கிய -'ளய0 இ& மிக அதிகமாக வ8/சி அைட& .

அேத ேநர அதிகமாக உய& வ0@ட எ உ$க' நிைலகள இ& ெவளேயறாம7. !கியமாக SHORT SELL பDணாம7 இப நல LONG LOWER LEG DOJI இ பட ைத பா$க' PICTURE 5:இ&த வைகய0 ேம7 இரD1 வ0சய$கைள நா ெசாலியாக ேவD1 அதாவ MORNING STAR CANDLE. அதாவ இதி DOJI எற வா ைத மா@1 தா வ01ப@1'ள ம)றப? இ MORNING STAR DOJI ம) EVENING STAR DOJI ய0 வ0ைள கைளேய ஏ)ப1 அதாவ MORNING STAR DOJI எப %றிப0@ட இற!க தி)% ப0ற% வ அப? வ&தா இற!க தைடப@1 உயவத)% வா.-க' இ!கலா. அ ேபா இைடேய ஏ)ப1 வ8/சிகள தி\ எ இ ேபாற LONG LOWER LEG DOJI எற வ?வ ைத ெபமானா இ< அ&த ப$கி உய க' (UP SIDE) இ!% எ எ1 !ெகா'ளலா. அப? ஒ G8நிைல வ&தா இ&த ப$கி நா ெதாட& BUYING இ கவன ெச7 தலா.இ ேபாற அைம. . ம) EVENING STAR CANDLE. ேம7 இ&த ப$கி BUYING இ கவன ெச7 தலா எ நம!% ெசாவதாக எ1 !ெகா'ளலா LONG LOWER LEG DOJI எப நDட வா8 ேபாற ேகா@?ைன கீ ேழ ெப) இப . ேம7 ஒ ப$% ெதாட& உய& ெகாD1 இ!% ேபா TECHNICAL ஆக இைடேய சில வ8/சிகைள (CONSOLIDATION !காக) ச&தி!% வா. ஆகேவ SHORT SELLING இ இபவக' ச) கவனமாக இ$க' எ எ/ச+!ைக ெச.வ G8நிைலய0 இ&த ப$கி உய க' வரேபாகிற .-க' ஏ)ப1 எ பா ேதா இைலயா அேத வ0ைள கைள தா இ&த MORNING STAR CANDLE த.வதாக எ1 !ெகா'ளலா.

ஆனா இ&த MORNING STAR CANDLE லி இைடெவளக' ச) ெகாSச இ!கலா அேத ேநர ம)ற அைம-க' DOJI ஐ ேபாலேவ இ!க ேவD1 இ&த பட ைத பா$க'. அ1 நா ம)ற வ?வ$கைள ப)றி பாேபா WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. EVENING STAR CANDLE உயர$கள7 MORNING STAR CANDLE இற!க$கள7 வ ச+ இ&த பட ைத பா$க' PICTURE 6:- என நDபகேள DOJI எற வ?வ தி !கிய வ -+&ததா. 16 OCTOBER 2009 06:51 . இேத ேபா தா EVENING STAR CANDEL உ.ஆனா DOJI எப OPEN ம) CLOSE -'ளக6!% இைடேயயான இைடெவள மிக மிக %ைறவாகேவா அல இைடெவள இலாமேலா இ!%.

ஒ NORMAL HAMMER. ம)ெறா INVERTED HAMMER. தி\ எ உயர ஆரப0 . ச+ HAMMER ஐ ப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா. ம) தபாவள வா8 !கைள! க@1ைரயாளட இைண& ெத+வ0 ! ெகா'கிேறா. அல கீ ேழேயா ஒ Q திய ேபாற உவ ட ?வைடவ .-க6 ஏ)ப1. இHவா ஏ)ப? வ8/சிகைள றிய? உயவதாக ெகா'ளலா. அேத ேபா CHART பட$கள ஏ)ப1 உவ$க' இபதினா அத)!% இ&த ெபய ைவ 'ளன. ெதாட$கிய -'ள!% ச) ேமேலேயா. அேத ேநர EMPTY GREEN எற வைகய0 ?வைட&தா. அதாவ SOLID RED CANDLE எற வைகய0.. இத அ தமாக வ0ைரவ0 TREND REVERSAL வரேபாகிற எ ெகா'ளலா. கீ ேழ Fட ?வைடயலா. HAMMER இ இD1 வைக உ'ள . அதாவ ஒ %றிப0@ட வ8/சி!% ப0ற%. (ெதாட$கிய -'ள!% ேமேல ?வைடத) ச) பல . ஒ நா' ெதாட$கிய -'ளய0 இ& நல வ8/சிைய ச&தி .இ&த ெதாட!% ெதாட& ஆதர வழ$கி வ அைனவ!% நறிக'. 4Tamilmedia Team HAMMER HAMMER எப Q திய எப நா அைனவ!% ெத+& இ!%. இHவா ஏ)ப1 HAMMER ெதாட$கிய -'ள!% ேமேல தா ?வைடய ேவD1 எற க@டாய எலா கிைடயா . ேம7 ெதாட& உய வா. NORMAL HAMMER இ&த வைகயான HAMMER ஒ %றிப0@ட வ8/சி!% ப0ற% வவ .

ெகா'ளவ நல . அதாவ ச&ைதய0 NORMAL OPEN எற ைறய0 ெதாட$கி. அதாவ நா ன பா த HAMMER எற உவ தி)% தைல கீ 8 வ?வ !% தா இ&த ெபய. இ ேபா ஏ)ப1மாய0. ச+ பட ைத பா$க' (பட$கைள ெப+தா! பா!க பட தி ேம அ5 த .) NORMAL HAMMER PICTURE -1 INVERTED HAMMER INVERTED HAMMER எப ச&ைதய0 நல உயர$க6!% ப0ற% வவ . ச+ இ&த பட ைத பா$க' INVERTED HAMMER PICTURE – 2 . ஆகேவ நா நம LONG POSITION கள இ& லாப$கைள உதி ெச. ச&ைதய0 வ8/சிக' வ வா.அதிக எ ேவD1மானா எ1 !ெகா'ளலா.-க' வ0ைரவ0 ஏ)ப1. ேமேல தா!% ப0?!க ?யாம கீ ேழ வ& ெதாட$கிய -'ள!% ச) ேமேலேயா அல கீ ேழேயா ?வைடவ .

TECHNICAL ஆ. அ&த %றிப0@ட -'ளைய நா TECHNICAL ANALYSING ைணட இ&த %றிப0@ட -'ளய0 இ& தி- வா.வ0 ப? ஒ %றிப0@ட -'ளய0 தன இற!க ைத நி தி உயவத)% ஆரப0!% இைலயா. நா நிைன த ேபால இற!க தி இ& ச&ைத தி-கிறதா! எபதிைன உதி ெச. இ&த தைலப0 வா ைதய0ேலேய அத அ த -ைத& இபைத கவன$க' அதாவ ENGULFING எறா அ? ெநா!கி ேனவ எ அ த. சில வ?வ$கள இ&த ENGULFING BULL PATTERN மிக !கியமான . இ< ச+யாக ெசாலேபானா இ$% நா பா வ !கியமான . அதாவ ஒ ப$கிேலா அல ச&ைதய0ேலா இற!க$க' ெதாட& நட& வேபா . அேத ேபா தா ச&ைத இற!க தி இ!% ேபா (CORRECTION). அேத ேநர அ&த %றிப0@ட -'ளக' வ&த ட. ச+ இைத வ0ள!கமாகேவ பா வ01ேவா. அேத ேபா எ&த வ0தமான HAMMER இ ச&ைதய0 நல வ8/சி!% ப0ற% LOW ப%திகள வ&தா அ நலேத. ெகா'6 ஒ வழி ைறேய! இ&த ENGULFING BULL எனப1.-க' உ'ள எ கண0 வ0டலா.ெபா வ0 ஒ வ0ஷய ைத HAMMER ஐ ப)றி ெசாலலா எ&த வைகயான HAMMER உ ச&ைதய0 நல உய !% ப0ற% உயர$கள வ&தா7 அ ஆப தா. இ&த CORRECTION ஒ ? !% வரேபாகிற எபதிைன உதி ெச.

இரDடா நா' LOW -'ளைய S/L ஆக ைவ !ெகாD1. ெதாட& Jறாவ நா6 ச&ைத உயவ0 இ!க ேவD1. ச+ இ&த ENGULFING BULL வ?வ தி வ0திைறக' என எ பாேபா. இ&த இற!க ஒ ? !% வ G8நிைலய0.&த உய ஏ)ப@1 இ!க ேவD1. அத அ1 த க@ட இ . த நா' நல வ8/சி ஏ)ப@@1. ன நா பா த DOJI ம) HAMMER !% ஒ நா' CANDLE ஐ ைவ ேத ச&ைதய0 அ1 த க@ட TREND REVERSAL ஐ நா கண0 ேதா. அதாவ த நா' LOW -'ள!% கீ ேழ இ&த LOW இ!க ேவD1. இ&த ENGULFING BULL எப ச&ைதய0 இற!க நட& ெகாD?!% ேபா . இ&த ENGULFING BULL வ?வ ைத நா கண!ெக1!க நம!% இரD1 நா@க6!கான CANDLE ேதைவப1. நல ச!திவா. அதாவ ச&ைதய0 இற!க நட& ெகாD?!% ேபா . அல இற!க ஒ ? !% வ நாள உவா% ஒ CANDLE வ?வமா%. சில த நா' OPEN -'ள!% ேம இைறய CLOSE இ&தாேல ேபா மானதாக எ1 ! ெகா'கிறாக'. ேம7 இ&த வ?வ ட நா சில வ0சய$கைள கவன!க ேவD1. Fட இரDடா நா' HIGH -'ள!% ேமேல CLOSE ஆகேவD1. (நா ன பா த SOLID RED) அ1 தநா' ஒ நல ச!தி வா.&த ENGULFING BULL எ எ1 !ெகா'ளலா. அதாவ இைறய தின மிக அதிகப?யான VOLUME இ!க ேவD1.வ?வ$க' அைன இ ேபாற !கிய! வ ைத ெப)றைவக' தா. இைலயா! அேத ேபால தா. ச+ வ0சய தி)% வேவா. இப? எலா இ&தா TREND REVERSAL ஆகி வ0@டதாக எ1 !ெகாD1. ப0ற% த நா' HIGH -'ள!% ேமேல இைறய CLOSE இ!கேவD1. த நா' HIGH -'ள!% ேமேல இைறய CLOSE இ&தா. BUYING இ . த CONFORMATION DOJI ய0 Jல. இரDடாவ CONFORMATION ENGULFING BULL வ?வ தி Jல நா ச&ைதய0 ஏ)ப1 TREND REVERSAL ஐ கண0!க ?.

கவன ெச7
தலா, ச+ ENGULFING BULL பட
ைத பா$க'...
ENGULFING BULL PICTURE – 3

இ&த வ?வ ENGULFING BULLISH !% அப?ேய எதிபத, அதாவ ச&ைத
உயர
தி இ!% ேபா , TREND REVERSAL ஏ)ப@1 கீ 8 இற$%
ெச,திைய நம!% உண 
ஒ வ?வ, அதாவ த நா' நல
உய ட F?ய ஒ CANDLE, அத)!% அ1
த நா' ஏ)ப1 CANDLE
அைமபான , த நா' ஏ)ப@ட CANDLE இ HIGH -'ளைய வ0ட
உய& , தா!% ப0?!க ?யாம! த நா' LOW -'ளைய கீ ேழ
கட& ?வைடவ , இப? இ&தா TREND REVERSAL ஆ% வா,-க'
ஏ)படலா எ நா உண& ெகா'ளலா,
ேம7 இத)!% Jறாவ நா' CANDLE அைம-, ச&ைத இற$%வத)%
சாதகமாக இரDடா நா' LOW -'ளைய கட& நல ச!திட 
?வைடய ேவD1, ேம7 இரD1 ம) Jறா நா@கள
VOLUME அதிகமாக இ!க ேவD1, இப? எலா ஏ)ப1மாய0
ச&ைதய0 இற!க உதி ெச,யப1 ச+ ENGULFING BEARISH பட
ைத
பா$க'

ENGULFING BEARISH PICTURE – 4

PIERCING LINE
இ&த அைம- ஒ ப$கி %றிப0@ட வ8/சிக' 

வ&த ப0- ஏ)பட!F?ய
வ?வ ஆ%, இ&த வ?வ TREND REVERSAL வ0ைரவ0 வரேபாகிற
எபதிைன Q@?!கா@1, ஆகேவ இ&த வ?வ CHART பட$கள ஒ
%றிப0@ட வ8/சிக' 

ஏ)ப@ட ப0- ஏ)ப1மாய0, நா நம LONG POSITION
கைள ைத+யமாக எ1!கலா, ேம7 ெதாட& நல உயைவ!
வ0ைரவ0 ெப, ச+ இ&த வ?வ எப? இ!க ேவD1 எபதிைன
பாேபா,
%றிப0@ட ப$கி நல வ8/சிக' 

ஏ)ப@ட ப0-, இதி நாள நல
வ8/சிைய 

ச&தி
இ!க ேவD1, அதாவ OPEN -'ளைய வ0ட
அைறய CLOSE ச) ெதாைலவ0 கீ 8 ேநா!கி ?& இ!க ேவD1,
(LONG SOLID RED CANDLE), ப0- அ1
த நா' வ
தக தின
தி, ேந)ைறய
LOW -'ளைய வ0ட கீ ேழ ெதாட$கி, அத)% ச) கீ ேழ ெச, மப?
நல VOLUME உட உய& , த நா' ஏ)ப@ட SOLID RED CANDLE இ
பாதி!% ேம இைறய CLOSE ஆகி இ!க ேவD1, அப? ஏ)ப1மாய0
இைறய LOW -'ளைய S/L ஆக ைவ
!ெகாD1, நா வா$கலா, வ

தின$கள அ&த %றிப0@ட ப$கி நல உய க' ஏ)ப@1, லாப$க'
ெப%, ச+ இ&த பட
ைத பா$க'

PIERCING LINE PICTURE – 5

WRITTEN BY EDITOR
THURSDAY, 29 OCTOBER 2009 22:08

BULLISH HARAMI

இ&த அைம- ச&ைதய0 வ8/சிக' 

நட&
ெகாD?!% ேபா ஏ)ப1 வ?வமா%, HARAMI
எப ஜபானய ெமாழிய0 க)ப (தா,ைம)
அைட& இப எ ெபா', இ ேபாற அைம- CHART பட$கள
ச&ைதய0 இற!க
தி ஏ)ப1மாய0, இற!க ?& உயவத)கான
ஏ)பா1க' இன ெதாட$% எ ெபா' ெகா'ளலா, ச+ இ&த அைமஎப? இ!% எ பா!கலா,
ச&ைதய0 இற!க நட& ெகாD?!% ேபா , அ&த இற!க ஒ 
? !% வ G8நிைலகைள இ&த அைம- Q@?!கா@1, அதாவ 
த நா' CANDLE ஆன நல இற!க
ட (SOLID RED CANDLE)

பட ைத பா$க' BULLISH HARAMI PICTURE 1 BEARISH HARAMI . இப? இ&தா அ BULLISH HARAMI எ ெபய. HIGH. ப0ற% அ1 த நா' CANDLE இ ெதாட!க. இரDடா நாள HIGH -'ளைய கட& .?வைட& இ!க ேவD1. இத<ட Jறா நா' CANDLE உ உய& . ெதாட& உய& . இரDடா நா' EMPTY GREEN எற ைறய0 நல VOLUME உட உய& இ!க ேவD1.யலா. அதாவ DOJI ஐ ேபால. CLOSE ஆகிய அைன இ!க ேவD1. -திய உயர$க6ட ?& இ!க ேவD1. LOW. த நா' CANDLE இ CLOSE -'ள!% ேமேல ஆரப0 . F@ட %றிைய ேபால Fட இ!கலா. இப? ஏ)ப@டா ச&ைதேயா அல ஒ ப$ேகா த)ெபா5 உ'ள TREND இ இ& (BEAR TREND TO BULLISH TREND ) மாறேபாகிற எ ெகா'ளலா. அதாவ த நா' CANDLE !% உ'ேளேய இரDடா நா' OPEN. அேதா1 ம@1 இலாம. இரDடா நா' CANDLE சில சமய$கள EMPTY GREEN எற ைறய0 இலாம. அப? இ&தா7 Jறா நா' CANDLE ஐ ெபா நா இ&த அைமைப உதி ெச. த நா' OPEN -'ள!% கீ ேழேய ?வைடய ேவD1.

பல வா. இரDடா நா' CANDLE இ LOW -'ள!% கீ ேழ ?வைடய ேவD1. ெதாட& இற$கி த நா' CANDLE !% உ'ேளேய ?வைடய ேவD1. அதாவ நறாக உய& நி)% ச&ைதய0 த நா' CANDLE நல உய ட EMPTY GREEN எற ைறய0 ?வைட& இ!க ேவD1. அதாவ DOJI ஐ ேபால. ேம7 இ&த அைம. ேம7 இரDடா நா' CANDLE இ OPEN.யலா. F@ட %றிைய ேபால Fட இ!கலா.BULLISH HARAMI !% எதிபதமான . பட ைத பா$க' BEARISH HARAMI PICTURE 2 .இ&த அைம. HIGH. எபதிைன ெசா7 ஒ நிக8வாக எ1 !ெகா'ளலா. அ1 இரDடா நா' CANDLE. த நா' CANDLE இ CLOSE -'ள!% கீ ேழ ஆரப0 . LOW.CHART பட$கள ஏ)ப1மாய0. இ ேபாற அைம-க' ச&ைதய0 உயர தி ஏ)ப1 G8நிைலய0. ச+ இ&த அைம. GAP DOWN எற ைறய0. CLOSE எலா த நா' CANDLE !% உ'ேளேய இ!க ேவD1. DOWN TREND ஆரப ஆகேபாகிற .ச&ைத நறாக உய&த ப0. ேம7 SOLID RED CANDLE எற ைறய07 இ!க ேவD1. இ ச&ைதய0 TREND REVERSAL ஐ %றி!%. அப? இ&தா7 Jறா நா' CANDLE ஐ ெபா நா இ&த அைமைப உதி ெச. இப? இ&தா இத)!% BEARISH HARAMI எ ெபய. ெதாட& Jறா நா' CANDLE உ. ேம7 இரDடா நா' CANDLE சில சமய$கள EMPTY GREEN எற ைறய0 இலாம.&ததாக இ!%.எப? உவா% எபதிைன பாேபா வா$க'.

ய ேவD1மாய0. இைறய LOW -'ளய0ேலா. இ ேபாற அைம-க'. ேம7 இரD1 நா' CANDLE க6 நல நளட இ!க ேவD1. அல அத அகிேலா ?& இ!க ேவD1. உ$கள S/L. த நா' CANDLE இ ைமயப%தி!% கீ ேழ வைர!% நறாக வ& .DARK CLOUD COVER இ&த வ0தமான அைம. இரDடா நா' HIGH -'ளயா% . அல CORRCTION வரேபாகிற எ ெகா'ளலா ேம7 ந$க' SHORT SELL ெச. த நா' நறாக உய& EMPTY GREEN CANDLE எற ைறய0 அைம& இ!க ேவD1. இப? ஏ)ப@டா TREND REVERSAL. ேம7 இ&த அைமபான நா ன பா த ENGULFING BULL எற அைமப0)% எதிபதமான .ச&ைத உயர தி இ!% ேபா ஏ)ப1வதா%. அத)!% அ1 இரDடா நா'. பட ைத பா$க' . ெதாட& Jறா நா6 -திய LOW -'ளக6ட ?& இ!க ேவD1. ச&ைதய0 ஒ இற!க வரேபாகிற எபதிைன Q@?!கா@1 ஒ நிக8வாக எ1 !ெகா'ளலா. இப? ஏ)ப1மாய0 அத)!% DARK CLOUD COVER எ ெபய. த நா' HIGH -'ளைய கட&த OPEN ஆக இ!க ேவD1. ப0ற% உயர$கள தா!% ப0?!க ?யாம கீ ேழ வ8/சி அைட& .

ச&ைதய0 உயைவ உதி ெச.DARK CLOUD COVER PICTURE 3 THREE WHITE SOLDIER BULLISH PATTERN இ&த ைறய0 வ BULLISH PATTERN ஆன .உவான ப0ற%. ெதாட உய க' சா தியமாகலா. TRIANGLE. H&S… ) கிைட!கிறதா எபதிைன நா கவன தி ெகா'ள ேவD1. ச+ இ&த அைம. அதாவ இ&த தைலப0 ெபய+ இப ேபா J EMPTY GREEN CANDLE. அேத ேநர இ&த அைம. இ&த அைம. அல ேவ ஏதாவ உவ$கள BREAK OUT (CHANNEL. ெதாட& J நா@க' நல ைறய0 VOLUME உட ச&ைதய0 அல ஒ ப$கி ஏ)ப@டா. உய க' ெதாட. .CHART பட$கள உDடானா நா ெதாட& அ&த ப$கி LONG POSITION இ இ!கலா. வழிகள ஒ. அப? எலா ேச& கிைட தா. அல CONSOLIDATION எனப1 அ1 தக@ட உய !கான ெசயக6!% ப0றேகா ஏ)ப1 ஒ அைமபா%. இ ேபாற அைமபான ச&ைதய0 ஒ %றிப0@ட வ8/சி!% ப0றேகா.எப? உவா% எபதிைன பாேபா. அதாவ TREND LINE BREAK OUT. ேவ சில வ0சய$கைள நா கவன தி ெகா'ள ேவD1.

TRIPLE TOP. ேம7 ஒHெவா CANDLE இ நள த நா' CANDLE இ நள ைத வ0ட அதிகமாக இ!க ேவD1. ஆகேவ கவனமாக ைகயாள ேவD1. Jறாவ நா' CANDLE இரDடாவ நா' CLOSE -'ள!% கீ ேழ ெதாட$கி. இத)!% த நா' CANDLE இ LOW -'ள S/L என ைவ !ெகா'ளலா. இப? நட&தா அத)!% ெபய THREE WHITE SOLDIER BULLISH PATTERN. இரDடாவ நா' HIGH -'ளைய கட& . இ ேபாற அைம-க' வ&தா DOUBLE TOP. ேம7 நாகா நா' உவா% CANDLE ஆன இற$கி வ&தா7. ச&ைத தன ச!திைய இழ& கீ ேழ வ எ கத ேவD? இ!%. அேத ேபா இரDடா நா' CANDLE. இ&தா7 ேவ சில வ0சய$கைள கவன உ$க' S/L ஐ கைடப0?!கலா. ேம7 இ&த TREND REVERSAL பல வா.அதாவ த நா' CANDLE ெதாட$கிய -'ளய0 இ& நல VOLUME உட உய& EMPTY GREEN எற ைறய0 ?வைடய ேவD1. (எப? எ இ< உ'ேள ெச7 ேபா பாேபா) அ1 ேவ சில வ0சய$கைள நா கவன!க ேவD1. நாகா நா' CANDLE இ HIGH -'ளைய வ0ட உய& இ!க ேவD1. அப? இலாம உயர %ைறவாக இ!% ப@ச தி. அத)% ேமேல ?வைடய ேவD1. த நா' HIGH -'ளைய கட& . ெதாட& உய& . த நா' ?வைட&த CLOSE -'ள!% கீ ேழ (த நா' CANDLE !% ைமய தி) ெதாட$கி.&ததாக இ!% ப@ச தி கD?பாக ஐ&தா நா' CANDLE. அல NORMAL OPEN எற ைறய0 ெதாட$கினா7. த நா' CANDLE இ LOW -'ளைய கட& ?வைடய!Fடா . (ஒேவைள நாகா நா' கீ ேழ நறாக இற$கி ேமேல ெசான ேபால அைம&தா) GAP UP எற ைறய0ேலா. அப? இ&தா உய க' ெதாட. அத)% ேமேல ?வைடய ேவD1. TREND LINE RESISTANCE எ . அதாவ ச&ைத OVER BOUGHT எற நிைலய0 இ!% ேபா .

அல அ&த -'ளய0ேலா ?வைடய ேவD1. அதாவ ச&ைத OVER SOLD எற நிைலய0 இ!% ேபா . Jறா நா' CANDLE. ெதாட& நறாக இற$கி. இப? ஏ)ப1மாய0 இத)!% THREE BLACK CROWS எ ெபய.-க6 உ'ள . இ ேபாற அைம. அத)% அ1 த இரDடா நா' CANDLE. ேம7 நாகா நா6 இத)!% ைணயாக வ8/சிக' இ!க ேவD1. த நா' CANDLE இ ைமயப% தி!% அகி ெதாட$கி. இரDடா நாளானா இைறய LOW -'ள!% அகிேலா. இரDடா நா' CANDLE !% ைமயப%தி!% அகி ெதாட$கி. ஆகேவ கவனமாக பா ைகயாள ேவD1இ&த பட ைத பா$க'…. த நா' LOW -'ள!% கீ ேழ ெச. அ1 ேவ சில வ0சய$கைள நா கவன!க ேவD1. ன பா த ேபாலேவ த நா' CANDLE நறாக இற$கி.ச&ைத TOPS OUT ஆ% G8நிைலய0ேலா. இரDடா நா' LOW -'ள!% கீ ேழ ெச. இ ேபாற அைம-க' .ஏதாவ அகி இ!% வ0சய$க6ட RESISTANCE எ1 திப0வ01 வா. THREE WHITE SOLDIER PICTURE – 4 THREE BLACK CROWS நா ன பா த THREE WHITE SOLDIER !% அப?ேய ேந எதிபத. அ$ேகேயா அல அகிேலா ?வைடய ேவD1. அல நறாக உய& இ!% ேபாேதா ஏ)ப1.

இதைன ெதாட& பய0)/சி ெச. இ&த மாதி+யான வ?வ$கைள ைவ நா அறி& Qதா+ ெகா'ளலா. TRIPLE BOTTOM.வ&தா DOUBLE BOTTOM. J CANDLE க' இைண& ஏ)ப1 மா)ற$க' என வசயாக பா வ&ேதா.-க6 உ'ள . இரD1 CANDLEக' இைண& ஏ)ப1 சில !கியமான மா)ற$க'. பட ைத பா$க' THREE BLACK CROWS PICTURE 5 இ வைர CHART பட$கள ஏ)ப1 ஒ)ைற CANDLE Jல ச&ைதய0 ஏ)ப1 மா)ற$க'.$க'. TREND LINE SUPPORT எ ஏதாவ அகி இ!% வ0சய$க6ட SUPPORT எ1 திப0வ01 வா. அல ச&ைத நறாக வ8/சி அைட& இ!% ேபா . !கியமாக ச&ைதகள TREND REVERSAL ஏ)ப1வைத. ச+ இ வைர TECHNICAL ANALYSINGகி)% ேதைவயான அ?பைட வ0ஷய$க' யா ?& வ0@டன. இ&த வ0ஷய$க' எலா ச&ைத உயர தி இ!% ேபா . ஆகேவ கவனமாக பா ைகயாள ேவD1. அ1 என வ0தமான நக க' ஏ)படலா எபதிைன Q@?!கா@1 !கியமான வ?வ$க' ஆ%. அ1 த வார TECHNICAL ANALYSING இ !கியமான ப%தி!%' ெசேவா .

வாளக6!% ைக வ&த கைலயாக இ!க ேவD?ய மிக !கிய.வாள ஆவா.வதி கிலா?யாக இபவ தா.மிக க?னமாக இ!க ேவD1. ஒ ப$கி வைர பட ைத பா த உடேன அத ேபா!ைக -+& ெகா'பவ. அத)!% இ ேபாற வ0சய$க' உங6!% ைக ெகா1!%.. STOCHASTIC OSCILLATOR. ேத&த ]@ப ஆ. எைத ெவெற1!% ஆசா திய திறைமட F?ய உைழ. 06 NOVEMBER 2009 01:40 கட&த சில வாரஙகளாக தனப@ட ேகD?க' Jல. ADX.வாளகளாக மா). அதாவ ஒ ப$கி நக க6!% உ ைணயாக இ!% indicator கைள ப)றி ெகாSச பா வ01ேவா.WRITTEN BY EDITOR FRIDAY.ம@1ேம உஙகைள ஒ ேத&த ]@ப ஆ.. அ&த வைகய0 RSI. PARABOLIC SAR. ஒ ேத&த ]@ப ஆ. ஒ இரD1 ேகD?க' Jல. ஆகேவ நம பதி க' ஒHெவாற கவனமாக ப? மனதி நி $க'. அத)!% உஙகள உைழ. அத அ1 த க@ட நக க' எப? இ!% எபதிைன ? ெச. நா பா வ&த வ0சய$க' அைன . MACD. ச+ இெபா5 ேம7 சில வ0சய$கைள ப)றி பாேபா. MOVING AVERAGE ேபாறைவகைள . ஒ %றிப0@ட ப$கி நக கைள நா எப? F@?ேய ெத+& ெகா'ளளா எபதிைன ப)றி பா வ&ேதா. அ ேபா ஆக ேவD1 எ உ$க6!% ஆைச இ!%ேமயானா.

stop loss ேபாற வ0சய$கைள அறி& ெகா'ள பயப1 தப1 !கியமான Indicator எ ெசானா மிைகயாகா . MOVING AVERAGE ஐ ெபா தவைர J வ0தமான ெபயகள உ'ள . resistance. targets. support. அத)!% அ&த J வ0தமான ெபயகைள ப)றி பாேபா SIMPLE MOVING AVERAGE. அத Jல கிைட!% அள கைள ைவ . .வாளக' எற நிைல!% வ&த ட இ&த MOVING AVERAGE கள கலைவகைள பயப1 தி. ச+ இ&த MOVING AVERAGE ஐ ப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா. ேம7 அ&த கண!கீ 1க' ப)றி ெத+& ெகா'வதினா. EXPONENTIAL MOVING AVERAGE. MOVING AVERAGE CROSS OVER எற ைறய0 ஒ ப$ைக எ&த -'ளய0 BUY / SELL பDணலா எற வ தக ? கைள எ1!க பயப1.வதி ெவேவ ைறகைள ெப)'ள . ஏெனன ப@டைன த@?னா இ@லி எற ைறய0 அைன வ0தமான அள க6 ந$க' பய ப1 CHARTING S / W இ மிக ெதளவாக உ'ள . நம!% ஒ ெப+ய பயனைல எேற ெசாேவ. ஒHெவா கண!கீ 1க' ெச. இதி நா பயப1 வ EXPONENTIAL MOVING . இ< அதிகமாக EXPONENTIAL MOVING AVERAGE ஐ தா பயப1 கிறாக'. WEIGHTED MOVING AVERAGE இதி அதிகமாக SIMPLE MOVING AVERAGE. அதி சில கண!கீ 1கைள ெச. இ< ெசாலேபானா ந$க' அ<பவ வா. இ&தா7 இ&த கண!கீ 1க' எப? வகிற எபதிைன ம@1 ச) வ0ள!கிவ01கிேற. என ெவேற ெத+யாம பய ப1 வ தவ இைலயா? .ப)றி பாேபா MOVING AVERAGE:MOVING AVERAGE எப ஒ ப$கி வ0ைலகள ஏ)ப1 மா)ற$கைள ைவ . அ&த ப$கி அ1 த க@ட நக க'.&த ]@ப ஆ. ம) EXPONENTIAL MOVING AVERAGE எற இரDைட பயப1 வாக'.

த மாதி+ ஆ% எற ேகாண தி வா$% வக' இைலயா. ச+ கண!கீ 1க' எப? எ பாேபா. உதாரணமாக ஒ ப$கி நகவ0 !கியமான நா% வ0ஷய$க' இபதாக நா ன பா இ&ேதா இைலயா. அ ேபாலதா. இெபா5 அ&த ப$% 80 எற வ0ைல!% வ& வ0@ட . 100 Mபா. அப?யானா. %ைற&த வ0ைல!% வா$கிய ேபால ஆ%.. அேத ேநர இ&த ப$% சீ!கிரேம உயரேபாகிற .!% கிைட!கிற . ெபா வாக AVERAGE எறா என எப நா அைனவ!% ெத+& இ!%. அ ேபால தா ஒ ப$கி நக கள சராச+ைய ைவ இ$% என எனேவா ெச. எற வ0ைல!% வா$%கிறக' எ ைவ !ெகா'6$க'. அைத ப)றி ச) வ0ள!கமாக பா வ01ேவா. அப? எறா ேம7 ெகாSச வா$கிேபா@டா. அப?யானா உ$கள வ0ைல இற!க கD1'ள . அனா இெபா5 அ&த ப$% 80 Mபா.!% ேவ வா$கி உ'ள க'. எத சராச+ எற %ழப உ$க6!% வரலா. ேம7 ந$க' 100 Mபா. LOW. அதாவ OPEN. அதாவ ஒ ப$கி நகவ0 சராச+ ! சராச+ ! (MOVING AVERAGE) எ ெசாகிேறாேம. CLOSE எற அள கைள ப)றி. சரச+ எ ெசா7ேவா இைலயா அ தா. அேத அள கள மப? 80 Mபா.!% வ&த ப0னா தா உ$க' லாப ஆரப ஆகிற எ இைல இைலயா. உ$கைள ைவ ேத ெசாலலா உதாரணமாக ந$க' ஒ ப$ைக 100 Mபா. ேம7 100 Mபா.யலா. இ< உ$க6!% வ0ள!கமாக ெசாலேவD1மானா. அேத ேநர உ$க' வ0ைலைய AVERAGE ெச..AVERAGE ஐ தா. இ&த ந% அள கள MOVING AVERAGE கைள தா ந$க' அறி& .!% வா$கினா உ$கள AVERAGE வ0ைல 90 எற அளவ0 வ& வ01 இைலயா. இ< வ0ள!கமாக ெசாகிேற ேக6$க'.!% வா$கிய ப$ைக. இேபா 'ள வ0ைலய0 இ& மப? 90 எற வ0ைலைய தாD?னாேல உ$கள லாப ஆரப ஆகிவ01. HIGH.

இதி எ&த வ0ஷய அதிக !கிய வ வா. கட&த 10 நா@களாக ஒ ப$கி LOW -'ளய0 MOVING AVERAGE . கட&த 10 நா@களாக ஒ ப$கி OPEN -'ளய0 MOVING AVERAGE . தலி SIMPLE MOVING AVERAGE இ கண!கீ 1கைள ப)றி பாேபா (இ&த கண!கீ ைட ைவ தா ம)ற இரD? கண!கீ 1கைள கண!கீ 1 ெச. அ&த ப$கி 10 நா' CLOSING -'ளைய %றி !ெகாD1. நா அேநக !கியமான வ0சய$கைள அறி& ெகா'ள உதவ0யாக இ!% எ ெசால?.ய.&த எ ஒ ேக'வ0 உ$க6!% வ&தா. ச+ இெபா5 இ&த MOVING AVERAGE இ கண!கீ 1க' எப? எ ெசாகிேற. ப)றி ந$க' அறி& ெகா'ளலா. அைத ெமா தமாக F? 10 ஆ வ% தா. கட&த 10 நா@களாக ஒ ப$கி CLOSE -'ளய0 MOVING AVERAGE . அத)!% பதிலாக ஒ ப$கி CLOSE -'ளய0 MOVING AVERAGE. வ வ0ைடேய அ&த ப$கி CLOSING -'ளய0 10 நா@க6!கான SIMPLE MOVING AVERAGE ஆ%.வாக'.ெகா'ளலா. உதாரணமாக கீ 8 கDட வைகய0 ஒ ப$கி CLOSE -'ளக' அைம&தா அவ)றி MOVING AVERAGE என எ பாேபா வா$க'. உதாரணமாக 10 நா@க6!% ேதைவயான AVERAGE ேவD1 எறா. நா' / வ0ைல . ெகா'ள ேவD1. தலி எ திைன நா@க6!கான AVERAGE நம!% ேவD1 எபதிைன ? ெச. அதாவ ேதாராயமாக கட&த 10 நா@களாக ஒ ப$கி HIGH -'ளய0 MOVING AVERAGE .) SIMPLE MOVING AVERAGE SIMPLE MOVING AVERAGE இ ஒ ப$கி CLOSING MOVING AVERAGE ஐ கண!கீ 1 ெச.

இப?யாக ஒ ப$கி CLOSING அைம&தா அ&த 10 நா@க6!கான CLOSING AVERAGE = 110 + 105 + 107 + 110. 9/114. 3/107. ெபா வாக 5 !கிய கால அள க' உ'ள . 5/103. இHவா இ!% இ&த EMA ேகா1கள Jல நா எப? சில ? கைள எ1!கலா. 8/105. ஆனா இ&த 10 நா@க6!கான EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA) ஐ கண!கீ 1 ெச. ச+ எ&த எ&த கால அள கைள MOVING AVERAGE இ பயப1 தலா எபதிைன ப)றி பாேபா.4 எற -'ள தா அ&த ப$கி 10 நா@க6!கான SIMPLE MOVING AVERAGE ஆ% (CLOSE -'ளகள அ?பைடய0). ஆகேவ என அ<பவ தி நா இ&த EMA ைவ உ$க6!% ப+& ைர!கிேற. 50 நா@க6!கானைவ. 9 நா@க6!கானைவ. 6/105. 18 நா@க6!கானைவ. 7/111.தா 108. ஆக இ&த 108. ேம7 SIMPLE MOVING AVERAGE ஐ வ0ட EXPONENTIAL MOVING AVERAGE இ வைர நா கDட தி மிக ச+யான ? கைள (SUPPORT. 200 நா@க6!கானைவ ஆகிய 5 உ !கியமானைவ. 4/110.4. அைவக' 4 நா@க6!கான EMA (CLOSE BASE). + 103 + 105 + 111 + 105 + 114 + 114 = 1084. அதைன பயப1 தலா. 20 NOVEMBER 2009 11:02 . ேம7 ந$க6 உ$க6!% எ ஏ)றதாக இ!கிறேதா. இைத 10 ஆ வ%!க 1084 / 10 = 108. இ&த MOVING AVERAGE அைன நா பயப1 CHARTING S / W இ ேகா1களாக அைம& இ!%.4 எற -'ளய0 இ& ச) வ0 தியாசப1. RESISTANCE ) த& வகிற . 2/105.1/110. 10/114. எப? நம வ தக தி)% பயப1 தலா எபதிைன அ1 த வார பாேபா WRITTEN BY EDITOR FRIDAY.

இHவா நக ேபா இ&த ேகா1க' ஒ சில இட$கள ஒ சில வ0ைள க' த அ ேபாற வ0ைள க' என என எ பாேபா. இப? இ!% ேபா இ&த ேகா1க' ப$%கள நக க6!% த%&தா) ேபா ேம7 கீ 5 ஏறி இற$கி நக& ெகாDேட இ!%. 200. இ&த ேகா1கைள ைவ !கியமான சில ? கைள நா வ தக தி)% சாதகமாக எ1 !ெகா'ளலா எ ெசாலி இ&ேத இைலயா. ேம7 இதி பயப1 தப1 கால அள கைள ப)றி பா வ&ேதா. தலி நா% நா' moving average ேகா1. அத)% கீ 8 50 நா' moving average ேகா1 அத)% கீ 8 200 நா' moving average ேகா1. ச+ அ ேபா பயப1 தப1 கால அள கள ேகா1கைள நா charting s/w பயப1 ேபா . அைம& இ!%. அத)% கீ 8 18 நா' moving average ேகா1. இதி !கிய வ வா.&ததாக 18. வசயாக ஒ ப$கி chart பட$கள இ!%.கட&த வார moving average ப)றி பா ெகாD1 இ&ேதா. . இHவா இ!% இ&த ேகா1க' ஒHெவா அ&த ப$% கீ ேழ வ ேபா support இட$களாக ெசயப1. அத)!% கீ 8 ஒப நா' moving average ேகா1. 9. அைத ப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா. ேபாற நா@கள moving average கைள பய ப1 கிேறா எ ெசாலி இ&ேத இைலயா. இ&த நா@கள moving average ேகா1களான . 50. அதாவ ஒ ப$% ேமலி& கீ ேழ வ ேபா அ&த ப$கி moving average ேகா1களான . உதாரணமாக நா கால அள கள 4. 50. 18. 200 ஆகிய நா@க6!கான moving average க' ெசயப1.

அதாவ 18 நா@களாக க@? காபா திய வ0ைல ச+& ேபாவ அவள எளதல அலவா. அேத ேபா கீ ழி& ஒ %றிப0@ட ப$% ேமேல வ ேபா இேத நா@கள ேகா1க' தைட -'ளகளாக ெசயப1. அ ேபாற நிக8 கைள ப)றி பாேபா. அ&த அைன ேகா1கைள அ&த ப$கி வ0ைல ேமேல தாD? ெச7 ேபா . அப? பா!% ேபா 18 நா@களாக அ&த ப$% தன closing வ0ைலைய கட& கீ ேழ வவ ச) சிரம. ஆகேவ இ&த -'ளகள அகி ப$%க' வ ேபா ச&ைத ைண நி)% G8நிைல வ&தா. ஆகேவ தா இற$% ேபா இ&த 18 நா' moving average !கியமான support ஆக ெசயப1.-கைள அ&த ப$% ெப. ஒ ேச& ப0+ ேபா சில !கிய வ நிைற&த நிக8/சிக' அ&த %றிப0@ட ப$%கள நைடெப. இத)!% ேவ சில உவ அைம-கள break out உ . இ&த ேகா1 ெதா@1 நி)% -'ளகள இ& உய வா.ஏெனன அ&த %றிப0@ட ப$கி 18 நா@க6!கான சராச+ closing வ0ைல எப அ&த ெகா1 உ'ள -'ளயா%. இ&த ேகா@ைட கீ ேழ கட&தா அ1 த !கியமான support எ 50 நா' moving average ேகா@ைட ெசாலலா.&த support -'ளகளாக ெசயப1.-க' ஏ)ப1. அ1 200 நா' moving average இப? இ&த J ேகா1க6 அதிக !கிய வ வா. அேத ேபா ேம7 சில வ0சய$கள நா பா!கலா அதாவ ேமேல %றிப0@ட moving average கள ேகா1க' எலா ஒேர -'ளய0 ஒ ேச ேபா . உதாரணமாக ேமேல %றிப0@ட ஐ& நா@க6!கான moving average ேகா1க6 chart பட தி ஒேர -'ளய0 ஒ ேச& . அத நக க' இ< அதிகமாக ேமேல ெச7 வா. அ ேபாற நிக8 க' நட!% ேபா நம!% நல லாப$க' கிைட!க F?ய வா.-க' இபதாக எ1 !ெகா'ளலா. அப? அ&த -'ளைய கீ ேழ கட& வமானா அ&த ப$% தன ச!திைய இழ& வகிற எ தாேன அ த.

அதாவ இ&த %றியVடான ெபD1ல ேபா ேம7 கீ 5 ஏறி இற$கி வவ ஆ%. இப?யாக இ&த moving average ேகா1க' நம!% அேநக வ0சய$கைள ெசா7.நம!% கிைட இ&தா. MOVING AVERAGE PICTURE 1: RSI RSI எப ஒ %றிப0@ட ப$கி நக கள ச!திைய தமான!% %றியVடா%. அேத ேபா இ&த ஐ& ேகா1க6 ஒ ேச& இ!% ேபா அ&த ப$கி வ0ைல -'ளயான இ&த ேகா1கைள எலா கீ ேழ கட& ெச7ப? ேந&தா. ெதாட& இற!க இ!% எ நா எ1 !ெகா'ளலா. 50. எற ேகா1கைள கீ ேழ கட&தா லாப$க' ேபா எ வ0) வ0@1 வ& வ0டலா. இதைன நறாக உதி ெச. இத ைண ெகாD1 நா அ&த ப$% த)ெபா5 நக& ெகாD?!% திைசய0 ெதாட& நகமா! எபதிைன ஓரளவ0)% தமான!கலா. இத)!% moving average convergence and divergence எ ெபய. நா அ&த ப$கிைன வா$கலா. ேம7 அ1 இ&த ேகா1கள 18. அதாவ இ&த %றியVடான 0 (Zbஜிய த ] வைர) த 100 வைர . இப? !கிய வ நிைற&த moving average கள பட$கைள பா$க'. அல அத)!% ன Fட ந$க' வ0) வ0@1 வரலா.

இ&த ப$% வ0ைரவ0 உயர ேபாகிற எ அ த ெகா'ளலா அத ப? வா$க ெச. ேம7 இ&த RSI இ இரD1 வ0ஷய$க' உ'ள . அப? இ&தா வ0ைல வ0ைரவ0 உய எ ெகாD1 வா$கலா. இ&த ப$கி வ8/சிக' ஏ)ப1 வா.. அதாவ RSI உய& ப$கி வ0ைல உயராம இப .யலா. அதாவ இதி POSITIVE DIVERGENCE. இHவா இப POSSITIVE DIVERGENCE ஆ% . அல நகவ0 ேவக %ைறவாக இ& VOLUME அதிகமானாேலா.. அ&த %றிப0@ட ப$கான ெதாட& உய வா.ேம7 கீ 5 ஆ? ஒ %றிப0@ட எDகைள ேமேல கட& ெதாட& ெசறா. இப?யாக அ&த ப$கி நகவ0 ச!திைய நம!% உண INDICATOR ஆக இ&த RSI ெசயப1. அ&த ப$% ெதாட& உய எ. அேத ேபா ெதாட& உய& ேமலி& கீ ழாக 70 எற -'ளைய கீ ேழ கட& வமானா. (இ&த %றிப0@ட ஒ வ0ஷய ைத ம@1 ைவ நா 100% ச+யான ? !% வர ?யா ). அல நகராம ஒ %றிப0@ட இரD1 -'ளக6!% இைடேய ம@1 நக&தாேலா.. POSITIVE DIVERGENCE: POSITIVE DIVERGENCE எப ! இ&த RSI INDICATOR ேமேல உய& இதைன ஒ@? இ&த RSI !% உ+ய ப$கி வ0ைல ச) கீ 8 ேநா!கி நக&தாேலா. அேத ேபா ஒ %றிப0@ட -'ளய0 இ& கீ ேழ வ&தா. NEGATIVE DIVERGENCE: . அத ப? இ&த RSI எற INDICATOR 30 எற -'ளைய கீ ழி& ேம ேநா!கி கட& ெதாட& உயமானா. வ8/சிக' ஏ)படலா எ ஓரளவ0)% நா அ<மான தி!% வரலா. ம) NEGATIVE DIVERGENCE எ இரD1 வ0ஷய$க' உ'ள இதைன ப)றி பாேபா . அைத பா வ01ேவா.-க' உவாகலா எ எ1 !ெகா'ளலா.-கைள ெப எ ைவ ெகா'ளலா..

NEGATIVE DIVERGENCE எப RSI INDICATOR DOUBLE TOP. அல RSI உயராம இ& . அல ேவ ஏேத< தைடகைள ச&தி!% வா. அதாவ ெப@ேரா த& ேபான ப0ற% வD?ைய அ$% இ$% ஆ@?னா கிைட!% ெசா)ப ெப@ேராலி Jல ஓ1 வD?ைய ேபாற இ&த NEGATIVE DIVERGENCE எப எ. இ&த வ0சய$கைள கட&த வார தி/சி மாநகர தி நா எ1 த TECHNICAL ANALYSIS வ%-கள ச+யான உதாரண ட பா ேதா.-க' அகி இ& . ப$கி வ0ைல ம@1 நறாக VOLUME இலாம உயமானா. ச+ மK த'ளைவகைள அ1 த வார பாேபா . அல RSI அதிகப?யான உயர தி இ& . அல -திதாக வா$காம இப நல .. அல ச!தி இைல எ அ தமாகி வ0ைரவ0 கீ ேழ வரேபாகிற எ ெகா'ளலா.. இ&த ப$கி ெதாட& உய ச!தி %ைற& வவதாகேவா. RSI PICTURE இப?யாக ப$கி வ0ைலய07 RSI ய0 நகவ07 வ0 தியாச$க' இப NEGATIVE DIVERGENCE ஆ%. இHவா ஏ)ப? இ&த ப$கி இ& ெவளேய வ& வ01வ .

ச+ இ&த indicator ஐ எப? நா பா!க ேவD1 எ ெசாகிேற. MACD) ஒ!ெகா cross ஆவைத ைவ நா Buying ம) Selling ? கைள எ1!கலா. இத<ட நம Technical Analysis அறிைவ ேச தா ச+யான ? கைள எ1!க ?).WRITTEN BY EDITOR SATURDAY. அேத ேபா இ&த MACD ேகாடான “0” எற -'ளைய கீ ேழ கட&தா அ&த %றிப0@ட ப$ைக வ0)கலா. 28 NOVEMBER 2009 20:09 கட&த வார !கியமான Indicator களாக Moving Average . இதி ஒ ேகா1 MACD எ அைழ!கப1 ம)ெறா நா ன பா த EXPONENTIAL MOVING AVERAGE ேகா1 ஆ% இ&த EMA ேகாடான 9 எற நா@கள அளைவ ெகாDட EMA ஆ%. இHவா நா இ&த indicator ஐ பயப1 தி வ தக ? கைள எ1!கலா. இ&த இரD1 ேகா1க6 (EMA. இ&த Indicator ஐ ைவ நா ஒ ப$ைக எ&த -'ளய0 வா$கலா. (ெவ இ&த indicator ஐ ம@1 ைவ 100% ச+யான ? !% வர?யா . MACD MACD எப Moving Average Convergence and Divergence எ அைழ!கப1. எ&த -'ளய0 வ0)கலா எற ? !% வரலா. இHவா ஏ)ப@ட ப0 அ1 நா ன . அேத ேநர இதி ம)ெறா EMA 9 எற ேகா1 உ'ள எ பா ேதா இைலயா. அதாவ இ&த MACD எற ேகா1 EMA 9 எற ேகா@ைட ேமேல கட&தா அ த Buying Signal ஆ%. த)ெபா5 ேம7 சில !கியமான Indicator கைள ப)றி பாேபா. இ< வ0ள!கமாக ெசால ேவD1மானா இ&த indicator இ இரD1 ேகா1க' ேம7 கீ 5 ெச வ. அதாவ இ&த இரD1 ேகா@? MACD எற ேகா1 “0” எற -'ளைய ேமேல கட&தா அ&த %றிப0@ட ப$ைக நா வா$கலா. RSI ஆகிய இரDைட ப)றி பா வ&ேதா.

அேத ேபா இ&த MACD எற ேகா1 EMA 9 எற ேகா@ைட கீ ேழ கட&தா அ த Selling Signal ஆ%.யலா. இத)!% ப0 ன பா த வ0ஷய$க' யா ெதாட& நட&தா Selling ெச. இப? ஏ)ப@1 Technical ஆக சில வ?வ$க' break out எற நிைலைய ெப) நல volume நட!%மானா! நறாக அ&த ப$ைக வா$கலா. இHவா ஏ)ப@ட ப0 அ1 நா ன பா த ேபால MACD ேகா1 “0” எற -'ளைய கீ ேழ கட&தா அ இரDடாவ Selling Signal ஆ%. அதாவ இரD1 அள 'ள Moving Average ேகா1க' ஒட ஒ Cross ஆ% ேபா . 26 EMA எற அள க6!% பதி ேவ சில எDகைள ேபா@1! அத வ0ைள க' ச+யாக இ&தா! அைத ந$க' பயப1 தி!ெகா'ளலா. இதி இ&த 12 EMA. ஏ)ப1 வ0ைள கைள ெவளப1 ஒ Indicator ஆ%. இப?யாக இ&த indicator நா நம வ தக தி)% பயப1 தலா. அ உ$கள ஆரா. ச+ MACD ய0 பட ைத பா$க' ../சிைய அ<பவ ைத ெபா த . ச+ இ&த MACD எ ேகா1 எப? வ&த எ பா வ01ேவா. இ< வ0ள!கமாக ெசால ேவD1 எறா. ஆகேவ இ&த 12 EMA ம) 26 EMA எற இரD1 ேகா1க6 ஒ!ெகா த$கைள Cross ெச. இதி 12 எற EMA ேகா1 26 எற EMA ேகா@ைட ேமேல கட&தா இ&த MACD indicator இ$% “0” எற -'ளைய ேமேல கட!%.பா த ேபால MACD ேகா1 “0” எற -'ளைய ேமேல கட&தா அ இரDடாவ Buying Signal ஆ%. அேத ேபா 12 எற EMA ேகா1 26 எற EMA ேகா@ைட கீ ேழ கட&தா இ&த MACD indicator இ$% “0” எற -'ளைய கீ ேழ கட!%.வைத ெவளப1 வ0தமாக இ&த MACD எற indicator ெசயப1கிற .. 12 எற நா@கள அள 'ள EMA ைவ எ1 . நா ன பா த EMA (EXPONENTIAL MOVING AVERAGE) கள 26 எற நா@கள அள 'ள EMA ைவ.

இ&த ேகா1கைள ைவ தா நா நம buy அல sell ? கைள எ1!கேவD? இ!%. (இைத indicator எ ெசாவைதவ0ட Catalyst! அதாவ வ0ைன ஊ!கி எ ெசாவ தா ச+யாக இ!%). இ&த ADX Indicator இ J வ0தமான ேகா1க' இ!%. ச+ இைத ப)றி வ0ள!கமாக பாேபா. இ&த ADX indicator ெவ Buying. ம) selling signal ம@1 தராம அ&த %றிப0@ட Trend இ ச!திைய நம!% ெவளப1 கிற . WRITTEN BY EDITOR FRIDAY. அ எப? எ அ1 த வார பாேபா. ADX எனப1 ம)ெமா supporting tool ேகா1 இ!% . நDபகேள ெதாடைர ப?பவக' த$க' க கைள ெசா7$க'.“ எற indicator ேகா1க6. 04 DECEMBER 2009 08:18 . அதாவ இ&த ADX எனப1 ெமா த indicator இ “ D+ ” ம) “ D .MACD Picture: ADX ADX எப Averages Direction Movement Index எ அைழ!கப1. இ&த J ேகா1க' த$க6!%' நக& ெகா'வைத ைவ தா! நா நம buying ம) selling ? கைள எ1!க ேவD1.

ேமேல ெசான ADX எற ேகா1 உயேர ெச7! இப? ெசறா அ&த buying trend நல ச!திட ெசகிற எ அ த ெகா'ளலா.யலா எ பாேபா. .எற ேகா@?ைன ெதாட& ேமேல உயமானா அ&த ப$கி இற$% trend நல ச!திட இபதாக நா ெகா'ளலா.எற ேகா1 கீ ேழ வ.எற ேகா1 ேமேல உய. இ&த ேநர தி adx எற ேகா1 d.எற ேகா@ைட கீ ேழ கட& ெசறா நா அ&த ப$ைக வ0) வா$கலா எ அ தமா%. இ&த adx எற ேகாடான ஒ %றிப0@ட ப$கி நட& ெகாD?!% trend ஐ உதிப1 ஒ ேகாடா%. இப? நட!% ேபா D. இத)!% எதிராக D.எற ேகா@ைட ேமேல கட& ெச7 ப@ச தி அ&த ப$ைக நா வா$கலா எ அ தமா%. adx எற indicator இ J வ0தமான ேகா1க' இ!% எ அதி இரD1 ேகா1க' ைறேய D+. இப? நட& ெகாD?!% ேபா இ&த D+ எற ேகா@ைட ெதாட& . இெபா5 5ைமயாக அைதப)றி பாேபா. இத)!% எதிராக D+ எற ேகா1 கீ ேழ வ& ெகாD?!%. D-. அேத ேபா இ&த D+ எற ேகா1 D.ADX கட&த வார ADX எற indicator ஐ ப)றி பா ெகாD?&ேதா இைலயா. எ. ம)ற ADX எற வ0ைன ஊ!கி எ பா ெகாD?&ேதா இைலயா. அதாவ D+ எற ேகாடான D. அேத ேநர இ&த D+ ேகாடான ேமேல ெதாட& உய. அதாவ அ&த ப$% ெதாட& கீ ேழ வர இ!கிற எ அ த. ச+ இெபா5 இ&த JU ேகா1கைள பய ப1 தி எப? நம வ தக ைத ச+யாக ெச.

அத)!% அ1 50 எற -'ள!% ேம அதிகமான ச!தி எ ெகா'ளேவD1. !கியமாக தின வ தகக6!% பயபட!F?ய . ப0ற% 20 எற -'ளைய கீ ேழ கட&தா Q தமாக ச!தி %ைற வா. ச+ இ&த adx இ பட ைத பா$க' ADX PICTURE 1 PARABOLIC SAR PARABOLIC SAR எப ஒ !கியமான INDICATOR ஆ%. அேத ேபா இ&த adx ேகாடான ேமேல இ& கீ 8 ேநா!கி இற$கி வ& 40 எற -'ளைய கீ ேழ கட& வமானா ச!தி %ைற& வ0@ட எ ெகா'ள ேவD1. அ&த trend ச!தி மி!கதாக ெகா'ளலா. அதாவ d+ எற ேகா1 d. அதிகப?யான நக க' இலாம இ!%. அல consolidation எற நிைலய0 இ!%. அதாவ இ&த adx எற ேகாடான 20 ம) 40 எற இரD1 -'ளகைள !கியமான அள களாக ெகாD1 நக (சில 30 எற -'ளைய கட&தா எ ெசாகிறாக').-க' உவாகலா எ. ப0ற% adx ேகா1 40 எற -'ளைய ேமேல கட& ெசறா அ&த trend இ ச!தி இ< அதிக எ ெகா'ளலா.இ ேபா ேமேல %றிப0@ட ேகா1க' ஏறி இற$%வத)% சில -'ளகைள அத %றியVடாக ெகா'ளலா. இ&த PARABOLIC SAR INDICATOR -'ளைய .எற ேகா@ைட ேமேல கட& உய& ெகாD?!கிற எ ைவ !ெகா'6$க'. இைத ப)றி ெசாலேவD1 எறா. -திய trend ஏ)பட இ!கிற எ ெகா'ள ேவD1. அதாவ இ&த adx ேகாடான எ&த -'ளைய ேமேல கட& ெசறா நல உய அல வ8/சி எ ெசாலலா எபதிைன ப)றிய வ0ஷய. ேம7 இ&த adx எற ேகா1 ேமேல இ& கீ ேழ வ சமய$கள நட& ெகாD?!% trend ச) ம&தமாக. இதைன ெதாட& இ&த adx எற ேகா1 கீ ேழ இ& உய& வ& 20 எற -'ளைய கட& ேமேல ெசகிற எறா.

. உதாரணமாக நா Technical Analysis பயப1 இ&த வைரபட$கள இ!% candle கள ெதா%-க' ஒறாக ேச& நம!% சில உவ$கைள ஞாபகப1 . 15 DECEMBER 2009 18:51 இ வைர பய0ேவா ப$%ச&ைதய0 அேநக வ0சய$கைள பா வ&ேதா. ப0ற% இHவா உவா% ஒ தனப@ட ம) இரD1 J candle கள வ?வ ைத ைவ எப? அத அ1 த க@ட நக கைள தமான!கலா எ பா வ&ேதா.யலா எபதிைன பாேபா.வைத ? ேவD? இ!% . அப? ஞாபகப1 இ&த உவ$கைள ைவ தா நா அ&த ப$கி வ தக ெச. அத)!% தின ச&ைதய0 வ தக தி உவா% இ&த ஒHெவா நா' candle கள ெதா%ைப ப)றி ெகாSச பா வ01ேவா. த)ெபா5 இHவா உவா% candle கள ெதா%ைப பயப1 தி எப? ஒ ப$கி வ தக ெச. ேம7 இ ேபா ச&ைதய0 அல ஒ %றிப0@ட ப$கி அ1 த க@ட நகைவ தமான!க ேபதவ0யாக இ!% Indicator கைள ப)றி பா வ&ேதா. !கியமாக open.WRITTEN BY EDITOR TUESDAY. இ ேபாற வ?வ$க' ேதாறினா இன மாதி+யான வ0ைள க' ஏ)ப1 எ யா எ5தி ைவ!கவ0ைல. ஆனா இய)ைகயாகேவ இ ேபாற வ?வ$க' ச&ைதய0 வ தகமா% ப$%கள வைரபட$கள அைம& ெகாD1 இ&த . low. இப?யாக அைம& வ&த அ&த வ?வ$கைள அ&த ப$%கள வ0ைலக' ேமேலேயா அல கீ ேழேயா கட& ெச7 ேபா !கியமாக %றிப01 ப?யான வ0ைள க' ெதாட& ஏ)ப@1!ெகாDேட இ&த . high. close எபதிைன ப)றி அதி இ& எப? ஒ candlestick bar உவாகிற எபதிைன ப)றி.

ச&ைதய0 இய)ைகயாக நடபைத தா ெதா% த&தாக' எபதிைன மனதி ைவ . அத)!% இ ேபாற வ?வ$க' வைர பட$கள ேதாறி இ!% ேபா அ&த வ?வ$கைள நா அைடயாள காண நம!% ேவ வ0தமான பாைவ! ேகாண ேவD1. இ ேபா நடப இய)ைகயாகேவ நட&த ஒ எ. -+& ெகா'6 திறைமக' இ&தா7. எெபா5 எலா இ ேபாற உவ$க' ஏ)ப1கிறேதா அெபா5ெதலா இேத வ0ைள க' வவைத கDடறி& நம!% அறிவ0 தன. இவா அைம& இ!% இ ேபாற வ0சய$கைள கD1 ஆரா. ஆழாமாக பா!% ேபா ேவ சில வ0சய$கைள நம!% உண . அப?ப@ட வ?வ$க' என என. யா உ!கா& இத)!கான Rules & Regulation ஐ எ5தி நம!% தரவ0ைல எபதிைன . ஆகேவ ப$% ச&ைதய0 ப$%கள உய க' தா8 க' நடப இய)ைகேய எபதிைன மனதி ைவ . பா த மா திர திேல கD1 உண& ெகா'ள ச+யான ெதாட பய0/சிகேள உத . ஆகேவ இைத மனதி ெகாDேட கீ ே ழ சில பட$கைள ெகா1 'ேள. ச&ைதய0 இ& கிைட!% இ&த வைரபட$க' மிக ேந தியாக -'ள வ0வரமாக வ?வ$கைள தரா . . எலா சி த ேபா!% சிவ ேபா!% எற அளவ0 தா அைம& இ!%.& ெதள ெப) ஒ ? !% வவத)%' உ$க' ெபாைம த& வ01.இப? எலா ஏ)ப1 வ0ைள கைள ம ைற ம ைற ேசாதைன ெச. ேம7 வைரபட$கள ேமேபா!காக அைம& இ!% உவ$கைள கD1 ப0?பத)% ைறயான சில பய0)/சிக' நம!% ேதைவப1. அத வ0ைள க' என என எபதிைன பாேபா வா$க'. . இய)ைகயாகேவ நா அைனவ!% பாபைத அப?ேய உண& ெகா'6. இ&த பட$க' அைன எதா தமாக பா!% ேபா சில வ0சய$கைள.

அைவகள சில பட$கைள உ$க6!% தகிேற பா$க'.இ ேபாற பட$கைள நா நட தி வ Technical Analysis வ%-கள கல& ெகா'6 நDபக6!% ெதளவாக -+ய ேவD1 எற அ?பைடய0 கா@டப@1.. . சில வ0ள!க$கைள அவகளட இ& வரவைழ அவகள பாைவ ேகாண$கைள மா)ேவா. பா உ$க' க கைள ெசா7$க' அ1 த வாரா ெதாடேவா ….

09 JANUARY 2010 17:30 நDட இைடெவள!% ப0ற% உ$கைள ச&திபதி மி!க மகி8/சி! கால தாமத ஆன வ த ைத த&தா7 அேநக நDபகள ெதாட ஆதர மK D1 சீ!கிரேம ெதாடைர ெதாட என ைத த&ததா இ< சில நா@க' கழி ெதாடர ேவD?ய G8நிைலய07! உ$க6!காக இெபா5ேத ெதாடகிேற. கட&த பதிவ0 சில பட$கைள உ$க6!% த& இ&ேத. ஒ ேவைள அைனவ!% ச+யாக -+& இ!% ேபால எற எDண தி ேமேல ெதாடகிேற. ெபா வ0 ப$%கள வைர பட$க' ஒHெவா candle களாக அைமய ெதாட$கி! அைவக' அைன ஒ ேச& நம!% காசா சா ெவன கா@சி அள!%. தலி - தாD1 வா8 கைள ச)ேற தாமதமாக ெசால ேவD?ய நிைல! இ&தா7 அைனவ!% எ இனய - தாD1 வா8 !க'. உDைமயான சில வ0சய$கைள கD1 ப0? ! அதிலி& ஒ ெதளவான -'ளகைள கD1 . இ&த காசா சா வ?வ$கைள ைவ தா நா ஒ நிதசனமான.WRITTEN BY EDITOR SATURDAY. அைதப)றி ெப+தாக யா எ&த க ைத ெசால வ0ைல.

க' அதிக (false break out patterns). இ பேவப@ட பD-கைள உைடய அU!கைள ஒ ேச& ! (ஒHெவா நா' வ தக தி கிைட!% candle கள ெதா%-) ஒ ேச& ! இதிய0 கிைட!% ெபாள (வ?வ தி) பD-கைள (வ0ைள கைள) கDடறி& அைத பயப1 வ ேபாற . ! கதி அ? ெநலாக ைவ இ!% வ0வசாய0 இட ெச எ&த ெந நல ெந எ கD1 ப0? வா$கி அைத லாப ட வ0)% ஒ தரக+ ேநாகாம ெநா$% எ1!% ஒ ேவைல தா! இ&தா7 இ$% ஒ J@ைட ெநைல ம@1 sample !% கா@? ம)ற J@ைடகள எலா ெந7ட ேவ சில கலைவகைள கல& வ0)% வ0வசா. ப0ற% அைவக' ஒHெவாைற ப)றி வ0வரமாக பாேபா… வ?வ$கள ெபயக' (TYPES OF PATTERNS) : CUP PATTERN HEAD & SHOULDER PATTERN CHANNEL PATTERN TRIANGLE PATTERN FLAG PATTERN PENANT PATTERN .ப0? நம வ தக ைத ேம)ெகாD1 ெவ)றி ெபற ேவD1. க^டப@1 உைழ அவைட ெச. அ ேபாற வ?வ$க' என என எ தலி ெசாலி வ01கிேற. ஆகேவ தர% ெதாழி7 அேனக க^ட$க' உD1. ச+ வ0சய தி)% வேவா வா$க'! ஒHெவா candle களாக ேச& ஒ வ?வமாக மா எ பா ேதா இைலயா. உDைமய0 ஒ ெபாைள உைட உைட உ' ெச! இ< உைட இ< உ' ெச அைவகள அU!கைள ப)றி அத பD-கைள ப)றி கD1 ப0?பாகேள அத)!% ேந எதிமைறயான . ஆகேவ எ/ச+!ைகயாக இ!க ேவD?ய !கிய இைலேய ெவ-! வ0ர!தி! ச&ைதய0 ேம ஏ)ப@1ேபா%. ஆகேவ இ ஒ ெப+ய கப சி திர இைல.

“W” PATTERN இHவாறாக தா ஒHெவா CHART பட$கள7 ஒெவா CANDLE களாக ஒ$கிைண& ! ேம)கDட வ?வ$கள வ& நி)%. அைன வ?வ$கள7 மைறகமாக இ!% ஒ வ?வ ஆ%. ச+ வ0சய தி)% வேவா CUP: இ&தPATTERN தா TECHNICAL ANALYSIS இ !கியமான வ?வமா%. இHவா உய& ன எ$கி& வ8/சி அைடய ஆரப0 தேதா அ&த -'ளைய மப? உய& ெச அைட ேபா 5வ மாக ஒCUP எற வ?வ உவாகிற .ய ?. ச+ ஒHெவா PATTERN ஆக வ0ள!கமாக பாேபா வா$க'. அதாவ ECHNICAL ANALYSIS இ உ'ள ]@பமான சில வ0சய$கைள 100 வத எ5 தி Jல ம@1ேம ெகா1 வ0ட ?யா . இதைன கD1 ப0? எ&த -'ளய0 வ தக ைத ெதாட$கினா ெவ)றி ெபறலா எபதிைன அறி& ெசய ப@டா ப$% ச&ைதய0 ெவ)றி ெபறலா. ேம7 சிறபான பய0)சி கிைட!%. ெபா வாக ஒ CUP ஐ ேபா இபதா இத)!% இ&த ெபய ைவ இ!கிறாக'. அதாவ ஒ உய .வாள Jல நிவ தி ெச. அேத ேநர எனட ந$க' ேக'வ0யாக ேக@டா7! இதி ஏ)ப1 ச&ேதக$க' எலா ேந!% ேந அம& சில வ0சய$கைள உ$க6!% கா@?னா ம@1ேம இ சா திய.. அத)!% ஒ வ0ஷய ைத உ$க6!% ெசால ேவD?ய என கடைம Fட. ஆகேவ உ$க6!% அகி நல ேத&த ]@ப ஆ. மப? வ8/சி. ெபா வாக ஒ ப$கி நக க' இத)%' தா இ!%. ஏ எறா இ&த ெதாட+ Jல உ$க6!% நல பய0)/சிக' ஏ)ப@டா7 அேநக ச&ேதக$க' வஇ இHவா வ ச&ேதக$க' அைன ஒ ேத&த ]@ப ஆ.வாள+ட ஒ ைறயாவ அவக' நட வ%ப0 உ$க' ச&ேதக$க6ட கல& ெகா'6$க'. வ8/சி ?& மப? உய .. ஒ ைற!% ம ைற ப? TECHNICAL ANALYSIS ப)றிய ஒ ெதளைவ ெப)ற ப0-! உ$க6!% அகி இ!% யாராவ ஒ ேத&த TECHNICAL ANALYST நட TECHNICAL ANALYSIS வ%ப0)% ஒ ைறயாவ ெச வா$க'. இ&த ெதாட 5ைமயாக ?&த ப0-. .

அதாவ CUP இ TOP ஐ நிைற ெச.பல வ?வ$கள அைம& வ&த . இ தா CUP எற வ?வ ஏ)ப@ட ப0. அதாவ CUP எற அைமப0 எ திைன வ?வ$க' இ!கிறன எ பாேபா அத)!% CUP எற வ?வ தி பட ைத பா வ01$க' ச+ CUP எற வ?வ எ&த மாதி+ எலா CHART பட$கள உவா% எபதிைன பாேபா. இHவா அைம ஒHெவா வ?வ தி)% ஒHெவா வ0ைள க' ஏ)ப@டன. அ&த TOP இ இ& (எ&த -'ளய0 இ& வ8/சி அைடய ஆரப0 மப? அ&த -'ளைய வ&த அைட&த இட அல -'ள ) அ&த CUP இ உயர ேமேல ெசற .CUP எற வ?வ தி வைககள:CUP CUP WITH HANDLE .த ப0ற%.இHவா ஒ வ?வ அைம&த ப0ற% இத)!கான வ0ைள க' கீ 8 கDட ைறய0 இ&த . தலி அைவகள ெபயகைள பா வ01ேவா TYPES OF CUP . அைவகைள ப)றி பா வ01ேவா. அதாவ இ&த CUP எற அைமப0 உயர எவளேவா அ&த உயர தி)% மப? உய&த .ஏ)ப1 வ0ைள … ேம7 இ&த CUP எற அைம.

அத ெதாட/சியாக CUP PATTERN இ உ'ள ம)ற வ0ஷய$க' ப)றி பா வ01ேவா. அதனா தா இ&த ெபய ைவ!கப@1'ள . அத 5ைமய0 ப0ற% ஏ)ப1 வ0ைள க' என என எ பா ேதா இைலயா. 5ைமயான CUP FORMATION எப? உவாகிற .SEMI CUP SEMI CUP WITH HANDLE INVERTED CUP INVERTED CUP WITH HANDLE INVERTED SEMI CUP INVERTED SEMI CUP WITH HANDLE ச+ இைவகைள ப)றி வ0வரமாக இன வ வார$கள ஒHெவாறாக பாேபா WRITTEN BY EDITOR MONDAY. இ ஒ இைல CHINA CLY TEA CUP பா இபVக' இைலயா அேத ேபாறெதா அைமைப தா நா CHART பட$கள பாேபா. அ1 CUP WITH HANDLE PATTERN ப)றி பாேபா. (பட$கள மK த அ5 தி ெப+தாக பா!கலா) . இதி ஒ வ0ஷய ேமேலா@டமாக தா இ!% ஆனா ச) ஆழமாக ேயாசி பா$க' எதா தமான வ0ஷய$க' -லப1. 18 JANUARY 2010 09:58 கட&த வார CUP PATTERN ப)றி பா வ&ேதா.

அ&த எதா தமான வ0ஷய ைத இ&த CHART பட$கள ஏ)ப1 வ?வ$க6ட ஒப0@1 பா$க'. ேம7 இதி த இல!காக HANDLE இ உயர. நா னேர பா ேதா. ேம7 ப$%ச&ைதய0 நக க' எெபா5 ேம7 கீ 5மான அைச க6ட இ!%ேம தவ0ர ஒேர ேந ேகா@? %திைர!% லாட க@?ய ேபா இய$கா . ப$% ச&ைதய0 நக க' எப MECHANICAL ஆக நடப இைல! இ பல ேகா? மனத Jைளக' சில வ0தி ைறகைள கைட ப0? வமான ெச. அதாவ . அ மாதி+ தா இ ேபாற CUP WITH HANDLE வ?வ உ'ள அைம.அதாவ ெவ TEA CUP இ Gடான TEA %?!% ேபா ஏ)ப1 ச$கட$க6. அேத ேநர HANDLE உ'ள CUP இ TEA அ& வ வ0ைரவாக இ!%. HANDLE உ'ள TE A CUP இ Gடான TEA %?! % ேபா உ'ள ெசௗக+ய$க6 நா அறி&தேத.CHART பட$கள வ&தா எளதி ப திரமாக பண எ1!கலா. ப0ற% 5 வ?வமான CUP இ உயர ைத இல!காக அைடய நக. அத ப0ற% FIBONACCI அள கள ப? ச) இைளபாற ெப). அதாவ HANDLE இலாத CUP இ TEA %?!க ச) ேநர எ1!%.ய ெசயப1 ஒ !கியமான இட. அேத ேநர ைக Qடாம CUP இ உ'ள TEA ஐ G1 %ைற!க இ&த HANDLE ஐ பயப1 தி ஒ Qழ@1 Qழ@டலா.

அ இவ வ@1!% ஒேர ப0'ைள இவ!% ஏதாவ ஒ எறா அ&த %1ப தி கதி. ஆனா ப$% ச&ைதய0 உ'ள ெப ைககளட இ&த இர!க ைத எதி பா!க ?மா !?. ஜாகி கா.கி+!ெக@ ைமதான தி பல ஆD1க' க?னமான பய0)சி ெப) பல ]U!க$கைள அ<பவ தி ெப). எ&த இட தி என மாதி+யான ப& கைள ேபாடேவD1 எற அ<பவ$கைள ெப)ற மிக திறைமசாலிகளான ெம!ரா . இ&த வமான வா.-க' Fட உ'ள . ெவ ெதாைல கா@/சிய0 ம@1 கி+!ெக@ பா த சாதாரண ஒ %1ப தி ஒேர ஒ மகனாக ப0ற&த நப BATSMAN ஆக இ&த ப& வ/சாளக6!% ம திய0 வ0ைளயாட இற$கினா என ஆ%! அவ OUT ஆவ ஒ -ற இ&தா7. ேயாசி பா$க'. காணாம ேபானவக' அேநக. அைன பய0/சிக6 ெப)ற ச/சி ெடD1க ெம!ரா ப&தி RUN எ1பைத வ0ட தன வ0!க@ைட பா காபத)% த1மா த1மா)ற ந$க' வ0ைளயா@1கள பா இபVக'. எ உ$க6!காக ச&ைதைய வைள ெநள நக வாகளா.ைப வ0@டா இவ!% ேவ வழி இைல. நா அறி& ப$% ச&ைதய0 பண ேபா@1 பண எ1!கலா எற வ0வர ம@1ேம ெத+& வ0யாபார ெச. ஐேயா பாவ இவ %ைற&த வமான உ'ளவ. இவகள ப& வ/Q ேவக தி. இப? இ!% ேபா ஆய0ர ெம!ரா க' உ'ள நம ப$% ச&ைதய0 . QழD1 தாமாறாக ெச7 ெநள Qள கள. ேஷ வாேன ேபாற ப& வ/சாளக' வ0ைளயா1 ைமதான தி. ேயாசி பா$க'! நா ெவ கைத ெசாவத)காக இைத ெசால வ0ைல. ஒ ேவைல அவ!% திமண ஆகி %ழ&ைத ேவ இ&தா. இசா& சமா. இவ+ உய0!% என உ தரவாத. ப& ேபா1பவக' எதிேர இபவ இ&த வ0ைளயா@ைட ப)றி ஒேம ெத+யாதவ எ அறி& இ&தா ச) ெம வாக ப& ேபா1 வா.

ஒ ேவைல உ$க' நDபக' யா இப? இ&தா அவக6!% இ&த பதிைவ ப?!க ெசா7$க'. ேம7 தின வ தகக' ம) %கிய தின தலK @டாளக' மிக மிக அவசியமாக இ&த வ0சய$கைள பய0 ெகா'வ !கிய. இன மாதி+யான வ0தி ைறகேளா1 தா ச&ைத நககிற எபதிைனயாவ ெத+& வ தக ெச. ச+ வ0சய தி)% வேவா HANDLE இ இல!%க' நிைற ெப)ற ட அ1 CUP இ உயர ைத அைடய ேம7 கீ 5 ஏ)ற இற!க$க' உடேன ச&ைத நக& ெச7. ஆகேவ இதைன ெதா% ! இ&த வ0சய தி)% ஒ ெபய+@1! இ ேபா நட&தா இத வ0ைள க' இப? தா இ!கிற எபதிைன நம!% . ப0ற% இ$% வா$க' எபேத. ஒேம ெத+யாம அேநக நDபக' ப$% ச&ைதய0 வ0ைளயாட வகிறாக'! அவக6!% நா ெசாலி!ெகா'ள வ0-வ எலா தலி FUNDAMENTAL ம) TECHNICAL ANALYSIS ப)றி ெத+& ெகா'ள ய)சி ெச. ஆகேவ கD?பாக ப$% ச&ைதய0 ப$% ெப அைனவ FUNDAMENTAL ANALYSIS ம) TECHNICAL ANALYSIS ப)றிய அ<பவ$கைள ெப) ெகா'6$க'. எலா ேநர$கள7 இ சா தியமிைல. சில ேநர$கள ேம)கDட வ0ஷய$க' இலாம ெவ)றிக' ேவD1மானா சா தியமாகலா.%ைற&த .$க'. ேம7 இ ேபா நகவதி ச&ைத சில வ0தி ைறகைள கைட ப0?பைத கD1ண&தன. ெதாட/சியாக எ&த வ0தமான நக கள7 (உய ம) வ8/சி) ச&ைத இ&த ைறய0 தா நககிற எபதிைன கD1ண&தன. ஆகேவ இ&த வ0ஷய$க' அறி&திராத உ$க' நDபக6!% இதைன எ1 ெசா7$க'. இ&த மாதி+ ஏ)ற இற!க$க6ட நகவைத கவன தவக'.வ நல .

ைவ . அ&த ? கள ப? இ&த மாதி+ உய ேபா எ&த இட தி இ& இைளபாற ெபவத)காக ச) கீ 8 இற$கிகிறேதா அத)!% TOP எ.TECHNICAL ANALYSIS Jல ெத+வ0 தாக'. தலி உயவ ப0ற% ச) இைளபாற ம) ப%தி லாப$கைள உதி ெச. அ&த தைலப0 கீ 8! கீ 8 கDட வ0சய$கைள ெத+வ0 தாக'. மப? கீ ழிற$கி மப? உயத இப?யாக தன இல!%கைள அைடவத)%' அேநக சின சின உய தா8 கைள ெகாDேட நக& வகிற . . அதாவ ச&ைதய0 உ'ள ப$%க' எெபா5 ஒ இல!ைக ைவ உயர ெதாட$% ேபா . அத ப? ஒ தகமான ? !% வ&தாக'. அத ப? இத)!% ெபய STYLE OF PRICE MOVE எ தைல. அ ெதாட& உயர தி ெசவத)கான இல!%கைள ெப) இபதா அ&த TOP ஐ HIGHER TOP எ ெபய+@டாக '. அேத ேநர தி எ&த இட தி (LOW POINT) இ& மப? உயர கிள-கிறேதா அத)!% BOTTOM எ! த)ெபா5 இ&த ப$% ெதாட& உய இல!%கைள ெப) இபதா அ&த BOTTOM ஐ HIGHER BOTTOM எ ெபய+@டாக'. இHவா ஏறி இற$கி! ஏறி இற$கி நக& வவதி சில அ<Fலமான வ0சய$கைள கD1ன&தாக'. ெகா'த ம) தின வ தககள அவசரகதியான ெசயபா1க' ம) ச&ைதய0 ேபா!%க' எபன ேபாற காரண!களா ச) கீ ழிற$கி மப? உயத.

இத)!% ஏ)ப@ட HIGHER TOP ஐ உைட -திய HIGHER TOP ஐ உவா!காம. அதப? தலி HIGHER BOTTOM ஐ கீ ேழ கட& ெச ப0. அதாவ இதியாக ஒ HIGHER BOTTOM ஏ)ப@ட ட மப? உயர தி ேனறி ெச. அதாவ ெதாட& HIGHER TOP ம) HIGHER BOTTOM எ உய& வ ேநர தி! உயர தி ஏ)ப1 இதியான HIGHER TOP ம) HIGHER BOTTOM மிக !கிய வ வா.அ&த ப$% ெதாட& கீ ேழ வர ய)சி ெச.-க' உ'ள .மK D1 ேமேல உய. இப?ேய ெதாட& ஏறி!ெகாDேட இலாம தன அைடய ேவD?ய இல!%க' ?&த ட கீ ேழ வர ேவD?ய க@டாய ஏ)ப1 இைலயா.இHவா அ&த ப$% ெதாட& தா உயர தி அைடய ேவD?ய இல!ைக அைட வைர இேத ேபா உய& மப? சிறி இற$கி! இப?ேய ெதாட& நக& தா தன இல!%கைள அைட. திணறி! மப? கீ ேழ வ& த)ெபா5 ஏ)ப@?!% HIGHER BOTTOM ஐ மப? கீ ேழ கட& ெச7 ேபா இ&த உய ஒ ? !% வ வா. இெபா5 இற$% இல!%கைள ெப) இபதா இத)!% LOWER TOP எ ெபய. அதாவ இற$கி ஏறி இற$கி ஏறி ெச7.ய ஆரப0!%. இHவா இற$க ஆரப0 த ட ன உய ேபா எப? ஏறி இற$கி ஏறி இற$கி ெசறேதா.&த . அேத ைறய0 தா இெபா5 நக. . அப? உய& மப? எ&த -'ளய0 இ& கீ ேழ இற$க ஆரப0!கிறேதா அத)!% TOP எ. அப? எ&த இட தி தன உய திைசய0ைன மா)றி இற$% திைசய0ைன ேநா!கி வரேபாகிற எபதிைன இ&த HIGHER TOP ம) HIGHER BOTTOM ஐ ைவ ஒ ? !% வவதி Jல அறி& ெகா'ளலா. இத)!% ெபய தா HIGHER TOP ம) HIGHER BOTTOM . ேம7 இ ேபா ஏ)ப@ட ப0. ஆனா நக கீ 8 ேநா!கியதாக இ!% இைலயா.

மப? ன ஏ)ப@ட BOTTOM -'ளைய கீ ேழ கட& ெச. HIGHER TOP ம) HIGHER BOTTOM எற ைறய0 உய ேபா ஒHெவா தடைவ HIGHER TOP எனப1 பைழய உயர$கைள கட& ெசல ேவD1. LOWER TOP & LOWER BOTTOM எற ைறய0 ெச7ேபா S/L ஆக இதியாக ஏ)ப1 LOWER TOP ேமேல கட!கபட ேவD1 எ ைவ !ெகா'6$க'. அேத ேபா LOWER TOP ம) LOWER BOTTOM எற வைகய0 நக க' கீ 8 ேநா!கி இ!% ேபா ஒHெவா தடைவ LOWER BOTTOM எனப1 LOW -'ளகைள கீ ேழ கட& -திய LOWER BOTTOM கைள ச&தி!க ேவD1. ஆகேவ இ$% HIGHER TOP & HIGHER BOTTOM எற ைறய0 ெச7ேபா S/L ஆக இதியாக ஏ)ப1 HIGHER BOTTOM எற -'ள கீ ேழ கட!கபட ேவD1 எ. ஆகேவ இ&த இற!க 5வ LOWER TOP ம) LOWER BOTTOM எற வைகய0 தா நக. மப? எ&த -'ளய0 இ& ச) உயர ஆரப0!கிறேதா அத)!% BOTTOM எ இெபா5 இற!க தி இபதா இத)!% LOWER BOTTOM எ ெபய. ேம7 !கியமான நா இதி கவன!க ேவD?ய வ0ஷய என ெவறா. ெபா வாக இHவா HIGHER TOP & HIGHER BOTTOM எற ைறய0 . அேத ேநர LOWER TOP எற -'ளகைள கட& ேமேல ெசல Fடா .ேம7 HIGHER BOTTOM எனப1 பைழய LOW -'ளகைள கீ ேழ கட!காம இ!க ேவD1.

ேம7 இ&த CUP FORMATION எற அைம.உய& . ப0ற% CUP ப0ற% ம)றெதலா வசயாக வ. இதி த இல!காக handle இ உயர இ!% எ. ஆகேவ தலி HIGHER TOP & HIGHER BOTTOM ம) LOWER TOP & LOWER BOTTOM. higher bottom எற ைறய0 ஏறி இற$கி. அHவா நக ேபா higher top. 25 JANUARY 2010 21:58 கட&த வார cup with handle எற pattern ப)றி பா வ&ேதா. நல இைளபாற அல profit booking எற நிைலைம வ. ஏறி இற$கிேய நக எ பா ேதா. . ேம7 இ&த cup in உயர ைத இல!காக ைவ நக ேபா தலி அ&த cup இ ெமா த உயர தி சில சதவ0கித$கைள உயர தி ெச அைட ேபா . LOWER TOP & LOWER BOTTOM எற ைறய0 கீ ேழ வ& ஆரப0 த இட திேல நி)% ெபா CUP எற வ?வ ஏ)ப1. ஆகேவ தா நா ேப ெசாேன ஒHெவா வ?வ தி7 இ&த CUP எற வ?வ மைறகமாக நிக8& ெகாDேட இ!% எ. அ1 cup இ உயர ைத இல!காக ைவ நகர ெதாட$% எ. இ&த சதவ0கித$க' எத அ?பைடய0 வகிற எ. ச+ இெபா5 CUP WITH HANDLE ம) HIGHER TOP & HIGHER BOTTOM ம) LOWER TOP & LOWER BOTTOM ேபாறைவகள பட$கைள பா$க'.HIGHER TOP & HIGHER BOTTOM ம) LOWER TOP & LOWER BOTTOM எற ைறய0 வ0ைலகள நக க' அ1!க1!காக ஏ)ப1வதினா அைம. அ&த சதவ0கித$க' என என எ இெபா5 பாேபா. ச&ேதக இ&தா ேக6$க' மK த ைத அ1 த பதிவ0 பா!கலா WRITTEN BY EDITOR MONDAY.

ேம7 இ&த Fibonacci ைறகள retracement எற ைற ம@1 இலாம இ< சில வ0சய$க6 உ'ள .அதாவ technical analysis இ Fibonacci Retracement எற ஒ அள ேகா' உ'ள .. உதாரணமாக ெசாலேவD1 எறா ROMAN NUMBERS ஐ ெசாலலா. 'ளா. FIBONACCI எபவ கிப0 1175 TO கிப0 1250 கள ஐேராப0யாவ0 வா8&த ஒ மிகெப+ய கண0தேமைத இவ ப0ற&த இ தாலிய0 உ'ள ப0சா எ< இட தி. இ< ெசாலேவD1 எறா அவ அ ெகா1 த வ0சய$கைள தா நா இ பயப1 கிேறா. ேம7 நா பயப1 F@ட கழி த கள Fட இவ+ வழிக@1தக' உD1 …. இ யாரா கD1 ப0?!கப@ட . இத !கிய வ என எபன வ)ைற ச) வ0+வாக இெபா5 பாேபா… அத)!% FIBONACCI எ ெசாகிேறாேம அவைர ப)றி ெகாSச ெத+& ெகா'6$க'. இ&த அள ேகா' ஆன 5வ சதவ0கித$கள அ?பைடய0 கண!கிடப1வ ஆ%. இதி அ?!க? பயப1 தப1வ மிக !கியமான வ0ைள கைள தர!F?ய மான Fibonacci Retracement ஐ ப)றி ச) வ0+வாக பாேபா அத)!% இ&த அள க' எப? வ&த . Fibonacci arc. . இவ வா8&த கால தி கண0த தி மிகெப+ய ம) ெசய)க+ய ெசயக' அேநக ெச. அதாவ Fibonacci Time Zone. Fibonacci fan எ அேநக வ0சய$கைள நா நம Technical analysis இ பயப1 தலா. இப? நிைறய வ0சய$கைள ெசாலி!ெகாDேட ேபாகலா.

அத<ட னால உ'ள எDணான 3 ஐ F@ட ேவD1.3. கிப0 1175 TO கிப0 1250 கள வா8&த FIBONACCI அவக' சில எDகள வ+ைசைய கD1ப0? தா ..1.13. 50%.8%. அைவக' 23.4%.233. அ&த வ+ைச!% ெபய தா FIBONACCI SERIAL NUMBERS. அத<ட னால உ'ள எDணான 5 ஐ F@ட ேவD1 . 38.. இ&த இரD1 அள க' எப? வ&த . 8 எ வ0ைட வ. இேபா -+தா .2%.144. 76. 2 எ வ0ைட வ.. அத<ட னால உ'ள எDணான 1 ஐ F@ட ேவD1. அதாவ தலி 0 ைவ எ5தி!ெகா'ளேவD1 ப0ற% அ&த 0 ட 1 எற எDைண F@ட ேவD1.5. வ&த வ0ைடட னா' உ'ள எDணான 1 மK D1 F@ட ேவD1.2%.34.4%.21.1. 85.610.4%. 1 எ வ0ைட வ. 61. அத<ட னா' உ'ள எDணான 2 ஐ F@ட ேவD1.&த 61. நளமான எDகள வ+ைச வ . .377. ப0 அத<ட 1 ஐ F@ட ேவD1.ச+ நா TECHNICAL ANALYSING இ பயப1 தி வ FIBONACCI RETRACEMENT LEVELS இ சில சதவ0கித$கைள பயப1 ேவா.8. ேம7 அத !கிய வ என எபைத ப)றி.987. கீ ேழ உ'ள எDகள வ+ைசைய பா$க' -+ 0. எற அள க' எப? வ&த ! ேம7 அைவகள !கிய வ ப)றி பாேபா. 3 எ வ0ைட வ.6%. 76.6%... 5 எ வ0ைட வ. அதாவ இ&த வ+ைசைய பா$க'.55. ம) 23. 38.2.8%. என -+யவ0ைலயா . 50%. இப?யாக னா' உ'ள எDUட F@?!ெகாDேட ெசறா... 85.4% இதி மிக !கிய வ வா.89. தலி 0 ைவ எ5தி!ெகா'ள ேவD1.

அ1 இ&த 1 எற எDUட னா' உ'ள 1 ஐ F@ட ேவD1. இ&த எைன தா நா TECHNICAL ANALYSING இ உ'ள FIBONACCI RETRACEMENT LEVELS இ !கியமான நிைலயாக பயப1 கிேறா 61. அ1 இ&த 1 எற எDUட னா' உ'ள 0 ைவ F@ட ேவD1. அதாவ இ&த வ+ைசய0 உ'ள எDகைள ஒட ஒைற FIBONACCI அவக' இரD1 வ0தமாக வ% !ெகாDடா (DIVIDING) இெபா5 அவ ெச. இப?யாக னா' உ'ள எDUட F@?னா அ1 அ1 எDக' கிைட!%.வ வ0ைடயான 1 ஐ எ5தி!ெகா'ளேவD1. அவ கD1ப0? த அ&த வ0ஷய தா அைனவரா7 இ ெகாDடாடப1 GOLDEN NUMBER. அ&த வ+ைச!% ெபய தா FIBONACCI SERIAL NUMBERS ஆ%.8%:ச+ அ&த FIBONACCI SERIAL NUMBERS இ இ& இ&த !கியமான எDணான 61. வ வ0ைடயான 2 ஐ எ5தி!ெகா'ளேவD1 . வ வ0ைடயான 1 ஐ எ5தி!ெகா'ளேவD1.த இரD1 வ% த ைறகள த ைறைய ப)றி பாேபா த ைற . இHவா கD1ப0? த எDகைள ைவ !ெகாD1 FIBONACCI அவக' சில வ0சய$கைள கD1ப0? தா.8% ஐ அவ எப? கD1ப0? தா எபைத இெபா5 பாேபா. அைவகைள எ5தி!ெகாDடா ஒ வ+ைச கிைட!%. OR GOLDEN MEAN NUMBER எனப1 GOLDEN AVERAGE ஆ% .

5.61764 89/55 வ0ைட = 1.89.144.61797 233/144வ0ைட=1. அவ எப? வ% தா எபைத கீ ேழ காDக அ&த வ+ைச Fibonacci serial numbers “0.1.618 ஆக இ&த இரDடாம ைற இ&த ைற த ைற!% ேந எதிரான ைற .34.13.3.61818 144/89வ0ைட = 1. அதாவ அ&த வ+ைசய0 உ'ள ஒ நபைர அத அ1 த இட தி உ'ள நபட வ%ப (DIVIDING) .அதாவ இ&த வ+ைசய0 உ'ள ஒ நபைர எ1 !ெகாD1 அத)!% ப0னா உ'ள ம)ெறா நபரா வ%ப (DIVIDING).987” இரD1 இழ!க நப+ இ& வ%!க (DIVIDING) ஆரப0ேபா 21/13 வ0ைட = 1.61538 34/21 வ0ைட = 1.61803 இப?யாக இ&த த ைறய0 அவ வ% ததி (DIVIDE) அவ!% கிைட த வ0ைட சராச+யாக 1.8.377.55.61805 377/233வ0ைட=1.2.21.1.61802 610/377வ0ைட=1.61904 55/34 வ0ைட = 1.233.610.

5.618 ம) 0.2.61797 89/144வ0ைட = 0.61904 21/34 வ0ைட = 0.61764 34/55 வ0ைட = 0.61803 இப?யாக இ&த இரDடா ைறய0 அவ வ% ததி (DIVIDE) அவ!% கிைட த வ0ைட சராச+யாக 0.233.21. ெபா வாக நா சதவ0கித$கைள 100 அ?பைடய0 தா காDேபா இைலயா .144.618 ஆக இ&த இ&த இரD1 வ% தலி7 அவ!% கிைட த இரD1 சராச+ வ0ைடக' 1.1.13.1.61805 144/233வ0ைட= 0.8.618 எற எD இ&த ஆகேவ அைத எ1 !ெகாDடா .61803 377/610வ0ைட= 0. இெபா5 இ&த நபைர அைர%ைற நபராக இலாம 5 நபராக மா)ற ேவD? இைத 100 உட ெப!%ேவா .61818 55/89 வ0ைட = 0.61802 233/377வ0ைட= 0.55. ஆகேவ இ&த எைன 100 உட ெப!கினா வ .34.3.618 ஆ% இ&த இரD1 சராச+ வ0ைடகள7 ெபா வானதாக .610.987” அதாவ கீ 8 கDட ைறய0 13/21 வ0ைட = 0.89.அ&த வ+ைச Fibonacci serial numbers “0.377.

இ&த GOLDEN MEAN நபைர தா (61. . ஆனா இ&த ந+ அள கி@ட த@ட 61. %ைற&த அள நில தினா7 ஆன .8% உயர தி நம !கியமான உ-க' அைம& 'ள . ெபDக6!% அவகள ெமா த உயர தி 61. ேம7 அைன ைத ெசால ?யாததா 1 .8% எற MAGICAL நப எப? நம Zமிய0 உ'ள எ பாேபா நம Zமி அதிக அள ந+னா7 . அ&த உயர தி கி@ட த@ட 61.ைம அைடய!F?ய கபைப உ'ள எ ெசாகிறாக' . இ&த வ0ஷய ஒ Qவாரசியமான வ0ஷய Fட . எப? எ பாேபா வா$க'. இ&த நபரான மிக !கிய வமான அைனவரா7 ெகாDடாடப1 GOLDEN MEAN OR GOLDEN RATIO ஆ% .8 இப?யாக கிைட த . இ!கா! அ1 நைம ைவ ேத ஒ உதாரண பாேபா .வ0ைட 100*.618 = 61.8% உயர தி தா தா. இப?ேய இ< நிைறய வ0ஷய$க' ெசாலி!ெகாDேட ேபாகலா. 2 ஐயாவ ெசாகிேற இெபா5 இ&த 61.8% எனஆ/ச+யமா.8%) நா TECHNICAL ANALYSING இ FIBONACCI RETRACEMENT LEVEL இ மிக !கியமானதாக பா!கிேறா ேம7 இ&த GOLDEN MEAN NUMBER OR GOLDEN AVERAGE NUMBER ஐ ப)றி நா இ$% ெகாSசமாவ ெசாலிேய ஆகேவD1 இ&த நபரான நம வா8!ைகய0 ந!கமற நிைற&த ஒ MAGICAL நப ஆ% . அ உ$க' அைனவ!% ெத+ . உ$கள 5 உயர ைத அள& ெகா'6$க' .

2%.ac.இெபா5 FIBONACCI அவகள SERIAL NUMBER கள !கிய வ ைத ப)றி பாேபா உதாரணமாக நம ைககைள எ1 !ெகா'6$க' நம!% 2 ைகக' அதி 5 வ0ரக' . இ&ததா7 இ&த FIBONACCI NUMBER எHவள !கியமான எ கா@1வத!காக ெசால ேவD? ஏ)ப@ட .6 இ&த 23. ச+ நா ந வ0சய தி)% வேவா இ&த FIBONACCI இ GOLDEN MEAN -'ளயான 61.uk/Personal/R. இHவா நிைறய ெசாலலா இ< பா!க ேவD1 எறா இ&த LINK CLICK ெச.8 ஐ 100 உட கழி தா கிைடப = 38.surrey. http://www.6 ஐ 100 இ கழி தா வவ = 76.mcs.Knott/Fibonacci/fibnat.8 ஐ நா TECHNICAL ANALYSIS இ FIBONACCI RETRACEMENT LEVEL க' எற ெபய+ பயப1 கிேறா.4%..2 ஐ 61. 50%. 38. 76.6 ஐ F@?னா வவ = 85. ெச? ெகா?கள.2 இ&த 38.4 ஆகேவ நா பயப1 FIBONACCI RETRACEMENT LEVEL கள ெமா த வ+ைசைய பாேபா . Z இைவகள எலா எப? FIBONACCI NUMBER க' அைம& 'ள எ அறி& ெகா'ளலா இவள வ0ஷய$க' நம!% ேதைவ இைல தா . கன.4 இ&த 68. ேபாற அள கைள பய ப1 கிேறா . பா$க'. இ&த ம)ற அள க' எப? வ&த எபதைன பா வ01ேவா இ&த 61.8 உட கழி தா கிைடப = 23.1 உட 23. அ&த 5 வ0ரகள7 3 அ1!%க'.6%. ேம7 இத<ட 23.html#fingers கா.

½) ஆகியைவகைள பய ப1 ேவா இைலயா .4% அ<பவ தி = 89% (ைச!காலஜியாக நா எெபா5 5.6% 100 .4% 23.23.8% PSYGOLOGICAL USE = 50% GOLDEN NUMBER = 61.61.இெபா5 இ&த அள க' உலக ச&ைதகள வைர பட$கள எப? அைம& 'ள எ கீ 8 கDட பட$கைள பா$க' .6 + 61.8 = 32.8% 100 . ேம)கDட அைன அள கைள நா FIBONACCI RETRACEMENT LEVEL கள பயப1 கிேறா .32. FIBONACCI RETRACEMENT PICTURES: கீ ேழ ெகா1 'ள பட$க' அைன 2009 MARCH மாத தி உ'ள நிைலக' .8 . அைர (1.8 = 23.6 = 76. அ&த வைகய0 50% !கியமானேத). பட திேலேய அத அள கைள ஆ$கில தி ெகா1 'ேள . இ&த அள க' வ&த வ0த ைத பா வ0@ேடா .61.8 = 85.

.

.

இெபா5 இ&த FIBONACCI அள கைள எப? ப$% ச&ைதய0 பயப1 வ எ பாேபா. FIBONACCI அள க' ப)றி பா ேதா. இைலேய %ழப$க'. உடேன ஏ)ப1 ச&ேதக$கைள நிவ தி ெச. இ&த FIBONACCI அள கைள எெபா5 ப$% ச&ைதய0 பயப1 த . மK திைய அ1 த பதிவ0 பாேபா…. இ&த 0 ம) 100 எற -'ளகளான . உ$க6!% இதி ஏ ச&ேதக இ&தா7. ெபா வ0 இ ேபாற வ0சய$கைள ேந!% ேநராக தா ெசால ேவD1. அெபா5 தா ெதளவாக -+. இெபா5 நட& ெகாD?!% உய எ&த -'ளய0 இ& ஆரப ஆனேதா அ&த -'ளய0 இ& கண!கிடப@1'ள .இ&த FIBONACCI அள கைள பட தி “0” எற %றி!கப@ட ேகா@? இ&த ஆரப0 . இ&த இைடப@ட உயர$க6!கான FIBONACCI RETRACEMENT அள க' எ&த எ&த இட$கள வகிற எ பா$க'. க க' இ&தா7 ப0Y@ட இ1$க'. 09 FEBRUARY 2010 12:02 கட&த பதிவ0 SEMI CUP FORMATION ப)றி. “100” எற %றி!கப@ட இட தி ? 'ேள. அ&த இட$கள இெபா5 நட& வ உய க' தைட நிைலகைள ச&தி!கலா . WRITTEN BY EDITOR TUESDAY. இெபா5 நட& ெகாD?!% உய !% நட&த வ8/சி இ ெதாட!க -'ளய0 இ& . இ&தா7 ?&த வைர எளைமயாக வ0வ+!க ய)/சி!கிேற.ய ?யாைம ேபாற தட$கக' ஏ)படலா.

அதாவ இ&த FIBONACCI அளைவ அள!க இரD1 -'ளக' நம!% ேதைவ. அேத ேநர BREAK OUT ெப)ற உடேன ேநராக அ&த -'ளைய ெச அைடயா ! நா ன பா த HIGHER TOP. அல LOWER TOP LOWER BOTTOM எற ைறய0 தா நக. எத)!காக இ&த இரD1 -'ளக' எ தலி ெகாSச பா வ01ேவா.. 50%. 85. இ$ேக தா நா நம FIBONACCI அள கைள பயப1 தி அ&த இைளபாற அல PROFIT BOOKING எ&த -'ளய0 வ எபைத அ&த வ?வ BREAK OUT ெப)ற டேன நா அறி& ெகா'ளலா. 38.4% 100% இ&த சதவ0கித$கள அ?பைடய0 தா BREAK OUT ெப)ற ட ப$%க' நக. இHவா ெமல ெமல தன 5ைமயான இல!ைக அைட.6%. அேத ேபா தா ஒ வ?வ தி உயர ைத அறிய அ&த வ?வ தி LOW .2%. அ&த வ?வ தி அ?பைடய0 ஒ %றிப0@ட -'ளைய இல!காக ெப) இ!%. அதாவ ஒ வ?வ ெதாட& உயவத)!காகேவா அல ெதாட& வ8/சி அைடவத)காகேவா BREAK OUT ெப)'ள எ நிைல வ ெபா5 . ச+ இ&த FIBONACCI அளைவ எப? ப$%கள வைர பட$கள அள!க ேவD1 எ பாேபா.8%. அதாவ நா &தய பதிவ0 பா த FIBONACCI RETRACEMENT அள கலான 23. ம) ஒ HIGH -'ள.4%. அ1 ச) இைளபாற அல PROFIT BOOKING எற காரண தி)!காக ச) கீ ேழ வ. தலி அைடய ேவD?ய இல!கி ஒ %றிப0@ட சதவ0கித ைத அைட. ப0ற% மப? உயர வ$%. HIGHER BOTTOM. அதாவ ஒ மனதன உயர ைத காண ேவD1மாய0 அவன பாத தி இ& (LOW POINT) தைல வைர (HIGH POINT) அள& தாேன உய ைத காDேபா. அேத ேநர ஒேர வ/சி (IN A SINGLE SWING) 5வ மான இல!ைக அைட& வ0டா .ேவD1 எ பாேபா. அதாவ ஒ LOW -'ள. 61. 76.

SEMI CUP வ?வ CUP வ?வ எப U வ?வ0 அைம& இப . சில ஏ)ற இற!க$க' ?&த ப0ற% மப? எ&த -'ளய0 இ& ச) கீ ேழ இற$க ஆரப0 தேதா. அ1 SEMI CUP. இப?யாக நா நம இல!%க' அைடவத)% எ&த எ&த இட$கள சில சில தைடக' வ எபதிைன அறி& இத உதவ0ட நம வ தக ைத ெசைமயாக ெச. ஆனா இதி SEMI CUP எப அ&த CUP இ TOP எற -'ளைய அைட ேப சில தைடகைள ச&தி . SEMI CUP WITH HANDLE எற வ?வ$கைள ப)றி பாேபா. ச) கீ ேழ வ& ஒ சில நா@க' கழி . ச+ அ1 த வ?வ திைன ப)றி பாேபா. LOW எற BOTTOM -'ள வைர ெச. அப? கிைட த உயர தா அ&த %றிப0@ட ப$% BREAK OUT ெப)ற ட அத இல!காக இ!%. அ&த -'ளைய மப? ேமேல கட!% ேபா SEMI CUP எற வ?வ BREAK OUT ெப) . மப? அ&த TOP எற -'ளைய அைட ேபா CUP எற வ?வ 5ைம அைட. ஆகேவ இப? கிைட த இல!ைக (உயர ைத) நா நம FIBONACCI அள கள பா த சதவ0கித$கள அ?பைடய0 தா அ&த ப$% நக& அைட . இதி TOP எற ெதாட!க ஆரப0 .-'ள ம) HIGH -'ளைய ைவ தா அ&த உயர ைத அறிய ?.யலா. இ வைர CUP ம) CUP WITH HANDLE எற வ?வ$கைள ப)றி பா ேதா. தலி இ&த FIBONACCI அளைவ LOW -'ளய0 இ& HIGH -'ள!% ெகாD1 ெச ேசேதாமானா. அேத ேபா தா. அ1 த ஒHெவா சதவ0கித அள க6 எ&த எ&த -'ளகள வ எப நம!% ெத+. ேம7 இ&த சதவ0கித$க' எ&த எ&த -'ளகள ச+யாக இ!% எபதிைன அறிய தா இ&த LOW ம) HIGH -'ளக'.

இதி SEMI CUP இ உயர ேமேல இல!காக அைம. இ நா ன பா த FIBONACCI அள கள ப? நக. இத 5 இல!%க6 அைட நா ன பா த FIBONACCI அள கள ப? வசயாக தன இல!ைக அைட. ச+ இ&த SEMI CUP WITH HANDLE வ?வ தி பட ைத பா$க' .அ1 சில இைளபாற ம) CONSOLIDATION ெப) மப? CUP இ இல!ைக அைட. ேம7 இதி CUP எற வ?வ 5ைமயாக இலாம ச) அைர %ைறயாக இபதா இதைன SEMI CUP எ அைழ!கிேறா. இதி த இல!காக HANDLE இ உயர. அ ?&த ப0. ச+ SEMI CUP பட ைத பா$க' ----------------------அ1 SEMI CUP WITH HANDLE இ&த வ?வ ைத ெபா த வைர ன பா த SEMI CUP ஐ ேபா வ?வ ஏ)ப@1 ப0ற% HANDLE எற வ?வ ச) நா@க' TIME எ1 ஒ சிறிய CUP ேபாற வ?வ ைத. இதி7 CUP எற வ?வ 5ைமயாக இலாம ச) அைர %ைறயாக இபதா. இதைன SEMI CUP WITH HANDLE எ அைழ!கிேறா. அ&த ெப+ய CUP வ?வ தி)% அகிேலேய HANDLE ஆக ெப) இப ஆ%.ேனற ஆரப0!%.

ேம7 இத)!கான இல!%க' எலா ன எப? கண!கி@ேடாேமா அேத ேபா தா.. . cup with handle. அைதேய தா இெபா5 பா!கேபாகிேறா ஆனா இ$% inverted எற வா ைத ேச& இபதா இ&த வ?வ$க' எலா தைல கீ ழாக அைம ப@ச தி ஏ)ப1 வ0ைள கைள பா!க ேபாகிேறா.WRITTEN BY AMSHA THURSDAY. inverted cup with handle. த)ெபா5 inverted cup. மK த'ள semi cup. semi cup with handle எற வ?வ$கைள ப)றி பா ேதா. semi cup with handle ேபாற வ?வ$கைள ப)றி பா ேதா இைலயா. பட ைத பா$க' ேம7 நா ன பா த cup. inverted semi cup with handle எற வ?வ$கைள ப)றி பாேபா. inverted semi cup . ேம7 இதி சிறபாக ஒ ெசாவத)% இைல. semi cup.தேதா. அேத ேபா இ&த வ?வ$க' எலா break out ெப)ற ட ெதாட& இற$%வத)% உதவ0 ெச. ேவ ஒ இைல இ&த வ?வ$க' ச&ைதய0 ஏ)படேபா% இற$% க$கைள Q@? கா@1கிற . இத)!% ஒ வ0ஷய அதாவ கட&த பதி கள நா cup. 25 FEBRUARY 2010 12:59 கட&த வார Fibonacci அள கைள எப? பயப1 வ எ. ஆகேவ இ&த தைல-க6!% உ+ய பட திைன தகிேற. எப? ன பா த வ?வ$க' எலா break out ெப)ற ட ெதாட& உயவத)% உதவ0 ெச.

cup with handle. அவள தா எளதா! -+& வ01. ச&ேதக$க' இ&தா ப0ேனா@ட இ1$க'. . semi cup with handle ஆகிய வ?வ$க6!கான வ0ள!க$கைள மK D1 ஒ ைற ப? வ01$க'. semi cup.

நம chart பட$கள ஏ)ப1 இ&த வ?வமான ஒ மனதன தைல ம) இரD1 ப!க$கள7 உ'ள ேதா'ப@ைடகைள ஞாபக ெச. ேம7 இ ேபாற வ?வ$க' ஏ)ப1 ெபா5 ஒ %றிப0@ட வ0ைள க' அத break out)% ப0ற% நட& வ&ததா! இ&த .ச+ அ1 த வ?வ$கைள ப)றி இெபா5 பாேபா HEAD & SHOULDER PATTERN… HEAD & SHOULDER PATTERN இ&த அைமைப ெபா தவைர.வ ேபா இ&ததா இ&த வ?வ தி)% இ&த ெபய ைவ!கப@1'ள .

இ&த ெமா த 5 வ?வ ைத ஒ ேகா@?னா இைண தா! எ&த இட தி இதியாக ஏ)ப@ட shoulder இ ப%திக' இ&த இைண. இ&த வ?வ தி ெமா த இல!%க6 ச) ேநர எ1 ேத அைட. . ேம7 இ&த அைமப0 s/l ஆக இதியாக ஏ)ப@ட shoulder இ கைட நிைல -'ள ெசயப1. ப0ற% அ1 த ப!க உ'ள shoulder உவா%. ேம7 இ&த s/l ஆன closing ைறய0 ெதாட& இரD1 .ய! நா ன பா த Fibonacci அள கள ப? ச) கீ ேழ இற$கி ேசாதைன ெச. அேத ேநர neck line உைடப@ட ப0. அதாவ தின வ தக chart இ இHவா ஏ)ப? இரD1 J தின$களேலா.break out எற நிைல அைடய ேவD1 இைலயா.ேகா@ைட ெவ@1கிறேதா அ&த இட neck line எனப1. தலி இ&த வ?வ தி ஒ shoulder வ?வ ஏ)ப1. ேம7 இ&த வ?வ 5வ மாக அைம& 5 வ?வ ெப) break out ெபவத)% நல கால ேநர ப0?!%. இHவா இ&த அைன வ?வ$க6 ஒற ப0 ஒறாக ஏ)ப@ட ப0. ேம7 இதி த இல!காக shoulder உயர ெசயப1. தலி இ ேபாற HEAD & SHOULDER PATTERN ஏ)ப1வ உடேன நிக8& வ01வ இைல. ெகாD1 மப? ெதாட& உய. ேம7 இத)!% எ சில வ0தி ைறக6 உD1. அைவகைள ப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா.வ0ைள கைள ெதா% நம!% த&தாக'. அதாவ இ&த neck line எப .&ததா! ச!திட ெதாட& ெச7மா! எபதிைன ேசாதைன ெச.ச) உய க' ஏ)ப@1 மப? இHவா ஏ)ப@ட இ&த அைமப0 break out உDைமயாகேவ பல வா. ப0ற% head எற அைமப0 உயர அ1 த இல!காக இ!%. இற!க ஏ)ப1 ெபா5 buying power எப? உ'ள எபதிைன உதி ெச. EOD எனப1 end of the day chart இ ஏ)ப? ஒ வார அல அத)% ேம ேநர எ1 ேதா தன இல!%கைள அைட (இதி வ0தி வ0ள!%க' உD1). அ1 ெதாட உய க' இ!%. இ&த அைமப0 ப? neck line உைடப@ட ட. அத)காக இதியாக ஏ)ப@ட shoulder இ ?வ0 neck line எற ஒ வ0சய ஏ)ப1. ப0ற% head எற வ?வ ஏ)ப1.

07 MARCH 2010 14:39 கட&த வார Head Shoulder ப)றி ஆரப0 இ&ேதா இைலயா. ேம7 இத உ'ேள ேம7 சில உவ$க' உD1 எ பா ேதா இைலயா அைவகைள ப)றி இெபா5 பாேபா. அைவக' ைறேய Normal HnS. அத)!% இ ேபாற வ?வ$க' ஏ)ப1 ெபா5 எப? இ&த அைமப0 இல!%கைள நிணய0!க ேவD1 எ பா ேதா. கட&த வார தி இ&த Head Shoulder இ இரD1 வைகக' உD1 எ. ம) Inverted HnS எ பா ேதா. இெபா5 இ&த அைமப0 உ'ேள உ'ள ேம7 சில உ' அைம-கைள ப)றி பாேபா HEAD & SHOULDER இ உ'ள வைகக' இ&த அைமப0 J வ0தமான வ?வ$க' ஏ)ப1 வா.தின$க' அைமய ேவD1. அைவக' ப)றி அ1 த பதிவ0 வ0ள!கமாக பாேபா WRITTEN BY AMSHA SUNDAY. இ&த வார இதைன ப)றி ச) 5ைமயாக பாேபா. இ&த இரD1 வைகக6!%'6 ேம7 சில உ' ப0+ க6 வைகக6 உ'ள . ம)ெறா REVERSAL HEAD & SHOULDER PATTERN.-க' உ'ள . அெபா5 தா உDைமயான s/l ஆக எ1 !ெகா'ளலா. இெபா5 இ&த HEAD & SHOULDER PATTERN இ உ'ள சில வைகக' ப)றி அதி ஏ)ப1 சில வ0ைள க' ப)றி பாேபா HEAD & SHOULDER PATTERN இ வைகக' இ&த அைமப0 இரD1 வைகக' உ'ள ஒ NORMAL HEAD & SHOULDER PATTERN. ச+ HEAD & SHOULDER PATTERN ஐ ப)றி !கியமான வ0சய$கைள பா தாகி வ0@ட .

ப0ற% head இ உயர அ1 த இல!காக இ!%.-க' ஏ)பட ேபாகிற எபதிைன நம!% உண . இ ேபாற வ?வ ஏ)ப@1 neck line எனப1 break down point உைடப@டா . இத ெதாட/சியாக அ&த வ?வ தி Neck line எனப1 break down point உைடப@ட ட கீ ேழ இற$க ஆரப0!%. RAISING HNS இ&த வ?வ இற$% க ைதேய நம!% உண ! அேத ேநர normal HnS ஓரளவ0)% ெதளவாக தன வ?வ ைத கா@1. s/l ஐ கைடப0?ப ஒ வைகயான கைல! அத)!% ேவ சில ைறகைள நா பயப1 தலா. Raising HnS எப ஒ 120 to 150 எற ?கி+ ேகாண தி chart பட$கள ஏ)ப1 வா. இ&த வ?வ இற$% க ைதேய நம!% உண அேத ேநர ச) கீ ழிற$கி சா. Raising HnS. இHவா இற$% ேபா அத த இல!காக கைடசியாக ஏ)ப@ட shoulder இ உயர இ!%.அைவக' ைறேய Normal HnS. ஆனா இ&த raising HnS இ இ ேபாற ெதளவான வ?வைம-க' நம!% எெபா5 கிைட!கா . அதாவ ஒ 230 to 250 ?கி+ எற ேகாண தி இ&த வ?வ ஏ)பட வா. Sloping HnS. இல!%க' ன பா த ைறய0 தா கண!கிடபட ேவD1.வாக இ&த வ?வ ஏ)ப1. அேத ேநர இ& ேபாற வ?வ ஏ)ப@1 neck line எனப1 break down point உைடப@டா வ8/சிக' வ0ைரவாக இ!%. இத s/l ஆக இதியாக ஏ)ப@ட shoulder இ top point ெசயப1.-க' அதிக SLOPING HNS.-க' அதிக . NORMAL HNS ெபா வாக normal HnS எற வ?வ ஒ %றிப0@ட ப$கி ஏ)ப@டா அ&த %றிப0@ட ப$% ெதாட& இற$%வத)கான வா.

ச) நிதானமாக அைன வ0சய$கைள ச+ பா ச+யான ? !% வர ேவD1. வா. ஆனா இ ேபா !கிய வ வா. அதாவ எ&த ெபா6!% demand அதிக இ!ேகா அ&த ெபா6!% எெபா5 ஒ duplicate இ!% இைலயா அேத ேபா தா.வ எப .&த தானா! எ ப+ேசாதி!க மப? ேமேல)றி ேசாதைன ெச.வ8/சிக' ஏ)ப1 வா. ப0ற% தா தன இல!ைக அைட. ேம7 இதி neck line எனப1 break down point உைடப@ட ட ச) இற!க ஏ)ப@1 ப0ற% இ&த break down உDைமயான தானா! ச!தி வா. ஏெனன இ&த வ?வ நைம ஏமா) வா. ேம7 இ&த மிர@ட உ@ட ேநர$கள அேநக ேப த$கள நிைலகள இ& ெவளேய நிக8 க6 நட!% (அரசியல இ எலா சகஜ எ தா எ1 !ெகா'ளேவD1) ஆகேவ எ/ச+!ைக எெபா5 ேதைவ. ஆகேவ ெதளவாக ெசயபடேவD1. ப$% ச&ைதய0 வ தக ெச.-க' உவாகலா. இ&த sloping HnS இ ெந! ைல உைடப@ட ட sell பDUவத)% அேநக வ0சய$கைள ச+ பா!க ேவD1. இைத ேபாலேவ இ&த அைம.HnS எ அைனவ உதி ெச.&த எபதினாேலேய இதி அதிக வ0ல$க$க6 நிைற& இ!%.-க' அதிக ெபா வாகேவ HnS அைம-க' அதிக !கிய வ வா.&த . வ0@டா அதி அேநக ப0ர/சைனக' ஏ)ப1! மிர@ட உ@ட எலா நட& அைனவைர பய தி ஒ வழி ெச.-க' எெபா5 உD1. ேம7 ெபா வாகேவ ப$% ச&ைதகள ஒ வ0ஷய உD1 அதாவ அைனவ!% ஒ வ0ஷய ெத+& வ0@டா அ&த வ0ஷய எதிமைறயாகேவ நைடெப எ. இல!%க' ன பா த ைறய0 தா கண!கிடபட ேவD1.

இ&த ைறய07 ன பா த அேத ேபாற வைகக' உD1 Normal inverted HnS.. ம)றப? ன பா த normal HnS ஐ ேபாற தா இ . INVERTED HNS இ Normal HnS !% அப?ேய எதிபதமான . neckline உைடப@ட ட ெதாட உய க' ஏ)பட ெதாட$%. ேம7 னர பா த ைறய0 தா இத)!கான இல!%க6 நிணய0!கப1.ேபா!கள தி நி)ப ேபால! கரண தப0னா மரண தா. எ/ச+!ைகயாக இ&தா அேநக ப+Qக' உ$க6!காக எெபா5 கா இ!%. ேம7 இ&த வ?வ தி break out ெப)ற ட buy ெச.-க' உD1. இ&தா7 இ தைலகீ 8 உவ ேபா ேதா)ற அள!% ஆதலா இத)!% இ&த ெபய ஏ)ப@ட . -திதாக ெசால ஒ இைல. அதாவ இ ேபாற அைம-க' ஏ)ப1 ேபா அ1 ஒ நல உய !% அ&த ப$% தயாராகி வகிற எேற ெகா'ளேவD1. இதைன ெபா தவைர உய !கான ஏ)பா1 எ ெகா'ளலா. அேத ேநர ன பா த ேபால இ&த break out ச!தி வா. Sloping inverted HnS. இைவகைள ப)றி பாேபா NORMAL INVERTED HNS இ ஒ மனதன தைல ம) ேதா' ப@ைடகள வ?வ ேபா தா இ!%.வத)% அைன சா திய!Fக6 சாதகமாக உ'ளதா எ பா ப0- . Raising inverted HnS. RAISING INVERTED HNS இ raising HnS ஐ ேபாற தா ஆனா இ ெதாட& உயவத)கான வ?வ. neck line எனப1 break out point உைடப@ட ட ெதாட உய க' ஏ)பட ெதாட$%. ெகா'ள ச) கீ ேழ இற$க வா..&ததா எ உதி ெச.

அ1 த வ?வ$கைள ப)றி அ1 த வார பாேபா பட$க' PICTURE 1 NORMAL HEAD & SHOULDER ----------PICTURE 2 NORMAL RAISING HEAD & SHOULDER . ேம7 இ ச) இற$கி சா.-க' அதிக.வாக இ!% ேம7 ஒ 230 to 250 ?கி+ எற ேகாண தி இ&த வ?வ chart ஏ)பட வா.-க' அதிக.? எ1!க ேவD1. ஆனா இ ெதாட& உயவத)கான வ?வ. இ ெபா வ0 ஒ 120 to 150 எற ?கி+ ேகாண தி chart பட$கள ஏ)ப1 வா. இ ட HEAD & SHOULDER எற வ?வ தி வ0ள!க$க' ?&த .-க' அதிக SLOPING INVERTED HNS இ sloping HnS ஐ ேபாற தா. இ&த வ?வ ஏ)ப@1 neckline உைடப@டா நல உய க' வ0ைரவாக ஏ)ப1 வா. ச+ கீ ேழ உ'ள பட$கைள பா$க'.-க' ச) உD1. ஏெனன இதி ஏமா)ற ஏ)பட வா.

-------PICTURE 3 NORMAL SLOPING HEAD & SHOULDER ---------PICTURE 4 INVERTED HEAD & SHOULDER .

--------------PICTURE 5 INVERTED RAISING HEAD & SHOULDER ------------------PICTURE 6 INVERTED SLOPING HEAD & SHOULDER .

13 MARCH 2010 17:03 கட&த வார Head & Shoulder ப)றி பா ேதா. ெபா வாக இ . இ&த வார அ1 த வ?வ$கைள ப)றி பாேபா. அ&த வைகய0 இ&த வார Triangle Pattern ப)றி பாேபா TRIANGLE PATTERN Chart பட$கள ஏ)ப1 !ேகாண வ0ைள கைள ப)றி ேபாற தா அைம-க' உவா% ெபா5 பா!க ேபாகிேறா.WRITTEN BY AMSHA SATURDAY.

அதிகமான! இல!%கைள லியமாக ெகா1!% வ?வ எ ெசானா மிைகயாகா .ேபாற அைம-க' பட$கள chart எ&த வ0தமான இட$கள7 ஏ)படலா. நக கள இைடேய ஏ)ப1 வ?வ$கைள Consolidation Pattern எ இ வைகப1 தலா. ேம7 இ&த வ?வ நம chart பட$கள எவள சிறியதாக இ&தா7 அத)%+ய பலைன வ0ைரவாக த எப வ?வ$கள break out -'ளகைள மிக/ச+யாக ேவD1. எ&த இட$கள ஏ)ப@டா7 இ&த வ?வ !% அதிக பல எப ம@1 நி/சய. ஆனா கD1ப0? வ தக ைத நா ெசயலா)ற ெசயப1 த ?. உதாரணமாக நம இட !% உ+ய கிரக$க' ேக&திர ஜாதக ேகாண$கள க@ட$கள நல உ/சமா% ேபா ஏ)ப1 பல இ&த அைமப0)% எெபா5 உD1. இ< ெசாலேபானா இ&த Triangle அைமைப ெபா தவைர அ&த க^ட Fட நம!% இ!கா எப உDைமேய. அதாவ ப$%கள நக க6!% &தய நிைலய0 இ!% வ?வ$கைள Real Pattern எ. அெபா5 தா ச+யான என அ<பவ. . இ&த அைமைப நா கD1 ெகா'வ எளதானேத. அ&த வைகய0 இ&த Triangle எற வ?வ ேம)கDட இ இட$கள7 ஏ)படலா. ேம7 இ&த அைமப0 s/l Fட மிக அகி கிைட!% வா.-க6 ஏ)ப1. ெமா த தி இ&த வ?வ அதிக ப@ச நப0!ைக!% உ+ய! ச) பா கா.

ச+ இ&த வ?வ ைத ப)றி இ< சில வ0சய$கைள பாேபா. ெசாலி ைவ தா ேபா நம மனதி இ!% !ேகாண வ?வ தி ம@1 தா ஏ)ப1 எ இைல. ேம7 இதைன ச) எளைமப1 திட! ச) ெதள ப1 திட கட&த பாக$கள வ0 தியாசமான பட$கைள உ$க6!% ெகா1 சி பய0)/சி அள ேதா. அ&த பய0)சி இ ேபாற தண$கள உ$க6!% உதவ0யாக இ!%. அ&த ப$%க' உயவத)% என வ0தமான வ?வ$க' காரணமாக இ!கிற எபதிைன chart பட$க6ட அைனவர மி அSச7!% தின மாைல அ<ப0 ைவ!கிேறா. ேம7 என வ%-கள கல& ெகா'பவக6!% ெதாட பய0)/சிக' ெகா1!க ேவD1 எபத)காக அ1 த நா' எ&த வ%-க' ?& J மாத தி)% ப$%க' உயரலா. நா னேர பா ேதா இைலயா அதாவ இய)ைகயாக ஒ வ0ஷய ைத நா பாபத)% மா) ேகாண ெகாD1 பாபத)% அேநக வ0 தியாச உD1 எ. அ&த வ?வ$கைள கD1 அத break out -'ளைய ேத&ேத1பத)!%' அேநக க^ட$கைள நா ச&தி!க ேவD? வ. ேபா நம வ%-கள கல& . இேத ேபா தா chart பட$கள ஏ)ப1 வ?வ$க' எெபா5 ெசாலி ைவ தா ேபா இ!கா . இHவா ெச. அதாவ இ&த வ?வ !ேகாண வ?வ எ ெசானா7.

ச+ இ&த !ேகாண வ?வ பல வைககள ஏ)ப1 அதாவ எெபா5 ேபா உ'ள !ேகாண. இத)காக தா இ&த பய0)/சிைய நா$க' அள!கிேறா.& கீ ேழ ேநா!கி நி)% !ேகாண. ஆகேவ பய0)சி ெச.$க'. இ&தா7 எ பரவாய0ைல எப? ஆனா7. இ&த பதி கைள ப?பவக' !கிய. சி திர இ மாதி+யான ைகபழ!க பய0)/சிைய எற பழெமாழி ேம)ெகா'வ இத)!% சால ெபா& . ச) உய& ேம ேநா!கி நி)% !ேகாண. அைன தி)% ேமலாக ஒ மாதி+ இ !ேகாணமா இைல ேவ ஏ மா எற என ைத ெகா1!% !ேகாண எ வைகப1 தலா. !ேகாண தி அப? இப? ச)ேறற!%ைறய எ உவ$க' . ச) சா. ஒ chart பட ைத பா!% ேபா இதி இ&த வ?வ -ைத& 'ள எற பய0)/சி அன/ைச ெசயலாக வ& வ01.ெகா'பவக6!% அவகைள வ?வ ஏ)ப1கிற அறியாமேலேய இ&த chart பட$கள இ&த எற எDண.

ப$% ஆகேவ அ<பவ$க'. உDைமக'. இலவசமாக கிைடபதா ேமேபா!காக ெச வ0டாத க'. நா இ$% ெவ)றிகைள ஆகேவ ச+யாக பயப1 தி!ெகா'6$க'.break out ெபேபா அத இல!காக இ!%. ஆகேவ கவனமாகேவ ப?$க'. தவெதலா த& அ]பவ தி எ என ெகாD?!% நா கDட உதவா . இைவகைள எலா ச&ைதகள உ$க6!% ெதாட& ஏ@1 என Qைர!கா. ச+ இ&த அைமப0 பட$கைள பா$க' ச&ேதக இ&தா ேக6$க' . இத s/l ஆக அ&த !ேகாண தி support ேகா1 எ&த -'ளய0 வகிற அ&த -'ள s/l ஆக ெசய ப1. அதி7 அ<பவ$க'. ேபாதிய பய0)சி ஏ)ப@ட ட உ$க6!% எளைமயாக -+& வ01 கவைலபடாத க'.வ& வ0@டாேல அ !ேகாண தா break out கிைட த ட வ தக ைத ஆரப0 வ0ட ேவD?ய தா. ெபா வாக !ேகாண அைமப0 உயர தா அ&த அைம. எனா ?&த வைர எவள எளைமப1 தி தர ?ேமா அவள எளைமப1 தி த& 'ேள. ச+ இ&த !ேகாண தி இல!%கைள நா எப? கDடறிவ .

.

.

.

Fibonacci அள கைள பயப1 தி நம s/l ஐ ச) னேர ெத+& ெகா'6 வா. இHவா நகர ேவD?ய இல!%க' கீ 8 ேநா!கியதாக இ!கலா அல ேம ேநா!கியதாக இ!கலா. அதாவ இ&த ேசன அைமப0ப? கிைட!% இல!% இரD1 ப!க$க6!% ஒறாக தா இ!%. 22 MARCH 2010 18:27 கட&த வார Triangle Pattern ப)றி பா ேதா. இத இல!%க' இ&த ேசன அைமப0 இரD1 -'ளக6!% இைடப@ட உயரமாக இ!%. இெபா5 அ1 த வ?வமான Channel எற அைமப0ைன ப)றி பாேபா. இHவா இ!% இ&த வ?வ ைத நா பா!% ேபா தDடவாள தி ஒ5$% நறாக ெத+. Tend line support கைள. எப? நக&தா7 இ&த அைமப0 ப? அத இல!% ஒேர அளவாக தா இ!%. இ&த channel எற அைமப0 இைடப@ட ப%திகள ப$%கள நக க' இ!%. ஆனா எ இ&த ேசன அைம. மப? ேசன அைமப0 bottom எனப1 support ப%திகள த$கி மப? உயர ஆரப0!% இHவா ேசன அைமப0 top ப%திகள தைட எ1 கீ ேழ வ& bottom ப%திகள support எ1 மப? உய இ&த இடப@ட ப%திக' ச+யான ேநேகா@? இ!%.break out எற ைறய0 உைடப1கிறேதா அ$கி& நகர ஆரப0!%.-க' உD1. இ&த இைடப@ட ப%திகள எ திைன ைற ேவD1மானா7 நக& ெசலலா. Channel எப Train தDடவாள ைத ேபா இ ப!க$கள7 ச+யான அள கள இப . இHவா நக& வ ேபா ேசன அைமப0 Tops எனப1 உயர$கள தைடகைள ச&தி கீ ேழ வ& .WRITTEN BY AMSHA MONDAY. அேத ேநர இ&த அைமப0 ப? s/l ஆக நா அதிக வ0ைல ெகா1!க ேவD? இ!%! அதாவ உயவத)காக Channel Pattern break out ெப)றா இத s/l ஆக நா அ&த ேசன அைமப0 bottom support -'ளைய தா எ1 !ெகா'ள ேவD? இ!% . அேத ேநர இ&த channel அைமப0)%' ஏ)ப1 ேவ ஏதாவ சின சின அைம-கைள. இHவா கD1 ப0?!க ச) பய0)சி ேதைவ. அ&த பய0)சி ஏ)ப@ட ட இயபாக நா அைத ேதட .

ெபா வாக இ&த ேசன அைமப0)%' ஒ ப$% நகர ஆரப0 தா நா அத support -'ளகள அேக வா$கி தைட -'ளகளான உயர$கள வ0) வ தக ெச. .ஆரப0 வ01ேவா. ெப+ய இழ-க' ஏ இ!கா . அதாவ Normal Channel Pattern. ஆகேவ ந$க' 134 to 135 எற -'ளய0 அேக வ0)றா உ$கள s/l 135.-க' உD1.-க6 இபதா உடேன ந$க' buying ெச.யலா. அதாவ ன நா Head & Shoulder எற அைமப0 பா ேதா இைலயா அேத ேபாற வைகய0 தா இ&த ேசன அைம- இ!%. ச+ இ&த ேசன அைமைப ெபா தவைர J வ0த$கள நம chart பட$கள அைமய!F?ய வா. இப? ெச.தா நம s/l மிக அகிேல இ!%. 135 எற -'ள வ ேபா வ0)க ேவD1. இ ேபா ந$க' ெச. அதாவ channel bottom இ வா$கி channel top வ ேபா வ0)ப எ வ தக ெச. அைவகைள ப)றி ெகாSச பாேபா.. நம வ தக 100 to 102 எற -'ள வ ேபா buying ெச. அப? 135 எற -'ளைய உைட ேமேல ெசறா ந$க' 135 எற -'ளைய s/l ஆக ைவ இபதா உ$கள ந@ட ெவ 1 to 2 Mபாயாக தா இ!%. ேம7 இ&த -'ளைய உைட இபதா ெதாட& ஏ வா. அப? இைல இ என!% க^டமாக உ'ள எறா இ&த ேசன அைம..யலா.எெபா5 உைடப1கிறேதா அெபா5 வைர ெபா இ!கலா. ஒ ேவைல ந$க' வா$காம அ&த ப$ைக 133 to 135 எற -'ளகள இ!% ேபா கவன!க ேந+@டா இ&த -'ளய0 அேக வ0) மப? 100 எற -'ள கீ ேழ வ ேபா வா$கி!ெகா'ளலா.யலா -+கிறதா! ஆகேவ ேசன அைம-கள இ ேபா வ தக ெச.வதா உ$கள s/l மிக அகிேலேய இ!% அதாவ 135 எற -'ள ேசன தைட -'ளயாக இபதா இ&த -'ளைய ேமேல கட&தா அ ெதாட& ஏற ேவD?ய க@டாய தி)% ஆளா%. சா திய$க' இபதா இதைன நறாக பயப1 தலா. அதாவ ஒ ப$% 100 எற -'ளைய ேசன support (Bottom) ஆக 135 எற -'ளைய ேசன தைடயாக (Top) ெப) இ&தா.

அேத ேநர ச) ெச$% தாக இ!%. ெச$% தாக ெதா$கி!ெகாD1 இ!% கய0)றி. இைவ ஒHெவா!% நா ஒHெவா மாதி+ ெசயபட ேவD1. இத)!கான s/l நா ன பா த வ0த$கள எ1 !ெகா'வ . ஏவதி இ!% சி!க ச) . அதாவ கீ ேழ வ ேபா வா$கி ேமேல ெசற ப0 வ0)ப . இதைன ெபா த வைர உயர$கள வ0) கீ ேழ வ ேபா வா$கலா எப . அவள தா வ0ஷய! ச+ இத)கான பட ைத பா$க' RAISING CHANNEL PATTERN இ&த Raising Channel Pattern ஐ ெபா த வைர இத வ?வ நா ன ெசான ேபால தDடபால ைத ேபால தா இ!%. கீ ேழ வ&த ப0 வா$கி உயர$கள வ0)கலா எப அேநக தடைவ ேயாசி ெசயபட ேவD?ய வ0சயமா%! ஏெனன ஏமா) வா. அைவகைள ப)றி ெகாSச பாேபா .Raising Channel Pattern. Sloping Channel Pattern எற இ&த J வ0த$கள ஏ)ப1. ேம7 ேமேல வ0) கீ ேழ வ&த ப0. ப0ற% எ&த ப!க break out ெபகிறேதா அ&த திைசய0 நம வ தக பாைதகைள ேம)ெகா'வ .-க' உ'ள . NORMAL CHANNEL PATTERN இ&த அைமைப ெபா த வைர நா இத)!% &தய ப திய0 ப? த ேபாலேவ ெசயபட ேவD1.வா$%வ .

அதிக.வ பா காபான .வத)கான break out கிைட தா7 ெகாSச ேயாசி அேநக சா திய!Fக6 சாதகமாக உ'ளதா எ பா வ தக ெச.வத)கான break out கிைட தா ைத+யமாக ஈ1படலா வ0ைரவான லாப$க' கிைட!% வா. வ05&தா ஏ மிSசா . அேத ேநர இ&த அைமப0 selling ெச. அத)காக வ தக ெச.-க' இ&த அைமப0)% அதிக. இத இல!%க' ம) s/l எலா நா ன பா த ேபாலேவ தா.யேவ ேவDடா எ ெசால வ0ைல பா காைப பலப1 தி கள தி இற$%வ ெவ)றி!கான த ெசய. ச+ இ&த பட ைத பா$க' . அேத ேநர இ&த அைமப0 buying ெச.

. ன ெசான ேபாலேவ இத இல!%கைள கD1 ப0?ப s/l ஐ கD1 ப0?ப ஒேர ைற தா. ஆனா ச+யான அள க6ட ேசன எற வ?வ தி தா இ!%. ச+ இ&த பட ைத பா$க'.யலா.வத)கான break out கிைட தா நறாக ைத+யமாக வ தக தி ஈ1படலா. bottom -'ளகள வா$கி bottom -'ளகள வா$கி உயர$கள வ0)பைத தவ0பதினா ேதைவய)ற ச$கட$கைள தவ0!கலா. . இ&த அைம.யலா. அேத ேநர Normal Channel அைமப0 நா ன பா த ேபால எப? ேவD1மானா7 வ தக ெச. இ&த அைமைப ெபா தவைர selling ெச. அேத ேநர buying ெச. இ ஒ பா காப0)!காக தா ெசாகிேறேன தவ0ர நல பய0)சி ஏ)ப@ட ப0. ெபா வாக Raising Channel ம) Sloping Channel ஆகிய இரD?7 உயர$கள வ0).எப? ேவD1மானா7 வ தக ெச.SLOPING CHANNEL PATTERN Sloping Channel Pattern ஐ ெபா தவைர அப?ேய Raising Channel Pattern !% எதி பதமான .ச) கீ 8 ேநா!கிய ேபா கா@/சியள!%.வத)% break out கிைட தா ச) ேயாசி ! அைன சா திய!Fக6 சாதகமாக இ!கிறதா எ பா வ தக தி ஈ1படேவD1 .

இ< ஒ சில பதி கள நம பய0ேவா ப$% ச&ைத ெதாட நிைற ெப எ நிைன!கிேற இ&த ெதாடைர எ5தி வ சரவணபாலாஜி அவகள வைலபதிவ0 தினச+ ப$%/ ச&ைதகள நக க' %றி எ5தி வகிறா. உ$க' இைணய தள தி. . ப0 வ நிரலி Jல இைண-! ெகா1$க'. ப+Qகைள ெவறி1$க'. அல வைலபதி தள தி. அதைன! காண இ$ேக அ5 $க' இப%தி உ$கள!% ப0? தி&தா.

W PATTERN ேபாறைவகைள ப)றி பாேபா.. இHவா ஏ)ப1 வ?வ$க6!% அல உவ$க6!% த%&தாேபா அ&த ப$கி அ1 த க@ட நடவ?!ைகக' இ!%. இ ேபா தய$கி நி)% ெசய சில நா@க6!% நைடெப.. TRIANGLE. இ ேபா நைடெப ெசயக' ஏேதா வா/சா ேபா/சா கைதயாக இலாம அத)!ெக சில வ0திைறகைள ைவ ெசயப1வாக'. PENNANT PATTERN . CUP. இHவா ெசயப1 ேபா %றிப@ட நா@க6!% ப0ற% அ&த இைளபாற நட&த இட ைத பா தா எேதா ஒ வ?வ உவா!கி இபைத நா பா!கலா. CHANNEL) BREAK OUT எற நிைலைய ெப) ஒ ப$% உய ேபா ஒ %றிப0@ட ெதாைலைவ அைட&த ப0ற% ச) இைளபாற அைடவத)காகேவா அல ெகாSச PROFIT BOOKING ெச. இ ேபாற அைம-க' பாபத)% கப ட F?ய ெகா?கைள ஞாபக ப1 வதா இத)!% இ&த ெபய ைவ தாக'. இ ேபா consolidation நைடெப ேநர$கள அ?!க? ஏ)ப1 உவ தி வைகைய ேச&த தா இ&த FLAG எற வ?வ. இத வ0திைறகளாக நா இ&த FLAG அைமப0 TOP RESISTANCE எனப1 -'ளக' உைடப1 ேபா BREAK OUT எற நிைலைய அைட& ெதாட& உயர .வத!காேவா ச) தய$கி ப0ற% தன இல!%கைள ேநா!கி நகர )ப1. இெபா5 மK த உ'ள சில வ0சய$கைள ப)றி பாேபா.WRITTEN BY AMSHA SATURDAY. அதாவ நா ன பா த வ?வ$கள (HEAD&SHOULDER. 03 APRIL 2010 06:40 கட&த வார CHANNEL எற வ?வ தி ஆதி அ&த பா ேதா. அத அ?பைடய0 FLAG PATTERN. FLAG PATTERN ெபா வாக இ&த வ?வ அ?!க? ெதாட உய க6!% இைடேய ஏ)ப1.

அேத ேபா FLAG அைமப0 அ?ப%தி BREAK DOWN எற ைறய0 உைடப@1 ெதாட& இற$%வத)% )ப@டா. இத S/L ஆக அ&த FLAG அைமப0 BODY ய0 அ?ப%தி ெசயப1. PATTERN பட$கைள பா$க' FLAG PATTERN PICTURE 1 ------- ச+ இ&த FLAG .ஆரப0!%. ேமேல ெசான ேபாலேவ அத இல!%கள அள!கப1. ேம7 சில வ0சய$கைள எெபா5 ஞாபக தி ைவ !ெகா'6$க'! அதாவ எ&த ஒ வ?வ அவா D1 ேபா CHART பட$கள உவாகா . இரDடாவ இல!காக அ&த FLAG அைமப0 கப தி அளைவ எ1 !ெகா'ளலா. சி த ேபா!காக சிவ ேபா!காக தா உவா%. இவள தா இ&த FLAG வ?வ தி வ0சய$க'. அேத ேநர இத S/L ஆக TOP RESISTANCE எற -'ளக' ெசயப1. இத த இல!காக அ&த FLAG அைமப0 BODY . இதைன ச+யான ைறய0 -+& ெகாD1 அ1 த க@ட நடவ?!ைககைள எ1!க ேவD1.

அேத ேநர இத LOW -'ளகள அேக வ ேபா வா$%வ சிற&த ைறயா%. அதாவ GAP UP இ வ$கி அேத நிைலய0 ?வ அ1 த நடவ?!ைககைள நாேள GAP DOWN இ ெதாட$கி தனக ேத ைவ இ!%. அதாவ இ&த வ?வ ைத பா!% ேபா நா ஆ$கில எ5 தி பயப1 “P” எ5 ைத நம!% ஞாபகப1 . FLAG எறா ெகா? ேபா இ!% எ பா ேதா இைலயா. இல!%க' தலி P அைமப0 BODY ய0 அள . இ ச) %ழப ைத த வ?வ ஆகேவ ச+யான பய0)சி ஏ)ப@ட ட இ எளதாக -+& வ01. அ1 கப தி அள மாக இ!%. அதாவ எ&த ஒ க@1!%'6 அட$காத நக கைள ைவ இ!% அதாவ ஒ ப$% சில வ?வ$களனா BREAK OUT எற ைறய0 )ப1 ேபா ஒ %றிப0@ட உயர தி)% ெசற ப0. ஆனா இ (PENNANT) ச) வ0 தியாசமான . அ&த ெதாட& ப$கி உயர கDணா ப0னா ெவன PROFIT BOOKING வவ .-கைள ெப. நா ன பா த FLAG அைமப0ைன ஒ த அேத வ0ைள கைள தவ தா இ&த வ?வ.PENNANT PATTERN இ ப$%கள ெதாட உய க6!% ந1ேவ அ?!க? ஏ)ப1 வ?வ தா. இத S/L ஆக இ&த P எற வ?வ தி BODY ய0 LOW -'ள ெசயப1. இதனா தா இத)!% இ&த ெபய ைவ 'ளாக'. ச+ இத பட ைத பா$க' PENANT PATTERN PICTURE 2 . ஆகேவ இ&த அைமப0 ப? இத HIGH -'ள உைடப@ட உட ெதாட& உய வா. கீ ேழேய அேத ேநர ?வ ேபாற எலாேம ஒ வ@ட தி)%' நைடெப இ ேபாற வ?வ$க' வ ேபா சில வ0ைள க' ஏ)ப1 அைவகைள ப)றி பாேபா.

இHவா கீ ேழ வ -'ள இத)!% வ&த LOW -'ள!ேகா -'ளய0 அகி வ& தி-.--------------------------- “W” PATTERN இதி ெசாவத)% ஒ அதிக வ0ஷய$க' இைல. இத த இல!காக த தலி எ&த இட தி இ& கீ ேழ வர ஆரப0 தேதா அ&த TOP எற -'ள. அைத ெதாட& அ&த W எற வ?வ தி 5 உயர ேமேல ெசல ேவD?ய G8நிைலக' . அல இ&த அத)% இட ச) !கியமான கீ ேழா அல அேத DOUBLE BOTTOM எற G8நிைலக' ஏ)ப@1 உயர )ப1. இைத எளதாக -+& ெகா'ள ஒ வழி இ!%. அதாவ ஒ உய !% ப0ற% ஒ நல வ8/சி ஏ)ப@1 ப0ற% அ&த வ8/சிய0 ஒ %றிப0@ட அள உய& மப? கீ ேழ வ. பாபத)% W எற எ5 ைத ஞாபகப1 . இHவா உய ேபா தலி எ&த இட தி இ& திப0யேதா அ&த -'ள நம!% W எற எ5 தி பாதிய0 உ'ள உயர ைத நிைற ெச. ெதாட& உய&தா அ BREAK OUT எனப1.

ஏ)ப1. இைத ேவ ஒ ேகாண தி பா தா ஒ மாதி+யான TRIANGLE வ?வ ைத ஒ இ!%. இத பட ைத பா$க' W PATTERN PICTURE 3 . இத)!கான S/L ஆக DOUBLE BOTTOM எற -'ள இ!%.

ெபா வாக இ ேபாற வ0ஷய$க' %ைற&த 3 மாத த வட 1 அல அத)!% ேம கால அள கைள அ?பைடயாக ெகாD1 தலK 1 ெச. இ&த வ?வ ைத ப)றி ெத+& ெகா'வத)% ச&ைதய0 CORRECTION எ&த மாதி+ வகிற . ச+ . PENNANT. இ ேபாற வ0சய$கைள ைவ ந Dட கால அ?பைடய0 சில நல ப$%கைள ஆக TECHNICAL நா கD1 ெகா'ளலா. இHவா இற!க ஏ)ப1 ேபா எப?யான வ?வ$கள ஏ)ப1கிற எபதிைன ெத+& ெகா'வ ச) பய<'ளதாக இ!%. 14 APRIL 2010 23:52 கட&த பதிவ0 FLAG. ஏெனன ச&ைதய0 வகிறேதா அெபா5ெதலா F@டைம-கைள இ!கிற .WRITTEN BY AMSHA WEDNESDAY. ெபா வாக இ&த வ0ஷய நலெதா இற!க ச&ைதய0 ஏ)ப@ட ப0.பவக' கD?பாக கவன!க ேவD?ய வ0ஷய. இெபா5 ROUNDING எற BOTTOM வ0ஷய ைத ப)றி பாேபா. இ ேபா)றப1 REPEATS IT எெபா5ெதலா அ?பைடயாக ேபாற ெகாDேட சில நட& வ?வ$கள வ& ெசய TECHNICAL ANALYSIS இ தி CHARLES DOW SELF” ஒ CORRECTION எபைத த&ைத அவகள வ0திைறயான ஞாயபகப1 தி!ெகாDேட ெகாD1 என “HISTORY இ!%.உவா% ஒ வ?வமா%. W ஆகிய PATTERN கைள ப)றி பா ேதா.

CONSOLIDATION எனப1 அ1 தக@ட நடவ?!ைகக6!% மாறி ப0ற% BREAK OUT எற வ0ைளவ0ைன ெப) ெதாட& ேன மிக நDட ெசய பா1கைள ெகாDட . மாறாக த வைகயான வ0ைரவ0ேலேய CORRECTION அ1 த ஐ க@ட தி)% ெபா தவைர தைன உடேன நிக8& மா)றி! ெகா'ள!F?ய . ஒ MOMENTUM TREND LINE ஐ உைட!காம அ$கி& SUPPORT எ1 திப0 -திய உயர$கைள எ@1 சராச+ CORRECTION. இரDடாவ வைக 2008 ஆ ஆD1 JANUARY ஏ)ப@ட வ8/சிைய இெபா5 பா!கேபாவ ஏெனன இ&த இரDடா இரDடாவ வைக தா ேபாற . அத)!கான வ0ைள க6 உD1. CORRECTION எப? ஏ)ப1கிற – ெபா வாக CORRECTION எபதிைன இ வைகயாக ப0+!கலா. மிக நDட நா@க6!% நட& . நா வைக CORRECTION ப)றி தா. இத)!% ஒ ெப+ய வ0ைள க' இ!கா . 2006. உதாரணமாக 2004. ெபா வாக இ ஏதாவ . MOMENTUM TREND LINE ஐ உைட மிக பலமான வ8/சிகைள ெகா1!% BIG CORRECTION. இதி த வைக அ?!க? ஏ)பட!F?ய .வ0சய தி)% வேவா. 2005. இத)!% தா வ?வ$க' உD1. 2007 ேபாற வட$கள ஏ)ப@ட வ8/சிகைள ெசாலலா.

ேம7 இ அபாயகரமான DOUBLE CANDLE எற அறிவ0 த ப0றேக ேபா CANDLE க' வ?வ$க6!% உ'ேள வைகய0! தன தா இற!க ைத ஒ RISING WEDGE எற ஏ)ப@1 அ&த வ?வ கீ ேழ உைடப@ட ட இற$க ஆரப0!%. ெதாட& ஆரப0!%.நா ன பா த SINGLE இற$கேபாவதாக CANDLE. இ ேபாற நிக8/சிகைள தா BLOOD BATH எ ெசாவாக'. இHவா பலமானதாக இற!க$க' இ!%. ெச. அேத ேநர இ ேபாற உய க' ஏ)ப1 . . ச+ இெபா5 இரDடாவ CORRECTION ஐ ப)றி ச) வ0ள!கமாக பாேபா MOMENTUM TREND ஐ LINE உைட மிக அதிகமாக இற!க ெப CORRECTION:- ெபா வாக இ ேபாற CORRECTION நல ெதா உயைவ அைட&த ப0றேக ஏ)ப1.திகளனா7 உ&தப1வ . ெதாட$கிய யா ப0ற% கனவ07 ஏ)ப1 நிைன!காத வ8/சிக' மிக அளவ0)% கீ ேழ ெகா@ேடா ெகா@1 எ ெகா@? வ01வாக'. இ ேபாற வ8/சிக' ஒ ப பதிைன& நா@கள MOMENTUM TREND LINE எனபட!F?ய SUPPORT -'ளகைள உைட வ01 அதாவ 2008 ஆ வட NIFTY யான 6350 எற -'ளய0 இ& 4450 எற -'ளகைள ெவ 10 TO 15 நா@க6!%' ெசறைட&தைத உதாரணமாக ெசாலலா.அ<மான தினா7.

8% சதவத அளவ0)% ேதாராயமாக உய& வ01.8 % அளவ0)% உய& வ01வ . இரDடாவ அ&த வ?வ ைத உைட மிகெப+ய வ8/சிைய ச&திப . Jறாவ ச&ைத அவள தா என நட!கேபாகிற எ எேலா Zகப வ&த தி\ெரன வ8/சிய0 ேபா ச&ைதைய இ& அதி கD1 அSசி வ0ைரவாக நி)% ஒ ேபா 61. ேம)கDட வ0சய$கள J ப?ப0ைனகைள நா அறியலா. எனப1 அதாவ வ8/சி எ&த -'ளகைள ச&தி தேதா அ&த வ8/சிய0 61. இெபா5 வ8/சிய0 ேகார தாDடவ ஓரளவ0)% ?& வ01. .இHவா ஒ மிகெப+ய வ8/சிகைள அைட&த ப0ற% ச&ைதய0 எதிபா!காத ஒ உய ஏ)ப1 இ&த மாதி+யான உய எப? ெவ% வ0ைரவாக இற$கியேதா -'ளய0 இ& அைதவ0ட கீ ேழ இற$கி வ0ைரவாக LOW உய. அதாவ தலி RISING WEDGE எனப1 வ?வ தி)%' நா ன பா த SINGLE . DOUBLE ேபாற CANDLE கைள ைவ வ8/சிைய அறிவ0ப . அதாவ NIFTY 4450 எற -'ளய0 இ& 4545 எற -'ளைய ெவ 7 நா@க6!%' அைட&தைத ேபா.

நி தய கDட Zரண ஆ' எற வைகய07 நைம ப1 தி எ1 வ01 . இப? நட!% ஒHெவா ஏ)ற இற!க$கள7 தலK @டாளக' தின வ தகக' த$க' ைககைள Q@1!ெகாDேட இபாக'.த ப0ேப CORRECTION ஒ இ நிைலயான இ& தைமைய . அதாவ 61.8 % உய&த ப0ற% மப? வ8/சி! ப0ற% உய ! ப0ற% வ8/சி எ ெதாட& இய$க ஆரப0!%. இ&த நக க' எலா LOWER TOP. இ ேபாற ேநர$கள ன நா ச&தி த மிக வ0ைரவான வ8/சிய0னா ஏ)ப@ட LOW -'ளைய உைட -திய LOW -'ளகைள ஒHெவா ைற ச&தி!%. (எெபா5 ேம ச&ைத நலெதா மK 6 ேபா CORRECTION தவகைள ம) ெச. இ&த நிைலய0 சிறிய அளவ0)%' ஏவ ேபா ச&ைத தன ைவ ேம7 கா@? நிைலபா@ைட ஒ %றிப0@ட கீ 5 ஆ? TECHNICAL ஆக ெதாட& அைனவைர ஏமா)றி மப? கீ ேழ இற!கி. ஒ வழியாக எேலா CORRECTION ஐ ஏ)!ெகாD1 ச&ைதைய வ0@1 ெவளேயர ஆரப0பாக'. ெதாட& இ< இற$%வ ேபா கா@? ச) கீ ேழ இற!கி மப? ெதாட& உய& BREAK OUT எற நிைலைய அைட.அ1 ததாக வ ஒHெவா நடவ?!ைக நம ெபாைமைய ேசாதிப ேபால . LOWER BOTTOM எற வைகய0 ஒ SLOPING CHANNEL வ?வ தி நட!க ஆரப0!%.

இ&த நிைல HIGHER BOTTOM ம) HIGHER TOP எற வைகய0 அைம& -திய உயர$கைள அைட. . இ&த CONSOLIDATION ப%திய0 நா ப$%கைள வா$%வ BREAK OUT ெப)ற ப0ற% வா$%வ தா ROUNDING BOTTOM BUYING எனப1. ெபா வ0 எ&த ெதாட$கியேதா அ&த -'ளய0 இட தி இ& ச&ைத வ8/சிைய இ& வைரயப1 TREND LINE த BREAK OUT எற வைகய0 ச!திைய ெப. ச+ இ&த இட தி நா ROUNDING BOTTOM ப)றி ெத+& ெகா'வ ச+யாக இ!%.அைட எப என அ<பவ பாட ). அதாவ SLOPING CHANNEL எற வ?வ தி இற!க$க' ஏ)ப@ட ப0ற% ெதாட& உயவத)% BREAK OUT எற நிைலைய அைட இ&த இைடப@ட இட தி தா CONSOLIDATION எனப1 ப$%கைள நல வ0ைல!% வா$% நிக8 க' நட!%. இ&தா7 ெதாட உய க' BREAK OUT ெப)ற ப0றேக அதிக ச!திைய ெப. இ&த நிக8 க6!% ப0 ஏ)ப1 BREAK OUT நல ைறய0 ச!திகைள ெப) நக. இ&த நிைல நDட நா@கைள எ1 !ெகாD1 தா -திய உயர$கைள அைட. ஏ என மப? ஒ -திய %ழ&ைத ப0றபத)% சமமான இ&த CORRECTION !% ப0ற% ஏ)ப1 உய . இHவா உய நிைல ஏ)ப@ட ட ெதாட& ஏற ஆரப0!%.

அதாவ SLOPING CHANNEL Jல கிைட!% இரDடாவ BREAK OUT.ஆனா எெபா5 Jறாவதாக அைம TREND LINE உDைமயான BREAK OUT ஐ நம!% பைற ச). CONSOLIDATION எனப1 நிக8 நட!% வ?வ தி Jல கிைட!% Jறாவ ம) இதி BREAK OUT ஆ%. இ&த இட தி தா ROUNDING BOTTOM BUYING எனப1 ெசய ஜMராக நைடெப. ச+ CORRECTION ம) பட திைன பா$க' PICTURE 1 NIFTY MOMENTUM TREND LINE PICTURE 2 GENRALY CORRECTION STYLE ROUNDING BOTTOM ஆகியைவய0 .

PICTURE 3 REAL NIFTY CORRECTIONS PICTURE 4 ROUNDING BOTTOM BUYING BREAK OUT .

அவ ேபால தன பல ைத அைடவாரா! ேம7 ன அவ ேபா!கள தி ெச. அதாவ ஒ மிகெப+ய வர ேபா!கள தி வ8 தப@1 தன பல ைத 5வ இழபத)% சம ஆ%.தா அவைர மப? ேபா)பைடய0 ேசபாக' இைலயா அ ேபால . இ&த ROUNDING BOTTOM எற நிக8 கள நா ேத ெச. ப$%கள நிைலகைள ப)றி ெகாSச பா வ01வ நறாக இ!%. 09 MAY 2010 08:24 கட&த வார ROUNDING BOTTOM எப எHவா நைட ெப எபதிைன ப)றி பா ேதா.த சாகச$கைள எலா மிSQ அள !% -திய சாகச$கைள ெச.WRITTEN BY AMSHA SUNDAY. அதாவ இ&த ROUNDING BOTTOM BUYING எப ஒ மிகெப+ய வ8/சி!% ப0ற% ஒ -திதாக ப0ற&த மப? வள& ெப+ய ஆளாக ேவD?ய நிைலய0 இ!% ப$%கைள வா$%வ ஆ%. மிக பலமான சிகி/ைச!% ப0.வாரா எ ெத+&த ப0.

அதாவ %) உய0 %ைல உய0மாக கிட!% ஒ வரைர ேசாதி அவ!% ம வ அள!% ம வ இவ ெவ% வ0ைரவ0 %ணமைடவா! ைப வ0ட சாகச$க' -+வா எ ெசானா நம பய ெதள& நப0!ைக ெகா'ேவா இைலயா! அ ேபாதா ஒ நல நப0!ைகயான ம வராக நம!% ஒவ இ!கிறா அவக'தா EPS ம) PE RATIO. 2000 Mபா. அதாவ இ&த EPS எற அள சில எDகள வ?வ0 நம!% கிைட!%.!% வ ெபா5 வா$%வத)% மன வ&ததா. அளவ0)% வ தக நட& ெகாD?&த ஒ ப$% 200 பா. 15 எற எDகளாக.!% வா$கி வ0)ற நம!% 10 Mபா.!% 6 Mபா.!% 400 Mபா. அேத ேநர இ ேபா நறாக இற$கிய ப$%கைள வா$%வத)%. எவள ெப+ய ந@ட ைத இ&த ப$% 2000 Mபாய0 வா$கியவக6!% ெகா1 'ள . மாறாக பய தாேன வ&த . அதாவ 10.வத)% ஏ)ற ப$% தா எபதிைன நிMப0பத)% சில வ0ஷய$க' உ'ள .!% வ0)ற ப$% 200 Mபா.. அதாவ இற$கினா7 இ&த ப$% தலK 1 ெச. அளவ0)% CORRECTION வ&த ெபா5 இர!க ைத ச&தி த எறா! அ&த ப$% மப? ன வ0ைல!% ெச7மா? ேம7 அ&த வ0ைலகைள கட& ெதாட& ஏமா எ ெத+&தா தா அ&த ப$ைக %ைற&த வ0ைல!% வா$க நம!% மன வ. இ ேபால தா நறாக இற$கிய ப$%கைள வா$%வ நம!% எெபா5 ஓவ0த பய திைன த.. 12. இ ேபாற எDகைள ெகாD1 நா சில வ0சய$கைள ெத+& ெகா'ளலா. ஆகேவ இவகைள ெகாD1 நறாக இற$கி த)ெபா5 %) உய0மாக %ைல உய0மாக இ!% ஒ ப$ைக ேதமா ேதறாதா எபதிைன இ&த ம வக' ெகாD1 நா ெத+& ெகா'ளலா. ஆகேவ இவகைள ப)றி ெகாSச பா வ01ேவா. அவ)ைற . இ&த ப$ைக நப0 நமா தலK 1 ெச. EPS EPS எப EARNING PER SHARE எ அ தமா%.தா. அேத ேநர 2000 Mபா.ய ?மா? மனQ வமா? பய வராதா? எDண0 பா$க' ச ய ப$%கைள 300 Mபா.!% வ& வ0@டைத சாதாரணமாக எDண0 பா$க'.

ஒவ ெவ 5000 ஆய0ர தலK 1 ெச.ப)றி ெதாட& பாேபா. இ!% அைனவ!% சமமாக ப0+ ெகா1பாக'. இ< எளைமயாக ெசால ேவD1மானா ஒ மளைக கைடகார ஒ மாத கால தி)% தன வ0யாபர தி வமான என. ஆகேவ தலK @டாளக6!% அவக' தலK 1 ெச. ஒவ 50000 ஆய0ர தலK 1 ெச. இபாக'. ெபா வாக EPS எப ஒ நிவன தன வ0யாபார$கள Jல ெப லாப$க' எவள எபதிைன நம!% ெத+வ0!% ஒ %றியV1 ஆ% .தவக' தா. அேத ேபாதா ப$% ச&ைதய0 ப@?யலிடப1 ஒ ெப+ய நிவன தன வ0யாபார தி Jல ெப லாப திைன தன நிவன தி தலK 1 ெச. அெபா5 அ&த நிவன தி தலK 1 ெச. ஆ%. இபா. இபா. ெபா வாக மளைக கைட!% அவ ஒவேர உ+ைமயாளராக இபா. அத)% EPS எப என வ0தமான வ0ஷய ைத நம!% அறிய தகிற எபதிைன ெத+& ெகா'ேவா. இ&த மாத தி ெசல என எபதிைன F@? கழி இதியாக அவ!% கிைட!% லாப எவள எபதிைன ெத+& ெகா'வ ேபால தா. ஆகேவ வ லாப அல ந@ட ழவ அவைரேய சா. அேத ேநர இரD1 ேப தலK 1 ெச. ஆனா ஒவ!% 10000 கிைட த எ தாேன ெசாேவா.ததி)% சமமாக கிைட!% லாப திைன ப0+ ெகா1!க தன ெமா த லாப ைத எ திைன ப$%க' உ'ளேதா அ திைன ப$%க6!% சமமாக வ% ெகா1பா. அதாவ ஒவ!% 10000 லாப எறா அ&த மளைக கைட ெமா தமாக இ&த மாத சபாதி ெகா1 த 30000 பா. அேத ேநர ஒHெவாவ ஒHெவா வ0த தி தலK 1 ெச. இHவா ப$கி@1!ெகா'ளப1 லாப அல ந@ட ஒ நப!% சராச+யாக எவள எ ெசாலப1 இைலயா. அேத ேநர அ&த மளைக கைட!% ஒ இரD1 ேப பா@ன எற ைறய0 இ&தா வ லாப அல ந@ட Jறாக ப0+!கப@1 அவக6!%' ப$கி@1!ெகா'ளப1. இ!% தலK @டாளக' அைனவ!% ப0+ ெகா1!%. . இவக' அைனவ!% ேச தா அ&த நிவன உைழ!கிற .

இ&த EPS ஐ கண!கி1வத)!கான கண!கீ 1க' : ெபா வாக நா இதைன கண!கீ 1 ெச. அதவா உDைமயாக வ0யாபார ெச. இ&தா7 அத கண!கீ 1 ைற என எபதிைன ெத+& ெகா'வ அவசியேம EPS = Net Profit / Equity Cap * Face Value அதாவ ஒ நிவன தி)% 10 பா. ஆனா ஒ ப$கி)கான லாப அைனவ!% ஒ தா. FACE VALUE மதி-'ள 10 ேகா? ப$%க' இபதாக .வதாக ெகாDடா.கிற எபதிைன %றி!% ஒ %றியV1 எற அளவ0 மனதி ைவ !ெகா'6$க'. அதாவ ஒ ப$% ச&ைதய0 என லாப ெச. இைத ந$க' இப? எ1 !ெகாDடா ச) உ$க6!% -+& ெகா'வதி சிரம$க' இ!கா . அத EPS கீ 8 கDட ைறய0 வ 10cr/10cr * 10 = 10. அ&த நிவன ஒ மாத தி)% 10 ேகா? வமான ெச. இப? ைவ ெகாDடா உ$க6!% EPS PE RATIO ைவ ஒப0@1 பா அத Jல ஒ ச+யான ? !% வவத)% உபேயாகமாக இ!%. ஆகேவ ஒ நிவன தி உDைமயான வ0யாபார தி Jல (அதாவ ஒ ெபாைள வ0) அல வா$கி அத Jல ெபறப1 லாப ) ெபறப1 ஒ ப$கி)கான லாப என எபதிைன நம!% ெசாவ தா EPS ஆ%.இHவா ெகா1!% ேபா அவரவ தலK 1!% த%&தாேபா லாப$க' ேவப1. லாபமாக ெகா1 'ளதாக அ த. லாப பாப . ஆகேவ . SO EPS = 10 அதாவ இ&த நிவன இ&த மாத ஒ ப$கி)% 10 பா.ய ேவD1 எபதிைல. ச+ அ1 PE RATIO ப)றி பாேபா ெபா வாக PE RATIO எப ச&ைதய0 ஒ ப$% எHவா வ தக ஆகிற எபதிைன %றிபதா%. அேநக வைல தள$க' இதைன த& ெகாD1'ள .

இப?ேய மனதி ைவ !ெகா'6$க'. அதாவ ப$% ச&ைத எெபா5 ேம உDைமயான மதிப0 வ தக ஆகா ! ஒ வட. அதாவ ஒ ப$% உDைமயாக வ0யாபார ெச. இரD1 வட அல அத)% ேம வ நா@கள இ&த நிவன எப? இ!% எற கDேணா@ட திேல தா வ தகமா%. அதாவ சDக பாD?ய எற ஒ நDப ெசைனய0 வசிபதாக . . இத)!% உதாரணமாக நா ன பா த BUS STAND உதாரண ைத நிைன பா$க'. ெப லாப திைன வ0ட எ திைன மட$% அதிகமாக ப$% ச&ைதய0 வதகமாகிற எபதிைன ெசா7 ஒ %றியV1 ஆ%. இப? வ ேபா ஒவ+ உDைம என ெபா. அDணா நக+ அவ!% ஒ GROUND நில இபதாக ைவ !ெகா'6$க'. இதைன சி உதாரண கைத Jல ெசானா எளதாக இ!%. இ ேபாற ேநர$கள இ&த EPS ம) PE RATIO நம!% கட ' ேபா ைகெகா1!%. அெபா5 ஒ மிகெப+ய ஆ@ட$க' இ!%! அ ேபாற ஆ@ட$கள தா ப$%க' தடால?யாக பாதாள தி)% வகிற .தி$% ஊ!% ேபானா ந1 Dட ேக@டா அதா நம!% மதி-. அேத ேநர எவள தா ஊக தி அ?பைடய0 ஏறினா7! உDைம எற நிைல சில ேநர$கள ெவளப1. இ$% இப? தா கD1!ெகா'ளாதக'.5 ேகா? எ ைவ !ெகா'6$க'. இ&த இட தி ஒ வ0ஷய ைத நா உ$க6!% ெசாவ பய<'ளதாக இ!%. என எப அைனவ!% ெத+. இ$% எெபா5 இப? ஊக தி அ?பைடய0 தா வ தக நட!%.வ ! பா. ஆதலா தா இதைன ஊக வண0க எ ெசாகிேறா. அேத ேநர PE RATIO எறா என எபதிைன ெசாலி வ01கிேற இதைன ெத+& ெகா'6$க'. BUS STAND வ எற ஒ -ரளய0னா அ? ப0? அத அகி உ'ள நில$கைள வா$க என வ0ைல ேவD1மானா7 ெகா1!க தாயார இ!% வ தககள ெசயகளனாேலேய அத வ0ைல அ? ம@ட தி இ& எ$ேகா பற& வ01கிற இைலயா அ ேபாதா. அத த)ெபா5ைதய மதி. ேம7 அதிகமான ஏ)ற இற!க$க' இப இதனாேலேய தா. என ெச.

ேயாசி தா மனத அ1 த நிமிட ப!க வ@1!கார  நிறா. ைகய0 ஒ ேகா? தா இ!% ேவD1மானா இெனா ஒ ேகா? -ர@? . இவ+ அ&த அDணா நக+ இட தி ேம ப!க வ@1 நDப!% ஒ கD. ேவD1மானா 8 ேகா?!% தகிேற எ சDக ெசாலி வ0@டா. தா உD1 த ேவைல உD1 எ %1ப ட ம@1 இ&த நல மனத. அவள வ0ைல!% வா$%வ நல இைல எ ப!க வ@1!கார அைமதி ஆகி வ0@டா. அத)!% ஈடாக ஒனைர ேகா?ய0 இ& இரD1 ேகா? ெசல ஆ% எ %Dைட P!கி ைகய0 %1 வ0@டா. ? ேத ேபானா மனத! அDேண ந$க ஏதாவ பDண0 வா$கி!கU என!% ந$க ெசான பண Fட ேவDடா! அதி பாதி %1$க ேபா எ அலறிேய வ0@டா. மனத 5 ேகா? தவதாக ேக@1 பா தா. ச த இலாம கலைர P!கி வ0@1!ெகாDடா. எ&த வ -!% ெசலாத தா உD1 த ேவைல உD1 எ OFFICE அைத வ0@டா %1ப எ வா8& வ&த நல நப. 6 ேகா? தவதாக ெசாலியாகிவ0@ட .தா கD?பாக காபா)றி வ0டலா எற நப0!ைகைய ம வ த& வ0@டா. வ01வாரா நம அDண! இல சDகா எனட அவள பண இல இேபா.வ சDகபாD?ய ஒேர அ?யாக ம வ0@டா.வா மனத. ஒ நல நாள அவ+ %1ப தி)%' ஒ மிகெப+ய Zகப. என ெச.இ&தா7 இவள ெப+ய ெதாைக எப?!!!!. அ&த பண இேபா இைலேய!. இவைர தவ0ர அவ+ %1ப ெமா த ஒ உறவ0ன திமண தி)% CAR இ ெச ெகாD?!% ேபா மிகெப+ய வ0ப . எனதா ேசமி. என ெச. தன நிைல வ0ள!கி அDணா நக இட ைத வா$% ப? மறா?னா. இலபா ந ?யா < ெசான டேன ைசதாேப@ைடய0 ஒ இட வ&த வா$கி வ0@ேட. இதி சகபD?ய<!% ஒ வ0த மகி8// Fட இ&த .%1ப ெசல !ெக நிைலயான வமான இவ!% உD1. அைனவ!% அைவ சிகி/ைச ெச. என ெச.வ வ0தி ேவ மாதி+ இ& வ0@ட . வ01வாரா ப!க வ@1!கார. ?யா எேற ம வ0@டா.

5 ேகா? ஆனா சகபாD?யன %1ப நிைல அைத பாதி வ0ைல!% வ0)க தயாராக அவைர மா)றி வ0@ட . இ&த இட தி நா கவன!க ேவD?ய வ0ஷய உ'ள . அதாவ இதைன ேவ ஒ ேகாண தி ெசால ேவD1 எறா இப? ெசாலலா அதாவ சகபாD?யன %1ப G8நிைலைய நம!% உண வ PE RATIO ஆ%. இவள RISK எ1!க இவ!% காரண உ'ள இைலயா.-க' உD1 அ&த ேநர தி தா நா வா$க ேவD1. அDேண எனேன இப? ெசாற$க தய பDUகேன. ச+ வ01$க' நா வ0சய தி)% வேவா. அேத ேபா அவ+ அDணா நக GROUND இ உDைமயான மதிைப . இ&தா7 அ&த இட தி உDைமயான மதி-!% கீ 8 கிைட!கிற எற டேன தன மைனவ0ய0 நைகைய Fட அட% ைவ வா$க தயாராக இ&தா.வமாக தா ெத+&தா. ச&ைத மிகெப+ய CORRECTION ஐ ச&தி!% ேபா தன உDைமயான மதி-!% அகி வ வா. ப திர ைத ெகா1 இரDடைர ேகா?ைய ெப) ெகாD1 ச&ேதாசமாக %1ப ைத காபா தி வ0@டா. அதாவ சDக பாD?யன %1ப வ0ப தி மா@?!ெகா'ளாவ0@டா அவ அ&த இட ைத வ0)% நிைன-!ேக வ& இ!% மா@டா. அத)% ேம எனா ?யா எற ட வழி இலாம தா. ச+ உன!காக ேவD1 எறா நைகைய அட% ைவ இ< ஒ 50 ல@ச ேச தகிேற.பா!கலா அ !% ேமல ?யா . சDக தி)% அ1 த வ@1!கார ெத. இ&த கைதய0 இ& நா ெத+& ெகாDட என. அ தா இ$% !கிய. அேத ேநர 8 ேகா?!% வா$க ம த அ1 த வ@1!கார அத உDைமயான வ0ைள!% கீ 8 கிைடபதினா தன மைனவ0ய0 நைகைய Fட அட% ைவ வா$க )ப1கிறா. நா என பDற சDகா. அதாவ அ&த இட தி மதி. அ1 சDக பாD?யன நிைல அறி& பாதி வ0ைள!% வா$கி வ0டலா எ ேயாசி அ1 த வ@1!கார வா$கி வ0@டா. இத)!% EPS ம) PE RATIO !% என சப&த எ பா வ01ேவா. ஆனா அ1 த வ@1!கார!% உ'6!%' ஒ நம@1 சி+-.

இ$% தன %1ப G8நிைல ச+ இலாததா தா தன 5 ேகா? மதி-'ள இட திைன ெவ இரDடைர ேகா?!% வ0)க தயாராகிறா.வ அதைன ப)றி பா வ01ேவா PE RATIO = CMP/EPS த)ெபா5 அ&த %றிப0@ட ப$% வ தகமா% வ0ைலட ன நம!% கிைட த EPS எற அள ட வ% தா நம!% கிைட!% அள PE RATIO ஆ%. ெபா' 12 Mபா.CORRECTION எற காரண தினா வ&தா நா என ெச. அப? தா EPS ஐ வ0ட %ைறவாக எெபா5ெதலா ஒ ப$கி PE RATIO வதகமாகிறேதா அெபா5ெதலா நா வா$க ேவD1. இ ேபாற இற!க தினா தா EPS அளைவ வ0ட PE RATIO கீ ேழ வ . அப?யானா உDைமயான மதிப0)% கீ 8 ஊக மதி. ச&ைத மிகெப+ய இற!க திைன ச&தி!% ேபா தா ஏ)ப1. ச+ PE RATIO ைவ எப? கண!கீ 1 ெச. அேத ேநர EPS ஐ வ0ட PE RATIO அதிகமாக இ&தா 10 Mபா. ச&ைத எெபா5 ஊக மதிப0 தா வ தக ெச. அேத மாதி+ தா ஒ நிவன தி உDைமயான லாப திைன %றி!% %றியVடான EPS ஐ வ0ட ப$% ச&ைதய0 வ தகமா% வ0ைலய0ைன %றி!% %றியV1 %ைற&தா வா$%ேவாமா வா$கமா@ேடாமா. 10 Mபா.ய ேவD1.. அ? ப0? வா$க ேவDடாமா. PE RATIO எப மாையயான ஊக மதி-. இ லாப இைல தாேன. ஆகேவ அெபா5ெதலா நா வா$க ேவD1. ஏெனன மப? ஊக மதி!% ெச வ01 இைலயா. இ ேபாற நிக8 க' எெபா5 அைன ப$%கள7 ஏ)ப1. வா$கி ஆக ேவD1 இைலயா.நம!% உண வ EPS ஆ%. அதாவ உ$களட 5 ேகா? மதி-'ள ெசா ைத 2 ேகா?!% யாராவ அவ+ G8நிைலய0 காரணமாக வ0)க )ப@டா வா$%வகளா மா@\களா? வா$%வக' தாேன!. ஆகேவ .!% கிைடப ேபால. ஆகேவ EPS எப உDைமயான மதி-. மதி-'ள ெபா' 5 Mபா.!% கிைடப ேபால. அதாவ ச&ைத CORRECTION ஐ ச&தி ததா தா PE RATIO இற$கி வ& 'ள . இ&த அள EPS ஐ வ0ட %ைறவாக இ&தா.

EPS ஐ வ0ட PE RATIO %ைறவாக இ&தா வா$க ேவD1, அதிகமாக இ&தா
வா$க!Fடா
உதாரண
ச&ைதய0 ஒ ப$கி வ0ைல = 120
அத EPS = 10
SO அத PE RATIO = 120/10 = 12
இ&த மதி- EPS ஐ வ0ட அதிக இபதா இ&த ப$ைக வா$க!Fடா .
அ1
த ஒ உதாரண
ச&ைதய0 ஒ ப$கி வ0ைல = 80
அத EPS = 10
SO அத PE RATIO = 80/10 = 80/10 = 8 ,
இ&த மதி- EPS மதிபான 10 ஐ வ0ட %ைறவாக இபதா இ நல நிைலய0
உ'ள , ஆகேவ இதைன வா$க ேவD1
ேம)கDட இரD1 வ0சய$கள இ& நா கவன!க ேவD?ய என
ெவறா, ஒ ப$% 120 பா, இ!% ேபா , நம கண!கீ @டா கண!கி1
ேபா அத உDைமயான மதிைப வ0ட அதிகமான மதிப0 இபதா அைத
வா$க Fடா , அேத ப$% CORRECTION ஏ)ப@ட ப0ற% 80 Mபா,!% வ ேபா
அத மதி- %ைற& 'ளதா இெபா5 வா$க ேவD1 -+கிறதா,
ச+ இ&த பதி ட TECHNICAL ANALYSIS வ%-க' ?&த , அ1
த பதிவ0 தின
வ
தகக' வ
தக
தி)% ெச7 கவன!க ேவD?ய வ0ஷய$க' என
என எபதிைன ப)றி பா
வ0@1 இனேத நிைற ெச,ேவா

WRITTEN BY AMSHA
THURSDAY, 20 MAY 2010 09:51

TECHNICAL ANALYSIS இ பா!க ேவD?ய வ0சய$கள
அேநக உD1, இ&தா7 தைட இறி வ
தக
ெச,வத)%, -திதாக ஒ ப$ைக ேத&ேத1பத)!%,
அ&த ப$கி இல!% என எபைத காDபத)!%,
ெதாட& ச!திட ஏமா, இைல இற!க
இ!%மா, எபைத கD1 வ
தக ெச, நிைறவாக
இபத)% நா இ வைர பா
வ&த வ0ஷய$க' ேபா மானதாக இ!%,

இ&தா7 உ$க6!% பய0)சி ஏ)பட ஏ)பட ேம7 -திய வ0சய$கைள ந$க' ேதட
ஆரப0பVக', அெபா5 உ$கள ேதட அேநக பலகைள த, நா 21 ஆ
e)றாD? இ!கிேறா, ேமைசைய வ0@1 நகராமேல உலகி இ!% அைன

வ0சய$கைள வைல தள$கள Jல எ1
வ0டலா,
ச+ நா பய0ற ேம)கDட அைன
பாக$கள இ& !கியமான வ0சய$கைள எப?
எலா பயப1
தி ெவ)றி ெபறலா எபதிைன, அைன
வ0சய$கைள ெதா%பாக
ஒ ப$கிைன ேத&ெத1!க எப? பயப1
த ேவD1 எபதிைன பாேபா,
அெபா5 தா இ&த ெசய 5ைம ெப,
ெபா வாக ஒ ப$கிைன ப)றி 5ைமயாக நா அறி& ெகா'ள கD?பாக ஏதாவ ஒ
கDU!% ெத+&த வ?வ ேவD1, அ&த வ?வ வைரபட$கேள, ஆகேவ CHART எனப1
வைரபட$க' இலாம ஏ ெச,ய ?யா , அதிகமான நபக' வைல தள$கள EOD
DATA ெகா1!கிறாக', இத)காக ெசல ெச,வ ஞாயமான ெசய தா, நா த$%வத)%
வ1 
க@1வைத யா ெசல எ எDUேவாமா, ஆகேவ இ&த CHART DATA வா$%வ
அதி !கிய, இலவசமாக Fட கிைட!கலா அைத வைல தள$கள ேத1$க', அ1

ெபா வாக நா ஒ ப$கிைன ேத&ெத1ப எப? எ பாேபா
அதாவ நா வ
தக பயண ேம)ெகா'ள வ
தக ெச, ேபா ஒ
ப$%கைள வா$கி லாப
தி வ0)ேபா, அல வ0) ப0ற% லாப
தி வா$%ேவா, இ 
5ைமயாக தின வதக
தி)!காக , FUTURE CONTRACT எனப1 F&O எற

வதக
தி!காக பயப1
ேவா,
அேத ேநர DELIVERY எனப1 ைறய0 ப$%கைள வா$கி சிறி நா@க' கழி
நா
எதிபா
த இல!%க' வ&த ட நம ைக இ-கைள லாப
தி வ0)ேபா, இத)!%
POSITIONAL TRADE, SWING TRADE, SHORT TERM TRADE, LONG TERM TRADE எ நா ப$%கைள
ைவ
இ!% நா@கள அ?பைடய0 ெபய ைவ
!ெகா'ளலா, ஆனா இ$%
அைனவ+ ேநா!க லாப ம@1ேம,
இ ேபாற அைன
வ0தமான வ
தக$க6!% லாப G@Qம$க' நா ப$%கைள
ேத&ெத1பதி தா இ!கிற , ெபா வாக நா ேத&ெத1!% ப$%கள நக கைள
ெபா
ேமேல ெசான என வ0தமான வ
தக$கள நா ஈ1படேபாகிேறா எப
ெவள/ச
தி)% வ, நா தினவ
தக ெச,தா7, அல நDட நா@க6!% உ+ய
வ
தக ெச,தா7 நா கவன!க ேவD?ய வ0ஷய$க' எ அேநக உ'ளன
அைவகைள ப)றி தா இெபா5 பா!கேபாகிேறா,
ப$%ச&ைதகள வ
தக ெச,வ எப ஒ ேபM&தி பயண ெச,வத)% சம,
ெபா வாக நா தி/சிய0 இ& ஒ 30 கிேலா மK @ட ெதாைலவ0 ெசைன ெச7
வழிய0 உ'ள ஒ இட
தி)% ெசல ேவD1 எறா அத)!% உ+ய TOWN BUS இ
ெசேவா இைலயா, இ தா இ&த %றிப0@ட இட
தி)% ெச7 ேபM&ைத ேத&
எ1ப தா நம பயண
தி ஆ? அ&தேம உ'ள ,
எப? நம!கான ேபM&ைத ேத&ெத1ப அவசியேமா, அேத ேபா நா வ
தக
ெச,வத)% ச+யான ப$ைக ேத&ெத1ப அவசிய, எDண0 பா$க' நா ெசல
ேவD?ய இட
தி)% ெசலாத ேபM&தி ஏறினா என ஆ%, நம பயண
ேக'வ0!%றியா%! என கா+ய
தி)காக நா இ&த பயன
ைத ஆரப0
ேதாேமா அ&த
வ0ஷய தைடப1, 5வ வணாகி 

நம!% Tension வவ தா மிSQ,
இேத ேபா தா தவறான ப$%கைள நா ேத&ெத1
வ
தக ெச,தா என ஆ%,
ஆகேவ இ&த !கியமான G@Qம$கைள நா ெவ)றிகரமாக எதிெகாDடா தா நம!%
ெவ)றி எப சா
தியமா%, ச+ இ< வ0+வாக பாேபா 
தலி ப$%கள நக க' எெபா5 ஒ வ?வ
தி வழியாக கிைட!% Break
out எனப1 ெசய நடபதினா தா நட&ேத, இத Jலேம அ&த ப$% ெசறைடய
ேவD?ய இல!%க' என எபதிைன நா அறியலா. ஆகேவ நா நம வ
தக
தி)%

அதாவ உ$க6!% ஒ நாைள!% எவள லாப ஈ@ட ேவD1 எ எDண இ!கிறேதா அத)!% த%&தாேபா வ தக ெச. இ< ெதளவாக ெசாலேவD1 எறா தி/சி!% அ1 ஒ 30 கிேலா மK @ட+ உ'ள ஊ!% ெசல அத)!% உ+ய Town Bus ெசலலா. ப0ற% இHவா break out எற நிைலய0ைன அைட&த ப0. எ&த ப$கி என வ0தமான வ?வ$க' உ'ள எபதிைன அைடயாள கD1. break out எற நிைலய0ைன எ@? வ0@டா. இHவாதா நா ப$%கைள ேத&ெத1!க ேவD1 ேம7. ேம7 ெதாட& அ&த ப$கி volume எHவா நட& வகிற எபதிைன உ) ேநா!க ேவD1. அெபா5 தா நறாக நகர!F?ய ப$%க' எ எபைத நா அைடயாள காணலா. அதாவ ந$க' தின வ தகராக இ&தா இ ேபாற break out ெப)ற ப$%கைள வ தக ெச. ச&ேதகேம ேவDடா அேற ஒ மிகெப+ய உயைவ இ&த ப$% ெகா1!%. இ அைண indicator கைள வ0ட தைல சிற&த .ெதாட& ஏவத)% உ+ய ச!திக' இ&த ப$கி உ'ளதா.திக' உ'ளதா எபதிைன வைல தள$கள ெத+& ெகா'வ நல . indicator க' எலா சாதகமாக இ& . அ&த ப$கி)% ஏ சாதகமான அல பாதகமான ெச. அேத ேநர ெசைன ெச7 . எபதிைன நா ன பா த Indicator கைள பயப1 தி ெதள ெபறேவD1.ேதைவயான ப$%கைள ேத&ெத1பத)% இ&த வ?வ$கைள தா பயப1 த ேவD1. இ&த volume ஐ நா கDகாண0பத Jல அேநக நைமகைள அறியலா. volume மிக அதிகமாக நட& ெகாDேட இ&தா அத பல அதிக. அ1 நம வ தக எ&த வைகைய ேச&த எபதிைன தலி ெதள ப1 தி!ெகா'ள ேவD1.ய ேவD1. இHவா வ?வ$கைள அைடயாள காண நா நம Charting s/w ஐ பயப1 தி வசயாக ப$%கைள பா !ெகாDேட வர ேவD1. அத)!% உDடான Break out point என எபதிைன கD1 ப0? ைவ !ெகா'ள ேவD1. ேம7 ெதாட& அ&த %றிப0@ட வ?வ தி இல!%கைள அைடய பயண0!க ஆரப0!%. அ&த ப$% எெபா5 Break out எற நிைலைய அைட. %றிகிய லாப ட ெவளேயத ேவD1. அHவா ேத&ெத1 த ப$கி வைகய0 உ'ள ம)ைறய (same sector scripts) ப$%கள நிைல என எபதிைன ெதள ப1 தி!ெகா'ள ேவD1. அதி சாதகமான வ0ஷய கிைட த ப0ற%. அ1 இ&த volume நல நிைலய0 இ& .

யலா எபதிைன ? ெச. அேத ேநர EOD chart ஐ பயப1 வ ெசைன bus இ ெசவ ேபால.வ ேபால. அல அைனவ!% இட கிைட மிக வ0ைரவாக ெச7 ெசைன bus வ தக ேவD1மா.$க'.வ0ைர ேபM&தி7 ெசலலா.யலா. அ1 ந$க' வா$கி ைவ லாப பா!% வ தக ெச.ேவா. ந$கேள ? ெச. இ< ெசால ேவD1மானா P$%வத)% BED SPREAD வ0+ப . அேதா1 த)ெபா5ைதய ச&ைதகள நிைல என ஏ தைடகள உ'ளதா. town bus இ ெசவ எப ெவ Intra day chart ஐ ம@1 பயப1 தி வ தக ெச. அேத ேநர Town Bus இ ெசறா ந$கேள ேயாசி பா$க'.C ேபா@1 ெகா'வ . ந$க' home work ெச.தா (DELIVERY) அ&த ப$கி இல!%க' அைட வைர ெபா இ& இல!%க' வ&த டேனா அல அத அகி வ&த டேனா உ$க' லாப$கைள உதி ெச. எ நிமதியான உற!க தி)% ேன)பா1 ெச. பழ!க உ'ள . ேபாைவகைள ச+ ப1 தி!ெகா'வ . காைலய0 எ5வதி இ& இர உற$% வைர நா ெசய ஒHெவா ெசய7!% சில ேன)பா1கைள ெச. அ ேபால EOD CHART இ ப$%கைள கDடறிவ ெகாSச உைழ தா தா கிைட!%. ேம7 அ1 எ&த ப$கி வ தக ெச. அ மாதி+ தா! ஆனா இ&த ப$% வ தக தி)% ம@1 ெபவா+யான வ தகக' . ெகா'6$க'. எ&த த$% தைட இ!கா . ஆனா இ&த ெசைன Bus இ ெசறா Ticket இ வ0ைல அதிகமாக தா இ!%. ெந+சலி சி!கி நி! நி ெச7 town bus வ தக ேவD1மா. ெசைன Bus இ ெசறா வ0ைரவாக ெசல ?. இ&த ப$கி இ& ெவளேய$க'. அ1 தின வ தக தி)% எப? தயாராக ேவD1 எ ெகாSச பா வ01ேவா: ெபா வாக எ&த ஒ ெசய7!% ேன)பா1 எப !கிய.கிேறா இைலயா.ெசைன Bus இ வ தக ெச. A. அ1 இய)ைகயாகேவ நம!% இ&த ேன)பா1 ெச. அல ெதாட& ஏமா எபதிைன கவன!க ேவD?ய !கிய.ய தயாரானா ப0. எதி அதிக வசதி இ!%. இHவாெறலா ந$க' ேயாசி ஒ ப$ைக ேத&ெத1 தா ந@ட$க' எப நம!% ேநரா .

இ&த ப$% ச&ைதக6!% எலா அDணனாக வ0ள$% அெம+!க ச&ைதக' அைனவ!% ேனா?யாக வழிகா@?யாக வ0ள$%கிற . ஆகேவ அவகள உDைமயான நிைல என எபதிைன அவகள TECHNICAL CHART இ ைண ெகாD1 அறி& ெகா'ள ேவD1. இ< எளதாக ெசால ேவD1 எறா நா பயண ெச. ஆகேவ ெச7 வழி எHவா உ'ள எபதிைன ெதளவாக ெத+& ெகா'ள நா உலக ச&ைதகள நிைலகைள ெத+& ெகா'வ அவசிய அ&த வைகய0 சில !கியமான வ0சய தி ப)றி பாேபா. அவகள வைரபட$கைள ைவ இ&த வ8/சி அல உய ெதாட& என மாதி+யான ெசயபா@ைட அவக6!% ஏ)ப1 எபதிைன கவன!க ேவD1. அ ெராப !கிய. ஒேம ெத+யாத வ தகக' Fட சில அ?பைட தகவகைள ேச ெகாD1 தா தின வ தக தி)% ெசல ேவD1 அ மாதி+யான வ0சய$கைள ப)றி ெகாSச பா வ01ேவா தலி அறைறய தின நக கைள ? ெச. வழிய0 ஏதாவ ஒ அசபாவத நட& இ&தா நம பயண அ$% ச) தைடப1 இைலயா! அேத ேபாதா. இ&தா7 உலக ச&ைதகள ேபா!%க6 நைம ெவ%வாக பாதி!%.தயாராவேத இைல. ப0ற% அெம+!க ச&ைதகள 24 மண0 ேநர வ தகமான FUTURE ச&ைதக' நம கண0ப0 ப? ெசயப1கிறதா எபதிைன கவன!க ேவD1. இ$% எப? ெசயபா1 இ!கிறேதா! அேத நிைல நம ச&ைதக6!% .வ நம NIFTY ம) SENSEX ஆகிய %றியV1கள அறைறய SUPPORT ம) RESISTANCE -'ளக' தா. அேத ேபா வ8/சி அைட& இ&தா7 அ ச+யான SUPPORT -'ளயாக இ!கலா. அ&த வைகய0 அெம+!க ச&திகள நிைல என. ஏெனன மிக பழைமயான ப$% ச&ைத வரலாகைள தனக ேத ெகாD1'ள இ&த அெம+!க ச&ைதக'.-க' ஏ)படலா. ஏெனன த நா' உயவ0 ?& இ&தா7 TECHNICAL CHART இ ப? அ ச+யான தைட -'ளயாக இ&தா ெதாட& ச+வத)கான வா. ப0ற% இத ெவளபா1 ஆசிய ச&ைதகள எப? எதிெராலி!கிற எபதிைன பா ெகா'ளேவD1. அத ப? அவக' உயர தி ?& இ&தா7 அல வ8/சி அைட& இ&தா7. அைவகள த நா' ? எப? உ'ள எபதிைன நா பா!க ேவD1.

அேத ேநர அத)!% எதிபதமாக இ&தா. ஏெனன RIL ப$%க' தன/ைசயாக நி ச&ைதய0 ேபா!%கைளேய மா)றி வ01 ச!திைய ெப)ற எப நா அறி&தேத. வா8 க' கட&த 30 வார$களாக நா பா வ&த பய0ேவா ப$% ச&ைத இனேத ?வைடகிற . வா8க தமி8! வள!க ப$% ச&ைத ! நறி . அ1 ந$க' ேத& எ1 இ!% ப$%கைள ச) கவன . அ1 நாம XEROX COPY யான SINGAPORE NIFTY ய0 நிைல என எபதிைன பா . இ&த இரD1 வ0சய$க6 உ$கள வ தக பாைதகளேல இ&தா உ$க6!% ெவ)றி தா. அேதா1 மிக !கியமாக ச&ைதய0 ேபா!ைக தமான!% !கிய காரண0யாக RELIANCE INDUSTRIES எற ப$% இபதா. அ1 நம ச&ைத ெதாட$கிய ட நம அ<மான ச+யாக உ'ளதா எபதிைன பா . 4TMEDIA வைலதல உ+ைமயாளக6!% எ மன மா&த நறி. ேபாக ேபாக ச&ைதய0 ேபா!%க' எளதா! உ$க' ைககள வ& வ01. இ ஒ 60% அ<மானேம.ஏ)படலா. நம ச&ைத இ இப? தா ெசயப1 எற ஒ ? !% வரலா. ச+யாக இ&தா ெதாட& நம வ தக நிைலகைள எ1!கலா.& வ தக ைத ெதாட$கலா. இப?ேய ெதாட& ெச. அதாவ ெதாட& உய வா. வா$க' ெதாட!க தி ச) சிரம$க' இ!கலா. ந$க' வ தக தி)காக எ1 இ!% BUY ABOVE ம) SELL BELOW -'ளகைள அ&த ப$% எHவா ைகயா6கிற எபதிைன ஆ. இேத ேபா தா ந$க' தி வ தக தி)% தயாராக ேவD1. ச) ெபாைமட இ& ச+யான பாைத என எபதிைன ெதள ப1 திய ப0ற% வ தக ெச. இ&த ெசயபா@?)!காக என!% உ ைணயாக இ&த அைன ெநSச$க6!% எ மனமா&த நறிைய ெத+வ0 ெகா'கிேற.யாம இப மிக நல . அேத ேபா இத<ட NIFTY ய0 நிைலைய கண0 ெகாDேட இ!க ேவD1.-கள உ'ளதா அல ெதாட& இற$% நிைலய0 உ'ளதா எபதிைன ெத+& ெகாDட ப0. உ$கள ஒHெவா வ தக தி ெபா5 RIL ப$%கள நிைல என.தா வ தக ெச.ய ேவD1. இதி வைர ச&ைதய0 ேகாண ெதளவாக நம!% -? படவ0ைல எறா வ தக ெச.யலா.

அ-ட சரவணபாலாஜி .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful